You are on page 1of 5

VÝZVA č.

1/2019
k předkládání žádostí o dotaci Ministerstvu průmyslu a obchodu (poskytovatel) v rámci
Programu podpory - vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje
v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Rozpočet programu na Ve výši 20 mil. Kč, včetně převodu finanční částky Ministerstvu práce
období let 2019 - 2020 a sociálních věcí formou rozpočtového opatření.
Při rozdělování této částky Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen
„MPO“) bude přihlížet ke směrným číslům stanoveným zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zjistí-li kraj, že lze předpokládat překročení částky stanovené na základě
směrného čísla, neprodleně informuje o této skutečnosti MPO.

1. Účel poskytnuté Vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými


dotace zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní
antény, prostřednictvím finanční podpory kraje nebo hlavního města Prahy
v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

2. Žadatel o dotaci Vyšší územně samosprávné celky a hlavní město Praha


(dále jen „kraj“).

3. Předmět dotace Souhrnný přehled a součet vyplacených finančních podpor za období let
2019 a 2020 vybraným zařízením sociálních služeb (přehled bude
obsahovat údaje o sociálních službách, kterých se žádost týká, a o jejich
kapacitách) a musí být podána na formuláři uvedeném v příloze. Přílohou
žádosti budou dílčí žádosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
s kopiemi účetních dokladů jimi proplacených s čestným prohlášením podle
vzoru MPO a výpis usnesení příslušného orgánu kraje, kterým bylo
schváleno poskytnutí finanční podpory jeho jednotlivým příjemcům,
s relevantními přílohami.

4. Využití dotace Cílem programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční
podpory, kterou kraj poskytne vybraným zařízením sociálních služeb
provozovaným příjemci finanční podpory na pořízení vhodných koncových
zařízení, televizních přijímačů nebo na nezbytnou úpravu anténního
systému v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního
vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.
Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních
služeb zajišťují kraje, které obdrží dotaci od MPO prostřednictvím
rozhodnutí o dotaci v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla).

5. Účastník řízení Pouze žadatel

1
6. Proces poskytnutí a) Žádost o dotaci bude možné podávat nejpozději do 15. 9. 2020.
dotace
b) Po prověření žádosti kraje o poskytnutí dotace Ministerstvo průmyslu
a obchodu vydá Rozhodnutí o udělení dotace (dále jen „Rozhodnutí“)
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Na
vydané Rozhodnutí se podle § 14q rozpočtových pravidel nevztahují
obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání.
c) Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky čerpání neinvestiční
dotace (dále jen „Podmínky“).
d) Dotace je žadateli poskytnuta formou ex post v rámci rozpočtového roku
2020 a na účet žadatele, který bude v souladu s rozpočtovými pravidly
veden u České národní banky.
e) Za dodržení podmínek účelovosti dotace a dodržení parametrů odpovídá
příjemce dotace.
f) Vyúčtování výdajů a finančního vypořádání prostředků státního rozpočtu
poskytnutých na financování musí odpovídat rozsahu uvedeném
v Podmínkách a v souladu se zásadami a termíny vyhlášky
č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním
fondem, ve znění pozdějších předpisů.
g) Účelné a hospodárné využití dotace bude předmětem kontroly ze strany
poskytovatele dotace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění
pozdějších předpisů (kontrolní řád).

7. Příjemce finanční Příjemce finanční podpory ke dni podání žádosti musí být
podpory poskytované
a) Poskytovatel sociálních služeb poskytující alespoň jednu z následujících
prostřednictvím kraje
sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, v pobytové formě:
1. domovy pro seniory,
2. domovy pro osoby se zdravotním postižením,
3. domovy se zvláštním režimem,
4. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče,
5. chráněné bydlení,
6. týdenní stacionáře,
7. azylové domy,
8. domy na půl cesty,
9. terapeutické komunity,
10. zařízení následné péče,
11. zařízení pro krizovou pomoc,
12. zařízení sociální rehabilitace,
13. odlehčovací služby

2
b) Poskytovatel sociálních služeb poskytující vybrané pobytové sociální
služby uvedené v písmenu a), který má registraci poskytovatele sociální
služby anebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb,
pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
a některou z níže uvedených právních forem:
1. Obce,
2. Svazky obcí založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
3. Příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji působící
v sociální oblasti,
4. Spolky, ústavy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
působící v sociální oblasti,
5. Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích,
náboženském vyznání a náboženských společnostech působící
v sociální oblasti,
6. Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti.
c) Poskytovatel sociálních služeb podle svého čestného prohlášení nesmí
mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (tj. vůči Finančnímu
úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám,
Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu financí, jako právnímu
nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí,
Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury,
Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu, krajům, obcím a svazkům obcí) a vůči poskytovatelům podpory
z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Odklad
s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za
vypořádané nedoplatky.
d) Poskytovatel sociálních služeb podle svého čestného prohlášení nesmí
mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
Příjemcem finanční podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání
žádosti:
a) podle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, bylo
rozhodnuto o jeho úpadku (je-li soudem povolena reorganizace, která je
podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na podnik v úpadku) –
ověřuje kraj dle veřejných rejstříků,
b) je proti jeho majetku vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí – uvádí
poskytovatel sociální služby v čestném prohlášení,
c) je v likvidaci – ověřuje kraj dle veřejných rejstříků,
d) má neuhrazený peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení
finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise
prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným
trhem – uvádí poskytovatel sociální služby v čestném prohlášení,

3
e) je podnikem v obtížích*, pouze v případě podpory podle nařízení Komise
č. 651/2014; vztahuje se pouze na podnikatele zapsané v základním
registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů
veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, 3 a více let před
datem podání žádosti o podporu – uvádí poskytovatel sociální služby
v čestném prohlášení.

8. Předmět finanční a) Finanční podpora do výše 1 000 Kč na set top box ke každému
podpory kraje pro televiznímu přijímači ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje
vybraná zařízení (nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb
sociálních služeb v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání
a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; set top box musí
umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality příjem
televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem
prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné
technologie.
b) Finanční podpora do výše 3 000 Kč na televizní přijímač jako náhrada
za televizní přijímač ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje
(nebo jeho zřizovatele), který je využíván v zařízení sociálních služeb
v době podání žádosti o finanční podporu pro příjem televizního vysílání
a který neumožňuje příjem ve standardu DVB-T2/HEVC; televizní
přijímač musí umožňovat s ohledem na princip technologické neutrality
příjem televizního vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC nebo příjem
prostřednictvím satelitní platformy, případně příjem IPTV nebo jiné
technologie.
c) Finanční podpora do výše 7 000 Kč na nezbytnou úpravu anténního
systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční podporu kraje (nebo
jeho zřizovatele), případně do výše 7 000 Kč za každou další nezbytnou
úpravu anténního systému (STA) ve vlastnictví žadatele o finanční
podporu kraje (nebo jeho zřizovatele). Za způsobilé náklady se považují
i náklady spojené s dopravou a instalací úpravy anténního systému
(STA).
d) Celková finanční podpora nepřesáhne
1. částku 50 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních
služeb) s kapacitou max. 50 lůžek,
2. částku 100 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních
služeb) s kapacitou max. 100 lůžek,
3. částku 150 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních
služeb) s kapacitou max. 150 lůžek,

*
Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud nastane alespoň jedna z následujících okolností:
a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného
základního kapitálu. Tento případ nastává, když odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a jiných prvků, jež se obecně
považují za regulatorní kapitál společnosti) vede k negativní kumulativní částce, která překračuje polovinu upsaného
základního kapitálu;
b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde v důsledku kumulovaných ztrát
došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti;
c) je-li podnik předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních právních
předpisech pro to, aby vůči němu bylo na žádost jeho věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení.

4
4. částku 200 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních
služeb) s kapacitou max. 200 lůžek,
5. částku 300 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních
služeb) zařízení sociálních služeb s kapacitou max. 300 lůžek,
6. částku 400 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních
služeb) zařízení sociálních služeb s kapacitou max. 400 lůžek,
7. částku 500 000 Kč pro jednoho žadatele (poskytovatele sociálních
služeb) zařízení sociálních služeb s kapacitou více než 400 lůžek
Za kapacitu se považuje součet všech lůžek žadatele u druhů
sociálních služeb podle bodu 7 písm. a).
e) Finanční podpora se vyplácí zpětně. Žadatel o finanční podporu podává
pouze jednu žádost o finanční podporu, tj. jednorázově za všechny
náklady.
f) Typ televizních přijímačů ve vlastnictví příjemce finanční podpory (nebo
jeho zřizovatele), které jsou využívány v zařízení sociálních služeb pro
příjem ve standardu DVB-T a které neumožňují příjem ve standardu
DVB-T2/HEVC, se prokazuje čestným prohlášením ke dni podání
žádosti.

9. Územní dimenze Finanční podpora může být poskytnuta pro zařízení sociálních služeb, které
se nachází výhradně na území České republiky.

10. Ostatní ustanovení Na dotaci ani finanční podporu není právní nárok.
V případě sporu nebo nejasností o konečné výši dotace rozhoduje MPO.
V případě sporu nebo nejasností o konečné výši finanční podpory
vybraným zařízením sociálních služeb rozhoduje kraj.

11. Vysvětlení pojmů DVB-T – standard ETSI pro zemské digitální televizní vysílání (Digital
Video Broadcasting - Terrestrial)
DVB-T2 – druhá generace přenosové soustavy DVB-T
HEVC – standard formátu kódování videa používaný v digitálním
televizním vysílání DVB-T2
set top box – zařízení určené pro příjem a dekódování signálu digitálního
televizního vysílání
STA – společná televizní anténa

12. Přílohy Příloha – Žádost o poskytnutí dotace (včetně Čestného prohlášení


příjemce dotace)