You are on page 1of 6
MINISTERUL TRANSPORTURILOR =S5-— SPITALXL GENERAL CF PLOWSTI St Downer a3 SPITALUL GENERAL See aa, CF PLOIESTI oe re eapstadrel oa ANUNT Spitalul General CF Poiesiscoate la concurs urmatoreleposturi temporar vacante sau vacante: 4 posturiasistent medical generalist, stu posticeale sanitare, perioada nedeterminta; = 1 post asstent medical generalist, studt postliceale saitare, perioada nedeterminata, absolvent cursuri nutrte s dictetica sau in curs de absolve. ta concurs se pot inscriesasstenti mecca debutant Dosarul de concurs trebule sa contina urmatoarele documente: = corere de inecrere la concurs copie de pe actul de Identitate,coplecertifiat nastere,cople certificate casatorle + copl de pe actele de stu sl alte specalizarl care atestaindeplinirea conditlorspecfice postull scos la concurs; ‘copie de pe caretul de munca, adeverinte care atesta vechimea in munca, extras din Revisal; + cater judicar; + adeverinta medicala de la medical de familie, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare liberata cu cel mult tluna antertoara derularlconcursulul; - euriculum vitae ~ copie xerox certicat membru vzat, avis annual + cople xerox asigurare malpraxis sistent medical “un dosar cu sina “taxa de inscriere 75 leh Se pot insrie la concurs persoanele care indeplinese urmatcarele cone + are cetatenle romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunl Europene sau statelorapartinand Spatilul Economic European si domieiul In Romania; - eunoaste limba romana, scris sl vorbit re varsta minima reglementata de prevederle legale; are capacttate de exercitiu; + areo stare de sanatate corespunzatoare postulul pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintel medicale clberata de medical de familie sau de unitatilesanitareablltate; = Indeplineste condi de stu, s dupa car, de vechime sau alte condtlspecifice potrivitcerintelor postu scos risa fost condamnat defniti pentru savarsrea une Infractiuni contra umanital, contra statulul orl contra autoratil de serviciu sau In legatura cu servicul, care impledica infaptulre justitel, de fal ora unorfapte de coruptie sau a unelinfractuni savarste cu intenti, care ar face-o incompatibila cu exercitareafunctel, cu excepta situatie in care a_intervenitreabiltare CConcursul se va desfasura in 4 etape succes 1. Selectia dosarelor de inscriere care va avea loc in perioada 02.09 03.09.2019 2 Proba scrisa va avea loc in data de 12.08.2019, oa 9” ra practia va avea loc In data de 16.08.2019, of2 9 Interv va aves lc in data de 18.09.2028, ora 12" Comunicarea rezuitatelor la lecare proba a concursuul se face prin speciicarea punctajulul final a fiecarul candidat sla ‘entiunl“admis/respins” prin afsae i sedul unital in termen de maximum 0 2! lucratoare dela data finalizar probe ‘Dupa afisarea rezultatelor obtinut la select dosarelr, proba serlsa, proba practicasintervly, candidat nemultumiti pot