You are on page 1of 17

Of the following subjects, which does NOT belong to performance based subjects in which direct

instruction is effectively used ?

A. Mathematics
B. Music
C. Science(/)
D. Values education

Which of the following is not considered as an approach to subject matter ?

A. Textual approach
B. Graphical approach
C. Experimental approach
D. Experiential approach (ans)/

teacher mariano selects a subject matter to be included in curriculum what others must he consider
?

A . relevance
B. Importance
C. Priority
D. all of the above(ans)/

What is most essential characteristic of a Total Quality School model ?

A. Involment of stakeholder(ans)/
B. Continous improvement
C. Clientele focused
D. Process approach

1. Two buses leave the same station at 8:00 pm. One bus travels north at the rate of 30 kph and the
other travels east at 40 kph. How many kilometers apart are the buses at 10 pm?
a. 140 km
b. 100 km(ans)/
c. 70 km
d. 50 km

answer:
a²+b²=c²
c=√(60)²+(80)²
c=√3600+6400
c=√10000
c=100
Before a formal legislation is passed, approval settlement of issues are done by committee
members of both houses. This avoids unnecessary controversial issues. What do you call the
body?
A. Bi-cameral committee (ans)/
B. House of Representatives committee
C. Senate committee
D. Oversight committee

If a certain job can be finished by 18 workers in 26 days, how many workers are needed to finish
the job in 12 days?
a. 45
b. 30
c. 39(/)
d.24
ans:
C. 39 sure po. Inverse variation po .. :)
18(26) = 12n
468 = 12n
39 = n

#1 The specialization requires of every professional teacher for him/her to be competent is in the
line with which pillar of learning?
A. Learning to know (ans)/
B. Learning to be
C. Learning to live together
D. Learning to do

________ clearer's one throat and looks intently at the erring students.
A. Name dropping
B. Signal interference (ans)/
C. Prompting
D. Antiseptic bouncing

Siya ang nag tatag ng La Solidaridad..

A. Carlos Ma. Dela Torre


B. Graciano Lopez Jaena (ans)/
C. Emilio Jacinto
D. Juan Salvador

What value of x will satisfy the equation:


0.4(5 x-1470)=x?
a. 2,130
b. 588
c. 490
d. 1470
ans:
0.4 (5(588)-1470)=588
0.4 (2940-1470)=588
0.4 (1470)=588
588=588✔

Ana and beth do a job together in three hours. Working alone, Ana does the job in 5 hours. How
long will it take Beth to do the job alone.
a. 3hours
b. 6hours
c. 7hours
d. 7 and 1/2hours(ans)/
ans:
1/3-1/5=2/15 or 7 1/2

Which color of stars has the lowest surface temperature?

A. Blue
B. Orange
C. Red (ans)/
D. Yellow

The authoritarian setting in the Filipino home is reinforced by a classroom teacher who:

A. Encourages questions and doubts

B. Dictates what learners should do (ans)/

C. Is open to suggestions

D. Ask open-ended questions

What guidance principle is upheld when a counselor refuses to divulge the results of the
standardized test to another person?
A. Mutuality
B. Counseling
C. Confidentiality (ans)/
D. Objectivity

What is the initial knowing process learned by the individual that involves around practical
problem-solving?
a.believing b. Obeying
c. Listening (ans)/ c. Thin Confidentiality

Which theory highly regards the adoption of teaching methods & strategies to the learner's
biological & developmental set of characteristics?

a. Learning Style theory (ans)


b. Emotional Intelligence theory
c. Reading Readiness theory
d. Multiple intelligence theory

Which of the following is NOT an example of electromagnetic wave?


A. X-ray
B. Sound (ans)/
C. Light
D. Microwave

GESTALT PSYCHOLOGY:GESTALT LAWS


1. Law of Pragnanz- we are driven to experience things in as good as gestalt possible.
2. Law of Closure- if something is missing in an otherwise complete figure, we will tend to add it.
3. Law of Similarity- we will tend to group similar items together, to see them as forming a
gestalt, within larger form.
4. Law of Proximity- things that are close together as seen as belonging together.
5. Law of Continuity- when we see a line, as continuing trough another line, rather than stopping
and starting.
6. Figure-Ground -we seem to have an innate tendency to perceive one aspect of an event as the
figure and the other as the ground

.What refers used to count the objects or ideas in a given collection?

A. Cardinal numbers (ans)/


B. Irrational numbers
C. Ordinal numbers
D. Numerals

What are considered as the "counting numbers "?


A. Rational numbers
B. Irrational numbers
C. Fraction
D. Natural numbers (ans)/
What refers to the numbers which are used to state the position of individual objects in a
sequence?

A. Cardinal numbers
B. Irrational numbers
C. Ordinal numbers (ans)/
D. Numerals
Ano ang ipinahihiwatig sa salitang Ito?
MATAYOG ANG LIPAD ni Pepe kaya't bata pa siya'y nagsisikap na siya.

A. May kayabangan si Pepe


B. Mataas ang pangarap ni Pepe (ans)/
C. Marunong si Pepe
D. Ibig ni Pepe maabot ang langit..

F99. Nasa Anong kaganapan ng pandiwa ang pangungusap?


Nag laro ng basketball sa Rizal stadium ang koponan ng aming pamantasan.

A. Sanhi
B. Tagaganap
C. Kagamitan
D. Ganapan(ans)/

"Malalim ang bulsa" ng kanyang tatay. Ano ang ibig sabihin nito?

A. Mapera (ans)/
B. Mapagbigay
C. Kuripot
D. Walang pera

"Yumanig ang gusali sa kanyang mga yabag'. Ito'y isang ______.

A. Metafor
B. Sinekdoke
C. Hyperbole (ans)/
D. Personipikasyon

Sa pangungusap na, Panahon na upang " magdilat ng mata at makisangkot sa mga usapin" ay
nagpapahiwatig na ________.

A. Kalimutan ang isyu


B. Umiwas sa usapin
C. Idilat ang mga mata
D. Magising sa katotohanan (ans)/

Piliin sa mga sumusunod ang tiyak na hakbang sa pagtuturo.

A. Istratehiya
B. Teknik
C. Pamaraan (ans)/
D. Pagkatuto

Ito ay isang uri ng awiting-bayan na ginawa ng mga katutubo na may kasamang sayaw sa gawing
kabisayaan.

A. Oyayi
B. Balitaw (ans)/
C. Tikam
D. Ihiman

Ang tambal na salitang "matang-manok" ay may ibig sabihing _______.

A. Nanlalabo (ans)/
B. Matalas
C. Nanlilisik
D. Nakakatakot

Alin ang pinaka-angkop na salin sa Ingles ng " Pakihinaan naman ninyo ang inyong tinig"?

A. Please soften your voice


B. Tone your voices, please
C. Please tone down your voices (ans)/
D. Soften your voices please

Anong pagpapahalaga ang binibigyang-diin sa saknong?


"Datapwat muling sisikat ang araw
Pilit maliligtas ang lugaming bayan"

A. Positibong pananaw (ans)/


B. Matibay na pananalig
C. Katapangan
D. Pagkamakabayan

Huwag "pagbuhatan ng kamay" ang batang walang kalaban-laban. Anong ibig sabihin ng
"Pagbuhatan ng kamay?"
A. Pagtrabahuhin
B. Pagbuhatin ng mabigat
C. Itali ang mga kamay
D. Saktan (ans)/

Nagulat ang mga Amerikano noong ________ ang mga Hapon sa Pearl Harbor.

A. Dadating
B. Magsidating (ans)/
C. Nagsidating
D. Dumating

May naaksidenteng limang taong bata sa lansangan. Sino ang unang sisihin sa pangyayari?

A. Ang sasakyan na walang preno


B. Ang pabayang magulang (ans)/
C. Ang pulis na wala sa kanto
D. Ang tsuper na mabilis magpatakbo

Nang pumutok ang Bulkang Mayon, ang mga tao'y ________ sa ibang bayan.

A. Nagsipaghanda
B. Nagsipagtago
C. Nagsilikas (ans)/
D. Nagsipagtakbo

Ang lumakad ng matulin, kung matinik ay malalim.

A. Ang sakuna ay nangyayari sa pagmamadali


B. Dapat lumingon sa pinanggalingan
C. Mag-isip bagong gumawa ng anuman (ans)/
D. Dahang-bigla

Ano ang pagkakasulat ng tulang "Ang Daigdig at Ako" ni Alejandro G. Abadilla?

A. May sukat at tugma


B. May tugma at taludturan
C. Malayang taludturan (ans)/
D. May sukat at taludturan

Ang mga batang nakasuot ng kulay luntian ay napag-alamang mga ______.

A. Boy scout
B. Pulis
C. Girl scout (ans)/
D. Army

Sino ang may sabing " Ang Hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda"?

A. Apolinario Mabini
B. Marcelo H. Del Pilar
C. Gregorio Del Pilar
D. Jose Rizal (ans)/

Ang gulay ay dinala ng magsasaka papuntang bayan sa pamamagitan ng kalabaw at _______.

A. Tren
B. Kangga (ans)/
C. Kareta
D. Jeep

Alin ang babala na dapat sundin ng mga mamamayan?

A. Itapon ang basura sa tabing dagat


B. Bayaran ang buwis para ang basura ay hakutin
C. Gawin ang paghihiwalay ng mga basura (ans)/
D. Itapon ang basura sa Pasig

Ayon sa Presidente, kung siya'y hahamunin, sila'y ________ .

A. Ikukulong
B. Dudurugin (ans)/
C. Awayin
D. Aamuhin

Noong panahon ng Hapon lumaban ang mga Filipino sa gitna ng kahirapan. Ang pinakamahirap
na dinanas ng kawal ay ang mahabang lakbay. Ito'y tinatawag na _______.

A. Death March (ans)/


B. Return of McArthur
C. Fall of Corregidor
D. Fall of Bataan

Ano ang dahilan kung bakit umunlad ang maikling kwento noong panahon ng Hapon?

A. Ang karamihan sa mga inilalatha noon sa pahayagan ay sa wikang Tagalog


B. Bihirang manunulat ang naglimbag ng kwentong Ingles
C. Ang dating manunulat ng maikling kuwento sa Ingles ay lumipat sa pagsusulat ng Tagalog
D. Ipinagbawal ng hukbong Hapon ang paggamit ng Ingles (ans)/

" Ang 'di marunong lumingon sa pinanggalingan ay 'di makakarating sa paroroonan." Ito'y:

A. Babala sa maikling pag-iisip


B. Babala sa mga mayaman
C. Babala sa nakalimot ng kanyang tunay na buhay (ans)/
D. Babala sa bagong mayaman

Ang sabi ni Balagtasan;"Ang laki sa layaw karaniwa'y hubad." Ito'y tulad ng:

A. Batang walang pakiramdam sa hirap (ans)/


B. Batang 'di sumusunod sa magulang
C. Batang 'di natuto sa klase
D. Kawayan na mataas

Siya'y isang pipi, ngunit kaya niyang mag-guhit ng larawan, Siya'y isang ________.

A. Pintor (ans)/
B. Manunulat
C. Artista
D. Dalubhasa sa siyensa

"Huwag ka ng mahuhuli sa lakad," ayon kay Rafael. "Oo naman." sagot ng kapatid. Ano ang
kahulugan ng sagot?

A. Sasama siya talaga


B. Sasama siya ngunit depende sa gising
C. Di nakatitiyak siya'y makasasama
D. Tiyak siyang sasama (ans)/

Ang saging kailanman ay'di magbubunga ng santol. Ang salawikain ay nagpapahiwatig na:

A. Maaring mag bunga ng bayabas ang isang punong santol


B. Walang pagbabago ang anuman
C. Ang bunga ng isang kahoy ay galing sa sariling lahi
D. Walang bungang Di galing sa sariling puno (ans)/

Ibinabalik ang paligsahan sa balagtasan upang ________.

A. Mahasa ang mga bata sa pagsasalita


B. Magkaroon mg kwentuhan
C. Mahasa ang mga bata sa pakikinig, pagsasagot at pananaliksik (ans)/
D. Mabuo ang loob ng mga kasali sa balagtasan
Paano ipinaaabot ng mga katipunero ang kanilang mensahe sa mamamayan?

A. Sa nilimbag na peryodikong Tagalog (ans)/


B. Sa pamamagitan ng mensahe sa Tagalog
C. Sa mga simbulo ng titik at numero
D. Sa pamamagitan ng mensahero

Mahaba ang pahayag ni G. Formaran kaya kailangan iyong mahahalaga na lamang ang dapat na
mabasa kaya gumamit siya ng ________.

A. Ellipsis
B. Abstrak
C. Sintesis (ans)/
D. Direktang sipi

Sa pangungusap na " Panahon na upang magdilat ng mata at makisangkot sa mga usapin", Ano
ibig ipahiwatig nito?

A. Kalimutan ang isyu


B. Umiwas sa usapin
C. Magising sa katotohanan (ans)/
D. Idilat ang mga mata

F68. Alin ang mali sa pahayag na ito?


Ilan taon na ring namamahinga sa pag-arte ang actress na si Nora Aunor.

A. Ilang taon
B. Ang actress
C. ring (ans)/
D. Sa pag-arte

"You can count on me". Ang pinakamalapit na salin nito ay__________.

A. Maaasahan mo ako (ans)/


B. Ikaw kaya mong bilangin ako
C. Ibilang mo ako
D. Kabilang ako

Si Lolo Baste ay malakas pa kahit alog na ang baba. Ang kahulugan ng may salungguhit ay
_______.

A. Malabo ang Mata


B. Matanda na (ans)/
C. May sakit sa baba
D. Mahina ang tuhod

Ano ang pahayag na ito? "heto na si kaka, bumubukaka"

A. Alamat
B. Epiko
C. Bugtong (ans)/
D. Pabula

Salaysay na nag-iiwan ng isang impresyon o kakintalan sa mambabasa

A. Maikling kwento
B. Nobela
C. Alamat
D. Dula (ans)/

Kwento o salaysay hango sa banal na kasulatan na naglalayong mailarawang ang isang


katotohanang moral o ispiritwal sa isang matalinghagang paraan.

A. Sanaysay
B. Dula
C. Epiko
D. Parabola (ans)/

Kwento o salaysay na ang karaniwang nagsisiganap ay mga hayop. Nag-iiwan ito ng


magagandang aral sa mambabasa.

A. Parabola
B. Bugtong
C. Alamat
D. Pabula (ans)/

Ito ay salaysay na tumatalakay sa isang tanging paksa. Ang sariling opinyon, o pananaw ay
kitang-Kita sa sumulat. Maaaring pormal o Di-pormal ang paglalahad.

A. Epiko
B. Sanaysay (ans)/
C. Talambuhay
D. Maikling kwento

Anong uri ng tayutay ang ginamit sa pahayag na ito?


Ang konstitusyon ay para sa mamamayan, gawa ng mamamayan at mula sa mamamayan.
A. Anaphora
B. Asonans
C. Epifora (ans)/
D. Konsonans

Ano ang uri ng tayutay na ginamit sa pahayag na Ito?


ANG KANYANG MGA MATA NA WARING NAGMAMAKAAWA SA AKIN

A. Sinekdoke
B. Personipikasyon (ans)/
C. Ironiya
D. Apostrophe

PAGBASA:
Paano ba ginagawa ang pelikulang Filipino? Noong panahon pa ni Lino Brocka, nagagawa ang
isang pelikula mula sa isang panaginip ng prodyuser. Ayon Kay Lino, minsan nanaginip ang
dakilang si "mader" ng industriya ng pelikulang Filipino. Tinawagan si Lino ni Mother Lily at ang
usapang nag-umpisa sa "Hellow, Lino ay nauwi sa pelikulang Hello. Young lovers. Inumpisahan
ang pag gawa ng pelikula na si Snooky ay Gabby Concepcion ang bida. Kinunan ang pelikula sa
Tagaytay na lang dahil malayo daw sa Baguio. Subalit sa ngayon, halos napakatagal gumalaw ng
pelikula dahil sa hirap bumuo ng iskrip at sa mahal ng gastusin nito.

Ano ang mensahe ng teksto?

A. Mahirap gumawa ng pelikula (ans)/


B. Magastos gumawa ng pelikula
C. Mahusay na director si Lino Brocka
D. Maganda ang pagganap sa pelikula nina Snooky at Gabby

Mathematics

A shoe manufacturer conducted a survey of the average shoe size among women to help him
decide what shoe size to put on display. What measure of central tendency would be most
appropriate for his purpose?

A. Mean
B. Median
C. Mode (ans)/
D. any of the three

Mathematics

If a die is rolled, what is the probability of getting a number divisible by 2?


A. 1/6
B. 1/2 (ans)/
C. 1/4
D. 1/3

Mathematics

In how many ways can 5 basketball players be chosen from a group of 9 players?

A. 126 (ans)/
B. 212
C. 15,120
D. 362,880

Mathematics

Given: RS=3; RT=11, and ST=8. Which of these points is between the other two?

A. R
B. S (ans)/
C. T
D. any point

Mathematics

An angle is 65.5°. What is its complement?

A. 24.5° (ans)/
B. 25.5°
C. 114.5°
D. 124.5°

Mathematics

A coffee shop offers 4 flavors of coffee : mocha, cappuccino, vanilla, and latter. Coffee may be
served hot or cold and it comes in tall, regular and short sizes. In how many ways can the
costumer order his/her coffee?

A. 3 ways
B. 8 ways
C. 24 ways (ans)/
D. 36 ways
Mathematics

In how many ways can two swimmers be chosen from a group of six swimmers?

A. 15 (ans)/
B. 30
C. 45
D. 90

Mathematics

In how many ways can 5 people seated around in A circular table?

A. 600
B. 120
C. 60
D. 24 (ans)/

Mathematics

The angles of a triangle are in the ratio 2:3:5. What is the largest angle?

A. 36°
B. 54°
C. 90° (ans)/
D. 99°

Mathematics

The cellphone model 5110 sold for P4000 in 2001. Two years later, the same cellphone model sold
for P2,800. What was the percent decrease on the price?

A. 15%
B. 30% (ans)/
C. 20%
D. 35%

Mathematics

Tristan deposited P10,000 at 5% annual interest. How much will it gain in 2 1/2 years?

A. P1,250 (ans)/
B. P1,500
C. P1,350
D. P1,750

Mathematics

A tank of water supplies the needs of 5 children for 6 days. How long will the water last if there
were only 3 children?

A. 3.6 days
B. 8 days
C. 5 days
D. 10 days (ans)/

Mathematics

A kilogram of dried squid costs P240. Paolo wants to buy 400 grams only. How much will it cost?

A. P96 (ans)/
B. P120
C. P105
D. P130

Mathematics

What number can be inserted in the blank space so that 59____172 is divisible by 6?

A. 1
B. 3 (ans)/
C. 2
D. 7

Mathematics

Two bells ring at 8:00am. For the rest of the day, one bell rings every half hour whereas the other
rings every 45 minutes. What time will both bells ring at the same time again?

A. 9:00am
B. 9:30am (ans)/
C. 9:45am
D. 10:00am

Mathematics

Find the GCF of 12, 32 and 56.


A. 2
B. 6
C. 4 (ans)/
D. 56

Mathematics

A 210-cm stick is cut ao that one part is 3/4 of the other. How long is the shorter segment?

A. 120
B. 80
C. 90 (ans)/
D. 70

Mathematics

Which of the following has a definite length?

A. Ray
B. Line
C. Point
D. Line segment (ans)/

Mathematics

If the perimeter of a rectangle is 72cm and its length is 6cm longer than its width. What is its
length?

A. 14cm
B. 19cm
C. 17cm
D. 21cm (ans)/
Mathematics

What percent of 60 is 30% of 20?

A. 17%
B. 10% (ans)/
C. 25%
D. 8.6%

Mathematics

If 250 or 25% of a graduating class are girls, how many students are there in the class?
A. 225
B. 250
C. 275
D. 1000 (ans)/

FACILITATING HUMAN LEARNING


100. What a teacher should do if students are misbehaving im class

A. Send the misbehaving pupils to the guidance counselor


B. Involve the whole class in setting rules of conduct in the whole class(ans)/
C. Make a report to the parents about their childre's misbehavior
D. Set the rules for the class to observe