You are on page 1of 1

DIVENDRES, 6 DE SETEMBRE DEL 2019

el 3 de vuit 15

Cartes dels lectors La redacció d'aquest setmanari es reserva el dret de publicar o no les cartes adreçades al seu director, i el
maquetacio@el3devuit.cat de resumir llurs continguts quan excedeixin de 1.000 caràcters, amb espais inclosos. Per tal que un escrit
sigui publicat a les planes d'opinió ha de venir acompanyat del nom i cognoms del seu autor, adreça, DNI i
el 3 de vuit: C. Papiol, 1 un telèfon de contacte. Tots els escrits es publicaran amb el nom i cognoms del seu autor o autors o, en el
seu cas, amb el del col·lectiu, entitat o empresa legalment constituïts que n’assumeixi l’autoria.
08720 Vilafranca del Penedès

Fe d’errates b) la immensa pressió emocional a què qualsevol persona que es- mena d›agressió i siguem part a l›hora de protegir la lliber-
En la darrera edició del nostre setmanari hi havia dues errates. timi el difunt se sotmet en el moment de decidir sobre aques- tat de qui és agredida. I que no ens faci gens de vergonya re-
D’una banda, al subtítol de la notícia de la pàgina 88 en què es tes qüestions. criminar qualsevol actitud masclista, per petita que sigui (a
parlava del punt de llibre de la Biblioteca Torras i Bages se citava És molt dur decidir que “no vols” que “arreglin i maquillin” la familiars, amics o a qui tinguem al costat), al mig del carrer.
com a autora Montserrat Planas, quan en realitat hi hauria d’ha- persona que has estimat durant quaranta anys (a part de no tenir Dissortadament el que passa a Vilafranca és el mateix que
ver constat “Montserrat Plans”, tal com es publicava correcta- sentit, ja que volíem la caixa tancada, valia 242,13 euros). passa a tot arreu. Espero (o vull confiar) que les denúncies,
ment a l’interior de la notícia. D’altra banda, a la doble pàgina de És molt dur dir que vols el fèretre més barat (Es notarà que és que ara m’avergonyeixen, serveixin per aconseguir que el
Firart hi faltava la fotografia d’una pintora que també hi partici- barat?... Què dirà la gent? Que no ens l’estimàvem…?). Tot i te- que passi a Vilafranca sigui que cap dona sigui agredida i no
pava, de nom Francesca Blasco, de Barcelona. nir-ho molt clar, en aquell moment, quan només feia 3 hores tinguin gens de por de sortir al carrer de la vila, i que això
que la Montse havia mort, ens va costar molt, molt, de decidir. s›escampi per tot arreu i sigui aquesta la notícia del que passa
Morir al nostre país M’imagino que qui no ho té molt clar, hi cau. a Vilafranca.
El 23 d’agost va morir la Montse, amb qui he Preguntes que inevitablement se m’han plantejat: Marc Nogués Andreu
compartit amor i vida durant 40 anys. Primer - Tothom té dret a un enterrament digne? Sant Pere Molanta
que res, vull donar les gràcies de tot cor a totes - Qui no pot pagar 679,84 euros no té dret a fer una vetlla digna
les persones que ens van donar el seu suport i i adequada en un local públic? Agraïment als companys/es de l’Hospital del
escalfor amb la seva companyia. Una abraçada a - Tanta feina deu comportar el “servei de condicionament i Vendrell, Atenció Primària Baix Penedès, Ambu-
totes elles. enferetrament” per valdre 368,81 euros? Vestir una perso- làncies/SEM i Hospital Santa Tecla de Tarragona
Lògicament, vam necessitar utilitzar els serveis na morta pot valdre 81,14 euros ? No deu ser el mateix que Gràcies per tanta estimació que m’heu anat de-
funeraris. “condicionament i enferetrament”? mostrant al llarg dels anys compartits amb tots
Necessito explicar el següent: - Voler incinerar un familiar és un luxe? S’han de tenir uns mí- vosaltres. Heu aconseguit que trobés allò que
1. Degut al fet que la mort de la Montse dissortadament no fou nims diners, ja que el servei i l’urna més barata valen 868,09 sempre he buscat: amor, amistat, generositat, hu-
cap sorpresa, la família tenia molt clar què volia: volíem, sim- euros. manitat i companyonia. Vull agrair-vos “tantes lli-
plement, que tot plegat fos auster, bonic i digne. - És just que segurament hi hagi famílies que hagin de demanar çons” i dir-vos també que a partir de la meva jubi-
2. En la visita a la Funerària, on vam ser atesos amb molta cor- un préstec per poder enterrar dignament un familiar? lació seguireu estant sempre presents al meu cor.
recció i amabilitat, vam demanar l’anomenat “servei bàsic”. - L’Estat ha de clavar el 21% d’IVA al servei per on passarà tot- A reveure!
Em varen donar un full explicatiu i els meus ulls se’n van anar hom algun dia? Paquita Ferré Mañé
ràpidament al final: Total servei bàsic: 2.080,11 €. - Tots som iguals davant la mort? Les Peces (Albinyana)
“Encara!”, vaig pensar. - No hauria de ser el Servei Funerari un servei públic digne i
Ens van anar explicant què incloïa aquest servei bàsic: de qualitat a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes com ho Agraïment de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca
*fèretre (el més barat)………………………….…………..…………553,21€ són, sortosament, la sanitat i l’educació ? La Colla Jove Xiquets de Vilafranca estem con-
*personal organització………………………….…….………………..245,87€ - Té sentit que siguin empreses privades les qui ho gestionin, tents de l’activitat que hem fet durant la festa ma-
*servei recollida: personal, materials, ambulància……..…308,57€ sense haver-hi una alternativa pública? jor 2019. Especialment, de la diada castellera del
*servei de condicionament i enferetrament……….………..368,81€ - Per què tant de luxe superflu als edificis d’Altima a Vilafranca dia 29, on vam recuperar el castell de 7 pisos (en
*vestició amb roba………………..………………………………………..81,14€ i a Sitges, on es fan les incineracions? Per justificar uns preus aquest cas un 3 de 7), que per a una colla modesta
*certificat defunció, impresos varis…..…………………………….62,71€ abusius i sense alternativa? com la nostra és un pas molt important. Gràcies a
*tramitació inhumació o incineració……………………………….62,70€ Amb aquest escrit he volgut explicar un cas absolutament real la implicació de la colla als assajos i a les activitats
*cotxe fúnebre………………………….…………………………………210,23€ i recent. La meva esperança és que animi altres persones a de- d’aquest estiu dins de la campanya de promoció “Atreveix-te! Fes
3. La meva sorpresa va ser veure que en l’anomenat “servei bà- nunciar-ho també i a les forces polítiques d’aquest nostre país el pas!” hem aconseguit aquest preuat objectiu. I també una cana-
sic” no s’hi incloïa la sala de vetlla. a plantejar molt seriosament el tema i a posar-hi remei a curt i lla que il·lusiona i que corona tot aquest esforç i que són el futur de
–No, això va a part. Val 679,84€. llarg termini. la colla. Moltes felicitats!
–Si no volem pagar això, on hem de fer la vetlla? **Vull afegir que, després de dubtes, també vaig contractar el Volem agrair a Xicots i Castellers de Vilafranca el seu suport a les
4. –Volem fer incineració. servei de gestió de tota la paperassa relacionada amb la mort, pinyes del dia 29. També volem expressar el nostre agraïment als
–Esclar, això va a part. Són 626,42€. anomenat “Gestión legal plus”, per 284,35 euros. Res a dir. Me’l castellers amics dels Vailets de Gelida, de la Colla Joves de Valls,
5. –Cal també una urna per a les cendres… van oferir i jo el vaig acceptar lliurement. Però vull constatar dels Minyons de Terrassa, dels Castellers de Terrassa, dels Caste-
–La volem biodegradable. La més barata: 241,67€. que ni el meu cos ni la meva ment tenien ja esma per consultar llers de Sant Adrià i de la Colla Jove de l’Hospitalet, que també van
6. –Recordatoris? altres preus més barats que hi pogués haver en altres gestories. fer mans als nostres castells. Nosaltres anàvem justos de pinya, i
–Gràcies, ja ens els fem. Joan Sàbat Gili sense el seu suport no hauríem pogut tancar-ne una de prou cor-
–Ornamentació del taüt ? Vilafranca recta. En aquest sentit, seguirem treballant per animar més afec-
–No, gràcies, no en volem cap. cionats a apuntar-se a aquesta activitat castellera i seguir creixent,
–Flors? Què passa a Vilafranca? a poc a poc.
–Gràcies. Només en posarem una i la portarem nosaltres. Aquesta és la pregunta que em fan els amics que tinc de fora Tenim dos mesos amb sortides on podrem tornar a portar a plaça
–Música? de la vila en llegir totes les notícies que han sortit sobre les castells de 7 pisos i altres de pendents, com el 5 de 6. Esteu convi-
–Sí, però vindran una cantant i una pianista. agressions masclistes a dones durant aquesta festa major. I dats a viure-ho amb nosaltres!
–Pastes a la sala de vetlla? No, gràcies. jo no puc fer res més que abaixar el cap i morir-me de vergo- Gràcies també als administradors/es de la festa major i a les en-
7. –Volem fer la cerimònia a l’oratori del Tanatori… nya. Fins aquí! Dic prou. Ja estic fart que la lluita feminista titats i comerços amics. I gràcies a tothom que ens ha felicitat i
–Cap problema, però val 135,23€. sigui vista com una cosa de dones. És de totes i tots, i som donat ànims durant aquesta festa major que ja és passat. Cal mi-
8. Resumint: Teníem clarament la intenció de “gastar el mínim” els homes els qui hem de començar a fer proselitisme que rar al futur amb obertura de ment i ànims de millorar la que, sens
per fer un enterrament digne. tots som iguals i que la llibertat personal acaba on comen- dubte, és la millor festa major per a tots nosaltres però sobre la qual
El resultat final va ser de 3.600,85 euros. I això, fent només el ça la llibertat de l’altre. No hem de tolerar cap diferència per arriben, des de fora, veus de cert col·lapse que demanen capacitat
que nosaltres consideràvem el mínim digne. Recordo que en sexe, raça, creença, etc. No hem de permetre comentaris de millorar. La fallida diada de Sant Ramon 2019 n’és un exemple
l’anomenat erròniament “servei bàsic” eren 2.080,11€. ofensius cap a les dones, ni mirades pròpies d’un animal flagrant. Anem amunt!
Vull remarcar públicament dues coses: en zel, i molt menys contacte físic sense el consentiment Manel Trias Vives
a) l’amabilitat i correcció de la noia que ens va atendre. d›elles. Cridem l›atenció a qui ho fa, denunciem qualsevol President de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca

El Penedès
també Sardana per un país
existeix... Fa uns dies vaig poder participar de la Sardana Groga a Vi- difícil d’explicar.
lafranca. L’acte es convocava en defensa de la llibertat dels La situació té una bona similitud al moment del país i del
presos polítics i reclamant el reconeixement de la sardana territori. Hauríem de fer moltes més sardanes per objectius
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la comuns que ens afecten de ple. La vaga dels pagesos per un Hauríem de
Unesco. Sens dubte, dues bones motivacions per agrupar-les preu just pel raïm mereix una acció conjunta, no ja de la pa-
en una única activitat. L’espectacle que es va generar per la gesia o del Penedès, sinó de tot el país. El moviment ha de
fer moltes més
gran quantitat de balladors que érem a la plaça Jaume I va ser ser coordinat i també seguir tothom els passos adequats. Ara sardanes per
d’allò més lluït. Haig de reconèixer que feia un temps que també, amb la Diada a tocar, caldria tenir clar quines són les
no ballava sardanes. Encara que pugui semblar senzill mi- reivindicacions que hem de prioritzar per al país i, sobretot,
objectius comuns
Daniel Garcia rant-ho des de fora, que és com anar en bicicleta i ràpidament qui marca les accions que hem de prendre. Hem demostrat
et vindrà a la memòria com fer-ho, no deixa de tenir la seva amb escreix que el poble sap mobilitzar-se, però ens falta no
Peris complicació. Cal estar atent als canvis i seguir qui compta. perdre les principals fites que ens han guiat fins ara. Es poden
www.danielgarciaperis.cat La germanor que acompanya els sardanistes és encomiable tenir matisos i cadascú col·laborar des de les seves possibili-
i et concentra en un objectiu comú. Es genera una comunió tats, però la referència ha de ser inequívoca i diàfana.