You are on page 1of 12
BOSNIA AND HERZEGOVINA Pebehaua BoSKe MERCEGOUNE FEDERATION OF BOSNIA AND FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLISA | FEDERAL MINISTRY OF ENVIRONMENT TURIZMA ‘AND TOURIZM UPI 05/2-23-11-35/16 Sarajevo, 04. 9. 2019. godine ARCELOR MITTAL ZENICA Kralja Tvrtka 117 Federalna uprava za inspekcljske 72.000 ZENICA P.P.12 poslove Fehima ef. Curéiéa br. 6 GRAD ZENICA 71 000 SARAJEVO ‘Trg Republike BiH 6 72.000 ZENICA U. G. ,EKO FORUM" Zenica UI. MokuSnice 9 Ministarstvo za prostorno uredenje, 72.000 ZENICA promet i komunikacije i zastitu okoline ZDK INSTITUT ,, KEMAL KAPETANOVIC* Kuéukoviéi 2 Travnicka cesta 7 72 000 ZENICA 72000 Zenica Predmet: Analiza Izvje8taja 0 realizaciji mjera zastite okoliSa uslovjenih integralnom okolinskom dozvole za Arcelor Mittal d.o.0. Zenica, - dostavia se - Poétovani, temeljem zakijutaka sa sastanka odrZanog 168.2019. godine u_prostorijama ArcelorMittal Zenica, u okviru redovnog monitoringa realizacije mjera zadatih okolisnom dozvolom izdatom ArcelorMittal-u Zenica 03.04.2017. godine, Federalno ministarstvo okoliga_i turizma je u saradnji sa Federalnom upravom za inspekciiske poslove i menadzmentom ovog privrednog drustva utvrdilo da je doslo do prolongiranja rokova kijuénih mjera za smanjenje zagadenja zraka u Zenici i to 4.1.1. Projekat odsumporavanja koksnog plina u pogonu Koksara (rok mart 2019.) 4.2.2 Nabavka i ugradnja Hibridnog filtera na maSinu SM-6_u pogonu Aglomeracija (rok 24 mjeseca od datuma izdavanja okolinske dozvole ~ 03.4.2019.). 4.2.3. Nabavka i ugradnja Hibridnog filtera na masinu SM-4 u pogonu Aglomeracija (12 mjeseci od datuma izdavanja okolinske dozvole ~ 03.4.2018.) 4.4.2 Sekundarmo otpragivanje konvertora u pogonu Geliéana (rok za_projektovanje, ugradnju, pustanje u rad i dokazivanje garantovanih performansi: 18 mjeseci od dana izdavanja okolinske dozvole - 03.10.2018. godine). Privredno drustvo ArcelorMittal Zenica se obavezalo da ée ove miere ispostovati do kraja 2019. godine. U nastavku ovog dopisa je Status realizacije predlozenih miera, tehnnologija i drugih tehnika za smanjenje emisija iz postrojenja ArcelorMittal Zenica u vezi sa postavijenim fokovima u okoli8noj dozvoli, koji je dostavijen Federalnom ministarstvu okoli8a i turizma 03.9.2019. godine u skladu sa dogovorom sa sastanka odrzanog 16.8.2019. godine u Zenici UL Hamaje Cemeriéa br 2, 71000 Sarajev, telefon 00:87 39 726 70, tolefax 00 987 33 720 747, emai fmaits@binnetba, vor moi gov ba Status realizacije prediozenih mjera, tehnnologija i drugih tehnika za smanjenje emisija iz postrojenja ArcelorMittal Zenica ROK ZA STATUS REALIZACHE SA POGON OPIS MJERE IZVRSENJE | ‘August 2019. MJERE | 1. OPGE MJERE - mere koje ne ulgu na smanjenie emisiia uzrak 1 1.1.1 leraditi Studiju uticaja | 24 mjeseca od | Utoku je priprema za radu Studje. U ArcelorMittal | na okolié za pogone i | datuma izdavanja_| svjetlu nove zagonske regulative za Zenica Postrojenja ArcelorMittal | okolinske dozvole | monitoring emisija u 2rak: neophodno Zenica prema Slanovima 53. je organizovati konsultantski sastanak 54. i $4.a Zakona o za8titi sa predstavnicima FMOIT u ciju okolifa (SIN.FBIH, br: 33/03 efinisanja metodologie | angazmana 1/38/08) Kompanije koja bi izradia trazenu studi Studia uticaja na okoli8 zavrgena za | novu toplanu sa uporedbom na | trenutno stanje u pogonu Energetika i | planiraju se nastavi daljni razgovor sa | Masinskim fakultetom u Zenici u ciju nastavka ovog angazmana na izradi Gjelovite studie za ArcelorMittal Zenica. Prediazemo da u predmetno} studi se urade dva disperziona modela za dva projekta koj su u toku BOF sekundamo otpragivanje i drugi hilbridn fier kako bi se moglo izvrsiti Poredenje uticaja prije i nakon ie ZavrSetka realizacije projekta. 1.2 Koksara [4.2.4 tevréiti izmjestanje | 6 mjeseci od dana | Ugovor polpisan 07.06.2018. sa istema za _kontinuirani | izdavanja kompanijom SICK. Ugovoreni rok za monitoring emisija_u zrak | okolinske dozvole | ugradnju sistema je bio oktobar 2018. sa dimnog = kanala_ na godine. Zbog izmjena u projektnom dimnjak koksne baterije u timu Ugovaratelja, kao i specifiénin, skiadu —sa_—_zahtjevima zahtjeva Pravilnika 0 monitoringu standarda BAS EN 14181 i ‘emisija zagadujucih materia u zrak BAS EN 15259 | (’Slu2bene novine Federacije BiH", broj: 9/14 _i_ 97/17) u pogledu forme dnevnih, mjesetnin i godignjin izvjeStaja sa sistema za kontinuirano mjerenje emisia u zrak, do8lo je do probijanja roka za realizaciju ovog projekta. ‘Trenutni satatus: oprema ugradena na dimnjak Koksare i pu8tena u probni rad od 21.12.2018. Uz svu opremu je dostavien certifkat QAL 1. Procedura QAL 2/e provedena periodu i to: uporedna mjerenja na terenu od 14.03.2019. do 20.3.2019,; Lumjeravanje sistema 25.04.2019, Sistem je dobio cerfifkao o provjeri ispravnosti automatskog mjemog sistema u skiadu sa procedurom QAL2 iz standarda BAS EN 14181, 1.22 Iraditi —_analizu | Pogetak realizacije | U toku je priprema za izrada analize zagadenosti_okoli8a__u| mere: 16 mjeseci | zagadenosti okoliga u okruzenju okruzenju Koksare za nulto | od dana izdavanja | Koksare za nulto stanje. U periodu Stanje. Analiza zagadenosti | okolinske dozvole | 2017-2018 i dalje definisan je Akcioni podrazumijeva mjerenja BaF __| plan mjera i aktivnosti za smanjenje _| 2 ROK ZA ‘STATUS REALIZACIJE SA POGON OPIS MJERE IZVRSENJE | ‘August 2019. MJERE ‘odnosno PAH u PMi0 u ‘erisja sa Koksne baterije i poboljganje | najmanje 100 —_uzoraka stanja i procesa u departmentu lebdetih éestica (24-satni Koksara. U prilogu ,Aktivnost i mjere uzorci) raynomjerno poduzete u 2018. godini u pogonu rasporedenin tokom jedne Koksara, ArcelorMittal Zenica* date su godine po svakom mjemom realizovane mjere u pogonu Koksara. mjestu. Analiza takoder Ucilju dobivanja validnin rezultat, kao i ukljuéuje i mjerenje VOC, a ‘ocjene stanja baterije nakon realizacije posebno —benzena uu akcionog plana, prediazemo da se ambijentainom —zraku po | zavrsi sa realizacijom Akcionog plana i posebnim —programima —u | da se tragena mjerenja provedu u 2020 frajanju od 12 mjeseci, | godin 13 1.3.1 lzvrsiti izmjeStanje | 6 mjeseci od dana | Ugovor poipisan 07.06 2018. sa Aglomeracija | sistema za _kontinuirani | izdavanja kompanijom SICK. Ugovoreni rok za monitoring emisija u zrak sa dimnih kanala SINTER 1 i SINTER 2 na dimnjake aglomagina SM-4, SM-5 'SM-6 (dva dimnjaka) u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN 14181 i BAS EN 15259 | ‘okolinske dozvole Lgradnju sistema je bio oktobar 2018. godine. Zbog izmijena u projektonom timu Ugovaratelja, kao i specifiénih ahtjeva Pravilnika o monitoringy emisija zagadujuéin materia u zrak ((Sluzbene novine Federacie BiH", bro}: 9/14_i_97/17) u pogledu forme dnevnih, mjeseénin i godisnjh izvjestaja sa sistema za kontinuirano mjerenje emisija u zrak, dosio je do probijanja roka za realizaciju ovog projekta Trenustni status: oprema ugradena na dimnjacima Aglomeracije i pustena u probni rad od 21.12.2018. Uz svu opremu je dostavijen certiicat QAL 1, Procedura QAL 2 je provedena vu periodu ito: Sinter 1 uporedna mjerenja na terenu od 27.03.2019. do 28.3,2019.; umjeravanje sistema 25.04.2019. Sistem je dobio cerfifkao 0 provjerispravnosti ‘automatskog mjemog sistema u skladu sa procedurom QAL2 iz standarda BAS EN 14181 Sinter 1 uporedna mjerenja na terenu od 20.03.2019. do 223.2019 ; umjeravanje sistema 25.04.2019. Sistem je dobio Ccerffkao o provjeri ispravnosti automatskog mjernog sistema u skladu sa procedurom QAL2 iz standarda BAS EN 14181 1.3.2 Ugraditi sisteme | Kontinuiranog monitoringa | emisija pragine na dimnjacima di ventilatora (strana hladenja aglomerata = 3 dimnjaka ) u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN 141811 BAS EN 15259 odnosno Pravilnika 0 monitoringu emisie zagadujuéin materia 2 mjeseci od dana izdavanja okolinske dazvole. | Ugovor potpisan 07.06.2018. sa | kompanijom SICK. Ovo je druga faza realizacije projekta ugradnje novih i nadogradinje postojecim AMS. Prediazemo rok za realizaci 2020. godina ROKZA ‘STATUS REALIZAGHE SA POGON OPIS MJERE I2VRSENJE ‘August 2018. MJERE / u zrak (SI.N.FBIH, br.9/14). ~ 1.3.3 Izvrsiti validna Timjeseci od | TzwrSeno mjerenje PCOCDIF 02.11.2017, mjerenja emisija dana izdavanja _| i 03.11.2017. i to uzorkovanje od kancerogenih materijana | okolinske dozvole | strane laboratorie lz Spanie u saradnii dimnjacima Aglomeracije sa ArcelorMittal Istrazivanje i razvoj iz Prie provodenja mjerenja ‘Austuriasa, Span, isptivanje uzoraka operator je duzan usaglastt ‘od strane akreditovane laboratorje a Ministarstvor listu Eurofins, Njematka . Rezultat pokazali Zagadujutih materia koje ée da su emisije PCCDIF znaéajno ispod ‘se mjert. Mjerenja se moraju granignin vnjednostii kreéu se od radit u skladu sa vazecim 0,083 do 0,005 ngITEQINmS. Pravilnikom 0 monitoringu | Prezentacija isptivanja prikazana u emisija u zrak FBIH, Mjera ¢e prilogu ovog izvjedtaja. Mjerenje je ‘se prolongirati u slutaju da vrSeno prije i nakon Hibridnog filtera. nije moguée ispostovati Emisije PCDD/F su veoma niske u oba zahtjeve Pravlnika sve dok slugaja se ne steknu neophodni Po8to je priprema rude i sirovna well Zajedni¢ka za sve tri ma8ine u pogonu ‘Aglomeracija, monitoring i mjerenja koja su provediena na sinter masini br. 5 mogu se smatrati validna za sve tr masine jer nema razlke u mjeSavini za sve tri maéine nit u vodenju proizvodnag procesa Kako bi se potvrdile vijednosti emisija PCDD/F na preostalim sinter rmaéinama, pokrenuta je aktivnost na angazovanju akreditovanih laboratonia a uzorkovanje kao iispitivanje (enalizu) uzoraka i pribavjanje validnih | rezutata Mjerenje PCDDIF izvréeno je 29 8.2019. 0¢ekyjemo izvjestaj 0 z | provedenom mierenju 14 Visoka [1.41 Provjeriti emisij Rok za dostave | Predlademo da se isto ne obaviaZ pee PCDD/F na dimnjaku invjestaja razloga Sto su u industri osnovniizvori sistema otpraSivanja livne | inspekciji FMOIT: | emisija PCDD/F provesi u pogonu platforme Visoke peéi 6 mjeseci od dana | aglomeracie i u pogonu Elektro pet. | Mjerenja Ge se raditiu skladu | izdavanja struénjaciiz ove oblast navode ranije sa vazetim Pravirikomo | okolinske dozvole | navedene izvore PCDDIF, dok se monitoringu emisija u zak proces u visokoj peéi ne smatra FBIM. Mjera Ce se prolongirati izvorom emisije PCDDIF u sluéaju da nije moguée U sluéaju da FMOIT ne pritvati gore ispostovati zantjeve navedeni prijediog, kako bi se potvdile Pravilnika sve dok se ne \rijednosti emisija PCODIF na steknu neophodni uvjet dirnnjaku sistema ofprasivanja tive platforme Visoke peti, izveno je imjerenje PCDD/F na dimnjaku sistema otprasivanja lvne platforme Visoke peti dana 29,8,2019,0éekujemo - izvje8tajo provedenom mierenju 1.8 Celiéana | 1.5.1 Uraditi analizu uticaja_| Godina dana od Izvrseno je mjerenja vibravja od stane aktivnosti ArcelorMittal | dana izdavanja___ Mk — Institut 2a materale | Zenicana pucanje zidova | okolinske dozvole. | konstrukoije Sarajevo na vige lokacija ‘stambenih objekata u na Celiéani, te u blizini stambenih neposrednoj blizini pogona objekata u naseju Tetova, Ogekujemo Geligane izradu studije o analiziuicaja aktivnosti U izradu Projektnog zadatka ArcelorMittal Zenica na pucanje zidova ukljit i Strugnu siuzbu stambenih objekata w neposredno| POGON OPIS MJERE ROK ZA IZVRSENJE MJERE STATUS REALIZACIJE SA ‘August 2019. Grada bizini pogona Celéane. Napominjemo, dau posliednje dvje godine nie bilo pritu2bi od strane lokalne zaedhice na Ducanje zidova nti na pojavu vbracia ‘bliin! kuéa u zoni Celiéane | 2. PREVENTIVNE MJERE 24 2.1.1 Plan odréavanja - ArcelorMittal | izraditi godignji_ plan Zenica odrzavanja za _instaliranu opremu za smanjenje emisija U zrak na_godignjem nivou i pratiti realizacilu odréavanja U sklopu odrzavanja takoder visti redovno. — mjerenje vibracija na —_instaliranoj Siaini zadatak Plan odréavanje se priprema za svaku osiovnu godinu i prati se realizacija ‘stog u skladu sa integralnim sistemom Uupravijanja kvalitetom ISO 9001 i 18014001 214 Standard kvaliteta - voditi procese proizvodnje u skladu sa_procedurama ISO 9001 i1SO 14001 ‘Staini zadatak opremi. 2.1.2 CIP - definisati plan za | Staini zadatak | Definisan plan za Kontinuirana kontinuirana —_poboljfanja poboljsanja i redovno se prati (CIP) i pratiti realizaciu istih realizacija istog 2.1.3 AMS —- —provoditi | Staini zadatak | Kompanija provedi odravanje AMS. odrzavanje sistema za Zbog problema sa AMS, Kompanija je kontinuirani ‘monitoring donijela stratesku odluku da u sklopu emisija u zrak u skladu sa projekta ugradnje novi sistema na zahtjevima zakonske Koksari i Aglomeracij izvréi zamjenu regulative ‘AMS-a kako bi osigurala dostupnost i validnost prcuplienih podataka Takode osim projekata nalozenih u tatkama 12.1.11.31. Kompanja ce iawStu 2018. nadegranjai | unapriegenje AMS na viosokoj pti _esitani, 2 42020. godin na energetic Procesi se vode u skladu sa | procedurama ISO 9001 1180 14001, U | Secembru 2018, zavren | receriikacion aut za standard ISO | 14001:2018 i kontroni audit 2a SO 9001:2015 3. TEHNICKO — TEHNOLOSKE MJERE 3.7 Koksara [31.1 Proces zagrijavanja koksne baterije — vodit proces koksovanja. i | zagrijavanja baterije u skladu sa tehnoloskim upustvima, ‘Staini zadatak Proces zagrijavanja baterje se vod u skladu sa tehnologkim uputstvima u vidu regulacije potronje koksnog plina, distribucija temperatura (1218°C), | hidrauligki rezim rada baterije 3.1.2 Keramicko zavarivanje koksnih peéi ~ napraviti plan zavarivanja koksnih pedi po prioritetima i realizovati iti ‘Stalan zadatak Stalna aktivnost ~ prineipijeino 1 peé sedmiéno, u 2018 izvrSeno kerami¢ko zavarivanje 87 koksne peti (kompletna kampanja) 76 interventna zahvata (selektivno djelimigno zavarivanje prema potrebi) 3.1.3 Proces Koksovanja — emisije U zrak se mogu ‘smanjit kvalitetnim odrzavanjem — pogona i postrojenja i vodenjem procesa uu skladu sa |tehnoloskim upustvima ‘Stalni zadatak Proces koksovanja se vodi u skladu sa tehnolo8kim uputstvima kao i kvaiitetnim odrZavanjem pogona i Postrojenja - detalii o odréavanju | pogona i postrojenia dati u prilogu. Sistem regulacije Rok za realizaciju: 31.12.2020. Potelo se sa aktivnostima na poboljsanju regulacije pritiska Koksnog | plina u koksnim pecima. Na postojeéo| fF ROK ZA _ ‘STATUS REALIZACHE SA POGON ‘OPIS MJERE IZVRSENJE August 2019. ‘MJERE Rok za ugradnju sistema bateri nije moguée ugraditi sistem ‘automatske regulacije automatske regulacije koksnog plina koksnog plina na pecima: kraj nna peéima bez izuzetno visokin 2020. godine ulaganja. ArcelorMittal radi na nizu ‘manjih projekata u clu unaprijedenja regulacie pritiska plina na baterii kao Sto je poboliganje rada bypass-ai ugradnja aktuatora na sabimnike koksnog plina i aktuatora na sistem loZenja koksnog plina éime je poboljSana regulaciji pritisak u sabirnim ___| kolektorima na baterj i u podrumu. 345 Besprasinsko | D0 07. januara zapotela - potrebno je tiskivanje koksa 2022 pripremiti studju izvodiivost iz razloga '5t0 ovaj projekat nije izvodljivi na koksnoj baterji AM Zenica 32 Trenuino nije moguée Aglomeracija | predvidjeti tehnicko- tehnoloske _miere koje bi | mogle uticati na smanjenje cemisija u zrak. 33, Visoka [3.3.1 Duvnice- implementirat | Stalni zadatak | REALIZOVANO pee projekat smanjenja broja | Implemetiran projekat smanjena broja izgorenih duvnica ina taj izgorenin duvnica. Smanjen bro| agin smanjti broj vanrednin izgorenih duvnica sa 56 u 2017. godini situacija emisije prasine iz 1a 6 izgorenih duvnica u 2018. godin ogona Visoka peé. Kao preventivna mjera planirana nabavka i izmjena svih 20 duvnica u _ remontu planiranom za 2018. godinu. 34 Celgéana | 3.4.1 Emisije pragine iz Stalni zadatak | REALIZOVANO miksera - ograniéiti brzinu Ograni¢ena je brzina uljevanja tetnog ujevanja teénog gvozda u | gvo2da u mikser. Izdata instukcija da mikser kako bi se poveéao se poveéa vrijeme uljeva sa 5na 7 stepen zahtvata na rminuta po kazanu. mikserskom postrojenju Ova mjera je trenutno tehni¢ko-tehnoloska —mjera kojom se povetava efikasnost postojeteg sistema za _otprasivanje miksera dok se ne realizuje | mjera pod tatkom 4.4.1 __| ‘3.4.2 CaF topitelj- razmotr | 6 mjeseci od dana | REALIZOVANO moguénost _postepenog | izdavanja Uoku 2017. godine dostignuto smanjenja ili zamjene CaF | okolinske dozvole | smanjenje udjel CaF2 od 40% od topitelia sa drugim Lukupne kolisine topiteja, zamjenom materijalom u ciju smanjenja vog topitelia sa materijalom na bazi emisia fuorida, Al,Os koje povolniji sa aspekta zaStite na radu, zastte okoline kao i ‘agresivnosti prema vatrostalnom ozidu. Dalje smanjenie nije reaino, 34.3 Buka- kontrolirai | 6 mjeseci od dana | REALIZOVANO ispustanje pare iz kotlova. | izdavanja Ugradena zastita od buke. Ugraditi za8titu od buke na | okolinske dozvole | Dalje poboljSanje smanjenja emisije .amfarima’ kotlova utilizatora uke iz pogona Geliéana odnosi se na dale unaprijedenje sistema za kondenzaciju pare koja nastaje u | kotlovima utlizatorima BOF Geligane 35 ‘3.5.1 Energetska efikasnost | Stalni zadatak | Korsil se maksimalna koligina internih POGON ROK ZA OPIS MJERE IZVRSENJE MJERE ‘STATUS REALIZAGIJE SA ‘August 2019, Valjaonice ~ Koristiti 8to je moguée vige intern plinova. za sagorijevanje u SALEM peci kako bi se smanijle ukupne emisje SOz i CO; iz ArcelorMittal Zenica te kako bi se povecala energetska efikasnost plinova na Salem pedi kako bi se | smanjile ukupne emisije $02 i CO2 iz | ArcelorMittal Zenica te kako bi se Povetala energetska efikasnost. Spaljivanje koksnog plina je 0% i svi se interni gasovi maksimalno iskoriStavaju 36 Energetika Trenutno moguée predvidjeti tehnigko- tehnoloske mjere koje bi mogle uticati na smanjenje emisija u zrak jer je isto vezano za buduce planove rekonstrukcije pogona Energetika i za strategiu grijanja Grada Zenica nije a7 Saobra¢aj 37.1 Godignja registracija vozila~ vrSiti _registraciju vozila u skladu sa zakonskim zahtjevima ‘Stain zadatak Visi registraciju vozila u skladu sa ‘zakonskim zahijevima 4. MJERE ULAGANJE ~ CAPEX MJERE ZA KOJE JE NEOPHODNO INVESTICIONO “4.1 Koksara 4.1.1 Projekat Rok za ‘odsumporavanja koksnog | dokazivanje plina cemisija: kraj Ukoliko se na Toplani izgrade novi plinski kotlovi za potrebe ArcelorMittal Zenica i vr8i se 'sporuka toplotne energije za grad Zenicu, i ako se odvede koksni pin na Valjaonike peGi, na Aglomeracijy i Topianu, onda emisje na svim izvorima goje se koristi koksni pin ne smiju preéi graniéne vijednosti emisija definisane zakonskom regulativor FBIH, Ukoliko se desi da su emisije ‘SO2 iz izvora koji korste koksni pli kao gorivo iznad GVE kompanija ArcelorMittal Zenica je obavezna poduzeti Imjere za smanjenje emisia SOsiz ovih izvora Za nove kotlove predvigeno postrojenje za ‘dsumporavanie i emisiie S02 €e biti daleko ispod granignin vijednosti za nova Postrojenja. Imajuei u vidu da je Toplana najvedi izvor emisija SO,, te da su emisije S02 u Aglomeracii Valjaonicama ispod GVE i da SO: kraj 2019.godine. se u Koksari realizacijom marta 2019 god Rok za definisanje dodatnih mjera za smanjenje emisija | Realizacija mjere u toku, | Dokazivanje emisija u toku, | january 2018 i maju 2018 , ali se Provodenjem mjere ugradnje gasnih kotlova na Energetic! | ugradnjom sistema za odsumporavanje emisije ‘S02 6e biti znatajno smanjene. Emisije SO» u drugim pogonima ispod graniéne vrjednosti. Povigene emisije ‘S02 na Koksari u oktobru 2017. provode dodatne tehnoloske mjere za dovodenje istin unutar zakonom propisanih vrijednosti POGON OPIS MJERE ROKZA IZVRSENJE rojekta ugradnje novog sgasnog kotla za potrebe proizvodnog procesa dobiia {ci koksni pin onda se ne mode rei da se ukupne emisije SO: iz AMZa nese smanjt Ukoliko se ne dokaze smanjenje SO. krajem marta 2019. onda se moraju Poduzeti dodatne mjere za smanjenje. _ MERE _ ‘STATUS REALIZACHE SA ‘August 2019. 4.4.2 Nabaka | ugradnja novih ramova na vratima koksrih peéi — napraviti plan grade | realizirat ist Rok za izradu plana ugradnje: 6 | mjeseci od dana | izdavanja okolinske dozvole Rok za realizaciju plana: 20 mjeseci (0d dana izdavanja okolinske dozvole ~| Realizacija mjere u toku, Izraden plan nabavke i ugradnje novin ramova na vratima koksnih pe¢i. U 2017. godini izvrSena zamjena 26 ramova, a u 2018, godini 28 ramova plan, planirana je nnabavka deset (10) ramova za koksne peéi ddo kraja prvog kvartala 2020, godine i ist Ce biti zamjenjeni po potrebi. Aktivnost se | nastavijia 413 visti ugradnju nove | Kraj 2076 REALIZOVANO zasipne madine _ ae 4.1.4 Sanacija kolske vage | Kraj 2016 REALIZOVANO kroz projekat ,ugradnja nove zasipne masine" | 4.1.5 Nabaviti i ugraditi | Kraj 2017 REALIZOVANO gasni kotao za potrebe proizvodnog procesa ogona Koksara. Realizacijom ovog projekta ce se postic stabiniji proces proizvodne u pogonu Koksara, a samim tim i smanjenje nekontrolisanih emisja i boli rad postroenja za pretis¢avanje otpadnin oda iz pogona Koksara (biohemia). Takoder, ovaj projekat ée rezuitirat i smanjenjem tukupnih emisija SO2 iz pogona i postrojenja ArcelorMittal Zenica smanjenjem potrosnie ugala iz RMU Zenica, a ujedno ce se dobiti GiSéi Koksni pin koi '8e korist kao gorivo u pogonu Energetica, (Ovaj kotao radi po potrebi (oko 10 dana u godini). Gasni kotao za potrebe proizvodnog procesa koksare se smatra tehnidko-tehnoloskim Kotao ugraden i pusten u rad kraj 2017 | = potetak 2018, kotao se u 2018. godin nije kotristio vi8e od 10 dana, POGON OPIS MJERE ROK ZA IZVRSENJE MJERE STATUS REALIZACIJE SA ‘August 2019. postrojenjem za smanjenje ‘emisija i prema toplotno} snazi spada u mala postrojenja za sagorijevanje (kao kuéno loziste). Buduc! da se za kuéna lozista ne traze dodatni zahtjevi tako da nema potrebe ni za dodatne Zahtjeve za ovo postrojenje. a2 Aglomeracija 421 Nabaviti i ugraditi Hibridni filter na maginu SMS Rekonstrukcja . ESP4 u Hibridni fiter 1 prespo|_na ma8inu br. 5 (prva_sekcija ESP, 2,6 sekcije vrecastifter sa instaliranim sistemom miaznica izmedu ESP i sekcie vretastog fitera za doziranje aditiva. Efekat Ce biti uo sklady sa BAT Preporukama —_(smanjenje emisija prasine, POP’s | SO2). U toku je probno pustanje u rad hibridnog fitera potrebno je defiisati adtive za smanjenje emisia SO2 i POPs 30. juni 2017 | REALIZOVANO Hibridni fer pusten u rad 09.03.2017. Emisije prasine ispod 10 mgiNm3, SO2 od 90 do 150 mg/Nm3, PCDDIF _znaéajno ispod graniénin vrijednostii kreéu se od 0,063 do 0,005 ngITEQINMS. 42.2 Nabaviti i ugraditi Hibridni filter na maginu SM6 Rekonstrukoja ESP u Hibridni fiter i prespoj SM-6 (ESP i vrecasti iter sa instaliranim sistemom mlaznica izmedu ESP i sekcije vreéastog tera za doziranje aditva, Etekat treba biti u skladu sa BAT Preporukama —_(smanjenje emisija prasine, POP's i SO>). U_ tok pustanja u rad hibridnog fitera_definisati aditive za smanjenje emisja 802i POPs 4.2.3. Nabaviti | ugradi Hibridn/ filter na maginu SM-4 Rekonstrukija ESP u Hibridni fiter i prespoj SM-4 (ESP i vrecast fiter sa instaliranim sistemom mlaznica izmedu ESP i sekcije vrecastog fitera za doziranje aditiva. Efekat treba bili u skladu sa BAT | Conclusions (smanjenje Realizacija: 24 mjeseca od datuma izdavanja okolinske dozvole Rok za izradu plana realizacije: 12 mjeseci od datuma izdavanja okolinske dozvole Rok realizacije plana: kraj 2021 godine Realizacija mjere u toku. Zapotela realizacija ovog projekta Ugovor potpisan 07.08.2018. | Ofekivani datum zavréetka decembar | 2019. Rok za realizaciju produzen bog provodenia testiranja sa doziranjem Sorbacal na hibridnom fier SM.-5 u ciju zastitte elektroda i dalje redukcije SO2 i drugih polutanata, ‘odnosno efikasnost ovog rijesenja. Konaéna odluka je da se u dijelu elektro fitera u prvoj sekeiji Hibridnog ftera ugrade elektrode od nehrdajueg Celika, te da se ne ide sa doziranjem Sorbacala Pripremijen plan za sinter maginu br. 4 Kompanija planira odredenim mjerama +] poveéanje produktivnostina sinter maginama br. 5 16 kako bi se eliminirala potreba za sinter maginom broj 4 | Planirano je da se u julu 2020. godine obustavi rad sinter magine broj 4 ROK ZA / STATUS REALIZACWJE SA POGON OPIS MJERE IZVRSENJE August 2019. MJERE ‘emisia pragine, POP’s | SO;). U toku pustanja u rad hibridnog fitera definisati | aditive za smanjenje emisija SO i POPs. | - 3.2.4 Rekonstrukeija ESP | Rok za detaljan _Pripremijen plan za realizacju. U toku na dimnoj strani (strana _| plan realizacije: 12 | izrada prijeloga od strane AM hhladenja aglomerata) u cillu | mjeseci od Istrazivanje i razvoj. Planira se potetak dostizanja emisije prasine | datuma izdavanja_| rekonstrukcije ESP na SM-6 u 2021 i Ispod GVE. ‘okolinske dozvole. | ESP na SM-5 u 2022. godini Rok realizacije najkasnije 12 mjeseci nakon isteka okolinske dozvole. - 43 Visoka | 43.1 Provjeriti ‘2 mjeseci od | Wjera realizovana pee funkcionalnost spaljivanja | dana izdavanja visokopeénog plina na okolinske dozvole | Izvréena ugradnja nove baklie bakijti lzvesiti sanaciju za | visokopeénog plina tokom generalnog siguro spaljivanje, ukoliko | remonta visoke pedi je to potrebno, io tome satiniti detajan strugni izyjedtaj | ist! dostaviti | Inspekcij i FMOIT. 44 Celana | 4.4.1 Provjoriti zahvat Rok za provjeru | Realizacija mjere u toku: dimnih plinova tokom velitine zahvata_| | uljeva u mikser. U sluéaju da | dimnin piinova: 12 | Postojeéi sistem za otprasivanje na je zahvat dimnin plinova mjeseci od dana _| mikserima nema dovoljan kapacitet ispod 90% poduzeti dodatne | izdavanja odsisa. Kako bi se poboljigala mjere kako bi se obezbijedio | okolinske dozvole | efikasnost odsisa, oval izvor je ukljueen zahvat dimnih plinova prema | Rok za realizaciju_ u projekta sekundarnog otprasivanja BAT Conclusions. Efekat dodatnin mjera: 18 | konvertora, ‘otprasivanja pomocu mjeseci od dana vreéastog fitera treba bitiu | izdavanja skladu sa GVE, ‘okolinske dozvole 44.2 ‘Sekundarno | Rok za izbor Realizacija mjere u toku. otprasivanje konvertora — | najbolieg projektovati,izgraditii stavitiu | ponudata | Ugovor potpisan u oktobru 2017. funkciju "sistem —_za | potpisivanje zavrSena izrada projektne ‘sekundarno otprasivanje BOF | ugovora: 6 dokumentacie i zavrSeni gradevinski konvertora cime Ge se | mjeseci od dana _| radovi. Montaza opreme u toku. eliminisati nekontrolisane | izdavanja | Osekuje se zavrsetak realizacije ovog erisije tokom uljeva gvozda i | okolinske dozvole. | projekta do kraja 2019. godine ulaganja starog Zeljeza _u | Rok za BOF, kao i izljeva éelika i | projektovanje, troske iz BOF-a, Ugrateni | ugradnju sistem otpragivanja treba da | puStanje u radi Postigne preko 90% zahvata | dokazivanje dimnih ova. _Efekat | garantovanin otprasivanja pomotu | performansi: 18 vreéastog fitera treba biti u | mjeseci od dana skladu sa GVE. izdavanja - ‘okolinske dozvole_| 44.3 Otragivanje | Do kraja vazenja _ Realizacija nije zapotela. Projekat transportnih sistema _u | okolinske dozvole | planiran 2a 2021. godinu odjeljenju nemetainih, dodataka ferolegura- Modifkacija i popravka ____| sistema otprasivanja - 10 ROK ZA ‘STATUS REALIZACNE SA POGON OPIS MJERE IZVRSENJE ‘August 2018. MJERE ‘ransporinih sistema nemetainin dodataka i ferolegura u ciju smanjenja emisia prasine i dostizanja ___| ve 4.4.4, Pratiti prosjeéne Rok za REALIZOVANO mjeseéne koncentracije | dokazivanjo \zvr8eno praéenje emisia prasine u pragine u dimnim plinovima | odnosno dostavy 2017. u dimnim plinovisa sa gasoéistke BOF Geligane tokom 2017. | Izvjestajao na BOF Geligant godine. monitoringu | Ukoliko koncentracie prasine | emisija Sve vrijednosti emisia su ispod udu prelazile GVE ili ako su | zagadujutih