SADR@AJ / INDEX

NARODI UJEDINJENI U RAZLI^ITOSTIMA/ NATION DIVERSITY UNIFIED 006 UZ ANTI^KE BRODOVE I LUKA I GRADINA/ HARBOR AND STRONGHOLD NEXT TO ANTIQUE SHIPS 022 RUKA PRATILA MISAO, A DU[A BDJELA NAD SVAKOM VIJUGOM SLOVA/ THE HAND FOLLOWS THE THOUGHT, WHILE THE SOUL WATCHES OVER EACH BEND OF THE LETTER 038 NAJMONUMENTALNIJA D@AMIJA SJEVEROISTO^NE BOSNE/ THE MOST MONUMENTAL MOSQUE OF NORTHEASTERN BOSNIA 052 SLU[ALI SMO I GLEDALI ZA VAS CHRIS REA U ZAGREBU/ WE WATCHED AND LISTENED FOR YOU CHRIS REA IN ZAGREB 097

UZ 25. IZDANJE Afirmacija kulturno-povijesne ba{tine predstavlja i u ovom, jubilarnom izdanju, okosnicu tekstova koji dolaze iz razli~itih sredina Bosne i Hercegovine. U namjeri da potcrtamo razli~itosti bh. naroda koje su kroz stolje}a bile za{titni znak su`ivota na ovim prostorima, donosimo reporta`u sa izlo`be religijskih i sakralnih eksponata vjera u BiH. ^itajte o posljednjim arheolo{kim istra`ivanjima u Hutovom blatu, savr{enstvu kaligrafije, aktuelnostima iz turizma, de{avanjima u kulturi… Objavljujemo i ekskluzivnu repor ta`u s koncerta slavnog engleskog laid-back gitariste Chrisa Rea.

UVODNIK
EDITORIAL

ON THE 25th ISSUE This jubilee issue once more features affirmation of cultural and historic heritage in articles written from all parts of BiH. With the intention of underlining the differences of the nations living in BiH for centuries as a symbol of coexistence, we bring you an extensive coverage of an exhibition of religious and sacral exhibits of the religions in BiH. Read about the latest archeological findings in Hutovo blato, the perfection of calligraphy, tourist news and cultural events. We also give you an exclusive report from the concert of the famous British laid-back guitarist Chris Rea.

impressum
BH City Review izlazi mjese~no IZDAVA^: Bh mega team d.o.o Sarajevo Fra An|ela Zvizdovi}a 6 DIREKTOR: Salih Džidi} TELEFONI: SARAJEVO 033 213 311, 201 985 BANJA LUKA 063 999 794, 051 219 759 MOSTAR 036 551 898 BR^KO 063 898 956 TUZLA 063 898 947, 035 228 807 ZENICA 032 403 060 E-mail: bhmegateam@epn.ba www.bihcityreview.com UREDNIK: Lejla Hodovi} REDAKCIJA: Novinari: Jasna Mehovi}, Benjamin Sarajli}, Dejan Novakovi}, Lejla ]elovi}, Samir Kapidži}, Robert Vladi}, Adnan Kratovac, Leticija Zlatar, Alma Daci}, Naida Kulenovi}

Izdava~ nije odgovoran za sadr`aj u oglasnom prostoru.
Stalni saradnici: Ines Vedi}, Sead [eher~ehaji}, Slavko Podgorelec, Bisera Džidi}, Slobodan Raši}, Zoran Matki}, Miroslav Landeka, mr. Denis Zaimovi}, Anela Halilagi}, Elma Geca, Mirsad ^ukle Lektura: Zinaida Laki} Sekretar redakcije: Minela Vili} Prevod na engleski: Lejla Nuhi} i Aida ^ano Korektura i lektura engleskog: Naida Dervi{halidovi} Design & DTP & CTP:

033 271 200 adis@jordanstudio.ba ado@jordanstudio.ba [tampa: CPU Sarajevo

Izlo`ba religijskih i sakralnih eksponata vjera u BiH autora don Ivana Ravli}a Exhibition of religious
BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME

and sacral exhibits of the religions in BiH by author Don Ivan Ravli}

6

NARODI UJEDINJENI U RAZLI^ITOSTIMA
NATION DIVERSITY UNIFIED
>>>Pi{e/Written by: Senita [eher~ehaji} >>>Foto/Photo: Una Kamara{evi}

Prvi put na jednom mjestu predstavljeni sakralni eksponati For the first time sacral exhibits and religious objects of four i vjerski objekti ~etiri najve}e monoteisti~ke religije koje of the greatest monotheistic religions that have existed in the area of BiH for centuries summarized in one place stolje}ima egzistiraju na prostorima BiH religijske su tokom historije ostaof history religion communities Religija i to nekitragzajednice nesumnjivoi Hercegovine. Religijapro- andver the courseReligiona permanentand religiousareadictator of vile neizbrisiv na prostoru Bosne je, Ohave doubtlessly left trace in the of Bosnia ma koliko negirali, diktirala `ivot i su`ivot na ovim Herzegovina. has without doubt been a storima, nekad u pozitivnom smislu, kao ~inilac zbli`avanja, a life and coexistence in these areas - at times positive, being the

Men{ura prvom reisu

Islamska kamena plastika s lokaliteta Mostar

BIHCITYREVIEW

nekad, na`alost, u onom drugom, negativnom smjeru, razdvajaju}i ljude. No, za su`ivot, saradnju i razumijevanje, koji su na ovim prostorima neminovni za opstanak svih nas zajedno, veoma je bitan onaj prvi faktor, religijske vrijednosti koje su nas me|usobno zbli`avale. Vidi se to na svakom pedlju ove zemlje i na tragovima o vi{estoljetnom postojanju ~etiri najve}e monoteisti~ke religijske zajednice na sku~enom bosanskom i hercegova~kom prostoru. “Treba ja~ati svijest na prostorima Bosne i Hercegovine o kulturnoj raznolikosti uz uzajamno uva`avanje i toleriranje”, ka`e don Ivan Ravli}, `upnik @upe Presvetog trojstva u Sarajevu i autor zanimljive izlo`be predstavljene u sarajevskom Collegium artisticumu proteklog mjeseca. Don Ivan Ravli} ka`e da je ideja o izlo`bi sakralnih i religijskih eksponata vjera na teritoriji BiH - islamske, rimokatoli~ke, pravoslavne i jevrejske vjerske zajednice - koje egzistiraju u BiH, dugo sazrijevala u njemu. “Ova kulturna manifestacija za ovo na{e podru~je je korak naprijed u pravcu pobolj{anja me|ureligijske komunikacije, ekumenizma i dijaloga”, ka`e Ravli}, ~iju ideju su u neslu`benim kontaktima podr`ali kardinal vrhbosanski Vinko Pulji}, reisu-lulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri}, mitropolit dabrobosanski Nikolaj i predsjednik Jevrejske zajednice Jakob Finci. ZBLI@ITI LJUDE Cilj je izlo`be, kao uostalom i namjere onih koji istinski vjeruju, povezati i ujediniti bh. narode u njihovoj razli~itosti i tako zbli`iti ljude u njihovom su`ivotu. Posjetitelji su vidjeli obilje fotografija vjerskih objekata i dokumenata o vjerskom `ivotu u BiH od davnih vremena do danas, ~iji originali iz razli~itih razloga nisu mogli biti doneseni u prostore Collegium artisticuma. Izlo`ene su fotografije koje predstavljaju vrijedne detalje `upne crkve Presvetog trojstva u Novom Sarajevu. Ravli} se odlu~io da je otvori fotografijom glavnog oltara Crkve koji predstavlja kri`ni put ra|en od klorirane keramike iz daleke 1907. godine. Bo~ni oltar djelo je jednog od najpoznatijih arhitekata s ovih prostora Josipa Vanca{a, nazvan Srce Marijino i izra|en u hrastovini, a pozla}en negdje u Tirolu.

reason of convergence, while unfortunately at some other times it leaned in the negative direction, driving nations apart. However, on behalf of coexistence, cooperation and understanding, which are all inevitable ingredients for the subsistence of all of us together in these areas, we prefer the religious values that bring us closer to each other. And such can be witnessed on every step we take in this country and in the traces of the century-long existence of four of the largest monotheistic religious communities in the crowded area of Bosnia and Herzegovina. “We ought to build up people’s conscience about cultural diversity by mutual appreciation and tolerance in the area of Bosnia and Herzegovina”, says Don Ivan Ravli}, parson of the Holy Trinity Parish in Sarajevo and author of the fascinating exhibition presented in Collegium Artisticum last month in Sarajevo. Don Ivan Ravli} says that the idea of an exhibition of sacral and religious exhibits of the religions on the territory of BiH – Islamic, Roman – Catholic, Orthodox and Jewish religious communities – which exist in BiH, has been growing in him for a long time. “This cultural event is a step forward for our region towards improving inter-religious communication, ecumenism, and dialogue”, says Ravli}, whose idea was unofficially supported by Cardinal Vinko Pulji}, Reisu-l-ulema of the Islamic community in BiH Mustafa ef. Ceri}, Archbishop Nikolaj, and the president of the Jewish community Jakob Finci. BRINGING PEOPLE TOGETHER The objective of the exhibition is, as of all true believers, to connect and unify BiH nations in their diversity and thereby get people closer to each other in their coexistence. Visitors had the opportunity to see numerous photos of religious objects and documents about religious life in BiH since old times until now, whose originals could not be brought to Collegium Artisticum due to various reasons. Photos of valuable details from the church of the Holy Trinity in Novo Sarajevo were exposed. Ravli} decided to open the exhibition with a photograph of the main altar of the church representing a cross road made of chlorine ceramics from 1907. The side altar is a piece by one of the most known architects from these areas, Josip Vanca{, called the Heart of Mary made of oak and covered with gold somewhere in Tirol.

BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME 7

Rahle

Biblija i stalak koji stoji na oltaru katolicke crkve

www.bihcityreview.com 25 / 2008

8

MADONA S KRISTOM, PORTRET BOSANSKE KRALJICE, KALE@I I KADIONICE Slijede dvije vrijedne slike iz 17. stolje}a. Madona s Kristom dar je nepoznatog venecijanskog majstora, a posu|ena je iz samostana u Kre{evu. Iz samostana Kraljeva Sutjeska stigla je slika Bezgre{no za~e}e Stjepana Dragojlovi}a iz 1621. godine. Posjetitelji izlo`be koji nikad nisu boravili u samostanu u Kraljevoj Sutjesci mogli su vidjeti portret bosanske kraljice Katarine Kosa~e, kao i vrijedne eksponate iz samostana u Mostaru, Fojnici, Gu~oj Gori, Petri~evcu, Livnu, Rami-[}itu, te Tolisi. Neke od eksponata posudio je autoru i sarajevski Zemaljski muzej, me|u njima su kale`i i kadionice iz 17. i 18. stolje}a, kao i zvona s Bobovca. Iz samostana u [irokom Brijegu stigla je prelijepa slika Sveti Franjo u zanosu, rad talijanskog majstora iz 17. stolje}a. Obi~aj je da imu}niji `upljani daruju svoju `upnu crkvu s vremena na vrijeme. U~inili su to 1907. godine Johan i Viktorija Rusnak darovav{i `upnoj crkvi Presvetog trojstva u Novom Sarajevu zavjetni kri`, koji je u upotrebi i do danas. Ljiljani kao bosanski motiv, simbol bosanske stoljetne opstojnosti, nalaze se na sve}eni~kom pla{tu izra|enom od crvenog brokata. Dio posve}en pravoslavlju u BiH tako|er je ponudio bogatstvo eksponata iz svih dijelova zemlje. Od crkava u Trebinju, Dobrunu, sagra|ene navjerovatnije u 12. stolje}u, rodne ku}e svetog Vasilija Ostro{kog u selu Mrkonji}i, pa do banjalu~ke pravoslavne Saborne crkve iz 1930. godine. Autor se potrudio da posjetiteljima predstavi i Jevan|elje iz 14. stolje}a, {to je bio jedan od kurioziteta ove izlo`be.

SINAGOGA U BIJELJINI, NO[NJA BOSANSKOG DERVI[A, NAJSTARIJE D@AMIJE U dijelu posve}enom judaizmu poglede su plijenile fotografije molitvenika, ali i molitveni ogrta~ iz sinagoge Jevreja a{kenaza. SYNAGOGUE IN BIJELJINA, COSTUME OF Oni koji to nisu znali ranije, na Ravli}evoj izlo`bi mogli su saznati A BOSNIAN DERVISH, THE OLDEST MOSQUES In the part dedicated to Judaism, photos of breviaries attracted looks as well as a praying mantle from the synagogue of AshkeKatarina Kosa~a nazi Jews. Those who did not know this earlier could at Ravli}’s exhibition find out that there is a Jewish synagogue in Bijeljina. Moreover, the beauty of making of a cemetery chapel in the Old

MADONNA WITH CHRIST, PORTRAIT OF THE BOSNIAN QUEEN, ENGRAVINGS AND CENSERS Then follow two valuable paintings from the 17th century. Madonna with Christ is a gift from an unknown master from Venice and it has been borrowed from a monastery in Kre{evo. The painting Sinless pregnancy by Stjepan Dragojlovi} from 1621 arrived from the monastery Kraljeva Sutjeska. Visitors of the exhibition who have never been to the monastery in Kraljeva Sutjeska could see the portrait of Bosnian Queen Catharina Kosa~a as well as valuable exhibits from monasteries in Mostar, Fojnica, Gu~a Gora, Petri~evac, Livno, Rama-[}it, and Tolisa. The National Museum in Sarajevo borrowed some of the exhibits to the author, and among them there are engravings and censers from the 17th and 18th century, as well as bells from Bobovac. The beautiful painting Dazzled Saint Franjo arrived from the monastery in [iroki Brijeg, a piece by an Italian master from the 17th century. It is a custom for richer people to help their parish from time to time. Johan and Viktorija Rusnak did just that in 1907 by giving a sacramental cross to the Church of the Holy Trinity in Novo Sarajevo which is in use even today. Lilies as a Bosnian motif and the symbol of the long Bosnian life are printed on a priest’s cloak made of red brocade. A part dedicated to the Orthodox in BiH offered a variety of exhibits from all parts of the country. Visitors could enjoy everything from churches in Trebinje and Dobrun most probably built in the 12th century, and the house of birth of Saint Vasilije Ostro{ki in the village Mrkonji}i, over to the Orthodox Church in Banja Luka from 1930. The author also tried to present an evangel from the 14th century, which was one of the curiosities of the exhibition.

BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME

Monstranca, Napulj, rokoko, 1767. god.

Ukrasi koji se stavljaju na Sefer Toru

BIHCITYREVIEW

da se recimo u Bijeljini nalazi jevrejska sinagoga. Predstavljena je i ljepota izrade grobljanske kapele u Starom sefardskom groblju u Sarajevu. Dio izlo`be posve}en islamu otvorili su eksponati no{nji me|u kojima se isticala no{nja bosanskog dervi{a iz Hajdarije, porodi~nog muzeja {ejha Muse hafiza ]azima Had`imejli}a iz Ka}una. Uz mnogobrojne slike ni{ana iz osmanskog perioda, posjetitelji su mogli vidjeti i kaligrafske natpise i ~uvene levhe. Jedan od njih potje~e iz d`amije Sulejmanije u Travniku. Zanimljiv je i kaligrafski natpis iz Zavi~ajnog muzeja u Travniku, iz 1815. godine. Na njemu je arapskim slovima ispisano: Ve lillahi teala (Allahu Uzvi{enom pripada sve). Kako ljudi stolje}ima koriste Divi~ d`amiju kod Zvornika prikazano je na jednoj prastaroj razglednici koja je danas vlasni{tvo Historijskog muzeja BiH. Sli~no je i s razglednicom s motivom El~i Ibrahim-pa{ine medrese u Travniku obnovljene 1893. godine. Fotografijom [i{man Ibrahim-pa{ine d`amije u Po~itelju predstavljen je jedan od najstarijih vjerskih objekata na izlo`bi. Parirala joj je fotografija Kur‘ana iz 1458. godine koji se ~uva u samostanu Presvetog trojstva na Petri~evcu. RAHLE OD SEDEFA, DRVETA I KORNJA^INOG OKLOPA Predstavljene su i rahle (sklopivi stalak koji je u muslimanskim ku}ama slu`io za ~itanje). Naj~e{}e se na njemu nalazio primjerak Kur’ana. One predstavljene na izlo`bi don Ivana Ravli}a su od sedefa, drveta i kornja~inog oklopa, a posu|ene su iz muzeja {ejha Muse hafiza ]azima Had`imejli}a. Izlo`ba koju su mnogi Sarajlije posjetili tokom proteklog mjeseca u Collegium artisticumu prva je ove vrste kod nas. Zbog toga je i veoma zna~ajna za historiju i kulturu njenih naroda, smatra autor. Don Ivanu Ravli}u uistinu treba po`eljeti jo{ ovakvih uradaka, a narodima BiH ovakvih i sli~nih doga|aja koji }e ih, kako to ka`e don Ivan, povezati u njihovoj razli~itosti.

Sephard cemetery in Sarajevo was presented as well. The part of the exhibition about Islam was opened by an exhibit of costumes among which the costume of a Bosnian dervish from Hajdarija taken from the family museum of Musa hafiz ]azim Had`imejli} from Ka}un was particularly interesting. Besides numerous paintings of headstones from the Ottoman period visitors could also see calligraphic writings and famous ’levhas’. One of them originates from the mosque Sulejmanija in Travnik. A calligraphic writing from the Land museum in Travnik from 1815 was also extraordinary. It is written on it in Arabic: Ve lillahi teala (Everything belongs to Allah). The way people have used the Divi~ mosque for centuries was presented on an old postcard today owned by the Museum of History of BiH. Similar to that one is another postcard with the motif of El~i Ibrahim – pasha’s medresa (Islamic school) in Travnik renewed in 1893. The photo of [i{man Ibrahim-pasha’s mosque in Po~itelj, one of the oldest religious objects was also presented at the exhibition. And of similar value was the photo of a Qur’an from 1458 held in the monastery of the Holy Trinity on Petri~evac. ’RAHLE’ MADE OF NACRE, WOOD AND TURTLE SHELL ’Rahle’ (foldable book stands which Muslims use for reading) could also be seen, usually with a copy of the Qur’an on them. Those presented at the exhibition by Don Ivan Ravli} are made of nacre, wood and turtle shell and have been borrowed from the museum of Musa hafiz ]azim Had`imejli}. The exhibition that was visited by many people from Sarajevo during the last month in Collegium Artisticum is the first of its kind in our areas. Thus, it carries great importance for the history and culture of its nations, considers the author. One should really wish many more exhibitions of this kind both to Don Ivan Ravli} and the nations of BiH. Because, as Don Ivan put it - events like this one will connect people in their diversity.

BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME 9

No{nja bosanskog dervi{a

Zavjetni kri`

Mehanizam za pe~enje hostiju za misu

Plast ukra{en ljiljanima

www.bihcityreview.com 25 / 2008

MOSTAR
TURISTI^KE MOGU]NOSTI JADRANSKOG ZALE\A
TOURISM POSSIBILITIES OF THE ADRIATIC HINTERLAND
>>>Pi{e/Written by: Miroslav Landeka

The International Conference on “TOURISM POSSIBILITIES OF THE ADRIATIC HINTERLAND” will be organized on April
2nd and 3rd 2008 in Mostar by the Federal Ministry of Environment and Tourism in cooperation with relevant tourist organizations and institutions from Bosnia and Herzegovina and the Republic of Croatia under the sponsorship of the Government of Federation BiH and the City of Mostar. The aims of this conference are to create a national and regional consensus about the importance of the Adriatic hinterland in tourism affairs of BiH; create preconditions for activating the tourist potentials of the Adriatic hinterland region, and sustainable development to help protect local, regional and national identity, tradition and customs, in addition to sharing knowledge and experiences and finally setting up cooperation relations on strengthening the competitiveness of the Adriatic hinterland tourist region. Members of the conference will put forward scientific and expert experiences about the tourism of the Adriatic hinterland collected up to now, but also present new facts and initiatives. Fur thermore, the aim of the conference is to find concrete models for handling difficulties and improving existing conditions related to cultural and historic heritage, financial support, promotional and marketing activities, a more active interaction between agriculture and tourism, as well as conservation and protection of traditional architecture and heritage. - On the road to European integrations we tend for the future to be painted with multilateral cooperation, pluralism of interests and competitiveness of our businesses. The International Conference on «Tourism possibilities of the Adriatic hinterland» will seek answers to sustainable development to support preservation of local and regional identity, tradition and customs. Our goal is to create a national and regional consensus on the importance of the Adriatic hinterland when it comes to tourism and its impact on the economy of rural areas - emphasized the Minister and President of the Organizational Committee, Dr. Nevenko Herceg.

TURIZAM / TOURISM

Me|unarodnu konferenciju TURISTI^KE MOGU]NOSTI JADRANSKOG ZALE\A, koja }e biti odr`ana 2. i 3. travnja
2008. u Mostaru, organizira Federalno ministarstvo okoli{a i turizma u suradnji s relevantnim turisti~kim organizacijama i institucijama iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, a pod visokim pokroviteljstvom Vlade Federacije BiH i Grada Mostara. Cilj ove konferencije je stvoriti nacionalni i regionalni konsenzus o va`nosti Jadranskog zale|a u turizmu BiH, stvaranje kriti~ne mase za aktivaciju turisti~kih potencijala regije Jadranskog zale|a i odr`ivi razvoj koji poma`e o~uvanju lokalnog, regionalnog i nacionalnog identiteta, tradicije i obi~aja, kao i razmjena znanja i iskustava te uspostavljanje suradnje na ja~anju konkurentnosti turisti~ke regije Jadranskog zale|a. Na konferenciji }e biti prezentirana dosada{nja znanstvena i stru~na iskustva o turizmu Jadranskog zale|a, te nova saznanja i inicijative. Nadalje, cilj konferencije bit }e postavljanje konkretnih modela rje{avanja pote{ko}a i pobolj{anja postoje}eg stanja na polju kulturno-povijesne ba{tine, financijske potpore, promotivnih i marketin{kih aktivnosti te aktivnije interakcije izme|u poljoprivrede i turizma, kao i o~uvanje i za{tita tradicionalnog graditeljstva i naslije|a. - Na putu europskih integracija te`imo budu}nosti koju }e krasiti multilateralna suradnja, pluralizam interesa i konkurentnost na{ih gospodarstava. Aktivacija i odr`ivi razvoj, koji poma`u o~uvanju lokalnog i regionalnog identiteta, tradicije i obi~aja, pitanja su na koja tra`imo odgovore na Me|unarodnoj konferenciji „Turisti~ke mogu}nosti Jadranskog zale|a“. Cilj nam je stvoriti nacionalni i regionalni konsenzus o va`nosti regije Jadranskog zale|a u turizmu i njegovom utjecaju na gospodarstvo ruralnih podru~ja - istaknuo je ministar i predsjednik Organizacijskog odbora dr. Nevenko Herceg.

11

www.bihcityreview.com 25 / 2008

12

MAPA GRADA SARAJEVA

BIHCITYREVIEW

CITY MAP SARAJEVO 13
www.bihcityreview.com 25 / 2008

The new cable car project

>>>Pi{e/Written by: mr. sci. Denis Zaimovi}

SARAJEVO

DO TREBEVI]A ZA [EST I PO MINUTA
TO TREBEVI] IN SIX AND A HALF MINUTES
@i~ara }e i}i postoje}om trasom, imat }e 15 stupova, a kabine }e biti stakleno-aluminijske, sa osam sjedi{ta. Kapacitet je 1.000 putnika na sat i umjesto dosada{njih 12,5 minuta do Trebevi}a }e se novom `i~arom voziti 6,5 minuta. Projektantska procjena ovog investicijskog projekta je 16 miliona KM. The cable car will use the existing route, it will have 15 posts, and the cabins will be made out of glass and aluminum, with eight seats. The capacity is 1.000 passengers per hour and instead of the usual 12,5 minutes, the new cable car will get to Trebevi} in six and a half minutes. The project investment estimate is 16 million KM.

16

the project the new Trebevi} idejnom projektu nove trebevi}ke `i~are, koji finansiAccordingby first and Sarajevo of submitted theremain financed company PremaGrad Sarajevo}eizradila firma „Geodet“, polaznajei zavr{na „Geodet“, thetothe City oflastidea forandthe cable carbywillcable caron rao a station stanica `i~are ostat na istom mjestu. Polazna stanica sastojat }e se od jednog ulaza s trafikom i kafe-restoranom. Bit }e the same locations as before. The first station will have an entrance hall, a small shop and a café-restaurant. It will be equipped with a staircase and two elevators that will be used to reach the platform from which the cable car starts its journey. The last station will also have a coffee bar, a shop and a garage facility for cleaning the cabins. There will also be a few binoculars available for the tourists to observe the panorama of the city. One of the priorities of the Action plan of the City of Sarajevo 2006-2008 is precisely the reconstruction of the Trebevi} cable car. “We practically initiated this project a few years back. By setting aside resources from the city budget for demining Trebevi}, which amounted to 700.000 KM, and with the financial help and cooperation of the Old Town Municipality, we have created the conditions for the reconstruction of the cable car”, said Semiha Borovac the mayor of Sarajevo and also reminded that according to the estimations by BHMAC, the area of Trebevi} should be completely free of mines by the end of this year. Somewhere at the end of 2007, the City of Sarajevo, according to the agreement with JKP Gras, started a tender procedure for BIHCITYREVIEW

opremljena stepeni{tem i dvama liftovima, kojima }e se izlaziti na platformu odakle `i~ara i polazi. Zavr{na stanica imat }e tako|er kafe, prodavnicu te jedan gara`ni objekat u kojem }e se kabine ~istiti. Tu }e biti postavljeni i dvogledi s kojima }e posjetioci mo}i gledati panoramu grada. Jedan od prioriteta koji je predvi|en u Platformi djelovanja Grada Sarajeva 2006-2008.” jest upravo obnova trebevi}ke `i~are. “Jo{ prije nekoliko godina mi smo prakti~no pokrenuli ovaj projekt. Izdvajanjem sredstava iz bud`eta Grada za deminiranje Trebevi}a u vrijednosti od 700.000 KM, naravno i uz finansijska izdvajanja i saradnju s Op}inom Stari Grad, stvorili smo pretpostavke da se kona~no krene u obnovu `i~are”, ka`e gradona~elnica Sarajeva Semiha Borovac, uz podsje}anje da bi prema najavama BHMAC-a prostor Trebevi}a trebao do kraja godine biti u potpunosti o~i{}en od mina. Krajem 2007. godine Grad Sarajevo, po osnovu sporazuma koji je zaklju~en sa JKP Gras, pokrenuo je tendersku proceduru za izradu idejnog projekta za trebevi}ku `i~aru i za tu namjenu izdvojio 65.000 KM. Nakon okon~anja te procedure odabran je idejni projekt koji je uradila firma “Geodet”. I u bud`etu Grada za 2008. planirano je 70.000 KM za nastavak aktivnosti na ovom projektu. Gradona~elnica Borovac nagla{ava da je u narednom periodu potrebno pristupiti izradi dokumenta master plana za Trebevi}, u koji bi bio uklju~en i projekt obnove `i~are. U saradnji s Op}inom Stari Grad pokrenute su aktivnosti na pripremi i izradi projektnog zadatka za master plan. S ova dva dokumenta (idejnim projektom i master planom) stvaraju se uvjeti za podno{enje aplikacija za donatorska sredstva kod doma}ih i inozemnih institucija i fondova. Jedan od modela za realizaciju ovog projekta mo`e biti i koncesija, o ~emu odluku treba da donese Kanton Sarajevo, ka`e Borovac. “Cilj ovog projekta je vra}anje u funkciju jednog od simbola Sarajeva i unapre|enje turisti~ke ponude. Ovako zna~ajan projekt trebao bi imati prioritet i u bud`etima od dr`avnog do op}inskog nivoa jer se radi o projektu od vi{estrukog zna~aja za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu”, nagla{ava gradona~elnica Sarajeva.

the design of a project idea for the Trebevi} cable car, with an approved budget of 65.000 KM. After finishing the procedure, the project idea by “Geodet” was selected. The budget for 2008 approved by the City of Sarajevo for the continuation of the project activities amounts to 70.000 KM. Mayor Borovac accentuates that the following period should be used for the design of the master plan document for Trebevi}, which would in turn include the cable car reconstruction. Activities for the preparation phases and tasks for the master plan have been started in cooperation with the Old Town Municipality. Having these two documents in place (the project idea and master plan), completes the conditions for submitting the applications for the request for donations from national and international institutions and foundations. One of the models for the realization of this project could be concession, a decision about to be made by the Sarajevo Canton, says Borovac. “The goal of this project is returning the functionality to one of the symbols of Sarajevo and the enrichment of the tourist offer. A project of this significance should be a priority in the budgets on national and municipal levels because it is a highly important project for Sarajevo as well as for BiH”, emphasized mayor of Sarajevo.

SARAJEVO 17

NAJ RESTORANI

WELLTIME Restoran zdrave hrane Zmaja od Bosne 40 033/715-760 VINOTEKA DI ROMA Obala Kulina Bana 2 tel: 033 205 651 SUR KONOBA PICOLO ANGOLO Paromlinska 24 tel: 033 660-505 SLICK Titova 54 tel/fax: 033 667-624 NAJ PIZZERIE BASSTA Koševo 26/p tel: 033 207 297 DIABLO Dr. Mustafe Pintola 2 tel: 033 621 998 GALIJA ^obanija 20 tel: 033 443 350

MUTVAK Titova 4 tel: 062 230 100 CASA DEL CAFFE Hasana Brki}a 30 tel: 061 923 296 U2 – KULOVI]A Kulovi}a 13 tel: 033 215 700 DUNDEE Patriotske lige 8 033/550-800 NAJ CLUBOVI AG CLUB Patriotske lige 20 tel: 033 278 493 BOCK Musala bb tel: 061 172 227 BUDDHA BAR Radi}eva 10 tel: 061 172 894 CITY PUB Hadžiristi}eva b.b. tel: 033 209 789

PAN Mudželeti mali 1, tel: 033 534 445 COLOSEUM Terezije bb tel: 033 250 860 KLUB BOCK Musala bb. tel: 033 216 519 MUSIC CLUB SLOGA Mehmeda Spahe 20 tel: 033 218 811 SA CLUB Kranj~evi}eva bb tel: 033 211 911 THE CLUB Titova 7 tel: 033 550 550

GDJE JESTI U SARAJEVU

URBAN GRIL BRAJLOVI] Pru{~akova 8 tel: 033 444 448 PANORAMA Fra An|ela Zvizdovi}a 1 (UNITIC neboderi) tel: 033 296 707 THE CLUB Titova 7 tel: 033 550 550 VIA DEL CORSO

WHERE TO EAT IN SARAJEVO

Kolodvorska 11 tel: 033 718 595 PLAVI ZAMAK Zvorni~ka 27 tel: 033 657 192 HOT WOK CAFÉ Titova 12 tel: 061 171 760 PEPPERS Zagreba~ka 4a tel: 061 911 289 TAJ MAHAL Paromlinska 48a tel: 061 277 384

BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME

UZ ANTI^KE BRODOVE I LUKA I GRADINA
HARBOR AND STRONGHOLD NEXT TO ANTIQUE SHIPS
Na lokalitetu Desilo otkriveno anti~ko i prahistorijsko nalazi{te
Antique and prehistoric finding site revealed on the Desilo locality
>>>Pi{e/Written by: Lejla ]elovi}

22

na lokalitetu u kod uring the performed on the Desilo Tokom istra`ivanjamjeseca je dvaDesilotimHutovom blatujedan DSnje`ana research activitiesidentified twooflayers, onelocation ^apljine pro{log arheolo{ki pod vodstvom mr. in Hutovo blato near ^apljina, the team archaeologists led by Vasilj last month antique Snje`ane Vasilj identificirao sloja, jedan anti~ki i prahistorijski, te ustvrdio da je na tom lokalitetu najvjerovatnije postojala stara gradina, ispred koje je bila neka vrsta luke, preko koje se odvijala `iva komunikacija sa ostalim dijelovima Rimskog carstva. Arheolozi ka`u da je anti~ki sloj iz drugog stolje}a prije nove ere, a u njemu su na|eni fragmenti i ~epovi amfora. Keramika finije izrade i dva fragmenta ukra{ene keramike otkriveni su u drugom, prahistorijskom sloju, za koji se smatra da pripada `eljeznom dobu. U tom sloju je tokom radova pro{log novembra otkrivena i izuzetno o~uvana metalna sjekira, a ovog puta ronioci su na dnu jezera na{li kop~u iz `eljeznog doba. Na osnovu istra`ivanja i prona|enih materijalnih dokaza stru~njaci zaklju~uju da nekada na tom lokalitetu nije bila voda, barem ne u obliku u kojem je to danas. - Ono {to je novo i {to do sada nismo znali jest konstrukcija na pilovima (stupovima), postavljenim prvo u zemlju, pa onda ispletenim kao plot. To su konstrukcije koje su o~ito regulisale vode ili su bile u funkciji luke koja je morala postojati ovdje - ka`e mr. Snje`ana Vasilj. A na to da je na brdu iznad Desila postojala gradina (utvr|eno naselje) stru~njake upu}uje otkriveno groblje u blizini vode, te nekoliko nalaza na samom brdu. - Na ovom lokalitetu u anti~ko vrijeme bujao je mnogo intenzivniji `ivot od onog kakvim se do sada zami{ljao. Nalazi ispod vode, gradina iznad i groblje, sve to govori da je rije~ o vrlo interesantnoj BIHCITYREVIEW and one prehistoric, and concluded that an old stronghold probably existed on this site, in front of which there was some kind of harbor used for communicating with other parts of the Roman Empire. Archeologists say that the antique layer dates from the second century BC, and they have found fragments and amphora corks in it. The second, prehistoric layer revealed ceramics of smoother making and two fragments of ornate ceramics considered to date to the Iron Age. Last November an exceptionally preserved axe was found in that layer, and this time divers found a buckle from the Iron Age on the bottom of the lake. Based on the research and material evidence experts conclude that there was no water here a long time ago, at least not of today’s form.

mikroregiji, koja se mo`e sistemski istra`iti od prahistorijskog doba pa sve do srednjeg vijeka - ka`e mr. Vasilj. Stru~njaci planiraju i kopnena istra`ivanja brda na kojem se pretpostavlja da je bila anti~ka gradina na lokalitetu Desilo, na kojem je tako|er prona|en i jedan klju~ iz rimskog perioda. Tim mr. Vasilj je prije godinu dana na lokalitetu Desilo otkrio dva anti~ka broda, a tokom istra`ivanja iz vode je izva|eno 150 ~epova amfora sa `igovima radionica, velika koli~ina fragmenata amfora u kojima se najvjerovatnije prevozilo vino, oko 200 ~epova amfora, izuzetno o~uvanu metalnu sjekiru za koju se smatra da je starija od brodova, ostatke doma}e ilirske keramike, rimsko `eljezno koplje, o ~emu je pisano u BiH CITY REVIEW-u. Brodovi u Hutovom blatu su prvi ikada na|eni ilirski brodovi, stari 2.200 godina, koji su na ovom mjestu, kako se pretpostavlja, ili bili usidreni ili su do`ivjeli brodolom. Posljednja istra`ivanja koja ukazuju na postojanje luke navode na prvi razlog otkuda brodovi na tom lokalitetu.

Up to now we didn’t know about the construction on pillars, first set in the ground and then braided to form a plot. That kind of construction either regulated the flow of waters or was in the function of the harbor that must have existed here – says Snje`ana Vasilj. Experts also believe that there was a fort on the hill above Desilo. They base this conclusion on the revealed graveyard near the water, and on some findings on the hill itself. In antique times life here was much more vivid than we had imagined it to be. The findings below water, the stronghold and the graveyard speak about a very interesting micro-region that can be systematically explored from the prehistoric period till medieval times– says Vasilj. Experts plan to conduct further research on the hill on the Desilo location where they suppose there was a fort once. A key from the Roman period has been retrieved on the hill. A year ago Vasilj’s team revealed two antique ships in Desilo and during the exploration of the water they discovered 150 amphora corks with imprints of workshops, numerous amphora fragments most likely used for transporting wine, some 200 amphora lids, a remarkably saved metal axe thought to be older than the ships, remains of domestic Illyrian ceramics, and a Roman iron spear - all previously featured in BiH CITY REVIEW. The ships in Hutovo blato are the first ever found Illyrian ships. They are 2.200 years old and assumed to either have been anchored or wrecked here. The most recent research that showed the existence of a harbor city serves as a good explanation to why there are ships here in the first place

BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME 23

Forum euro-arapskih gradova
The Euro-Arab Cities Forum

MOSTAR I SARAJEVO NA KONFERENCIJI 60 GRADOVA
MOSTAR AND SARAJEVO ATTENDING A CONFERENCE OF 60 CITIES
>>>Pi{e/Written by: Miroslav Landeka U Dubaiju, koji je doma}in i suorganizator konferencije pod nazivom „Forum euro-arapskih gradova“, a na kojoj su se okupili gradona~elnici iz 60 gradova, sudjelovali su i gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li}, gradona~elnica Sarajeva Semiha Borovac i gradona~elnik Zagreba Milan Bandi}. ilj konferencije je uspostava dijaloga, Cizme|u gradovarazvoja, osiguravanja mira,ja~anje suradnje arapskih i europskih regija, a sve radi boljeg razumijevanja, socijalne pravde i transfera demokracije i znanja iz Europe u arapski svijet. Pored gradona~elnika, u radu konferencije sudjelovao je veliki broj visokih du`nosnika i eksperata za lokalnu upravu, javni prijevoz i gradsko planiranje, prijenos najboljih praksi i inovacija, za{titu okoli{a i voda te financijske instrumente za financiranje partnerskih projekata, kao i pitanja kulture, naslije|a i turizma. Gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} drugog dana konferencije izlagao je na temu kulture, naslije|a i turizma. Ovom prigodom gradona~elnik Be{li} razgovarao je i sa zamjenikom generalnog direktora UNESCO-a Munirom Bouschenakijem, zadu`enim za obnovu projekata iz kulturnog naslije|a. Na konferenciji su izneseni i prijedlozi za mediteranski i euro-arapski dijalog, ja~anje mirovnih inicijativa u svijetu, kvalitetnije preno{enje znanja, bolje kori{tenje ekonomskih resursa, humanizaciju dru{tva, jednom rije~ju - izgradnju mostova prijateljstva i suradnje. Dubai was the host and co-organizer of the Euro-Arab Cities Forum that gathered mayors of 60 cities, among which also were the Mayor of Mostar Ljubo Be{li}, Mayor of Sarajevo Semiha Borovac, and Mayor of Zagreb Milan Bandi}. aim of was the establishment of TheEuropeanthe conference cooperationofbetweenmutualdialogue and the strengthening of cities in Arab and regions for the purpose better understanding, development, peace, social justice and transfer of democracy and knowledge from Europe to the Arab world. Besides the mayors, the conference was attended by many high representatives as well as experts for matters of local governance, public transport and city planning; transfer of best practices and innovations, protection of the environment and waters, and financial instruments for the financing of partnership projects, as well as issues related to culture, heritage, and tourism. Mayor of the City of Mostar Ljubo Be{li} spoke on the second day of the conference about culture, heritage, and tourism. On this occasion Mayor Be{li} talked to Munir Bouschenaki, UNESCO Assistant Director-General for Culture, who is in charge for projects related to cultural heritage. The conclusions of the conference were a suggested Mediterranean and Euro-Arab dialogue; strengthening peace initiatives in the world; better transmission of knowledge, better use of economic resources, and humanization of the society. In one word – building bridges of friendship and cooperation. www.bihcityreview.com 25 / 2008
Be{li} i Bouschenaki

MOSTAR 29

30

MAPA GRADA MOSTARA / CITY MAP MOSTAR

BIHCITYREVIEW

Najrespektabilnija turisti~ka agencija u Hercegovini Fortunatours u namjeri da pribli`i i poka`e svojim klijentima ljepotu kraljevskog grada Jajca, kandidata za listu za{ti}enih spomenika kulture UNESCO-a, otvorila je svoju poslovnicu u hotelu ”Turist”u Jajcu. je otvorena u vrijeme desete obljetnice rada je proPoslovnicahotela ”Turist”koju”Plivska slavio vlasnik i jezera” Dominik Peji}. Direktor Fortunatoursa Mili Bijavica ka`e kako je zadovoljan pripremama za predstoje}u turisti~ku sezonu, ali nagla{ava problem koji je nastao ga{enjem jedinog diplomatskog predstavni{tva u Ju`noj Americi. Umjesto u Buenos Aires, vjernici koji `ele posjetiti Me|ugorje sada moraju po vizu i}i ~ak u Washington. Naravno, rije~ je o vrlo zahtjevnoj i skupoj proceduri, pa bi ve} sljede}ih mjeseci mogao znatno opasti broj hodo~asnika iz Ju`ne Amerike u Me|ugorje.

FORTUNATOURS I U JAJCU
>>>Pi{e/Written by: Miroslav Landeka

FORTUNATOURS IN JAJCE

Fortunatours, the most respectable tourist agency in Herzegovina, opened a branch office at Hotel “Turist” in Jajce with the purpose of bringing the beauty of the royal city Jajce, a candidate for the UNESCO World Heritage List, closer to its clients. he branch office was in the of anniversary of TDirectorby the owner ofopenedBijavicanamethatthe istenth jezera” Dominikbusiness celebrated the hotels “Turist” and “Plivska Peji}. of Fortunatours Mili said he satisfied with the preparations for the upcoming tourist season but also mentioned his worries about the closing of the only diplomatic branch office in South America. Now instead of going to Buenos Aires for a visa, those who want to visit Me|ugorje must go and get the visa in Washington. Of course this is a very difficult and expensive procedure, so that the number of visitors coming from South America to Me|ugorje could plunge in the following months.

TURIZAM / TOURISM 33

PRIPREME ZA DOLAZAK TURISTA
PREPARATIONS FOR THE ARRIVAL OF TOURISTS
Turisti~ka signalizacija po uzoru na Prag i Dubrovnik Tourist signalization as in Prague and Dubrovnik
>>>Pi{e/Written by: Miroslav Landeka

The city authorities of Mostar have started the preparations for the upcoming tourist season, which is expected to be one of the most successful ones so far.

MOSTAR 35

of pedestrian signalization like that all larger TheThenew cities will surely contribute to thisacross domestic European season’s success. new signalization will help both foreign and tourists to get by more easily in town, and to find places of cultural and historic interest in Mostar without difficulty. At the Tourist community of the Hercegova~ko-neretvanska County they particularly emphasize that the realization of this project will top off the long term venture of setting up advertising signs and urban tourist signalization, making Mostar the only city in BiH to have these elements. USAID supported the realization of this project by setting aside 27.000 for the pedestrian signalization. The directions for pedestrians are made in English and the BiH national languages, and are shaped to clearly show the way to the monuments one wants to see, just like in renowned world tourist destinations like Prague or Dubrovnik. The new signalization is in brown color and has been set up on around 20 spots in the center of town, and it will soon be set up in Neum, ^itluk, ^apljina – customized to the characteristics of these towns.

Gradska uprava Mostara po~ela je pripreme za predstoje}u turisti~ku sezonu, za koju se o~ekuje da }e biti jedna od najuspje{nijih do sada. }e svako doprinijeti nove pje{a~ke Tomepomo}iugledustranim alii postavljanje turistimaNovasesignalizacije po na sve ve}e europske gradove. signalizacija }e i doma}im da lak{e snalaze u obilasku grada, kao i da bez puno muke prona|u sve kulturno-historijske spomenike i objekte u Mostaru koji zavrje|uju da se posjete i razgledaju. Iz Turisti~ke zajednice Hercegova~ko-neretvanske `upanije isti~e se da je realizacijom spomenutog projekta u potpunosti zavr{en vi{egodi{nji program postavljanja oglasnih panoa i urbane turisti~ke signalizacije te da je Mostar jedini grad u BiH koji se mo`e pohvaliti takvim obilje`jima. Potporu njegovoj realizaciji dala je ameri~ka organizacija USAID, koja je za postavljanje pje{a~ke signalizacije izdvojila 27.000 KM. Smjernice za pje{ake ura|ene su na engleskom i jezicima naroda u BiH, a njihov oblik napravljen je da odmah pokazuje put do znamenitosti koja se `eli vidjeti, po uzoru na gradove poput Praga ili Dubrovnika, poznata svjetska turisti~ka odredi{ta. Nova signalizacija je sme|e boje i postavljena je na 20-ak mjesta u sredi{tu grada, a uskoro }e biti postavljena i u Neumu, ^itluku, ^apljini, odnosno prilago|ena obilje`jima spomenutih mjesta.

www.bihcityreview.com 25 / 2008

BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME

KALIGRAFIJA
CALLIGRAPHY
Ruka pratila misao, a du{a bdjela nad svakom vijugom slova
The hand follows the thought, while the soul watches over each bend of the letter
«Lijepa rije~ je kao lijepo stablo, korijen mu je duboko u zemlji, a grane se pod nebo uzdi`u». (Kur’an) «A kind word is like a beautiful tree Its root deep in the ground, Its branches high in the sky». (The Qur’an)

38

>>>Pi{e/Written by: Mirsad ^ukle

Tako od davnina, lijepu, dobru rije~, pisali su na kamenu, na drvetu, pa na pergamentu, na staklu, na svili, na zlatu, na papiru, oni {to su znali da joj uka`u po~ast, oni {to su ro|eni da vr{e tu misiju. Ruka je pratila misao, misao je ra|ana u du{i, du{a je bdjela nad svakom vijugom slova. Moralo je biti savr{eno. Zato je vje~no.

Since ages ago beautiful and kind words were written on stone, wood, parchment, glass, silk, gold, and paper by those who showed respect for it, those who were born for it. The hand followed the thoughts that were born in the soul, and the soul watched over every bend of a letter. It simply had to be perfect. And that is why it is eternal.

bila razvijena i na na{im prostoart of beautiful writing was developed in our areas as Umjetnost lijepog pisanjaknjige jeprepisivali sudrugog pribora za Thegoose quills, ink,were rewritten byand wrotecalligraphistswell. rima. Ru~no pravljene strpljivi kaligrafi Handmade books patient that gu{~ijim perom, tintom, kistovima i uz pomo} used paint-brushes with the help of pisanje. Prepisivali su kaligrafi i svete tekstove koji sami po sebi imaju duhovnu vrijednost, ukra{avali su zna~ajne sakralne objekte i stambene ku}e, pa tako i ~uveni Tad` mahal, gra|en izme|u 1632. i 1647. godine. other writing kits. Even holy texts which by themselves had spiritual value were rewritten by calligraphists, who also decorated sacral objects and homes as the famous Taj Mahal built between 1632 and 1647.

BIHCITYREVIEW

U japanskoj i kineskoj kulturi pisanja kaligrafija je i danas vrlo va`na i inspiriraju}a. Va`nije od ~itljivosti je postizanje savr{ene estetske uravnote`enosti i pokazivanje osje}aja, pa su pojedine poteze za odre|ena slova znali, ka`u, mjesecima vje`bati. Mnogi kaligrafi ukazuju na meditativni karakter svoga posla. Iako je kaligrafija u Evropi izgubila va`nost, jo{ `ivi kao oblik umjetnosti i kao hobi. Arapski i hebrejski kaligrafi imaju vi{estoljetnu tradiciju. U BiH tradiciju nastavljaju kaligrafi u mnogim gradovima, a u Tuzli, pored ostalih, to su prof. Edina Halilovi} i prof. Nermina Kamberovi}-Barakovi}, koje su svoje radove, sredinom marta, izlo`ile u Konjicu, u okviru kulturne manifestacije «Dani Sejfulaha ef. Prohe» (1859-1932). - Kao {to se drugi umjetnici estetski izra`avaju na papiru, platnu, bakru, drvetu, kamenu, moja u~iteljica prof. Edina Halilovi} i ja odva`ile smo se slikati na staklu, kaligrafijom ovjekovje~iti rije~ Bo`iju. Nadahnu}e za svoje arabeske i detalje na slikama nalazim u naninim knjigama, sobama, avlijama, }ilimima, demirlijama… Sve bosanske vrijednosti du`ni smo sa~uvati u srcima, slikama, knjigama - kazala je za BiH CITY REVIEW ~lanica Udru`enja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona prof. Nermina Kamberovi}-Barakovi}. Svoje levhe i duboreze izlo`io je i konji~ki pjesnik i drvorezbar Aziz Nuhi}. Konjic, osim duge tradicije drvorezbarstva, ima i svoje kaligrafe, ~ija djela se ~uvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Poznati konji~ki kaligrafi bili su Dervi{ Ga~o, sin Mustafin, Ahmed sin Saliha iz Neretve (Konjic), Mula – Husejn Muhamedov iz Seonice, Sejfulah Proho i Mustafa sin Abdulaha al Bosnevi al Belgrad~iki (Konji~anin), koji je jo{ kao student u Carigradu 1758. godine prepisao djelo iz arapske gramatike «Izhar al-asrar».

Today in the Japanese and Chinese writing culture calligraphy is very important and inspiring. More important than the legibility, it was important to accomplish perfect esthetic balance and express feelings, so much that it is said that calligraphists used to practice for months to perfect in certain moves. Many calligraphists point out the meditative character of their job. Even though calligraphy has lost its significance in Europe, it lives on as a form of art and hobby. Arabic and Hebraic calligraphists have a century-old tradition. The tradition of calligraphy in BiH is carried on by calligraphists in many cities. In Tuzla, among others, these are Prof. Edina Halilovi} and Prof. Nermina Kamberovi} Barakovi} who presented their works in Konjic in the middle of March as part of the cultural event «Days of Sejfulah ef. Proho» (1859 – 1932). - While other artists express themselves on paper, canvas, copper, wood, and stone, my teacher Prof. Edina Halilovi} and I dared to paint on glass to perpetuate God’s word. I find inspiration for my arabesques and details in my grandmother’s books, rooms, gardens, carpets, sofas. We are obligated to preserve Bosnian values in our hearts, paintings, and books, says member of the Association of Artists of Tuzlanski Canton, Prof. Nermina Kamberovi} Barakovi} for BiH CITY REVIEW. The poet and woodcarver from Konjic Aziz Nuhi} exposed his levha (Islamic paintings) and woodwork. Except for its long tradition in woodwork Konjic also has its known calligraphists whose pieces are kept in Ghazi Husrev-bey’s library. Known calligraphists from Konjic were Dervi{ Ga~o son of Mustafa, Ahmed son of Salih from Neretva (Konjic), Mula-Husejn son of Muhamed from Seonica, Sejfulah Proho, and Mustafa son of Abdulah al Bosnevi al Belgrad~iki (from Konjic) who, as a student in Istanbul in 1758, rewrote a piece from the Arabic Grammar «Izhar al – asrar».

BIH KROZ VRIJEME / BIH THROUGH TIME 39

www.bihcityreview.com 25 / 2008

ODBOJKA OD 1927., A NOGOMET SE IGRA 85 GODINA
VOLLEYBALL SINCE 1927, AND 85 YEARS OF FOOTBALL
Sportskoj porodici Konjica, koja ima 20 registriranih klubova sa preko 1.200 ~lanova, Op}ina osigurava besplatno kori{tenje svih sportskih terena, pla}anje kotizacija i ~lanarina na takmi~enjima, a Op}insko vije}e donijelo je posebnu odluku o stimuliranju istaknutih sportista i klubova
>>>Pi{e/Written by: Mirsad ^ukle

40

The Konjic Municipality assures free use of all sport terrains and organizes free of charge entrance and participatory fees at competitions for the Konjic sport family, which has 20 registered clubs with over 1.200 members. In addition to that, the Municipal council brought a special decision about stimulating outstanding sportsmen and clubs.

SPORT

Sportske Sportsko-reSport-recreational cenOsim Partizanovoguigrali{ta, {koli, kao idvorane, teren je otvo- in the Highthe Partizan’s field,aSportmodern hallfor indooropened Besides School asschoolashalls, a hall,terrain has been soccer kreacionog centra „Drecelj“ i {kolskih sala, nedavno ter “Drecelj”, and rena savremena sala Srednjoj moderni za mali well modern nogomet, s umjetnom travom na Vardi, napravljen donacijom Norve{ke nogometne asocijacije, a na prijedlog Danske {kole nogometa, koja u Konjicu ve} {est godina okuplja 200 djevoj~ica i dje~aka. Osim kapitalnih sportskih objekata, na SRC „Drecelj“ pravi se bazen s prate}im sadr`ajima, teniskim i igrali{tem za odbojku na pijesku. Op}ina je i u mjesnim zajednicama osigurala sredstva za gradnju igrali{ta i nabavku sportskih rekvizita. Na podru~ju Konjica su izuzetni prirodni resursi koji su preduvjet za sportsko-rekreativne aktivnosti. Neretva, Rakitnica, Neretvica, Bora~ko i Jablani~ko jezero, planine Prenj, Viso~ica, Bitovnja pru`aju izuzetne uvjete za sve sportove na mirnim i divwith artificial grass on Varda, made with the donation funds from the Norwegian Football Association on the suggestion by the Denmark School of Football, which has been gathering 200 girls and boys in Konjic for six years. Besides capital sports facilities, a pool with supplementary contents is being built within the Sport-recreational center “Drecelj” along with tennis and sand volleyball courts. The Municipality has assured funds for construction of playgrounds and purchase of sports equipment in local communities. The area of Konjic has exceptional natural resources that are a precondition for sport-recreational activities. The rivers Neretva, Rakitnica, Neretvica, and the Bora~ko and Jablani~ko Lakes as well as the mountains Prenj, Viso~ica, Bitovnja offer exceptional conditions for all sports on calm and wild waters (swimming, kayaking, rafting, and fishing) plus hiking, alpinism, skiing… WINNER CUPS AND MEDALS FROM EUROPEAN AND WORLD COMPETITIONS Such favorable conditions, the long tradition in sport, investments in courts, staff and talented people has resulted in a mass interest in sport, bringing good results and sportsmen of high caliber that represent the town and the country in the best possible way. The cabinets of sportsmen and clubs from Konjic are full of cups and medals from the most significant European and BIHCITYREVIEW

ljim vodama (plivanje, kajakarenje, rafting, ribarenje), te planinarenje, alpinizam, skijanje... PEHARI I MEDALJE SA EVROPSKIH I SVJETSKIH TAKMI^ENJA Tako povoljni uvjeti, duga sportska tradicija, ulaganja u terene, kadrove i talente rezultirali su masovno{}u u sportu, {to ra|a rezultate i kvalitet sportista, koji grad i dr`avu predstavljaju u najboljem svjetlu. Vitrine konji~kih sportista i klubova ukra{avaju pehari i medalje s najzna~ajnijih evropskih i svjetskih takmi~enja, kao {to su srebro viceprvaka svijeta u karateu (Caki}), zlato prvakinje Balkana u dizanju tegova (Lizde), prvaka BiH u kick-boksu Imamovi}a. Boje dr`ave, biv{e i sada{nje, branili su i konji~ki nogometa{i (Jozi}, Jakovljevi}, Tipuri}), diza~i tegova (Nuhi}, Kuljanin, Halebi}, Livaja, Karkelja), odbojka{i, gimnasti~ari, karatisti. Odbojka se u Konjicu igra od 1927. godine, a nogometni klub formiran je prije 85 godina. Za najbolje sportiste u 2007. u op}ini Konjic izabrani su Olivera Juri}, ~lan Kluba diza~a tegova „Konjic“, kandidatkinja za u~e{}e na Olimpijskim igrama u Kini, i Sanid Imamovi}, ~lan Kluba kontaktnih borila~kih vje{tina „Neretva“, dok je za najuspje{niji klub progla{en Karate klub „Bo{njak“, ~iji takmi~ari su u svoj grad, u protekloj godini, donijeli 147 medalja. - Op}ina podr`ava i sve tradicionalne manifestacije kao {to je besplatna obuka skijanja na Bjela{nici, turnir u malom nogometu „Konji~ke gazije“, pliva~ki miting „Suljo i Mujo“ u Lisi~i}ima, turnir u odbojci na pijesku „Stari Pazar“, „Skok u kazan“, triatlon na Bora~kom jezeru, ka`e prof. Sulejman D`umhur, stru~ni saradnik za sport.

world competitions, like the silver of the vice-champion of the world in karate (Caki}), and gold of the Balkan champion in weight lifting (Lizde) and the BiH kick-boxing champion– Imamovi}. The colors of the country, both the former and the present one, have been defended by football players from Konjic (Jozi}, Jakovljevi}, Tipuri}), weight lifters (Nuhi}, Kuljanin, Halebi}, Livaja, Karkelja), volleyball players, gymnasts, and karate masters. Volleyball has been played in Konjic since 1927 and the football club was established 85 years ago. Olivera Juri}, member of the Club of weight lifters “Konjic” and a candidate for the Olympic games in China, and Sanid Imamovi}, member of the Club of martial arts “Neretva” have been elected best sportsmen in 2007 in the Konjic Municipality, while Karate club “Bo{njak” whose members brought 147 medals to their city last year, was elected the most successful club. - The Municipality supports all traditional events such as the free ski lessons on Bjela{nica, the indoor soccer tournament “Konji~ke gazije”, the swim meeting “Suljo and Mujo” in Lisi~i}i, the tournament in sand volleyball “Old Pazar”, and the “Jump to Kazan” triathlon on the Bora~ko Lake, says prof. Sulejman D`umhur, senior sport assistant.

SPORT 41

44

MAPA GRADA TUZLE

BIHCITYREVIEW

CITY MAP TUZLA 45
www.bihcityreview.com 25 / 2008

@IVINICE
Druga~ije i posebne za aktivni odmor
nizijom i gorovito{}u, ljeti i zimi, bujnom Iplodova i ljekovitog bilja,zelenilom i jamama i ponorima, {umom i bistrim potocima, obiljem gljiva, {umskih pe}inama, svojim ljudima i prirodom @ivinice su druga~ije i posebne. Ovdje ruralno apsolutno dominira nad urbanim, ovdje je eldorado za razne oblike aktivnog odmora u prirodi. ^itav prostor je u fazi definiranja svog modernog turisti~kog identiteta pronalaze}i inspiraciju u sprezi tragova vlastite turisti~ke tradicije i suvremenih trendova na tr`i{tu turizma. Zato - `elite li promijeniti ambijent, odmoriti se sami ili u dru{tvu, zamijeniti gradsku vrevu i asfalt {umskim stazama i mirisom crnogorice, a da vam pritom ne smeta {to jo{ nemamo dovoljno razvijenu vodi~ku slu`bu i animatore - tada nas potra`ite i do`ivite ovaj kraj na svoj na~in. U @ivinicama se ne do~ekuje gosta samo uz osmijeh i ~a{icu rakije, ve} mu se nude jela na{ih djedova i nana: od “zarice“ (originalnog su{enog sira), svje`eg kravljeg sira i doma}e pe~enice do tople supe i izda{nog jela. Ta~ka na “i” su originalni `ivini~ki deserti pita sa jabukama i kadaif. To je samo djeli} doma}e atmosfere `ivini~ke seoske ku}e koju i danas mo`ete osjetiti na na{em podneblju... Okolna sela su kao stvorena za seoski turizam. Okru`ena su {umom, {to omogu}ava idealan bijeg iz gradske prenapu~enosti. Infrastruktura je tipi~na za kontinentalni dio BiH, a `ivini~ka sela su uz cestu i lako su dostupna automobilom ili autobusom. ISKUSITE PRIRODU U NJENOM PUNOM ZNA^ENJU @ivinice vam pru`aju na izbor gotovo sve vrste krajolika. Opustite se {etnjama kroz spre~ke ravnice, rekreirajte se planinarenjem na obroncima Konjuha, odmorite se uz dobru kapljicu iz na{ih {ljivika, ili pak jednostavno u`ivajte u ribolovu na tri rijeke koje protje~u podru~jem op}ine @ivinice. TURIZAM / TOURISM 46

Different and unique for a lively vacation
special for lowlands and uplands, @ivinice is different andand winters,itsdense forests and clear vegetation in summers brooks, abundance of mushrooms, forest berries and healthy herbs, caves, pits and abysms, its people and nature… Here the rural absolutely rules over the urban; it is an eldorado for various kinds of active vacation in the nature. The whole area is undergoing a plan for defining its modern tourist identity that draws inspiration from both the many traces of tradition and the modern trends on the tourism market. And so – if you want to change climates, rest on your own or in company, replace the city rush and asphalt with forest tracks and the smell of trees, and in so doing, the lack of a developed guide service will not trouble you – then you should look for us and experience this area in your own unique way. In @ivinice people will not only welcome guests with smiles and a glass of brandy but also offer them meals of our grandpas and grandmas: from “zarica” (original dry cheese), fresh cow cheese and homemade dried meat over to hot soup and a main course. And as a final point are the original desserts from @ivinice – apple pie and ’kadaif’. That is only a part of the domestic atmosphere of a countryside house from @ivinice, which you can feel in our region today… The surrounding villages are excellent for countryside tourism. They are surrounded with forests that provide a great escape from the city hustle and bustle. The infrastructure is typical for the continental part of BiH, and the villages are located near the road and are easily accessible by car or bus. EXPERIENCE THE NATURE IN ITS FULL @ivinice enables You to choose among just about all kinds of landscapes. Take relaxing walks through the lowlands, hike on the slopes of Konjuh, gulp down some of our plum brandy or simply enjoy fishing on the three rivers that flow through the area of @ivinice.

TURIZAM / TOURISM 47

Turisti~ka zajednica Tuzlanskog kantona The Tuzlanski Canton Tourist community Muftije ef. Kurta 1 75000 Tuzla tel/fax ++387 35 22 88 00; 22 87 99 e-mail: turzajtk@bih.net.ba www.tourism-tk.ba

GDJE ODSJESTI U TUZLI WHERE TO STAY IN TUZLA
HOTELI I MOTELI HOTEL TILIA 22 DIVIZIJE 3 035 103 900 GRACANICA HOTEL TUZLA ZAVNOBiH-a 13 035 250 050 035 271 415. 035 248 070 Marketing: 035 248 070 hoteltuzla@bih.net.ba www.hoteltuzla.com

HOTEL BRISTOL Aleja bosanskih vladara 3 035 266 348 035 251 322 HOTEL SENAD OD BOSNE Prokosovi}i bb 035 553 223 MOTEL TUZLA Bosanska poljana bb Tel: 035 215 800 RESTORANI RESTORAN BIBLIOTEKA 45 K. Krekovi}a 7 035 266 362 RESTORAN SEDRA Slatina 5 035 280 900 RESTORAN SISKO BRANILACA GRADA BB 035 105 203 GRACANICA

NACIONALNI RESTORAN ZAVNOBIH-a 13 035 250 050 ZDRAVLJAK SARANDA Titova 88 035 263 622 RESTORAN ROBINZON Prokosovi}i bb 035 553 502 TC RESTORAN ETNA 22,Divizija 035 702372 GRACANICA RESTORAN ŠETALIŠTE BANJA Srpska varoš bb 035 266 666 RESTORAN BEHAR Titova 34 035 260 392 SEZAM PIVNICA Turalibegova 22 035 257 123

PICERIA DALMA Maršala Tita 125 035 251 101, 035 256 506 CAFFE PICERIA BEST Merkator tržni centar 061 238 016 CAFFE SLASTI^ARNA PICCOLO MONDO TC Sjenjak bb 035 276 006, 035 277 710 RESTORAN KONOBA DISKRECIJA Husinske partizanske ~ete 103 (Put za Kiseljak) Tel/Fax: 035 380-422 Mob.: 061 733-077 E-mail: diskrecija@bih.net.ba KAFI]I CAFFE BAR SIDNEY Matije Gupca 6 035 250 455

CAFFE BAR ART 2 \or|a Mihajlovi}a bb 035 258 406 CAFFE BAR INTERMEZZO \or|a Mihajlovi}a bb 061 681 384 CAFFE BAR DISCO CLUB “ROMA” Bankerova 5 035 258 333 DISCO CLUB PALMA II tuzlanske brigade 061 800 767 CAFFE BAR “MOZART” Turalibegova 34 061 424 963 CAFFE BAR “GRAND” Klosterska 7 KAFE PICERIA, @UTA KU]A Soni Trg 10 035 257107

nacionalni spomenik BiH
Turali-bey’s mosque – BiH national monument

NAJMONUMENTALNIJA D@AMIJA SJEVEROISTO^NE BOSNE
TUZLA 52

THE MOST MONUMENTAL MOSQUE OF NORTHEASTERN BOSNIA
>>>Pi{e/Written by: Eldar Ibri{imovi}

U starom gradskom jezgru Tuzle u toku je obnova Turali- Current projects in the heart of Tuzla’s old town: the rebegove d`amije, izgradnja Islamskog centra i zavr{etak iz- newal of Turali-bey’s mosque, the construction of the Isgradnje drugog slanog jezera lamic Center, and the final touches to the second salty lake a ovo ne{to vi{e o Turali-begovoj issue of BiH CITY gives you a little ZTuzli. izdanjejeBiH CITY REVIEW-a Gazi Turali-begovog vakufa ThisTurali-bey’s bequestREVIEWthe most renownedmore about d`amiji koja najpoznatiji objekt Turali-bey’s mosque, which is building of u Ghazi in Tuzla. Izgra|ena je izme|u 1548. i 1572. godine u polju, na otvorenom Built between 1548 and 1572 in an open field east of the city prostoru isto~no od gradske kapije, pa je zbog toga kasnije na- gate, which is the reason why it got the name Field Mosque later on. zvana Poljska d`amija. In March of 2005, the BiH Committee for preservation of naKomisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH je u martu tional monuments decided to proclaim both the Field Mosque, 2005. godine donijela odluku da se graditeljska cjelina - Poljska that is, Turali-bey’s mosque and Tuzla’s cemetery national monuments of Bosnia and Herzegovina. It is considered one of the most monumental mosques in the area of northeastern Bosnia. It kept its original appearance until 1890 when the authorities decided to build other facilities around the mosque, and filled and flattened the terrain around it. As the entrance to the mosque ended up lower than before, the interior of the mosque was filled as well; 145 cm were added to the existing walls and a new roof was made. This is when the mosque got its look as we know it, with minor additional changes in 1910, 1967 and 1968. This mosque has been a shelter for Muslims in Tuzla for four and a half centuries. It has been the place where generations and generations of young people have been taught how to be good Muslims. It has served as an oasis for communicating to God, a place where Muslim souls could experience peace, contemplation, and closeness to Allah. BEQUEST AND MOSQUES CARRY ON TURALI-BEY’S NAME The mosque has been renewed several times in the past. By contributing to the renewal of the mosque generations of Muslims BIHCITYREVIEW

in Tuzla have made its survival possible to these days. And once again, in cooperation with the Government of the Federation, Canton Tuzla, Municipality Tuzla and the Islamic community, the citizens would like to be included in - as people in the Islamic community of Tuzla like to call it - the book of greats who have saved the bequest with deeds and funds. A specific of Ghazi Turali-bey’s bequest is certainly Ghazi Turali-bey’s mosque from the 16th century that is called „the golden age of Islamic culture in Bosnia and Herzegovina“. This mosque is both the crown and cradle of Ghazi Turali-bey’s future compound. The need for removing the redundant land to reach the original level of the ground, and shaping the harem (a marked part of the mosque’s yard that is in most cases partially a cemetery), which was lowered by 145 cm with respect to the surrounding roads, made the authors decide to also shape the roof differently and design an entrance porch with sofas (the elevated space in front of the mosque, right next to the mosque’s wall used for prayVAKUFI I D@AMIJE OVJEKOVJE^ILI TURALI-BEGOVO IME ing when there is no room inside the mosque), and designing the U proteklim vremenima d`amija je obnavljana vi{e puta. Gene- harem of the mosque. The harem is reached using a staircase and racije muslimana Tuzle su svojim u~e{}em u obnovi Turali-begove access ramps specially adapted for disabled persons, while its d`amije dale svoj doprinos njenom trajanju do na{eg vremena. southeastern side is inclined and surrounded with green. Tako i ovoga puta, uz Vladu Federacije, Tuzlanski kanton, Op}inu Tuzla i Islamsku zajednicu, svojim prilozima i gra|ani `ele u}i u, LEANING MINARET TO BE STRAIGHTENED Above the walls of the mosque from which layers of stone added kako to vole kazati u tuzlanskoj Islamskoj zajednici, knjigu velikana koji su svojim djelima i imecima sa~uvali instituciju vakufa. during the Austro-Hungarian period are being removed to discover Posebna vrijednost i specifi~nost Gazi Turali-begova vakufa the original parts from the Ottoman period, there will be a sharpsvakako je, prije svega, prisustvo Gazi Turali-begove d`amije na- angled four edged pyramid to remind of traditional Bosnian roofs stale u 16. stolje}u, „tom zlatnom vijeku islamske kulture u Bosni covered with wood. The location of the building and the sagging of the terrain on i Hercegovini“. Ona je kruna i `ari{te budu}eg kompleksa Gazi this part caused it to lean to the side, in particular the minaret in Turali-begovog vakufa. Potreba za otkopavanjem nasutog terena do kote autenti~nog the northeastern direction. Aiming to preserve its authenticity, poda i formiranje harema (ogra|eno d`amijsko dvori{te koje je chief designer wanted it straightened and have the upper part of ~esto jednim dijelom i groblje), koji je u odnosu na okolne sao- the minaret’s wall above the existing {erefa (balustrade on the bra}ajnice spu{ten za 145 cm, ovoga puta opredijelila je autore na minaret) rebuilt. This straightening would be conducted using hynovi oblik krova, ulaznog trijema sa sofama (uzdignuti prostor draulic press machines upon the finished basic works. The authors of the project are graduate engineers of architecpred d`amijom uz sami d`amijski zid na kome se klanja ako nema mjesta u d`amiji) i projektiranje harema d`amije. Haremu se pri- ture Zlatko Ugljen and Husejn Dropi}. stupa preko stepeni{ta i silaznih rampi ~iji nagib je prilago|en kretanju pje{aka i fizi~ki hendikepiranih osoba, a njegova jugoisto~na strana rije{ena je u nagibu oplemenjenom zelenilom. NAGNUTA MUNARA BIT ]E ISPRAVLJENA Iznad zidova d`amije, s kojih se skidaju slojevi kamena dozidani u austrougarskom periodu, a zadr`ava originalni dio iz osmanskog perioda, formira se ~etverovodna piramida sa strmim nagibom koji }e s pokriva~em asocirati na strme bosanske krovove pokrivene drvenom {indrom. Lokacija objekta i slijeganje terena na ovom podru~ju uzrokovali su njegovu nagnutost, a posebno nagnutost munare u pravcu sjeveroistoka. U cilju o~uvanja njene autenti~nosti projektant je predvidio njeno ispravljanje, dovo|enje u vertikalni polo`aj i prezi|ivanje gornjeg dijela zida munare iznad postoje}e {erefe (ograda na munari). Ovo ispravljanje se izvodilo hidrauli~kim presama uz prethodno izvo|enje temeljne konstrukcije. Autori projekta su dipl. in`. arh. prof. Zlatko Ugljen i dipl. in`. arhitekture Husejn Dropi}. www.bihcityreview.com 25 / 2008

ili Turali-begova d`amija sa grebljem i turbetom u Tuzli progla{ava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ona se ubraja u najmonumentalnije d`amije na podru~ju sjeveroisto~ne Bosne. Svoj prvobitni izgled sa~uvala je sve do 1890. godine, kada su vlasti odlu~ile u blizini d`amije graditi druge objekte i izvr{ile nasipanje i ravnanje terena oko d`amije. Kako je zbog toga ulaz u d`amiju ostao ni`i, nasuta je i unutra{njost d`amije, dozidano je 145 cm na postoje}e d`amijske zidove i napravljen novi krov. Od tada potje~e dana{nji izgled d`amije, uz manje izmjene iz 1910., 1967. i 1968. godine. Tako ~etiri i po stolje}a ova d`amija predstavlja uto~i{te za vjernike Tuzle. U njoj su generacije i generacije mladih podu~avane da budu uzorni muslimani. Oaza je to za vjerni~ko uspostavljanje komunikacije sa Uzvi{enim Stvoriteljem u kojoj su muslimanske du{e postizale svoj du{evni mir, zadovoljstvo i blizinu Allaha.

TUZLA 53

56

MAPA GRADA BANJA LUKE

BIHCITYREVIEW

CITY MAP BANJA LUKA 57
www.bihcityreview.com 25 / 2008

Uspje{na prezentacije na sajmu “Gast 2008”
Successful presentations at the “Gast 2008” fair
“KLASOVI” SOMUNI I KOLA^I U UGOSTITELJSKOJ PONUDI DALMACIJE

BOSNIAN FLAT BREAD AND CAKES BY “KLAS” IN DALMATIAN CUISINE
summer, somuni (traditional Bosnian flat bread) This“Klas” alongthe food offer at hotels,therestaurants, and cakes by with the products of „Sarajevska pivara“, will be included in cafeterias and fast food places across Dalmatia, for the most part along the Makarska Riviera. This is the result of the successful presentation by “Klas”, “Sarajevska pivara”, and the other members of the MIMS Group at the last “Gast 2008” fair in Split. - In Split, both our company and Sarajevo’s food industry “Sprind” chiefly focused on the presentation of bakery products and half ready meals. Croatian food industry representatives have shown great interest for our products, and it is certain that our somuni and traditional cakes will be placed on the Dalmatian market this summer, while „Sarajevska pivara“ will step out with its famous beer and other products, said Sr|an Mandi}, head of the Department for marketing, market research and development at „Klas“.
CASTELLO K.Milo{a 64 051/371-286 MERRIOT Kozarska 85 051/217-801, 222-870, 222-871 VRBAS B.Potkonjaka 1 051/433-840 MOTEL \UKI] Kraji{kih brigada 2 051/219-993 GRAND Suboti~ka 3 051/380-105 GOLDEN CARD I.G Kova~i}a 3 051/313-100 VIDOVI] Jevrejska bb 051/ 217-217 MOTEL JEZERO Trn 051/585-535 MOTEL ]ETOJEVI] Ivana Gorana Kova~i}a bb 051/ 345 700 AMBASADOR KRALJA PETRA I, Kara|or|evi}a 97 051/ 213 119

“Klasovi” somuni uz proizvode „Sarajevske Ovog ljetafast-foodseobjekata ui kola~i, ponudiprije svega na Mapivare“, na}i }e u ugostiteljskoj hotela, restorana, kafeterija i Dalmaciji, a karskoj rivijeri. Rezultat je to uspje{ne prezentacije “Klasa”, “Sarajevske pivare” i ostalih ~lanica Grupacije MIMS na sajmu “Gast 2008” u Splitu. - U fokusu na{e i prezentacije sarajevske prehrambene industrije “Sprind” u Splitu bili su pekarski proizvodi i polugotova jela. Hrvatski ugostitelji su pokazali veliki interes za na{e proizvode i izvjesno je da }emo ovog ljeta na hrvatsko primorje plasirati somune i zalivene kola~e pripremljene prema receptu tradicije, a „Sarajevska pivara“ svoje poznato pivo i druge proizvode - rekao je Sr|an Mandi}, direktor Sektora za marketing, istra`ivanje tr`i{ta i razvoj u „Klasu“.
]UBI] Glamo~ani bb, 051/331-000 ATINA S.Kokanovi}a 5 051/334-800 BOSNA K. Petra Kara|or|evi}a 97 051/215-775 www.hotelbosna.com PALAS K. Petra Kara|or|evi}a 2 051/218-723

KLAS 58

GDJE ODSJESTI U BANJOJ LUCI
WHERE TO STAY IN BANJA LUKA

MONUMENT National Park Kozara 052/483-777 IDEJA M. Selimovi}a 6 051/217-444 OLIMPUS I.F. Juki}a 7 051/211-230, 212-335 FIRENCA U. Predi}a 1 051/311-290 DAMJAN V.Pelagi}a 25 051/213-860

RESTORANI-RESTAURANTS
VIN SANTO Vladike Platona 6 051/313 355 MASTER Sime Šolaje 7 051/317 444 MEDITERRANEO Aleja Sv. Save 80 051/231-419 MARCO POLO Bulevar Vojvode Stepe Stefanovi}a 185 a 051/ 435 444 FOCUS Bana Milosavljevi}a HARIZMA Gavre Vu~kovi}a 1 051/211 888

NO]NI @IVOT
NIGHT LIFE

KRUNA KLUB Jevrejska 3 065/522-205 PADRINO Kralja P. Kara|or|evi}a

BOOM BOOM ROOM Gospodska UNDERGROUND V. Pelagi}a

IRISH PUB Stevana Bulaji}a 21 065/631 226 HARD ROCK CAFFE Gunduli}eva bb 065/609 684

Devet decenija }evabd`inice “Kod Muje”
Nine decades long tradition of the restaurant “Kod Muje”

DA BANJALU^KI ]EVAPI OSTANU U SVOM GRADU
GETTING BANJA LUKA’s MEATBALLS TO STAY IN TOWN
BANJA LUKA
>>>Pi{e/Written by: Naida Kulenovi} Banje a postoji vi{e od goLuka’s brand and have existed Smatraju ga brendompoKo jeLuke,okusuBanju Lukustotinu ba- They are BanjaBanja Luka’s chevapi (traditionalfor more thanarea dina. Jedinstven je izgledu, i serviranju. To je hundred years. Their form, taste and way they are served njalu~ki }evap u lepinji. do{ao u a nije jeo unique. They are Bosnian meat}evape, i to u }evabd`inici “Kod Muje”, kao da Banju Luku nije ni vidio. To je postao obi~aj za posjetioce i turiste grada na Vrbasu. Banjalu~ki }evap pravi se od vi{e vrsta najkvalitetnijeg mesa pomije{anog sa za~inima, me|u kojima je obavezno bijeli luk. Ta~an omjer tih za~ina poznat je malom broju majstora i prenosi se s koljena na koljeno. ]evap se oblikuje ru~no ili pomo}u ma{ine za mljevenje mesa sa specijalnim nastavkom. Tako se radi iz generacije u generaciju. Pravi }evap se jede ~a~kalicom i naravno nikako bez luka, koji mora biti doma}i. Za razliku od sarajevskih, banjalu~ki }evapi su sastavljeni i peku se u “plo~icama” od po ~etiri }evapa u nizu i slu`e se kao mala, srednja i velika porcija. A historijat Mujinog banjalu~kog }evapa ustvari datira iz 1923. godine, kad je Banja Luka, s manje od 20.000 stanovnika, bila tranzitno mjesto kroz koje su vodili trgova~ki putevi iz centralne Bosne prema zapadu. Te godine je Red`ep \uzel otvorio ugostiteljski objekt koji }e kasnije postati nadaleko ~uven. Taj posao je ostavio u naslije|e starijem sinu Red`epu, a 1966. posao preuzima njegov brat Mujo, o ~ijoj dobroti i plemenitosti je kolega Podgorelec pisao u BiH CITY REVIEW-u. Nakon zemljotresa (1969) Banja Luka se naglo razvijala, a jedan od njenih simbola postala je i ta }evabd`inica. Nakon {to ga je Mujo preuzeo, taj ugostiteljski objekt do`ivljava procvat. Tad je i dobio naziv }evabd`inica “Kod Muje”. Unio je Mujo niz promjena u na~in uslu`ivanja i recepturu jela s ro{tilja, a }evabd`inica tako pronosi slavu banjalu~kog }evapa na podru~je tada{nje Jugoslavije i {irom svijeta. Muji se, jo{ kao djevoj~ica, u radu priklju~uje k}erka Emina. I{la je u {kolu, a istovremeno u~ila tajne zanata. Mujo je umro 1991. godine, a njegova k}erka Emina nastavlja posao. Pro{iruje ga na na~in koji odgovara modernom vremenu, ali }evape i dalje priprema po tradicionalnim receptima. I njeni sinovi Adis i Amir nastavljaju put svojih predaka. U~e tajne obiteljskog zanata i balls) served in flat bread. Those who come to Banja Luka and do not try chevapi- especially at the restaurant “Kod Muje” (At Mujo’s) – it is as if they have never been to Banja Luka at all. Having chevapi is a tradition for visitors and tourists to the city on Vrbas. Banja Luka’s chevapi are made of several kinds of finest meat mixed with spices, including the inevitable garlic. The precise ratio of mixing the spices is known only to a small number of cooks and the secret is transmitted from older generations to the younger ones in the family. Chevapi are shaped by hand or using a machine for meat grinding with special add-ons. That is how they have been prepared from generation to generation. One should eat real chevapi using a toothpick and, of course, by no means should they be had without homegrown onion. Unlike Sarajevo’s chevapi, Banja Luka’s chevapi are grouped together and are grilled in “tablets” consisting of four lined pieces of chevapi. The portions are served as small, middle and large. The history of Mujo’s Banja Luka’s chevapi actually dates from 1923 when Banja Luka, having less than 20.000 residents, was the transit spot for merchants traveling from central Bosnia towards the west. In that year, Red`ep \uzel opened an eating place that became widely popular a few years later. He endows that business to his older son Red`ep, and in 1966, his brother Mujo took over the business. In a previous issue of BiH CITY REVIEW our colleague Podgorelec wrote about Mujo’s kindness and nobleness. After the earthquake (1969) Banja Luka developed in a fast pace and that restaurant became one of its symbols. After Mujo’s getting hold of the business, the restaurant went through a revival. That is when it got the name “Kod Muje” (“At Mujo’s”). Mujo introduced an array of changes in the way of serving and new recipes of grilled meals, making the restaurant famous for its Banja Luka’s chevapi in the area of ex-Yugoslavia and all around the world. www.bihcityreview.com 25 / 2008

59

60

nastavit }e tradiciju dugu vi{e od osam decenija. Nadaju se, u raHis daughter Emina joined Mujo in the business when she was dnji pod istim imenom. a girl. She was going to school and at the same time she was learning the craft’s secrets. Mujo died in 1991 and his daughter BANJALU^KI ]EVAPI I U RIJECI Emina continues with the business. She expanded the business ]evabd`inica “Kod Muje” danas je u centru grada, kod kina to suit the modern world but continued making chevapi accord“Kozare”, i upo{ljava pet radnika. Mujina k}erka Emina Smailagi} ing to the traditional recipes. Her sons Adis and Amir are followza BiH CITY REVIEW ka`e da joj je cilj da radnja, pod imenom nje- ing in their ancestors footsteps. They are learning the secrets of nog oca, ostane i opstane u Banjoj Luci, i da je ta `elja iz ljubavi the family craft and they will continue the tradition, which is now i po{tovanja prema ocu. Njen brat ima }evabd`inicu u Rijeci, ali more than eight decades old. They hope to continue doing busiEmina ka`e da to nije isto. ness in the restaurant under the same name. Legendu o Muji i banjalu~kom }evapu prenose i Banjalu~ani koji `ive {irom svijeta. Tako su nedavno napisali da Mostar ima li- BANJA LUKA’S CHEVAPI IN RIJEKA Today, “Kod Muje” is located in the center of town near the jepu Eminu, a Banja Luka Muju i Eminu. “Od oca sam stekla radne navike, nau~ila se ophoditi s ljudima cinema “Kozara”, and it hires five employees. Mujo’s daughter i tajne zanata. Zbog toga sam mu veoma zahvalna”, ka`e Emina. Emina Smailagi} says for BiH CITY REVIEW that her goal is to Ne krije zadovoljstvo zbog rije~i pohvale koje joj sti`u iz cijelog keep the restaurant named after her father going in Banja Luka. This wish emerges from the love and respect she feels for her fasvijeta. Ona za sebe ka`e da je hrabra i uporna osoba, kroz `ivot ide ther. Her brother owns a restaurant in Rijeka but Emina says that ponosno, uzdignute glave, voli ljude kao i njen otac i po pogledu it is not the same thing. People from Banja Luka that live all over the world are passing prepozna da li su dobri ili ne. Samo po tome, ka`e, i dijeli ljude. Upravo zahvaljuju}i njenoj hrabrosti i upornosti, }evabd`inica “Kod on the legend about Mujo and Banja Luka’s chevapi. Some peoMuje“ radila je i u vrijeme rata u BiH. Tad je radnja bila smje{tena ple recently wrote that Mostar has the beautiful Emina (traditional kod nekada{nje robne ku}e “Zenit”. Emina ka`e da to nije bilo song), while Banja Luka has Mujo and Emina. “My father taught me the working habits, the secrets of the jednostavno. Ipak, radije se prisje}a rijetkih lijepih trenutaka iz tog vremena craft and how to serve people. I am very grateful to him because i prepri~ava susret kad ju je zaustavio nepoznat stariji ~ovjek i u of that”, says Emina. She does not hide her satisfaction about njoj prepoznao Mujinu k}erku. Rekao joj je da likom podsje}a na the compliments she gets from all over the world. She says about herself that she is a brave and determined peroca, {to je za nju bila velika ~ast. Radio je, ka`e, s njenim ocem. son that goes through life with her head high, and she likes peoOna ga je pozvala na porciju }evapa. Uz drugu }evabd`inicu, na lokaciji kod Elektrotehni~ke {kole, ple just like her father did, and only by looking at them she can Emina otvara i tre}u – u obiteljskoj ku}i u ulici Nikole Pa{i}a, na say if they are good or not. And that is the only way she classiprostoru kod Ekonomske {kole, naravno pod istom imenom “Kod fies people. It is thanks to her braveness and persistence that the Muje”, s malom pekarom u kojoj se peku i lepinje. Na temeljima restaurant “Kod Muje” was open during the war in BiH. The restaurant was located near the former mall “Zenit” in that time. stare obiteljske ku}e napravila je Emina novu. Emina says that the circumstances were not easy. Still, she recalls the nice moments from that period of time with more pleasure, and she shared with us a story when a strange older man stopped her and recognized that she was Mujo’s daughter. He told her that she looked like her dad, which was a great honor for her. He said that he used to work with her father. She invited him for a portion of chevapi. After the second restaurant, on the location near the Electrotechnical school, Emina opened the third one – in a family house in the Nikola Pa{i} Street, in the area near the School of EcoBIHCITYREVIEW

BANJA LUKA

POZNAVAO JE BANJALU^KU DUŠU Bi}e da je Mujo umio da pomije{a dvije-tri vrste mesa, u tajanstvenom omjeru, plus za~ini, plus }umur, plus prirodna ljubaznost, plus iskustvo. Ne{to, sigurno, jeste od toga, ili sve to zajedno, i eto tajne uspjeha. Njegovi sugra|ani su ga po{tovali, ne zbog }evapa, ve} {to je poznavao njihovu du{u ... Nikada se nije desilo da Mujo ne Mujo \uzel po~asti {kolske drugove svoje djece, niti se ikad ~ulo da se taj ~ovjek posva|ao s nekim. Jednom su novinari ’’Glasa’’ pitali za recept i da li tu ima neka tajna. Mujo }e: ’’Ma hajte, djeco, perite su|e kod ku}e, skuhajte ne{to, ometite sobu, sve }ete nau~iti!’’ Mujo, }evabd`ija, znao je da rad, rad, i samo rad, mo`e da nas izvu~e! Volio je FK Borac, svojevremeno svojim parama platio je da golman Jantoljak i dalje ostane i brani za Borac! Dijelio je kom{ijama meso, d`abe, naravno. Stotinu kila mesa, a mo`da i vi{e. Prva pomo}... Banjalu~ani znaju da je to bilo za katastrofalnog zemljotresa! Iz knjige «Banja Luko, oprosti!»

nomics, of course under the same name “Kod Muje” along with a small bakery where they bake flat bread. Emina built a new house on the fundaments of the old one. HE KNEW BANJA LUKA’S SOUL It seems that Mujo knew how to mix two-three kinds of meat according to some mysterious ratio, added the spices, carbon plus natural kindness, and of course - his experience. Some of that is for sure, or just mix all of that together - and there you have it. His nationals respected him, not because of the chevapi but because he knew their soul… It never happened that Mujo failed to treat his children’s school friends with chevapi, nor that he had an argument with someone. Journalist from “Glas” once asked for his recipe and if there was some secret hidden somewhere. Mujo said: “Come on children - go home, wash the dishes, cook something, sweep the room and you will learn everything!” Mujo the cook - knew that work, work and only work could rescue us! He liked the football team Borac. At one point he paid with his own money to keep the goalkeeper Jantoljak in the team! He used to give meat to neighbors - for free, of course. Hundred kilos of meat, maybe even more. A true first aid kit… Residents from Banja Luka know that this deed followed the catastrophic earthquake! Taken from the book «Sorry, Banja Luka!»

BANJA LUKA 61

MEDALJONI U VREMENU / MEDALLIONS IN TIME

KAMENI I SPOMENIK DRVENI THE STONE AND WOODEN MONUMENT
>>>Pi{e/Written by: Slavko Podgorelec

arious military passed Banja V(across and alongformationsold narratorthroughclimbed upLuka it)… As an from Banja Luka, the writer Irfan Horozovi}, so beautifully put it–– some the road to God, while some descended the stairs to their grave… And, as another (again local!) man from Banja Luka, the famous and most knowledgeable person about theater, the establisher and actor Adem ]ejvan, who left this world in the summer of 1989 (for a better engagement at the heavenly theater), used to say - this Town was Europe when many of today’s ’European cities’ were not even aware of that… However, in this issue we will not go on to talk about the cafés Banja Luka had before Paris and Vienna; nor will we speak about the street illumination, which (according to inscriptions by “Sarajevo’s flower chest”, editor and publisher A.[. Kurt}ehaji}) Banja Luka had before… oh, I will not even go into that... Banja Luka features two unusual attributes: one is made of stone and (as the writer of the story knows), it still exists on the Banjalu~ko field. The other one, placed in the center of town at the very beginning of World War I (a wooden soldier, better said an iron figure) unpleasantly went down before the fall of Austro-Hungary, which – imagine that irony! – occupied, and a bit later on, took over Bosnia and Herzegovina. The Berlin Congress (both de facto and de iure), that is – both practically and legally – gave over Bosnia and Herzegovina to the mercy of Austro-Hungary… Of course – with the formal approval of the Ottoman Empire that was practically unable to establish anything in BiH. The formal entry of the Austrian troupes and their surrounding of Banja Luka’s fortress (in July 1878) was quite elegant, but the central battle took place on the Banjalu~ko field on August 14 that same year…Banja Luka then experienced a three-day long terror from the part of the occupants (fires, robbery and much more), but the Austrians erected a monument on the field– a pyramid that was practically the end of the promenade, or better to say of the alley planted alongside and across the town on the Vrbas many years later by baron Jelzon (the brigade general). This Austrian mobilized the army to excavate seeds of trees and bring them down from the mountain Kozara. Engineer Blaha (a Czech, of course!) was chosen to do this task. The monument erected by the Austrian authorities (what a demagoguery!) was only there to cause trouble to the people because of the guard beside it all day long (with a Turkish fez on the head, wearing the Empire’s and Kingdom’s uniform). What is more, ladies of…let’s say – a specific (delicate) profession used to gather around that monument.

64

anjom Lukom (uzdu` i poprijeko) {partale su razli~ite Bformacije... KakoIrfandivno re~e -Banjalu~anin,sustarinskivojne to pripovjeda~ - knji`evnik Horozovi} neke od njih krenule stepenicama do Boga, a neke opet - basamacima si{le do groba... Helem, kako bi rekao (i opet na{!) Banjalu~anin, dijak, bard, za~injavac i glumac Adem ]ejvan, koji ovozemaljski teatar napusti ljeta gospodnjeg 1989. (a poradi boljeg anga`mana u d`enetskom odnosno rajskom teatru), ovaj grad je bio Europa kada mnogi, danas ’europski gradovi’, toga jo{ nisu bili svjesni... U ovom izdanju ne}emo filozofirati o kafanama (koje je Banja Luka imala prije Pariza i Be~a), ne}emo zboriti o uli~noj rasvjeti, po kojoj je (prema zapisima “Sarajevskog cvjetnika” urednika i izdava~a A. [. Kurt}ehaji}a) prednja~ila u odnosu na ... ’ajde da ne govorimo preve}... BIHCITYREVIEW

Banju Luku ’akcentiraju’ dva neobi~na obilje`ja: jedno je kameno i (koliko je piscu ovih redaka poznato) jo{ postoji na Banjalu~kom polju. Drugo, postavljeno odmah na po~etku Prvog svjetskog rata u centru grada (drveni `eljezni vojnik, odnosno oklopnik) neslavno je zavr{ilo prije propasti Austro-Ugarske koja je - zamislite ironiju! - okupirala i ne{to kasnije anektirala Bosnu i Hercegovinu. Berlinski kongres je (de facto i de iure), dakle - prakti~no i pravno - predao Bosnu i Hercegovinu na ’pacifikaciju’ Austro-Ugarskoj... Naravno - uz formalnu saglasnost Otomanske imperije (koja je, prakti~no, bila nesposobna bilo {ta etablirati u BiH). Formalni ulazak austrijskih trupa i zaposjedanje banjalu~ke tvr|ave (u julu 1878) odra|en je ’dekorativno’, ali se bitka (glavna) dogodila na Banjalu~kom polju 14. avgusta iste godine... Banja Luka je tada do`ivjela trodnevni teror okupatora (paljevinu, plja~ku i jo{ koje{ta), ali su Austrijanci na Banjalu~kom polju podigli spomenik - piramidu koja je bila, prakti~no, i zavr{nica {etali{ta odnosno drvoreda koji je baron Jelzon (brigadni general), vi{e godina kasnije, zasadio uzdu` i poprijeko grada na Vrbasu. Ovaj Austrijanac je mobilizirao vojsku da dovozi (iskopava) mladice stabala sa planine Kozare, a za realizatora svoje zamisli odredio in`injera Blahu (^eha, naravno!). Muka je bila sa spomenikom kojeg su austrijske vlasti (koje li demagogije!) sagradile i uz njega povazdan ostavljale stra`ara (s fesom na glavi i u uniformi carske i kraljevske ordije). Naime, oko tog spomenika su se okupljale i... recimo... dame specifi~nog (delikatnog!) zanimanja. O tome je autoru ovoga teksta pri~ao akademik i muzikolog Vlado Milo{evi}, ali i ugledni banjalu~ki ginekolog Josip Jovi} zvani [over... Naime, izvjesni Tone Gaji} (vodio plesne te~ajeve u Banjoj Luci dvadesetih i tridesetih godina pro{loga vijeka) imao je obi~aj kazati (te~ajcima koji nisu izmirili dugovanja): “Je l’ Tone Gaji} kala{tura kraj spomenika? Je l’ Tone Gaji} radi za cigle?!” Na spomenik }emo se vratiti u nekom narednom broju: vrhunac austrijske okupacije predstavljao je tzv. “Verman im ajzen“ (drveni `eljezni vojnik). Tu drvenu skulpturu, koja predstavlja germanskog oklopnika (valjda iz vremena Karla Velikog?!), instalirala je okupacijska (austrougarska) vlast u centrumu Banje Luke, a svrha toj drvenoj kreaturi bila je - da se u nju (po 10 krajcara) zabijaju ekseri! Prihod pribavljen na taj na~in trebao se dijeliti ratnim izbjeglicama i sirotinji (~iji su hranitelji, bezbeli, izginuli na boji{tu). Banja Luka ostaje kao {to je uvijek bila: kad se gradom pro{irila vijest da je Franc Josef (naravno - Car i Kralj!) napustio ovaj svijet u [enbrunu (a bija{e to pred kraj rata), pa kad jo{ sti`e vijest da njegov nasljednik abolira sve (navodne) suu~esnike famoznog sarajevskog atentata (na prestolonasljednika Franca Ferdinanda), drvenom Vitezu u centru Banje Luke bi i presu|eno! Prije formalnog zavr{etka Prvoga svjetskog rata, banjalu~ki pe~enjari kestenja rascijepi{e drvenog `eljeznog Viteza, podijeli{e ga na “ravne ~asti”, i sagori{e... Sa posebnim }eifom su - sa re{eta kestenjarskih ognji{ta - kupili divne, ravne i ’prekaljene’ eksere koji su, jo{ godinama, mogli itekako poslu`iti svojoj namjeni...

The academic and musicologist Vlado Milo{evi} told this to the author of this text and so did an honored gynecologist from Banja Luka, Josip Jovi} the ’Driver’… That is to say, Tone Gaji} (who held dance courses in Banja Luka in the 20s and 30s of last century), used to say to his students who had not paid the fee: “Is Tone Gaji} a hooker by the monument? Is Tone Gaji} working for bricks?!” We will go back to the monument in one of the following issues: the highlight of the Austrian occupation was represented by the so called “Verman im ajzen” (wooden iron soldier). That wooden sculpture representing a German soldier (probably from the time of Carl the Great?!) was installed by the occupational (Austro-Hungarian authorities) in the center of Banja Luka and it only served as a target for steel nail throws (10 monetary units per throw). Income gathered that way was to be given to refugees and poor people (whose caretakers had probably been killed on the battlefield). Banja Luka remains the same it has always been: when the news that Franc Josef (both Emperor and King, of course!) had left this world in Schönbrunn, spread through town (just before the end of the war), and when the news that his successor abolishes all of the (alleged) participants of the famous Sarajevo assassination attempt (on crown prince Franc Ferdinand) - that was the end of the wooden Knight located in the center of Banja Luka! Before the formal end of World War I, chestnut bakers from Banja Luka tore the wooden Knight apart dividing it into “equal parts”, and burned it down… And then, with true pleasure, they collected fine, straight and case hardened nails from chestnut fireplaces, which would serve their purpose for many years to come.

MEDALJONI U VREMENU / MEDALLIONS IN TIME 65

www.bihcityreview.com 25 / 2008

Za sigurnije `ivljenje i ljep{i izgled grada
For a safer living and a nicer aspect of the city

OBNOVA FASADA, SANACIJA ZGRADA I IZGRADNJA NOVIH STANOVA
RENEWAL OF FACADES, REFURBISHMENT OF BUILDINGS AND BUILDING OF NEW APARTMENTS
>>>Pi{e/Written by: Anela Halilagi} Novi izgled Biha}a

Stambeni fond Biha}a ima visoku prosje~nu starost, The average oldness of the housing in Biha} high; the war rat je u~inio dodatna o{te}enja, te je bila nu`na sanacija caused additional damages, thus making necessary refurbishment of buildings zgrada

BIHA] 68

Op}ine Biha} su sredstva za budget of the Biha} Municipality assures funds for Uovogodi{njem bud`etu grada. Javna osigurana„Stanouprava“ This year’sthe expensessafertheliving and and arrangement ofcity. obnovu i ure|enje stambenih zgrada, a sve u cilju sigurnijeg covering of renewal liv`ivljenja i ljep{eg izgleda ustanova ing facilities meant for a a nicer look of the Biha} u pro{loj godini potpisala je ugovore o upravljanju i odr`avanju zajedni~kih dijelova u stotinu zgrada. Planovi i programi odr`avanja zajedni~kih dijelova zgrada ra|eni su zajedno s predstavnicima suvlasnika zgrada kako bi se {to vi{e prilagodili njihovim potrebama. Ovo je zna~ajan pomak s obzirom na ~injenicu da se Zakon o kori{tenju, upravljanju i odr`avanju zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrada nije provodio ve} pet godina. Pozitivan trend nastavlja se i u ovoj godini, nizom programa koje su podr`ali na~elnik op}ine Biha} Hamdija Lipova~a i Op}insko vije}e, {to je rezultiralo osiguranim bud`etskim sredstvima za ove namjene. Direktor JU „Stanouprava“ Adnan Sabljakovi} ka`e da }e se u ovoj godini obnoviti fasade na stambenim zgradama u u`em centru grada, {to bi trebalo biti zavr{eno do kraja maja, za kada je planirano i da grad dobije centralni trg, ~ija je izgradnja u toku, Last year, the public building management institution „Stanouprava“ Biha} signed contracts on the maintenance and management of common parts with around one hundred buildings. The plans and programs for maintaining the common parts of the buildings were drawn up together with the representatives of the part owners of the buildings, so to better fit their needs. This is a major progress considering the fact that the Law on utilization, management and maintenance of common parts of buildings has not been in practice for five years. The positive trend continues this year with a series of programs supported by the mayor of the Biha} Municipality Hamdija Lipova~a and the Municipal Council, resulting in assured budget funds for this purpose. The director of „Stanouprava“ Adnan Sabljakovi} says facades of living facilities in the center of the city should be renewed by the end of May, when it has been planned for the city to get its central square whose construction is ongoing, plus the paving of downtown, which has been a topic in earlier issues of this magazine, should be done this year. DEMANDING WORK ON THE [ABULI]A HOUSE FACADE The facade with decorative relief ornaments on the [abuli}a house has been reconstructed. This was a very arduous task because the relief parts of the facade had to be made in Zagreb. Elevators in three story buildings have been finished, telephone entry systems have been installed, and the front entrances have been renovated. Now they are on the job of placing fire extinguishers and a hydrant net in the buildings. Training of the building occupants in cooperation with the Fire Brigade is also ongoing.

Jo{ jedna nova fasada

BIHCITYREVIEW

kao i poplo~avanje u`e jezgre grada, o ~emu smo pisali u prethodnim brojevima. ZAHTJEVAN RAD NA FASADI [ABULI]A KU]E Obnovljena je i fasada sa {tukaturama (ukrasni reljefni ornamenti) na [abuli}a ku}i, {to je bio vrlo zahtjevan rad s obzirom na to da su ti ukrasni dijelovi fasade lijevani u Zagrebu. Zavr{eni su liftovi u tri nebodera, u kojima su ugra|eni interfoni i sanirana ulazna vrata. U toku su aktivnosti na postavljanju protupo`arnih aparata i hidrantske mre`e u zgradama, a u saradnji s Vatrogasnom slu`bom vr{i se i obuka stanara. U ovoj godini, kako je istakao Sabljakovi}, po~elo se s realizacijom petogodi{njeg plana sanacije 50 najugro`enijih stambenih jedinica, koje ve} sad predstavljaju opasnost po `ivljenje ili }e to postati u skorije vrijeme. Za ovu godinu planirana je sanacija 12 zgrada, u sklopu koje je predvi|eno ure|enje krovova, streha i oluka, te obnova fasada. Zavr{eni su radovi na dvije zgrade na samom ulazu u Biha}, koje su bile jako o{te}enje. „Stanouprava“ }e ove projekte finansirati putem revolving kreditiranja iz bud`etskih sredstava, a sredstva koja }e vlasnici stanova vra}ati uplatom naknade za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrada slu`it }e za stvaranje investicionog fonda za sli~ne projekte. NADOGRADNJA NA [EST ZGRADA I IZGRADNJA PRVE POSLIJERATNE ZGRADE Ukoliko Op}insko vije}e Biha} usvoji predlo`eni program nadzi|ivanja i izgradnje potkrovnih stanova, JU „Stanouprava“ bi izvr{ila sve pripremne radnje i izradu projekata, s ciljem izgradnje novih stanova. U skladu sa Zakonom o nadzi|ivanju zgrada, „Stanouprava“ je ve} utvrdila da kriterije ispunjavaju zgrade Lamela, te SPO I i SPO II u naselju Ozimice I, kao i dva nebodera u Harmanima i jedan kod tvornice „Kombiteks“. Rije~ je o zgradama koje umjesto krova imaju ravnu terasu i pogodne su za nadogradnju, a pored novih stanova u tim zgradama bit }e izvr{ena kompletna sanacija, od instalacija do fasade. „Stanouprava“ obavlja pripreme za izgradnju prve poslijeratne stambene zgrade u Biha}u. Radovi bi trebali po~eti idu}e godine, a za tu namjenu ve} je osiguran milion KM.

I novi stanovi

As emphasized by Sabljakovi}, realization of the five-year plan on refurbishment of 50 of the buildings that represent or are about to represent a danger for the citizens has been initiated this year. Refurbishment of 12 buildings has been planned for the following year, which comprises renovation of roofs and edges, drain pipes, and the facades. Works on two heavily damaged buildings on the entrance to the city are already completed. „Stanouprava“ will finance these projects through a revolving crediting system from the budget funds. The funds will be paid back by the people living in the buildings through payment for the maintenance of the common parts of the buildings, and will be used to create an investment fund for similar projects. EXTENSION TO SIX BUILDINGS AND CONSTRUCTION OF THE FIRST POST-WAR BUILDING If the Municipal Council Biha} accepts the suggested plan on extension and building of pent house apartments, „Stanouprava“ would conduct the preparatory activities and carry out the project aiming to build new apartments. According to the Law on building annexes, „Stanouprava“ has already corroborated that the Lamela, SPO I and SPO II buildings in the Ozimice I neighborhood, as well as two sky scrappers in Harmani and one next to the „Kombiteks“ factory fit the criteria. These are buildings that have a flat terrace instead of a roof and are suitable for being built up on, and besides benefiting from these new apartments, these buildings would also be completely renovated– from installations to the facade. Moreover, „Stanouprava“ is carrying out the preliminary activities for the construction of the first post-war building in Biha}. The construction should start next year, and a million KM has already been assured for that purpose.

BIHA] 69

WHERE TO STAY IN BR^KO

BR^KO DISTRIKT / DISTRICT

Hotel «GRAND POSAVINA» Trg mladih 4 e-mail: grand.bc@teol.net tel: 049 22 01 11 Hotel «JELENA» Bulevar mira 3 e-mail: hotel-jelena@teol.net tel: 049 23 28

Hotel «EVROPA» Plazuljska 3 e-mail: hotelevropa@elinspanic.net tel: 049 30 12 44 Motel «RUŽICA» Donja Skakava bb tel: 049 74 52 28

Motel «ANTUNOVI]» Daytonska 95 e-mail: niko.sadric@antunovic.hr tel:049 21 60 31 Motel «MAJEVI^KA KU]A» Semberska 81 tel: 049 34 07 00

Motel «CICIBELA» Vuka Karadži}a 37 tel: 049 23 36 10 PANSION «MD» Brka bb tel: 049 50 01 61

70

“DAN GASTRONOMIJE POSAVINE BR^KO DISTRIKT 2008“
“DAY OF GASTRONOMY OF POSAVINA BR^KO DISTRICT 2008“

BR^KO DISTRIKT / BR^KO DISTRICT

Afirmacija tradicionalnih jela i zdrave hrane
Affirmation of traditional and healthy food
>>>Pi{e/Written by: Zoran Matki} >>>Foto/Photo: Ognjen Plavi} osme godi{njice ustroja distrikta u „JePovodomdistrikt 2008“, na kojoj su, Br~ko predstavnikahoteluPosalena“ organizirana je manifestacija „Dan gastronomije vine Br~ko pored restorana i hotela, najraznovrsniju ponudu kulinarskih specijaliteta izlo`ila i lokalna udru`enja `ena iz reda sva tri naroda. „Ova manifestacija, koja se po drugi put organizira u Br~kom, nije takmi~arskog karaktera. Ona ima formu izlo`bene prezentacije i afirmacije specijalnosti gastro-ponude Posavine. Uz stara izvorna jela, koja su ostala u pam}enju i navikama najstarijih porodica u selima i gradovima Posavine, va`no je naglasiti da se radi i na afirmaciji zdrave hrane“, rekao je doc. dr. Aleksandar \uri}, {ef slu`be za turizam u Vladi Br~ko distrikta te dodao da je `elja organizatora kandidiranje kako tradicionalnih tako i suvremenih specijaliteta u budu}i registar nacionalnih jela. Da bi ova manifestacija uspjela, naro~ite zasluge su imali organizatori: Vlada Br~ko distrikta i Udru`enje br~anskih hotelijera i restoratera. Svoj doprinos Danu gastronomije Posavine dala su i udru`enja sportskih ribolovaca „Ke~iga“ i „Smu|“ iz Br~kog. U sklopu manifestacije odr`an je i okrugli stol koji je omogu}io razmjenu iskustava iz oblasti gastronomije uz u~e{}e me|unarodnih eksperata iz ove oblasti. Prezentirani su svjetski trendovi iz ove oblasti i preporuke u vezi HASAP standarda. gastronomy The happening «DayatofHotel «Jelena»oftoPosavina Br~ko District 2008» took place commemorate the 8th anniversary of the establishment of Br~ko District, at which, besides the representatives of restaurants and hotels there were local associations of women that presented a diverse offer of regional culinary delights of all three nationalities. „This event held in Br~ko for the second time is not a competition. It is a form of exhibition or presentation, and affirmation of specialties of the gastronomic offer of Posavina. Along with genuinely traditional dishes that remained in the habits and memory of the oldest families in the settlements and cities of Posavina, it is important to accentuate that this event is also about the affirmation of healthy food“, said doc. dr. Aleksandar \uri}, chief of the tourist service in the government of Br~ko District, adding that the wish of the organizer is including both traditional and contemporary specialties in the future catalog of national dishes. Special merit goes to the following organizers that made this event come true: the government of Br~ko District and the Association of restaurateurs and hoteliers from Br~ko. The sport fishing associations „Ke~iga“ and „Smu|“ also gave their contribution to the «Day of gastronomy of Posavina ». Finally, there was a round table at which experiences in the gastronomy field were shared among international experts in this field. World trends were presented as well as suggestions related to the HASAP standard.

71

www.bihcityreview.com 25 / 2008

Turisti~ka saradnja BiH i Hrvatske
Tourism cooperation between BiH and Croatia

NA SAJMU GAST BIH NADMA[ILA O^EKIVANJA
BIH TOPS ALL EXPECTATIONS AT THE GAST FAIR

EKONOMIJA / ECONOMY

>>>Pi{e/Written by: Jasna Mehovi}

Bosna i Hercegovina se uspje{no predstavila na me|unarodnom sajmu “Gast” u Splitu, a o tome govore brojne pohvale posjetitelja, brojni sklopljeni poslovi i pokrenute inicijative.

Bosnia and Herzegovina presented itself successfully at the international “Gast” fair in Split, and the numerous compliments coming from visitors along with the signed contracts and fresh ventures are there to prove it.

72

“Gastu” svoje ver 150 presented their goods Naizlaga~a, odjekojih 80proizvode i usluge predstavilo vi{e oda150 tions, and 70exhibitors80 were part individuals.and services at the pod okriljem udru`enja i asocijacija, 70 O“Gast”, of which of communities and associapojedina~no. of them exhibited as Samo u prva dva dana sajma predstavilo se ~ak 45 bh. firmi, a Savez inovatora BiH, koji je dobio brojna priznanja u svijetu, privukao je posebnu pa`nju anatomskom le`aljkom, ~ija je cjelokupna donesena koli~ina na sajam prodana, te su napravljene nove narud`be. Izlaganje BiH kao zemlje partnera na sajmu “Gast”, izme|u ostaloga, rezultiralo je i iniciranjem potpisivanja sporazuma o turisti~koj saradnji izme|u BiH i Hrvatske. “BiH ima dovoljno prostora za pro{irenje saradnje u turizmu”, istaknuo je Branko Grgi}, hrvatski dr`avni tajnik za turizam, prilikom susreta s Vilimom Primorcem, zamjenikom ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Turisti~ka suradnja, kako je ocijenjeno, osim u vidu ljetovanja u Hrvatskoj i zimovanja u BiH, mogla bi rezultirati i razmjenom radne snage s obzirom na to da iz BiH u ljetnom periodu veliki broj radnika dolazi na obalu Jadranskog mora. Budu}im sporazumom bi se posebna pa`nja trebala posvetiti i razvitku organiziranog i tematskog turizma, poslovnih susreta, te kulturnih i sportskih manifestacija. Sajam su posjetili i Ned`ad Brankovi}, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Vilim Primorac, zamjenika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Aleksandar Dragi}evi}, ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, te brojne privredne delegacije i ugledni privrednici. Pohvale BiH kao zemlji partneru ovogodi{njeg sajma “Gast” upu}ene su ne samo za sadr`aj izlaga~kog dijela nego i za BIHCITYREVIEW On the first two days of the fair, approximately 45 BiH companies presented themselves, and the BiH Innovators Alliance that already has two international recognitions attracted special attention with their anatomical chair. The entire quantity of chairs that was brought to the fair was sold out, and new orders were placed.

Presenting BiH as a partner country of the “Gast” fair resulted, among other things, in the initiation of the signing of the agreement on tourism cooperation between BiH and Croatia. “BiH has enough legroom to extend the tourism cooperation”, Branko Grgi} - the Croatian State Secretary for Tourism pointed out during his meeting with Vilim Primorac - the Deputy Minister of Foreign Trade and Economic Relations of BiH. According to his

ve~ernje programe iz kulture koje je Bosna i Hercegovina organizirala tokom svih dana trajanja sajma. Bogat program kulturnih doga|anja ~inili su “Ve~er Bosne i Hercegovine u Dioklecijanovim podrumima”, gdje je nastupio Imamovi} Trio, projekcije filmova „Nebo iznad krajolika“ i „@ivi i mrtvi“, te pozori{na predstavu „Bljesak zlatnog zuba“. Sajam GAST je najzna~ajniji privredni doga|aj u Hrvatskoj, {to dokazuje broj od 1.269 izlaga~a, 21 zemlja koja je sudjelovala na sajmu, znatan broj industrijskih inovacija – pokreta~a privrede, kao i bogat privredni konferencijski program. Bosna i Hercegovina je u Splitu, od 5. do 9. marta, bila prvi put zemlja partner na me|unarodnom sajmu “Gast 2008.”

evaluation, this tourism cooperation could result, other than summer vacations in Croatia and wintertime in BiH, in an exchange of labor force considering the amount of BiH workers that arrive to the Adriatic coast during the summer. The future agreement should bring special attention to the development of organized and thematic tourism, business meetings, as well as cultural and sports events. The fair was attended by Ned`ad Brankovi} - Prime Minister of the Federation of BiH, Vilim Primorac - Deputy Minister of Foreign Trade and Economic Relations of BiH, Aleksandar Dragi}evi} - BiH Ambassador to Croatia, as well as many delegations and renowned economists. The compliments for BiH as a partner country of this year’s “Gast” fair were not just for the exhibitory part, but also for the evening cultural programmes that BiH organized over the duration fair. The rich cultural programme comprised “An evening of Bosnia and Herzegovina in Dioklecian’s basements” where the Imamovi} Trio performed; the movies „Nebo iznad krajolika“ («Sky Above the Landscape»), and „@ivi i mrtvi“ («The Living and the Dead») were shown, and the play „Bljesak zlatnog zuba“ («The Glint of the Golden Tooth») was performed. The GAST fair is the most significant economy event taking place in Croatia. The 1.269 exhibitors and 21 countries that were involved in the fair, along with a significant number of industrial innovations, and a rich conference programme on economy –testify about its growing importance. Bosnia and Herzegovina was for the first time a partner country of the “Gast 2008” fair in Split from March 5-9.

EKONOMIJA / ECONOMY 73

Valtera Peri}a 20 Vogo{}a, Jo{ani~ka 27a Zelenih beretki 5 BANJA LUKA Kralja Petra Kara|or|evi}a 61A Obili}evo, Stepe Stepanovi}a bb Vase Pelagi}a 2 Veselina Masle{e 11 MOSTAR Bra}e Feji}a bb Bulevar bb Kralja Petra Kre{imira IV bb Kralja Tvrtka 18 Kujund`iluk bb Musala, Drljevi}a 20

Mar{ala Tita 20 Mehmedalije Trabara 15

SARAJEVO Alipa{ina 6a Branilaca Dobrinje - LORA Bulevar Me{e Selimovi}a 16 Bulevar Mimara Sinana 1 Envera [ehovi}a 2 Ferhadija 7 Fra An|ela Zvizdovi}a 1 Grada~a~ka 1 Hadzi}i, Had`eli 157 Hamdije ^emerli}a 2 Ilid`a, Rustempa{ina bb Ilija{, Ilija{ke brigade 84 Isto~no Sarajevo, Stefana Nemanje 23 Kurta Schorka 36 Lo`ioni~ka 16 Mar{ala Tita 17 Mehmeda Spahe 3 Merhemi}a Trg bb Put `ivota bb Rajlova~ka cesta 17 Rajlova~ka cesta bb Trg BIH 1 Trg oslobo|enja 1

BIHA] Bosanaka bb Kulina bana 4 Plje{evi~ka bb Zaobilaznica bb TC ROBOT COMERCE

TUZLA II korpusa Armije BiH bb Kazan Mahala 1 TC Sjenjak, Sjenjak bb Turalibegova 22 Univerzitetska 16

ZENICA Kralja Tvrtka 17 Dervi{a Imamovi}a 1

OSTALI GRADOVI Banovici, Branilaca Banov}a bb Bijeljina, Majevi~ka 102 Bosanska Krupa, Trg oslobo|enja bb Bosanska Dubica, Svetosavska 7 Br~ko, Bulevar mira bb Cazin, Generala Izeta Nani}a bb ^apljina, Brace Radi}a bb ^itluk, Kralja Tomislava 20 Derventa, Nikole Tesle 7 Doboj, Nemanjina bb Gora`de, Mar{ala Tita bb Gra~anica, 22. divizije bb Grada~ac, Husein K. Grada{~evi}a bb Gradi{ka, Vidovdanska bb Grude, Kraljice Katarine 4 Kakanj, Zgo{}anska M4 Kakanj, Zgo{}anska P+4+M

Kiseljak, Josipa bana Jela~i}a bb Konjic, Suhi do bb Lakta{i, Kara|or|eva bb Livno, PTC forum, Splitska bb Livno, Trg kralja Tomislava Lukavac, Ratka Peri}a 5 Ljubu{ki, Zrinski Frankopana 32 Me|ugorje, Me|ugorje bb Modri~a, Dositeja Obradovi}a bb Mrkonji} Grad, Sime [olaje Ora{je, 8.Ulica 44-Notturno Prijedor, Kralja Petra I Oslobodioca Prnjavor, Trg srpskih boraca bb Sanski Most, Trg oslobodioca 2 Srebrenik, Radni~ka bb [iroki Brijeg, Trg Ante Star~evi}a 6 Te{anj, Bra}e Pobri} 17 Te{anj, Jelah bb-EUROPATRADE Te{anj, Mar{ala Tita 9 Tomislavgrad, Stjepana Radi}a bb Travnik, Konatur bb Travnik, Bosanska bb Trebinje, Cara Du{ana 1 Velika Kladu{a, Izeta Nani}a 1 Visoko, Alije Izetbegovi}a 1 Vitez, Stjepana Radi}a 3 Vitez, TC FIS, PC 96 Zvornik, Svetog Save bb @epce, Stjepana Toma{evi}a bb @ivinice, Tuzlanskih odreda bb

PREDSTAVLJAMO USPJE[NE 76

MODERNO POSLOVANJE I POMO] DRU[TVENOM RAZVOJU
MODERN BUSINESS WAYS AND HELPING SOCIAL DEVELOPMENT
d.o.o Sarajevo privatna Bosnaplasti injektionih tehnologija. je kompanija osnovana 1986. godine oslanjaju}i se na 25-godi{nju tradiciju iz oblasti ekstruzionih Osnovna djelatnost firme je proizvodnja PEHD cijevi za vodu, gas, kablovsku kanalizaciju, industrijske cjevovode, proizvodnja PVC cijevi za ku}nu, uli~nu i kablovsku kanalizaciju, kao i cijevi za unutra{nju instalaciju. Kompanija koristi visokokvalitetne repromaterijale i ima 50 stalnih uposlenika, visokokvalificiranih radnika. Da su profesionalna, organizirana i pouzdana kompanija, potvrdili su certifikatom poznate kompanije DNV (Der Norske Veritas) i ISO certifikatom 9001:2000. Bosnaplast d.o.o priznat je i od Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasni{tvo Bosne i Hercegovine za uskla|enost proizvoda sa bh. standardima, a uskoro }e dobiti priznanje ISO certifikatom 14001. Do sada su aktivno sudjelovali u brojnim za dru{tvo u cjelini korisnim aktivnostima, kao {to su: finansijska ulaganja u sport, sportske ustanove i pojedince sportiste na podru~ju Kantona Sarajevo; donacije u materijalu za izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih mre`a u sarajevskim mjesnim zajednicama i povratni~kim naseljima u cijeloj BiH, stipendiranje mladih i pomo} gra|anima slabijeg imovinskog stanja. Iz Bosnaplasta najavljuju da }e u budu}nosti uve}ati svoja ulaganja u dru{tveno korisne projekte i razvijati koncept modernog poslovanja.

BIHCITYREVIEW

WE PRESENT THE SUCCESSFUL 77
urement and Intellectual Property Institute of BiH for keeping its products in line with BiH standards, and this will be rewarded very soon with the ISO certificate 14001. So far the company has taken part in many socially useful activities, such as: financial support for sports and sport facilities in the area of Sarajevo Canton; material funding for the construction of water and sewerage networks in local communities in Sarajevo and places all over BiH with returning residents; scholarships for the young, and financial aid for citizens with a lower living standard. Bosnaplast plans to increase investment in socially useful projects in the future and to get on with developing concepts of modern commerce.

founded 1986 Bosnaplast d.o.oonSarajevo is a private companythe field ofinextruand is based a 25-year-long tradition in sive and injective technologies. The company’s main activity is production of PEHD pipes for water, gas, cable canalization, industrial conduits, and production of PVC tubes for households, street and cable canalization as well as tubes for internal installation. The company uses materials of the highest quality and employs 50 highly qualified full time workers. A certificate from the well-known foreign company DNV (Der Norske Veritas), along with the ISO certificate 9001:2000 corroborate its status of a professional, organized and reliable company. Bosnaplast d.o.o is also acknowledged by the Standard, Meas-

www.bihcityreview.com 25 / 2008

BUSINESS NEWS
BUSINESS NEWS
PRIPREME ZA IZGRADNJU PRUGE ^APLJINA - NIK[I] koliko kompletna studija poka`e da postoje svi uvjeti za gradnju `eljezni~ke pruge ^apljina - Nik{i}, du`ine 169 km, radovi bi trebali po~eti 2012. godine. Pruga }e imati regionalni zna~aj, posebno nakon {to bude produ`ena i do Tirane, kada }e `eljeznicom biti povezani Sarajevo, Podgorica i Tirana. Memorandum o zajedni~kim aktivnostima na izradi projektno-studijske dokumentacije za izgradnju pruge ^apljina - Nik{i} potpisali su u Sarajevu ministar komunikacija i prometa BiH Bo`o Ljubi} i ministar saobra}aja, pomorstva i telekomunikacija Republike Crne Gore Andrija Lompar.

U

PREPARATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF THE ^APLJINA – NIK[I] RAILWAY f the feasibility study determines that all preconditions for constructing the 169 km– long railway ^apljina-Nik{i} are satisfied, works should commence in 2012. The railway will have regional significance, in particular after it gets extended to Tirana when it will be connecting Sarajevo, Podgorica, and Tirana. Consequently, the Minister of Communication and Traffic of BiH, Bo`o Ljubi} and Minister of Transport, Maritime Affairs and Telecommunications of the Republic of Montenegro, Andrija Lompar signed in Sarajevo a letter on joint tasks in making of the project documentation for the construction of the railway ^apljina – Nik{i}.

I

EKONOMIJA 78

100 PARTICIPANTS AT INTERIO FAIR ore than a hundred participants from BiH and the region exhibited at the International fair of forestry, wood industry, furniture, arrangement and accessories, INTERIO 2008 held in Sarajevo’s Center Skenderija from March 13-17 on an area of 10.000 m2. This event was supported by USAID, the BiH International Chamber of Commerce, the Group of Wood Refinery and Forestry of BiH, Resource Ministries plus the firms [ipad and Sinkro Mebl{tof. Over 50.000 visitors came to see this year’s fair.

M

NA SAJMU INTERIO 100 IZLAGA^A a Me|unarodnom sajmu {umarstva, drvne industrije, namje{taja, ure|enja i prate}ih djelatnosti INTERIO 2008, u sarajevskom Centru Skenderija, od 13. do 17. marta, na 10.000 kvadratnih metara izlo`bene povr{ine predstavilo se vi{e od sto izlaga~a iz BiH i regiona. Podr{ku ovoj sajamskoj manifestaciji pru`ili su Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj (USAID), Vanjskotrgovinska komora BiH, Klaster drvoprerade i {umarstva BiH, resorna ministarstva, te kompanije [ipad i Sinkro Mebl- “GRANNAS” WANTS TO INVEST IN TECHNICAL SERVICE BRATUNAC {tof. Ovogodi{nji sajam imao je oko 50.000 posjetilaca. he Slovenian firm “Golix”, which is a partner firm of “Grannas”, “GRANNAS” NUDI ULAGANJE is interested in investing six million euros in the company U BRATUNA^KI TEHNI^KI REMONT Technical service Bratunac, whereas the value of the whole projlovenska firma „Golix“, koja je partner firme „Grannas“, zain- ect would be 10 million euros. The first phase plans the making teresirana je za ulaganja od {est miliona eura u Tehni~ki re- of semi-finished products and employment for 180 workers. In mont Bratunac, dok bi vrijednost cijelog projekta iznosila 10 the second phase they would employ another 120 workers. The miliona eura. Prvom fazom predvi|ena je proizvodnja polufabri- expected turnover in the first year is 30 million euros. The projkata i zapo{ljavanje 180 radnika. U drugoj fazi zaposlilo bi se jo{ ect comprises production of aluminum pressure casting moulds 120 radnika. O~ekivani promet u prvoj godini bio bi 30 miliona for producers of household appliances and car industry in the eura. Projekt podrazumijeva proizvodnju aluminijskih tla~nih odlje- countries of Western Europe.

N

T

S

BIHCITYREVIEW

vaka za proizvo|a~e bijele tehnike i autoindustriju u zemljama zapadne Evrope. Slovenska firma zapo~ela je i realizaciju projekta proizvodnje invalidskih kolica u Srebrenici, ~ime bi se zaposlilo 60 radnika. Drugi projekt tako|er u Srebrenici predvi|a proizvodnju turbina za navodnjavanje, zapo{ljavanje 400 radnika i ulaganje u iznosu od ~etiri miliona eura. IZ ALUMINIJA 35.000 TONA METALA ZA BH PRERA\IVA^E ostarski Aluminij ove }e godine doma}im prera|iva~ima isporu~iti 35.000 tona aluminijskih legura i proizvoda. Pozitivne ocjene o iznimno dobroj vi{egodi{njoj suradnji, doma}i prera|iva~i aluminija u BiH prenijeli su premijeru Ned`adu Brankovi}u i zamjenicima premijera Vjekoslavu Bevandi i Gavrilu Grahovcu te ~elnicima federalne Gospodarske komore na sastanku u sjedi{tu Vlade FBiH u Sarajevu. Tada su najzna~ajniji aluminijski prera|iva~i u Bosni i Hercegovini FEAL [iroki Brijeg, FE-AL Mostar, Alpro Vlasenica, Alloy Wheels i Kapis Tomislavgrad potvrdili strate{ku povezanost s mostarskim Aluminijem.

This Slovenian company has also started the project of producing wheelchairs in Srebrenica, engaging 60 workers. Another undertaking, again in Srebrenica, is the production of irrigation turbines, hiring 400 workers and investment funds to around four million euros.

FROM ALUMINIJ 35.000 TONS OF METALS FOR BiH REFINERS his year Aluminij from Mostar will supply 35.000 tons of aluminum alloys and products to domestic refiners. At the meeting at the head office of the Government of FBiH in Sarajevo, local refiners of aluminum in BiH passed on their positive comments about the excellent long term cooperation to Prime Minister Ned`ad Brankovi} and his alternates Vjekoslav Bevanda and Gavrilo Grahovac, as well as to the chiefs of the Federal Chamber of Commerce. The most significant aluminum refiners in Bosnia and U TUZLANSKOM KANTONU POVE]AN PRIHOD OD TURIZMA Herzegovina FEAL [iroki Brijeg, FE-AL Mostar, Alpro Vlasenica, a podru~ju Tuzlanskog kantona prihod od turizma u pro{loj Alloy Wheels and Kapis Tomislavgrad thereby confirmed their godini pove}an je za 26 posto, a {est posto je ve}i od pro- strategic relationship with Aluminij from Mostar. sjeka u Federaciji BiH. Turisti~ki potencijali Tuzlanskog kantona predstavljeni su na jednom od najve}ih svjetskih sajmova tur- INCREASED INCOME FROM TOURISM IN CANTON TUZLA ast year income collected izma “Interlib” u Berlinu, Sajmu turizma u Beogradu, najve}oj mafrom tourism in the area nifestaciji ove vrste na zapadnom Balkanu, zatim na Sajmu “Gast 08” u Splitu, te na Sajmu bh. proizvoda i usluga “Kupujmo/kori- of Canton Tuzla increased by 26 %, and is by 6% greater stimo doma}e” u Srebrenici. than the average in the FedBIMAL POVE]AVA OTKUP ULJANIH KULTURA ZA 14 POSTO eration of BiH. The tourism potentials of Tuzlanski Canton were presented at one of the biggest world fairs of tourism “Interlib” in Berlin, the Fair of Tourism in Belgrade, which is the biggest event of this kind in the western Balkans, and also at the “Gast 08” Fair in Split and the Fair of BiH products and services “Buy/Use domestic” in Srebrenica.

M

T

BUSINESS

N

79

L

J

edini proizvo|a~a jestivog ulja u BiH, br~anski Bimal nastavlja s pro{irivanjem aktivnosti usmjerenih na poticaj poljoprivrednih proizvo|a~a za proizvodnju uljanih kultura. Tako Bimal, osim sigurnog otkupa uljane repice zasijane u pro{logodi{njoj sjetvi, u 2008. godini pove}ava za 14 posto otkup uljanih kultura na prostoru BiH. Saradnja uklju~uje i plasiranje neophodnog repromaterijala, pra}enje proizvodnog ciklusa i stavljanje Bimalove su{are na raspolaganje proizvo|a~ima iz BiH za vrijeme `etve.

BIMAL TO INCREASE REPURCHASE OF OIL CROPS BY 14% he only producer of edible oil in BiH, Bimal from Br~ko, continues with its incentives for agricultural producers of oil crops. Consequently, besides its guarantee to repurchase oil-seed rape seeded during last year’s sow, Bimal will in 2008 raise the repurchase of oil crops in the area of BiH by 14%. The assistance provided to farmers also includes placement of necessary material, tracking of the production cycle, and making Bimal’s drier available to producers from BiH during the harvest.

T

www.bihcityreview.com 25 / 2008

U MOSTARU POSLOVNE ZGRADE BH TELECOM I BH PO[TA
BRANCH OFFICES IN MOSTAR
BH Po{ta d.o.o. Sarajevo BH Telecom d.d. oSarajevo i JPMostar i zgrade BH Po{te -potpi-sali su ugovore izgradnji dviju poslovnih zgrada u Mostaru zgrade BH Telecoma - Direkcije Centra po{ta Mostar. Ukupna vrijednost izgradnje poslovne zgrade Direkcije Mostar BH Telecoma iznosi 7,16 miliona KM, a poslovne zgrade BH Po{te je 4,08 miliona KM. Obje poslovne zgrade bit }e izgra|ene u ulici Mar{ala Tita, u okviru prostora „Sjeverni logor“, a izgradnja bi trebalo da traje dvije godine. Zgrade }e graditi konzorcij mostarskih firmi: AMITEA d.o.o., ZT TEHNOZA[TITA d.o.o. i MIP d.o.o., koji je izabran kao najpovoljniji ponu|a~. - Rije~ o projektu koji je nastao jo{ 2000., u vrijeme zajedni~ke kompanije JP PTTBiH, a zbog procedure razdvajanja na dvije kompanije i izdavanja potrebnih dozvola do sada je prolongiran po~etak realizacije projekta - kazao je prilikom potpisivanja ugovora direktor BH Telecoma Ned`ad Re{idbegovi}. S obzirom na to da su ~lanovi konzorcija Ugovorom o zajedni~kom nastupanju u projektu ovlastili MIP d.o.o. Mostar da zastupa i predstavlja konzorcij, generalni direktori JP BH Telecom d.d. Sarajevo i BH Po{ta d.o.o. Sarajevo Ned`ad Re{idbegovi} i Mensud Ba{i} ugovore su potpisali s direktorom firme MIP d.o.o. Mostar Jusom Husi}em. BH Telecom i BH Po{ta s MIP d.o.o. Mostar potpisali su i Ugovor o izvo|enju radova na zajedni~kom vanjskom ure|enju oba objekta i Ugovor s Projektnim biroom Stari Grad d.o.o Mostar o vr{enju in`enjerskog nadzora nad izvo|enjem radova na izgradnji i vanjskom ure|enju objekata. Sarajevo and BH Post BH TelecomTelecom building– branchSarajevo have signed an agreement on the construction of two business offices in Mostar: a BH in Mostar, and the building of BH Post – central post office in Mostar. The total value of the construction of the BH Telecom branch office in Mostar amounts 7,16 million KM, while the value of the BH Post offices is estimated to be 4,08 million KM. Both offices will be built in the Street of Marshal Tito within the “North concentration camp” space, and the construction should go on for two years. The buildings will be constructed by a consortium of Mostarbased firms: AMITEA, ZT TEHNOZA[TITA, and MIP that was selected the most favorable bidder. - The project in question was designed in 2000 during the life of the joint company PTTBiH. The process of separating the two companies and the issuing of the required licenses postponed the commencement of the realization of the project till now – said CEO of BH Telecom, Ned`ad Re{idbegovi} during the signing of the agreement. By the Agreement on joint performance on this undertaking, the members of the consortium have empowered the MIP Company to act as consortium representative. Thus, the CEOs of BH Telecom and BH Post, Ned`ad Re{idbegovi} and Mensud Ba{i} signed the agreements with the MIP CEO from Mostar, Juso Husi}. Another contract has been signed between BH Telecom, BH Post and MIP from Mostar. That is the Agreement on executing joint works on the outdoor arrangement on both of the facilities, in addition to an agreement with the Old Town Project Bureau from Mostar about engineering supervision of works on the construction and outdoor arrangement of the facilities.

EKONOMIJA / ECONOMY 80

PREDSTAVLJAMO / WE PRESENT

DAIRY
LIVANJSKI SIR NA ZAHTJEVNOM SVJETSKOM TR@I[TU
LIVNO CHEESE ON THE DEMANDING GLOBAL MARKET
U vrijeme Austro-Ugarske monarhije 1885. godine napravljena The first dairy that produced Livno cheese was built under je prva mljekara u kojoj se pravio livanjski sir. the Austro-Hungarian Empire in 1885. proces livanjskog sira odvija fazno - nakon production cycle of cheese is performed in Danas se proizvodnimucijevima vodi dobakterije. Slijedizatim nai Today athe– aftertubesmilk comes thisitgoesledthrough pasteurizer prijema, mlijeko se pasterizatora, phases the in, is to the baktofugiranje, gdje se odstranjuju prijem through set of after which it a bacteriopriprema mlijeka za sirenje, zagrijavanje mlijeka, pre{anje i pakiranje u kalupe. Onda se sir ubacuje u bazene za soljenje, {to traje od tri do pet dana. Potom se odnosi u skladi{te, koje je potpuno automatizirano, na zrenje, gdje ostaje 60 do 66 dana. Poslije toga se pere od plijesni i premazuje radi za{tite od vanjskih utjecaja. phage process during which the bacteria get removed. Then follow the preparation of the milk for making cheese, warming up the milk, compression and finally packaging. Next, the cheese is placed in salt pools, a process which takes three to five days. Afterwards it is taken to a fully automatic storage room to mature,

82

BIHCITYREVIEW

PRELIJEPA ZLATNO@UTA BOJA, PRIJATAN I PIKANTAN OKUS Konzumira se kao predjelo, glavno jelo ili desert. Nosilac je vitamina A, D, E, K, B1, B2, C, mineralnih tvari, mlije~ne kiseline te karotina. Zbog bogatog sastava, visoke biolo{ke vrijednosti i odli~ne probavljivosti nezamjenjiv je u svakodnevnoj i u dijetalnoj prehrani. Osim livanjskog sira, trapista, cincara i ov~ijeg sira, Mljekara Livno proizvodi i polutvrde sireve edamer i gauda, mekani masni sir livanjska feta i maslac I klase.

PREDSTAVLJAMO / WE PRESENT

where it remains for 60 to 66 days. After that, the cheese gets cleaned from mold and smeared for protection from external factors. A BEAUTIFUL GOLDEN COLOR WITH A PLEASANT AND SPICY FLAVOR It is consumed either as a cold side dish, main dish or dessert. It contains the vitamins A, D, E, K, B1, B2, and C, as well as mineral substances, lactic acids, and carotene. Because of its rich content, high biologic value, it is also highly digestive and therefore irreplaceable in a regular everyday diet but also in a weight-loss program. Besides the Livno cheese, trapist, cincar and sheep cheese, the Livno Dairy also produces semi-soft cheese like edamer and gouda, soft creamy cheese, Livno feta and top quality butter. NATURAL PASTURES AND HEALTHY MILK The management is proud to say that they are one of the few dairies in BiH that has never imported. And the number one reason that makes the cheese be of supreme quality is in particular the domestically produced milk. Naturally, a great contribution to it is also the ecological cleanness of the area of Livno, the closeness to the sea and the diversity of grass areas. The area of Livno makes up 14,9 % of the total pastures in BiH and 24,1 % of the best pastures, ideal for raising livestock. Cattle and sheep feed themselves most of the year with grass from these natural pastures making the milk intended for cheese - healthy and of top quality. That is where the specific taste of the Livno cheese that is conquering the global market without any difficulty comes from. As the largest producer of cheese in BiH, the Livno Dairy annually buys eight million liters of milk from 1.300 cooperatives in the area of Livno and neighboring localities, and it has more than 50 employees. The dairy, as the most modern cheese producer on the BiH market, will obtain the following certificates in compliance with international standards: ISO 9001:2000 certificate for quality, the ISO 14001 for environmental management and the HACCP for the health validity of its products. www.bihcityreview.com 25 / 2008

PRIRODNI PAŠNJACI I ZDRAVO MLIJEKO U poslovodstvu nagla{avaju da su jedna od rijetkih mljekara u BiH koja nikad nije uvozila iz inozemstva. A upravo doma}e mlijeko najvi{e utje~e na kvalitetu njihovog sira.Tome svakako doprinosi ekolo{ka nezaga|enost livanjskog prostora, blizina mora i raznovrsnost trava. Livanjski kraj obuhva}a 14,9 posto ukupne povr{ine prirodnih livada BiH i 24,1 posto povr{ine najkvalitetnijih pa{njaka idealnih za uzgoj stoke. Goveda i ovce se ve}i dio godine hrane pa{om s ovih prirodnih pa{njaka, {to mlijeko kao sirovinu za proizvodnju livanjskog sira ~ini posebno kvalitetnim i nadasve zdravim. Otuda visokokvalitetan i specifi~an okus livanjskog sira bez pote{ko}a osvaja zahtjevno svjetsko tr`i{te. Kao najve}i proizvo|a~ sira u BiH, Mljekara Livno otkupljuje osam miliona litara mlijeka godi{nje od 1.300 kooperanata s podru~ja Livna i susjednih op}ina, a ima vi{e od 50 zaposlenih. Mljekara }e kao najmodernija sirana na bh. tr`i{tu dobiti certifikat prema me|unarodnom standardu ISO 9001:2000 za kvalitetu, ISO 14001 za upravljanje okoli{em i HACCP za zdravstvenu ispravnost proizvoda.

83

MU[KO-@ENSKO / MEN-WOMEN

PAMETNE MU[KE ^ESTITKE
WITTY GREETING CARDS FROM MEN
>>>Pi{e/Written by: Bisera D`idi}

8. mart protekao je u nd there another 8 greetJo{ jedancvije}a i bljutavihjefrazaznaku otrcanih ~estitki, otu`nih dressedcards,it was again:amount ofMarchandfull of hackneyedwelladbuketa adresiranih pripadnicama `en- Aing boring flower bouquets mawkish phrases skog spola. Degutantno koliko se tog dana manifestiralo to women. The social, institutional as as dru{tveno, institucionalno i poslovno licemjerstvo zvani~nika, naravno mu{karaca. Jer upravo oni koji su po`eljeli sve {to su po`eljeli u ~estitkama `enama glavni su kreatori i realizatori o~ite neravnopravnosti `ena, mobinga koji provode u kontekstu ovlasti poslovne politike i svega {to izlazi iz njihovih mu{kih glava, a {to naj~e{}e zna~i da su `ene manje sposobne, manje podobne i uspje{ne od njih. I da ne bih upala u zamku da i ovaj tekst li~i na osmomartovske fraze, potcrtavam samo nekoliko tog dana izre~enih „velikih poruka i upozorenja“ koje su poslali mo}nici iz svojih kabineta, misle}i valjda da je sasvim dovoljno to {to }e izgovoriti fraze i op}epoznate konstatacije. I ne da to ni{ta ne zna~i `enama koje misle svojom glavom i koje itekako na vlastitoj ko`i osje}aju mu{ki {ovinizam nego se i ne slu{a. Tako su finansijski mo}ne svjetske organizacije upozorile na potrebu “unapre|enja zdravlja trudnica i rodilja, uz poznatu konstataciju da je smrtnost majki daleko ve}a u zemljama u razvoju nego u razvijenim zemljama”. Uz tu mudroliju dodali su i da je “manje napretka postignuto u zemljama s niskim prihodom, business hypocrisy manifested by men on that day was once more absolutely repulsive. For the sole reason that it is those who write their little greeting cards, who are the main creators of the obvious inequality of women, and the mobbing they exercise in the context of business politics, apart from all other deeds that come out of their heads most often implying that women are less competent, less suitable and less successful. And just so I don’t get caught up in writing another hackneyed text like those found in March 8 greeting cards, I will just state some of the “great messages and warnings” sent by powerful men from their offices thinking it was enough to use a couple of common phrases and globally known conclusions to make things right with us. Those words don’t mean anything to the women that use their own heads and really feel male chauvinism; they don’t even bother to listen. Namely, the financially powerful world organizations warned about the need for “improving the health of pregnant women and new mothers, putting forward that mortality rates of mothers are bigger in developing countries than those in developed countries”. Apart from that witty statement they also added that “there is less improvement in countries with low income, particularly in Sub-Saharan Africa”. Furthermore they said that “in West and Central Africa, the average risk for death of women during delivery is 1:17 compared to 1: 8.000 in developed countries. The money, however, is in the developed ones”. They went on to point out the various issues women around the world face, such as rape, violence, and premature marriage. And so much for the sex which rapists, violators in the family and at work and those that conclude marriages with minor women in the first place, belong to. Then again, the European Commission nominates only men for future leading positions. As well as a study by the European Commission showing a smaller proportion of women holding job positions in every segment of authority in the majority of countries

84

BIHCITYREVIEW

posebno u supsaharskoj Africi”. I rekli su i da je “u zapadnoj i centralnoj Africi prosje~an rizik da }e `ena umrijeti na porodu jedan naprema 17, u pore|enju sa jedan naprema 8.000 u razvijenim zemljama“. A novac je u kasama razvijenih. Dalje ukazuju na probleme s kojima se `ene u svijetu suo~avaju, kao {to su silovanja, nasilje i rani (maloljetni~ki) brakovi. Toliko od onih koji pripadaju polu silovatelja, nasilnika u porodici i na poslu, i koji sklapaju brakove s maloljetnicama. A u Evropskoj komisiji su samo mu{ka imena nominirana za budu}a klju~na mjesta. Studija Evand institutiropske komisije govori i o tome da su `ene ons in the EU. manje zastupljene u svim sferama vlasti u Finally, on March 8, UNve}ini zemalja i institucija Evropske unije. ESCO Director-General Koichiro I generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsuura called on all governMatsuura pozvao je na 8. mart sve vlade ments to increase investment da pove}aju finansijska ulaganja i bud`et and budgets for promoting gender za promociju jednakosti me|u spolovima equality at all levels- global, rena svim nivoima - globalnom, regionalnom gional, and national. He said that i nacionalnom. On je kazao kako se UNEUNESCO is involved in matters of SCO po~eo baviti tom problematikom vo|en this kind led by the belief that uvjerenjem da jednakost me|u spolovima predstavgender equality is “smart econlja “pametnu ekonomiju, pametan menad`ment i paomy, smart management, and smart metno partnerstvo”. partnership”. “Pametno” da ne mo`e biti pametnije, uostalom kao i sve {to As smart as it gets, I’d say. Just like everything coming from dolazi od du`nosnika, direktora, menad`era... Takve su i njihove dignitaries, directors and managers. And their greeting cards sent osmomartovske poruke. out on March 8.

MU[KO-@ENSKO / MEN-WOMEN 85

@IVOT JR LIJEP / LIFE IS BEAUTIFUL

>>>Pi{e/Written by: Benjamin Sarajli}

WOOL SOCKS
of the sea. After three days of swimming butterfly, on the side, and backstroke, the Bosnian reaches the edge of a desert island with the tip of his fingers. As he reaches dry land, he hears a familiar voice saying: “For God’s sake, where have you been? I came here two days ago! Have you been cheating on me?”, his wife asked. And of course, with marks on her hip from the coffee mill she somehow managed to save from the wrecked ferry. And again, theory says that only such a wife, with or without mill traces on her hip, makes wool socks for the soldiers of the BiH Army in the middle of winter, so they wouldn’t catch a cold on Treskavica. Anyway, as Jusuf was conquering the \okin tower during the war in ’94, a number of wool socks came to our unit straight from Germany. It is important to mention here that Jusuf’s wife Belkisa had escaped to Germany together with her two small children. Knowing that Juka loved Belkisa more than anything, we wrote on a piece of paper: “I cried a river thinking about my dear Jusuf, a soldier of the Bosnian and Herzegovinian army, while knitting these socks. I’m asking faith to find a way to get these socks to my only man, friend and fighter Jusuf.” Then we deliberately attached this crumpled piece of paper to the socks using a pin and made them accidentally appear before Jusuf. We watched Jusuf read the note, and a tear rolling down his cheek. We acted as we had no idea what it was about, so we asked him why he was crying. “That crazy Belkisa of mine made socks even in Germany asking faith to bring them to my feet. And here they are - on my feet“, Juka told us, crying while putting on Belkisa’s socks. Of course, we told him otherwise. We said that we were sure that Belkisa was with a German guy to keep her children alive, and that neither Juka nor wool socks for the BiH army weren’t on her mind. No use! Juka kept crying, putting the socks on and taking them off, smelling them. He said that Belkisa was a faithful

koja i is Bosnian woman Pri~anekakoBosankujeopisuje kao bri`nudnosmjernu suprugu ovako This andwhat a story describing aHence, the ferry as thoughtbi izgledala. Dakle, trajekt kojim je bra~ni par putovao ful caring would look like. traveling to na Sardiniju do`ivio brodolom. Na se mora strmoglavio. Sardinia carrying a married couple onboard sinks to the bottom Nakon tri dana plivanja na le|ima, leptir i mu{kim stilom, Bosanac je vrhovima prstiju dohvatio rub pustog otoka. I tek {to je iza{ao na kopno, ~uo je dobro poznati glas: “Majka mu stara, gdje si do sada? Pa ja sam prije dva dana doplivala dovde! Da se nisi kurvao?“, pitala ga je supruga. Naravski, na njenom se kuku vidio otisak kahvenog mlina koji je, usprkos svemu, uspjela spasiti s trajekta koji tone. Opet, teorija ka`e da samo takva supruga, imala ne imala otisak mlina na kuku, borcima Armije BiH plete vunene ~arape da ne bi, usred zime, ozebli na Treskavici. Elem, daleke ratne ’94. godine, dok je Jusuf osvajao \okin toranj, u na{u je jedinicu, drito iz Njema~ke, stigla izvjesna koli~ina vunenih ~arapa. Bitno je re}i da je Belkisa, `ena Jusufova, s dvoje maksum~adi izbjegla ba{ u Njema~ku. Znaju}i da Juka beskrajno voli Belkisu, na komadu papira smo napisali:

86

BIHCITYREVIEW

“Pletu}i ove vunene ~arape, plakala sam misle}i na mog dragog Jusufa, borca Armije Republike Bosne i Hercegovine. I molim sudbinu da na|e na~ina da ove vunene ~arape dospiju do mog jedinog ~ovjeka, druga i borca Jusufa.“ Potom smo taj namjerno izgu`vani komadi} papira {penadlom oka~ili za ~arape i u~inili da se one, kao slu~ajno i nehajno, na|u pred Jusufom. Gledali smo Jusufa kako ~ita ono cedulj~e. I kako mu se suza kotrlja niz obraz. Mi, kao, ne znamo ni{ta, pa ga pitamo {to pla~e? “Ona moja luda Belkisa je ~ak u Njema~koj plela ~arape, zamolila sudbinu da ih namijeni mojim nogama. I vidi, dospje{e ~arape do mene, do mojih nogu“, pri~ao je Juka pla~u}i i obla~e}i vunene Belkisine ~arape. Naravski, uhvatili smo ga na trehu. Rekli smo da je sigurno kako se Belkisa vucara s nekim Nijemcem da bi djecu odr`ala na `ivotu, a da joj Juka pa ni pletenje vunenih ~arapa za Armiju BiH nije ni na kraj pameti. Uzalud! Juka je neprestano plakao, skidao pa obla~io one vunene ~arape, mirisao ih. Govorio kako je Belkisa prava `ena i da mi o putevima Bo`ijim ni{ta ne znamo. “[ta vi znate o sudbini. Lo~ete po cijeli dan. U Boga ne vjerujete”, govorio je. Kad smo ve} kod sudbine, recimo da je Juka pre`ivio rat. I da je Belkisu reda radi pitao je l’ mo`da, dok je bila u Njema~koj, plela kakve vunene ~arape za Armiju BiH. “Jesam! Na jedne sam ~ak i cedulj~e oka~ila. Pisalo je da bi voljela da ~arape koje sam plela ba{ do tebe dospiju”, rekla mu je Belkisa. Juka ju je zagrlio. I na uho {apnuo: “Ima, Belkisa, Boga! Ima!”

@IVOT JR LIJEP / LIFE IS BEAUTIFUL 87

woman and wife and that we knew nothing about God’s ways. “What do you know about destiny? All you do is gulp all day long. You have no faith in God”, he said. When it comes to faith, let’s say that Juka survived the war. And that he asked Belkisa if she had been making wool socks while staying in Germany. “Yes! I even attached a note to a pair of them. The note said that I wished the socks I made would reach you”, Belkisa told him. Juka hugged her. And whispered in her ear: “There is a God Belkisa! There really is!”

IZME\U DVA BROJA / BETWEEN TWO ISSUES

KNJI@EVNOST, UMJETNOST, POZORI[TE, FILM, NAUKA... Literature, art, theatre, cinema, science...

88

“SARAJEVSKA ZIMA” a 24. festivalu Sarajevo “Sarajevska zima” od 7. februara do 21. marta na 50 lokacija predstavljen je 171 program u kojem je sudjelovalo vi{e od 1.000 umjetnika iz BiH i svijeta. Predstave, koncerti, filmske nedjelje, plesni komadi i performansi, izlo`be te razli~iti skupovi ~inili su repertoar Internacionalnog festivala “Sarajevska zima”. “Barikade bez granica - ’68. Novi (vrli) svijet”, u kontekstu dijaloga izme|u razli~itih generacija koje su sudjelovale, svaka na svoj na~in, u stvaranju novog svijeta, ru{e}i barikade izme|u svojih snova, ciljeva i svijeta koji ih okru`uje, bila je tema ovogodi{njeg festivalskog izdanja. Odnos generacija iz druge polovine 20. stolje}a od vremena studentskih nemira 1968. do danas aktualizirala je ovogodi{nja “Sarajevska zima”. Osim dugogodi{njih lokacija u sarajevskom Centru i Starom Gradu, doma}ini programa bile su i sarajevske op}ine Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilid`a, zatim Isto~no Sarajevo, Banja Luka, Gora`de, Tuzla, Zenica, Mostar, Jajce i Vi{egrad.

N

“SARAJEVO WINTER” t the 24th Sarajevo festival “Sarajevo Winter” from February 7 to March 21, 171 programs were presented on 50 locations involving 1.000 artists from BiH and the world. The International Festival «Sarajevo Winter» covered plays, concerts, movie weeks, dance acts, exhibitions and various gatherings. The theme of this year’s festival was “Barricades without borders - ’68 The New (great) World” in the context of dialogue between the different generations involved, each one in its own way creating a new world by taking down the barricades stuck between their dreams, goals and the world around them. This year’s “Sarajevo Winter“ put in focus the attitudes of generations from the second half of the 20th century since the student revolutions in 1968 over to now. Besides the usual locations from previous years in the center of Sarajevo and the Old Town, this year featured some new localities in Sarajevo: municipalities New Town, New Sarajevo and Ilid`a, while East Sarajevo, Banja Luka, Gora`de, Tuzla, Zenica, Mostar, Jajce and Vi{egrad also hosted some of the programs.

A

SJE]ANJE NA SEJFULAHA ef. PROHU zlo`bom kaligrafskih radova na staklu i u drvetu u Konjicu su u martu odr`ani prvi “Dani Sejfulaha ef. Prohe”. Predstavljena je i knjiga “Velikani islamskog pokreta”, a predavanje o ilahiji i kasidi odr`ao je prof. dr. D`emaludin Lati}. Sejfulah ef. Proho rodio se u Konjicu 1859., u Sarajevu je zavr{io Gazi Husrev-begovu medresu a u Istanbulu studije. Umro je 1932. godine u Sarajevu. Na arapskom, turskom i bosanskom jeziku Sejfulah ef. napisao je 35 djela, me|u kojima je bilo i vi{e ud`benika u po~etnim i srednjim {kolama i ud`benika za [erijatsku suda~ku {kolu. Me|utim, sva djela jo{ nisu prevedena. Pisao je poeziju, a bavio se i prevo|enjem, tako da Sejfulaf ef. Proho spada me|u posljednje i najplodnije bh. pisce na orijentalnim jezicima.

I

REMEMBERING SEJFULAH ef. PROHO he first “Days of Sejfulah ef. Proho” started in Konjic with an exhibition of pieces of calligraphy done in wood and glass. The book “The Greats of the Islamic Movement” was presented, and a lecture about ilahije and kaside (Islamic religious music) was held by D`emaludin Lati}, PhD. Sejfulah ef. Proho was born in Konjic in 1859, graduated from Ghazi Husrev-bey’s school in Sarajevo, and went to study in Istanbul. He died in 1932 in Sarajevo. He wrote 35 books in Arabic, Turkish and Bosnian, among which were many course books for primary and secondary schools, and course books for the School of Islamic Law. However, not all of his work has been translated to this day. He also wrote poetry and did translations, all of which makes him one of the last and most fructuous BiH writers in oriental languages.

T

BIHCITYREVIEW

JASMILA @BANI] PO^ASNA GO[]A FESTIVALA U CRETEILU ao po~asna go{}a presti`nog Me|unarodnog festivala `enskog filma u Creteilu u Francuskoj, bh. rediteljica Jasmila @bani} predstavila je festivalskoj publici 16. marta svoj film “Grbavica” koji je u francuskoj nazvan “Sarajevo, mon amour” (“Sarajevo, ljubavi moja”). U sklopu proslave 30. ro|endana Festivala, organizatori predstavljaju i radove 30 najeminentnijih svjetskih rediteljica u okviru programa “30 godina/30 filmova”. Me|u 30 odabranih, kao {to su Jane Campion, Naomi Kawase, Lucrecia Martel i Margarethe von Trotta, bila je i bh. rediteljica Jasmila @bani}.

K

JASMILA @BANI] GUEST OF HONOR AT THE FILM FESTIVAL IN CRETEIL s the guest of honor of the prestigious International Female Film Festival in Creteil, France, BiH director Jasmila @bani} presented her movie “Grbavica” to the festival audience, that obtained the French name “Sarajevo, mon amour” (“Sarajevo, my love”). As part of the commemoration of the 30th anniversary of the Festival, the organizers presented the work of the 30 most renowned female movie directors in a programe called “30 years/30 movies”. Among the thirty selected women, like Jane Campion, Naomi Kawase, Lucrecia Martel and Margarethe von Trotta, was also the BiH director Jasmila @bani}.

A

IZME\U DVA BROJA / BETWEEN TWO ISSUES

PRVA IZVEDBA BALETA “PEPELJUGA” U BIH rva ovogodi{nja premijera Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo, “Pepeljuga”, ra|ena na muziku Johanna Straussa II, u koreografiji, re`iji i muzi~koj dramaturgiji Vasilija Medvedeva, izvedena je 20. i 21. marta. Libreto je posebno za ovu predstavu napisala Yana Temiz iz Turske. Ovaj je baletni komad prekrasna lagana i lepr{ava porodi~na predstava, koja vrvi od lijepih valcera i polki. Radnja predstave premje{tena je u 60. godine pro{log stolje}a, a reditelj se potrudio da u|e u manire i duh tog vremena, o kojem su napisane mnoge knjige te snimani filmovi i postavljane predstave. Praizvedba “Pepeljuge” bila je 1901. godine u Kraljevskoj operi Berlin u koreografiji Emila Graeba, a 1908. na sceni Be~ke carske opere u koreografiji Josefa Massreitera.

P

“CINDERELLA” - FIRST BALLET PERFORMANCE IN BIH his year’s first performance of Sarajevo’s National Theater ballet was “Cinderella” performed on March 20-21 to the music of Johann Strauss II, and in the choreography, direction and musical dramaturgy of Vasilije Medvedev. The libretto for this play was written especially for this occasion by Yana Temiz from Turkey. This ballet is a beautiful light and lively family play, full of beautiful waltzes and polkas. The plot was transferred to the 60s of the last century, and it was obvious that the director tried hard to faithfully present the behavior of that time about which movies have been made, books have been written, and plays have been set. The debut of the ballet “Cinderella” was back in 1901 at the Royal Opera of Berlin in the choreography of Emil Graeb, and on the stage of the Vienna Imperial Opera in the choreography of Jozef Massreiter.

T

89

KALIGRAFSKA EKSPRESIJA NA HAD@IMEJLI]EVIM LEVHAMA Bosanskom kulturnom centru u martu je organizirana izlo`ba levhi kaligrafa dr. ]azima Had`imejli}a, ~iji rad je potvr|en od najvi{ih autoriteta kaligrafskog umije}a. Had`imejli} se {kolovao na Akademiji primijenjenih umjetnosti Mimar Sinan Univerziteta u Istanbulu, gdje je diplomirao, a potom na Institutu za umjetnost istog univerziteta i doktorirao na klasi~nom knjigove{tvu i kaligrafiji. Njegove levhe pokazuju ljepotu kaligrafske ekspresije u kojoj Poruka zauzima centralno mjesto, a ovjekovje~ena je osebujnim stilom, rafiniranom izradom i stiliziranom kreacijom.

U

CALLIGRAPHIC EXPRESSION IN HAD@IMEJLI]’S WORK n exhibition of levhe (Islamic calligraphic paintings) by the calligrapher dr. ]azim Had`imejli} was organized in March at the Bosnian Cultural center. His work has been recognized by the world’s greatest authorities in calligraphic art. Had`imejli} graduated at the Mimar Sinan Academy of Applied Arts at the University of Istanbul, and then at the Institute of Art at the same university where he obtained a doctorate in classical penmanship and calligraphy. His pieces show all the beauty of calligraphic expression, feature the Message as the central motif, and are made in special style with refined making and stylized creation.

A

www.bihcityreview.com 25 / 2008

„LUTKARSKO PROLJE]E „PUPPET SPRING

ORA[JE 2008“
Za mali{ane besplatan ulaz i ~okolada
Free entrance and chocolate bars for the children
>>>Pi{e/Written by: Zoran Matki} >>>Foto/Photo: Ognjen Plavi}

BOSANSKA POSAVINA

Ministarstva za{tite okoli{a i turizma FePod pokroviteljstvom manifestacijaIV. BiH okupilaprolje}e Ora{je deracije BiH u Ora{ju je odr`ano lutkarsko 2008. Ova jedinstvena u je sedam lutkarskih kazali{nih skupina iz BiH i Republike Hrvatske, koje su odigrale ukupno petnaest predstava. Ora{ka kino-dvorana, domovi kulture u Donjoj Mahali i Tolisi bili su popunjeni do posljednjeg mjesta, a djeca su ponovo potvrdila da su odli~na publika i dobri poznavatelji kazali{ta. Na ovogodi{njem «Lutkarskom prolje}u», osim u op}ini Ora{je, neke od predstava mogli su pogledati i najmla|i u Od`aku. - Svake godine pove}ava se broj predstava. Ove smo godine imali ~ak pet predstava vi{e nego pro{le, a pove}an je i broj gostuju}ih kazali{ta. Premijerno prvi put u Ora{ju predstavila su se kazali{ta iz Prijedora i HNK iz Vara`dina - kazao nam je organizator kazali{ne fe{te za najmla|e Iljo Benkovi}, ina~e predsjednik Filmsko-kazali{ne udruge “Lipa” Ora{je. - Idu}e godine u Ora{ju }emo poku{ati, uz pomo} Hrvatske matice iseljenika, dovesti i lutkarska kazali{ta iz Ma|arske, Austrije i Srbije. Tako bi Ora{je postalo internacionalni centar dje~jeg i lutkarskog kazali{ta - dodao je Benkovi}. Posebnost ora{kog kazali{nog festivala je u tome da je ulaz na svaku predstavu slobodan, a na izlazu djeca dobivaju po ~okoladu. Tako|er je jedinstven i po masovnom dolasku mali{ana na predstave. Svake godine u Ora{ju ponavlja se ista slika, pretijesna dvorana za sve one koji `ele pogledati predstavu. Organizator nagla{ava da je ovoga «Lutkarskog prolje}a» predstave pratilo oko 7.000 najmla|ih Posavljaka.

91
Puppet sponsored by The fourthwas held spring Ora{je 2008,ofTourism of thethe Ministry of Environment Preservation and Federation of BiH, in Ora{je. This one a kind manifestation in BiH gathered seven puppet theater groups from BiH and the Republic of Croatia that performed fifteen shows in total. Every seat in Ora{je’s cinema and the culture houses in Donja Mahala and Tolisa was taken, and children once again proved to be a great audience, and that they understand theater very well. This year’s «Puppet spring» enabled the youngest audience in Od`ak, besides those in the Ora{je community, to watch some of the shows. - The number of shows increases every year. This year we had five more shows than last year and the number of guest theaters has increased as well. Theaters from Prijedor and Vara`din presented themselves for the first time in Ora{je – said the organizer of the theater party for the youngest, Iljo Benkovi}, the president of the Movie Theater Association “Lipa” from Ora{je. - Next year we will try to bring puppet theaters from Hungary, Austria and Serbia to Ora{je, with the help of Matrix Croatica for Emigrants. That way Ora{je would become an international center for children and puppet theaters – added Benkovi}. Another special feature about Ora{je’s theater festival is free access to each show and on their way out the children get a chocolate bar each. The festival is also unique considering the mass interest of children coming to the shows. Every year it is the same in Ora{je– full halls of those who come to watch a show. The organizer emphasizes that around 7.000 youngest ones from Posavina have visited this year’s «Puppet spring». www.bihcityreview.com 25 / 2008

SVE U^ESTALIJE ALERGIJE
EVER MORE FREQUENT ALLERGIES
ZDRAVLJE / HEALTH
>>>Pi{e/Written by: Alma Daci} Dijagnoza alergijskih bolesti ~esto se provodi na osnovu prepoznavanja simptoma, a klju~ni parametri va`ni za dijagnosticiranje bolesti su osobna i obiteljska anamneza, fizikalni pregled nosa, citolo{ki bris nosa, te alergolo{ki testovi (ko`ni test). Diagnosing allergies normally follows the usual symptoms, and the key parameters that are considered when performing a diagnosis are individual and family anamnesis, an examination of the nose, a cytological sample from the nose, and allergy tests (epidermis test).

92

lergije su sve u~estalije i mogu svakoj `ivotnoj dobi, llergies are becoming than ever and can Akompleksanodproblem idolaskomjenastati ukvalificirano dijagno- especially highstagespringmore frequenttheofdoor. Allergies areap-a a opasnost alergija prolje}a se pove}ava. Alergije Apear in any of life, and the danger them appearing is su zato ih va`no with knocking on sticirati i lije~iti. Ljudi koji ih imaju na neki na~in su ograni~eni u complex problem, and that is why it is important they get prosvojoj aktivnosti, ali kvalitetnom kontrolom i terapijom alergije se fessionally diagnosed and treated. People that have allergies are in mogu uspje{no sanirati i dr`ati pod kontrolom. a way limited in their activities but with good control and therapy the allergies can be successfully treated and kept under control. Allergies can be manifested with the nose leaking, tears running and eye irritation, significant amount of secretion – sneezing, coughing, mucous membrane irritation but also allergic bronchitis and allergic bronchial asthma. A blister could appear on the skin surface. If the digestive tract has also been affected, stomachaches and convulsions could occur, and it is also considered that headaches also have allergic diathesis (tendency for allergic reactions). To effectively control allergic patients it is necessary to choose the right medication, to confirm and avoid the cause of the allergic reactions, educate the patients about the treatment method and self-help, and to regularly supervise as well as to adjust the treatment to the stage of the disease. It is very important for people suffering from allergies to be informed about all the different aspects of the disease– what caused it, how the symptoms appear, how to recognize the symptoms and estimate their severity, how to choose the medication, and how to correctly apply it and estimate its effect. Education is especially important for parents whose children are allergic. DUST, POLLEN, FEATHERS, LOTIONS, LATEX, METALS... Allergic reactions are caused by substances from our environment known as allergens, and the most common ones are household dust, ticks from our furniture, pollen found during the blooming season, animal hair and feathers, grass and weed, medicaments, BIHCITYREVIEW

Alergija se mo`e manifestirati curenjem nosa, suzenjem i pe~enjem o~iju, te poja~anom sekrecijom, kihanjem i ka{ljanjem, peckanjem sluznica, ali i alergijskim bronhitisom i alergijskom bronhijalnom astmom. Na ko`i se mo`e pojaviti koprivnja~a koja izgleda otprilike kao kad se ~ovjek o`ari. Ukoliko je zahva}en digestivni trakt mo`e do}i do bolova u stomaku i gr~eva, a smatra se da ~esto i glavobolje imaju alergijsku dijatezu (sklonost alergijskim reakcijama). Da bi se postigla dobra kontrola osoba koje pate od alergija potrebno je odabrati odgovaraju}e lijekove, utvrditi i izbjegavati uzro~ne alergene, educirati bolesnike o postupcima lije~enja i samopomo}i, te redovno nadzirati i prilago|ivati lije~enje stepenu te`ine bolesti. Za osobe koje pate od alergija va`no je da dobiju {to vi{e obavijesti o razli~itim aspektima bolesti - uzroku bolesti, na~inu i toku pojave simptoma, prepoznavanju simptoma i procjeni njihove te`ine, odabiru lijekova, na~inu pravilne primjene lijekova i procjeni njihovog djelovanja. Edukacija je osobito va`na za roditelje ~ija djeca boluju od alergijskih bolesti. PRA[INA, POLEN, PERJE, LOSIONI, LATEKS, METALI... Alergijsku reakciju uzrokuju tvari iz na{e okoline poznate pod nazivom alergeni, a naj~e{}i su ku}na pra{ina, krpelji kojih ima u namje{taju, poleni u sezoni cvjetanja, `ivotinjska dlaka i perje, trava i korov, lijekovi, izmet `ohara i otrovi insekata, a ~esto i hrana, uklju~uju}i i mlijeko. Tako i ujed p~ele ili ose mo`e izazvati alergiju. Kod osjetljivih osoba to zahtijeva obaveznu posjetu ljekaru i terapijsko djelovanje jer nekoliko uboda u vrat ili mjesta gdje su vitalni organi mo`e izazvati ozbiljne posljedice po `ivot ljudi. Alergeni se mogu na}i i u kremama, losionima ili ~ak u ljekovitim pripravcima za lokalnu primjenu. Osobe preosjetljive na lateks (sastojak gumenih proizvoda) tako|er bi trebalo da budu oprezne s kozmeti~kim preparatima kao {to su boje za kosu. Oni alergi~ni na otrov insekata trebalo bi da budu oprezni u vrijeme boravka u prirodi te da imaju pribor za samopomo}. Za uspje{nije izbjegavanje sezonskih alergena (peludi) stru~njaci preporu~uju izbjegavanje boravka i fizi~ke aktivnosti u podru~ju bujne vegetacije u vrijeme visoke koncentracije peludi u zraku, posebno u jutarnjim satima. Savjetuje se i izbjegavanje su{enja i provjetravanja odje}e i posteljine na zraku, a prostorije u kojima boravimo najbolje je provjetravati u toku popodneva ili klima-ure|ajima. Kod osoba osjetljivih na cjelogodi{nje alergene preporu~uje se smanjenje koncentracije ku}ne pra{ine (grinja) u prostoru u kojem boravimo uklanjanjem tapeciranog namje{taja, ukrasnih jastuka, tepiha, zavjesa... Prostor u kojem boravimo mora se redovno odr`avati - usisavati i brisati pra{ina, a jastuci za spavanje ne bi trebalo da budu punjeni perjem. Op}enito, ne bi smjeli da budu stariji od pet godina. Va`no je izbjegavati i dodir s ku}nim ljubimcima s dlakom i perjem. Ku}ne ljubimce bilo bi najbolje dr`ati izvan ku}e i redovitim kupanjem odr`avati njihovu higijenu. Osobe osjetljive na kontaktne alergene kao {to su razni metali trebalo bi da izbjegavaju predmete i nakit izra|en od metala. Savremena nauka ula`e velike napore u potrazi za pravim lijekom protiv alergija, a va`no je znati da tek kad se alergija potvrdi mo`e se i lije~iti ili ubla`iti.

cockroach excrements and insect poison, but also very frequently food, including milk. That is how even a bee sting can cause an allergic reaction. Thin-skinned people should pay a mandatory visit to the doctor and undergo therapy, because several stings in the neck or spots where vital organs are located can seriously endanger one’s health. Allergens can be found in crèmes, lotions and even in medicaments for local use. People sensitive to latex (main ingredient in rubber products) should also be careful with cosmetic products such as hair coloring products. The ones allergic to insect poison should be careful while spending time in the nature and have a self-help kit nearby, just in case. For a more successful avoidance of season-related allergens (pollen), experts recommend avoiding spending time or doing activities in leafy vegetation in the period of high pollen concentration in the air, especially in the morning hours. Drying and airing of clothing and sheets is recommended for the afternoon hours or on air-conditioners. For those sensitive to allergens throughout the year, reduction of dust in the house is recommended by removing fabric-covered furniture, decorative cushions carpets, curtains, etc. The space we live in has to be maintained on a regular basis – vacuumed and dusted, and the sleeping pillows shouldn’t be stuffed with feathers. Also, they shouldn’t be more than 5 years old. It is important to avoid contact with hairy or feathery pets. Pets would be best kept outside the house and bathed regularly to preserve their hygiene. People sensitive to contact allergens such as various metals should avoid objects and jewelry made of those metals. Contemporary science is investing huge efforts in the procurement of right medicines for allergies, and it is important to know that an allergy can only be controlled or healed after it has been definitely confirmed.

ZDRAVLJE / HEALTH 93

www.bihcityreview.com 25 / 2008

COLORFUL WORLD
PRANJE SU\A ZA BOLJI SEKSUALNI @IVOT u{karci koji dijele ku}ne poslove sa svojim `enama pobolj{avaju sklad u braku i imaju bolji seksualni `ivot, pokazalo je istra`ivanje obavljeno na internetskoj stranici Savjetovali{ta za savremenu porodicu u Sjedinjenim Dr`avama. “Sociolozi se u principu ne bave time, ali psihoterapeuti ka`u da postoji direktna veza izme|u ve}e anga`iranosti mu{karaca u ku}nim poslovima i u~estalosti seksualnih odnosa”, ka`e Scott Coltrain, sociolog s Univerziteta Riverside u Kaliforniji i koautor istra`ivanja. Psiholog Joshua Coleman iz ovog savjetovali{ta navodi da `ene osje}aju ve}u seksualnu privla~nost i ve}u nje`nost prema svojim mu`evima ako s njima dijele ku}ne poslove.

[ARENI SVIJET / COLORFUL WORLD

M

of the research. A psychologist from this counseling center, Joshua Coleman, states that women are more sexually attracted and gentler to their husbands if they help around the house. MARATONAC U 101. GODINI @IVOTA

in the famous London Marathon about to be held on April 13. In March, this vital old man completed half a marathon track in 5 hours and 13 minutes. He says that, if he crosses the finish line, he will celebrate in a pub with a pint of beer and a cigarette. A former instructor of physical training in the British Army, Martin today works three times a week at a plumbing firm in London. He has 17 children and he returned to work at the age of 98 saying he was bored after two years of retirement. SEDAM SMRTNIH GRIJEHOVA DANA[NJICE atikan je objavio spisak sedam modernih smrtnih grijehova koji imaju ne samo individualni nego i dru{tveni okvir. Grijesi dana{njice su - prema Vatikanu genetska modifikacija, eksperimenti na ljudima, zaga|ivanje `ivotne sredine, izazivanje socijalne nepravde i siroma{tva, opsceno boga}enje i drogiranje. Biblijski grijesi, poput zavisti ili srebroljublja, imaju “individualisti~ku dimenziju”.

V

94

Buster godinu i najstariji je radnik zemlji, Britanacpostati i Martin, kojiuima 101 namjerava najstariji maratonac na svijetu. On planira sudjelovati na ~uvenome Londonskom maratonu koji }e se tr~ati 13. aprila. Ovaj krepki starac, koji je u mar tu istr~ao pola maratonske staze za pet sati i 13 minuta, ka`e da }e, ako uspije sti}i do fini{a, proslaviti podvig u pabu uz kriglu piva i cigaretu. Nekada instruktor fizi~kog odgoja u britanskoj vojsci, Martin danas radi tri puta sedmi~no u vodoinstalaterskoj firmi u Londonu. Ima sedamnaestero djece, a vratio se na posao u 99. godini, `ale}i se da mu je bilo dosadno poslije dvije godine u penziji. 101-YEAR-OLD MARATHON RUNNER 01-year-old British Buster Martin, already the country’s oldest employee now aims to become the world’s oldest marathon runner. He plans to participate

WASHING DISHES FOR A BETTER SEX LIFE ccording to the research published on the Modern Family Counseling Center web site in the United States - men who share chores with their wives boost the harmony in their marriage and have a better sex life. “Sociologists normally do not deal with such issues but psychotherapists say there is a direct relationship between a bigger involvement of men in house chores and the frequency of sexual intercourse”, says Scott Coltrain, sociologist from the Riverside University in California and co-author

A

1

THE SEVEN DEADLY SINS OF TODAY’S WORLD he Vatican has published a list of the seven modern deadly sins, dubbed the “social sins” that apply to the whole society, rather than just individuals. Today’s sins are – according to the Vatican – genetic modification, experimenting on humans, polluting the environment,

T

BIHCITYREVIEW

causing social injustice and poverty, amassing “obscene” wealth, and the use of drugs. The Bible sins, like jealousy or adorning silver- are considered “individual sins”. DINOSAURUS NA PRODAJU ZA POLA MILIONA EURA ukcijska ku}a “Christie’s’’ }e prodati vi{e od 65 miliona godina star kostur pravog dinosaurusa, vrste triceratops. O~ekuje se da }e 16. aprila kostur dinosaurusa te`ak dvije tone biti prodat za oko 500.000 eura. Za kupovinu skeleta su dosad zanimanje izrazili muzeji i druge institucije, ali i pojedinci. Vi{e od 70 posto od sedam i po metara dugog skeleta je autenti~no, dok su preostali dijelovi izra|eni od smole. Triceratops, koji je bio biljojed i karakteristi~an je po svoja tri roga, jedna je od najpoznatijih vrsta dinosaurusa. Samo njegova glava je te{ka 200 kilograma. Spomenuti primjerak triceratopsa potje~e iz ameri~ke savezne dr`ave Sjeverna Dakota i nalazi se u privatnom vlasni{tvu.

cies. The triceratop’s skull alone weighs about 200 kilos. This triceratops specimen originates from the US state of North Dakota and it is privately owned. MU[KARCI BI MOGLI POSTATI POTPUNO SUVI[NI? oslanici britanskog parlamenta planiraju uvesti promjenu zakona kojom bi se dozvolilo za~e}e uz pomo} vje{ta~kih spermatozoida. Novim nacrtom bi se dozvolila upotreba vje{ta~kih jajnih }elija i spermatozoida u nau~nim pokusima, ali ne i za ljudsku oplodnju, {to je izazvalo bijes nekih poslanika koji se zala`u da ova mogu}nost bude otvorena za ljude koji imaju rak i ne mogu prirodno imati djecu. Glavni razlog protiv davanja dozvole za ljudsku oplodnju uz pomo} ove tehnike jeste to {to bi to predstavljalo “ultimativni incest”, jer se i jajne }elije i spermatozoidi mogu kreirati od mati~nih }elija davatelja (kao {to su pokazali pokusi s mi{evima), {to zna~i da bi doti~na osoba bila i otac i majka tako stvorenog djeteta. Jo{ jedna posljedica je i to da bi mu{karci mogli postati potpuno suvi{ni u procesu ljudske reprodukcije, prenosi Observer.

A

P

The major reason against allowing human insemination with the help of this technique is the fact that it would represent the “ultimate incest”, because egg cells and spermatozoids could be created from the embryonic cells of the donors (as experiments with mice showed), meaning that one person could effectively become the child’s mother and father. Another consequence is that men could become completely superfluous in the process of human reproduction, transmits Observer. SUDA^KI SAVJET: LOPATU U [AKE, NA\I POSAO iv{i ameri~ki advokat John Frankenfield, koji je odle`ao dvije godine zatvora zbog kra|e od klijenata, dobio je savjet od suca: lopatu u {ake, na|i sebi posao! On je izveden pred sud u Obernu, u saveznoj dr`avi Mejn, nakon {to je prekr{io uvjetnu kaznu. Sudac Thomas Delanty dao mu je rok od mjesec dana da podnese plan pla}anja kazne u visini 219.000 dolara koju mu je sud izrekao na ime od{tete o{te}enim klijentima. Do sada je Frankenfield platio svega 50 dolara. Delanty mu je savjetovao da hitno na|e posao: “Lopatu u {ake! Ima dosta krovova koje treba o~istiti od snijega.”

[ARENI SVIJET / COLORFUL WORLD

B

DINOSAUR ON SALE FOR HALF A MILLION EUROS hristie’s has put a more than 65-million-year-old triceratops skeleton up for auction. The two tonnes heavy triceratops skeleton is expected to sell for up to 500,000 euros when it goes on sale on April 16. So far museums and other institutions have shown interest in buying the skeleton and so have some individuals. More than 70% of the 7.5 metres high skeleton is original, with the rest being copied in resin and added to the frame.The herbivorous triceratops with its distinctive three horns is one of the most famous dinosaur spe-

95

C

MEN TO BECOME COMPLETELY SUPERFLUOUS? elegates of the British Parliament plan to introduce changes to a law, allowing artificial sperm and eggs to induce human pregnancies. The new scheme would allow the use of artificial egg cells and spermatozoids in scientific experiments but not for human insemination, causing anger with some delegates who are for the possibility to be open to people suffering from cancer and those that cannot naturally get children.

D

JUDGE’S ADVICE: FETCH A SHOVEL, GET A JOB! ormer American lawyer John Frankenfield, who spent two years in prison guilty for stealing was told by a judge: get a shovel, get a job! John Frankenfield appeared before a judge in Auburn, Maine after being accused of violating a condition of probation. Judge Thomas Delahanty told him to report back next month with a plan for paying back $219,000 in court-ordered restitution for clients. So far, Frankenfield has paid back just $50. Delahanty told him to get a job and noted “there are a lot of roofs out there to be shoveled.”

F

www.bihcityreview.com 25 / 2008

Slu{ali smo i gledali za vas: Chris Rea u Zagrebu
We watched and listened for you: Chris Rea in Zagreb

Rhythm i blues na evropski na~in
Rhythm and Blues the European Way
>>>Pi{e/Written by: Ines Vedi}

MUZIKA / MUSIC 97

Manje je poznato da porijeklo djelomice vu~e od slavenskih It is barely known that he is partially a descendant of Slavic Cigana od kojih je Rea naslijedio sklonost ka romantici gypsies from whom Rea inherited his tendency for Romance laid-back gitarist Chris Rea, kojeg laid-back guitarist Chris Rea as Slavni engleskiBruceomvelesajma pred osam hiljadajenazivaju jo{u The famousofEnglishSpringsteen performedbeforealso knownthe i britanskim Springsteenom, nastupio 8. marta the British Bruce on March 8 in paviljonu 5 Zagreba~kog posjetilaca. 5th pavilion the Zagreb International Fair 8.000 specChristopher Anton Rea ili Chris Rea je u Zagrebu nastupio u okviru europskog dijela turneje “The Return Of The Fabulous Hofner Bluenotes” na koju je krenuo u februaru, a namjerava je okon~ati u aprilu. Posljednjih nekoliko godina Chris Rea se povukao iz bu~nog Londona u pedeset kilometara udaljeni gradi} Cockham, gdje je u mlinu starom sedamsto godina uredio vlastiti studio, ured i udoban stan. Takav na~in `ivota sada mu odgovara nakon bolesti s kojom se borio gotovo dvije godine i te{ke operacije na gu{tera~i prije nekoliko mjeseci koju je jedva pre`ivio. REA JE PONOVNO U FORMI U Zagreb je do{ao privatnim avionom ~ak dva dana ranije. Razlog je bio jedan slobodan dan nakon koncerta u Bugarskoj, koji je `elio iskoristiti za odmor. Na aerodrom “Pleso” u{ao je na ulaz za obi~ne smrtnike ne `ele}i se koristiti blagodatima za{ti}enog VIP ulaza. Njegov zagreba~ki nastup mo`e se ocijeniti filmskom terminologijom, kao koncert pogodan za sve uzraste. U ne{to vi{e od sat i ~etrdeset minuta Chris Rea je prvo svirao kao ~lan grupe The Delmonts, a sat i deset minuta ostalo je za hitove iz njegove bogate karijere. The Delmonts je ustvari njegov prate}i bend koji izvodi instrumentalnu muziku s kraja 1950-ih i po~etka 1960-ih, u stilu Shatators. Christopher Anton Rea or Chris Rea performed within the European part of the tour “The Return of the Fabulous Hofner Bluenotes” that started in February and will end in April. Over the last few years Chris Rea left the noisy London and moved to Cockham, a small town 50 kilometers away, where he refurbished a 700-year-old mill into his personal studio, office and comfortable apartment. This lifestyle does good to him, more than ever after the two years of fighting his disease and the very severe pancreas surgery he underwent a couple of months back, which he barely survived. REA BACK IN SHAPE He came to Zagreb in a private jet almost two days earlier. The reason was the day off he had after his concert in Bulgaria so he wanted to get some rest. He entered the “Pleso” Airport through the ordinary entrance not wanting to use the privileges of the VIP entrance. His concert in Zagreb can be categorized as for the entire family. In a little bit more than an hour and forty minutes, Chris Rea first played as a member of The Delmonts, and the remaining hour and ten minutes were dedicated to the numerous hits from his rich career. The Delmonts are actually a band that performs instrumental music from the end of the 50s and beginwww.bihcityreview.com 25 / 2008

dowsa. Na sceni se transformiraju u The Fabulous Hofner Bluenotes. Ova je transformacija na bini izvedena uz pomo} mo}nih svjetlosnih snopova, te izmjenom loga “The Delmonts” u “The Fabulous Hofner Bluenotes” na pozadini bine. U sklopu aktualne turneje “The Return Of The Fabulous Hofner Bluenotes” Chris Rea promovira istoimenu muzi~ku knjigu. Pri~a je to o instrumentalnom bendu iz 1950-ih godina The Delmonts koji su 1960-ih prerasli u blues band The Fabulous Hofner Bluenotes. Boks sadr`i knjigu od 80 stranica, vinil i tri CD-a. ROCK ZA UGODNO STARENJE Chris Rea se na zagreba~kom koncertu kretao od instrumentalnog rocka s po~etka 1960-ih, preko bluesa, pa do vlastitih najve}ih hitova zapakiranih u nove aran`mane, a najvi{e je bilo rocka za ugodno starenje, ili laid-backa. “Ova mi je turneja druk~ija jer imam novi bend sastavljen od sjajnih muzi~ara uz koje osje}am da se pribli`avam cilju. U muzi~kom smislu, naravno”, kazao je Chris Rea neposredno pred dolazak u Zagreb. Paviljonom 5 Zagreba~kog velesajma odjekivali su tonovi klasika poput “Josefine”, koja je sada u regge ritmu, preko “Easy Rider”, “Julije”, “Loking For The Summer”, da bi koncert u{ao u finale sa “Stainsby Girls” i produ`enom verzijom “The Road To Hell”. Nakon nje Chris Rea se s prate}om ekipom povukao s pozornice na tri minute i ne ~ekaju}i da ga publika uporno i dugo doziva na bis je izveo “On The Beach” i “Let’s Dance”. Upaljena bijela svjetla nakon ove dvije pjesme dala su do znanja prisutnima da ne}e biti drugog bisa.

ning of the 60s, similar to the Shadows. On stage they transform into The Fabulous Hofner Bluenotes. This transformation on stage was made possible by powerful spotlights and the continuing changes of the “The Delmonts” logo to “The Fabulous Hofner Bluenotes” in the back of the stage. Along with the “The Return of the Fabulous Hofner Bluenotes” tour, Chris Rea is promoting a music book of the same title. The story in the book is about an instrumental band from the 50s of last century, The Delmonts that turned into the blues band The Fabulous Hofner Bluenotes in the 60s. The box contains a book of 80 pages, three CDs and a vinyl record. ROCK FOR GROWING OLD WITH PLEASURE During the concert Chris Rea moved from instrumental rock from the beginning of the 60s to blues and finally to his own greatest hits with new arrangements. But most of all there was much of his known laid-back rock for growing old with joy. “This tour is different because I now have a new band composed of great musicians that make me feel that I’m approaching my goal. In the musical sense, of course”, Chris Rea said before his arrival to Zagreb. The 5th pavilion of the Zagreb International Fair blasted with classics like “Josefine”, in a reggae rhythm this time, “Easy Rider”, “Julia”, “Looking for the Summer”, for the concert to then reach its finale with “Stainsby Girls” and an extended version of “The Road To Hell”. After the latter, Chris Rea made a three-minute break and without waiting for the audience to scream for more, he and his band came back on stage and performed “On the Beach” and “Let’s Dance”. The white lights that followed let the audience know that there wasn’t going to be another encore. A DIFFERENT GUITAR FOR EACH SONG It was strange but the well-trained Zagreb audience didn’t complain much about only an hour and a half of performance for the price of 240 kn. The audience was mostly middle-aged people, generally women that followed the concert without exaggerated emotional spillovers. There was no room for disappointment though, because Rea lost no time on unnecessary guitar tunings or song announcements. He changed guitars before each song, handed over by a technician from his right. He spoke shortly to the audience, on two occasions. He said “hello” at the beginning of his performance, and asked them to sing to the chorus of “On the Beach” when the concert was reaching its end. As the reaction of the present wasn’t too fulfilling, he just said: “You are rubbish”, and continued uncaringly. Chris Rea made a come-back after surviving a difficult surgery a few years ago, but he rarely talks to the media. He only gave two interviews during the current European tour. In the one given to Media Servis he talked about his ex-Yugoslavian roots. He is Italian by father and Irish by mother. He has both Italian and Slavic roots because his Italian ancestors were Slavic gypsies that took care of the land of rich Italian upper classes. They are the ones from whom Chris inherited his sensibility and romantic touch. He knows Croatia mostly through football and says they are good in it. Here are several details from his biography. Rea was born on March 4, 1951. He has sold 30 million records dur-

MUZIKA / MUSIC 98

ZA SVAKU PJESMU DRUGA GITARA ^udno je to, ali o~igledno dobro “istrenirana” zagreba~ka publika se nije previ{e bunila {to su za cijenu od 240 kuna mogli u`ivati u samo sat i po svirke Chrisa Reae. Cijena ulaznice na dan koncerta bila je 280 kn. Publiku su sa~injavali pripadnici srednje generacije s ve}inskim udjelom dama, koje su koncert pratile bez BIHCITYREVIEW

pretjeranih izljeva emocija. Ipak, mjesta za nezadovoljstvo nije bilo, jer Rea nije gubio vrijeme na nepotrebna duga {timanja i najave pjesama. Za svaku pjesmu je mijenjao gitare, koje mu je s njegove desne strane dodavao tehni~ar. Publici se kratko obratio u samo dva navrata. Prvi put na po~etku koncerta pozdravio je publiku sa “hello” i pred kraj koncerta je auditorij pozvao da ga prati u refrenu pjesme “On The Beach”. Kako ga se mlaka reakcija nazo~nih nije previ{e dojmila, odmahuju}i rukom je zaklju~io: “You are rubbish”, i hladno nastavo. Nakon {to je prije nekoliko godina pre`ivio te{ku operaciju, Chris Rea se vratio na scenu, no njegovi kontakti s medijima su rijetki. Na aktualnoj europskoj turneji dao je samo dva intervjua. U onom za Media Servis govorio je o svojim ex-jugoslavenskim korijenima. Porijekom je po ocu Italijan a po majci Irac. Dodu{e, ima i italijanske i slavenske korijene, jer su preci njegove italijanske obitelji bili slavenski Cigani koji su ~uvali zemlju bogatih italijanskih plemi}a. Od njih je Chris Rea naslijedio emotivnost i sklonost ka romantici. O Hrvatskoj zna uglavnom kroz nogomet, pa ka`e da su Hrvati dobri u nogometu. Evo i nekoliko detalja iz biografije. Rea je ro|en 4. marta 1951. Tokom karijere prodao je trideset miliona albuma. On je jedan od najrespektabilnijih pjeva~a i gitarista u Velikoj Britaniji, autor hitova „On Te Beach“, „Road To Hell“, „Blue Caffe“, „Josephine“ i mnogih drugih. Zanimljivo je da je Chris Rea nastupao prije grupe Queen na ~uvenoj turneji “Magic” 1987. i 1988. godine. Rea je i glumac, pa je u komediji iz 1999. “Parting Shots” igrao sa Johnom Cleeseom i Bobom Hoskinsom. VE]INU PJESAMA POSVE]UJE SUPRUZI Ironi~no, igrao je ~ovjeka kojem je ostalo {est sedmica `ivota, pa odlu~uje da otka~i sve ljude iz svoje okoline koji su ga nekad povrijedili. Chris Rea je netipi~na pojava na svjetskoj sceni. Ne trpi pravila show-businessa, a to zna~i da se ne pojavljuje na mjestima gdje odlaze etablirane zvijezde. Pa ipak, kultni status mu je u porastu. Energiju i inspiraciju za teme iz svojih songova crpi iz stabilne porodi~ne situacije, a ve}inu pjesama posve}uje supruzi Joani s kojom ima k}eri Josephine i Juliju, koje su opjevane u istoimenim pjesmama. ^uvena je ona njegova jadikovka: “Potrudite se snimiti obi~nu pjesmu za radio kako biste pomogli prodaju plo~e, no kad pjesma postane slavna, svi zaborave album.” Jednom je prilikom priznao da je veliku ulogu u prihva}anju muzike odigrao Mark Knopfler i grupa Dire Straits. Chris Rea i Dire Straits karijeru su po~eli 1978. godine, no dok su Straitsi ve} prvim albumom postali jedna od najpopularnijih grupa, Rea je na globalnu slavu trebao sa~ekati do kraja 1980-ih i po~etka 1990-ih. Muzikom je po~eo da se bavi relativno kasno, a slava i popularnost su do{li jo{ kasnije. Godine 1976. od novinara “Melody Makera” progla{en je za jednu od najve}ih nada engleskog rocka. Njegova je muzika europsko vi|enje rhythma i bluesa. Chris Rea ne krije svoju privr`enost opusima Vana Morrisona, Elvisa Costella, Bruce Springsteena, Joe Walsha , Rya Coodera i naro~ito oca laid-backa J.J.Calea. Priznaje da ~esto ima problema sa starim blues gitarama koje ne podnose modernu produkciju i puno svjetla na pozornici, pa proizvode ~udne zvukove. Ukratko, bilo je ugodno ostarjeti taj sat i po uz muziku umjetnika koji je u Zagreb stigao zaslugom koncertne agencije “Nota”.

ing his career. He is one of the most respectable singers and guitar players in Great Britain, the author of the hits „On The Beach“, „Road To Hell“, „Blue Café“, „Josephine“ and many others. It is interesting that Chris Rea performed before Queen on the wellknown tour “Magic” from 1987 and 1988. Rea is also an actor and he played a part in a movie from 1999 called “Parting Shots” and acted side by side with John Cleese and Bob Hoskins. MAJORITY OF SONGS DEDICATED TO HIS WIFE Ironically, he played a man with only six weeks left to live, who decides to get rid of all people that had done him any harm. Chris Rea is not a typical showman. He cannot stand the rules of showbusiness, meaning that he cannot be seen on places to which regular stars come. Yet, his cultural status is growing. He uses his stable family situation as a source of energy and inspiration for his songs, and most of them are dedicated to his wife Joana, with whom he has two daughters – Josephine and Julia, which were also inspiration for the songs that carry their names. There is a famous quote by him: “You try hard to record an ordinary song for the radio to help the sale of the album, but once the song becomes popular everybody forgets about the album.” He once admitted that a great role in his love for music was played by Mark Knopfler and The Dire Straits. Chris Rea and the Dire Straits started their career in 1978 but, while the Straits became one of the most popular groups with their first album, Rea’s fame had to wait until the end of the 80s and beginning of the 90s. He started his music career quite late, and the fame and popularity came even later. In 1976 he was proclaimed one of the greatest hopes of English rock by the journalists of the “Melody Maker”. His music is a European view of rhythm and blues. Chris Rea does not hide his respect for the work of Van Morrison, Elvis Costello, Bruce Springsteen, Joe Walsh, Rya Cooder, and particularly for the father of laid-back rock, J.J.Cale. He also recognizes that he frequently has a problem with old blues guitars that cannot handle modern production or the many lights on stage, so they make funny sounds. To make a long story short, it was a pleasure to grow older during that hour and a half with the music of an artist that got to Zagreb thanks to the concert agency “Nota”. www.bihcityreview.com 25 / 2008

MUZIKA / MUSIC 99

BELLISSIMA DESIGNER’S LINE
Osje}ajte se udobno, budite zapa`eni
Feel comfortable and be noticed
Originalno dizajnirana odje}a, kvalitet i estetika
>>>Pripremile/Written by: Aida ^ano, Naida Dervi{halidovi}, Lejla Nuhi}

Creatively designed clothing, quality and esthetics
MODA / FASHION

ku}a latest projects and business of the Prvi bh. modnii brend, modnapotezimaBellissima potvr|uje nou- Thetextile brandfashion industry. Theachievementsintendedfirst BiH vim projektima i poslovnim svoju vode}u poziciju fashion Bellissima confirm its lead position in the counoblasti tekstilne modne industrije u na{oj zemlji. Modeli nami- try’s and models are mainly jenjeni prvenstveno mladim, urbanim i uspje{nim `enama koncept su koji Bellissima od 1997. godine, otkad je po~ela s radom, kontinuirano razvija prate}i svjetske modne trendove i razvijaju}i bh. modnu scenu. for young, urban and successful women. That is the concept under which Bellissima has been creating since 1997 when it started working, and has continuously been developing while at the same time following world trends and contributing to the development of the BiH fashion scene.

103

www.bihcityreview.com 25 / 2008

MODA / FASHION

104

Bellissima danas nudi svoje kreacije u 16 maloprodajnih objekata {irom BiH. Potvrda tome je i nedavno otvoreni ekskluzivni butik BELLISSIMA DESIGNER’S LINE u sarajevskom poslovnom centru UNITIC. U novom izlo`beno-prodajnom objektu modne ku}e Bellissima, osim ekskluzivnih unikatnih modela za sve~ane prilike, u ponudi su i modeli renomiranih bh. dizajnerki Amne Kunovac-Zeki}, Jasne Had`imehmedovi}-Bekri}, Emine Hused`inovi} i Ate Omerba{i}. Prisustvovali smo i modnoj reviji koja je odr`ana povodom otvorenja novog butika i za istu imamo samo rije~i hvale. Na ovoj modnoj reviji su se mogle vidjeti prete`no ve~ernje toalete, haljine svih du`ina, dezena i boja. Sude}i po prijedlozima ovih uspje{nih bh. dizajnerica, ove godine bi se pripadnice ljep{eg spola za ve~ernje izlaske trebale odlu~iti za svilu u zelenoj, plavoj, roza, be`, crnoj ili bijeloj boji. Kreacije predstavljene na ovoj modnoj reviji mogu se na}i u navedenom novootvorenom butiku Bellissime. Savjet na{im ~itateljicama je da obavezno posjete ovaj ili neki drugi butik Bellissime i garantiramo da }ete na}i pone{to za sebe i sebi drage osobe, za casual, poslovne i ve~ernje prilike.

And so, Bellissima models can today be found in 16 retail stores all over BiH. Another corroboration of its success is the recent opening of the exclusive boutique BELLISSIMA DESIGNER’S LINE at Sarajevo’s business center UNITIC. The new boutique, in addition to offering exclusive and unique evening models by Bellissima, also offers creations by renowned BiH designers Amna Kunovac-Zeki}, Jasna Had`imehmedovi}-Bekri}, Emina Hused`inovi}, and Ata Omerba{i}. Furthermore, we have nothing but the very best compliments for the fashion show we attended in the name of the opening of the new boutique. We could see mostly evening gowns, and dresses of all lengths, prints, and colors. Judging from the designs by these successful BiH designers, this season’s trend for the female population when it comes to evening clothing is silk in green, blue, pink, beige, and black and white colors. Of course, all the models that were presented at the show can be found in the new Bellissima boutique. We highly recommend our readers to go and visit either the new one or some other Bellissima boutique, and find something for themselves or their dearest, both for casual and evening occasions.

BIHCITYREVIEW

KOLEKCIJA PROLJE]E – LJETO 2008

SLO

SPRING/SUMMER 2008 COLLECTION

GAN: O riginal by Bellissima
MODA / FASHION 105

/ ljeto 2008. godine women’s line for spring/summer colmarkicom modne ku}e “Bellissima” bh. lection is designed by BiH renowned fashion designer Amna Kolekciju `enske garderobe za prolje}e potpisuje etablirana pod The BellissimaThis season’s wearthemildly inspired by2008 unimodna dizajnerica Amna Kunovac-Zeki}. Garderoba za ovu se- Kunovac-Zeki}. is navy zonu je blago inspirirana mornarskim uniformama, a neke od boja koje prevladavaju su: bijela, plava, crna, crvena, uz akcente u boji zlata. Namijenjena je damama u poslovnoj atmosferi (kostimi, ko{ulje, mantili, hla~e…). Kreacije su od prirodnih vlakana: pamuka, lana, blagog sastava vune, a novina je da je u proizvodnji “Bellissime” ovog puta kori{tena i svila. Tako|er, dio kolekcije je trendovski ura|en, s dosta jarkih boja. forms, and some of the dominant colors are: blue, black, and red with golden nuances. It is intended for ladies in the business environment (suits, shirts, pants...). The designs are made of natural cloth: cotton, flax, light wool, and this time, Bellissima has used silk, too. Also, one part of the collection is trendy featuring intense colors.

www.bihcityreview.com 25 / 2008

BELLISSIMA
BELLISSIMA - THE FIRST BIH FASHION BRAND je od 2006. godine sara|ivati s mladim with young fashzovanim te je ime ion designers back in 2006, a recognized Bellissima modnim kreatorimapo~elapostala prepoznatljivoi obra- Bellissima started cooperatingand became and educatedname
po kvalitetu i pristupa~nim cijenama originalne dizajnirane odje}e. I zato u Bellissimi s ponosom isti~u da su prvi u Bosni i Hercegovini koji su mladim i obrazovanim dizajnerima pru`ili priliku da svoje pret-a-porter kreativne ideje u spoju s kvalitetnim materijalima i pod markicom modne ku}e Bellissima realiziraju u modnoj industriji te ponude krajnjim kupcima u maloprodaji. Pro{irivanjem vlastitih proizvodno-distribucijskih kapaciteta modna ku}e Bellissima uspje{no etablira svoju razvojnu poziciju na tr`i{tu Bosne i Hercegovine. Tako }e ve} naredne godine u novoizgra|enom proizvodno-prodajnom kompleksu na 4.000 kvadratnih metara u Vogo{}i modna ku}a Belissima otvoriti novih 150 radnih mjesta. Investicijska vrijednost izgradnje poslovne zgrade modne ku}e Bellissima u Vogo{}i je pet miliona KM. Ula`u}i u razvoj mladih kreativnih ljudi te nabavljaju}i materijale renomiranih svjetskih brendova, Bellissima svojim kupcima omogu}ava da u svakodnevnim situacijama po pristupa~nim cijenama nose dizajniranu i modernu garderobu, u kojoj }e se osje}ati udobno i biti zapa`eni. Bellissimu ~ine mladi, obrazovani i kreativni ljudi, koji radom i ozbiljno{}u spremno do~ekuju sve izazove ne odstupaju}i od svog osnovnog kriterija - kvaliteta i estetike. thanks to its quality and the affordable prices of its models. That is why Bellissima proudly accentuates that they were the first ones in BiH to give a chance to young and educated fashion designers to materialize their prêt-a-porter creative ideas using high quality materials, and to finally present them to end-users in retail stores under the Bellissima brand. By expanding their production and distribution capacities, the fashion house Bellissima successfully establishes its developing position on the BiH market. And so, as early as next year, Bellissima will also benefit from a new facility of 4.000 square meters in Vogo{}a, and 150 new job openings will be created. The value of the investment for building the business facility of the Bellissima house of fashion in Vogo{}a is five million KM. Investing in the development of young creative people and supplying fabric from world renowned brands, Bellissima offers its clients the opportunity to wear designed clothing in everyday situations making them be noticed and feel comfortable at the same time. Bellissima is made up of young, educated and creative people who face every challenge with hard work and seriousness without forgetting their main objective – quality and esthetics.

PRVI BH MODNI BREND

106

MODA / FASHION

BIHCITYREVIEW

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful