You are on page 1of 6

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QG MÔN LÝ NĂM 2019

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Các anh/chị vui lòng cập nhật liên tục và ghi nguồn giúp Tuyensinh247.com

ĐANG CẬP NHẬT 213, 222, 223, 208, 202, 216

Mã đề: 201 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 202 - Tuyensinh247.com

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.A 7.C 8.A 9.B 10.C

11.D 12.D 13.D 14.B 15.A 16.B 17.B 18.B 19.C 20.B

21.A 22.A 23.B 24.A 25.A 26.A 27.C 28.B 29.C 30.A

31.B 32.C 33. 34. 35.C 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 203 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 204 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

1 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn –Anh – Sử -
Địa – GDCD tốt nhất!
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 205 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 206 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 207 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 208 - Tuyensinh247.com

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B 6.B 7.A 8.C 9.B 10.C

11.A 12.C 13.B 14.A 15.D 16.B 17.D 18.A 19.B 20.D

21.D 22.D 23.C 24.D 25.B 26.D 27.A 28.C 29.D 30.C

31.B 32.C 33. 34. 35. 36.B 37. 38. 39. 40.

2 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn –Anh – Sử -
Địa – GDCD tốt nhất!
Mã đề: 209 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 210 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 211 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 212 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

3 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn –Anh – Sử -
Địa – GDCD tốt nhất!
Mã đề: 213 - Tuyensinh247.com

1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.B

11.B 12.A 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.C 20.B

21.A 22.B 23.B 24.A 25.D 26.D 27.C 28.D 29.C 30.A

31.B 32.D 33.C 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.C

Mã đề: 214 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 215 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 216 - Tuyensinh247.com

1.D 2.A 3.C 4.D 5.C 6.C 7.A 8.D 9.A 10.C

11.B 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.D 18.D 19.B 20.C

21.D 22.C 23.C 24.A 25.B 26.B 27.B 28.A 29.D 30.A

31.C 32.B 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn –Anh – Sử -
Địa – GDCD tốt nhất!
Mã đề: 217 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 218 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 219 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 220 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn –Anh – Sử -
Địa – GDCD tốt nhất!
Mã đề: 221 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 222 - Tuyensinh247.com

1.B 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.B 9.C 10.C

11.D 12.B 13.B 14.C 15.D 16.A 17.A 18.D 19.D 20.B

21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.C 28.A 29.D 30.B

31.C 32.C 33.D 34.D 35.A 36.D 37.D 38. 39.D 40.

Mã đề: 223 - Tuyensinh247.com

1.D 2.B 3.A 4.B 5.A 6.D 7.A 8.D 9.A 10.D

11.D 12.A 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.C 19.D 20.A

21.A 22.B 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.D 29.A 30.C

31.A 32.D 33. 34. 35.D 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề: 224 - Tuyensinh247.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

6 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn –Anh – Sử -
Địa – GDCD tốt nhất!