You are on page 1of 40

ma

M-m me mo mu

mi
sa

S-s se so su

si
ta

T-t te to tu

ti
la

L-l le lo lu

li
pa

P-p pe po pu

pi
na

N-n ne no nu

ni
ca

C-c ce co cu

ci
da

D-d de do du

di
va

V-v ve vo vu

vi
fa

F-f fe fo fu

fi
ba

B-b be bo bu

bi
ja

J-j je jo ju

ji
ña

Ñ-ñ ñe ño ñu

ñi
ra

R-r re ro ru

ri
ga

G-g ge go gu

gi
ha

H-h he ho hu

hi
cha

chu
Ch che cho

chi
lla

LL-ll lle llo llu

lli
Q-q que

qui
ya

Y-y ye yo yu

yi
gue

gui
güe

güi
ka

K-k ke ko ku

ki
za

Z-z ze zo zu

zi
xa

X-x xe xo xu

xi
wa

W-w we wo wu

wi
tra

Tr tre tro tru

tri
bla

Bl ble blo blu

bli
bra

Br bre bro bru

bri
pla

Pl ple plo plu

pli
pra

Pr pre pro pru

pri
fla

Fl fle flo flu

fli
fra

Fr fre fro fru

fri
gla

Gl gle glo glu

gli
gra

Gr gre gro gru

gri
cla

Cl cle clo clu

cli
cra

Cr cre cro cru

cri
dra

Dr dre dro dru

dri
E

A I U

O
e

a i u