You are on page 1of 5

tiÓu phÈm nh¹c kÞch :

ngêi mÑ cña t«i

t¸c gi¶ : v¨n ¸nh

c¶nh 1 : Trng bµy mét c¸i bµn thê ( ¶nh , l h¬ng . . . )

mÑ : ( bíc l¹i kÕ bªn bµn thê ) :


- ¤ng ¬i ! Tríc lóc chia tay lªn ®êng , «ng tõng b¶o víi
t«i r»ng : Chóng ta ph¶i sèng nh thÕ nµo ®ã cho nªn
ngêi cã lîi cho ®Êt níc , cho x· héi . Vµ «ng còng b¶o
r»ng :
T«i ®i tham gia kh¸ng chiÕn , m×nh ph¶i thay t«i nu«i
d¹y c¸c con trÎ nªn ngêi . Vµ h«m nay t«i ®· hoµn thµnh ®îc
t©m nguyÖn cña «ng .
Th»ng Hai t«i ®· ®a nã ®i lµm C¸ch M¹ng vµ h«m nay
cßn l¹i th»ng ót t«i còng quyÕt ®Þnh cho nã ®i theo ch©n
anh Hai nã . Hån «ng cã linh thiªng chøng tri cho lßng nµy
cña t«i . . .
( mÑ ngåi vµo bµn vµ nãi ) :
mÑ : - ót ¬i ! lªn ®©y mÑ b¶o nµo ?
ót : - D¹ ! con ®©y mÑ - cã viÖc g× hë mÑ !
mÑ : - L¹i ®©y mÑ b¶o nµo ! ( xoa ®Çu con trÎ )
- MÊy h«m nay mÑ nhiÒu ®ªm tr¨n trë . h«m nay mÑ
gäi con - cã viÖc quan träng mÑ muèn nãi víi con !
ót : - cã viÖc g× mµ quan träng hë mÑ !
- MÑ nãi ®i - con sèt ruét qu¸ råi mµ mÑ !
mÑ : H·y nghe mÑ nãi ®©y nÌ ( ®øng dËy nh×n tríc nh×n
sau cã vÎ ®Ò phßng tai m¾t )
( nãi h¬i nhá ) : Nay con ®· lín - MÑ cho con ®i lµm
C¸ch M¹ng - Con cã chÞu kh«ng ?
ót : ThiÖt vËy hë mÑ !
mÑ : - Chí tao cã bao giê nãi dèi ®©u ?
ót : VËy h¶ mÑ - con rÊt lµ mõng - nh vËy con sÏ ®îc gÆp
anh Hai vµ mäi ngêi !
mÑ : Nãi khÎ th«i ! coi chõng "tai v¸ch m¹ch rõng " ®Êy con
¹.
ót : Con ®Þnh xin mÑ cho con ®i lµm C¸ch M¹ng , nhng con
sî mÑ buån v× mÑ ë nhµ chØ cã thui thñi mét m×nh .
mÑ : MÑ ®· dù tÝnh råi - MÑ ë nhµ cßn cã bµ con chßm
xãm .
- MÑ ®· chuÈn bÞ hµnh trang cho con lªn ®êng - H·y
chê mÑ mét chót ( mÑ vµo trong ®em tói x¸ch ra )
- Nµy ót - con h·y ®i vÒ phÝa cuèi ®êng lµng sÏ cã ngêi
®ãn con - ®i ®i con
ót : mÑ ( «m mÑ )
mÑ : ( «m h«n trªn tr¸n con vµ nãi ) :
- ®i ®i con - kÎo kh«ng kÞp con ¹ !
- §i ®i con !
ót : ( ®i hai ba bíc - råi quay l¹i )
MÑ !
mÑ : §i ®i con - ®i ®i con . . .
( ót ®i v« trong - MÑ vÉy tay - Trong mµn h¸t bµi : §Êt Níc )
( c¶nh ban ®ªm : ¸nh tr¨ng - Õch nh¸i kªu . . . )
MÑ ngåi vµo bµn ®em ¸o ra v¸ . . .
( trong mµn bµi h¸t : TÊm ¸o mÑ v¸ n¨m xa )
( Th¸m b¸o rËp r×nh v« ra liªn tôc . . . )
( ®Ìn s¸ng : ban ngµy )
(Th¸m b¸o + ®¹i uý + lÝnh nguþ vµo )

th¸m b¸o : D¹ tha ®¹i uý ! Nhµ nµy ®©y ®¹i uý !


- Bµ giµ nµy ®ã ®¹i uý !
®¹i uý : §Ó ®ã tau !
mÑ : Bän nµo v« nhµ mµ kh«ng hái chñ ?
®¹i uý : Ngêi hái ë ®©y lµ tao chø kh«ng ph¶i lµ bµ !
- Nµy bµ giµ kia !
- Nhµ bµ lµm g× mµ chong ®Ìn suèt ®ªm vËy ?
mÑ : ¤ng ®¹i uý ! ¤ng hái thËt tøc cêi !
- T«i giµ c¶ , yÕu ®uèi - ban ®ªm t«i kh«ng ngñ ®îc
th× t«i chong ®Ìn , cßn c¸c «ng - c¸c «ng còng kh«ng ngñ
hay sao mµ c¸c «ng biÕt nhµ t«i chong ®Ìn .
th¸m b¸o : D¹ ! Tr×nh ®¹i uý ! Tôi Céng s¶n vÒ n»m vïng
héi häp t¹i ®©y liªn tôc .
mÑ : - C¸c «ng chí cã ngËm m¸u phun ngêi
- §èi víi c¸c «ng :
- Chã s¨n còng giái (nãi ngã qua th¸m b¸o)
- Vò khÝ còng m¹nh .
- Ngêi còng ®«ng .
- T¹i sao c¸c «ng kh«ng v©y b¾t mµ ®Ó cho céng s¶n
héi häp.
§¹i uý: - Mô giµ qu¸ qu¾t , miÖng nãi tr¬n tru , lîi khÈu
qu¸.
-Th«i ®îc.
- Nµy bµ giµ kia , ë nh thÕ nµy hiu qu¹nh l¾m
- Bµ h·y nghe lêi t«i, h·y vÒ ë khu tËp trung.
- Víi chÕ ®é ViÖt Nam céng hoµ bµ sÏ ®îc ®èi ®·i
®µng hoµng , cã nhµ ë , cã l¬ng thùc, khëi ph¶i lo chuyÖn
g× ?
mÑ: T«i sèng nh vËy quen råi ; cã ruéng vên , bÌ b¹n cã
«ng bµ tæ tiªn chø ®©u nh nh÷ng kÎ quªn ®i bµ con chßm
xãm, quªn «ng quªn bµ. V× danh väng v× tiÒn tµi mµ lµm
nh÷ng ®iÒu cµn bËy.
§¹i uý: Nh÷ng ®iÒu t«i võa nãi bµ suy nghÜ kü ®i nÕu
kh«ng th× hèi hËn kh«ng cßn kÞp ®Êy.
§¹i uý: Tôi b©y! §i (v« mµn)
MÑ: (L¹i bµn thê) . Nµy «ng : Dï cã chÕt t«i còng chÕt t¹i
n¬i nµy.
Chø t«i kh«ng chÞu ®i ®©u hÕt.
-T«i kh«ng bao giê nghe nh÷ng lêi dô dç cña tôi chóng.
(mÑ v« ®em c¬m ra vµ ngåi ¨n c¬m…)
(th¸m b¸o r×nh rËp dßm ngã.)
(ngÉm nghÜ) nãi nhá : ( sao chØ cã mét ngêi).
( th¸m b¸o + §¹i uý + lÝnh vµo )
Th¸m b¸o: Nµy bµ giµ cã nhµ kh«ng ?
MÑ: - Ai vËy h¶ !
- ña ? L¹i lµ mÊy «ng , chø mÊy «ng ®Õn lÇn nµy cã
®iÒu chi d¹y b¶o.
Th¸m b¸o: Kh«ng d¸m d¹y b¶o ®©u ?
§¹i uý: Nµy bµ giµ , mÊy ngµy nay bµ nghÜ kü cha.
MÑ: - T«i ®· nãi víi c¸c «ng råi , t«i kh«ng ®i ®©u hÕt.
- T«i nãi tríc sau nh mét , giµ nµy nãi nh ®inh ®ãng
cét.
§¹i uý: - Nµy bµ giµ !
- Th»ng ót con bµ ®i ®©u?
MÑ: - ¤ng nµy hái l¹ ghª. Nã ®i ®©u lµm sao mµ t«i
biÕt ®îc
- C¸c «ng ®i mµ t×m nã.
Th¸m b¸o: L¹ hØ ! Con bµ mµ bµ kh«ng biÕt ®i ®©u - Tôi tui
sao biÕt !
§¹i uý: - Nµy bµ giµ.
- T«i hái mét lÇn n÷a.
- Th»ng ót ®©u? nã ®i ®©u? Nã ®· lµm g×? Nãi
mau .
MÑ: - C¸c «ng biÕt ®Êy , sanh con kh«ng nì sanh lßng.
- T«i sanh ra nã t«i nu«i d¹y nã kh«n lín nªn ngêi.
- Cßn b©y giê nã ®i ®©u hay lµm g× th× nã cã lý t-
ëng riªng cña nã.
§¹i uý: - C¬ng ng¹nh nµy ( ®¸nh mÑ hai tai)
- Kh«ng khai nµy ! ( tiÕp tôc ®¸nh mÑ hai tai).
( tøc giËn)
- B©y ®©u ? H·y san b»ng khu nµy .
(xe t¨ng vµo)
MÑ: - ( §øng dËy ch¹y l¹i c¶n )
( Xe t¨ng lui)
§¹i uý: Mô giµ nµy thËt gan b»ng trêi.
( §¹i uý rót sóng ra chØa th¼ng vÒ phÝa mÑ )
MÑ: - Mµy b¾n ®i, b¾n ®i.
( võa nãi võa tiÕn s¸t th¼ng vÒ híng ®¹i uý)
§¹i uý ho¶ng sî võa lïi mÑ l¹i tiÕn.
§¹i uý tay võa run run vµ b¾n mÑ.
- MÑ «m ngùc ( lµm m¸u ch¶y )
MÑ : (cêi nãi) : Tao cã ng· xuèng C¸ch M¹ng còng sÏ hái téi
chóng mµy.
LÝnh ch¹y vµo ( b¸o): D¹ bÈm ®¹i uý
Céng s¶n hä ®«ng l¾m , hä bao v©y c¶ råi.
MÑ: - Cêi , ngã quanh råi ng· xuèng.
Bän chóng ho¶ng hèt ch¹y qua ch¹y l¹i.
Bé ®éi tiÕn vµo b¾n chÕt th¸m b¸o .
§¹i uý +LÝnh bá sóng ®Çu hµng.
( mét anh bé ®éi gi¶i lÝnh nguþ vµo)
ót ch¹y l¹i bång xèc mÑ
C¶ ®oµn tiÕn vÒ ph¸i tríc ®Ó tëng niÖm mÑ( l¸ cê phñ
trªn ngêi mÑ)
Lóc nµy ngoµi s©n kh©ó bµi h¸t : Ngêi mÑ cña t«i
( cã thÓ 2 hoÆc 3 ngêi h¸t )

hÕt - cói chµo kh¸n gi¶