You are on page 1of 3

§iÖn ly

C©u 1: Dung dÞch glixerol trong níc kh«ng dÉn ®iÖn, dung dÞch NaOH
dÉn ®iÖn tèt. §iÒu nµy ®îc gi¶i thÝch lµ do
A. glixerol lµ chÊt h÷u c¬, natri hi®roxit lµ chÊt v« c¬.
B. glixerol lµ hîp chÊt céng hãa trÞ, natri hi®roxit lµ hîp chÊt ion.
C. glixerol lµ chÊt láng, natri hi®roxit lµ chÊt r¾n.
D. glixerol lµ chÊt kh«ng ®iÖn li, natri hi®roxit lµ chÊt ®iÖn li.
C©u 2: C¸c muèi, axÝt, hi®roxit tan lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li v×:
A. chóng cã kh¶ n¨ng ph©n li thµnh hi®rat trong dung dÞch.
B. c¸c ion hîp phÇn cã tÝnh dÉn ®iÖn.
C. cã sù di chuyÓn cña electron t¹o thµnh dßng electron dÉn
®iÖn.
D. dung dÞch cña chóng dÉn ®iÖn.
C©u 3: Mét cèc níc cã chøa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol
HCO3-. HÖ thøc liªn hÖ gi÷a a, b, c, d lµ
A. 2a + 2b = c-d. B. 2a + 2b = c + d. C. a + b = c + d.
D. a + b = 2c + 2d.
C©u 4: Trén 200 ml dung dÞch NaOH 2M víi 300 ml dung dÞch KOH
1,5M. NÕu thÓ tÝch dung dÞch kh«ng thay ®æi th× nång ®é ion OH-
trong dung dÞch thu ®îc lµ
A. 1,7M. B. 1,8M. C. 1M. D. 2M.
C©u 5: Trong dung dÞch Fe2(SO4)3 lo·ng cã chøa 0,6 mol SO42- th× sè
mol Fe2(SO4)3 trong dung dÞch ®ã lµ
A. 1,8. B. 0,9. C. 0,2. D. 0,6.
C©u 6: Hoµ tan 12,5 g CuSO4.5H2O vµo mét lîng níc võa ®ñ thµnh 200
ml dung dÞch. Tæng nång ®é mol/l cña c¸c ion Cu2+ vµ SO42- trong dung
dÞch lµ
A. 1M. B. 0,5M. C. 0,25M D. 0,1M.
C©u 7: Ph¬ng tr×nh ph©n li cña axÝt axetic lµ: CH3COOH
CH3COO- + H+ Ka.
BiÕt [CH3COOH] = 0,5M vµ ë tr¹ng th¸i c©n b»ng [H+] = 2,9.10-3M. Gi¸
trÞ cña Ka lµ
A. 1,7.10-5. B. 8,4.10-5. C. 5,95.10-4.
D. 3,4.10-5.
C©u 8: Trong d·y c¸c chÊt díi ®©y, d·y nµo mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu lµ
chÊt ®iÖn li m¹nh?
A. KCl, Ba(OH)2, Al(NO3)3. B. CaCO3, MgSO4,
Mg(OH)2, H2CO3.
C. CH3COOH, Ca(OH)2, AlCl3. D. NaCl, AgNO3, BaSO4,
CaCl2.
C©u 9: Trong 150ml dung dÞch cã hoµ tan 6,39g Al(NO3)3. Nång ®é
mol/l cña ion NO3- cã trong dung dÞch lµ
A. 0,2M. B. 0,06M. C. 0,3M. D. 0,6M.
C©u 10: Thªm tõ tõ tõng giät H2SO4 vµo dung dÞch Ba(OH)2 ®Õn d th×
®é dÉn ®iÖn cña hÖ sÏ biÕn ®æi nh sau:
A. t¨ng dÇn. B. gi¶m dÇn.
C. lóc ®Çu gi¶m, sau ®ã t¨ng. D. lóc ®Çu t¨ng, sau ®ã
gi¶m.
C©u 11: Cã 2 dung dÞch X vµ Y, mçi dung dÞch chØ chøa 2 cation vµ 2
anion trong sè c¸c ion víi sè mol nh sau: K+ (0,15); Mg2+ (0,10); NH4+
(0,25); H+ (0,20); Cl- (0,10); SO42- (0,075); NO3- (0,25); CO32- (0,15). C¸c
ion trong X vµ Y lµ
A. X chøa (K+, NH4+, CO32-, SO42-); Y chøa (Mg2+, H+, NO3-, Cl-).
B. X chøa (K+, NH4+, CO32-, NO3-); Y chøa (Mg2+, H+, SO42-, Cl-).
C. X chøa (K+, NH4+, CO32-, Cl-); Y chøa (Mg2+, H+, SO42-, NO3-).
D. X chøa (H+, NH4+, CO32-, Cl-); Y chøa (Mg2+, K+, SO42-, NO3-).
C©u 12: Mét dung dÞch chøa a mol Na+, b mol Ca2+, c mol HCO3- vµ d
mol NO3-. BiÓu thøc liªn hÖ gi÷a a, b, c, d vµ c«ng thøc tæng sè gam
muèi trong dung dÞch lÇn lît lµ
A. a + 2b = c + d vµ 23a + 40b + 61c + 62d.
B. a + b = c + d vµ 23a + 40b + 61c + 62d.
C. a + b = c + d vµ 23a + 40b - 61c - 62d.
D. a + 2b = c + d vµ 23a + 40b - 61c - 62d.
C©u 13:Trong d·y c¸c ion sau. D·y nµo chøa c¸c ion ®Òu ph¶n øng ®îc
víi ion OH-?
A. H+, NH4+, HCO3-, CO32-. B. Fe2+, Zn2+, HSO3-; SO32-.
C. Ba2+, Mg2+, Al3+, PO43-. D. Fe3+, Cu2+; Pb2+, HS -.
C©u 14: Nh÷ng cÆp chÊt nµo sau ®©y cïng tån t¹i trong mét dung
dÞch?
A. NaHCO3 vµ NaOH. B. K2SO4 vµ NaNO3.
C. HCl vµ AgNO3. D. C6H5ONa vµ H2SO4.
C©u 15: Mét cèc níc chøa 0,01 mol Na ; 0,02 mol Cl-; 0,01 mol Mg2+;
+

0,02 mol Ca2+ vµ 0,05 mol HCO3-. Níc trong cèc lµ


A. níc mÒm. B. níc cøng t¹m thêi.
C. níc cøng vÜnh cöu. D. níc cøng toµn phÇn.
C©u 16: Cho 4 dung dÞch cã cïng nång ®é mol lµ NaCl; CH3COONa;
CH3COOH; H2SO4. Dung dÞch cã ®é dÉn ®iÖn nhá nhÊt lµ
A. NaCl. B. CH3COONa. C. CH3COOH. D. H2SO4.
C©u 17: Chia dung dÞch X gåm CuSO4 vµ Al(NO3)3 thµnh 2 phÇn b»ng
nhau. PhÇn 1 cho t¸c dông víi dung dÞch BaCl2 d thu ®îc 6,99 gam kÕt
tña. PhÇn 2 cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d, råi lÊy kÕt tña nung
®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc m gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ
A. 2,4. B. 3,2. C. 4,4. D. 12,6.
C©u 18: H·y chän c©u ®óng trong c¸c c©u kÕt luËn sau:
A. Mäi axit ®Òu lµ chÊt ®iÖn li.
B. Mäi axit ®Òu lµ chÊt ®iÖn li m¹nh.
C. Mäi axit m¹nh ®Òu lµ chÊt ®iÖn li m¹nh.
D. Mäi chÊt ®iÖn li m¹nh ®Òu lµ axit.
C©u 19: Cho c¸c chÊt sau; Ca(OH)2 (A), NaHCO3 (B), H2SO4 (C), Na2CO3
(D), Na3PO4 (E), C17H35COONa (F). C¸c chÊt cã thÓ lµm mÊt tÝnh cøng
cña níc lµ
A. C, D, E, F. B. A, B, C, E. C. A, D, E, F. D. A, C, D, E.
2–
C©u 20: Ion CO3 kh«ng t¸c dông víi c¸c ion thuéc d·y nµo sau ®©y?
A. NH4+, K+, Na+. B. H+, NH4+, K+, Na+.
C. Ca2+, Mg2+, Na+. D. Ba2+, Cu2+, NH4+, K+.
C©u 21: D·y nµo cho díi ®©y gåm c¸c ion cïng tån t¹i trong mét dung
dÞch
A. Na+, NH4+, Al3+, SO42-, OH-, Cl-. B. Ca2+, K+, Cu2+, NO3-,
OH-, Cl-. C. Ag+, Fe3+, H+, Br-, CO32-, NO3-. D. Na+, Mg2+,
NH4+, SO42-, Cl-, NO3-.
C©u 22: HiÖn tîng t¹o thµnh nhò trong c¸c hang ®éng lµ do ph¶n øng
A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.
B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.
C. CaO + CO2 → CaCO3.
D. CaCO3 → CaO + CO2.
C©u 23: Nguyªn nh©n lµm cho níc suèi cã tÝnh cøng lµ do ph¶n øng
A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.
B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.
C. CaO + CO2 → CaCO3.
D. CaCO3 → CaO + CO2.
C©u 24: §Ó ph©n biÖt níc cøng t¹m thêi, níc cøng vÜnh cöu ngêi ta dùa
vµo sù cã mÆt cña ion
A. Ca2+. B. Mg2+. C. HCO3-. D. HSO3-.
C©u 25 (B-07): Trong c¸c dung dÞch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2,
KHSO4, Mg(NO3)2; d·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®îc víi dung dÞch
Ba(HCO3)2 lµ
A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.B. HNO3, NaCl, Na2SO4.
C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4,
Na2SO4.
C©u 33: Dung dÞch axit H2SO4 cã pH = 4. Nång ®é mol/l cña H2SO4
trong dung dÞch ®ã lµ
A. 2.10-4M. B. 1.10-4M. C. 5.10-5M.
D. 2.10-5M