You are on page 1of 4

xf]6]n Joj:yf tyf dlb/fsf] laqmL ljt/0f -lgoGq0f_ P]g, @)@#

nfndf]x/ / k| sfzg ldlt


@)@#.^.(
;+ zf] wg ug]{ P]g
Gofo k|z f;g P] g, @)$* @)$*.@.!^
@)@# ;fnsf] P]g g+= !*
xf]6]nsf] Joj:yf tyf dlb/fsf] laqmL ljt/0fdf lgoGq0f ug{ ag]sf]
P]g
k|:tfjgf M ;j{ ;fwf/0f hgtfsf] ;bfrf/, ;'l jwf, :jf:Yo Pj+ cfly{s lxt sfod /fVgsf] nflu
xf] 6]nsf] Joj:yf tyf dlb/fsf] laqmL ljt/0fdf lgoGq0f ug{ jf~5gLo ePsf] n],
>L % dxf/fhflw/fh dx]Gb| jL/ ljqmd zfxb] j af6 /fli6«o k~rfotsf] ;Nnfx / ;Ddltn] of]
P]g agfO{ aS;]s f] 5 .
!= ;+lIfKt gfd,
gfd, lj:tf/ / k|f/De M -!_ o; P]g sf] gfd æxf] 6n Joj:yf tyf dlb/fsf] laqmL
ljt/0f -lgoGq0f_ P] g, @)@#Æ /x]s f] 5 .
-@_ of] P]g g] kfne/ nfu" x' g]5 .
-#_ of] P]g t' ?Gt k| f/De x'g] 5 .
@= kl/efiff M ljifo jf k|;·n] csf]{ cy{ gnfu]d f of] P]gdf,–
-s_ æxf] 6]nÆ eGgfn] ef] hg -vfgflkgf_ sf] k| aGw eO{ jf geO{ a;f] af;sf] ;'ljwf lbg]
u/L Jofj;flos cfwf/df rnfOPsf] xf] 6]n ;D´g' k5{ / of] zAbn] /]i6'/ fF ;d] tnfO{
hgfpF 5 .
-v_ s'g} xf] 6]n jf k;nsf ;DaGwdf ædflnsÆ eGgfn] xf] 6]n jf k;nsf] sf/f]af/df
clGtd lgoGq0f ePsf] JolQmx? ;D´g' k5{ / of] zAbn] To:tf] xf] 6]n jf k;nsf]
sfd rnfpg d}g] h/ jf d}g]l h· Ph]0 6 lgo' Qm e}/fv] sf] eP lghnfO{ ;d] t
hgfpF 5 .
-u_ æu| fxsÆ eGgfn] xf] 6]ndf a;f] a f; u/L jf gu/L ef] hg -vfgflkgf_ sf] nflu xf] 6]ndf
cfpg] u| fxs ;D´g' k5{ .
-3_ ædlb/fÆ eGgfn] kmnkm" n jf cGg s' xfO{ jf cGo s'g} t/Lsfn] tof/ ul/g] ljb]zL jf
:jb]z L ;a} lsl;dsf] /S;L / ljo/ ;d] tnfO{ ;D´g' k5{ .

- 1-
-ª_ æk;nÆ eGgfn] e§L k;nnfO{ ;d] t hgfpF5 .
-r_ ætf]l sPsf] Æ jf ætf]lsPadf]lhdÆ eGgfn] o; P] g cGtu{ t ag] sf] lgodx?df
tf]lsPsf] jf tf]lsPadf]l hd ;D´g' k5{ .
#= xf]6]n jf k;nsf] dflnsn] dlb/f a]Rg / v'jfpgdf lgoGq0f M -!_ dlb/f v' jfpg] Joj:yf
ePsf] xf] 6]n jf k;nsf] dflnsn] of] P]g k|f/De ePkl5 lbpF ;f] !@ ah] eGbf klxn] /
z'qmaf/sf] xsdf /ftL ! ah] kl5 / cGo jf/sf] xsdf /ftL !@ ah] kl5 cfkmgf] xf] 6]n jf
k;ndf s;} nfO{ dlb/f laqmL ug{ jf v' jfpg x'F b}g .
-@_ xf] 6]n dflnsn] z' qmjf/sf] lbg /ftL ! ah] kl5 / cGo jf/sf] xsdf /ftL !@
ah] kl5 u|fxsx?sf] lgldQ dgf]/ ~hg jf gfr ufgsf] Joj:yf ug{ x'Fb} g .
-#_ pkbkmf -!_ / -@_ df h' g ;' s} s' / f n]l vPsf] eP tfklg g] kfn ;/sf/n] g] kfn
/fhkqdf ;" rgf k| s flzt u/L ;f] pkbkmfx?df n]l vPsf] ;dodf cfjZostf cg' ;f/ 36a9
ug{ ;Sg]5 .
$= xf]6]ndf cZnLn jf nHhfhgs dgf]/~hg jf gfr ufg b]vfpg gx'g] M xf] 6]n dflnsn]
cfkmgf] xf] 6]ndf ;fj{ hlgs ;bfrf/ jf g}l tstfdf g/fd| f] c;/ kg]{ lsl;dsf dgf]/ ~hg jf
To:tf gfr ufg b] vfpg x'Fb} g .
%= xf]6]n dflnssf] st{Jo M -!_ xf] 6]n dflnssf] b]x fo adf]l hdsf] st{ Jo x' g]5 M–
-s_ xf] 6]ndf cfPsf u| fxssf] gfd, gful/stf, k]zf, cfPsf] ldlt /
7]ufgf ;d] tsf] ljj/0f n]vfpg] .
-v_ xf] 6]ndf sf]7 f vfnL ePdf ;?jf jf ;+ qmfds /f]u kLl8t u| fxs
afx]s c? u| fxsnfO{ a:g lbg' kg]{ .
-u_ xf] 6]ndf cfPsf u| fxsnfO{ d'gfl;a dflkmssf] bfddf z' 4 tyf kljq
ef] hg v' jfpg] .
-3_ u| fxsnfO{ cfkm" n] ;Sbf] ;' /Iff jf x]/ ljrf/ ug]{ , u/fpg] .
-ª_ u| fxssf] dfn;fdfg gub ?k}o fF jf c? s'g} d" Nojfg rLh u| fxsn]
lhDdf lbg rfx] df u| fxsn] dfF u u/] sf] avtdf lkmtf{ lbg] u/L
cfkmgf] lhDdf lnO{ To;sf] /;Lb lbg] .
-r_ dlb/f a]R bf jf v'j fpFb f zflGt ;'/Iffsf] Vofn ug]{ .
-5_ xf] 6]n ;fkm ;'U3/ /fVg nufpg] .

- 2-
-h_ u| fxsnfO{ dlb/f v'j fpF bf xf] ; xjf; x/fpg] u/L jf u| fxsn]
cfkm" nfO{ lgoGq0f /fVg g;Sg] u/L w] /} dfqfdf dlb/f v' jfpg
gx'g] .
-´_ dlb/f v' jfpFbf xf]6]nsf] leqL efudf v'jfpg] Joj:yf ug]{ .
-@_ pkbkmf -!_ sf] v08 -ª_ adf]l hd lhDdf lnPsf] dfn;fdfg b} j L 36gfaf6
gfl;Pdf To:tf] dfn;fdfgsf] hjfkmb] xL xf] 6]n dflnssf] x'g] 5}g .
^= u|fxssf] dfn;fdfg lnnfd ug]
ug{ M u| fxsn] xf] 6]ndf a:bf / vfFbfsf] vr{ glt/L cfkmgf]
dfn;fdfg 5f] 8L lx+ 8]d f To;/L lx+ 8]sf] ldltn] & lbg kl5 To:tf dfn;fdfgsf] ljj/0f /
u| fxssf] k" / f gfd / jtg vf] nL k}+tL; lbgsf] Dofb lbO{ :yfgLo kqklqsfdf lj1fkg u/L
xf] 6]n dflnsn] ;f] dfn;fdfg lnnfd laqmL ug{ ;Sg]5 / ;f] lnnfd laqmL ubf{ cfPsf]
/sdaf6 cfkm" n] lng' kg]{ /sd / lnnfd laqmL ubf{ nfu] sf] vr{ s6fO{ afFs L ar] s f] /sd
u| fxsn] lng cfPsf avt lghnfO{ a'´ fO{ lbg' k5{ .
&= gfafns / dlb/fn] dft]sf] JolQmnfO{ dlb/f a]Rg v'
v'jfpg gx'g] M !^ jif{ d'l gsf gfafns /
dlb/fn] dflt;s]sf JolQmnfO{ s' g} klg xf] 6]n jf k;nsf] dflnsn] dlb/f a]Rg jf v' j fpg
x'Fb}g .
*= vf; vf; xf] 6]n jf k;n / If] qdf dlb/f a]Rg / v' jfpg gx'g] M bkmf # df h' g;'s} s'/ f
n]lvPsf] eP tfklg g] kfn ;/sf/n] cfjZos 7fg]df g] kfn /fhkqdf ;" rgf k| sflzt u/L
;f]x L ;" rgfdf tf]s]sf] xf] 6]n, k;n jf If] qdf dlb/f a]Rg / v' jfpg lgif] w ug{
;Sg]5 .
(= dlb/f vfO{ dft]sf] u|fxsnfO{ k|j]z lgif]w M s'g} xf] 6]n jf k;nsf] dflnsn] dlb/f nfuL
dft] s f JolQmnfO{ hfgL hfgL cfkmgf] xf] 6]n jf k;ndf k|j] z u/fpg x'Fb}g .
!)= b08 ;hfo M -!_ bkmf #, % jf & sf] alv{ nfk sfd ug]{ xf] 6]n dflns jf bkmf # jf & sf]
alv{ nfk sfd ug]{ s'g} k;nsf] dflnsnfO{ tf]lsPsf] clwsf/Ln] a9Ldf ?= %,))).– kfF r
xhf/;Dd hl/jfgf ug{ / cfjZos b]lvP To:tf] xf] 6]n jf k;n aGb ug]{ cfb] z lbg
;Sg]5 .
-@_ bkmf $ sf] alv{ nfk sfd ug]{ xf]6]n dflnsnfO{ tf]l sPsf] clwsf/Ln] ?=
%,))).– kfF r xhf/;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg]5 / ;f] bkmfsf] alv{ nfk xf] 6]ndf e}/x] sf] jf x'g]
ePsf] dgf]/ ~hg jf gfr ufg aGb u/fpg]5 .

- 3-
-#_ bkmf * jf ( sf] pNn+ 3g ug]{ xf] 6]n jf k;nsf] dflns jf cGo s'g} JolQmnfO{
tf]lsPsf] clwsf/Lsf] cfb]zn] a9Ldf # dxLgf;Dd s}b jf ?=!,))).– Ps xhf/;Dd
hl/jfgf jf b' j} ;hfo x'g ;Sg]5 .
!!= k'g/fj]bg M bkmf !) adf]l hd lbOPsf] ;hfodf lrQ ga' ‰g] JolQmn] ;f] ;hfosf] cfb]z
pk/ k' g/fj] bg cbfntdf k'g/fj] bg ug{ ;Sg]5 .
!@= lgod agfpg] clwsf/ M of] P]gsf] p2]Zo sfof{l Gjt ug{ g]kfn ;/sf/n] lgod agfpg
;Sg]5 .
!#= arfp M of] P]g / o; P] g cGtu{ t ag]sf lgodx?df n]l vPsf] hlt s'/fdf ;f]xL adf]lhd /
c?df k| rlnt g] kfn sfg"g adf]lhd x' g]5 .

 Gofo k|zf;g P] g, @)$* åf/f ;+zf]lwt .


b|i 6JoM
6Jo s]xL g] kfn sfg"g ;+zf] wg ug]{ P]g, @)^# adf] lhd ¿kfGt/ ePsf zAbx¿M–
æ>L % sf] ;/sf/Æ eGg] zAbsf] ;§f æg] kfn ;/sf/Æ .

- 4-