You are on page 1of 16

124.

alea · 2019ko abuztua · Doako alea · Hamargarren urtea · Harpidetzak: 944213031 telefonoan · Lege Gordailua: BI ‐ 0371 ‐ 08

Automobilgintzaren
Jarraitu ezazu
es.scribd.com­en ELKARRIZKETA

industriaren krisia
G7ko herrialdeek
enpresa digitalen
fiskalitatea Jose Mari Amantes
adostu dute Bilboko Moskotarrak
konpartsaren sortzailea
G7 osatzen duten herrial‐
deek (Frantzia, Italia, Ale‐
“Bilborako
mania, Japonia, Erresuma onuragarriak
Batua, Kanada eta Estatu Ba‐ diren ekimenak
tuak) enpresa digitalen fis‐ antolatu nahi
kalitatea erregulatzeko akor‐
dioa sinatu dute. Hitzarme‐
ditugu”
nean jaso dutenez, negozio 10-11. orrialdeak
digitalek zergak ordaindu Azken urteetan joera na‐ tomobilgintza, eta ezinbes‐ eta kutsadura direla medio.
beharko dituzte online jar‐ barmena du automobilgin‐ tekoa du erroko eraldaketa Brexita eta autoak homolo‐
duten duten herrialde guz‐ tzak: geroz eta auto gutxia‐ bizirauteko. Diesel erregaia gatzeko araudi berria ere GRAFIKOAK
tietan, presentzia fisikoa izan go saltzen dira. Krisi sako‐ jomugan jarri dute aginta‐ izan daitezke beherakada‐
zein ez. 3. orrialdea nean murgilduta dago au‐ riek eta ekologistek, zergak ren arrazoi. 8. orrialdea

Emakumeen presentzia, gora


EAEko lan merkatuak norabide berria hartu du azken urteetan.
Behinola industria gune erraldoiak kokatzen ziren gunean geroz EAEko Administrazio
eta ugariagoak dira zerbitzuak. Eta, hirugarren sektorearen ber‐ Publikoen defizita
pizkundea batez ere turismoan gertatzen ari da. enpleguaren be‐ BPGd-ren % 1,5 izan
rreskuratzea hiru ardatz nagusiren inguruan garatzen ari da: os‐ zen 2017an
talaritza, osasungintza eta hezkuntzaren inguruan. 4. orrialdea 6. orrialdea
2 2019ko abuztua

ADITUAREN GORA BEHERA


IRITZIA
57 urteko langile
bat hil da Mungian
Thyssenkrupp taldeak altzairu xa"lak ekoizteko Mungian
duen lantokian ari zen 2019an beharrean hildako azken
langilea, uztaileko hirugarrena; orga garraiatzaile batek ha‐
rrapatu zuen Sukarrietako gizona. Zamak eraman eta igotzeko
ibilgailu hori lankide batek gidatzen zuen, antza, eta Osalanek
Okupazioaren hazkunderik nabarmenena emakumeen artean gertatu da. ikerketa zabaldu du istripua nola gertatu den zehazteko. Se‐
Juanjo Álvarez gurtasun sailak jakinarazi duenez, eguerdiko 12:40 aldera
jakinarazi zien partikular batek istripua, eta jarraian bertaratu
Zuzenbideko katedraduna Euskadiko langabezia tasak behera ziren Ertzaintza eta udal polizia jazoeraren tokira. Anbulantzia
Talentua erakartzea, egin du, eta %9,6koa da bat ere bertaratu zen, eta 14:20an zendu zen langilea.
gizartearen erronka Lanuztea
Euskadiko langabezia tasa 0,7 puntu jaitsi da aurreko hiru‐
nagusietako bat
hilekoarekin alderatuz gero. Eustatek egindako inkestaren LABek azaldu du hildako langilea Lamincerreko langilea eta
Boladan dago talentua kon‐ arabera, langabezia tasa %9,6 da gaur gaurkoz EAEn; hau Sukarrietako bizilaguna zela. Era berean, enpresa batzordeak
tzeptua; antza, gure enpresen da, 2019ko lehen hiruhilekoan baino 6.700 langabetu gutxiago ezbeharra gertatu ondorengo astelehenean 24 orduko
lehiakortasunari eutsi eta abe‐ daude. Beatriz Artolazabal, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta lanuztea deitu zuen, lan istripua salatzeko.
rastasun soziala eskuratzeko Gizarte Politiketako Sailburua, baikor agertu da emaitzen
giltza da. Instituzioek nahiz en‐ aurrean. “Dagoneko hazita zegoen tendentzia eta dinamikoan
presek argi dute talentu berria sakontzen ari gara, kontratazioei zein enpleguaren kalitateari
erakarri eta mantentzeko gai‐ dagokienez”. Aktibitate tasa, aldiz, %56,7 da, eta Gipuzkoa
tasuna dela negozioen egon‐ izan da hazkunderik handiena eduki duen lurraldea.
kortasuna bermatzeko bidea.
Emakume gehiago
Eta, honekin batera, derrigo‐
rrezko itauna: zeri deritzogu Datuak zehatz aztertuz, okupazioaren hazkunderik na‐
talentua? Bikaintasun akade‐ barmenena emakumeen artean gertatu da. 8.700 emakume
mikoaren bila gabiltza, edota landun gehiago daude; gizonezkoen kasuan, berriz, 3.000 Orga garraiatzaile batek harrapatu zuen Sukarrietako gizona.
motibatuak eta arduratsuak gehiago dira lana eskuratu dutenak.
diren pertsonen bila?
Giza faktorea eta talentua‐
ren garapena ezinbesteko gil‐
tzak dira etorkizunerako, ho‐ Komikia STAFF:
rregatik erronka horren au‐ HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31 Banaketa:
POSTA ELEKTRONIKOA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
rrean dibertsitatea da eran‐ POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo
tzuna: talentuak ez du adinik, EUSKARA ARDURADUNA: Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune
ez arrazarik, ez generorik. Ta‐
HARPIDETZAK: ekonomiarenkz@leizaola.eus
lentua hazi egin behar da, eta Aldizkari hau USOA LANTEGIAK eta EGUNON
POSTING ZERBITZU PROFESIONALAK banatu dute
horretarako beldurraren tira‐
niatik, bertikaltasunetik eta in‐ Egin zaitez harpide!
posiziotik urrun kokatzen diren Ekonomiaren KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu ondorengo
lidergoak behar ditugu. Talen‐ kupoia honako helbidera:
612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,
tudunen belaunaldiak balioak edo idatz ezazu ekonomiarenkz@leizaola.eus posta helbidera, zure izen‐
eta dialogoa behar ditu; batez deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
ABIZENAK: _______________________________________________ IZENA:____________________
ere, pertsona motibatuak behar HELBIDEA: ____________________________________________________________________________
ditu. Garrantzitsuena gauzak TELEFONOA: _______________________ E-MAILA: _____________________________________
HERRIA: ____________________________________________________ P.K: _____________________
egiteko erak dira. blazquezcobo.blogspot.com

LAGUNTZAILEAK: ELKARLANEAN:

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAK (HIZKUNTZA Ekintza honek Bizkaiko Foru
Aldundiaren Kultura Sailaren
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA laguntza jaso du.
2019ko abuztua 3

ALBISTEAK

G7ko herrialdeek
enpresa digitalen
fiskalitatea adostu dute
G7 osatzen duten herrialdeek arren, ELGEk, Ekonomiako
(Frantzia, Italia, Alemania, Ja‐ Lankidetza eta Garapenerako
ponia, Erresuma Batua, Ka‐ Erakundeak, hartuko du bere
nada eta Estatu Batuak) en‐ gain formatuaren diseinua,
presa digitalen "iskalitatea eta 2020aren bukaera aldera
erregulatzeko akordioa sinatu jakinaraziko dute behin be‐
dute. Hitzarmenean jaso du‐ tiko erabakia. Erreforma eskaerak xede du argitzea plataforma horietan diharduten langileak autonomoak izan behar dutela derrigor.

Plataforma digitalek eskatu


tenez, negozio digitalek zergak
Erreakzioak, alde eta aurka
ordaindu beharko dituzte on‐
line jarduten duten herrialde Brune Le Marie ministro

dute euren langileak legez


frantziarrak pozik hartu du
Etekinak zerga berria, eta G7aren norabidea
goraipatu du. Neurriak “ikus‐
paradisuetara
autonomoak izan daitezela
puntu koordinatu, aldeanitz
barreiatzea saihestu eta eraikitzailea” duela uste
nahi dute du. Bestalde, G7 ez platafor‐
mak dei egin die herritarrei
guztietan, presentzia "isikoa Biarritzen izango den gailu‐
izan zein ez. Era horretan, ete‐ rrari aurka egiteko. Abuz‐ Aurtengo maiatzean, Glovoko egiten dute lan harreman rari eta autonomo faltsu gisa
kinak zerga paradisuetara ba‐ tuaren 19 eta 25 bitartean banatzaile bat harrapatu zuen hori; izan ere, neurri judizia‐ izendatu dute langile hauen
rreiatzea saihestu nahi dute. egingo da “kontragailurra”, zabor‐kamioi batek Bartze‐ lek kolokan jartzen dute en‐ egoera. Horrexegatik Adigi‐
Zergak nola ezarriko di‐ sistema kapitalista kritika‐ lonan, lanean ari zela. Bana‐ presa horien eredua. Gauzak talek Langile Autonomoen
tuzten zehaztu ez duten tzea helburu. tzailea hil egin zen, eta ezbe‐ horrela, Adigitalek (Espainia‐
harrak agerian utzi zuen en‐ ko Enpresa Digitalen Erakun‐ Lan ikuskaritzak
presa digitaletako banatzai‐
leek pairatzen dituzten lan
dea) dokumentu bat aurkeztu
du araudia aldatzeko. Erre‐
autonomo faltsu gisa
baldintza prekarioak. forma eskaerak xede du ar‐ izendatu dute langile
Ordutik, biderkatu egin
dira epailearen aurreko sa‐
gitzea plataforma horietan
diharduten langileak autono‐
hauen egoera
laketak, eta hainbatetan ge‐ moak izan behar dutela de‐ Estatutua aldatu nahi du, lan‐
ratu da agerian halako en‐ rrigor. gile horiek LABen, Langile
presek langile autonomoak Autonomoen Araubide Bere‐
Lan ikuskaritzaren kezka
soldatapeko beharginak ba‐ zian, jasotzeko, langileen
Hitzarmenean jaso dutenez, negozio digitalek zergak ordaindu beharko dituzte online lira bezala erabiltzen dituz‐ Lan ikuskaritzak tentuz erre‐ errealitatea eta “errealitate
jarduten duten herrialde guztietan, presentzia fisikoa izan zein ez.
tela. Enpresek, aldiz, ukatu paratu dio beharginen egoe‐ digitala” bateratzeko asmoz.
4 2019ko abuztua

ALBISTEAK

Euskal langileek hiru urte


ematen dituzte behin-
behineko kontratuekin
Euskal ekonomia eta lan mer‐ luak (LHK) argitaraturiko
katua berpizten hasiak dira txostenak. Bide horretan, To‐
2008ko krisialdiaren ondo‐ mas Arrietak, LHK‐ko presi‐
ren. Hala ere, behin‐behine‐ denteak, ohartarazi zuen
kotasun tasa %25 da oraindik oraindik “zaila” dela behin‐
EAEn. Datuen arabera, behineko kontratutik behin
2009an behin‐behineko kon‐ betikora salto egitea.
50.000 emakume berrik eman dute izena gizarte segurantzan azken hamaika urteetan. tratua zuten langileen % 40
Datuak, hobera

Emakumeen EAEko behin-


behinekotasun tasa
Dena dela, 2018an BPGd‐ak
izandako hazkundea dela me‐

presentzia, gora
dio, EAEko behin betiko kon‐
%25 da oraindik tratu kopuruak gora egin du.
% 21 da gaur‐gaurkoz, eta,
soilik iritsi zen 2017an behin era berean, hazkunde eko‐
betiko kontratua izatera. Are, nomikoa soldatetan islatzen
EAEko lan merkatuak norabide da: ostalaritzaren, osasungin‐ izan duela sexuen arteko ore‐ beharginek ia hiru urte ema‐ hasia dela ohartarazi du
berria hartu du azken urteetan. tzaren eta hezkuntzaren ingu‐ kan: “Susperraldi ekonomikoa ten dituzte enpresetan –35,2 Arrietak. Horrenbestez, pre‐
Behinola industria gune erral‐ ruan. Ostalaritzan 67.000 lan‐ zerbitzuen bidez erdiesten hilabete, zehazki– behin be‐ sidentea pozik agertu da
doiak kokatzen ziren gunean gile daude gizarte segurantzan denean, emakumeari mesede tiko kontratu bat sinatzea 2018ko balantzearekin. “Ia
geroz eta ugariagoak dira zer‐ gaur‐gaurkoz. Hezkuntzari da‐ egiten dio horrek, are gehiago lortu aurretik. Hala jasotzen alor guztietan nahiko emaitza
bitzuak. Eta, hirugarren sek‐ gokionean, 25.000 lagun ge‐ susperraldia hezkuntzan eta du Lan Harremanen Kontsei‐ positiboak ageri dira”.
torearen berpizkundea batez hiagok eman dute izena, eta osasungintzan ematen bada”.
osasungintzan, berriz, 24.000 Datuei erreparatuz, 50.000
Industriako enplegu gehiagok. emakume berrik eman dute
izena gizarte segurantzan az‐
galera zerbitzuen Emakumeen presentzia, gora
ken hamaika urteetan, eta,
hazkundearekin Lan mapa berriak eragina du aldiz, 70.000 gizonezko gut‐
batik bat kontratu motetan xiagok dute izena emanda
orekatzen da eta gizon eta emakumeen ar‐ 2008tik. Horrela, industriaren
ere turismoan gertatzen ari da. teko lan bereizketan. EHUko galeraren ondorioz jasandako
Gauzak horrela, enpleguaren ekonomia katedradun Sara enplegu beherakada zerbi‐
berreskuratzea hiru ardatz na‐ de La Ricak adierazi du zer‐ tzuen enplegu hazkundeare‐
gusiren inguruan garatzen ari bitzuen gorakadak eragina kin orekatzen da. Behin-behinekotasun tasa %25 da oraindik EAEn.

160.000 eurora arte La Navaleko langileentzat


120.000 eta 160.000 euro bi‐ luan. Adostu dutenaren ara‐ Cádiz edo Ferrol, bai eta lane‐
tarte jasoko dituzte Navan‐ bera, langileek PFEZ ordaindu ratzeko bi aukera ere; hiru hi‐
tiara ez doazen La Navaleko beharko dute jasotako dirua‐ labete baino lehen edo ondoren.
langileek. ren proportzioan. Oraingoz, 30 behargin hasi dira
Sepik 120.000 eta 160.000 lanean Navantiako hainbat zen‐
Navantiara joandakoak
euro bitarteko kalte‐ordaina trotan. Gainerakoek, aldiz, aben‐
emango dio Navantiara ez La Naval ontziola osatzen zuten duaren 31ra bitarteko epea
doazen La Naval ontziolako 173 langileak kaleratu ondo‐ dute norako berria aukeratu
beharginei. CCOOk, UGTk eta ren, horietako 150 Navantiak edo kalte‐ordaina jasotzea au‐
Sepik adostu dituzte ordai‐ Espainiar estatuan dituen hiru keratzeko. Dagoeneko Navan‐
nak, Madrilen egindako Ses‐ ontzioletan berriz enplega‐ tian beharrean daudenek ez
taoko ontziolaren pribatizazio tzeari ekin zion Sepik. Hiru au‐ dute kalte‐ordainak eskatzeko
Langileek PFEZ ordaindu beharko dute jasotako diruaren proportzioan. itunaren jarraipen kontsei‐ kera zituzten langileek: Madril, aukerarik izango.
2019ko abuztua 5

EKINTZAILETASUNA

Siriren sortzaileak
Sherparekin egingo du lan
Sherpa konpainiaren taldera
batu da Tom Gruber, Siriren
sortzailea. Laguntzaile di‐
gitalak garatzen dihardu
Sherpak, eta, oraingoan, Ap‐
pleko euskarriaren egilea‐
rekin lanean hasiko da. En‐
presako sortzailea eta kon‐
tseilaria den Xabi Uribe‐
Etxebarriak jakinarazi berri
du albistea: “Gurera batu
berri den profesional honen
etorrera oso esanguratsua
da”.

Automobilgintzan edo
etxeko gailuen
merkatuan ezarri nahi
dute teknologia
2010etik egon da lanean Tom Gruber Applen, Tim Cooken gidaritzapean.
2010etik egon da lanean
Tom Gruber Applen, Tim Coo‐ Bien bitartean, Siriren emango digu, baita teknolo‐ jartzea dagoeneko dituen rreikuspenen arabera, urte‐
ken gidaritzapean. Iaz alde sortzaileak ezingo du lan egin gian lehen lerroan dabiltza‐ funtzioak hobetzen. Era ho‐ beteren buruan kopuru hori
egin zuen enpresatik, eta, antzeko teknologia garatzen nekin lehian aritzeko aukera rretan, automobilgintzan bikoizteko asmoa du enpre‐
oraingoan, estrategia ahol‐ ari diren sektore bereko en‐ ere”. edo etxeko gailuen merka‐ sak. Izan ere, azken hilabe‐
kulari gisa batuko da Sher‐ presekin; bai, ordea, beste tuan ezarri nahi dute tek‐ teetan finantzaketa akordio
Elkarrizketa tresna
para. Euskal startupa lagun‐ jardun batzuei loturiko en‐ nologia. handiak sinatu ditu, eta ge‐
tzea izango da bere egitekoa, presekin. Uribe‐Etxebarriak Sherpako kontseilariak ja‐ roz eta gehiago dira euskal
Langile gehiago
produktuari zein adimen ar‐ ere besoak zabalik jaso du kinarazi du asmoa dela la‐ konpainiaren produktuetan
ti"izialeko teknikei dagokie‐ Gruberren lana berean ga‐ guntzaile digitalaren fun‐ Gaur gaurkoz, 40 langilek interesa agertzen ari diren
nez. ratzea: “Sinesgarritasuna tzioak murriztea eta indarra osatzen dute Sherpa, eta, au‐ inbertitzaileak.
6 2019ko abuztua

HILEKO GRAFIKOAK

EAEko etxebizitza kopuruak 4.469 unitate egin du gora 2016an


Eustaten arabera, 2016ko urtarrilaren 1ean EAEko etxebizitza‐kopurua 1.045.061 izan
zen, urtebete lehenago baino 4.469 gehiago. Bizkaian daude etxebizitza horien %51,9;
Gipuzkoan, %32,5, eta Araban, aldiz, %15,6. Kopuru horiek 2015ekoekin alderatuz
gero, %+0,4 hazi da etxebizitza kopurua ehunekotan. Herrialdeka behatuz gero, haz‐
kunderik handiena izan du Bizkaiak: %0,6; horren erdia, %0,3, Gipuzkoak; eta, azkenik;
%0,2 hazi da Araban. Eskualdeei erreparatuz, batez bestekoaren gainetik daude Ara‐
bako mendialdea (%3,7), Gorbeiako inguruak (%1,0) eta Durangaldea (%0,9), kasu‐
rako. Beste muturrean, azpitik, Arratia‐Nerbioi, Donostialdea eta Bidasoa Beherea,
%0,3an daude. Eta, hiriburuetan, Bilbon 1.369 etxebizitza gehiago daude aurreko ur‐
tearekin alderatuz gero, Donostian 183 gehiago, eta Gasteizen 111.
Iturria: EUSTAT

EAEko Administrazio Publikoen defizita BPGd-ren % 1,5 izan zen 2017an


2017an, administrazio publikoek, hau da, Euskal Administrazioak, Estatuaren Admi‐
nistrazio Lurralderatuak eta Gizarte Segurantza Lurralderatuak 1.140 milioi euroko
de"izita erregistratu zuten, aurreko urtean baino %0,9 gutxiago, Eustaten datuen ara‐
bera. Kopuru hori BPGd‐ren %1,5 izan zen, aurreko urtekoaren aldean hamarreko bat
azpitik. Administrazio Publikoen artean, Euskal Administrazioek erregistratu dute bi‐
lakaera positiboena. Bada, 2016an zuten BPGd‐ren %0,4ko "inantzaketa‐ahalmena iza‐
tetik, 2017an %2,1 izatera igaro zen, eta, ondorioz, ehuneko 1,7 puntu hobetu zen.
EAEko administrazio publikoek, 2017an, 26.824 milioi euroko "inantzazkoak ez diren
baliabideak kudeatu zituzten, eta Finantzazkoak ez diren enpleguak 27.964 milioi eu‐
rora iritsi ziren.
Iturria: EUSTAT

EAEko etxeen gastua 34.000tik gorakoa da batez beste


Eustatek kaleratu berri duen inkestaren arabera, EAEko etxe bakoitzeko batez besteko
gastua 34.212 eurokoa izan zen 2018an, iaz baino %1,5 handiagoa. Halere, oraindik ez
da iritsi krisi ekonomikoaren aurreko urteetan zegoen batez besteko gastu‐mailara:
34.368 euro 2007an eta 34.672 euro 2008an, zehazki. Gastu‐taldeka, euskal etxeek,
2018an, Etxebizitza, ura, elektrizitatea, gasa eta bestelako erregaiak taldeko batez besteko
gastuari pisu handieneko gastutzat eusten diote; %2,9 igo da alor horietako gastua. Ga‐
rrantzi handieneko bigarren taldeak elikagaiak eta edari ez‐alkoholikoak dira. Altzariak,
etxeko gaiak eta etxearen mantentze arrunterakoen artean %10 igo da 2017arekiko. Eta
bestetik behera egin du gastuak hurrengo bizitza esparruetan: edari alkoholikoak eta ta‐
bakoa (‐%3,6), jatetxeak eta hotelak (‐%6,0), eta aisia eta kultura (‐%0,6).
Iturria: EUSTAT

EAEko BPGd-k urte arteko %2,3ko hazkundeari eutsi dio


Eustatek egindako Hiru Hileroko Kontu Ekonomikoen Aurrerapeneko zenbatespenen
arabera, urte arteko hazkundea aurreko hiruhilekorako zenbatetsitako berbera da.
Iazko bigarren lauhilekoarekin alderatuz gero, ordea, igo egin da. Urtaro‐ eta egutegi‐
eraginak erauzi ondoren, hiruhilekoen artean, BPGd %0,6 hazi da 2019ko lehen hiru‐
hilekoarekiko. Eskaintzaren aldetik, 2019ko bigarren hiruhilekoaren urte arteko eta
hiruhileko arteko hazkunde positiboaren arrazoia da sektore guztietan, lehen sektorea
salbu, agregatuak joera positiboa izan duela. Horrekin batera, aipatzekoa da ere in‐
dustriak bizitako susperraldi arina eta eraikuntzaren sektorearen neurrizko hazkun‐
dea. Enpleguari dagokionez, lanaldi osoko lanpostu baliokideetan neurtuta, %1,7 egin
du gora aurreko urteko hiruhilekoarekiko.
Iturria: EUSTAT
2019ko abuztua 7

I+G+b ALBISTEAK

CIC energiGUNEk baterien


iraultza oinarri duen
Europako ekosistemaren
Basque Culinary Centerrek kudeatuko du laborategia, eta asmoa da Gipuzkoako
sukaldaritza lehen lerroan kokatzen segitzea.
goi bilera antolatu du
LABE gastronomia CIC energiGUNEk, energiaren
biltegiratze elektrokimikoaren
eta termikoaren alorrean Eu‐
katu, berrikuntza eta I+G+B
esperientziak partekatzea ditu
xede.
Europe Europako Teknologia
eta Berrikuntza Plataformako
kide Edel Sheridan Batteries‐

laborategia irekiko ropako erreferentziazko iker‐


keta zentroak, etorkizuneko
Programaren zehaztapenak
ek eta KIC InnoEnergyko CEO

dute Donostian
bateriak diseinatzeko ikerketa Egitarau oparoa antolatu du Egitarau oparoa
bultzatzen ari diren Europako ikerketa zentroak irailaren
ekimenen ordezkari nagusiak 12rako. Topaketa CIC Ener‐
antolatu du ikerketa
batuko ditu Gasteizen, iraila‐ giGUNEko zuzendari nagusi zentroak irailaren
Donostiako Tabakalera gu‐
nean irekiko dute LABE, os‐
zendaria, erabat konbentzitua
dago laborategiaren irekiera
ren 12an. Hain zuzen, “Bate‐
rien iraultzarako Europako
Nuria Gisbert‐ek eta Arabako
Foru Aldundiko Ekonomia
12rako
talaritzaren alorrean ikertzea onuragarria izango dela. “Hau ekosistema” izenburupean, Garapen eta Lurralde Oreka‐ eta European Battery Allian‐
eta produktu zein zerbitzu aurrerapauso bat da gastro‐ ibilgailu elektrikoari edo apli‐ ko diputatu Pilar Garcia de ceren ordezkari Diego Pavíak
berritzaileak garatzea helbu‐ nomia aberastasun eta en‐ kazio estatikoari zuzendutako Salazarrek inauguratuko dute, hartuko dute parte; azkenik,
ru duen laborategia. Basque plegu sortzaile gisa lehen le‐ energia biltegiratzeko bate‐ eta hasierako hitzaldia Kris‐ Espainian esparru horretan
Culinary Centerrek kudeatu‐ rroan egoteko”. riak sortzeari lotutako gaiak tina Edström‐ek emango du, egiten ari den lanaren egoera
ko du, eta asmoa da Gipuz‐ izango ditu ardatz. Energia baterien etorkizuneko erron‐ hurbilduko dute beste bi adi‐
Espazioaren banaketa
koako sukaldaritza lehen le‐ biltegiratzeari lotutako mer‐ kak aurkezte aldera. Ondoren, tuk.
rroan kokatzen segitzea. Tabakalera eraikineko 5. so‐
2011. urtean ireki zituen lairuan egongo da Labe, eta
ateak Basque Culinary Cen‐ 1.400 metro karratuko es‐
terrek, estatuko lehenbiziko pazioa izango du, orotara.
fakultate gastronomikoa, su‐ Prestakuntza eta ikerkun‐
kaldaritzan prestakuntza es‐ tzarako guneez gain, hiru ja‐
kaintzeko asmoz. Orain, LA‐ tetxe egongo dira, bakoitza
BEk beste urrats bat eman estilo ezberdinekoa. Lehena
nahi du, goi mailako gastro‐ uztailaren 22an inauguratu
nomiaren adarrean sakon‐ zuten, eta gainerakoak udaz‐
tzeko. Joxe Mari Aizeaga, Bas‐ kenerako prest egotea da as‐
que Culinary Centerreko zu‐ moa. Energia biltegiratzeari lotutako merkatu, berrikuntza eta I+G+B esperientziak partekatzea ditu xede ikerketa zentroak.
8 2019ko abuztua

ERREPORTAJEA

Automobilgintzaren industriaren
krisia: dieselaren gainbehera
Azken urteetan joera nabarmena du automobilgintzak: geroz eta auto gutxiago saltzen dira. Krisi sakonean murgilduta dago
automobilgintza, eta ezinbestekoa du erroko eraldaketa bizirauteko. Diesel erregaia jomugan jarri dute agintariek
eta ekologistek, zergak eta kutsadura direla medio. Brexita eta autoak homologatzeko araudi berria ere izan
daitezke beherakadaren arrazoi. Ekainean %8,3 jaitsi da autoen salmenta Espainiako estatuan.

Salmenta datuei erreparatuz Sektorea merkatuaren be‐


gero, hamar hilabete jarraian harretara egokitu ez izanak
igaro ditu autoen salmentak alarma gorria piztu du lan‐
beherakadan, eta, azken da‐ gile, patronal zein konpainia
tuen arabera, %8,3 jaitsi zen handiengan. Denek ala de‐
ekainean —2015eko ekainetik nek, era batera zein bestera,
izandako jaitsierarik borti‐ egoeraren aurrean gober‐
tzena—. Egoera kezkagarria nuak izandako jarrera pasi‐
da sektoreko langileentzat, boa salatu dute. Anfac‐eko
eta aspalditik datorren joera lehendakariordea, Mario Ar‐
dela azpimarratu dute. Arrazoi
nagusia: dieselaren krisia.
Diesel erregaiak emititzen
Ekainean %8,3 jaitsi
duen kutsadura eta bizi duen da autoen salmenta Diesel erregaia jomugan jarri dute agintariek eta ekologistek, zergak eta kutsadura direla medio.

prezio‐dantza direla eta, geroz Espainiako estatuan mek, sektoreko beste patro‐ trantsizio ekologikoko minis‐ egoeraz duen iritzia plazaratu
eta herritar gehiagok eskatzen nalak, gainbehera eteteko troak, egin zuen adierazpen du: “Ezin da dieselaren sek‐
dituzte beste mota bateko mero, kezkatuta agertu da soluzioak eskatu ditu: “Auto esanguratsua: “Diesela desa‐ torea errotik behera bota;
funtzionamendua duten au‐ sektorea bizitzen ari den aldaketa sustatzen duen plan gertzera kondenatuta dago”. energia berriztagarrietara
toak. Lantegiak eta ekoizpen egoerarekin: “Autoen sal‐ berri bat pentsatzen hasi be‐ 2018ko uztailean esan zuen igarotzeko trantsizio garaian
katea, ordea, ez daude garai mentak hiru hiruhileko da‐ har gara, era berean, ingu‐ Riberok esaldi hura, eta, or‐ daude, eta posible da sektore
berrietarako prestatuak. Ga‐ ramatza beherakadan; hor‐ rumenaren gaineko inpaktu dutik, egoera lazgarria da. guztiak elkarlanean manten‐
solina edo gas natural bitartez taz, krisi hitza erabiltzen hasi murritzagoa izango duena. Salmenta eta enplegua eten‐ tzea”.
higitzen diren autoak edo ibil‐ gaitezke. Are gehiago, kon‐ Hori egin ezean, ibilgailuen gabe ari dira jaisten, eta lan‐
gailu hibridoak eskatzen hasi tsumitzaileen ziurgabetasu‐ antzinatasunak gora egiten tegietan ekoizteko modu be‐ Salmenta eta enplegua
dira erosleak, baina diesel bi‐ na salbu, ez dago egoera segituko du”. rriak pentsatzera derrigortuta etengabe ari dira
dezko autoak ekoizten dira azaltzeko adierazle ekono‐ Gobernuaren partez, ai‐ daude.
gehien fabriketan. miko nabarmenik”. Ganva‐ patzekoa da Teresa Riberok,
jaisten, eta lantegietan
Krisi orokorra
ekoizteko modu berriak
Krisiak era orokortuan jo ditu
estatuko eta EAEko zenbait
pentsatzera
konpainia. Kasurako, Bartze‐ derrigortuta daude
lonako Nissanek 600 langile Hortaz, dieselaren kontra
kaleratu zituen Riberok egin‐ zabaldutako mezuek eta ener‐
dako adierazpenetatik aste gia berriztagarrietan oinarri‐
gutxira. Ford, Opel eta Mer‐ tutako autoen prestutasun
cedes enpresek antzeko bidea ezak zalantzaz bete ditu auto
jorratu dute ondoren, arra‐ berri baten bila dabiltzan he‐
kasta handirik gabe izan bada rritarrak. Denborak esango
ere. EAEko probintzien ar‐ du hurrengo urteetan diesel
tean, Araban du indarrik han‐ erregaia desagertu edo ber‐
diena automobilgintzak — piztu egingo den eta, bestalde,
BPGd‐ren % 30— eta bertan energia berriztagarridun ibil‐
ere hedatu da izua. Gorka Ur‐ gailuek marraztuko ote duten
Krisiak era orokortuan jo ditu estatuko eta EAEko zenbait konpainia. taran Gasteizko alkateak etorkizuna.
2019ko abuztua 9
10 2019ko abuztua

ELKARRIZKETA

Jose Mari Amantes


Bilboko Moskotarrak konpartsaren sortzailea

“Bilborako onuragarriak diren


ekimenak antolatu nahi ditugu”
Udarekin batera, jaiak datoz Euskal Herriko herri eta hiri gehienetara. Sanjuanak, Karmenak edo Santanak dira, besteak beste, oso data
esanguratsuak gure egutegian. Alabaina, herrietara ez ezik, jaiak hirietara ere iritsi dira. Donostiak eta Bilbok Aste Nagusia ospatzen dute; antzeko
ospakizuna dute Gasteizen, La Blanca ezizenez ezaguna. Hirurak ospatzen dira abuztuan; Donostiakoa da zaharrena; izan ere, errege-erreginek eta
aristokraziak Gipuzkoako hiriburuan uda igarotzen zuten garaikoa da. Bilbokoa, berriz, gazteena. Iaz, 40. urteurrena ospatu zuen. Hala ere, jai horiek
gero eta garrantzi handiagoa hartzen joan dira azken urteotan, turismoa bizitzen ari den hazkunde eta garapen harrigarriaren eskutik. Bilboko Aste
Nagusiari buruz, Jose Mari Amantesekin mintzatu gara. Amantes jai horren sortzaileetariko bat izan zen, Bilbon halako ospakizunik ia ez zegoenean.

Iaz, Bilboko Aste Nagusia- ren Bilbon; jarduera gores‐ latu zen, udako jaiak herri‐ zain handia izan zen. Dena Zalantzarik gabe, Aste Nagu‐
ren 40. urteurrena ospatu garrienak zezen‐korridak, koiagoak bihurtzeko asmoz. egiteke zegoen, eta baliabi‐ siko 40 urte hauetan bizi izan
zenuten. Nola bururatu zi- opera eta antzerki denboral‐ Txomin Barullo deituriko tal‐ deak oso eskasak ziren. Era dudan gertakizun esangura‐
tzaizuen halako jaiak an- diak edota zirkoa eta barra‐ deak aurkeztutako proposa‐ berean, ez genekien nola lortu tsuena 1983. urtekoa da. Urte
tolatzea 1978. urtean? No- kak izaten ziren, eta aldez mena garaile suertatu zen. genitzakeen beharrezkoak zi‐ horretan, uholde ikaragarria
lakoa izan da jaiaren bila- aurretik leihatilan ordaindu Jai erabat herrikoiak eta doa‐ ren azpiegiturak, txosna, kar‐ bizi izan genuen gure lurralde
kaera? behar izaten ziren. Hori ho‐ ko jarduera ugari antolatzea toi‐bandaren antolakuntza... osoan, eta jaiak ospatzen ari
rrela, El Corte Inglesek bul‐ ziren aurkeztutako proposa‐ Alabaina, gure gogoak eta ginen gertatu zenean. Urte
Hiri garrantzitsu batekin bat tzaturiko eta Udalak gauza‐ menaren muina. Horrela jaio jaiak aurrera ateratzeko as‐ hartan, ni erabat murgilduta
ez zetozen jaiak ospatzen zi‐ turiko ideia‐lehiaketa anto‐ zen Bilboko Aste Nagusia. Bi‐ moak traba guztiak gaindi‐ nengoen jaietan, Jai Batzor‐
lakaera Bilboko hiriarena izan tzen zituzten. Gainera, jende deko kidea bainintzen, eta
da: antolakuntzaren profe‐ mordoa inplikatu zen gure gure herriaren eskuzabalta‐
sionalizazioan eta ospakizu‐ sunaren eta prestutasunaren
nen ikusgarritasunean asko “Egia da bidean galdu lekuko izan nintzen. Zintzo‐
irabazi du. Hor daude, esa‐ tasun eta konpromiso horri
terako, lehiaketa gastrono‐ direla hasierako esker, Bilbok normaltasuna
mikoa, nazioarteko su arti"i‐
zialen txapelketa eta beste
inprobisazioa eta ilusioz uste baino askoz denbora
gutxiagoan berreskuratu
hamaika gauza. Egia da bi‐ beteriko gure gazte zuen. Hasieran, tristuraren
dean galdu direla hasierako
inprobisazioa eta ilusioz be‐
garaiko ametsak” eraginez, negarrari ekin ge‐
nion, baina, gero, negarrez
teriko gure gazte garaiko proiektuan, eta horrek asko hasi ginen berriro, alaitasu‐
ametsak. lagundu zigun. Denbora pa‐ nak eraginda, hiria, Fenix He‐
satu ahala, xedea jaiak os‐ gaztiaren antzera, errautse‐
Moskotarrak Bilboko Aste patzera murrizten ez zuen tatik suspertu zelako.
Nagusiko konpartsarik konpartsa bilakatu ginen;
adierazgarriena da, jai ho- gure ikusmirak zabaldu ge‐ Bilboko Aste Nagusiak gero
riek sortzen zuzenean har- nituen, eta jarduera kultura‐ eta eragin handiagoa du
tu zuelako parte, eta zu ere lak edota solidarioak anto‐ turismoaren eremuan; izan
Moskotarrak konpartsaren latzeari ere ekin genion. Bil‐ ere, gaur egun euskal hi-
sortzaileetariko bat zara. borako onuragarriak diren rietan gorakada bizi duen
Nolakoak izan ziren kon- ekimenak antolatu nahi di‐ jarduera ekonomiko ga-
partsaren hastapenak? tuen konpartsa bihurtu gara. rrantzitsua da. Zer eragin
ekonomiko dauka? Nola-
Garai hartako ametsak han‐ Berrogei urte hauetan, jaie- koa da askotariko eremue-
diak ziren. Eta konpartsa sor‐ tan bizi izandako hamaika tan (ostalaritza, saltokiak,
tzeko egin behar izan genuen pasadizo ezagutuko dituzu. hotelak) egiten den balo-
Jose Mari Amantes pregoilaria, txupinera eta Marijaiarekin batera. ahalegina gure ametsak be‐ Zein goraipatuko zenuke? razioa?
2019ko abuztua 11

ELKARRIZKETA

Eragina erabat positiboa da, osagarriak hartzen joan gara,


ez Bilborentzat bakarrik, bai‐ txosnen eremuan berriro era‐
zik eta gure inguru guztia‐ biltzeko edalontziak jartzea,
rentzat ere. Jaiei esker, eremu esaterako. Bestalde, esanik
guztiak asko indartzen dira, ere ez dago: udal garbiketa
eta eragin ekonomikoa oso zerbitzuak jasotzen ditu ba‐
ona da, adierazi dudan mo‐ lorazio onenetarikoak alor
duan. Diru‐sarrera horiek hi‐ horretan.
ritar guztiongan dute eragina.
Dena den, Aste Nagusian bizi Bere hastapenetik, Mosko-
daitezkeen une paregabeak tarrak konpartsak arreta
goraipatzea nahiago dut nik; berezia eskaini die jardue-
izan ere, ez dute preziorik. ra solidarioei, betiere talde
anitzetako beharrak ase
Jaietan zehar, zabor tona nahian. Horrela, laguntza
ugari sortzen dira, baita eman diezue talde ugariri,
bestelako hondakinak ere, besteak beste: DYA, mugi-
eta, hiriko hainbat txoko- kortasun urriko pertsonak,
Amantes Zirko Mundialeko zuzendariarekin batera Bilbon egindako ikuskizun baten ostean.
nagusiak, haur-minbiziaren
eremuko elkarteak... Nola
“Jaiei esker, eremu bururatu zitzaizuen jardue-
lagunen parte‐hartzea ahalik
eta gehien bultzatzen saiatzen
zerbitzuak babestuta eta Mos‐
kotarrak konpartsaren la‐
koak. Bai egitarau o"izialak
zein ostalariek, elkarteek eta,
guztiak asko indartzen ra solidarioak antolatzea? gara. Aurretik, 80ko hamar‐ guntzarekin. Era berean, gure nola ez, konpartsek antola‐
kadako lehenengo urteetan, txosnan txandak egin ditugu tzen duten eskaintza hain za‐
dira, eta eragin Lehen adierazi dudan mo‐ Uribarri konpartsarekin ba‐ minbizia duten haurren el‐ bala eta doakoa da, non ezi‐
ekonomikoa oso ona da” duan, Moskotarrak konpar‐ tera, “Bertako Adinekoaren kartearen alde, Aspanovas el‐ nezkoa zaidan bakar bat go‐
tsak, bere hastapenetik, ain‐ kartearen alde; pertsonaia raipatzea. Programatzen di‐
tan, jaiaren ondorioak pai-
ratu behar izaten dituzte...
tzat hartu ditu, dibertimen‐
duaz gain, jarduera kulturalak
“Konpartsa sortzeko ezagun ugarik hartzen dute
parte ekimen horren alde,
ren jarduera guztietatik, ikus‐
le gehien erakartzen dituena
Nola kudeatzen da horre- eta baita solidarioak ere. Az‐ egin behar izan genuen eta egiten den diru‐bilketa su arti"izialen emanaldia da.
lako erronka? ken atal horretan, 90eko ha‐ erakunde horri ematen zaio. Aipatutako kanpainei da‐
markadan, “Bilboko Jaietan
ahalegina gure ametsak Era berean, desagertutako gokienez, mantendu ez ezik,
Urte asko joan dira inguru‐ Aukerak Berdintzeko Taldea” bezain handia izan zen” Astoria katearekin eta Radio indartu egingo dira, jai ba‐
giroaren zaintza eta jasanga‐ eratu genuen, aitzindariak Bilbaorekin, urte batzuetan ketsu eta arduratsuak izan
rritasuna lehenengoz azpi‐ izan ginen. Talde horretan Eguna” ospatzen genuen. Ho‐ zehar DYAren aldeko jaialdiak ditzagun, jaietatik kanpoko
marratu genituenetik. Jaien (gaur egun oraindik ere jar‐ rrela, autobusetan Bizkaiko antolatzen genituen, non Bil‐ inolako ezustekorik gabe.
hasierako urteetan, jai‐ere‐ dunean), gure inguruan ezin‐ hainbat egoitzatara hurbil‐ boko Aste Nagusian zeuden
mua beiraz, plastikoz eta, bes‐ tasuna duten pertsonen el‐ tzen ginen, nagusiak Bilboko antzerkiko eta musikako per‐ Zer aholku emango zenieke
teak beste, paperez beterik karte nagusiek, Deustuko Uni‐ jaietara eramateko asmoz, tsona famatu gehienek parte Bilboko 2019ko Aste Na-
zegoen. Hori guztia zuzentzen bertsitateak eta Bilboko Uda‐ zirko emanaldia eta bazkaria hartzen zuten. gusira hurbilduko diren la-
joan gara, eta, jaiak dirauen lak hartzen dute parte, eta, barne. Gaur egun, indarrean Aurtengo emanaldiari da‐ gunei?
egunetan goi‐mailako birzi‐ gure ekarpen xumearekin ba‐ jarraitzen du, antzeko egita‐ gokionez, maitasun handia
klapena egiteaz gain, neurri tera, jaietan ezintasuna duten rauarekin, eta Udaleko gizarte hartu diegun bi jarduera os‐ Atseden gutxi hartzeko eta
patzera goaz: alde batetik, asko ibiltzeko prestatuta etor
animazio‐bisitaldia egingo daitezela esango nieke. Jai egi‐
dugu “Conde Aresti” egoitzara, tarau zabala bere osotasunean
eta, bestetik, Euskal Herriko aztertu eta, gogoaren arabera,
Down Sindromearen Funda‐ jarduera egokienak aukeratu
zioari gonbidapena egin dio‐ ditzatela. Kaleetako, taberne‐
gu, talde horretako pertsonek tako eta hoteletako giroaz go‐
ikus dezaten Moskotarrak zatu dezatela, eta Etxebarria
txosnan edo antzeko txosne‐ Parkeko azoka‐barrutira igo
tan zerbitzatzea zer den. daitezela, su arti"izalak ikus‐
teko kokapen bikaina baita,
Abuztuan izango den 2019ko ogitarteko goxo bat jaten duten
Aste Nagusiari dagokionez, bitartean. Eta, nola ez, txos‐
zeintzuk izango dira zure us- netara hurbildu daitezela, jaie‐
tez antolatuko diren jarduera tako konpartsen erakustoki
goraipagarrienak? onena baitira. Eta, Moskotarrak
Aste Nagusian zehar jarduera txosnara etortzen badira, ziur
ugari egingo dira, eta denak egon daitezela ongietorri bi‐
Bilboko alkate Juan Mari Aburto Don Diego Saria entregatzen Moskotarrak konpartsari 2018an. izango dira kalitate bikaine‐ kaina eskainiko diegula.
12 2019ko abuztua

AHOLKUAK

Zer eragin du lanean fitxatu behar izateak langileengan?


Aurtengo maiatzetik, derrigorrezkoa da fitxatzea lanera Indarrean sartu berri da langileen lan orduak erregistratzea derrigortzen duen legea.
sartzeko zein irteteko orduan; hau da, erregistratuta
gera dadila langileak lantokian igarotako denbora.
Orain arte, kontrol hori egiten zuten enpresa ugaritan,
baina beste askotan ez. Alabaina, zer eragin du
horrelako neurri batek langileengan? Eta zein ondorio
izan ditzake neurria ez ezartzeak?

Langile guztiek 6.435 ez ohiko lan ordu egin zituzten iaz.

Orain artean, lanaldi partziala zuten langileek soilik zuten fitxatzeko beharra.

Beharginak babestu nahi ditu neurriak.

Indarrean sartu berri da langileen ordainketa bermatzen laguntze‐ duak jaso beharko dira, baita or‐ presa bakoitzak bere kabuz zein
lan orduak erregistratzea derri‐ ko. dutegi malgua duten langileen ka‐ sektoreko hitzarmen bidez adostu
gortzen duen legea; horrela, langile Zenbait aldaketa egin dira ho‐ suan ere. dezake bidea. Esaterako, paper ba‐
ororen lantokirako sarrera eta ir‐ rretarako. Orain artean, lanaldi tean idatziz edota aplikazio bidez
Neurria haustearen zigorra
teera orduak jasota geratu beharko partziala zuten langileek soilik zu‐ jaso daiteke erregistroa. Erregistroa
dira. Neurria aplikatzeko zenbait ten fitxatzeko beharra; orain, den‐ Kontrol neurriak bete ezean, en‐ lau urtez gordeta mantendu behar‐
arrazoi azaldu ditu Estatistikako denek egin beharko dute hori. La‐ presako buruek 626 eta 6.250 euro ko da, eta eskuragarri egongo da
Institutu Nazionalak (EIN). Izan naldi partziala duten beharginek bitarteko isuna jaso dezakete. Ar‐ uneoro langile, ordezkari legal, lan
ere, datuen arabera, langile guztiek egunez eguneko ordutegi kontrola gitu gabe dago oraindik, baina, isu‐ ikuskaritza edo segurantza sozia‐
6.435 ez ohiko lan ordu egin zi‐ eraman, eta hilero entregatu be‐ na behin bakarrik ezarriko den edo leko kideentzat. Horrekin batera,
tuzten iaz, eta, horren aurrean, ez harko dute, soldataren ordainagi‐ erregistratu gabeko langile kopu‐ ez ohiko orduak erregistro horretan
ohiko lan orduak erregulatzea du riarekin batera. Lanaldi osoan da‐ ruarengatik biderkatuko den. jasota geratu beharko dira, eta lan‐
helburu lege berriak. Azalduta‐ biltzanen kasuan, ostera, egunez gileak kopia bat jasoko du. Aurtengo
koaren arabera, beharginak ba‐ eguneko lanaldi erregistroa ber‐ Erregistroa egiteko bideak maiatzetik, derrigorrezkoa da fi‐
bestu nahi ditu neurriak, orain ar‐ matu beharko du enpresak; bertan, Era berean, orduen neurketa egi‐ txatzea lanera sartzeko zein irteteko
tean ordaindu ez diren lan orduen lanaldiaren hasiera eta bukaera or‐ teko hainbat bide daude, eta en‐ orduan
2019ko abuztua 13

IKUSPEGIAK

«Berrikuntza
sustatzea eguneko
eskariari era
eraginkorrean
erantzutea da» Enrique Rodal
rimentu posibleak lantzen ibiltzea Kazetaria
da. Eta hori oso zaila da.
Egun dauden antolaketa ere‐
duak ez daude garapena eta siste‐
ma alternatiboak sortzera bidera‐
«Irrati kateak hasi dira lebista batu zen. Biek ala biek saltoa
egin zuten, ondo pentsatu gabe nola
tuta. Barkamena eskatzen dut aldez
aurretik orokortzeagatik, baina
beren edukiak sarera lortuko zuten sareko edukien bidez
errentagarritasun ekonomikoa lor‐
iruditzen zait egun enpresa ge‐ igotzen, gastuari tzea. Doan eskaintzen zituzten edu‐
Jon Aldazabal hienak ez direla gai beren indus‐ kiak, eta oraindik ere ez dute ondo

Ekonomista
trietan ematen ari diren aldaketei errentagarritasun asmatu nola egin. Beste bien bidetik,
erantzuteko, eta, ondorioz, beren orain irratiak heldu zaizkio eredu
funtzionamendu propioan alda‐ ekonomikoa nola atera berriari. Irrati kateak beren edukiak

ondo jakin gabe»


Jon Aldazabal ekonomistak enpre‐ ketak egiteko ere ezgai bihurtzen sarera igotzen hasi dira, gastuari
sen berrikuntzaren paradoxari bu‐ dira. errentagarritasun ekonomikoa nola
ruzko nondik norakoak azaldu ditu atera ondo jakin gabe. Izan ere, en‐
Arrazoiak
Deian argitaraturiko artikulu ba‐ tzuleek edukiak edonon eta edonoiz
tean. Eta, zer dela eta gertatzen da hori? Enrique Rodal kazetariak boladan entzuteak kalte egiten dio entzule‐
Egiten diren hamar inbertsio‐ Barne egiturari dagokionean, ku‐ dauden podcasten etorkizunari riari.
tatik bik porrot egiten dute hasie‐ deaketa estiloa eta antolaketa kul‐ buruz hausnarketa interesgarria
Abantailak eta arazoak
ra‐hasieratik, seik arrakasta han‐ tura dira arazo nagusiak, eta, ho‐ egin du orain dela gutxi argitara‐
dirik gabe bizirauten dute eta bi rrekin batera, alternatiben gara‐ turiko artikulu batean. Podcastek onura ugari eskaintzen
dira dagoeneko existitzen den pro‐ penera bideratzen den funts pu‐ Podcastak geratzeko heldu dira. dituzte bideo edo testuekin alde‐
duktuen merkatua eraldatzeko gai. bliko zein pribatuen zenbatekoa. Hala ere, egiteko bidea geratzen ratuz gero: nahi duzunean eta nahi
Berrikuntzaren alorrari dagokio‐ Arintasuna, status quoaren bir‐ zaie oraindik; izan ere, Internetekin duzun tokian entzun ditzakezu, ez
nez, esango nuke erabat eskerga‐ planteaketa, etengabeko ikusmira, lotura estua duten formatuen artean zara edukiari begira egon behar,
bea dela. Enpresa batean, berri‐ erne egotea eta ikusmina ezinbes‐ hasiberriena da. Lehenago, idatzizko eta beste gauza batzuk egin ditza‐
kuntza sustatzea eguneko eskariari teko ditu berrikuntzak, beste au‐ prentsako komunikabideak edukiak kezu, bai eta edukia deskargatu
era eraginkorrean erantzutea eta kera batzuk identi"ikatu eta irten‐ Interneten argitaratzeko bidea jo‐ eta eduki hori of!line entzun ere,
aldi berean etorkizunerako espe‐ bide bihurtu ahal izateko. rratzen hasi ziren, eta, ondoren, te‐ besteak beste.
14 2019ko abuztua

TEKNOLOGIA

Logitech Craft teklatua,


lanerako tresna aparta
Logitech enpresa elektroni‐ euren artean, baina, duten for‐
koak Logitech Craft teklatu mari esker, oso erosoa da ber‐
berria ondu du, eta lanerako tan idaztea. Kontuan hartu be‐
tresna egokia izatea du hel‐ harreko azken elementua argia
buru. Diseinuari dagokionez, da: ilun dagoenean, teklak piz‐
laua eta oso arina da, eta, beste tu daitezke, eta, horrela, edo‐
askok ez bezala, bateria bidez zein tokitan lan egiteko aukera
funtzionatzen du, eta usb sa‐ ematen du. Horrek guztiak
rrera bidez kargatzen da. Beste pieza garesti samarra baina
elementu deigarri bat teklak oso dotorea bihurtzen du. 115
dira. Oso tresna laua izanik, euroren truke aurki daiteke
teklak erabat batuta daude gaur‐gaurkoz.

IKASKETAK

Datuen analisia,
zibersegurtasuna eta hodei-
konputazioa masterra
Mondragon Unibertsitateak ne, modu horretan, pro"il pro‐
datuen analisia, zibersegur‐ fesional osoa eta gaurkotua
tasuna eta hodei‐konputazioa duten ikasleei prestakuntza
masterra eskaintzen du; batez eman nahian. Horrela, ikas‐
ere, informatikako zein in‐ leak gai izango dira datuetatik
geniaritzako ikasketak dituz‐ balioak atera, zibersegurta‐
ten ikasleei zuzenduta. Mas‐ suna bere osotasunean eza‐
ter honek jakintza aurrera‐ gutu eta azpiegitura seguruak
tuetan oinarritutako hiru arlo kudeatu eta horietan sortu‐
teknologiko hartzen ditu bar‐ tako datuak lantzeko.

JATETXEA

Conde de bi jangelek 19 eta 50 lagu‐


nentzako tokia dute. Eskain‐

Alava jatetxea tzari dagokionez, 100 euskal


jakitik gora dastatzeko au‐
kera dago, eta 80 ardo mo‐
Gasteizko erdigunean dago, taren artean ere aukeratu
eta euskal produktuetan oi‐ daiteke.
narritutako jakiak eskaintzen
ditu. Hiru areto nagusi ditu, Zazpi menu ezberdin ditu,
eta espazio bakoitza ekitaldi enpresa bazkariei dagokie‐
ezberdinetarako atondu dai‐ nez. Merkeena 28 euroren
teke: enpresa bazkariak, jau‐ truke, eta garestiena 45en
nartzeak, ezkontzak, etab. truke.

Gela handiak 230 mahaiki‐


derentzako tokia du; beste www.condedealava.com
2019ko abuztua 15

AISIALDIA LAN
ESKAINTZAK

Batetik bestera dabilen erakusketa INKESTAGILEA


Siadeco enpresak inkesta bat bu-
rutu behar du irailean zehar Bil-
boko dendetan. Horretarako jar-
rrikuntza txertatu behar izan ditu dunaldi osoko langile bat behar
ezinbestean. Aurten, bigarren urtez du 3 aste hilabete ingururako.
segidan, Japoniako egoitza artisti‐ Ezinbestekoa da euskara eta gaz-
koetan egonaldi bat egiteko aukera telania ezagutza maila altua izatea
eta erdi mailako ikasketak bukatuta
eskainiko zaie Ertibil lehiaketaren
izatea.
hiru irabazleei.
Horren bidez, kulturen arteko ko‐ AKADEMIAKO IRAKASLEA
munikazioa eta hartu‐emana sustatu Oñatiko Gainditu akademia eta
nahi dituzte. 37. edizioa Bilbon, Ean, loopedia zentroak 14 eta 18 urte
bitarteko ikasleentzat irakaslea
Aurtengo Ertibil Bizkaia erakusketa izateko asmoz jaio zen. Bide luzea Balmasedan, Elorrion, Arrigorriagan,
behar du. Beharrezkoa izango da
ibiltaria zazpi udalerritan ibiliko da duen erakusketa ibiltari honek, ur‐ Eibarren eta Getxon egongo da ikus‐ matematika, fisika eta kimikako
abuztuaren 1etik irailaren 3ra bitarte. teak joan urteak etorri, zenbait be‐ gai. ezagutzak izatea.
Bizkaiko talentu artistikoarentzako
plaza izatea du xede ekimenak, eta ZERBITZARIA
Amezketako taberna batean zer-
oraingoan 83 artistak aurkezturiko
bitzaria behar dute. Euskalduna
113 lanen artean aukeratutako he‐ izatea eta gutxienez bi urteko es-
mezortzi obra erakutsiko ditu. perientzia edukitzea ezinbestekoa
Orain dela 37 urte abiatu zuen izango da.
Bizkaiko Foru Aldundiak sorkuntza
ADMINISTRARIA
programa, eta lurraldeko kultura
Errezilgo (Gipzukoa) Domusa en-
eta artea sortu eta ezagutarazteko presak egun erdiz administrari lanetan
behar den bultzada instituzionala ibiltzeko pertsona bat behar du. Ezin-
besteko baldintzak dira frantsesa ja-
kitea, ingurukoa izatea eta adminis-
trazioko ikasketak edukitzea.
EKONOMIA HIZTEGIA SUDOKU
INGLES ETA ALEMANEKO
IRAKASLEA
Euskara - Castellano - English Iruñerriko ikastola batek, 2019-20
ikasturte osorako, ingles eta ale-
maneko irakaslea behar du, DBH
Adierazle - Indicador - Sign
eta batxilergorako. Lanaldi osoa.
Azpiegitura - Infraestructura - Infrastructure Ezinbesteko baldintzak: Graduatu
Behargina - Trabajador - Worker / lizentziatua eta irakaskuntza mas-
terra ezinbestekoak dira. Halaber,
Erronka - Reto - Challenge
euskara (C1), inglesa (C1) eta
Zerga - Impuesto - Fee alemaneko maila (gutxienez B2)
Bermatu - Garantizar - Guarantee beharrezkoak dira. Baloratu be-
harreko baldintzak: Irakaskuntzan
Lanaldia - Jornada laboral - Working day
esperientzia. Eskaintzen da: Be-
Lehia - Competencia - Competition hin-behineko lanaldi osoko kon-
Arakatu - Explorar - Explore tratua, ikasturte osorako, lanaldi
trinkoa, 8:30-15:30 ordutegia.
Gainbehera - Decadencia - Decline
Xede - Objetivo - Aim GARBITZAILEA
Pairatu - Soportar - Endure ERANTZUNAK Kiroldegia eta kiroldegiak eskain-
tzen dituen instalazioen garbiketa.
Partekatu - Compartir - Share Zenbat denbora eman duzu
Baloratu beharreko baldintzak: Es-
Urrats - Paso - Step sudokua ebazteko?
perientzia, euskara jakitea edo
Hona hemen erantzunak.
Ziurgabetasuna - Incertidumbre - Uncertainty ikasten aritzea. Ataunen erroldatuta
egotea. Ordutegia: 09:00-11:00
(10 ordu astean) Soldata: 524,87€.

ROBOTIKAKO IRAKASLEA
Enpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? Lanpostuaren deskribapena: Lehen
hekuntzako haurrei robotika, bideo
Har ezazu parte ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. joko, programazio trailerrak ema-

Bultza dezagun euskara!! tea. Injenieritzai irasan daitezke.


Ezinbesteko baldintzak: robotika
eta programazioko ezagutzak eta
Aldizkariaren zenbaki guztiak webgune honetan dituzu eskuragarri haurrekin lan egitea gustuko izatea.
www.leizaola.eus Lan eskaintza gehiago Lanbide.net
Euskal enplegu zerbitzuko webgunean
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
94 421 30 31
E-MAILA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila,
48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA:
Labayru Ikastegia Ekintza honek Bizkaiko Foru
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune Aldundiaren Kultura Sailaren
HARPIDETZAK: ekonomiarenkz@leizaola.eus laguntza jaso du. 2019ko abuztua