You are on page 1of 9

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Program podpory
vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční
podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací
standard DVB-T2
Obsah

1 Základní ustanovení ......................................................................................................3


2 Předmět a účel programu podpory ................................................................................4
2.1 Cíl programu ............................................................................................................... 4
2.2 Předmět dotace a finanční podpory kraje .................................................................... 4
3 Vymezení příjemce dotace a finanční podpory ...............................................................6
3.1 Příjemce dotace .......................................................................................................... 6
3.2 Příjemce finanční podpory .......................................................................................... 6
3.3 Příjemcem finanční podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti: ......... 7
4 Způsobilé náklady .........................................................................................................7
5 Proces poskytnutí dotace ..............................................................................................8
5.1 Poskytnutí dotace kraji ................................................................................................ 8
6 Územní dimenze ...........................................................................................................8
7 Ostatní ustanovení ........................................................................................................9
8 Některé pojmy ..............................................................................................................9

2
1 Základní ustanovení
Název navrhovatele programu podpory a poskytovatele dotace pro kraje
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO).

Příjemce dotace
Vyšší územně samosprávný celky a hlavní město Praha (dále jen „kraj“).

Účel poskytnuté dotace


Vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo
televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční
podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Název subjektu, který přijímá žádosti o finanční podporu, provádí hodnocení


a rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory:
Kraj

Příjemce finanční podpory poskytované prostřednictvím kraje


Poskytovatelé sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální služby uvedené pod
bodem 3.2, kteří mají registraci poskytovatele sociální služby anebo jsou zapsáni v registru
poskytovatelů sociálních služeb, pověření k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu a některou z níže uvedených právních forem:
a) Obce
b) Svazky obcí založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
c) Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící v sociální oblasti;
d) Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální
oblasti;
e) Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání
a náboženských společnostech působící v sociální oblasti;
f) Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech působící v sociální oblasti

Veřejná podpora
Příjemce dotace je povinen poskytnout finanční podporu v souladu s platnými pravidly veřejné
podpory a zodpovídá za výběr vhodného režimu veřejné podpory.

Doba platnosti programu podpory


Program podpory platí od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020.

3
Rozpočet programu podpory
Program podpory disponuje částkou neinvestičního charakteru ve výši 20 mil. Kč, včetně
převodu finanční částky Ministerstvu práce a sociálních věcí formou rozpočtového opatření.
Při rozdělování této částky MPO přihlíží ke směrným číslům stanoveným zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2 Předmět a účel programu podpory

2.1 Cíl programu


Cílem programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj
poskytne vybraným zařízením sociálních služeb provozovaným příjemci finanční podpory
uvedenými v bodu 1 na pořízení vhodných koncových zařízení, televizních přijímačů nebo
na nezbytnou úpravu anténního systému v souvislosti s přechodem zemského digitálního
televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.
Finanční podpora je poskytována v souladu s usnesením vlády ze dne 20. července 2016
č 648 o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.
Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují
kraje, které obdrží dotaci od MPO prostřednictvím rozhodnutí o dotaci v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla).

2.2 Předmět dotace a finanční podpory kraje

2.2.1 Předmět dotace pro kraje


Žádost o dotaci za období let 2019 a 2020 formou ex post musí obsahovat souhrnný přehled
a součet vyplacených finančních podpor vybraným zařízením sociálních služeb (přehled bude
obsahovat údaje o sociálních službách, kterých se žádost týká, a o jejich kapacitách) a musí
být podána na formuláři předepsaném MPO. Přílohou žádosti budou dílčí žádosti jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb s kopiemi účetních dokladů jimi proplacených v souvislosti
se splněním cíle programu podle bodu 2.1 s čestným prohlášením podle vzoru MPO a výpis
usnesení příslušného orgánu kraje, kterým bylo schváleno poskytnutí finanční podpory jeho
jednotlivým příjemcům, s relevantními přílohami.

2.2.2 Předmět finanční podpory kraje pro vybraná zařízení sociálních služeb
a) Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému televiznímu přijímači
ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je využíván
v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem
televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box
4
musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního vysílání
ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy, případně
příjem IPTV nebo jiné technologie.
b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada za televizní
přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), který je
využíván v zařízení sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem
televizního vysílání a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní
přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem televizního
vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem prostřednictvím satelitní platformy,
případně příjem IPTV nebo jiné technologie.
c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního systému (STA)
ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele), případně do výše
7 000 Kč za každou další nezbytnou úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví
žadatele o finanční podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady
se považují i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému (STA).
d) Celková finanční podpora nepřesáhne
1. částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou
max. 50 lůžek,
2. částku 100 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou
max. 100 lůžek,
3. částku 150 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou
max. 150 lůžek,
4. částku 200 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních služeb) s kapacitou
max. 200 lůžek,
5. částku 300 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s kapacitou max.
300 lůžek,
6. částku 400 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s kapacitou max.
400 lůžek,
7. částku 500 000 Kč pro jednoho žadatele zařízení sociálních služeb s kapacitou více
než 400 lůžek
(za kapacitu se považuje součet všech lůžek žadatele u druhů sociálních služeb
uvedených pod bodem 3.2).
e) Finanční podpora se vyplácí zpětně. Žadatel dle tohoto bodu podává v rámci dotačního
programu pouze jednu žádost o finanční podporu, tj. jednorázově za všechny náklady.
f) Typ televizních přijímačů ve vlastnictví příjemce finanční podpory (nebo jeho zřizovatele),
které jsou využívány v zařízení sociálních služeb pro příjem ve standardu DVB-T a které
neumožňují příjem ve standardu DVB-T2/HEVC, podle písmene a) a b) se prokazuje
čestným prohlášením ke dni podání žádosti.

5
3 Vymezení příjemce dotace a finanční podpory

3.1 Příjemce dotace


Příjemcem dotace je kraj. Žadatel o poskytnutí dotace může žádat o dotaci na předmětný účel
ve výši uvedené v bode 2.2.2 tohoto dokumentu.
Náležitosti žádosti jsou uváděny v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

3.2 Příjemce finanční podpory


Příjemce finanční podpory ke dni podání žádosti musí být
a) poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících sociálních
služeb dle zák. č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
v pobytové formě:
1. domovy pro seniory,
2. domovy pro osoby se zdravotním postižením,
3. domovy se zvláštním režimem,
4. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
5. chráněné bydlení,
6. týdenní stacionáře,
7. azylové domy,
8. domy na půl cesty,
9. terapeutické komunity,
10. zařízení následné péče,
11. zařízení pro krizovou pomoc,
12. zařízení sociální rehabilitace,
13. odlehčovací služby
b) žadatel, který nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků
se považují za vypořádané nedoplatky,
c) žadatel, který nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků
jeho zaměstnanců.

1 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu,
Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu
fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí.

6
3.3 Příjemcem finanční podpory nemůže být subjekt, pokud k datu
podání žádosti:
a) podle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, bylo rozhodnuto o jeho
úpadku (je-li soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží
se na podnik jako na podnik v úpadku) – ověřuje kraj dle veřejných rejstříků,
b) je proti jeho majetku vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí – uvádí poskytovatel sociální
služby v čestném prohlášení,
c) je v likvidaci – ověřuje kraj dle veřejných rejstříků,
d) má neuhrazený peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků
vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní
a neslučitelná se společným trhem – uvádí poskytovatel sociální služby v čestném
prohlášení,
e) je podnikem v obtížích2, pouze v případě podpory podle nařízení Komise č. 651/2014;
vztahuje se pouze na podnikatele zapsané v základním registru právnických osob,
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 3 a více let před
datem podání žádosti o podporu – uvádí poskytovatel sociální služby v čestném
prohlášení.

4 Způsobilé náklady

Způsobilé náklady musí splňovat následující podmínky


a)musí být vynaloženy v souladu s cíli programu,
b)musí být doloženy průkaznými doklady,
c)nesmí přesáhnout cenu koncových zařízení uhrazených příjemcem finanční podpory,
d)nesmí přesáhnout cenu za nezbytnou instalaci nebo rekonstrukci stávajícího anténního
rozvodu, resp. STA.
Za způsobilé se považují náklady vzniklé a proplacené v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.
Výjimečně lze v případě objektivních důvodů uznat jako způsobilé náklady vzniklé před tímto
termínem, ale nejdříve od 1. 1. 2019. Výjimka se vztahuje na zařízení sociálních služeb, která
jsou dotčená ukončováním vysílání ve standardu DVB-T již v roce 2019 podle nařízení vlády
č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.

2 Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud nastane alespoň jedna z následujících okolností:
a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného
základního kapitálu. Tento případ nastává, když odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a jiných prvků, jež se obecně
považují za regulatorní kapitál společnosti) vede k negativní kumulativní částce, která překračuje polovinu upsaného
základního kapitálu;
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde v důsledku kumulovaných
ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti;
c) je-li podnik předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních právních
předpisech pro to, aby vůči němu bylo na žádost jeho věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení.

7
Způsobilými náklady nejsou:
a) kapitálová nebo kvazikapitálová investice,
b) sankce a penále.

5 Proces poskytnutí dotace

5.1 Poskytnutí dotace kraji


a) MPO vyhlásí výzvu pro příjem žádostí krajů o dotaci s uvedením termínů pro podání
žádostí o dotaci a objemem alokace prostředků státního rozpočtu.
b) Žádost o dotaci bude možné podávat nejpozději do 15. 9. 2020.
c) Po prověření žádosti kraje o poskytnutí dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá
Rozhodnutí o udělení dotace (dále jen „Rozhodnutí“) v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla). Na vydané Rozhodnutí se podle § 14q rozpočtových
pravidel nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání.
d) Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky čerpání neinvestiční dotace (dále jen
„Podmínky“).
e) Dotace je žadateli poskytnuta formou ex post v rámci rozpočtového roku 2020
a na účet žadatele, který bude v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuta na účet
vedený u České národní banky.
f) Za dodržení podmínek účelovosti dotace a dodržení parametrů odpovídá příjemce
dotace.
g) Vyúčtování výdajů a finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých
na financování musí odpovídat rozsahu uvedeném v Podmínkách v souladu
se zásadami a termíny vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo
Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.
h) Účelné a hospodárné využití dotace bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele
dotace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů
(kontrolní řád).

6 Územní dimenze
Finanční podpora může být poskytnuta pro zařízení sociálních služeb uvedené v bodu 3.2
písm. a), které se nachází výhradně na území České republiky.

8
7 Ostatní ustanovení
Na dotaci ani finanční podporu není právní nárok.
V případě sporu nebo nejasností o konečné výši dotace rozhoduje MPO. V případě sporu nebo
nejasností o konečné výši finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb rozhoduje
kraj.

8 Některé pojmy
DVB-T – standard ETSI pro zemské digitální televizní vysílání (Digital Video Broadcasting -
Terrestrial)
DVB-T2 – druhá generace přenosové soustavy DVB-T
HEVC – standard formátu kódování videa používaný v digitálním televizním vysílání DVB-T2
set top box – zařízení určené pro příjem a dekódování signálu digitálního televizního vysílání
STA – společná televizní anténa