You are on page 1of 14

APIE>MOI '190 /2019

TO EIPHNOAIKEIO AE>HNON

ruyKporfJ8r,KE aTT6 TflV E1p11vooiK'1 ElpflVfl rewpyavroTTOUAOU, Tf1V


OTTOia 6p10'E 11 np6£opo� TOU Tp1µ£AOU� !uµ�ouMou AIOIK11011� TOU
E1p11voo1K£iou A811vwv KOi rri fpaµµarta A(Jµ11rpa fEwpyiou.
!uvEopiaaE oriµ601a aro aKpoarfJpr6 .rou ar1� 28 lavouapiou 2019 yra
va OIKOOEI r11v UTT68E011 µera�u:
T11� avaK6TTrouaa�: 0eoowpa� MTTOUAIV!lKl"I TOU EAEU8Epiou, KaroiKOU
Kaµ,viwv ne1paia (066� Xpuoouu6,\Ew� ap. 60), 11 ouoia uapaara0rtK£ 0.1a
rri� lTAl"IPE�ouaia� OIKl"IVOPOU Tl'}� ME�avl.>pa� <f>WTrJ.
Trt� Ka8' '1� 11 avaKOTTfl: Avwvuµ11� rpaTTE�IKfJ� ETOlpia� µE TllV
ETTWvuµia «E0NIKH TPAnEZA TH! E/\1\AAO! AE», TTOU EOpEUEI an1v
A8()va (006� A16,\ou ap. 86) KOi EKTTPOOWTTEITQI v6µ1µa,,, OTTOia TTapaarci8'1KE
01a rou TTAllPE�ouaiou OIKf'IY6pou rr1� Bao1A£iou nOTTao6uouhou.
H avaK6TTTOUaa µE Tf']V OTT6 13.9.2018 avaKOTTfJ TrJ�, OIOOIKOOia�
TTEPIOUO'l(XKWV 01mpopwv, TTOU Karart811K£ Oil� 20.9.2018 µ£ rAK: 78983/2018
KOi EAK: 1727/2018, �fJTflO'E 6oa TTEp1txovrai o' QUTrJ.
ria Tll O'U�r)Tr)O'f'J Tll� OVOKOTTrJ� opiOTf')KE I') OIKOO'lµO� TTOU avmptpETOI
O'Tl")V apxfJ Tll� aTT6q>aOI")�. Kara Tl")V OTTOia, aq>ou EKq>wvfJ8flKE rJ UTT68EOI") OTT6
TO OIKEiO TTIVClKIO KOi Kara TrJ O'Elpd Eyypacpr'j� TrJ� a' aur6, TO A1Kaar()p10 acpou
aKouoE 6oa rrep1txovrai ara upaKr1Ka
MEAETJlO'E Tll OIKoypacpia
!Ktcprr1Ke: ouµcpwva µe: ro v6µo
va yfvEr o EK vtou urr0Aoy10µ6c; n1c; arrafT11011c; T'1<; Ko0' ric; xwpfc; rov
avaroK10µ6 Km rr1v KE<p0Amorro111011 TWV rroowv rrou avr1oro1xouv OT'lV
EIOq>opa TOU V. 128/1975, OOflyEi OE rrtpairtpw KOi OT'lV OKUpwori T'l<;
avayKOOTIK�<; EKTEAEOrt<; rrou ETTIO"TTEUOETOI µE T'lV arr6 20.7.2018 ETTITOV�
rrpoc; rrAripwµ� rrou EXEi ypaq>r£f KOTW arr6 ro avriypaq>o Tou rrpwTou
EKTEAEO"TOU arroypaq>ou Tr]<; £V A6yw 01arovnc; rrAripwµ�c;. aq>ou rrAtov ourn
EOpa�ETOI OE TfTAO TTOU OKUpWVETOI. nptrr£I, OUVETTW<;, VO yiVEI OEKTn rt
OVOKorrn KOi Va OKUpW0£i rt OVOKOTTTOµEVr] OIOTOV� TTAl''JPWµn<; Kat fl KOTW
OTTO TO OVTiypaq>O TOU rrpWTOU EKTEAEOTOU OlTOypaq>OU Tfl<; ETTITOVn rrpoc;
rrAripwµ�. naptAKEI OE '1 E�traori Tou rrapaotKrou KOi Tr]<; voµ1K�c; Kai
OUOIOOTIKn<; '3amµ6TflTO<; TWV UTTOAOITTWV A6ywv T'l<; OVOKOTT�c;, TTOU
OTTOOKOTTOUV OTO ioro arrOTEAEcrµa. TtAoc;, rrptTTEI va KOTOOIKOOTEl fl Ka0' '1<;,
'A6yw T'1<; �nae; Tr,c;, va KaTa'3aAe1 ra 01KaonKa t�ooa Tr,c; ovaK6rrrouoac;, Kara
rrapaOOX� TOU oXETIKOU airnµar6<; TrJ<; (ap0pa 176,189 rrap.1 KOi 191 rrap. 2
TOU K.noA.A) KOi ouµq>wva µ£ TO EIOIKOTEpO op1�6µEVO OTO OIOTOKTIKO.

rtA TOYI AOrOYI AYTOYI

A1K<i�E1 avT1µwAia TWV 01aOiKWV.


AtXETOI TflV avaKorrn.
AKUpWVEI T'1 µ£ ap10µ6 10789/2018 Ororayn TTAl")pwµnc; HJ<; 81KOOT�
TOU E1pf1voo1Ktiou A0rivwv, µud Trt<; ouvTax8£foac;, Karw arr6 avriypaq>o Tou
rrpWTOU EKTEAEOTOU orroypa<pou Tfl<;, OTTO 20.7.2018, ETIITaync; rrpoc;
rrArlPwµ�.
Karao1Ka�e1 T'1V Ka8' ric; vo rrAr,pwoe1 ra 01KaonKa t�ooo Tr}<;
avaK6rrrouoac;, Ta orroia opi{E1 oe rp1aK6ara rrev�vra (350,00) eupw.
Kpi811KE, orroq>aoicrrf1KE KOi oriµoareuTflKE oe: tKraKTfl of1µ6ma
OUVEOpiacrri OTO OKpOOT�p16 TOU.
',%,r•r\�CLV,Q, 31 louAfou 2019.

H fPAMMATEAL
YnoyptupeTat p6vo o:no TOY
E1privo?iiKl1 mt:16� l'l Yf>OtJµaTtot;
KWAU&TOI,
[3' 1 'l{SA, 2019
A-91\va .-...............
aee....."......."

AHMHTPA fEQPrlOY
14