You are on page 1of 12

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.09.11 10:45:20
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
40365
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3421

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταργούμενου Δήμου με βάση τη σχετική έκθεση απο-


γραφής- αποτίμησης της περιουσίας του καταργούμενου
Αριθμ. οικ.119036 δήμου από τον ορισμένο ορκωτό-ελεγκτή πραγματοποι-
Kατανομή της περιουσίας του καταργούμενου εί την κατανομή της περιουσίας στους νέους δήμους με
Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (άρθρο 18 παρ. 3 του απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
ν. 4623/2019). Κυβερνήσεως, χωρίς να απαιτείται έγκρισή της από το
δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 6. Το με αριθμ. πρωτ. 26038/09-04-2019 έγγραφο του
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διάσπαση Δήμων –
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ
Έχοντας υπόψη: 43Α΄)» με το οποίο ζητήθηκαν στοιχεία των μελών που
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ θα συγκροτήσουν τις οικείες Επιτροπές της παρ. 3 του
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη- άρθρου 157 του ως άνω νόμου.
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 7. Την 39428/21-05-2019 απόφαση του Υπουργού
Καλλικράτης». Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Κατανο-
2. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/ μής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-
27-10-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη- Βελβεντού Ν. Κοζάνης».
8. Την 71592/21-05-2019 απόφαση του Συντονιστή
σης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας».
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
3. Την 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Μακεδονίας με την οποία ανατέθηκε στον αρμόδιο
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26- 05-2017) με την
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης ο διορισμός ορκωτού
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Δι-
ελεγκτή – λογιστή στον καταργούμενο Δήμο Σερβίων –
οίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο κος Μιχελάκης
Βελβεντού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
Βασίλειος του Πολυκάρπου. 76 παρ. 5 του ν. 3436/2006 (ΚΔΚ), έπειτα από το με αριθμ.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158 του πρωτ. 38682/20-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ- τερικών.
φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 9. Την 1209/2019 (ΑΔΑ:6ΩΘΠ7ΛΨ-9Γ9) απόφαση της
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνι- Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας
κού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», όπως Κοζάνης με την οποία ορίστηκε ως ορκωτός ελεγκτής –
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες λογιστής, ο Χρήστος Παπαδημητρίου, στον οποίο και
προβλέφθηκε η διάσπαση του Δήμου Σερβίων – Βελ- ανατέθηκε η σύνταξη της έκθεσης απογραφής και απο-
βεντού και η σύσταση των νέων Δήμων Σερβίων και τίμησης της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερ-
Βελβεντού. βίων-Βεβλεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ άρθρου 157 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄).
134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερι- 10. Την 79516/06-06-2019 απόφαση του Συντονιστή
κών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξι- της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μα-
οδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ανα- κεδονίας και Προέδρου της Επιτροπής με την οποία
φορικά με τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των άρθρων ορίστηκαν υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
155 και 157 του ν.4600/2019 (Α΄43) και ειδικότερα τις Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ως βοηθητικό προσωπικό
διατάξεις της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με τις για τη διοικητική υποστήριξη του έργου της εν λόγω
οποίες η αρμόδια Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του Επιτροπής.
40366 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3421/10.09.2019

11. Την 79255/05-06-2019 απόφαση του Συντονιστή 14. Τα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεων της εν
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μα- λόγω Επιτροπής.
κεδονίας και Προέδρου της Επιτροπής με την οποία ορί- 15. Την από 10-08-2019 έκθεση απογραφής και αποτί-
στηκε οι νεοκλεγέντες Δήμαρχοι των Δήμων Σερβίων μησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του
και Βελβεντού να συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή καταργούμενου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού συνταχθεί-
ως άτυπα μέλη. σα από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, Χρήστο Παπαδη-
12. Τις 3337, 3338, 3339 και 3341/31-05-2019 αποφά- μητρίου, η οποία παραδόθηκε στην Επιτροπή Κατανομής
σεις του Δημάρχου Σερβίων- Βελβεντού με τις οποίες Περιουσίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134)
ορίστηκαν υποεπιτροπές από υπαλλήλους του Δήμου
16. Το με αριθμ. 10/22-08-2019 πρακτικό της εν λόγω
αυτού για την υποβοήθηση του έργου του ορκωτού
Επιτροπής με το οποίο διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε η
ελεγκτή-λογιστή.
ως άνω έκθεση του ορκωτού λογιστή για την κατανομή
13. Τις με 112575 (ΦΕΚ 3208/Β΄/22-08-2019), 112571 της περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων –
και 112582/08-08-2019 αποφάσεις του Συντονιστή της Βελβεντού στους νέους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μα- και οριστικοποιείται με την παρούσα απόφαση.
κεδονίας με τις οποίες εγκρίθηκαν και στάλθηκαν για Για τους λόγους αυτούς
δημοσίευση οι αποφάσεις για τους μεταβατικούς ΟΕΥ Η Επιτροπή Κατανομής της Περιουσίας του Καταργού-
των νεοσύστατων Δήμων Βελβεντού και Σερβίων, καθώς μενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, αποφασίζει:
και η απόφαση κατανομής του προσωπικού σε αυτούς Την κατανομή της περιουσίας στους νέους Δήμους
αντίστοιχα. Σερβίων και Βελβεντού ως εξής:

I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Δήμος Σερβίων 545.319,93 254.699,73 290.620.20
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δήμος Σερβίων 62.743,53 62.743,47 0,06

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Δήμος Βελβεντού 58.221,71 20.215,20 38.006,51
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δήμος Βελβεντού 0,00 0,00 0,00

2. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Δήμος Σερβίων 18.212.6782.30 0,00 18.212.6782.30
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Δήμος Σερβίων 40.600.583,65 13.040.783,16 27.559.800,49
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ.
Δήμος Σερβίων 0,06 0,05 0,01
Τεύχος B’ 3421/10.09.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40367

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Δήμος Σερβίων 744.562,98 744.562,81 0,17
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Δήμος Σερβίων 1.343.043,66 494.857,30 848.186,36
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δήμος Σερβίων 1.628.041,60 399.280,34 1.228.761.26

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Δήμος Βελβεντού 5.714.408,13 0,00 5.714.408,13
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Δήμος Βελβεντού 20.111.487,40 6.416.182,29 13.695.305,11
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ.
Δήμος Βελβεντού 999.075,03 575.701,57 423.373,47
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Δήμος Βελβεντού 378.077,50 378.077,40 0,10
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δήμος Βελβεντού 1.186.727,14 364.159,20 822.567,94
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 10-08-2019 έκθεση απογραφής του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή η αξία των
Επίπλων και Λοιπού εξοπλισμού του ανωτέρω πίνακα δεν είχε διαχωριστεί ανά δημοτική ενότητα έως την ανωτέρω
ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης. Στη συνεδρίαση της από 21/08/2019 της Επιτροπής αποφασίστηκε ομόφωνα
η συγκρότηση επιτροπών από υπαλλήλους των δύο νεοσύστατων Δήμων για την καταγραφή των επίπλων και του
λοιπού εξοπλισμού και η παράδοση των στοιχείων αυτών στον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτή- λογιστή για την τελική
απογραφή τους στη δεύτερη τροποποιητική-συμπληρωματική έκθεση. Έως τότε, η αξία των επίπλων και του λοιπού
εξοπλισμού θα εξακολουθεί να φαίνεται ως περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Σερβίων με παράλληλη εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 18 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄).
3. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ KAI ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ €4.206.185,23
Την 31.7.2019 υπήρχαν έργα υπό εξέλιξη και προκαταβολές για την κτήση παγίων στοιχείων συνολικής αξίας ευρώ
4.206.185,23. Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και της παρ.8 του
άρθρου 18 του ν.4623/2019 προκύπτει ότι ο Δήμος Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος του καταργούμενου Δήμου,
θα συνεχίσει την εκτέλεση των έργων και την υλοποίηση όλων των ενεργών συμβάσεων, καθώς και την είσπραξη
και την καταβολή όλων των απαιτήσεων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων, αποδίδοντας τα έργα αυτά μετά την
ολοκλήρωσή τους στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του
άρθρου 157 του ν. 4600/2019.
4. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΒΛΈΨΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Κατανέμεται η συμμετοχή
1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 133.910,50 100,00% 133.910.50 0,00 εξ ημισείας μεταξύ των
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ νεοσύστατων Δήμων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
2 4.402,06 100,00% 4.402,06 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
40368 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3421/10.09.2019

Κατανομή με κριτήριο του


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
μέγεθος του πληθυσμού του
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
3 44.020,55 62,50% 44.020,55 0,00 κάθε Δήμου
ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ : 76,75%
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ. ΒΕΒΛΕΝΤΟΥ:23,25%
ΜΑΡΜΑΡΑ Κ/Ξ
4 21.328,50 10,00% 21.328,50 0,00 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ Α.Ε.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
5 ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 6.576,00 48 μερίδια 6.576,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
6 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- 12.000,00 12,00% 12.000,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Ε.
Κατανομή με κριτήριο
τον αριθμό των μετοχών
που κατείχε κάθε Δήμος
7 ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 2.842,10 4,31% 0,00 2.842,10
πριν τη συνένωση που
επήλθε με τον ν.3852/2010
«Καλλικράτης»
225.079,71 222.237,61 2.842,10

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΡΧΙΚΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ (31/07/2019)
(02/01/2019) 31/07/2019 ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
2.209.177,55 1.998.791.70 86% 1.718.960,86 279.830,84
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΑΡΧΙΚΩΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ (31/07/2019)
(02/01/2019) 31/07/2019 ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
261.375,31 255.829,94 86% 220.013,75 35.816,19
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
A/A XΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.7.2019
31.7.2019
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
1 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 41.125,59 0,00 41.125,59
2 Απαίτηση από επιστροφή ΦΠΑ χρήσης 2013 86.250,00 86.250,00 0,00
3 Υπόλογος διαχειριστής 259,59 0,00 259,59
Σύνολο 127.635,18 86.250,00 41.385,18
Η είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων θα γίνει από τον νέο Δήμο Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος του καταρ-
γούμενου Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.4623/2019 και τα εισπραχθέντα ποσά
θα επιμεριστούν στο σύνολο των νέων Δήμων.
7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 31.7.2019

1 ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΤΟΥ - ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ 1.782,66


ΣΥΝΟΛΟ 1.782,66

Α/Α ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 31.7.2019

1 ΖΗΝΩΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 55.181,92


Τεύχος B’ 3421/10.09.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40369

2 ΔΕΛΒΙΖΗ 203.104,70
ΣΥΝΟΛΟ 258.286,62

8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ποσά αδιά-
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑ- ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ειδικευμένα θετης Ανειδίκευτα Παρατήρηση
ΙΔΡΥΜΑ ΡΙΑΣΜΟΥ 31.7.2019
ΣΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ
(493-540014-78) 1.105.880,35 413.740,00 148.949,92 543.190,43 ΚΟΙΝΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ (493-540022-86)
0,02 0,00 0,00 0,02 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
2265 210.210,45 210.210,45 0,00 0,00 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ALPHA
860.00.2002014190 41,50 0,00 0,00 41,50 Δ.ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ- (493/540406-17
1.712,72 1.712,72 0,00 0,00 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ
ΠΕΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERSIP)
EUROBANK ΤΡΑ- (0026-0717-19-
515.194,19 515.194,19 0,00 0,00 Δ.ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΠΕΖΑ 0101190626)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
7714 687.377,67 0,00 687.377,67 0,00 ΚΟΙΝΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
2.520.416,90 1.140.857,36 836.327,59 543.231,95

Αναφορικά με τους κοινούς λογαριασμούς που εμφαίνονται στον ανωτέρω πίνακα ο επιμερισμός των ποσών θα
γίνει στους νέους Δήμους με το κριτήριο του μέγεθος του πληθυσμού αυτών, βάσει της διάταξης της παρ. 5 του
άρθρου 18 του ν. 4623/2019 και συνεπώς το 76,75% στο ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ και το 23,25% στο ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
Σημειώνεται ότι: Από τα ανωτέρω διαθέσιμα προς διανομή στο Δήμο Βελβεντού θα παρακρατηθεί ποσό 129.000,000
ευρώ (λόγω δωρεάς προς το κληροδότημα Παπαναστασίου), το οποίο θα κατανεμηθεί προς τους δύο Δήμους με
βάση το πληθυσμιακό κριτήριο, ήτοι το 76,75% στο ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ και το 23,25% στο ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
IΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Οι κατά την 31.7.2019 μη αναλωθείσες σε έργα ή δαπάνες ή προμήθειες, ληφθείσες επιχορηγήσεις καθώς και η
αξία των μη αποσβεσμένων κατά την ίδια ημερομηνία (31.7.2019) υπολοίπων των αναλωθέντων σε έργα, προμή-
θειες, δαπάνες ληφθεισών επιχορηγήσεων, ανέρχεται σε ευρώ 35.731.428,77. Ο επιμερισμός του κονδυλίου έγινε
κατά ένα μέρος με βάση τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και της παρ.8 του άρθρου
18 του ν.4623/2019 από τις οποίες προκύπτει ότι ο Δήμος Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος του καταργούμενου
Δήμου, θα συνεχίσει την εκτέλεση των έργων και την υλοποίηση όλων των ενεργών συμβάσεων, καθώς και την
είσπραξη και την καταβολή όλων των απαιτήσεων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων, αποδίδοντας τα έργα αυτά
μετά την ολοκλήρωσή τους στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου
1 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και κατά το υπόλοιπο μέρος με βάση τη χωρική αρμοδιότητα, ήτοι ποσό ευρώ
25.854.109,07 στο Δήμο Σερβίων και κατά ποσό ευρώ 9.877.319,71 στο Δήμο Βελβεντού.
2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η πρόβλεψη αποζημίωσης του συνόλου του προσωπικού (ΙΔΑΧ) του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού για συνταξιοδό-
τηση υπολογισμένη κατά την 31.8.201,9 ανέρχεται σε ευρώ 127.542,98. Ο επιμερισμός του ποσού θα προσδιοριστεί
ανάλογα με την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε κάθε συνιστώμενο Δήμο, ο οποίος αναμένεται να οριστικοποιηθεί
με την έκδοση σχετικού ΦΕΚ. Στη δεύτερη και τελική έκθεση θα γίνει ο επιμερισμός του ποσού της πρόβλεψης
στον κάθε συνιστώμενο Δήμο.
3. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τα υπόλοιπα των δανείων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού αφορούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και
λήφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τον πρώην Δήμο Σερβίων πριν την συνένωση του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και
συνεπώς θα επιμεριστούν σε αυτόν. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των δανείων ανά λογαριασμό:

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


Α/Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31.7.2019 1.8.2019-31.12.2019

1 ΤΠ&Δ 7876 2.819,49 274,74 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ


40370 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3421/10.09.2019

2 ΤΠ&Δ 7877 53.849,80 3.097,69 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ

3 ΤΠ&Δ 7878 122.283,97 8.690,60 Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ

4 ΤΠ&Δ 7879 83.584,05 5.940,23 Δ. ΣΕΡΒΙΩΝ

5 ΤΠ&Δ 7880 281.787,10 9.026,76 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ

6 ΤΠ&Δ 7881 618.706,48 17.053,12 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ

7 ΤΠ&Δ 7882 60.100,84 1.205,79 Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 1.223.131,71 45.288,91

4. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι υποχρεώσεις του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού σε προμηθευτές κατά την 31.7.2019 ανέρχονται σε ευρώ
3.778.260,18. Ο επιμερισμός του ποσού αυτού θα γίνει κατά ένα μέρος για τα υπό εξέλιξη έργα με βάση τις δια-
τάξεις της παρ.11 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και της παρ.8 του άρθρου 18 του ν.4623/2019 από τις οποίες
προκύπτει ότι ο Δήμος Σερβίων είναι ο καθολικός διάδοχος του καταργούμενου Δήμου και για το υπόλοιπο με βάση
το κριτήριο του μεγέθους του πληθυσμού των δύο Δήμων, δηλαδή Δ.ΣΕΡΒΙΩΝ 76,75% - Δ.ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 23,25%.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ
Οι υποχρεώσεις του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού από φόρους και τέλη κατά την 31.7.2019 ανέρχονται σε ευρώ
253.332,52 και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν 3986/2011 444,00
ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΌ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΑΙΡΕΤΩΝ 550,38
ΟΓΑ ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 815,20
ΦΟΡΟΣ 20% ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 53.392,93
ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20% 235,62
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11.921,94
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1% ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.487,84
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 48.736,11
ΕΝΦΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 50.865,43
ΕΝΦΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2015,2016 ΚΑΙ 2017 6.254,34
ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΦΠΑ 76.785,44
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΆΛΛΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 843,29
Σύνολο 253.332,52
Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και της παρ.8 του άρθρου 18
του ν.4623/2019 προκύπτει ότι ο Δήμος Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος του καταργούμενου Δήμου, υποβάλλει
οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή δήλωση σε ασφαλιστικό φορέα, εφόσον απαιτείται. Τα ποσά που εισπράχθηκαν
ή και/καταβλήθηκαν, επιμερίζονται, στο σύνολο των νέων δήμων.
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ € 30.773,31
Οι υποχρεώσεις του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά την 31.7.2019 ανέρχονται σε
ευρώ 30.773,31 και αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ
1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 4.290,46
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
2 164,52
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Τεύχος B’ 3421/10.09.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40371

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ


ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
3 7.124,78 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0824
ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
4 ΚΥΤ 747,67
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
5 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 1.896,78
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019-ΙΟΥΛΙΟΣ 2019.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
6 Τ.Π.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 3.189,63
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
7 ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ ΕΡΓ. 76,53
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
8 698,40
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
9 ΤΕΑΔΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 3.551,47
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
10 ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 551,59
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
11 ΤΣΜΕΔΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2.461,17
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
12 ΤΥΔΚΥ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) 6.020,31
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
30.773,31
Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και της παρ.8 του άρθρου 18
του ν.4623/2019 προκύπτει ότι ο Δήμος Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος του καταργούμενου Δήμου, υποβάλλει
οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή δήλωση σε ασφαλιστικό φορέα, εφόσον απαιτείται. Τα ποσά που εισπράχθηκαν
ή και/καταβλήθηκαν, επιμερίζονται, στο σύνολο των νέων δήμων.
7. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ € 781.572,78
Οι υποχρεώσεις του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού σε διάφορους πιστωτές κατά την 31.7.2019 ανέρχονται σε
ευρώ 781.572,78. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το υπόλοιπο του διάμεσου λογαριασμού διαχείρισης των
κληροδοτημάτων ποσού ευρώ 231.119,41, το οποίο αντιστοιχίζεται με ισόποση αξία που είναι κατατεθειμένη σε
δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις και περιλαμβάνεται στο ομώνυμο κονδύλι του Ενεργητικού. Στον παρακάτω
πίνακα παρατίθεται ανάλυση:
A/A ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.7.2019
1 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 24.402,17
2 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 495.295,53
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.823,84
3 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 260.051,24


4
Σύνολο 781.572,78
Αναφορικά με τα ποσά στα υπό στοιχ. 1,2 και 3 του ανωτέρω πίνακα εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου
18 του ν. 4623/2019 συνεπώς επιμερίζονται στο Δήμο Σερβίων, ως καθολικό διάδοχο του καταργούμενου Δήμου.
Ως προς το ποσό του υπό στοιχ. 4 ο επιμερισμός γίνεται ως ακολούθως:
Α/Α ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 31.7.2019
1 ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΦΥΛΑΚΤΟΥ -ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ 1.782,66
ΣΥΝΟΛΟ 1.782,66

Α/Α ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 31.7.2019


1 ΖΗΝΩΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 55.181,92
2 ΔΕΛΒΙΖΗ 203.104,70
ΣΥΝΟΛΟ 258.286,62
40372 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3421/10.09.2019

III. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


1. ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ
Κατά την 31.7.2019 δεν είχαν βεβαιωθεί διάφορες κατηγορίες εσόδων προηγούμενων περιόδων, τα οποία ανα-
λύονται στους παρακάτω πίνακες:
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
- Ύδρευση
1 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
2 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
3 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
4 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
5 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
6 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
7 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
8 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
9 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
10 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
11 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
12 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
13 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
14 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
15 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
16 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
17 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
18 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
19 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
20 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
21 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 13% ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
- Αποχέτευση
1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
2 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
4 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
5 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
6 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
8 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
9 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
10 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
11 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
12 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
13 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
14 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ Φ.Π.Α. 24% ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

- Μισθώματα
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ
1 ΠΙΣΤΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΟΧΙ) 8.366,70
2 ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 2.100,00
3 ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ο.ε. 3.406,31
ΣΥΝΟΛΟ : 13.873,01
Τεύχος B’ 3421/10.09.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40373

Το ανωτέρω ποσό των ευρώ 13.873,01 αφορά στα ετήσια μισθώματα του 2019, συνεπώς κατά την 31.7.2019 δεν
είχαν βεβαιωθεί τα 7/12 των μισθωμάτων ποσού ευρώ 8.092,58 ευρώ.
Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017 22.299,50
ΑΥΛΩΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ συμπληρωμ. 2017 3.309,50
ΓΟΥΛΩΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΙΜΕΡΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016 16.820,50
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΜΕΣΣΙΑΝΗΣ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΜΕΤΑΞΑ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017 18.071,50
ΠΟΛΥΡΑΧΟΥ- ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΡΟΔΙΤΗ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019


40374 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3421/10.09.2019

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017 157.863,50


ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 2015
2016-2017
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ
2017-2018
2016
2017
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
2018
2019
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ. 2007 -2019 107.051,95
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑ-
ΤΟΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2019 206.708,00
ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2019 4.030,00
ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2019 44.516,00
(ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ)
ΣΥΝΟΛΟ 580.670,45

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ


ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017 22.299,50
ΑΥΛΩΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ συμπληρωμ. 2017 3.309,50
ΓΟΥΛΩΝ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΙΜΕΡΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016


ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
Τεύχος B’ 3421/10.09.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40375

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016 16.820,50


ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΜΕΣΣΙΑΝΗΣ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΜΕΤΑΞΑ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017 18.071,50
ΠΟΛΥΡΑΧΟΥ- ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2016
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΡΟΔΙΤΗ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2017 157.863,50
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ 2015
2016-2017
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ
2017-2018
2016
2017
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
2018
2019
ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΠΕΚΤΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ. 2007 -2019 107.051,95
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2019 206.708,00
ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2019 4.030,00
ΒΟΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 2019 44.516,00
(ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ)
ΣΥΝΟΛΟ 580.670,45

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ
40376 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3421/10.09.2019

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ β’ εξάμηνο 2017


ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ εξάμηνο 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ β’ εξάμηνο 2017
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ εξάμηνο 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ β’ εξάμηνο 2017
ΕΛΑΤΗ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ εξάμηνο 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ β’ εξάμηνο 2017
ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ εξάμηνο 2019
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ β’ εξάμηνο 2017
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜ. 2019

Δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ
ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 2018 28.113,00

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Α’ εξάμηνο 2019

28.113,00

Τα έσοδα αυτά όταν βεβαιωθούν θα ωφελήσουν τους νέους Δήμους κατά τη χωρική αρμοδιότητά τους.
2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
Κατά την 31.7.2019 είχαν συναφθεί διάφορες συμβάσεις οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό τους
αντικείμενο ή δεν είχαν τιμολογηθεί. Η συνολική αξία των συμβάσεων ανέρχεται σε ευρώ 570.918,59, εκ των οποίων
τιμολογήθηκε ποσό ευρώ 391.269,81 και παραμένει συμβατοποιημένο και μη τιμολογημένο ποσό ευρώ 182.192,10.
Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 και της παρ.8 του άρθρου 18
του ν.4623/2019 προκύπτει ότι ο Δήμος Σερβίων, ως καθολικός διάδοχος του καταργούμενου Δήμου, θα συνεχίσει
την εκτέλεση των έργων και την υλοποίηση όλων των ενεργών συμβάσεων, καθώς και την είσπραξη και την κατα-
βολή όλων των απαιτήσεων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων, αποδίδοντας τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή
τους στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του
ν. 4600/2019.
3. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατά την 31.7.2019 υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις με συνολικό αιτούμενο ποσό ευρώ 2.152,876,96.
Από αυτά τιμολογημένο είναι το ποσό των ευρώ 244.010,93 και το ποσό των ευρώ 1.908.866,03 παραμένει μη
τιμολογημένο. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου δήμου θα συνεχιστούν από τον καθολικό διάδοχο (άρθρο
18 παρ. 8 ν. 4623/2019), ήτοι από τον Δήμο Σερβίων και το εν λόγω ποσό θα επιμεριστεί μετέπειτα με το κριτήριο
της χωρικής αρμοδιότητας.
Από τον καθολικό διάδοχο, ήτοι τον Δήμο Σερβίων μετά την 31.08.2019, τα διαθέσιμα ποσά που πρέπει να μετα-
φερθούν στον Δήμο Βελβεντού, θα μεταφερθούν έπειτα από έγγραφη υπόδειξη του Δήμου Βελβεντού των αριθμών
τραπεζικών λογαριασμών που θα ανοίξει ο Δήμος Βελβεντού για το σκοπό αυτό.
Οποιαδήποτε μεταγενέστερη διαπιστωθείσα παράλειψη θα συμπεριληφθεί στη συμπληρωματική – τροποποιητική
πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.4623/2019.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 22 Αυγούστου 2019


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα


Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02034211009190012*