You are on page 1of 2

Felix, Kyla C.

Psych 101
Mr. Abraham San Pedro
KomFil

Kyla Felix
Psych 101
G Abraham L San Pedro

Mga Gawing Pang-Komunikasyon ng mga Pilipino

Tsismisan – Sa karaniwang diskurso, ang tsimisan ay itinuturing na isang


pagbabahaginan ng impormasyong ang katotohanan ay di-tiyak. Ito ay isang uri ng pag-
uusap sa pagitan ng dalawa o higit pang magkakakilala o magkapalagayang-loob. Subalit
ang tsismis, na siyang laman ng tsismisan, ay nanggagaling din minsan sa hindi kakilala,
lalo na kung ito’y naulinagan lang sa mga nagtsitsismisan. Ang haba ng oras ng tsismisan
ay di rin tiyak- maaaring ito ay saglit lamang o tumagal ng isa o higit pang oras, depende
kung may mailalaang panahon ang mga nag-uusap at kung kailangan ng mahabang
panahon sa pag-uusap. Ang tsismis ay maaaring totoo, bahagyang totoo, binaluktot na
katotohanan, dinagdagan o binawasang kato-tohanan, sariling interpretasyon sa nakita
o narinig, pawing haka-haka, sadyang di-totoo, o inimbentong kwento.

Umpukan – Ang ibig sabihin ng umpukan ay ang paggawa ng tao ng isang maliit na
grupo o pangkat, pagtitipon ng mga tao para sa isang okasyon o pangyayari o sa anong
kadahilanan. Ginagamit din ang umpukan para ilarawan ang kakapalan o karamihan ng
tao sa isang grupo o pangkat. Maaari rin na ang "umpukan" ay mangangahulugang buhol.
Ang umpukan ay impormal paglalapit ng tatlo o higit pang tao na magkakakilala para
mag-usap na magkakaharap. Sa pangkalahatan, ay hindi planado o nagaganap na lang
sa bugso ng pagkakataon. Ang mga nagiging kalahok sa umpukan ay iyong mga kusang
lumapit para makiumpok, mga di-sadyang nagkalapit-lapit, o mga biyayang lumapit.

Talakayan – Ito ay isang karaniwang gawain sa loob ng klase. sa pamamagitan ng


pagtatalakayan, nahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita,
pagpapaliwanag at pangagatwiran. Ang talakayan o debate dayalogo ay isinasagawa
kung kailan magkaroon ng bagay na hindi mapag-kaubawaan at nanga-ngailangan ng
paglilinaw ng magkatunggali sa layunin upang mangigibabaw ang katotohanan, kaya
nararapat na ayusin ang mga salita, linawin ang mga katibayan , iwasan ang mga agam-
agam sa salita o pananaw at paniniwala.

Pagbabahay-bahay – Ang pagbabahay-bahay ay isang gawain na nagpupunta sa iba’t


ibang lugar at tirahan upang magsiyasat ng mga bagay-bagay na maaaring makakuha
ng impormasyon. Ang pagbabahay-bahay ay ang pagdalaw o pagpunta ng isang tao o
grupo sa mga bahay sa isang pamayanan para maghatid ng mahalagang impormasyon,
magturo ng isang teknolohiya, kumonsulta sa mga miyembro ng pamilya hinggil sa isyu
o programa, mangungumbinsi sa pagsali sa isang paligsahan o samahan, o manghimok
na tumangkilik sa isang produkto, kaisipan, Gawain o adbokasiya. Mainam din itong
pamamaraan para pag-usapan ang mga sensitibong isyu sa isang pamayanan.
Felix, Kyla C.
Psych 101
Mr. Abraham San Pedro
KomFil

Kyla Felix
Psych 101
G Abraham L San Pedro

Pulong-Bayan – Ang pulong bayan ay pagtitipon ng isang grupo ng mga mamayan sa


itinakdang oras at lunan upang pag-usapan nang masinsinan, kabahalaan, problema,
programa at iba pang usaping pangpamayanan. Madalas itong isinasagawa kapag may
programang pinaplano o isasakatuparan, may mga problemang kailangang lutasin at may
mga batas na ipatutupad sa isang komunidad. Depende sa layon, maaring ang mga
kalahok sa pulong-bayan ay mga kinatawan ng iba’t-ibang sector sa isang pamayanan,
mga ulo o kinatawan ng mga pamilya o sinomang residenteng apektado ng paksang pag-
uusapan o interesadong makisangkot sa usapin.

Komunikasyong Di-Berbal – Ito ay isang karaniwan at lahat ng uri o kapamaraanan ay


ginagamit upang ipahayag ang mensahe, ng hindi ginagamitan ng salita. Paraan ng
pakikipag-komunikasyon kung saan ang ginagamit na paraan ay mga sensyales o galaw
ng katawan para magbahagi ng impormasyon

Komunikasyong Berbal – Ang sistemang berbal ay ang paggamit ng wika bilang paraan
ng pagbabatid ng kahulugan at pagpapahayag ng ating iniisip o saloobin. Ito rin an gating
ginagamit natin upang lumikha at magpanatili ng magandang relasyon sa kapwa. Paraan
ng pakikipag-komunikasyon na ginagamitan ng wika upang maipahayag ang nais
ibahaging impormasyon o kaalaman sa pamagitan ng pagbigkas o pasulat na
pamamaraan

Mga Ekspresyong Lokal – Ang ekspresyong lokal ay ang likas at ordinaryong wika na
naiiba sa anyo at gamit sa lohika at iba pang uri ng pilosopiya. Ito ay mga parirala o
pangungusap na ginagamit ng mga tao sa pagpapahayag ng damdamin o pakikipag-
usap na ang kahulugan ay hindi ang literal na kahulugan ng bawat salita at hindi
maiintindihan ng mga ibang taong hindi bihasa sa lenggwahe. Ito rin ang nagbibigay ng
kaibahan sa ibang wika.