You are on page 1of 172

omslagdef 29-07-2010 11:22 Pagina 1

EASYCRATIE
DE TOEKOMST VAN WERKEN EN ORGANISEREN
Stel het doel centraal en niet de ‘regeltjes om de regeltjes’

In grote, logge organisaties heerst vaak een verstikkende

Aslander & Witteveen


bureaucratie, die het onmogelijk maakt om de grote vraagstuk-
ken op te lossen. Er zijn genoeg mensen die de oplossingen
hebben, maar zij worden nog al te vaak belemmerd door regels,
hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking. Dat moet en
Martijn Aslander
kan anders: vervang de bureaucratie door de easycratie!

De easycratie is een netwerk van professionals, dat naast de


traditionele bureaucratieën een steeds machtiger en invloed-
Erwin Witteveen
rijker bolwerk wordt. En dat uiteindelijk zelfs de bestaande
bureaucratie zal dwingen ook easycratisch te worden.

Easycratie roept op tot een nieuwe manier van werken, organi-


seren én samenwerken die dwars door bestaande organisatie-
structuren heen gaat. Het laat zien hoe je samen met andere
bevlogen professionals het verschil kunt maken, ongeacht je
plaats in de traditionele hiërarchie. Je hoeft niet eerst CEO of

EASYCRATIE
minister-president te worden om dingen te kunnen verbeteren.
Je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste spelregels kent.
Want van boven naar beneden werkt anders dan van beneden
naar boven.

Martijn Aslander geeft lezingen over onderwerpen als de


netwerksamenleving, web 2.0, het slim delen van kennis,
collectieve intelligentie en zwermen; dé ingrediënten van
de easycratie.
Erwin Witteveen is een journalist/publicist die met humor
en diepgang ingewikkelde zaken in heldere taal opschrijft.
Hij schrijft voor vakbladen op het gebied van marketing en
management.

978 90 5261 702 2


801


<8JP:I8K@<


<8JP:I8K@<
;<KF<BFDJKM8EN<IB<E<EFI>8E@J<I<E

':KMBCG LE:G=>K
KPBG 1BMM>O>>G
'>>K BG?HKF:MB> HO>K =>S> >G :G=>K> NBM@:O>G DNGM N O>KDKBC@>G ;BC
-=N %E:GM>GL>KOB<>
*HLM;NL 
 >: >G "::@
M>E    
PPP L=N GE L>KOB<>

  -=N /BM@>O>KL ;O >G "::@

<:=>FB< ->KOB<> BL >>G BFIKBGM O:G -=N /BM@>O>KL ;O

,>=:<MB> .::EP>KDIE::ML FLM>K=:F


H>DO>KSHK@BG@ 0BEE: 3 >G "::@
#EENLMK:MB>L :GC: -<A::I PPP =:GC:L<A::I GE
">M PHHK= >:LR<K:MB> BL ;>=:<AM =HHK GC: 1:LL>G::K PPP :GC:P:LL>G::K GE

BL ; G   
GN K 

)I =BM P>KD BL >>G K>:MBO> HFFHGL


EB<>GMB> G::FLO>KF>E=BG@ ‹ GB>M <HFF>K

<B>>E ‹ @>>G :?@>E>B=> P>KD>G (>=>KE:G= O:G MH>I:LLBG@ BM ;>M>D>GM =:M
OHHK GB>M
<HFF>K<BeE> =H>E>BG=>G => @>;KNBD>K =BM P>KD F:@ A>K@>;KNBD>G
DHIBeK>G >G O>KLIK>B=>G FBML HG=>K G::FLO>KF>E=BG@ >G SHG=>K ;>P>KDBG@
BC A>K@>;KNBD >G O>KLIK>B=BG@ =B>G>G =>S> EB<>GMB>OHHKP::K=>G O>KF>E= M>
PHK=>G ::G =>K=>G HG=>K O>KPBCSBG@ G::K K>:MBO> HFFHGL
0>K=>K ;>KNLM>G :EE> :NM>NKLK><AM>G >G =:M:;:GDK><AM>G O:G =>S> NBM@:O> ;BC
=> :NM>NKL >G -=N /BM@>O>KL ;O
#G @>PHHG (>=>KE:G=L OHHK =BM ;H>D FH>M C> ;>M:E>G F::K C> DNGM =BM P>KD
LMK:DL @K:MBL :EL I=?
;>LM:G= =HPGEH:=>G A>K@>;KNBD>G ;BCOHHK;>>E= :EL
HG=>KPBCLF:M>KB::E MH>I:LL>G BG C> >B@>G P>KD >G =HHKLMNK>G HG=>K OHHKP::K=>
=:M C> >K S>E? @>>G @>E= ::G O>K=B>GM 0>KDHI>G H? @>;KNBD>G OHHK <HFF>K<BeE>
:<MBOBM>BM>G D:G =NL GB>M )I =>S> F:GB>K ;EBC?M A>M P>KD HHD ;>L<ABD;::K :EL A>M
BG => MH>DHFLM BG =KNDOHKF GB>M F>>K M> DKBC@>G BL 0HHK F>>K BG?HKF:MB>
PPP <K>:MBO><HFFHGL GE

4H>DPHHK=>G ;NK>:N<K:MB> HK@:GBL:MB> G>MP>KD IKH?>LLBHG:EL
9<JK<C<Q<I#

0KBCP>E F>M>>G G: => IN;EB<:MB> O:G :LR<K:MB> >BG= :N@NLMNL  O>KL<A>G>G


MB>GM:EE>G K><>GLB>L >G ::G;>O>EBG@>G HI BGM>KG>M BCG: :EE> K>:<MB>L P:K>G
EHO>G= > F>>LM @>GH>F=> PHHK=>G P:K>G BGLIBK>K>G= ;::G;K>D>G= >G
S>>K OEHM @>L<AK>O>G
>G O:G => F>>LM DKBMBL<A> K>:<MB>L DP:F O:G K:GL ,H>F>G "BC BL BG  F>M
I>GLBH>G @>@::G G: >>G LN<<>LOHEE> EHHI;::G P::KBG ABC HG=>K :G=>K> =>KMB>G
C::K EB= P:L O:G => =BK><MB> >G ,::= O:G >LMNNK O:G !>G>K:EB 0>KS>D>KBG@L

@KH>I =BK><MB>OHHKSBMM>K O:G > F>KL?HHKML> 0>KS>D>KBG@>G >G @KH>IL=BK><

M>NK )K@:GBL:MB> O:G HKMBL -, K:GL >K@>K=> SB<A MBC=>GL A>M E>S>G ::G =>
LHFL D:KBD:MNK:E> ;>L<AKBCOBG@ O:G => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB> >LHG=:GDL
<HG<EN=>>KM ,H>F>G G: E>SBG@ #D OBG= :LR<K:MB> >>G ;H>D =:M >ED> SB<AS>E?
L>KB>NL G>F>G=> E>B=BG@@>O>G=> FH>M E>S>G Ž
)I O>KSH>D O:G => :NM>NKL L<AK>>? ABC >>G OHHKPHHK= ;BC => MP>>=> =KND

= MAL?=N=J

MFFINFFI;9@A;<)<FGC8><

:LR<K:MB> BL >>G FNLM OHHK B>=>K> F:G:@>K =B> SB<AS>E? L>KB>NL G>>FM

EL C> OBG=M =:M => ANB=B@> HK@:GBL:MB>L ;NK>:N<K:MBL<A SBCG P::K;BC A>M F:G:@>

F>GM OHHK:E ;>SB@ BL => >B@>G IHLBMB> O>BEB@ M> LM>EE>G D>GGBL GB>M P>GLM M> =>E>G
SH O>>E FH@>EBCD K>@>EL ;>=>GDM HF A>M ;>LM::G=> BG LM:G= M> AHN=>G BGGHO:

MB>O> B=>>eG :EL ;>=K>B@>G= >KO::KM >G MHI


=HPG PBE ::GLMNK>G =:G DNG C> =BM
OHHKPHHK= @>KNLM HO>KLE::G >G @>EBCD ::G A>M E>S>G O:G A>M ;H>D ;>@BGG>G

0BG= C> ><AM>K =:M >K HHD O>>E HK@:GBL:MB>L SBCG P::K => E>B=BG@ P>E =>@>EBCD
;>SB@ BL F>M A>M HK@:GBL>K>G O:G => FB==>E>G SH=:M IKH=N<M>G >G =B>GLM>G @>E>

O>K= PHK=>G =B> ::GLENBM>G HI => ;>AH>?M> O:G => DE:GM E>>L =:G =BM OHHKPHHK=
HF M> OHHKDHF>G P:M FBC HO>KDP:F ;BC A>M E>S>G O:G A>M ;H>D

#D S>E? P>K= G:F>EBCD P:M @>iKKBM>>K= MH>G BD HI SH O>>E IE::ML>G >>G D:KBD:MNNK
::GMKH? O:G P:M => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> P>K= @>GH>F= #D A>KD>G=> =::KBG
GB>M F>>K => HK@:GBL:MB>L SH:EL BD =B> S>E? A>; @>D>G= (:MNNKEBCD ;>LM::G >K
HK@:GBL:MB>L P::K ;NK>:N<K:MB> >G ABeK:K<AB> >>G ;>E>FF>KBG@ OHKF>G F::K >K
SBCG >K HHD A>>E O>>E =B> :G=>KL BG >ED::K LM>D>G

(>>F => DE>BG>K> HK@:GBL:MB> P::K => HHKLIKHGD>EBCD> >B@>G::K HG=>KG>F>K


GH@ ::G A>M KH>K LM::M "BC BL NBMLM>D>G= HI => AHH@M> O:G P:M >K HI => OEH>K

(
) %7 ='6%8- )

LI>>EM ABC P>>M IKBF: SBCG I>KLHG>>E M> FHMBO>K>G SBCG HK@:GBL:MB> D>GM >>G
FBGBFNF ::G K>@>EL >G DHKM> <HFFNGB<:MB>EBCG>G
:G SBCG >K => P:M @KHM>K> HK@:GBL:MB>L P::K :K;>B=LO>K=>EBG@ GHH=S:D>EBCD
PHK=M :M E>O>KM OHHK=>>E HI F::K HHD NBM=:@BG@>G "H> SHK@ C> ;BCOHHK

;>>E= =:M => HG=>K=>E>G HIMBF::E HI >ED::K ::G@>LEHM>G ;EBCO>G "H> AHN=
C> => ?H<NL HI => DE:GM >G HI => LMK:M>@BL<A> OK::@ PA:M ;NLBG>LL :K> P> BG
>M<>M>K:

G =:M SBCG GN G>M => M:D>G O:G A>M F:G:@>F>GM 1:GG>>K => @KH>B O:G =>
HK@:GBL:MB> O>K=>K@::M F>>LM:E =HHK ?NLB> H? HO>KG:F> PHK=>G =>S> NBM=:

@BG@>G @KHM>K > :?LM:G= O:G MHI MHM ;>=KBC?LOEH>K BL HGHO>K;KN@;::K @KHHM
::G A>M PHK=>G ::G=>>EAHN=>KLP::K=> >BLM :EE> ::G=:<AM HI O:G => MHI
LM:FF>GLMKBC= MNLL>G => HHKLIKHGD>EBCD> ;>=KBCO>G PHK=M OHHK LHFFB@>G
>>G ?:OHKB>M LI>E $NBLM ;BC =>S> HK@:GBL:MB>L LI>>EM O>>E O:G =:M@>G> P:M BG
A>M ;H>D :EL D>GF>KD>G O:G HK@:GBL:MB>L @>SB>G PHK=M G S>D>K OHHK =>S>
HK@:GBL:MB>L BL A>M @>;H=>G> BGM>K>LL:GM

'BCG :=OB>L BL MBE GB>M M> SP::K ::G => ;>L<AKBCOBG@ O:G => ABeK:K<ABL<A>
;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> F::K OHE@ A>M ;>MHH@ =:M M>ED>GL ::G@>>?M HI
P>ED> PBCS> => FH@>EBCD> D:K:DM>KBLMB>D>G O:G >>G HK@:GBL:MB> ;>iGOEH>=
@::G PHK=>G =HHK GB>NP> HGMPBDD>EBG@>G

1:M SBCG => >??><M>G O:G => GB>NP> BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ P::KBG F>G
BG?HKF:MB> PBE HGMLENBM>G >G =>E>G OHHK A>M HIEHLL>G O:G IKH;E>F>G 1:M
BL A>M >??><M =::KO:G HI => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK GN BG?HKF:MB> DKBLDK:L =HHK
=> HK@:GBL:MB> D:G LMKHF>G 1:M SBCG => @>OHE@>G P:GG>>K BG?HKF:MB> OKBC
NBM@>PBLL>E= D:G PHK=>G F>M => ;NBM>GP>K>E= 1:M SBCG => @>OHE@>G OHHK
=> :K;>B= => ?NG<MB> => IHLBMB> 1:M @>;>NKM >K P:GG>>K A>M LH<B:E> D:IB

M::E O:G B>F:G= DHFM M> LM::G G::LM H? S>E?L BG IE::ML O:G P:M SBCG ?NG<MB> BG
A>M ><HGHFBL<A O>KD>>K P::K= BL 1:M SBCG => @>OHE@>G O:G A>M FH;BEBL>K>G
O:G <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> HI A>M IKH=N<M O:G >>G ;>=KBC? HI => ;>=KBC?L>M

AB>D 1:M ;>M>D>GM => =>O:EN:MB> O:G >B@>G=HF P::KOHHK OKN<AM@>;KNBD BG


=> IE::ML MK>>=M G P:M ;K>G@>G => O>KO:G@>KL O:G A>M MK:=BMBHG>E> @>E=
M>P>>@ EL C> S:D>G >>KLM P>@@>>?M O>K=B>G C> =:G GH@ P:M

)I O>>E O:G =>S> OK:@>G @::M A>M ;H>D BG F::K A>M BL => NBM=:@BG@ OHHK =>
E>S>K HF => OK::@ ::G SB<AS>E? H? ::G SBCG HK@:GBL:MB> M> LM>EE>G ">M ;H>D BL
NBM>KF:M> ;H>B>G= F>=> =:GDSBC => O>E> IK:DMBCDOHHK;>>E=>G M>K BEENLMK:MB>
O:G P:M >K ::G @>OHE@>G :E SB<AM;::K BL

#D OBG= :LR<K:MB> >>G ;H>D =:M >ED> SB<AS>E? L>KB>NL G>F>G=> E>B=BG@@>

O>G=> FH>M E>S>G 0HHK B>=>K :G=>K BL A>M >>G NBM>KF:M> BGM>K>LL:GM ;H>D

)


=:M E::M SB>G AH> => P>K>E= ::G A>M O>K:G=>K>G BL >G BG P>ED HG@>D>G=
M>FIH ">M BL GB>M HG=>GD;::K =:M => ?:L> =B> PBC GN F>> F:D>G BG => MH>

DHFLM O>K@>E>D>G PHK=M F>M => IKHFBG>GM> IE>D O:G => #G=NLMKBeE> ,>OH

ENMB> >G PB> P>>M PHK=M A>M =:G => MBC= O:G => :LR<K:MB> @>GH>F=

K:GL ,H>F>G
;GFGGE GJ?9FAK9LA=<=KCMF<A?= !=H=FKAGF==J< F9 B9J=FD9F? GH <AJ=;LA=
=F
,N
FAN=9M O=JCR99E L= RABF ?=O==KL :AB N=JR=C=J99JK <NAK==JL =F ;G9;@L
GF<=J E==J RRH=JK

0D9C NGGJ @=L L=J H=JK= ?99F N9F <= LO==<= GHD9?=
CO9E =J FG? ==F AFL=J=KK9FL :=JA;@L :AFF=F

88E9<M<C@E>
:LR<K:MB> BL BG FBCG H@>G >>G IK:<AMB@ @>L<AK>O>G ;H>D ;>LM>F= OHHK >>G
@KHHM IN;EB>D >G F>M >>G BGAHN= P::KF>> BD A>M S>>K >>GL ;>G #G FBCG
;H>D > 1>K>E= K>>DM )I>G =:M >BG=  O>KL<ABCGM SNE C> MP>> AHH?=

LMNDD>G ::GMK>??>G P::KBG BD S>E?L =>S>E?=> EBM>K:MNNK A>; @>;KNBDM >G MHM
=>S>E?=> <HG<ENLB>L DHF :M D:G @>>G MH>O:E SBCG 1BC @>O>G >>G >Q:<M>
P>>K@:O> O:G A>M@>>G ><AM BG => P>K>E= ::G => A:G= BL

*KH? =K 1BF $ => ,B==>K


"GG?D=J99J .G=CGEKLGF<=JRG=C /FAN=JKAL=AL .O=FL=

*


@E?FL;

( @ec\`[`e^

) ;\\XjpZiXk`jZ_\Y`Yc`fk_\\b

* Qn\id\e

+ <ogcfj`\mXeb\ee`jfekn`bb\c`e^\e`eefmXk`\

, ;peXd`\b\ejcX^biXZ_kmXee\kn\ib\e

- KXc\ek^\[`akY\k\i`ee\kn\ib\e[Xe`e_`‡iXiZ_`\‡e

. NXXi[\Y\gXc`e^ 

/ Q`e^\m`e^

0 <XjpZiXk`\`e[\gifÔkj\Zkfi

(' <XjpZiXk`\`e[\efe$gifÔkj\Zkfi

(( 8e[\ijn\ib\e#jc`dd\in\ib\e

,
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB(J8D<E><M8K
-RSVKERMWEXMIQSHIPPIRZERHIIIIY[[EVIRLMtVEVGLMIQEGLXGSRXVSPI
IR OIRRMWQSRSTSPMI HI FIPERKVMNOWXI QEREKIQIRXXSSPW (SSV HI OSQWX
ZERHIMRJSVQEXMIQEEXWGLETTMNLIFFIRHI^IXSSPWWXIVOEEROVEGLXMRKI
FSIX 3J QIR LIX RY [MP SJ RMIX SVKERMWEXMIW [SVHIR WXIIHW QIIV ZER
SRHIVEJ EERKIWXYYVH MR TPEEXW ZER XSTHS[R ;I ^YPPIR QSIXIR PIVIR
SQKEERQIXHIRMIY[I[IXXIRIRQSKIPMNOLIHIR(EXMW[EXIEW]GVEXMI
HSIX )EW]GVEXMI KEEX H[EVW HSSV FIWXEERHI SVKERMWEXMIWXVYGXYVIR LIIR
1EEVIEW]GVEXMIMWKIIREREVGLMIKIIRTSPMXMIOTEQµIX,IXMWIIRQERMIV
ZER[IVOIR>S[IPZSSVMRHMZMHYIREPWZSSVSVKERMWEXMIW)RzzOZSSVHI
XVEHMXMSRIPIQEREKIV

-
?\kgifYc\\d
@EC<@;@E>
(
&MNREIPOTVSFPIIQMRHILYMHMKIWEQIRPIZMRKMWMRHIOIVRIIRFYVIEY
GVEXMWGLTVSFPIIQ)V^MNRKIRSIKQIRWIRHMIHISTPSWWMRKIREP[IXIR
QEEVHIYMXZSIVMRK[SVHX RSK FIPIQQIVHHSSVIIRZIVWXMOOIRH[IF
ZERFYVIEYGVEXMIVIKIPWTVSXSGSPPIRTVSGIHYVIWLMtVEVGLMItRIRIIR
KIFVIOEERWEQIR[IVOMRK

;\fgcfjj`e^
)EW]GVEXMIMWIIRRMIY[IQERMIVZER[IVOIRSVKERMWIVIRIRWEQIR[IV
OIRMRHIIIIY[¦FMRRIRHIFIWXEERHIWTIPVIKIPWqRLERHMKKIFVYMO
QEOIRHZERHIZSSVMIHIVIIRZVMNXSIKEROIPMNOIZIV[SVZIRLIHIRZERHI
MRJSVQEXMIXIGLRSPSKMI(IIEW]GVEXMIMWHIPIYOWXIZSVQZERFYVIEY
GVEXMI(IQMRWXQSIMPMNOI)RLIXPIYOIMWYOYRXIVQSVKIRSGLXIRHEP
QIIFIKMRRIR3JYRYEJHIPMRKWQEREKIVFIRXSJFIPIMHWEQFXIREEV
^^T«IVSJZVMN[MPPMKIVFMNHITPEEXWIPMNOIWTSVXGPYF9LSIJXRMIXXI[EGLXIR
STHIZSPKIRHIZIVOMI^MRKIRSJSTHIZSPKIRHIHMVIGXMIZIVKEHIVMRK(I
IEW]GVEXMIMWIIRQERMIVZER[IVOIR

<8JP:I8K@<#?F<N<IBK;8K;8E6
> >:LR<K:MB> BL >>G IH@BG@ HF => E>NDLM> >G F:DD>EBCDLM> F:GB>K O:G
;NK>:N<K:MB> NBM M> OBG=>G -ENBI>G=>KPBCL BL => FH=>KG> L:F>GE>OBG@ =>
:?@>EHI>G MB>G C::K O>K:G=>K= BG >>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@
> M><AGB>D ?:<BEBM>>KM F>>K =:G HHBM =:M D>GGBL @>F:DD>EBCD MH>@:GD>

EBCD BL >G =:M F>GL>G HI @KHM> L<A::E F>M >ED::K O>K;HG=>G SBCG HHK =>
<HF;BG:MB> O:G =>S> MP>> ?:<MHK>G HGMLM::G HO>K:E G>MP>KD>G =B> >GHKF
DK:<AMB@ >G O>>E;>EHO>G= SBCG > O>K:G=>KBG@>G @::G LG>E > <HF;BG:MB>
O:G OKBC MH>@:GD>EBCD> D>GGBL >G O>K;HG=>G L:F>GP>KD>G=> F>GL>G BL SH
DK:<AMB@ =:M >K HI>>GL HO>K:E D:GL>G EB@@>G HF @KHM> OK::@LMNDD>G HI M>
EHLL>G EE>>G BG => IK:DMBCD BL =:M LHFL GH@ E:LMB@ HF=:M => HIEHLLBG@>G
O::D ;>E>FF>K= PHK=>G =HHK => ;NK>:N<K:MB> O:G @KHM> EH@@> HK@:GBL:MB>L

.
) %7 ='6%8- )

1> =H>G =BG@>G F>>LM:E HI => HN=> F:GB>K 1> P>KD>G F>>LM:E BG HK@:GB

L:MB>FH=>EE>G =B> HGMPBDD>E= SBCG BG >>G MBC=I>KD OkkK => BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ >G MBC=I>KD =:M SB<A D>GF>KDM> =HHK HGMH>@:GD>EBCD>


:?@>L<A>KF=> BG?HKF:MB> %>GGBL BL F:<AM >G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNK>G DP:F>G =::K EH@BL<A>KPBCL NBM OHHKM '::K GN BG?HKF:MB> SH


MH>@:GD>EBCD BL @>PHK=>G SBCG =B> HN=> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MN

K>G HI>>GL >>G LMND FBG=>K EH@BL<A G :EL D>GGBL BL F:<AM DEHIM ‹ >G PB>
A>>?M =::K HHBM ::G @>MPBC?>E= ‹ SBCG P> =:G GB>M :EE>F::E F:<AMB@ @>PHK

=>G GN P> :EE>F::E MH>@:G@ MHM =B> D>GGBL A>;;>G

">M SBCG GB>M :EE>>G => ;NK>:N<K:MBL<A> K>@>EL =B> => OHHKNBM@:G@ ;>E>FF>

K>G 'BGLM>GL G>M SH ;>E:G@KBCD SBCG => O:LM@>KH>LM> @>PHHGM>L O:G A>M
BG=BOB=N 1> A>;;>G P>E GB>NP> BGSB<AM>G GB>NP> DK:<AM>G GB>NP>
FH@>EBCDA>=>G F::K P> DNGG>G >K O::D GH@ GB>M F>> P>KD>G .>F>>K
=::K P> @>P>G= SBCG HF M>KN@ M> O:EE>G HI => HN=> F:GB>K O:G =>GD>G >G
=> ;>D>G=> F:GB>K O:G P>KD>G
> >:LR<K:MB> BL =::KHF kkD >>G ;>PNLMPHK=BG@LIKH<>L 1> FH>M>G
>K::G P>GG>G =:M A>M O:G ;HO>G G::K ;>G>=>G ::GLMNK>G O:G >>G HK@:GB

L:MB> :G=>KL P>KDM =:G O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G G A>M BL S>E?L => OK::@ H?
>K BG => >:LR<K:MB> >G BG => G:;BC> MH>DHFLM GH@ P>E LIK:D> BL O:G >>G
;HO>G
HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> D>GGBL LEBF =>E>G K:=B<:E> MK:GLI:K:GMB>
HI>GA>B= O>K;BG=>G SP>KF>G ‹ =:M SBCG MRIBL<A> MA>F:L O:G FH=>KG>
HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G P::K;BC GB>M F>>K O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G H? O:G
;HO>G G::K ;>G>=>G PHK=M @>=:<AM > >:LR<K:MB> BL FBG=>K EBG>:BK O:G ::K=
>G PBE :E =>S> MA>F:L O>K;BG=>G

<8JP:I8K@<#N8K?<KEàyK@J
> >:LR<K:MB> ;B>=M @>>G I:GDE:K> HIEHLLBG@>G F::K BL F>>K >>G =>GDKB<A

MBG@ > >:LR<K:MB> ;B>=M =BL<NLLB>INGM>G =B> B>=>K>>G BG LM::M LM>EE>G HF


HIEHLLBG@>G M> ;>=>GD>G )F ;>LM::G=> FH@>EBCDA>=>G M> ;>GNMM>G

> >:LR<K:MB> BL @>>G :G:K<AB> > >:LR<K:MB> BL @>>G K>OHENMBHG:BK> LMKH

FBG@ =B> ;NK>:N<K:MBL<A> LRLM>F>G HFO>K PBE D>@>E>G 1:GM F>M =>
;NK>:N<K:MB> BL BG => D>KG GB>ML FBL EL PBC >>G ;KHH=C> A:KBG@ DHI>G ;BC
>>G OBLLM:EE>MC> =:G BL A>M >>G A>>E IK>MMB@ B=>> =:M >K BGLM:GMB>L ;>LM::G =B>
<HGMKHE>K>G H? =B> OBL GB>M M> O>>E ;:<M>KBeG ;>O:M )HD BL A>M –CG =:M >K
BGLM:GMB>L SBCG =B> K>@>EL HILM>EE>G HF >KOHHK M> SHK@>G =:M => S>> GB>M
PHK=M E>>@@>OBLM SH=:M HGS> G:DHF>EBG@>G HHD GH@ O:G >>G ;KHH=C>
A:KBG@ DNGG>G @>GB>M>G
EE>>G >>G M>O>>E ::G ;NK>:N<K:MB> P>KDM O>KLMBDD>G= >G LM::M HIEHLLBG

@>G BG => P>@ > >:LR<K:MB> IKH;>>KM GB>NP> P>@>G M> OBG=>G P::K;BC IKH

/
 - 2 0) - (- 2 +

;E>F>G :EL D:GL>G PHK=>G @>SB>G G P::K D:GL>G PHK=>G HF@>S>M BG <K>

:MB>O> HIEHLLBG@>G

MFFIN@<@J;@K9F<B6
#G >ED> @KHM> @KH>I F>GL>G BG >ED> HK@:GBL:MB> ;>OBG=>G SB<A SHP>E
;>AHN=SN<AMB@>G :EL O>K:G=>KBG@L@>SBG=>G BM ;H>D KB<AM SB<A OHHKG:F>

EBCD HI BG=BOB=N>G =B> LMK>O>G G::K O>K;>M>KBG@>G )I F>GL>G =B> SB<A K>:

EBL>K>G =:M >>G O>K;>M>KBG@ I>K =>–GBMB> >>G O>K:G=>KBG@ BL AH> O>KO>E>G=
=:M HHD D:G SBCG P:GM O>K:G=>KBG@>G @::G GN >>GF::E @>I::K= F>M HGS>

D>KA>=>G >G D:K:DM>KL<A>ML O:G => @>FB==>E=> >:LR<K::M SHN >K :EL OHE@M
NBM DNGG>G SB>G A>M BL B>F:G= =B> SBCG P>KD F>M >GMAHNLB:LF> >G I:LLB>
=H>M #>F:G= =B> EB>O>K => A:G=>G NBM => FHNP>G LM>>DM =:G => D:GMC>L >K
:—HHIM #>F:G= =B> SB<A GB>M O>KL<ANBEM F::K BGBMB:MB>? =NK?M M> G>F>G >G
SBCG G>D NBM =NK?M M> LM>D>G #>F:G= =B> OH>EM =:M => HN=> P>@ O::D GB>M
F>>K => CNBLM> BL #>F:G= =B> LH<B::E
F::ML<A:II>EBCD ;>PNLM BL O>K:GM

PHHK=>EBCDA>B= G>>FM >G SBCG LE:@DK:<AM PBE O>K@KHM>G #>F:G= =B> GB>M SH
GH=B@ A>M PB>E AH>?M NBM M> OBG=>G F::K @K::@ @>;KNBDF::DM O:G => FH@>

EBCDA>=>G =B> >K :E SBCG


> >:LR<K:MB> LM::M EHL O:G A>M MRI> HK@:GBL:MB> )O>KA>B= H? ;>=KBC?LE>

O>G =:M F::DM BG IKBG<BI> GB>M NBM (>M SH @H>= :EL ;NK>:N<K:MB> SHP>E ;BC
HO>KA>B=LBGLM:GMB>L :EL ;BC @KHM> <HFF>K<BeE> ;>=KBCO>G A>>KLM 0HHK >>G
>:LR<K::M F::DM A>M GB>M NBM H? ABC => >:LR<K:MBL<A> P>KDPBCS> MH>I:LM BG >>G
GHG
IKH–MHF@>OBG@ HF >>G F::ML<A:II>EBCD OK::@LMND HI M> EHLL>G H? BG
=> <HGM>QM O:G >>G ;>NKL@>GHM>>K=> FNEMBG:MBHG:E OHHK A>M O>K@KHM>G O:G
A>M F:KDM::G=>>E
> >:LR<K:MB> LM::M HHD EHL O:G K:G@>G >G LM:G=>G #>=>K>>G D:G >:LR

<K::M SBCG O:G ) MHM CHG@LM> ;>=B>G=> O:G FBGBLM>K MHM @>F>>GM>:F;M>

G::K > >:LR<K:MB> EHHIM =P:KL =HHK :EE> ;>LM::G=> ABeK:K<AB>eG A>>G 0B:
M:EEHS> ?HKF>E> >G BG?HKF>E> G>MP>KD>G SBCG >K <HGM:<M>G MNLL>G AHH@@>

IE::MLM>G >G E::@@>IE::MLM>G BG => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK 4BC


<HFFNGB<>K>G F>M >ED::K >G =>S> <HGM:<M>G A>;;>G GB>M :EE>>G BGOEH>= HI
=> ;>LENBMOHKFBG@ F::K HHD LM>>=L O:D>K >G LM>>=L BG@KBCI>G=>K K><AM

LMK>>DL HI => NBMOH>KBG@ O:G GB>NP> BGBMB:MB>O>G

ääBMFFI;<KI8;@K@FE<C<D8E8><I
'::K kkD => MK:=BMBHG>E> ;>AHN=SN<AMB@> F:G:@>K H? E>B=BG@@>O>G=>
A>>?M O>>E ;::M ;BC D>GGBL HO>K => >:LR<K:MB> "BC D:G >K SBCG OHHK=>>E F>>
=H>G 1:GM >ED> F:G:@>K P>>M =B>I BG SBCG A:KM =:M ;>AHN=SN<AM GHHBM
F>>K D:G SBCG =:G >>G MBC=>EBCD> LMK:M>@B> HF :EL HK@:GBL:MB> M> HO>KE>O>G
)HD :E BL >>G HK@:GBL:MB> GH@ SH I>K?><M => P>K>E= LM::M GB>M LMBE > HF@>

OBG@ O:G >>G HK@:GBL:MB> O>K:G=>KM OHHKM=NK>G= > OK::@ O:G DE:GM>G O>K

:G=>KM => ;>AH>?M>G O:G F>=>P>KD>KL O>K:G=>K>G A>M ::G;H= HI =>

0
) %7 ='6%8- )

:K;>B=LF:KDM O>K:G=>KM => M><AGHEH@B> O>K:G=>KM >G A>M ::G;H= O:G <HG

<NKK>GM>G O>K:G=>KM G HF A>M GH@ <HFIE>Q>K M> F:D>G =HHK =>S> OHHKM

=NK>G=> LMKHHF O:G O>K:G=>KBG@>G DHF>G => ;>=K>B@BG@>G >G => <HG<NK

K>GMB> GB>M :EE>>G NBM O>KP:<AM> F::K HHD NBM HGO>KP:<AM> AH>D %&'
<HG<NKK>>KM GB>M :EE>>G F>M :LRC>M F::K HHD F>M GB>NP> AH@>LG>EA>B=L

MK>BG>G =B> >>G :EM>KG:MB>? DNGG>G ;B>=>G OHHK OEB>@K>BS>G H<:


HE: <HG

<NKK>>KM GB>M :EE>>G F>M *>ILB F::K HHD F>M >>G =K:GDF>KD =:M >>G GB>NP
LM>KD O>K;>M>K= O>KL OKN<AM>GL:I HI => F:KDM ;K>G@M ,.& HG=>KOBG=M GB>M
:EE>>G <HG<NKK>GMB> O:G -- >G O:G => IN;EB>D> HFKH>I F::K HHD O:G
–EF
=O=L =B> HI>>GL OHHK MP>> >NKH BG => ;:DD>G O:G K>> ,><HK= -AHI
EB@@>G > @H>=EHI>G=> DKH>@ D:FIM GB>M :EE>>G F>M => =K>B@BG@ =:M =>
DE:G=BSB> P>@EHHIM G::K A>M GB>NP> MK>G=R <:?b BG => LM:= F::K HHD G::K
ANBLD:F>KL HF=:M => DE:GM =::K GH@ PbE F:@ KHD>G
">M BL GB>M :E M> @>P::@= HF M> O>KHG=>KLM>EE>G =:M >ED> HK@:GBL:MB> =B>
DB>LM OHHK => INK> ;>AHN=SN<AM SBCG >B@>G @K:? @K::?M 0KH>@ H? E::M BL >K
@>>G IE::ML F>>K OHHK => >>GL SH LN<<>LOHEE> ;>AHN=SN<AMB@> HK@:GBL:MB>
=HHK=:M OK::@ >G ::G;H= BG => ><HGHFB> BG@KBCI>G= SBCG O>K:G=>K= >
HK@:GBL:MB> OHHKM=NK>G= ::GI:LL>G >G O>K;>M>K>G BL >>G FNLM HF M> HO>KE>

O>G 0>K:G=>KBG@>G SBCG >>G GHH=S::D

9FE;><EFFK
0>K:G=>KBG@>G SBCG GHH=S:D>EBCD > O:G G:MNK> O>K:G=>KBG@L@>SBG=> >:LR

<K:M>G DNGG>G =::KHF G:MNNKEBCD> ;HG=@>GHM>G SBCG O:G => ;>AHN=SN<A

MB@> MK:=BMBHG>E> F:G:@>K >B=>G =B>G>G BFF>KL A>MS>E?=> =H>E >KOHHK


SHK@>G =:M => HK@:GBL:MB> >>G GNMMB@> ;BC=K:@> ;EBC?M E>O>K>G SH=:M => HK@:

GBL:MB> HHD BG => MH>DHFLM ;>LM::GLK><AM AHN=M


">M ;BCDHF>G=> OHHK=>>E OHHK => MK:=BMBHG>E> F:G:@>K BL =:M => >:LR

<K:M>G GN CNBLM FA=L : IKBHKB ::G SBCG LMH>EIHM>G S:@>G $NBLM HI =BM INGM
A>;;>G F:<AMA>;;>KL >>G =B>I@>PHKM>E=> :K@P::G M>@>G O>K:G=>KBG@L@>

SBG=> DK:<AM>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> #G => F:G:@>F>GMMA>HKB>eG O:G =>


 > >>NP LI>>EM => ABeK:K<AB> >>G <KN<B:E> KHE )K@:GBL:MB>L P>K=>G O:G
;HO>G G::K ;>G>=>G ::G@>LMNNK= > D>GGBL >G BG?HKF:MB> =B> => GHH=S:

D>EBCD> ;HNPLM>G>G OHKF>G OHHK >>G @H>=> ;>LENBMOHKFBG@ P>K=>G BG =>


MHI O:G => ABeK:K<AB> :?@>L<A>KF= > M:E>GMOHEE> >G :F;BMB>NS> F>=>P>K

D>KL BG HK@:GBL:MB>L LMNBMM>G =BDPBCEL HI =>S> ;>E>FF>K>G=> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK )F >>G SBGOHEE> ;BC=K:@> M> DNGG>G E>O>K>G ::G => OHHKNBM@:G@
O:G => HK@:GBL:MB> A:==>G SBC MH>@:G@ GH=B@ MHM => BG?HKF:MB>;HNPLM>G>G
G HF =B> MH>@:G@ M> O>KDKBC@>G FH>LM>G SBC >>KLM DEBFF>G BG => ABeK:K

<AB> G HF M> DNGG>G DEBFF>G BG => ABeK:K<AB> P:L A>M O::D GHH=S:D>

EBCD HF M> S:@>G ::G => LMH>EIHM>G O:G F>GL>G AH@>K BG => ABeK:K<AB> 0>K

;>M>KBG@ O:G => HK@:GBL:MB> P:L O>>E:E A>M :<AM>KEB@@>G=> B=>:EBLMBL<A>

('
 - 2 0) - (- 2 +

=H>E F::K => K:MK:<> BG => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK P>K= A>M FB==>E HF =:M
=H>E M> ;>K>BD>G
#G => ANB=B@> L:F>GE>OBG@ BL =:M FB==>E :<AM>KA::E= HHK => HIDHFLM
O:G => BG?HKF:MB>M><AGHEH@B> BL => F>>LM> BG?HKF:MB> MK:GLI:K:GM >G OKBC
MH>@:GD>EBCD @>PHK=>G #G => F>>LM> HK@:GBL:MB>L A>>?M => FH=:E> F>=>

P>KD>K OKBC MH>@:G@ MHM <HFINM>KLRLM>F>G >G =:M:;:L>L =B> >>G L<A:M ::G
BG?HKF:MB> A>K;>K@>G =B> GH=B@ BL OHHK => HG=>K;HNPBG@ >G NBMP>KDBG@
O:G GB>NP> B=>>eG >G LMK:M>@B>eG -M>KD>K GH@ M>@>GPHHK=B@ A>>?M S>E?L
>>G LM:@B:BK ;BC >>G FNEMBG:MBHG:E =HHK@::GL MH>@:G@ MHM >>G >GHKF> AH>

O>>EA>B= ;>=KBC?L=:M: >G LM:@B:BK F>M :G:ERMBL<A BGSB<AM >G >>G <K>:MB>O>
@>>LM =B> ;>=K>O>G BL BG A>M HGMLENBM>G O:G D>GGBL NBM <HFINM>KLRLM>F>G
D:G LHFL F>>K >G ;>M>K> BG?HKF:MB> NBM => =:M:;:L>L =BLMBEE>K>G =:G => )
O:G =:MS>E?=> ;>=KBC? > BFI:<M O:G OKBC MH>@:GD>EBCD> BG?HKF:MB> PHK=M
GH@ O::D HG=>KL<A:M >G :F;BMB>NS> M:E>GMOHEE> F>=>P>KD>K AH>?M GB>M
E:G@>K SBCG MBC= >G >G>K@B> M> O>KLIBEE>G ::G A>M ;>DEBFF>G O:G => ABeK:K

<ABL<A> E:==>K "BC ;>L<ABDM :E HO>K => GHH=S:D>EBCD> BG?HKF:MB>;HNPLM>

G>G >G D:G F>M>>G ::G => LE:@ F>M =:M@>G> P:M ABC PBE A>M HGMPBDD>E>G >G
NBMOH>K>G O:G GB>NP> B=>>eG =B> => HK@:GBL:MB> DNGG>G O>K;>M>K>G O:G
HG=>K:? [M BL P:M => >:LR<K::M OHE=H>GBG@ @>>?M "BC PBE >>G P>S>GEBCD>
;BC=K:@> E>O>K>G >G SB<AS>E? GNMMB@ F:D>G :M BGM>K>LL>>KM A>F O>>E F>>K
=:G SBCG ?HKF>E> IE::ML BG => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK -M:MNL >G HHD L:E:KBL
SBCG K>E:MB>? FBG=>K ;>E:G@KBCD @>PHK=>G SH S:E ;EBCD>G BG E:M>K> AHH?=

LMNDD>G
> SBMM>G=> F:<AMA>;;>KL A>;;>G =::KHF P>BGB@ M> OK>S>G O:G =>
>:LR<K:MBL<A> DK:<AM>G BG => HK@:GBL:MB> #GM>@>G=>>E => >:LR<K:MBL<A>
DK:<AM>G ;>L<A>KF>G >>K=>K => IHLBMB> O:G => F:<AMA>;;>KL =HHK=:M S>
A>EI>G HF => HK@:GBL:MB> E>O>GLO:M;::K M> AHN=>G BG >>G O>K:G=>K>G=>
;NBM>GP>K>E=

D8E8><IM8E;<KF<BFDJK
">M BL GB>M SH OK>>F= =:M O>>E F:G:@>KL >>G G:MNNKEBCD> :K@P::G A>;;>G
HGMPBDD>E= M>@>G O>K:G=>KBG@L@>SBG=> DK:<AM>G #G => HN=> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNK>G A>;;>G SBC O::D >>G E:G@> >G FH>BS:F> P>@ :?@>E>@= HF M>
DEBFF>G BG => ABeK:K<AB> ">M BL A>>E F>GL>EBCD HF =B> >>GF::E ;>K>BDM>
IHLBMB> :G@LMO:EEB@ M> O>K=>=B@>G #G => >:LR<K:MB> LI>>EM =>S> IKH;E>F:MB>D
O>>E FBG=>K 0HHK A>M SBMM>G= F:G:@>F>GM BL A>M HG=>KL<A>B= MNLL>G HK=B

G:BK> ;::GMC>LC:@>KL >G F>=>P>KD>KL =B> HIK><AM => HK@:GBL:MB> PBEE>G O>K

;>M>K>G O>>E =NB=>EBCD>K @>PHK=>G >G ;NK>:N<K:MB> A>>?M H?–<B>>E M>G =H>E
HF <HGMKHE> NBM M> H>?>G>G > IKH<>LL>G ;BGG>G HK@:GBL:MB>L FH>M>G OHE

@>GL OHHK:? HI@>LM>E=> K>@>EL >G IKH<>=NK>L O>KEHI>G F>M :EL =H>E >>G
AH@>K> ‹ <HGLM:GM> ‹ DP:EBM>BM M> E>O>K>G '::K H?–<B>NL BL >>G ;NK>:N<K:MB>
MH<A HHD A>M FB==>E O:G => F:<AMA>;;>K HF SBCG >B@>G IHLBMB> M> ;>P:D>G

((
) %7 ='6%8- )

EL => IHLBMB> O:G => F:<AMA>;;>K GB>M F>>K SH A>OB@ ;>=K>B@= PHK=M BL >K
HHD FBG=>K K>=>G OHHK >>G ;NK>:N<K:MB> G BL >K KNBFM> OHHK >>G >:LR<K:MB

L<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK
> F:G:@>K O:G => MH>DHFLM BL >>G E>B=>K =B> => ;>AHN=SN<AMB@> >G =>
O>K:G=>KBG@L@>SBG=> LMKHFBG@>G BG >>G HK@:GBL:MB> P>>M M> BGM>@K>K>G >G
MHM >>G B=>::E >O>GPB<AM P>>M M> LF>=>G

K<><E>8J
::KG::LM BL >K BG => >:LR<K:MB> GH@ >>G ;>E:G@KBCD> KHE P>@@>E>@= OHHK =>
F>>K MK:=BMBHG>>E BG@>LM>E=> F:G:@>K M>@>G@:L @>O>G >G HK@:GBL:MB> =B>
GHHBM O>K:G=>KM BL M>G =H=> HI@>L<AK>O>G F::K M> O>>E O>K:G=>KBG@ BL HHD
GB>M @H>= >G O>K;>M>KBG@ BL P>EBLP::K I>K =>–GBMB> >>G O>K:G=>KBG@ F::K
A>M HF@>D>>K=> @>E=M GB>M (B>M >ED> O>K:G=>KBG@ BL HHD >>G O>K;>M>KBG@
> LE>NM>E MHM LN<<>L EB@M BG A>M F:QBF:EBL>K>G O:G => O>K:G=>KBG@>G =B> =>
HK@:GBL:MB> O>K;>M>K>G >G A>M FBGBF:EBL>K>G O:G => O>K:G=>KBG@>G =B> GB>M
MHM O>K;>M>KBG@>G E>B=>G .>@>G@:L @>O>G M>@>G FBG=>K @>LE::@=> BGBMB:MB>

O>G O:G HG=>K:? PHK=M >>G P>S>GEBCD> M::D O:G => F:G:@>K BG >>G >:LR<K:

MBL<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK (B>M => BGBMB:MB>O>G O>K;B>=>G H? M>@>GAHN=>G


SH:EL BG >>G ;NK>:N<K:MB> F>>LM:E @>;>NKM F::K => BGBMB:MB>?G>F>KL A>EI>G
BGSB>G P>ED> G:=>E>G =>S> F>M SB<A F>>;K>G@>G >G GB>NP IE:G DHFM
GHHBM SHF::K NBM => EN<AM O:EE>G ">M BL =HHK@::GL >>G K>:<MB> HI >>G HG@>

P>GLM> LBMN:MB> EL >>G GB>NP IE:G HGOHHKSB>G> L<A:=NPD:GM>G A>>?M


AH>?M GB>M F>M>>G A>M A>E> IE:G BG => IKNEE>G;:D EL A>M IE:G PHK=M ;BC@>

LM>E= D:G A>M O::D :ELGH@ MHM >>G HK@:GBL:MB>O>K;>M>KBG@ E>B=>G

M8E9LCC<98BE88I:F8:?
EL BG >>G LMK>G@ ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK BGBMB:MB>O>G O:G HG=>K:?
=HHK => AH@>K> F:G:@>F>GME:@>G PHK=>G M>@>G@>AHN=>G A>>?M =BM O::D
>>G =>FHMBO>K>G= >??><M ':G:@>KL D>GG>G =:M O>KL<ABCGL>E PBEE>G =>
=>FHMBO:MB> M>@>G@::G >G A>;;>G =::KHF >>G A>>E :KL>G::E ::G O>KMK:

@>G=> IKH<>=NK>L HGMPBDD>E= HF => LM:MNL


JNH M> A:G=A:O>G )@>GL<ABCG

EBCD PHK=>G => BGBMB:MB>O>G >GMAHNLB:LM HGMO:G@>G =HHK A>M F:G:@>F>GM


F::K BG => IK:DMBCD BL A>M >??><M A>MS>E?=> :EL P:GG>>K A>M OHHKLM>E =BK><M
SHN PHK=>G O>KPHKI>G )I => DHKM> M>KFBCG ;EBC?M => FHMBO:MB> SH GH@ P>E
;>AHN=>G F::K SH=K: => F>=>P>KD>KL BG >>G HK@:GBL:MB> =HHKA>;;>G =:M
>ED BGBMB:MB>? BG => ;NK>:N<K:MB> O>KS:G=M EBC=M A>M :EE>>G F::K MHM GH@ F>>K
=>FHMBO:MB> > F>>LM :F;BMB>NS> >G M:E>GMOHEE> F>=>P>KD>KL SB>G GH@
F::K bbG FH@>EBCDA>B= HF => HK@:GBL:MB> M> O>K;>M>K>G DEBFF>G BG => ABe

K:K<AB> )? :G=>KL A>M ;>=KBC? O>KE:M>G


#G >>G >:LR<K:MBL<A> HK@:GBL:MB><NEMNNK BL >K KNBF ;::G OHHK BGBMB:MB>O>G
O:G HG=>K:? .>@>G@:L O:G ;HO>G:? PHK=M BG SHG <NEMNNK CNBLM O>KP>E

DHF= > ;::L PHK=M GB>M F>>K @>SB>G :EL ;NEE>;:D =B> => O>K:G=>KBG@>G

()
 - 2 0) - (- 2 +

PBE M>@>GAHN=>G F::K F>>K :EL => >KO:K>G <H:<A =B> SBCG >KO:KBG@ >G A>EB

<HIM>KOB>P BGS>M HF => O>K:G=>KBG@>G BG @H>=> ;:G>G M> E>B=>G 4HP>E


OHHK F:G:@>KL :EL OHHK GB>M
F:G:@>KL PHK=M A>M P>KD>G =::K=HHK E>ND>K
BG => >:LR<K:MB> BM BL >>G GB>M M> HG=>KL<A:MM>G OHHK=>>E P:GM BG =>
F:G:@>F>GMEBM>K:MNNK ;>LM::M >>G @KHM> <HGL>GLNL HO>K A>M O>K;:G=
MNLL>G :K;>B=LM>OK>=>GA>B= >G HK@:GBL:MB>I>K?HKF:G<>

QN<ID<E
>G ;>E:G@KBCD HG=>K=>>E O:G A>M >:LR<K:MB>=>GDK::F BL A>M @>EHH? BG SP>K

F>G >G BG <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> #G AHH?=LMND @::G P> AB>KHI BG >


F:<AMA>;;>K A>>?M => PBCLA>B= GB>M BG I:<AM SH =>GDM => >:LR<K::M '::K
=> NBMOH>K>G=> F>=>P>KD>K A>>?M =:M >O>GFBG > ;>LM> ;>LEBLLBG@>G SBCG
=HHK@::GL @>;:L>>K= HI :EE> BG => HK@:GBL:MB> ;>L<ABD;:K> D>GGBL
> ;>LM> HK@:GBL:MB> BL => HK@:GBL:MB> =B> A>M F>>LM @>;KNBDF::DM O:G :EE>
::GP>SB@> D>GGBL
>G HK@:GBL:MB> BL >>G SP>KF F>GL>G =B> :EE>F::E HO>K O>KL<ABEE>G=>
D>GGBL ;>L<ABDD>G >G @>S:F>GEBCD A>M @ME9F ;9HAL9D O:G >>G HK@:GBL:MB>
O>KM>@>GPHHK=B@>G (B>M OHEE>=B@ @>;KNBDF:D>G O:G =BM @ME9F ;9HAL9D BL
>>G OHKF O:G ><HGHFBL<A> O>KLIBEEBG@ =B> M> O>K@>EBCD>G BL F>M BG>?–<BeGM
@>;KNBDF:D>G O:G :G=>K> IKH=N<MB>?:<MHK>G SH:EL @KHG=LMH??>G H? F:<AB

G>L >G ;H>K =B> SBCG A:EO> :DD>K HG;>;HNP= E::M H? M> O>>E MK:<MHKL A>>?M
LMBELM::G ;>A::EM >>G O>>E E:@>K> G>MMH
HI;K>G@LM =:G >>G ;H>K =B> PbE >?–

<BeGM F>M SBCG IKH=N<MB>?:<MHK>G HFLIKBG@M K BL @>>G >GD>E> K>=>G HF M>


O>KHG=>KLM>EE>G =:M =BM GB>M HHD @>;>NKM F>M >>G ;>=KBC? =:M HG:<AMS::F
HF@::M F>M SBCG @ME9F ;9HAL9D
.H<A BL =BM IK><B>L P:M >K @>;>NKM BG ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MN

K>G ">M EB@M BG => ::K= O:G => ;NK>:N<K:MB> =:M O>>E D>GGBL ;BGG>G => HK@:

GBL:MB> HG;>GNM ;EBC?M >LEBLLBG@>G PHK=>G @KHM>G=>>EL BG => MHI O:G =>
ABeK:K<AB> @>GHF>G P::K;BC => ::K= O:G => IKH;E>F:MB>D O::D M> >>GSBC=B@
BL ;>EB<AM EL => MHI O:G => ABeK:K<AB> => F:M>KB> M> BG@>PBDD>E= OBG=M >G
F>>GM HO>K M> P>BGB@ D>GGBL M> ;>L<ABDD>G A>>?M F>G => @>PHHGM> HF
D>GGBL BG M> ANK>G ;BC >QM>KG> >QI>KML (B>ML M>G G:=>E> O:G >QI>KML F::K BG
ANG =K:G@ HF SB<A M> IKH–E>K>G G>F>G >QI>KML GH@:E >>GL >QMK>F> LM:G=

INGM>G BG K BL G:NP>EBCDL >>G HG=>KP>KI M> ;>=>GD>G H? >K SBCG P>E MP>>
D:FI>G O:G MHI>QI>KML M> OBG=>G =B> HO>K >ED::K A>>G ;NBM>E>G F>M <HF

IE>>M M>@>G@>LM>E=> OBLB>L >G F>GBG@>G


EL >ED> HK@:GBL:MB> SH P>KDM O:EM A>M G:NP>EBCDL HI :G BL A>M G>M :EL
>>G P>K>E=D:FIBH>GL<A:I L<A::ML>G P::K;BC :EE> =>>EG>F>KL HI KB>L>
=HHKEHI>KL L<A::ML>G ">M BL >>G LI:GG>G=> P>=LMKBC= >G B>=>K>>G EBCDM LG>E
M> @::G MHM=:M >K bbG O>K;>M>KBG@L@>SBG=> :ME>>M >>G I::K DE:IL<A::ML>G
::GMK>DM :G PHK=M HI>>GL =NB=>EBCD =:M B>=>K>>G LG>EE>K A:= DNGG>G
L<A::ML>G F>M @>;KNBD O:G >>G BGGHO:MB>

(*
) %7 ='6%8- )

'BLL<AB>G BL =BM >>G —:NP> F>M:?HHK F::K O>>E HK@:GBL:MB>L DHIBeK>G =>
P>KDPBCS> O:G => <HG<NKK>GM H? ;EBCO>G P>KD>G SH:EL S> A>M :EMBC= A>;;>G
@>=::G EL bED> EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC => @>PHHGM> A>>?M HF OEB>@MB<D>ML
OHHK:? HI M> LMNK>G G::K A>M ANBL:=K>L >G => I:LL:@B>KL HI A>M OEB>@O>E= BG
>BG=>EHS> KBC>G M> E:M>G P:<AM>G HF BG M> <A><D>G =:G EBCD>G :EE> EN<AM

O::KMF::ML<A:IIBC>G >?–<BeGM M> P>KD>G .HM=:M >K bbG F>>LM:E BL =:M >>G
GB>NPDHF>K BG => F:KDM ;>=>GDM =:M =B> I:IB>K>G OEB>@MB<D>ML >B@>GEBCD
HO>K;H=B@> =H<NF>GM>G SBCG ::G@>SB>G >K :E >>G I:LL:@B>KLEBCLM OHHKA:G

=>G BL P::KHI F>G D:G :?OBGD>G G =:M BG<A><D>G O>>E @>F:DD>EBCD>K


HGEBG> D:G SH=:M => DE:GM>G GB>M F>>K >>G NNK BG => KBC AH>O>G M> LM::G
4H=K: bbG ::G;B>=>K HI => F:KDM SNED> BGGHO:MB>L =HHKOH>KM PHK=>G =>
O>KL<ABEE>G IBCGEBCD =NB=>EBCD >G LM:II>G :EE> ::G;B>=>KL HI => F:KDM
F>>LM:E LG>E HO>K HI => GB>NP> P>KDPBCS> (>M SH:EL :EE> P>=LMKBC=L<A::M

L>KL BG DHKM> MBC= F:LL::E SBCG HO>K@>LM:IM HI DE:IL<A::ML>G

?<K;F<CM8E;<<8JP:I8K@<
">M OHHK;>>E= O:G => EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC>G BL BEENLMK:MB>? OHHK => D>KG
O:G => >:LR<K:MB> 4HN GN G>K@>GL ;BC :E =B> O>KL<ABEE>G=> EN<AMO::KMF::M

L<A:IIBC>G MPBGMB@ C::K @>E>=>G :E B>F:G= A>;;>G @>S>@= !HA P:M


HFLE:<AMB@ >G P:M >>G :=FBGBLMK:MB>DHLM>G HF =B> MB<D>ML HI M> LMNK>G :M
=H>G S> ;BC => MK>BG MH<A HHD GB>M :M FH>M MH<A LEBFF>K DNGG>G
G SH=K: => >>KLM> OEB>@F::ML<A:IIBC>G HGEBG> MB<D>ML O>KDH<AM>G SHN
MH>G HHD :E GB>M F>M>>G B>F:G= A>;;>G ;>=:<AM "b =:G DNG C> HHD P>E =>
FH@>EBCDA>B= ;B>=>G HF HGEBG> BG M> <A><D>G ">M BL NBM>KLM ::GG>F>EBCD
=:M =>S> FH@>EBCD> D>GGBL HF => ;>=KBC?LOH>KBG@ M> O>K;>M>K>G :EE:G@ ::G

P>SB@ P:L BG => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G F>GB@ EN<AMO::KMF::ML<A:I

IBC EE>>G =KHG@ =>S> D>GGBL GB>M =HHK MHM => MHI O:G => ABeK:K<AB> P::K =>
;>LEBLLBG@>G P>K=>G @>GHF>G
">M =H>E O:G => >:LR<K:MB> BL HF HK@:GBL:MB>L ;>M>K M> F:D>G >G HF
P>KD>G E>ND>K >G @>F:DD>EBCD>K M> F:D>G >M>K @>;KNBDF:D>G O:G =>
::GP>SB@> D>GGBL BL => IKBF:BK> ;K:G=LMH? O:G => >:LR<K:MB> )K@:GBL:MB>L
DNGG>G ANG IKH<>=NK>L ;>LENBMOHKFBG@ >G HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK >:LR<K:MB

L<A>K BGKB<AM>G >G =::KF>> ANG D:GL HF M> HO>KE>O>G O>K@KHM>G #G=BOB

=N>G ‹ :E =:G GB>M ;BGG>G HK@:GBL:MB>L ‹ AH>O>G =::K GB>M HI M> P:<AM>G
F::K DNGG>G FHK@>G :E ;>@BGG>G > BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC A>>?M =>
MHHEL DE::K@>E>@= HF HI >B@>G AHNMC> SHG=>K D:IBM::EBGO>LM>KBG@>G P>KD

;:K> BGBMB:MB>O>G M> HGMIEHHB>G HF DE>BG> >G @KHM> IKH;E>F>G O:G :EE>KE>B
::K= ::G M> I:DD>G >G O>K;>M>KBG@>G M> <K>eK>G BM D:G SHP>E ;BGG>G :EL
;NBM>G ;>LM::G=> HK@:GBL:MB>L ">M D:G =P:KL =HHK => ;>LM::G=> ;NK>:N

<K:MB>eG H? >K G>MC>L HFA>>G BG A>M @KBCS> @>;B>=

(+
 - 2 0) - (- 2 +

JDJm\imXe^kmc`\^k`Zb\kY`aBCD
8SIZEPSJKIIRXSIZEPQEEVTVIGMIWSTHIHEKHEX[IHIEPMRIE«WWGLVI
ZIRSZIVLIXZSSVFIIPHZERZPMIKXYMKXMGOIXWIRMRGLIGOIRFPIIO/01IIR
MRRSZEXMIXILIFFIRKIxRXVSHYGIIVH(EXPE^IR[IHIZSPKIRHIHEKMRHI
OVERX«%MV*VERGIIR/01LIFFIRLYRIPIOXVSRMWGLIMRWXETOEEVXWIVZMGI
YMXKIFVIMH/PERXIROYRRIRZSSVXEERMRGLIGOIRQIXLYRQSFMIPIXIPI
JSSR:IVZSPKIRWSRXZERKIR^MNTIVWQW SJTIVIQEMPSTIIRTHE IIR
MRWXETOEEVX(I^ILSIJXRMIXQIIVYMXKITVMRXXI[SVHIR(IMRWXETOEEVX
FIZEXEPPIMRJSVQEXMIHMIEERKIKIZIR[SVHXSTIIRKI[SRIMRWXETOEEVX
MRGPYWMIJIIRYRMIOIFEVGSHI(IFEVGSHI[SVHXKIWGERHFMNHIKEXIIR
OER[SVHIRKIXSSRHFMNHIFEKEKIEJKMJXITYRXIRHIZIMPMKLIMHWGSRXVSPI
HIPSYRKIWIRHIXE\JVIIWLSTWZER7GLMTLSP«
/01IR%MV*VERGI^MNRXVEHMXMSRIPIREXMSREPIPYGLXZEEVXQEEXWGLETTMNIR
(SSVHI^IMRRSZEXMILIFFIR^MNQIXKIFVYMOZERWPMQQIMRJSVQEXMIXIGL
RSPSKMILYRHMIRWXZIVPIRMRKZIVFIXIVHHIFYVIEYGVEXMWGLIVSQTWPSQT
ZIVQMRHIVHIRLIXPIZIRZSSVLYROPERXIREERKIREQIVKIQEEOXRSKPSW
ZERHIµMROIOSWXIRFIWTEVMRK3SOFMNHI/01MWQIRMRQMHHIPWFIKSR
RIRQIXIEW]GVEXMWGLHIROIR

D88IN88IFD<@><EC@AB6
>G @H>=> O>K;>M>KBG@ PHK=M MH<A F>>LM:E LG>E @>DHIB>>K= =HHK :G=>K>G
1:M BL =:G GH@ A>M OHHK=>>E (N KBC=M B>=>K>>G HI DE:IL<A::ML>G >G A>M @::M
=:G P>E >>G LMND LG>EE>K F::K => HG=>KEBG@> O>KL<ABEE>G SBCG GH@ G>M SH
@KHHM NL P::K SHN=>G P> HGL =KND HF F:D>G
!H>=> OK::@ '::K HHD :E PHK=>G BGGHO:MB>L LG>E @>DHIB>>K= =HHK
:G=>K>G MH<A ;EBCO>G => OHHKEHI>KL @>KNBF> MBC= IKH–CM MK>DD>G > >>KLM>
=B> >>G BGGHO:MB> LN<<>LOHE BGMKH=N<>>KM O>KP>K?M >>G BF:@HOHHK=>>E "BC
PBGM LRFI:MAB> ;BC DE:GM>G LRFI:MAB> HI => :K;>B=LF:KDM :EL @>EB>?=>
HK@:GBL:MB> HF ;BC M> P>KD>G >G S>E?L LRFI:MAB> HI => E>O>K:G<B>KLF:KDM :EL
@>EB>?=> I:KMG>K HF OHHK M> P>KD>G 1:GM => E>O>K:G<B>K O:G >>G BGGHO>

K>G=> HK@:GBL:MB> DKBC@M S>E? HHD >>G BGGHO:MB>? BF:@H :M BF:@HOHHK=>>E
P>KDM F>>LM:E GH@ E:G@ =HHK HHD :EL BGFB==>EL :EE> <HG<NKK>K>G=> HK@:GB

L:MB>L =>S>E?=> IKH=N<M>G E>O>K>G F>M =>S>E?=> IKH=N<MB>PBCS>


(H@ ;>E:G@KBCD>K =:G BF:@HOHHK=>>E :EL A>M FHMB>? OHHK A>M LMK>O>G
G::K O>K;>M>KBG@>G BL => =K>B@BG@ O:G => ;NBM>GP>K>E= 0>>E BGGHO:MB>L
DHF>G O:G ;NBM>G:? O:G ::G;B>=>KL NBM :G=>K> L><MHK>G > MK:=BMBHG>E>
EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC>G A>;;>G => BGGHO:MB>L O:G => GB>NPDHF>KL HI =>
F:KDM @>DHIB>>K= 4> P>KD>G >?–<BeGM>K =:G HHBM M>OHK>G '::K HG=:GDL
=B> MH>@>GHF>G >?–<BeGMB> BL => <HG<NKK>GMB> @KHM>K =:G HHBM M>OHK>G $NBLM
=HHK =B> GB>NPDHF>KL 1:M :EL => MK:=BMBHG>E> F::ML<A:IIBC>G =B> BGGHO:

(,
) %7 ='6%8- )

MB>L GHN >>GL O>>E >>K=>K SbE? ;>=:<AM SHN=>G A>;;>G EL S> MPBGMB@ C::K
@>E>=>G ;>M>K @>;KNBD A:==>G @>F::DM O:G => ::GP>SB@> <HEE><MB>O> BGM>E

EB@>GMB> ;BGG>G => HK@:GBL:MB> :G P:K>G =B> GB>NPDHF>KL P::KL<ABCGEBCD


GHHBM MH>@>MK>=>G MHM => F:KDM
">M BL >>G BKHGBL<A> I:K:=HQ 0:GNBM => ;>@KBCI>EBCD> ;>AH>?M> HF =>
O>KPHKO>G IHLBMB> M> ;>AHN=>G HGMPBDD>E>G HK@:GBL:MB>L >>G LIBGG>GP>;
O:G ;NK>:N<K:MBL<A> IKH<>=NK>L >G K>@>EL '::K =B>S>E?=> ;NK>:N<K:MB>
P>KDM O>KLMBDD>G= E>@M => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> E:F O>KABG=>KM O>K;>M>

KBG@>G >G EHDM =::K=HHK NBM =:M GB>NP> MH>MK>=>KL HI => F:KDM DHF>G =B>
=> O>KPHKO>G IHLBMB>L HG=>KFBCG>G > P:E D>>KM A>M L<ABI :M FH>M ;>M>K
DNGG>G :M D:G >:LR<K:MBL<A>K

;<:FCC<:K@<M<@EK<CC@><EK@<M8E;@K9F<B
-@G=E9C=JK ;@AD<J=F F=N=J @9N= K@G=K SH ENB=M >>G F>KBD::GL LIK>>DPHHK=
HO>K EHG@:KML>G =B> KHD>G O>KD>>KL:@>GM>G =B> S>E? =HHK KHH= KBC=>G >G
AHO>GB>KL =B> @KBG= BG ANG >B@>G :<AM>KMNBG A>;;>G ">M BL GB>M :EMBC= >O>G
@>F:DD>EBCD HF => MA>HKB>eG >G :=OB>S>G =B> C> ;>KH>ILA:EO> O>KDHG=B@M
HHD =::=P>KD>EBCD MH> M> I:LL>G BG A>M >B@>G E>O>G '::K :EL :NM>NKL A>;;>G
PBC @>IHH@= HF GB>M BG =B> O:EDNBE M> LM:II>G
0HHK => MHMLM:G=DHFBG@ O:G =BM ;H>D A>;;>G PBC =::KHF =:GD;::K
@>;KNBD@>F::DM O:G A>M IKBG<BI> O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> 0HHK P>
;>@HGG>G F>M L<AKBCO>G A>;;>G PBC L>LLB>L ;>E>@= F>M DKBMBL<A> =>GD>KL
NBM :EE>KE>B P>KDO>E=>G > =BL<NLLB>=>>EG>F>KL SBCG NBM@>GH=B@= HI ;:LBL
O:G => BGL<A:MMBG@ H? SBC SBGOHEE> BGSB<AM>G DHG=>G E>O>K>G HI @KHG= O:G
ANG >B@>G P>KD>KO:KBG@ HKF>E> ?NG<MB>GBO>:NL >G :<:=>FBL<A> MBM>EL
LI>>E=>G @>>G >GD>E> KHE ;BC =>S> L>E><MB> >S> L>LLB>L P:K>G S>>K SBGOHE >G
A>;;>G => ::GO:GD>EBCD> ;:LBLLMH? >GHKF O>KKBCDM F>M :G>D=HM>L <:L>L
GB>NP> BGO:ELAH>D>G >G => ;BCLM>EEBG@ O:G B=>>eG
">M BL E:LMB@ HF IK><B>L ::G M> @>O>G P>ED> =BL<NLLB>=>>EG>F>K O>K:GM

PHHK=>EBCD BL OHHK P>ED> ;BC=K:@> ::G =BM ;H>D #G O>>E @>O:EE>G P:L => O>K

KBCDBG@ => NBMDHFLM O:G >>G BGM>K:<MB>? @KH>ILIKH<>L

<8JP:I8K@<<EC@=<?8:B@E>
:LR<K:MB> BL A>M EH@BL<A> O>KOHE@ HI >>G ;>P>@BG@ =B> DA>=@9;CAF? A>>M &B?>

A:<DBG@ @::M HO>K F>>K =H>G BG FBG=>K MBC= P:M FH@>EBCD BL =:GDSBC A>M
=>E>G O:G LEBFF> B<M
HIEHLLBG@>G >G GB>NP> ;>G:=>KBG@>G O:G A>M ;>@KBI
O=JC ">M BL >>G <HF;BG:MB> O:G MBF>F:G:@>F>GM D>GGBLF:G:@>F>GM
P>; I>KLHHGEBCD> HGMPBDD>EBG@ >G LEBFF> OHG=LM>G #G –@NNK  SB>M
N AH> => ;>@KBII>G DA>=@9;CAF? >G =9KQ;J9LA= SB<A MHM >ED::K O>KAHN=>G

(-
 - 2 0) - (- 2 +

PM JI L EG OMRK IEW]GVEX MI T S PM X M IO
-RHMZMHY +VSITIR 1EEXWGLETTMN
MRHMZMHYIR
3VKERMWEXMI 'SRGIVR
EJHIPMRK

8SSPW 7EQIR[IVOIR 7XVEXIKMI


8MTW 1SFMPMWIVIR &IPIMH
8VYGW *MPSWS´I

(SIR 4VEOXMNO 8LISVMI


4VEKQEXMWGL
-RMXMEXMIZIR

1SVKIR :IVKEHIVIR
FIKMRRIR
%GXMIJ 0ERKIXIVQMNR

A?MMJ  = N=JK;@ADD=F LMKK=F DA>=@9;CAF? =9KQ;J9LA= =F HGDALA=C

1::K ;BC EB?>A:<DBG@ A>M BG=BOB=N SB<A >>KLM => DNGLM O:G A>M LEBFF>K
P>KD>G ::GE>>KM I:LM ABC ;BC >:LR<K:MB> =B> DNGLM MH> >G ;K>B=M ABC A::K NBM
BGG>G ?HKF>E> >G BG?HKF>E> G>MP>KD>G PHK=M @>=>>E= @><HFFNGB<>>K=
@>FH;BEBL>>K= BGG>G G>MP>KD>G PHK=M D>GGBL @>@>O>G O>KLIK>B= F::K
HHD @>A::E= F>M :EL =H>E O>K;>M>KBG@>G <K>eK>G BGGHO:MB>L HGMPBDD>E>G
‹ H? HI SBCG FBGLM >>G >>KLM> ::GS>M @>O>G MHM O>K;>M>KBG@>G :M D:G
;BGG>G HK@:GBL:MB>L F::K HHD G::LM HK@:GBL:MB>L '::K :EMBC= :<MB>? >G
IK:@F:MBL<A :LR<K:MB> BL >>G OBLB> HI P>KD>G >G HK@:GBL>K>G EB?>A:<DBG@
;B>=M LEBFF> MHHEL =::KOHHK

(.
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB)J8D<E><M8K
)EW]GVEXMI MW LIX ZIVKEVIR FYRHIPIR IR ZIV[IVOIR ZER OIRRMW YMX ZIPI
YMXIIRPSTIRHI FVSRRIR IR HI^I OIRRMW ZIVWTVIMHIR FMRRIR RIX[IVOIR
/IRRMWHIPIRPIZIVXXIKIR[SSVHMKQIIVSTHEROIRRMWEJWGLIVQIR(MX
LSSJHWXYO KIIJX HEEVSQ IIR SZIV^MGLX ZER HIVXMIR EGXYIPI FSIOIR IR
EVXMOIPIRHMIXI^EQIRHIFSY[WXIRIRIRHIMRWTMVEXMIFVSRRIRZSVQHIR
ZSSVHMXFSIO,IXMWOIRQIVOIRHZSSVHIIEW]GVEXMIKIHEGLXI¦IRQIIV
HERW]QFSPMWGL¦HEXHMXSZIV^MGLXZSSVEERMRHMXFSIOWXEEXMRTPEEXWZER
EGLXIVMRMRIIRPMNWXQIXKIVEEHTPIIKHIPMXIVEXYYV

(/
;<
<8JP:I8K@J:?<
9@9C@FK?<<B )
B<EE@JFGK@D88CC8K<E:@I:LC<I<E
1> FH>M>G >K::G P>GG>G =:M B=>>eG O>KLIK>B=>G O:G ;HO>G G::K ;>G>=>G
:G=>KL P>KDM =:G O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G SH E:L N BG AHH?=LMND '::K
P:M P>KDM =:G :G=>KL 1:M SBCG => GB>NP> P>MM>G 4BCG =::K GB>NP> MA>H

KB>eG HO>K G AH> PHK=>G =B> GB>NP> MA>HKB>eG O>KLIK>B=


HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> LI>>EM >>G LE>NM>EKHE BG => >:LR<K:MB> #G => MH>

DHFLM O:G P>KD>G >G HK@:GBL>K>G BL LN<<>L P>@@>E>@= OHHK HK@:GBL:MB>L >G
BG=BOB=N>G =B> A>M ;>LM @>;KNBDF:D>G O:G ::GP>SB@> D>GGBL :M PBE
S>@@>G =:M S> >>G HF@>OBG@ <K>eK>G P::KBG D>GGBL HIMBF::E D:G <BK<NE>

K>G

B<EE@J;<C<E@JD8:?K
">M HN=> :=:@BNF D>GGBL BL F:<AM A>>?M IE::ML@>F::DM OHHK D>GGBL
=>E>G BL F:<AM K BL >>G GB>NP> DBCD HGMLM::G HI A>M =>E>G O:G D>GGBL ">M
;>L>? =KBG@M LM>>=L ;K>=>K =HHK =:M A>M =>E>G O:G D>GGBL EHHGM 1B> @>E= H?
@H>=>K>G P>@@>>?M O>KDE>BGM SBCG >B@>G ;>SBM '::K PB> D>GGBL P>@@>>?M
A>>?M =::KG: GB>M FBG=>K D>GGBL #GM>@>G=>>E 1B> D>GGBL P>@@>>?M DKBC@M
?>>=;:<D >G O>K@KHHM =::K=HHK SBCG >B@>G D>GGBL ::KG::LM O>K@KHHM ABC
SBCG K>INM:MB> SBCG LH<B::E D:IBM::E > P::K=> =::KO:G BL BG => BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ @KHM>K @>PHK=>G =:G => P::K=> O:G >>G ABeK:K<ABL<A> IHLBMB>
SB> AHH?=LMND 
> D>GM>KBG@ O:G D>GGBL :?L<A>KF>G G::K D>GGBL =>E>G BL >>G K><AM

LMK>>DL @>OHE@ O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC #G A>M IK>


BGM>KG>MMBC=I>KD
P:L A>M GH@ FH@>EBCD HF D>GGBL :? M> L<A>KF>G ;BGG>G >>G ;>I>KDM>
@>IKBOBE>@B>>K=> @KH>I M> AHN=>G >G =::K <HFI>MBMB>? OHHK=>>E NBM M>
A:E>G #G => MK:GLI:K:GM> BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC BL =:M GH@ F::K S>E=>G
FH@>EBCD ">M FHMB>? HF D>GGBL :? M> L<A>KF>G BL SH @H>= :EL O>K=P>G>G
">M FHMB>? HF D>GGBL M> =>E>G BL @KHM>K @>PHK=>G 0HBE\ => D>GM>KBG@

(0
) %7 ='6%8- )

9IFEE<E:FD9@E<I<E
!>A>>E BG EBCG F>M =>S> MK>G= O:G D>GGBL :?L<A>KF>G G::K D>GGBL =>E>G
@>O>G PBC HGS> ;KHGG>G >>G O>>E IKHFBG>GM>K> IE::ML =:G @>;KNBD>EBCD BL
(B>M :EE>>G HF=:M S> =B> IKHFBG>GM>K> IE::ML O>K=B>G>G F::K HHD HF=:M
S> >>G P>S>GEBCD> KHE O>KONEE>G BG A>M IKH<>L O:G D>GGBL O>K@:K>G >G D>GGBL
<NFNE>K>G #G =BM AHH?=LMND ;>LIK>D>G PBC BG A>M DHKM =>KMB>G ;H>D>G >G
:KMBD>E>G =B> ;>E:G@KBCD> BGSB<AM>G A>;;>G HI@>E>O>K= ;BC => MHMLM:G=DH

FBG@ O:G 9KQ;J9LA=


"H>P>E => H;L>KO:MB>L NBM =>S> ;H>D>G OKBC ;K>>= F>M BGLM>FFBG@
PHK=>G HGMO:G@>G A>;;>G =>S> ;H>D>G GH@ @>>G O:LM> IE::ML O>KPHKO>G
BG A:G=;H>D>G >G :<:=>FBL<A> HIE>B=BG@>G =HHK=:M =B> LM>NG>G HI >>G
A>>E ;HNPP>KD O:G MA>HKB>eG O:G MB>GM:EE>G C:K>G P>M>GL<A:I G =:M
;HNPP>KD BL @>;:L>>K= HI => OHHKHG=>KLM>EEBG@>G O:G => ABeK:K<ABL<A>
LMKN<MNK>G O:G => > >>NP > DHFLM O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC A>>?M
>>G >BG= @>F::DM ::G => CNBLMA>B= O:G >>G =>>E O:G =B> OHHKHG=>KLM>EEBG

@>G > GB>NP> H;L>KO:MB>L => GB>NP> MA>HKB>eG >G P>MF:MB@A>=>G SBCG
=::KHF GH@:E >>GL BG M>@>GLIK::D F>M => ;:LBLIKBG<BI>L O:G => @>O>LMB@=>
F:G:@>F>GMMA>HKB>eG NL S>E?L :EL F>G => GB>NP> H;L>KO:MB>L >G B=>>eG
HG=>KL<AKBC?M =:G GH@ SBCG S> GB>M SHF::K M> BGM>@K>K>G BG => @>O>LMB@=>
MA>HKB>eG
">M BL MBC= OHHK >>G @>A>>E GB>NP K::FP>KD P::KBG => OHHKHG=>KLM>E

EBG@>G SBCG ::G@>I:LM ::G => HGFBLD>G;::K O>K:G=>K=> BG?HKF:MB>F::M

L<A:IIBC > OHE@>G=> EBM>K:MNNKEBCLM FH>M =:G HHD @>SB>G PHK=>G :EL >>G
O>KS:F>EBG@ B=>>eG BGLIBK:MB>;KHGG>G >G ;HNPLM>G>G OHHK =:M GB>NP>
K::FP>KD ‹ >>G >>KLM> ::GS>M MHM >>G GB>NP =>GDK::F ">M <HF;BG>K>G
O:G => D>GGBL O:G =>S> FH@>EBCD> ;HNPLM>G>G @>>?M >>G GB>NP> DBCD HI =>
MH>DHFLM O:G P>KD>G >G HK@:GBL>K>G BG => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC :M
GH>F>G P> => >:LR<K:MB>

;<9F<B<EC@AJK

› DAHHAF? L@= MFF=D ‹ ->MA !H=BG 

->MA !H=BG OHHKF:EB@ F:KD>MBG@=BK><M>NK O:G 3:AHH BL >>G O>>E@>OK::@=


BGM>KG:MBHG::E LIK>D>K >G :NM>NK O:G O>E> LIK::DF:D>G=> >G @H>=O>K

DH<AM> F:KD>MBG@;H>D>G
DAHHAF? L@= MFF=D D:G GB>M EHL @>SB>G PHK=>G O:G !H=BGL HO>KB@>
;H>D>G #G L<AK>>? ABC *=JEAKKAGF '9JC=LAF? P::KBG ABC :?K>D>GM F>M =>
MK:=BMBHG>E> F:GB>K O:G F:KD>MBG@<HFFNGB<:MB> =B> ABC AFL=JJMHLAGF E9JC=

LAF? GH>FM :=O>KM>>K=>KL >G O>KDHI>KL =B> A:K= L<AK>>NP>G >G F>M MO

K><E:F> >G M>E>F:KD>MBG@ BG;K>D>G BG => :<MBOBM>BM>G O:G => <HGLNF>GM


&>@ A>M BGBMB:MB>? ;BC => <HGLNF>GM SH S>@M !H=BG

)'
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

#G *MJHD= GO  O>KDE::KM !H=BG P::KHF F>KD>G :EL IIE> >G -M:K

;N<DL SH LN<<>LOHE SBCG 4> E>O>K>G >>G ?>GHF>G::E IKH=N<M >>G I::KL> DH>
">M ;>E:G@ O:G => MK:=BMBHG>E> F:KD>MBG@
*L IKHFHMB> IKBCL >G IE::ML
PHK=M DE>BG>K > * O:G IKH=N<M PHK=M LM>>=L ;>E:G@KBCD>K :EL FB==>E HF
SB<A M> HG=>KL<A>B=>G
.JA:=K  ;HK=NNKM OHHKM HI =BM MA>F: ">M @::M HG=>K :G=>K> HO>K
=> ILR<AHEH@BL<A> ;:KKBcK>L HF :G=>KL M> =>GD>G > F>>LM> HK@:GBL:MB>L
>G BG=BOB=N>G SBCG ;:G@ HF >>G ?>GHF>G::E IKH=N<M H? =B>GLM M> E>O>K>G
=:M HIO:EE>G= :G=>KL BL =:G P:M => K>LM O:G => F:KDM E>O>KM 1B> =B> :G@LM
P>>M M> HO>KPBGG>G D:G I::KL> DH>B>G HGMPBDD>E>G ">M BL =::K;BC A>E>

F::E GB>M GH=B@ HF F>M>>G => A>E> F:KDM M> HO>KMNB@>G HHK LM:FF>G
O:G @>EBCD=>GD>G=>G M> HK@:GBL>K>G >G =B> F>M >ED::K M> O>K;BG=>G <K>e>K
C> >>G A>>E DK:<AMB@> @KH>I =B> BG LM::M BL HF =::=P>KD>EBCD> O>K:G=>KBG@>G
M> <K>eK>G
DAHHAF? L@= MFF=D BL >>G A>>E ;>DGHIM >
;HHD =:M => HIF::M OHKF=> MHM
.JA:=K #G DAHHAF? L@= MFF=D <HG<>GMK>>KM !H=BG SB<A HI => <HFFNGB<:MB>
O:G HK@:GBL:MB>L > ?:GL O:G CHNP IKH=N<M H? CHNP B=>> PBEE>G F::K :E M>
@K::@ K><E:F> F:D>G -MBFNE>>K =:M ">EI S> =::K;BC !>>? S> => BGINM HF
CHNP @K:MBL :F;:LL:=>NK M> PHK=>G >G K>BD S> => ;>GH=B@=> MHHEL ::G 4H
HGMLM::M M>@>G S>>K E:@> DHLM>G >>G >GHKF DK:<AMB@ <HFFNGB<:MB>BGLMKN

F>GM #G => PHHK=>G O:G !H=BG

.MJF KLJ9F?=JK AFLG >JA=F<K


.MJF >JA=F<K AFLG ;MKLGE=JK
F< L@=F <G L@= EGKL AEHGJL9FL BG:
.MJF QGMJ ;MKLGE=JK AFLG K9D=KH=GHD=

>S> B=>>eG O:G !H=BG DKBC@>G O>>E ;BCO:E BG => F:KD>MBG@EBM>K:MNNK


BO>KL> HK@:GBL:MB>L >G F>KD>G I:LL>G S> HHD BG F>>K H? FBG=>K> F:M> MH>
>G A>;;>G =::K LN<<>L F>> '::K >K SBCG HHD O>>E HK@:GBL:MB>L =B> >K GB>M
F>> HO>KP>@ DNGG>G 4> ABDD>G ::G M>@>G A>M G:=>>E A>M EHLE:M>G O:G =>
<HGMKHE> HO>K => <HFFNGB<:MB>LMKHHF :M BL >G@ 1:GM BG => MK:=BMBHG>E>
ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK P:L F:KD>MBG@<HFFNGB<:MB> ;BC NBMLM>D
B>ML P:M LMK>G@ O:G ;HO>G:? P>K= @>K>@BLL>>K= >G @><HGMKHE>>K=
> MK>G= =B> !H=BG H;L>KO>>KM BL BG ?>BM> >>G K><AMLMK>>DL @>OHE@ O:G =>
DHFLM O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC #G => OHKB@> >>NP P:L => >??><MB>?LM>
F:GB>K O:G F:KD>MBG@ ;>=KBCO>G P>EEB<AM HF F>M => * O:G IKH=N<M SH O>>E
FH@>EBCD F>M => LMKHHF F>> M> KH>B>G ">M HG=>KL<A>B=>G= O>KFH@>G
P>K= =:G O>KOHE@>GL @><K>e>K= OB: K><E:F> BG F:LL:F>=B: B> F:LL:<HF

FNGB<:MB> P>K= LMK>G@ @><HGMKHE>>K= >G >K P:L F::K P>BGB@ KNBL >K P:K>G
P>BGB@ M>@>G@>ENB=>G 1B> @KHM> K><E:F>;N=@>MM>G A:= P>K= A>M F>>LM
@>AHHK= 1B> @>>G K><E:F>;N=@>M A:= P>K= G:NP>EBCDL @>AHHK= (N A>M

)(
) %7 ='6%8- )

BG?HKF:MB>FHGHIHEB> O:G => MK:=BMBHG>E> F:LL:F>=B: =:GB@ BL @>eKH=>>K=


>G A>M HHD FH@>EBCD BL @>PHK=>G HF ;NBM>G => MK:=BMBHG>E> F>=B: HF ;K>>=
M> <HFFNGB<>K>G @>E=>G =>S> HN=> F:KD>MBG@P>MM>G GB>M E:G@>K
">M B=>> O:G *MJHD= GO >G O:G .JA:=K BL GB>M OHHK;>AHN=>G ::G <HFF>K

<BeE> <HFFNGB<:MB> ">M BL G>M SH @>F:DD>EBCD MH>I:L;::K HI => O>KLIK>B

=BG@ O:G B=>>eG >G HIEHLLBG@>G OHHK F::ML<A:II>EBCD> OK::@LMNDD>G OHHK


HK@:GBL:MHKBL<A> O>K;>M>KBG@>G H? OHHK IHEBMB>D> HO>KMNB@BG@>G 4H A>;;>G
IHEBMB>D> :G:EBLM>G >KHI @>P>S>G =:M :K:<D );:F: SBCG NBMO>KDB>SBG@ MHM
IK>LB=>GM O:G => 0>K>GB@=> -M:M>G OHHK >>G @KHHM =>>E M> =:GD>G A>>?M ::G
A>M C:K>GE:G@ SHK@ONE=B@ <K>eK>G >G BGLM:G=AHN=>G O:G MKB;>L O:G IHEB

MB>D> ::GA:G@>KL 0B: GB>NP> BG?HKF:MB>D:G:E>G >G G>MP>KD>G A>;;>G


=>S> );:F:
MKB;>L A>M F>KD );:F: O>KLIK>B=

› DM= );=9F -LJ9L=?Q "GO LG J=9L= /F;GFL=KL=< '9JC=L -H9;= 9F< '9C=
GEH=LALAGF #JJ=D=N9FL ‹ 1 A:G %BF ,>G>> ':N;HK@G> 

)K@:GBL:MB>L A>;;>G => G>B@BG@ HF >ED::K M> ;>EH>K>G >G M> ;><HG<NKK>K>G
4BC E>O>K>G >>G ;EH>=>KB@> LMKBC= HF => DE:GM >G IKH;>K>G >ED::K F:KDM::G

=>>E :? M> LGH>I>G EL <HG<NKK>GM>G >ED::K :EL A::B>G ;>LMKBC=>G DE>NKM =>
H<>::G KHH= O:G A>M ;EH>= =:M OEH>BM ">M BL LEBFF>K HF => HG>BG=B@>
;E:NP> H<>::G HI M> SH>D>G >G GB>M M> ?H<NLL>G HI => <HG<NKK>GM F::K HI
=> DE:GM )F IKH=N<M>G >G =B>GLM>G M> E>O>K>G =B> P::K=> MH>OH>@>G >G =B>
GB>F:G= :G=>KL E>O>KM SH=:M => <HG<NKK>GMB> BKK>E>O:GM BL '>M DE>NKKBCD>
F>M:?HK>G L<A>ML>G => F:G:@>F>GMIKH?>LLHK>G %BF >G ':N;HK@G> >>G
O>KGB>NP>G=> ::GI:D O:G F:KD>MBG@LMK:M>@B> DM= );=9F -LJ9L=?Q P>K=
=HHK .@= 19DD -LJ==L $GMJF9D NBM@>KH>I>G MHM A>M ;>LM> F:G:@>F>GM;H>D O:G
 K P>K=>G MP>> FBECH>G >Q>FIE:K>G O:G O>KDH<AM BG M:E>G '::K
>B@>GEBCD S>@@>G => :NM>NKL @>PHHG ‹ G>M :EL !H=BG ‹ =:M => * O:G IKH=N<M
=> ;>E:G@KBCDLM> LN<<>L?:<MHK BL
">K=>–GB>>K C> F:KDM@K>GS>G ,B<AM C> HI A>M @KHM> @>A>>E >G GB>M HI
<BC?>KL %BCD O>K=>K =:G => ANB=B@> OK::@ >G => ANB=B@> DE:GM>G )GMPBDD>E
>>G GB>NP> LMK:M>@BL<A> IE:GGBG@ KN<B::E AB>K;BC BL BGGHO:MB> =HHK A>M
E>O>K>G O:G P::K=> >G ANEIFB==>E =::K;BC BL >>G =B>GLM H? IKH=N<M HI M>
=>E>G BG => L:F>GLM>EE>G=> >E>F>GM>G >G SB<A ;BC >ED :?SHG=>KEBCD >E>F>GM
:? M> OK:@>G H? => DE:GM AB>K P>E P::K=> ::G A><AM -HFFB@> >E>F>GM>G
DNGG>G =:G @>eEBFBG>>K= H? @>K>=N<>>K= PHK=>G G=>K> >E>F>GM>G DKBC

@>G F>>K ::G=:<AM HHK A>M BGI:LL>G O:G GB>NP> >E>F>GM>G =B> GH@ GB>

F:G= :G=>KL E>O>KM D:G F>G >>G ;E:NP> H<>::G OBG=>G P::K => <HG<NKK>G

MB> GB>M F>>K O:G ;>E:G@ BL >G GB>NP> F:KDM>G ::GLIK>D>G 0HHK;>>E=>G
=::KO:G SBCG -P:M<A =:M => F:KDM OHHK AHKEH@>L A>K=>–GB>>K=> BKJN> =N
-HE>BE =:M >>G @>A>>E GB>NP> F:KDM OHHK <BK<NL;>SH>D HGMPBDD>E=> >G
-M:K;N<DL =:M BG >>G :G=>K> H<>::G O::KM =:G G::LM@>E>@>G DH?–>S:D>G

))
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

%BF >G ':N;HK@G> ;>O:K>G S>E? HHD >>G ;E:NP> H<>::G =HHK ;BC ANG LMN

=B>L G::K BG@KBCI>G=> F:KDMBGGHO:MB>L BG => I>KBH=> 


 GB>M
SH:EL @>;KNBD>EBCD P:L A>M ;>=KBC? H? => ;>=KBC?LM:D :EL <>GMK::E LMN=B>H;C><M
M> G>F>G F::K =HHK M> DBCD>G G::K => LMK:M>@BL<A> ;>P>@BG@ > SH>DMH<AM
G::K AbM LN<<>LOHEE> ;>=KBC? BL >>G A>BEEHS> P>@ P:GM => LN<<>LA>;;>KL O:G
GN SBCG =:M HO>K OBC? C::K O::D GB>M F>>K
HG<NKK>GMB> OH>K>G BL >>G P::K=>O>KGB>MB@>G=> DK:<AMLBGLI:GGBG@
> LMKBC= @>KB<AM HI @KH>B =HHK <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E F>>K DHLM>GK>=N<MB>
F>>K F:KDM::G=>>E >G F>>K F:KDM=B??>K>GMB:MB> E>B=M OHHKG:F>EBCD MHM >>G
;EH>=>KB@> KH=> H<>::G O:G KBO:E>G =B> O><AM>G :EL A::B>G HHK SB<A M> <HG

<>GMK>K>G HI P::K=>
BGGHO:MB> F>M >>G ?H<NL HI => DE:GM >G >>G LMK:M>@B>
P::K;BC => IKBCL >G => DHLM>G @>KB<AM SBCG HI => <K>:MB> O:G GB>NP> ;>AH>?

M>G D:G F>G >>G O>>E EN<K:MB>O>K> ;E:NP> H<>::G OBG=>G P::KBG GB>NP>
F:KDML>@F>GM>G PHK=>G @><K>e>K= P::K;BGG>G @>>G <HG<NKK>GMB> A>>KLM
#G => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ PHK=M A>M LM>>=L FH>BEBCD>K HF
<HG<NKK>GMB>OHHK=>>E M> ;>A:E>G BG => KH=> H<>::G HF=:M IKH=N<M>G
F>KD>G >G ;>=KBCO>G LM>>=L F>>K >>G ;GEEG<ALQ PHK=>G )I O>>E F:KDM>G
HO>KLMBC@M A>M ::G;H= => OK::@
1::KHF SH>D>G HK@:GBL:MB>L =:G MH<A LM>>=L P>>K => KH=> H<>::G HI
:M BL => F:<AM =>K @>PHHGM> > KH=> H<>::G BL O>KMKHNP= ::K OH>E>G =>
HK@:GBL:MB>L >G ANG F:G:@>KL SB<A MANBL ::K ;>OBG=>G SB<A => F:G:@>

F>GMMHHEL =B> S> ;>@KBCI>G >G P::KF>> S> @>P>G= SBCG M> P>KD>G > KH=>
H<>::G S:E HHD :EMBC= ;EBCO>G ;>LM::G F>G>G %BF >G ':N;HK@G> ">M ;EBC?M
OHHK HK@:GBL:MB>L ;>E:G@KBCD HF HHD BG => KH=> H<>::G A>M AHH?= ;HO>G
P:M>K M> AHN=>G EE>>G FH>M>G ;>=KBCO>G O>K=>K DBCD>G =:G => MK:=BMBHG>E>
<HG<NKK>GMB> >G >>G ;>M>K> ;:E:GL SH>D>G MNLL>G KH=>
H<>::GBGBMB:MB>O>G >G
;E:NP>
H<>::GBGBMB:MB>O>G

0:GNBM => >:LR<K:MB> @>SB>G BL => KH=> H<>::G >>G LMKBC=I>KD F>M ;BC;>AH

K>G=> O:LM> @>PHHGM>L MK:=BMB>L K>@>EMC>L >G IKH<>=NK>L 1B> >>G ;E:NP>
H<>::G PBE OBG=>G S:E F>>LM:E HHD ;>LM::G=> @>PHHGM>L >G K>@>EMC>L
FH>M>G DNGG>G EHLE:M>G
0HHK => F:G:@>K BG >>G MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> ;B>=M =>
;E:NP>H<>::GLMK:M>@B> >>G GB>NP BGSB<AM BG E:LMB@> F>=>P>KD>KL =B>
;NK>:N<K:MBL<A> K>@>EL >G IKH<>=NK>L MK:<AM>G M> LE><AM>G 1BE =>S> F>=>

P>KD>K SBCG I>KLHHGEBCD> :K;>B=LE>O>G O>K@>F:DD>EBCD>G H? PBE ABC A>M E>O>G


O:G => DE:GM>G ::G@>G:F>K F:D>G 4HN ABC FBLL<AB>G ;>SB@ SBCG >>G
;E:NP> H<>::G M> HGM=>DD>G G SH C: FH>M>G P> =:G =::KOHHK FBLL<AB>G
>>G O::K;>PBCL O>KLMK>DD>G )? FH>M>G P> EBC=S::F MH>SB>G AH> =>S>
BGO>GMB>O> @>>LM LMK:DL F>M >>G >B@>G ;>=KBC? H? G:F>GL => <HG<NKK>GM =>
;E:NP> H<>::G HIO::KM

)*
) %7 ='6%8- )

› .
 @= 1@M>•= 9;LGJ /KAF? L@= *GO=J G> -G;A9D (=LOGJCK LG MAD< 3GMJ
MKAF=KK ‹ .:K: "NGM 

E KNBF OHHK=:M "NGML ;H>D BG :IKBE  P>K= @>IN;EB<>>K= P:L => NBM

=KNDDBG@ E9CAF? 1@M>•= >>G @>OE>N@>E=> DK>>M ;BGG>G => =B@BM:E> OHHK

AH>=> ">M PHHK= 1@M>•= BL HHKLIKHGD>EBCD :?DHFLMB@ NBM >>G L<B>G<>


–<MB

HGKHF:G O:G => :G:=>L> L<AKBCO>K


CHNKG:EBLM HKR H<MHKHP GOF 9F<
)ML AF L@= '9?A; %AF?<GE  #G =B> MH>DHFLMKHF:G PHK=M >>G ><HGHFB>
;>L<AK>O>G P::K GH@ G:NP>EBCDL L<A::KLM> BL *KBF:BK> E>O>GL;>AH>?M>L SBCG
OKBC O>KDKBC@;::K ">M @>E= BL BG =B> ><HGHFB> O>KO:G@>G =HHK >>G GB>NP>
FNGM>>GA>B= => 1AN?–> =B> @>;:L>>K= BL HI K>INM:MB> #>=>KL KBCD=HF
A:G@M :? O:G SBCG 1AN?–>?:<MHK SBCG KG;A9D ;9HAL9D
.:K: "NGM @::M BG A::K ;H>D GB>M SH O>K =:M 1AN?–> A>M @>E= O>KO:G@M
F::K 1AN?–> G>>FM P>E >>G LM>>=L ;>E:G@KBCD>K> IE::ML BG G::LM A>M O>K

MKHNP=> @>E= !>E= >G ;>SBM SBCG GB>M E:G@>K => >GB@> ><HGHFBL<A> F::MLM:

O>G OHHK P::K=>;>I:EBG@ >G O>KGB>NP>G= ‹ >:LR<K:MBL<A ‹ NBM@:G@LINGM


BL :EL C> O>>E 1AN?–> A>;M HI@>;HNP= O>>E LH<B::E D:IBM::E =:G PHK=M A>M
O>KP>KO>G O:G FHG>M:BK D:IBM::E @>E= >>G A>>E LMND F:DD>EBCD>K
0HHK => F>>LM> F>GL>G =B> SBCG @KHHM@>;K:<AM BG => –G:G<B>>E
><HGH

FBL<A> =H<MKBG> O:G => > >>NP DEBGDM A>M 1AN?–>


B=>> HI A>M >>KLM>
@>AHHK :EL P>K>E=L<AHDD>G= >G K>OHENMBHG:BK '::K SH >Q<>GMKB>D BL A>M ;BC
E:G@> G: GB>M 4H BL B>=>K>>G A>M >K :E A>>E E:G@ HO>K >>GL =:M F>KD>G >>G
S>D>K> P::K=> A>;;>G '>KDP::K=> BL >>G @:G@;::K ><HGHFBL<A ;>@KBI >
P::K=> O:G >>G F>KD BL >>G P>>KLIB>@>EBG@ O:G => K>INM:MB> O:G A>M F>KD
> K>INM:MB> O:G >>G F>KD A>>?M O>>E BGOEH>= HI => D:GL HF PBGLM M>
F:D>G '::K AH> @KHHM BL => P::K=> O:G >>G F>KD IK><B>L :M O:EM LE><AML
;BC ;>G:=>KBG@ M> ;>I:E>G > F>KDP::K=>G LM::G :EL BFF:M>KBeE> :<MBO: HI
=> ;:E:GL>G O:G ;>=KBCO>G >=KBC?L><HGHF>G A>;;>G O>>E O>KL<ABEE>G=>
F>MAH=>L HGMPBDD>E= HF => F>KDP::K=> BG M> L<A:MM>G F::K ;BC >ED>
@>A:GM>>K=> K>D>GF>MAH=> ;EBC?M => IHLM >>G –<MB>? ;>=K:@
> 1AN?–>?:<MHK BL FBLL<AB>G GB>ML F>>K =:G A>M =HHKMK>DD>G O:G A>M
;>@KBI E=JCO99J<= O:G HK@:GBL:MB>GBO>:N G::K BG=BOB=N>>E GBO>:N EL
F>GL>G F>KD>G SBCG @>PHK=>G SH:EL BG =BO>KL> K><>GM> F:G:@>F>GM;H>

D>G PHK=M ;>MHH@= =:G BL A>M GB>M F>>K =:G >>G EH@BL<A> <HG<ENLB> =:M HHD
>>G F>GL >>G F>KDP::K=> A>>?M
.:K: "NGM =H>M >>G IH@BG@ HF =>S> I>KLHHGEBCD> F>KDP::K=> BGSB<AM>

EBCD>K M> F:D>G "H> PHK=M B>F:G=L I>KLHHGEBCD> K>INM:MB> @>F>M>G "H>
PBG C> K>INM:MB> >G AH> O>KEB>L C> K>INM:MB> G PB> ;>I::EM =:M "H>
DNGG>G HK@:GBL:MB>L ANG K>INM:MB> O>K@KHM>G ;BGG>G LH<B:E> G>MP>KD>G >G
HGEBG><HFFNGBMRL >G SH=H>G=> ANG 1AN?–>?:<MHK E>>L F>KDP::K=>
O>K@KHM>G ">M ;H>D SHN HHKLIKHGD>EBCD PHK=>G @>IN;EB<>>K= HG=>K =>
MBM>E .@= %=QK >GJ '9CAF? -G;A9D 9HAL9D 9F< 1AFFAF? OAL@ )FDAF= GEEMFALA=K

)+
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

:M =>DM => E:=BG@ ;>M>K 1::KL<ABCGEBCD BL => MBM>E NBM>BG=>EBCD O>K:G=>K=
HF >>G ;K>=>K IN;EB>D ::G M> LIK>D>G

› ,=9KGFK 3GM -@GMD< (=N=J !=L 9 $G: ‹ -M>O> *:OEBG: 

*:OEBG: L<AK>>? =BM NBM@>;K>B=> :KMBD>E HI SBCG P>;EH@ LM>O>I:OEBG: <HF :EL
>>G O:G => OBG@>KH>?>GBG@>G OHHK SBCG E:M>K> ;H>D *=JKGF9D =N=DGHE=FL >GJ
-E9JL *=GHD= .@= GFK;AGMK *MJKMAL G> *=JKGF9D !JGOL@  .=F ,=9KGFK (GL .G
!=L 9 $G: BL >>G IKHOH<>K>G= ;>MHH@ =:M ::GL<AHIM M>@>G A>M A>BEB@> ANBLC>
O:G => O:LM> ;::G BG EHHG=B>GLM :EL A>M AHH@LM A::E;:K> =H>E BG B>F:G=L
F::ML<A:II>EBCD> <:KKBcK> *:OEBG: =K::BM =:M HF ;>L<AHNPM >>G O:LM> ;::G
:EL >>G HGO>KLM:G=B@> <:KKBcK>D>NS> >G @>>?M O>KK:LL>G=> ::G;>O>EBG@>G
OHHK A>M HG=>KG>F>KL<A:I H? >>G ;>LM::G :EL S>E?LM:G=B@ IKH?>LLBHG:E
)HD :E EBCDM A>M >KHI =:M >K >>G EB<AM> @KH>B BL BG A>M ::GM:E BG=BOB=N>G
=:M >K ;>PNLM OHHK DB>LM HF @>>G ;::G BG EHHG=B>GLM M> A>;;>G A>M ;>E:G@
O:G *:OEBG:L :KMBD>E OHHK => >:LR<K:MBL<A> @>=:<AM> EB@M =B>I>K F>>K HI A>M
ILR<AHEH@BL<A> OE:D 1:GM :EL B>F:G= >>G OHHKD>NK A>>?M OHHK >>G O:LM>
;::G BL =::K G:MNNKEBCD GB>ML FBL F>> '::K >K BL P>E B>ML FBL :EL A>M A>;;>G
O:G >>G O:LM> ;::G =H@F:MBL<A :EL B=>::E PHK=M @>SB>G 1:GM =:G ?NG@>>KM
=> O:LM> ;::G :EL >>G K>IK>LLB>FB==>E O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK 1B> :EL BG=BOB=N SBCG HK@:GBL:MB> PBE O>K;>M>K>G S:E O>K:G=>KBG

@>G FH>M>G G:LMK>O>G '::K PB> O>K:G=>KBG@>G G:LMK>>?M O:EM HI >G EHHIM
A>M KBLB<H :EL E:LMB@ M> PHK=>G >KO:K>G G PB> E:LMB@ BL SHN SBCG ;::G
DNGG>G O>KEB>S>G H? IKHFHMB>D:GL>G DNGG>G O>KLI>E>G )HD :E BL =>S>
:G@LM O::D BG@>;>>E= ABC P>>KAHN=M O>>E BG=BOB=N>G >KO:G HF BG HK@:GBL:

MB>L ANG G>D NBM M> LM>D>G 1B> A>M ;>MHH@ O:G *:OEBG: E>>LM >G MHM => <HG<EN

LB> DHFM =:M A>M A>E>F::E @>>G K:FI BL HF C> ;::G M> O>KEB>S>G AH>?M
FBG=>K ;:G@ M> SBCG ::K=HHK D:G ABC HG;>DHFF>K=>K ?NG<MBHG>K>G :EL
BGGHO:MB>O> P>KDG>F>K BG >>G HK@:GBL:MB> :M BL ;>E:G@KBCD OHHK => MK:GLB

MB> O:G ;NK>:N<K:MB> G::K >:LR<K:MB> P:GM >>G >:LR<K:MB> D:G :EE>>G HGM

LM::G :EL >K OHE=H>G=> F>=>P>KD>KL SBCG =B> O>K;>M>KBG@>G =NKO>G OHHK M>
LM>EE>G >G BG @:G@ =NKO>G S>MM>G

› .
 @= .AHHAF? *GAFL "GO &ALLD= .@AF?K 9F '9C= 9 A? A>>=J=F;=
‹ ':E<HEF !E:=P>EE 

BM ;H>D BL => ;>P>KDBG@ O:G >>G L>KB> :KMBD>E>G =B> !E:=P>EE L<AK>>? OHHK
A>M F>KBD::GL> HIBGB>P>>D;E:= .@= (=OQGJC=J > H;L>KO:MB>L BG .@= .AH

HAF? *GAFL SBCG OHHK:E O:G ;>E:G@ OHHK => HGMPBDD>BG@ O:G GB>NP> MA>HKB>eG
HO>K => O>KLIK>B=BG@ O:G D>GGBL >G => HGMPBDD>EBG@LLG>EA>B= O:G F::M

L<A:II>EBCD> MK>G=L >G => IN;EB>D> HIBGB>

),
) %7 ='6%8- )

(B>NP> HGMPBDD>EBG@>G ;>@BGG>G O::D S>>K DE>BGL<A:EB@ )K@:GBL:MB>L


A>;;>G => G>B@BG@ HF G::K => HFO:G@ O:G GB>NP> HGMPBDD>EBG@>G M>
DBCD>G >G O>KOHE@>GL => @>OHE@>G >KO:G M> HG=>KL<A:MM>G O:GP>@> =B>

S>E?=> DE>BGL<A:EB@A>B= -E><AML bbG IKH<>GM O:G => F:KDM A>>?M ;>E:G@LM>E

EBG@ OHHK =:M GB>NP> IKH=N<M =NL P> @::G HO>K MHM => HK=> O:G => =:@ 
!E:=P>EE ;>MHH@M =:M A>>E DE>BG> ::GE>B=BG@>G >GHKF @KHM> @>OHE@>G
DNGG>G A>;;>G EL DE>BG> @KH>I>G F>GL>G GB>NP @>=K:@ ;>@BGG>G M> O>K

MHG>G D:G =:M E:G@S::F NBM@KH>B>G MHM A>M FHF>GM =:M >>G DKBMBL<A>
F:LL: PHK=M ;>K>BDM EL A>M SH@>GH>F=> LAHHAF? HGAFL PHK=M ;>K>BDM A>M
D:GM>EINGM D:G =:M HI>>GL BG DHKM> MBC= => A>E> P>K>E= O>K:G=>K>G
>S> OBLB> BL M> BEENLMK>K>G F>M AHG=>K=>G OHHK;>>E=>G 4H P:L >K HHBM
>>G #'
MHIF:G =B> OHHKLI>E=> =:M >K HO>K => A>E> P>K>E= AHH@NBM OBC?
<HFINM>KL O>KDH<AM SHN=>G PHK=>G '::K DE>BG> O>K:G=>KBG@>G A:==>G
@KHM> @>OHE@>G >G >K@>GL BL HHBM >>G D:GM>EINGM ;>K>BDM >G \ MP>> @>G>K:

MB>L O>K=>K SBCG >K BG => P>LM>KL> P>K>E= =::K=HHK F>>K <HFINM>KL =:G
ANBLAHN=>GL G #' BL @>LMHIM F>M A>M F:D>G >KO:G
!E:=P>EE LM>EM =:M =>S> GB>M
EBG>:K> HGMPBDD>EBG@L@KH>B GB>M :EE>>G
@>E=M OHHK IKH=N<M>G F::K HHD OHHK B=>>eG HIBGB>L >G F>GL>EBCD @>=K:@
>S> O>KLIK>B=>G SB<A G>M :EL OBKNLL>G 0>KOHE@>GL HG=>KSH>DM ABC P>ED>
DK:<AM>G >>G KHE LI>E>G HI => P>@ G::K A>M D:GM>EINGM 1::KHF ;EBC?M A>M
>G> ;H>D C:K>GE:G@ HG;>D>G= >G HGO>KDH<AM >G O>K:G=>KM A>M =:G HI>>GL
MH<A BG >>G ;>LML>EE>K M>KPBCE A>M :G=>K> ;H>D >>G >>NPB@ HGHI@>F>KDM
;>LM::G E>B=M :M D:G GB>M NBMLENBM>G= ::G => BGAHN= EB@@>G
!E:=P>EE F>>GM =:M => DP:EBM>BM O:G >>G B=>> MA> LMB<DBG>LL AHP P>EE
MA> B=>: LMB<DL A>>E LM>KD D:G MH>G>F>G =HHK MH>O:EEB@> K>E:MB>? DE>BG> O>K

:G=>KBG@>G BG => <HGM>QM BCOHHK;>>E= >>G >G>K@B>;>LI:K>G= B=>> G>M BG


=> P>>D =:M => ;>GSBG>IKBCL >>G =N;;>EMC> LMBC@M '::K => ;>E:G@KBCDLM>
?:<MHK BL => ;>MKHDD>GA>B= O:G => CNBLM> LE>NM>EI>KLHG>G ;BC => O>KLIK>B=BG@
O:G A>M B=>> -HFFB@> F>GL>G A>;;>G >>G LI><B::E M:E>GM =::KOHHK !E:=

P>EE HG=>KL<A>B=M =KB> O>KL<ABEE>G=> LHHKM>G LE>NM>EI>KLHG>G O>K;BG=>KL


D>GG>KL >G O>KDHI>KL ;GFF=;LGJK E9N=F >G K9D=KH=GHD= 0>K;BG=>KL SBCG
F>GL>G F>M A>M M:E>GM HF F>GL>G NBM O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G F>M >ED::K BG
<HGM:<M M> ;K>G@>G %>GG>KL SBCG F>GL>G =B> ;BGG>G ANG G>MP>KD >>G =BL

IKHIHKMBHG>>E @KHM> BGOEH>= A>;;>G HI :G=>K>G HIBGB>E>B=>KL %>GG>KL


OBG=>G A>M E>ND HF :G=>K>G M> A>EI>G HF ANG D>GGBL M> =>E>G '::K D>G

G>KL SBCG @>>G EH;;RBLM>G :M BL => =>K=> @KH>I LE>NM>EI>KLHG>G =>
>GMAHNLB:LM>EBG@>G => O>KDHI>KL 4BC A>;;>G A>M ;BCSHG=>K> M:E>GM HF
F>GL>G M> HO>KMNB@>G HF L<>IMB<B >G HGO>KL<ABEEB@>G M> O>K:G=>K>G BG ::G

A:G@>KL
> ;>@KBII>G C=FF=JK >G N=J:AF<=JK SBCG HI@>GHF>G BG => LH<BHEH@B> >G
BG => G>MP>KDMA>HKB> !E:=P>EE M>O>GL ;>LML>EE>K:NM>NK O:G DAFC  >G
)MLDA=JK  P>K= =HHK .AE= @>GH>F= BG => EBCLM O:G F>>LM BGOEH>=

)-
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

KBCD> I>KLHG>G 0HHK => >:LR<K:MB> BL !E:=P>EE >>G IKHFBG>GM :F;:LL:=>NK


HF=:M ABC E::M SB>G =:M @>PHG> F>GL>G F>M P>BGB@ FB==>E>G ><AM @KHM>
O>K:G=>KBG@>G DNGG>G ;>P>KDLM>EEB@>G

› .@= -LJ=F?L@ G> 1=9C .A=K ‹ ':KD !K:GHO>MM>K 

"H> DE>BG> O>K:G=>KBG@>G BG => <HGM>QM LHFL @KHM> @>OHE@>G DNGG>G


A>;;>G A>>?M !K:GHO>MM>K ::G =>G EBCO> HG=>KOHG=>G F>M .@= -LJ=F?L@ G>
1=9C .A=K "BC L<AK>>? =>S> LMN=B> BG => C:K>G S>LMB@ F::K A>M P>M>GL<A:I

I>EBCD> MBC=L<AKB?M E=JA;9F -G;AGDG?A;9D ,=NA=O A:= @>>G >GD>E> ;>E:G@LM>EEBG@


OHHK SBCG :KMBD>E !K:GHO>MM>K E>@=> SBCG P>KD M>E>NK@>LM>E= M>K SBC=> MHM=:M
BG => E=JA;9F $GMJF9D G> -G;AGDG?Q PbE MHM IE::MLBG@ HO>K@BG@ ::KG:
@BG@ A>M A:K= #GFB==>EL PHK=M =BM :KMBD>E ;>L<AHNP= :EL >>G O:G => F>>LM
BGOEH>=KBCD> MA>HKB>eG NBM => FH=>KG> LH<BHEH@B> LBG=L => C:K>G S>O>GMB@
#G @>LBFIEB–<>>K=> OHKF BL A>M ;:LBLB=>> O:G !K:GHO>MM>K =BM >>G O:@>
D>GGBL BL ;>M>K =:G >>G OKB>G= BC LH<B:E> G>MP>KD>G =>GDM F>GB@>>G BG
>>KLM> BGLM:GMB> BGMNiMB>? ::G <EN;C>L O:G @>EBCD@>LM>F=>G SH:EL >>G LMN

=>GM>GO>K>GB@BG@ H? >>G ;K:G<A>O>K>GB@BG@ '::K PB> HI SH>D BL G::K >>G


MBI OHHK >>G ;::G OHHK >>G @H>= ;H>D H? >>G E>ND K>LM:NK:GM D:G CNBLM ;>M>K
GB>M SBCG OKB>G=>G K::=IE>@>G 1:GM =B> ;>L<ABDD>G =HHK@::GL HO>K
=>S>E?=> BG?HKF:MB> > ><AM P::K=>OHEE> O>KGB>NP>G=> B=>>eG DHF>G
>>K=>K O:G => O:@> D>GGBL O:G PB> C> MP>> D>>K I>K C::K >>G F:BEMC> DKBC@M
> O:@> D>GGBL => O=9C LA= OHKFM => ;KN@ MNLL>G MP>> P>K>E=>G
)? A>M GN @::M HF F:KD>MBG@ H? HF IHEBMB>D OB: => O=9C LA=K PHK=>G
GB>NP> @KH>I>G F>GL>G ;>K>BDM =B> GB>M ;>K>BDM PHK=>G =HHK => KLJGF? LA=K
!K:GHO>MM>K IKHFHO>>K=> ::G ":KO:K= >G BL GN ::G => NGBO>KLBM>BM O:G
-M:G?HK= AHH@E>K::K <HGHFBL<A> LH<BHEH@B> )I =:M LMN=B>M>KK>BG =HHK

;K:D ABC => HN=> MA>HKB> O:G => :;LMK:<M> B=>:E> F:KDM>G 0HE@>GL !K:

GHO>MM>K SBCG ><HGHFBL<A> K>E:MB>L MNLL>G BG=BOB=N>G H? <HGLNF>GM>G ;BCG:


:EMBC= BG@>;>= BG LH<B:E> G>MP>KD>G
BCG: O>>KMB@ C::K G: IN;EB<:MB> BL !K:GHO>MM>KL LMN=B> :<MN>E>K =:G HHBM
P:GM BG => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ A>;;>G F>GL>G F>>K O=9C LA=K =:G HHBM
M>OHK>G >G HN=
<HEE>@: >>G O:D:GMB>OKB>G= >>G HN=
DE:L@>GHHM OKH>@>K
O>KP:M>K=>G O>>E HN=> <HGM:<M>G OHEE>=B@ ;>A:EO> :EL >K P>>K >>G MH>O:E

EB@> HGMFH>MBG@ P:L #G => ;GFF=;L=< 9?= BL A>M O>>E @>F:DD>EBCD>K @>PHK=>G
HF >>G HN=> ;>D>G=> P>>K >>GL ::G M> LIK>D>G &BGD>=#G :<>;HHD >G
"RO>L SBCG HG=>K :G=>K> HF =B> K>=>G SH IHINE:BK > O>E> LH<B:E>G>MP>KD

LBM>L ?NG<MBHG>K>G G:=KNDD>EBCD :EL ;KH>=IE::ML>G OHHK O=9C LA=K

).
) %7 ='6%8- )

› -AP =?J==K .@= -;A=F;= G> 9 GFF=;L=< ?= ‹ NG<:G 1:MML 

-AP <=?J==K G> K=H9J9LAGF BL >>G MA>HKB> =B> LM>EM =:M :EE> F>GL>G HI ::K=> F>M
>ED::K O>K;HG=>G SBCG OB: >>G G>MP>KD O:G @>FB==>E= S>L MNLL>GL<A:D>EL
>S> ARIHMA>L> BL :E BG @>HII>K= =HHK => "HG@::KL> L<AKBCO>K %:KBG

MAR KB@R>L > ;>KH>F=> ILR<AHEHH@ -M:GE>R 'BE@K:F IBDM> A>M B=>> HI >G
OH>K=> BG => C:K>G S>LMB@ >>G DE>BGL<A:EB@ >QI>KBF>GM NBM (>>F MP>> PBEE>

D>NKB@> BGPHG>KL O:G => 0>K>GB@=> -M:M>G >G @>FB==>E= SBCG S> OB: =KB>
MNLL>GL<A:D>EL F>M >ED::K O>K;HG=>G SH HGM=>DM> 'BE@K:F
NG<:G 1:MML >>G NLMK:EBeK =B> IKHFHO>>K=> BG => G:MNNKDNG=> >G
AHH@E>K::K -H<BHEH@B> P>K= ::G => (>P 3HKDL> HENF;B: /GBO>KLBMR
OH>K=> A>M >QI>KBF>GM O:G 'BE@K:F @KHHML<A:EB@ M>LMI>KLHG>G >G
FHG=B::E E:G=>G NBM F>M ;>ANEI O:G >
F:BE >G HGEBG><HFFNGBMRL
1:MML OHG= >>G @>FB==>E=> O:G S>L MNLL>GL<A:D>EL ">M INGM O:G 'BE@K:F
>G 1:MML BL =:M A>M <EB<Ab ALK 9 KE9DD OGJD< GB>M SHF::K >>G <EB<Ab BL F::K >>G
:<<NK:M> ;>L<AKBCOBG@ O:G => P>KD>EBCDA>B=
"H> => KAP <=?J==K BG => IK:DMBCD P>KD>G PHK=M O>K;EN??>G= A>E=>K @>iE

ENLMK>>K= =HHK => P>;LBM> )K:<E> H? :<HG =B> FBLL<AB>G :EL @K:I BL
;>=H>E= F::K =>L:EGB>MM>FBG => F:M>KB> OHHK B>=>K>>G LG>E BGSB<AM>EBCD
F::DM SB> D:=>K
0HHK => >:LR<K:MB> BL -AP =?J==K >>G ;H>D =:M ::GMHHGM AH> @>F:DD>EBCD
=> ;>KH>F=LM> >G F>>LM BGOEH>=KBCD> F>GL>G ;>K>BD;::K SBCG ;NBM>G =>
@>O>LMB@=> ABeK:K<AB>eG HF / ;>GM F::K >GD>E> A:G==KNDD>G O>KPBC=>K=
O:G >>G FBGBLM>K O:G BEE !:M>L $HAG => 'HE >KM O:G ':KPBCD !>K:K=
%E>BLM>KE>> >G *:NE 1BMM>F:G
G I:LL:GM SB>G P> >>G BEENLMK:MB> O:G A>M ;>E:G@ O:G <HEE><MB>O> BGM>EEB

@>GMB> OHHK => >:LR<K:MB> BC >ED::K HI@>M>E= F::DM => D>GGBL NBM => AB>K

OHHK @>GH>F=> P>KD>G O:G !E:=P>EE !K:GHO>MM>K >G 1:MML => <HGMHNK>G
O:G >>G GB>NP P>K>E=;>>E= SB<AM;::K ED @H>= B=>> D:G OB: O=9C LA=K BG S>>K
DHKM> MBC= HO>K => A>E> P>K>E= O>KLIK>B= PHK=>G FBML F>G => CNBLM> O>K;BG

=>KL >G D>GG>KL P>>M M> OBG=>G > P>KD>EBCD> F:<AM ;BGG>G HK@:GBL:MB>L
BL ::G A>M O>KL<ANBO>G O:G => ABeK:K<ABL<A> MHI G::K => O>K;BG=>KL >G D>G

G>KL BG O>>E:E BG?HKF>E> G>MP>KD>G


> DHFLM O:G => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC A>>?M =>S> HGMPBDD>EBG@
>QIHG>GMB>>E O>KLG>E= 0B: >
F:BE >G :G=>K> BGM>KG>MD:G:E>G SBCG F>GL>G
@>F:DD>EBCD>K ;>G:=>K;::K >G ‹ ;>E:G@KBCD>K ‹ D:G >K O>>E LG>EE>K @><HF

FNGB<>>K= PHK=>G MNLL>G => >G> >G => :G=>K> MNLL>GL<A:D>E ">M F::DM
GH@:E >>G O>KL<ABE H? C> >>G C::K FH>M P:<AM>G MHM CHNP E::MLM> MNLL>GL<A:

D>E SBCG C::KEBCDL> @>LIK>D F>M => FBGBLM>K A>>?M H? =:M ABC O:G=::@ GH@ >>G
F:BEMC> LMNNKM F>M => OK::@ H? ABC CHN F:@ BGMKH=N<>K>G >G ::G;>O>E>G

)/
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

;\bfik\n\^kljj\eB\m`e9XZfe\e>ff`jZ_\Mifln\e

8MIRQMRYYXNIWVSRHOMNOIRSTHI[IFWMXI8LI3VEGPISJ&EGSR [[[SVE
GPISJFEGSRSVK IRHIXLISVMIZERHI7M\(IKVIIW[SVHXSTIIRWTIIPWI
QERMIV^IIVMR^MGLXIPMNO(IWMXIMWZIVRSIQHREEVHIFIOIRHI%QIVM
OEERWIEGXIYV/IZMR&EGSR(IWMXIQEEOXKIFVYMOZERHIHEXEFEWIZER
HISRPMRI´PQIRG]GPSTIHMI[[[MQHFGSQHMIHIREQIRZERQIIVHER
IIRQMPNSIREGXIYVWFIZEX,SIZIVLSYHXIIR[MPPIOIYVMKIEGXIYV^MGLXSX
/IZMR&EGSR#(SSVHIREEQMRXIXMOOIROSQIR[IHEEVEGLXIV&VEH4MXX
FMNZSSVFIIPHOIRX&EGSRTIVWSSRPMNO[ERX^MNWTIIPHIRWEQIRMRHI´PQ
7PIITIVW1EEVLSIZIIPWXETTIR^SY/MQZER/SSXIRZIV[MNHIVH^MNRZER
&EGSR#8[IIWXETTIRWPIGLXW^SQIPHXLIXSVEOIP;ERX:ER/SSXIR
WTIIPHIWEQIRQIX.YPMI'LVMWXMIMRHI´PQ7RETWLSXW)R'LVMWXMI
WTIIPHIWEQIRQIX&EGSRMRHI´PQ2I[=SVO-PSZI]SY
;ITVSFIVIRIIRQMRHIVFIOIRHIEGXVMGI0MIW:MWWGLIHMNOHMIIIRVSP
WTIIPXMR+SSMWGLI:VSY[IRWTIIPXZSSVREQIPMNOMRXLIEXIVWIRMRXZ
WIVMIW(IWSRHEROWMW^MNWPIGLXWHVMIWXETTIRZIV[MNHIVHZER&EGSR(YW
EPW+SSMWGLI:VSY[IR/IZMR&EGSRZSSVIIRKEWXVSPPIXNI[MPZVEKIRQSIX
:MWWGLIHMNOIZIR,MPHEZERHIV1IYPIRFIPPIR[ERXHMIQEMPXHER3PMZIV
4PEXXSJLMNIZIRIIRWQWNI[MPWXYVIRREEV&EGSR;ERX^SOERHEXKEER
MRHIGSRRIGXIHEKI1IXIIRFIIXNIKIPYO[SVHXRSKHI^IPJHIHEKLIX
GSRXEGXKIPIKH
,IXZEPXRMIXQIISQIIREGXIYVXIZMRHIRHMIQIIVHER^IWWXETTIRZIV
[MNHIVHMWZER&EGSR1EEVHEEVLSIZIR[ISSORMIXREEVXI^SIOIR
[ERXHI[IFWMXIFSY[IVWLIFFIR^IPJEPEPPIEGXIYVWREQIR
HSSVLIXSVEOIPKILEEPH7PIGLXWHEEVZER^MNR^IZIRSJEGLXWXETTIR
ZIV[MNHIVHZER&EGSR3RKIZIIV^MNRqqRX[IISJHVMIWXETTIR
ZIV[MNHIVH
3SOLIXFIPERKZERªZIVFMRHIVW«IRHIWXVIRKXLSJ[IEOXMIW[SVHXHSSV
LIX3VEOIPZER&EGSRZIVLIPHIVH2IHIVPERHWIEGXIYVWWTIPIRZSSVREQI
PMNOMR2IHIVPERHWI´PQW*VERWIEGXIYVWZSSVREQIPMNOMR*VERWI´PQW)V
LSIJXQEEVqqR2IHIVPERHWIEGXIYVIIRVSPPIXNIXIWTIPIRMRIIR*VERWI
´PQIRX[II[IVIPHIR[SVHIRQIXIPOEEVZIVFSRHIR
2EXYYVPMNOMWHI´PQ[IVIPHRMIXXIZIVKIPMNOIRQIXHIKI[SRI[IVIPH
1EEVLIXTVMRGMTIFPMNJXLIX^IPJHI%PWNILSRHIVHQIRWIROIRXIRHMI
OIRRIRSSOEPPIQEEPLSRHIVHQIRWIRHER^MNRQE\MQEEPQIRWIR
\ ZMEqqRXYWWIRWGLEOIPQIXIPOEEVZIVFSRHIR:MEX[IIXYW
WIRWGLEOIPW[SVHIRHEXEPQE\MQEEPIIRQMPNSIRQIRWIR \\
 

 > P>;LBM> PHK=M K>@>EF:MB@ @>sI=:M>M > AB>K @>GH>F=> @>M:EE>G SBCG O:G 

)0
) %7 ='6%8- )

%PWMIHIVIIRMRLIX^IPJHIOVMRKIXNIZIVOIIVXKEERHI^IKIXEPPIRSQPEEK
HSSVHYFFIPXIPPMRK(IQIRWIRHMIMRZIVWGLMPPIRHIOVMRKIRZIVOIVIR
^SVKIRIVZSSVHEXHIKIXEPPIRLSSK[SVHIR(ERO^MNMRXIVRIX^MNRIVEER
^MIRPMNOQIIVGSRRIGXMIWXYWWIRQIRWIRYMXZIVWGLMPPIRHIKVSITIR(I
MRJSVQEXMIWEQIRPIZMRKSZIVFVYKXJ]WMIOIIRWSGMEPIEJWXERHIRXYWWIRTIV
WSRIR)IRPIYOIQSTHMISTIIRWGLSSPTPIMRMR+VSRMRKIR[SVHXZIV
XIPHOSRIVZVSIKIV[IPIIRNEEVSZIVHSIRSQ1EEWXVMGLXXIFIVIMOIR
2Y[SVHXHIQSTZEREZSRHEPHSSVZIVXIPHSTQWREERIIRRIIJNIYMX
1EEWXVMGLXIRFIVIMOXLMNQSVKIRSGLXIRHEPLIX1EEWXVMGLXWIWGLSSPTPIMR
(MXFITIVOX^MGLYMXIVEEVHRMIXXSXQSTTIR3SOHIPERHIPMNOIWGLSPMIVIR
WXEOMRKIRHITVSXIWXIRXIKIRHIFEEVQSIHIVLEPWOEROIVZEGGMREXMI[MWXIR
PERKWMRXIVRIXOEREPIRFMRRIRIROIPIHEKIRHIZSPPIHMKI2IHIVPERHWI
WGLSSPNIYKHXIQSFMPMWIVIR

› -LJM;LMJ9D "GD=K .@= -G;A9D -LJM;LMJ= G> GEH=LALAGF Š ,GF9D< MJL 

-LJM;LMJ9D "GD=K BL OHHK F:G:@>F>GM P:M => KnGM@>G?HMH BL OHHK => @>G>>L

DNG=> L<AK>>? >>G K><>GL>GM HO>K =BM ;H>D NKM F::DM SB<AM;::K P:M BG =>
F:G:@>F>GMEBM>K:MNNK OHHKA>>G AHH@NBM P>K= O>KHG=>KLM>E= => O>K;HK

@>G LMKN<MNK>G O:G => BG?HKF>E> HK@:GBL:MB> >GOHN=B@ @>S>@= D>GGBL >G
BG?HKF:MB> DNGG>G GB>M >>GOHN=B@ ;>P>@>G MNLL>G O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G
=BM PHK=M O>KABG=>K= =HHK BLHE:MB>E:@>G LMKN<MNK:E AHE>L =B> => O>KLIK>B

=BG@ O:G D>GGBL >G B=>>eG M>@>GAHN=>G


> <HG<ENLB> =B> NBM =BM ;H>D @>MKHDD>G D:G PHK=>G BL =:M <K>:MBOBM>BM
SP::K PHK=M HO>KL<A:M :EL =b ;KHG O:G BGGHO:MB> > F>>LM> BGGHO:MB>
DHFM MHM LM:G= =HHK => LMKN<MNK:E AHE>L M> HO>K;KN@@>G
)K@:GBL:MB>L SBCG F>>LM:E P>E =HHK=KHG@>G O:G => GHH=S::D MHM BGGH

O>K>G K>:MBOBM>BM PHK=M O::D @>SB>G :EL =b ;KHG OHHK BGGHO:MB> ::KHF
PHK=M BG >>G BGGHO:MB>;>E>B= F>>LM:E >>G IH@BG@ @>=::G HF => <K>:MBOBM>BM
;BGG>G HK@:GBL:MB>L M> LMBFNE>K>G -LJM;LMJ9D "GD=K ;B>=M >>G :G=>K> DBCD HI
BGGHO:MB> >G <K>:MBOBM>BM #GGHO:MB>O> B=>>eG SBCG F::K S>E=>G ;KBEC:GM>
B=>>eG =B> SHF::K NBM A>M GB>ML DHF>G ">M F>K>G=>>E O:G => BGGHO:MB>L
HGMLM::M =HHK A>M A>KD>GG>G O:G D:GL>G HHK >>G @:G@;::K B=>> NBM >>G
:G=>K> @KH>I HO>K M> G>F>G EB<AM ::G M> I:LL>G >G M> A>K@>;KNBD>G > O>K

;BG=>KL SB> !E:=P>EE MNLL>G => O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G LM::G ::G => PB>@
O:G => BGGHO:MB>L G SH=K: P> O:G =:M ;>L>? =HHK=KHG@>G SBCG DHF>G .@=
-LJ=F?L@ G> 1=9C .A=K >G -AP =?J==K BG >>G @KHM>K EB<AM M> LM::G > BG?HKF>E>
G>MP>KD>G >G =:G OHHK:E => O:@> ;>D>G=>G =::KBG SBCG => ;>E:G@KBCDLM>
;KHG OHHK BGGHO:MB> SH ENB=M => >:LR<K:MBL<A> <HG<ENLB> HI ;:LBL O:G -LJM;

LMJ9D "GD=K -AP =?J==K >G .@= -LJ=F?L@ G> 1=9C .A=K

*'
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

> AHH@E>K::K <HGHFBL<A> LH<BHEH@B> ,HG:E= NKM BL F>M -LJM;LMJ9D "GD=K


=> @KHG=E>@@>K O:G >>G L>KB> GB>NP> ><HGHFBL<A> FH=>EE>G > MK:=BMBH

G>E> ><HGHFBL<A> FH=>EE>G @::G NBM O:G >>G MA>HK>MBL<A I>K?><M> F:KDM
F>M OKBC> <HG<NKK>GMB> > K>:EBM>BM BL =:M F:KDM>G O>KK> O:G I>K?><M SBCG
F::K PHK=>G @>ABG=>K= =HHK LMKN<MNK:E AHE>L NKM HGMP>KIM >>G GB>NP
><HGHFBL<A FH=>E OHHK => P>KDBG@ O:G <HG<NKK>GMB> >G <HFI>MBMB>? OHHK

=>>E P::KBG LH<B::E D:IBM::E >G G>MP>KD>G >>G <KN<B:E> KHE LI>E>G
#G?HKF:MB> LMKHHFM >>KLM ;BGG>G @KH>I>G >G I:L E:M>K MNLL>G @KH>I>G
> F>>LM> F>GL>G A>;;>G => G>B@BG@ HF OHHKG:F>EBCD ;BGG>G @KH>I>G M>
;EBCO>G "B>K=HHK HGMLM::G LMKN<MNK:E AHE>L MNLL>G O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G
> O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G ;>L<ABDD>G HO>K >>G :G=>K> LMKHHF O:G BG?HKF:

MB> >G D>GGBL >G KLJM;LMJ9D @GD= BL >>G LHHKM BLHE:MB>E::@ MNLL>G @KH>I>G =B>
=> LMKHHF M>@>GAHN=M -HFL OHKF>G E:G=L@K>GS>G H? M::E@K>GS>G >>G
LMKN<MNK:E AHE> MNLL>G D>GGBL O:G O>KL<ABEE>G=> @KH>I>G F::K O::D BL A>M
LE><AML bbG FNNKMC> BG >>G D:GMHHK =:M => ;:KKBcK> OHKFM "BeK:K<ABL<A>
HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G >G P>KDOEH>KBG=>EBG@ <K>eK>G BG?HKF:MB>;:KKBcK>L
> >G> :?=>EBG@ P>>M LHFL G:NP>EBCDL P:M >K HI => :G=>K> :?=>EBG@
@>;>NKM )HD MNLL>G F>KD>G >G F:KDM>G ;>OBG=>G SB<A O>>E KLJM;LMJ9D @GD=K
P::K=HHK LHFFB@> =H>E@KH>I>G GB>M H? G:NP>EBCDL PHK=>G ;>K>BDM
> GB>NP> DBCD HI <HG<NKK>GMB> BL =:M A>M O>KDKBC@>G O:G <HFI>MBMB>?
OHHK=>>E OHHK:E >>G DP>LMB> BL O:G KLJM;LMJ9D @GD=K HO>K;KN@@>G 0HHK BG=BOB

=N>G @>E=M =BM =>L M> F>>K 1B> >>G ;KN@ LE::M MNLL>G MP>> @KH>I>G F>M
<HFIE>F>GM:BK> BG?HKF:MB>;KHGG>G E::M BG?HKF:MB> LMKHF>G MNLL>G MP>>
@KH>I>G >G O>K@KHHM AB>KF>> SBCG BG=BOB=N>E> LH<B:E> D:IBM::E
#G P>S>G BL =BM <HG<>IM GB>M SH O>>E :G=>KL =:G A>M :EHN=> <HG<>IM O:G
=> A:G=>E >G A:G=>E::K O:G => 0) O>KIE::MLM LI><>KBC>G O:G A>M >G> =>>E
O:G => P>K>E= G::K >>G :G=>K =>>E >G O>K@KHHM =::KF>> SBCG D:IBM::E #G =>
A:G=>E @::M A>M HF ?RLB>D> IKH=N<M>G BG => >:LR<K:MB> @::M A>M HF A>M O>K

IE::ML>G O:G D>GGBL >G B=>>eG

› .@= ?= G> ;;=KK .@= (=O MDLMJ= G> "QH=J;9HAL9DAKE 1@=J= 9DD G> &A>= AK
9 *9A<
GJ PH=JA=F;= ‹ $>K>FR ,B?DBG 

> F>KBD::GL> ><HGHHF ,B?DBG A>>?M S>O>GMB>G ;H>D>G @>L<AK>O>G =B>


:EE>F::E @::G HO>K O>K:G=>KBG@>G BG => ><HGHFB> => P>M>GL<A:I => M><A

GHEH@B> >G HO>K => BFI:<M =B> =>S> O>K:G=>KBG@>G A>;;>G HI => F::M

L<A:IIBC O:G O:G=::@ >G FHK@>G ,B?DBG BL DBG= ::G ANBL ;BC =BO>KL>
NKHI>L> K>@>KBG@LE>B=>KL >G :=OBL>>KM => NKHI>L> HFFBLLB> HO>K OK::@

LMNDD>G =B> @>K>E:M>>K= SBCG ::G ><HGHFB> DEBF::MO>K:G=>KBG@ >G >G>K@B>

O>BEB@A>B=
.@= ?= G> ;;=KK BL SBCG ;>D>G=LM> ;H>D "B>KBG ;>L<AKBC?M ABC => @>E>B=>

EBCD> O>K:G=>KBG@ O:G >>G IKH=N<MB>@>HKBeGM>>K=> ><HGHFB> G::K >>G G>M

*(
) %7 ='6%8- )

P>KD><HGHFB> K BL >>G LB@GB–<:GM> O>KL<ANBOBG@ O:G @H>=>K>G G::K =B>G

LM>G 4>E?L S:D>G =B> PBC :EL >>G IKH=N<M SB>G PHK=>G :EL >>G =B>GLM HI =>
F:KDM @>;K:<AM #G => GB>NP> ><HGHFB> A>;;>G <HG<>IM>G B=>>eG >G
BF:@H >>G @KHM>K> ><HGHFBL<A> P::K=> =:G F:M>KBeE> @H>=>K>G > LH?M

P:K> BL ;>E:G@KBCD>K @>PHK=>G =:G => A:K=P:K>


EL @>OHE@ AB>KO:G BL >K >>G >GHKF> =>O:EN:MB> @::G=> O:G A>M ;>E:G@
O:G >B@>G=HF >G ;>SBM )O>K => OHEE> ;K>>=M> O:G => ><HGHFB> =KBG@M A>M
B=>> =HHK =:M ;>SBM >B@>GEBCD :EE>>G F::K ;:EE:LM BL >G =:M A>M >K GB>M HF
@::M =BG@>G M> A>;;>G F::K HF MH>@:G@ M> A>;;>G MHM A>M OKN<AM@>;KNBD
>KO:G
>SBM BL O>>E M> MK::@ OHHK => GB>NP> ><HGHFB> S>@M ,B?DBG BG >>G BGM>K

OB>P F>M (, "9F<=DK:D9< 1::KHF SHN B>F:G= BG >>G ><HGHFB> P::KBG
:EE>L =K::BM HF LG>EA>B= GH@ B>ML BG >B@>G=HF PBEE>G A>;;>G =:M F>M>>G :E
P>>K :<AM>KA::E= BL =HHK >>G GB>NP>K FH=>E H? >>G NI@K:=> ':M>KBeE>
S:D>G E:M>G HGL GB>M DHN= F::K P> AH>O>G S> GB>M F>>K I>K L> S>E? M> ;>SBM

M>G B@>G=HF BL @>;:L>>K= HI => @>=:<AM> =:M A>M => FH>BM> P::K= BL HF
?RLB>D> @H>=>K>G OHHK E:G@>K> MBC= O:LM M> AHN=>G '::K S> =H>G >K LM>>=L
FBG=>K MH> BG >>G ><HGHFB> P::KBG O>K:G=>KBG@ SHG ;>>MC> => >GB@> <HG

LM:GM> BL 
>S> O>K:G=>KBG@ O:G BGSB<AM @::M A>M LG>ELM ;BC ;>=KBCO>G %:IBM::E@H>

=>K>G E>:L>G :<MBOBM>BM>G –G:G<B>K>G F>M OK>>F= O>KFH@>G ;>=KBC?LHG=>K

=>E>G >G I>KLHG>>E HNMLHNK<>G A>M SBCG :EE>F::E P>>KLIB>@>EBG@>G O:G =>
:?G>F>G=> P::K=>KBG@ OHHK >B@>G=HF (>M :EL => @KH>B O:G ?K:G<ABLBG@ M>G
DHLM> O:G A>M –EB::E;>=KBC? RLB>D ;>SBM BL >>G HGA:G=B@> DHLM>GIHLM BG =>
G>MP>KD><HGHFB> > ?K:G<ABL>@>O>K BL GB>M F>>K @>iGM>K>LL>>K= BG ;:DLM>

G>G BG A>M ;>SBM O:G PBGD>EI:G=>G F::K O>KANNKM EB>O>K SBCG F>KD SBCG
BGM>EE><MN>>E >B@>G=HF > ?K:G<ABL>G>F>K ANNKM OHHK >>G ;>I::E=> MBC= =>
MH>@:G@ MHM =:M BGM>EE><MN>>E >B@>G=HF > F>KBD::GL> =>M:BEA:G=>E
;>LM::M G::K L<A:MMBG@ :E OHHK ;BCG: => A>E?M NBM ?K:G<ABL>L #G (>=>KE:G= BL
A>M ::GM:E ?K:G<ABL>O>LMB@BG@>G BG OBC?MB>G C::K MBC= =KB>F::E SH @KHHM
@>PHK=>G (::LM => =>M:BEA:G=>E BL => ?K:G<ABL>?HKFNE> GN BG HIDHFLM
OHHK S:D>EBCD> =B>GLMO>KE>G>KL
BC => <HGLNF>GM @::M => O>KL<ANBOBG@ O:G ;>SBM G::K @>;KNBD P:M
FBG=>K LG>E '::K =:M BL >>G DP>LMB> O:G MBC= LM>EM ,B?DBG (>>F GN =>
:NMHF:KDM #G => MP>>=> A>E?M O:G => OHKB@> >>NP P:L >>G >B@>G :NMH >>G
O:G => F>>LM G:@>LMK>>?=> ;>SBMMBG@>G #GFB==>EL KBC=M >>G LN;LM:GMB>>E
=>>E O:G => ;>OHEDBG@ BG E>:L>:NMHL >S> :NMHFH;BEBLM>G IK>?>K>K>G A>M
@>;KNBDL@>F:D O:G => :NMH ;HO>G A>M ;>SBM O:G => :NMH >S> MK>G= S:E
F>>K >G F>>K =HHKS>MM>G =HHK=:M ;>=KBCO>G LM>>=L F>>K HH@ DKBC@>G OHHK
=> P::K=> O:G >>G E>O>GLE:G@> K>E:MB> F>M >>G DE:GM '>M A>M HI;HNP>G >G
HG=>KAHN=>G O:G >>G =NNKS:F> DE:GMK>E:MB> O:EM F>>K M> O>K=B>G>G =:G
F>M >>G >>GF:EB@> MK:GL:<MB> >=KBCO>G SNEE>G =::KHF IKH;>K>G :EE>KE>B

*)
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

OHKF>G O:G @>;KNBDL<HGMK:<M>G ::G M> ;B>=>G BG IE::ML O:G ?RLB>D> IKH=N<

M>G M> O>KDHI>G BM @::M A>M @>F:DD>EBCDLM ;BC GB>NP> IKH=N<M@KH>I>G
P::K ABLMHKBL<A> @>PHHGM>L >G @>;KNBD>G @>>G ;>E>FF>KBG@ OHKF>G SH:EL
FH;B>E> M>E>?HHGL > DHLM;:K> F:M>KBeE> :II:K::MC>L PHK=>G @K:MBL P>@@>

O>G BG KNBE OHHK >>G E:G@=NKB@ @>;KNBDL<HGMK:<M HI => :?G:F> O:G BFF:M>

KBeE> M>E>?HHGFBGNM>G
> O>KL<ANBOBG@ O:G ;>SBM G::K @>;KNBD BL >>G ?NG=:F>GM>E> O>K:G=>

KBG@ =B> ;>E:G@KBCD> @>OHE@>G A>>?M OHHK ><HGHFB> HK@:GBL:MB>DNG=> >G


F:G:@>F>GM "BeK:K<AB> >G >B@>G=HF SBCG O:G G:MNK> G:NP F>M >ED::K
O>KP>O>G EL A>M ;>E:G@ O:G >B@>G=HF :?G>>FM O>KDE>BGM =::KF>> HHD
A>M ;>LM::GLK><AM OHHK => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK #G => HN=>
><HGHFB> P:K>G D:IBM::E >G ;>SBMMBG@>G => ;>E:G@KBCDLM> OH>=BG@L;H=>F
OHHK IKH=N<MB> @KH>B ;>=KBC?LK>LNEM::M >G PBGLM 1B> A>M E:G= ;>S:M H? =>
F:<ABG>L A:= => ><HGHFBL<A> F:<AM #G => GB>NP> ><HGHFB> BL LH<B::E
D:IBM::E => ;>E:G@KBCDLM> ?:<MHK @>PHK=>G

› MLMJ= G> 'GF=Q J=9LAF? (=O 1=9DL@ 1GJC 9F< 9 1AK=J 1GJD<
‹ >KG:K= &B>M:>K 

> >E@BL<A> ><HGHHF >KG:K= &B>M:>K BL O>>EONE=B@ :?@>L<ABE=>K= :EL


=H>F=>GD>K :EL HGA>BELIKH?>>M G:=:M ABC MB>G C::K @>E>=>G :E => ANB=B@>
–G:G<BeE> <KBLBL OHHKLI>E=> &B>M:>K O>K;::LM SB<A >KHO>K =:M SHO>>E F>GL>G
HGMS>MM>G= O>>E MBC= ;>LM>=>G ::G A>M O>KDKBC@>G H? NBM@>O>G O:G @>E= F::K
=:M ;BCG: GB>F:G= LMBELM::M ;BC => OK::@ !>E= P:M BL =:M >B@>GEBCD &B>M:>K
LM::M =::K PbE ;BC LMBE >G L<AKBC?M >K >>G A>>E ;H>D HO>K )I O>K;EN??>G=>
PBCS> >G BG ;>@KBCI>EBCD> M::E HGMK:?>EM ABC => P>K>E= O:G @>E= >G A>M @>E=

LRLM>>F 4>E?L ;:GDB>KL ><HGHF>G >G –G:G<B>>E >QI>KML OBG=>G BG =BM ;H>D
O>>E GB>NP> D>GGBL >G BGSB<AM>G &B>M:>K <HG<EN=>>KM =:M A>M ANB=B@> @>E=

LRLM>>F P>EBLP::K S>>K >?–<BeGM BL F::K HHD S>>K ?K:@B>E G ?NG=:F>GM>>E


BGLM:;B>E > –G:G<BeE> <KBLBL BL @>>G MBC=>EBCD IKH;E>>F F::K >>G LMKN<MN

K>>E IKH;E>>F :E=NL &B>M:>K HF=:M A>M @>E=LRLM>>F :E >>NP>G @>E>=>G


=HHK => F>GL BL HGMPHKI>G BG >>G MBC= =B> :G=>KL P:L =:G => ANB=B@> MBC=
> BG?HKF:MB>K>OHENMB> F::K HHD => O>KHN=>KBG@L@HE? >G => DEBF::MO>K:G

=>KBG@ SHK@>G OHHK >>G GB>NP> F::ML<A:II>EBCD> BG?K:LMKN<MNNK P::K A>M


HN=> HGMP>KI GB>M @H>= F>>K ;BC ::GLENBM
>G I>LLBFBLM =:M BL &B>M:>K S>D>K '::K ABC BL @>>G <A:KE:M:G 4BCG OBLB>L
>G ::G;>O>EBG@>G SBCG GB>M HO>K:E >O>G @>EB>?= F::K SBCG D>GGBL BL HGHF

LMK>=>G &B>M:>K LM::M ;>D>G= :EL >>G O:G L P>K>E=L @KHHMLM> D>GG>KL O:G
–G:G<BeE> >G FHG>M:BK> S:D>G 4BCG 0 BL BG=KNDP>DD>G= OHHK:E BG =>
;K>>=M> P:GM ;>KH>ILA:EO> ;>D>>D &B>M:>K => –G:G<BeE> P>K>E= O:G :EE>
D:GM>G P>M>GL<A:I IHEBMB>D <HGLNEM:GM <>GMK:E> ;:GD A:G=>EL;:GD >G
>E>DMKHGBL<A @>E=O>KD>>K

**
) %7 ='6%8- )

BC => >E@BL<A> >GMK:E> :GD P:L ABC O>K:GMPHHK=>EBCD OHHK => BGOH>KBG@
O:G => ><N #G =>S> I>KBH=> P:L ABC M>O>GL =BK><M>NK O:G A>M >E@BL<A >E>D

MKHGBL<A ;>M:EBG@LLRLM>>F EL <HGLNEM:GM :=OBL>>K=> ABC O>E> FNEMBG:MBH

G:EL HO>K O:ENM:OK::@LMNDD>G >G BG => C:K>G M:<AMB@ AB>EI ABC =BO>KL> 4NB=

F>KBD::GL> HO>KA>=>G F>M A>M HO>KPBGG>G O:G => FHG>M:BK> <KBLBL


P::KBG S> P:K>G ;>E:G= )HD =>S> <KBL>L A:= ABC HO>KB@>GL :E C:K>G O:G M>OH

K>G OHHKLI>E=
&B>M:>K P:L HHD HIKB<AM>K O:G O:ENM:;>E>@@BG@L?HG=L !:B:<HKI MKAF=KK
1==C KB>I &B>M:>K BG NBM MHM L P>K>E=L ;>LM> O:ENM:A:G=>E::K )I SBCG
:<:=>FBL<A> <HG=NBM>LM::M IKBCD>G IKH?>LLHK:M>G ::G => NGBO>KLBM>BM>G O:G
&>NO>G HEHK:=H >G >KD>E>R
,>GM> BL => @>O::KEBCD> :G@>E BG A>M @>E=LRLM>>F SH ;>MHH@M &B>M:>K ">M
@>E= BL @>>G P::K=>OKBC KNBEFB==>E SH:EL => ><HGHFB>;H>D>G O>KM>EE>G ">M
FHG>M:BK LRLM>>F BL SH HGMPHKI>G =:M A>M :EL HG;>=H>E= ;BC>??><M ;>I::E=
><HGHFBL<A @>=K:@ O>KHHKS::DM ">M P>KDM <HG<NKK>GMB> >G DHKM>M>KFBCG

=>GD>G BG => A:G= A>M =PBG@M MHM OHHKM=NK>G=> ><HGHFBL<A> @KH>B >G A>M
HG=>KP::K=>>KM => M:D>G =B> <KN<B::E SBCG HF >>G L:F>GE>OBG@ BG LM:G= M>
AHN=>G SH:EL SHK@ >G HG=>KPBCL HHK @>E= NBM M> E>G>G <K>eK>G ;:GD>G
@>E= '::K A>M @>E>>G=> @>E= FH>M PHK=>G M>KN@;>M::E= F>M K>GM> :M
K>GM>;>=K:@ <K>e>KM => ;:GD GB>M :M FH>M => @>E=E>G>K SB>G M> ;>F:<AMB

@>G M>G DHLM> O:G :G=>K>G G SH HGMLM::M >>G OEB>@PB>E>??><M O:G <HG<NK

K>GMB> >G @>?HK<>>K=> ><HGHFBL<A> @KH>B '>M HG=>K :G=>K> OH>=L>EM>DHK

M>G >G P>KDEHHLA>B= :EL HGO>KFBC=>EBCD> ><HGHFBL<A> @>OHE@>G 0HE@>GL


&B>M:>K SBCG =BM DNGLMF:MB@> M>DHKM>G K BL F>>K =:G @>GH>@ OH>=L>E >G
P>KD OHHK B>=>K>>G K BL :EE>>G L<A::KLM> ::G @>E= 
">M K>GM>=K:@>G=> @>E= LM::M HHD A::DL HI >>G =NNKS:F> ><HGHFB>
#GO>LM>KBG@>G >G ;>=KBC?L;>LEBLLBG@>G PHK=>G <HGMBGN :?@>PH@>G M>@>G =>
K>GM>OH>M :M E>B=M LM>>=L MHM DHKM>M>KFBCGIHEBMB>D EL D:IBM::E LG>EE>K
@KH>BM =:G =:M ;HF>G @KH>B>G PHK=M A>M ;HL O:G=::@ @>D:IM HF => AHNM

HI;K>G@LM M> ;>E>@@>G (NMMB@> E:G@>M>KFBCGBGO>LM>KBG@>G PHK=>G >KGLMB@


;>G:=>>E= =HHK A>M O>KL<ABCGL>E K>GM> >=KBCO>G FH>M>G O:G=::@ PBGLM
F:D>G 1B> BGO>LM>>KM BG => MH>DHFLM =>K?M K>GM>
BGDHFLM>G BG A>M A>=>G
#G A>M ANB=B@> FHG>M:BK> LRLM>>F SHN=>G GHHBM D:MA>=K:E>G PHK=>G
@>;HNP= LM>EM &B>M:>K :M P:K>G BGO>LM>KBG@>G O:G O>E> =><>GGB:
&B>M:>K A>>?M GB>M :EE>>G DKBMB>D ABC LN@@>K>>KM HHD HIEHLLBG@>G HF

IE>F>GM:BK> @>E=LRLM>F>G G::LM A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F DNGG>G >>G A>>E


GNMMB@> ;BC=K:@> OHKF>G HF >>G =>>E O:G => IKH;E>F>G HI M> EHLL>G HF

IE>F>GM:BK> O:ENM: SBCG @>;:L>>K= HI KNBEA:G=>E > K>GM> BL GNE )? GH@


;>M>K S> A>;;>G >>G G>@:MB>O> K>GM> HF => HFEHHI M> LMBFNE>K>G ">M ANB

=B@> FHG>M:BK> LRLM>>F BL >>G FHGH<NEMNNK >G LRLM>>F =:M A>M <HGM:<M
F>M => P>KD>EBCDA>B= O>KEHK>G A>>?M :@>EBCDL PBLL>EM ;BCG: FBEC:K=
=HEE:K O:G >B@>G::K ::KO:G @::M F::K EB>?LM IKH<>GM HF BG LI><NE:MB>L

*+
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

@>E= =:M GB>M PHK=M @>;KNBDM OHHK ;>M:EBG@ O:G @H>=>K>G H? =B>GLM>G HF

IE>F>GM:BK> O:ENM: ;B>=>G F>>K =BO>KLBM>BM BG =>S> FHGH<NEMNNK ;B>=>G


F>>K <HGM:<M F>M => ?RLB>D> P>K>E= >G ?NG@>K>G :EL ;N??>K OHHK => A>OB@>
L<AHFF>EBG@>G BG A>M FHG>M:BK> LRLM>>F >S> <HFIE>F>GM:BK> O:ENM:
I:LL>G S>>K @H>= BG => @>K>>=L<A:ILDBLM O:G => >:LR<K:MB> SH:EL N BG AHH?=

LMND SNEM SB>G

› &
 GN= AK L@= %ADD=J HH "GO LG 1AF MKAF=KK 9F< #F–M=F;= JA=F<K
‹ .BF -:G=>KL 

&B>?=> BL => GB>NP> HG=>KL<A>B=>G=> <HG<NKK>GMB>?:<MHK BG => FH=>KG>


><HGHFB> :M DEBGDM P>E >K@ SP>O>KB@ :EL >>G K>OBO:E O:G => —HP>KIHP>K
'::K .BF -:G=>KL BL @>>G ABIIB> ABC BL >>G OHHKF:EB@ MHIF:G O:G 3:AHH
=B> GN >>G O>>E@>OK::@= LIK>D>K BL >G ;>LML>EE>K:NM>NK &HO> BL MA> %BEE>K
II BL >>G ;H>D P::K OHHK:E MNLL>G => K>@>EL =HHK @>E>S>G FH>M PHK=>G
'>M >GB@> BKHGB> SHN C> => >LL>GMB> O:G A>M ;H>D =:G DNGG>G L:F>GO:MM>G
:EL :EMKNiLF> :EL ;NLBG>LLFH=>E
#G => HN=> ><HGHFB> BL A>M <HG<>IM J=LMJF GF AFN=KLE=FL O>>E M> O>K =HHK

@>L<AHM>G $: NBM>BG=>EBCD FH>M >K @>E= O>K=B>G= PHK=>G '::K FH>M


=::KHF HHD O:G >ED> :<MB> >G O:G >ED> MK:GL:<MB> =BK><M >G K><AMLMK>>DL A>M
K>LNEM::M @>F>M>G PHK=>G :M F::DM GB>M :EE>>G P>KD>G >G HG=>KG>F>G
>>G LMND FBG=>K E>ND A>M P>KDM HHD ;>E>FF>K>G= >G O>KLM:KK>G= ">M O>K

DE>BGM => —>QB;BEBM>BM >G A>M O>KABG=>KM GHH=S:D>EBCD> BGGHO:MB> > MK:=BMB

HG>E> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G O:G => > >>NP E>NG>G M> O>>E HI F>>M;:K>
DHKM>M>KFBCGK>LNEM:M>G )I 1A:ML BG BM ?HK F> HI 0HHK P:M AHHKM P:M
>G HI => @>=:<AM> =:M HG=>KG>F>G >G HHD => <:KKBcK> O:G >>G BG=BOB=N
>>G DP>LMB> SHN SBCG O:G >M>G H? @>@>M>G PHK=>G
EL M>@>GA:G@>K AB>KO:G IKHI:@:G=>>KM -:G=>KL => EB>?=> F::K BG ?>BM>
@::M A>M AB>K HF L<ABCG;:K> HG;::MSN<AMB@A>B= )kD BG A>M FH=>E O:G -:G

=>KL BL P>E =>@>EBCD LIK:D> O:G >>G J=LMJF GF AFN=KLE=FL :EE>>G E::M ABC A>M
B=>> EHL =:M A>M GH=B@ BL HF => HI;K>G@LM K><AMLMK>>DL M> DHII>E>G ::G >>G
BGO>LM>KBG@ >G =:M => HI;K>G@LM :EMBC= BL NBM M> =KNDD>G BG >>G F>>M;:K>
@>E=HI;K>G@LM 1:GM =[[K S:M => SP:DD> IE>D BG A>M HN=> ;H>DAHN=>KL

FH=>E > HI;K>G@LM>G SBCG O::D A>E>F::E GB>M M> F>M>G H? BG @>E= NBM M>
=KNDD>G )I;K>G@LM>G F:GB?>LM>K>G SB<A HG=>K :G=>K> BG => OHKF O:G
B=>>eG <HGM:<M>G K>E:MB>L O>KMKHNP>G K>INM:MB> :M SBCG BFF:M>KBeE>
HI;K>G@LM>G =B> E:M>K => ;KHG OHKF>G OHHK F:M>KBeE> HI;K>G@LM>G ">M BL
HG=H>GEBCD HF >ED> :?SHG=>KEBCD> BFF:M>KBeE> HI;K>G@LM NBM M> =KNDD>G BG
>>G IHLM HI => K>LNEM:M>GK>D>GBG@ :M BL HHD GB>M SH BGM>K>LL:GM ;>A:EO>
OHHK ;H>DAHN=>KL >G OHHK ;NK>:N<K:MBL<A> F:G:@>KL =B> >ED> :?SHG=>KEBCD>
A:G=>EBG@ PBEE>G <HGMKHE>K>G 0HHK HG=>KG>F>KL >G OHHK ;>OEH@>G P>KDG>

F>KL BL A>M >>G O>KLIBEEBG@ O:G MBC= >G O:G >G>K@B> B> IE:GM>G EB>O>K AHG

*,
) %7 ='6%8- )

=>K= S::=C>L SHG=>K SB<A M> ;>DHFF>K>G HF => OK::@ PbED> S::=C>L GN
IK><B>L O>K:GMPHHK=>EBCD SBCG OHHK >>G FHHB> HH@LM 4BC @::G EB>O>K NBM O:G
=> @>=:<AM> 1B> S::BM S:E HH@LM>G 
#G => >:LR<K:MB> <HF;BG>K>G P> ;>B=> @>=:<AM>G 0HHK A>M OHHKM;>LM::G
O:G >>G HK@:GBL:MB> BL A>M GHH=S:D>EBCD =:M >K OHE=H>G=> HI;K>G@LM>G SBCG
=NL A>M ;EBC?M GH=B@ HF HI;K>G@LM>G M> F>M>G ">M O>KL<ABE MNLL>G ;NK>:N

<K:MB> >G >:LR<K:MB> BL =:M P> => HI;K>G@LM>G GB>M F>>K HG>BG=B@ >G MHM BG
=>M:BE @::G HGME>=>G >G MH>K>D>G>G ::G :?SHG=>KEBCD> MBC=
>G @>E=BGO>LM>

KBG@>G > >:LR<K:MBL<A> ;>G:=>KBG@ BL =:M A>M >??><MB>O>K BL HF BG => @:M>G


M> AHN=>G H? => MHM:E> HH@LM @KHM>K BL =:G => DHLM>G O:G => AHG=>K= S::=C>L
#G => IK:DMBCD I:LM -:G=>KL SBCG B=>>eG MH> =HHK A>>E O>>E M> E>S>G >G
=HHK SBCG D>GGBL OKBCNBM M> =>E>G BG SBCG S:D>EBCD G>MP>KD ">M BL GB>M =>
L<A::KLM> O:G D>GGBL =B> <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E HIE>O>KM A>M BL => MH>I:L

LBG@ O:G D>GGBL HHK D>GGBL M> =>E>G DKBC@ C> O>>E ?>>=;:<D >G PHK=M =>
D>GGBL =B> C> A>;M P::K=>OHEE>K >G ;KNBD;::K=>K SH F>>GM -:G=>KL ::K

G::LM E>O>KM A>M =>E>G O:G D>GGBL GH@ B>ML HI :G=:<AM :K=B@ SBCG
F>GL>G A>EI>G >G D>GGBL =>E>G SBCG NBM>KLM >??><MB>O> FB==>E>G HF => ::G

=:<AM O:G F>GL>G M> DKBC@>G G ::G=:<AM BL >>G >LL>GMBeE> ;KHG OHHK
S:D>G=H>G 0HHK SHG ;>>MC> >ED> GB>NP> HG=>KG>FBG@ @>E=M =:M ::G=:<AM
DKBC@>G >G O>KMKHNP>G PBGG>G => >>KLM> E:LMB@> H;LM:D>EL SBCG > ::GI:D
O:G -:G=>KL A>EIM =B> H;LM:D>EL M> O>KDE>BG>G
> @>=:<AM> O:G &GN= AK L@= %ADD=J HH BL P>E O>KGB>NP>G= F::K O>KK> O:G
K>OHENMBHG:BK K BL >>G ;>KH>IL@KH>I =B> =>S> @>=:<AM> :E >>NP>G BGMNiMB>?
MH>I:LM O>KDHI>KL > LM>K>HMB>I> MHIO>KDHI>K BL B>F:G= =B> GB>ML PBE O>K

DHI>G "BC PBE SBCG DE:GM>G A>EI>G >>KEBCD :=OBL>K>G ;EBC F:D>G "BC BL GB>M
@>LIBMLM HI => MK:GL:<MB> :EMA:GL ABC P>DM HI SBCG FBGLM => BG=KND =:M ABC
HGO>KL<ABEEB@ BL HO>K SBCG DHKM>M>KFBCGO>KDHHIK>LNEM::M G CNBLM =::K=HHK
O>KDHHIM ABC SHO>>E
1:M -:G=>KL =H>M BL =>S> EBCG =HHKMK>DD>G >G HK@:GBL:MB> BL >B@>GEBCD HHD
>>G O>KDHI>K O:G SBCG IKH=N<M>G >G =B>GLM>G G >>G P>KDG>F>K BL >B@>G

EBCD HHD >>G O>KDHI>K O:G SBCG DP:EBM>BM>G >G MH>@>OH>@=> P::K=> OHHK =>
HK@:GBL:MB> $NBLM :EL C> GB>M MK:GL:<MB>@>KB<AM ;>GM PHK=M => HI;K>G@LM
@KHM>K BL => :<AM>KEB@@>G=> ;HH=L<A:I

› !J9LAK (A=MO= =;GFGEA= AF <= <A?AL9D= LAB< ‹ AKBL G=>KLHG 

>G !HH@E>
SH>DHI=K:<AM HI K>> AKBL G=>KLHG E>O>K=> BG A>M OHHK

C::K O:G  KNBF FBECH>G ABML HI ">M @KHHMLM> =>>E O:G => ABML @::M
HO>K >>G ;H>D O:G AKBL G=>KLHG =:M I:L =KB> F::G=>G E:M>K SHN O>KL<ABC

G>G 4>E?L => MBM>E O:G A>M ;H>D P:L HI =:M FHF>GM GH@ GB>M ;>D>G= 1AJ=<

AHH?=K>=:<M>NK G=>KLHG @BG@ BG =B:EHH@ F>M SBCG E>S>KL HO>K FH@>EBCD>


MBM>EL

*-
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

 , .@= KLGJQ G> 9 J9<A;9D HJA;= R=JG


 , "GO ;@9F?=< L@= OGJD<
 , "GO ;GEH9FA=K ?=L JA;@ :Q ;@9J?AF? FGL@AF?
 , .@= =;GFGEA;K G> 9:MF<9F;= 9F< L@= E9JC=LHD9;= OAL@GML EGF=Q

"H> DNG C> @>E= O>K=B>G>G :EL C> C> IKH=N<M>G H? =B>GLM>G @K:MBL P>@@>>?M
::K @::M A>M ;H>D HO>K G => MA>HKB>eG NBM SBCG ;H>D I:LM G=>KLHG HHD
S>E? MH> BG => IK:DMBCD ">E> AHH?=LMNDD>G NBM SBCG ;H>D @>>?M ABC @K:MBL P>@
::K DKBC@M ABC @>>G @>E= OHHK F::K P>E A>>E O>>E ::G=:<AM > HIF>KD>

EBCD> ><HGHFBL<A> MK>G= O:G >J==;GFGEA;K @::M G:F>EBCD A:G= BG A:G= F>M =>
9?= G> 9;;=KK HHK A>M @KHM> E>S>KLIN;EB>D =:M ABC F>M SBCG @K:MBL AHH?=LMND

D>G ;>K>BDM> P:L SBCG ;H>D :E >>G ARI> KNBF OHHK=:M A>M P:L @>=KNDM
G=>KLHG ;>L<AHNPM %BG@ !BE>MM> :EL => @KHG=E>@@>K O:G => >J==;GFG

EA;K #G  A:= => NBMOBG=>K O:G A>M P>@P>KIL<A>>KF>LC> G: >>G C::K P>E

@>M>E= F>LC>L O>KDH<AM !BE>MM> O>K:G=>K=> SBCG LMK:M>@B> >G ;HNP=> >>G
BFF>GL BFI>KBNF =HHK >>G A>E> K>>DL F:KD>MBG@MKN<L F>M P>@@>O>G :EL
KH=> =K::= @>>? => AHN=>KL P>@ >G O>KDHHI O>KOHE@>GL => =NK> F>LC>L
>G >>NP E:M>K =H>G ?:;KBD:GM>G O:G IKBGM>KL SH HG@>O>>K A>MS>E?=> >
IKBGM>KL DHLM>G >>G L<ABCGMC> => BGDMONEEBG@>G DHLM>G >>G O>KFH@>G
">M ::GM:E OHHK;>>E=>G BG => A>=>G=::@L> ><HGHFB> PHK=M LM>>=L M:E

KBCD>K !K:MBL PBE GB>M S>@@>G =:M >K @>>G @>E= F>>K PHK=M O>K=B>G= EE>>G
=> ;KHG O:G BGDHFLM>G O>KL<ANB?M KMB>LM>G @>O>G ANG FNSB>D @K:MBL P>@
>G O>K=B>G>G ::G EBO>HIMK>=>GL >G F>K<A:G=BLBG@ "HM>EL @>O>G D:F>KL
@K:MBL P>@ >G O>K=B>G>G ::G F::EMBC=>G 0EB>@F::ML<A:IIBC>G @>O>G LMH>

E>G ;BCG: @K:MBL P>@ >G O>K=B>G>G ::G => O>KDHHI O:G =K:GD M:;:D
I:K?NF >G ::G :NMHO>KANNK > ;>D>G=LM> F:GB>K HF @>E= M> O>K=B>G>G
F>M >J==;GFGEA;K BL A>M =KB>I:KMBC>GLRLM>>F *:KMBC bbG <K>e>KM >>G F:KDM
=HHK =BG@>G @K:MBL P>@ M> @>O>G ::G I:KMBC MP>> *:KMBC =KB> ;>M::EM >KOHHK
HF BG =>S> F:KDM M> FH@>G I:KMB<BI>K>G :M DEBGDM BG@>PBDD>E=>K =:G A>M
BL BCG: :EE> F>=B: P>KD>G P>KD>G OHE@>GL =BM LRLM>>F > :=O>KM>>K=>KL
;>M:E>G OHHK MH>@:G@ MHM >>G IN;EB>D
HHK => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ SBCG => FH@>EBCDA>=>G O:G >J==;GFGEA;K
LI><M:<NE:BK @>LM>@>G 1:L A>M ;BC %BG@ !BEE>MM> GH@ >>G F:KD>MBG@MKN< GN
PHK=M A>M F>>K >G F>>K >>G K:=B<:E> IKBCLLMK:M>@B> EL B>ML @>E= DHLM HF M>
F:D>G DNG C> A>M FH>BEBCD HG;>I>KDM @K:MBL P>@@>O>G '::K =B@BM:E> IKH

=N<M>G >G =B>GLM>G SBCG >>GOHN=B@ M> =NIEB<>K>G >G M> =BLMKB;N>K>G >
F:K@BG:E> IKH=N<MB>
>G =BLMKB;NMB>DHLM>G G:=>K>G A>M GNEINGM #G O>E>
><HGHFBL<A> L><MHK>G A>;;>G P> => :?@>EHI>G MB>G C::K :E @>SB>G =:M =>
DHLM>G @::G =:E>G SH=K: A>M IKH=N<MB>IKH<>L PHK=M @>DHII>E= ::G =B@B

M:E> G>MP>KD>G 1:M GB>NP BL OHE@>GL G=>KLHG BL => LG>EA>B= P::KF>>


;>=KBCO>G BG => F>>LM NBM>>GEHI>G=> L><MHK>G
O:G ;:GDB>K>G MHM @HDD>G

*.
) %7 ='6%8- )

BG =B@BM:E> ;>=KBCO>G O>K:G=>K>G >G SH=H>G=> => D:GL DKBC@>G HF >J==;GFG

EA;K M> >QIEHBM>K>G


':G:@>KL >G HK@:GBL:MB>=>LDNG=B@>G :=OBL>>KM G=>KLHG HF GH@ >>GL
A>>E DKBMBL<A M> DBCD>G G::K => OHHKHG=>KLM>EEBG@ O:G => I>K?><M> IKBCL>E:LMB

<BM>BM ;BC A>M =:E>G O:G => IKBCL LMBC@M => OK::@ BG >>G K><AM> EBCG G=>KLHG
F>>GM =:M =>S> ::GG:F> HGCNBLM BL 0HE@>GL A>F BL >K >>G >GHKF @KHHM O>K

L<ABE MNLL>G @K:MBL >G A>>E @H>=DHHI #G O>>E @>O:EE>G D:G =:M A>M O>KL<ABE
;>M>D>G>G MNLL>G >>G A>>E @KHHM IN;EB>D >G :GHGBFBM>BM EL C> DHLMIKBCL
MH<A :E ;BCG: GNE BL DNG C> =::KHF ;>M>K C> IKH=N<M @K:MBL P>@@>O>G =:G >K
>>G E:@> IKBCL OHHK M> K>D>G>G
0HHK => >:LR<K:MBL<A> @>=:<AM> EB@M A>M ;>E:G@ O:G G=>KLHGL ;H>D GB>M
>>GL SHS>>K BG => PBGLMD:GL>G O:G A>M @K:MBLP>@@>>?FH=>E F::K F>M G:F>
BG A>M ;>L>? O:G => >QMK>>F @>=::E=> IKH=N<MB>
>G =BLMKB;NMB>DHLM>G >
AH@> MH>MK>=BG@L=K>FI>EL BG => HN=> ><HGHFB> SBCG SH @H>= :EL P>@@>

O::@= :GDSBC =B@BM:EBL>KBG@ >G => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ D:G B>=>K>>G


FHK@>G >>G ;>=KBC? H? HK@:GBL:MB> ;>@BGG>G SHG=>K GH>F>GLP::K=B@> LM:KM

DHLM>G > >J==;GFGEA;K ;B>=>G =::K;BC >>G >QMK: =K>FI>EO>KE:@BG@ 1:GM ;BC
>>G O>KDHHIIKBCL O:G GNE HGMEHHIM >>G ;>@BGG>G=> HK@:GBL:MB> HG=>K F>>K
=> <HFIEB<:MB>L O:G >>G O>KDHHI:II:K::M ;>M:EBG@LO>KD>>K >G ;>E:LMBG@>G

› LJM= >9FK ‹ %>OBG %>EER 

NMH=B=:<M %>OBG %>EER @>GB>M OHHK:E ;>D>G=A>B= :EL => AHH?=K>=:<M>NK

HIKB<AM>K O:G 1AJ=< '9?9RAF= "BC IN;EB<>>K=> =::KG::LM M:EEHS> LIK::DF:

D>G=> :KMBD>E>G BG HG=>K :G=>K> (=O 3GJC .AE=K KIMAJ= >G .@= ;GFGEAKL >G
HHD >>G ::GM:E ;H>D>G P::KHG=>K (=O ,MD=K >GJ L@= (=O ;GFGEQ 4BCG
GB>NPLM> ;H>D 1@9L .=;@FGDG?Q 19FLK IN;EB<>>K=> %>EER HI SBCG P>;EH@
PPP DD HK@ MBC=>GL A>M L<AKBCO>G :EL >>G ;H>D BG PHK=BG@ "BC FH>=B@=>
=> E>S>KL >QIEB<B>M ::G HF SBCG L<A>ML>G M> ;><HFF>GM:KBeK>G HF F>=>
::G => A:G= O:G =>S> <HFF>GM:K>G => >BG=O>KLB> O:G SBCG ;H>D M> O>K;>M>

K>G .JM= 9FK BL >>G O:G => L<A>ML>G NBM A>M ;H>D BG PHK=BG@
>G <K>:MB>? ;>KH>IL;>H>?>G::K >>G :KMB>LM >>G FNSBD:GM >>G ?HMH@K::?
H? >>G :F;:<AMLF:G A>>?M F::K =NBS>G= ><AM> ?:GL GH=B@ HF M> DNGG>G
E>O>G LM>EM %>EER EL >ED> ><AM> ?:G LE><AML IKHFBEE> O:G SBCG C::KBGDHF>G
NBM@>>?M ::G SBCG B=HHE ;HO>G HI => IKH=N<MB>DHLM>G OHKF>G =B> =NBS>G=
IKHFBEE> M>S:F>G P>>K >>G GB>NP C::KBGDHF>G ">M @>M:E =NBS>G= BL K>=>

EBCD PBEE>D>NKB@ > LRF;HEB>D O:G A>M @>M:E =NBS>G= BL B>=>K>>G D:G MHM
=NBS>G= M>EE>G ">M BL FH@>EBCD HF =NBS>G= F>GL>G M> D>GG>G 1B> =KB>
C::K E:G@ >ED> =:@ >>G GB>NP> ?:G >K;BC DKBC@M A>>?M SBCG =NBS>G= ?:GL ;BC
>ED::K #G IE::ML O:G HI SH>D M> @::G G::K GB>NP> ?:GL DNG C> HHD IKH;>K>G
DE>BG> ?:GL M> MK:GL?HKF>K>G BG ><AM> ?:GL ">M BL =:G P>E GHH=S:D>EBCD HF
HI >>G H? :G=>K> F:GB>K M> <HFFNGB<>K>G F>M => :LIBK:GM
?:GL #GM>KG>M

*/
 ( ) ) % 7 ='6%8- 7 ' ,) &- &0- 38, ) ) /

;B>=M >>G D>NK ::G FH@>EBCD> <HFFNGB<:MB>D:G:E>G SH:EL P>;LBM>L ;EH@L


.PBMM>K >G >
F:BE ::KG::LM ;B>=M => OHHKML<AKBC=>G=> =B@BM:EBL>KBG@ O>>E
FH@>EBCDA>=>G HF >BG=IKH=N<M>G S>>K >>GOHN=B@ >G OKBCP>E DHLM>EHHL M>
=BLMKB;N>K>G HG=>K ?:GL >G FI
;>LM:G= O:G >>G GB>NP EB>=C> F:BE>G BL
@>F:DD>EBCD>K =:G >>G IE::M O:G OBGRE BG =NBS>G=OHN= M> E:M>G I>KL>G >G
I>K I:DD>MIHLM HI M> LMNK>G > L<A>II>G= DNGLM>G::K BG => > >>NP BL
GB>M E:G@>K F>>K ::G@>P>S>G HI >>G ABeK:K<ABL<A> BGM>KF>=B:BK SH:EL >>G
IE:M>GF::ML<A:IIBC @:E>KB> H? NBM@>O>K OHHK => IKH=N<MB> <HFFNGB<:MB>
F:KD>MBG@ =BLMKB;NMB> >G EH@BLMB>D O:G SBCG L<A>IIBG@>G
)I A>M >>KLM> @>SB<AM BL =>S> @>=:<AM>@:G@ O:G %>EER LE><AML >>G ;NLB

G>LLFH=>E OHHK F:K@BG:E> DNGLM>G::KL '::K HI A>M MP>>=> @>SB<AM BL 


.JM= 9FK >>G O>>E ;K>=>K <HG<>IM .JM= 9FK BL >>G F>M:?HHK OHHK AH> =>
M><AGHEH@BL<A> HGMPBDD>EBG@>G >>G GB>NP ><HGHFBL<A MBC=I>KD A>;;>G
BG@>ENB= G>M SH:EL ::G A>M ;>@BG O:G => > >>NP => BG=NLMKBeE> K>OHENMB>
::G => PB>@ LMHG= O:G >>G GB>NP> ><HGHFBL<A> BGKB<AMBG@
> EH@BL<A> OHE@HK=> BL >>KLM BL >K => M><AGHEH@B> =:G DHF>G => MH>I:L

LBG@>G O>KOHE@>GL HGMLM::M >>G ;BCI:LL>G=> ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK


,HG= ;>@HG => HFL<A:D>EBG@ O:G A:G=F:MB@ G::K F:<ABG::E O>KO::K

=B@=> @H>=>K>G =HHK MH>I:LLBG@>G O:G => LMHHFF:<ABG> BM @:? >>G
>GHKF> BFINEL ::G => HGMPBDD>EBG@ >G O>KO::K=B@BG@ O:G IKH=N<M>G
F;:<AM>EBCD> P>KDIE::ML>G @KH>B=>G NBM MHM @KHM> ?:;KB>D>G >G OHKF=>G
L:F>G >>G @KHHML<A:EB@> BG=NLMKB> HHK =B> @KH>B =::E=> => IKBCL O:G =>
IKH=N<M>G >GHKF P::K=HHK LM>>=L F>>K F>GL>G SB<A =>S> DHG=>G O>KHHK

EHO>G ">M ;>MKH? >>G K>E:MB>? LG>EE> HGMPBDD>EBG@ O:G GB>NP> M><AGB>D>G
>G ANG MH>I:LLBG@ BG => BG=NLMKB> K P:L LIK:D> O:G >>G MK>G=;K>ND BG O>K

@>EBCDBG@ F>M OKH>@>K> MBC=>G O:G=::K A>M PHHK= K>OHENMB> > GB>NP>
M><AGHEH@B>eG E>B==>G MHM GB>NP> IKH=N<MB>F>MAH=>G => GB>NP> IKH=N<

MB>F>MAH=>G E>B==>G MHM >>G GB>NP> ;BCI:LL>G=> ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<

MNNK #G => MPBGMB@LM> >>NP HGMLMHG= BG A>M DB>ESH@ O:G => F:LL:IKH=N<MB>
>>G ><HGHFB> O:G F:LL:<HGLNFIMB> F:LL:<HFFNGB<:MB> >G F:LL:F:KD>

MBG@ :EL F>>LM >?–<BeGM> LRM>>F


,HG= SB>G P> >>G LHHKM@>EBCD> MKBML HGMLM::G > BGM>KG>MM><AGH

EH@B> LM::M ::G => ;:LBL O:G =BM GB>NP> ><HGHFBL<A> MBC=I>KD 0>KOHE@>GL
DP:F>G => >>KLM> MH>I:LLBG@>G :EE>KE>B GB>NP> IKH=N<M>G >G IKH=N<MB>

F>MAH=>G > EH@BL<A> O>KOHE@LM:I BL A>M HGMLM::G O:G >>G GB>NP> ;BCI:L

L>G=> ><HGHFBL<A> HK=>GBG@ ::K;BC BL A>M MPBC?>E:<AMB@ H? F:LL:<HG

LNFIMB> F:LL:<HFFNGB<:MB> >G F:LL:F:KD>MBG@ GH@ O>>E E:G@>K =>


AHH?=KHE ;EBCO>G LI>E>G > <HGL>JN>GMB> =::KO:G BL =:M HHD A>M ;>LM::GL

K><AM HGS>D>K PHK=M O:G :EE> HK@:GBL:MB>L P::K;BC => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK


BL :?@>LM>F= HI => HN=> ><HGHFBL<A> HK=>GBG@ (B>M :EE>>G => F:K@BG:E>
DNGLM>G::K F::K HHD -A>EE *ABEBIL DSH HKMBL => KBCDLHO>KA>B= >G SHK@

BGLM>EEBG@>G FH>M>G FBLL<AB>G P>E HI SH>D @::G G::K ANG ><AM> ?:GL

*0
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB*J8D<E><M8K
(MXLSSJHWXYOKEEXSZIVHIOVEGLXZER^[IVQIR[EEVMRQIRWIRLYROIRRMW
FYRHIPIR3ZIVHIOERWIRIRQSKIPMNOLIMHIRHMILIXFMIHXEPWHMIGSPPIG
XMIZI MRXIPPMKIRXMI FIXIV [SVHX KIWXVYGXYVIIVH 3ZIV MRJSVQIPI RIX[IVOIR
[EEVMR RY RSK ZSSVEP FIWXEERHI OIRRMW [SVHX ZIVWTVIMH QEEV [EEVMR
WXIIHWZEOIVRMIY[IOIRRMW[SVHXKIGVItIVH,IXKEEXSZIVLMtVEVGLMWGLI
SVKERMWEXMIWHMIXSXZSSVOSVXLIXXIQTSZEROIRRMWZIVWTVIMHMRKOSRHIR
FITEPIR PIIWZIVXVEKIR QEEVHMILIX^MGLRMIXPERKIVOYRRIRZIVSSVPS
ZIRSQSRKIFVYMOXIOIRRMWSRKIFVYMOXXIPEXIR;ERXMRHIIEW]GVEXMI^MNR
REY[IPMNOWRSKXSIXVIHMRKWHVIQTIPWIROERMIHIVIIRQSVKIRIIRSQVSIT
IIRTSPMXMIOITEVXMNSJ^IPJWIIRFEROFIKMRRIR

+'
QN<ID<E
*
BI@F<C<E;<D<EJ<ED<E@>K<
#G => HGEBG>
>G<R<EHI>=B> 1BDBI>=B: LM::M => OHE@>G=> =>–GBMB> O:G >>G
SP>KF

=F RO=JE AK ==F ?JG=H AFK=;L=F NG?=DK G> ND==JEMAR=F <A= K;@ABF:99J 9DK aaF ?JG=H
:=O=?=F N=J?=DABC:99J E=L ==F K;@GGD NAKK=F "=L NGGJL:=O=?=F AF ==F RO=JE @==>L
9DK NGGJ<==D <9L <= ?JG=H EAF<=J CO=LK:99J AK NGGJ 99FN9DD=F N9F JGG><A=J=F

4HN =:M :EE>>G OHHK OH@>EL @>E=>G )? BL A>M O>KL<ABCGL>E RO=JE=F HHD O:G
MH>I:LLBG@ HI F>GL>G >G @H>= @><HnK=BG>>K=> SP>KF HGMLM::M :E :EL
BG=BOB=N>G >>GOHN=B@> K>@>EL OHE@>G P::K;BC S> >KOHHK SHK@>G GB>M M>
;HML>G F>M >>G :G=>K =>S>E?=> D:GM HI M> ;>P>@>G :EL =>@>G>G G::LM A>G
>G BG >>G @KH>I M> ;EBCO>G
#G >ED MK>BGLM:MBHG BG => LIBML >G BG >ED =KND PBGD>E<>GMKNF @>;>NKM =BM
!KHM> @KH>I>G F>GL>G O>KIE::ML>G SB<A OKBC @>F:DD>EBCD >G =:M @::M :EE>

F::E @H>= SHG=>K =:M =::K;BC F:<AM ::G M> I:LM DHFM K BL @>>G ::GMHHG

;:K> ABeK:K<AB> M> ;>LI>NK>G BG => DKBH>E>G=> F>GL>GF>GB@M> )HD SBCG >K
@>>G ?HKF>E> P>MM>G H? =NB=>EBCD> K>@>EL =B> A>M <HEE><MB>O> O>KIE::MLBG@L

IKH<>L ::GLMNK>G >G ;>@>E>B=>G !>>G LMHIEB<AM>G @>>G KHMHG=>L @>>G O>K

D>>KL=K>FI>EL @>>G —BMLI:E>G

QN<ID@EK<CC@><EK@<
4B> HHD RO=JEAFL=DDA?=FLA= S>@M 1BDBI>=B:

4O=JEAFL=DDA?=FLA= AK ==F NGJE N9F CMFKLE9LA?= AFL=DDA?=FLA= <A= ?=:9K==J< AK GH


;GDD=;LA=> ?=<J9? N9F ?=<=;=FLJ9DAK==J<= R=D>GJ?9FAK=J=F<= KQKL=E=F 4O=JEAFL=D

DA?=FLA=KQKL=E=F :=KL99F LQHAK;@ MAL ==F HGHMD9LA= N9F ==FNGM<A?= 9?=FL=F <A=
AFL=J9?=J=F E=L =DC99J =F @MF GE?=NAF? "G=O=D =J ?==F ;=FLJ9D= ;GFLJGD=J=F<=
KLJM;LMMJ AK <A= <= 9?=FL=F ;GFLJGD==JL RGJ?=F <= ?=R9E=FDABC= AFL=J9;LA=K NGGJ ==F
?DG:99D AFL=DDA?=FL ?=<J9?

.HM =NLO>K @::M A>M :EE>>G GH@ F::K HO>K ?RLB>D> ;>P>@BG@>G > ;>P>@BG

@>G O:G :EE> :?SHG=>KEBCD> BG=BOB=N>G OHKF>G M>S:F>G >>G LM>EL>E O:G

+(
) %7 ='6%8- )

@KH>IL;>P>@BG@>G =:M @H>= ?NG<MBHG>>KM ">M SB>M >K M:F>EBCD >?–<BeGM NBM
G =:M SHG=>K =:M >K >>G <>GMK:E> <HGMKHE>K>G=> LMKN<MNNK BL
'::K P:M SHN A>M K>LNEM::M SBCG :EL P> >>G LM:IC> O>K=>K @::G EL P>
GB>M => ;>P>@BG@>G O:G => BG=BOB=N>G HIM>EE>G F::K => D>GGBL O:G :?SHG

=>KEBCD> BG=BOB=N>G :G @>E=M A>MS>E?=> :M A>>M .@= 1AK<GE G> JGO<K
)G=>K =B> MBM>E IN;EB<>>K=> => @>EHNM>K=> F>KBD::GL> CHNKG:EBLM $:F>L
-NKHPB><DB BG  >>G LIK::DF:D>G= ;H>D '>M >>G D>NK ::G OHHK;>>E=>G
>G P>M>GL<A:II>EBCD> >QI>KBF>GM>G IHG>>KM -NKHPB><DB bbG <>GMK:E> LM>E

EBG@ O>>E HG:?A:GD>EBCD> BG=BOB=N>G M>S:F>G P>M>G F>>K SBCG LEBFF>K >G
DNGG>G ;>M>K> ;>LEBLLBG@>G G>F>G =:G >>G >GD>E> >QI>KM >S> LM>EEBG@
=KNBLM GH@:E BG M>@>G => @:G@;:K> HIO:MMBG@ BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:

MB>LMKN<MNNK P::K ;>LEBLLBG@>G =HHK => MHI O:G => ABeK:K<AB> PHK=>G @>GH

F>G :E =:G GB>M G: A>M <HGLNEM>K>G O:G >>G >QI>KM 0:G => <HEE><MB>O> BGM>E

EB@>GMB> PHK=M GB>M H? G:NP>EBCDL @>;KNBD@>F::DM ‹ >>G @>PHHGM> =B>


OHHKMDHFM NBM => ::GG:F> =:M => F:LL: =HF BL SH:EL ;>L<AK>O>G BG A>M
;H>D .@= '9<F=KK G> JGO<K '::K =:M BL >>G ;H>D NBM >>G <HFIE>>M
:G=>K> P>K>E=
-NKHPB><DB LM>EM =::KM>@>GHO>K =:M >ED> >QI>KM I>K =>–GBMB> >>G @>EBFB

M>>K=> D>GGBL A>>?M >G =:M >ED> >QI>KM ‹ G>M :EL B>=>K :G=>K ‹ ;>I::E=> OHHK

HHK=>E>G A>>?M EL >>G @KH>I LEBF @>GH>@ BL HF => ;>LM> >QI>KM M> OBG=>G
BL => @KH>I HHD LEBF @>GH>@ HF A>E>F::E @>>G >QI>KM GH=B@ M> A>;;>G >
HI@>M>E=> D>GGBL O:G => @KH>I HO>KMK>?M => D>GGBL O:G >ED> >QI>KM FBML ::G
>>G ::GM:E OHHKP::K=>G PHK=M OHE=::G > @KH>I FH>M @>O:KB>>K= SBCG
SH=:M >K O>KL<ABEE>G=> LMNDC>L BG?HKF:MB> PHK=>G BG@>;K:<AM K FH>M >>G
LRLM>>F SBCG HF => O>KL<ABEE>G=> ;KHDLMNDD>G BG?HKF:MB> L:F>G M> O:MM>G
>G HI M> M>EE>G > @KH>I FH>M @>=><>GMK:EBL>>K= SBCG SH=:M GB>M B>F:G= NBM
=> MHI A>M :GMPHHK= =B<M>>KM ::G => @KH>I > @KH>ILE>=>G FH>M>G HG:?

A:GD>EBCD DNGG>G =>GD>G >G SB<A GB>M =KND F:D>G HO>K P:M :G=>K>G
SNEE>G =>GD>G P:GM =:G @::M A>M FBL :M @>;>NKM ;BCOHHK;>>E= ;BC
>QMK>F> DH>KLL<AHFF>EBG@>G HI >??><M>G;>NKS>G BG IE::ML O:G SB<A :? M>
OK:@>G P:M >>G ;>=KBC? b<AM P::K= BL OK:@>G ;>E>@@>KL SB<A :? P:M :G=>K>
;>E>@@>KL SNEE>G =H>G
>G O:G => LBFI>ELM> OHHK;>>E=>G O:G @KH>ILPBCLA>B= BL >>G ;>KH>F=
>QI>KBF>GM P::K;BC ;>SH>D>KL O:G >>G C::KF:KDM >>G IKBCL DHG=>G PBGG>G
=HHK A>M @>PB<AM O:G >>G HL M> L<A:MM>G ">M @>FB==>E=> O:G :EE> BGS>G=BG

@>G E:@ =B<AM>K ;BC A>M P>KD>EBCD> @>PB<AM =:G => >QI>KML<A:MMBG@ O:G =>
F>>LM =>LDNG=B@> ;H>K H? LE:@>K >G LHHKM@>EBCD OHHK;>>E= P:L => NBM

DHFLM O:G >>G L>KB> %,)


K:=BHIKH@K:FF:L P::KBG => ENBLM>K::KL @>S:

F>GEBCD >>G L<A::DI:KMBC LI>>E=>G M>@>G >>G @KHHMF>>LM>K 0HE@>GL => LM:

MBLMB>D SHN=>G => ENBLM>K::KL OHELMK>DM D:GLEHHL SBCG >G >ED> I:KMBC FH>M>G
O>KEB>S>G #G => IK:DMBCD PBLM>G => ENBLM>K::KL ><AM>K M:EEHS> K>FBL>L >G >>G
I::K HO>KPBGGBG@>G M> ;>A:E>G

+)
 >; ) 61) 2

N@B@G<;@8
">M ;>D>G=LM> OHHK;>>E= O:G @KH>ILPBCLA>B= BL 1BDBI>=B: 'BECH>G>G
@>PHG> F>GL>G A>;;>G => :?@>EHI>G C:K>G M>S:F>G >>G >G<R<EHI>=B>
@>L<AK>O>G #G A>M ;>@BG P>K= =BM IKHC><M >K@ L<>IMBL<A HGMO:G@>G K P:L
O>>E DKBMB>D "H> DNGG>G @H>=;>=H>E>G=> :F:M>NKL O>KLM:G= O:G S:D>G
A>;;>G 4> SBCG GB>M ;>OH>@= 4> SBCG GB>M HI@>E>B= -M::M =B> >G<R<EHI>=B>
LMK:DL GB>M ;HHK=>OHE F>M HGSBG
'::K =B> DKBMB>D O>KLMHF=> :E LG>E 1BDBI>=B: BL @>LM:KM BG  E BG
 OKH>@ A>M @>S:@A>;;>G=> P>M>GL<A:II>EBCD> MBC=L<AKB?M (9LMJ= SB<A :?
BG P>ED> >G<R<EHI>=B> FBG=>K ?HNM>G LM::G BG 1BDBI>=B: H? BG => ;>?::F=>
F;Q;DGH}<A9 JAL9FFA;9 =B> :E LBG=L ;>LM::M >G P::K::G SHG 
:NM>NKL A>;;>G F>>@>P>KDM EE>>G :E A>M LM>EE>G O:G =B> OK::@ S>@M
@>GH>@ ">M BL HG=>GD;::K =:M (9LMJ= SB<A HHBM SHN :?OK:@>G PB> >K LG>EE>K
BL >>G L<ABE=I:= H? >>G I::K= #G OB>K C::K MBC= BL => OK::@ K:=B<::E O>KL<AH

O>G O:G #L 1BDBI>=B: s;>KA:NIM => FH>BM> P::K= G::K #L 1BDBI>=B: FBL

L<AB>G :E => ;>LM> >G<R<EHI>=B> M>K P>K>E= > JALL9FA;9 DP:F HO>KB@>GL
:EL PBGG::K NBM => ;NL F::K A>M O>KL<ABE P:L DE>BG #G >>G LM>>DIKH>? O:G
G:MNNKP>M>GL<A:II>EBCD> :KMBD>E>G NBM ;>B=> >G<R<EHI>=B>eG MNK?=> (9LMJ=
 HF ?HNM>G G MH>G P:L A>M GH@ F::K 

N@<@J;<988J6
.>@>GPHHK=B@ BL => L<>ILBL HO>K A>M 1BDBI>=B:IKHC><M O>KL<AHO>G G::K =>
SBCM>KK>BG>G 1B> BL => ;::L O:G 1BDBI>=B: 1B> <HGMKHE>>KM 1B> BL ;>OH>@=
HF ;BC <HGMKHO>KL>L => DGHHI =HHK M> A:DD>G %:G =:M P>E @H>= @::G :EL
B>=>K>>G SHF::K BG 1BDBI>=B: F:@ L<AKBCO>G 1:M :EL B>F:G= ;>PNLM O:EL>
BG?HKF:MB> O>KLIK>B=M )? I>K HG@>END G DNG C> GB>M F:GBINE>K>G M>G
;>AH>O> O:G >B@>G @>PBG ">M SBCG MRIBL<A OK:@>G NBM A>M MBC=I>KD O:G =>
ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G )G=>KMNLL>G @EBFE:<A>G => FBECH>G>G
1BDBI>=B:G>G >G L<AKBCO>G SBC O>K=>K BG => @>S:F>GEBCD> >G<R<EHI>=B>
SHG=>K SB<A :? M> OK:@>G PB> => ;::L BL O:G 1BDBI>=B: 4HG=>K SB<A M>
;>DHFF>K>G HF ?NG<MB>G:F>G H? >>G @>E=>EBCD> ;>EHGBG@ ">M >GB@> HH@

F>KD BL D>GGBL =>E>G SH=:M P> =::K :EE>F::E ;>M>K O:G PHK=>G
> <HGMKHO>KL>L => AH:Q>L => @>F:GBINE>>K=> BG?HKF:MB> S> SBCG >K
'::K => S>E?K>BGB@>G=> P>KDBG@ O:G A>M G>MP>KD P>>M =::K ABeK:K<AB>EHHL
O>KK:LL>G= @H>= K::= F>> > NBMP:LL>G => @>F:GBINE>>K=> H? ?HNMB>O>
BG?HKF:MB> PHK=>G =HHK@::GL K:S>G=LG>E P>>K @><HKKB@>>K=
)O>KB@>GL SHN A>M >K@ G:i>? SBCG HF M> O>KHG=>KLM>EE>G =:M <HGMKHO>KL>L
>G @>F:GBINE>>K=> BG?HKF:MB> SHN=>G SBCG OHHK;>AHN=>G ::G 1BDBI>=B:
ELH? ;BC => F;Q;DGH}<A9 JAL9FFA;9 GHHBM >>GL MP>> O>KL<ABEE>G=> K>=:<M>N

K>G A>M HG>>GL SBCG HO>K >>G :KMBD>E >G >ED::K BG => A:K>G OEB>@>G ELH? >>G

K>=:<M>NK GHHBM >>GL >>G :KMBD>E >>G LN;C><MB>O> =K::B SHN @>O>G P>@>GL
>>G G>O>G;>E:G@ H? >>G I>KLHHGEBCD> HO>KMNB@BG@ EE>>G => ;>KH>IL<H=> BG

+*
) %7 ='6%8- )

ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L ENB=M =:M B>=>K>>G MK:<AM =>K@>EBCD> S:D>G ;BG

G>GLD:F>KL M> AHN=>G BC 1BDBI>=B: SBCG =>S> IKH<>LL>G MK:GLI:K:GM >G
D:G B>=>K> ;>E:G@LM>EE>G=> S> OHE@>G HI => SH@>GH>F=> HO>KE>@I:@BG:L
:<AM>K >ED :?SHG=>KEBCD :KMBD>E

<8JP:I8K@<GLIJ8E>
1BDBI>=B: BL >>G >:LR<K:MB>OHHK;>>E= INK L:G@ #G=BOB=N>G F>M >>G
@>F>>GL<A:II>EBCD =H>E =B> HG;::MSN<AMB@ L:F>GP>KD>G >G D>GGBL =>E>G
BG BG?HKF>E> G>MP>KD>G F>M ;>ANEI O:G BG?HKF:MB>M><AGHEH@B> >G
FH=>KG> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G :LR<K:MB> BL >>G F:GB>K O:G =>GD>G >G
OHHK:E HHD >>G F:GB>K O:G =H>G ED> E>S>K O:G =BM ;H>D D:G FHK@>G
;>LENBM>G A>M :KMBD>E =9KQ;J9LA= ::G M> F:D>G BG 1BDBI>=B: (>>F =::K;BC
@>KNLM => IKH>? HI => LHF >G IKH;>>K >>GL >>G HGL<ANE=B@> F:GBINE:MB>
0>KSBG =:M A>M OHHKPHHK= BG =BM ;H>D BL @>L<AK>O>G =HHK HN=
IK>FB>K
:ED>G>G=> ">M S:E P>EEB<AM FBG=>K =:G >>G =:@ =NK>G OHHK=:M :G=>K>
E>S>KL O:G =BM ;H>D =B> HGCNBLMA>B= A>;;>G @><HKKB@>>K=

:FDDLE@:8K@<IL@J
1:M OBC? MHM MB>G C::K @>E>=>G GH@ O::D P>K= ;>MPBLM BL GN G:NP>EBCDL GH@
>>G DP>LMB> > OK::@ =B> GN =HFBG:GM ;>@BGM M> PHK=>G BL GB>M F>>K
>LM::M >K SHB>ML :EL OAK<GE G> ;JGO<K F::K >>K=>K 1::KHF PHK=M >K BG
HK@:GBL:MB>L SH L<AKBD;:K>G= P>BGB@ @>;KNBD O:G @>F::DM >=KBCO>G IKH

–M>K>G G:NP>EBCDL O:G => D>GGBL O:G ANG F>=>P>KD>KL >G DE:GM>G >
HO>KA>B= IKH–M>>KM G:NP>EBCDL O:G => D>GGBL O:G ;NK@>KL G>KSBC=L S:E =BM
O>KHHKS::DM PHK=>G =HHK HG@>EHH? BG => PBCLA>B= O:G => F:LL: G SH @>D
BL =:M HG@>EHH? GB>M P:GM PB> ;BCOHHK;>>E= AHG=>K= :F:M>NK–EFIC>L HI
3HN.N;> ;>DBCDM SB>M FBLL<AB>G L<AHDD>KB@> LE><AM ;>EB<AM> –EFIC>L
HO>K HGBGM>K>LL:GM> HG=>KP>KI>G :G EBCD>G "HEERPHH= "BEO>KLNF >G
:ELF>>K GH@ >>G FBCE>GO>KK> OHHKLIKHG@ M> A>;;>G '::K @::M A>M HF =B>
 LE><AM> –EFIC>L H? @::M A>M HF =:M >G> ;KBEC:GM> G P:M @>;>NKM >K :EL
B>=>K>>G >>G @H>=> OB=>H<:F>K: A>>?M 1B> HI >>G P>;LBM> :EL 0BF>H <HF
DBCDM >>G LHHKM 3HN.N;> F::K =:G P:M L>KB>NS>K >G BG => SH>D?NG<MB> ;BC

OHHK;>>E= =9KQ;J9LA= BGMBDM OBG=M –EFIC>L =B> M><AGBL<A >G BGAHN=>EBCD >>G
AH@>K GBO>:N A>;;>G =:G A>M FH=:E> 3HN.N;>
:F:M>NK–EFIC>
G=>KSBC=L EB@M A>M OHHK => A:G= =:M HHD => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G
SbE? OHHK >>G @KHHM =>>E =>;>M SBCG ::G A>M HG@>;KNBDM E:M>G O:G ::GP>SB@>
D>GGBL )K@:GBL:MB>L PHK=>G O:G HN=LA>K MHI
=HPG ::G@>LMNNK= P::K;BC
>K G:NP>EBCDL <HGM:<M BL MNLL>G => HG=>KE::@ >G => MHI > D>GGBL O:G ;>G>

=>G ;>K>BDM => MHI F::K E:G@S::F G :EL S> =::K :E ::GDHFM BL S> @>–E

M>K= O>KFBGDM =HHK <HFFNGB<:MB>KNBL BG => O>KL<ABEE>G=> ABeK:K<ABL<A>


E:@>G HO>G=B>G O>KFBGD>G O>KL<ABEE>G=> MNLL>GE:@>G HHD LHFL ;>PNLM

++
 >; ) 61) 2

=> BG?HKF:MB> =B> S> FH>M>G =HHK@>O>G HF ANG >B@>G IE>D BG => ABeK:K<AB>
M> ;>L<A>KF>G

:FE:LII<EK@<MFFI;<<C
4HE:G@ >ED> HK@:GBL:MB> ABeK:K<ABL<A PHK=M ::G@>LMNNK= >G >>G @KHHM =>>E
O:G => <HEE><MB>O> D>GGBL HG;>GNM ;EBC?M A>>?M =:M P>BGB@ @>OHE@>G OHHK =>
<HG<NKK>GMB>IHLBMB> '::K SH=K: bbG HK@:GBL:MB> PbE @>;KNBD @::M F:D>G
O:G A>M OHEE>=B@> IHM>GMB>>E ::G D>GGBL >G BGSB<AM>G D:G =B> HK@:GBL:MB> BG
DHKM> MBC= >>G A>>E @KHHM <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E ;>A:E>G )K@:GBL:MB>L SBCG
@>P>G= HF => =BK><M> <HG<NKK>GM>G G:NPE>MM>G= BG => @:M>G M> AHN=>G
4H=K: bbG <HG<NKK>GM >>G LN<<>LOHEE> BGGHO:MB> BGOH>KM G>F>G :G=>K>G
=>S> LG>E HO>K >S> =>?>GLB>O> LMK:M>@B> A>>?M >>G >>NP E:G@ NBMLM>D>G=
@>P>KDM F::K P>KDM LM>>=L FBG=>K @H>= 1:GM BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>

OBG@ ‹ BG => >:LR<K:MB> ‹ DHFM => <HG<NKK>GMB> LM>>=L O:D>K O:G ;NBM>G:?
>G O:G => F>>LM ;>E:G@P>DD>G=> @>OHE@>G O:G => G>MP>KD
>G BG?HK

F:MB>F::ML<A:IIBC BL =:M => MH>MK>=BG@L=K>FI>EL @B@:GMBL<A SBCG O>KE::@=


>G @KHHM LM:KMD:IBM::E BL GB>M E:G@>K >>G O>K>BLM> OHHK GB>NPDHF>KL %HLM

;:K> GHH=S:D>EBCD> BG?HKF:MB> BL GB>M E:G@>K :?@>L<A>KF= F::K F>>LM:E


OKBC MH>@:GD>EBCD .HK>GAH@> K><E:F>;N=@>MM>G HF >>G DKBMBL<A> F:LL: M>
;>K>BD>G SBCG GB>M E:G@>K GHH=S:D>EBCD )HD SHG=>K BGL<A:D>EBG@ O:G =>
MK:=BMBHG>E> F:LL:F>=B: D:G >>G @H>= B=>> F:LL::E O>KLIK>B= PHK=>G
*>I>K=NNK =KNDP>KD >G IHKMHDHLM>G SBCG GB>M I>K L> GH=B@ '>M >>G P>;

LBM> >G >>G =B@BM:E> GB>NPL;KB>? D:G >>G @KHM>K> =H>E@KH>I ;>K>BDM PHK=>G
M>@>G DHLM>G =B> ::G GNE @K>GS>G )HD >>G ;>=KBC?LI:G= BL GB>M E:G@>K
GH=B@ '>=>P>KD>KL DNGG>G I>K >
F:BE <HFFNGB<>K>G OHHK >>G DHIB> BL
@>>G DHIB>>KF:<ABG> GH=B@ >G >>G FBECH>G =B@BM:E> ?HE=>KL PHK=>G HG>BG

=B@ @>=NIEB<>>K= O:G:? >>G ;>LM:G=C> HI >>G /-


LMB<D BG => ;BGG>GS:D
1B> >>G FBECH>G I:IB>K>G ?HE=>KL =KNDM> A:= >>G ::GSB>GEBCD> HILE:@EHH=L
GH=B@
'::K A>>?M A>M >B@>GEBCD P>E SBG HF :EL HK@:GBL:MB> >:LR<K:LMBL<A M>
P>KD>G :EL C> <HG<NKK>GM>G MH<A LG>E C> BGGHO:MB>L HO>KG>F>G $: F>>K =:G
HHBM CNBLM #G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL A>M OHHK HK@:GBL:MB>L O:G E>O>GL

;>E:G@ @>PHK=>G HF HI MBC= M> BGGHO>K>G >G A>M OHEE>=B@> D>GGBLIHM>GMB>>E


M> ;>GNMM>G 1:GM <HG<NKK>GMB> O:G ;NBM>G:? BL O>>E ;>=K>B@>G=>K =:G <HG

<NKK>GMB> O:G => =BK><M> <HG<NKK>GM>G NBM => F:KDM :M A>>?M M> F:D>G F>M
=> P>M O:G => K>FF>G=> OHHKLIKHG@ #GGHO:MB>L O:G =BK><M> <HG<NKK>GM>G
SBCG =HHK@::GL K>E:MB>? >>GOHN=B@ G: M> OHE@>G 0>KOHE@>GL A>;;>G ;>B=>
<HG<NKK>GM>G >>G LHHKM@>EBCD> DHLM>GLMKN<MNNK BG<ENLB>? HO>KMHEEB@>
;>=KBC?LFB==>E>G '::K >>G GB>NPDHF>K HI => F:KDM IKH–M>>KM LM>KD O:G
=> P>M O:G => K>FF>G=> OHHKLIKHG@ *NNK M>K BEENLMK:MB> :EL MP>> =BK><M>
<HG<NKK>GM>G ;>B=>G => I:IB>K>G ?HE=>K O>KO:G@>G =HHK >>G =B@BM:E> ?HE=>K
SBMM>G S> ;>B=>G GH@ F>M => ANNKDHLM>G O:G => GN E>>@LM::G=> EHH=L F>M

+,
) %7 ='6%8- )

=> I>KLHG>>ELDHLM>G O:G => EHH=LF>=>P>KD>KL >G F>M EHI>G=> <HGMK:<M>G


F>M A>M ?HE=>KO>KLIK>B=;NK>:N '::K => GB>NPDHF>K HI => F:KDM A>>?M
@>>G EHH=L E::M LM::G EHHGDHLM>G OHHK EHH=LI>KLHG>>E >G EHI>G=> <HGMK:<

M>G
?–<BeGM P>KD>G=> HK@:GBL:MB>L BG >?–<BeGM> F:KDM>G SNEE>G GB>M LG>E
;>=K>B@= PHK=>G =HHK >:LR<K:MBL<A> GB>NPDHF>KL BG => F:KDM ::K O:EM
P>BGB@ >>K M> ;>A:E>G OHHK GB>NP> MH>MK>=>KL > =KBC?O>>K OHHK >>G GB>NP

DHF>K BL GN CNBLM =:M ABC =>GDM =:M A>M ;>M>K D:G LEBFF>K @H>=DHI>K >?–

<BeGM>K '>>LM:E ;>@BGM A>M >KF>> =:M => GB>NPDHF>K >>KLM >>G MBC=C> AHH?=

L<AN==>G= A>>?M LM::G MH>DBCD>G AH> A>M MH<A FH@>EBCD BL =:M SHO>>E
::GP>SB@> D>GGBL HG@>;KNBDM ;EBC?M EB@@>G >G AH> D:GL>G HG;>GNM ;EBCO>G
G A>>E O::D BL => GB>NPDHF>K >>G OHHKF:EB@ P>KDG>F>K =B> BG >>KLM>
BGLM:GMB> M>O>K@>>?L A>>?M @>IKH;>>K= HF SBCG B=>>eG =HHK => ABeK:K<ABL<A>
LMKN<MNNK O:G ;>G>=>G G::K ;HO>G M> LMNK>G )F NBM>BG=>EBCD M> O>KSN<A

M>G :G =H> BD A>M P>E S>E? 0BC?MB>G C::K @>E>=>G P:L SHG O>KSN<AMBG@
;EN? (N BL A>M >>G K>:EBLMBL<A> FH@>EBCDA>B= > >:LR<K:MB> A>>?M => P>@
@>IE:O>B= OHHK SNED> GB>NPDHF>KL P::K=HHK => ;>LM::G=> HK@:GBL:MB>L
SB<A F>>K =:G HHBM SNEE>G FH>M>G ::GI:LL>G ::G =BM GB>NP> DK:<AM>GO>E=

JK8IKB8G@K88C ¤ (%+'.#-'
> ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK P::KHI => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>L
@>;HNP= SBCG BL BG MB>G C::K MBC= K>OHENMBHG:BK O>K:G=>K= > HIM>ELHF O:G
DHLM>G OHHK HG=>K :G=>K> ANBLO>LMBG@ I>KLHG>>E K><E:F> =KNDP>KD >G
=BLMKB;NMB> ?NG@>>K=> OHHKA>>G :EL ::GSB>GEBCD> ;:KKBcK> OHHK GB>NP> MH>

MK>=>KL #G => GB>NP> ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK D:G >>G BGO>GMB>O>


HG=>KG>F>K =B> => P>@ P>>M BG => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@
=>S> DHLM>G M>KN@L<AKH>O>G MHM ;BCG: GNE >G @>G>K:MB> @>E>=>G ;>@HG >>G
;>=KBC?LHIKB<AMBG@ =HHK@::GL F>M A>M HO>KMNB@>G O:G >>G ;:GD HF >>G
LM:KM>KLDK>=B>M EHL M> I>NM>K>G '>M :EL ;BCDHF>G= @>OHE@ =:M A>M ;>=KBC?L

B=>> GB>M :E M> O>KGB>NP>G= FH<AM SBCG P:GM =:G OHG= => ;:GD A>M IE:G M>
KBLD:GM >G >:LR<K::M =::K>GM>@>G A>>?M F>>LM:E P>E @>GH>@ ::G  
NBM >B@>G S:D >>G ;KNMH FBGBFNFF::G=EHHG HF :EO:LM M> ;>@BGG>G F>M
>>G ;>=KBC? =:M :E A>>E LG>E >>G L>KB>NS> ;>=K>B@BG@ D:G OHKF>G OHHK HK@:

GBL:MB>L F>M >>G ;:E:GL O:G AHG=>K=>G FBECH>G>G >NKHL >G =NBS>G=>G
P>KDG>F>KL HI => EHHGEBCLM

9I8E:?<MI<<D;<KF<KI<;<IJ
HHK A>M O>K=PBCG>G O:G => MH>MK>=BG@L=K>FI>EL MK>=>G LM>>=L F>>K ;K:G

<A>OK>>F=> GB>NP>EBG@>G MH> > <HG<NKK>GMB> OHHK => @>O>LMB@=> HK=> S:E
=::K=HHK LM>>=L O:D>K NBM HGO>KP:<AM> AH>D DHF>G >G IE:M>GPBGD>E
PHK=M EN<AMO::KMF::ML<A:IIBC >>G IHEBMB>F:G ;>@BGM >>G ;:GD >>G P>;

LBM> PHK=M >>G M>E>OBLB>HFKH>I SB> D:=>K )HD BG => IHEBMB>D DBCDM M>@>G

+-
 >; ) 61) 2

PHHK=B@ GB>F:G= F>>K OK>>F= HI :EL >>G BG=BOB=N>>E %:F>KEB= O:G => >G>
HI => :G=>K> =:@ >>G >B@>G IHEBMB>D> I:KMBC ;>@BGM >G ;BGG>G >>G I::K
F::G=>G BG => O>KDB>SBG@LIHEEL @KHM>K BL =:G >>G O:G => @>O>LMB@=> I:K

MBC>G F>M >>G ABLMHKB> O:G F>>K =:G >>G >>NP .B>G \ OBC?MB>G C::K @>E>=>G
P:L =:M HG=>GD;::K #G => MH>GF:EB@> F::ML<A:II>EBCD> BG?K:LMKN<MNNK SHN
A>M GH=B@ SBCG HF >>KLM >>G ABeK:K<ABL<A I:KMBC:II:K::M HI M> ;HNP>G F>M
=NBS>G=>G OKBCPBEEB@>KL =B> ?HE=>KL O>KLIK>B=>G G HF =:M BG @H>=> ;:G>G
M> E>B=>G P:L >K >>G P>>K >>G D:GMHHK GH=B@ F>M I>KLHG>>E =NL >>G @KHM>
–G:G<BeE> BGO>LM>KBG@ B> KHNM> P:L A::LM HGO>KFBC=>EBCD P:GM => >O>G

>>GL ABeK:K<ABL<A @>HK@:GBL>>K=> MK:=BMBHG>E> F>=B: ;H=>G G:NP>EBCDL >>G


LIK>>D;NBL ::G GB>NPDHF>KL =B> SB<A GH@ GB>M A:==>G ;>P>S>G G =B>
LIK>>D;NBL P:L P>>K GHH=S:D>EBCD HF >E><MHK::M ;BC>>G M> LIKHDD>E>G #G =>
IK:DMBCD ?NG@>>K=> =>S> OB<B>NS> <BKD>E :EL >>G >GHKF> MH>MK>=BG@L=K>FI>E
OHHK GB>NPDHF>KL M>G @NGLM> O:G => @>O>LMB@=> HK=> HHK => DHFLM O:G
=> BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL => OB<B>NS> <BKD>E =HHK;KHD>G > MK:=BMBHG>E>
F>=B: A>;;>G GB>M E:G@>K A>M FHGHIHEB> HI BG?HKF:MB>O>KLIK>B=BG@ *BF
HKMNRG !>>KM 1BE=>KL ,BM: 0>K=HGD SBC A>;;>G GHHBM >>G D:GMHHKI:G=
@>A:= 0B: HG@>LMKN<MNK>>K=> >G HG<HGMKHE>>K;:K> P>@>G ;BGG>G => G>M

P>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;>K>BDM>G SBC ANG >E><MHK::M SHG=>K >>KLM
>>G GH>F>GLP::K=B@ I:KMBC:II:K::M HI M> ;HNP>G H? ?HE=>KL M> =KNDD>G #G
M>@>GLM>EEBG@ MHM MB>G C::K @>E>=>G DKBC@M SHG >>GF:GLI:KMBC =::K=HHK GN
PbE LG>E F::ML<A:II>EBCD> K>E>O:GMB> '>M :EL @>OHE@ =:M => MK:=BMBHG>E>
F>=B: GN P>E ::G=:<AM L<A>GD>G ::G => I:KMBC >G => ;>D>G=A>B= SH=H>G=>
O>K=>K =H>G MH>G>F>G

CXXk`bdfi^\e\\eYXebY\^`ee\e
(IGSRGYVVIRXMIOSQXWXIIHWZEOIVYMXSRZIV[EGLXILSIO-RHIMRJSVQE
XMIWEQIRPIZMRKMWKIIRIROIPIQEGLXMKISVKERMWEXMIRSKSREERXEWXFEEV
:PMIKIRHSINIQIXIIRPYGLXZEEVXQEEXWGLETTMN;IPRIIHEGLXTPEXIR
QEEXWGLETTMN:MVKMR6IGSVHW(EXOYRRIR[MNSSO¦FIXIVIRKSIHOSTIV
:MVKMRPIEWXIIIRX[IIHILERHW&SIMRKIRQEEOXIHEEVREZSSVQEPMK
QSRSTSPMWX&VMXMWL%MV[E]WLIXPIZIR^YYV-RFSIONEEVFILEEPHI
:MVKMR%XPERXMG%MV[E]WIIR[MRWXZERQMPNSIRIYVS
1EEVLIXOEREPXMNHRSKKIOOIV&MNZSSVFIIPHIIRWXEVXIRHSRHIVRIQIV
HMIIIRFEROFIKMRX(EXHIHIR6IRI*VMNXIVWIR4IXIV:IVLEEVMR
(IIIR[EWSYHKIWGLMIHIRMWPIVEEVHIERHIVMRXIVMQQIHI[IVOIVFMNIIR
FERO>MNFIKSRRIR%PI\&IPIKKIVWFEROHIIIVWXIFERO[EEVFMNTEVXMGY
PMIVIFIPIKKIVW^IPJWXERHMKOYRRIRFIPIKKIRZMEMRXIVRIXXIKIRPEKI
XVERWEGXMIOSWXIR(MXZIVSSV^EEOXIIIRVIZSPYXMIMRHIFERO[IVIPHIR
H[SRKHIXVEHMXMSRIPIKVSSXFEROIRSQSSOFIPIKKIRZMEMRXIVRIXQSKI
PMNOXIQEOIRIRLYRXEVMIZIRXIZIVPEKIR1EEVSRHIVXYWWIR[EVIREP

+.
) %7 ='6%8- )

OPERXIRSZIVKIWXETXREEV%PI\%GLXNEEVPEXIVMW%PI\ZSSV
QMPNSIRIYVSKIOSGLXHSSVIIRERHIVIFERO1EEVRMIXHSSV%&2%QVSSJ
-2+(IRMIY[IIMKIREEVMW&MRGO&EROIIRERHIVIRMIY[OSQIVEERLIX
FERGEMVIJVSRX&MRGO[IVHMRSTKIVMGLXHSSVZMIVSTXMILERHIPEVIR
%PI\IR&MRGO[EVIRRSKIGLXMRRSZEXMIJQEEVSSOIIRVIHIPMNOXVEHMXMS
RIPIRMIY[OSQIVEPW(7&&ERO[MWXHIXSIXVIHMRKWHVIQTIPWXISZIV[MR
RIR(ISTVMGLXIVZER(7&FIKSR^MNRGEVVMrVIEPWTSPMXMIQER-R
OVIIK(7&IIRFEROZIVKYRRMRK(EX(7&ZMIVNEEVPEXIV[IIVLIXZIPH
QSIWXVYMQIRHSIXRMIXWEJEERHI[IVOMRKZERHIIEW]GVEXMI-RXIKIR
HIIP(ISTVMGLXMRKZER(7&[EWQSKIPMNOHSSVLIXIEW]GVEXMWGLIOIR
QIVOZERPEKIVIXSIXVIHMRKWHVIQTIPWIRHIHIGSR´XYVIIVZERMWMRKI^IX
HSSVIIR^[IVQ+VSITIRSRXIZVIHIROPERXIRFYRHIPHIRLYROVEGLXIR
IRVMITIRSTXSXIIRQEWWEPIFEROVYR[EXFMRRIRIROIPI[IOIRPIMHHI
XSXLIXJEMPPMWWIQIRXZERHIFERO
+IIR7XMNPMW[IPFIWGLSY[HRMIXQIIVHERIIRIIRZSYHMKI[IFPSK WMRHW
 QIXIIRKVSXIWGLEVIFI^SIOIVW0EXIR[IIIRTYFPMIOIXIPIZMWMI
SQVSIT[SVHIRHEGLX+IIR7XMNPEERHIZSSVEZSRHZER/IVWXQMW
&MRRIRHVMIQEERHIR[EVIRZMEHI[IFWMXIHIFIRSHMKHIPIHIR
KI[SVZIRZSSVHIOERHMHEEXSQVSIT4S[RIH1IXMRKERKZERWITXIQFIV
OVMNKX4S[RIHVYMQQMPNSIRIYVSFIPEWXMRKKIPHZSSVLIXQEOIR
ZERX[IIYYVXIPIZMWMIIRZMNJXMIRYYVVEHMSTIV[IIO

B@E;<IJG<C
'>M >>G @H>= B=>> >G >>G ;>>MC> E>? D:G B>=>K>>G FHK@>G >>G HK@:GBL:MB>
;>@BGG>G =B> => @>O>LMB@=> HK=> LN;LM:GMB>>E A>KL<ABDM !>E= >G ;>SBMMBG

@>G SBCG GB>M GH=B@ >G ;>>MC> LH<B::E D:IBM::E >G >GB@ ;>@KBI O:G => ANEI

FB==>E>G =B> BG => BG?HKF:MB>F::ML<A:IIBC OKBC OHHKA:G=>G SBCG OHKF>G


OHE=H>G=> LM:KMD:IBM::E >G DBG= D:G => P:L =H>G &>MM>KEBCD SH:EL => !KH

GBG@L> L<AHEB>K >G 1HE=KBG@ :E BG EB>M SB>G >G NBM => A:G= @>EHI>G
L<AHHEP>KDLMND FHG==> NBM BG => O>K@>EBCDBG@LBM> >EE>G <HF P::KHI =>
HG=HHKSB<AMB@> >G HGO>K@>EBCD;:K> M:KB>?LMKN<MNK>G O:G => =BO>KL> M>E>?H

GB>::G;B>=>KL MK:GLI:K:GM P>K=>G @>F::DM HHK => MK:GLI:K:GMB> P>K=>G


=> M>E>?HHG;>=KBCO>G @>=PHG@>G ANG IKBCLLMK:M>@B> M> O>K:G=>K>G >G
1HE=KBG@ P:L MH>G C::K HN= :M 1HE=KBG@ AB>K=HHK >>K=>K FBECHG:BK
P>K= =:G =:M ABC OHEP:LL>G P>K= BL E>ND OHHK >>G CHG@>GL;H>D 0>>E K>E>

O:GM>K BL =:M BG => >:LR<K:MB> >>G DBG= O:G => FH@>EBCDA>=>G A>>?M HF BG
SBCG >>GMC> >>G <HFIE>M> ><HGHFBL<A> L><MHK M> A>KL<ABDD>G )GS> <HG<EN

LB> BL =:M F:G:@>KL >G P>KDG>F>KL O:G L<ABCG;::K HG::GM:LM;:K> HK@:GBL:

MB>L >G HG;>=K>B@=> F:KDME>B=>KL A>M SB<A GB>M E:G@>K DNGG>G O>KHHKEHO>G

+/
 >; ) 61) 2

HF HG@>;KNBDM> D>GGBL M> E:M>G EB@@>G 1:GM :G=>KL DHFM >K P>E >>G ;NB

M>GLM::G=>K E:G@L HF B>ML F>M =B> D>GGBL M> @::G =H>G > ABeK:K<ABL<A>
MHI
=HPG::GLMNKBG@ P>KDM> IKBF: BG => ><HGHFBL<A> BG?K:LMKN<MNNK O:G
=> > >>NP #G => GB>NP> ><HGHFB> @>E=>G GB>NP> LI>EK>@>EL HF M> HO>K

E>O>G

9<>@E=8J<
> G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL GH@ F::K G:NP>EBCDL ;>@HGG>G
1> SBMM>G GH@ F::K BG >>G IKBEE> ;>@BG?:L> O:G A>M MK:GLI:K:GM F:D>G O:G
D>GGBL >G O:G A>M HGMLM::G O:G :EE>KE>B G>MP>KD>G P::K=HHK =B> D>GGBL LG>E
>G OKBC D:G LMKHF>G > >>KLM> LN<<>LOHEE> OHHK;>>E=>G SBCG ::GLIK>D>G=
F::K >B@>GEBCD BL A>M GH@ F::K -IB>E>K>B 1> SB>G GN => >QI>KBF>GM>G =B>
SB<A O>>E:E GH@ ;>I>KD>G MHM >?–<BeGM =:M:O>KD>>K >G >?–<BeGM> <HFFNGB<:

MB>LMKHF>G 1BDBI>=B: @::M HO>K ?>BMC>L '>M =:GD ::G O>E> BG?HKF>>E
L:F>GP>KD>G=> BG=BOB=N>G PHK=>G =B> ?>BMC>L O>KS:F>E= >G HO>KSB<AM>EBCD
@>IK>L>GM>>K= &:G@L => BG?HKF>E> G>MP>KD>G PHK=M GN GH@ OHHK:E
;>LM::G=> D>GGBL O>KLIK>B= > >:LR<K:MB> @::M GH@ >>G LM:IC> O>K=>K #G =>
>:LR<K:MB> S:E => GB>NP> BG?K:LMKN<MNNK @>;KNBDM PHK=>G HF GB>NP> D>GGBL
M> <K>eK>G )F HIEHLLBG@>G >G BGGHO:MB>L M> OBG=>G OHHK :EE> S:D>EBCD> >G
F::ML<A:II>EBCD> OK::@LMNDD>G 1::KHF ;>LM::G >K GH@ LM>>=L P:<AMEBCL

M>G BG => SHK@ #L =:M GB>M @>PHHG >>G OK::@


::G;H= OK::@LMND P::K;BC GB>M
:EE> BG?HKF:MB> =B> GH=B@ BL HF B>=>K>>G SHK@ M> DNGG>G ;B>=>G @H>= HGM

LEHM>G BL 'HF>GM>>E =NBD>G >K :EE>KE>B B*AHG>


:IIEB<:MB>L HI =B> M:E O:G
S:D>G =B> OHHKA>>G E:LMB@ SB<AM;::K P:K>G HGMLENBM>G >G AB>K=HHK ;BC=K:

@>G ::G <HFIE>>M GB>NP> HIEHLLBG@>G OHHK HN=> OK::@LMNDD>G SH:EL ;BC

OHHK;>>E= A>M M:QB


IKH;E>>F BG FLM>K=:F

+0
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB+J8D<E><M8K
(I QERMIV [EEVST [MN OIRRMW ZIVKEVIR MW VIZSPYXMSREMV ZIVERHIVH ,IX
TVMQEMVIQIHMYQZSSVOIRRMWSZIVHVEGLXMWZIVWGLSZIRZERKIHVYOXIQIHME
REEVLIXEREVGLMWXMWGLIMRXIVRIX(MXLIIJXIIRKVSXIHVMIZSYHMKIMRZPSIH
ST WRIPLIMH ST KIHIXEMPPIIVHLIMH IR ST SFNIGXMZMXIMX :SSVHEX RMIY[I
MRJSVQEXMIMRIIRFSIOWXEEXKEERIVZEEONEVIRSZIVLIIR1EEVHMI^IPJHI
MRJSVQEXMI OER EP HI^IPJHI HEK SRPMRI WXEER +IHVYOXI OIRRMW [EW TIV
HI´RMXMI IIR KI´PXIVHI WEQIRZEXXMRK SQHEX TETMIV KIPH OSWX IR QIIV
MRJSVQEXMIQIIVVYMQXIMRRIIQX3RPMRIOER^SRHIVQIIVOSWXIRLIXSRKI
´PXIVHIVY[IOIRRMWQEXIVMEEPZIVWTVIMH[SVHIR+IHVYOXIOIRRMW[EWLIX
TVMZMPIKI ZER IIR OPIMRI IPMXI IR HEEVHSSV EPXMNH FI[YWX SJ SRFI[YWX
KIQERMTYPIIVH ^SHVE RMIY[I OIRRMW HI LMtVEVGLMWGLI SVHI FIHVIMKHI
-RXIVRIXLIIJXKIIRXSIKERKWHVIQTIPWIRMWIIRZVMNXSIKEROIPMNOQIHMYQ
ZSSVMIHIVIIRHMIOIRRMWMRJSVQEXMIMHIItRSJHIROFIIPHIR[MPZIVWTVIM
HIR >IPJW MR LIX OPEWWMIOI FEWXMSR ZER OIRRMWSRX[MOOIPMRK ¦ HI [IXIR
WGLET¦OERLIXMRRSZEXMIXMNHTEH^SQEEVZIVWRIPPIRZERZIIVXMKNEEVREEV
ZIIVXMKHEKIR

,'
<OGCFJ@<M8E
B<EE@JFEKN@BB<C@E>
<E@EEFM8K@< +
<<EQN<IDB8E?<<CJE<C
M8EBF<IJM<I8E;<I<E
>G SP>KF ;>P>>@M SB<A L<ABCG;::K :EL bbG @KH>I SHG=>K >>G <>GMK:E> <HG

MKHE>K>G=> LMKN<MNNK '::K >>G SP>KF D:G HHD HI>>GL O:G KB<AMBG@ O>K:G

=>K>G >G :<MN>>E OHHK;>>E= O:G >>G SP>KF =B> @K:=>G O:G KB<AMBG@
O>K:G=>K=> BL => SP>KF KHG= A>M "*0
O:<<BG G> -:G=K: O:G (NE:G=
LM:KMM> BG  >>G IKBObEH;;R OHHK A>M HIG>F>G O:G >>G O:<<BG M>@>G ;::K

FH>=>KA:ELD:GD>K BG A>M KBCDLO:<<BG:MB>IKH@K:FF: G::K ::GE>B=BG@ O:G


=> SB>DM> O:G >>G OKB>G=BG O:G A::K 0B: HG=>K :G=>K> =B@BM:E> D>MMBG@;KB>

O>G P>;EH@L LH<B:E> G>MP>KDLBM>L >G BGM>KG>M?HK: P>K=>G OKHNP>G HI@>

KH>I>G HF >>G I>MBMB> M> M>D>G>G F>M M>DLM>G :EL 1> A>;;>G  A:G=

M>D>GBG@>G ">EI HGL GH@ D>>K '>M A:G=M>D>GBG@>G D:G =>


FBGBLM>K GB>M P>B@>K>G A>M O:<<BG OHHK :EE> OKHNP>G ;>L<ABD;::K M> LM>E

E>G ">; C> A>M GH@ GB>M @>=::G M>D>G =:G => I>MBMB> HI PPP LMHI;::K

FH>=>KA:ELD:GD>K GE >G OK::@ :E C> OKB>G=>G OKB>G=BGG>G =BM HHD M> =H>G 
:M P>KDM> NBMLM>D>G= BGG>G :?SB>G;:K> MBC= P:K>G =B@BM:E>
A:G=M>D>GBG@>G O>KS:F>E= '>=> ;>iGOEH>= =HHK =>S> KH>I O:G A>M >E><MH

K::M ;>LEHHM => K>@>KBG@ HF => O:<<BG:MB> O>KLG>E= BG M> OH>K>G AH>P>E A>M
;>L<ABD;:K> O:<<BG GH@ GB>M OHEE>=B@ P:L @>M>LM
'::K GH@ OHHK=:M => >>KLM> BGC><MB>LINBM>G HI M:?>E DP:F>G D:GM>E=>
=> IN;EB>D> HIBGB> MH>G ;E>>D =:M =B> F>OKHNP 0:G (NE:G= OHHK A::K
BGLI:GGBG@>G P>K= ;>M::E= =HHK A>M ?:KF:<>NMBL<A ;>=KBC? !E:QH-FBMA

%EBG> => ?:;KBD:GM O:G A>M O:<<BG :M PB>KI >>G :G=>K EB<AM HI => S::D
"H> H;C><MB>? BL => BG?HKF:MB> O:G PPP LMHI;::KFH>=>KA:ELD:GD>K GE :EL
=::K >>G HK@:GBL:MB> :<AM>K SBM F>M >>G =BK><M ;>E:G@ 0HHK LHFFB@>G P:L
=:M OHE=H>G=> ::GE>B=BG@ HF SB<A =B>I>K BG => F:M>KB> M> O>K=B>I>G G PB>
=B> FH>BM> G:F OHG= :E LG>E >>G L>KB> M>@>G:K@NF>GM>G
> (>=>KE:G=L> 0>K>GB@BG@ %KBMBL<A *KBDD>G (0%* IN;EB<>>K=> HI
A::K P>;LBM> >>G NBM@>;K>B= =HLLB>K HO>K A>M "*0
O:<<BG P::KBG :EE> M>@>G

:K@NF>GM>G NBMOH>KB@ P>K=>G HG=>K;HNP= >G OHHKS:@ =:M O:G >>G


G:=KNDD>EBCD LM:M>F>GM > (0%* BL M>@>G A>M :=OB>L O:G => !>SHG=A>B=L

,(
) %7 ='6%8- )

K::= ::G FBGBLM>K %EBGD O:G 01- HF :E HI A>M MP::E?=> C::K F>BLC>L M> O:<

<BG>K>G M>@>G BG?><MB> F>M A>M ANF::G I:IBEEHF:OBKNL 


> (0%* ;>LM::M :E LBG=L F::K E>B==> >>G K>E:MB>? :GHGB>F
;>LM::G (N P>K= =:M :G=>KL 0B: =>S>E?=> P>;EH@L =B@BM:E> D>MMBG@;KB>O>G
LH<B:E> G>MP>KDLBM>L >G BGM>KG>M?HK: =B> OKHNP>G >>KLM ::GLIHHK=>G HF =>
IKH
O:<<BGI>MBMB> M> HG=>KM>D>G>G P>K=>G OKHNP>G GN HI@>KH>I>G HF =>
DKBMBL<A> (0%*
P>;LBM> M> ;>SH>D>G > SP>KF D>>K=> O:G KB<AMBG@ .H>G
BG F::KM  :EE> F>BLC>L O:G MP::E? MHM S>LMB>G C::K P>K=>G HI@>KH>I>G
P>B@>K=> => A>E?M O:G => F>BLC>L HF SB<A M> E:M>G O:<<BG>K>G

><Q@:?KJM<IC@<J
)? =B> F>BLC>L =::K O>KLM:G=B@ ::G =>=>G BL >>G =BL<NLLB> =B> >E=>KL
@>OH>K= F:@ PHK=>G ">M OHHK;>>E= BEENLMK>>KM LE><AML =:M BG => G>MP>KD

L:F>GE>OBG@ @>F:DD>EBCD SP>KF>G DNGG>G HGMLM::G P::KBG <HEE><MB>O>


BGM>EEB@>GMB> @>;NG=>E= PHK=M =:M =B> <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> =P:KL M>@>G
=> H?–<BeE> ABeK:K<ABL<A> LM:G=INGM>G BG D:G @::G >G =:M =B> SP>KF LG>E
O:G KB<AMBG@ D:G O>K:G=>K>G SH=K: >K GB>NP> ?>BM>G HI M:?>E DHF>G
">M EB@M OHHK => A:G= =:M BG => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ SP>KF>G O>>E
O:D>K >G LG>EE>K O:G KB<AMBG@ SNEE>G O>K:G=>K>G =:G P> BG => > >>NP
@>P>G= P:K>G :M O>KL<ABCGL>E BL => E::MLM> C:K>G HHD ;BC => I>BEBG@>G OHHK
O>KDB>SBG@>G SB<AM;::K >G GB>NP> IHEBMB>D> I:KMBC D:G M>@>GPHHK=B@ BG
GH MBF> HI MPBGMB@ %:F>KS>M>EL LM::G BG => MNLL>GMBC=L> I>BEBG@>G HF MP>>
F::G=>G E:M>K P>>K G::K MP>> S>M>EL M> =:E>G > NBMDHFLM>G O:G => I>BEBG

@>G SBCG O>>E @KBEEB@>K =:G BG => OHKB@> >>NP 1::KL<ABCGEBCD BL =BM >>G
@>OHE@ O:G => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ =HHK=:M => F:BGLMK>:FF>=B: GB>M
E:G@>K => IN;EB>D> HIBGB> =HFBG>K>G
EL BG?HKF:MB> MK:GLI:K:GM BL >G OKBCNBM D:G LMKHF>G ;BGG>G BG?HKF>E>
G>MP>KD>G D:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> K>E:MB>? @>F:DD>EBCD O:G LM:G=

INGM PBCSB@>G SH=K: >K GB>NP> ?>BM>G H? >>G GB>NP BGSB<AM HI M:?>E DHFM
#G => MPBGMB@LM> >>NP P:L => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> GH@ @KHM>G=>>EL @>;:

L>>K= HI D>GGBL;KHDLMNDD>G =B> :?DHFLMB@ P:K>G O:G ABeK:K<ABL<A ::G@>

LMNNK=> ;KHGG>G SH:EL F>=B: P>M>GL<A:I HG=>KPBCL HO>KA>B=LOHHKEB<A

MBG@ =BK><MB>L
">M BGG>F>G O:G >>G GB>NP LM:G=INGM G::K ::GE>B=BG@ O:G >>G GB>NP
BGSB<AM BFIEB<>>KM :NMHF:MBL<A >>G >KD>GGBG@ =:M A>M HN=> LM:G=INGM ?HNM
P:L BGG>G BG?HKF>E> LMKN<MNK>G F::EM GB>F:G= AB>KHF HF=:M GB>F:G=
SB<A I>KLHHGEBCD ::G@>LIKHD>G OH>EM BGG>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G EB@M
=:M :G=>KL (B>NP> LM:G=INGM>G PHK=>G O>>E FBG=>K @>F:DD>EBCD BG@>GH

F>G HF=:M => MHI O:G => ABeK:K<AB> =:G FH>M MH>@>O>G =:M A>M HN=>
LM:G=INGM ‹ >G =NL HHD A>M HN=> ;>E>B= ‹ ?HNM P:L BM @::M @>I::K= F>M
:G@LM OHHK @>SB<AMLO>KEB>L H? => OK>>L HF M>K O>K:GMPHHK=BG@ @>KH>I>G M>
PHK=>G F>M :EE> FH@>EBCD> I>KLHHGEBCD> <HGL>JN>GMB>L O:G =B>G ::KG::LM

,)
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

D:G >>G O>K:G=>KBG@ OHHK >>G F:<AMA>;;>K =BK><M> <HGL>JN>GMB>L A>;;>G


OHHK SBCG FH>BS::F O>KPHKO>G IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<AB> )HD =:M A>>?M
>>G K>FF>G=> P>KDBG@ HI DH>KLPBCSB@BG@>G '::K S>E=>G O>KDE::KM >>G
E>B=BG@@>O>G=> H?–<B>>E > HFLM:G=B@A>=>G SBCG O>K:G=>K= >G =::K=HHK
SBCG P> MHM >>G GB>NP LM:G=INGM @>DHF>G > EH@BL<A> @>OHE@MK>DDBG@
=::KO:G BL =:M FBCG ?NG<MB> FBCG :?=>EBG@ FBCG HK@:GBL:MB> HO>K;H=B@ BL
@>PHK=>G 

;<=<@K<E8:?K<I?8C<E
%>GGBL PBCLA>B= GB>NP> B=>>eG :EL A>M @H>= BL SBCG S> :EMBC= @>;:L>>K= HI
?>BM>G 1B> @>?NG=>>K=> D>GGBL PBE A>;;>G S:E >>KLM => ?>BM>G FH>M>G :<A

M>KA:E>G >BM>G OHKF>G => ;KHG O:G D>GGBL '::K => MK:=BMBHG>E> ABeK:K

<ABL<A> D>GGBL;KHGG>G P:K>G HIF>KD>EBCD MK::@


>G >>GOHN=B@ OHHK;>>E= 1:M BL => AHH?=LM:= O:G -EHP:DBC> 1::K

L<ABCGEBCD P>>M => F>>K=>KA>B= O:G => F>GL>G =:M :GMPHHK= GB>M NBM SBCG
AHH?= :M BL HHD A>E>F::E GB>M GH=B@ P:GM P> DNGG>G A>M :GMPHHK= MH<A
HISH>D>G 1B> BG A>M :GMPHHK= PBE=> HISH>D>G SHN @>G>B@= SBCG
G::K => HL:ME:L M> @KBCI>G > HL:ME:L ;>LM::M LBG=L >G BL O>KNBM =>
F>>LM@>;KNBDM> :ME:L BG A>M (>=>KE:G=L> HG=>KPBCL ">M BL =b :NMHKBM>BM HI
A>M @>;B>= O:G MHIH@K:–L<A> D>GGBL '::K A>M HISH>DK>LNEM::M SHN SBCG
M>@>G@>O:EE>G ">M A>E> E:G= -EHP:DBC> LMHG= BG GH@ GB>M BG => :ME:L
P:GM MH>G => E::MLM> :ME:L P>K= @>=KNDM A>>MM> A>M GH@ .LC><AH
-EHP:DBC>
> HL:ME:L D:G FH>BEBCD >ED> D>>K F>M >>G GB>NP> >=BMB> NBMDHF>G SH=K:
>K@>GL HI => P>K>E= >>G E:G=L@K>GL O>K:G=>KM > ?>BM>GHISH>D>K :GGH
 K>LMM> P>BGB@ :G=>KL =:G >>G I::K OKB>G=>G HI M> ;>EE>G HF M> SB>G H?
B>F:G= A>M :GMPHHK= MH>O:EEB@ NBM SBCG AHH?= PBLM
'::K SbE?L :EL .LC><AH
-EHP:DBC> SHN P:<AM>G F>M => HILIEBMLBG@ MHM=:M
'>G>>K HL >K DE::K OHHK BL =:G GH@ FH>M => ?>BM>GHISH>D>K F::K G>M MH>

O:EEB@ => E::MLM> >=BMB> BG ANBL A>;;>G G =B> D:GL BL F::K DE>BG > NBM@>

O>K O:G => :ME:L @>>?M =:M S>E? BFIEB<B>M ::G HI SBCG P>;LBM> 0KBCP>E B>=>K>
OHEP:LL>G> A>>?M SBCG L<AHHE>Q>FIE::K GH@ BG => D:LM LM::G  NL >>G O>>K

MB@>K =B> O:G=::@ => =:@ >>G HL:ME:L NBM SBCG ;H>D>GD:LM MK>DM S:E P::K

L<ABCGEBCD >>G >Q>FIE::K NBM => C:K>G S>O>GMB@ ::GMK>??>G F>M =::KBG E:G=>G
:EL )HLM
NBMLE:G= -HOC>M
/GB> >G $H>@HLE:OBe %HKMHF => =HHKEHHILG>E

A>B= O:G ?>BM>EBCD> D>GGBL BG => MK:=BMBHG>E> D>GGBL;KHGG>G D:G SHF::K >>G
H? MP>> @>G>K:MB>L SBCG G =:G BL MHIH@K:–> GH@ >>G HGL<ANE=B@ D>GGBLM>K

K>BG P::K => O>K:G=>KBG@>G K>E:MB>? E:G@S::F @::G #G => M><AGHEH@B> H? BG


=> F>=BL<A> P>M>GL<A:I @::G => O>K:G=>KBG@>G O>>E LG>EE>K 1> FH>M>G >K
GB>M ::G =>GD>G =:M >>G :KML SBCG ;>A:G=>EBG@>G ;:L>>KM HI ?>BM>GD>GGBL NBM
HN=> L<AHHE;H>D>G
1B> BG  PBE HISH>D>G P:M => AHH?=LM:= O:G -EHP:DBC> BL S:E
@>G>B@= SBCG HF !HH@E> M> @>;KNBD>G ">M BGMBDD>G O:G LE><AML MP>> PHHK

,*
) %7 ='6%8- )

=>G BL OHE=H>G=> BK<:  K>LNEM:M>G OHHK AHH?=LM:= LEHP:DBC>Ž


 L><HG=>G F>E=M !HH@E> ">M ;HO>GLM> SH>DK>LNEM::M O>KDE:IM :E
F>M>>G => HIEHLLBG@ K:MBLE:O: > =HHKEHHIMBC= O:G ?>BM>GD>GGBL BL M>KN@

@>;K:<AM O:G MP>> @>G>K:MB>L G::K L><HG=>G


1B> BG  PBE HISH>D>G P:M => AHH?=LM:= O:G -EHP:DBC> BL S:E =>
OK::@ P>EEB<AM HGEBG> LM>EE>G BG >>G O:G => O>E> BG?HKF>E> G>MP>KD>G ::K
BL :EMBC= P>E B>F:G= ::GP>SB@ =B> A>M :GMPHHK= I:K::M A>>?M >G SH OKB>G=>

EBCD BL HF ;BGG>G >GB@> FBGNM>G A>M :GMPHHK= M> O>KL<A:??>G :M BL HI A>M
>>KLM> @>SB<AM GB>M SH BGM>K>LL:GM +N: MBC=LPBGLM BL A>M >>G >GHKF> :<AM>K

NBM@:G@ M>G HISB<AM> O:G => F>MAH=> NBM  1::KHF SHN=>G P> FBGN

M>G P:<AM>G :EL P> A>M :GMPHHK= BG L><HG=>G DNGG>G DKBC@>G >
F>MAH=> O:G  PHK=M I:L BGM>K>LL:GM :EL P> A>F @>;KNBD>G HF :GM

PHHK=>G M> OBG=>G HI OK:@>G =B> P:M FBG=>K @>F:DD>EBCD SBCG M> ;>:GM

PHHK=>G OB: >>G >>GOHN=B@> !HH@E>SH>DHI=K:<AM "H> LGH>B BD >>G MK>NK

PBE@ 0:G:? AH>O>>E F::G=>G D:G >>G ;:;RF::@ K:NP> LE: O>K=K:@>G 1:M
BL A>M GB>NPLM> K>LM:NK:GM BG => LM:= 1>ED> ;:GD @>>?M => ;>MKHNP;::KLM>
ARIHMA>>D:=OB>S>G 4H=K: => OK:@>G B>ML FH>BEBCD>K PHK=>G PHK=M A>M
SBGGB@ HF => SH>DF>MAH=> O:G  M> O>K@>EBCD>G F>M => SH>DF>MAH=>
O:G .H>G ;>E=>G P> >>G H? MP>> OKB>G=>G =B> B>ML O:G A>M HG=>KP>KI
:?PBLM>G #G  DNGG>G P> => I:K:M> D>GGBL ::G;HK>G O:G >>G ;BCG:
HG>BG=B@> AH>O>>EA>B= F>GL>G HG=>K PB> >QI>KML >KO:KBG@L=>LDNG=B@>G
>G F>GL>G =B> ;HO>GF:MB@ @>iGM>K>LL>>K= SBCG BG A>M ;>MK>??>G=> HG=>K

P>KI B> F>GL>G @::G SB<A LM>>=L O:D>K >G ;>M>K O>KS:F>E>G BG >>G >QIH

G>GMB>>E @KH>B>G= ::GM:E BG?HKF>E> G>MP>KD>G @>=B??>K>GMB>>K= I>K @>LI>

<B:EBL>>K= HG=>KP>KI > D>GGBL =B> NBM SHG BG?HKF>>E G>MP>KD O:EM M>
A:E>G BL O>E> F:E>G KBCD>K >G =B>I>K =:G :EE>>G L>< => ?>BM>G ">M :GMPHHK=
@::M O>K=>K =:G :EE>>G F::K K:MBLE:O:
(N SBCG =>S> BG?HKF>E> G>MP>KD>G O::D GH@ >K@ E:LMB@ M> OBG=>G 4HN >K
>>G BG?HKF>>E G>MP>KD ;>LM::G HO>K MK>NKPBE@>G 0:LM P>E '::K IKH;>>K
=:M G>MP>KD F::K >>GL M> OBG=>G '::K SH:EL BG => :?@>EHI>G C:K>G => PBEE>

D>NKB@ O>KLIK>B=> EHLL> ?>BMC>L LM>>=L HO>KSB<AM>EBCD>K SBCG @>K:G@L<ABDM >G


=::K=HHK LG>E HISH>D;::K SBCG OB: D:G:E>G :EL 1BDBI>=B: SH EB@M A>M OHHK =>
A:G= =:M BG => DHF>G=> C:K>G => BG?HKF>E> G>MP>KD>G LM>>=L @>F:DD>EBC

D>K M> OBG=>G SNEE>G SBCG

:IFN;JFLI:@E>
EL HK@:GBL:MB>L D>GGBLE:<NG>L ::GONEE>G =HHK M> K:=> M> @::G ;BC => <HEE><

MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G => L:F>GE>OBG@ ;>@>O>G S> SB<A HI A>M M>KK>BG O:G
;JGO<KGMJ;AF? JGO<KGMJ;AF? BL A>M ::G;HK>G O:G => HG@>;KNBDM> D>GGBL O:G
=> F:LL: :M E>O>KM F>>K D>GGBL BGSB<AM>G >G B=>>eG HI =:G HHBM M>OHK>G BG
=> @>L<AB>=>GBL '::K A>>?M =B> F:LL: P>E O>KLM:G= O:G S:D>G (HN >G H?
:M MHHGM $:F>L -NKHPB><DB ::G BG .@= 1AK<GE G> JGO<K SB> AHH?=LMND 

,+
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

'::K BL =B> D>GGBL P>E ;>MKHNP;::K 1>EEB<AM ;>MKHNP;::K=>K S>E?L =:G =>
D>GGBL O:G >QI>KML P:GM => F:LL: BL F>>LM:E @>>G =BK><M ;>E:G@A>;;>G=>
M>KPBCE => MK:=BMBHG>E> D>GGBL;KHGG>G NBM => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G
F>>LM:E PbE ;>E:G@A>;;>G=>G SBCG %:G >>G ARIHMA>>D:=OBL>NK GH@ P>E >>G
H;C><MB>? :=OB>L @>O>G :EL A>M >G> :=OB>L A>F =KB> D>>K SHO>>E IKHOBLB> HIE>

O>KM :EL A>M :G=>K> G :EL P> PBEE>G P>M>G P>ED MHBE>MK>BGB@BG@LIKH=N<M A>M
;>LM L<AHHGF::DM AH> ;>MKHNP;::K BL =:G A>M :GMPHHK= O:G => MHBE>MCN?

?KHNP 'BLL<AB>G DNGG>G P> O:G A::K >>G ;>MKHNP;::K=>K :GMPHHK= O>K

P:<AM>G =:G O:G >>G MHBE>M:KMBD>E>G?:;KBD:GM >G O:G =B> ?:;KBD:GM>G BL BG


B>=>K @>O:E L<A::FM>EHHL >>KEBCD 1BC O:G 1
>>G= :=OBL>K>G 1
>>G= 
'::K P::KHF SHN=>G => HG:?A:GD>EBCD> >KO:KBG@L=>LDNG=B@>G ANG
OKBC> MBC= ;>LM>=>G ::G A>M ;>E:G@>EHHL A>EI>G O:G :GHGB>F> D>GGBLSH>

D>KL :M E>@M $>?? "HP> NBM BG A>M ;H>D JGO<KGMJ;AF? '>M G:F> BG NKHI:
>G => 0>K>GB@=> -M:M>G BL >K >>G >GHKF @KHM> @KH>I F>GL>G F>M >>G HG;>

GNM M:E>GM >S> @KH>I M:E>GMOHEE> F>GL>G PHK=M LM>>=L @KHM>K =HHK=:M A>M
::GM:E AH@>K HI@>E>B=>G P>K>E=PBC= MH>G>>FM HF O>KOHE@>GL BG ;:G>G
M>K><AM M> DHF>G =B> F>>LM:E A>>E LI><B:EBLMBL<A SBCG EL C> F::K >>G DE>BG
=>>E O:G C> M:E>GM >G D>GGBL BG C> =:@>EBCDL> P>KD DPBCM DNGM E>B=M =:M GH@:E
>>GL MHM ?KNLMK:MB> ">M DNGG>G =>E>G O:G C> HG;>GNMM> D>GGBL BL >>G A>BE

S:F> NBME::MDE>I OHHK =>S> ?KNLMK:MB> :M BL >>G O:G => K>=>G>G P::KHF
SHO>>E =>LDNG=B@>G BG ANG OKBC> MBC= :KMBD>E>G L<AKBCO>G OHHK 1BDBI>=B:
SHG=>K =::K >>G –G:G<BeE> ;>EHGBG@ OHHK M> HGMO:G@>G )O>KB@>GL BL IE>SB>K
A>;;>G BG A>M ;BC=K:@>G ::G B>ML @KHM>KL >>G >O>G @KHM> FHMBO:MHK OHHK
F>GL>G HF ;BC M> =K:@>G ::G IE:M?HKFL :EL 1BDBI>=B:
$HNKG:EBLM>G D>GG>G =BM O>KL<ABCGL>E :E A>>E E:G@ >G F:D>G LBG=L C::K >G
=:@ =:GD;::K @>;KNBD O:G A>M IHM>GMB>>E ::G HG;>GNMM> D>GGBL >G CHNK

G:EBLM =B> :<AM>K@KHG=BG?HKF:MB> SH>DM >G >>G A>F HG;>D>G=> I>KLHHG


HI;>EM PHK=M F>>LM:E OKB>G=>EBCD >G NBM@>;K>B= M> PHHK= @>LM::G )HD :EL
=> G::F O:G => ;KHG GB>M @>GH>F= @::M PHK=>G > >>K O:G => G::FLO>K

F>E=BG@ BG => DK:GM D:G =:G =NL GB>M F>>K A>M FHMB>? SBCG %>GG>EBCD BL A>M
FH@>G =>E>G O:G C> D>GGBL :E >>G BGMKBGLB>D> ;>EHGBG@ HI SB<A

FI>8E@J8K@<QF<BK:IFN;
BC ;JGO<KGMJ;AF? F:D>G HK@:GBL:MB>L @>;KNBD O:G >>G @KHM> @KH>I GB>M
OHHK:? @>LI><B–<>>K=> BG=BOB=N>G OHHK <HGLNEM:G<R BGGHO:MB> ;>E>B=LOHK

FBG@ >G HG=>KSH>D G><H SH<AM BG => F:LL: G::K HGMP>KIB=>>eG OHHK @KH

M>K> PBG=FHE>GL )G=>K=>E>G O:G BG@>SHG=>G HGMP>KI>G P>K=>G @>;KNBDM


BG A>M =>–GBMB>O> HGMP>KI HE@:M>
*:EFHEBO> A:= >>G M:G=I:LM:IKH;E>>F
>G SH<AM >>G GB>NP> F>MAH=> HF —NHK BG >>G MN;> M> LMHII>G >G :GH

GB>F> BGM>KG>MM>K HGM=>DM> A>M >B O:G HENF;NL HE@:M> G:F A>M B=>>
HG@>PBCSB@= HO>K >G ;>M::E=> => ;>=>GD>K =HEE:K )HD H>BG@ >G
*KH<M>K !:F;E> F:D>G @>;KNBD O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G ;NB

,,
) %7 ='6%8- )

M>GLM::G=>KL =B> O::D O:GNBM <HFIE>>M GB>NP> BGO:ELAH>D>G DBCD>G P::K

=HHK ;KBEC:GM> B=>>eG HGMLM::G


'::K P::K A::E C> :EL HK@:GBL:MB> => ;JGO< O:G=::G :M D:G ;BCOHHK

;>>E= OB: LI><B::E OHHK =BM =H>E HI@>KB<AM> ;JGO<KGMJ;AF?


IE:M?HKFL SH:EL =>
F>KBD::GL> BGM>KG>M@>F>>GL<A:I #GGH<>GMBO> BM IE:M?HKF P>K= HI@>

KB<AM BG  #GFB==>EL A>;;>G SB<A >K SHG BG@>GB>NKL P>M>G

L<A:II>KL NBMOBG=>KL S:D>GF>GL>G >G :G=>K> <K>:MB>O> @>>LM>G NBM 


O>KL<ABEE>G=> E:G=>G ;BC ::G@>LEHM>G HF :EL <HEE><MB>O> =>GDM:GD BGGHO:

MB>O> HIEHLLBG@>G M> ;>=>GD>G OHHK => BG@>SHG=>G IKH;E>F>G >G :G=>K
OHHK;>>E= BG (>=>KE:G= BL A>M BG  HI@>KB<AM> :MME> H? HG<>IML =:M =>
=>GDDK:<AM ;NG=>EM O:G OBC?=NBS>G= ;K>BG>G OHHK:E O:G @>M:E>GM>>K=> LMN

=>GM>G
'::K HK@:GBL:MB>L DNGG>G HHD HI >B@>G AHNMC> ;BGG>G => F>GB@M>
SH>D>G SH:EL A>M :G:=>L> @HN=FBCG;>=KBC? !HE=<HKI =:M =>>= GH@ O>K
OHHK=:M => M>KF <KHP=LHNK<>G ;>LMHG= :G A>M >BG= O:G => OHKB@> >>NP
LM>O>G=> A>M ;>=KBC? K><AMLMK>>DL :? HI >>G ?:BEEBLL>F>GM > :G:EBLM>G >G
@>HEH@>G ;BGG>G => >B@>G HK@:GBL:MB> LE::@=>G >K F::K GB>M BG HF HI A>M
KNBF A><M:K> @KHM> FBCGPBGGBG@LM>KK>BG OHE=H>G=> GB>NP> @HN=

:=>KL M> EHD:EBL>K>G .>G >BG=> K::= ;>=:<AM => !HE=<HKIMHIF:G >>G ;::G

;K>D>G= IE:G "BC S>MM> :EE> @>A>BF> ;>=KBC?L@>@>O>GL HGEBG> >G IN;EB

<>>K=> >ED @>HEH@BL<A INSS>ELMNDC> ::G BG?HKF:MB> ‹ BG MHM::E P:L =BM 


F>@:;RM> ::G BG?HKF:MB> :M P:L => BGINM OHHK >>G =B@BM:E> @HN=C:<AM =>
!HE=<HKI A:EE>G@> F>M >>G IKBCS>G@>E= O:G KNBF >>G A:E? FBECH>G =HEE:K
=B> BG F::KM O:G LM:KM @BG@ E G: >GB@> P>D>G LMKHHF=>G => B=>>eG
;BGG>G O:G SHG =NBS>G= =>>EG>F>KL NBM OBC?MB@ E:G=>G >G BG?HKF>>E OBK

MN>>E E>@>K O:G @>HEH@>G PBLDNG=B@>G FBCG;HNPBG@>GB>NKL >G :G=>K>


>QM>KG> =>LDNG=B@>G HII>K=> GB>M :EE>>G GB>NP> PBGGBG@LM><AGB>D>G
F::K P>>L HHD D:GLKBCD> IE>DD>G ::G HI A>M M>KK>BG O:G !HE=<HKI )I
 O:G =B> IE>DD>G P>K= HHD BG=>K=::= @HN= @>OHG=>G #G => :<AM C::K
G: => A:EE>G@> A>>?M !HE=<HKI OHHK KNBF =KB> FBEC:K= =HEE:K ::G @HN= NBM
=> @KHG= @>A::E= >G =>>E O:G => PBGLM P>K= NBM@>D>>K= ::G => F>GL>G
=B> A:==>G @>AHEI>G F>M SH>D>G

:IFN;QF<BKFI>8E@J8K@<
">M >QIEHBM>K>G O:G <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> =:GDSBC => G>MP>KDL:F>GE>

OBG@ BL >>G :NMHGHHF IKH<>L EL => HK@:GBL:MB> GB>M => ;JGO< HISH>DM
SH>DM => ;JGO< P>E => HK@:GBL:MB> HI )? KB<AM S>E? GB>NP> BG?HKF>E> HK@:GB

L:MB>L HI SH:EL &BGNQ /BM HGOK>=> HO>K => M>DHKMDHFBG@>G O:G 'B<KHLH?ML
;>LMNKBG@LLRLM>>F 1BG=HPL PBLM>G =NBS>G=>G <HFINM>KIKH@K:FF>NKL
O:G HO>K => A>E> P>K>E= >ED::K M> OBG=>G BG >>G BG?HKF>>E G>MP>KD >G @>S:

F>GEBCD HGMPBDD>E=>G SBC >>G :EM>KG:MB>? ;>LMNKBG@LLRLM>>F =:M => O>K@>

EBCDBG@ F>M 'B<KHLH?M @E:GLKBCD D:G =HHKLM::G )I => <HGLNF>GM>GF:KDM

,-
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

O:G I<L A>>?M &BGNQ GH@ >>G S>>K DE>BG F:KDM=>>E O:G <BK<: IKH<>GM
'::K HI => IKH?>LLBHG>E> F:KDM O:G L>KO>KL BL &BGNQ :E => LM:G=::K= @>PHK

=>G )HD => LNI>K<HFINM>KL O>KDB>S>G &BGNQ ;HO>G 1BG=HPL > MP>>
LG>ELM> <HFINM>KL M>K P>K>E= =K::B>G HI &BGNQ 0:G => OBC?AHG=>K= LG>ELM>
<HFINM>KL A>>?M =KB>DP:KM &BGNQ :EL ;>LMNKBG@LLRLM>>F :E=NL >>G BGO>GM:

KBL:MB> NBM 
>G LHHKM@>EBCD OHHK;>>E= BL 'HSBEE: BK>?HQ >>G @K:MBL HI>GLHNK<>P>;

;KHPL>K =B> HI =>S>E?=> PBCS> MHM LM:G= DP:F :EL &BGNQ =:GDSBC => <HEE><

MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G OKBCPBEEB@>KL E BG  P>K= BK>?HQ ;>DKHHG= =HHK


SHP>E S:D>G;E:= GJ:=K :EL <HFINM>KF:@:SBG> * 1GJD< >B=> @>S:@A>;

;>G=> MBC=L<AKB?M>G GH>F>G BK>?HQ LNI>KB>NK ::G => OHHKF:EB@> FHGHIH

EBLM #GM>KG>M QIEHK>K => P>;;KHPL>K O:G 'B<KHLH?M


"H> BL A>M MH<A FH@>EBCD =:M >>G @KH>I OKBCPBEEB@>KL >>G ;>M>K IKH=N<M
D:G E>O>K>G =:G A>M F:<AMB@> 'B<KHLH?M =:M HO>K >>G O>>EOHN= ::G F>GL>G
>G FB==>E>G ;>L<ABDM :M BL => DK:<AM O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> :M
'B<KHLH?ML P>;;KHPL>K GH@ LM>>=L F:KDME>B=>K BL BL =NL GB>M M> =:GD>G
::G => IKH=N<MDP:EBM>BM F::K ::G F:KD>MBG@ >G :G=>K> ;>=KBC?LLMK:M>

@B>eG SH:EL DHII>EO>KDHHI F>M => A:K=P:K>?:;KBD:GM>G :M DEBGDM GB>M


:EL >>G LHEB=> ;:LBL OHHK ;>=KBC?L<HGMBGNiM>BM
">>E @>E>B=>EBCD LM:II>G I<
@>;KNBD>KL HO>K O:G P>;;KHPL>K >G BK>?HQ
S::@M LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K ::G => LMH>EIHM>G O:G #GM>KG>M QIEHK>K #G
=><>F;>K  P:L A>M P>K>E=PBC=> F:KDM::G=>>E O:G BK>?HQ  IKH

<>GM ">M BL =::KF>> => MP>>=> ;KHPL>K G: #GM>KG>M QIEHK>K =B> HI =:M
FHF>GM >>G F:KDM::G=>>E A:= O:G  IKH<>GM >S> MP>> PHK=>G
@>OHE@= =HHK -:?:KB O:G IIE> >G AKHF> O:G !HH@E> =B> ;>B=> LG>E F:KDM

::G=>>E O>KHO>K>G EL 'B<KHLH?M A>M GB>M FH>M A>;;>G O:G SBCG IKH=N<M

DP:EBM>BM F::K O:G SBCG F:KD>MBG@ =:G BL A>M => OK::@ P:M >K @::M @>;>NK>G
:EL <HG<NKK>GM BK>?HQ ;>LENBM => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> BG M> L<A:D>E>G
OHHK A>M HGMPBDD>E>G O:G >>G F:KD>MBG@LMK:M>@B> =B> :EL =H>E A>>?M 'B<KH

LH?M O:G => MKHHG M> LMHM>G

;<E@<LN<>IFFKJK<:FE:LII<EK
">M 'B<KHLH?MOHHK;>>E= BL >>G GNMMB@> E>L OHHK bED> @>O>LMB@=> MK:=BMBHG>E>
HK@:GBL:MB> 'B<KHLH?M P:L >>G O:G => F:<AMB@LM> KBCDLM> >G F>>LM FHGH

IHEBLMBL<A> HK@:GBL:MB>L M>K P>K>E= '::K S>E?L => F:<AMB@LM> BL GB>M HG::G

M:LM;::K EL 'B<KHLH?M O>>E >>K=>K A:= @>ENBLM>K= G::K DE:<AM>G DKBMB>D
P>GL>G >G B=>>eG O:G @>;KNBD>KL =:G P:K>G &BGNQ >G BK>?HQ P>EEB<AM
GHHBM HGMLM::G > GNMMB@> E>L BL @>>G >GD>E> HK@:GBL:MB> D:G A>M SB<A GH@
O>KHHKEHO>G HF => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> M> G>@>K>G )G=>KL<A:M GHHBM =>
<KHP= 1:GM :EL => HK@:GBL:MB> GB>M => <KHP= HISH>DM =:G SH>DM => <KHP=
P>E >>G HK@:GBL:MB> HI )? ?HKF>>KM S>E? >>G GB>NP> BG?HKF>E> HK@:GBL:

MB>

,.
) %7 ='6%8- )

EL => HK@:GBL:MB> =:G BG=>K=::= => ;JGO< HISH>DM =:G BFIEB<>>KM =:M P>E
=:M F>G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK @KHG=B@ FH>M A>KSB>G
'BG=>K ;>LENBMOHKFBG@ O:G ;HO>G:? FBG=>K ;NK>:N<K:MB> F>>K >:LR<K:MB>
1:GM :G=>KL A::DM => ;JGO< :E LG>E :?
> MK:=BMBHG>E> F:G:@>F>GMOBLB> HI A>M ?>GHF>>G ;GF;MJJ=FLA= BL =HHK
=> G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ :<AM>KA::E= #G => > >>NP BL =>
@KHHMLM> <HG<NKK>GM GB>M E:G@>K => F:KDME>B=>K H? => KNGG>K
NI > @KHHM

LM> IHM>GMBeE> <HG<NKK>GM BL => ;JGO<

;<<MFCLK@<=8J<JM8E;<E<KN<IB<E
)I BGM>KG>M SBCG => :?@>EHI>G MB>G \ OBC?MB>G C::K M:EEHS> BG?HKF>E> G>MP>K

D>G HGMLM::G #G IKBG<BI> BL >ED> P>;LBM> H? >ED> :IIEB<:MB> P::K F>GL>G
@>@>O>GL H? @>=:<AM>G DNGG>G NBMPBLL>E>G >>G G>MP>KD #G => F>>LM KN=B

F>GM:BK> OHKF P>K=>G LE><AML =:M:;>LM:G=>G NBM@>PBLL>E= BCOHHK;>>E=


FNSB>D=HPGEH:=L HI SH@>G::F=> H==J
LG
H==J
LBM>L SH:EL (:ILM>K %:S::
.HKK>GML H? &BF>PBK> > =>>EG>F>KL ::G A>M G>MP>KD D>GG>G >ED::K GB>M
P>M>G GB>ML O:G >ED::K >G <HFFNGB<>K>G GB>M F>M >ED::K "HH@NBM DBCD>G S>
BG >ED::KL OBKMN>E> FNSB>D<HEE><MB> >G DHF>G S> SH=H>G=> BG ::GK:DBG@
F>M GB>NP> FNSB>D
> IHM>GMBeE> DK:<AM O:G A>M G>MP>KD G>>FM MH> :EL F>GL>G <HFFNGB

<>K>G @>=:<AM>G NBMPBLL>E>G >G >K >>G =BL<NLLB> HGMLM::M BCOHHK;>>E= HI


>>G ?HKNF H? =HHK E>S>KLK>:<MB>L HI >>G GB>NPLLBM> "B>K=HHK DHF>G
F>GL>G BG ::GK:DBG@ F>M GB>NP> F>GBG@>G OBLB>L BGO:ELAH>D>G >G O>KKBC

D>G=> :<AM>K@KHG=BG?HKF:MB>
1>>K >>G LM:IC> O>K=>K @::M A>M :EL => =>>EG>F>KL BG A>M G>MP>KD GB>M
:EE>>G <HFFNGB<>K>G F::K HHD =::=P>KD>EBCD HO>KE>@@>G F>M >ED::K HF
MHM >>G >>GLENB=>G=> <HG<ENLB> M> DHF>G 4H:EL ;BC 1BDBI>=B: P::K => O>K

L<ABEE>G=> :NM>NKL =B> ::G bbG :KMBD>E ;BC=K:@>G HG=>KEBG@ HO>K>>GLM>F

FBG@ FH>M>G SB>G M> ;>K>BD>G HO>K => BGAHN= O:G A>M :KMBD>E > OHE@>G=>
>OHENMB>?:L> O:G A>M G>MP>KD BL =:M => O>KL<ABEE>G=> =>>EG>F>KL GB>M :EE>>G
ANG >B@>G LM>>GMC> ;BC=K:@>G ::G A>M @>A>>E F::K HHD =:M => O>KL<ABEE>G=>
LM>>GMC>L PHK=>G L:F>G@>LF>>= MHM >>G @>A>>E =:M @KHM>K BL =:G => LHF
O:G => EHLL> =>E>G SH:EL ;BC IKHC><M>G :EL &BGNQ >G BK>?HQ

JEW I OIRQIVO Z S S V F IIPH


*EWI (EXEYMX[MWWIPIR /E^EE
*EWI 'SQQYRMGIVIR *SVYQW
*EWI 3ZIVPIKIRWEQIR[IVOIR ;MOMTIHME
*EWI 'VItVIR 0MRY\

A?MMJ  = NA=J =NGDMLA=>9K=K N9F <A?AL9D= F=LO=JC=F

,/
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

?<K:IL:@8C<M<IJ:?@C
D<K;<E<KN<IB<EM8EMIF<><I
EL BG => OHKB@> >>NP P>K= @>LIKHD>G HO>K BG?HKF>E> G>MP>KD>G =:G @BG@
A>M F>>LM:E HO>K <HGM:<M>G MNLL>G @>EBCD@>LM>F=>G F>GL>G F>M =>S>E?=>
:<AM>K@KHG= (>MP>KD>G A:==>G HO>K A>M :E@>F>>G >>G AHH@ HGL
D>GM

HGL@>A:EM> ">M <KN<B:E> O>KL<ABE F>M => FH=>KG> G>MP>KD>G BG => BG?HKF:

MB>L:F>GE>OBG@ BL =:M ;BGG>G =>S> G>MP>KD>G O>>E F>>K IE::ML BL OHHK


:G=>KL=>GD>G=>G OHHK F>GL>G F>M O>KL<ABEE>G=> :<AM>K@KHG=>G G SH:EL
!K:GHO>MM>K SB> AHH?=LMND :E <HGLM:M>>K=> A>M SBCG CNBLM => F>GL>G F>M
:G=>K> :<AM>K@KHG=>G O:G PB> P> => F>>LM> GB>NP> =BG@>G DNGG>G E>K>G
BGG>G HGL
D>GM
HGLG>MP>KD>G =K>B@M CNBLM >>K=>K A>M M>@>G=>>E MNGG>E

OBLB> <HGL>KO:MBLF> @KH>IL=P:EBG@ >G @>=:<AM>GBGM>>EM


BM O>KL<ABE ;EBCDM :E =BK><M ;BC => F>>LM KN=BF>GM:BK> HGEBG>G>MP>KD>G
EL ;BCOHHK;>>E= >>G ,HM:KREB= HI ;>SH>D ;BC :G=>K> ,HM:KRE>=>G MANBL ANG
IE:M>GO>KS:F>EBG@ ;>DBCDM MK>?M ABC =HHK@::GL >>G FNSB>D<HEE><MB> ::G =B>
O>>E HO>K>>GDHFLM>G O>KMHHGM F>M SBCG >B@>G IE:M>GO>KS:F>EBG@ F>M F::K
P>BGB@ O>KK:LLBG@>G EL =B>S>E?=> I>KLHHG GN F>M bbG FNBLDEBD =>
FNSB>D<HEE><MB> HIKH>IM O:G >>G PBEE>D>NKB@> F>=>@>;KNBD>K O:G =>
FNSB>D=HPGEH:=LBM> =B> ABC @>;KNBDM ‹ B>F:G= F>M PB> ABC =NL BG bbG G>M

P>KD SBM ‹ =:G BL => D:GL ::GSB>GEBCD @KHM>K =:M ABC BG ::GK:DBG@ DHFM F>M
HG;>D>G=> FNSB>D >G F>M GB>NP> FNSB>DLMKHFBG@>G =B> ABC GH@ GB>M
D>G=>
> GB>NP> BG?HKF>E> G>MP>KD>G =B> SBCG HGMLM::G LI>E>G >>G LE>NM>EKHE
BG A>M OKBCNBM =HHKLMKHF>G O:G D>GGBL >G BG?HKF:MB> GB>M E:G@>K @>ABG=>K=
=HHK => ?RLB>D> <NEMNK>E> LH<B::E
><HGHFBL<A> >G ABeK:K<ABL<A> ;:KKBcK>L
O:G P>E>>K :M @>E=M OHHK D>GGBL >G BG?HKF:MB> BG :EE> LHHKM>G >G F:M>G
0:G FNSB>D MHM >>G F>GBG@ O:G A>M K><>IM OHHK :II>EM::KM MHM A>M K><>IM
OHHK >>G :MHHF;HF O:G >>G —:NP> FHI MHM ;KBEC:GM> OBLBHG:BK> B=>>eG

;<MFC><E;<JK8G
BC => O>KLIK>B=BG@ O:G ?>BM>GD>GGBL A>>?M SB<A BG DHKM> MBC= >>G P:K> K>OH

ENMB> OHEMKHDD>G #GM>KG>M >G !HH@E> SBCG :E OHEE>=B@ O>KP>O>G BG A>M


;>LM::G O:G => F>>LM> (>=>KE:G=>KL -<AHHEDBG=>K>G O:G GN OK:@>G SB<A BG
:EE> >KGLM :? 4>@ I:I: AH> DHG=>G CNEEB> OKH>@>K GHN P>KDLMNDD>G H?
LIK>>D;>NKM>G F:D>G HI L<AHHE :EL >K GH@ @>>G BGM>KG>M ;>LMHG=
:M SH>D>G P> HI Ž P:L MB>G C::K @>E>=>G >>G @>OE>N@>E=> NBM=KNDDBG@
=B> K>?>K>>K=> G::K => M>E>OBLB>JNBS .P>> OHHK .P::E? ">M HISH>D>G P>K=
@>:LLH<B>>K= F>M >G<R<EHI>=BL<A> G:LE:@P>KD>G EL GN B>F:G= KH>IM =:M
SH>D>G P> HI S:E => >>KLM> :LLH<B:MB> HO>KP>@>G= SBCG !HH@E>
> OHE@>G=> LM:I BG => BG?HKF:MB>K>OHENMB> BL =:M => G>MP>KD>G GB>M
:EE>>G PHK=>G @>;KNBDM OHHK A>M O>KLIK>B=>G O:G D>GGBL F::K HHD LM>>=L
O>>EONE=B@>K OHHK A>M <K>eK>G O:G GB>NP> D>GGBL =HHK => <HEE><MB>O> BGM>EEB

,0
) %7 ='6%8- )

@>GMB> M> ;NG=>E>G ::KO:G SBCG GN :E >>G I::K IK:DMBCDOHHK;>>E=>G M>


@>O>G SH:EL A>M ?>GHF>>G =NK? M> OK:@>G O:G (BEL ,H>F>G 1:M ::GO:GD>

EBCD ;>@HG :EL E>ND> L>LLB>L F>M F>GL>G =B> >ED::KL G>MP>KD >G D>GGBL
FH;BEBL>K>G HF >ED::K M> A>EI>G @KH>B=> =:GDSBC .PBMM>K NBM MHM >>G
HGEBG>IE:M?HKF =:M =:@>EBCDL F>GL>G ;>K>BDM =B> A>M E>ND OBG=>G HF
>ED::K M> A>EI>G F>M => F>>LM NBM>>GEHI>G=> OK:@>G >G P>GL>G
">M BL >>G DP>LMB> O:G MBC= >G @>P>GGBG@ O:G A>M E>K>G HF@::G F>M
HG@>–EM>K=> D>GGBL ;BGG>G G>MP>KD>G >G O:G A>M HGMLM::G O:G GB>NP>
G>MP>KD>G F::K ;BGG>G GB>M :E M> E:G@> MBC= S:E =BM P::KL<ABCGEBCD => LM:G

=::K=F>MAH=> PHK=>G HF [EE> HK@:GBL:MB>IKH;E>F>G HI M> EHLL>G H? =B>


IKH;E>F>G GN O:G <HFF>K<BeE> H? B=>eE> ::K= SBCG >G H? S> GN DE>BG H?
@KHHM SBCG 0:G >>G IE:GGBG@LOK::@LMND O:G >>G :?SHG=>KEBCD> HG=>KG>

FBG@ MHM A>M O>KD>>KLIKH;E>>F O:G >>G E:G= >G FHG=B:E> >G>K@B>OK::@

LMNDD>G

KN@KK<I
.PBMM>K BL >>G @H>= OHHK;>>E= O:G SHG BG?HKF>>E G>MP>KD P::KE:G@L
D>GGBL SB<A K:S>G=LG>E D:G O>KIE::ML>G >G P::K <HEE><MB>O> D>GGBL @>;NG

=>E= PHK=M >G OHHKAH>=> O:G .PBMM>K@>;KNBD>KL @>;KNBDM A>M F>=BNF


F>M G:F> HF D>GGBL M> =>E>G HF D>GGBL ::G A>M G>MP>KD MH> M> OH>@>G >G
HF =:GD;::K @>;KNBD M> F:D>G O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G A>M G>M

P>KD >G MPBMM>K::K =B> >>G ;>E:G@P>DD>G= :KMBD>E BG >>G ;NBM>GE:G=L


MBC=L<AKB?M E>>LM F>E=M =:M HI .PBMM>K SH=:M HHD :G=>K>G @>;KNBD DNGG>G
F:D>G O:G =>S> D>GGBL G => OHE@>G=> D>>K BL A>M :G=>KLHF >G PHK=M ABC

S>E? O>K;EBC= F>M >>G ;>E:G@KBCD> MBI >G MPBMM>K::K =B> ;>KH>ILA:EO> F>M
>>G IKHC><M ;>SB@ BL F>E=M SBCG OHK=>KBG@>G >G O>KM>EM HO>K => IKH;E>F>G
P::K ABC M>@>G ::GEHHIM "B>K=HHK DKBC@ ABC P::K=>OHEE> ?>>=;:<D MBIL >G
:=OB>S>G SH=:M SBCG NBM>BG=>EBCD> P>KDK>LNEM::M ;>M>K PHK=M H? LG>EE>K >G
>?–<BeGM>K MHM LM:G= DHFM
'B<KH;EH@@BG@=B>GLM>G :EL .PBMM>K PHK=>G HHD :EL ANEIFB==>E
@>;KNBDM OHHK A>M HIEHLL>G O:G DHKM> OK:@>G =HHK ;JGO<KGMJ;AF? 1B> D>GM
>>G O>KM:E>K $:I:GL
G@>EL =B> HGFB==>EEBCD ;>L<ABD;::K BL 1::K A::E BD
=> @H>=DHHILM> OEB>@MB<D>ML :EL BD HO>KFHK@>G G::K &HL G@>E>L FH>M :M
SBCG MBC=KHO>G=> OK:@>G OHHK PB> A>M :GMPHHK= S>E? PBE HISH>D>G '::K
;BGG>G A>M G>MP>KD BL =:M O::D D>GGBL =B> :E I:K::M BL BG => <HEE><MB>O> BGM>E

EB@>GMB>

?<K8CK<IE8K@<=MFFI;<J<:I<K8I<JJ<1 
M8E<<EC@E>E88IQN<ID
BGG>G => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>FH=>EE>G A>>?M F>G >>G >>NP @>E>=>G :E
HGM=>DM AH> A:G=B@ >G >?–<BeGM A>M BL HF SNED> MBC=KHO>G=> OK:@>G >G
M:D>G BGM>KG NBM M> ;>LM>=>G "HH@@>DP:EB–<>>K=> D>GGBLP>KD>KL DNGG>G

-'
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

;BGG>G ANG HK@:GBL:MB>L O::D >>G ;>KH>I =H>G HI >>G E>@>K O:G L><K>M:K>L

L>L :LLBLM>GM>G LM:?:?=>EBG@>G >G =>>ELI><B:EBLM>G 4>E?LM:G=B@ P>KD>G=>


IKH?>LLBHG:EL HGM;>>K=>G =HHK@::GL =>S> HG=>KLM>NGBG@ >G FH>LM>G :EE>L
S>E? =H>G 0HHK => >>G P:L =BM >>G IENLINGM => <A:KF> O:G => HG:?A:GD>

EBCDA>B= >G F>>K :?PBLL>EBG@ BG => P>KDS::FA>=>G 0HHK => :G=>K P:L A>M
CNBLM >>G FBGINGM GH=>EHHL O>KFH>B>G= HIHGMAHN= O:G => AHH?=P>KD

S::FA>=>G 0HHK F>GB@ @>LI><B:EBL>>K= D>GGBLP>KD>K P:L => ::GP>SB@

A>B= O:G HG=>KLM>NG>G=> ANEIMKH>I>G >>G O:G => ;>E:G@KBCDLM> :K@NF>G

M>G HF EB>O>K BG =B>GLM O:G >>G HK@:GBL:MB> M> P>KD>G


#G => ANB=B@> ><HGHFB> SB>G P> >>G IKH<>GMN>>E LM>KD> LMBC@BG@ O:G A>M
::GM:E S>E?LM:G=B@>G SHG=>K I>KLHG>>E SSI>KL H? ;>M>K @>S>@= SI>KL
S>E?LM:G=B@> IKH?>LLBHG:EL #GFB==>EL SBCG A>M >K :E F>>K =:G >G
O>>E@>AHHK=> FBLO:MMBG@ BL =:M =>S> SI>KL >>GEBG@>G SHN=>G SBCG #G CNKB

=BL<A> SBG PbE F::K BG IK:DMBL<A> SBG O>K>GB@>G SBC SB<A LM>>=L F>>K >G
P>KD>G S> LM>>=L F>>K L:F>G F>M >ED::K -HFL HG=>K bbG ?HKF>E> OE:@
F::K OHHK:E BG M:EEHS> BG?HKF>E> G>MP>KD>G P::KBG O>>E D>GGBL PHK=M
@>=>>E= MBIL PHK=>G NBM@>PBLL>E= >G DHKMLMHG=B@> L:F>GP>KDBG@LO>K;:G

=>G HI IKHC><M;:LBL PHK=>G @>LF>>=


> @KH>I SI>KL BL LM>>=L FBG=>K >>G O>KS:F>EBG@ >>GEBG@>G >G PHK=M
LM>>=L F>>K >>G SP>KF ">M BL =::KHF M> O>KP:<AM>G =:M @KH>I>G SI>KL =>
DHF>G=> C:K>G => ><HGHFBL<A> F:<AMLIHLBMB> O:G => MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:

MB>LMKN<MNK>G SNEE>G ;>=K>B@>G


-:F>GP>KD>G=> SI>KL SBCG —>QB;>E>K =:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L >G
A>;;>G FBG=>K HO>KA>:= SH=:M ANG DHLMIKBCL E:@>K D:G SBCG -:F>GP>K

D>G=> SI>KL SBCG @>FB==>E= @>FHMBO>>K=>K =HHK=:M S> OKBCPBEEB@ NBM >B@>G
D>NS> F>>P>KD>G ::G >>G MBC=>EBCD L:F>GP>KDBG@LIKHC><M M>KPBCE ;BGG>G
ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L => F>=>P>KD>KL HO>K A>M :E@>F>>G M:D>G O:G
;HO>G:? DKBC@>G MH>;>=>>E= SH=:M >>G =>>E O:G => F>=>P>KD>KL BG F>>K H?
FBG=>K> F:M> F>M M>@>GSBG P>KDM
>G :G=>K ;>E:G@KBCD :LI><M BL =:M A>M F:D>G O:G ?HNM>G BG >>G MK:=BMBH

G>E> HK@:GBL:MB> L<A:=>EBCD BL OHHK C> <:KKBcK> K>=>G OHHK O>>E F>GL>G HF
@>>G KBLB<HL M> G>F>G .>KPBCE =BM OHHK GB>NP> HGM=>DDBG@>G >G HGMPBDD>

EBG@>G CNBLM <KN<B::E BL #G => SP>KF @::M =:M A>>E :G=>KL =::K PHK=>G O>>E
F>>K KBLB<HL @>GHF>G :M >K =::K=HHK HHD F>>K ?HNM>G PHK=>G @>F::DM
BL BGA>K>GM ::G A>M G>F>G O:G KBLB<HL 1::K A>M HF @::M BL =:M ?HNM>G
PHK=>G @>MHE>K>>K= >G OHHK:E PHK=>G @>SB>G :EL PBCS> >KO:KBG@LE>LL>G P::K
B>=>K>>G SBCG OHHK=>>E F>> D:G =H>G
">M :EHN=> IENLINGM O:G => @KHM> HK@:GBL:MB> M>G HISB<AM> O:G => SI>K
P:L P>EEB<AM => <HEE><MB>O> D>GGBL >G O::K=B@A>=>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB>
P::K => >>GEBG@ GHHBM M>@>GHI DHG '::K GN => >>GEBG@>G L:F>G LM>>=L
F>>K >>G SP>KF OHKF>G ;>@BGM =:M IENLINGM HF M> =K::B>G BG >>G FBG

INGM :GDSBC => G>MP>KD


>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;>L<ABDD>G => SH@>

-(
) %7 ='6%8- )

G::F=> >>GEBG@>G HO>K G>M SHO>>E D>GGBL >G O::K=B@A>=>G :EL >>G @KHM>
HK@:GBL:MB> -M>KD>K GH@ =B> D>GGBL BL HO>K A>M :E@>F>>G O:G >>G DP:EBM:

MB>? AH@>K GBO>:N =HHK=:M A>M => OKBC LMKHF>G=> OAK<GE G> ;JGO<K BL M>KPBCE
=> <HEE><MB>O> D>GGBL ;BGG>G >>G MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> OHHK
>>G —BGD =>>E @>–EM>K=> BG?HKF:MB> BL =B> O:G ;HO>G:? BL @>LMNNK=

E@<LN<JD<<IFC@<1 
JF:@8C:8G@K8C@EGC88KJM8E><C;
> MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L SNEE>G LM>>=L O:D>K M> F:D>G
DKBC@>G F>M L>KB>NS> <HG<NKK>GMB> O:G SP>KF>G SI>KL )F =B> <HG<NKK>G

MB> A>M AHH?= M> DNGG>G ;B>=>G SBM >K OHHK => MK:=BMBHG>E> ;>=KBCO>G GB>ML
:G=>KL HI =:G => ;NK>:N<K:MB> M> E:M>G OB>K>G >G >>G F>>K >:LR<K:MBL<A>
;>=KBC?LLMKN<MNNK BG M> OH>K>G G HF AR;KB=> L:F>GP>KDBG@LFH=>EE>G M>
HGMPBDD>E>G MNLL>G MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>L >G <ENLM>KL O:G S>E?LM:G=B@>
IKH?>LLBHG:EL >S> AR;KB=> HK@:GBL:MB>FH=>EE>G A>;;>G P>EEB<AM >>G @KHM>
MH>DHFLM HF=:M =::KBG ;>B=> I:KMBC>G MH>@>OH>@=> P::K=> DNGG>G E>O>

K>G 1:GM IKHC><M>G P::K::G O>>E S>E?LM:G=B@> BG=BOB=N>G L:F>GP>KD>G


@::G O::D @>I::K= F>M <HFIE>Q> ;>A>>KLIKH;E>F>G HI :=FBGBLMK:MB>?
CNKB=BL<A >G –G:G<B>>E @>;B>= G =BM BL ;BC NBMLM>D A>M M>KK>BG P::K => MK:=B

MBHG>E> HK@:GBL:MB>L @H>= BG SBCG


> HIDHFLM O:G => SI>KL BL >>G MK>G= =B> K><KNBM>KL >G "NF:G
,>LHNK<>L:?=>EBG@>G O:G ;>LM::G=> ;>=KBCO>G GB>M FH@>G G>@>K>G 4BC
=H>G >K @H>= ::G HF >>G G>MP>KD HI M> ;HNP>G >G M> HG=>KAHN=>G ;BGG>G
=>S> @KH>I O:G MH>DHFLMB@> F>=>P>KD>KL ;NBM>G EHHG=B>GLM ::KG::LM BL
A>M ::G M> ;>O>E>G HF F>>K ;>E>B= M> HGMPBDD>E>G HO>K => HF@:G@ F>M =BM
=>>E O:G => ;>KH>IL;>OHEDBG@ 4BCG S:D>G :EL <HG<NKK>GMB> BGM>EE><MN>>E
>B@>G=HF >G ;>EHGBG@ P>E @H>= @>K>@>E= G AH> SBM A>M F>M => IKBOBE>@>L
O:G P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM @>E=>G =B> HHD OHHK => F>=>P>KD>KL ;NBM>G
EHHG=B>GLM G SH G>> P::KHF >B@>GEBCD GB>M
.K:=BMBHG>>E AHN=M => :?=>EBG@ "NF:G K>LHNK<>L SB<A OKBCP>E NBMLENB

M>G= ;>SB@ F>M => P>KDG>F>KL =B> BG =B>GLM SBCG >G PHK=M >K >>G LMKBDM ?HK

F>>E CNKB=BL<A HG=>KL<A>B= @>F::DM F>M >QM>KG> F>=>P>KD>KL > >QM>KG>


:K;>B=LDK:<AM>G A>;;>G =HHK@::GL >>G S>E?=> LM:MNL :EL E>O>K:G<B>KL >
OK::@ BL BG AH>O>KK> =:M LMKBDM> HG=>KL<A>B= GH@ O:G =>S> MBC= BL )I A>M
@>;B>= O:G P>KDS::FA>=>G >G BGM>KG> P>KDO>KAHN=BG@ EBCD>G => >QM>KG>
F>=>P>KD>KL F>>LM:E O>>E F>>K HI P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM =:G HI E>O>

K:G<B>KL
)K@:GBL:MB>L =B> SB<A PBEE>G OHHK;>K>B=>G HI >>G MH>DHFLM F>M F>>K
AR;KB=> L:F>GP>KDBG@LFH=>EE>G MNLL>G HK@:GBL:MB>L >G SI>KL =H>G >K
@H>= ::G HF GN :E OHKF>G O:G LH<B::E ;>E>B= M> HGMPBDD>E>G OHHK ANG
>QM>KG> F>=>P>KD>KL G HF >>G @H>=> K>INM:MB> M> O>KP>KO>G ;BGG>G =BM
:KL>G::E O:G MH>DHFLMB@> :K;>B=LDK:<AM>G ">M MK:=BMBHG>E> BGLMKNF>GM

-)
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

AB>KOHHK P:L :EMBC= :K;>B=LF:KDM<HFFNGB<:MB> )K@:GBL:MB>L =B> BGO>LM>>K

=>G BG ::GEHDD>EBCD> I>KLHG>>EL:=O>KM>GMB>L >G @H>=> IK LMHG=>G AHH@ HI


=> EBCLMC>L O:G IHINE:BK> P>KD@>O>KL >G HI=K:<AM@>O>KL > DK:<AM O:G =BM
BGLMKNF>GM G>>FM ><AM>K :? GN ;BGG>G BG?HKF>E> G>MP>KD>G LM>>=L F>>K
>G @>F:DD>EBCD>K >KO:KBG@>G PHK=>G NBM@>PBLL>E= 0B: G>MP>KD>G :EL .PBM

M>K PHK=>G OK:@>G @>LM>E= :EL #L =B>GLMO>KE>G>K 2 <:I:;>E BL P>KD@>O>K 3


;>MKHNP;::K BL HI=K:<AM@>O>K 4 DK>=B>MP::K=B@ G AH> LG>E ;>M::EM ABC
SBCG ?:<MNK>G 1> OHHKSB>G =::KHF >>G O>KL<ANBOBG@ O:G :K;>B=LF:KDM

<HFFNGB<:MB> G::K :K;>B=LF:KDMK>INM:MB>


G AB>K PHK=M => ;>M>D>GBL O:G LH<B::E D:IBM::E SB<AM;::K ">M PHK=M
LM>>=L ;>E:G@KBCD>K HF >>G @H>=> K>INM:MB> M> A>;;>G G =:M @>E=M GB>M
:EE>>G OHHK :K;>B=LF:KDM<HFFNGB<:MB> F::K OHHK :EE> <HFF>K<BeE> <HF

FNGB<:MB> #G => > >>NP P:L >>G @H>=> K><E:F><:FI:@G> O::D :E @>GH>@
HF A>M BF:@H M> O>LMB@>G >D>G= O:G MO P:L O>>E:E OHE=H>G=> ::G;>O>

EBG@ #G => > >>NP LM>EM => <HGLNF>GM SBCG BG?HKF:MB>OK:@>G BG SBCG G>M

P>KD>G >G <HGLNF>GM =B> G>@:MB>O> K>:<MB>L DKBC@M :EL ABC F>E=M =:M ABC HI
A>M INGM LM::M HF >>G :;HGG>F>GM :? M> LENBM>G ;BC IKHOB=>K 2 ;>=>GDM
SB<A FBLL<AB>G P>E
'::K :EL BG?HKF>E> G>MP>KD>G ?NG@>K>G :EL :EM>KG:MB>? OHHK => L><K>M:

K>LL> >G => <HGLNEM:GM AH> PHK=M =B> L><K>M:K>LL> H? <HGLNEM:GM =:G
;>M::E= #G => HN=> ><HGHFB> P:L @>E= AbM ;>M::EFB==>E .>@>GHO>K >ED>
M::D =B> => HK@:GBL:MB> EB>M NBMOH>K>G LMHG= BG IKBG<BI> >>G L:E:KBL H? >>G
?:<MNNK !>E= P:L A>M LF>>KFB==>E O:G => ><HGHFB> #G BG?HKF>E> G>MP>K

D>G BL @>E= >>G OKBC HG@>;KNBD>EBCD ;>M::EFB==>E B>GLM>G :=OB>S>G >G


ANEI PHK=>G ;BGG>G A>M G>MP>KD GHKF::E@>LIKHD>G @K:MBL @>E>O>K= E
P:L A>M :EE>>G F::K HF=:M A>M O>>E M> O>>E :=FBGBLMK:MB>O> KHFILEHFI
HIE>O>KM HF >>G ?:<MNNKMC> M> LMNK>G OHHK >ED> O>KKB<AM> =>>EM::D BM BL >>G
IKBG<BIBeE> ;K>ND F>M => @>PHHGM>L ;BGG>G => MK:=BMBHG>>E ABeK:K<ABL<A>
><HGHFB> )I ;:LBL O:G => MK:=BMBHG>E> NBM@:G@LINGM>G SHN F>G =>GD>G
=:M ;>M:EBG@ =:G HI SBCG FBGLM BG G:MNK: IE::ML SHN OBG=>G B>GLM >G
P>=>K=B>GLM '::K HHD =:M BL O>>E M> HFLE:<AMB@ SH ;E>>D :E LG>E BG => IK:D

MBCD ">M OK::@M M> O>>E O:G A>M MH>O:E =:M OK::@ >G ::G;H= O:G =>>EM::DC>L
K><AMLMK>>DL HI >ED::K SHN=>G SBCG :?@>LM>F=
'::K =:M AH>?M HHD GB>M P:GM => BG?HKF>E> G>MP>KD>G A>;;>G LI>E>G

=>KPBCL >>G @>A>>E GB>NP ;>M::EFB==>E NBM@>OHG=>G 1AN?–> B>GLM>G >G


P>=>K=B>GLM>G PHK=>G GB>M K><AMLMK>>DL :?@>K>D>G= F::K OB: A>M G>MP>KD
">M ;>M::EFB==>E BL GB>M F>>K @>E= F::K LH<B::E D:IBM::E 1B> @>>?M ;BGG>G
SBCG G>MP>KD >G P::K=>OHE BL OHHK :G=>K>G O>K=B>GM =::KF>> :NMHF:MBL<A
1AN?–> SBCG K>INM:MB> @KH>BM >G ABC PHK=M AB>K=HHK >E=>KL ;BGG>G A>M G>M

P>KD P>>K M>KN@;>M::E= #G=BOB=N>G ;BGG>G G>MP>KD>G FH>M>G BG =>


@:M>G AHN=>G =:M S> @>O>G >G G>F>G K>=>EBCD BG >O>GPB<AM AHN=>G HF ANG
D:LOHHKK::= 1AN?–> HI I>BE M> AHN=>G ">M E>ND> AB>KO:G BL =:M =BM SHG=>K

-*
) %7 ='6%8- )

:=FBGBLMK:MB>DHLM>G @::M P:GM GB>F:G= AHN=M >>G H?–<BeE> ;H>DAHN=BG@


;BC G =::K=HHK BL 1AN?–> => F>>LM >?–<B>GM> OHKF O:G ;>M:EBG@LO>KD>>K
1AN?–> BL GB>M BG @>M:EE>G NBM M> =KNDD>G )GF>>M;:K> =BF>GLB>L :EL
::K=B@ ;>MKHNP;::K ANEIO::K=B@ LEBF >G @>=>@>G LI>E>G >>G KHE BG
B>F:G=L 1AN?–> G OHHK => =NB=>EBCDA>B= 1AN?–> BL IKH<>GM ;>E:L

MBG@OKBC

D@:IFAF9J
'>M A>M HGMLM::G O:G =B@BM:E> G>MP>KD>G P::K 1AN?–> A>M ;>M::EFB==>E BL
PHK=>G HG@>F>KDM HHD MH>DHFLMB@> IE:M?HKF>G @><K>e>K= P::KHI >>G
GB>NP ><HGHFBL<A O>KL<ABCGL>E SHN DNGG>G —HK>K>G FB<KHCH;L
1>KDG>F>KL =B> BG EHHG=B>GLM ANG MBC= KNBE>G OHHK @>E= A>;;>G >>G
;>I::E= M:D>GI:DD>M -HFL DNGG>G S> >>G =>>E O:G =B> =:@>EBCDL> M:D>G
=>E>@>K>G ::G :G=>K>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> '>>LM:E D:G :EE>>G A>M
F:G:@>F>GM SB<A =:M O>KHHKEHO>G EL => F:G:@>K >NKH I>K NNK O>K

=B>GM >G => :LLBLM>GM O>K=B>GM >NKH I>K NNK =:G ;>M>D>GM =>S> :K;>B=L

A>KO>K=>EBG@ >>G MH>G:F> O:G => >?–<B>G<R ED @>=>E>@>>K= NNKMC> P>KD
E>O>KM => HK@:GBL:MB> =:G >NKH HI '::K HHD => :LLBLM>GM =B> >NKH I>K
NNK DHLM OH>KM =:@>EBCDL O>E> >>GOHN=B@> KHNMBG>M:D>G NBM >S> M:D>G
SHN=>G NBM;>LM>>= DNGG>G PHK=>G ::G L<AHEB>K>G ::G => ;NNKF:G H? ::G
B>F:G= BG #G=B: ">M @::M =:G HF M:D>G =B> >>G I::K >NKH I>K NNK P::K=
SBCG SH:EL A>M BGOH>K>G O:G I:IB>K>G OBLBM>D::KMC>L BG >>G LRLM>>F OHHK
>E>DMKHGBL<A> OBLBM>D::KMC>L H? A>M BGDEHII>G O:G ;HGG>MC>L
#G => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L @>;>NKM =BM S>E=>G HF=:M
F>G P>>M =:M => DHLM>G O:G => NBM;>LM>=BG@ O>>E @KHM>K SBCG =:G =>
HI;K>G@LM>G '::K => ;:E:GL O:G DHLM>G >G HI;K>G@LM>G SHN ;BGG>G DHKM>
MBC= P>E >>GL G::K => :G=>K> D:GM DNGG>G =HHKLE::G (::KF:M> => =B@BM:E>
G>MP>KD>G @KH>B>G >G O>K;>M>K>G PHK=M A>M LM>>=L @>F:DD>EBCD>K HF
;BGG>G =B> G>MP>KD>G M> P>KO>G ">M IE::ML>G O:G bbG HIKH>IC> AH>?M F::K
>>G FBGNNM MBC= M> DHLM>G >G D:G :E OHE=H>G=> K>LIHGL HIE>O>K>G > DHLM

IKBCL O:G => P>KOBG@ G:=>KM => GNE )F=:M LM>>=L F>>K M:D>G @>=B@BM:EB

L>>K= SBCG O>KO:EM => GHH=S::D O:G => ?RLB>D> O>KIE::MLBG@ > DHLM>GIHLM
K>BLMBC= >G K>BLDHLM>G O>KO:EM =:G EL O>KOHE@>GL HHD GH@ => ;>EHGBG@ :?@>

A:G=>E= D:G PHK=>G ;BGG>G =B> G>MP>KD>G =:G SBCG :EE> DHLM>GIHLM>G OKBC

P>E MHM GNE @>K>=N<>>K= G =::KF>> BL =:G A>M I:= @>e??>G= OHHK >>G
BG@KBCI>G=> A>KO>K=>EBG@ O:G :K;>B=

C88K;<BC8EK<E?<KN<IB;F<E
> @KHHMLM> IKH?>>M O:G A>M O>KL<ABCGL>E FB<KHCH;L BL FBLL<AB>G P>E .BFH

MAR >KKBLL =B> => ;>LML>EE>KEBCLM>G A::E=> F>M SBCG ;H>D = 


MJA?= O=JCO==C
0HHK => @H>=> HK=> =BM BL @>>G L<B>G<>–<MBHGKHF:G A>M ;H>D PHK=M NBM@>

@>O>G BG => <:M>@HKB> GHG


–<MB> >KKBLL BL >KO:G HO>KMNB@= =:M B>=>K>>G =B>

-+
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

=:M ><AM PBE ‹ P>KD@>O>K bG P>KDG>F>K ‹ SBCG P>KDP>>D D:G M>KN@;K>G@>G


MHM OB>K NNK >G MH<A OHE=H>G=> D:G O>K=B>G>G HF >>G K>E:MB>? ENQ>E>O>G M>
E>B=>G BM DNG C> ;>K>BD>G =HHK A>M @KHHMLM> =>>E O:G C> P>KD NBM M> ;>LM>

=>G >G SH O>>E FH@>EBCD M:D>G M> >EBFBG>K>G H? M> :NMHF:MBL>K>G :E=NL
>KKBLL
.:D>GK>>DL>G >G SP>KF=>GD>G BG K>E:MB> MHM P>KD BL >>G GH@ K>=>EBCD
HGHGM@HGG>G M>KK>BG 4>D>K BG => <HKIHK:M> P>K>E= PHK=M AB>K F>>LM:E
HG@>EHOB@ >G >>G ;>>MC> E:<A>KB@ HI @>K>:@>>K= '::K >K SBCG MH<A :E M:EEHS>
MK:=BMBHG>E> HK@:GBL:MB>L =B> >>G ::GM:E O:G ANG DE:LLB>D> M:D>G A>;;>G NBM

;>LM>>= ::G => SP>KF G:F>EBCD =HHK ANG DE:GM>G A>M P>KD M> E:M>G =H>G
0B: P>;:IIEB<:MB>L AHN=>G AHG=>K==NBS>G=>G DE:GM>G ANG >B@>G DE:GM@>

@>O>GL NI
MH
=:M> :M BL L::B :=FBGBLMK:MB>? P>KD =:M OHHKA>>G =HHK =>
HK@:GBL:MB>L S>E? P>K= NBM@>OH>K= > F>M>KHIG>F>KL AH>O>G FBG=>K HI
I:= HF=:M => DE:GM S>E? SBCG F>M>KLM:G= =HHK@>>?M ">M K>BL;NK>:N AH>?M
@>>G MB<D>ML F>>K NBM M> IKBGM>G >G IHLMDE::K M> F:D>G G => LNI>KF:KDM
D:G F>M FBG=>K <:BLLBcK>L MH> =HHK=:M >>G =>>E O:G => DE:GM>G @>PHHG S>E?
SBCG ;HH=L<A:II>G L<:GM

KN@KK<I8CJE@<LNJ9IFE
EL HI ?>;KN:KB  >>G .NKDL OEB>@MNB@ G>>KLMHKM BG >>G P>BE:G= G::LM
-<ABIAHE BL .PBMM>K A>M >>KLM> <HFFNGB<:MB>F>=BNF P::K =:M GB>NPL
PHK=M @>F>E= (B>M SH O>KPHG=>KEBCD P:GM A>M .PBMM>KG>MP>KD BL @KHM>K
=:G A>M @>S:F>GEBCD> <HKK>LIHG=>GM>GG>MP>KD O:G :EE> K>@NEB>K> GB>NPL

F>=B: M>S:F>G NL => D:GL =:M >>G MPBMM>K::K :EL >>KLM> M>K IE::ML> BL H?
=:M >>G O:G => HO>KE>O>G=>G NBM A>M G>>K@>LMHKM> OEB>@MNB@ =BK><M A>M MANBL

?KHGM ;>EM P::K >>G MPBMM>K>G= ?:FBEB>EB= A>M GB>NPL P>K>E=DNG=B@ F::DM
BL @KHM>K =:G => D:GL =:M >>G CHNKG:EBLM O:G >>G DK:GM H? A>M CHNKG::E >K;H

O>GHI SBM ,NBF MP>> F::G=>G E:M>K P:L >K >>G ::GLE:@ MBC=>GL => DHGBG

@BGG>=:@OB>KBG@ BG I>E=HHKG P::K;BC >>G :NMHFH;BEBLM HI => F>GB@M>


BGK>>= >G S>L F>GL>G =HH==> :@;E:= .KHNP DHIM =::KG: HI => HIBGB>I:

@BG: G P>>K P:L .PBMM>K => >>KLM>


4H:EL A>M F:D>G O:G >G<R<EHI>=B>eG GB>M E:G@>K A>M FHGHIHEB> BL O:G
=> 1BGDE>K *KBGL>G O:G =>S> P>K>E= F::K =>>EL BL HO>K@>GHF>G =HHK =>
SP>KF SH DKBC@>G HHD => MK:=BMBHG>E> GB>NPLF>=B: LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K
M> F:D>G F>M => SP>KF :EL :EM>KG:MB>O> GB>NPL;KHG
> LG>EA>B= O:G => GB>NPLOHHKSB>GBG@ EBCDM HGHFD>>K;::K O>K@KHHM >
>>KLM> OK::@ =B> =:G F>>LM:E @>LM>E= PHK=M BL >M>D>GM =:M =:G GB>M >>G
>GHKF> :<AM>KNBM@:G@ BG DP:EBM>BM '>=B:P:M<A>KL =B> HI %HGBG@BGG>=:@
 M>@>EBCD => O>KLE:@@>OBG@ HI => G:MBHG:E> MO
S>G=>KL bG OB: SP>KF>G
:EL .PBMM>K >G !>>G-MBCE A>;;>G @>OHE@= S:@>G ><AM>K =:M => GB>NPLO>K

LMK>DDBG@ OB: => H?–<BeE> D:G:E>G OHHKM=NK>G= :<AM>KE:@ #G >>G EBO> HI MO


NBM@>SHG=>G I>KL<HG?>K>GMB> P>K=>G ?>BM>G @>IK>L>GM>>K= :EL E::MLM>

-,
) %7 ='6%8- )

GB>NPL =B> :E NK>G =::KOHHK HI .PBMM>K >G !>>G-MBCE ;>D>G= P:K>G >G
AH@> IHEBMB>:F;M>G::K F::DM> ;BCOHHK;>>E= H?–<B>>E ;>D>G= =:M >K >>G

C:KB@> O>K=:<AM> P:L @>:KK>LM>>K= M>KPBCE G::F >G MH>G::F O:G =>
=:=>K BG<ENLB>? ?HMHL O:G => ANBLSH>DBG@ HI A>M ANBL:=K>L O:G => =:=>K
:EE:G@ HI BGM>KG>M <BK<NE>>K=>G
)IO:EE>G= P:L A>M @>;KNBD O:G A>M PHHK= O>K=:<AM> M>@>GHO>K A>M
PHHK= =:=>K 0>K=:<AM> BL MRIBL<A M::E@>;KNBD O:G => ABeK:K<AB> *HEBMB>

PHHK=OH>K=>KL >G CNLMBMB>F>=>P>KD>KL BL ;>KH>ILA:EO> D>GG>EBCD SH NBM

OH>KB@ BG@>IK>GM =:M B>F:G= =B> @>:KK>LM>>K= PHK=M O>K=:<AM> ;EBC?M MHM=:M
>>G K><AM>K A>F :EL L<ANE=B@ O>KHHK=>>EM =:M S> => M>KF O>K=:<AM> M> I:L >G
M> HGI:L @>;KNBD>G > SP>KF =::K>GM>@>G BL >>K=>K @>G>B@= HF M>
=>GD>G :EL B>F:G= HI A>M>K=::= PHK=M ;>MK:IM =:G BL =:=>K >>G O>>E
;>M>K> >G =NB=>EBCD>K> ;>G:FBG@ =:G O>K=:<AM> 1B> P>>M PHK=M ABC E:M>K
OKBC@>LIKHD>G H? ;EBCDM A>M E:M>K MH<A >>G HG@>END M> SBCG @>P>>LM F::K ABC
;EBC?M AH> =:G HHD => =:=>K
*KBO:<R I>KLHHGL;>L<A>KFBG@ A>M OHHKDHF>G O:G OHEDL@>KB<AM>G A>M
O>KLIK>B=>G O:G O:EL> @>KN<AM>G SBCG =>S> S:D>G GB>M :EE>F::E O>>E ;>M>K
@>P::K;HK@= ;BC => MK:=BMBHG>E> GB>NPLF>=B: #L A>M GB>M @>O::KEBCD :EL =>
SP>KF OHHK CHNKG:EBLMC> @::M LI>E>G :M O:EM P>E F>> (>M :EL ;BC 1BDB

I>=B: PHK=M ?HNMB>O> BG?HKF:MB> F>>LM:E LG>E @><HKKB@>>K= K MK>>=M :NMH

F:MBL<A >>G S>E?K>BGB@>G= F><A:GBLF> HI O:G ;BGG>G NBM => SP>KF

;<DPK?<M8E;<F9A<:K@<M<N<K<EJ:?8G
#G => > >>NP BL => P>M>GL<A:I NBM@>@KH>B= MHM => ;>E:G@KBCDLM> ;KHG O:G
GB>NP> D>GGBL >G ;KHG =B> :EE> :G=>K> D>GGBL;KHGG>G BG => L<A:=NP
LM>EM EL => F:G:@>KL O:G => L:F>GE>OBG@ ‹ => IHEBMB<B >G => MHI:F;M>G:

K>G ‹ HO>K >>G F::ML<A:II>EBCD OK::@LMND =BL<NLLBeK>G >BG=B@>G =B> =BL<NL

LB>L O::D F>M => <HG<ENLB> =:M G:=>K P>M>GL<A:II>EBCD HG=>KSH>D O>K>BLM BL
G P:GG>>K BG => ;H:K=KHHF O>K@:=>K= PHK=M HO>K => E:G<>KBG@ O:G F>KD
2 =NNKM A>M F>>LM:E GB>M E:G@ OHHK => OK::@ HI M:?>E DHFM %NGG>G P> HHD
P>M>GL<A:II>EBCD ;>PBCS>G =:M F>KD 2 ;>M>K BL =:G A>M ;>LM::G=> F>KD 3
> P>M>GL<A:I BL ;BCG: A>BEB@ O>KDE::K= > F>GLA>B= BL HI SH>D G::K =>
P::KA>B= >G => P>M>GL<A:I E>O>KM =:M@>G> P::KG::K PBC HI SH>D SBCG 1:GM
BG A>M <HEE><MB>O> @>=:<AM>G@H>= O:G => P>LM>KL> L:F>GE>OBG@ BL A>M >K <HG

L>JN>GM BG@>A:F>K= => P>M>GL<A:I BL H;C><MB>? => P>M>GL<A:I E>O>KM =>


P::KA>B= >G FRMA> BL @>L<A:I>G
'::K PB> =B> FRMA> EHLE::M >G HG;>O:G@>G H;L>KO>>KM P:M P>M>GL<A:I
=::=P>KD>EBCD BL D:G A::LM GB>M :G=>KL <HG<EN=>K>G =:G =:M => P>M>GL<A:I
HI SBCG ;>LM >>G @H>=;>=H>E=> IH@BG@ =H>M MHM A>M OHHKM;K>G@>G O:G H;C><

MB>O> D>GGBL #G => IK:DMBCD BL => P>M>GL<A:I ><AM>K O>KK> O:G P::K=>OKBC >
H;C><MB>O> P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL PHK=M BFF>KL @>IKH=N<>>K= =HHK
NGBO>KLBM>BM>G =B> @>EB>>K= SBCG ::G @>EHH?LHO>KMNB@BG@>G >G ::G IHEBMB>D>

--
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

LMKHFBG@>G > OHHKM@>;K:<AM> P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL BL HG=>KA>OB@


::G FH=> >G ::G => MBC=@>>LM =B> BG—NBLM>KM P:M IHEBMB>D <HKK><M BL 1>M>G

L<A:II>EBCD> BGLMBMNM>G SBCG OHHK ANG OHHKM;>LM::G –G:G<B>>E :?A:GD>EBCD


O:G =>K=>G >G =>S> :?A:GD>EBCDA>B= A>>?M >>G GB>M M> HG=>KL<A:MM>G
BGOEH>= HI SHP>E => KB<AMBG@ :EL => NBMDHFLM>G O:G P>M>GL<A:II>EBCD
HG=>KSH>D

)GS> H;L>KO:MB> O:G AH> => P>M>GL<A:I BG => > >>NP ?NG<MBHG>>K=>
O:MM>G P> :EL OHE@M L:F>G >G O:GS>E?LIK>D>G= BL kkD =>S> L:F>GO:MMBG@
LN;C><MB>? 
› 1>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL PHK=M OHHK:E OHHKM@>;K:<AM =HHK HK@:GBL:

MB>L NGBO>KLBM>BM>G ?:<NEM>BM>G O:D@KH>I>G


› >S> HK@:GBL:MB>L SBCG M:F>EBCD ABeK:K<ABL<A O:G LMKN<MNNK
› > ABeK:K<AB> A>>?M O>>E BGOEH>= HI => K>LNEM:M>G O:G P>M>GL<A:II>EBCD
HG=>KSH>D
› > :?SHG=>KEBCD> HK@:GBL:MB>L SBCG GH@:E @>iLHE>>K= K BL K>E:MB>? S>>K
P>BGB@ K><AMLMK>>DL> D>GGBLNBMPBLL>EBG@ MNLL>G => >G> ?:<NEM>BM >G =>
:G=>K> H? MNLL>G A>M >G> O:D@>;B>= >G A>M :G=>K>
› > HK@:GBL:MB>OHKF LMBFNE>>KM =B> D>GGBLNBMPBLL>EBG@ HHD GB>M F::K
P>KDM >>K=>K ;>E>FF>K>G= HI DKNBL;>LMNBOBG@
› > ;>LM> HIEHLLBG@ BG >>G O:D@>;B>= DHFM O::D NBM >>G :G=>K O:D@>;B>=
› ">M F>=BNF P::KE:G@L => D>GGBL @>MK:GLIHKM>>K= PHK=M BL ;BCG: NBM

LENBM>G= A>M @>=KNDM> I:IB>K ;H>D>G >G P>M>GL<A:II>EBCD> :KMBD>E>G


› :M F>=BNF BL S>>K O>KMK:@>G= K @::G O::D C:K>G HO>KA>>G OHHK=:M
GB>NP> BGSB<AM>G PBC= O>KLIK>B= SBCG

'>M => DHFLM O:G => G>MP>KD


>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL =BM IKH=N<MB>

IKH<>L O:G P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL K:=B<::E O>K:G=>K= > BG=BOB=N>E>


=>>EG>F>KL ::G A>M P>M>GL<A:II>EBCD IKH<>L ‹ O:G LMN=>GM MHM AHH@E>K::K ‹
SBCG LM>>=L F>>K F>M >ED::K O>K;HG=>G E:G@L M:EEHS> G>MP>KD>G > =HHK

LMKHHFLG>EA>B= O:G D>GGBL O:G GB>NP> B=>>eG >G BGSB<AM>G BL >QIHG>GMB

>>E MH>@>GHF>G %>GGBL PHK=M OHHKG:F>EBCD O>KLIK>B= BG => OHKF O:G


=B@BM:E> ;>LM:G=>G ">M @>=KNDM> I:IB>K P>KDM GB>M E:G@>K O>KMK:@>G= >
MK:GLIHKMDHLM>G SBCG GBABE SH=:M B>=>K> =>>EG>F>K OKBCNBM >G HI >B@>G BGB

MB:MB>? HG@><HGMKHE>>K= D>GGBL D:G O>KLIK>B=>G ">M BL GB>M E:G@>K => ABe

K:K<AB> =B> ;>I::EM PbED> D>GGBL PHK=M O>KLIK>B= >G P[GG>>K >G ::G Pf> =>
D>GGBL PHK=M @>MK:GLIHKM>>K=
%>GGBL O>KLIK>B=M SB<A GB>M E:G@>K E:G@L EBG>:BK> EBCG>G ;BGG>G =>
D:=>KL =B> :NMHF:MBL<A OHHKMDP:F>G NBM => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK > P>M>GL<A:II>EBCD> D>GGBL NBM => OHKB@> >>NP ;E>>? @KHM>G

=>>EL LM>D>G ;BGG>G >>G ?:<NEM>BM H? ;BGG>G >>G P>M>GL<A:II>EBCD O:D@>

-.
) %7 ='6%8- )

;B>= #G => G>MP>KD


>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ PHK=>G =B> @K>GS>G
:NMHF:MBL<A HO>KL<AK>=>G
::K=HHK HGMLM::M O>>E GB>NP> D>GGBL HI A>M K::DOE:D O:G O:D@>;B>=>G
H? PHK=M ;BGG>G >>G ;>LM::G= O:D@>;B>= >>G ;::G;K>D>G=> OHHKNBM@:G@
@>;H>DM =:GDSBC => GB>NP BG@>;K:<AM> >QI>KMBL> NBM >>G A>>E :G=>K P>M>G

L<A:II>EBCD O:D@>;B>=
> LG>EA>B= O:G => D>GGBLO>KLIK>B=BG@ G>>FM >QIHG>GMB>>E MH> >O>G:EL
=> AH>O>>EA>B= D>GGBL => EH@BL<A> O>KOHE@LM:I BL =:M HHD => AH>O>>EA>B=
BGGHO:MB>L >G => LG>EA>B= P::KF>> S> PHK=>G BG@>OH>K= => DHF>G=>
=><>GGB: >QIHG>GMB>>E SNEE>G MH>G>F>G ">M @::M =::K;BC HF BGGHO:MB>L BG
=> ;K>>=LM> SBG =>L PHHK=L =NL GB>M :EE>>G M><AGHEH@BL<A> F::K OHHK:E HHD
HK@:GBL:MHKBL<A> F::ML<A:II>EBCD> >G ;>=KBC?L><HGHFBL<A> BGGHO:MB>L
#G => OHKB@> >>NP A>;;>G P> @>E>>K= =:M O>K:G=>KBG@>G O::D FBG=>K LG>E
O>KEB>I>G =:G OHHK:? ::G@>DHG=B@= '::K =HHK=:M GN A>M HG=>KEB@@>G=>
IKH<>L O:G => D>GGL<BK<NE:MB> K:=B<::E BL O>K:G=>K= SHN=>G => O>K:G=>KBG

@>G =>S> >>NP P>E >>GL O>>E LG>EE>K >G BG@KBCI>G=>K DNGG>G @::G IE::ML
OBG=>G =:G A>M O>K:G=>KBG@LM>FIH =:M P> @>P>G= SBCG

B\ee`j`eefmXk`\1mXem\\ik`^aXXieXXim\\ik`^[X^\e
ª)YVIOE«VMIT%VGLMQIHIWXSIRLMN^MXXIRHMRFEHLIXZIVFERHSRXHIOXI
XYWWIRHIST[EEVXWIOVEGLXZERLIX[EXIVIRHIQEWWEIRLIXZSPYQI
ZERIIRSRHIVKIHSQTIPHZSSV[IVT,IX^MNRZEEOHIMRKIZMRKIRZERIIR
IROIPFVMPNERXMRHMZMHYHMIEERHIFEWMWWXEERZERRMIY[I[IXIRWGLETTI
PMNOIOIRRMW,IXFIKMRXMRFEHIRLIXIMRHMKXQIXHIEPKIQIIRIVOIRHI
EGGITXEXMIZERHI[IXZER%VGLMQIHIW1EEVHEEV^MX[EXXMNHXYWWIR
XYWWIRHMIX[IIQSQIRXIR
,SIZIVKMRKLIXHI%VGLMQIHIWIRZERHIIIIY[#,SIPERKOERLIX
HYVIRZSSVHEXHISSVWTVSROIPMNOIFVMPNERXIMRKIZMRKMWKIXVERWJSVQIIVH
XSXEPKIQIIREERZEEVHIOIRRMW#(EXPI^IR[IMRHI´GXMIZIQIXEJSVMWGLI
EYXSFMSKVE´IZERHIZSPPIHMKYMXHIHYMQKI^SKIR.ER,IRHVMO7XSIPXMRKE
KIFSVIR HMISTNEVMKIPIIJXMNHFMNXSIZEPSRXHIOXIHEXLIXHEKI
PMNOWRYXXMKIRZERIIRVEY[I[SVXIPIIRST^MIRFEVIRHIWXMNKMRKZERHI
EVFIMHWTVSHYGXMZMXIMXXSXKIZSPKLEH(INSRKISRHIV^SIOIVZSIVHI[EX
I\TIVMQIRXNIWYMXFMN^MGL^IPJIRFMNERHIVIRIRZSRHWXIIHW[IIVHI
FIZIWXMKMRKZER^MNR[SRHIVFEEVPMNOIL]TSXLIWI7XSIPXMRKELEHRSKIIR
JVMWWISRFIHSVZIROMNOSTLIXPIZIR,MN[MPHIRMIXVMNO[SVHIRQIXHI
ZIVOSSTZERIIRSJERHIVKITEXIRXIIVH[SVXIPI\XVEGXLMNLEHIIRZIIP
RSFIPIVMHIEPMWXMWGLWXVIZIR%PWMRMIHIVOERXSSVIRMRMIHIVIJEFVMIO«W
QSVKIRWZVSIKEERHI[IVORIQIVW[SVXIPW^SYHIR[SVHIRZIVWXVIOX^SY
MIHIVIIRXMIRTVSGIRXQIIVTVSHYGIVIRIR^SYHIRSSOEPPIWEPEVMWWIR

-/
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

QIXXMIRTVSGIRXSQLSSKOYRRIR3JMIHIVIIR^SYIIRYYVIIVHIVREEV
LYMWQSKIR
,IX[EWETVMP.ER,IRHVMOSRXZSY[HI^MNRTPERXMNHIRWIIRWTVIIO
FIYVXSTHIQMHHIPFEVIWGLSSP8SX^MNRZIVFMNWXIVMRKPEGLXIMIHIVIIRLIQ
YMX(IPIVEEVRSKLIXLEVHWX(MIHEKFIWPSSX.ER,IRHVMOFIHVMNJWOYRHI
XIKEERWXYHIVIR%PWLMNIIRQEEPFIHVMNJWOYRHMKI[EW^SYHIR^ILIQ
[IPWIVMIYWRIQIR-RWXYHIIVHI.ER,IRHVMOGYQPEYHIEJIROVIIK
LMNIIRFEEREERKIFSHIREER^MNRYRMZIVWMXIMX2YOERLIXRMIXPERKQIIV
HYVIRZSSVHEXLIX2IHIVPERHWIFIHVMNJWPIZIRQEWWEEPEERHISGLXIRH
[SVXIPKEEXHEGLX7XSIPXMRKERExIJ1EEVHEXZMIP^[EEVXIKIRª;MNHSIR
LMIVKIIRSRHIV^SIOREEV[SVXIPW«^SOVIIKLMNEPWRIPXILSVIRZER^MNR
LSSKKIPIIVHIWYTIVMIYVIR,MNLEHQEEVYMXXIZSIVIR[EX^MNRFE^IREER
SRHIV^SIOWTVSNIGXIRSTHIEKIRHE^IXXIR7XSIPXMRKE[EWQIIKEERH
HIIH^MNR[IVOI\GIPPIRXIRQEEOXIVE^IRHWRIPGEVVMrVIEERHIFIHVMNJW
OYRHIJEGYPXIMXZERHI9RMZIVWMXIMXZER%PQIVI-R[IVHLMNFIRSIQH
XSXLSSKPIVEEV)MRHIPMNOOSR7XSIPXMRKE^MNR[SVXIPWSTHIEKIRHE^IXXIR
)REPMRPIMHHIHEXXSXHI[IXIRWGLETTIPMNOIFIZIWXMKMRKZER^MNR
[SVXIPL]TSXLIWI2YQSIWXEPPIIRHMIOIRRMWRSKZIVWTVIMH[SVHIR
7XSIPXMRKEWGLVIIJIIRFVMPNERX[IXIRWGLETTIPMNOEVXMOIPIRPIZIVHIHEXMR
FMNHIVIHEGXMIZERIIRKI^EKLIFFIRH[IXIRWGLETTIPMNOXMNHWGLVMJX(EEV
FPIIJLIXZIVZSPKIRWHVMINEEVSTHITPEROPMKKIR;ERXqqRZERHIPIHIR
ZERHIVIHEGXMIVEEHIIRLSSKPIVEEVFIHVMNJWOYRHIZERIIRGSRGYVVIVIRHI
YRMZIVWMXIMXFIKSR^SNYMWXIRMKIJEEQXIZIVOVMNKIRQIXHISRX[MOOIPMRK
ZERIIRPMROWHVEEMIRHITYRXIRWPMNTIV(IST^MIRFEVIRHI[SVXIPL]TSXLIWI
^SYEPPIEERHEGLX[IKXVIOOIRZERHITYRXIRWPMNTIV^SZVIIWHIHMXPMHZER
HIVIHEGXMIVEEHIRLMNLEEPHIQIXWYGGIWIRMKIQERMTYPEXMIZIXVYGWYMX
SQ7XSIPXMRKE«WTYFPMGEXMIXIZIVXVEKIR1EEVHISRHIVFSY[MRKMRLIX
EVXMOIPSZIVHI[SVXIPL]TSXLIWI[EWXqSZIVXYMKIRHSQTYFPMGEXMIRSK
PERKIVXIKIRXILSYHIRIRMRZIVWGLIIR7XSIPXMRKE«WEVXMOIPMRLIX
KI^EKLIFFIRHIXMNHWGLVMJXIRZIVOVIIK^MNRL]TSXLIWIGSRWIRWYWMREGE
HIQMWGLIOVMRKIR1EEVLIXFIHVMNJWPIZIR[MWXRSKZERRMIXW)R^IPJWHI
RMIY[IPMGLXMRKWXYHIRXIR&IHVMNJWOYRHIFPIIJZSSVPSTMKSR[IXIRHSZIV
HIKILIMQIOVEGLXIRZERHI[SVXIP[ERXHI^IRMIY[IOIRRMW[EWRSK
RMIXSTKIRSQIRMRLIXWXYHMIQEXIVMEEP4EWMR[IVH7XSIPXMRKE«W
[SVXIPL]TSXLIWIZSSVLIXIIVWXSTKIRSQIRMRHIIIVWXINEEVWFSIOIRZER
WXYHIRXIR&IHVMNJWOYRHI-RWXYHIIVHIHIIIVWXIPMGLXMRKFIHVMNJW
OYRHMKIREJHMI[EWKVSSXKIFVEGLXQIXHI[SVXIPL]TSXLIWIEPWFEWMWOIR
RMWZSSVLIXZEOKIFMIH(I^INSRKIFIHVMNJWOYRHMKIR[EEMIVHIRYMXSZIV
LIXFIHVMNJWPIZIROVIKIRNYRMSVQEREKIQIRXJYGXMIWIRZIVFEEWHIR^MGL
IVSZIVHEXMRLYRFIHVMNJRSKKIIR[SVXIPW[IVHIRZIVWXVIOXEERHI[IVO
RIQIVW

-0
) %7 ='6%8- )

8MNHIRWHIVSRHZVEEKZERHIIIVWXIQEREKIQIRXZIVKEHIVMRKMRLYR
RMIY[I[IVOOVMRKWTYMHIR^MNRExIJLYRZIVWZIV[SVZIREGEHIQMWGLI
OIRRMWª:SSVWPIGLXWIIRTEEVIYVS[SVXIPWTIVHEKOERLIXFIHVMNJWVI
WYPXEEXQIXXMIRTVSGIRXSQLSSK«1EEV^I[IVHIR[IKKILSSRHª;MN
HSIRLMIVRMIXEER[SVXIPZIVWXVIOOMRKEER[IVORIQIVW«^SOVIKIRHI
NYRMSVQEREKIVWXILSVIRZERLYRIVZEVIRWYTIVMIYVIR)IRHIIPZERHI
NYRMSVQEREKIVWLEEOXIMRHIHEEVSTZSPKIRHINEVIREJ1EEVHIWXIVOWXIR
[MWXIRQIXZIIPZSPLEVHMRKHIPERKILMtVEVGLMWGLIPEHHIVREEVHIXSTZER
LYRFIHVMNJXIFIOPMQQIR)R^SOSRLIXKIFIYVIRHEXMRETVMPHI
NSRKIRMIY[EERKIWXIPHI')3ZERLIXFIYVWKIRSXIIVHIFEROFIHVMNJ<HI
ZSSVTEKMREZER,IX*MRERGMIIPI(EKFPEHLEEPHIQIX^MNRVIZSPYXMSREMVI
TPERSQ^MNR[IVORIQIVWZSSVXEERHEKIPMNOWQIXIIRZERFIHVMNJW
[IKIZIVWXVIOXI[SVXIPXIPEXIRFIKMRRIRZIIVXMKNEEVRELIXIYVIOEQS
QIRXZER7XSIPXMRKE0EXIVHEXNEEVREQIRWXIIHWQIIVFIHVMNZIRHI^I
KI[SSRXISZIV-R[EWIVRSKREY[IPMNOWIIRFIHVMNJMR2IHIVPERH
XIZMRHIR[EEVKqqR[SVXIPW[IVHIRZIVWXVIOXEERLIXTIVWSRIIIP

%PWMRETVMPIIRNEVMKIWGLSPMIVIIRWSSVXKIPMNOIST^MIRFEVIRHI
YMXZMRHMRKHSIXEPWHI[SVXIPL]TSXLIWIGMVGYPIIVXHMIOIRRMWQIXHIWRIP
LIMHZERLIXPMGLX%ERZEROIPMNOZMEX]TMWGLIWGLSPMIVIRRIX[IVOIR^SEPW
QWRIR,]ZIW1EEVFMRRIRIROIPIHEKIR[SVHXLIXRMIY[XNISTKITMOX
HSSVZSP[EWWIRIRHMILIX[IIVZIVHIVZIVWTVIMHIRZMEERHIVIMRJSVQIPI
RIX[IVOIR(EROSQXLIXSSOEPWRIPXIVIGLXMRRIX[IVOIRZEREGEHIQM
WGLISRHIV^SIOIVWMRX]TMWGLI^EOIPMNOIRIX[IVOIRIRMRHIMRJSVQIPI
RIX[IVOIRZERXSTQEREKIVW;ERXjPPIMRJSVQIPIRIX[IVOIR^MNREER
IPOEEVKIOSTTIPH(IWXVYGXYVEPLSPIWZER&YVX ^MILSSJHWXYO HMI
OIRRMWGMVGYPEXMIXIKIRLSYHIR[SVHIRSZIVFVYKHHSSVHI[IEOXMIWZER
+VERSZIXXIV ^MILSSJHWXYO [EEVHSSVHIOIRRMWZVMNYMXZIVHIVZIVWTVIMH
[SVHX[EEVRELIX[EGLXIRMWSTLIXXMTTMRKTSMRXZER+PEH[IPP ^MI
LSSJHWXYO [EEVREHIRMIY[ZIV[SVZIROIRRMWEPKIQIIREERZEEVHMW
(I´GXMIZIQIXEJSSVZER7XSIPXMRKESSKXQMWWGLMIRKIGLEVKIIVHQEEV
LIXXMNHWTEHZERZIIVXMKNEEVMWRMIXSRVIEPMWXMWGL)VFIWXEERSSORMIX´G
XMIZIGSPPIKE«WZER7XSIPXMRKEHMIEPPERKIVHERZIIVXMKNEEV[EGLXIR)R
^SMWLIXSSOZIVVIZERSRVIEPMWXMWGLHEXMRLIXIEW]GVEXMWGLIXMNHTIVOLIX
ZIVWTVIMHMRKWTEHZERRMIY[IOIRRMWOER[SVHIRXIVYKKIFVEGLXZERZIIV
XMKNEEVXSXZIIVXMKHEKIR

.'
 ) <403 7 - ) :%2 / ) 2 2 - 732 8 ; - / /) 0- 2 + ) 2 - 2 23:%8 -)

GFC8I@J8K@<@J;<>IFFKJK<9<C<DD<I@E>
MFFIMFFIL@K>8E>
K SBCG P>BGB@ =BG@>G SH ;>E>FF>K>G= OHHK A>M ;H>D>G O:G OHHKNBM@:G@
>G A>M BGOH>K>G O:G O>K:G=>KBG@>G :EL IHE:KBL:MB> "BeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G
P>KD>G IHE:KBL:MB> BG => A:G= EL P>M>GL<A:II>KL O:GNBM >>G K>E:MB>?
@>iLHE>>K=> IHLBMB> MA>HKB>eG HGMPBDD>E>G >G I:L BG >>G E::M LM:=BNF =>
=BL<NLLB> ::G@::G F>M :G=>K>G =B> P>EEB<AM O:GNBM >>G :G=>K> BGO:ELAH>D
G::K => IKH;E>>FLM>EEBG@ DBCD>G ;>LM::M A>M @>O::K =:M ;>MKHDD>G>G => =BL

<NLLB> GB>M F>>K HG;>OHHKHHK=>>E= ::G@::G 4> A>;;>G :E IHLBMB> @>DHS>G


>G A>;;>G =:G GH@:E >>GL => G>B@BG@ HF => A:DD>G BG A>M S:G= M> S>MM>G >G
ANG F>GBG@ F>M A:G= >G M:G= M> O>K=>=B@>G BM @>O::K PHK=M Gk@ @KHM>K
:EL A>M >KD>GG>G O:G >>G :G=>K LM:G=INGM G>@:MB>O> @>OHE@>G D:G A>;;>G
OHHK => >B@>G IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<ABL<A> HK=> BGG>G => :<:=>FBL<A>
P>K>E= LI>>EM SB<A =:G HHD KHG= O>E> :<MN>E> P>M>GL<A:II>EBCD> =BL<NLLB>L
>>G LM:FF>GLMKBC= :? =B> => O>K@>EBCDBG@ F>M => LMKBC= MNLL>G => =:KPBGBL

M>G >G => <K>:MBHGBLM>G D:G =HHKLM::G #G A>M ;>=KBC?LE>O>G DHF>G =>K@>

EBCD> ;EH>=@KH>I>GLMKBC=>G >O>G>>GL OHHK >G DNGG>G S> O>>E >EE>G=> O>KHHK

S:D>G 4H SBCG >K ;>=KBCO>G P::K A>M F::K GB>M ENDM HF LHFFB@> GHH=S:D>

EBCD> O>K:G=>KBG@>G =HHK M> OH>K>G =HHK=:M >>G ?NLB> MP::E? C::K @>E>=>G
>>G BGM>KG> ;EH>=@KH>I>GLMKBC= BG @:G@ A>>?M @>S>M =B> GH@ LM>>=L OHHKM

PH>D>KM G => ::GI:D O:G O>>E IHEBMB>D> OK::@LMNDD>G HI EHD::E H? E:G=>

EBCD GBO>:N PHK=M HHD O::D ;BC OHHK;::M M>@>G@>P>KDM =HHK IHE:KBL:MB>
P::K=HHK bED> HIEHLLBG@ O:G A>M <HG—B<M :E ;BC ;BCOHHK;::M HGFH@>EBCD EBCDM
#G => >:LR<K:MBL<A> G>MP>KDL:F>GE>OBG@ OBG=M => NBMPBLL>EBG@ O:G B=>>eG
>G @>=:<AM>G :E IE::ML BG => :EE>K>>KLM> LM:=B: O:G IE:GG>G F:D>G HIEHLLBG

@>G ;>=>GD>G >G MA>HKB>eG HGMPBDD>E>G HHK=:M => =B:EHH@ BG SHG OKH>@
LM:=BNF PHK=M @>OH>K= BG >>G BG?HKF>E> L>MMBG@ @::G ;BC => HGMPBDD>EBG@
O:G HIEHLLBG@L@>KB<AM> IE:GG>G O>>E L<A>KI> D:GMC>L >K ;BC OHHK;::M O:G :?
PHK=>G => =>GD?HNMC>L >KNBM @>–EM>K= >G => LMHDI::K=C>L @>eEBFBG>>K=
OkkK=:M =>S> => D:GL DKBC@>G HF MHM HGPKBD;:K> LM:G=INGM>G NBM M>
@KH>B>G G =:G SNEE>G GB>NP> B=>>eG O>>E F>>K =:G HHBM O>KKBCDM PHK=>G
F>M BGSB<AM>G O:GNBM :G=>K> BGO:ELAH>D>G
1> O>KP:<AM>G =::KHF =:M BG => >:LR<K:MB> ‹ =:GDSBC O>>E MK:GLI:K:G

M>K> D>GGBL >G =:GDSBC => BGOEH>= O:G SP>KF>G ‹ O>>E FBG=>K LM:FF>G

LMKBC= >G O>>E F>>K <HGL>GLNL S:E SBCG =:G OHHKA>>G 4H=:M GB>M :EE>>G =>
DP:GMBM>BM >G => LG>EA>B= O:G D>GGBLHGMPBDD>EBG@ >QIHG>GMB>>E SNEE>G MH>

G>F>G F::K HHD => DP:EBM>BM O:G => D>GGBLBGGHO:MB>

.(
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB,J8D<E><M8K
)POIZIVERHIVMRKKEEXKITEEVHQIXOERWIRIRFIHVIMKMRKIR(IWXIVISX]TI
VIEGXMIZERHIKIZIWXMKHISVHISTZIVERHIVMRKIR[EWª,IXZEPX[IPQII
LIXPSSTXRMIX^S«RZEEVX«)RHEEVLEHQIRRSKKIPMNOMRSSO[ERXIIR
[MV[EVZERXVEHMXMSRIPILMtVEVGLMWGLIWXVYGXYVIRZSVQHIIIROPY[IR[EEV
HSSV ZIVERHIVMRKIR KI[IRWX SJ SRKI[IRWX WXIVO ZIVXVEEKH [IVHIR
&YVIEYGVEXMI IR KIFVIO EER WPEKOVEGLX LIX ^MNR FMNRE W]RSRMIQIR (MX
LSSJHWXYOXSSRXQIXZSSVFIIPHIREERLSIHIWPEKOVEGLXWXIVOOERXSIRI
QIR^SHVEHILMtVEVGLMWGLIWXVYGXYYV[SVHXPSWKIPEXIR3VKERMWEXMIWHMI
^MGLFIHVIMKHZSIPIRHSSV^[IVQIRIRHI^IQIXHIXVEHMXMSRIPIQMHHIPIR
XVEGLXIRXIFIWXVMNHIRWPEERIIRHSSHPSTIRHTEHMR)IRSVKERMWEXMIWXVE
XIKMIHMIZIIPOERWVMNOIVMWMJ]SYGER«XFIEXXLIQNSMRXLIQ

.)
;PE8D@<B<E
JC8>BI8:?KM8E
E<KN<IB<E ,
;<98J@J@E>I<;@ÞEK<EM8E;<<8JP:I8K@<
'>G G>F> >>G @KH>IC> PBEE>D>NKB@> F>GL>G O>KLIK>B= HO>K A>M E:G= '>G
O>K;BG=> =B> F>GL>G F>M >ED::K F>M =B@BM:E> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G :M
SBCG => ;:LBLBG@K>=BeGM>G O:G => >:LR<K:MB> #G S>>K DHKM> MBC= DNGG>G =B>
F>GL>G @>S:F>GEBCD >>G >GHKF> LE:@DK:<AM HGMPBDD>E>G 4> SBCG BG LM::M
HF F>M ;>I>KDM> FB==>E>G @KHM> BGOEH>=KBCD> HK@:GBL:MB>L M> =H>G P:GD>

E>G > =RG:FB>D O:G => O>K;HG=>G L:F>GE>OBG@ PHK=M ><AM>K GH@ LM>>=L
HI @KHM> L<A::E HG=>KL<A:M HG=:GDL => M:EEHS> IK:DMBCDOHHK;>>E=>G =B> =>
=RG:FB>D ::GMHG>G
">M BL GB>M >>GL GH=B@ =:M => O>K;HG=>G F>GL>G >ED::K D>GG>G 4>
AH>O>G HHD GB>M => BGM>GMB> M> A>;;>G HF >ED::K M> E>K>G D>GG>G 4> AH>O>G
GB>M A>>E MH>@>PBC= M> SBCG >G I::K FBGNNMC>L MBC=LBGO>LM>KBG@ D:G :E
@>GH>@ SBCG HF >>G P>S>GEBCD> ;BC=K:@> M> E>O>K>G 4> AH>O>G @>>G DHLM>G
M> F:D>G 4> A>;;>G @>>G BG@>PBDD>E=> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G GH=B@
>G >>GOHN=B@> P>;LBM> F>M K>:<MB>FH@>EBCDA>B= BL :E OHE=H>G=> ">M >GB@>
P:M PbE GH=B@ BL BL =:M =B> O>K;HG=>G F>GL>G LMNDC>L D>GGBL ;BC=K:@>G ::G
A>M G>MP>KD 0>KOHE@>GL SBCG >K :EE>>G GH@ F::K >>G H? F>>K F>GL>G GH=B@
HF :E =B> ::G@>=K:@>G LMNDC>L D>GGBL >>G ;>>MC> M> LMKN<MNK>G > <HEE><

MB>O> D>GGBL =B> AB>KNBM OHHKMDHFM D:G @KHM> @>OHE@>G A>;;>G B> BL BG
LM::M HF =>E>G O:G => L:F>GE>OBG@ BG@KBCI>G= M> O>K:G=>K>G ">>E DE>BG

L<A:EB@ H? @KHHML<A:EB@ #G => IKH–ML><MHK H? BG => GHG


IKH–ML><MHK HF

IE>M> IKH=N<M>G F:KDM>G H? F:KDML><MHK>G DNGG>G ;BGG>G K>E:MB>? DHKM>


MBC= =>–GBMB>? PHK=>G P>@@>O::@= SH=K: O>K;HG=>G BG=BOB=N>G SB<A
>KF>> @::G ;>FH>B>G ">M HN=LM> OHHK;>>E= =:M PBC DNGG>G ;>=>GD>G O:G
=> LE:@DK:<AM O:G => >:LR<K:MB> =:M>>KM NBM MH>G >>G ::GM:E LMN=>GM>G
>>G @KHHM 
F>KD BG A>M LMH? EB>M ;BCM>G >G O>KF:D>EBCD> F::K HHD A>>E
E>>KS:F> <:LNL

.*
) %7 ='6%8- )

;<FL;JK<<8JP:I8K@<$:8J<1 
;<JD@K?JJ:FFIB88IK
HHK A>M LN<<>L O:G SBCG —BIIH:<MB> A:= A>M <ABILF>KD -FBMAL SBCG F:KDM

E>B=>KL<A:I =NL=:GB@ O>K@KHHM =:M => <HG<NKK>K>G=> F>KD>G HI => K:G=


O:G => :?@KHG= ;:E:G<>>K=>G #G :N@NLMNL E:G<>>K=> -FBMAL >>G
GB>NP> K><E:F><:FI:@G> P::KBG >>G GB>NP> LI><M:<NE:BK> IKHFHMBHG>E>
:<MB> P>K= ::G@>DHG=B@= => -FBMAL -<HHKD::KM #G => A>E?M O:G => S:DD>G
<ABIL S:M >>G DK:LD::KMC> F>M >>G IKBCLOK::@ 1B> => OK::@ @H>= HIEHLM>
DK>>@ >>G IKBCL O:G MB>G @NE=>G -FBMAL A:= => :<MB> @H>= OHHK;>K>B= >G O>E>
F::MK>@>E>G @>GHF>G HF ?K:N=> H? FBL;KNBD M> OHHKDHF>G EE> KBLB<HL
P:K>G =HHK@>K>D>G= > DHLM>G O:G => :<MB> P:K>G OHHK:? HG@>PBL F::K BG
A>M PHKLM<:L>L<>G:KBH SHN A>M -FBMAL GHHBM F>>K =:G MPBGMB@ <>GM I>K O>K

DH<AM> S:D <ABIL DNGG>G DHLM>G :M P:L GH@ P>E HI M> ;K>G@>G NBM => O>K

DHHIF:K@> HI >>G S:D <ABIL


.HM >BG= HDMH;>K DHG => <HGLNF>GM PBGG>G=> D::KM>G HILMNK>G G::K
-FBMAL HF => @>E=IKBCL HI SBCG ;:GDK>D>GBG@ @>LMHKM M> DKBC@>G SH ENB==>
=> CNKB=BL<A> :<MB>OHHKP::K=> '::K A>M EB>I :G=>KL )I HDMH;>K MKHD
-FBMAL IN;EB>D>EBCD A>M ;H>M>DE>>= ::G #G :=O>KM>GMB>L BG E:G=>EBCD> >G
K>@BHG:E> =:@;E:=>G DHG=B@=> -FBMAL ::G =:M => :<MB> F>M HGFB==>EEBCD>
BG@:G@ P>K= LMHI@>S>M #G@>SHG=>G PBGG>G=> D::KM>G SHN=>G GB>M E:G@>K
PHK=>G O>KSBEO>K=
EE> KBLB<H:G:ERL>L O:G -FBMAL DHG=>G => IKNEE>G;:D BG 1:M F>G GB>M
OHHKSB>G A:= P:L =:M MP>> LMN=>GM>G >>G P>;LBM> A:==>G @>F::DM P::KHI
=> @H>=> HIEHLLBG@>G P>K=>G O>KS:F>E= 0B: FHG=
MHM
FHG=K><E:F> P>K=
=>S> P>;LBM> >>G O:G => =KNDLM;>SH<AM> LBM>L O:G L>IM>F;>K .HM HO>K

F::M O:G K:FI P:K>G >K F>GL>G =B> => E:G@> EBCLM F>M @H>=> :GMPHHK=>G
NBMIKBGMM>G >G EB>M>G <BK<NE>K>G BG <ABILKBCD> HF@>OBG@>G SH:EL L<AHE>G >G
LIHKMD:GMBG>L -FBMAL A:= D:GLD::KM>G BG => <ABIL @>LMHIM F::K =HHK >>G
>:LR<K:MBL<A> :<MB> :O:GM E: E>MMK> MK:GL?HKF>>K=>G => NBM@>S>MM>
D:GLD::KM>G BG :EMBC=
IKBCLD::KM>G >G ;ENG=>K O:G -FBMAL !>>GLSBGL >
?:;KBD:GM A:= => :<MB> P>E =>@>EBCD OHHK:? @H>= =HHK=:<AM SB> D:=>K

.+
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

Jd`k_jjZffik`e\`^\e[f\c
:SSVHIKIxRXIVIWWIIVHIRMRHIHIXEMPWZERHI^IGEWYWIPOI7GSSVOEEVX
ZER7QMXLWFIZEXXIIIREGXMIJSXSYMXIIRZSIXFEP[IHWXVMNH(IFEP[EWYMX
HIJSXSKIVIXSYGLIIVH(IJSXS[EWZIVHIIPHMRKIPMNOIZPEONIW;EEVMW
HIFEP#(IGSRWYQIRXQEKQEEVqqRZEONISTIROVEWWIR;MILIXNYMWXI
ZEONISTIROVEWX[MRXXMIRKYPHIRGEWL,IXGSRGITX[EWYMXZSIVMKKIXIWX
>IPJWHIKVSSXWXIZSIXFEPOIRRIVWO[EQIRRMIXZIVHIVHERIIROERWZER
STSQLIX[MRRIRHIZEONISTIRXIOVEWWIR(IJSXS«W[EVIRZERSRFI
OIRHIZSIXFEPPIVWIR[EVIRSSORMIXSTXI^SIOIRMRZSIXFEPREWPEK[IVOIR
3QXIZSSVOSQIRHEXGSRWYQIRXIRHIKSIHISTPSWWMRKIREERIPOEEV
^SYHIRHSSVWTIPIR[EVIRLIIPZIIPZIVWGLMPPIRHI7GSSVOEEVXIRMR
SQPSSTKIFVEGLXGMVGE8IRWPSXXI[EWQIR^SWPMQSQHI
ZIVWGLMPPIRHI7GSSVOEEVXIRRMIXXIRYQQIVIR(EXQEEOXLIXIVKPEWXMK
SQSTPSWWMRKIRHSSVXIWTIPIREERERHIVIR&MNZSSVFIIPHª7TIPIVQIX
FPEY[WLMVXOSTXWTIPIVQIX[MXWLMVXLIIJXVIGLXIVFIIRLSSKSTKIXVSO
OIR«HEX[IVOXRMIX
,IXVIOIRQSHIPZER7QMXLWPIIOHSSVXMQQIVHMRHILIPJXZERHI^EOOIR
GLMTW^MXIIR7GSSVOEEVXHIOERWSTIIRKSIHISTPSWWMRKMWSTHYW
qqRTVMNWTIVZIVOSGLXI^EOOIR(EXMWKIQMHHIPHX[MRXMKGIRXTIV^EO
1EEVMRHITVEOXMNO[SVHXRSSMXTVSGIRXZERHITVMN^IRKIxRH)IR
KVSSXHIIPZERHI[MRREEVW^EPZIVKIXIRHI7GSSVOEEVXSTXIWXYVIR
)IREGXMIOSWXTVMNWZERKIQMHHIPHkGIRXTIV^EOPIIOHEEVSQ
ZSSVEJIIRZIMPMKIEERREQI
)qRJSYXNI[EWIGLXIVSZIVLIXLSSJHKI^MIR3RHIVIPOIJSXSWXSRHIIR
JSXSFMNWGLVMJX,MIVHSSVOSRHIRHINYMWXISTPSWWMRKIRMRIIREPJEFIXMWGLI
ZSPKSVHI[SVHIRKITPEEXWX(IKIFYRHIPHIGSRWYQIRXIROVEGLXZMEMRXIV
RIXHIIHHIVIWX&MRRIRIROIPI[IOIRWXSRHIRjPPISTPSWWMRKIR
SRPMRI%PJEFIXMWGLHYWKIQEOOIPMNOSTXI^SIOIR)RSQLIXRzKIVKIVXI
QEOIRLEHIIRGSRWYQIRXIIRXVYGNIFIHEGLXHEXSSOEPWRIPVSRH
KSRWHISTMRXIVRIX(I^EOOIRGLMTWQqX7GSSVOEEVX[SKIRKIQMHHIPH
IIRTEEVKVEQQIIVHERHI^EOOIR^SRHIV7GSSVOEEVX,IX[IVHIIRLIIP
PYGVEXMIJWXYHIRXIRFMNFEERXNI-RWYTIVQEVOXIRHSSVLIXLIPIPERH[IVHIR
FSSHWGLETTIROEVVIRZSPKIPEHIRQIXGLMTWHMISTHIKVSIRXI[IIKWGLEEP
[IVHIRYMXKIWSVXIIVH>S[EWLIXEPXMNHTVMNWXMIR^EOOIRGLMTWXMIR
7GSSVOEEVXIRXMIRKSIHISTPSWWMRKIRSTMRXIVRIXLSRHIVHKYPHIRGEWL
EPWTVMNW,IXIRMKITVSFPIIQZSSVHIGSRWYQIRX[EWRSK[EEVPEEXNIEP
HMIGLMTW#,IXTVSFPIIQZSSV7QMXW[EWHEXHIEGXMIOSWXTVMNWSTHI^I
QERMIVWXIIKZERZMNJXMIRGIRXTIV^EOREEVXMIRKYPHIRTIV^EO

.,
) %7 ='6%8- )

;<C<JJ<EM8EJD@K?J
> ;>E:G@KBCDLM> E>L O:G A>M -FBMAL -<HHKD::KM
=>;]<E> BL =:M F>G => LE:@

DK:<AM O:G BG >>G G>MP>KD O>K;HG=>G F>GL>G GHHBM F:@ HG=>KL<A:MM>G >
<HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> BL BG IHM>GMB> :EMBC= @KHM>K =:G => BGM>EEB@>GMB> O:G
>>G BG=BOB=N H? O:G >>G HK@:GBL:MB> ">M SHN M> @>F:DD>EBCD SBCG HF -FBMAL
O:G =HFA>B= HG:<AMS::FA>B= H? :KKH@:GMB> M> ;>L<ANE=B@>G '>G A:= =>
:<MB> P>E =>@>EBCD @H>= OHHK;>K>B= >G :EE>KE>B OHHKSHK@LF::MK>@>E>G BG@>

;HNP= > :<MB> P:L HGMPBDD>E= =HHK >>G IKH?>LLBHG>>E >G S>>K >KO:K>G
K><E:F>;NK>:N @>LI><B:EBL>>K= BG <HGLNF>GM>G:<MB>L >=>GD HHD =:M BG
 GH@ ;BCG: GB>F:G= BG (>=>KE:G= >>G BGM>KG>M::GLENBMBG@ MANBL A:=
> <HFFNGB<:MB> O:G @H>=> :<MB>HIEHLLBG@>G OHG= OHHKG:F>EBCD IE::ML OB:
HI>G;:K> BGM>KG>M<HFINM>KL BG NGBO>KLBM>BML;B;EBHMA>D>G
> MP>>=> E>L BL =:M O><AM>G M>@>G => ;B>KD::B GB>M => CNBLM> LMK:M>@B> BL
-FBMAL G:F @>E:M>G SBCG O>KEB>L >G =HHK >>G @H>=> <KBLBL
IK ;E>>? O>K=>K>
K>INM:MB>L<A:=> ;>I>KDM 4H DK>@>G => BGS>G=>KL O:G GB>M
O>KSBEO>K=> D::K

M>G PbE >Q<NL>L >G ANG IHLMS>@>E O>K@H>= ">M EB>I F>M >>G LBLL>K :? >G =>
@>—HIM> :<MB> K::DM> :E LG>E BG => O>K@>M>EA>B=
>G =>K=> E>L BL FBLL<AB>G P>E ‹ F::K GHN ;>@>O>G P> HGL HI @E:= BCL ‹
=:M BG => >:LR<K:MBL<A> @>>LM => K>=>EBCDA>B= ;>E:G@KBCD>K BL =:G A>M CNKB=BL<A
@>EBCD -MKBDM CNKB=BL<A A:= -FBMAL >>G S:D>EBCD> HO>K>>GDHFLM @>LEHM>G F>M
>ED> DHI>K O:G >>G S:D <ABIL HG=>K ;>I::E=> :<MB>OHHKP::K=>G > PBG

G::KL O:G HGBG;:K> PBGG>G=> D:GLD::KM>G A:==>G CNKB=BL<A DNGG>G


:?=PBG@>G =:M -FBMAL :ELGH@ => ;>EHH?=> IKBCS>G SHN NBMD>K>G 0B: A>M HGM

PBDD>E=> G>MP>KD A:==>G => PBGG::KL OKBC >>GOHN=B@ ANG <E:BFL DNGG>G
;NG=>E>G >G HO>K=K:@>G ::G >>G FG ;MJ= FG H9Q
:=OH<::M '::K =:M BL GHHBM
@>;>NK= 1>EEB<AM OHG=>G => ;>G:=>>E=> :<MB>=>>EG>F>KL =:M -FBMAL :E
@>GH>@ P:L @>LMK:?M -FBMAL A>>?M HO>KB@>GL GHHBM @>HI>G;::K= AH>O>>E A>M
@>DHLM SHN A>;;>G ::G GH@ NBM M> ;>M:E>G D:GLD::KM>G :EL => :<MB> GB>M OHHK

MBC=B@ SHN SBCG :?@>;E:S>G 1::KL<ABCGEBCD HI SBCG FBGLM >GD>E> MHGG>G F::K
A>M BL GB>M HG=>GD;::K =:M A>M BG => FBECH>G>G SHN SBCG @>EHI>G

;<C<JJ<EM8E?<KI@MD
">M ,BCDLBGLMBMNNM OHHK 0HEDL@>SHG=A>B= >G 'BEB>N ,#0' ;>LMHG= BG
 AHG=>K= C::K #G A>M OHKB@> AHH?=LMND ‹ HO>K => LG>EA>B= O:G D>GGBL

O>KLIK>B=BG@ ‹ E:L N :E AH> A>M ,#0' ;>@BG  <HFIE>>M P>K= O>KK:LM


=HHK A>M ?>BM =:M => BG>GMBG@L=H>E@KH>I O:G A>M 0"*
O:<<BG SB<A F:LL::E
A:= E:M>G OHHKEB<AM>G =HHK BG?HKF:MB> ;NBM>G => H?–<BeE> OHHKEB<AMBG@L<HF

FNGB<:MB> O:G A>M ,#0' HF


#G =BM AHH?=LMND ‹ HO>K => LE:@DK:<AM O:G SNED> G>MP>KD>G ‹ @::G P> BG
HI => BG@KBCI>G=> @>OHE@>G >KO:G 1:GM => @>OHE@>G ;E>O>G GB>M ;>I>KDM MHM
@>FHK NBM => L:F>GE>OBG@ > :GMBO:<<BG:MB><:FI:@G> O:G =>K=>G ;E>>D >>G
BFF>GL> LE:@DK:<AM M> A>;;>G > A>E?M O:G => F>BLC>L =B> P>K=>G HI@>KH>

.-
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

I>G HF SB<A M> E:M>G O:<<BG>K>G O>KL<A>NK=> =HH=E>ND => HIKH>ID::KM >G
NGB<NF BG => AHG=>K=C:KB@> @>L<AB>=>GBL O:G A>M ,#0' .HM GN MH> P:L A>M
:EMBC= SH =:M => :NMHKBM>BM>G ;>LEBLM>G PB> SB<A P:GG>>K P::KM>@>G >G P::K
FH>LM E:M>G BG>GM>G G => ;>OHEDBG@ OHE@=> =B> ;>LEBLLBG@ @>AHHKS::F HI
">>E BG<B=>GM>>E DP:F A>M OHHK =:M => ,#0' P>K= M>@>G@>LIKHD>G BCOHHK

;>>E= BG MH>G -M:IAHKLM P>K>E=GB>NPL P>K= =HHK=:M >>G @KHHM =>>E O:G
=> =HKIL;>PHG>KL => IHEBHIKBD P>B@>K=> %K:GM>G DHIM>G "B>K E>>?M F>G
GH@ BG => 'B==>E>>NP>G >G (>=>KE:G=L> L>DM> P>B@>KM IHEBHIKBD :M BEENL

MK>>KM @H>= AH> O:GS>E?LIK>D>G= => >GHKF> F:<AM O:G A>M MK:=BMBHG>E> ABe

K:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>FH=>E O:G => > >>NP P:L


GGH  P>KDM A>M ABeK:K<ABL<A> MHI
=HPGFH=>E GB>M F>>K SH @H>=
:M BL GB>M :EE>>G HGS> <HG<ENLB> F::K HHD => H?–<BeE> E>SBG@ O:G A>M ,#0'
,H>E HNMBGAH =BK><M>NK O:G A>M >GMKNF OHHK #G?><MB>SB>DM>G O:G A>M
,#0' O>KDE::K=> M>@>GHO>K A>M ()-
CHNKG::E > <:FI:@G> A>>?M GB>M
@>P>KDM ">M P:L >>G :E@>F>G> <:FI:@G> F>M bbG ;HH=L<A:I OHHK => A>E>
@KH>I .HM HI A>=>G A>;;>G SNED> <:FI:@G>L :EMBC= @>P>KDM =BM D>>K I:DM>
A>M A>>E :G=>KL NBM  HNMBGAH EB>M P>M>G =:M A>M ,#0' >>G A>>E :G=>K>
::GI:D SHN DB>S>G ;BC => OHE@>G=> O:<<BG:MB>KHG=> OHHK MP::E?C:KB@> F>BL

C>L 1> P>M>G GH@ GB>M AH> F::K => <:FI:@G> PHK=M DE>BGL<A:EB@>K
=><>GMK:E>K 1> @::G K>D>GBG@ AHN=>G F>M => O>KL<ABEE>G=> HIO:MMBG@>G
=B> E>O>G HO>K A>M O:<<BG  1::KF>> ABC =NL BFIEB<B>M O>KDE::K=> =:M OHHK

A>>G @>>G >GD>E> K>D>GBG@ P>K= @>AHN=>G F>M => O>KL<ABEE>G=> HIO:MMBG

@>G NBM => L:F>GE>OBG@ ::K P:L HHD GB>M ><AM >>G K>=>G OHHK EL =>
L:F>GE>OBG@ MH<A @>AHHKS::F >G EBC=S::F => ;>LEBLLBG@>G O:G => :NMHKB

M>BM>G HIOHE@M BL A>M GB>M SH ;>E:G@KBCD P:M F>G O:G =B> ;>LEBLLBG@ OBG=M
)HD >>G NBM@>;K>B=> OHHKEB<AMBG@ P::KBG => ;>LEBLLBG@ O:G => :NMHKBM>BM>G
;>:K@NF>GM>>K= PHK=M A>>?M =:G K>E:MB>? P>BGB@ GNM '::K =:M O>K:G=>KM
SH=K: => L:F>GE>OBG@ SB<A >E=>KL E::M OHHKEB<AM>G >G SbE? ;>LEBLLBG@>G @::M
G>F>G > FBGBLM>K O:G 0HEDL@>SHG=A>B= ; %EBGD O>KDE::K=> =:G HHD BG
:EE>KBCE =:M ABC SHN ;>DBCD>G H? BGM>KG>M >>G @KHM>K> KHE D:G LI>E>G ;BC =>
OHHKEB<AMBG@ HO>K A>M 0"*
O:<<BG

8LKFI@K<@K<EM<IC@<Q<E?LED8:?K
)I :EE> M>KK>BG>G BG => L:F>GE>OBG@ O>KEB>S>G :NMHKBM>BM>G ANG F:<AM >G
:NMHKBM>BM O>KDE::KM HGHFPHG=>G => HN=> P>MM>G P>KD>G GB>M F>>K =>
OHE@>G=> D>>K @::G P> A>M :G=>KL =H>G SH ;E>>D NBM => OHKB@> I:K:@K::?
">M MBC D:G D>K>G BL :EMBC= :E >>G PBCLA>B= @>P>>LM BG >ED> HK@:GBL:MB>LMK:

M>@B> (B>NP BL =:M A>M MBC M>@>GPHHK=B@ SbbK LG>E D:G D>K>G
-HFFB@>G O>KDE:K>G A>M :?G>F>G O:G => F:<AM O:G :NMHKBM>BM>G F>M
B>ML HG@KBCI;::KL :EL => MBC=@>>LM '::K BL =BM O>KL<ABCGL>E GB>M @>PHHG >>G
EH@BL<A @>OHE@ O:G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ 4HE:G@ => MH>@:G@ MHM BG?HK

F:MB> P:L OHHK;>AHN=>G ::G => MHI O:G => ABeK:K<AB> HGM;K:D A>M =>

..
) %7 ='6%8- )

E:@>K> K>@BHG>G ::G :K@NF>GM>G HF F>M => :NMHKBM>BM>G BG =BL<NLLB> M>


@::G (N >K >>G @KHM> AH>O>>EA>B= D>GGBL OKBC MH>@:GD>EBCD BL @>PHK=>G BL
A>M A>>E >>GOHN=B@ @>PHK=>G HF => ;>P>KBG@>G O:G => :NMHKBM>BM>G M>
O>KB–eK>G HF M>@>G:K@NF>GM>G M> OBG=>G >G HF => :K@NF>GM>G O:G =>
:NMHKBM>BM M> HGMDK:<AM>G
#G A>M @>LEHM>G BG?HKF:MB>MBC=I>KD DHG=>G => :NMHKBM>BM>G => O>KLMK>DM>
BG?HKF:MB> A>BF>EBCD F:GBINE>K>G )K@:GBL:MB>L =B> =:M Gp =H>G SNEE>G
LG>EE>K =:G HHBM HGMF:LD>K= PHK=>G >G EHI>G @KHHM KBLB<H HF O>>E 1AN?–>
M> O>KEB>S>G
'::K P:L =:M BG => > >>NP =:G GB>M => M::D O:G I>KL HF => F:<AM

A>;;>KL M> <HGMKHE>K>G $: =:M P>E F::K BG => IK:DMBCD P:L =B> <HGMKHE>

K>G=> KHE F::K ;>I>KDM 1:GM >ED> ;>@BGG>G= CHNKG:EBLM E>>KM :E O:G:? SBCG
>>KLM> P>KD=:@ =:M ABC SBCG ;KHGG>G SH AHH@ FH@>EBCD BG => ABeK:K<AB> FH>M
SH>D>G >G GB>NPL;>KB<AM BL I:L OHEF::DM :EL =::KBG >>G :NMHKBM>BM PHK=M
@><BM>>K= >LGHH=L =>E>@>>KM => :NMHKBM>BM SBCG MH>EB<AMBG@ ::G >>G PHHK=

OH>K=>K > PHHK=OH>K=>K O>KMHEDM @>PHHG => F>GBG@ O:G => F:<AMA>;;>K
'::K @>>G DK:GM SBM M> P:<AM>G HI >>G P>>KPHHK= O:G >>G I>KLHHG NBM
=>S>E?=> HK@:GBL:MB> =B> @>>G ABeK:K<ABL<A> F:<AM A>>?M > F>=B: PBEE>G
SH O>>E FH@>EBCD => =BK><M>NK => FBGBLM>K => EBCLMMK>DD>K => AHH?=KHELI>E>K
>G => AHH?=MK:BG>K ::G A>M PHHK= E:M>G > =BK><MB>L><K>M:K>LL> => AH@>
:F;M>G::K => ?K:<MB>F>=>P>KD>K => ;BCKHELI>E>K >G => ANEIMK:BG>K DHF>G
LE><AM ;BC AH@> NBMSHG=>KBG@ ::G A>M PHHK= :EL MP>>=> D>NL S>E?L :EL SBC
BGAHN=>EBCD F>>K O:G A>M ;>MK>??>G=> HG=>KP>KI :? P>M>G 1:GM BG => CHNK

G:EBLMB>D PHK=M => P::K=> O:G A>M GB>NPL GB>M ;>I::E= =HHK => BGAHN=
F::K =HHK => ABeK:K<ABL<A> IHLBMB> O:G => @><BM>>K=>
>G LN<<>LOHEE> CHNKG:EBLM FH>LM =::KHF SH O>>E FH@>EBCD MH>@:G@
A>;;>G MHM => :NMHKBM>BM>G OHHK:E HF=:M ABC O::D :?A:GD>EBCD O:G A>G P:L
HF => GHH=S:D>EBCD> :<AM>K@KHG=BG?HKF:MB> M> DKBC@>G >G DKBMBL<A> O>K

LE:@@>OBG@ AHHK=> ;BC A>M LI>E SH PBLM HHD => :NMHKBM>BM '::K => CHNKG:EBLM
DHG A>M SB<A G:NP>EBCDL O>KHHKEHO>G HF => :NMHKBM>BM>G KHG=NBM M>@>G M>
LIK>D>G >G ><AM M>@>G SB<A BG A>M A:KG:L M> C:@>G > :NMHKBM>BM>G >G =>
F>=B: EB>I>G HO>K A>M :E@>F>>G BG bbG I:L
%KBMBL<A> M>@>G@>ENB=>G DHF>G OHHK:E O:G I>KLHG>G E:@>K BG => ABeK:K

<AB> H? O:G ;NBM>GLM::G=>KL '::K :E P:L ANG F>GBG@ GH@ SH =HHKPKH<AM


GH@ SH @>LM::?= F>M LM>>DAHN=>G=> :K@NF>GM>G S> A:==>G G:NP>EBCDL
>>G IH=BNF HF ANG DKBMBL<A> D:GMM>D>GBG@>G H? ANG <HGLMKN<MB>O> B=>>eG
M> O>KLIK>B=>G BG => SP>KF > F>=B: P:K>G GB>M @>iGM>K>LL>>K= BG A>G
F>M NBMSHG=>KBG@ O:G => I::K LI><B:E> IKH@K:FF:L >G KN;KB>D>G P::KBG
=>S> F>GL>G OHHK:E :EL >Q<>GMKB>D>EBG@>G P>K=>G @>IK>L>GM>>K= "NG
@>ENB= K>BDM> =::K=HHK F>>LM:E GB>M O>K=>K =:G => ::G@K>GS>G=> ;:KDKND

D>G BG => =HKILDKH>@ :EP::K => ::G=:<AMB@> MH>AHHK=>KL A>M @EH>=OHEE>


;>MHH@ >GMAHNLB:LM ;>::F=>G ‹ F::K => OHE@>G=> H<AM>G= P:K>G S> A>M

./
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

:EP>>K O>K@>M>G #G => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ BL A>M O>>E @>F:DD>EBCD>K HF


>>G IH=BNF M> OBG=>G #>=>K>>G =B> =:M PBE D:G M>@>GPHHK=B@ F>M >>G
;>>MC> A:G=B@A>B= SBCG B=>>eG SHG=>K GH>F>GLP::K=B@> BGO>LM>KBG@ BG S>>K
DHKM> MBC= O>KLIK>B=>G HO>K @KHM> SP>KF>G 4>E?L :E BL =:M B=>> GH@ SH ?NMB>E
4H:EL ;BCOHHK;>>E= => =KB> ;HS> FH>=>KL =B> BG  HGEBG> :<MB> OH>K=>G
HF A>M NBMS>G=MBC=LMBI O:G ->L:FLMK::M M> O>KIE::ML>G O:G NNK G::K 
NNK >G F::G= E:M>K P:K>G >K A:G=M>D>GBG@>G HI@>A::E= >G
P>K=>G >K S>E?L %:F>KOK:@>G @>LM>E= !>>G P>K>E=L<AHDD>G= GB>NPL
G:MNNKEBCD F::K A>M S>@M P>E B>ML HO>K => LE:@DK:<AM O:G => ANB=B@> G>M

P>KDL:F>GE>OBG@

;<QN<IDM<IJC88K:FDD<I:@ÞC<FI>8E@J8K@<J
%HFM >K GH@ P>E >>G GB>NP> =KND O:G => 1BGDE>K *KBGL )? BL >>G <HFF>K

<BeE> >QIEHBM:MB> O:G >>G I:IB>K>G >G<R<EHI>=B> :E GB>M E:G@>K F>>K A::E;::K
:EL =>S> FH>M <HG<NKK>K>G F>M >>G @K:MBL MH>@:GD>EBCD> 1BDBI>=B: =B> GB>M
:EE>>G M> :EE>G MBC=> :<MN>E>K S:E SBCG F::K =B> HHD BG DP:EBM:MB>O> SBG =HHK
HG:?A:GD>EBCD> P>M>GL<A:II>KL :EL @>EBCDP::K=B@ PHK=M ;>L<AHNP=
> LE:@DK:<AM O:G => SP>KF ;EBCDM O>KK:LL>G= @KHHM M> SBCG .H>G 1BDB

I>=B: BG  P>K= @>LM:KM P:L A>M HHKLIKHGD>EBCD> =H>E HF MHM 


:KMBD>E>G M> DHF>G > (>=>KE:G=LM:EB@> 1BDBI>=B: M>EM F>=BH  F>>K
=:G :KMBD>E>G > G@>ELM:EB@> O>KLB> ;>O:M :E KNBF =KB> FBECH>G
:KMBD>E>G #G MHM::E SBCG >K F>>K =:G  :KMBD>E>G BG O>KL<ABE

E>G=> M:E>G M> OBG=>G HI 1BDBI>=B: G =:M BL =NL A>M @>S:F>GEBCD> P>KD
O:G >>G SP>KF SHG=>K =:M =::K L:E:KBLL>G ?HKF>E> ::GLMNKBG@ H? ABeK:K

<AB>eG ::G M> I:L DHF>G


">M 1BDBI>=B:FH=>E O>K=B>GM >>G IKHFBG>GM> IE::ML BG => LMK:M>@BL<A>
F>>KC:K>GIE:GGBG@ O:G bED> <HFF>K<BeE> HK@:GBL:MB> !>>G >GD>E> HK@:GB

L:MB> @>>G >GD>E> ;>=KBC?LM:D BL M>@>GPHHK=B@ @>OKBCP::K= O:G FH@>EBCD>


<HG<NKK>GMB> O:G SP>KF>G #L >K GH@ O>>E F:KDM HO>K OHHK IE:M>GF::M

L<A:IIBC>G >G OHHK <=


LAHIL 4BC A>;;>G => SP>KF OHEE>=B@ HG=>KL<A:M
#EE>@::E H? GB>M >MABL<A O>KP>KI>EBCD H? GB>M =:M BL >>G :G=>K> =BL<NLLB> >BM
BL =:M => SP>KF BG LM::M P:L HF >>G @>A>>E GB>NP >G S>>K >?–<BeGM =BLMKB;N

MB>D:G::E M> HGMPBDD>E>G P::K;BC FNSB>DEB>?A>;;>KL HG=>KEBG@ =B@BM:E>


FNSB>D;>LM:G=>G NBMPBLL>E>G > FNSB>D<HEE><MB>L O:G >ED BG=BOB=N SBCG
E:G@L =B@BM:E> G>MP>KD>G ::G >ED::K @>DHII>E= SH=:M B>=>K>>G =B> =:M
P>GLM HO>K >>G HG>BG=B@ @KHM> @K:MBL CND>;HQ D:G ;>L<ABDD>G :M BL E:LMB@
<HG<NKK>K>G OHHK => <HFF>K<BeE> FNSB>DBG=NLMKB> '>G SH>DM SBCG A>BE BG
DHLM;:K> CNKB=BL<A> @>O><AM>G F::K =:M BL >>G D:GLEHHL :<AM>KAH>=>@>

O><AM =:M => LE:@DK:<AM O:G => SP>KF HGMD>GM 0:G MBC= MHM MBC= PHK=M >K
>>G CNKB=BL<A LN<<>L @>;H>DM F::K OHHK >ED G>MP>KD O:G FNSB>D=HPG

EH:=>KL =:M F>M CNKB=BL<A> FB==>E>G PHK=M E:F@>E>@= HGMLM::G P>>K


GB>NP> FNSB>D=HPGEH:=G>MP>KD>G SB> D:=>K

.0
) %7 ='6%8- )

;\<XjpZiXk`jZ_\Alb\Yfo19p\9p\#9ldX$Jk\diX
(INYVMHMWGLIWXVMNHZERHIQY^MIOMRHYWXVMIIREYXIYVWVIGLXIRSVKERMWEXMIW
XIKIRHIZIVQIIRHIMPPIKEPMXIMXZERLIXYTPSEHIRHS[RPSEHIRIROSTMt
VIRZERQY^MIOFIWXERHIRMWIIRSYHIV[IXWIFIREHIVMRKHMIXIZIIP
KIWXSIPHMWSTIIRIGSRSQMI[EEVMRLMtVEVGLMWGLIWXVYGXYVIRJ]WMIOI
KSIHIVIRIMKIRHSQIR^EOIPMNOISZIVIIROSQWXIRIIRLSSJHVSPWTIPIR
(I^IFIREHIVMRKSRXOIRXHIH]REQMIOIRWPEKOVEGLXZERRIX[IVOIRIR
KEEXZSSVFMNEERHIIEW]GVEXMWGLIVIEPMXIMXZERKIHMKMXEPMWIIVHIKSIHIVIR
HMI^SRHIVHMWXVMFYXMIOSWXIRMRRMIXLMtVEVGLMWGLIRIX[IVOIRZVMNYMXZIVQI
RMKZYPHMKHIRZIVWTVIMHOYRRIR[SVHIR;MIMRIIRIPTIIYMXPIIRHI
EERIIRZVMIRHQIXIIRGEWWIXXIVIGSVHIVQSIWXQEEVEJ[EGLXIRSJLMN
^MNROSWXFEVIQY^MIOHVEKIV^SRHIVOVEWWIRXIVYKOVIIK(EX^IXXIIIR
JSVWIVIQSTHISRKIFVIMHIPHIZIVWTVIMHMRK-RHIIIIY[MWHI^IVIQ
ZIVH[IRIR(IXIGLRSPSKMIFMIHXZSSVXHYVIRHRMIY[IKVEXMWXSSPWHMIHI
ZIVWTVIMHMRKZERQY^MIOFIWXERHIRZIVKIQEOOIPMNOIR:IVZSPKIRWMWLIX
[EGLXIRSTWPIGLXWqqRMRZIRXMIJMRHMZMHYHEXIIRWPMQQIQERMIV
FIHIROXSQHMIXIGLRSPSKMIXSIXITEWWIR(EEVREHYYVXLIXRMIXPERK
QIIVXSXLIXWPMQQIQERMIVXNIZMEHIXEPPS^IMRJSVQIPIRIX[IVOIR[SVHX
HSSVZIVXIPH(INYVMWXIRZERHIQY^MIOMRHYWXVMIWXEERQEGLXIPSSWSQHEX
HI[IXRMIXSJREY[IPMNOWEERORSTMRKWTYRXIRFMIHXSQHIWPMQQMKLIMH
EPWSRVIGLXQEXMKIHEEHXIFIWXIQTIPIR
>SMWLIXMRSSORSSMXZIVFSHIRKI[IIWXSQIIRIPTIIXIPIRIRZER
IIROIRRMWSQIVIIROSTMIZERXIQEOIRZSSVIMKIRKIFVYMO,IX[EW
EPPIIRLIIPZIIP[IVO)RHIYMXPIRIVPMITIIR^IOIVVMWMGS
1EEVHIQY^MIOPMIJLIFFIVHMIMRFMNIIROIRRMWKEEXIXIRLEEPX
ZSSVLIXIXIRIIR97&WXMGOYMX^MNRFMRRIR^EOIRWXIIOXHMIMRHITGZER
^MNRKEWXLIIV(ILIPILERHIPMRKZERLIXOSTMtVIRHYYVXLSSKYMXHIVXMK
WIGSRHIR%PWLIXIXIRSTMWLIIJXLMNIIROSTMIZERHMIRWGSQTPIXI
QTZIV^EQIPMRK)IRORETTINYVMWXHMIIIRVIGLXIVIVZEROERSZIVXYMKIR
HEXHMXIIRZSVQZERHMIJWXEPMW1EEVEPWHEXHINYVMWXEP^SYPYOOIRLSI
OERHI^IZSVQZEROSTMtVIRMRHILYMWOEQIVSSMX[SVHIRSTKIWTSSVH#

RzKIIRZSYHMKIV
)RLIXOERRzKIIRZSYHMKIV3TEJWXERH,IXQEMPIRIRHS[RPSEHIRZER
QY^MIOFIWXERHIRMWIIRSQWPEGLXMKIXMNHVSZIRHIFI^MKLIMHQEEVIIR
[IFWMXIEPW(VSTFS\GSQFMIHXIIRKIEZERGIIVHIZIVWMIZERHI97&
WXMGOQIXLSHI(VSTFS\MWIIRZERHIZIPILSRHIVHIRKVEXMWFYWMRIWW
XSSPWHMIHIEJKIPSTIRNEVIRFIWGLMOFEEV^MNRKIOSQIRMRHIRIX[IVOIR
MRJSVQEXMIWEQIRPIZMRKIRHMIHIFSY[WXIRIRFMIHIRZSSVHIIEW]GVEXMI
(VSTFS\MWSSVWTVSROIPMNOFIHSIPHEPWLERHMKISRPMRISTWPEKTPEEXWZSSV
[IVOFIWXERHIRSTNITG3TIRIIREGGSYRXST(VSTFS\(S[RPSEHIIR

/'
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

OPIMRTVSKVEQQEEXNIREEVNITG7PIITHIKI[IRWXIFIWXERHIRREEVHI
(VSTFS\QET)RPYXXIPIQMRYXIRPEXIVLIFNI[EEVSSOXIV[IVIPHZEREJ
qPOIGSQTYXIVXSIKERKXSXNIFIWXERHIR
(IZSPKIRHIWXETMWHEXNI¦HIWKI[IRWX¦NI[EGLX[SSVHOYRXKIZIR
EERGSPPIKE«WSJQIHI[IVOIVWEERIIR^IPJHITVSNIGX3SO^MNOYRRIRHER
LYR[IVOFIWXERHIRXSIZSIKIR^SHEXIIRKIHIIPHI(VSTFS\SRXWXEEX
[EEVQIIHMZIVWITVSNIGXQIHI[IVOIVWSTZIVWGLMPPIRHIPSGEXMIWZSSVXHY
VIRHIIREGXYIIPSZIV^MGLXLIFFIRZERIPOEEVWZSVHIVMRKIR
7XETHVMIMWHEXIVKIRWMRHIQEWWEIIRMRZIRXMIJTIVWSSRIIRRMIY[I
XSITEWWMRKFIHIROX%PWHMX[IVOXQIX;SVHFIWXERHIRIRWTVIEHWLIIXW
HER[IVOXLIXREXYYVPMNOSSOQIXQY^MIOFIWXERHIR7TIGMEEPZSSVHMX
FSIOMWLMIVZSSVIIR(VSTFS\EERKIQEEOX:VMIRHIRZERHIIEW]GVEXMI
OYRRIRXSIKERKOVMNKIRXSXHI^I(VSTFS\HSSVIIRQEMPXNIXIWXYVIRREEV
IEW]GVEEX$KQEMPGSQ(IFIHSIPMRKMWHERHEX^MN^IPJSSOLYRIMKIR
QY^MIOFIWXERHIRREEVHI(VSTFS\QETWPITIR>SSRXWXEEXMRLIIPOSVXI
XMNHIIRKIHIIPHIIEW]GVEXMWGLINYOIFS\QIXQIIVQY^MIOHERMRIIR
KIQMHHIPH´PMEEPZERHI*VII6IGSVH7LST,IXTVSGIWZERHS[RPSEHIR
MWGSQTPIIXSZIVFSHMKKI[SVHIR.IOYRXHIQY^MIOEJWTIPIRHSSVZERYMX
HI(VSTFS\QETHIFIWXERHIREERXIOPMOOIR

QN<ID<EM<IJLJJ<D@ GL9C@<B<FI>8E@J8K@<J
*HEBMB>D> I:KMBC>G O:D;HG=>G P>KD@>O>KLHK@:GBL:MB>L >G HFKH>I>G :EE>

F::E A>;;>G S> BG (>=>KE:G= >>G E:G@> MK:=BMB> O:G O>KSNBEBG@ > MK:=BMBH

G>E> HK@:GBL:MB>L O>K=>E>G => F:KDM OHHKG:F>EBCD HI ;:LBL O:G @>EHH?LHO>K

MNB@BG@ >G H? IHEBMB>D> OHHKD>NK > F:KDM::G=>E>G L<AHFF>E>G P>E


F::K => O>K:G=>KBG@>G @BG@>G MHM OHHK DHKM A>>E @>E>B=>EBCD 0HHK GB>NP

DHF>KL P:L LE><AML LIHK:=BL<A IE::ML > ;>LM::G=> HK@:GBL:MB>L DBCD>G


G::K >ED::K >G O>KMHG>G K>E:MB>? P>BGB@ BGGHO:MB>O> DK:<AM
)F =RG:FB>D >G LE:@DK:<AM M> ;>P>KDLM>EEB@>G SBCG MP>> =BG@>G
GH=B@ .>G >>KLM> => CNBLM> F>GL>G OBG=>G >G F>M >ED::K O>K;BG=>G .>G
MP>>=> O>>E F>GL>G FH;BEBL>K>G G ;>B=> S:D>G SBCG BG => IKBO:M> L><MHK
>>GOHN=B@>K M> K>:EBL>K>G =:G BG => IN;EB>D> L><MHK
1B> BG => IKBO:M> L><MHK >>G BGGHO:MB>? B=>> A>>?M >G =::KOHHK >>G
GB>NP> HK@:GBL:MB> PBE HIKB<AM>G A>>?M O>>E FH@>EBCDA>=>G HF ;BCOHHK

;>>E= >>G >KO:K>G MHIF:G:@>K EHL M> P>D>G NBM >>G O:G => :E ;>LM::G=>
HK@:GBL:MB>L #G => IN;EB>D> L><MHK BL =:M FH>BEBCD>K =HHK=:M => F>>LM>
>KO:K>G MHI;>LMNNK=>KL O:GP>@> => O>KSNBEBG@ FBG H? F>>K O:LMSBMM>G
::G ANG ANB=B@> HK@:GBL:MB> G=>KL @>S>@= C> DNGM GB>M SHF::K O:G D>KD
O>K:G=>K>G HF >>G GB>NP ;::GMC> M> ::GO::K=>G

/(
) %7 ='6%8- )

)HD A>M FH;BEBL>K>G O:G O>>E F>GL>G E>>L DE:GM>G BL BG => IKBO:M> L><MHK
F:DD>EBCD>K =:G A>M FH;BEBL>K>G O:G O>>E F>GL>G E>>L E>=>G DB>S>KL BG =>
IN;EB>D> L><MHK > F>>LM@>;KNBDM> F:GB>K HF O>>E GB>NP> DE:GM>G M>
P>KO>G BL A>M OH>K>G O:G >>G S>>K DHLM;:K> K><E:F><:FI:@G> EL A>M BGGH

O:MB>O> B=>> F::K @H>= @>GH>@ BL =:G BL >K >>G K>eE> O>KP:<AMBG@ HF PBGLM
M> @::G F:D>G G =:GDSBC =B> PBGLMO>KP:<AMBG@ BL A>M FH@>EBCD HF @>E=

O>KLMK>DD>KL H? BGO>LM>>K=>KL M> OBG=>G HF => DHLM;:K> K><E:F><:FI:@G>


M> –G:G<B>K>G #G => IN;EB>D> L><MHK HGM;K>>DM =B> PBGLMO>KP:<AMBG@ >G
SBCG => –G:G<B>KBG@LFH@>EBCDA>=>G O>>E ;>I>KDM>K
">M FH;BEBL>K>G O:G O>>E F>GL>G F>M ;>I>KDM> –G:G<BeE> FB==>E>G
P:L >>G S>>K FH>BS:F> P>@ BG => > >>NP 4B> A>M HFKH>I;>LM>E BG (>=>K

E:G= #G MA>HKB> BL =:M >>G HI>G =>FH<K:MBL<A LM>EL>E P::K B>=>K> <EN; =B>
=:M :F;B>>KM >>G IE>DC> BG D:G O>KP>KO>G FBML F>G F::K OHE=H>G=> E>=>G
O>KS:F>EM '::K BG => IK:DMBCD ENDM> =:M F::K S>>K P>BGB@>G > AHK=>L
P:K>G M> AHH@
(:=:M BG => S>>S>G=>K ,:=BH 0>KHGB<: SBCG NBMS>G=BG@>G FH>LM
LM:D>G P>@>GL GB>NP> :GMBIBK:M>GP>M@>OBG@ LE::@=> => 0>KHGB<: )FKH>I
)K@:GBL:MB> 0)) >KBG HF O:G:? P>D>EBCDL OB>K NNK K:=BH >G bbG NNK
M>E>OBLB>S>G=MBC= ;BGG>G A>M HFKH>ILM>EL>E M> O>KP>KO>G '::K 0>KHGB<:
A:= :E >>G >GHKF> :<AM>K;:G >G ;>K>BDM> :EL K:=BHIBK::M =:@>EBCDL >>G
@KHM>K ENBLM>KIN;EB>D =:G => MH>GF:EB@> IN;EB>D> K:=BHS>G=>K "BEO>KLNF 
)F =B> 0>KHGB<:
:<AM>K;:G M> FH;BEBL>K>G >G HO>K M> A:E>G HF EB= M>
PHK=>G O:G => 0)) P>K= —BGD @>iGO>LM>>K= BG IKHFHMB>M>:FL =B> A>M E:G=
=HHKMKHDD>G >G HO>K:E ::GP>SB@ P:K>G P::K O>>E OHED HI => ;>>G P:L
0>KHGB<: DHFM G::K C> MH> =>S> SHF>K )HD => .,)- PBLM MHM A>M
HFKH>ILM>E =HHK M> =KBG@>G =:GDSBC >>G IBK:M>G:<AM>K@KHG= ,:=BH (HHK=

S>> >G .0 (HHK=S>> =B> A>M FH@>EBCD F::DM> HF OB: A>M >B@>G F>=BNF
F>M O>>E F>GL>G M> <HFFNGB<>K>G SH=:M >K @>>G DHLM;:K> K><E:F><:F

I:@G> @>OH>K= AH>?=> M> PHK=>G


#G  ;EBCD>G =B> AHK=>L ::GSB>GEBCD F:DD>EBCD>K @>GHF>G M> DNGG>G
PHK=>G =:G BG => C:K>G S>O>GMB@ > P>;LBM> !>>G-MBCE A>>?M HI C:GN:KB =>
D:G=B=::M
HFKH>I *HPG>= GHM:KB>>E HI@>KB<AM )I F::KM P>K= A>M
 > EB= ;BC@>L<AK>O>G P::KG: *HPG>= :EL :LIBK:GM
EB= DHG MH>MK>=>G
MHM A>M IN;EB>D> HFKH>I;>LM>E ">M L<ABCG;:K> @>F:D P::KF>> =:M ENDM> BL
M>D>G>G= OHHK => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ !>>G-MBCE P>>M => FH@>EBCDA>=>G
O:G A>M G>MP>KD NBMLM>D>G= M> ;>GNMM>G K P:K>G @>>G IKHFHMB>M>:FL
GH=B@ F>M <= E=AKB=K N9F *GOF=< CGE=F F99J B= LG= <=R= RGE=J HF 
F>GL>G HO>K M> A:E>G HF EB= M> PHK=>G 1::K BG => > >>NP >>G <HFIE>>M
L<ABI OHE@>LMHNP= F>M K:=BHS>G=:II:K:MNNK >>G FBGBF:E> O>K>BLM> EBCDM M>
SBCG HF HO>K => =K>FI>E G::K A>M IN;EB>D> HFKH>I;>LM>E M> LM:II>G OHE

LM::M :GGH  >>G P>;EH@

/)
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

0B>K C::K >>K=>K A:= =:MS>E?=> !>>G-MBCE HHD :E => LE:@DK:<AM O:G => G>M

P>KDL:F>GE>OBG@ @>=>FHGLMK>>K= =HHK => 0HEDLDK:GMO>KDB>SBG@ O:G =>


*>KLHHG O:G A>M $::K M> O>KLCM>K>G !>>G-MBCE KB>I SBCG ;>SH>D>KL HI HF BG
=>S> O>KDB>SBG@ F:LL::E HI ,:<A>E ":S>L M> LM>FF>G HHK =>S> HIKH>I
P>K= <= 0GDCKCJ9FL OHHK L<ANM @>S>M P:GM ,:<A>E P>K= *>KLHHG O:G A>M $::K
 0HHK => 0HEDLDK:GM P:L =>S> O>KDB>SBG@ >>G IK
BGLMKNF>GM P::KF>>
A>M =:@;E:= ;>HH@=> B>F:G= MHM *>KLHHG O:G A>M $::K NBM M> KH>I>G =B> MHM
=> O>K;>>E=BG@ LIK:D O:G => @>FB==>E=> 0HEDLDK:GME>S>K '::K ,:<A>E
":S>L => P>=NP> O:G => HO>KE>=>G OHEDLS:G@>K G=Kb ":S>L BL SHG
;>>MC> A>M M>@>GHO>K@>LM>E=> O:G A>M IKH–>E O:G => =HHKLG>>
0HEDK:GME>S>K
*HPG>= HI => IN;EB>D> MO >G ,:<A>E ":S>L (>=>KE:G=>K O:G A>M $::K
FH>M>G P> AB>K =:G ;EBC F>> SBCG 4BCG =BM =:G => S>@>GBG@>G O:G => >:LR

<K:MB> (>> =:M GB>M F::K A>M SBCG P>E @H>=> OHHK;>>E=>G O:G => >??><MBOB

M>BM >G => LE:@DK:<AM =B> => >:LR<K:MB> ;B>=M '>M *HPG>= A>>?M !>>G-MBCE
>>G ;HF @>E>@= HG=>K A>M IN;EB>D> HFKH>ILM>EL>E 1:GM P:M *HPG>= D:G
D:G >>G :G=>K> HK@:GBL:MB> HHD 1:M SBCG => ;>P>>@K>=>G>G @>P>>LM OHHK
=> E>=>G O:G *HPG>= HF SB<A M> E:M>G FH;BEBL>K>G !>PHHG HF=:M A>M
D:G BL >>G @>OE>N@>E=> NBMLIK::D HI !>>G-MBCE %E::K;EBCD>EBCD SBCG >K OHE

=H>G=> F>GL>G M> OBG=>G =B> A>M E>ND OBG=>G HF => L:F>GE>OBG@ HI M>
L<AN==>G >G BG ;>P>@BG@ M> S>MM>G )F >>G DE>BG> =::= M> O>KKB<AM>G =B>
>>G =::=P>KD>EBCD SB<AM;:K> O>K:G=>KBG@ HIE>O>KM S>E?L :EL =B> O>K:G=>KBG@
HI SB<AS>E? GB>M SH >K@ K>E>O:GM BL >L M> @>F:DD>EBCD>K FH>M A>M SBCG HF
F>GL>G M> FH;BEBL>K>G OHHK O>K:G=>KBG@>G =B> >>G @KHM>K F::ML<A:II>EBCD
H? BG=BOB=N>>E GNM HIE>O>K>G =:G >>G GB>NP> HFKH>I P::KO:G P> GH@ F::K
FH>M>G :?P:<AM>G H? =B> B>ML P>S>GEBCDL @::M MH>OH>@>G ::G A>M ;>LM::G=>
::G;H= O:G => IN;EB>D> HFKH>I

QN<ID<EM<IJLJL@K><M<IJ
#G => > >>NP P:K>G I>KLHG>>EL
>G KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L >>G EN<K:MB>O>
BGDHFLM>G;KHG OHHK =:@;E:=NBM@>O>KL > DK:GM P:L A>M IKBF:BK> F>=BNF
P::K DE>BG> ::G;B>=>KL >G OK:@>KL >ED::K OHG=>G 0HHK:E => S:M>K=:@DK:G

M>G INBE=>G NBM F>M MB>GM:EE>G I:@BG:L OHE KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L


">M P:L >>G @>;K>DDB@ F>=BNF 1:GM PB> >>G MP>>=>A:G=L )I>E PBE=>
DHI>G >G => DK:GM>GDHEHFF>G =HHKPHKLM>E=> MHM ABC >BG=>EBCD >>G H<<:

LBHG O:G A>M @>P>GLM> MRI> >G ;HNPC::K A:= @>OHG=>G ‹ IKBCL G:=>K HO>K

>>G M> DHF>G ‹ >G O>KOHE@>GL A>M M>E>?HHGGNF>K O:G => O>KDHI>G=> I:KMBC
;>E=> P>K= F>>LM:E M>E>NK@>LM>E= =HHK=:M => :NMH A>MSBC M> =NNK P:L
A>MSBC G>M O>KDH<AM P:L A>MSBC M> ;>SB<AMB@>G P:L ::G => :G=>K> D:GM O:G
A>M E:G= G => <A:KF:GM> A>>K =B> >>G NNK ;>SB@ P:L F>M >>G NBMOH>KB@>
KHF:GMBL<A> ;KB>? HF >>G OKHNP M> BFIHG>K>G =B> >K OHE@>GL A::K <HGM:<M

:=O>KM>GMB> :=KDAKL FA=L GF99FLJ=CC=DABC NBMS:@ FH>LM >>KLM >>G P>>D BG LI:G

/*
) %7 ='6%8- )

GBG@ HI A::K :GMPHHK= P:<AM>G HF O>KOHE@>GL M> L<AKBDD>G O:G A>M I:L?H

MHHMC> =:M S> A:= ;BC@>LEHM>G


'::K >K P:L GB>ML ;>M>KL =NL HHD => S:M>K=:@ >KHI INBE=>G => =:@;E:

=>G P>>K NBM F>M MB>GM:EE>G I:@BG:L OHE O>KL> KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L .HM=:M
BGM>KG>M SBCG BGMK>=> =>>= >G => OK:@>KL >G ::G;B>=>KL ::G >ED::K P>K=>G
@>DHII>E= E:G@L =B@BM:E> G>MP>KD>G BGG>G >GD>E> C:K>G O>K=:FIM>G =>
EN<K:MB>O> BGDHFLM>G;KHGG>G O:G => =:@;E:=NBM@>O>KL P:GM => GB>NP>
G>MP>KD>G ;E>D>G ::GSB>GEBCD LG>EE>K @H>=DHI>K >G >?–<BeGM>K M> SBCG =:G
A>M HN=> F>=BNF 1B> HI >>G H<<:LBHGLBM> A>M ::G;H= :?LI>NKM D:G F>M
;>ANEI O:G => SH>D?NG<MB> ;BCOHHK;>>E= >>G L>E><MB> F:D>G O:G :EE> MP>>=>

A:G=L )I>EL BG >>G LMK::E O:G MB>G DBEHF>M>K >G OBG=M O>KOHE@>GL I>K ::G@>

;H=>G :NMH >>G AH>O>>EA>B= >LL>GMBeE> IKH=N<MBG?HKF:MB> =B> P>E MB>G D>>K
SH NBM@>;K>B= BL :EL => MP>> \ =KB> LNFFB>K> K>@>EMC>L BG => KN;KB>DL:=O>K

M>GMB> BG => DK:GM G => <A:KF:GM> A>>K =B> HI >>G =:MBG@LBM> SBCG :O:G<>L
F::DM D:G >>KLM ?HMHL ;>DBCD>G OHHK ABC SB<A HI >>G E:G@> KHF:GMBL<A>
;KB>? LMHKM G ABC AH>?M HHD GB>M F>>K >>G P>>D M> P:<AM>G HI :GMPHHK=
'>M >>G ;>>MC> @>END A>>?M ABC GH@ =>S>E?=> =:@ >>G =:M> G PB> HI SH>D BL
G::K >>G ANBL DBCDM GB>M F>>K ;BC => KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L BG => DK:GM F::K
@::M >>KLM G::K NG=: GE :EP::K => ANBS>G M> ;>SB<AMB@>G SBCG F>M >>G OBK

MN>E> ?HMH@K:–L<A> MHNK =HHK :EE> O>KMK>DD>G ::K D:G S>E?L => O>KEB<AM>
>M:E:@> O:G => F:D>E::K BG => PBGD>ELMK::M GB>M M>@>GHI P::K I>K ANBL
=HHK@::GL PHK=M OHELM::G F>M bbG >GD>E ?HMHHMC> O:G => ;NBM>GD:GM O:G =>
PHGBG@
)HD => NBM@>O>KL O:G ;H>D>G P>K=>G BG  @><HG?KHGM>>K= F>M >>G
BGM>K>LL:GM G>O>G>??><M O:G => SP>KF .HM =B> MBC= P:K>G => F:KDM>G OHHK
GB>NP> ;H>D>G >G OHHK @>;KNBDM> ;H>D>G ;>AHHKEBCD @>L<A>B=>G GMBJN:

KB:M>G >G KHFF>EF:KDM>G SBCG @>EB>?=> IE::ML>G OHHK ;H>D>GEB>?A>;;>KL


F::K >B@>GEBCD :EE>>G F::K @>L<ABDM OHHK =B> <:M>@HKB> ;H>D>GDHI>KL =B>
SB<A PBE E:M>G O>KK:LL>G =HHK P:M F>G MH>O:EEB@ M>@>GDHFM BG A>M ::G;H=
'::K PB> ><AM HI SH>D P:L G::K bbG LI><B–>D> ;H>DMBM>E DHG =:@>GE:G@
O>K@>>?L =HE>G =HHK A>M HG@>HK=>G=> >G S>>K @>?K:@F>GM>>K=> ::G;H= 1B>
>>G LI><B–>D> MBM>E SH<AM FH>LM ;BC => ;H>DA:G=>E >>G GB>NP >Q>FIE::K
;>LM>EE>G .HM=:M HE <HF BG F::KM  >>G K>OHENMB> HGMD>M>G=> =HHK A>M
@>?K:@F>GM>>K=> ::G;H= O:G O>E> DE>BG> MP>>=>A:G=L;H>D>GO>KDHI>KL
::G >ED::K M> DHII>E>G >G L:F>G M> ;K>G@>G BG bbG @>HK=>G=> >G MK:GLI:

K:GM> =:M:;:L> .P>>eGA:E? C::K E:M>K A>>?M HE <HF >>G G>MP>KD @><K>e>K=
O:G F>>K =:G I:KMB<NEB>K> >G L>FBIKH?>LLBHG>E> O>KDHI>KL O:G
MP>>=>A:G=L ;H>D>G BM G>MP>KD A>>?M HG;>=H>E= HHD >>G @KHM> BFI:<M
HI => F:KDM OHHK GB>NP> ;H>D>G 1:GM >>G ;H>DDHI>K =B> ;BC HE <HF HI
SH>D @::M G::K >>G GB>NP >Q>FIE::K O:G >>G LI><B–>D> ;H>DMBM>E DKBC@M
:NMHF:MBL<A HHD >>G HO>KSB<AM O:G => ;>L<ABD;:K> MP>>=>A:G=L >Q>FIE:

K>G O:G =:M ;>MK>??>G=> ;H>D EL A>M IKBCLO>KL<ABE MNLL>G GB>NP >G @>;KNBDM

/+
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

@KHHM BL O>KL<ANB?M => OK::@ O:G GB>NP G::K @>;KNBDM M>F>>K =::K >>G ::G

SB>GEBCD =>>E O:G A>M :LLHKMBF>GM @>;KNBDM> ;H>D>G BG GB>NPLM::M BL H? S>E?L


HG@>E>S>G > ::G;B>=>KL O:G GB>NP> ;H>D>G A>;;>G @>>G D>NS> S>
FH>M>G ANG IKBCS>G O>KE:@>G >G H? @H>=DHI> >=BMB>L HI => F:KDM ;K>G@>G
%E:LLB>D> ;H>DMBM>EL =B> OHHKA>>G HF => SHO>>E C::K A>K=KNDM P>K=>G
PHK=>G M>@>GPHHK=B@ :E FBG=>K O::D A>K=KNDM =HHK=:M => OK::@ K>E:MB>?
@>KBG@ BL >G =::K >>G ::G;H= O:G MP>>=>A:G=L >Q>FIE:K>G M>@>GHO>K LM::M
=:M ‹ :G=>KL =:G OHHKA>>G ‹ S>>K MH>@:GD>EBCD BL

QN<ID<E9<;I<@><E;<K8@C?8E;<C
#G => F>>LM> L><MHK>G S:@>G PBGD>EL BG  ANG HFS>M ?HKL M>KN@EHI>G
)FS>M=:EBG@>G O:G IKH<>GM H? F>>K P:K>G @>>G NBMSHG=>KBG@>G )O>K
A>M :E@>F>>G PHK=M => ><HGHFBL<A> K><>LLB> :EL AHH?=L<ANE=B@> ::G@>P>

S>G F::K A>M BL S>>K => OK::@ H? =:M P>E => ;>E:G@KBCDLM> HHKS::D BL %HI>KL
>G O>KDHI>KL P>M>G >ED::K LM>>=L ;>M>K M> OBG=>G OB: => =B@BM:E> G>MP>KD>G
4H:EL => =:@;E:=>G ANG BGDHFLM>G NBM KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L S:@>G P>@

@EBII>G G::K @>LI><B:EBL>>K=> OK::@


>G
::G;H=P>;LBM>L SH O>KEB>S>G
=>M:BEA:G=>E:K>G LM>>=L F>>K M>KK>BG ::G O>E> =NBS>G=>G @>LI><B:EBL>>K=>
P>;PBGD>EL
::KG::LM BL SB<A BG K:I M>FIH >>G @>A>>E GB>NP> F:KDM ::G A>M HGM

PBDD>E>G =B> => MK:=BMBHG>E> =>M:BEA:G=>E LM>>=L F>>K <HG<NKK>GMB>


;>SHK@M #G >>G @KH>B>G= ::GM:E ANBLAHN=>GL SBCG ':KDMIE::ML GE >G LHHKM

@>EBCD> P>;LBM>L A>M IKBF:BK> O>KDHHID:G::E @>PHK=>G 1:L => F:KDM OHHK
MP>>=>A:G=L :KMBD>E>G MHM OHHK DHKM GH@ ;>I>KDM MHM >>G ::GM:E LI><B–>D>
IKH=N<M>G M>@>GPHHK=B@ D:G F>G HI ':KDMIE::ML @>KB<AM SH>D>G G::K bED
PBEE>D>NKB@ :KMBD>E 1B> E:FBG::M PBE E>@@>G BG >>G DBG=>KD:F>KMC> OBG=M
:EMBC= P>E >>G I:KMB<NEB>K> ::G;B>=>K =B> GH@ >>G K>LMI:KMBC A>>?M EB@@>G =B>
OHE=H>G=> BL OHHK =:M D:F>KMC> MANBL (B>NP =NL #G => O>KI:DDBG@ GH@
.>@>G >>G ;H=>FIKBCL H? LHFL S>E?L @K:MBL :? M> A:E>G ::K D:G @>>G E:FB

G::MO>KDHI>K M>@>G <HG<NKK>K>G


:GDSBC => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL A>M @>?K:@F>GM>>K=>
>G HGHO>KSB<AM>EBCD> ::G;H= MK:GLI:K:GM @>PHK=>G >G HGMLM::G GB>NP>
F:KDM>G 1B> ;BCOHH;>>E= LMH>E>G BGMH>MLM >G SBCG >B@>G IHLM<H=> D:G
SHF::K ::G;B>=BG@>G SB>G ;BGG>G >>G LMK::E O:G DBEHF>M>K ">M
::G;H= BL G:=>K @>LI><B–<>>K= 1> DNGG>G DB>S>G OHHK O>KL<ABEE>G=> IKBCL

<:M>@HKB>eG 0HHK GB>NP SH @H>= :EL GB>NP H? OHHK @>;KNBDM 1> DNGG>G
L>E><M>K>G HI A>M ::GM:E LMH>E>G =:M => :=O>KM>>K=>K ::G;B>=M )? HI A>M
F:M>KB::E O:G => ::G@>;H=>G LMH>E>G AHNM DNGLMLMH? E>>K F>M::E KB>M H?
LMH?

(>M SH:EL ;BC => MP>>A:G=L;H>D>GF:KDM O:G HE <HF HGMLM::G HHD AB>K
G>O>G>??><M>G HI => IKBCLOHKFBG@ BG => GB>NPF:KDM 1:GM HO>K:E P::K <HN

/,
) %7 ='6%8- )

K:GM> F:KDM>G OHHK @>;KNBDM> @H>=>K>G HGMLM::G =H>M A>M ?>GHF>>G J=KL

O99J<= SBCG BGMK>=> NMHF>KD>G =B> >KHF ;>D>G= LM::G =:M => M> O>KP:<A

M>G K>LMP::K=> AHH@ BL DNGG>G >>G AH@>K> IKBCL OK:@>G OHHK GB>NP> :NMHL
> C:K>GE:G@> ?HKL> IKBCLLMBC@BG@>G HI => ANBS>GF:KDM P>K=>G O>KHHKS::DM
=HHK => O>KP:<AMBG@ =:M => K>LMP::K=> S>E?L @KHM>K SHN SBCG =:G => ::G

L<A:?P::K=>
0HHK >ED IKH=N<M P::KOHHK >>G <HNK:GM> MP>>=>A:G=LF:KDM HGMLM::M
@::M => K>LMP::K=> HGA>KKH>I>EBCD BGOEH>= NBMH>?>G>G HI => GB>NPIKBCL
)HD A>M ::GDHHIKBLB<H PHK=M DE>BG>K ;BC A>M ;>LM::G O:G >>G <HNK:GM> MP>>

=>A:G=LF:KDM K BL FBG=>K K>=>G OHHK ::GDHHIMPBC?>E FBG=>K D:GL HI


>>G FBLDHHI 1:GM PB> LIBCM A>>?M O:G SBCG ::GDHHI O>KDHHIM =>S> @>PHHG
P>>K =HHK 4H BL A>M OHHK F>GB@ @>KHNMBG>>K=> ':KDMIE::ML@>;KNBD>K :E =>
@>PHHGLM> S::D O:G => P>K>E= HF HI @H>= @>END ;BCOHHK;>>E= >>G MP>>=>

A:G=L =>LB@G>KLIBCD>K;KH>D M> DHI>G EL => ;KH>D G: HGMO:G@LM GB>M ;EBCDM
M> I:LL>G LM::M ABC GH@ =>S>E?=> =:@ HIGB>NP HI ':KDMIE::ML >G PHK=M ABC
;BGG>G MP>> =:@>G ::G >>G :G=>K =HHKO>KDH<AM
(B>M :EE>>G => F:KDM>G PHK=>G <HNK:GM>K HHD => IKBCS>G HI =B> F:KD

M>G PHK=>G LM>>=L NGB?HKF>K 1:GM G>M SH:EL HI => >??><M>G;>NKS>G =H>M
HHD HI ':KDMIE::ML A>M ><HGHFBL<A> ?>GHF>>G HJABK9J:ALJ9?= :E SBCG BGMK>=>
EL => =HEE:K HI => O:ENM:F:KDM BG K:GD?NKM DHKMLMHG=B@ >>G MB>G=>
>NKH<>GM @H>=DHI>K BL =:G HI => ;>NKL O:G FLM>K=:F IKH–M>K>G O:ENM:

:K;BMK:@>:GM>G ‹ A:G=>E::KL BG IKBCLO>KL<ABEE>G ‹ O:G =:M IKBCLO>KL<ABE =HHK


=HEE:KL BG M> DHI>G BG K:GD?NKM >G HGFB==>EEBCD =HHK M> O>KDHI>G BG
FLM>K=:F G>M SHE:G@ MHM=:M => DH>KL>G HI ;>B=> ;>NKS>G P>>K @>EBCD
SBCG 4H HHD HI ':KDMIE::ML P::K E>@BH :F:M>NKA:G=>E::KL @>E= O>K=B>G>G
=HHK M> @H>=DHHI @>IKBCL=> :MBD>E>G BG M> DHI>G >G =B> HGFB==>EEBCD P>>K
=HHK M> O>KDHI>G M>@>G => @:G@;:K> IKBCL

/-
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

:i`j`j6DXibkgcXXkj
,IXMWLIIPQSIMPMNOMRXIWGLEXXIRLSIKVSSXHIFMNHVEKIZERHIX[IIHI
LERHWQEVOXMWEERHISQ^IXHEPMRKIRMRHIHIXEMPLERHIP,IXIJJIGX[SVHX
[EEVWGLMNRPMNOSRHIVWGLEXHSSVHEXHIXVERWEGXMIWSRXFVIOIRMRHISJ´GMtPI
IGSRSQMWGLIWXEXMWXMIOIR,IXOERRMFEPMWEXMIIJJIGXZERHIX[IIHILERHW
QEVOXZEVMIIVXTIVTVSHYGXWSSVX;MIIIRX[IIHILERHWFSIOOSSTX
OSSTXQMWWGLMIRSSORSKIIRRMIY[FSIO1EEV[MIIIRX[IIHILERHW
OMRHIV[EKIROSSTXOSSTX[EEVWGLMNRPMNOKIIRRMIY[IOMRHIV[EKIR
(IWXEXMWXMIOIRZER1EVOXTPEEXW^MNRIIRMRHMGEXMIZSSVHII\TPSWMIZI
SQ^IXKVSIMSTHIX[IIHILERHWQEVOX-RHIFIKMRHEKIRZER1EVOXTPEEXW
[IVHIRIVXSXRMIY[IEHZIVXIRXMIWTIVHEKSTHIWMXIKITPEEXWX
8MIRNEEVPEXIV^MNRSTIPOQSQIRXQIIVHERZMNJQMPNSIREHZIVXIRXMIWXI
^MIRIR[SVHIRIVHEKIPMNOWVYMQRMIY[IEHZIVXIRXMIWKITPEEXWX
7MRHWHISTVMGLXMRKZER1EVOXTPEEXWMR^MNRIVEPVYMQQMPNSIR
EHZIVXIRXMIWKITPEEXWX,IXEERXEPKITPEEXWXIEHZIVXIRXMIWMWMRHIEJKIPS
TIRHVMINEEVZIVZMNJZSYHMKH(EKIPMNOWXVIOXHIWMXIVYMQX[IIQMPNSIR
FI^SIOIVWHMIKIQMHHIPHEGLXXMIROIIVTIVQEERHXIVYKOIVIR)R[MI
RSKHEGLXHEXHIHMKMXEPIVSQQIPQEVOXZSSVEPIIRZIVOSSTOEREEPMWZSSV
HIPEEKWXIIGSRSQMWGLIOPEWWIRZIVKMWX^MGL1EVOXTPEEXWRPZIV[IPOSQX
REQIPMNOQIIVHER^IWQMPNSIRYRMIOIFI^SIOIVWTIVQEERH

>F<;<QN<ID<E#JC<:?K<QN<ID<E
EL => G:MBHG:E> HF;N=LF:G SBCG C::KO>KLE:@ HO>K  ::G => .P>>=>
%:F>K ::G;B>=M L<A>MLM ABC >>G LHF;>K ;>>E= O:G ;NK@>KL =B> O>KLMKBDM
K:D>G BG => ;NK>:N<K:MB> O:G => HO>KA>B= > ;NK@>K OH>EM SB<A HGF:<AMB@
"BC DKBC@M M> F:D>G F>M O>E> BGLM:GMB>L P::K GB>F:G= SB<A O>K:GMPHHK=>

EBCD OH>EM >G P::K ABC O:G A>M D:LMC> G::K => FNNK PHK=M @>LMNNK= >
;NK@>K LG:DM G::K FBG=>K ;NK>:N<K:MB> )GF:<AM BL A>M LE>NM>EPHHK= G
=:M O>KDE::KM => @KHM> ::GMK>DDBG@LDK:<AM O:G => >:LR<K:MB> :LR<K:MB> BL
A>M :GMPHHK= HI =B> HGF:<AM 1:GM >:LR<K:MB> BL SbE? BG :<MB> DHF>G >G
=BG@>G =H>G =B> :E LG>E SB<AM;::K K>LNEM::M HIE>O>K>G :M O>KDE::KM
P::KHF SHO>>E F>GL>G ;>E:G@>EHHL :KMBD>E>G L<AKBCO>G OHHK 1BDBI>=B:
G =:M O>KDE::KM FBLL<AB>G HHD P>E P::KHF SHO>>E F>GL>G EB= PHK=>G O:G
*HPG>= ">M SB<AM;:K> K>LNEM::M BL => ;>EHGBG@ ">M @>OH>E GB>M E:G@>K
F:<AM>EHHL M> SBCG G =:G F::DM A>M GB>M SHO>>E NBM H? =:M SB<AM;:K> K>LNE

M::M M>G @NGLM> O:G C>S>E? BL H? M>G @NGLM> O:G C> HK@:GBL:MB> H? M>G @NGLM>
O:G >>G ;>M>K> P>K>E=
B>S>E?=> HF;N=LF:G LMBIM GH@ B>ML HIF>KD>EBCDL ::G BC >>G <HG@K>L
HO>K OKHNP>G;>LGBC=>GBL P:K>G F::K EB>?LM OBC? ;>PBG=LEB>=>G ::GP>SB@

/.
) %7 ='6%8- )

> HF;N=LF:G OK::@M SB<A :? H? =:M GB>M >>G ;>>MC> M> O>>E O:G A>M @H>=> BL
>G M>K><AM> OK::@ 1:GM AH> ;>E:G@KBCD A>M HG=>KP>KI OKHNP>G;>LGBC=>

GBL HHD BL >K O:EM GB>M M> HGMD>GG>G =:M >K GH@ M:EEHS> :G=>K> :<MN>E> IHEB

MB>D> =BL<NLLB>L SBCG =B> FBGLM>GL G>M SH ;>E:G@KBCD SBCG G :EL =::K >>G
<HG@K>L HO>K PHK=M @>AHN=>G SBCG >K F>>LM:E GNE ;>PBG=LEB>=>G ::GP>SB@
%HKMHF => ::G=:<AM BL HI SBCG S:<AMLM @>S>@= >>G ;>>MC> HG@>EBCD O>K=>>E=
'::K AH> DHFM =:M
> F>>LM OHHK => A:G= EB@@>G=> NBME>@ BL =:M => HK@:GBL:MHK>G O:G =:M
<HG@K>L HO>K OKHNP>G;>LGBC=>GBL >>G <HFIEBF>GM O>K=B>G>G #G => SP>KF
KHG= =B> <HG@K>LHK@:GBL:MB> SBMM>G P::KL<ABCGEBCD LM>KD> O>K;BG=>KL D>G

G>KL >G O>KDHI>KL SB> AHH?=LMND .@= .AHHAF? *GAFL ‹ ':E<HEF !E:=P>EE
=B> >K OB: => <HGG><MB>L BG ANG G>MP>KD>G BG @>LE::@= SBCG HF A>M <HG@K>L
;HO>G ::G => IKBHKBM>BM>GEBCLM O:G OBC? O>KL<ABEE>G=> FBGBLM>KL >G LM::MLL>

<K>M:KBLL>G M> DKBC@>G


#G L<AKBE <HGMK:LM AB>KF>> LM::M => IHEBMB>D> ::G=:<AM =B> ;BCOHHK;>>E=
PPP DEHDD>GENB=>KHGEBG> GE O>KDKBC@M )I =>S> P>;LBM> PHK=>G IHEBMB>D>
FBLLLM:G=>G ::G => D::D @>LM>E= =HHK >>G OHHKF:EB@ CHNKG:EBLM O:G (,

"9F<=DK:D9< =B> =::KOHHK S>>K @>=>@>G >G =B>I@K:O>G= HG=>KSH>D =H>M >
L<A:G=:E>G =B> AB>K ::G => HK=> PHK=>G @>LM>E= =H>G BG ;>E:G@ S>D>K GB>M
HG=>K OHHK => IKH;E>F:MB>D O:G => OKHNP>G;>LGBC=>GBL > AH>O>>EA>B=
=H<NF>GM:MB> BL HO>KP>E=B@>G= 0:G MBC= MHM MBC= PHK=M %EHDD>GENB=>K

HGEBG> BG >>G :<MN:EBM>BM>GIKH@K:FF: @>GH>F= 4H GN >G =:G K::DM =>


P>;LBM> O>KPBDD>E= BG K><AMLS:D>G >G PBGM =B> =:G F>>LM:E '::K LM>>=L
@::M => HIA>? :EL >>G G:<AMD::KL NBM > LE:@DK:<AM BL F::K @>KBG@ '>G
LE::@M >K F::K GB>M BG HF ;HO>G ::G => IKBHKBM>BM>GEBCLM O:G ;>PBG=LEB>=>G
M> DHF>G "H> SHN =:M DHF>G
'BLL<AB>G SBCG => HG=>KP>KI>G M> SP::K 1>EEB<AM BL => LGF= G> NGA;= GB>M
@H>= 'BLL<AB>G LI>>EM %EHDD>GENB=>KHGEBG> M> O>>E HI => F:G 'BLL<AB>G
BL => PBCS> O:G <HFFNGB<>K>G GB>M >:LR<K:MBL<A @>GH>@ M> O>>E => HN=>
OHKF O:G <HFFNGB<>K>G F>M GB>NP> <HFFNGB<:MB>FB==>E>G 1:GM ;BC
%EHDD>GENB=>KHGEBG> EB@M A>M :<<>GM F>>K HI >>GSBC=B@ S>G=>G =:G HI =B:

EHH@ >G L:F>GP>KD>G '::K HG@>:<AM P>ED> ?:<MHK>G >>G KHE LI>E>G D:G
F>G LM>EE>G =:M BG => SP>KF KHG= %EHDD>GENB=>KHGEBG> DE::K;EBCD>EBCD GB>M
SNED> LM>KD> O>K;BG=>KL D>GG>KL >G O>KDHI>KL SBMM>G :EL BG => SP>KF KHG=
A>M OKHNP>G;>LGBC=>GBL<HG@K>L %>GG>EBCD ;>LM::M >K SHB>ML :EL @H>=> SP>K

F>G >G LE><AM> SP>KF>G :EL C> G::K LE:@DK:<AM DBCDM 0HHK %EHDD>GENB=>K

HGEBG> BL A>M M> AHI>G =:M SB<A LM>KD> O>K;BG=>KL D>GG>KL >G O>KDHI>KL ;BC
=> SP>KF OH>@>G B> DNGG>G P>EEB<AM A>M LAHHAF? HGAFL ;>K>BD>G bG =BG@
BL S>D>K [EL A>M LAHHAF? HGAFL ;>K>BDM PHK=M =:G D:G A>M HHD A>>E LG>E @::G
:G BL => SP>KF GB>M F>>K M> LMNBM>G
>A:EO> @H>=> >G LE><AM> SP>KF>G SBCG >K HHD GH@ E>ND> SP>KF>G 1B>
;BCOHHK;>>E= —:LA FH; BFIKHO >O>KRPA>K> H? FI >QI>KBF>GM BG SBCG

//
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

SH>DF:<ABG> BGMBDM OBG=M OHHK;>>E=>G O:G >QI>KBF>GM>E> EN=B>D> >:LR

<K:MBL<A> :<MB>L SH:EL =NBS>G= F>GL>G =B> SB<A O>KS:F>E>G HI >>G @KHHM
MK>BGLM:MBHG >G =:G HF >Q:<M  NNK :EE>F::E M>@>EBCD =>S>E?=> KBG@MHG>
HI ANG M>E>?HHG E:M>G DEBGD>G >G =::KF>> :K@>EHS> OHHK;BC@:G@>KL BG
HII>KLM> LM::M O:G O>KP:KKBG@ ;K>G@>G > =>>EG>F>KL D>GG>G >ED::K GB>M
4> A>;;>G SB<A OB: BG?HKF>E> G>MP>KD>G E:M>G FH;BEBL>K>G >S> :<MB>L SBCG
@>PHHG @K:IIB@ ABE:KBL<A H? =>LGHH=L DBG=>K:<AMB@ :?A:GD>EBCD O:G
B>=>KL @>OH>E OHHK ANFHK ">M GNM BL GBABE ">M FHMB>? O:G => =>>EG>F>KL
EBCDM GB>M O>>E O>K=>K M> @::G =:G !>PHHG HF=:M A>M D:G '::K BGMNLL>G
MHG>G => =>>EG>F>KL P>E FHHB ::G =[M A>M D:G 1:GM BG P:L SHG :<MB>
GB>M FH@>EBCD GH@ :?@>SB>G O:G A>M ?>BM =:M => FH;B>E> M>E>?HHG MH>G GH@
GB>M SH PBC= O>KLIK>B= P:L #G A>M MBC=I>KD OkkK => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ P:L A>M FH;BEBL>K>G O:G PBEE>D>NKB@> HG;>D>G=>G A>M FHGH

IHEB> O:G => MHI O:G => ABeK:K<AB>eG H? O:G => F>=B:
E:LAFH;L MHG>G ::G =:M => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@
GB>NP> MHHEL A>>?M OHHKM@>;K:<AM P::KF>> BG=BOB=N>G >>G NBME::MDE>I
DNGG>G OBG=>G OHHK ANG @>OH>E O:G HGF:<AM BG => ABeK:K<ABL<A> L:F>GE>

OBG@ '::K :EL A>M FH@>EBCD ;EBCDM HF BG G>MP>KD>G F>GL>G M> FH;BEBL>K>G
HF @>S:F>GEBCD B>ML @K:IIB@L M> =H>G =:G BL A>M =NL HHD FH@>EBCD HF =B>
F>GL>G @>S:F>GEBCD B>ML GNMMB@L M> E:M>G =H>G
> M>@>GA:G@>K =::KO:G BL =:M =B>S>E?=> FH@>EBCDA>=>G HHD @>;KNBDM
DNGG>G PHK=>G OHHK FBG=>K E>ND> FH;BEBL:MB>L &>ND> SP>KF>G G:K>
SP>KF>G 1:GM OH>M;:EAHHEB@:GL H? :G=>K> K>EL<AHII>KL A>;;>G GB>M
E:G@>K >>G OH>M;:ELM:=BHG GH=B@ OHHK ANG HGMPKB<AM>G=> @KH>IL:<MBOBM>B

M>G #G :N@NLMNL  S>B => PHHK=OH>K=>K O:G => @KHHMLM> IHEBMB>O:D;HG=


BG =:@;E:= .JGMO G::K ::GE>B=BG@ O:G >>G <HFIE>>M NBM => A:G= @>EHI>G
AHNL>?>>LM HI A>M LMK:G= O:G "H>D O:G "HEE:G= ">M ;>@HG BG >G KHG=
OH>M;:ELM:=BHGL F::K GN P> =::K => LBMN:MB> F>>K >G F>>K HG=>K <HGMKHE>
A>;;>G O>KIE::MLM A>M IKH;E>>F SB<A G::K ;BCOHHK;>>E= >O>G>F>GM>G  "BC
GH>FM =BM A>M O9L=J:=<=>>=;L 1:M C> HI => >G> IE::ML => DHI BG=KNDM =NBDM
>K@>GL :G=>KL P>>K HI
#G => ABeK:K<ABL<A> L:F>GE>OBG@ BL F>G O:G G:MNK> @>G>B@= =BM P:M>K

;>=>??><M M> G>@>K>G > MHI O:G => ABeK:K<AB> BL O>K:GMPHHK=>EBCD >G A>M
OHED >BLM K><AMLMK>>DL> F::MK>@>E>G O:G => :NMHKBM>BM>G ::KHF EB@M A>M BG
=> O>KP:<AMBG@ =:M >K BG => MH>DHFLM F>>K >K F>>K IHEBMB>;>O>BEB@BG@ ;BC
>O>G>F>GM>G S:E DHF>G > —:LAFH;L MHG>G ><AM>K ::G =:M SNED> F::MK>

@>E>G <HGMK:IKH=N<MB>? SBCG 1:GM :EL => IHEBMB> >K :E BG LE::@M HF => >O>G>

F>GM>G O>BEB@ M> F:D>G =:G DNGG>G => O>K:GMPHHK=>EBCD> :NMHKBM>BM>G A>M
P:M>K;>=>??><M O>KP:<AM>G :G D:G A>M SHF::K @>;>NK>G =:M :E =B> AHHEB

@:GL <HFIE>>M HGO>KP:<AM HF >Q:<M  NNK @>EBCDMBC=B@ HI >>G @KHHM


MK>BGLM:MBHG HI=NBD>G G =:G BL A>M F::K M> AHI>G =:M S> :EE>>G F::K :EE>

F::E M>@>EBCD =>S>E?=> KBG@MHG> E:M>G DEBGD>G

/0
) %7 ='6%8- )

:8EËK9<8KK?<D6AF@EK?<D
> DE:LLB>D> ?HNM =B> HK@:GBL:MB>L DNGG>G F:D>G :EL S> @><HG?KHGM>>K=
PHK=>G F>M BGGHO:MB>L O:G GB>NP> <HG<NKK>GM>G BL A>M HGMD>GG>G O:G =>
F>>KP::K=> =B> =B> BGGHO:MB>L ;B>=>G $> DNGM :EL >QIEHBM:GM O:G => I::K

=>GMK:F P>E A>>E A:K= KH>I>G =:M => GB>NP> LMHHFMK:F >>G HGO>BEB@
HG;>MKHNP;::K >G HG@>P>GLM :EM>KG:MB>? BL F::K => O>KOH>KL<HGLNF>GM
=>GDM =::K MH<A ><AM A>>E :G=>KL HO>K .H<A BL HGMD>GGBG@ SHG ;>>MC> =>
LM:G=::K=K>:<MB> B> K>:<MB> BL ILR<AHEH@BL<A P>E O>KDE::K;::K >G =>>EL
GH@ M> K><AMO::K=B@>G HHD P:GM => O>KGB>NP>KL A>;;>G ANG IKHMHMRI>L
O::D GH@ E:G@ GB>M O>KOHEF::DM >G D:FI>G GH@ F>M ::GEHHIIKH;E>F>G
:M @HE= ;BCOHHK;>>E= OHHK => >>KLM> HGEBG>
NBM@>O>KL =B> >>G :EM>KG:MB>?
F>=BNF ::G;H=>G OHHK => KN;KB>DL:=O>KM>GMB> BG => DK:GM >S> P>;LBM>L
A:==>G ::GO:GD>EBCD M> P>BGB@ ::G;H= O:G :=O>KM>GMB>L >G DK>@>G =::K

=HHK M> P>BGB@ ;>SH>D>KL G HF=:M >K SH P>BGB@ ;>SH>D>KL P:K>G P>K=>G
>K F::K P>BGB@ GB>NP> :=O>KM>GMB>L @>IE::MLM >S> P>;LBM>L P:K>G =NL
@>>G L>KB>NS> <HG<NKK>GMB> OHHK DK:GM>GNBM@>O>KL '::K SH=K: => >QIEHB

M:GM>G O:G =>S> GB>NP> F>=B: >KBG LE::@=>G HF => OB<B>NS> <BKD>E M> =HHK

;K>D>G P:L A>M A>D O:G => =:F >G ;>@HG => F:KDM O:G KN;KB>DL:=O>KM>G

MB>L F:LL::E M> O>KL<ANBO>G G::K BGM>KG>M 1:GM => <HGLNF>GM HGM=>DM =:M
A>M GB>NP> :=O>KM>GMB>F>=BNF ;>M>K LG>EE>K >G @H>=DHI>K BL > =:@;E:=

NBM@>O>KL =B> =:G GH@ LM>>=L => F>>KP::K=> O:G => O>KGB>NP>KL HGMD>G

G>G >G => <HG<NKK>GMB>LMKBC= ::G@::G =HHK M> BGO>LM>K>G BG ANG :<AM>K

A::E=> IKH=N<M LE::G => IE:GD FBL > F>>LM> NBM@>O>KL DHS>G =:G HHD
OKH>@ H? E::M OHHK => >GB@> D:GLKBCD> LMK:M>@B> A> QGM ;9FL :=9L L@=E BGAF L@=E
4> HGMPBDD>E=>G ANG >B@>G HGEBG>F>=B: OHHK KN;KB>DL:=O>KM>GMB>L H?
S> G:F>G >>G O:G => GB>NP> <HG<NKK>GM>G HO>K G I>K L:E=H @BG@>G S> >K
O::D HI OHHKNBM 1:GM => OHHKF:EB@ <A>? HGM:<M:=O>KM>GMB>L ;BC A>M H<A

M>G=;E:= =B> OHHKA>>G HI S:M>K=:@H<AM>G= M>OK>=>G @KHF=> :EL ABC P>>K


>>G I::K AHG=>K= <HGM:<M:=O>KM>GMB>L BG SBCG DK:GM MNK?=> BL GN <A>?
@>PHK=>G O:G => =:MBG@LBM> O:G SBCG DK:GM >G D:G GN HI S:M>K=:@H<AM>G=
>>G I::K AHG=>K==NBS>G= <HGM:<M:=O>KM>GMB>L MNKO>G
>M:BEA:G=>E::KL =B> @><HG?KHGM>>K= PHK=>G F>M HFS>M=:EBG@>G =HHK

=:M >>G =>>E O:G ANG HFS>M P>@LENBIM G::K :EE>KE>B P>;PBGD>EL FH>M>G
SB<A F>>K =:G HHBM :?OK:@>G P:M OHHK MH>@>OH>@=> P::K=> SBC >B@>GEBCD E>O>

K>G 0HHK O>E>G ;>LM::M =B> P::K=> NBM GB>M F>>K =:G => HN=> A:G=>EL?NG<

MB> O:G A>M HO>K;KN@@>G O:G MBC= >G :?LM:G= > P::K=> O:G ANG L>KOB<>
>G
:=OB>L?NG<MB> PHK=M O::D L<AKHF>EBCD HO>KL<A:M #G LM>>=L F>>K IKH=N<M<:

M>@HKB>eG LE:@>G BGGHO:MB>O> P>;PBGD>EL >KBG HF =B> HN=> A:G=>EL?NG<MB>


O>>E ;>M>K >G >?–<BeGM>K M> O>KKB<AM>G =:G => DE:LLB>D> PBGD>EB>K > @H>=>
P>;PBGD>EL @>O>G ;>M>K> IKH=N<MBG?HKF:MB> =:G A>M PBGD>EI>KLHG>>E
F>>K L>KOB<> =:G => DE:GM>G;:EB> >G S> DNGG>G @H>=DHI>K E>O>K>G P:GM S>
AH>O>G FBG=>K M> BGO>LM>K>G BG PBGD>EOHHKK::= ‹ LHFFB@> P>;PBGD>EL

0'
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

A>;;>G GB>M >>GL >>G OHHKK::= ‹ >G ANG ANBLO>LMBG@LDHLM>G HI A>M BG=NL

MKB>M>KK>BG SBCG ::GSB>GEBCD E:@>K =:G => I>I>K=NK> ANK>G HI => 


EH<:MB>L
BG => PBGD>ELMK:M>G G => <HGLNF>GM AH>?M GB>M >>KLM =HHK A>M =KNDD>
LM:=LO>KD>>K HF O>KOHE@>GL M> SH>D>G G::K >>G L<A::KL> I:KD>>KIE::ML =B>
HHD GH@ >>GL >>G I::K >NKH I>K NNK DHLM ::K D:G => DE:LLB>D> =>M:BEEBLM
GB>M M>@>G HI;HDL>G #> QGM ;9FL :=9L L@=E BGAF L@=E >@BG S>E? HHD >>G P>;

PBGD>E
">M :EM>KG:MB>? BL HF >>G :G=>K> MH>@>OH>@=> P::K=> M> E>O>K>G >
=>M:BEA:G=>E::K =B> >KBG LE::@M HF SBCG PBGD>E BG M> KB<AM>G :EL >>G H:L> O:G
BGLIBK:MB> SH=:M => <HGLNF>GM A>M PBGD>E>G HI SB<A :EL >>G IE>SB>KB@> ;>E>

O>GBL >KO::KM :EL >>G NBMC> =B> ;B>=M >>G MH>@>OH>@=> P::K=> =B> => P>;

PBGD>E GB>M SH @>F:DD>EBCD D:G E>O>K>G


'::K G: >ED> BGGHO:MB> DHFM P>>K >>G GB>NP> BGGHO:MB> G BG => >:LR

<K:MB> OHE@>G => BGGHO:MB>L >ED::K BG LM>>=L LG>EE>K M>FIH HI NL HHD =>
OHHKF:EB@ <A>? HGM:<M:=O>KM>GMB>L O:G A>M =:@;E:= =B> IKHFHO>>K=> MHM
<A>? :MBG@LBM> F:@ SB<A OHHK;>K>B=>G HI MH>DHFLMB@> BGGHO:MB>L >KLM
;>M::E=>G SBCG DE:GM>G >>G :=O>KM>GMB>M:KB>? ::G => DK:GM E:M>K ;>M::E=>G
SBC OHHK EB=F::ML<A:I O:G => =:MBG@LBM> '::K AH>E:G@ GH@ 1>ED> ><AM>
P::K=> E>O>KM =B> LBM> #G ?>BM> ;>M:E>G => E>=>G >>G ;H>E @>E= NBMLENBM>G=
HF => FH@>EBCDA>B= M> DKBC@>G HF :G=>K> E>=>G >>G >
F:BEMC> M> LMNK>G :M
BL >>G :G:<AKHGBLF> BG => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ">M D:G
GB>M E:G@ F>>K =NK>G MHM=:M => F:KDM O:G =:MBG@LBM>L @>=HFBG>>K= PHK=M
=HHK LI>E>KL =B> >>G OHEP::K=B@ EB=F::ML<A:I OHEE>=B@ @K:MBL ::G;B>=>G SB>
D:=>K
G P::K A:E>G SBC =:G ANG BGDHFLM>G O:G=::G ':LL: BL D:LL: 'GF=Q
>GDDGOK L@= MK=JK A>>?M !HH@E> ;>P>S>G "H> @>F:DD>EBCD>K A>M @>;KNBD AH>
F>>K @>;KNBD>KL AH> @KHM>K => P::K=> SH ENB=M => 1>M O:G '>M<:E?> BM
PHK=M HHD P>E A>M F=LO=JC=>>=;L @>GH>F= > =:MBG@LBM>L O:G => G:;BC> MH>

DHFLM ;B>=>G SB<A OHEE>=B@ @K:MBL ::G >G O>KDKBC@>G SH=H>G=> MH>@:G@ MHM
>>G @KHM> F:LL: MHM => BGM>K>LL:GM> =H>E@KH>I O:G :<MB>O> :EE>>GLM::G=>G
0>KOHE@>GL DNGG>G S> BGDHFLM>G O>KP>KO>G =HHK ;BCOHHK;>>E= LBG@E>I:K

MRL H? LBG@E>K>BS>G M> HK@:GBL>K>G H? =HHK I:KMB<BI:GM>G H? :=O>KM>>K=>KL


OHHK =>S> LI><B–>D> =H>E@KH>I M> SH>D>G 'GF=Q >GDDGOK L@= MK=J A>>?M !HH@E>
BGFB==>EL P>E ;>P>S>G #G => ABeK:K<ABL<A @>HK@:GBL>>K=> ><HGHFB> O:G
=> MPBGMB@LM> >>NP P:L A>M OHHK:E 'GF=Q >GDDGOK L@= HGO=J SH SHN F>G GN
F>M M>KN@P>KD>G=> DK:<AM DNGG>G <HG<EN=>K>G

0(
) %7 ='6%8- )

;\<XjpZiXk`jZ_\;Xk`e^j`k\
(IQIIWXIHEXMRKWMXIWMR2IHIVPERH[IVOIRRYRSKZSPKIRWLIXªJVIIQM
YQ«QSHIP(EX[MP^IKKIRHIFEWMWZIVWMIMWKVEXMWQEEVHIKIFVYMOIV
HMIQIIVQSKIPMNOLIHIR[MPLIFFIR^EPQSIXIRYTKVEHIRREEVIIR
FIXEEPHTVIQMYQPMHQEEXWGLET(IKVEXMWFEWMWZIVWMI^SVKXZSSVIIRGSRXM
RYIEER[EWZERRMIY[WKMIVMKIRMIY[IPIHIR[EEVHSSVHIWMXIIIROVMXM
WGLIQEWWEZERKIFVYMOIVWOVMNKX:IVZSPKIRW[SVHXIIRµMROHIIPZERHI
RMIXFIXEPIRHIKIFVYMOIVWZIVPIMHXSXLIXEJWPYMXIRZERIIRTVIQMYQPMH
QEEXWGLET>SWRMNHXLIXQIWZSSVHIHEXMRKWMXIIRXVITVIRIYVEERX[II
OERXIR
-RHITVEOXMNOKEEXHEXEPWZSPKXMIHIVIIRQEKKVEXMWIIRTVS´IPEERQE
OIRIRHITVS´IPIRZERERHIVIRFIOMNOIR1EEVEPWNIIIRMRXIVIWWERX
TVS´IP^MIXIRIIRKIWTVIO[MPXFIKMRRIRQIXHMITIVWSSRHEROERHEX
RMIXMRHIKVEXMWFEWMWZIVWMI.IOYRXLSSKYMXIIRZSSVKIJEFVMGIIVHMRXI
VIWWIFIVMGLXWXYVIR^SRHIVZIVHIVIGSRXEGXQSKIPMNOLIMH:SSVQIRMK
KIFVYMOIVMWHEXLqXQSQIRXSQLIXPMHQEEXWGLETXIYTKVEHIR
>SHVEIIRZERHIKVSXIHEXMRKWMXIW SJIIRRMIY[OSQIVMRHIQEVOX ZSSV
IIRERHIVZIVHMIRQSHIPKEEXOMI^IR[EEVFMNSSOHIRMIXFIXEPIRHI
KIFVYMOIVWHIQSKIPMNOLIMHLIFFIRXSXSRHIVPMRKIGSQQYRMGEXMI^YPPIR
HIERHIVIHEXMRKWMXIW[IPLEEWXKIH[SRKIR[SVHIRSQXIZSPKIR1EEV
KIIRZERHIFIWXEERHIHEXMRKWMXIW^EPWXEERXITSTIPIRSQHMXXIHSIR
;EEVSQ^SYHIR^IHIOMTQIXHIKSYHIRIMIVIRWPEGLXIR#>I^MNREPPIR
KIFEEXFMNHIWXEXYWUYSMRHI^IQEVOX
)IRZERHIOIRQIVOIRZERHIIEW]GVEXMIMWHEXHIKVSXIQEVOXMRRSZEXMIW
ZEEORMIXQIIVEJOSQWXMK^MNRZERHIREEWXIGSRGYVVIRXQEEVXSXWXERH
OSQIRHSSVHIGSPPIGXMIZIMRXIPPMKIRXMIZERHIGVS[H>S^YPPIRHI
HEXMRKWMXIW[EEVWGLMNRPMNOFMRRIROSVXKIH[SRKIR[SVHIRXSXIIRRMIY[
ZIVHMIRQSHIPHSSVHEXLIXPYGVEXMIZIFIWXEERHIQSHIP[SVHXªKILEGOX«
HSSVWPMQQIKIFVYMOIVW;MIFMNZSSVFIIPHSTIIR[MPPIOIYVMKIHEXMRKWMXI
LIXTVS´IPXIKIROSQXZERIIRKIFVYMOIVQIXHITVS´IPREEQ)EW]GVEEX
OERHMIREEQKSSKIPIRIR[SVHXZIVZSPKIRWHSSVKIPIMHREEVWSGMEPIRIX
[IVOWMXIW^SEPW,]ZIWIR*EGIFSSO[EEVHI^IPJHITIVWSSRSSOIIRTVS
´IPLIIJX3THMIQERMIVOERLIXFIXEEPHITVIQMYQPMHQEEXWGLETZERHI
HEXMRKWMXISQ^IMPH[SVHIRIRMWIVXzGLHIQSKIPMNOLIMHSQXIGSQQYRM
GIVIRQIX)EW]GVEEX

0)
 (= 2 %1- ) / ) 2 7 0 %+ /6 %', 8:%2 2 ) 8 ;) 6 / ) 2

1EEV[MIKEEXIVRSYKSSKIPIRSTHITVS´IPREEQZERIIRHEXMRKWMXI
TVS´IP#2SKRMIQERH1EEVHEXZIVERHIVX^SHVEHI^IXVYGFIOIRH[SVHX
&MNZSSVFIIPHZMEHMXFSIO1IRWIRZIVXIPPIRHMIXVYGHSSVIRFMRRIR
EJ^MIRFEVIXMNHMWLMNEPKIQIIRFIOIRHIR[IQIPXLIXSTHIHEXMRKWMXIW
ZERHI7Y^ERRI«WIRHI%RXSR«WHMILYRYRMIOI,]ZIWREEQ
LIFFIRKIOS^IREPWTVS´IPREEQSTHIHEXMRKWMXI-RJIMXIMWHMXRYEP
ZEEOLIXKIZEP^SRHIVHEXHIKIFVYMOIVWFIWIJJIRHEX^ILMIVQIISRST
^IXXIPMNOIIRWPMQQIQSKIPMNOLIMHLIFFIRKIGVItIVHSQLIXZIVHMIR
QSHIPZERHIHEXMRKWMXIWXISQ^IMPIR

0*
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB-J8D<E><M8K
1MWWGLMIR[IPLIXPIYOWXIEWTIGXZERIEW]GVEXMIMW
HEXHIQSKIPMNOLIMHSQMIXWXIFIVIMOIRLIPIQEEP
PSWWXEEXZERJYRGXMIRMZIEYW
-RHIFYVIEYGVEXMIKEEXLIXIVZSSVEPSQ[MIMIXW
^IKXMRHIIEW]GVEXMIHVEEMXLIXZSSVEPSQ[EXNI
^IKX&EERFVIOIRHIZIVRMIY[MRKIR[SVHIRQIIWXEP
MRKERKKI^IXHSSVVIPEXMIJNSRKXEPIRXQEEVLMtVEV
GLMWGLI SVKERMWEXMIW QEOIR RMIX SJ REY[IPMNOW
KIFVYMO ZER HMX GVIEXMIJ TSXIRXMIIP 8EPIRXZSPPI
RMIY[OSQIVWFMRRIRIIRSVKERMWEXMIQSIXIRIIVWX
EPLYRIRIVKMIEER[IRHIRSQXIOPMQQIRSTHI
LMtVEVGLMWGLI PEHHIV EPZSVIRW ^MN LYR MHIItR
OYRRIRZIV[I^IRPMNOIR8IKIRHIXMNHHEX^IHIXST
ZERHIPEHHIVLIFFIRFIVIMOXMWHIGVIEXMIZIIRIV
KMIZSSVIIRKVSSXHIIPYMXKIFPYWX1EEVHERO^MNHI
MRJSVQEXMIWEQIRPIZMRKMWHIQEREKIVZERHIXSI
OSQWXRMIXPERKIVEJLEROIPMNOZERHIWTIPVIKIPWZER
HI XVEHMXMSRIPI SVKERMWEXMI :ME MRJSVQIPI RIX[IV
OIROERNSRKXEPIRXMHIItRZIVWTVIMHIRIREERZYP
PIRHIOIRRMWZIVKEVIR

0+
K8C<EK><;@AK
9<K<I@EE<KN<IB<E
;8E@E?@ÞI8I:?@<ÞE -
KFGK8C<EKFGK@<E<IC<<=K@A;
(::KF:M> M:E>GM>G HN=>K PHK=>G PHK=>G S> O::D ;>M>K PBCS>K KBCI>K >KO:

K>G>K '::K => INK> :NMA>GMB>D> <K>:MBOBM>BM ;>K>BDM O::D :E HI CHG@> E>>?MBC=
SBCG AHH@M>INGM )I A>M OH>M;:EO>E= HI => L<A::ML;::G >G HI A>M <HG<>KM

IH=BNF BL A>M OKBC GHKF::E :EL MHIM:E>GM>G :EL $HA:G KNBC?? -O>G %K:F>K
>G 1B;B -H>KC:=B :E HI MB>G>KE>>?MBC= A>M AHH@LM> ;>K>BD>G
KO:KBG@ BL >>G IK> F::K A>>?M HHD >>G D>>KSBC=> KO:KBG@ LFHHKM =>
HG;>O:G@>GA>B= 0HHK A>M OBG=>G O:G b<AM <K>:MB>O> HIEHLLBG@>G BL HG;>

O:G@>GA>B= P>EEB<AM >>G GHH=S:D>EBCDA>B= ::G;K>D>G=> O>KGB>NPBG@>G


BG >ED> DNGLMOHKF DHF>G ;BCG: :EMBC= O:G => CHG@>K> @>G>K:MB>L 1>EEB<AM
L<A>II>G SBC HI KBCI>K> E>>?MBC= I:L ANG F>>LM>KP>KD F::K =:M BL =:G O>>E:E
>>G I>K?><MBHG>KBG@ O:G => O>KGB>NP>G=> B=>>eG NBM A>M ;>@BG O:G ANG
:KMBLMB>D> EHHI;::G
1::K CHG@ MHIM:E>GM BG => LIHKM >G BG => DNGLM :EE> KNBFM> DKBC@M HF
SB<A M> HGMIEHHB>G >G LG>E A>M AHH@LM> IH=BNF M> ;>MK>=>G BL =BM ;BGG>G
HK@:GBL:MB>L >>G S>E=S::FA>B= :M BL F>KDP::K=B@ #L >K P>E >>G @H>=
:K@NF>GM M> ;>=>GD>G P::KHF OHHK CHG@ MHIM:E>GM ;BGG>G HK@:GBL:MB>L
:G=>K> P>MM>G SHN=>G @>E=>G =:G OHHK M:E>GM BG => LIHKM H? BG => DNGLM
4HN =BM GB>M => ;>E:G@KBCDLM> ;KHG OHHK ;::G;K>D>G=> O>KGB>NPBG@>G >G
BGGHO:MB>L DNGG>G SBCG

N@AJ?<@;;88CKD<K;<A8I<E6
K BL >>G @KHHM O>KL<ABE MNLL>G EB<A::F >G @>>LM BL F>G @>G>B@= M> =>GD>G
-IHKM H? FNSB>D O:EM MH<A GB>M M> O>K@>EBCD>G F>M => =>GDDK:<AM PBCLA>B=
>G A>EB<HIM>KOB>P =B> GH=B@ SBCG HF HK@:GBL:MB>L M> E>B=>G #L A>M GB>M SH
=:M A>M F>GL>EBCD ;K>BG I:L HI O>>E E:M>K> E>>?MBC= SBCG AHH@M>INGM ;>K>BDM
=:G A>M F>GL>EBCD EB<A::F :M EB@M >K F::K ::G AH> C> A>M =>–GB>>KM '::K
A>M BL P>E >>G M>D>G ::G => P:G= =:M GB>M :EE>>G ;BC EB<A:F>EBCD> LIHKM>G
F::K HHD ;BC =>GDLIHKM>G => P>K>E=MHI PHK=M @>=HFBG>>K= =HHK MB>G>KL
>G MPBGMB@>KL -<A::D@KHHMF>>LM>KL O:G ;HO>G => OBC?MB@ LM::G ;BCG: SHG=>K
NBMSHG=>KBG@ E:@>K HI => P>K>E=K:G@EBCLM =:G MH>G S> ;>@BG MPBGMB@ P:K>G

0,
) %7 ='6%8- )

"NG >GHKF> L<A:M ::G >KO:KBG@ ;B>=M D>GG>EBCD HGOHE=H>G=> <HFI>GL:MB>


OHHK => HG;>O:G@>G B=>>eGKBCD=HF >G =>GDDK:<AM O:G => CHG@LM> @>G>K:

MB> >LHG=:GDL SBCG >K G:NP>EBCDL MB>G>KL >G MPBGMB@>KL M> OBG=>G ;BGG>G
=> MHI O:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L > OBC?MB@>KL >G S>LMB@>KL SBCG >K BG =>
F>>K=>KA>B= :M DHFM =HHK=:M => P>@ G::K => ABeK:K<ABL<A> MHI SH E:G@
BL .> E:G@

<<E:<FM8E)*A88I6
>G ) O:G C::K =B> >>G FNEMBG:MBHG:E E>B=M >>G FBGBLM>K
IK>LB=>GM O:G
 C::K >>G 
C:KB@> LM::MLL><K>M:KBL O:G -H<B:E> 4:D>G ‹ SHN =:M =:G =>
HIEHLLBG@ SBCG OHHK => ::GI:D O:G => F::ML<A:II>EBCD> >G ;>=KBC?L><HGHFB

L<A> OK::@LMNDD>G O:G =>S> MBC= BM S:E OHHK => F>>LM>G :EL >>G S>>K ;BS:K
B=>> DEBGD>G "BE:KBL<A ;BCG: !>A>>E BG LMKBC= F>M A>M P>K>E=;>>E= P::K

F>> P> SBCG @KHHM@>;K:<AM )K@:GBL:MB>L PHK=>G GN >>GF::E @>E>B= =HHK


HN=> PBCS> ;E:GD> F:GG>G '::K =:M P>K>E=;>>E= ;E:==>KM E:G@S::F :?
> IK>LB=>GM O:G => 0>K>GB@=> -M:M>G BL GB>M F>>K SH ;E:GD :EL SBCG OHHK

@:G@>KL > ;HG=LD:GL>EB>K O:G NBMLE:G= BL @>>G F:G NL A>M BL HHD GB>M
HG=>GD;::K =:M => E>B=>KL O:G HK@:GBL:MB>L BG => MH>DHFLM ::GSB>GEBCD
CHG@>K SNEE>G SBCG '::K P>EEB<AM HHD GB>M P:GM E>B=>KL<A:I OK::@M A>>E
:G=>K> <HFI>M>GMB>L =:G <K>:MBOBM>BM
&>B=>KL<A:I >G A>M ;>=>GD>G O:G HIEHLLBG@>G LM::G BG IKBG<BI> EHL O:G
>ED::K )K@:GBL:MB>L AH>O>G ANG M:E>GMOHEE> CHG@> F>=>P>KD>KL GB>M =BK><M
MHM E>B=>KL M> ;HF;:K=>K>G F::K S> SHN=>G P>E O>>E F>>K @>;KNBD DNGG>G
F:D>G O:G ANG =>GDDK:<AM <K>:MBOBM>BM >G B=>>eGKBCD=HF :M @>;>NKM GN
GH@ G:NP>EBCDL > LI>EK>@>EL O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK
AHN=>G =:M @KHM>G=>>EL M>@>G
:M => P>@ HFAHH@ BG => ABeK:K<AB> Sk O>>E ::G=:<AM O>K>BLM =:M =>
DEBFF>KL HG=>KP>@ GH@ P>E >>GL O>K@>M>G P:M >B@>GEBCD A>M =H>E O:G =>
HK@:GBL:MB> P:L PHK=M –CGMC>L ::G@>LMBIM =HHK !>HK@> -ANEMS -ANEMS
;>DE>>==> O>KL<ABEE>G=> FBGBLM>KLIHLM>G BG => 0>K>GB@=> -M:M>G SHP>E
HG=>K (BQHG :EL HG=>K ,>:@:G ':G:@>F>GM;H>D>G:NM>NK .HF *>M>KL
<BM>>KM -ANES :EL OHE@M Ž3GM ;GE= LG HM:DA; K=JNA;= OAL@ L@= @A?@=KL G> A<=9DK :ML QGM
?=L KG ;9M?@L MH AF L@= *GO=J !9E= L@9L QGM >GJ?=L QGMJ OGJL@Q 9KHAJ9LAGFK  1::K

;BC .HF *>M>KL ::GM>D>GM =:M ABC =>S>E?=> HIF>KDBG@ HHD :E O:G O>KL<ABE

E>G=> )L A>>?M @>AHHK=

;<><MFC><EM8EKI8EJG8I8EK<@E=FID8K@<
>G BGGHO:MB>? B=>> ;>@BGM F>>LM:E F>M >>G @>=:<AM>—BML '::K GB>M >ED <K>

:MB>? B=>> BL HHD >>G @H>= B=>> )F <K>:MB>O> B=>>eG O>K=>K NBM M> P>KD>G >G
=HHK M> K>D>G>G SBCG =:M: GH=B@ >G :G=>K> ::GONEE>G=> BG?HKF:MB> #G =>
OHKB@> >>NP P:L =B> BG?HKF:MB> F>>LM:E :?@>L<A>KF= >G K>E:MB>? HGMH>@:G

D>EBCD %EBFF>G BG => ABeK:K<AB> P:L O::D => >GB@> MH>@:G@LIHHKM MHM =B>

0-
 8% 0) 2 8+)( -. 8&) 8) 6 - 2 2 ) 8 ; ) 6/ ) 2 (%2 - 2 , - ¾ 6 % 6', - ) ¾ 2

<KN<B:E> BG?HKF:MB> #G => G>MP>KD


>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M CHG@
<K>:MB>? M:E>GM ><AM>K LG>E >G OKBC F:DD>EBCD MH>@:G@ MHM >GHKF> AH>O>>E

A>=>G BG?HKF:MB> >G :F;BMB>NS> CNGBHK F>=>P>KD>K D:G OB: A>M ;>=KBC?L

G>MP>KD H? OB: BGMK:G>M >LL>GMBeE> BG?HKF:MB> HGMLENBM>G =B> >>G =><>GGBNF


@>E>=>G GH@ :<AM>K @>LEHM>G =>NK>G BG HK=G>KL >G :K<AB>?D:LM>G E:@ HI@>

LE:@>G ">M BL M>@>GPHHK=B@ GB>M HG@>;KNBD>EBCD =:M P>KDG>F>KL BG =>


E:@>K> ><A>EHGL OKBC MH>@:G@ A>;;>G MHM A>M @>=B@BM:EBL>>K=> OHEE>=B@> DE:G

M>G;>LM:G= >G =::K L>E><MB>L DNGG>G MH>I:LL>G ">M BL HHD GB>M HG@>;KNBD>

EBCD =:M >>G <HFF>K<B>>E F>=>P>KD>K OB: => I< HI SBCG P>KDIE>D MH>@:G@
A>>?M MHM :EE> @>=>M:BEE>>K=> HFS>M@>@>O>GL O:G => :?@>EHI>G C:K>G >G =::K
LM:MBLMBL<A> ;>P>KDBG@>G HI D:G MH>I:LL>G ">M @>OHE@ BL =:M =B>S>E?=>
:F;BMB>NS> F>=>P>KD>K ;>M>K =:G HHBM SBCG @H>=> B=>>eG O:G SBCG LE><AM>
B=>>eG D:G L<A>B=>G ">M MK:C><M O:G KNP HHKLIKHGD>EBCD B=>> MHM NBMOH>KB@
@>=>M:BEE>>K= IE:G BL A>>E LG>E M> =HHKEHI>G

FL;<I<AFE><I<E
EL P> A>M A>;;>G HO>K CHG@ M:E>GM @::M A>M GB>M SHS>>K HF E>>?MBC= F::K
OHHKG:F>EBCD HO>K HG;>O:G@>GA>B= )O>K => I:K:=HQ =:M @>>G >KO:KBG@ >>G
IK> BL B> HG;>O:G@>GA>B= BL GB>M :EE>>G M> OBG=>G ;BC CHG@>K>G F::K O::D
HHD ;BC HN=>K> CHG@>K>G SH:EL A>KBGMK>=>KL SBC
BGLMKHF>KL HF@>L<AHHE

=>G GB>NP ::G@>MKHDD>G P>KDG>F>KL =B> NBM >>G A>>E :G=>K> ;>=KBC?LM:D
DHF>G DHKMHF :EE> GB>NPDHF>KL BG >>G HK@:GBL:MB> :M BL => DK:<AM O:G
=> ;NBM>GLM::G=>K >G DK:<AM =B> O::D HG=>KL<A:M PHK=M )? =HFP>@
@>G>@>>K=
#G A>M F:G:@>F>GM;H>D *9J9<A?E9K '=FL9D= EG<=DD=F NGGJ <= LG=CGEKL
;>L<AKBC?M $H>E :KD>K O>E> O>KF:D>EBCD> IK:DMBCDOHHK;>>E=>G AB>KO:G >
KH=> =K::= O:G :E =B> OHHK;>>E=>G BL =:M => ;NBM>GLM::G=>K H? => GB>NPDH

F>K GB>M @>ABG=>K= PHK=M =HHK SBCG >KO:KBG@ F::K F>M SBCG ?KBLL> ;EBD >>G

OHN=B@ SB>M P::K BG => HK@:GBL:MB> @>F:DD>EBCD O>K;>M>KBG@>G SBCG ::G M>
;K>G@>G > >KO:K>G F>=>P>KD>KL A>;;>G AB>K F>>K FH>BM> F>> =HHK=:M
SBC :E @>P>G= SBCG ::G => ANB=B@> LBMN:MB> >G :EE>KE>B O:LM> @>PHHGM>L
A>;;>G ::G@>E>>K=
0HE@>GL :KD>K DNGG>G F>=>P>KD>KL =::KHF CNBLM BG ANG >>KLM> P>KD

P>>D => F>>LM> BGGHO:MB>O> P::K=> E>O>K>G >LHG=:GDL PHK=M ;BGG>G


HK@:GBL:MB>L F::K S>>K P>BGB@ @>;KNBD@>F::DM O:G =BM IHM>GMB>>E > @:G@

;:K> @>=:<AM> BL =:M GB>NPDHF>KL ANG FHG= FH>M>G AHN=>G 4> FH>M>G
>>KLM BG@>P>KDM PHK=>G >G >KO:KBG@ HI=H>G ::KG: BL A>M OKH>@ @>GH>@
HF SB<A F>M A>M ;>E>B= M> ;>FH>B>G >G B=>>eG M> LINB>G
> HK@:GBL:MB>L =B> PbE :E =:GD;::K @>;KNBDF::DM>G O:G => <K>:MB>O>
DK:<AM O:G => ;NBM>GLM::G=>K P:K>G BG => OHKB@> >>NP OHHKG:F>EBCD ::G

@>P>S>G HI GB>NP> F>=>P>KD>KL >G BG<B=>GM>>E >>G BGM>KBF


F:G:@>K
'::K BG => >:LR<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> PHK=M =:M IHM>GMB>>E ::G <K>:MB>O>

0.
) %7 ='6%8- )

=>GDDK:<AM O:G => ;NBM>GLM::G=>K HG>BG=B@ O>>E @KHM>K =HHK=:M >K OB: =>
=BO>KL> BG?HKF>E> G>MP>KD>G @>INM D:G PHK=>G NBM => B=>>eGKBCD=HF O:G
DE:GM>G E>O>K:G<B>KL ;>E:G@A>;;>G=>G >G B>=>K> :G=>K> ;>E:G@LM>EE>G=>
BG => ;JGO<
1:GG>>K >K BG HK@:GBL:MB>L PHK= @>LIKHD>G HO>K O>K:G=>KBG@>G >G
BGGHO:MB>L O:EM K>@>EF:MB@ => M>KF GML
G>
L@=
:GP =>GD>G > K>:EBM>BM BL
><AM>K =:M => F>>LM> O>K:G=>KBG@>G >G BGGHO:MB>L GB>M SHS>>K HGMLM::G =HHK
GML
G>
L@=
:GP =>GD>G F::K OHHK:E =HHK GML
G>
L@=
:GP E>S>G >G HGMFH>M>G

;I<DG<CJKLJJ<E@;<<<EL@KMF<I@E>
#G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L SBCG >K :EMBC= P>E BG=BOB=N>G @>P>>LM =B> >K
BG LE::@=>G HF F>M O>>E >GMAHNLB:LF> >G =HHKS>MMBG@LO>KFH@>G => ABeK:K

<ABL<A> E:@>G M> MKHML>K>G >G ANG B=>>eG =HHK M> E:M>G LMKHF>G MHM => MHI
O:G => ABeK:K<AB> '::K =:G
">M @:G@;:K> O>KOHE@ P:L =:M => ;>LENBMOHKFBG@ O>>E MBC= DHLMM> EL >K
:E >>G –:M DP:F O:G ;HO>G:? =:G @BG@ =::K SH O>>E MBC= HO>KA>>G =:M A>M
::GO:GD>EBCD> >GMAHNLB:LF> :EP>>K —BGD P:L @>M>FI>K=
>G :G=>K MRI>K>G= O>KL<ABCGL>E BL =:M A>M HHKLIKHGD>EBCD> B=>> M>KN@

DHFM BG ::G@>I:LM> OHKF -HFL S>E?L ;BCG: HGA>KD>G;::K )? NBM@>K>D>G=


=> <KNQ O:G A>M HHKLIKHGD>EBCD> B=>> BL >K NBM@>–EM>K=
4HP>E =B> O>KMK:@BG@ :EL =B> ::GI:LLBG@>G OHKF>G =K>FI>EL
#G => >:LR<K:MB> DNGG>G B=>>eG OKBCP>E HGFB==>EEBCD O:G:? A>M HGM

LM::GLFHF>GM P:GG>>K A>M >GMAHNLB:LF> HI SBCG AHH@LM BL PHK=>G


HF@>S>M O:G B=>> G::K NBMOH>KBG@
">M <KN<B:E> O>KL<ABE BL => >QMK>F> =:EBG@ O:G => HILM:KMDHLM>G
#G => HN=> ><HGHFB> P:L A>M P:<AM>G HI => ABeK:K<ABL<A> ;>LENBMOHK

FBG@ GHH=S:D>EBCD > NBMOH>KBG@ O:G B=>>eG DHLMM> O::D O>>E @>E= >G =>
;N=@>MM>G FH>LM>G ;BGG>G => ABeK:K<AB> PHK=>G O:LM@>LM>E= :EOHK>GL F>G
O:G LM:KM DHG @::G #G => >:LR<K:MBL<A> L:F>GE>OBG@ BL A>M BG => F>>LM>
@>O:EE>G FH@>EBCD HF SHG=>K DHLM>G :EMA:GL F>M ;>ANEI O:G => ;>LM::G=>
FB==>E>G M> ;>@BGG>G F>M => NBMOH>KBG@ O:G B=>>eG EL >K BG >>G E:M>K LM:

=BNF :ELGH@ ;N=@>MM>G H? ::GONEE>G=> BGO>LM>KBG@>G GHH=S:D>EBCD SBCG


DNGG>G =>S> ;>LEBLLBG@>G O>>E @>F:DD>EBCD>K >G LG>EE>K @>GHF>G PHK=>G
=HHK=:M => >>KLM> M:LM;:K> K>LNEM:M>G O:G A>M B=>> :E SB<AM;::K SBCG

0/
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB.J8D<E><M8K
%PWFMNLIXYMXFVIOIRZERHIOVIHMIXGVMWMWHIKVSXIRHIVEEVHITYFPMIOIPMNO
ZIVOSRHMKIRHEXSRWLYMHMKIKIPHWXIPWIPRMIXPERKIVZSPHSIXIREERLIV^MI
RMRKXSIMWKEERWXIIHWQIIVQIRWIR^MGLEJZVEKIR[EXMWKIPHIMKIRPMNO#
(ERHVMRKX[IIVLIXFIWIJHSSVHEXSRWKIPHEPPIIRRSKQEEVIIRZMVXYIIP
KIXEPMW[EEVZERHI[EEVHIYMXWPYMXIRHMWKIFEWIIVHSTZIVXVSY[IR(EX
MR^MGLXSTIRXHI[IKREEVEERZYPPIRHISJEPXIVREXMIZIKIPHQMHHIPIR&MN
ZSSVFIIPH^qPJKIPHHVYOOIR
+IPHFPMNOXRMIXEPPIIRIIRVYMPQMHHIPXI^MNRQEEVSSOLIXQEGLXWQMHHIP
ZERHIFYVIEYGVEXMI(SSVKIPHWXVSQIRZVMNXIKIZIRSJXIKIRXILSYHIR
SIJIRXHILMtVEVGLMIQEGLXYMX-RHILYMHMKIWEQIRPIZMRKMWLIXKIPHHIR
OIR ^z HSQMRERX KI[SVHIR HEX SVKERMWEXMIW IR MRHMZMHYIR ZIVOIIVHI
FIWPMWWMRKIR RIQIR IR HEX LIX ^MGLX ST KSIHI STPSWWMRKIR SRXRSQIR
[SVHX%PW[IMRSRWHIROIRRMIXPERKIVKIPHGIRXVEEPWXIPPIRQEEVZIIP
QIIV OMNOIR REEV [EEVHI [SVHIR FIXIVI WPMQQIVI IIRZSYHMKIVI IR
KSIHOSTIVI STPSWWMRKIR ^MGLXFEEV (I [IXIRWGLET HEX SSO KIPH EPPIIR
QEEVKIFEWIIVHMWSTZIVXVSY[IRQEEOXLIXKIQEOOIPMNOIVSQXIZIVXVSY
[IRST[EEVHI

(''
N88I;<9<G8C@E>
. N8K@J><C;6
1:M BL @>E= B> OK::@ PHK=M F::K S>E=>G @>LM>E= :M BL HIO:EE>G= P:GM
A>M ?>GHF>>G @>E= LI>>EM >>G S>>K =HFBG:GM> KHE BG A>M ;>LM::G O:G SHP>E
BG=BOB=N>G :EL HK@:GBL:MB>L 0HHK F>GB@>>G BL @>E= S>E?L => LE>NM>E MHM A>M
@>END 0HHK :G=>K>G BL @>E= MH<A HI SBCG FBGLM => FHMHK O:G A>M ;>LM::G
'GF=Q E9C=K L@= OGJD< ?G JGMF< SH ENB=M => ;>D>G=> S>@LPBCS> '::K :EL @>E=
SH ;>E:G@KBCD BL P::KHF OK::@M =:G LE><AML >>G >GD>E> SHG=>KEBG@ SB<A :?
P:M @>E= IK><B>L BL
4H P:L A>M MHM=:M BG  >>G FHG=B:E> –G:G<BeE> <KBLBL NBM;K:D -<ABCG

;:K> S>D>KA>=>G ;EBCD>G HI>>GL FBG=>K S>D>K M> SBCG ">M HG::GM:LM;:K>
BGLMBMNNM ;:GD ;EBCDM ;BCOHHK;>>E= O>>E P:GD>E>K M> SBCG =:G B>=>K>>G :EMBC=
@>=:<AM A:= >G ;:GD D:G HFO:EE>G SH E>S>G P> HI>>GL =:@>EBCDL BG =>
DK:GM >G ;:GD DHG :EMBC= :E HFO:EE>G F::K =:M P:L >>G SNBO>K MA>HK>MBL<A
L<>G:KBH =:M :EE>>G @HE= OHHK A>>E DE>BG> ;:GD>G BG => F:K@> O:G => –G:G

<BeE> P>K>E= 1B> ;BCOHHK;>>E= BG  IN;EB>D>EBCD SHN ;>P>K>G =:M HHD


(
',) H? HKMBL :GD ?:BEEB>M SHN DNGG>G @::G SHN P::KL<ABCGEBCD
OHHK @>D PHK=>G O>KDE::K= H? BG A>M @NGLMB@LM> @>O:E GB>M L>KB>NL PHK=>G
@>GHF>G '::K BG  >G  @::G P>K>E=PBC= M:EEHS> @KHM> ;:GD>G HO>K
=> DHI G=>K> ;:GD>G >G O>KS>D>K::KL ‹ P::KHG=>K >GD>E> O:G => @KHHMLM>
M>K P>K>E= ‹ PHK=>G M>KG:NP>KGHH= @>K>= =:GDSBC =NBS>G=>G FBEC:K=>G
>NKHL ::G D:IBM::EBGC><MB>L O:G HO>KA>=>G P::KO:G => @>OHE@>G GH@ GB>M
SBCG M> HO>KSB>G #G =BM GB>NP> –G:G<BeE> E:G=L<A:I PHK=M => OK::@ 1:M BL
@>E= >B@>GEBCD HI>>GL A>>E :<MN>>E >G K>E>O:GM ">M BL GB>M E:G@>K => >GD>E>
SHG=>KEBG@ =B> =>S> OK::@ LM>EM

><C;<MFCL<<IK
">M :GMPHHK= HI => OK::@ P:M @>E= BL O>K:G=>KM BG => EHHI =>K >>NP>G
0HHK >>G A>E=>K ;>@KBI O:G A>M ?>GHF>>G @>E= ;EBDD>G P> DHKM M>KN@ HI =>
@>L<AB>=>GBL >KO:G
E F>>K =:G OB>K=NBS>G= C::K @>E>=>G ;>=:<AM>G LEBFF>KBD>G =:M KNBE
BG G:MNK: O::D >K@ HFLE:<AMB@ BL >G @>;KNBDM> F>G =::KHF DEHFIC>L @HN=
:EL KNBEFB==>E ">M G:=>>E =::KO:G P:L =:M => DEHFIC>L LM>>=L @>PH@>G

('(
) %7 ='6%8- )

FH>LM>G PHK=>G HF => P::K=> O:LM M> LM>EE>G > OHE@>G=> –G:G<BeE> BGGH

O:MB> P:L => BGMKH=N<MB> O:G FNGM>G > P::K=> P:L :E BG => FNGM @>LE:

@>G
>G @KHM> S:D OHE FNGM>G P:L SP::K >G E:LMB@ M> O>KOH>K>G :M IKH

;E>>F P:L HI M> EHLL>G =HHK FNGM>G ;BC >>G ;:GD M> LMHKM>G EG KNBE DK>>@
F>G >>G LMHKMBG@L;>PBCL #G >>G LM:= O>K=>KHI DHG F>G ;BC >>G :G=>K –EB::E
O:G => ;:GD A>M LMHKMBG@L;>PBCL P>>K HFKNBE>G OHHK >>G S:D OHE FNGM>G
::KG: P:L A>M GH@ F::K >>G DE>BG> LM:I =:M A>M IKH<>L O:G HFKNBE>G P>K=
HO>K@>LE:@>G >G A>M LMHKMBG@L;>PBCL ::G MHHG=>K :EL ;>M::EFB==>E P>K=
@>;KNBDM P::KF>> => OHHKEHI>K O:G A>M ;:GD;BEC>M P:L HGMLM::G
> LM::M <E:BF=> =::KG: A>M FHGHIHEB> HI A>M =KNDD>G >G NBM@>O>G O:G
;:GD;BEC>MM>G =HHK A>M LM::ML@>E= NBM M> KH>I>G MHM >GB@ P>MMB@ ;>M::EFB=

=>E )HKLIKHGD>EBCD PHK=>G => ;:GD;BEC>MM>G GH@ @>=>DM =HHK >>G HG=>K

EB@@>G=> @HN=OHHKK::= F::K BG MBC=>G =:M => LM::M @>E= M> DHKM DHFM OHHK
=> HO>KA>B=LNBM@:O>G OHHK:E BG MBC=>G O:G DHLM;:K> HHKEH@>G HGM=>DM> =>
LM::M >>G @>F:DD>EBCD> F:GB>K HF A>M ;>@KHMBG@LM>DHKM HI M> EHLL>G >QMK:
;:GD;BEC>MM>G E:M>G =KNDD>G "B>K=HHK P>K= A>M @>E= FBG=>K P::K= BG—:

MB> @>GH>F=
)F => @>O:K>G O:G BG—:MB> M> ;>M>N@>E>G P>K= BG A>M :DDHHK= O:G
K>MMHG 1HH=L @>LEHM>G > =>>EG>F>G=> E:G=>G DHII>E=>G => P::K=>
O:G ANG G:MBHG:E> O:ENM: ::G => P::K=> O:G => F>KBD::GL> =HEE:K >G =>
=HEE:K HI SBCG ;>NKM P>K= @>DHII>E= ::G => @HN=OHHKK::= ">M @>E=LRL

M>>F P:L @>;:L>>K= HI >>G SH@>GH>F=> @HN=>G LM:G=::K= BG MA>HKB> P:L


A>M FH@>EBCD HF => ;:GD;BEC>MM>G HF M> KNBE>G OHHK @HN= >G =::K::G HGM

E>>G=> A>M @>E= SBCG P::K=> H? ;>M>K @>S>@= SBCG @>EHH?P::K=B@A>B=


">M K>MMHG 1HH=LLRLM>>F ?NG<MBHG>>K=> >GB@> =><>GGB: NBMLM>D>G=
F::K =:M G:F GB>M P>@ =:M => =>>EG>F>G=> E:G=>G ANG FHG>M:BK> HG:?

A:GD>EBCDA>B= =>>EL A:==>G :?@>LM::G ::G => F>KBD::GL> HO>KA>B= K>M

MHG 1HH=L P:L @>;:L>>K= HI A>M O>KMKHNP>G O:G => P>K>E=><HGHFB> BG =>
=BL<BIEBG> O:G A>M F>KBD::GL> FHG>M:BK> ;>E>B= :M O>KMKHNP>G P>K=
FBG=>K MH>G => F>KBD::GL> HO>KA>B= A>M ;>LENBM G:F HF O>E> =HEE:KL ;BC
M> =KNDD>G HF => 0B>MG:FHHKEH@ M> DNGG>G –G:G<B>K>G 0>>E E:G=>G PBL

L>E=>G =::KHF ANG =HEE:KOHHKK::= HF BG @HN= "B>K=HHK DKHFI => F>KB

D::GL> @HN=OHHKK::= SH LM>KD =:M => 0>K>GB@=> -M:M>G @>GHH=S::DM P:K>G


HF => @HN=>G LM:G=::K= EHL M> E:M>G 4H=H>G=> DP:F BG A>M K>MMHG
1HH=LLRLM>>F M>G >BG=>
-BG=L BL => P::K=> O:G A>M @>E= >B@>GEBCD NBMLENBM>G= GH@ @>;:L>>K=
HI O>KMKHNP>G > >GB@> K>=>G P::KHF PBC SHO>>E P::K=> A><AM>G ::G >>G
;BEC>M O:G AHG=>K= >NKH BL =:M PBC >>G KHMLO:LM O>KMKHNP>G A>;;>G =:M :E
HGS> F>=>;NK@>KL =:M ;BEC>M SNEE>G :<<>IM>K>G :EL ;>M::EFB==>E SH=:M P>
A>M @>E= M> :EE>G MBC=> HO>K:E DNGG>G BGKNBE>G OHHK @H>=>K>G >G =B>GLM>G #G
=> F>>LM> P>LM>KL> ><HGHFB>eG BL A>M O>KMKHNP>G SH HG@>D>G= @KHHM =:M

(')
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

=> P::K=> O:G @>E= F:LL::E :EL >>G HG;>MPBLM;:K> O:GS>E?LIK>D>G=A>B=


PHK=M ;>L<AHNP=
4H A>>E O:GS>E?LIK>D>G= BL =:M A>E>F::E GB>M P:GM >K SBCG @>GH>@ OHHK

;>>E=>G O:G E:G=>G P::K => BG—:MB> SH AHH@ BL =:M => ;NK@>KL ANG >B@>G
FHG>M:BK> :NMHKBM>BM>G =NL=:GB@ P:GMKHNP>G =:M >>G @KHHM =>>E O:G =>
EHD:E> A:G=>E BEE>@::E F>M ;NBM>GE:G=L> O:ENM: PHK=M ;>M::E= BG IE::ML O:G
F>M => >B@>G G:MBHG:E> O:ENM: '::K BG => P>LM>KL> ><HGHFB>eG BL A>M O>K

MKHNP>G =NL=:GB@ @KHHM =:M >K S>E?L LM>>=L F>>K @BK::E @>E= D:G PHK=>G
@><K>e>K= 1B> >>G ANBL PBE DHI>G D:G ;BCOHHK;>>E= ;BC => ;:GD 
>NKH E>G>G > ;:GD L<A>IM =B> >NKH NBM A>M GB>ML =HHK A>M BGOH>

K>G O:G S>L <BC?>KMC>L BG >>G <HFINM>KLRLM>>F )I =:M FHF>GM BL => MHM:E>
@>E=OHHKK::= MH>@>GHF>G
">M ANB=B@> @>E= BL @>eOHEN>>K= MHM >>G @>M:E HI >>G =:@:?L<AKB?M >M:

EBG@>G @>L<AB>=>G @BK::E F>M IBG H? F>M <K>=BM<:K= :G => F>>LM> ;>M::E

MK:GL:<MB>L DHFM @>>G ;:GD;BEC>M F>>K M> I:L (:=:M >>KLM => FH@>EBCDA>B=
P>K= EHL@>E:M>G HF ;:GD;BEC>MM>G M>@>G @HN= BG M> PBLL>E>G BL GN S>E?L =>
FH@>EBCDA>B= EHL@>E:M>G HF A>M @>E= M>@>G FNGM>G >G ;:GD;BEC>MM>G BG M>
PBLL>E>G EMA:GL GB>M :EE>F::E M>@>EBCD 1:GM => MHM:E> @>E=AH>O>>EA>B= BL
O>E> F:E>G @KHM>K =:G => MHM:E> AH>O>>EA>B= ;:GD;BEC>MM>G
">M <K>eK>G O:G @>E= BL GB>M E:G@>K A>M IKBOBE>@> O:G => LM::M ">M HO>K

@KHM> =>>E O:G A>M @>E= =:M =:@>EBCDL PHK=M @>L<A:I>G PHK=M @><K>e>K=
=HHK ;:GD>G I:KMB<NEB>K> HK@:GBL:MB>L =NL 1>EBLP::K BL =:M ::G LMK>G@>
HO>KA>B=LK>@>EL @>;HG=>G SH=:M => ;:GD>G GB>M HG@>;K>B=>E= @>E= DNGG>G
L<A>II>G F::K P::K K>@>EL >G P>MM>G SBCG SBCG BGO>GMB>O> F>GL>G =B> =>
F:S>G BG => P>M HGM=>DD>G >G E>@:E> <HGLMKN<MB>L ;>=>GD>G HF => P>M M>
HFS>BE>G 4H HGMLMHG= => DK>=B>M<KBLBL =HHK=:M ;:GD>G ANG P>MM>EBCD>
KNBFM> HF DK>=B>M>G M> O>KLMK>DD>G E>>L @>E= M> L<A>II>G O>K@KHHMM>G
=HHK ANG NBMLM::G=> DK>=B>M>G M> DGBII>G M> IE:DD>G M> ;NG=>E>G >G =HHK
M> LENBS>G G::K :G=>K> ;:GD>G >G BGLMBMNMBHG>E> ;>E>@@>KL

;<BFDJKM8E;<><C;@E><E@<LIJ
#G => ;:GDP>K>E= P>K= => :?@>EHI>G =><>GGB: >>G BFF>GL LM>EL>E O:G
–G:G<BeE> =>KBO:M>G HGMPBDD>E= )HKLIKHGD>EBCD P:K>G =>S> =>KBO:M>G
;>=H>E= HF A:G=>ELKBLB<HL :? M> =>DD>G '>M ;>ANEI O:G HIMB>L DHG=>G
HG=>KG>FBG@>G SB<A ;BCOHHK;>>E= P:I>G>G M>@>G A>M KBLB<H O:G @KHM> IKBCL

L<AHFF>EBG@>G O:G @KHG=LMH?IKBCS>G H? PBLL>EDH>KL>G '::K BG => IK:DMBCD


P>K=>G =>S> =>KBO:M>G HI @KHM> L<A::E @>;KNBDM HF M> LI><NE>K>G ">M
FB==>E P:L >K@>K =:G => DP::E #G IE::ML O:G =:M => KBLB<HL O>KDE>BG=
P>K=>G P>K=>G => KBLB<HL >K CNBLM =HHK O>K@KHHM '>M >GB@> K>@>EF::M P>K=
=> –G:G<BeE> P>K>E= HI@>L<AKBDM =HHK BG<B=>GM>G P::K;BC HG=>KG>FBG@>G
H? ;:GD>G >>G FBEC:K=>GLMKHI E>=>G =HHK HGDNG=> HO>KFH>= H? ?K:N=> F>M
=>KBO:M>GLI><NE:MB> =HHK LE><AML bbG H? >GD>E> BG=BOB=N>E> P>KDG>F>KL

('*
) %7 ='6%8- )

>KG:K= &B>M:>K BL >>G O:G => S>E=S:F> SHG=>KEBG@>G =B> :E BG => OK::@
LM>E=> 1:M BL @>E= "BC ;>:GMPHHK=M =B> OK::@ BG >>G =BD ;H>D .@= MLMJ= G>
'GF=Q SB> AHH?=LMND P::KBG ABC FBG H? F>>K => DK>=B>M<KBLBL O:G MB>G
C::K E:M>K OHHKLI>EM &B>M:>K LM>EM =:M LE><AML A>>E P>BGB@ F>GL>G SB<A >KO:G
;>PNLM SBCG =:M P> BG >>G P>K>E=PBC= <:LBGH E>O>G P::KBG =:@>EBCDL ;BCG:
 FBEC:K= =HEE:K O:G >B@>G::K PBLL>EM -E><AML IKH<>GM =::KO:G PHK=M
;>LM>>= HF @H>=>K>G H? =B>GLM>G M> ;>M:E>G >G IKH<>GM @::M HF BG LI><N

E:MB>L &B>M:>K <HG<EN=>>KM =:M A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F ?NG=:F>GM>>E BGLM:

;B>E BL > –G:G<BeE> <KBLBL BL @>>G MBC=>EBCD IKH;E>>F F::K >>G LMKN<MNK>>E
IKH;E>>F :E=NL &B>M:>K HF=:M A>M @>E=LRLM>>F :E >>NP>G @>E>=>G =HHK =>
F>GL BL HGMPHKI>G BG >>G MBC= =B> :G=>KL P:L =:G => ANB=B@> MBC=
#G => ANB=B@> MBC= FH>M>G =BO>KL> MHI?NG<MBHG:KBLL>G O:G ;:GD>G >G
–G:G<BeE> :NMHKBM>BM>G F>M L<AKHHF >KD>GG>G =:M >K =HHK •F9F;A9D =F?AF==

JAF? >>G LM>EL>E O:G –G:G<BeE> =>KBO:M>G BL HGMLM::G =:M =NL=:GB@ <HFIE>Q
BL =:M S>E?L => MHI O:G => –G:G<BeE> P>K>E= A>M @>A>>E O:G A>M @>E=LRLM>>F
GB>M F>>K A>E=>K D:G HO>KSB>G (:=:M => P>LM>KL> ><HGHFB>eG @>MKH??>G
P>K=>G =HHK >>G P>K>E=PBC=> DK>=B>M<KBLBL EB>I A>M KHMLO:LM> O>KMKHNP>G BG
A>M @>E=LRLM>>F >>G —BGD> =>ND HI &B>M:>KL ;H>D NBM ;>E>>?=> >>G
P:K> K>OBO:E >G >K DEBGDM >>G LM>>=L ENB=>K> HIKH>I MHM >>G ?NG=:F>GM>E>
A>KSB>GBG@ O:G A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F HF=:M A>M LRLM>>F B>ML M> KB@HN

K>NL BL =HHK@>eOHEN>>K=

?L@;@>><C;JPJK<<DJK88KK<I;@J:LJJ@<
)O>K:E BG A>M E:G= SBCG INMM>G SHG=>K =:M =:M >>G IKH;E>>F BL F::K SH=K:
>K@>GL >>G HGHIE>MM>G= D:E? SH =HF BL HF BG SHG INM O:EE>G DEBGDM :E LG>E
=> KH>I HF => INM M> =>FI>G ">M BL >>G G:MNNKEBCD> K>:<MB> O:G O>>E
F>GL>G HF ;BC >ED HGA>BE F::MK>@>E>G M> O>KE:G@>G HF KBLB<HL NBM M> LENB

M>G >G MH>DHFLMB@ HGA>BE M> OHHKDHF>G #G =:M EB<AM ;>SB>G P>DM A>M @>>G
>GD>E> O>KPHG=>KBG@ =:M SH=K: >K >>G –G:G<BeE> <KBLBL NBM;K>>DM >K F>GL>G
HILM::G =B> KH>I>G =:M >K B>ML ?NG=:F>GM>>E FBL BL F>M A>M @>E=LRLM>>F #L
=:M ;HKK>EIK::M 4BCG =:M @>ENB=>G NBM => HG=>K;NBD O:G => L:F>GE>OBG@ )?
BL >K =BM D>>K ><AM B>ML FBL ">M SBCG =BM D>>K GB>M => FBGLM>G =B> O:G SB<A
E:M>G AHK>G >G DE>BG> ;EH>FE>SBG@

› $>:G
E:N=> .KB<A>M ?>;KN:KB 
EE>L FH>M O>K:G=>K>G 1> FH>M>G ;>L>??>G =:M A>M LRLM>>F M> SP:D BL
@>;E>D>G 
$=9F
D9M<= .JA;@=L AK HJ=KA<=FL N9F <= MJGH=K= =FLJ9D= 9FC

('+
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

› !>HK@> -HKHL :N@NLMNL 


">M –G:G<BeE> LRLM>>F EHHIM HI SBCG >BG=> 
!=GJ?= -GJGK AK :=MJKKH=;MD9FL •D9FLJGGH =F GF<=JF=E=J E=L ==F ?=K;@9L N=JEG

?=F N9F EADB9J< <GDD9J O99JE== @AB GH <= = HD99LK KL99L N9F GJ:=K J9F?DABKL
N9F JABCKL= E=FK=F L=J O=J=D< 99JF99KL AK -GJGK 9ML=MJ N9F NAB> :G=C=F O99JGF

<=J = R==H:=D N9F <= E=JAC99FK= E9;@L  >G = ADDMKA= N9F GF>=AD:99J@=A<
 

› BEE !KHLL :N@NLMNL 


#G => –G:G<BeE> P>K>E= BL => :?@>EHI>G C:K>G F>M •F9F;A9D =F?AF==JAF?
>>G L<A:=NPLRLM>>F @><K>e>K= P::KF>> PBGLM>G DNGG>G PHK=>G
@>MHO>K= >G O>KEB>S>G DNGG>G PHK=>G O>K;HK@>G >S> P>K>E= BL GN
BG@>LMHKM 
ADD !JGKK AK <= ?JGGLKL= G:DA?9LA=:=D=??=J L=J O=J=D< 9DK :=@==J<=J N9F @=L G:DA?9

LA=>GF<K *AE;G

› 1:KK>G N??>M 


>KBO:M>G SBCG –G:G<BeE> F:LL:O>KGB>MB@BG@LP:I>GL 
19JJ=F M>>=L KL99L :=C=F< 9DK K O=J=D<K E==KL KM;;=KNGDD= :=D=??=J "AB :=?GF E=L
FA=LK E99J H9KK==J<= :=?AF  ADD !9L=K 9DK JABCKL= H=JKGGF L=J O=J=D<

› (B<HE:L -:KDHSR L>IM>F;>K 


> F:GB>K P::KHI A>M P>K>E=PBC=> D:IBM:EBLF> P>KDM FH>M @KHG=B@
M>@>G A>M EB<AM PHK=>G @>AHN=>G > DK>=B>M<KBLBL A>>?M >KGLMB@> HGOHE

DHF>GA>=>G ;EHHM@>E>@= BG => PBCS> P::KHI ;:GD>G BGM>KG:MBHG::E


S:D>G=H>G ">M P>K>E=PBC=> –G:G<BeE> LRLM>>F FH>M PHK=>G A>KSB>G
SH:EL P> HHD BG A>;;>G @>=::G BG K>MMHG 1HH=L 1> DNGG>G =>
><HGHFB> O:G => > >>NP GB>M ;EBCO>G ;>LMB>K>G F>M => BGLMKNF>GM>G
O:G => > >>NP 
(A;GD9K -9JCGRQ AK HJ=KA<=FL N9F J9FCJABC

› !HK=HG KHPG HDMH;>K 


K FH>M >>G GB>NP K>MMHG 1HH=L DHF>G K BL >>G GB>NP> <HG?>K>GMB>
GH=B@ HF A>M BGM>KG:MBHG:E> –G:G<BeE> LRLM>>F =K:LMBL<A M> A>KOHKF>G
EE>>G =HHK P>K>E=PBC=> :<MB> DNGG>G P> A>M O>KMKHNP>G OHEE>=B@ A>K

LM>EE>G =:M GH=B@ BL HF => BGM>KG:MBHG:E> –G:G<BeE> HK=> HI M> ;HNP>G


> HN=> G:HHKEH@L> –G:G<BeE> BGLMBMNM>G SBCG @>=:M>>K= >G ?NG<MBHG>

K>G GB>M F>>K BG >>G @>A>>E GB>NP MBC=I>KD O:G HI>G ><HGHFB>eG >G
FHG=B:E> <HG<NKK>GMB> 1:M GH=B@ BL @K>GLHO>KL<AKBC=>G= MH>SB<AM HI
–G:G<BeE> BGLMBMNM>G >G P>K>E=PBC=> NGBO>KL>E> :<<HNGM:GMLK>@>EL OHHK
=> P::K=>KBG@ O:G :<MBO: >G I:LLBO: 
!GJ<GF JGOF O9K L=F LAB<= N9F <=R= MALKHJ99C HJ=EA=J N9F F?=D9F<

(',
) %7 ='6%8- )

EL SHP>E ;:GDB>KL :EL ;>E>@@>KL :EL K>@>KBG@LE>B=>KL A>M >KHO>K >>GL SBCG
=:M A>M @>E=LRLM>>F =K:LMBL<A A>KOHKF= FH>M PHK=>G =:G S:E >K O:LM P>E
B>ML @::G O>K:G=>K>G )O>KB@>GL =>GD>G => BG@>PBC=>G =::K;BC GB>M SHS>>K
::G >>G A>KBGOH>KBG@ O:G >>G @HN=>G LM:G=::K= ">M EB@M F>>K BG => EBCG
=>K O>KP:<AMBG@ =:M >K F>>K >G LMK>G@>K> K>@>EL DHF>G =:M A>M MH>SB<AM
PHK=M O>KL<A>KIM >G =:M >K >>G <>GMK:E> P>K>E=;:GD S:E DHF>G
4H=K: A>M @>E=LRLM>>F M>K =BL<NLLB> LM::M K>:@>K>G O>>E F>GL>G O>K;>

M>G 'H>M>G P> A>M @>E= =:G LHFL :?L<A:??>G >G M>KN@ G::K => KNBEA:G=>E
(>> =:M BL GB>M ::G => HK=> ,NBEA:G=>E BL O>>E M> HGA:G=B@ OHHK >>G LE:@>K
=B> ;KHH= PBE DHI>G M>KPBCE => >GB@> ;:DD>K BG => LM:= O>@>M:KBeK BL '::K
KNBEA:G=>E BL GB>M A>M >GB@> :EM>KG:MB>? OHHK @>E= &B>M:>K S>@M AB>KHO>K
!>E= BL GB>M @>F::DM =HHK !H= 1> O>K@>M>G =:M PBCS>E? => ;>=>GD>KL SBCG
O:G A>M ANB=B@> @>E=LRLM>>F =:M ::G => ;KHG EB@M O:G O>>E IKH;E>F>G BG =>
P>K>E= SHP>E HI A>M GBO>:N O:G E:G=>G HK@:GBL:MB>L :EL O:G BG=BOB=N>G
!>E= BL SH O:GS>E?LIK>D>G= @>PHK=>G =:M P> O>K@>M>G =:M >K :EM>KG:MB>O>G
SBCG 
&B>M:>K SB>M S>E? O>>E A>BE BG <HFIE>F>GM:BK> @>E=LRLM>F>G =B> :EL
;N??>K ?NG@>K>G G::LM A>M ANB=B@> ‹ :E =:G GB>M @>K>@NE>>K=> ‹ @>E=LM>EL>E
0>K=>KHI BG =BM AHH?=LMND E>>LM N F>>K AB>KHO>K
#G => >:LR<K:MB> AH>O>G P> ><AM>K GB>M M> P:<AM>G MHM => MHI O:G => ABe

K:K<AB> >>G GB>NP @>E=LRLM>>F A>>?M BG@>OH>K= >G D>GF>KD O:G => >:LR

<K:MB> BL BFF>KL O:G=::@ ;>=:<AM FHK@>G ;>@BGG>G :M D:G HHD F>M
@>E=

M8E><C;E88IN88I;<
#G => >:LR<K:MB> ;EBCDM =:M :E A>>E O>>E O>K:G=>KBG@>G FH@>EBCD PHK=>G =HHK
:EE>>G F::K BG HGL ;K>BG => KHE >G => ;>M>D>GBL O:G @>E= M> GN:G<>K>G HHK
BG :EE> ><HGHFBL<A> IKH<>LL>G >G BG :EE> HK@:GBL:MHKBL<A> FH=>EE>G =>
G:=KND M> O>KL<ANBO>G O:G @>E= G::K P::K=> 4H K>OHENMBHG:BK BL =:M HO>KB

@>GL GB>M ">M BL >>K=>K >>G DP>LMB> O:G M>KN@ G::K => ;:LBL 1:GM S>E?L :EL
P> A>M NBM@:G@LINGM BGM:<M PBEE>G E:M>G =:M @>E= => FHMHK O:G A>M ;>LM::G
BL P::K @::M A>M =:G P>KD>EBCD HF )F => I:IB>K>G ;BEC>MM>G F>M @>E=HI

=KND >G => <BC?>KMC>L HI >>G ;:GDK>D>GBG@ )? @::M A>M HF => HG=>KEB@

@>G=> P::K=> =B> ::G A>M @>E= M>G @KHG=LE:@ EB@M !::M A>M NBM>BG=>EBCD HF
@>E= H? @::M A>M HF P::K=>
> BGOEH>= O:G @>E= BL M> O>K =HHK@>L<AHM>G #G IE::ML O:G K>NS>A:G=B@
ANEIFB==>E HF MK:GL:<MB>L L:F>GP>KDBG@ >G LI><B:EBL:MB> M> ?:<BEBM>K>G BL
@>E= BG A>M =:@>EBCDL E>O>G O>KPHK=>G MHM >>G FB==>E =:M F::K :E M> O::D =>
OHHKNBM@:G@ BG => P>@ SBM =:M ;>=KBCO>G >G HO>KA>B= O>KABG=>KM MHM LE:@

O::K=B@ A:G=>E>G =:M >>G ;>E:G@KBCD> KHE LI>>EM BG A>M HGMLM::G O:G
;NK>:N<K:MB>eG >G =:M ;HO>G:E HI @KHM> L<A::E A>M SB<AM HGMG>>FM HI =>
P>KD>EBCD> P::K=> G =::K=HHK SB>G P> => HIEHLLBG@>G GB>M F>>K

('-
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

!>E= BL BG => MK:=BMBHG>E> ABeK:K<ABL<A> ><HGHFB> SH =HFBG:GM @>PHK=>G


:EL =b F>>M>>GA>B= O:G P::K=> =:M @>E= >G P::K=> IK:DMBL<A LRGHGB>F>G
SBCG @>PHK=>G #G A>M <HEE><MB>? ;>PNLMSBCG BL => OHE@HK=> @>E>B=>EBCD HF@>

=K::B= )HKLIKHGD>EBCD P:L A>M SH ::G B>ML O:G P::K=> DNG C> >>G IKBCL

D::KMC> A:G@>G '::K =:M P>K= M>G HGK><AM> HF@>=K::B= A>M IKBCLD::KMC>
;>I::EM GN P:M => P::K=> BL B> <HEE><MB>O> @>=:<AM> BL ::G A>KSB>GBG@ MH>
EL => ;>NKLP::K=> O:G >>G ;>=KBC? ;BGG>G >>G C::K F>M MHM IKH

<>GM =::EM ‹ SH:EL =BO>KL> ;>=KBCO>G HO>KDP:F BG   ‹ M>KPBCE ;BC =B>


;>=KBCO>G GH@ G>M SH O>>E F>GL>G P>KD>G GH@ G>M SH O>>E IKH=N<M>G
@>F::DM PHK=>G >G GH@ G>M SH O>>E IKH=N<M>G O>KDH<AM PHK=>G M>@>G
=>S>E?=> IKBCS>G =:G BL A>M GB>M F>>K OHE M> AHN=>G =:M => –G:G<BeE>
P::K=> :EMBC= >>G @H>=> :?LIB>@>EBG@ BL O:G => P>KD>EBCD> P::K=> ">M
;>E:G@ O:G P::K=>;>I:EBG@ ;EBC?M HGO>KFBG=>K= @KHHM '::K => PBCS>
P::KHI => P::K=> ;>I::E= PHK=M BL MH> ::G A>KSB>GBG@ ::G F>>K <HGM:<M
F>M => P>KD>EBCDA>B= > FHG=B:E> –G:G<BeE> <KBLBL O:G  BL BG => D>KG
>>G K><AMLMK>>DL NBMOEH>BL>E O:G => MH>@>GHF>G O>KPBC=>KBG@ MNLL>G –G:G

<BeE> P::K=>;>I:EBG@ >G => HG=>KEB@@>G=> K>eE> P::K=>


">M HGO>KFBC=>EBCD> @>OHE@ O:G >>G M> O>K =HHK@>L<AHM>G G:=KND HI
@>E= >G M> P>BGB@ HH@ OHHK P::K=> BL =:M SHP>E HO>KA>B= ;>=KBCO>G :EL BG=B

OB=N>G OHHKM=NK>G= ;>LEBLLBG@>G G>F>G =B> MHM F::ML<A:II>EBCD> :<AM>K

NBM@:G@ E>B=>G G NBM>BG=>EBCD =NL MHM >>G :<AM>KNBM@:G@ O:G =B>S>E?=>


HO>KA>B= ;>=KBCO>G >G ;NK@>KL
EL => G:=KND PHK=M O>KE>@= O:G @>E= G::K P::K=> PHK=>G :G=>K>
;>LEBLLBG@>G @>GHF>G =B> HI M>KFBCG F>>K IKH–CM HIE>O>K>G >G M> LM>KD>
G:=KND HI @>E= =::K>GM>@>G E>B=M MHM HG>O>GK>=B@ O>>E DHKM>M>KFBCG;>LEBL

LBG@>G
>G S>E?LM:G=B@ HG=>KG>F>K =B> HO>K MB>G C::K O>E> FBECH>G>G PBGLM D:G
F:D>G =HHK O:G=::@ bbG FBECH>G M> BGO>LM>K>G S:E GB>M LG>E ::KS>E>G '::K
>>G F:G:@>K BG EHHG=B>GLM =B> I>K L> FH>M L<HK>G ;BC => >>KLMOHE@>G=>
DP:KM::E<BC?>KL HF=:M SHP>E SBCG I>KLHHGEBCD> <:KKBcK> :EL => <HGMBGNiM>BM
O:G SBCG HG=>KG>FBG@ =::KO:G :?A:GD>EBCD SBCG A>>?M G:NP>EBCDL => FH@>

EBCDA>B= HF O>KLM:G=B@> E:G@>M>KFBCGBGO>LM>KBG@>G M> =H>G G =:M @>E=M


HHD OHHK >>G S>E?LM:G=B@ HG=>KG>F>K =B> @>>G OKBC >B@>G O>KFH@>G A>>?M
HF => BGO>LM>KBG@ M> –G:G<B>K>G 1:GM A>M O:EM GB>M F>> HF >>G >QM>KG>
–G:G<B>K M> OBG=>G OHHK >>G BGO>LM>KBG@ =B> I:L HO>K E:G@> MBC= K>G=>F>GM
@::M HIE>O>K>G 1:M GB>M O>KPHG=>KEBCD BL P:GM => >QM>KG> –G:G<B>K BL
=HHK@::GL >>G F:G:@>K =B> ;BC => OHE@>G=> DP:KM::E<BC?>KL FH>M L<HK>G
'::K A>M MBC D>>KM HG=>K :G=>K> =HHK => MH>G>F>G=> F::ML<A:II>EBCD>
::G=:<AM OHHK =NNKS::FA>B= ::K=HHK PHK=M BG => ;>LENBMOHKFBG@ F>>K
K>D>GBG@ @>AHN=>G F>M MH>DHFLMB@> P::K=> >G :G=>K> ;>E:G@KBCD> HHK

S::D BL A>M MBC=I>KD O:G => MH>@:G@ L@= 9?= G> 9;;=KK

('.
) %7 ='6%8- )

K?<8><F=8::<JJ<E;< 
@DG8:K;88IM8EFG><C;
>G ;>=KBC? :EL !HH@E> O>KHHKS::DM> BG SBCG ;>@BGC:K>G O>>E O>KP:KKBG@ BG
=> ><HGHFBL<A> P>K>E= "H> D:G A>M IKH=N<M RG=CE9;@AF= GN O:G P::K=>
SBCG :EL =B> =B>GLMO>KE>GBG@ @K:MBL PHK=M ::G@>;H=>G 1:M BL A>M ;>=KBC?
P::K= :EL >K @>>G BGDHFLM>G SBCG G:EBLM>G S:M>G F>M => A:G=>G BG A>M
A::K > MK:=BMBHG>E> FH=>EE>G OHHK P::K=>;>I:EBG@ ;H=>G @>>G NBMDHFLM
!HH@E> P>K= HI@>KB<AM BG >G @>G>K>>K=> BG => ;>@BGC:K>G G:NP>

EBCDL BGDHFLM>G *:L BG  IN;EB<>>K=> !HH@E> OHHK A>M >>KLM SBCG K>LNEM:

M>G  FBECH>G =HEE:K PBGLM ;BC >>G HFS>M O:G FBECH>G =HEE:K #G 
SBCG =B> ;>=K:@>G LI><M:<NE:BK @>@KH>B= > HFS>M BL BG OBC? C::K F>>K =:G
O>KMPBGMB@OHN=B@= MHM  FBEC:K= =HEE:K > PBGLM BL S>E?L O>KO>>KMB@OHN

=B@= MHM  FBEC:K= =HEE:K > DHLM>G SBCG =NL K>E:MB>? @>=::E= BG= 
A:= !HH@E> KNBF P>KDG>F>KL HI => EHHGEBCLM LM::G ">M IKBF:BK>
IKH=N<M O:G !HH@E> => SH>DF:<ABG>?NG<MB> BL ><AM>K GH@ LM>>=L @K:MBL G
A>M S:E HHD P>E :EMBC= @K:MBL ;EBCO>G
.@= 9?= G> 9;;=KK SB> AHH?=LMND O>KDE::KM => P::K=> O:G !HH@E> EL NBM

OEH>BL>E O:G => G>MP>KD


>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M BG => F::ML<A:I

IBC >>G O>KL<ANBOBG@ IE::ML@>OHG=>G O:G @>E= >G ;>SBM G::K MH>@:G@ G :EL
!HH@E> B>ML ;B>=M =:G BL A>M P>E MH>@:G@ !HH@E> ;B>=M @>;KNBD>KL LG>EE>
MH>@:G@ MHM => O>KS:F>EBG@ D>GGBL HI BGM>KG>M =B> SHG=>K SH>DF:<ABG>
HGMH>@:GD>EBCD SHN SBCG G O>KOHE@>GL ;B>=M !HH@E> MH>@:G@ ::G :=O>K

M>>K=>KL .H>@:G@ MHM >>G HI F::M @>LG>=>G =H>E@KH>I O:G @>PBEEB@> <HGLN

F>GM>G =B> FB==>G BG ANG HKBeGM>K>G=> DHHI?:L> SBMM>G


> >J==;GFGEA;K O:G AKBL G=>KLHG O>KDE:K>G => >QIEHBM:MB>D:GL>G O:G
>>G @K:MBL IKBCLLMK:M>@B> :M !HH@E> P::K=>OHE BL >G AH> !HH@E> @>E= O>K

=B>GM BL M>@>GPHHK=B@ P>E =NB=>EBCD '::K =>LHG=:GDL ;EBCDM A>M HN=>


BG@>KH>LM> B=>> =:M => IKBCL => P::K=> ;>I::EM A:K=G>DDB@ 1:GM :EL C:K>G
E:M>K >>G ;>=KBC? :EL "RO>L GH@ G:NP>EBCDL BGDHFLM>G @>G>K>>KM F::K PbE
>>G =KND;>SH<AM LH<B::E G>MP>KD A>>?M HGMPBDD>E= =:M MH>@:G@ ;B>=M MHM
FBECH>G>G (>=>KE:G=L> <HGLNF>GM>G PHK=M GH@ LM>>=L =>S>E?=> OK::@
@>LM>E= :EL BG => ;>@BGC:K>G O:G !HH@E> "H> D:G SHG @K:MBL P>;LBM> GHN
@>E= P::K= SBCG

=I<<:FEFD@:J1;<>I8K@J<:FEFD@<
#G—:MB> #G => > >>NP BL => P>LM>KL> <HGLNF>GM @KHHM@>;K:<AM F>M A>M
I:K:=B@F: =:M :EE>L LM>>=L =NNK=>K PHK=M :M B=>> BL =B>I@>PHKM>E= (H@
LM>>=L O>KAH@>G O>>E HK@:GBL:MB>L ;BCG: :EL >>G :NMHF:MBLF> I>K C:GN:KB
ANG IKBCS>G )HD A>M F>K>G=>>E O:G => P>KDG>F>KL OBG=M A>M O:GS>E?LIK>

D>G= =:M I>K C:GN:KB => C::KEBCDL> EHHGLO>KAH@BG@ IE::MLOBG=M


> ><HGHFBL<A> P>KD>EBCDA>B= BL ><AM>K =:M A>>E O>>E IKH=N<M>G >G
=B>GLM>G @H>=DHI>K SBCG @>PHK=>G G LHFFB@> S>E?L @>A>>E @K:MBL HHK

('/
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

=> G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ SBCG => IKH=N<MB>
=BLMKB;NMB>
>G
<HFFNGB<:MB>DHLM>G O::D =K:LMBL<A @>=::E= BC =B@BM:E> IKH=N<M>G >G ;BC
HGEBG>=B>GLMO>KE>GBG@ BL => F:K@BG:E> DHLMIKBCL S>E?L => GNE @>G:=>K= >
F:K@BG:E> DHLMIKBCL PBE S>@@>G => DHLM>G =B> => ::G;B>=>K F::DM HF bbG
>QMK: IKH=N<M M> E>O>K>G EL =B> DHLM>G ;BCG: GNE SBCG DNG C> :EL ::G;B>=>K
>KOHHK DB>S>G HF A>M IKH=N<M A>E>F::E @K:MBL P>@ M> @>O>G >G SH=H>G=>
P::K=> M> <K>eK>G BG IE::ML O:G =BK><M @>E= M> O>K=B>G>G :M BL A>M M>KK>BG
O:G => >J==;GFGEA;K
J==;GFGEA;K BL >B@>GEBCD => >QMK>F> MH>I:LLBG@ O:G => 9?= G> 9;;=KK HHK
IKH=N<M>G H? =B>GLM>G @K:MBL P>@ M> @>O>G DKBC@ C> MH>@:G@ MHM >>G @KHM>
F:KDM G =:M E>O>KM P::K=> HI > HK@:GBL:MB>L =B> @>;KNBDF:D>G O:G
>J==;GFGEA;K A>;;>G ANG ::G=:<AM O>KL<AHO>G O:G @>E= G::K P::K=> G O:G
=> DHKM> G::K => E:G@> M>KFBCG :M =B> LMK:M>@B> HI => E:G@> M>KFBCG O>>E
@>E= D:G HIE>O>K>G A>>?M HG=>K :G=>K> !HH@E> ;>P>S>G
AKBL G=>KLHG E>@M BG !J9LAK (A=MO= =;GFGEA= AF <= <A?AL9D= LAB< SB> AHH?=

LMND NBM =:M => MA>HK>MBL<A> I>K?><M> IKBCL>E:LMB<BM>BM BG P>KD>EBCDA>B=


GHHBM ;>LM::M ">M <HG<>IM H=J>=;L= HJABK=D9KLA;AL=AL =:M BG ><HGHFBL<A> MA>H

KB>eG O::D PHK=M @>A:GM>>K= AHN=M BG =:M >K >>G EBG>:BK O>K;:G= BL MNLL>G
IKBCL=:EBG@ >G MH>G:F> O:G => OK::@ G=>KLHG ;>MHH@M HO>KMNB@>G= =:M >K
OHHK O>>E IKH=N<M>G ;>LM >>G I>K?><M> IKBCL>E:LMB<BM>BM D:G ;>LM::G F::K
F>M NBMSHG=>KBG@ O:G A>M E::MLM> LMNDC> O:G => K><AM> EBCG :EL => IKBCL =::EM
O:G S>>K E::@ MHM A>E>F::E GNE :G G>>FM => OK::@ HI>>GL >QIEHLB>? MH> #G
@>PHG> M::E LM>E =:M !HH@E> >>G >QMK>>F E:@> IKBCL O:G <>GM I>K P>>D SHN
OK:@>G OHHK A>M @>;KNBD O:G => SH>DF:<ABG> SHN !HH@E> =:G HHD SH IHIN

E:BK SBCG

BM @>A>BF O:G => >J==;GFGEA;K >>G >QIEHLB> O:G => OK::@ SH=K: => IKBCL
G::K GNE PHK=M O>KE::@= BL SH DK:<AMB@ =:M A>M S>E?L EHG>G= D:G SBCG HF
A>M <HG<>IM MH> M> I:LL>G HI ?RLB>D> IKH=N<M>G F>M >>G LN;LM:GMBeE> F:K@B

G:E> DHLMIKBCL 4H A>;;>G => NBM@>O>KL O:G => @K:MBL =:@;E:=>G BG >QMK>>F
DHKM> MBC= OHHK >>G S>>K AH@> HIE:@> @>SHK@= G =::KF>> DK>@>G S> MH>

@:G@ MHM >>G @KHM> <HGLNF>GM>G=H>E@KH>I > P::K=> =B> AB>K=HHK BL


@><K>e>K= O>KM::EM SB<A BG => :=O>KM>GMB>M:KB>?D::KM O:G =>S> DK:GM>G EL
=> NBM@>O>KL >>G FBGBF:E> OK::@IKBCL O:G ;BCOHHK;>>E= OBC? <>GM @>K>D>G=
SHN=>G A>;;>G SHN=>G =>S> AH@> HIE:@>L ;BC E:G@> G: GB>M @>A::E=
PHK=>G
:M '=LJG >G -HALK @K:MBL O>KDKBC@;::K SBCG BL HO>KB@>GL GB>M :EE>>G
A:G=B@ OHHK => <HGLNF>GM F::K HHD OHHK => ::G;B>=>KL S>E? 4H=K: SBC =>
DK:GM @::G O>KDHI>G BG IE::ML O:G P>@@>O>G HGMLM::G >K O>KDHHIDHLM>G
:=FBGBLMK:MB>DHLM>G >G >QMK: =BLMKB;NMB>DHLM>G =B> O>>E AH@>K SNEE>G SBCG
=:G OBC? <>GM I>K DK:GM

('0
) %7 ='6%8- )

">M ::G;H= O:G @K:MBL IKH=N<M>G >G =B>GLM>G E>B=M O::D MHM @KHM> F:KDMO>K

L<ANBOBG@>G >G HK@:GBL:MB> =B> B>ML ::G;B>=M OHHK MB>G >NKH =:M HI>>GL
>E=>KL @K:MBL PHK=M ::G@>;H=>G A>>?M :E LG>E >>G IKH;E>>F "BC PHK=M =:G
P>E @>=PHG@>G HF HHD >>G >J==;GFGEA;K
>QIEHBM:MB> M> HG=>KSH>D>G
> FH@>EBCDA>B= OHHK >>G HK@:GBL:MB> HF B>ML @K:MBL P>@ M> @>O>G
PHK=M GB>M ;>I::E= =HHK => P::K=> O:G A>M IKH=N<M F::K =HHK => DHLMIKBCL
EL P>@@>O>G GB>ML DHLM DNG C> =HHK P>@@>O>G MH>@:G@ DKBC@>G MHM >>G
@KHHM IN;EB>D :GDSBC BGM>KG>M SBCG GB>NP> L<A::EOHHK=>E>G M> ;>A:E>G
RLB>D> F:KDM>G SBCG EH<:MB>@>;HG=>G >G A>;;>G =::K=HHK >>G ;>I>KDM O>K

SHK@BG@L@>;B>= #G =B@BM:E> G>MP>KD>G SBCG ?RLB>D> :?LM:G=>G O>>E FBG=>K


;>E:G@KBCD EL HHD GH@ => IKH=N<M>G =B@BM::E SBCG LI>>EM ?RLB>D> :?LM:G=
A>E>F::E @>>G KHE F>>K
)HD :E BL => DHLMIKBCL GNE MH<A KH>IM A>M <HG<>IM O:G @K:MBL P>@@>O>G BG
>>KLM> BGLM:GMB> F>>LM:E P>>KLM:G= HI ;BC HK@:GBL:MB>L 1:GM G::LM => IKH

=N<MB>DHLM>G SBCG >K => SH@>GH>F=> GHHGJLMFALQ


DHLM>G 1>@@>O>G @::M
@>I::K= F>M A>M P>@@>O>G O:G IHM>GMBeE> H? ABLMHKBL<A> BGDHFLM>G B>
P>>KLM:G= BL GB>M F>>K =:G EH@BL<A >G =>S> D:G :EE>>G HO>KPHGG>G PHK=>G
=HHK F>M >>G KNBF>K> ;EBD G::K P::K=>;>I:EBG@ M> DBCD>G SB> D:=>K

Bfjk\e\efgYi\e^jk\emXe`ebfdjk\e[\im`e^
&MNHII\TPSMXEXMIZERLIXFSIO0MJILEGOMRKXMTWMWKIt\TIVMQIRXIIVH
QIXJVIIGSRSQMGW8IV[MNPLIXFSIOMRHIFSIO[MROIPPEK[IVHLIXZSPPI
HMKIFSIOKIPMNOXMNHMKEERKIFSHIREPWKVEXMWHS[RPSEH;EXZSSVMRZPSIH
LIIJXHIKVEXMWFIWGLMOFEEVLIMHZERIIRIFSIOSTHIZIVOSSTGMNJIVWZER
HITETMIVIRIHMXMI#(MIZVEEKMWREXYYVPMNORSSMXQIX^IOIVLIMHXIFIERX
[SSVHIRQEEVIIRJIMXMWHEXHITETMIVIRIHMXMIKSIH[IVHZIVOSGLX(I
EYXIYVWIRHIYMXKIZIVLIFFIRLIXMHIIHEXLIXKVEXMWIFSIOIIVHIVIIR
TSWMXMIJHERIIRRIKEXMIJIJJIGXLIIJXKILEHSTHIZIVOSSTZERLIX
TETMIVIRFSIO(IL]TSXLIWIMWHEXIIRLIIPKVSSXHIIPZERHI
HS[RPSEHIVWXSGLEPRMIXZERTPER[EWHIFIXEEPHIIHMXMIEERXIWGLEJ
JIR(IKIQMWXIMROSQWXIR^MNRHEEVHSSVQEEVFITIVOX%ERHIERHIVI
OERXPIZIVIRHIHS[RPSEHIVWZIIP[EEVHISTHSSVHEX^MNVIGPEQIQEOIR
ZSSVLIXFSIO>MNPI^IRLIXZIVXIPPIRLIXHSSVIRFIVIMOIR^SHSIRHI
RMIY[ITSXIRXMtPIOSTIVWHMIERHIVWRMIXFIVIMOX^SYHIR^MNR
(EEVREEWXKEEXIIRHIIPZERHIHS[RPSEHIVWPEXIVEPWRSKSZIVXSXEER
WGLEJZERHIFIXEEPHIIHMXMI
>S«R^IZIRXMKTVSGIRXZERHIHS[RPSEHIVWKEJIIRIQEMPEHVIWSTQIX
XSIWXIQQMRKZSSVEERFMIHMRKWRMIY[WFVMIZIR(MXEHVIWWIRFIWXERHZSVQX
IIRRMIY[HMWXVMFYXMIOEREEPZSSVHIZIVOSSTZERZIV[ERXIFSIOIRSJ
ZSSVFMNZSSVFIIPHFIXEEPHI[SVOWLSTWEERHI0MJILEGOMRK%GEHIQ]8SX
WPSXFMIHIRHIKVEXMWHS[RPSEHIVWRMIXEPPIIRIIRHMWXVMFYXMIQEEVSSO

(('
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

IIRGSQQYRMGEXMIOEREEP)VMWQIIVOERWSTGSRXEGXIRJIIHFEGO(ITVM
QEMVIHSIPKVSITZERLIXFSIOLIIJXZMEHMXOEREEPZIIP[EEVHIZSPPIXMTW
IRMRJSVQEXMIXIVYKKIKIZIRHMIKIFVYMOXOYRRIR[SVHIRZSSVIIRFIXIV
FIKVMTZERHIHSIPKVSITqRZSSVTVSHYGXZIVFIXIVMRKFMNZSSVFIIPHZSSV
HIX[IIHILIV^MIRIHVYO0MJILEGOMRKXMTW4IVWEPHSMWLIX^IIVEER
RIQIPMNOHEXHISTFVIRKWXIRZERLIXKVEXMWIFSIOZIIPKVSXIV[EVIRHER
HIKIHIVJHIMROSQWXIR
3RPMRIQIHMEWTIGMEPMWX)V[MR&PSQLEHMRRSZIQFIVWSSVXKIPMNOI
TSWMXMIZIIVZEVMRKIRQIX^MNR,ERHFSIO'SQQYRMXMIW:ME8[MXXIVQEEOXI
LMNFIOIRHHEXLIXFSIOSSOEPWKVEXMWHS[RPSEHZIVOVMNKFEEV[EW&PSQ
LIIJXFMNRE^IWHYM^IRHZSPKIVWST8[MXXIVIRZMEZME[IVHLIXFIVMGLX
FMNREHYM^IRHOIIVHSSVZIVXIPHST8[MXXIV&PSQFIVIOIRHIHEXLMNHEEV
HSSVFMRRIREGLXHEKIRQIRWIRFIVIMOXI^SRHIVQEVOIXMRKFYH
KIX^SRHIVOPEWWMIOIQIHMEWMQTIP[IKHSSVHIOVEGLXZERLIXRIX[IVO
-RHMIEGLXHEKIR[IVHHIKVEXMWTHJZERLIXFSIOOIIVKIHS[R
PSEH
&PSQª1IXqqRX[IIXIRQSRHXSXQSRHVIGPEQI^MNRQIIVHERLSRHIVH
HYM^IRHQIRWIRFIVIMOX1SRHXSXQSRHVIGPEQIMW^SSYHEPWHI[IK
REEV6SQIQEEVHILYMHMKIQIHMEZIVKVSXIRHIWRIPLIMHIRLIXFIVIMO
+VEXMWTHJ«W^MNRKSIHZSSVHIZIVOSSTZERLIXFSIO«

;FFIM<IK<C988I
1:M S>@M => ;>NKLDH>KL GH@ HO>K => P>KD>EBCD> P::K=> O:G >>G ;>=KBC? #G
AH>O>KK> BL => K>LNEM:M>GK>D>GBG@ GH@ OHHKLI>EE>G= OHHK => <HGMBGNiM>BM
O:G >>G ;>=KBC? 1:M BL => b<AM> P::K=> O:G >>G IKH=N<M H? =B>GLM #L =:M A>M
;>=K:@ =:M HI A>M IKBCLD::KMC> LM::M H? BL A>M => MH>@:G@ MHM :G=>K> BGDHF

LM>G;KHGG>G ED IKH=N<M A>>?M >>G LI><MKNF ::G O>K=B>GFH@>EBCDA>=>G


> G>MP>KD><HGHFB> =PBG@M ::G;B>=>KL >KMH> HF HIGB>NP G::K ANG O>K

=B>GFH@>EBCDA>=>G M> DBCD>G >G SHGH=B@ O>KL<ANBOBG@>G ::G M> ;K>G@>G BG


ANG O>K=B>GFH=>EE>G
KN<B::E =::K;BC BL A>M ?H<NLL>G HI => P>KD>EBCD> MH>@>OH>@=> P::K=>
=B> F>G E>O>KM #G => ><HGHFB> O:G => > >>NP DHG=>G ::G;B>=>KL GH@
;>LEBLL>G= <HG<NKK>GMB>OHHK=>>E ;>K>BD>G =HHK @KHM> BGO>LM>KBG@>G BG =BL

MKB;NMB>G>MP>KD EH@BLMB>D >G K><E:F> #G => G>MP>KD><HGHFB> SBCG =>S>


?:<MHK>G O:G :?G>F>G= ;>E:G@ >G D>K>G P> P>>K M>KN@ G::K => H>KOHKF O:G
F:KD>MBG@ P::K;BC => * O:G IKH=N<M A>M ;>E:G@KBCDLM> <HG<NKK>GMB>O>KL<ABE
NBMF::DM :M BL HHD => >LL>GMB> O:G DM= );=9F -LJ9L=?Q "GO LG J=9L= /F;GF

L=KL=< '9JC=L -H9;= SB> AHH?=LMND 

(((
) %7 ='6%8- )

$> KB<AM>G HI MH>@>OH>@=> P::K=> E>O>KM LH<B::E D:IBM::E HI >G LH<B::E D:IB

M::E BL =:M P:M C> GH=B@ A>;M HF BG => G>MP>KDF::ML<A:IIBC LN<<>LOHE M>
SBCG BM @>E=M SHP>E OHHK BG=BOB=N>G HI => :K;>B=LF:KDM :EL OHHK HK@:GBL:

MB>L BG >>G <HFI>MBMB>O> F:KDM > GB>NP> OK:@>G =B> >ED> HK@:GBL:MB> SB<A
O:G=::@ FH>M LM>EE>G SBCG 1:M D:G BD @K:MBL P>@@>O>G "H> <K>e>K BD >>G
;>K>BD "H> F::D BD A:G=B@ @>;KNBD O:G @K:MBL #. '::K OHHK:E "H>
SHK@ BD >KOHHK =:M =:M@>G> P:M BD F::D =HHKO>KM>E;::K PHK=M #L A>M P>E
HIF>KD>EBCD @>GH>@ P:M BD E>O>K ">>?M A>M @>GH>@ P::K=> G :EL A>M GB>ML
MH>OH>@M AH> =>GD BD =:G M> HO>KE>O>G
">M ?H<NLL>G HI P::K=> HI =HHKO>KM>E;::KA>B= HI A>M MH>@:G@ <K>eK>G
MHM >>G @KHM> F:LL: E>B=M MHM @>A>>E GB>NP> HGO>KFH>=> O>K=B>GFH@>EBCD

A>=>G >G @K:IIB@ OHHK;>>E= AB>KO:G SB>G P> BG => ;>=KBC?LM:D GFDAF=
?9EAF? #G A>M MK:=BMBHG>E> ><HGHFBL<A> FH=>E FH>LM >>G ;>=KBC? =:M >>G
GB>NP <HFINM>KLI>E A:= HGMPBDD>E= >>KLM BGO>LM>K>G BG >>G DHLM;:K> F:K

D>MBG@<:FI:@G> HF => ::G=:<AM O:G >>G ;K>>= DHI>KLIN;EB>D M> DKBC@>G


':KD>MBG@<HFFNGB<:MB> P:L O>>E:E >>G <KN<B:E> ?:<MHK BG A>M LE:@>G H?
?:E>G O:G >>G GB>NP IKH=N<M ">M EH@BL<A> @>OHE@ =::KO:G P:L =:M A>M
:<<>GM BG => IKH=N<MHGMPBDD>EBG@ E:@ HI => F:KD>MBG@ BG AH>O>KK> BL A>M
GB>NP> IKH=N<M M> O>KM:E>G BG ::GLIK>D>G=> K><E:F>
#G => ;>=KBC?LM:D GFDAF= ?9EAF? F:D>G O>>E GB>NP> ::G;B>=>KL @>;KNBD
O:G A>M >J==;GFGEA;K
FH=>E "B>K=HHK O>KL<ANB?M A>M :<<>GM EH@BL<A>KPBCL
G::K => ><AM> MH>@>OH>@=> P::K=> O:G A>M IKH=N<M "H> @H>= AH> E>ND AH>
O>KK:LL>G= AH> HKB@BG>>E AH> O>KLE:O>G= BL A>M GB>NP> <HFINM>KLI>E
1:GM =[M BL GN => <KN<B:E> ?:<MHK @>PHK=>G =B> ;>I::EM H? >>G IKH=N<M >>G
MHI H? >>G —HI PHK=M "H> ;>M>K A>M IKH=N<M =>L M> F>>K A>M PHK=M =HHK

O>KM>E= G =>@>G>G ::G PB> A>M PHK=M =HHKO>KM>E= DNGG>G A>M IKH=N<M
@K:MBL DKBC@>G G SBC O>KM>EE>G A>M HHD P>>K =HHK >G GB>NP <HFINM>KLI>E
D:G HI =B> F:GB>K BG K>E:MB>? DHKM> MBC= >>G FBECH>G>GIN;EB>D O:G MKHNP>
@>;KNBD>KL ;>K>BD>G G PB> MH>@:G@ A>>?M MHM >>G FBECH>G>GIN;EB>D AH>?M
F::K ;BC >>G ;>I>KDM =>>E O:G =:M IN;EB>D DE>BG> BGDHFLM>G M> @>G>K>K>G
HF Mk<A >>G EN<K:MB>? O>K=B>GFH=>E M> A>;;>G
#G => ?9EAF?
;K:G<A> BL A>M GB>M HG@>;KNBD>EBCD HF >>G LI>E @K:MBL P>@
M> @>O>G >G O>KOHE@>GL => LI>E>KL O:G =:M LI>E => FH@>EBCDA>B= M> ;B>=>G
HF M>@>G >>G DE>BG> ;>M:EBG@ >QMK: LI>EHIMB>L M> DHI>G P::KF>> F>G F:D

D>EBCD>K D:G PBGG>G H? AH@>K> L<HK>L D:G ;>A:E>G :M ;EBCDM M> P>KD>G EL
A>M LI>E F::K ;H>B>G= @>GH>@ BL PHK=>G O>>E LI>E>KL Sk @K>MB@ HF M>
PBGG>G =:M S> =::K ;>LM >>G I::K >NKH OHHK HO>K A>;;>G :M BL >>G HIF>K

D>EBCD O>K=B>GFH=>E =:M GB>M >K@ OHHK => A:G= E:@ P:GM >B@>GEBCD BL =BM >>G
OHKF O:G HI>GEBCD O:EL LI>E>G ">M BL M> O>K@>EBCD>G F>M >>G L<A::DMH>KGHHB
P::KOHHK ::G => =>>EG>F>KL @>>G BGL<AKBC?@>E= PHK=M @>OK::@= F::K
P::K;BC B>F:G= =B> MB>G >NKH ;>M::EM P>E >>G >QMK: EHI>K DKBC@M

(()
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

> G:;BC> MH>DHFLM S:E GH@ P>E F>>K GB>NP> O>K=B>GFH=>EE>G E:M>G SB>G
=B> GN GH@ GB>M H? G:NP>EBCDL O>KFH>= PHK=>G 4H BL A>M O>KK> O:G HG=>GD

;::K =:M LM>=>G H? E:G=>G =B> MH>KBLM>G PBEE>G EHDD>G BG IE::ML O:G M> :=O>K

M>K>G BG K>BL;E:=>G => MH>KBLM BG LI> >>G >GO>EHI F>M S:D@>E= ::G;B>=>G :EL
EHDFB==>E '>M A>M B=>> =:M :EL =B> MH>KBLM >>GF::E ;BGG>G BL ABC =:G >>G
O>>EOHN= =::KO:G S:E NBM@>O>G
)G@>EHH?P::K=B@ 0>>E OEB>@F::ML<A:IIBC>G @>O>G GN :E @K:MBL LMH>E>G
P>@ BG => AHHI =:M => DE:GM OHHK BGDHFLM>G S:E SHK@>G =HHK ::G ;HHK=
>M>G >G =K:GD M> DHI>G >G ;>E:LMBG@OKBC> LB@:K>MM>G >G I:K?NFL 1>EDHF BG
=> >J==;GFGEA;K
> IKBCL D:G Gk@ E:@>K =:G GNE BGG>GDHKM DNGG>G P> GB>M :EE>>G @K:MBL
OEB>@>G F::K DKBC@>G P> S>E?L @>E= MH> )G@>EHH?P::K=B@ (N :E SBCG >K BG
(>=>KE:G= MB>G=NBS>G=>G <HGLNF>GM>G =B> =:@>EBCDL @>E= O>K=B>G>G =HHK
A>M ::GDEBDD>G O:G P>;LBM>L O:G ;>=KBCO>G =B> >K @>E= OHHK HO>K A>;;>G :EL
IHM>GMBeE> <HGLNF>GM>G ANG P>;LBM> ;>SH>D>G (B>M =:M C> =::K KBCD O:G
DNGM PHK=>G O:G P>;LBM>DEBDD>G F::K A>M BEENLMK>>KM => F:<AMLO>KL<ANB

OBG@ O:G IKH=N<>GM G::K <HGLNF>GM >G <HGLNF>GM F>M >>G LG>EE> <HF

INM>K >G >>G LG>EE> FNBL D:G :EL P>;LBM>DEBDD>K :E F>>K =:G A>M FBGBFNF

NNKEHHG O>K=B>G>G

><C;8CJ?<KD8:?KJD@;;<C
M8E;<9LI<8L:I8K@<
!: G::K >>G ;B;EBHMA>>D >G I:D MPBGMB@ PBEE>D>NKB@> ;H>D>G =B> HO>K @>E=
@::G > D:GL BL GB>M @>KBG@ =:M BG :E =B> ;H>D>G BG AHH?=LMND PHK=M O>K

M>E= =:M @>E= =KB> ?NG<MB>L A>>?M ;>M::EFB==>E K>D>GFB==>E >G HIIHMFB=

=>E -<AHHE;H>D>G >G E>>K;H>D>G A>;;>G GH@:E >>GL => G>B@BG@ >ED::K HO>K
M> L<AKBCO>G
1B> ><AM>K => P>KDBG@ O:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G ;>LMN

=>>KM HGM=>DM GH@ >>G OB>K=> ?NG<MB> O:G @>E= @>E= :EL F:<AMLFB==>E !>E=
BL HGFBLD>G;::K A>M F:<AMLFB==>E O:G => ;NK>:N<K:MB> !>E= BL => FHMHK
O:G => ;NK>:N<K:MB> => LF>>KHEB> O:G => ABeK:K<AB> 0>K:G=>KBG@>G BG HK@:

GBL:MB>L PHK=>G O>KLG>E= O>KMK::@= H? S>E?L M>@>G@>AHN=>G =HHK => LG>E

A>B= P::KF>> @>E= PHK=M OKBC@>@>O>G H? ;N=@>MM>G PHK=>G O:LM@>LM>E= >


;>LENBMOHKFBG@ EHHIM OB: => ABeK:K<AB> >G @>E= BL >>G ;>E:G@KBCD FB==>E
P::KF>> => AH@>K> ABeK:K<ABL<A> E:@>G F:<AM NBMH>?>G>G HI => E:@>K> !:
F::K G: O>K:G=>KBG@>G HI => P>KDOEH>K P::K @bbG @>E= ;BC ;>MKHDD>G BL
=::K A>>?M => ;NK>:N<K:MB> O>>E FBG=>K @KBI HI B> SBCG O>>E F:DD>EBCD>K
=HHK M> OH>K>G HI >B@>G AHNMC> SHG=>K MH>LM>FFBG@ O:G ;HO>G:?
!>E= :EL F:<AMLFB==>E SB>G P> HHD BG => ;>EHGBG@LLRLM>F>G O:G HK@:

GBL:MB>L 1B> SB<A L<ABDM BG => ABeK:K<ABL<A> HK=> F::DM F>>K D:GL HI >>G
IKHFHMB> >G >>G ;BC;>AHK>G= AH@>K L:E:KBL 1B> >>G @>O::K HIE>O>KM OHHK =>
ABeK:K<ABL<A> HK=> D:G @>LMK:?M PHK=>G OB: => L:E:KBLLMKHHD >G IKHFHMB>

((*
) %7 ='6%8- )

PHK=M M>@>G@>AHN=>G H? => ABeK:K<AB> =K>B@M S>E?L F>M HGMLE:@ (::KF:M>


>>G P>KDG>F>K F>>K :?A:GD>EBCD BL O:G SBCG L:E:KBL PHK=M => F:<AM =B> HI
A>F NBM@>H>?>G= D:G PHK=>G @KHM>K
)HD => HO>KA>B= @>;KNBDM @>E= :EL F:<AMLFB==>E HHK FB==>E O:G
;H>M>L PHK=M HG@>P>GLM @>=K:@ HGMFH>=B@= >G =HHK FB==>E O:G LN;LB=B>L
PHK=M @>P>GLM @>=K:@ ::G@>FH>=B@=

> H;L>KO:MB> =:M @>E= >>G O:G => FB==>E>G BL P::KF>> ABeK:K<AB>eG ANG
F:<AM A:G=A:O>G >G O>KLM>KD>G BL GB>M LE><AML >>G MA>HK>MBL<A> =BL<NLLB>
1:GM => EH@BL<A> @>OHE@MK>DDBG@ BL :EL @>E= >>G FBG=>K =HFBG:GM> KHE @::M
LI>E>G =:G O>KFBG=>KM :NMHF:MBL<A => F:<AM O:G => ABeK:K<AB> EL ;BC

OHHK;>>E= >>G HO>KA>B= :? PBE =PBG@>G =:M :NMHFH;BEBLM>G GB>M A:K=>K =:G
 DBEHF>M>K I>K NNK HI => LG>EP>@ KBC=>G =:G BL => =K>B@BG@ F>M >>G
@>E=;H>M> O:G >NKH OHHK O>>E :NMHFH;BEBLM>G >>G >??><MB>? FB==>E '::K
>>G FBECHG:BK E::M SB<A =::K GB>M =HHK :?L<AKBDD>G :EL =:M @>E= OHHK A>F
O:G K>E:MB>? @>KBG@> P::K=> BL B> S:E HI :G=>K> F:GB>K HO>KMNB@= H?
@>=PHG@>G FH>M>G PHK=>G HF SB<A ::G => LG>EA>B=K>@>EL M> AHN=>G
BM IKH<>L BL GN @::G=> BG => BG?HKF:MB>
>G G>MP>KDL:F>GE>OBG@ HHK
=> :<<>GMO>KL<ANBOBG@ O:G @>E= G::K P::K=> =HHK => 9?= G> 9;;=KK =HHK =>
>J==;GFGEA;K BL A>M K>E:MB>O> ;>E:G@ O:G @>E= :E DE>BG>K @>PHK=>G OHHK =>
@>PHG> ;NK@>K G =::K=HHK O>KEB>S>G => F:<AMA>;;>KL F:<AM EL >>G
A:G=B@> <HGLNF>GM =:GDSBC => >J==;GFGEA;K A>>E O>>E =BG@>G @K:MBL DKBC@M
PHK=M ABC OHHK SBCG P>EO::KM O>>E FBG=>K :?A:GD>EBCD O:G @>E= G =:G
PHK=M ABC =NL HHD FBG=>K :?A:GD>EBCD O:G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L =B>
A>F >>G ;::G >G >>G L:E:KBL ;B>=>G
> BG?HKF:MB>
>G G>MP>KDL:F>GE>OBG@ ;B>=M => F>GL GB>M :EE>>G LM>>=L
F>>K :EM>KG:MB>O>G OHHK SBCG NBM@:O>GI:MKHHG F::K HHD OHHK SBCG BGDHF

LM>GLMKHF>G ">M PHK=M =::K=HHK LM>>=L @>F:DD>EBCD>K HF => ABeK:K<AB>


@>A>>E H? @>=>>EM>EBCD O::KP>E M> S>@@>G >G ;BCOHHK;>>E= OHHK C>S>E? M>
;>@BGG>G >G P>KDG>F>K A>>?M LM>>=L FBG=>K K>=>G>G HF HG@>P>GLM>
ABeK:K<ABL<A> F:<AM HO>K SB<A M> E:M>G NBMH>?>G>G INNK NBM :G@LM HF SBCG
;::G M> O>KEB>S>G *:OEBG: @::M S>E?L GH@ >>G @KHM> LM:I O>K=>K $> FH>M GB>M
;:G@ SBCG HF C> ;::G M> O>KEB>S>G -M>KD>K GH@ C> FH>M GB>M >>GL ::G >>G
;::G ;>@BGG>G SB> AHH?=LMND 

>G FBG=>K =HFBG:GM> KHE OHHK @>E= E>B=M MHM FBG=>K ;NK>:N<K:MB> '::K
A>M P>KDM HHD :G=>KLHF BC A>M BG?HKF>E>K PHK=>G O:G => ><HGHFB> O>K

FBG=>KM => G:=KND =B> HI @>E= EB@M BM SB>G P> ;BCOHHK;>>E= O::D BG DE>BG>
;>=KBC?C>L F>M BG?HKF>E> @>S:@LO>KAHN=BG@>G BC => ;>LENBMOHKFBG@ >G ;BC
=> A:G=>EBG@>G =B> BG SNED> HK@:GBL:MB>L O>KKB<AM PHK=>G PHK=M K>E:MB>?
FBG=>K @>D>D>G G::K –G:G<BeE> P::K=>G >G K>E:MB>? F>>K G::K :G=>K> P::K

=>G (H@ LM>KD>K SB>G P> =:M HF@>D>>K=> O>K;:G= MNLL>G ABeK:K<AB> >G

((+
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

@>E==HFBG:GMB> ;BC => :EE>KBG?HKF>>ELM> FB<KH


><HGHFB>MC>L SH:EL ;BCOHHK

;>>E= >>G MP>>O>K=B>G>KLANBLAHN=>G ::K LI>>EM @>E= @>>G KHE BG A>M


P>KDHO>KE>@ ::K AHHK C> GHHBM >>G =B:EHH@ :EL 4>@ L<A:M PBE CBC >O>G =>
ANBLONBE<HGM:BG>K ;NBM>G S>MM>G $: =:M BL @H>= F::K =:M FH>M BD =:G P>E
BGM>KG ?:<MNK>K>G OHHK  >NKH *ENL HO>KP>KDMH>LE:@ P:GM A>M BL :E G:
:<AM>G 

88EMLCC<E;<><C;D@;;<C<E1 
QyC=><C;;ILBB<E
:M => ;>M>D>GBL O:G @>E= ;>LM @>GN:G<>>K= F:@ PHK=>G PBE GH@ GB>M
S>@@>G =:M @>E= HO>K;H=B@ BL @>PHK=>G > LMBC@BG@ O:G => P>EO::KM A>;;>G
P> OHHK >>G @KHHM =>>E M> =:GD>G ::G O>KK>@::G=> :K;>B=LLI><B:EBL:MB> EL
B>=>K>>G =:M@>G> =H>M P::K ABC A>M ;>LM BG BL LMBC@M => @>FB==>E=> IKH=N<

MB> I>K I>KLHHG 0HHKP::K=> BL =:G P>E =:M >K >>G :E@>F>>G ::GO::K= KNBE

FB==>E BL HF => MHM::E @>E>O>K=> IKH=N<MB> HI >?–<BeGM> PBCS> M> A>KO>K=>

E>G !>E= BL bbG FB==>E =::KOHHK EL HGL @>E=LRLM>>F M>DHKMDHFBG@>G


O>KMHHGM DNGG>G <HFIE>F>GM:BK> @>E=LRLM>F>G G::LM A>M ANB=B@> @>E=LRL

M>>F >>G A>>E GNMMB@> ;BC=K:@> OHKF>G HF >>G =>>E O:G => IKH;E>F>G HI M>
EHLL>G EL BG MBC=>G O:G <KBLBL ;>=KBCO>G =B> PBEE>G BGO>LM>K>G FH>BM>
A>;;>G HF ;BC => ;:GD DK>=B>M>G M> O>KDKBC@>G DNGG>G S> :EL :EM>KG:MB>?
HHD SbE? @>E= @::G =KNDD>G ;>MHH@M @>E=LI><B:EBLM >KG:K= &B>M:>K
'>GB@>>G =B> =BM E>>LM S:E GN O:G L<AKBD O:G SBCG LMH>E O:EE>G F::K =:M
BL GB>M GH=B@ P:GM &B>M:>K BL @>>GLSBGL >>G K>OHENMBHG:BK =B> HIKH>IM MHM
O:EL>FNGM>KBC "BC K>?>K>>KM @>PHHG ::G AHG=>K=>G EHD:E> H? K>@BHG:E>
@>E=LRLM>F>G =B> @>=NK>G=> DHKM> H? E:G@> MBC= >>G P::K=>OHEE> ::GONEEBG@
SBCG HI A>M H?–<BeE> @>E=LRLM>>F ">M ;>D>G=LM> OHHK;>>E= O:G >>G <HFIE>

F>GM:BK> FNGM BL => 4PBML>K> 1BK #G MBC=>GL => !KHM> >IK>LLB>
;K:<AM>G S>LMB>G 4PBML>KL> FD;
HG=>KG>F>KL >>G FNGM BG HFEHHI ‹ G::LM
=> 4PBML>KL> K:GD ‹ =B> => K>==BG@ ;E>>D M> SBCG O:G => K>@BHG:E> ><HGH

FB> > 1BK ;>LM::M C::K E:M>K GH@ LM>>=L BK<: >>G DP:KM O:G A>M 4PBM

L>K> FD; BL ::G@>LEHM>G ;BC A>M 1BK


@>E=LRLM>>F #G  P>K= OHHK  FBE

C:K= 4PBML>KL> ?K:GD HF@>S>M BG 1BK :M BL F>>K =:G BG OHHK:?@::G=>


C:K>G 0HE@>GL &B>M:>K ?NG@>>KM => <HFIE>F>GM:BK> FNGM :EL >>G ;N??>K BG
<KBLBLMBC=>G P:GM :EL A>M FH>BEBCD>K PHK=M HF ;:GDDK>=B>M M> DKBC@>G LMBC@M
A>M OHENF> BG 1BK

">M BGBMB:MB>? O:G => 4PBML>KL> HG=>KG>F>KL =B> BG => 1BK ;>=:<AM>G
F:@ ;>L<AHNP= PHK=>G :EL >>G >:LR<K:MBL<A> :<MB> :O:GM E: E>MMK>
BG= OHKB@> >>NP EB>M>G EHD:E> ;>LMNNK=>KL BG >>G K:SBEB::GL> LEHII>G

PBCD SB>G AH> C> kkD BG >>G GHG


IKH–MLBMN:MB> HI >:LR<K:MBL<A> PBCS> <HF

IE>F>GM:BK @>E= DNGM =KNDD>G HF IKH;E>F>G >>GOHN=B@ HI M> EHLL>G >


LEHII>GPBCD A:= MP>> IK:G@>G=> IKH;E>F>G .>G >>KLM> P:L >K >>G HG@>

((,
) %7 ='6%8- )

D>G= @KHM> AH>O>>EA>B= SP>K?ONBE BG => PBCD .>G MP>>=> P:L >K >>G @KHM>
:KFH>=> > P>KDEHHLA>B= P:L AHH@ >K P:L G:NP>EBCDL P>KD@>E>@>GA>B=
F::K :EL => ;>OHEDBG@ P>KD PBE=> SH>D>G BG A>M LM:=L<>GMKNF ;E>>D => ;NL
=::KG::KMH> HG;>M::E;::K E C:K>GE:G@ IHH@=>G => ;>LMNNK=>KL ;N=@>MM>G
EHL M> I>NM>K>G ;BC => <>GMK:E> HO>KA>B= HF =>S> IKH;E>F>G ::G M> I:DD>G
'::K M>O>K@>>?L >K P:L @>>G @>E= .HM=:M F>G ;>LEHHM HF =:G F::K SbE?
@>E= M> F:D>G > LEHII>GPBCD EB>M ;E:NP> IE:LMB< FNGMC>L F:D>G #>=>K>
PBCD;>PHG>K =B> =:M P>GLM> DHG =>S> FNGMC>L O>K=B>G>G =HHK >>G ONBEGBL

S:D OHE SP>K?:?O:E BG M> E>O>K>G '>M =B> FNGMC>L DHG O>KOHE@>GL >>G ;NLKBM
G::K A>M LM:=L<>GMKNF ;>M::E= PHK=>G 0>K;EN??>G= LBFI>E FBLL<AB>G GB>M
=> F>>LM >E>@:GM> HIEHLLBG@ F::K A>M P>KDM> P>E #G DHKM> MBC= P:K>G MP>>
@KHM> PBCDIKH;E>F>G HI@>EHLM P::K => <HGO>GMBHG>E> FB==>E>G C:K>G
@>?::E= A:==>G ED> P>MAHN=>K BG (>=>KE:G= D:G =BM B=>> FHK@>G :E NBM

OH>K>G BG SBCG LM:= ">M ;E:NP> FNGMC> SHN ;BCOHHK;>>E= >>G MH>@:G@L

D::KMC> DNGG>G SBCG OHHK => @>LN;LB=B>>K=> LM:=LL<AHNP;NK@ P::K HO>K

FHK@>G:OHG= >>G OHHKLM>EEBG@ BL @>;H>DM >G P::K G::K O>KP:<AMBG@ GH@


MP>>AHG=>K= E>@> LMH>E>G BG => S::E SBCG (B>F:G= PHK=M LE><AM>K O:G SHG
>:LR<K:MBL<A IE:G 4HP>E => HIMK>=>G=> :KMB>LM>G :EL => L<AHNP;NK@=BK><

M>NK SNEE>G >K ;EBC F>> SBCG :EL => E>@> LMH>E>G @>ONE= PHK=>G

HFIE>F>GM:BK @>E= >>G NMHIB> ">M ;>LM::M :E )HD BG (>=>KE:G= J=IM=FL
–Q=J EAD=K ;BCOHHK;>>E= SBCG HHBM BG A>M E>O>G @>KH>I>G :EL F:KD>MBG@BGLMKN

F>GM HF DE:GMEHR:EBM>BM M> ;>OHK=>K>G '::K SH=K: C> =B> @>LI::K=> INGM>G
GB>M :EE>>G DNGM @>;KNBD>G HF >>G GB>NP OEB>@MB<D>M M> DHI>G F::K HHD
DNGM O>KSBEO>K>G OHHK O:D:GMB>:KMBD>E>G AHM>EK>L>KO>KBG@>G >G :NMHANNK
BL A>M EHR:EBM>BMLBGLMKNF>GM ?>BM>EBCD :E NBM@>@KH>B= MHM >>G KN=BF>GM:BK
:EM>KG:MB>? @>E=LRLM>>F >S> FNGM>G SBCG GH@ GB>M >K@ <HNK:GM 1B> ;BC =>
;:DD>K >>G ;KHH= DHHIM >G F>M :BKFBE>L PBE ;>M:E>G S:E AHH@LMP::KL<ABCG

EBCD ;HM O:G@>G > ;:DD>K SBM GB>M M> P:<AM>G HI >>G ;>M::EFB==>E =:M ABC
F::K FH>BS::F D:G BGPBLL>E>G OHHK >>G ;>I>KDM :LLHKMBF>GM '::K =:M
O>K:G=>KM SH=K: A>M ::GONEE>G= @>E=FB==>E @>F:DD>EBCD O:EM M> O>KSBEO>K>G
OHHK @:G@;:K> IKH=N<M>G
-M>E ;BCOHHK;>>E= =:M A>M FH@>EBCD SHN SBCG HF => =:@>EBCDL> ;HH=L<A:I

I>G BG => LNI>KF:KDM F>M :BKFBE>L M> ;>M:E>G >G B>=>K>>G SHN >K A>M OHELM>
O>KMKHNP>G BG A>;;>G =:M => <:BLLBcK> BG => LNI>KF:KDM => :BKFBE>L HHD M>
:EE>G MBC=> :<<>IM>>KM :EL :EM>KG:MB>? ;>M::EFB==>E SHN => ;:DD>K =:G GH@
LM>>=L P>B@>K>G :EL P> A>M ;KHH= F>M :BKFBE>L PBEE>G :?K>D>G>G
> DHLM>G O:G A>M HIS>MM>G >G HG=>KAHN=>G O:G >>G <HFIE>F>GM:BK
@>E=LRLM>>F SBCG >GHKF @>=::E= BG => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@
ED> @KHM> HG=>KG>FBG@ F>M >>G ;>MKHNP;:K> K>INM:MB> D:G FHK@>G >>G
HG=>KG>FBG@LFNGM E:G<>K>G =B> @::M ?NG@>K>G :EL ::GONEE>G= @>E=LRL

M>>F > LE:@BG@LD:GL BL OKBC @KHHM BG => >:LR<K:MB> 1> @::G GB>M OHHKLI>E

((-
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

E>G =:M A>M HHD =::=P>KD>EBCD S:E @>;>NK>G F::K P> SNEE>G GB>M O>K;::L=
SBCG :EL ;BGG>G MP>> C::K ;BCOHHK;>>E= E;>KM ">BCG -A>EE >G *ABEBIL L:F>G
>>G GB>NP> FNGM BGMKH=N<>K>G

N?L==@<
4HP>E ;BC A>M @>PHG> @>E= :EL ;BC <HFIE>F>GM:BK @>E= BL => P::K=> =BK><M
SB<AM;::K >G HI DHKM> M>KFBCG O>KSBEO>K;::K BC :K;>B= BL >K O::D >>G K><AM

LMK>>DL O>K;:G= MNLL>G => A:G=>EBG@ >G => ;>EHGBG@ 1B> >>G NNK P>KDM
DKBC@M >NKH P::K ABC => ;:DD>K F>> D:G ;>M:E>G 1B> >>G NNK SP>K?ONBE
BGS:F>EM DKBC@M >>G ;E:NP IE:LMB< FNGMC> P::KF>> ABC SBCG ;NLD::KMC> D:G
;>M:E>G >B=> SBCG FHG>M:BK D:IBM::E
>G LM:I O>K=>K BL HF ;BC A>M E>O>K>G O:G P::K=> A>M B=>> M> HF:KF>G
=:M C> =::K OKH>@ H? E::M =BK><M H? BG=BK><M OHHK ;>EHHG= PHK=M :G DHF>G
P> HI A>M M>KK>BG O:G LH<B::E D:IBM::E -H<B::E D:IBM::E BL => HIM>ELHF O:G C>
G>MP>KD C> K>INM:MB> C> SB<AM;::KA>B= >G C> O::K=B@A>=>G HF F>GL>G M>
;BG=>G >G M> ;H>B>G 4HP>E BG=BOB=N>G :EL HK@:GBL:MB>L ;>L<ABDD>G HO>K >>G
;>I::E=> AH>O>>EA>B= LH<B::E D:IBM::E HHK @H>=> H? LE><AM> =BG@>G M>
=H>G D:G F>G SBCG LH<B::E D:IBM::E O>K@KHM>G H? O>KDE>BG>G :M LH<B::E
D:IBM::E >>G P::K=> O>KM>@>GPHHK=B@M BL >OB=>GM '>M LH<B::E D:IBM::E D:G
@>E= O>K=B>G= PHK=>G H? A>M D:G MH>@:G@ O>KL<A:??>G MHM ANEI;KHGG>G =B>
C> GHKF::E @>LIKHD>G SHN FH>M>G :?K>D>G>G BG L<A::KL D:IBM::E ">M >GB@>
E:LMB@> BL =:M => AH>O>>EA>B= LH<B::E D:IBM::E FH>BEBCD BL NBM M> =KNDD>G BG
>>G @>E=;>=K:@ 0:G=::K P::KL<ABCGEBCD =:M F>G BG ABeK:K<ABL<A> HK@:GB

L:MB>LMKN<MNK>G SH FH>BEBCD HO>KP>@ D:G F>M A>M <HG<>IM LH<B::E D:IBM::E


">M LH<B::E D:IBM::E BL ::GP>SB@ F::K F>G E::M A>M HG@>;KNBDM EB@@>G
!>FBLM> D:GL>G

!>E= BL => FHMHK O:G => ABeK:K<ABL<A> ><HGHFB> LH<B::E D:IBM::E BL =>
FHMHK O:G => G>MP>KD><HGHFB> &BGD>=#G >G .PBMM>K SBCG OHHK;>>E=>G O:G
G>MP>KD>G P::K BG=BOB=N>G ANG LH<B::E D:IBM::E DNGG>G E:M>G @KH>B>G $>
OBG=M >K OK:@>G >G DNGM >K :GMPHHK=>G @>O>G >G HI =B> F:GB>K ::G :G=>K>G
E:M>G SB>G P::K CBC O>KLM:G= O:G A>;M )I =B> F:GB>K LMBC@M C> LH<B::E D:IB

M::E ">M E>ND> O:G LH<B::E D:IBM::E BL =:M C> A>M DNGM NBM@>O>G SHG=>K >K
FBG=>K O:G M> DKBC@>G '>M FHG>M:BK D:IBM::E P>KDM A>M IK><B>L HF@>D>>K=
EL C> =:M P>@@>>?M ;>G C> A>M DPBCM EL C> FHG>M:BK D:IBM::E PBEM E:M>G
@KH>B>G =:G DNG C> A>M HI >>G ;:GD S>MM>G >G =:G DKBC@ C> >>G DE>BG ;>>MC>
K>GM> EL C> LH<B::E D:IBM::E PBEM E:M>G @KH>B>G =:G S>M C> A>M CNBLM GfbM HI
=> ;:GD -H<B::E D:IBM::E @KH>BM G::KF:M> C> A>M NBM@>>?M "H> F>>K F>GL>G
C> A>EIM >G O:G =B>GLM ;>GM AH> ;>M>K C> K>INM:MB> C> G>MP>KD >G => MH>@:G@
=B> C> DKBC@M MHM :G=>K>G
#G ?>BM> BL 1AN?–> NBMLENBM>G= @>;:L>>K= HI A>M O>KMKHNP>G =:M 1AN?

–>L P::K=>OHE SBCG >G =NL HI =>G =NNK P>E B>ML SNEE>G HIE>O>K>G B@>GEBCD

((.
) %7 ='6%8- )

O>KL<ABEM A>M GB>M >>GL SH O>>E O:G => ANB=B@> >NKHL =B> BFF>KL HHD NBMLENB

M>G= HI O>KMKHNP>G SBCG @>;:L>>K= SH:EL P> BG A>M ;>@BG O:G =BM AHH?=LMND
S:@>G ">M O>KL<ABE BL P>E ;BC >NKHL A>; C> A>M O>KMKHNP>G =:M C> S> HGFB=

=>EEBCD DNGM BGPBLL>E>G OHHK IKH=N<M>G >G @H>=>K>G BC 1AN?–>L BL A>M
HG=NB=>EBCD P:GG>>K >G AH> C> S> DNGM O>KSBEO>K>G '::K =:M BL HI SB<A @>>G
HG;>D>G= O>KL<ABCGL>E #G => HN=> ><HGHFB> SBCG HHD O>>E LBMN:MB>L P::KBG
P> O>KMKHNP>G A>;;>G BG => P::K=> O:G B>ML SHG=>K =:M =BM =BK><M HF@>

PBLL>E= D:G PHK=>G BG @>E= BCOHHK;>>E= :EL P> ;>LENBM>G HF M> BGO>LM>K>G
BG >>G C:K>GE:G@> HIE>B=BG@ :M ;B>=M =HHK@::GL @>>G >GD>E> S>D>KA>B= =:M
=> BGO>LM>KBG@ SBCG @>E= @::M HI;K>G@>G >LHG=:GDL O>KMKHNP>G P>
=::KHI

><C;<E@EBFD<E1N8KC<M<IK?<KD@AFG6
&>ND >G ::K=B@ :E =B> MA>HKB>eG >G ;>LIB>@>EBG@>G HO>K @>E= >G 1AN?–> >G
<HFIE>F>GM:BK> @>E=FB==>E>G F::K P:M A>; BD >K::G SH =>GDM => E>S>K
#D FH>M MH<A >>G BGDHF>G A>;;>G #D FH>M MH<A FBCG K>D>GBG@>G ;>M:E>G
">M BL GB>M SH OK>>F= =:M B>F:G= =B> BL HI@>@KH>B= BG >>G ><HGHFB>
P::KBG @>E= SHG =HFBG:GM> KHE LI>>EM ;BC SBCG I>KLHHGEBCD> ANBLAHN=

;H>DC> HHD IKBF:BK ::G @>E= =>GDM G A>M EB@M OHHK => A:G= =:M B>F:G= =B>
@>E= GH=B@ A>>?M >G @>P>G= BL OHE@>GL A>M @>E=
OHHK
MBC=IKBG<BI> M> E>O>G
HHD BG >>KLM> BGLM:GMB> =>GDM P::K D:G BD FBCG MBC= ::G;B>=>G OHHK >>G O:LM
;>=K:@ I>K F::G= H? I>K NNK '::K BG => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>

OBG@ @>E=>G GB>NP> K>@>EL OHHK P::K=>;>I:EBG@ 4H=K: => G:=KND O>K

L<ANB?M O:G @>E= G::K P::K=> DHF>G HI>>GL :G=>K> O>K=B>GFH=>EE>G BG


::GF>KDBG@ #>F:G= =B> O:G MHM P>KDM :EL L<AHHGF:D>K >G =::K GB>M
>>GL SH @H>= BG BL F::K BG SBCG OKBC> MBC= P>E HGMS>MM>G= @H>= D:G =:GL>G
P:L @>G>B@= HF M> =>GD>G F>M =:GL>G O>K=B>G BD GB>ML F::K F>M L<AHHG

F:D>G O>K=B>G BD FBCG @>E= NL :EL BD HGMLE:@>G PHK= :EL L<AHHGF:D>K
S:E BD HI SH>D FH>M>G G::K >>G :G=>K L<AHHGF::D;>=KBC? '::K SH=K: BG =>
L:F>GE>OBG@ A>M :<<>GM O>KL<ANB?M O:G @>E= G::K P::K=> S:E => HGMLE:@>G
L<AHHGF:D>K O>>E LG>EE>K ;>L>??>G Ab F>M L<AHHGF:D>G F::DM> BD GB>

F:G= ;EBC F::K F>M =:GL>G F::D BD F>GL>G P>E ;EBC NL :EL =:GL>K E>O>K
BD FbbK P::K=> =:G :EL L<AHHGF:D>K 'H>M BD =:G GB>M >>G F:GB>K SH>D>G
HF =B> P::K=> M> O>KSBEO>K>G
#G .JM= 9FK ;>L<AKBC?M %>OBG %>EER SB> AHH?=LMND AH> C> :EL
:KMB>LM BG C> E>O>GLHG=>KAHN= DNGM OHHKSB>G =HHK GB>M HI SH>D M> @::G
G::K >>G BFIK>L:KBH =B> => P>@ HI>GM G::K >>G @KHHM IN;EB>D F::K =HHK
SbE? =NBS>G= ?:GL HF C> A>>G M> O>KS:F>E>G =B> OBG=>G =:M CBC B>ML P::K=>

OHEL E>O>KM :M O>K=B>GFH=>E O:G %>EER BL HI@>;HNP NBM => >E>F>GM>G
1AN?–> G>MP>KDL:F>GE>OBG@ >G ?H<NLL>G HI P::K=> BG IE::ML O:G @>E=
>G <HGLNEM:GM =B> OKH>@>K BG EHHG=B>GLM P>KDM> F::K GN SBCG =B>GLM>G
:EL S>E?LM:G=B@> E>O>KM A>>?M F>>LM:E NBM =B> HN=> ;>MK>DDBG@ A>M @>E=
OHHK

((/
 ;%%6 () &) 4% 0- 2 +

MBC=IKBG<BI> HO>K@>GHF>G "BC E::M SB<A GH@ LM>>=L I>K NNK ;>M:E>G '::K
P::KHF SHN ABC GB>M @>PHHG >>G ;>=K:@ ?:<MNK>K>G HO>K => => P::K=> =B>
ABC A>>?M @>E>O>K= BG IE::ML O:G HO>K A>M ::GM:E @>E>O>K=> NK>G (N BL =:M
GH@ OKBC HG@>;KNBD>EBCD F::K G::KF:M> BG => L:F>GE>OBG@ => ::G=:<AM
F>>K O>KL<ANB?M O:G @>E= G::K P::K=> SNEE>G SNED> ;>EHGBG@LFH=>EE>G
LM>>=L O:D>K OHHKDHF>G
G P::KHF =B> FH>BS:F> >G HFLE:<AMB@> HG=>KA:G=>EBG@>G OHHK:?
> NK>G P::KBG >>G H??>KM> PHK=M @>F::DM => NK>G P::KBG HO>K >>G H??>KM>
PHK=M ;>LEBLM SBCG BG P>S>G HGIKH=N<MB>O> NK>G B> DHF>G => >?–<BeGMB>
GB>M M>G @H>=> 1B> => HO>KLM:I F::DM O:G @>E= OHHK MBC= G::K @>E= OHHK
P::K=> DHFM :E LG>E MHM => HGM=>DDBG@ =:M OkkK:? => @>E>O>K=> P::K=>
O:LMLM>EE>G O::D A>>E FH>BEBCD BL SH GB>M HGFH@>EBCD <AM>K:? => P::K=>
O:LMLM>EE>G BL O>>E @>F:DD>EBCD>K > EH@BL<A> <HGL>JN>GMB> BL =:M C> BG O>>E
@>O:EE>G ;>M>K :<AM>K:? DNGM HG=>KA:G=>E>G HO>K => ;>EHGBG@ :M BL >>G
O>K=B>GFH=>E =:M LHFFB@> IKH?>LLBHG:EL :E @>;KNBD>G P::K=>;>I:EBG@
:<AM>K:?
1:M E>O>KM A>M FBC HI :M BL >>G OK::@ >G GH@ O:D>K >>G HGNBM@>LIKH

D>G @>=:<AM> =B> O::D OHHKDHFM BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK


> ABeK:K<AB> EHDM =B> OK::@ FBLL<AB>G P>E NBM 4H=K: P> B>ML P::K=>OHEL
=H>G =>GD>G P> K>—>QF:MB@ ::G >>G ;>EHGBG@ =::KOHHK #G => OHKF O:G
@>E= H? IKBOBE>@>L H? DEBFF>G BG => ABeK:K<AB> #G BG?HKF>E> @KH>I>G
PHK=M =>S> OK::@ O>>E FBG=>K O::D @>LM>E= 1BE C> F> A>EI>G O>KANBS>G
1BE C> => D:L<HGMKHE><HFFBLLB> =H>G "B>K @>E=M A>M OHHK
P:M
AHHKM
P:M

NBM@:G@LINGM BG O>>E FBG=>K> F:M>


#G >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK LI>>EM A>M P>EEB<AM HHD >>G KHE =:M A>M
>>G G>@:MB>? >??><M A>>?M HI HGL S>E?;>>E= :EL P> => OK::@ 1:M E>O>KM A>M FBC
HI GB>M DNGG>G ;>:GMPHHK=>G #>F:G= =B> B>ML E>O>KM SHG=>K >K F>M>>G
B>ML OHHK M>KN@ M> OK:@>G SHN ;>L<AHNP= DNGG>G PHK=>G :EL GB>M
:LL>KMB>?
:EL B>F:G= =B> HO>K SB<A A>>G E::M EHI>G #G =:M D:=>K ;B>=M .:K: "NGM >>G
GNMMB@> ;BC=K:@> 4BC LHN?—>>KM A>M :GMPHHK= HI => OK::@ 1:M E>O>KM A>M FBC
HI ">M :GMPHHK= BL G:MNNKEBCD 1AN?–>
ED> IHLBMB>O> ;BC=K:@> ::G >>G HK@:GBL:MB> ::G >>G G>MP>KD ::G =>
F::ML<A:IIBC E>O>KM 1AN?–> HI ">M O>K@KHHM HGL LH<B::E D:IBM::E HGS>
K>INM:MB> '::K P:M BL => PBLL>EDH>KL O:G 1AN?–> G::K >NKH "H> S>M C>
LH<B::E D:IBM::E HF BG DEBGD>G=> FNGM HHK A>M MK:GL:<MB>
B=>> EHL M>
E:M>G 0:G 1AN?–> G::K >NKH BL @>>G O:ENM:A:G=>E F::K >>G K>E:MB>?
HG@KBCI;::K >G HGLMNNK;::K IKH<>L P::K;BC P> => =K:G@ G::K <HGMKHE> NBM

H>?>G>G FH>M>G HG=>K=KNDD>G >G BG IE::ML =::KO:G O>KMKHNP>G HI BGMNiMB>


>G HI => LM:MBLMB>D HI => P>M O:G => @KHM> @>M:EE>G BM @>E=M SHP>E OHHK
BG=BOB=N>G :EL OHHK HK@:GBL:MB>L

((0
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB/J8D<E><M8K
>MRKIZMRKMWIIRXVIRH]SRHIV[IVTSSOMRHIQEREKIQIRXPMXIVEXYYV>MR
KIZMRK IXLMIO IR QEEXWGLETTIPMNO ZIVERX[SSVH SRHIVRIQIR OVMNKIR HI
PEEXWXINEVIRWXIIHWQIIVFIPERKWXIPPMRK(IIPW^EPHEX[IPIIRKSPJFI[I
KMRK^MNR1EEVHIIPWMWHEXIIRVIGLXWXVIIOWKIZSPKZERHIOSQWXZERHI
RIX[IVOWEQIRPIZMRK2YSVKERMWEXMIWRMIXPERKIVVIPEXMIJKIxWSPIIVHIKVSI
TIR ^MNR QEEV ZME XEPPS^I WGLEOIPW IR RIX[IVOIR EER HI VIWX ZER HI
[IVIPH^MNRKIOSTTIPH[SVHIR^IWXIIHWEJLEROIPMNOIVZERHMIªVIWXZER
HI[IVIPH«3VKERMWEXMIWLIFFIRKIIROIYW>I^YPPIRLYRWXVEXIKMIQSIXIR
LIVJSVQYPIVIR MR XIVQIR ZER QEEXWGLETTIPMNOI VIPIZERXMI 2MIX EPW PSWWI
TEVEKVEEJMRLIXWSGMEEPNEEVZIVWPEKQEEVEPWMRXVMRWMIOSRHIVHIIPZERHI
FIHVMNJWWXVEXIKMI)RHIHSPIRHI[IVORIQIVHMIHI^MRKIZMRKZSSVEPFYMXIR
HISVKERMWEXMI^SIOX#>SVKXSGLHEXLMNHI^MRKIZMRKKI[SSRFuRRIR^MNR
[IVOZMRHX(EXPIZIVXKI^SRHIVIIRXLSYWMEWXIVIIRTVSHYGXMIZIVI[IVORI
QIVWSTXIKIRPEKIVIOSWXIR

()'
Q@E><M@E>
/
Q@E><M@E>M8EGIF=@KFI>8E@J8K@<J
.K:=BMBHG>E> IKH–MHK@:GBL:MB>L SBCG @>P>G= ANG LMK:M>@B> >G =H>ELM>EEBG@>G
M> ?HKFNE>K>G BG M>KF>G SH:EL HFS>M<BC?>KL PBGLM@KH>B F:KDM::G=>E>G >G
;>NKLP::K=> :M P:L OHE=H>G=> SHE:G@ =B> HK@:GBL:MB>L K>E:MB>? @>iLH

E>>K=> @KH>I>G P:K>G 1>KDG>F>KL ::G=>>EAHN=>KL >G DK>=B>MO>KL<A:??>KL


P:K>G OB: @>E=LMKHF>G L:E:KBLL>G =BOB=>G= >G K>GM> >G ABeK:K<ABL<A> LI>E

K>@>EL ::G => HK@:GBL:MB> @>;HG=>G 4HE:G@ => HG=>KG>FBG@ F::K OHE

=H>G=> HFS>M >G PBGLM F::DM> P:L A::K <HGMBGNiM>BM K>=>EBCD @>P::K;HK@=
'::K BG => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ P>KDM =:M GB>M F>>K SH >>GOHN=B@
>=KBCO>G PHK=>G LM>>=L :?A:GD>EBCD>K O:G @KHM> @KH>I>G F>GL>G ;NBM>G
=> HK@:GBL:MB> F>M PB> S> @>>G >GD>E> –G:G<BeE> :?A:GD>EBCDA>B=L;:G=
A>;;>G ">M BL OHELMK>DM HGK>:EBLMBL<A HF M> O>KP:<AM>G =:M => SP>KF>G
KHG= >>G HK@:GBL:MB> >GB@> ;>MKHDD>GA>B= SNEE>G OH>E>G ;BC PBGLM
>G
HFS>M=H>ELM>EEBG@>G 1:GM P::KHF SHN ;NBM>GLM::G=>K 2 BGM>K>LL> A>;;>G
BG => HFS>MLMBC@BG@ O:G ;>=KBC? 3 G :EL ;NBM>GLM::G=>KL @>>G >GD>E> BGM>

K>LL> A>;;>G BG ;>=KBC? 3 P:M BL =:G GH@ ANG FHMB>? HF ANG <HEE><MB>O>
BGM>EEB@>GMB> BG M> S>MM>G OHHK =:M ;>=KBC?
(::KF:M> HK@:GBL:MB>L OHHK ANG <HGMBGNiM>BM :?A:GD>EBCD>K PHK=>G O:G
SP>KF>G PHK=M A>M LM>>=L ;>E:G@KBCD>K HF => =H>ELM>EEBG@ >G => K>LNEM:M>G
NBM M> =KNDD>G BG P::K=> BG IE::ML O:G BG @>E= 1:M BL => P>KD>EBCD> MH>@>

OH>@=> P::K=> O:G >>G HK@:GBL:MB> 1:M =K::@M F>G ;BC ::G => P>K>E=
;NBM>G => HK@:GBL:MB> 1:M SBCG => F::ML<A:II>EBCD> DHLM>G >G HI;K>G@

LM>G > MK:=BMBHG>E> ;:E:GL O:G :<MBO: >G I:LLBO: => DE:LLB>D> PBGLM
>G

O>KEB>LK>D>GBG@ S> OHELM::G GB>M E:G@>K HF => E>O>GLO:M;::KA>B= O:G >>G


HK@:GBL:MB> M> OHHKLI>EE>G (::LM => –G:G<BeE> ;H>DAHN=BG@ G>>FM =>
F::ML<A:II>EBCD> PBGLM
>G
O>KEB>LK>D>GBG@ SB>G=>KH@>G MH> ::G ;>E:G@
>S> GB>NP> ;H>DAHN=BG@ BL E:G@ GB>M :EMBC= BG @>E=;>=K:@>G NBM M> =KND

D>G > O>>E E:LMB@>K M> F>M>G >>GA>B= KG;A99D C9HAL99D S:E >>G LM>>=L @KHM>K>
KHE @::G LI>E>G BG => ;>LENBMOHKFBG@ O:G ;>=KBCO>G
>S> HGMPBDD>EBG@ BL BGA>K>GM ::G => DHFLM O:G => G>MP>KD
>G BG?HK

F:MB>L:F>GE>OBG@ ">M BL GB>M >>G EBGDL H? K><AML LM:G=INGM F::K >>G


:NMHGHF> HGMPBDD>EBG@ =B> OHEDHF>G EHLLM::M O:G IHEBMB>D> LB@G:MNNK
H? E>O>GLHO>KMNB@BG@ > <KNQ BL =:M >K HGMS>MM>G= O>>E K>E>O:GM> ;>=KBC?L

()(
) %7 ='6%8- )

BG?HKF:MB> MK:GLI:K:GM BL @>PHK=>G BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ 0B: =>


M:EEHS> BG?HKF>E> G>MP>KD>G D:G =B> BG?HKF:MB> SB<A K:S>G=LG>E OHHKM;>

P>@>G ;BGG>G SP>KF>G G ;BGG>G =B> SP>KF>G DNGG>G F>GL>G @>F:D

D>EBCD ANG DK:<AM>G ;NG=>E>G #L => SP>KF => HK@:GBL:MB> @NGLMB@ @>SBG=
=:G O>K@KHHM =:M ::GSB>GEBCD => D:GL =:M => HK@:GBL:MB> @>;KNBD D:G F:D>G
O:G => <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> O:G => SP>KF )K@:GBL:MB>L F>M >>G G>@:

MB>? LH<B::E D:IBM::E =::K>GM>@>G EHI>G ::GSB>GEBCD KBLB<H =:M >>G @>FH;BEB

L>>K=> SP>KF SB<A M>@>G A>G D>>KM

9<EQ@E<JC8E><E;FFIJE@A;<E@JFL;<IN<KJ
BM HK@:GBL:MB>KBLB<H ;>LMHG= G:MNNKEBCD HHD :E BG => OHKB@> >>NP F::K MH>G
P:L >>G OBC:G=B@ @>SBG=> SP>KF K>E:MB>? HGL<ANE=B@ 4HG SP>KF P:L OKBC
F:<AM>EHHL >G DHG S>E=>G F>>K ;>=>GD>G =:G ;BCOHHK;>>E= K:=B<::E :<MB>

OH>K>G 1::KF>> A>M @>O::K :E F>M>>G BG => DB>F P:L @>LFHHK= P:GM
=::K=HHK A:= => ;>=K>B@=> HK@:GBL:MB> :NMHF:MBL<A => P>M@>O>K ::G A::K
SBC=> HO>G=B>G @BG@ K:=B<::E :<MB>OH>K>G ;BCG: SHG=>K NBMSHG=>KBG@
@>I::K= F>M >>G IHEBMB>D> LB@G:MNNK SH=:M >>G @KHHM =>>E O:G => L:F>GE>

OBG@ SB<A M>@>G => K:=B<:E> :<MB>OH>K=>KL D>>K=> >G SBCG LRFI:MAB> ;>MNB@=>
::G => HK@:GBL:MB> =B> HG=>K ONNK E:@
#G => >:LR<K:MB> BL => SP>KF GB>M E:G@>K SH F:<AM>EHHL :EL OHHKA>>G G
=:M A>>?M BG@KBCI>G=> @>OHE@>G EL >K BG  >>G @KHM> SP>KF HGMLM::M =B>
HIK><AM O>KHGMP::K=B@= BL HO>K >>G ;>=KBC? F>M >>G ?HKL FBGL:E=H HI SBCG
PBGLM
>G O>KEB>LK>D>GBG@ =:G S:E => SP>KF Gp P::KL<ABCGEBCD G::K A>>E
:G=>K> FB==>E>G @KBCI>G =:G OHHKA>>G
>GD ;BCOHHK;>>E= ::G >>G ;>GSBG>F::ML<A:IIBC =B> SBCG F::ML<A:II>

EBCD> O>K:GMPHHK=>EBCDA>=>G G>@>>KM >G MRIBL<A> C:K>GM:<AMB@K>:<MB> P:L


=:M K:=B<:E> :<MB>OH>K=>KL ;BC PBCS> O:G IKHM>LM => ;>GSBG>LE:G@>G =HHKLG>

=>G >G MRIBL<A> >:LR<K:MBL<A> K>:<MB> SHN O>>E >>K=>K SBCG HF SbE? >>G ;>G

SBG>F::ML<A:IIBC HI M> KB<AM>G G => LE:@BG@LD:GL SHN K>e>E SBCG EL


SP>KF>G ;NBM>GLM::G=>KL H? BG=BOB=N>G F>M LN<<>L >>G ;:GD >>G HFKH>I
H? >>G >G<R<EHI>=B> DNGG>G ;>@BGG>G P::KHF =:G @>>G ;>GSBG>F::M

L<A:IIBC G => ::G@>O:EE>G HK@:GBL:MB> D:G BG =BM @>O:E @>>G ;>KH>I =H>G
HI IHEBMB> >G CNLMBMB> HF A::K ;>E:G@>G M> O>K=>=B@>G P:GM => SP>KF =H>M
GB>ML P>=>KK><AM>EBCDL )HD AH>?M => ::G@>O:EE>G HK@:GBL:MB> GB>M F>>K M>
K>D>G>G HI => IHEBMB>D> LRFI:MAB> O:G >>G @KHHM =>>E O:G => L:F>GE>OBG@
1:GM => GB>NP> >:LR<K:MBL<A> <HG<NKK>GM A>>?M @>>G IHEBMB>D> LB@G:MNNK >G
BL FH>BEBCD :EL EBGDL H? K><AML M> ;>LM>FI>E>G

Q@E><M@E>M8EEFE$GIF=@KFI>8E@J8K@<J
)HD OHHK GHG
IKH–M HK@:GBL:MB>L @>E=M =:M SBC BG MH>G>F>G=> F:M> BG =>
@:M>G PHK=>G @>AHN=>G =HHK SP>KF>G ">M BL GB>M E:G@>K A>M FHGHIHEB>
O:G => IHEBMB>D> ABeK:K<AB> >G O:G => I>KL HF M> <HGMKHE>K>G H? SBC GH@ P>E

())
  >- 2 +): - 2 +

P::K OHHK ANG @>E= E>O>K>G )F =B> <HGMKHE>K>G=> M::D @H>= M> DNGG>G
O>KONEE>G BL A>M GHH=S:D>EBCD HF MH>@:G@ M> A>;;>G MHM => >LL>GMBeE>
DP:GMBM:MB>O> =:M:
#G => > >>NP P:L A>M @>;KNBD>EBCD =:M P:GG>>K ;>LMNNK=>KL O:G GHG

IKH–MHK@:GBL:MB>L O>K:GMPHHK=BG@ FH>LM>G :—>@@>G SBC ANG =H>ELM>EEBG

@>G >G K>LNEM:M>G BG DP:EBM:MB>O> ;>PHHK=BG@>G HFL<AK>O>G G [EL >K =:G


:E =HHK => <HGMKHE>K>G=> IHEBMB>D H? I>KL P>K= =HHK@>OK::@= =:G P:K>G
LE><AML @EH;:E> <BC?>KL ;>L<ABD;::K
#G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ DHF>G GHG
IKH–MHK@:GBL:MB>L =::K
LM>>=L FBG=>K F>> P>@ #>=>K>>G P>>M =:M BG >>G @>:NMHF:MBL>>K=> ;H>D

AHN=BG@ :EE> DP:EBM:MB>O> =:M: HI =>M:BEGBO>:N SBCG NBM M> =K::B>G G =>
1>M )I>G;::KA>B= O:G >LMNNK 1) SHK@M >KOHHK =:M B>=>K>>G =>S> @>=>

M:BEE>>K=> @>@>O>GL D:G HIOK:@>G 4H OKH>@ =:@;E:= = .=D=?J99> BG =>


SHF>K O:G  >>G HO>KSB<AM HI O:G :EE> EHLL> =><E:K:MB>L O:G ;>PBG=LEB>

=>G >G MHI:F;M>G:K>G >G SH P>K= HG=>K :G=>K> ;>D>G= =:M => FBGBLM>K
O:G BG:G<BeG HI DHLM>G O:G => ;>E:LMBG@;>M:E>K >>G ,:R
:GSHGG>;KBE O:G
 >NKH A:= @>=><E:K>>K= G =:M => FBGBLM>K O:G BGG>GE:G=L> 4:D>G ;BC
=> OBLDK::F >>G ;HGG>MC> A:= @>OK::@= OHHK >>G ;KHH=C> A:KBG@ HF >>G
I::K >NKH NBM => LM::MLD:L M> =><E:K>K>G
> O>KLE:@@>O>K A>>?M >>G E>ND LN<<>L @>L<HHK= F>M SHG IKBF>NKMC>
F::K => DK:GM @::M O>KOHE@>GL HO>K MHM => HK=> O:G => =:@ > OHE@>G=> =:@
LM::M >K P>>K :G=>K GB>NPL HI => OHHKI:@BG: G HHD BG IHEBMB>D >G "::@
@::M F>G HO>K MHM => HK=> O:G => =:@ >G MPBC?>E:<AMB@> =><E:K:MB> O:G >>G
SHGG>;KBE BL @>>G ::GE>B=BG@ OHHK >>G D:;BG>ML<KBLBL G SH A>>?M => 1)
OHHKG:F>EBCD >>G IK>O>GMB>O> P>KDBG@ > OHE@>G=> D>>K S:E >>G FBGBLM>K
SB<A P::KL<ABCGEBCD P>E =KB> D>>K ;>=>GD>G :EOHK>GL => D:LL:;HG O:G >>G
SHGG>;KBE HI SBCG =><E:K:MB>?HKFNEB>K M> GB>M>G
'>M >GB@> K>@>EF::M @>;KNBD>G CHNKG:EBLM>G => 1) HF BG?HKF:MB> HI
M> OK:@>G #G => >:LR<K:MB> SNEE>G HHD @>PHG> ;NK@>KL LM>>=L O:D>K >>G
;>KH>I =H>G HI => 1) '>M :EL @KHM> O>KL<ABE =:M => CHNKG:EBLM SBCG LN<<>L
:E ;H>DM SH=K: SBCG IKBF>NKMC> HI => OHHKI:@BG: O>KL<ABCGM F::K =:M =>
@>PHG> ;NK@>K O>>E F>>K K>=>G A>>?M HF I:L M> KNLM>G :EL ::G >>G O>K

F>>G=> ;>E:LMBG@O>KLIBEEBG@ >>G >BG= BL @>F::DM #G => > >>NP SHN SHG
@>PHG> ;NK@>K O>>E:E :EL >>GEBG@ HI>K>K>G >G :E LG>E :EL >>G =HGJNB<AHM
;>D>G=LM::G '::K BG => >:LR<K:MB> BL SHG @>PHG> ;NK@>K BG LM::M HF >>G
SP>KF M> O>KS:F>E>G >G DK:<AM>G M> FH;BEBL>K>G ::K;BC FH>M>G P>
OHHK:E GB>M =>GD>G ::G >>G SP>KF =B> SB<A S:E BGS>MM>G HF => FBGBLM>K M>
=PBG@>G HF >NKH M>KN@ M> LMHKM>G BG => LM::MLD:L P:GM =::K E>>GM =>
SP>KF SB<A GB>M OHHK '::K => SP>KF PBE SB<A P::KL<ABCGEBCD PbE BGS>MM>G
OHHK LMKN<MNK>E> O>K:G=>KBG@>G ;BC IN;EB>D> HK@:GBL:MB>L =B> M> P>BGB@
P::K=> E>O>K>G (>>F :EL OHELMK>DM PBEE>D>NKB@ OHHK;>>E= => DHLMIKBCL O:G
=> @>F>>GM>EBCD> ONBEGBLHIA::E=B>GLM :M BL >>G HG=>KP>KI P::K P>BGB@

()*
) %7 ='6%8- )

F>GL>G SB<A =KND HO>K F:D>G K PHK=>G P>E F>M K>@>EF::M F::ML<A:II>

EBCD> =BL<NLLB>L @>OH>K= HO>K ANBLONBE F::K =B> @::G =:G F>>LM:E HO>K A>M
:E =:G GB>M @>L<A>B=>G BGS:F>E>G '::K P>ED> ;NK@>K P>>M GHN P:M =>
DHLMIKBCL BL O:G A>M HIA:E>G O:G MB>G DBEH ANBLONBE G AH>O>>E @>F>>GM>

K::=LE>=>G SHN=>G =:M ;>=K:@ ;BC ;>G:=>KBG@ @H>= DNGG>G L<A:MM>G #G =>
IK:DMBCD PHK=M => MH>@>OH>@=> P::K=> =B> => ONBEGBLHIA::E=B>GLM E>O>KM
OHHKG:F>EBCD DP:EBM:MB>? @>MH>MLM 1HK=>G :EE> <HGM:BG>KL @>E>>@= #L =>
HIA::E=B>GLM ;>MKHNP;::K >G DHFM ABC HI => MH>@>S>@=> =:@ EBC?M >K GB>M
M> O>>E :?O:E HI LMK::M LEBG@>K>G EL =B> OK:@>G :EE>F::E IHLBMB>? PHK=>G
;>:GMPHHK= >G A>M M:KB>? =:M => HO>KA>B= => ;NK@>KL BG K>D>GBG@ ;K>G@M
SB>M >K GB>M M> :;LNK= AHH@ NBM PHK=>G >K O>K=>K G:NP>EBCDL OK:@>G @>LM>E=
'::K BG => >:LR<K:MB> AH>?M >K F::K bbG ;NK@>K M> SBCG =B> SB<A BG =>S> F:M>

KB> O>K=B>IM >G => @>OHE@>G OHHK => ;>MK>??>G=> HO>KA>B=LBGLM:GMB> DNGG>G
BG@KBCI>G= SBCG 1:GM =B> bG> ;NK@>K BL BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;BC
F:<AM> HF :EE> HG=>KEB@@>G=> <BC?>KL ;HO>G M:?>E M> DKBC@>G P::KF>> ABC =>
DHLMIKBCL O:G MB>G DBEH ANBLONBE HIA:E>G D:G NBMK>D>G>G G LMbE GHN =:M NBM
=B> ;>K>D>GBG@ ;EBCDM =:M => DHLMIKBCL O>>E AH@>K BL =:G A>M ;>=K:@ =:M >>G
IHLM;>=KBC? BG K>D>GBG@ ;K>G@M OHHK I:DD>MIHLM O:G MB>G DBEH =:G BL =::K

F>> HO>KMNB@>G= ::G@>MHHG= =:M >K B>ML LMKN<MNK>>EL FBL BL F>M => >?–<B

>G<R O:G => @>F>>GM>EBCD> HK@:GBL:MB> =B> A>M ANBLONBE HIA::EM :G
DNGG>G P> ;>M>K => HIA::E=B>GLM :?L<A:??>G >G A>M ANBLONBE I>K I:DD>MIHLM
G::K => ONBEO>K;K:G=BG@LHO>G LMNK>G
:GDSBC => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ BL =>S> bG> ;NK@>K GN BG LM::M HF >>G
DK:<AMB@> SP>KF F>=>LM:G=>KL M> FH;BEBL>K>G =B> => F:<AM A>>?M HF CNKB

=BL<A >G H? IHEBMB>D :? M> =PBG@>G =:M => BG>?–<BeGM> GHG


IKH–MHK@:GBL:MB>
@>K>HK@:GBL>>K= PHK=M

;<BFJKGI@AJM8E<<EG8BA<D8I>8I@E<
> :?@>EHI>G MBC= A>;;>G O>>E GHG
IKH–MHK@:GBL:MB>L GH@:E P:M @>PHHGM>L
>G @>;KNBD>G O:G <HFF>K<BeE> HK@:GBL:MB>L @>DHIB>>K= @KHHML<A:EB@>
?NLB>L F:KD>MBG@=>GD>G L:E:KBLL>G ;HO>G => :ED>G>G=>GHKF GB>NP>
ANBLLMBCE =NK> EH@HL DHLM;:K> K><E:F><:FI:@G>L >S> @>PHHGM>L O:G
IKH–MHK@:GBL:MB>L SBCG E:G@ GB>M :EMBC= DHLM>G>?–<BeGM '::K =:M @>>?M GB>M
P:GM => IKH–MHK@:GBL:MB>L PHK=>G :?@>K>D>G= =HHK => F:KDM >
HI;K>G@LM FH>M @KHM>K SBCG =:G => DHLMIKBCL >=KBCO>G =B> Mb BG>?–<BeGM
SBCG @::G NBM>BG=>EBCD ?:BEEB>M ::KHF AHN=>G ;>=KBCO>G M> :EE>G MBC=> ANG
DHLMIKBCL L<A>KI BG => @:M>G
BC GHG
IKH–MHK@:GBL:MB>L BL =B> <HKKB@>K>G=> F:KDMP>KDBG@ F>>LM:E
GB>M H? HGOHE=H>G=> ::GP>SB@ G P>EEB<AM =::K=HHK BL >K GB>M :EMBC= OHE

=H>G=> HH@ OHHK => DHLMIKBCL K PHK=M F>>K @>=:<AM BG ;N=@>MM>G =:G BG
DHLM>G >G HI;K>G@LM>G BMS>E?=> @>E=M HO>KB@>GL HHD ;BGG>G @KHM> ;NK>:N

<K:MBL<A> IKH–MHK@:GBL:MB>L

()+
  >- 2 +): - 2 +

EL >K bbG @>PHHGM> BL =B> GHG


IKH–MHK@:GBL:MB>L SHN=>G FH>M>G DHIBeK>G
O:G IKH–MHK@:GBL:MB>L =:G BL A>M CNBLM =:M DHLMIKBCL;>PNLMSBCG > >:LR<K:

MB> S:E =BM F>>K >G F>>K :?=PBG@>G 4H:EL => <HFF>K<BeE> F:K@:KBG>?:

;KB>D MHM =KB> <BC?>KL :<AM>K => DHFF: P>>M P:M => DHLMIKBCL BL O:G @K:F
F:K@:KBG> SH S:E => GHG
IKH–MHK@:GBL:MB> SB<A ;>M>K =:G HHBM ;>PNLM
FH>M>G SBCG O:G => DHLMIKBCL O:G >>G DBEH ONBEGBL HIA:E>G O:G => DHLMIKBCL
O:G >>G @>O:G@>GBL<>E I>K G:<AM O:G => DHLMIKBCL O:G >>G L<AHNP;NK@OHHK

LM>EEBG@ I>K ;>SH>D>K 1:GM G::KF:M> BG?HKF:MB> LM>>=L MK:GLI:K:GM>K


PHK=M SNEE>G LM>>=L O:D>K ;NBM>GLM::G=>KL S>E? =B> DHLMIKBCL DNGG>G NBMK>

D>G>G >G >:LR<K:MBL<A> DK:<AM>G HGMD>M>G>G P:GG>>K =B> DHLMIKBCL ;NBM>G

LIHKB@ AHH@ ;EBCDM -MbE =:M >>G G:<AMC> BG => BCEF>K;:C>L F>>K ;EBCDM M>
DHLM>G =:G >>G HO>KG:<AMBG@ BG A>M ENQN>NS> FLM>EAHM>E LMbE =:M => ;HNP
O:G A>M GB>NP> @>F>>GM>ANBL P::K AHG=>K= :F;M>G:K>G DHF>G M> P>KD>G
=NNK=>K ;EBCDM =:G => IKBCL O:G AHG=>K= >>G@>SBGLPHGBG@>G =:G SBCG =:M
<HG<K>M> >OB=>GM> ::GPBCSBG@>G =:M >K HGGH=B@ ;>E:LMBG@@>E= PHK=M O>K

LIBE= ">M O>KS>M AB>KM>@>G S:E @KH>B>G BG SP>KF>G P::KBG => DK:<AM>G
@>;NG=>E= PHK=>G
#G => L:F>GE>OBG@ O:G => > >>NP ;>P:G=>E=> =:M O>KS>M =HHK@::GL
=> ABeK:K<ABL<A> P>@ >G P>K= A>M HG=>KP>@ :?@>K>F= =HHK=:M >K M> O>>E
F>GL>G ;BGG>G => ABeK:K<AB> ;>E:G@>G A:==>G ;BC => A:G=A:OBG@ O:G =>
LM:MNL
JNH '::K BG => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ O:G => > >>NP
S:E A>M O>KS>M LM>>=L O:D>K EHI>G OB: HG@KBCI;:K> SP>KF>G P::K => :?K>F

F>G=> DK:<AM>G O:G => ABeK:K<ABL<A> HK=> @>>G O:M HI A>;;>G

<K?@<BM8EFI>8E@J8K@<J
MAB>D A>>?M M> F:D>G F>M O>K:GMPHHK=BG@ :—>@@>G #G A>M ><HGHFBL<A
MBC=I>KD O:G OkkK => G>MP>KDL:F>GE>OBG@ P:L P>M@>OBG@ O::D => >GB@>
DHII>EBG@ MNLL>G HK@:GBL:MB>L >G => L:F>GE>OBG@
> >MABL<A> D>NS>L =B> HK@:GBL:MB>L F::DM>G P>K=>G OHHKG:F>EBCD
@>MH>MLM ::G => P>M 0>K:GMPHHK=BG@ :—>@@>G P:L BG => F>>LM> @>O:EE>G
GB>M F>>K =:G A>M ;>:GMPHHK=>G O:G => OK::@ #L A>M E>@::E H? BL A>M BEE>

@::E ':@ A>M O:G => P>M


HHK=:M HK@:GBL:MB>L LM>>=L FBG=>K @>iLHE>>K= SBCG FH>M>G S> LM>>=L
F>>K O>K:GMPHHK=BG@ :—>@@>G ">M <KBM>KBNF E>@::E H? BEE>@::E O>KL<ANB?M
@>E>B=>EBCD G::K A>M <KBM>KBNF P::K=>OHE H? GB>M P::K=>OHE
> P>M :EL IKBF:BK F>>MBGLMKNF>GM DKBC@M LM>>=L F>>K <HG<NKK>GMB> O:G
A>M F>>MBGLMKNF>GM KG;A99D C9HAL99D > F::ML<A:II>EBCD> FBGINGM>G O:G
>>G HK@:GBL:MB> SNEE>G =::KHF @><HFI>GL>>K= FH>M>G PHK=>G =HHK A>M
E>O>K>G O:G >>G P::K=>OHEE> ;BC=K:@> ::G => F::ML<A:IIBC )K@:GBL:MB>L =B>
M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G @::G A>M BG => MH>DHFLM LM>>=L FH>BEBCD>K DKBC@>G
HF M> HO>KE>O>G ">M ;>@KBI O99J<= F:@ =::K;BC A>>E ;K>>= PHK=>G @>=>–

GB>>K= > MH>@>OH>@=> P::K=> AH>?M GB>M B>ML O>KA>O>GL M> SBCG '::ML<A:I

(),
) %7 ='6%8- )

I>EBCD MH>@>OH>@=> P::K=> D:G HHD SHB>ML LBFI>EL SBCG :EL => E>DD>KLM> IBG

=:D::L )? => @H>=DHHILM> IBG=:D::L >B=> OH>@>G B>ML MH> ::G =>
D>NS>FH@>EBCDA>=>G O:G => <HGLNF>GM >G SBCG =::KHF F::ML<A:II>EBCD
K>E>O:GM
>G BGGHO:MB>? F>KD :EL -M:K;N<DL OH>@M G:=KNDD>EBCD B>ML MH> '::K
HHD A>M F>KD ->GL>H =H>M =:M )HD :EL F>GB@ DH?–><HGG:BLL>NK ->GL>H :EL
;H<AM ;>L<AHNPM P:GM =:M =H>M GB>M M>K S:D> >G LN;LM:GMBeE> @KH>I <HG

LNF>GM>G BL A>>E ;EBC F>M SBCG ->GL>H:II:K::M >G A>>?M >>G @>A>>E GB>NP>
F:GB>K O:G DH?–>S>MM>G ::G@>E>>K= :M BL I>K =>–GBMB> MH>@>OH>@=>
P::K=>
-M:K;N<DL >G ->GL>H SBCG =NL ;>B=> HIO:EE>G=> F>KD>G =B> B>ML HG=>K

L<A>B=>G=L E>O>K>G > ><HGHFBL<A> P>KD>EBCDA>B= BL ><AM>K =:M => F>>K

=>KA>B= O:G => F>KD>G >G HK@:GBL:MB>L IKH=N<M>G E>O>KM =B> SB<A GB>M H?
G:NP>EBCDL HG=>KL<A>B=>G #G => F:KD>MBG@EBM>K:MNNK PHK=>G =BM E=
LGG

IKH=N<M>G @>GH>F= #G => OHKB@> >>NP P:L E=


LGG
F:KD>MBG@ >>G O>BEB@>
LMK:M>@B> 0>>E HK@:GBL:MB>L DHS>G ;>PNLM OHHK => @K:NP> FB==>EF::M
HF=:M =::K => F>>LM> DHI>KL SBMM>G )F=:M BG => >:LR<K:MB> HHD => F::M

L<A:II>EBCD> PBGLM
>G
O>KEB>LK>D>GBG@ ;>I:E>G= BL OHHK => <HGMBGNiM>BM O:G
>>G HK@:GBL:MB> BL =B> F>
MHH
LMK:M>@B> E:G@ GB>M SH O>BEB@ F>>K :EL OHHK

A>>G 1:GM LBFIEBLMBL<A @>LM>E= :EL => @>E>O>K=> IKH=N<M>G >G =B>GLM>G
@>>G >GD>E> F::ML<A:II>EBCD> ;BC=K:@> E>O>K>G =:G DHFM => F::ML<A:II>

EBCD> K>LNEM:M>GK>D>GBG@ ;BC => @>KBG@LM> F::ML<A:II>EBCD> DHLM>G :E


F>M>>G BG => KH=> <BC?>KL #G =BM O>K;:G= BL A>M ;H>D EN> )<>:G -MK:M>@R
4B> AHH?=LMND >>G :;LHENM> FNLM OHHK B>=>K> F:G:@>K

Q@E><M@E>M8E?<K@E;@M@;L
#G EH@@> ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB>L SBCG O>>E F>=>P>KD>KL A>M HO>KSB<AM
DPBCM@>K::DM > HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G => IKH=N<MB>F>MAH=>G =>
;>=KBC?L–G:G<B>KBG@ >G => #. SBCG O::D =>KF:M> <HFIE>Q =:M A>M S>E?L
OHHK => =BK><MB> GB>M F>>K A>E>F::E M> ;>O:MM>G BL P:M >K IK><B>L @>;>NKM >G
AH> :EE>L HG=>KEBG@ L:F>GA:G@M >G AH> =:M BGM>K?>K>>KM F>M => ;NBM>GP>

K>E= 0HHK => @>FB==>E=> F>=>P>KD>K BL =:M FBG=>K >K@ B> AH>?M GB>M
:EE>L M> ;>@KBCI>G =B> A>>?M SBCG >B@>G M:D>G '::K A>M BL GB>M >K@ ;>OHK=>K

EBCD OHHK => :K;>B=LFHMBO:MB> :EL >K @>>G =NB=>EBCD> =H>E>G H? =H>ELM>EEBG@>G
PHK=>G @>?HKFNE>>K= F::K OHHKG:F>EBCD K>@>EL >G IKH<>=NK>L 1:M ;>M>

D>GM => BG=BOB=N>E> ;BC=K:@> O:G >>G F>=>P>KD>K OHHK => HK@:GBL:MB> :EL
@>A>>E 1:M SHN A>M OHHK @>OHE@>G A>;;>G :EL =B> BG=BOB=N>E> ;BC=K:@> GB>M
NBM@>OH>K= SHN PHK=>G :M BL OHHK O>>E ?NG<MB>L E:G@ GB>M :EMBC= =NB=>EBCD
&::M LM::G =:M BG SNED> @>O:EE>G =NB=>EBCD BL P:M => MH>@>OH>@=> P::K=> BL
O:G =B> P>KDS::FA>=>G OHHK => P>K>E= ;NBM>G => HK@:GBL:MB> K@ FHMBO>

K>G= D:G =BM GB>M SBCG OHHK => ;>MKHDD>G F>=>P>KD>KL ">M L:E:KBL BL =:G
>B@>GEBCD GH@ A>M >GB@> P:M => HK@:GBL:MB> >G => F>=>P>KD>K ;BG=M 1::K

()-
  >- 2 +): - 2 +

L<ABCGEBCD BL => O>K;HK@>G P>KDEHHLA>B= BG (>=>KE:G= GH@ O>>E @KHM>K =:G


P> :EMBC= =:<AM>G 

'::K CNBLM =:M L:E:KBL BL LENBI>G=>KPBCL >>G ENQ>@H>= @>PHK=>G HHD :E


;>L>??>G O>>E F>GL>G =:M GH@ GB>M >G ?>BM BL ><AM>K =:M BG => P>LM>KL>
P>K>E= >>G :EF::K DKBFI>G= =>>E O:G => EHHGBGDHFLM>G ::G IKBF:BK>
E>O>GL;>AH>?M>G PHK=M ;>LM>>= > F>>LM> P>KDG>F>KL DNGG>G HHD P>E
HO>KE>O>G F>M FBG=>K L:E:KBL ">M OKHNP>EBCD =>>E O:G => (>=>KE:G=L>
;>KH>IL;>OHEDBG@ A>>?M :E >G F:LL> @>DHS>G OHHK >>G I:KMMBF>;::G HG@>

:<AM H? =>S> OKHNP>G P>E H? @>>G DBG=>K>G A>;;>G SB> D:=>K


> ;>D>G=> ;>AH>?M>GIBK:FB=> O:G ':LEHP ;B>=M >>G O>KDE:KBG@ AB>K

OHHK '>GL>G KB<AM>G SB<A :EE>K>>KLM HI => O>KONEEBG@ O:G ANG IKBF:BK>
E>O>GL;>AH>?M>G >M>G =KBGD>G HG=>K=:D >G SH=K: S> =B> ;>AH>?M>G
A>;;>G O>BEB@@>LM>E= DKBC@>G S> HH@ OHHK BFF:M>KBeE> ;>AH>?M>L BC >>G
MH>G:F> O:G => P>EO::KM HGMLM::M F>>K ;>AH>?M> ::G SBG@>OBG@ ;BC A>M BG=B

OB=N E =B> P>KDG>F>KL =B> OKBCPBEEB@ DB>S>G OHHK >>G I:KMMBF>;::G


OBG=>G D>GG>EBCD F>>K SBG@>OBG@ HI ANG >QMK: OKBC> =:@>G =:G MBC=>GL =>
NBMH>?>GBG@ O:G ANG ;>M::E=> ;::G G HI =B> >QMK: OKBC> =:@>G @::G S>
‹ ;BCOHHK;>>E= ‹ HG;>SHE=B@= :KMBD>E>G L<AKBCO>G OHHK 1BDBI>=B: EL A>M
P>KD BG >>G HK@:GBL:MB> M> P>BGB@ SBG@>OBG@ ;B>=M =:G BL =:M B>ML P:M HK@:

GBL:MB>L SB<A FH@>G ::GMK>DD>G

Mifln\en`cc\ee`\kcXe^\in\ib\e
)MRHSOXSFIVTYFPMGIIVHILIX7SGMEEP'YPXYVIIP4PERFYVIEYIIR
SRHIV^SIOREEVHI[IRWIRZERZVSY[IRSTHIEVFIMHWQEVOX(MVIGXI
EERPIMHMRKZERLIXSRHIV^SIO[EWLIXWXVIZIRZERHIVIKIVMRKREEVQIIV
JYPPXMQIFERIRZSSVZVSY[IR,IXSRHIV^SIOXSSRHIIGLXIVEERHEXZVSY
[IRHEXLIPIQEEPRMIX[MPPIR(IQIIWXIZVSY[IR^MNRLIIPXIZVIHIRQIX
LYRTEVXXMQIFEER7PIGLXWqqRSTHIXMIRZVSY[IRFPMNOXQIIVXI[MPPIR
[IVOIRX[IISTHIXMIR[MPPIRHEXIZIRXYIIP+IQMHHIPH[MPPIRZVSY[IR
HERX[IIYYVQIIV[IVOIRMRTPEEXWZER

?<KN<IBQ@:?K988IQ@EE@>D8B<E
-:E:KBL BL LM>>=L FBG=>K AbM ;BG=FB==>E OHHK HK@:GBL:MB>L HF => ;>LM>
ANF:G K>LHNK<>L ::G M> MK>DD>G >G M> ;>AHN=>G K;>B=LM>OK>=>GA>B=
PHK=M LM>>=L ;>E:G@KBCD>K 0>>E ;>=KBCO>G A>KD>GG>G =BM >G P>M>G =::KG::LM
HHD =:M HGM>OK>=>G P>KDG>F>KL GB>M :EE>>G @>FB==>E= FBG=>K IKH=N<MB>?
SBCG F::K HHD GH@ >>GL >>G G>@:MB>? >??><M DNGG>G A>;;>G HI => P>KD

G>F>KL =B> PbE M>OK>=>G SBCG >G HI => L?>>K ;BGG>G => HK@:GBL:MB>

().
) %7 ='6%8- )

1>KDG>F>KL =B> IB>D>K>G HO>K SBG@>OBG@LOK::@LMNDD>G :EL 1:M =H> BD AB>K


>B@>GEBCD 1:M BL FBCG KHE BG => HK@:GBL:MB> DKBC@>G =::KHF P>E >>GL <NK

LNLL>G PHKDLAHIL >G L>FBG:KL ::G@>;H=>G =B> P>E;>L<AHNP= IKBF:BK


;>=H>E= SBCG HF => :K;>B=LFHMBO:MB> HI M> DKBDD>G NKLNLL>G >G PHKD

LAHIL P::KBG A>M >E>F>GM SBG@>OBG@ >>G KHE LI>>EM DNGG>G SB<A O>KA>N@>G
BG >>G MH>G>F>G=> IHINE:KBM>BM
BM BL >>G MRIBL<A MK:=BMBHG>E> HIEHLLBG@ OHHK >>G FH=>KG IKH;E>>F :EL
P> BGM>KG SBG@>OBG@ M>DHKMDHF>G @::G P> =B> SBG@>OBG@ F::K >QM>KG
SH>D>G :M BL O::D LE><AML >>G =H>DC> OHHK A>M ;EH>=>G -RFIMHHF;>LMKBC

=BG@ 0>>E EH@BL<A>K BL A>M HF => SBG@>OBG@ BGMKBGLB>D BG A>M P>KD S>E? ::G
M> ;B>=>G B>= F>=>P>KD>KL O>>E F>>K D:GL>G OHHK S>E?HGMIEHHBBG@ ;BGG>G
ANG P>KDS::FA>=>G BG IE::ML O:G >K;NBM>G :M DHLM O>>E FBG=>K >G E>O>KM
O>>E F>>K HI
)? SHN A>M SH SBCG =:M BG => FH=>KG> ><HGHFB> => :K;>B=O>K=>EBG@ Sk
O>K BL =HHK@>OH>K= =:M O>>E ?NG<MB>L >G M:D>G GB>M F>>K ><AM SBGGB@ SBCG
:M D:G A::LM GB>M P::K SBCG G :EL A>M PbE P::K BL ;>M>D>GM =:M >>G >QIEB

<B>M> =BLDP:EB–<:MB> O:G => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK :M SHN ;>M>D>G>G =:M =>
HK@:GBL:MB> M:D>G >G ?NG<MB>L A>>?M @><HGLMKN>>K= =B> OHELMK>DM HO>K;H=B@
>G GNMM>EHHL SBCG :G L<AK>>NPM =:M HF >>G A>KSB>GBG@ O:G => HK@:GBL:MB>

LMKN<MNNK P::K;BC => OHELMK>DM GNMM>EHS> ?NG<MB>L ;>eBG=B@= PHK=>G


">M BL S>D>K GB>M NBM@>LEHM>G =:M SNED> ?NG<MB>L ;>LM::G F::K BG =>
F>>LM> @>O:EE>G SNEE>G => M:D>G P>E =>@>EBCD GNM A>;;>G F::K BL A>M GNM
GB>M E:G@>K BGSB<AM>EBCD =HHK >>G HO>KOEH>= ::G BGM>KG> K>@>EL >G IKH<>=N

K>L > NBM=:@BG@ OHHK HK@:GBL:MB>L BL HF A>M GNM P>>K SB<AM;::K M> F:D>G
A>M P>KD SB<AM;::K SBGGB@ M> F:D>G
:M LM::M BG IKBG<BI> EHL O:G => ?NG<MB> ">M BL GB>M SH =:M :EE>>G =>
FHHBLM> ?NG<MB>L SBG@>OBG@ ;B>=>G 4>E?L ?NG<MB>L P::K;BC @>>G SB<AM;::K
>??><MB>? P>KD @>E>O>K= PHK=M DNGG>G MH<A A>>E O>>E SBG@>OBG@ ;B>=>G
>GD ::G >>G K>L>KO>D>>I>K ;BC A>M G:MBHG::E OH>M;:EM>:F =B> OHHK >>G
F::G= G::K >>G 1% @::M >G @H>=> <H:<A S:E => K>L>KO>D>>I>K O>KM>EE>G
=:M ABC P::KL<ABCGEBCD @>>G FBGNNM S:E AH>O>G M> P>KD>G F::K =:M => M::D
O:G K>L>KO>D>>I>K MH<A O:G P>S>GEBCD ;>E:G@ BL OHHK => HK@:GBL:MB> >
P>M>GL<A:I =:M >K >>G @H>=> K>L>KO>D>>I>K HI => ;:GD SBM OHHKDHFM =:M
A>M M>:F :G@LMB@ >G DK:FI:<AMB@ @::M LI>E>G G => >>KLM> D>>I>K D:G SB<A
=:G MH>@>PBC= HI SBCG ?NG<MB> KB<AM>G >G OHHKM=NK>G= OHHK => ;>LM> :<MB>
DB>S>G HHD :EL => ;>LM> :<MB> ;>M>D>GM =:M => D:GL HI >>G ;E>LLNK> H? >>G
KH=> D::KM PHK=M O>K@KHHM ">M BGSB<AM>EBCD F:D>G O:G =>K@>EBCD> :<AM>K

EB@@>G=> IKH<>LL>G PHK=M ;>E:G@KBCD>K =:G HHBM

()/
  >- 2 +): - 2 +

;<8CC<I9<C8E>I@ABJK<:FEK@ELâK<@KJ=8:KFI
4BG@>OBG@ BL A>>E E:G@ >>G GHG
BLLN> @>P>>LM BG => HK@:GBL:MB>DNG=> )?
AHH@NBM >>G L><NG=:BK :LI><M '::K >>G A>KHKBeGM:MB> HI SBG@>OBG@ BL
FHF>GM>>E >>G O:G => @KHHMLM> NBM=:@BG@>G OHHK HK@:GBL:MB>L >G FBLL<AB>G
P>E => :EE>K;>E:G@KBCDLM> ?:<MHK OHHK => <HGMBGNiM>BM
B> SBG@>OBG@ A>>?M MP>> NBM@>LIKHD>G =BF>GLB>L .>G >>KLM> P:M BL =>
SBG O:G => HK@:GBL:MB> OHHK => L:F>GE>OBG@ 1:M A>>?M => HK@:GBL:MB> =>
L:F>GE>OBG@ M> ;B>=>G G M>G MP>>=> P:M BL => SBG O:G => HK@:GBL:MB> OHHK
=> P>KDG>F>KL 1:M A>>?M => HK@:GBL:MB> A::K F>=>P>KD>KL M> ;B>=>G
">M :GMPHHK= HI =B> E::MLM> OK::@ P:L => :?@>EHI>G >>NP LM>KD @><HG

<>GMK>>K= HI L:E:KBL LM:MNL >G => O>KEHDDBG@>G O:G >>G @>IKBOBE>@B>>K=>


IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<AB> '::K =:M :GMPHHK= O>KEB>LM @>E>B=>EBCD SBCG
DK:<AM -:E:KBL >G LM:MNL SBCG GB>M E:G@>K S:EB@F:D>G= >G => ABeK:K<AB> LM::M
M>K =BL<NLLB> 0HHK >>G @KH>B>G= =>>E O:G => :K;>B=LF:KDM DHF>G => :EM>K

G:MB>O>G OHHK >>G MK:=BMBHG>E> P>KDG>F>KLKHE BG >>G ABeK:K<ABL<A> HK@:GB

L:MB> LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K BG ;>>E=


">M F>>LM ;>=K>B@>G=> :EM>KG:MB>? ‹ O:GNBM A>M @>SB<AMLINGM O:G =>
;>LM::G=> HK@:GBL:MB> ‹ BL =:M @KH>IC>L M:E>GMOHEE> >G :F;BMB>NS> P>KDG>

F>KL => HK@:GBL:MB> O>KE:M>G NBM HGOK>=> F>M => ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:

MB>LMKN<MNNK HF O>KOHE@>GL S>E? >>G GB>NP> HK@:GBL:MB> M> LM:KM>G =B>


K><AMLMK>>DL <HG<NKK>>KM F>M => HK@:GBL:MB> P::K SBC OHHK P>KDM>G #G A>M
>:LR<K:MBL<A> MBC=I>KD BL SHG :EM>KG:MB>? LM>>=L K>:EBLMBL<A>K HF=:M O>>E MH>

MK>=BG@L=K>FI>EL SBCG P>@@>O::@= >G => LM:KMDHLM>G SBCG @>FBGBF:EBL>>K=


::KHF SNEE>G HK@:GBL:MB>L >>G ;K>=>K :GMPHHK= FH>M>G HGMPBDD>E>G HI
=> OK::@ P:M SBC ANG P>KDG>F>KL M> ;B>=>G A>;;>G K;>B=LM>OK>=>GA>B=
>G SBG@>OBG@ LI>E>G >>G LE>NM>EKHE BG =B> ;K>=>K> ?HKFNE>KBG@

()0
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB0J8D<E><M8K
(MXLSSJHWXYOPEEXQIXIIRZIV^EQIPMRK¦HIIPW´GXMIZI¦ZSSVFIIPHIR
^MIRLSIQIR^MGLHIIEW]GVEXMWGLIQERMIVZERHIROIRIMKIROERQEOIR
SQ FMRRIR GSQQIVGMtPI SVKERMWEXMIW ZIVERHIVMRKIR MR KERK XI ^IXXIR
(EEVFMNMWFI[YWXZSSVVIPEXMIJOPIMRITVSNIGXIRSJMRMXMEXMIZIRKIOS^IR
;ERXLIXMHIIMWIEW]GVEXMIHEEVOERMIHIVIIRQSVKIRQIIFIKMRRIRMR
^MNR IMKIR SVKERMWEXMI (MI OPIMRI TVSNIGXIR OYRRIR PEXIV WTSRXEER YMX
KVSIMIR XSX KVSSXWGLEPMKI TVSNIGXIR SJ ^IPJW IIR GSQTPIIX ZIVERHIVHI
FIHVMNJWZSIVMRK

(*'
<8JP:I8K@<@E;<
GIF=@KJ<:KFI
0
<<IJKF<=<E<ED<KBC<@E<MFFI9<<C;<E
> >:LR<K:MBL<A> ;>G:=>KBG@ BL >>G F:GB>K O:G P>KD>G >G =>GD>G =B> :EE>
DE>BG> >G @KHM> IKH;E>F>G BG HK@:GBL:MB>L >>GOHN=B@>K ;>G:=>KM =:G =>
ABeK:K<ABL<A> F>MAH=> #G >>G GHG
IKH–MHF@>OBG@ A>EIM >:LR<K:MB> HF
;>M>K> HIEHLLBG@>G M> <K>eK>G >G LG>EE>K =H>E>G M> O>KP>S>GEBCD>G #G IKH–M

HK@:GBL:MB>L A>EIM =B>S>E?=> >:LR<K:MB> =::KG::LM HHD GH@ >>GL HF F>>K


PBGLM M> F:D>G
)F @KHM> IKH;E>F>G HI M> EHLL>G BL A>M O::D K::=S::F HF >>KLM M> H>?>

G>G F>M DE>BG> IKH;E>F>G ::KHF ;>A:G=>EM =BM AHH?=LMND >>G K>>DL
OHHK;>>E=>G O:G :EE>=::@L> DE>BG> IKH;E>F>G =B> HI >:LR<K:MBL<A> PBCS>
PHK=>G ::G@>I:DM >G =::K=HHK >>G IHLBMB>O> ;BC=K:@> E>O>K>G ::G ;>=KBC?L

K>LNEM:M>G ">M SBCG OHHK;>>E=>G O:G FNEMBG:MBHG:EL >>GF:GLS::DC>L >G


LEBFF> :<MB>L O:G P>KDG>F>KL BG => E:@>K> ><A>EHGL 0HHK;>>E=>G F>M >>G
DGBIHH@ O>KF:D>EBCD> OHHK;>>E=>G O>K;EN??>G=> OHHK;>>E=>G —:NP>
OHHK;>>E=>G >G BGLIBK>K>G=> OHHK;>>E=>G / SB>M :<AM>K>>GOHE@>GL >>G
LH:ILMHKR O:G *KH<M>K !:F;E> >>G LNI>KF:KDMF:G:@>K =B> SBCG DE:GM>G
E::M L<AHHGF:D>G >>G ;>=KBC?LE>B=>K =B> SHP>E SBCG DE:GM>G :EL A>M AHH?=

D:GMHHK M>OK>=>G AHN=M DE:GM>G;BG=BG@ F>M @>IKBGM> ;EH>F>G >>G


D:F>KO>KANNK=>K =B> HGM=>DM =:M ABC F>>K @>E= SHN O>K=B>G>G :EL SBCG
D:F>K @>>G FNK>G SHN A>;;>G AH> >>G :?O:E;:D D:G EBC=>G HG=>K >>G
;NK>:N<K:MBL<A CND >G AH> >>G @KHM> (>=>KE:G=L> NBM@>O>K C::KEBCDL >>G
FBECH>G >NKH P>@@HHBM BG => NBM@::G=> IHLMS:DD>G

?<K9<NLJKE@<K$8J<C<:K<D8IBKFE;<IQF<B
M8EGIF:K<I>8D9C<
#G (>=>KE:G= BL A>M OKBC HG;>D>G= F::K BG F>KBD: BL A>M P>EEB<AM A>M
;>D>G=LM> S>>IF>KD #OHKR ">M K><>IM O:G => EN<AMB@> #OHKRS>>I #M
EH:ML P>K= BG ;BC MH>O:E HGM=>DM =HHK $:F>L ( !:F;E> >G OHKF=>
A>M LM:KML<AHM O:G *KH<M>K !:F;E> =:M E:M>K >>G O:G => @KHHMLM> F>KD

:KMBD>E>G?:;KBD:GM>G M>K P>K>E= SHN PHK=>G


'>GL>G O>K:G=>K>G E>>?HFLM:G=B@A>=>G O>K:G=>K>G A>M ::G;H= O:G
<HG<NKK>K>G=> F>KD>G O>K:G=>KM =NL HHD >>G LN<<>LOHE S>>IF>KD FH>M

(*(
) %7 ='6%8- )

F>>@::G F>M => MBC= >G <HGMBGN O>K:G=>K>G HF M> ;EBCO>G OHE=H>G ::G =>
;>AH>?M>L O:G => <HGLNF>GM ">M DE:LLB>D> BGLMKNF>GM HF => ;>AH>?M>L
O:G => O>K:G=>K>G=> <HGLNF>GM M> F>M>G BL :L>E><M F:KDHG=>KSH>D H>
>>G ;EBG==H>D HF IKBD =NBS>G= G:F>G BG A>M M>E>?HHG;H>D >G LM>E =>S>
=NBS>G= F>GL>G >>G ::GM:E OK:@>G ">M @>FB==>E=> O:G =>S> =NBS>G= :GM

PHHK=>G @>>?M =:G >GB@ BGSB<AM BG => :<MN>E> @>=:<AM>L >G ;>AH>?M>L O:G
:EE> <HGLNF>GM>G
> F:KD>M>>KL O:G #OHKR DHS>G ><AM>K OHHK >>G GB>M
:L>E><M> LM>>DIKH>?
)I => O>KI:DDBG@ O:G >ED LMND #OHKRS>>I LM::M >>G @K:MBL M>E>?HHGGNFF>K
O>KF>E= OHHK <HGLNF>GM>G =B> OK:@>G H? HIF>KDBG@>G HO>K #OHKR A>;;>G
">M B=>> AB>K:<AM>K BL =:M S>>I OHHK => F>>LM> <HGLNF>GM>G >>G DGO
AFL=

J=KL
IKH=N<M BL S> A>;;>G >K GB>M H? G:NP>EBCDL >>G F>GBG@ HO>K #GM>K>L

L:GM>K BL => F>GBG@ O:G => L>E><M> @KH>I <HGLNF>GM>G =B> ;>PNLM G:=>G

D>G HO>K => OHHK


>G G:=>E>G O:G #OHKR
!E:=P>EE SB> AHH?=LMND GH>FM => F:KDMHG=>KSH>DF>MAH=> O:G
#OHKR >>G E9N=F
LJ9H >>G F:GB>K HF => D>GG>KL M> ;>K>BD>G 1:GM :EE>>G
=> <HGLNF>GM>G =B> @>I:LLBHG>>K= SBCG HO>K A>M IKH=N<M >G H? >K O>>E
D>GGBL HO>K A>;;>G SNEE>G => FH>BM> G>F>G A>M @K:MBL GNFF>K M> ;>EE>G
>S> <HGLNF>GM>G SBCG =b D>GG>KL O:G A>M IKH=N<M H? F>KD BG DP>LMB> EL
@>OHE@ O:G ANG I:LLB> >G D>GGBL A>;;>G =>S> D>GG>KL ;BGG>G ANG G>MP>KD
>>G =BLIKHIHKMBHG>>E @KHM> BGOEH>= HI :G=>K>G ">M SBCG => HIBGB>E>B=>KL
%>GG>KL OBG=>G A>M E>ND HF :G=>K>G M> A>EI>G >G HF ANG D>GGBL M> =>E>G
'::K P:M A>>?M =BM GN F>M >:LR<K:MB> M> F:D>G 1>EGN A>M HIS>MM>G O:G
>>G E9N=F
LJ9H BL >>G F:KDMHG=>KSH>DF>MAH=> =B> B>=>K> P>KDG>F>K HI
>ED ?NG<MB>GBO>:N HI >B@>G AHNMC> D:G NBMOH>K>G ;NBM>G => ABeK:K<ABL<A>
LMKN<MNK>G O:G A>M ;>=KBC? HF K BL @>>G MH>LM>FFBG@ OHHK GH=B@ O:G
AH@>KA:G= >G HHD @>>G ;N=@>M > G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@
;B>=M M:EEHS> FH@>EBCDA>=>G OHHK SNED HG=>KSH>D > F>MAH=> BL LG>E >G
D:G ;BGG>G NNK F>>K P::K=>OHEE> BG?HKF:MB> HIE>O>K>G =:G >>G DHLM

;::K HG=>KSH>DLK:IIHKM O:G >>G DE:LLB>D F:KDMHG=>KSH>DL;NK>:N =:M


F::G=>G HI SB<A E::M P:<AM>G
">M MK:=BMBHG>E> DP:GMBM:MB>O> F:KDMHG=>KSH>D F>M => :L>E><M> LM>>D

IKH>? @>=BCM @H>= BG ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G BDPBCEL BL >K >>G


=N;;>E> :@>G=: ;BCOHHK;>>E= HF=:M => HI=K:<AM@>O>K KN@=>DDBG@ SH>DM
OHHK SBCG IE:GG>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> EL A>M IE:G FBLENDM D:G ABC SB<A
O>KL<ANBE>G :<AM>K A>M F:KDMHG=>KSH>D )? A>M HG=>KSH>D BL GH=B@ :EL :K@N

F>GM HF AH@>K BG => ABeK:K<AB> BGO>LM>KBG@L;N=@>MM>G EHL M> I>NM>K>G HF =>


IE:GG>G M> FH@>G NBMOH>K>G #G => MHI O:G => ABeK:K<AB> BL A>M BGE:LL>G O:G
F:KDMHG=>KSH>D >>G ;>IKH>?= FB==>E HF O>K:G=>KBG@>G M> O>KMK:@>G

GMAHNLB:LM> P>KDG>F>KL F>M @H>=> B=>>eG PHK=>G =::K=HHK :?@>K>F= BG


ANG =K:G@ HF => HK@:GBL:MB> M> O>K;>M>K>G '::K => >:LR<K:MBL<A> P>KDG>

(*)
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

F>K =B> SB<A GB>M PBE E:M>G :?K>FF>G A>>?M M>@>GPHHK=B@ FB==>E>G M>K
;>L<ABDDBG@ HF MK:=BMBHG>>E F:KDMHG=>KSH>D M> HFS>BE>G ;NBM>G => ABe

K:K<AB> HF #>=>K> P>KDG>F>K D:G ;BCOHHK;>>E= HI .PBMM>K >>GOHN=B@ SBCG


>B@>G F:O>G
MK:I IE::ML>G bG MP>>M O:G M>D>GL D:G ;BGG>G >>G NNK
F>>K GNMMB@> D>GGBL HIE>O>K>G =:G >>G F:KDMHG=>KSH>D O:G =KB> F::G=>G

:8IN8J?
> LNI>KF:KDMD>M>G $NF;H A>>?M <BK<: PBGD>EL =>>EL >B@>G PBGD>EL
=>>E ?K:G<ABL>KL >@BG :N@NLMNL  DK>@>G :EE> ;>=KBC?LE>B=>KL BGLMKN<MB>L
O:GNBM A>M AHH?=D:GMHHK EL ;>L<A>KF>G=> F::MK>@>E M>@>G => HI NBM;K>

D>G LM::G=> '>QB<::GL> @KB>I FH>LM>G => PBGD>EL OHHKM::G O>KIEB<AM =:@>

EBCDL :EE> PBGD>ED:KK>G L<AHHGF:D>G 4H @::M =:M BG :EE> HK@:GBL:MB>L P::K


BG F>>K H? FBG=>K> F:M> >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK BL #GLMKN<MB>L >G
KB<AMEBCG>G DHF>G O:G ;HO>G:? > OHE@>G=> L<A:D>E BG => ABeK:K<AB> F:@
S> NBMOH>K>G >G F>>LM:E S>E? >>G HIEHLLBG@ O>KSBGG>G OHHK => <HGL>JN>G

MB>L > >>G =H>M =:M OHE@S::F => :G=>K =H>M =:M M:G=>GDG:KL>G=
> ;>=KBC?LE>B=>K O:G => $NF;H "HH@>O>>G I:DM> => BGLMKN<MB> HI >:LR

<K:MBL<A> PBCS> ::G B> =:<AM MP>>AHG=>K= PBGD>ED:KK>G =:@>EBCDL L<AHHG

F:D>G =:M DHLM FBC >>G A:EO> ?M> "BC O>KM::E=> => BGLMKN<MB> G::K 
FB<KHCH;L >G =>E>@>>K=> => HI=K:<AM G::K SBCG DE:GM>G BC => BG@:G@ O:G =>
PBGD>E S>MM> ABC >>G M:?>E G>>K F>M L<AHHGF::DLINEE>G SH=:M => DE:GM>G =B>
=:M PBE=>G SbE? ANG D:K DHG=>G L<AHHGF:D>G #G LMK>G@> ;NK>:N<K:MBL<A>
HK@:GBL:MB>L PHK=M SHG BGO>GMB>O> ;>=KBC?LE>B=>K O::D M>K><AM@>P>S>G #G
LHFFB@> HK@:GBL:MB>L D:G A>M SHG ;>=KBC?LE>B=>K S>E?L SBCG <:KKBcK> DHLM>G
HF=:M A>M PHK=M @>iGM>KIK>M>>K= :EL K>;>EEB> M>@>G => ABeK:K<AB>
BC $NF;H BL D>GG>EBCD KNBFM> OHHK SNED> >:LR<K:MBL<A> BGBMB:MB>O>G >G
PHHK=OH>K=>K HI A>M AHH?=D:GMHHK F>E==> 1> A>;;>G ;>@K>I>G =:M =>S>
P>KDPBCS> IHLBMB>? BL HGMO:G@>G =HHK => DE:GM>G >G =:M => PBGD>EP:@>GL
GN GH@ O:D>K PHK=>G L<AHHG@>F::DM =:G bbG D>>K I>K =:@ 1> @::G GN
HG=>KSH>D>G H? P> A>M B=>> NBM "HH@>O>>G HHD ;BC :G=>K> –EB:E>G @::G
BGOH>K>G 
">M BL @>>G P>K>E=L<AHDD>G= OHHK;>>E= '::K S>E?L SHG ?NMB>E OHHK

;>>E= D:G =>S> HK@:GBL:MB> :EL @>A>>E HG@>O>>K D>>K >>G A:EO> ?M> ;>LI:

K>G ?@>S>M M>@>G A>M S>>K E:@> FBGBFNFC>N@=EHHG O:G >>G 


C:KB@> D:K

K>MC>LP:LL>K BG EHHG=B>GLM DHFM =:M HO>K>>G F>M KNBF >NKH I>K


F::G= ">M >:LR<K:MBL<A> :LI><M O:G =BM OHHK;>>E= BL O:G=::@ ;>=:<AM
FHK@>G NBM@>OH>K= HG:?A:GD>EBCD O:G => ;>LM::G=> ABeK:K<AB>

GFJKQ<><C<I9@A6
>EB<BM:MB>D::KM>G F>M >GO>EHI SBCG >>G @H>=EHI>G= :KMBD>E BG => OBC?AHG

=>K= PBGD>EL O:G >>G –EB::E;>=KBC? BG ANBLAHN=>EBCD> :KMBD>E>G 4> G>F>G


P>BGB@ L<A:IKNBFM> BG S> SBCG GB>M ;>=>K?>EBCD >G => F:K@> BL AHH@ .HM HI

(**
) %7 ='6%8- )

>>G =:@ >>G GB>NP> BGLMKN<MB> NBM A>M AHH?=D:GMHHK DHFM IKH=N<M>G F>M
>>G M> E:@> O>KDHHIF:K@> PHK=>G NBM A>M :LLHKMBF>GM @>GHF>G K FH@>G
=::KHF @>>G IHLMS>@>EL F>>K PHK=>G O>KDH<AM BG => –EB:E>G
#G => F>>LM> –EB:E>G PHK=M AB>K L<AHN=>KHIA:E>G= HI @>K>:@>>K= '::K
=> F:G:@>K O:G A>M –EB::E BG A>M DE>BG> IKHOBG<B>IE::MLC> SB>M MHM SBCG
O>K;BCLM>KBG@ =:M SBCG HFS>M BG ?>EB<BM:MB>D::KM>G F>M IKH<>GM =::EM :M
A>>?M M> F:D>G F>M => EHD:E> FB==>GLM:G=LBG?K:LMKN<MNNK BG A>M DE>BG>
IE::MLC> > DE:GM>G LM:II>G OHHK ?>EB<BM:MB>D::KM>G F:LL::E HO>K G::K A>M
>GB@> :EM>KG:MB>? => LB@:K>GPBGD>E P::K PbE EHLL> IHLMS>@>EL PHK=>G O>K

DH<AM FBML F>G =::K HHD => ?>EB<BM:MB>D::KM DHHIM


)I <HG<>KGGBO>:N BL =BM F::K >>G DE>BG IKH;E>>F P:GM BG => HO>K@KHM>
F>>K=>KA>B= O:G => –EB:E>G E>B=M => F::MK>@>E GB>M MHM GH>F>GLP::K=B@>
HFS>M=:EBG@>G > F::MK>@>E PHK=M =:G HHD :EL LN<<>LOHE ;>L<AHNP= '::K
HI –EB::EGBO>:N =K>B@M >>G DE>BG> K:FI > EHD:E> LMHK>F:G:@>K SB>M SBCG
D>KLM;HGNL BG @>O::K DHF>G "H> EHLM ABC =BM HI 4BCG IKH;E>>F ::GD::KM>G
;BC => K:RHGF:G:@>K BL >>G A>BEEHS> P>@ P>>M ABC NBM >KO:KBG@ ,>@>EL SBCG
K>@>EL >G ::G NBMSHG=>KBG@>G =H>G P> GB>M SH BL => ;>=KBC?L<NEMNNK :G
F::K HI >B@>G K>D>GBG@ IHLMS>@>EL BGDHI>G >G O>KDHI>G HF => EHD:E> <HG

LNF>GM M>K PBEE> M> SBCG ::KF>> SHN ABC SB<A HI S>>K @E:= BCL ;>@>O>G
=HHK=:M ABC =:G >>G D:LLMKHHF <K>e>KM ;NBM>G => PBGD>E;H>DAHN=BG@ HF
#G => >:LR<K:MBL<A> HIEHLF>MAH=> @::M => PBGD>EF:G:@>K O:G HI
SH>D G::K <HEE>@:L F>M >>G LHHKM@>EBCD IKH;E>>F BGG>G => O>KL<ABE

E>G=> –EB::EF:G:@>KL SBCG O:LM P>E >>G LMND H? MB>G <HEE>@:L ;BC PB> =>
HFS>M HHD =K:F:MBL<A BL @>=::E= 0KH>@>K P:L A>M HG=H>GEBCD HF :E =B> 
:G=>K> PBGD>EF:G:@>KL bbG OHHK bbG M> ;>EE>G &::M LM::G =:M ABC S> :EE> 
DHG ::GL<AKBCO>G > IHKMHDHLM>G >G DHIB>>KDHLM>G SHN=>G :E ;BCG: AH@>K
SBCG =:G SBCG D>KLM;HGNL '::K BG => > >>NP OBG=M =>S> LMHK>F:G:@>K BG
SBCG I< >>G I=?
;>LM:G=C> F>M => G::F
>G :=K>L@>@>O>GL O:G :EE> LMH

K>F:G:@>KL O:G A>M ;>=KBC? '>M >GB@ =B@BM::E DGBI


>G IE:DP>KD F::DM ABC
BG >>G A:E?NNKMC> >>G @KH>ILF:BE >G <HFFNGB<>>KM SH=H>G=> DHLM>EHHL F>M
=> SP>KF
> OHE@>G=> =:@ A>>?M ABC K>:<MB>L O:G MB>G HO>K A>M A>E> E:G= O>KLIK>B=>
PBGD>EF:G:@>KL =B> F>M A>MS>E?=> IKH;E>>F PHKLM>E>G .B>G P>M>G F>>K
=:G bbG MB>G DNGG>G F>>K =:G bbG >G O:G A>G D>GM => F:KD>MBG@F:G:

@>K O:G => @KHHMLM> D::KM>GE>O>K:G<B>K G P>>K >>G :G=>K DHFM >K:<AM>K
=:M ABC EB= BL O:G =>S>E?=> @HE?<EN; :EL =>S> I>KLHHG >G P>>D E:M>K >K@>GL
MNLL>G AHE> >G AHE> ;>=>GD>G =B> MP>> >>G ;KBEC:GM IE:G > D::KM>GE>

O>K:G<B>K @::M SBCG :LLHKMBF>GML<:M:EH@NL =K:LMBL<A NBM;K>B=>G HHK :<AM>K


A>M ;>LM>EGNFF>K O:G >ED> D::KM NBM A>M :LLHKMBF>GM => E>MM>K M> IE:DD>G
;>LM>EM => BGDHI>K => ;GFN=FA=F;=
O:KB:GM O:G >>G ?>EB<BM:MB>D::KM B>

O:KB:GM AHN=M BG =:M >K HG=>K A>M <>EEH?::G >>G >GO>EHI SBM P::KHI :E >>G
IHLMS>@>E O:G <>GM BL OHHK@>IE:DM > ;>LM>EIKBCL O:G => 
O:KB:GM BL

(*+
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

 <>GM AH@>K SH=:M => D::KM>GE>O>K:G<B>K >K HHD GH@ B>ML ::G HO>KAHN=M
> LMHK>F:G:@>K O:G S>M HI => BGM>KG> ;>LM>EEBCLM>G G::K SBCG AHH?=

D:GMHHK OHHKM::G >>G :<AM>K A>M HHKLIKHGD>EBCD> ;>LM>EGNFF>K >G A::EM


SH=H>G=> => IHLMS>@>EL P>>K M>KN@ BG SBCG –EB::E ">M MRI>K>G=> O:G =>S>
>:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ BL =:M >K @>>G >GD>E HO>KE>@ AH>?=> IE::MLM M> OBG=>G
;BGG>G => BGM>KG> ;NK>:N<K:MBL<A> ABeK:K<AB> F::K =:M =B>S>E?=> ;>LM::G=>
ABeK:K<AB> HHD HI @>>G >GD>E> F:GB>K HG=>KFBCG= P>K= K SBCG :EE>>G
F::K PBGG::KL @>>G O>KEB>S>KL

M@IKL<C<9CF<D<E
> :NMHO>KDHI>K BG EHHG=B>GLM A:= C:K>GE:G@ => @>PHHGM> HF :EE> DE:GM>G
=B> ;BC A>F >>G :NMH DH<AM>G ;BC => :—>O>KBG@ O:G => :NMH >>G @KHHM ;H>D>M
;EH>F>G M> HO>KA:G=B@>G EL =:GD OHHK A>M BG A>F @>LM>E=> O>KMKHNP>G
BM @>;::K P>K= S>>K @>P::K=>>K= =HHK SBCG DE:GM>G > :NMHO>KDHI>K O>K

PB>K? >>G @KHM> L<A:K> O:LM> DE:GM>G > EHR:EBM>BM O:G SBCG DE:GM>G E:@
@>FB==>E= O>>E AH@>K =:G @>;KNBD>EBCD BG => ;K:G<A> > O>KDHI>K P:L
>KO:G HO>KMNB@= =:M => BGO>LM>KBG@ BG ;EH>F>G ><HGHFBL<A SBGOHE P:L >G
SB<A =N;;>E >G =P:KL M>KN@;>M::E=> '::K BG SBCG O>KDHHIHK@:GBL:MB> =:<AM
F>G =::K :G=>KL HO>K K FH>LM ;>SNBGB@= PHK=>G BGG>G => ABeK:K<AB>
P>K= ;>LEHM>G =:M >K @>>G >NKH F>>K NBM@>@>O>G FH<AM PHK=>G ::G K>E:MB>

@>L<A>GD>G BL<NLLB> GB>M FH@>EBCD


> O>KDHI>K P:L ;:G@ =:M =HHK => DBEE> F::MK>@>E SBCG SHK@ONE=B@ HI@>

;HNP=> DE:GMEHR:EBM>BM HI =>G =NNK SHN :?;KHDD>E>G >G MK:<AMM> =:M HI


>:LR<K:MBL<A> PBCS> M> O>KA>EI>G "BC SH<AM HI BGM>KG>M => >
F:BE:=K>LL>G
O:G :EE> ;EH>FBLM>KBC>G BG => LM:= >G LMNNK=> S> :EE>F::E >>G F:BEMC> P::KBG
ABC BG A>M DHKM => LBMN:MB> NBME>@=> 1>ED> ;EH>FBLM OH>E=> SB<A @>KH>I>G
HF A>F >>GL M> ;>EE>G HF M> DBCD>G H? S> >>G LEBFF> CHBGM
IKHFHMBHG

:<AMB@> :<MB> DHG=>G ;>=>GD>G P::K ;>B=>G ;>M>K O:G SHN=>G PHK=>G
0:G => F>>LM>G AHHK=> ABC GHHBM F>>K P:M F::K => >G> ;EH>FBLM =B> PbE
K>:@>>K=> P:L :E @>GH>@ OHHK => HIEHLLBG@ > O>KDHI>K SHN M>@H>=;HGG>G
DNGG>G F:D>G P::KF>> => DHI>K S>E? >>G ;H>D>M ;EH>F>G SHN DNGG>G
HIA:E>G '::K P:M P:L A>M OHHK=>>E OHHK => ;EH>FBLM '>>K DE:GM>G BG SBCG
;EH>F>GS::D =B> =:G P>EEB<AM GH@ >>G >QMK: ;HLC> ;EH>F>G SHN=>G DHI>G
;BC A>M @K:MBL ;H>D>M )? SHN => ;EH>FBLM DHKMBG@ DNGG>G DKBC@>G ;BC A>M
HG=>KAHN= O:G SBCG :NMH )? >>G OBI;>A:G=>EBG@ @>>G P:<AMMBC= F::K
F>M OHHKK:G@ HGFB==>EEBCD @>AHEI>G PHK=>G ;BC K>I:K:MB>L
/BM>BG=>EBCD OHG=>G S> >>G BGO>GMB>O> <HGLMKN<MB> P::K;BC => DHLM>G >G
HI;K>G@LM>G BG >O>GPB<AM P:K>G OBKMN>E> ;EH>F>G > :NMHO>KDHI>K HGM

PB>KI >>G ;H>D>M OBKMN>E> ;EH>F>G HI SBCG I< >G IKBGMM> =:M BG O>>EOHN= NBM
HF ::G :E SBCG DE:GM>G M> HO>KA:G=B@>G )G=>K => :?;>>E=BG@ O:G ;EH>F>G
LMHG= => OHE@>G=> M>DLM !>?>EB<BM>>K= F>M NP GB>NP> :NMH >=:GDM OHHK
NP O>KMKHNP>G BG HGL 1BC =H>G >K :EE>L ::G HF => ::GDHHIIKBCL O:G NP

(*,
) %7 ='6%8- )

:NMH SH E::@ FH@>EBCD M> AHN=>G ::KHF @>O>G PBC @>>G ><AM> ;EH>F>G
F>>K P>@ SH:EL N O:G HGL @>P>G= P:L '>M =BM ;H>D>M OBKMN>E> ;EH>F>G
AHI>G P> GH@ P>E A>MS>E?=> @>;::K HO>K M> ;K>G@>G 
G =:G HG=>K => LMBII>EEBCG LMHG= Gk@ >>G M>DLM 'BLM N => @>NK O:G
><AM> ;EH>F>G .>@>G BGE>O>KBG@ O:G =>S> ;HG DNGM N >>G ;H>D>M G::K
D>NS> NBMSH>D>G ;BC EH>FBLM>KBC *B>M>KL >G ;>M::EM N LE><AML IKH<>GM O:G
=> PBGD>EIKBCL  *B>M>KL AH>?=> =::K O>K=>K GB>ML OHHK M> A>;;>G B> P:L
M>OK>=>G F>M >QMK: ;>SH>D BG SBCG PBGD>E >G F>M IKH<>GM DHKMBG@ E:@ SBCG
O>KDHHIIKBCL GH@ LM>>=L ;HO>G => BGDHHIIKBCL
>G ;BS:KK> HIEHLLBG@ 1B> PBE >K GHN >>G ;H>D>M OBKMN>E> ;EH>F>G
.H<A PbE K ;>LM::M :E C:K>GE:G@ >>G —HK>K>G=> F:KDM BG OBKMN>E> ;EH>F>G
HI =BO>KL> F>KBD::GL> P>;LBM>L ":G=B@> HG=>KG>F>KL A>;;>G HGM=>DM
=:M C> ;EH>F>G DNG =B@BM:EBL>K>G > F>>LM> ;EH>F>GDHI>KL @::G OHHK =>
@>NK >G => DE>NK >G A>M ?RLB>D> @>GHM O:G >>G E>O>G=> ;EH>F '::K >>G =>>E
O:G => ;EH>F>GDHI>KL BL NBMLENBM>G= @>iGM>K>LL>>K= BG A>M LRF;HEBL<A>
@>;::K 4BC DHI>G ;EH>F>G HF B>F:G= A>M AH? M> F:D>G H? HF B>ML @H>=L M>
F:D>G G =BM =>>E O:G => ;EH>F>GF:KDM BL A>>E @H>= M> =B@BM:EBL>K>G SH BL
@>;E>D>G
K SBCG O>KL<ABEE>G=> P>;LBM>L P::K OBKMN>E> ;EH>F>G PHK=>G O>KDH<AM
">M IKH=N<M BL O::D GB>M F>>K =:G >>G HGHH@EBCD> LEHK=B@> BEENLMK:MB> O:G
>>G ;EH>F =B> I>K >
F:BE PHK=M ;>SHK@= > IKBCS>G O:KBeK>G O:G MHM 
=HEE:K I>K ;EH>F ">M @>A>BF SBM >KBG =:M => HGMO:G@>K HHD => IKBCLEBCLM D:G
SB>G NL => HGMO:G@>K P>>M =:M => E>EBCD> =B@BM:E> ;EH>F O:G MB>G =HEE:K
>>G @>;::K O:G => L<A>GD>K BL =:M MB>G =HEE:K A>>?M @>DHLM *KH=N<MB>DHLM>G
GNE ;>SHK@DHLM>G GNE PBGD>EDHLM>G GNE O>KDHHIIKBCL MB>G =HEE:K ">M D:G
:EE>F::E BG => >:LR<K:MB>

NFE@E>@JQFE;<IDLI<ED<<IN88I;
FLM>K=:F BL => =NNKLM> LM:= M>K P>K>E= HF >>G =:@ C> :NMH M> I:KD>K>G SH
;E>>D F>=BH  NBM >>G HG=>KSH>D O:G HEEB>KL #GM>KG:MBHG:E G::K I:K

D>>KM:KB>O>G BG @KHM> LM>=>G *:KD>K>G BG FLM>K=:F


<>GMKNF DHLM I>K
=:@ OBC?MB@ >NKH #G :G=>K> =NK> I:KD>>KLM>=>G ‹ &HG=>G 1>G>G >G "::@
>G )LEH ‹ EB@M =B> IKBCL KHG= => O>>KMB@ >NKH > I:KD>>KM:KB>O>G SBCG OHHK =>
@>F>>GM> FLM>K=:F >>G EN<K:MB>O> BGDHFLM>G;KHG > AHH?=LM:= A>>?M
OHHK  >>G I:KD>>KHI;K>G@LM ;>@KHHM O:G FBECH>G >NKH ;BCG: >>G
DP:KM O:G => MHM:E> HI;K>G@LM NBM @>F>>GM>EBCD> A>?–G@>G
'::K OHHK A>M @>F>>GM>EBCD PHGBG@OHHKSB>GBG@L;>E>B= =K>B@M LMKBDM
MA>HK>MBL<A >>G K:FI 1:GM >NKH I>K =:@ BL OBC?MB>GAHG=>K= >NKH I>K
F::G= OHHK >>G I::K OB>KD:GM> F>M>K >@:E> @KHG= G =::KF>> SBCG I:K

D>>KIE::ML>G SHG ;>>MC> => =NNKLM> OHKF O:G HGKH>K>G= @H>= @>PHK=>G
>G IKHC><MHGMPBDD>E::K =B> HN=> I:G=>G HIDHHIM HF M> K>GHO>K>G >G O>K

(*-
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

OHE@>GL M> O>KANK>G :EL PHHGKNBFM> D:G IHM>GMB>>E F>>K BGDHFLM>G O>K@:

K>G =HHK => I:G=>G M> LEHI>G >G M> O>K;HNP>G MHM I:KD>>KIE::ML>G
> ANBS>G>B@>G::K =B> >>G HO>KMHEEB@> D:F>K O>KANNKM ::G >>G LMN=>GM
>G =::KOHHK >>G I::K AHG=>K= >NKH I>K F::G= HGMO:G@M HGM=>DM MHM SBCG
O>K;BCLM>KBG@ =:M ABC SBCG ANNKBGDHFLM>G D:G O>KO>>EOHN=B@>G :EL ABC =>
D:F>K GB>M ::G >>G LMN=>GM F::K ::G >>G :NMH SHN O>KANK>G '>M :EL ;BCDH

F>G= OHHK=>>E =:M >>G :NMH GHHBM =KHGD>G MANBLDHFM >G HHD @>>G ENB=>
FNSB>D F::DM L G:<AML K BL bbG IK:DMBL<A IKH;E>>FIC> AH> DKBC@ C> =B>
:NMH =HHK => OHHK=>NK
'::K BG MA>HKB> BL =NL => ;BS:KK> LBMN:MB> HGMLM::G =:M >>G D:F>K H? >>G
PHGBG@ MA>HK>MBL<A F>>K P::K= PHK=M :EL C> => FNK>G >G A>M =:D >K:? A::EM
:M => HGKH>K>G=@H>=>B@>G:K>G GH@ GB>M F:LL::E SBCG ;>@HGG>G F>M A>M
LEHI>G O:G FNNKMC>L DHFM =HHK=:M A>M O>KSBEO>K>G O:G => MA>HK>MBL<A>
ANNKHI;K>G@LM >>G <HFIE>Q> EH@BLMB>D> S::D BL ">M :?LM>FF>G O:G OK::@
>G ::G;H= A>M K>L>KO>K>G O:G => I:KD>>KIE::ML>G >G A>M :?PBDD>E>G O:G =>
;>M:EBG@LMK:GL:<MB>L SBCG BG@>PBDD>E=> S:D>G :EL A>M @::M HF bbG >GD>E>
I:KD>>KIE::ML ?–<BeGM>K BL A>M HF >>G HG=>K@KHG=L> ;>MHGG>G ;NGD>K M>
;HNP>G F>M >>G I::K AHG=>K= I:KD>>KIE::ML>G >G =::K >>G LE:@;HHF >>G
IHKMB>K >G >>G ;>M::E:NMHF::M G>>K M> S>MM>G BO>KL> ;>=KBCO>G A>;;>G
=>S> OHKF O:G HGKH>K>G=@H>=>QIEHBM:MB> =:G HHD HGM=>DM >G A>M BL >>G
SbbK PBGLM@>O>G=> ;>=KBC?LM:D )HD >>G HK@:GBL:MB> :EL -<ABIAHE O>K=B>GM
M>@>GPHHK=B@ F>>K ::G I:KD>>KHI;K>G@LM>G =:G ::G OEB>@O>KD>>K
*:KMB<NEB>K> PHGBG@;>SBMM>KL BG => LM:= =B> HO>K >>G @:K:@> <:KIHKM H?
HIKBM OHHK => >B@>G :NMH ;>L<ABDD>G =B> MBC=>GL P>KD=:@>G HG@>;KNBDM
E>>@LM::M SHN=>G O>E> AHG=>K=>G >NKHL I>K F::G= DNGG>G ;BCO>K=B>G>G
FBML >K >>G >?–<BeGM P>KD>G=> F:KDM SHN SBCG OHHK => MBF>LA:KBG@ O:G E>@>
I:KD>>KIE::ML>G G SH SBCG >K HHD O>E> ;>=KBC?C>L F>M >>G IKBObI:KD>>KM>K

K>BG =:M L :OHG=L E>>@LM::M M>KPBCE OBC?MB@ F>M>K O>K=>KHI BG => LMK::M BG =>
:OHG=NK>G I:KD>>KIE::ML>G PHK=>G O>KANNK= OHHK OBC? >NKH I>K NNK
1BC OHHKLI>EE>G =:M O:G=::@ H? FHK@>G >>G >:LR<K:MBL<A> HG=>KG>F>K
HILM::M =B> =>S> IHM>GMBeE> F:KDM O:G E>@> IKBObI:KD>>KIE::ML>G @::M HGM

PBDD>E>G '>M => ;>LM::G=> M><AGHEH@BL<A> FB==>E>G SH:EL FH;B>E BGM>K

G>M G:OB@:MB>LRLM>F>G >G ;>M:E>G I>K M>E>?HHG FH>M A>M FH@>EBCD SBCG HF
OK::@ >G ::G;H= HI >?–<BeGM> PBCS> ;BC >ED::K M> ;K>G@>G
> :NMHFH;BEBLM O:G FHK@>G =B> >>G L<A::KL> I:KD>>KIE>D SH>DM K>@BL

MK>>KM SB<A >>GF:EB@ HI => P>;LBM> O:G A>M MH>DHFLMB@> ;>=KBC? HGM=>DC>

IE>DC> GE =HPGEH:=M >>G NI=:M> OHHK SBCG G:OB@:MB>LRLM>>F >G SH=K: ABC BG
=> ;NNKM O:G SBCG ;>LM>FFBG@ BL SB>M ABC >>G EBCLM O:G E>@> IKBObI:KD>>K

IE::ML>G BG<ENLB>? A>M ::GM:E NK>G =:M >ED> IE::ML GH@ ;>L<ABD;::K ;EBC?M >
:NMHFH;BEBLM L>E><M>>KM => @>P>GLM> I:KD>>KIE::ML >G .HF.HF =BKB@>>KM
A>F O>KOHE@>GL G::K >>G O:G => OKBC> I:KD>>KIE::ML>G O:G (HM:KBLD:GMHHK
-<A>KI>GS>>E =B> MHM => OHE@>G=> H<AM>G= G>@>G NNK ;>L<ABD;::K SBCG

(*.
) %7 ='6%8- )

:GF>E=>G @::M I>K LFL :M DHLM >GB@> A:G=>EBG@>G F::K @::M GH@ :EMBC=
LG>EE>K =:G G::K => HI>G;:K> I:KD>>KD::KMC>L:NMHF::M EHI>G P::KO:G A>M
=BLIE:R O::D HI => F>>LM HG@>E>@>G FHF>GM>G DGBII>KM :NMHF::M MBC=>

EBCD ;NBM>G @>;KNBD > I:KD>>K=>K AH>?M SB<A HHD @>>G SHK@>G F>>K M>
F:D>G HO>K OHE=H>G=> FNGM@>E= HI S:D H? HI@>E:=>G <ABIDGBIL P:GM =>
;>M:EBG@ PHK=M :NMHF:MBL<A O:G SBCG K>D>GBG@ :?@>L<AK>O>G )HD BL ABC
;>OKBC= O:G A>M E:LMB@> IKH;E>>F =:M ABC OHHK:? FH>M BGL<A:MM>G OHHK AH>

O>>E NNK ABC >>G I:KD>>KD::KMC> PBE DHI>G P:GM HHD A>M :?F>E=>G @::M I>K
LFL >G ;BC HGM=>DC>IE>DC> GE ;>M::E C> :EE>>G OHHK => P>KD>EBCD @>;KNBDM>
I:KD>>KMBC=
> ;H>DAHN=>K O:G -<A>KI>GS>>E HGMO:G@M bbG D>>K I>K F::G= I>K
>
F:BE >>G @>=>M:BEE>>K= HO>KSB<AM O:G A>M ::GM:E ;>FB==>E=> I:KD>>KNK>G
"BC A>>?M >K O>K=>K @>>G HFDBCD>G G::K > ;>M:EBG@ BL :E ;BC@>L<AK>O>G HI
=> ;:GDK>D>GBG@ ">M D:G :EE>F::E BG => >:LR<K:MB>

;<;PE8D@J:?<GILCC<E98B
)I >>G @KHHM D:GMHHK BG => ,:G=LM:= P>KD>G >>G I::K AHG=>K= F>GL>G
MNLL>G => FB==:@ ENG<A>G SBC BG => ;>=KBC?LD:GMBG> (: :—HHI O:G => ENG<A
EHHIM B>=>K>>G G::K >>G NBMAH>D O:G => D:GMBG> HF => E>@> O>KI:DDBG@>G
P>@ M> @HHB>G HF=:M =[[K => IKNEE>G;:D LM::M >G GB>NP> P>KDG>F>K O>K

;::LM SB<A AB>KHO>K >G OK::@M ::G SBCG <HEE>@:L P::KHF =B> IKNEE>G;:D GB>M
BG >>G :G=>K> AH>D LM::M HI => EH@BL<A> IE::ML "BC ;EBCDM GB>M => >>KLM> M>
SBCG =B> =>S> OK::@ LM>EM ">M LI>>EM :E :G=>KA:E? C::K BO>KL> P>KDG>F>KL
A>;;>G :E >>G O>KSH>D BG@>=B>G= HF => IKNEE>G;:D M> O>KIE::ML>G ">M BL
S>E?L :E BG => HG=>KG>FBG@LK::= ::G => HK=> @>P>>LM F::K => =BK><MB> DHG
GB>ML ::G A>M IKH;E>>F =H>G P:GM => <:M>KBG@ BL NBM;>LM>>= ::G >>G <:M>

KBG@;>=KBC? >G => IKNEE>G;:D BL >B@>G=HF O:G =:M ;>=KBC? > D:GMBG>CN?
P:L A>M >>GL F>M => DE:@>KL F::K P>B@>K=> => IKNEE>G;:D M> O>KIE::ML>G
P:GM =::K @BG@ A::K <A>? HO>K G =B> <A>? P:L GHHBM ::GP>SB@ HI => EH<:MB>
>G K>:@>>K=> HHD GB>M HI F:BEMC>L >G BG@>LIKHD>G OHB<>F:BEL
">M BL >>G F:EE> :G>D=HM> HO>K >>G M:F>EBCD HG;>E:G@KBCD IKH;E>>F =:M
;BGG>G >GD>E> L><HG=>G BL HI M> EHLL>G F::K =:M F::G=>GE:G@ H? C:K>GE:G@
LMNBM HI => H;LM:D>EL O:G => ;NK>:N<K:MB> #G :EE> ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L
P>F>EM A>M O:G =BM LHHKM :G>D=HM>L
G :EL BD GHN >>GL F>M A>E>F::E GB>F:G= HO>KE>@ F::K >B@>GA:G=B@
=B> IKNEE>G;:D MPBGMB@ F>M>K O>KIE::ML HII>K=> => GB>NP> P>KDG>F>K
:M P>K= A>F =KBG@>G= :?@>K:=>G )HBM A:= B>F:G= =:M :E >>GL @>=::G >G
=::K P:L O>>E G:KB@A>B= O:G @>DHF>G 4NED> K:=B<:E> HIEHLLBG@>G PHK=>G
HO>K A>M :E@>F>>G GB>M >K@ @>:IIK><B>>K= BG ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB>L
HF=:M S> => ABeK:K<AB> HG=>KFBCG>G G O>>E ;BCO:E O:G <HEE>@:L O:EM HHD
GB>M M> O>KP:<AM>G P:GM => F>>K=>KA>B= S:E :EE>>G F::K FHII>K>G =:M
F>G O>K@>>?L G::K => HN=> O>KMKHNP=> IE::ML O:G => IKNEE>G;:D BL @>EHI>G

(*/
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 4 63*- 87 )' 83 6

> OHE@>G=> =:@ O>KL<A>>G => GB>NP> P>KDG>F>K HI D:GMHHK F>M >>G @KHM>
=HHL P::KBG >>G >:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ S:M "BC A:= >B@>GA:G=B@ >>G
GB>NP> IKNEE>G;:D @>DH<AM >G S>MM> =>S> BG => D:GMBG> HI => EH@BL<A>
IE::ML (N DK>>@ ABC P>E O>>E ;BCO:E '::K >K P:L HHD O>>E O>K;:SBG@ >M::E
C> =:M NBM >B@>G S:D !: C> =:M ;HGG>MC> =><E:K>K>K>G 1:GM BG O>>E HK@:GBL:

MB>L BL A>M S>>K HG@>;KNBD>EBCD =:M F>=>P>KD>KL S>E? HHD F::K bbG <>GM NBM

@>O>G HF A>M P>KDDEBF::M M> O>K;>M>K>G BC O>>E HK@:GBL:MB>L BL => ;>=KBC?L

<NEMNNK =:M F>=>P>KD>KL >ED> :?@>E>@=> DBEHF>M>K >ED> LMKBI O:G >>G
LMKBII>GD::KM >ED> IKBOb ::G@>L<A:?M> IHLMS>@>E O:G <>GM =><E:K>K>G
4>E?L :EL SBC >ED> F::G= :E >>G O:LM> O>K@H>=BG@ O:G >NKH HI ANG L:E:KBL

LMKHHDC> A>;;>G LM::G OHHK GB>M


=><E:K:;>E> HGDHLM>G BC M:EEHHL O>>E HK@:

GBL:MB>L PHK=M >BG=>EHHL O>K@:=>K= HO>KE>@= @>DE::@= >G @>S>NK= HO>K =>
::GL<A:? O:G DE>BG> =BG@>G '::K =B> =BL<NLLB>L @::G P>E;>L<AHNP= A>E>

F::E GB>M HO>K A>M GNM H? => GHH=S::D O:G => ::GL<A:? F::K HO>K => OK::@
H? >G AH> A>M ;>=KBC? =>S> @::M ;>M:E>G BC F:K@BG:E> NBM@:O>G BL A>M O::D
O>>E >?–<BeGM>K HF B>ML @>PHHG S>E? M> DHI>G ::KF>> HFS>BE C> => ;NK>:N

<K:MB> > P>KDG>F>K =B> =BM FB==>E A:GM>>KM D:G =::K=HHK SBCG >:LR<K:MB

L<A> LE:@DK:<AM ;BGG>G SBCG HK@:GBL:MB> >GHKF O>K@KHM>G


'::K BL =B> P>KDG>F>K =:G @>>G =B>? O:G >B@>G IHKM>FHGG>> (>> =:M
BL => SB>GLPBCS> O:G => =H@F:MB<NL =B> LMKBDM BG –G:G<BeE> >>GA>=>G =>GDM
1B> :EE>>G >>G –G:G<BeE> :?P>@BG@ F::DM AHN=M @>>G K>D>GBG@ F>M => K>:

EBM>BM O:G L@= 9?= G> 9;;=KK SB> AHH?=LMND $>K>FR ,B?DBG DBCDM LE><AML G::K
@>E= >G G>@>>KM => P::K=> O:G MH>@:G@ 1B> BGO>LM>>KM BG SBCG P>KDHF@>

OBG@ DP>>DM O>>E @HH=PBEE O>K;>M>KM SBCG K>INM:MB> ;BGG>G => HK@:GBL:MB>
O>K@KHHM SBCG LH<B::E D:IBM::E SHP>E BG => ABeK:K<AB> ;HO>G A>F :EL ;>G>=>G
A>F >G =::K=HHK HI>G>G SB<A :EE>KE>B =>NK>G ;BGG>G => HK@:GBL:MB> B>
BGO>LM>KBG@ BG SHG IKNEE>G;:D ;>M::EM SB<A E:M>K =N;;>E >G =P:KL M>KN@ SH
=>GDM => >:LR<K::M G HHD :E DEBGDM =:M OHHK F>GB@>>G HG@>;KNBD>EBCD
=>S> @>=:<AM> BL PbE P>>K :E@>F>>G O>KLIK>B= :EL A>M @::M HF IKBOb
BGO>LM>

KBG@>G BG DE>=BG@ H? D:II>K HF ;BC ;>I::E=> ;>=KBC?L@>E>@>GA>=>G >>G


;>M>K> BG=KND M> F:D>G :G PHK=M PbE :NMHF:MBL<A BG M>KF>G O:G LH<B::E
D:IBM::E @>=:<AM '::K =B> GB>NP> IKNEE>G;:D DHLM FBLL<AB>G G>M SH O>>E
:EL =B> GB>NP> =:L

?F<?<KE@<KDF<K
)I => =>K=> O>K=B>IBG@ O:G A>M MHK>GAH@> D:GMHHK O:G >>G @KHM> (>=>K

E:G=L> O:D;E:=>GNBM@>O>K LI>>EM SB<A >ED> PH>GL=:@FB==:@ >>G HIF>KD>

EBCD M:?>K>>EMC> :? :G SBM => K>=:<MB>L><K>M:K>LL> O:G >>G MBC=L<AKB?M ::G
A::K ;NK>:N F>M EBGDL >>G LM:I>E O:G AHG=>K= >Q>FIE:K>G O:G A>M CHG@LM>
GNFF>K O>KL O:G => I>KL ,><AML HI A>M ;NK>:N EB@M >>G LM:I>E O:G AHG=>K=
>GO>EHII>G > DHF>G=> MP>> NNK S:E SBC :EE> >GO>EHII>G O:G :=K>LL>G
OHHKSB>G >G ?K:GD>K>G F>M A>M LM:G=::K=IHLMM:KB>? O:G  >NKH 1:M BL

(*0
) %7 ='6%8- )

AB>K ::G => A:G= ED> NBM@>O>K P>>M MH<A =:M => :=K>LLMB<D>KL @>:NMHF:MB

L>>K= DNGG>G PHK=>G ::G@>F::DM BG A>M @K:–L<A IKH<>L >G =:M => I:EE>ML
OHE MBC=L<AKB?M>G =:G HI IHLM<H=> @>LHKM>>K= K><AMLMK>>DL O:G => =KNDD>KBC
G::K => IHLM>KBC>G @::G G =:M S> =:G HG=>K A>M I>KBH=B>D>GM:KB>? O:EE>G
O:G >NKH<>GM I>K GNFF>K BG<ENLB>? ;MP
> K>=:<MB>L><K>M:K>LL> E>@M NBM P:M >K ::G => A:G= BL >S> >Q>FIE:K>G
@::G G::K => K>E:MB>L O:G => K>=:<MB> (:MNNKEBCD DNGG>G P> =>S> :=K>LL>G
HHD =HHK@>O>G ::G => <>GMK:E> :;HGG>F>GM>G:=FBGBLMK:MB> :M L<A>>EM
FBC P>D>EBCDL MP>> NNK P>KD >G >>G =HHL >GO>EHII>G '::K =:G PHK=M =>
DHLMIKBCL O:G =B> K>E:MB>:;HGG>F>GM>G BGM>KG =HHK;>K>D>G= > :E@>F>G>
=:@>EBCDL> IHLM PHK=M ><AM>K GB>M BGM>KG =HHK;>K>D>G= :M O:EM HG=>K =>
HO>KA>:= NL =HHK A>M HI =>S> F:GB>K M> =H>G ;>LI:K>G P> P>D>EBCDL
 >NKH HI A>M K>=:<MB>;N=@>M -EBF Ac
(HN G>> BM BL GB>M LEBF =BM BL >>K=>K LMNBM>G= BM BL INK> O>KLIBEEBG@
)I A>M >>KLM> HH@ EBCDM =BM FBLL<AB>G >>G >:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ =B> LEBF
F:GH>NOK>>KM ;BGG>G => ;NK>:N<K:MBL<A> K>@>EL '::K HIEHLLBG@>G =B>
LE><AML M>G =H>E A>;;>G A>M BG=BOB=N H? => :?=>EBG@ M> ;>OHHK=>E>G M>G DHLM>
O:G => HK@:GBL:MB> :EL @>A>>E FH@>G P:M HGL ;>MK>?M => G::F >:LR<K:MB>
GB>M =K:@>G
ED> HK@:GBL:MB> DKBC@M => F>=>P>KD>KL =B> SBC O>K=B>GM '>M :EL =H>E HF
M> ;>SNBGB@>G E>@@>G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>L O::D O:G ;HO>G:? K>@>EL HI
=B> BG => IK:DMBCD CNBLM MHM >>G DHLM>GLMBC@BG@ E>B=>G =HHK=:M => F>=>P>K

D>KL <HGMK:IKH=N<MB>? FBL;KNBD F:D>G O:G =B> K>@>EL )K@:GBL:MB>L DNGG>G


O>>E F>>K ;>SNBGB@>G =HHK >>G ;>=KBC?L<NEMNNK M> L<A>II>G P::K F>>K
KNBFM> BL OHHK >:LR<K:MBL<A> BGBMB:MB>O>G > PH>GL=:@L> LM:I>E >GO>EHII>G
NBM =BM OHHK;>>E= DHLM => NBM@>O>K P>D>EBCDL >NKH :M F::E P>D>G >G
F::E O>KL<ABEE>G=> MBM>EL P:GM SHG LEBFF> MKN< O>KLIK>B=M SB<A
F>>LM:E P>E OB: => P:G=>E@:G@>G G::K => :G=>K> K>=:<MB>L ;>M>D>GM >>G
OHELMK>DM HGGH=B@> HGDHLM>GIHLM O:G >>G FBECH>G >NKH I>K C::K (H@ >Q<EN

LB>? => L:E:KBLDHLM>G OHHK => MBC= =B> K>=:<MB>L><K>M:K>LL>L ;>LM>=>G ::G
=BM GNMM>EHS> P>KD
BM OHHK;>>E= A>>?M => @>=::GM> O:G >>G LM:I>E >GO>EHII>G HI PH>GL

=:@FB==:@ '::K PB> >K HH@ OHHK A>>?M SB>M BG >ED> ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:

GBL:MB> A>>E O>>E O:G =BM LHHKM OHHK;>>E=>G O:G HG>B@>GEBCD> MH>I:LLBG@ O:G
=> K>@>EL =B> MHM >GHKF> ><HGHFBL<A> >G F::ML<A:II>EBCD> O>KLIBEEBG@>G
E>B=>G

(+'
E`\ln
) \fgc `e
X^\
DXik`aeJ`dfe
)IREGXYIIPIEW]GVEXMWGLZSSVFIIPHYMXIMKIRWXEP1EVXMNR
7MQSR
MRHIªLSYXIRFPSONIWFYWMRIWW«,IXMHIISRWXSRHSTZVMNHEKIRST
QEERHEK[EVIRIVFIWXIPPMRKIRYMXPERHIR:ERMHIIXSXTVSHYGXMI
MRYYV^SRHIVZIVKEHIVMRKIR^SRHIVSRHIVLERHIPMRKIR^SRHIV
GSRXVEGXIR^SRHIVFIXEEPHIVIGPEQIIR^SRHIVMRZIWXIVMRKWOSWXIR
,IXEZSRXYYVZER[[[[SSHIRMTEHWXERHWGSQFIKMRXSTIIRZVMNHEKMR
HIPIRXIZEREPW1EVXMNRZMEIIR%QIVMOEERWIZVMIRHIIRM4EHOVMNKX
STKIWXYYVH;EX^SYLIXTVIXXMK^MNREPWNIHMIM4EHVIGLXSTSTNIFYVIEY
^SYOYRRIR^IXXIR%TTPILIIJXHEEVHERSSOIIRLYPTQMHHIPZSSV
KIQEEOX¦kIYVS¦QEEVHEX[EW1EVXMNRZIVKIXIRIVFMNXIFIWXIPPIR
/ERLIXSSOERHIVW#
1EVXMNRLIIJXIIRM4EHQEEVX[IIPMROIVLERHIRIR^SIOXLYPTFMN7MQSR
7MQSRLIIJXKIIRM4EHQEEV[IPX[IIVIGLXIVLERHIR7MQSRMWHIZVMIR
HIPMNOIHSVTWXMQQIVQERNEEVSYHIRQIXKVSXIKVMN^IFEEVH&MRRIR
IIRYYVLIFFIR^MNWEQIRIIRSTPSWWMRKKIZSRHIR(IHSPPEVM4EH
7XERHMWKIFSVIR3T^EXIVHEKTYFPMGIIVX1EVXMNRXIOWXIRJSXS«WST0MJI
LEGOMRKRP^SHEXERHIVIM4EHFI^MXXIVWSSOFPMNOYRRIR[SVHIRZERHMX
MHII)RSQHEXIVMR%QIVMOEQIIVM4EHW^MNRLIIJXLMNQIXIIRSSOQEEV
IZIRHIXIOWXMRLIX)RKIPWZIVXEEPH
3T^SRHEKKIFIYVXIVMIXWQSSMW,IXEVXMOIP[SVHXSTKITMOXHSSV;MVIH
1EKE^MRIIREPWRIPZSPKIRERHIVIKVSXIFPSKW[EEVSRHIV8YE[8LI
9RSJ´GMEP%TTPI;IFPSK)IRFIIXNIKIPYOOSQXHEEV[IPFMNOMNOIR(I
GSQFMREXMIZERHI[SSVHIRª(YXGL«IRª;SSHIR«HSIXLIXKSIHMR%QI
VMOE(ITYFPMGEXMIWPIMHHIRXSXHYM^IRHIRX[IIXWIRVIX[IIXWST8[MXXIV
[EEVHSSVLIXLSYXIRFPSONIYMX,SPPERHRSKQIIVFIOIRHLIMHOVMNKX(I
;SSHIRM4EH7XERHMWOIRRIPMNOªHSSVZIVXIPFEEV« ^MITEKMRE 3T
QEERHEKPSSTXHIIQEMPFS\ZER1EVXMNRSZIVQIXQIIVHERLSRHIVH
FIWXIPPMRKIRYMXZIVWGLMPPIRHIPERHIR
2IIHIHSPPEV;SSHIRM4EH7XERH^EPRMIXHIKIWGLMIHIRMWMRKEEREPW
LIXQIIWXMRRSZEXMIZITVSHYGXZER(MXZSSVFIIPHKEEXRMIXSZIV
IIRVIZSPYXMSREMVTVSHYGXQEEVSZIVHIVIZSPYXMSREMVIZIVERHIVMRKIRMR
LIXTVSGIWMHIEXSQEVOIXHMIMRHIIEW]GVEXMIQSKIPMNO^MNRKI[SVHIR
,IXZIVWGLMPQIXHIXVEHMXMSRIPIXMNHWTERRIZERMRRSZEXMIMWST^MIRFE
VIRH-RHIXVEHMXMSRIPIIGSRSQMIOERIV^SQEEVIIRNEEVZSSVFMNKEER
ZSSVHEXIIRRMIY[MHIIHIQEVOXFIVIMOX)IRNEEV[EEVMRZIIPKIPHXMNH
IRIRIVKMI[SVHXFIWXIIHEERZIVKEHIVIRTVSXSX]TMRKSGXVSSMIRLEEP
FEEVLIMHWSRHIV^SIOIRNYVMHMWGLIGSRXVEGXIRQEVOIXMRKWXVEXIKMIIRLIX
FYHKIXXIVIRZERIIRHYYVGSQQYRMGEXMITPER(EEVMWSZIVMKIRWRMOWQMW
QIIQEEVHMXZSSVFIIPHPEEX^MIRHEXHMIXVEHMXMSRIPIZSSVFIVIMHMRKRMIX
QIIVTIVWIRSSH^EOIPMNOMW,IXOERSSOWRIPPIVKSIHOSTIVIRPIYOIV

(+(
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB('J8D<E><M8K
3SOEPMWIVIIRLMtVEVGLMIIRSSOEPVIWTIGXIVIR[IHMIHEX[MPRSKRMIX
^IKKIRHEXIPOTVSFPIIQSSOFMRRIRHMILMtVEVGLMWGLIWXVYGXYVIRSTKIPSWX
QSIX[SVHIR1EGLXZSVQXHIFEWMWZERHILMtVEVGLMI+IPHWXVSQIRJYRKI
VIREPWHIFVERHWXSJZSSVHILMtVEVGLMI8IRSRVIGLXIMWMRHIEJKIPSTIR
IIY[ HI QEWWEPI QMWZEXXMRK SRXWXEER HEX IPOI TVSFPIIQEERTEO FIKMRX
QIXIIRFYHKIX3THMIQERMIV[IVOXHILMtVEVGLMIZIVXVEKIRHIRZIVPEQ
QIRHIRSRXWXEEXFYVIEYGVEXMI%PPIIREPHSSVLIXPSWPEXIRZERHMIIIVWX
MWKIPHRSHMKKIHEGLXI[SVHXHIOIVRZERLIXTVSFPIIQ[IIV^MGLXFEEVIR
STIRFEEVX ^MGL FMNRE EYXSQEXMWGL IIR ^II EER RMIY[I IR QEOOIPMNOI
STPSWWMRKIR,IXQEEOXHEEVFMNRMIXYMXSJLIXKEEXSQIIREPPIHEEKWTVS
FPIIQZERIIRPSOEPIFEWMWWGLSSPSJSQLIXSTPSWWIRZERLIXPERHIPMNOI
´PITVSFPIIQ :IVHIV MR HMX LSSJHWXYO HI SZIVIIROSQWXIR IR ZIVWGLMPPIR
XYWWIR6IQFVERHXZER6MNRIR1EVGS&SVWEXS

(+)
EFE$GIF=@KJ<:KFI
('
<8JP:I8K@<@E;<

QF<B<EN<9L;><K6 
F=QF<B<EN<<<EFGCFJJ@E>6
">M =H>E O:G >>G GHG
IKH–MHK@:GBL:MB> BL A>M SHG=>K PBGLMHH@F>KD HIEHL

L>G O:G >>G IKH;E>>F > ?H<NL O:G => HK@:GBL:MB> >G O:G => F>GL>G
;BGG>G =B> HK@:GBL:MB> SHN =NL FH>M>G EB@@>G HI => HIEHLLBG@ O:G A>M IKH

;E>>F '::K BG => IK:DMBCD O>KPHK=>G A>>E O>>E GHG


IKH–M HK@:GBL:MB>L MHM
;NK>:N<K:MB>eG ‹ O:G => DE>BGLM> LIHKMO>K>GB@BG@ MHM => @KHHMLM> HO>KA>B=L

BGLM:GMB> )F A>M HHKLIKHGD>EBCD> =H>E M> O>KP>S>GEBCD>G ;HNP>G S>


F>>LM:E >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK >G OH>K>G S> K>@>EL >G IKH<>=NK>L BG
&:G@S:F>KA:G= O>KL<ANB?M => ?H<NL O:G => HK@:GBL:MB> LM>>=L F>>K G::K =>
ABeK:K<ABL<A> O>KAHN=BG@>G >G G::K => BGM>KG> K>@>EL ::K=HHK PHK=M =>
::G=:<AM OHHK A>M P>KD>EBCD> =H>E LM>>=L DE>BG>K A>M HIEHLL>G O:G >>G IKH

;E>>F A>M OHHKSB>G BG >>G F::ML<A:II>EBCD> ;>AH>?M>


> FHMHK O:G =>S> ?H<NLO>KL<ANBOBG@ BL => M> @KHM> KHE =B> PHK=M MH>@>

=B<AM ::G @>E=LMKHF>G ">M BL HIO:EE>G= AH> O::D F::ML<A:II>EBCD> IKH;E>

F>G PHK=>G @>=>–GB>>K= :EL –G:G<BeE> IKH;E>F>G >KLM FH>M >K @>E=
DHF>G =:G I:L DNGG>G P> O>K=>K SH PHK=M M> O::D @>=:<AM '::K SBCG
IKH;E>F>G BG A>M HG=>KPBCL GHN P>E ><AM –G:G<BeE> IKH;E>F>G )? BL A>M
>>G D>GGBLHO>K=K:<AMIKH;E>>F #L AHG@>K BG => =>K=> P>K>E= >>G –G:G<B>>E
IKH;E>>F )? BL A>M >>G OH>=L>EIKH;E>>F > >:LR<K:MB> ;>@BGM F>M A>M
LM>EE>G O:G =BM LHHKM P>S>GEBCD> OK:@>G
">M EBCDM P>E :ELH? ;NK>:N<K:MB>eG O::D SBCG OHHK@>IKH@K:FF>>K= HF
IKH;E>F>G BG >>G O:LM> OHE@HK=> HI M> EHLL>G >KLM PHK=M >>G IE:G ;>=:<AM
:G FH>M A>M OB: => ABeK:K<ABL<A> P>@ PHK=>G @H>=@>D>NK= 0>KOHE@>GL
FH>M >K @>E= DHF>G >>G ;N=@>M PHK=>G MH>@>D>G= ::KG: FH>M F>>LM:E
>>KLM >>G GB>NP LMNDC> ABeK:K<AB> PHK=>G @>iFIE>F>GM>>K= G =:G I:L
D:G A>M ><AM> P>KD ;>@BGG>G
>S> OHE@HK=> P>KDM LHPB>LH :E S>>K O>KMK:@>G= 4HE:G@ >K @>>G @>E= BL
EB@M A>M IKH;E>>F LMBE '::K => OHE@HK=> P>KDM HHD O>KE:FF>G= ;BC A>M
;>=>GD>G O:G HIEHLLBG@>G > OHE@HK=> BL =>FHMBO>K>G= >S> OHE@HK=>
O:G ::GI:D @::M NBM O:G => OHHKHG=>KLM>EEBG@ =:M @>E= >>G <HG=BMBH LBG> JN:
GHG BL OHHK A>M HIEHLL>G O:G IKH;E>F>G '::K =B> OHHKHG=>KLM>EEBG@ BL
HGCNBLM !>E= F::DM => HIEHLLBG@ O:G IKH;E>F>G O::D @>F:DD>EBCD>K F::K

(+*
) %7 ='6%8- )

A>M BL S>E=>G >>G GHH=S:D>EBCD> OHHKP::K=> K SBCG O>E> P>@>G =B> G::K
,HF> E>B=>G G OHHK:E =HHK => DHFLM O:G => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>

L:F>GE>OBG@ SBCG >K O>E> GB>NP> P>@>G G::K ,HF> ::G@>E>@= G HF BG


F>M:?HKBL<A> M>KF>G M> ;EBCO>G =:M SBCG @>>G MHEP>@>G

Q<<I@CCLJKI8K@<=1
><<E><C;#><<EFGCFJJ@E>6
4>>K BEENLMK:MB>? AB>KOHHK BL >>G DK:GM>G;>KB<AM NBM F>B  > ,::= OHHK
=> K><AMLIK::D IK>L>GM>>KM A>M C::KO>KLE:@ HO>K  0HHK  PHK=M >>G
MH>G:F> O:G A>M ::GM:E K><AMLS:D>G OHHKLI>E= O:G S>LMB>G IKH<>GM ::KHF
;>MHH@M => K::= =:M => K><AMLIK::D BG (>=>KE:G= OHE@>G= C::K FBECH>G
>NKH >QMK: GH=B@ A>>?M 4HG=>K >QMK: FB==>E>G @::M => BG@>EHI>G :<AM>K

LM:G= P>>K ?HKL MH>G>F>G :M OBG=>G PBC F::ML<A:II>EBCD HG::GO::K=

;::K EL P> A>M @>E= GB>M DKBC@>G EB@M >K BG  :E >>G A>E> C::KIKH=N<MB>
::G S:D>G BG => D:LM =B> GH@ GB>M BL ;>A:G=>E= 
>G MHIF:G O:G >>G ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> S>@M A>M >QIEB<B>M !>>G
@>E= !>>G HIEHLLBG@ >S> F:GB>K O:G =>GD>G ;>E>FF>KM ;BC OHHK;::M A>M
OBG=>G O:G HIEHLLBG@>G &>M P>E P> PBEE>G @>>GLSBGL => MH>@>GHF>G P>KD

=KND ;:@:M>EEBL>K>G '::K BL @>E= GHN ><AM => bGB@> HIEHLLBG@ OHHK => >QMK:
P>KD=KND 1> PBEE>G ;>LM OH>MLMHHML ::GG>F>G =:M A:K=>K P>KD>G @>>G
HIMB> F>>K BL '::K SHN >K HHD GH@ SHB>ML ;>LM::G :EL :G=>KL P>KD>G LEBF

F>K P>KD>G

?<KM<I98E;KLJJ<E><C;<E?@ÞI8I:?@<
#G O>>E HK@:GBL:MB>L SHP>E GHG
IKH–MHK@:GBL:MB>L :EL <HFF>K<BeE> HK@:GB

L:MB>L HO>KA>>KLM => @>=:<AM> =:M >K >>KLM >>G ;N=@>M FH>M DHF>G :EOHK>GL
>K ::G => HIEHLLBG@ D:G PHK=>G @>P>KDM )? A>M GN @::M HF >>G GB>NP IKH

C><M O:G >>G B=>eE> BGLM>EEBG@ H? HF >>G GB>NP B=>> O:G => F:KD>MBG@:?=>

EBG@ O:G >>G ;>D>G= F>KD >S> >>KLM


BL
@>E=
GH=B@@>=:<AM> AHN=M => ABe

K:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK BG LM:G= 1:GM => ;N=@>MM>G PHK=>G


=HHK@::GL O:G ;HO>G:? O:LM@>LM>E= !>E= >G ABeK:K<AB> AHN=>G >ED::K BG
>>G O>KE:FF>G=> PNK@@K>>I O:LM

?<KGIF9C<<DM8E;<J:?FFC;@I<:K<LI
1::K A>M EHLE:M>G O:G => >>KLM
BL
@>E=
GH=B@@>=:<AM> MH> D:G E>B=>G AH> =>
F:GB>K O:G =>GD>G BGOEH>= A>>?M HI A>M OBG=>G O:G HIEHLLBG@>G BEENLMK>>KM
A>M OHE@>G=> OHHK;>>E= ">M BL GB>M SHF::K >>G OHHK;>>E= A>M BL OHHK:E >>G
H>?>GBG@ BG >:LR<K:MBL<A =>GD>G !>>G A:G=E>B=BG@ F::K >>G H>?>GBG@
4HF::K >>G ;:LBLL<AHHE SHF::K >K@>GL BG A>M E:G= D:FIM F>M >>G :EE>

=::@L IKH;E>>F ">KD>G;::K >G K>:EBLMBL<A => L<AHHE;B;EBHMA>>D BL AHI>

EHHL O>KHN=>K= K FH>M>G GB>NP> ;H>D>G DHF>G [M BL A>M IKH;E>>F


> L<AHHE=BK><M>NK F:@ A>M IKH;E>>F HIEHLL>G

(++
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

#G MH>G>F>G=> @K:=:MB> O:G >:LR<K:MB> E:M>G P> SB>G AH> => L<AHHE

=BK><M>NK A>M IKH;E>>F SHN DNGG>G HIEHLL>G

9 = :MJ=9M;J9LAK;@= K;@GGD<AJ=;L=MJ
0HHK >ED IKH;E>>F BL >>KLM @>E= GH=B@ 1> LMNK>G >>G ;KB>? G::K >G
"::@ 1> ONEE>G >>G ?HKFNEB>K BG G =:G @::G P> P:<AM>G MHM >K >>G
;N=@>M OKBCDHFM 
">M OHHK=>>E O:G =>S> F>MAH=> BL =:M ABC F>M :?LM:G= => FBGLM> BGLI:G

GBG@ DHLM ">M BL HHD => F>>LM KBLB<HFBC=>G=> > =BK><M>NK D:G SB<A :EMBC=
O>KL<ANBE>G #D A>; >K O>K=>K @>>G BGOEH>= HI >G "::@ ;>LEBLM  ">M
G:=>>E BL =:M => HIEHLLBG@ PHK=M O>KMK::@=

: = ?=OA=CKL= :MJ=9M;J99L
1> @::G HGL >>GL NBM@>;K>B= O>K=B>I>G BG A>M LM>EL>E O:G K>@>EMC>L :M
DHLM =:G P>E A>>E O>>E NK>G P>KD F::K FBLL<AB>G OBG=>G P> GH@ >K@>GL
>>G HG;>D>G= LN;LB=B>IHMC> G :G=>KL OBG=>G P> P>E P>@>G HF => ?HKFN

EB>K>G <K>:MB>? BG M> ONEE>G > HN=>KL O:G E>>KEBG@ ">GD PHG>G GB>M H?–<B

>>E L:F>G EL P> =:M GHN >>GL >>G >>GHN=>K@>SBG GH>F>G DKBC@>G P>
F>>K NK@>GMB>INGM>G :M BL A:G=B@ P:GM A>M "::@L> ;N=@>M BL ;>I>KDM 
">M OHHK=>>E O:G =>S> F>MAH=> BL =:M => D:GL>G O>K@KHHM PHK=>G M>G
HISB<AM> O:G F>MAH=> : ">M G:=>>E BL O:G >MABL<A> ::K= > D:GL>G O>K@KH

M>G BFIEB<>>KM =:M => D:GL>G O:G :G=>K>G O>KDE>BG= PHK=>G ">;;>G =>
DBG=>K>G HI =B> :G=>K> L<AHHE =:G FBG=>K ;>AH>?M> ::G ;H>D>G >G :G=>K
G:=>>E BL =:M A>M O>>E BGLI:GGBG@ DHLM SHG=>K =:M =>S> BGLI:GGBG@ E>B=M MHM
>>G @KHM>K> HNMINM ">M MHM:E> ::GM:E ;B;EBHMA>>D;H>D>G PHK=M GB>M @KHM>K
>K OBG=M :EE>>G >>G O>KL<ANBOBG@ IE::ML O:G => >G> L<AHHE G::K => :G=>K>
L<AHHE '>>K BGLI:GGBG@ ;BC @>EBCD> HNMINM =:M ;>M>D>GM =:EBG@ O:G => <HE

E><MB>O> :K;>B=LIKH=N<MBOBM>BM BG A>M HG=>KPBCL 0>K=>K BL A>M GH@ :EL G:=>>E


::G M> F>KD>G =:M =>S> L<AHHE=BK><M>NK KBLB<HL EHHIM 1:M => >>G <K>:MB>?
BGONEE>G GH>FM D:G >>G :G=>K :EL <KBFBG>>E BGONEE>G ;>HHK=>E>G :M D:G
@>OHE@>G A>;;>G OHHK => =BK><M>NK

; = CD9KKA=C= KHGFKGJ:MJ=9M;J99L
1> SBCG MH<A GB>M :?A:GD>EBCD O:G >G "::@ -><NG=:BK> @>E=LMKHF>G
SNEE>G P> OBG=>G 1:M <HFF>K<BeE> HK@:GBL:MB>L =H>G =:M DNGG>G PBC MH<A
DHIBeK>G "H> =H>M >>G IKH?<EN; =:M :EL S> @>E= GH=B@ A>;;>G 1> @::G
>>G LABKMLIHGLHK SH>D>G OHHK HGL L<AHHEOH>M;:EM>:F >G O:G => HI;K>G@LM
DHI>G P> ;H>D>G 
A:I>:N >S> L<AHHE=BK><M>NK G>>FM >B@>G BGBMB:MB>? "BC SH>DM >>G <K>

:MB>O> HIEHLLBG@ G ABC G>>FM @>>G @>GH>@>G F>M O>KMK:@BG@ "BC IKH;>>KM
=> HIEHLLBG@ M> O>KLG>EE>G G :EL ;HGNL O>K@KHHM ABC => <HEE><MB>O> HNMINM
O:G A>M HG=>KPBCL HHK=:M =>S> L<AHHE=BK><M>NK SBCG >B@>G ;HHGMC>L =HIM

(+,
) %7 ='6%8- )

;EBC?M >K F>>K @>E= HO>K BG => "::@L> IHM HF HG=>K :G=>K> L<AHE>G M> O>K=>

E>G
>G G:=>>E BL =:M => :?A:GD>EBCDA>B= G>M SH @KHHM ;EBC?M >KLM FH>LM =>
=BK><M>NK ;>=>E>G ;BC >G "::@ GN FH>M ABC ;>=>E>G ;BC => IE::ML>EBCD>
FB==>GLM:G= >G :G=>K G:=>>E BL =:M => HI;K>G@LM M>@>GO:EM (>MMH ;EBC?M
>K P>BGB@ HO>K > LIHGLHK =HG>>KM ;BCOHHK;>>E= >NKH F::K =::KO:G
FH>M =:G >>KLM >NKH PHK=>G NBM@>@>O>G ::G A>M ;>=KNDD>G O:G =>
LABKMC>L K ;EBC?M >NKH HO>K OHHK ;H>D>G (>MMHK>G=>F>GM IKH<>GM
0>KLIBEEBG@ IKH<>GM

< = =>•;AdFL= KHGFKGJ:MJ=9M;J99L


E =B> FH>BM> OHHK >NKH :M @::G P> LEBFF>K =H>G 1> @::G OK:@>G
H? ABC BG IE::ML O:G LABKMLIHGLHK L<AHHE;B;EBHMA>>DLIHGLHK PBE PHK=>G #G
>ED ;H>D DHFM >>G ;>L<A::?= LM>FI>EMC> F>M SBCG G::F BM ;H>D BL
@>LIHGLHK= =HHK Ž 4HG LM>FI>EMC> DHLM MB>G >NKH :G BL => LIHGLHK A>M

S>E?=> ;>=K:@ DPBCM F::K AHN=>G P> >NKH HO>K 


HHK :EE>>G F::K HI >>G :G=>K> F:GB>K G::K => HIEHLLBG@ M> DBCD>G O>K

@KHHM =>S> =BK><M>NK SBCG HI;K>G@LM O:G >NKH G::K >NKH HHK =>
?H<NL M> O>KIE::ML>G O:G A>M FB==>E A>M SH>D>G O:G >>G LABKMLIHGLHK G::K
A>M =H>E A>M SH>D>G O:G @>E= OHHK ;H>D>G ;>K>BDM =>S> L<AHHE=BK><M>NK
>>G K>G=>F>GMLLMBC@BG@ O:G IKH<>GM (B>ML D:G SH EN<K:MB>? SBCG :EL A>M
EHLE:M>G O:G HN=> @>=:<AM>L >G O:LM@>KH>LM> @>PHHGM>L

= = =FLJ=HJ=F=MJ
K;@GGD<AJ=;L=MJ
?A:GD>EBCDA>B= F::DM HGL F::K DP>ML;::K -MK:DL A::DM SHG LIHGLHK
P>>K :? >G =:G )? GH@ >K@>K LMK:DL BL => LIHGLHK O:=>K O:G >>G O:G HGS>
E>>KEBG@>G >G IKH;>>KM ABC BGOEH>= NBM M> H>?>G>G HI A>M L<AHHE;>E>B= )?
LMK:DL =NKO>G P> SBCG SHHGMC> @>>G LMK:?P>KD F>>K M> @>O>G NBM :G@LM =:M
=:M @>OHE@>G A>>?M OHHK => L<AHHE;B;EBHMA>>D 1> @::G A>M :G=>KL =H>G 1>
@::G HG:?A:GD>EBCD @>E= BGS:F>E>G OHHK ;H>D>G 1> HK@:GBL>K>G >>G ?:G<R
?:BK HI A>M L<AHHEIE>BG 1> OK:@>G :EE> HN=>KL H? S> HO>KMHEEB@> LINEE>G
PBEE>G :?LM::G OHHK => KHFF>EF:KDM G O:G => HI;K>G@LM DHI>G P> =:G
;H>D>G 
NBS>G= >NKH BL @>>G @>P::@=> HI;K>G@LMIKH@GHL> ">M G:=>>E O:G
=>S> F>MAH=> !>>G '::K BG => F>MAH=>L MHM GN MH> A>>?M GB>F:G= GH@ =>
>>KLM
BL
@>E=
GH=B@@>=:<AM> EHL@>E:M>G EE> F>MAH=>L @BG@>G GH@ NBM O:G
=> OHHKHG=>KLM>EEBG@ =:M >K @>E= GH=B@ P:L OHHK ;B;EBHMA>>D;H>D>G %>GG>

EBCD SBM =:M A>>E =B>I >G <HEE><MB>O> >K?>GBL O:G A>M >
>>NPL> ><HGHFBL<A
=>GD>G )GPBEE>D>NKB@ PHK=M ;BCG: >ED IKH;E>>F HGFB==>EEBCD O>KM::E= BG
>>G –G:G<B>>E IKH;E>>F %>GG>EBCD BL A>M A>>E >K@ FH>BEBCD HF =>S> OHE

LMK>DM EH@BL<A> @>=:<AM>@:G@ M> HGMPBDD>E>G 1:M A>;;>G P> GHN ><AM
GH=B@ 4H<AM>G P> @>E= )? SH<AM>G P> ;H>D>G

(+-
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

> >:LR<K::M IKH;>>KM SH =B<AM FH@>EBCD ;BC A>M HHKLIKHGD>EBCD> IKH;E>>F


M> ;EBCO>G > >:LR<K::M @::M GB>M BG >>KLM> BGLM:GMB> HI SH>D G::K @>E= :M
D:G >O>GMN>>E E:M>K GH@ > >:LR<K::M @::M BG >>KLM> BGLM:GMB> HI SH>D G::K
;H>D>G :GDSBC =>S> :G=>K> F:GB>K O:G =>GD>G DHFM HI>>GL >>G A>>E
L<:E: O:G :G=>K> HIEHLLBG@>G BG SB<AM OHHK >ED OK::@LMND BK><M> HIEHLLBG

@>G BG IE::ML O:G BG=BK><M> HIEHLLBG@>G !H>=DHI>K> HIEHLLBG@>G LG>EE>K>


HIEHLLBG@>G ;>M>K> HIEHLLBG@>G

> = =9KQ;J9LAK;@= K;@GGD<AJ=;L=MJ


1B> S>@M =:M P> @>E= GH=B@ A>;;>G HF ;H>D>G M> DHI>G 1> A>;;>G
;H>D>G GH=B@ 1::K OBG=>G P> =B> ;H>D>G )IO:EE>G= =:M HI HGS> OHKB@>
KHFF>EF:KDM SHO>>E ‹ >>GF:EB@ @>E>S>G ‹ DBG=>K;H>D>G O>KDH<AM P>K=>G
HHK => >G> HN=>K ;>E:G@>EHHL :?@>LM::G =HHK => :G=>K> HN=>K @>DH<AM
OHHK => MRIBL<A> KHFF>EF:KDMIKBCL O:G >NKH I>K ;H>D 1> SBCG HHD G>M
@>D 1> @BG@>G >>G A:G=>EMC> =KBCO>G BG DBG=>K;H>D>G \ >NKH I>K LMND G
O:G => HI;K>G@LM DH<AM>G P> =B>S>E?=> ;H>D>G BG => ;H>DA:G=>E \ 
>NKH (>> GB>M A>E>F::E > F>>LM @>EB>?=> DBG=>K;H>D>G P:K>G HG=>KO>K

M>@>GPHHK=B@= HI => KHFF>EF:KDM ":KKR *HMM>KL ;BCOHHK;>>E= =B> E:@>G


>K G:NP>EBCDL MNLL>G > IHINE:BKLM> ;H>DMBM>EL PBEE>G => HN=>KL GB>M @K::@
:?LM::G =B> PBEE>G S> EB>O>K S>E? AHN=>G 4HN A>M ENDD>G HF => HN=>KL M>
;>P>@>G HF HHD =fb MBM>EL :? M> LM::G :G I:L DKBC@>G P> >>G ><AM FHHB>
L<AHHE;B;EBHMA>>D 1:<AM >>GL 4> AH>O>G S> MH<A HHD A>E>F::E GB>M :? M>
LM::G EL L<AHHE SH>D>G P> MH<A GB>M I>K L> A>M ;>SBM O:G ;H>D>G 1>
PBEE>G => ;H>D>G LE><AML DNGG>G ::G;B>=>G 1> @::G => HN=>KL OK:@>G H?
S> ;H>D>G BG ;KNBDE>>G PBEE>G @>O>G ::G => L<AHHE;B;EBHMA>>D 4H=K: S> =:M
P>GL>G DKBC@>G S> ANG >B@>G=HFF>G @>PHHG M>KN@ 
1>EEB<AM SBCG >K :E L<AHE>G BG (>=>KE:G= =B> =BM IE:G A>;;>G NBM@>OH>K=
1> D>GG>G ><AM>K @>>G OHHK;>>E=>G '::K P> DNGG>G HHD @>>G >GD>E>
K>=>G ;>=>GD>G P::KHF =BM IE:G GfbM SHN ENDD>G
> O>KP:<AM> HI;K>G@LM BL AHH@ EL MP>>AHG=>K= HN=>KL >ED OBC? DBG

=>K;H>D>G BG ;KNBDE>>G @>O>G SBCG =:M :E =NBS>G= ;H>D>G >G LI><M:<N

E:BK> LMBC@BG@ M>G HISB<AM> O:G => O>KP:<AM> M:<AMB@ ;H>D>G =B> => KHFF>E

F:KDM HI SHN E>O>K>G )F GH@ F::K M> SPBC@>G O:G => G>MMH
HI;K>G@LM O:G
OB>K ;H>D>G O:G => L<AHHEOH>M;:EM>:FLABKMLIHGLHK
(:=>>E O:G =>S> F>MAH=> ">M SHN HGL GB>M O>K;:S>G :EL =BM IE:G ::G

O:GD>EBCD P>>KLM:G= HIKH>IM )I >>G H? :G=>K> F:GB>K L<ABCG>G <K>:MB>O>


LBFI>E> HIEHLLBG@>G O::D P>>KLM:G= HI M> KH>I>G 1::KHF =:M SH BL
FH@>G => ILR<AHEH@>G ;>:GMPHHK=>G 'BLL<AB>G BL A>M => ><AH O:G => <HE

E><MB>O> >K?>GBL O:G A>M >


>>NPL> ><HGHFBL<A =>GD>G :EL A>M @>>G @>E=
DHLM D:G A>M B=>> GB>M @H>= SBCG 1>EEB<AM BL A>M >>G BGLMBG<MB>O> K>:<MB> :EL
A>M ><AM SH LBFI>E P:L P:L A>M :E >>K=>K ;>=:<AM 1>EEB<AM BL A>M IE::MLO>K

O:G@>G=> L<A::FM> =:M P> A>M GB>M >>K=>K A>;;>G ;>=:<AM

(+.
) %7 ='6%8- )

1>>KLM:G=>G DNGG>G HO>KPHGG>G PHK=>G =HHK @H>=> <HFFNGB<:MB> K


FH>M <:FI:@G> @>OH>K= PHK=>G )N=>KL FH>M>G >GMAHNLB:LM @>F::DM
PHK=>G HF ;H>D>G BG M> ;K>G@>G .>@>G:K@NF>GM>G FH>M>G @>=NE=B@
P>>KE>@= PHK=>G :G@>OH>K=> M>@>G:K@NF>GM>G SBCG O::D OHELMK>DM
HGSBGGB@ 4H SNEE>G >K HG@>MPBC?>E= A>>E P:M HN=>KL KH>I>G =:M S> @>>G
L<AHHE;B;EBHMA>>D PBEE>G O:G @>;KNBDM> ;H>D>G :M BL HGAR@BeGBL<A 1>
PBEE>G GB>NP> ;H>D>G  ::K;BC OHHK;BC@::G= ::G => >LL>GMB> O:G >>G
;B;EBHMA>>D >ED GB>NP ;H>D BL G: bbG D>>K NBME>G>G HHD >>G @>;KNBDM ;H>D
@>PHK=>G $NBLM =B> <HFFNGB<:MB> D:G BG => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ ;>M>K
>G F:DD>EBCD>K =:G HHBM 4>E?L A>M <HFFNGB<:MB>IE:G A>>?M @>>G ;N=@>M
F>>K GH=B@ P:GM >K AH>?M @>>G LM>G<BEF:<ABG> F>>K M> =K::B>G >K AH>O>G
@>>G I:DD>G I:IB>K F>>K BG@>DH<AM M> PHK=>G => >
F:BE:=K>LL>G O:G =>
HN=>KL SBCG ;>D>G= >G @H>= HI@>LM>E=> <:FI:@G> OB: >>G F>>KMK:IL >E>D

MKHGBL<A> GB>NPL;KB>? BG=>EBCD F>>K KNBFM> BG NP DBG=>KD:F>K >


L<AHHE ;B>=M N @K:MBL ;H>D>GD:LM>G ::G IE:O>BM O>K=>K => P>@ G::K =>
FHHBLM> L<AHHE;B;EBHMA>>D O:G => LM:= ::K SNEE>G :EE> HN=>KL MKHML HI
SBCG

? = NAKAGF9AJ= =9KQ;J99L
#GM>K>LL:GM =:M ;H>D O:G ,B?DBGL HO>K .@= ?= G> ;;=KK K OBG=M =NL >>G
O>KL<ANBOBG@ IE::ML O:G ;>SBM G::K @>;KNBD >SBM BL F::K ;:EE:LM ">M @::M
GB>M HF A>M ;>SBM A>M @::M HF => MH>@:G@ MHM A>M OKN<AM@>;KNBD 1:M PBEE>G
P> :EL L<AHHE GHN >B@>GEBCD ><AM 1BEE>G P> HGS> E>>KEBG@>G ;H>D>G @>O>G
)? PBEE>G P> S> MH>@:G@ MHM ;H>D>G @>O>G #L A>M =:G P>E GH=B@ HF :E =B>
;H>D>G =B> P> BG ;KNBDE>>G A>;;>G AB>K ?RLB>D BG L<AHHE M> LM:EE>G EL =B>
KNBFM> OKBCDHFM DNGG>G P> >NKH ;>LI:K>G HI => ::G;HNP O:G =:M
>QMK: DE:LEHD::E EL P> :E =B> ;H>D>G GHN M>KN@;K>G@>G G::K => >B@>G::KL
>G BG IE::ML =::KO:G >>G P>;LBM> F:D>G F>M >>G >E>DMKHGBL<A> <:M:EH@NL
&>>KEBG@>G DNGG>G =:G HGEBG> >>G ;H>D K>L>KO>K>G ">M LRLM>>F LMNNKM =:G
:NMHF:MBL<A >>G LFLC> G::K =>@>G> =B> =:M ;H>D MANBL BG SBCG ;H>D>GD:LM
A>>?M F>M A>M O>KSH>D HF =:M ;H>D FHK@>G F>> M> G>F>G G::K L<AHHE 

BM BL >:LR<K:MB> OHHK @>OHK=>K=>G > O>KL<ABEE>G=> ::GI:DD>G O:G A>M


IKH;E>>F O:G => L<AHHE=BK><M>NK OHKF>G @>>G A:G=E>B=BG@ F::K >>G H>?>

GBG@ BG >:LR<K:MBL<A =>GD>G ::KHF FH<AM =>S> E::MLM> F>MAH=> GB>M HGM

;K>D>G BG A>M HO>KSB<AM '::K =H> A>M KNLMB@ ::G A>M DHLM :E FH>BM> @>GH>@
HF => >>KLM
BL
@>E=
GH=B@@>=:<AM> EHL M> E:M>G EL =:M @>ENDM BL S:E => OHE

@>G=> EH@BL<A> LM:I A>M EHLE:M>G O:G => >>KLM


BL
;>SBM
GH=B@@>=:<AM> SBCG

(+/
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

@<;<I<<EQ@AE<@><EI<D9I8E;K
-M>E C> O>K=B>GM >>G GHKF::E L:E:KBL BG EHHG=B>GLM F::K C> PBEM MH<A >>G
b<AM> ,>F;K:G=M ;HO>G C> ;:GDLM>E A:G@>G )GFH@>EBCD H? GB>M 1B> =>
IKH;E>>FHIEHLLBG@ ;>@BGM F>M A>M LM>EE>G O:G => OK::@ 1::K OBG= BD 
FBECH>G >NKH S:E GB>M SH LG>E LE:@>G '::K >>G >:LR<K::M S:E ;>@BGG>G F>M
=> OK::@ 1::K OBG= BD >>G ,>F;K:G=M >G =:G BL => HIEHLLBG@ F>M>>G :E
=B<AM>K;BC
.BC=L<AKB?M>GF:D>K ,H; O:G 0NNK> OHG= => HIEHLBG@ #G SBCG ;H>D "=L
&AF?=JA=<=FC=F ;>L<AKBC?M ABC AH> ABC ,>F;K:G=M BG ANBL A::E=> "BC HGM=>DM>
=:M C> :E OHHK >NKH >>G >ML O:G ,>F;K:G=M DNGM DHI>G >G ><AM>
@><>KMB–<>>K=> >ML =HHK 0:G ,BCG S>E? :?@>=KNDM O>G@H>= GH@ >>G A>>E
;>=K:@ ::KHF SH<AM ABC OBC?MB>G OKB>G=>G >G K>E:MB>L ;BC>>G =B> B>=>K 
>NKH ;>M::E=>G 0HE@>GL >>G KHNE>>KLRLM>>F DKBC@M B>=>K>>G => >ML HF =>
OBC?MB>G F::G=>G bbG F::G= MANBL '>M @>I:LM> —>QB;BEBM>BM 1:GM :EL >>G
O:G => @KH>ILE>=>G ;BCOHHK;>>E= ;NBM>GE:G=L> K>E:MB>L HO>K => OEH>K DKBC@M
D:G ABC => >ML OHHK bbG :OHG=C> E>G>G HF HI => @:LM>G BG=KND M> DNGG>G
F:D>G F>M >>G :<AM>EHHL %BCD =::K A:G@M FBCG ,>F;K:G=M 

#L >:LR<K:MB> =:G :EE>>G F::K >>G <K>:MB>O> F:GB>K O:G =>GD>G O:G ;NBM>G
=> @>;::G=> I:=>G MK>=>G (>> A>M BL >>K=>K SH =:M >K => :?@>EHI>G C:K>G
@>A>>E GB>NP> I:=>G SBCG ;BC@>DHF>G >G =:M =::KHI OHEE>=B@ GB>NP>
KHNM>L NBM@>LMBII>E= DNGG>G PHK=>G > P>@>G EB@@>G >K :E >G => O>KOH>KL

FB==>E>G SBCG DHLM>EHHL ;>L<ABD;::K > G>MP>KD


>G BG?HKF:MB>L:F>GE>

OBG@ A>>?M A>M ;>=>GD>G >G NBMOH>K>G O:G SHG ,>F;K:G=M<EN; FH@>EBCD
@>F::DM B> G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ LI>>EM >>G @KHM> KHE BG
>ED> ?:L> O:G => HGMPBDD>EBG@ O:G B=>> MHM NBMOH>KBG@
">M ;>@BGM :E F>M A>M HGMLM::G O:G B=>>eG > AH>O>>EA>B= MH>@:GD>

EBCD> BG?HKF:MB> BL >QIHG>GMB>>E MH>@>GHF>G > D:GL =:M P> s;>KA:NIM M>
P>M>G DHF>G =:M >>G >ML O:G ,>F;K:G=M ;>M::E;::K BL BL O>E> F:E>G @KHM>K
@>PHK=>G :G DHFM => S>>K ;>E:G@KBCD> HKBeGM:MB>?:L> P::KBG >QMK: BG?HK

F:MB> PHK=M @>SH<AM HF A>M B=>> G:=>K M> MH>ML>G .B>G C::K @>E>=>G A:=
=:M FBLL<AB>G P>E P>D>G MBC= @>DHLM >G FH>BS:F> SH>DMH<AM E:G@L @>LI>

<B:EBL>>K=> ;H>DA:G=>EL FNL>: >G DNGLMO>BEBG@>G ::K=HHK ;E>O>G A>>E


O>>E B=>>eG EB@@>G 1:GM GB>M B>=>K>>G A>>?M A>M >KOHHK HO>K HF SHO>>E >G>K

@B> >G MBC= BG A>M HKBeGM>K>G M> LMHII>G HF >K O>KOHE@>GL :<AM>K M> DHF>G
=:M A>M FBLL<AB>G >>G LE><AM B=>> BL .>@>GPHHK=B@ @::M =B> HKBeGM:MB>?:L>
;BCG: FH>BM>EHHL =HHK HGFB==>EEBCD G: A>M HGMLM::G O:G A>M B=>> '>M >>G
;>>MC> A:G=B@ @HH@>E>G OBG=>G P> ;BGG>G MB>G FBGNM>G BG =KB> O>KL<ABE

E>G=> ;>MKHNP;::K H@>G=> ;KHGG>G => OHE@>G=> SBGG>G

(+0
) %7 ='6%8- )

"=L AK FA=L :=C=F< @G=N==D =LK=F ,=E:J9F<L AF LGL99D E99CL= -;@9LLAF?=F DGH=F
MAL==F N9F LGL =P=EHD9J=F
.GGF99F?=N=F<= CMFKL@AKLGJA;A NAF<=F <9L @=L ?=FA= ,=E:J9F<L RA;@ BMAKL AF <=
=LK=F LGGF<=
F<=JK <9F :AB K;@AD<=JAB=F AK =J F9MO=DABCK GF<MA<=DABC@=A< GN=J =;@L@=A<
"=L ?JGK N9F 9DD= ,=E:J9F<L=LK=F OGJ<L GF<=J <= =MJG ?=N=AD<
,=E:J9F<L=LK=F :=KLJABC=F ==F E9JCL E=L NGD<G=F<= 99F:G<

:M BL :E OHE=H>G=> BG?HKF:MB> HF A>M B=>> M> MH>ML>G >G MB>G FBGNM>G G:
A>M HGMLM::G O:G A>M B=>> DNGG>G P> :E <HG<EN=>K>G =:M A>M @H>= >G A::E

;::K BL )I G::K => OHE@>G=> ?:L> A>M ;>@BG O:G => NBMOH>KBG@ 1::K OBG=>G
P> OBC?MB>G F>=>
,>F;K:G=MEB>?A>;;>KL =B> =NBS>G= >NKH PBEE>G BGO>LM>

K>G )HD AB>K BL => G>MP>KD


>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ <KN<B::E > >B@>G
D>GGBLL>GDKBG@ S:E O>>E:E M> DE>BG SBCG =::KOHHK HO>G=B>G O>KEB>LM A>M B=>>
=:G >>G =>>E O:G SBCG @E:GL >G =>>E O:G => ::GMK>DDBG@LDK:<AM SBM GHN
CNBLM BG A>M O>KK:LLBG@L>??><M BG A>M >Q<ENLB>O> EL HI => OHE@>G=> O>KC::K

=:@LOBLBM> A>M IN;EB>D OHHK:E ;>LM::M NBM F>=>


>B@>G:K>G O:G => ,>F

;K:G=M HGM;K>>DM =:M >??><M


1> FH>M>G CNBLM ;pfM>G HGS> =BK><M> D>GGBL>GDKBG@ DBCD>G G =:G
DHFM 1:MML ;H>D -AP =?J==K .@= K;A=F;= G> 9 ;GFF=;L=< 9?= SB> AHH?=LMND 
HI>>GL MHM E>O>G #G => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ SBCG => F>GL>G
::G >ED::K O>K;HG=>G E:G@L O>E> BG?HKF>E> G>MP>KD>G EL :K:<D );:F:
GH@ F::K S>L A:G==KNDD>G O>KPBC=>K= BL =:G DNGG>G P> @>F:DD>EBCD
;BGG>G MP>> \ =KB> A:G==KNDD>G OBC?MB>G ,>F;K:G=MEB>?A>;;>KL OBG=>G G
A>M SBCG =NL OHHK:E => O=9C LA=K BG HGL G>MP>KD SB> AHH?=LMND =B> HGL BG
<HGM:<M ;K>G@>G F>M ,>F;K:G=MEB>?A>;;>KL ;NBM>G HGL >B@>G DKBG@>MC> ‹ >G
F>M I:KMB<BI:GM>G ;HG=@>GHM>G H? A>EI>KL OHHK P>ED >:LR<K:MBL<A IE:G =:G
HHD
(: => B=>>?:L> => MH>MLBG@L?:L> >G => NBMOH>KBG@L?:L> DHFM => >QIEHBM:

MB>?:L> 0BC?MB>G >B@>G:K>G =B> L:F>G >>G >ML O:G ,>F;K:G=M =>E>G BG >>G
—>QB;>E KHNE>>KL<A>F: =:M O>K>BLM GH@ >GB@> :=FBGBLMK:MB>O> KHFILEHFI
>G >>G @H>=> MBC=KHO>G=> <HFFNGB<:MB> O:G HG=>KEBG@> :?LIK:D>G 1:M
SBCG => LI>EK>@>EL :EL B>F:G= SBCG =>>E>B@>G=HF PBE O>KDHI>G ::G B>F:G=
:G=>KL )? :EL >>G O:G => I:KMB<BI:GM>G G::K A>M ;NBM>GE:G= O>KANBLM "H>
SBM A>M F>M L<AHHGF:D>G HG=>KAHN= MK:GLIHKM O>KS>D>KBG@>G
#G => OHKB@> >>NP DHG=>G B=>>eG GH@:E >>GL LG>NO>E>G H? =HH=;EH>=>G
BG =>S> >QIEHBM:MB>?:L> '::K BG => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL
=BM >>G A>>E >>GOHN=B@> ?:L> @>PHK=>G K SBCG GN E>@BH A:G=B@> HGEBG>

MHHEL OHHKA:G=>G HF A>>E LG>E A>>E >?–<BeGM SHG=>K DHLM>G M> <HFFNGB

<>K>G

(,'
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

>IFK<I;8EI<D9I8E;K
> P>K>E= BL @KHM>K =:G ,>F;K:G=M ">M OHHK;>>E= AB>KOHHK A>>?M >>G
HG>BG=B@ ::GM:E O:KB:GM>G > G::F ,>F;K:G=M D:G =HHK => G::F O:G >ED>
PBEE>D>NKB@> L<ABE=>K O>KO:G@>G PHK=>G G A>M AH>?M @>>G L<ABE=>K M> SBCG
A>M F:@ HHD >>G L<AKBCO>K FNSBD:GM <:;:K>MB>K H? :<M>NK SBCG G A>M AH>?M
@>>G DNGLM>G::K H? DNGLMH;C><M M> SBCG A>M D:G HHD >>G DHLM;::K @>;KNBDL

OHHKP>KI SBCG >>G *HKL<A> H? >>G S>BEC:<AM


HHK DK:<AM>G M> ;NG=>E>G =HHK F>GL>G M> SH>D>G F>M >>G @>=>>E=
;>E:G@ H? >>G @>=>>E=> BGM>K>LL> DHF>G HI>>GL FH@>EBCDA>=>G ;BGG>G
A:G=;>K>BD =B> OHHKA>>G HGA::E;::K E>D>G #G => >:LR<K:MBL<A> L:F>GE>

OBG@ SBCG =B> F>=>LM:G=>KL O>>E @>F:DD>EBCD>K M> OBG=>G >G BL >K O>>E
@>F:DD>EBCD>K F>> M> <HFFNGB<>K>G
> @>;NG=>E=> DK:<AM D:G Gk@ @KHM>K PHK=>G :EL A>M @>>G BG=BOB=N>G
SBCG F::K <HFIE>M> HK@:GBL:MB>L =B> >:LR<K:MBL<A L:F>GP>KD>G >=KBCO>G
H? NGBO>KLBM>BM>G H? E:G=>G EL OBC?MB>G ;>=KBCO>G A>M ,>F;K:G=MB=>>
SHN=>G NBMOH>K>G SHN >K @>>G >ML ;HO>G => ;:GD A:G@>G F::K >>G ><AM
L<ABE=>KBC ;HO>G => K><>IMB>

9FIJ8KF@JE@<K;FF;
,>F;K:G=M BL :E C::K =HH= EL ABC GH@ @>E>>?= SHN A>;;>G P:K>G =>
FH@>EBCDA>=>G OHHK => ,>F;K:G=M<EN; O>E> F:E>G @KHM>K @>P>>LM #G
IE::ML O:G >>G ;>LM::G=> >ML M> SH>D>G A:==>G => <EN;E>=>G =:G P>EEB<AM
S>E? DNGG>G IHL>K>G OHHK => L<ABE=>K G>M SH:EL => F:GG>G O:G K:GL :G

GBG@ H<J =:M =>LMBC=L =>=>G )? ,>F;K:G=M A:= >>G PHKDLAHI HI F::M
DNGG>G @>O>G )? >>G E>SBG@ )? >>G KHG=E>B=BG@ BG SBCG :M>EB>K
1> SBCG BG => > >>NP @>P>G= @>K::DM =:M F:KDM>G OHHKG:F>EBCD
O:GNBM => ::G;H=D:GM PHK=>G ::G@>LMNNK= HG?><MB>P>KD BL A>M K>LNEM::M
'::MP>KD BL HG;>M::E;::K 1B> ':K<H HKL:MH EBO> PBE SB>G SBG@>G @::M
F::K G::K A>M !>EK>=HF> ">M BFIK>L:KB::M O:G HKL:MH O>KM>EM P>E HI
P>ED> =:MNF N F:@ DHF>G >G P::K N => D::KMC>L DNGM DHI>G G =:G BL A>M
F::K :?P:<AM>G P>ED> EB>=C>L ABC @::M SBG@>G
1:M GHN :EL P> :EE>>G F::K =:M bG> EB>=C> PBEE>G AHK>G LI><B::E OHHK
HGL HI => =:@ =:M PBC A>M PBEE>G :M BL :EE>>G P>@@>E>@= OHHK => GHNO>:N
KB<A> '::K => >:LR<K:MB> HI>GM =>NK>G =B> OHHK :G=>K>G @>LEHM>G ;EBCO>G
EL P> AHG=>K= F>GL>G ;BC >ED::K P>M>G M> OBG=>G F>M =>S>E?=> P>GL
PHK=M A>M HI>>GL >>G A>>E K>:EBLMBL<A >G ;>M::E;::K IE:G BCOHHK;>>E= AHG

=>K= ::GLM::G=> ;KNB=LI:K>G =B> :EE>F::E ;>LENBM>G HF OHE@>G= C::K HI


=>S>E?=> =:@ M> @::G MKHNP>G .NLL>G => ANP>EBCDLOHEMK>DDBG@ >G A>M =BG>K
KBC=>G => ;KNB=LI:K>G BG ANG @>K>>=LM::G=> ;KNB=L:NMH G::K >>G <>GMK:E>
EH<:MB> BG /MK><AM P::K HKL:MH MP>>AHG=>K= F>GL>G MH>SBG@M BG >>G
;>LEHM>G FBGB<HG<>KM ">M HIMK>=>G PHK=M @>–EF= SH=:M => ;KNBEH?ML

@:LM>G HI ANG >B@>G EH<:MB> OB: >>G ;>O>BEB@=> P>;LBM> A>M HIMK>=>G EBO>

(,(
) %7 ='6%8- )

DNGG>G OHE@>G "HG=>K= ;KNB=LI:K>G D>>K =NBS>G= >NKH BL AHG=>K==NB

S>G= >NKH 1::KL<ABCGEBCD =H>M HKL:MH A>M HHD P>E OHHK FBG=>K
.B>G C::K @>E>=>G SHN A>M S>>K FH>BEBCD SBCG @>P>>LM HF AHG=>K=
;KNB=LI:K>G ;BC >ED::K M> OBG=>G (N BL =:M GB>M SH A>>E >K@ FH>BEBCD F>>K
::K=HHK O>KL<ANB?M BG => >:LR<K:MB> => F:KDM=HFBG:GMB> P>>K O:G => ::G

;H=LSBC=> G::K => OK::@SBC=> 0:G <HG?><MB> G::K F::MP>KD


">M HKL:MHIE:G BL GB>M OHHK;>AHN=>G ::G KHF:GMBL<A> SB>E>G BG => IKB

ObL?>>K ">M IKBG<BI> BL @>F:DD>EBCD =HHK M> MK>DD>G G::K >>G K:MBHG>E>
S:D>EBCD> <HGM>QM
>G ;EH>FBLM =B> >>G ;>LM>EP:@>G GH=B@ A>>?M HF SBCG ;EH>F>G M>
MK:GLIHKM>K>G BL :?A:GD>EBCD O:G A>M <HG?><MB>::G;H= ::G ;>LM>EP:@>GL
'::K A>M BL GB>M HG=>GD;::K =:M => FH=>EE>G BG => MK:GLIHKMP:@>GLAHP

KHHF GbM GB>M ::G => LI><B–>D> >BL>G O:G >>G ;EH>FBLM OHE=H>G ">M BL IK:D

MBL<A NBM@>LEHM>G =:M => :NMH?:;KBD:GM LI><B::E OHHK A>F >>G ;>LM>EP:@>G
HI F::M PBE HGMP>KI>G '::K =:M O>K:G=>KM :EL => ;EH>FBLM >KBG LE::@M HF
A>>E O>>E :G=>K> ;EH>FBLM>G BG (>=>KE:G= M> FH;BEBL>K>G =B> P>EEB<AM
=>S>E?=> LI><B–>D> ;EH>FMK:GLIHKM>BL>G A>;;>G :G LM::G => :NMH?:;KB

D:GM>G FBLL<AB>G P>E BG => KBC


#G => ><HGHFB> O:G => OHKB@> >>NP HGMLMHG=>G =::KHF O::D D>M>GL O:G
;>=KBCO>G =B> OB: ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G => DK:<AM>G ;NG=>E

=>G HF SH=H>G=> BGDHHIDK:<AM >G F:KDM=HFBG:GMB> M> O>KDKBC@>G ">M


G:=>>E P:L O::D =NK> HO>KA>:= FBG=>K —>QB;BEBM>BM FBG=>K HG:?A:GD>EBCD

A>B= >G =::K=HHK FBG=>K FHMBO:MB>


#G => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ DNGG>G DK:<AM>G LM>>=L
@>F:DD>EBCD>K @>;NG=>E= PHK=>G SkG=>K =B> G:=>E>G HHK BG?HKF>E>
L:F>GP>KDBG@LO>K;:G=>G HI =>>EMK:C><M>G F>M ;>AHN= O:G HG:?A:GD>

EBCDA>B=

MI88>F=88E9F;6
#G O>>E F:G:@>F>GMEBM>K:MNNK PHK=M => E::MLM> C:K>G >>G O>KL<ANBOBG@ O:G
::G;H==HFBG:GMB> G::K OK::@=HFBG:GMB> @>LB@G:E>>K= '::K >B@>GEBCD BL
=BM @>SB<AML;>=KH@ > P>S>GEBCD> O>K:G=>KBG@ SBM GB>M BG => O>KL<ANBOBG@
O:G ::G;H= G::K OK::@ F::K BG => GB>NP> <HFFNGB<:MB>FH@>EBCDA>=>G
MNLL>G OK::@ >G ::G;H= ">M F::DM GB>M NBM PB> A>M BGBMB:MB>? G>>FM ">M
BGBMB:MB>? D:G SHP>E O:G => ::G;B>=>K :EL O:G => OK:@>K NBM@::G ':K<H HK

L:MH AH>?M GB>M M> P:<AM>G MHM=:M >>G ;KNB=LI::K A>M >:LR<K:MBL<A> B=>>
DKBC@M "BC D:G HHD SbE? A>M BGBMB:MB>? G>F>G G SH D:G HHD 0HEDLP:@>G S>E?
A>M BGBMB:MB>? G>F>G BG IE::ML O:G M> P:<AM>G MHM=:M => @>S:F>GEBCD> ;EH>

FBLM>G SB<A F>E=>G HHK A>M ::GE>@@>G >G HGMPBDD>E>G O:G BG?HKF>E>
<HFFNGB<:MB>G>MP>KD>G D:G >ED> ::G;B>=>K O:G >ED IKH=N<M SBCG HHK BG =>
F:KDM M> ENBLM>K>G E>@@>G >G L:F>G F>M SBCG :?G>F>KL O>KGB>NPBG@>G
;>=>GD>G => OK::@ LMBFNE>K>G IKH>?;:EEHGG>MC>L HIE:M>G >G BGGHO:MB>O>

(,)
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

IKH=N<M>G >G =B>GLM>G HGMPBDD>E>G > >LL>GMB> O:G => GB>NP> F:KDMLMKN<

MNNK BL FBLL<AB>G P>E =:M =>S> <HFFNGB<:MB> =>S> F:KDMHKBeGM:MB> FH@>

EBCD BL M>@>G O>KP::KEHHL;:K> DHLM>G


*NNK M>K BEENLMK:MB> => H?–<BeE> ':K<H HKL:MH "RO>L
I:@BG: A>>?M
 OKB>G=>G ">M BL FBLL<AB>G GB>M A>M F>>LM @>eB@>G=> <HFFNGB<:

MB>D:G::E F::K A>M BL SHG=>K MPBC?>E >>G @>L<ABDM D:G::E HF A>>E LG>E >G
SHG=>K DHLM>G M> IHEL>G H? MNLL>G =B>  OKB>G=>G O>>E ::GLM::G=>
;KNB=LI:K>G SBMM>G =B> P>E BGM>K>LL> SHN=>G A>;;>G BG SHG >Q<ENLB>?
HIMK>=>G
#G => > >>NP P:L BGGHO:MB> >>G KBLD:GM> ;>SB@A>B= =B> @>I::K= @BG@
F>M MHK>GAH@> F:KD>MBG@<HFFNGB<:MB>DHLM>G P::K=HHK ;BCG: >ED B=>> :E
;BC OHHK;::M LG>NO>E=>
%>OBG %>EERL .JM= 9FK SB> AHH?=LMND LENBM AB>K NBMLM>D>G= ;BC
::G ">M BL BG =BM EB<AM ;>SB>G GB>M >>G LHHKM A:G=E>B=BG@ OHHK L:II>E>G=>
DNGLM>G::KL HF S>E?LM:G=B@ ANG DHLMC> ;BC >ED::K M> L<A:KK>E>G F::K >>G
K>OHENMBHG:BK I:F—>M HO>K BGGHO:MB> BG => > >>NP 1:GM >ED> HK@:GBL:MB>
IKH–M H? GHG
IKH–M D:G SBCG =NBS>G= MKHNPLM> ?:GL ;BC >ED::K SH>D>G >G
=::K A>>E O>>E OHHK=>>E O:G A>;;>G

N@JBLE;<MFFI=@C<I@A;<IJ
> >:LR<K:MB> HGMLENBM P>@>G G::K GB>NP> HIEHLLBG@>G OHHK :EE> F::ML<A:I

I>EBCD> OK::@LMNDD>G 4>E?L E>MM>KEBCD 1:GM HHD A>M –E>IKH;E>>F SHN


;BGG>G MB>G C::K P>E >>GL HI@>EHLM DNGG>G SBCG HF F::K >>GL >>G OHHK

;>>E= M> GH>F>G .> HIMBFBLMBL<A .> B=>:EBLMBL<A >LM FH@>EBCD F::K @>>?
A>M >>G D:GL 1:GM bbG =BG@ BL S>D>K => HN=> ABeK:K<ABL<A> F:GB>K A>>?M
LHPB>LH GB>M @>P>KDM > :?@>EHI>G =><>GGB: SBCG => –E>L GB>M DHKM>K @>PHK

=>G HG=:GDL FBEC:K=>GBGO>LM>KBG@>G


> HN=> F:GB>K O:G A>M IKH;E>>F HIEHLL>G ;>@BGM BG => F>>LM> @>O:E

E>G F>M => :G:ERL> =:M => :NMHL GB>M F>>K HI => P>@ I:LL>G =pL SBCG >K
F>>K P>@>G GH=B@ =pL BL >K @>E= GH=B@ HF P>@>G M> ;HNP>G ::K BL ABC
P>>K => >>KLM
BL
@>E=
GH=B@@>=:<AM> )I SB<A BL => @>=:<AM>@:G@ GB>M O>K

D>>K= EL C> F::K E:G@ @>GH>@ GB>NP> P>@>G ;HNPM DHFM >K >>G FHF>GM
=:M :EE> :NMHL HI => P>@ I:LL>G '::K =>S> ::GI:D DHLM :LMKHGHFBL<A>
BGO>LM>KBG@L;>=K:@>G > <HEE><MB>O> FB==>E>G SBCG L<A::KL =NL >K PHK=>G
F::K FHG=C>LF::M GB>NP> P>@>G ::G@>E>@= G :EL => ::GP:L O:G :NMHL
LG>EE>K @KH>BM =:G => ::GP:L O:G :L?:EM PHK=M A>M IKH;E>>F GB>M DE>BG>K
F::K @KHM>K
>A:EO> EHFI BL => HN=> F:GB>K HHD >>GSBC=B@ 1:GM :EL –E>L HGMLM::G
=HHK=:M >K F>>K :NMHL SBCG =:G >K HI => P>@>G I:LL>G BL NBM;K>B=BG@ O:G
A>M P>@>GG>M G:MNNKEBCD GB>M => >GB@> HIEHLLBG@ 0>KFBG=>KBG@ O:G A>M
::GM:E :NMHL EHLM A>M IKH;E>>F HHD HI >G >:LR<K::M ;>@BGM => IKH;E>>F

::GI:D F>M A>M EHLE:M>G O:G => >>KLM


BL
@>E=
GH=B@@>=:<AM> HF O>KOHE@>GL

(,*
) %7 ='6%8- )

M> DBCD>G G::K => D>KG O:G A>M IKH;E>>F ">M –E>IKH;E>>F BL GB>M \ IKBHKB
>>G P>@>G;HNPOK::@LMND BG >>KLM> BGLM:GMB> BL A>M >>G FH;BEBM>BMLOK::@

LMND
:M => HO>KA>B= BG => IKH;E>>F::GI:D LM>KD => G:=KND E>@M HI NBM;K>B

=BG@ O:G A>M P>@>GG>M A>>?M O:LM GB>M M> F:D>G F>M DHKMSB<AMB@A>B= F::K
BL BGA>K>GM ::G => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNK>G > FBGBLM>K O:G 0>KD>>K >G
1:M>KLM::M A>>?M PbE => FH@>EBCDA>=>G >G FB==>E>G HF >>G P>@>G;HNP>K
M> ;>EE>G >G >>G >QMK: KBCLMKHHD HI => M> ;>LM>EE>G F::K A>>?M G:NP>EBCDL
FH@>EBCDA>=>G HF P>KD@>O>KL M> =PBG@>G MHM A>M O>KDE>BG>G O:G A>M
PHHG
P>KDO>KD>>K ">M FH;BEBM>BML@>=K:@ O:G BG=BOB=N>G BL PbE ;>iGOEH>=

;::K F::K =:M @::M P>>K @>I::K= F>M BFIHINE:BK> F::MK>@>E>G =B> ;BC =>
OHE@>G=> O>KDB>SBG@>G S>M>EL DNGG>G DHLM>G
HO>G=B>G A>>?M => HO>KA>B= HHD P>E =>@>EBCD @>SH<AM G::K F:GB>K>G
HF A>M ::G;H= O:G :NMHL M> O>KDE>BG>G .ANBLP>KD>G P>KDMBC=>GLIK>B

=BG@ ;>=KBC?LO>LMB@BG@LIE::ML;>E>B= –>ML>G HI>G;::K O>KOH>K >G <:KIHH

EBG@ SBCG :EE>F::E F>MAH=>L HF A>M ::GM:E :NMHL BG => LIBML M> O>KDE>BG>G
> F>MAH=> <:KIHHEBG@ BL BG MA>HKB> FBLL<AB>G P>E => D:GLKBCDLM> HIEHL

LBG@ EL BG :EE> :NMHL =B> OHHK A>M PHHG


P>KDO>KD>>K PHK=>G @>;KNBDM OB>K
F>GL>G S:M>G SHN=>G >K BG => LIBML S>O>GMB@ IKH<>GM FBG=>K :NMHL KBC=>G
SH F>E=M => LMB<AMBG@ 'BEB>N >GMK::E HI A::K P>;LBM> ">M –E>IKH;E>>F
SHN =::KF>> GB>M F>>K ;>LM::G &HL =::KO:G A>>?M =>S> MA>HK>MBL<A> HIEHL

LBG@ GH@ >>G ::GM:E ;BCDHF>G=> BGM>K>LL:GM> >??><M>G >>G FBEC:K=>G;>LI:

KBG@ HI P>@>G;HNP >G >>G @KHM> IHLBMB>O> ;BC=K:@> ::G :G=>K> F::ML<A:I

I>EBCD> IKH;E>F>G SH:EL )


>FBLLB> >G =K>B@>G=> >G>K@B>L<A::KLM>

:8IGFFC@E>)%'
#G => IK:DMBCD LMNBM <:KIHHEBG@ HI O>>E IK:DMBL<A> ;>SP:K>G > F>>LM OHHK
=> A:G= EB@@>G=> F:GB>K HF F>=><:KIHHE>KL M> OBG=>G BL M> SH>D>G
;BGG>G A>M >B@>G ;>=KBC? G::K <HEE>@:L F>M =>S>E?=> PHHGIE::ML :M O:EM
GB>M F>> :EL => <HEE>@:L O>KLIK>B= PHG>G G =:G SBCG >K GH@ => O:KB:;>E>
P>KDMBC=>G >G => .0
=:@>G =B> >>G @H>=EHI>G= <:KIHHEBG@LRLM>>F BG =>
P>@ SBMM>G '::K HHD :E OBG=M F>G LM:=L@>GHM>G F>M =>S>E?=> P>KDMBC=>G
<:KIHHEBG@ BL @>>G EHEE>MC> :EL F>G ::G A>M ;>@BG >G ::G A>M >BG=> O:G >ED>
P>KD=:@ M>ED>GL >>G A:E?NNK DPBCM BL ::G A>M =HHKDKNBL>G O:G => =B<AM@>

LEB;=> LM:= O:G => >G> LM:=LPBCD G::K => :G=>K> LM:=LPBCD G HHD HF =>
<:KIHHEIE::ML ::G => K:G= O:G => LM:= M> ;>K>BD>G FH>M F>G >>KLM BG =>
LM:=L–E> KBC=>G
:KIHHE>G SHN O>>E >?–<BeGM>K P>KD>G >G IE>SB>KB@>K SBCG :EL => <:KIHH

E>KL BG =>S>E?=> LMK::M SHN=>G PHG>G ">M IKH;E>>F BL :EE>>G =:M P> O::D :E
GB>M >>GL P>M>G P::K => G::LM> ;NNKF:G IK><B>L P>KDM &::M LM::G => ;NNK

F:G O:G OBC? ANBS>G O>K=>KHI

(,+
 ) % 7 ='6%8- ) - 2 ( ) 2 32 4 63* - 87) ' 836

> D:GL BL S>>K @KHHM =:M ;BGG>G >>G LMK::E O:G MP>>AHG=>K= F>M>K B>F:G=
PHHGM F>M OKBCP>E =>S>E?=> P>KD;>LM>FFBG@ '::K A>M BL M>O>>E @>OK::@=
=:M B>=>K> ?HK>GL ;BC :EE> ANBS>G BG SBCG LMK::M @::M ::G;>EE>G HF G::K A>M
PHHG
P>KDO>KD>>K O:G => ;>PHG>KL M> BG?HKF>K>G '::K =:M AH>?M HHD GB>M
F>>K > G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M GB>NP> BGLMKNF>GM>G
OHHKM@>;K:<AM HF => FH;BEBM>BMLLMKHF>G @>F:DD>EBCD >G >?–<BeGM BG D::KM
M> ;K>G@>G
EL P> HI ':KDMIE::ML GE IK><B>L DNGG>G SB>G P>ED> MP>>=>A:G=L LINE

E>G >ED> ;>PHG>K NBM => LMK::M M> DHHI ::G;B>=M D:G >K HHD F:DD>EBCD >>G
LHHKM@>EBCD LRLM>>F DHF>G P::KHI P> IK><B>L DNGG>G SB>G P::K => ;NNKM

;>PHG>KL P>KD>G G SH:EL => ':KDMIE::ML@>;KNBD>KL D>NKB@ => PBCSB@BG

@>G BG ANG OK::@ >G ::G;H= NI


MH
=:M> AHN=>G SH DNGG>G => @>;KNBD>KL
O:G =BM MH>DHFLMB@> FH;BEBM>BMLMK:GLI:K:GMB>LRLM>>F >O>GMN>>E HHD ANG
O:KB:;>E> OK::@ >G ::G;H= BG PHHG
P>KDO>KD>>K :<MN:EBL>K>G
'>M ;>ANEI O:G SHG LRLM>>F D:G F>G K:S>G=LG>E >G >?–<BeGM >>G
F>=><:KIHHE>K OBG=>G =>LGHH=L I>K =:@ PBLL>E>G= > ILR<AHEH@BL<A>
=K>FI>E BL DE>BG>K HF ;BC >>G OK>>F=> BG => :NMH M> LM:II>G :EL =>S>
OK>>F=> BG =>S>E?=> LMK::M PHHGM :M L<A>IM >>G ;:G= >G ;BCDHF>G=
F::ML<A:II>EBCD G>O>G>??><M O:G SHG >:LR<K:MBL<A <:KIHHEBG@LRLM>>F BL =:M
A>M E>B=M MHM >>G @KHM>K> LH<B:E> <HA>LB> BG => ;NNKM G HHD => <NEMNK>E>
BGM>@K:MB> PHK=M LIHGM::G ;>OHK=>K= P:GM => ;NNKF:G O:G MB>G ANBS>G
O>K=>KHI A>>?M LHFL >>G :G=>K> >MGBL<A> :?DHFLM =:G PBCS>E?

N@<>88K;@KJPJK<<DFGQ<KK<E6
1B> @::M =BM LRLM>>F HIS>MM>G =:M OK::@ >G ::G;H= O:G FH;BEBM>BM @>=>M:BE

E>>K= BG D::KM ;K>G@M >G SH=H>G=> GB>M :EE>>G => P>@ HI>GM OHHK <:KIHH

EBG@ F::K M>O>GL D:GL>G ;B>=M OHHK <HFF>K<BeE> O>KOH>KL::G;B>=>KL


HF –CGF:SB@> O>KOH>KLHIEHLLBG@>G ::G M> ;B>=>G ">M FBGBLM>KB> O:G 0>K

D>>K >G 1:M>KLM::M => (1 >>G P>KD@>O>KLHK@:GBL:MB> H? >>G ;NL


H?
M:QBHG=>KG>FBG@ SBCG OHHK => A:G= EB@@>G=> D:G=B=:M>G '::K PBC @HDD>G
>KHI =:M A>M SHF::K >>G BG=BOB=N PHK=M 'BLL<AB>G PHK=M A>M P>E >>G
CHG@> :F;BMB>NS> :F;M>G::K =B> BG => E:@>K> ><A>EHGL O:G 0>KD>>K >G
1:M>KLM::M P>KDM >G BG SBCG OKBC> MBC= =BM LRLM>>F ;>=>GDM >G HIS>M B> BG
IE::ML O:G O>>E >G>K@B> M> LMHII>G BG A>M DEBFF>G HI => ABeK:K<ABL<A>
E:==>K SBCG >G>K@B> EB>O>K ::GP>G=M HF HIEHLLBG@>G M> ;>=>GD>G >G NBM M>
OH>K>G OHHK => OK::@LMNDD>G P::K ABC BG SBCG =:@>EBCDL> P>KDS::FA>=>G HI
LMNBM 1:GM =:M BL FBLL<AB>G P>E A>M F>>LM ?:L<BG>K>G=> >G AHHI@>O>G=>
:LI><M O:G => >:LR<K:MB> BG => G>MP>KD
>G BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ BL A>M
FH@>EBCD @>PHK=>G =:M bbG F>=>P>KD>K NBM => E:@>K> ABeK:K<ABL<A> K>@BH

G>G BG SBCG >>GMC> F>>K OHHK >ED::K DKBC@M =:G SBCG @>A>E> HK@:GBL:MB> BG
MPBGMB@ C::K A>>?M ;>K>BDM

(,,
) %7 ='6%8- )

> D:GL O:G LE:@>G O:G A>M BG=BOB=N ‹ H? >>G BG?HKF>>E L:F>GP>KD>G= G>M

P>KD O:G BG=BOB=N>G ‹ BL P>EEB<AM S>E?L @KHM>K 1:GM >>G ;>LM::G=> ABeK:K

<ABL<A> HK@:GBL:MB> =B> >>G <:KIHHEBG@ 


LRLM>>F HIS>M S:E O:G G:MNK>
LG>EE>K @>G>B@= SBCG HF HHD A>M GB>NP> LRLM>>F BG >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<

MNNK M> @B>M>G F>M <HGMKHE>FB==>E>G >G BGINM O:G ;HO>G:? >G >:LR<K::M
=::K>GM>@>G S:E :E O:G G:MNK> @>G>B@= SBCG HF ;BCOHHK;>>E= => @>;KNBD>KL
O:G A>M LRLM>>F SbE? => =:M: M> E:M>G BGOH>K>G '::K @::M =:M =:G P>E
@H>= SH OK::@M => ;NK>:N<K::M SB<A BGLMBG<MB>? :? 4HG LRLM>>F D:G MH<A
:EE>>G F::K ?NG<MBHG>K>G :EL => ;NK@>KL HI @KHM> L<A::E ANG FH;BEBM>BML;>

AH>?M>L HI@>O>G 'H>M>G S> =::KMH> =:G GB>M O:G ;HO>G:? PHK=>G ::G@>

LIHHK= H? P>MM>EBCD PHK=>G O>KIEB<AM :M SBCG EH@BL<A> OK:@>G O:GNBM =>
ABeK:K<ABL<A> BG=H<MKBG:MB> '::K => >:LR<K::M LE::M =>S> OK:@>G HO>K B>
=>GDM >K A>>?M MH<A HHD GB>F:G= =B> FBECH>G>G F>=>:NM>NKL O:G 1BDBI>

=B: O:G ;HO>G:? ::G@>LMNNK= G :EL >>G I::K @>PHG> ANBLFH>=>KL A>M
OHHK >ED::K DKBC@>G HF ;BGG>G >GD>E> P>D>G MBC= F>GL>G G::K >>G
P>;LBM> M> =BKB@>K>G HF A>M NBMS>G=MBC=LMBI O:G ->L:FLMK::M M> ;>iGOEH>

=>G P::KHF SHN A>M =:G GB>M ENDD>G HF F>GL>G F:LL::E G::K => <:KIHH

EBG@ 
P>;LBM> M> =BKB@>K>G 1:GM P:M SHN=>G F>GL>G GHN EB>O>K A>;;>G
>>G NNK I>K =:@ FBG=>K BG => –E> LM::G H? ->L:FLMK::M HF A:E?S>O>G

?<K9<JK88K8C
>G KN=BF>GM:BK> :=
AH<OHKF O:G <:KIHHE>G SB>G P> GN :E LIHGM::G HI
.PBMM>K HGMLM::G ">M BL :E => GHKF::ELM> S::D O:G => P>K>E= :EL B>F:G=
MPBMM>KM 1B> NBM FLM>K=:F @::M O:GFB==:@ HHD G::K A>M F:KD>MBG@<HG

@K>L BG BG=AHO>G #D SH>D >>G EB?M  G BL A>M HHD :E => GHKF::ELM> S::D O:G
=> P>K>E= :EL =B> EB?M O>KOHE@>GL ;BGG>G >>G A:E?NNK @>K>@>E= BL :GDSBC A>M
G>MP>KD :M =:G MP>> F>GL>G L:F>GKBC=>G =B> >ED::K =::KOHHK GH@ GHHBM
@>SB>G H? @>LIKHD>G A:==>G
>S> >:LR<K:MBL<A> HIEHLLBG@ @::M GH@ O>>E O>K=>K =:G => HIEHLLBG@ O:G
A>M HHKLIKHGD>EBCD> BG=BOB=N>E> FH;BEBM>BMLOK::@LMNDC> 1:GM :EL ;BCDH

F>G= >??><M PHK=>G GN MP>> F>GL>G @>DHII>E= =B> G::K A>MS>E?=> <HG@K>L
@::G =B> =NL =>S>E?=> BGM>K>LL> A>;;>G =B> AHH@LMP::KL<ABCGEBCD HO>KE:I

I>G=> D>GGBL F::K HHD ::GONEE>G=> D>GGBL A>;;>G ">M FH>M :E K::K
EHI>G PBEE>G SBC HG=>KP>@ GB>M @::G IK:M>G HO>K A>M <HG@K>LHG=>KP>KI
NL SBC SNEE>G IKH?>LLBHG>E> BG?HKF:MB> NBMPBLL>E>G >G SBC SBCG HG=>KP>@ BG
?>BM> ::G A>M G>MP>KD>G "b =:M SBCG GHN G>M => MP>> K>=>G>G ;BC NBMLM>D
P::KHF F>GL>G <HG@K>LL>G ;>SH>D>G ">M MH>@:G@LD::KMC> OHHK A>M <HG

@K>L DHLM GH@ A>MS>E?=> :EE>>G A>M <HG@K>L =NNKM GN BG>>GL MP>>F::E
:G=>KA:E? NNK E:G@>K

(,-
) %7 ='6%8- )

?FF=;JKLB((J8D<E><M8K
-RLIXXMNHTIVO[EEVMRHIQIIWXIQIRWIRQIXLYRLERHIR[IVOXIR[IVH
ªKIPH ZSSV XMNH« LIX KIFVYMOIPMNOI FIPSRMRKWW]WXIIQ (I REHIPIR ZER HI
FYVIEYGVEXMI^MNRIIRVIGLXWXVIIOWKIZSPKZERHEXKIPHZSSVXMNHW]WXIIQ
2Y HI QIIWXI QIRWIR QIX LYR LSSJH [IVOIR MR TPEEXW ZER QIX LYR
LERHIRMWLIXX[MNJIPEGLXMKSJKIPHZSSVXMNHRSKWXIIHWIIRIJ´GMtRXW]W
XIIQMW&MNIIRKIPHZSSV[EEVHIFIPSRMRKWW]WXIIQ^YPPIRHIMRWTERRMR
KIRTVMQEMVKIVMGLX^MNRSTLIXPIZIVIRZER[EEVHIMRTPEEXWZERSTLIX
PIZIVIR ZER YVIR 3SO SR^I KI[SSRXIW ZER SVKERMWIVIR GSRXVSPIVIR
OIRRMWZIVKEVIRPIVIRIRWEQIR[IVOIR^MNREJKIWXIQHSTLIXXMNHTIVOZER
LERH[IVOIVW -R HI IEW]GVEXMI [SVHIR HI^I KI[SSRXIW ZIVZERKIR HSSV
ZIIPIJ´GMtRXIVIQIXLSHIWHMI^MNREJKIWXIQHSTOIRRMW[IVOIVW

(,/
8E;<IJN<IB<E#
JC@DD<IN<IB<E
(( ><C;MFFIK@A;
-BG=L => BG=NLMKBeE> K>OHENMB> BL A>M @>;KNBD>EBCD =:M P>KDG>F>KL >>G O:LM
L:E:KBL HGMO:G@>G %>GF>KD>G= BL =:M HK@:GBL:MB>L :K;>B=LDK:<AM>G BGAN

K>G M>@>G >>G O:LM ;>=K:@ I>K MBC=L>>GA>B= @>E= OHHK MBC= :M BL >>G IKBF:
LRLM>>F ">M BL >>G >?–<BeGM ;>EHGBG@LLRLM>>F =:M SB<A KNBF >>G >>NP
A>>?M ;>P>S>G '::K A>M LM:FM P>E NBM >>G MBC= P::KBG => F>>LM> F>GL>G
F>M ANG A:G=>G P>KDM>G > HNMINM I>K P>KDG>F>K O>KL<ABEM =:G GB>M SH
A>>E >K@ O>>E >G MK:@> P>KDG>F>K MBEM ;BCOHHK;>>E= MB>G DBLM>G I>K NNK >G
=> BCO>KB@> DK:<AMI:ML>K MBEM FBLL<AB>G MPBGMB@ DBLM>G I>K NNK :M FB==>EM
SB<A P>E NBM
'::K A>M P>KD F>M => A:G=>G BL @KHM>G=>>EL O>KO:G@>G =HHK F:<ABG>L
>G <HFINM>KL #G => ANB=B@> ><HGHFB> P>KD>G => F>>LM> F>GL>G GB>M F>>K
F>M ANG A:G=>G F::K F>M ANG AHH?= K;>B=>KL SBCG D>GGBLP>KD>KL
@>PHK=>G ">M HN=> ;>EHGBG@LLRLM>>F BL ><AM>K BGM:<M @>;E>O>G (H@ LM>>=L
DKBC@M => HO>K@KHM> F>>K=>KA>B= O:G => P>KDG>F>KL ::G A>M >BG= O:G =>
F::G= @>E= OHHK MBC=
">M BL GB>M :EE>>G >>G BG@>LE>M>G @>PHHGM> >K BL F>>K ::G => A:G= '>M
G:F> BG => MP>>=> A>E?M O:G => > >>NP SBCG P> O>KLE::?= @>K::DM ::G A>M
O:LM> L:E:KBL 1> SBCG >K HHD :?A:GD>EBCD O:G EMA:GL =:M =>GD>G P> >G
@KHHM =>>E O:G => P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM BL >K@ @>A><AM ::G A>M O:LM>
F::G=L:E:KBL >G O:D;HG=>G LM::G HO>K A>M :E@>F>>G :?PBCS>G= M>@>GHO>K
;>EHGBG@LLRLM>F>G =B> AB>KO:G :?PBCD>G
> OK::@ BL AH>E:G@ =BM @>E=
OHHK
MBC=;>EHGBG@LLRLM>>F GH@ LM:G=

AHN=M > ><HGHFB> A>>?M SB<A HGMPBDD>E= F::K A>M ;>EHGBG@LLRLM>>F BL


GB>M F>>@>eOHEN>>K= > K>LNEM:M>G =B> P>KDG>F>KL ;>A:E>G =B> F>M ANG
AHH?= P>KD>G DNGG>G O:G I>KLHHG MHM I>KLHHG LM>KD NBM>>GEHI>G :M
FB==>EM SB<A GB>M NBM SH:EL ;BC => MK:@> >G => LG>EE> A:G=P>KD>K #G >>G
HK@:GBL:MB> =B> AHH?=S:D>EBCD NBM D>GGBLP>KD>KL ;>LM::M E>O>KM => >G>
P>KDG>F>K G:NP>EBCDL P::K=> ::G => HK@:GBL:MB> ‹ H? S>E?L >>G G>@:MB>O>
P::K=> ‹ M>KPBCE >>G :G=>K> P>KDG>F>K FBLL<AB>G P>E >>G FBECH>G >NKH
::G P::K=> E>O>KM =HHK bbG LEBF B=>> M> HII>K>G
HHK=:M HK@:GBL:MB>L @>=PHG@>G SBCG HF LM>>=L G:=KNDD>EBCD>K M>
DBCD>G G::K => MH>@>OH>@=> P::K=> =B> SBC E>O>K>G SNEE>G SBC :NMHF:MBL<A

(,0
) %7 ='6%8- )

HHD F>>K DBCD>G G::K => P::K=> =B> >ED> BG=BOB=N>E> P>KDG>F>K E>O>KM ">M
EB@M OHHK => A:G= =:M => ;>EHGBG@LLRLM>F>G =:M I:MKHHG @::G OHE@>G K S:E
>>G O>KL<ANBOBG@ HIMK>=>G O:G @>E= OHHK MBC= G::K @>E= OHHK P::K=> >S>
MK>G= BL HGO>KFBC=>EBCD HF=:M => P>KDG>F>K LM>>=L FBG=>K :?A:GD>EBCD
PHK=M O:G SBCG O:LM> ;::G >G SBCG O:LM> L:E:KBL #FF>KL BG => >:LR<K:MB> D:G
B>=>K>>G K>E:MB>? @>F:DD>EBCD OHHK SB<AS>E? ;>@BGG>G >G P>KDG>F>K =B>
O>>E P::K=> E>O>KM S:E =::KHF O:D>K =:G HHBM @>G>B@= SBCG HF >>G ;>EHGBG@
:? M> =PBG@>G OHHK => P::K=> =B> ABC E>O>KM

><C;MFFIN88I;<
>G ;>EHGBG@ OHHK => P::K=> =B> P> E>O>K>G =:M BL A>>E A:K= L<AKBDD>G
OHHK => F>>LM> F>GL>G
'::K P::KHF >B@>GEBCD 4BCG S> LHFL ;:G@ =:M S> ANG ;::G DPBCM
K:D>G 4BCG S> ;:G@ =:M S> BG ANG ANB=B@> ?NG<MB> => HK@:GBL:MB> M> P>BGB@
P::K=> E>O>K>G HF ANG L:E:KBL M> K><AMO::K=B@>G )? PHK=M HI @KHM> L<A::E
M> P>BGB@ => OK::@ @>LM>E= "H>O>>E P::K=> E>O>K BD :M BL GB>M I>K =>–GB

MB> A>MS>E?=> :EL A>M L:E:KBL;>=K:@ P::KOHHK => ?NG<MB> HI => EHHGL<A::E
LM::M >G =>>E O:G => P>KDG>F>KL E>O>KM O>>E F>>K P::K=> =:G A>M L:E:KBL
>>G :G=>K =>>E O>>E FBG=>K
#G O>>E HK@:GBL:MB>L ;>LM::G ?NG<MB>L =B> HHBM BG A>M E>O>G SBCG @>KH>I>G
HF=:M S> GH=B@ P:K>G F::K P::KO:G => GHH=S::D BGFB==>EL :<AM>KA::E=
BL 0::D ;EBCO>G S> GH@ @>KNBF> MBC= ;>LM::G HF=:M =>S> ?NG<MB>L O>K:GD>K=
SBCG BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK > P>KDG>F>KL =B> =>S>
?NG<MB>L O>KONEE>G SBCG P>E;>L<AHNP= OHHKG:F>EBCD ;>SB@ F>M A>M BG LM:G=
AHN=>G O:G => ?NG<MB> ">M SBCG OHHK:E =>S> ?NG<MB>L P::KBG => ;NK>:N<K:

MB> PHK=M @><K>e>K=


!>D >B@>GEBCD P:GM :EL >>G EHH=@B>M>K H? @E:LS>MM>K DE::K BL F>M SBCG
P>KD =:G O>KMK>DM ABC >G LMNNKM >>G ?:<MNNK :G ;EBC?M ABC GB>M GH=>EHHL
KHG=A:G@>G '::K ?NG<MB>L BG >>G HK@:GBL:MB> H? A>E> :?=>EBG@>G H? <HF

IE>M> HK@:GBL:MB>L S>@@>G F::K S>E=>G =:M A>M P>KD DE::K BL :M BL >>G
K><AMLMK>>DL @>OHE@ O:G A>M LRLM>>F O:G O:LM> ;:G>G F>M >>G O:LM L:E:KBL
!>E= OHHK P::K=> BG IE::ML O:G @>E= OHHK MBC= A>>?M :EL HGEHLF:D>EBCD
@>OHE@ =:M ?NG<MB>L =B> >>G G>@:MB>O> P::K=> HIE>O>K>G @>L<AK:IM SNEE>G
PHK=>G >G =:M O:G ?NG<MB>L =B> M> P>BGB@ P::K=> HIE>O>K>G A>M L:E:KBL G::K
;>G>=>G S:E PHK=>G ;BC@>LM>E= :M DEBGDM FBLL<AB>G A>>E A:K= F::K A>M BL
GB>M P>S>GEBCD :G=>KL =:G >>G DHHIF:G =B> ?:BEEB>M @::M HF=:M ABC P::K=>

EHS> LINEE>G E>O>KM


0HHK P>KDG>F>KL BG EHHG=B>GLM EB@M =BM @>OH>EB@>K !>=NK>G=> =>
BG=NLMKBeE> K>OHENMB> BL BG OKBC ;K>=> F::ML<A:II>EBCD> DKBG@ A>M B=>>
@>@KH>B= =:M => O:LM> ;::G >G A>M O:LM> L:E:KBL M:F>EBCD A>BEB@ SBCG ">M BL
GB>M LH<B::E HF AB>K::G M> MHKG>G OBG=>G O>E>G

(-'
 %2 ( ) 6 7 ; ) 6 /) 2 7 0- 1 1) 6 ;) 6 /) 2

1::K;BC => OK::@ HG;>:GMPHHK= ;EBC?M H? A>M =:G PbE LH<B::E BL HF F>GL>G
C:K>GE:G@ P>KD M> E:M>G =H>G P:M @>>G P::K=> HIE>O>KM HHK A>M :<<>GM M>
O>KL<ANBO>G G::K => @>E>O>K=> P::K=> SNEE>G ;>=K>B@=> P>KDG>F>KL SB<A
@::G :?OK:@>G AH> SBC BG => ANB=B@> ?NG<MB> ANG P>KDS::FA>=>G DNGG>G
O>K:G=>K>G HF => HK@:GBL:MB> OHE=H>G=> P::K=> M> DNGG>G E>O>K>G HF ANG
L:E:KBL M> K><AMO::K=B@>G )? SNEE>G S> :G=>K> ?NG<MB>L ;BGG>G => HK@:GBL:

MB> @::G SH>D>G P::K S> FbbK P::K=> DNGG>G E>O>K>G H? :G=>K> ?NG<MB>L
;BGG>G >>G :G=>K> HK@:GBL:MB> >LGHH=L BG >>G A>>E GB>NP ;>KH>I :EL S>
BG A>M ANB=B@> ;>KH>I HGOHE=H>G=> P::K=> DNGG>G E>O>K>G :M D:G OHHK
=> BG=BOB=N>E> P>KDG>F>K >>G –G:G<BeE> :<AM>KNBM@:G@ ;>M>D>G>G F::K
=::K LM::M M>@>GHO>K =:M F>GL>G HO>K A>M :E@>F>>G F>>K E>O>GL@>END >KO:

K>G :EL SBC P>KD NBMOH>K>G =:M S> :EL SBGOHE >KO:K>G G P>KD =:M @>>G
P::K=> HIE>O>KM D:G FH>BEBCD :EL SBGOHE PHK=>G >KO:K>G G=>KL @>LM>E=
AH> @>ENDDB@ S:E >>G P>KDG>F>K SBCG :EL ABC >>G @H>= L:E:KBL O>K=B>GM :EL
<A>? .>E>QD:F>K M>KPBCE >K :E C:K>GE:G@ @>>G >GD>E> M>E>Q F>>K BL ;BGG>G@>

DHF>G

8E;<IJN<IB<E1
;<@EMCF<;M8EN88I;<FG;<N<IBMCF<I
BC >ED> O>K:G=>KBG@ BG >>G HK@:GBL:MB> H? BG => L:F>GE>OBG@ SBCG >K BG=BOB

=N>G =B> >KHI OHHKNBM@::G >G BG=BOB=N>G =B> >KHI :<AM>KNBM@::G :M S:E
GB>M :G=>KL SBCG :EL ;>EHGBG@LLRLM>F>G @::G O>KL<ANBO>G O:G @>E= OHHK MBC=
G::K @>E= OHHK P::K=> ">M @>OHE@ BL >>G A>KL<ABDDBG@ O:G ?NG<MB>L >G L:E:

KBLL>G *>K L:E=H S:E >K F>>K P::K=> PHK=>G @><K>e>K= NL HHD HI <HEE><

MB>? P>KDG>F>KLGBO>:N S:E >K F>>K O>K=B>G= PHK=>G '::K HI BG=BOB=N>>E


GBO>:N SNEE>G P>KDG>F>KL =B> M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G >>G BGDHF>GL=:

EBG@ M>@>FH>M SB>G G P>KDG>F>KL =B> @>>G >GD>E> P::K=> E>O>K>G SNEE>G
HGMLE:@>G PHK=>G
:M DEBGDM OK>L>EBCD BG@KBCI>G= F::K L<ABCG ;>=KB>@M #G A>M ANB=B@>
:K;>B=LDEBF::M SBCG BFF>KL HHD :E S>>K @KHM> BGDHF>GLO>KL<ABEE>G >G
O:EE>G HHD :E FBECH>G>G F>GL>G ;NBM>G => ;HHM 0HE@>GL => E::MLM> <BC?>KL
O:G A>M - A>;;>G BG (>=>KE:G= FBECH>G F>GL>G >>G BGDHF>G NBM
:K;>B= >G FBECH>G >>G BGDHF>G NBM >B@>G HG=>KG>FBG@ ::KM>@>GHO>K
LM::G  FBECH>G F>GL>G F>M >>G ::GONEE>G=> NBMD>KBG@ #GDHF>GLLIK>B

=BG@ >G OHEE>=B@> P>KD@>E>@>GA>B= PHK=>G ;>I::E= =HHK => IHEBMB>D>


D>NS>L =B> @>F::DM PHK=>G >G O>KL<ANBOBG@ G::K @>E= OHHK P::K=> A>>?M
=::K G:NP>EBCDL BGOEH>= HI BC >>G @>EBCD;EBCO>G=> AH>O>>EA>B= ;:G>G
PHK=>G =B> ;:G>G O>K=>>E= HG=>K => F>GL>G =B> => @KHHMLM> P::K=>
DNGG>G E>O>K>G ::G => HK@:GBL:MB> (N PHK=>G => ;:G>G O>K=>>E= HG=>K
F>GL>G =B> A>M ;>LM BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK I:LL>G

(-(
) %7 ='6%8- )

">M O>>E@>AHHK=> :K@NF>GM =:M >>G O:LM F::G=EHHG ;>L<A>KFBG@ ::G =>
SP:DD>K>G ;B>=M BL MPBC?>E:<AMB@ 1>EEB<AM SBCG >K BG => AH@>K> BGDHF>GL

<:M>@HKB> F>>K F>GL>G =B> M> P>BGB@ P::K=> E>O>K>G =:G BG => E:@> BGDH

F>GL<:M>@HKB>eG >G MK>G=O>KL<ANBOBG@ O:G @>E= OHHK MBC= G::K @>E= OHHK
P::K=> S:E A>>E O>>E BGOEH>= A>;;>G HI => P>KDOEH>K 4HE:G@ >K >>G @>E=

OHHK
MBC=LRLM>>F ;>LM::M S:E => ::G=:<AM O:G => HK@:GBL:MB> OHHKG:F>EBCD
NBM@::G G::K => AH>O>>EA>B= @>E>O>K=> P>KDNK>G
1>KDG>F>KL I:LL>G SB<A =::K::G ::G EL ;BCOHHK;>>E= HI MBC= DHF>G
SP::K=>K P>>@M BG => ;>HHK=>EBG@ =:G => DP:EBM>BM O:G A>M @>E>O>K=> P>KD
=:G BL A>M >>G EH@BL<A @>OHE@ =:M => P>KDG>F>K F>>K SBCG ;>LM =H>M HF HI
MBC= M> DHF>G =:G HF @H>= P>KD M> E>O>K>G 4H=K: => G:=KND O>KL<ANB?M O:G
MBC= G::K P::K=> PHK=>G IKBDDEHDD>G F>M>>G HO>K;H=B@ 4H=K: => K>LNEM:

M>G PHK=>G @>F>M>G BG IE::ML O:G => :K;>B=LNK>G PHK=>G —>QB;>E> P>KD

MBC=>G >>G O:GS>E?LIK>D>G=A>B= G>M :EL MANBLP>KD>G 1:GM SHN >>G P>KD

G>F>K =B> MP>> NNK I>K =:@ BG => –E> LM::M BG =B> NK>G SHO>>E P::K=>
E>O>K>G ">M SHN S>E?L P>E >>GL SH DNGG>G SBCG =:M :EL @>OHE@ O:G @>E= OHHK
P::K=> => –E>L O>K=PBCG>G SHG=>K =:M >K bbG >QMK: LG>EP>@ ::G@>E>@= AH>?M
M> PHK=>G > O>KIEB<AM> =:@>EBCDL> D:GMHHK@:G@ BL BFF>KL OHHKG:F>EBCD
>>G NBMOEH>BL>E O:G A>M @>E=
OHHK
MBC=IKBG<BI> 1:GM :EL => HK@:GBL:MB>
P>KDG>F>KL ;>M::EM OHHK A>M ::GM:E @>E>O>K=> NK>G PBE F>G =B> NK>G HHD
DNGG>G M>EE>G >G <HGMKHE>K>G
#G => AH@>K> ?NG<MB>L BG => HK@:GBL:MB> SBCG F>GL>G O::D >>G —BGD =>>E
O:G ANG P>KDMBC= ;>SB@ F>M => ABeK:K<AB> '>M A>M O>BEB@LM>EE>G O:G => O>K

HO>K=> IE>D BG => ABeK:K<AB> H? F>M LMBC@>G BG => ABeK:K<AB> '>M A>M ;>=>G

D>G NBMOH>K>G >G <HGMKHE>K>G O:G IKH<>LL>G =B> F>M G:F> =B>G>G OHHK A>M
A:G=A:O>G O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK "H>P>E >>G =>>E O:G
=>S> P>KDS::FA>=>G GNMMB@ S:E SBCG DNGG>G P> HGL :?OK:@>G AH>O>>E
P::K=> PHK=M @>E>O>K= BG :E =>S> NK>G >G @>E=
OHHK
P::K=>LRLM>>F S:E
B>=>K>>G LMBFNE>K>G HF =>S> OK::@ HHD =::=P>KD>EBCD M> LM>EE>G >G HF =>
P>KDS::FA>=>G F>>K M> KB<AM>G HI A>M E>O>K>G O:G P::K=> '::K SHE:G@ =>
;>EHGBG@ BG => IK:DMBCD :?A:G@M O:G => IHLBMB> ;BGG>G => ABeK:K<AB> =>
?NG<MB> >G => ;BC;>AHK>G=> L:E:KBLL<A::E >G A>M ::GM:E P>KDNK>G HGM;K>>DM
=B> IKBDD>E >G S:E => ::G=:<AM HHD OHHK:E @>KB<AM SBCG HI A>M ;>AHN= >G H?
O>KDKBC@>G O:G >>G ?NG<MB>
HHK=:M HK@:GBL:MB>L SB<A LM>>=L O:D>K SNEE>G :?OK:@>G AH>O>>E P::K=>
>>G ?NG<MB> HIE>O>KM BL >>G K:=B<:E> <NEMNNKO>KL<ANBOBG@ HI => P>KDOEH>K
M> O>KP:<AM>G BM >??><M PHK=M GH@ >>GL O>KLM>KDM =HHK=:M HHD => P>KD

G>F>KL SB<A LM>>=L F>>K :?OK:@>G AH>O>>E P::K=> ANG ;::G A>G HIE>O>KM
">M L:E:KBL >G => LM:MNL O:G >>G ?NG<MB> SBCG GB>M E:G@>K => >GB@> LMNNK

FB==>E>G HF P>KDG>F>KL M> LMBFNE>K>G H? :? M> L<AKBDD>G

(-)
 %2 ( ) 6 7 ; ) 6 /) 2 7 0- 1 1) 6 ;) 6 /) 2

M<IFL;<I;<B<EE@J
':<ABG>L A>;;>G HG=>KAHN= GH=B@ G LMKHHF H? :G=>K> ;K:G=LMH? >
;K:G=LMH? P::K P>KDG>F>KL BG >>G HK@:GBL:MB> HI =K::B>G BL D>GGBL ">M
C:FF>KEBCD> BL :EE>>G =:M => D>GGBL =B> BG HK@:GBL:MB>L PHK=M MH>@>I:LM
;BCG: :EMBC= LM>KD O>KHN=>K= BL BM BL >>G K><AMLMK>>DL @>OHE@ O:G => ABeK:K

<AB> :M ;>@BGM :E =HHK => ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK BG => HG=>KPBCL


>G
HIE>B=BG@>GL><MHK P::K=HHK => D>GGBL NBM E>>K;H>D>G I>K =>–GBMB> :E C:K>G
:<AM>KEHHIM HI => F>>LM :<MN>E> D>GGBL SB> AHH?=LMND 
HO>G=B>G BL => D>GGBL =B> L<AHE>G >G HIE>B=BG@>G HO>K=K:@>G O::D GH@
:?@>LM>F= HI => >BL>G O:G => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB>LMKN<MNK>G K BL
K>E:MB>? O>>E ::G=:<AM OHHK ?>BM>GD>GGBL 1> E>K>G BGLMKN<MB>L O:G ;HO>G:?
HI M> OHE@>G '::K >K BL K>E:MB>? P>BGB@ ::G=:<AM OHHK E>K>G AH> P> FH>M>G
E>K>G OHHK L:F>GP>KD>G OHHK D>GGBL =>E>G >G NBMPBLL>E>G OHHK A>M O>KS:

F>E>G >G HK=>G>G O:G BG?HKF:MB> OHHK A>M <K>:MB>? SH>D>G O:G HIEHLLBG

@>G OHHK A>M HF@::G F>M >G A>M HGM=>DD>G O:G GB>NP> ANEIFB==>E>G >G
=> GB>NP> LEBFF>K> P>KDPBCS>G =B> =::K=HHK FH@>EBCD PHK=>G

N@AQ@AEM<<CD<<I;@>@9<<K;8EN<;<EB<E
> F>>LM> D>GGBLP>KD>KL ;>@BGG>G ANG P>KD=:@ F>M A>M ::GS>MM>G O:G
ANG I< >G >BG=B@>G ANG P>KD=:@ F>M A>M :?LENBM>G >KO:G :M =H>G P> :E
C:K>G 1> SBCG >K O>KMKHNP= F>> @>K::DM G F>=> =::K=HHK =>GD>G P>
:EE>F::E =:M P> HGL P>KDMNB@ ;>A>>KL>G '::K BL =:M P>E SH
K SBCG HHD A>>E P:M (>=>KE:G=>KL =B> =>GD>G =:M S> K>=>EBCD NBML
LIK>D>G M>KPBCE S> >B@>GEBCD :EE>>G F::K B>ML A:K=>K @::G IK:M>G >G (>=>K

E:G=L> PHHK=>G F>M >>G NBML :<<>GM NBMLIK>D>G > @>FB==>E=> D>GGBL

P>KD>K BG => ABeK:K<ABL<A> HK@:GBL:MB> A:GM>>KM SBCG <HFINM>K G>M SH :EL


>>G ;>LMNNK=>K SBCG ENQ> :NMH F>M >>G =:LA;H:K= F>M AHG=>K= DGHIC>L ABC
D:G >K IKBF: BG KBC=>G F::K @>;KNBDM G:NP>EBCDL F>>K =:G LMNNK K>F >G
@:LI>=::E
#GM>KG>M >G >
F:BE P:K>G OHHK >>G S>E=S::FA>B= =NL F>GL>G
;HO>G => \ C::K A>;;>G MBC=>GL ANG HIE>B=BG@ GHHBM E>L @>DK>@>G BG
A>M @>;KNBD >KO:G '::K HHD E:M>K A>;;>G S> HI ANG P>KD F::K S>E=>G
IE:GF:MB@> ;BCL<AHEBG@ @>DK>@>G BG A>M I<
@>;KNBD G SH D:G A>M @>;>N

K>G =:M => =HHKLG>>D>GGBLP>KD>KL SHG NNK I>K =:@ :<AM>K >>G <HFINM>K
SBMM>G F::K O:G => F>>LM> =BG@>G =B> S> F>M =:M :II:K::M DNGG>G =H>G
GH@ GHHBM @>AHHK= A>;;>G &::M LM::G =:M B>F:G= BG => HK@:GBL:MB> =:M HHBM
::G S> A>>?M NBM@>E>@=
"KF
:?=>EBG@>G A>;;>G O>>E ::G=:<AM OHHK E>B=>KL<A:IL<NKLNLL>G >G
=> HGMPBDD>EBG@ O:G F:G:@>F>GMDP:EBM>BM>G F::K A>M ;BCLIBCD>K>G O:G
=B@BM:E> O::K=B@A>=>G PHK=M O>KP::KEHHL= K PHK=M GH@ LM>>=L O>>E @>E=
NBM@>@>O>G ::G =NK> #.
HIEHLLBG@>G M>KPBCE >K ;>M>K> >G O>>E:E @K:MBL HIEHL

(-*
) %7 ='6%8- )

LBG@>G OHHKA:G=>G SBCG > F>>LM> D>GGBLP>KD>KL @>;KNBD>G F::K >>G


?K:<MB> O:G => FH@>EBCDA>=>G =B> HI ANG <HFINM>K H? M>E>?HHG SBMM>G
EL >K >K@>GL >?–<B>G<RPBGLM M> ;H>D>G O:EM =:G BL A>M P>E HI =BM M>KK>BG
1> DNGG>G ><AM O>>E F>>K =H>G BG FBG=>K MBC= F>M FBG=>K LMK>LL M>@>G
E:@>K> DHLM>G EL >>G HK@:GBL:MB> :EE>>G :E A>M E::@A:G@>G=> ?KNBM SHN
IENDD>G SH:EL LEBF HF@::G F>M F:BE KLL &BGD>=#G >G .PBMM>K =:G SHN SBC
:E >>G ::GSB>GEBCD> DHLM>G;>LI:KBG@ DNGG>G ;>K>BD>G >G M>@>EBCD>KMBC= A::K
LE:@DK:<AM O>K@KHM>G

N88IFDM<<CB@E;<I<EQF?8E;@>Q@AED<K;<G:
> =B@BM:E> O::K=B@A>=>G ;BGG>G >>G HK@:GBL:MB> DNGG>G HI >>G A>>E >>G

OHN=B@> PBCS> ‹ SHG=>K DHLM>G ‹ PHK=>G O>K@KHHM =HHK M> DBCD>G AH> DBG=>

K>G ANG I<


O::K=B@A>B= E>K>G
%BG=>K>G SBCG SH OK>L>EBCD A:G=B@ F>M => <HFINM>K PHK=M O::D @>S>@=
4> E>K>G O>>E LG>EE>K '::K =:M BL GB>M P::K >G DBG= E>>KM GB>M LG>EE>K F::K
>>G DBG= E>>KM HI >>G A>>E :G=>K> F:GB>K ">M F>>LM> P:M DBG=>K>G O:G
<HFINM>KL >G O:G BGM>KG>M P>M>G A>;;>G S> O:G :G=>K> DBG=>K>G @>E>>K=
%BG=>K>G E>K>G OHHKG:F>EBCD O:G >ED::K 0:G=::@ LI>>EM ::G ;BC FF:
G FHK@>G LI>>EM FF: ;BC ->F 4> SBMM>G L:F>G :<AM>K >>G <HFINM>K >G
O>KM>EE>G >ED::K => MKN<L >G => MBIL =B> S> D>GG>G >E:G@KBCD =::K;BC BL =>
BG?HKF>E> L>MMBG@ > D>GGBLNBMPBLL>EBG@ @::M E:G@L >>G ABeK:K<AB>EHS>
P>@ bG DBG= P>>M GB>M SH @>D O>>E F::K :E =B> DBG=>K>G L:F>G OHKF>G
>>G SP>KF F>M >>G >GHKF> <HEE><MB>O> BGM>EEB@>GMB> %BG=>K>G SBCG DE>BG>
>:LR<K::MC>L BG => =HI EL S> B>MLC> HN=>K SBCG SH>D>G S> => HGEBG>G>MP>K

D>G HI EL S> B>ML PBEE>G P>M>G LM>EE>G S> ANG OK::@ HGEBG> 4> =>E>G ANG
D>GGBL F>M AHG=>K=>G ;>D>G=>G >G HG;>D>G=>G 4> @>O>G >G S> G>F>G
)K@:GBL:MB>L DNGG>G A>>E O>>E E>K>G O:G => F:GB>K P::KHI DBG=>K>G
ANG =B@BM:E> O::K=B@A>=>G O>KP>KO>G ?LM:II>G O:G A>M DE:LLB>D> ABeK:K

<ABL<A> E>>KFH=>E BL >>G S>>K @H>=DHI> F>MAH=> HF A>>E O>>E >?–<B>G<R M>
PBGG>G )F M> E>K>G A>M P>KD ;>M>K M> HK@:GBL>K>G A>; C> @>>G <HGLNEM:GML
GH=B@ > D>GGBL BL :E BG ANBL F::K PHK=M GB>M @>=>>E= )F=:M A>M BG =>
DE:LLB>D> ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK GB>M GHKF::E BL :EL F>GL>G =P:KL =HHK =>
HK@:GBL:MB> D>GGBL F>M >ED::K =>E>G -MN=>GM>G =B> O>KL BG =B>GLM SBCG @>DH

F>G ;BC >>G HK@:GBL:MB> ‹ H? S>E?L LM:@B:BKL ‹ A>;;>G O::D O>KL> D>GGBL =B>
A>>E K>E>O:GM BL OHHK => MHI O:G => HK@:GBL:MB> '::K F>M A>G PHK=M GB>M
@>IK::M P:GM SBC SBCG F::K LM:@B:BKL ">M ABeK:K<ABL<A> =>GD>G BG @KHM>
EH@@> HK@:GBL:MB>L BL M> =NNK BL GB>M >??><MB>? @>GH>@ >G D:G GHHBM E:G@
LM:G=AHN=>G #G => >:LR<K:MB> E>O>G P> O:G A>M =>E>G O:G D>GGBL G =:M BL
A>M HF@>D>>K=> O:G P:M => ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> =H>M

(-+
 %2 ( ) 6 7 ; ) 6 /) 2 7 0- 1 1) 6 ;) 6 /) 2

JC@DD<IN<IB<E@JE@<KQFDF<@C@AB
-EBFF>K P>KD>G BL GB>M SH FH>BEBCD -EBFF>K P>KD>G PHK=M O::D M>@>G@>

AHN=>G =HHK => HK@:GBL:MB>LMKN<MNNK >G A>>E A>KD>G;::K OHHK;>>E= O:G


;>E>FF>KBG@>G =B> >>G ;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> HIP>KIM M>@>G A>M
=>E>G O:G D>GGBL BL A>M LH?MP:K>LRG=KHHF #G O>>E HK@:GBL:MB>L BL A>M O>K;H

=>G HF LH?MP:K> M> =HPGEH:=>G O:G BGM>KG>M :M BL >>G @KHM> @>FBLM> D:GL
::K=HHK A>;;>G F>GL>G MANBL DK:<AMB@>K ANEIFB==>E>G M>K ;>L<ABDDBG@ ‹
=B> F>>LM:E HHD GH@ >>GL @K:MBL SBCG ‹ =:G => O::D I>I>K=NK> MHHEL P::K
F>G GHH=@>=PHG@>G ;BGG>G => D:GMHHKFNK>G F>> FH>M P>KD>G
>G :G=>K> MRIBL<A> ;NK>:N<K:MBL<A> ;>E>FF>KBG@ ;BC A>M D>GGBL =>E>G
BL A>M O:EL> >B@>G
MBC=IKBG<BI> :M HGMLM::M :EL ::G >G FF: MB>G C::K
E:M>K <HEE>@:L SBCG @>PHK=>G FF: SB>M =:M ::G >K@ BG>?–<BeGM F>M SBCG
)NMEHHD HF@::M (>M :EL OKH>@>K BG => MB>G>KD:F>K @::G S> L:F>G :<AM>K
::GL I< SBMM>G P:GM FF: PBE A>F >>G I::K MKN<C>L E>K>G AH> A>M O>>E
A:G=B@>K D:G '::K => L>MMBG@ O:G => D>GGBLHO>K=K:<AM BL GB>M E:G@>K ABe

K:K<AB>EHHL P:GM GbM :EL ::G A>M ;BCG: ;>@BGM M> ;>@KBCI>G DHFM => :?=>

EBG@LF:G:@>K OHHK;BC@>EHI>G >G F::GM ABC A>M MP>>M:E HF P>>K LG>E ::G
A>M P>KD M> @::G G OH>@M =::K GH@ ::G MH> :M @>LI>>E F>M C> )NMEHHD
=H> C> F::K BG C> >B@>G MBC=  >G OHHK O>E>G A>KD>G;::K M:?>K>>EMC> BG =>
;NK>:N<K:MBL<A> HK@:GBL:MB> FF: DKBC@M GB>M >>GL => D:GL HF NBM M>
E>@@>G =:M :EL SBC GN >>G NNK ;>LM>>=M ::G A>M =>E>G O:G A::K D>GGBL F>M
::G ::G =:G OHHKM::G >ED> =:@ >>G A:E?NNK >QMK: MBC= PBGM HF P::K=> M>
E>O>K>G ::G => HK@:GBL:MB> > :?=>EBG@LF:G:@>K A>>?M @>>G MBC= HF =::K

G::K M> ENBLM>K>G 1:GM MBC= BL @>E= S>@M ABC :EOHK>GL LG>E =HHK M> EHI>G
G::K => OHE@>G=> F>=>P>KD>K =B> ABC FH>M <HGMKHE>K>G H? =B> P>E F>M SBCG
P>KD ;>SB@ BL
4BCG OHEP:LL>G>G GH@ P>E BG LM::M HF HI =>S>E?=> F:GB>K D>GGBL M>
=>E>G :EL DBG=>K>G ">;;>G S> GB>M >>G ABeK:K<ABL<A> LMKN<MNNK GH=B@ HF M>
DNGG>G P>KD>G (>> OHEP:LL>G>G SBCG GH@ LM>>=L IKBF: BG LM::M HF BG >>G
ABeK:K<AB>EHS> L>MMBG@ M> ?NG<MBHG>K>G :M =H>G S> ;BCOHHK;>>E= BG @>SBG

G>G ?:FBEB>L OKB>G=>G@KH>I>G OKBCPBEEB@>KLIKHC><M>G >G O>K>GB@BG@>G #G


:E =>S> @KH>I>G PHK=>G @><HFIEB<>>K=> M:D>G OHE;K:<AM =HHK OHEP:LL>G>G
=B> BG?HKF>>E L:F>GP>KD>G

;<JK8E;88I;BEFGA<JFG?<K;8J?9F8I; 
M8E;<@E=FID8K@<J8D<EC<M@E>
> BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ A>>?M AHG=>K=>G GB>NP> MHHEL OHHKM@>;K:<AM
P::KF>> P> ;>M>K F:DD>EBCD>K E>ND>K >G LG>EE>K DNGG>G P>KD>G !>>G
BG@>PBDD>E=> H? =NK> :II:K:M>G F::K @>PHHG LM:G=::K=DGHIC>L HI A>M
=:LA;H:K= O:G => BG?HKF:MB>L:F>GE>OBG@ > MHHEL SBCG :E @KHM>G=>>EL ::G

P>SB@ BG => <HFINM>KL =B> BG HK@:GBL:MB>L HI >ED> D:GMHHKP>KDIE>D LM::G


)? S> SBCG F>M =B>S>E?=> <HFINM>K ;BGG>G >>G FBGNNM @K:MBL HI M> A:E>G

(-,
) %7 ='6%8- )

O:G BGM>KG>M '::K =B> DGHIC>L PHK=>G GH@ F::K FHG=C>LF::M @>;KNBDM BG
HK@:GBL:MB>L ">M K>@NEB>K> HG=>KPBCL L<AB>M =K:LMBL<A M>DHKM BG A>M E>K>G
;>=B>G>G O:G =B> LM:G=::K=DGHIC>L )HD => BGM>KG> HIE>B=BG@>G ;BGG>G
HK@:GBL:MB>L A>;;>G A>M HGMPBDD>E>G O:G =B@BM:E> O::K=B@A>=>G L<AKHF>

EBCD O>KP::KEHHL= > HIEHLLBG@ EB@M OHHK A>M HIK:I>G

0HHK B>=>K> HK@:GBL:MB> EB@@>G >K KNBFL<AHHML FH@>EBCDA>=>G HF =>


>?–<B>G<R >G => <HG<NKK>GMB>IHLBMB> ::GSB>GEBCD M> O>K;>M>K>G =HHK F>>K
@>;KNBD M> F:D>G O:G => HG;>GNMM> D>GGBL =B> K>>=L BG >G KHG= => HK@:GB

L:MB> ::GP>SB@ BL ::K SBCG ;BCSHG=>K P>BGB@ BGO>LM>KBG@>G OHHK GH=B@ 1:M
LE><AML GH=B@ BL BL >>G >:LR<K:MBL<A> AHN=BG@ ">M ;>L>? =:M A>M E>O>K>G O:G
P::K=> => bGB@> P>@ BL HF => <HGMBGNiM>BM O:G => HK@:GBL:MB> M> P::K;HK

@>G 1:M HHD GH=B@ BL F>>K ;>PNLMPHK=BG@ O:G AH> => ABeK:K<ABL<A> LMKN<

MNNK => OHHKNBM@:G@ ;>E>FF>KM >G O>KOHE@>GL => FH>= HF => ABeK:K<AB

L<A> K>@>EL >G IKH<>=NK>L M> E:M>G OB>K>G 'BG=>K ;NK>:N<K:MB> >G F>>K
>:LR<K:MB>

(--
?F<ELM<I;<I6
NNN%<8JP:I8K@<%EC&?F<M<I;<I
K?<D<JJ8><@J9<C8E>I@AB<I;8EK?<D<JJ<E><I

)I =>S> E::MLM> I:@BG: MK>? C> => >:LR<K:MBL<A> F>GBG@>G >G K><>GLB>L O:G
F>GL>G =B> >K P:M O:G FH@>G OBG=>G G:F>EBCD =B> O:G => E>S>KL >G @>;KNBD>KL
O:G $>:LR<K:MB>

0:G=::@ $>:LR<K:MB> NBME>S>G O:G K>LHNK<>K>K >G ::GK:=>K OHHK >B@>GEBCD


B>=>K>>G  Š <GGJ LGE?GME9F

:LR<K:MB> FH>M @>E>S>G PHK=>G Š <GGJ AFL=?J9LA=;G9;@

&>>LM E>DD>K P>@ '::K A:= >K B>ML F>>K O:G O>KP:<AM HF >>KEBCD M> SBCG (B>M

M>FBG A>>?M A>M FBCG @>>LM @>OH>= >G O>KKBCDM  Š <GGJ KACCG?=JC=E9

">E=>K >G ;>@KBCI>EBCD @>L<AK>O>G F:M>KB> BL BGM>K>LL:GM OHHK F:G:@>KL F:K

D>M>>KL HO>KA>B= >G HG=>KPBCL Š <GGJ D=P@MH=

#D OBG= =:M $>:LR<K:MB> O>KIEB<AM> E>>LOH>K HI L<AHHE FH>M PHK=>G P:GM P::K
D:G C> ;>M>K ;>@BGG>G Š <GGJ .A9F7E9

#GM>K>LL:GM ;H>D =:M :LR<K:MB> O:G K>LHNK<>K>K HO>K => @>G>K:MB> =B> OHHK

;BC ;NK>:N<K:MB> @::M Š <GGJ 9K;@9EAF==

:LR<K:MB> BL >>G OEHM E>>L;::K BGLIBK>K>G= ;H>D F>M LI>>EL> @>=:<AM>G HO>K
>>G :G=>K> FH@>EBCD> BGKB<AMBG@ O:G => F::ML<A:IIBC Š <GGJ :MJLGF:9JLABF

:LR<K:MB> ::G A>M E>S>G ;>G HHD ;>SB@ MH> M> I:LL>G P:GM A>M @>>?M O>>E >G>K

@B> >G EHE  Š <GGJ KFEGJ:=

:LR<K:MB> ‹ GH@ F::K >>G I::K ;E:=SBC=>G @>E>S>G F::K => BGLIBK:MB> PHK=M
I>K PHHK= @>E>O>K= ‹ F>>K E>B=M MHM HO>K=HLBL Š <GGJ KGMD=KL@=J

:LR<K:MB> BL >>G O>K:=>FBG@ >G D:G E>B=>G MHM F>>K ><AMA>B= >G @>OH>E >G
FBG=>K I:IB>K  Š <GGJ 9N=B:

$>:LR<K:MB> ::G A>M E>S>G >GB>NP= AH> =BM ;BGG>G HGS> HK@:GBL:MB> D:G
P>KD>G > :GMPHHK=>G SBCG >K => F>GL>G SBCG >K (N S> O>K;BG=>G  Š <GGJ
N9FE99F=F

$>:LR<K:MB> NBM P:M >>G :;LHENM> MHII>K Š <GGJ -=J?=%GC

$> A>;M :LR<K:MB> OHEE>=B@ NBM@>E>S>G ">; CBC HHD >>G F>GBG@ >>G OHHK;>>E=
>>G B=>> >>G ::GONEEBG@ H? >>G HIF>KDBG@ HO>K => :LR<K:MB>
–EHLH–>
0:LM P>E 0HE@ => @>LIK>DD>G >G F>GBG@>G HO>K :LR<K:MB> HI MPBMM>K OB:
$>:LR<K:MB> >G E::M CHNP F>LL:@> AHK>G
Omslag Easycratie 2e oplage 04-10-2010 16:41 Pagina 1

EASYCRATIE
DE TOEKOMST VAN WERKEN EN ORGANISEREN
Stel het doel centraal en niet de ‘regeltjes om de regeltjes’

In grote, logge organisaties heerst vaak een verstikkende bureaucratie, die het onmogelijk

Aslander & Witteveen


maakt om de grote vraagstukken op te lossen. Er zijn genoeg mensen die de oplossingen
hebben, maar zij worden nog al te vaak belemmerd door regels, hiërarchieën en een gebrek
aan samenwerking. Dat moet en kan anders: vervang de bureaucratie door de easycratie!
Martijn Aslander
De easycratie is een netwerk van professionals, dat naast de traditionele bureaucratieën
een steeds machtiger en invloedrijker bolwerk wordt. En dat uiteindelijk zelfs de bestaande
bureaucratie zal dwingen ook easycratisch te worden. Erwin Witteveen
Easycratie roept op tot een nieuwe manier van werken, organiseren én samenwerken die
dwars door bestaande organisatiestructuren heen gaat. Het laat zien hoe je samen met
andere bevlogen professionals het verschil kunt maken, ongeacht je plaats in de traditionele
hiërarchie. Je hoeft niet eerst CEO of minister-president te worden om dingen te kunnen
verbeteren. Je moet er alleen voor zorgen dat je de juiste spelregels kent. Want van boven
naar beneden werkt anders dan van beneden naar boven.

Martijn Aslander geeft lezingen over onderwerpen als de netwerksamenleving, web 2.0, het

EASYCRATIE
slim delen van kennis, collectieve intelligentie en zwermen; dé ingrediënten van de easycratie.
Erwin Witteveen is een journalist/publicist die met humor en diepgang ingewikkelde zaken in
heldere taal opschrijft. Hij schrijft voor vakbladen op het gebied van marketing en management.

“Inspirerend”
“Geweldig boek”
“Baanbrekend”
“Opgewarmd prutje van overbekende boeken”
“Vlot geschreven, zeer leesbaar”
“Erger dan koffie voor het slapen”
“Per direct uitdelen op alle hogescholen en universiteiten”
“Je leest het zo uit en bent toch een leven rijker”

2e oplage met een voorwoord van Frans Roemen


en een extra case op pagina 141!

978 90 5261 702 2


801