You are on page 1of 11

Đề thi thử

ĐỀ THI THỬ
TXLUKD01 - PHÁP LUẬT KINH DOANH (3TC)
Đề số 01
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1. (2,5 điểm)


Hãy phân tích nguyên tắc áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều ước quốc tế và pháp
luật liên quan trong việc thành lập và quản lý hoạt động một ngân hàng thương mại.

Câu 2. (2,5 điểm)


Tháng 8-2014, ông Nguyễn Đức Thành gửi hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Lạng Sơn để
đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân nhưng nhận được Thông báo không được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp vì tên doanh nghiệp của ông hoàn toàn trùng với tên một doanh nghiệp
đã đăng ký trước đó và đang hoạt động tại tỉnh Cà Mau.
Hãy bình luận đúng/ sai đối với Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Lạng Sơn.

Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Theo pháp luật hiện hành, vốn pháp định là:
A. vốn ghi trong điều lệ của một doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2005.
B. mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp
hoạt động trong một ngành, nghề kinh doanh.
C. tổng số vốn hoạt động của một doanh nghiệp.
D. tổng số vốn góp của các thành viên doanh nghiệp.
2. Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về công ty hợp danh là KHÔNG đúng?
A. Bắt buộc phải có thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn.
B. Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn, thành viên góp vốn chỉ chịu
trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
C. Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân.
D. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện
đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?
A. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
B. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
C. Huỷ bỏ hợp đồng.
D. Phạt vi phạm.
4. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh,
thương mại nào dưới đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh?
A. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động đại diện, đại lý.
B. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động ký gửi.
C. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thuê, cho thuê, thuê mua.

TNE_VH210_LUKD01_16092014 1
Đề thi thử

D. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của
công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
Ghi chú: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Được dùng bản cứng các tài liệu và văn bản quy phạm pháp luật khi làm bài
- Nộp lại đề thi cùng với bài thi.

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 2
Đề thi thử

Đề số 02
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
Ông Lê Xuân Việt và ông Phạm Đức Tiến là hai bác sĩ đã nghỉ hưu thỏa thuận góp vốn để
thành lập một doanh nghiệp mới.
Doanh nghiệp mới được thành lập có thể là những loại doanh nghiệp nào và không thể là
những loại nào trong số các loại doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành? Giải thích rõ vì sao.

Câu 2. (2,5 điểm)


Trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, hai công ty có thỏa thuận áp dụng chế tài phạt vi
phạm nhưng không đề cập vấn đề bồi thường thiệt hại. Thực tế bên bán đã vi phạm hợp
đồng và gây ra thiệt hại lớn nên bên mua đòi cả tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.
Bên mua có thể yêu cầu như vậy hay không? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho ý kiến của mình.

Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm
1. Tháng 7/2014, một nhà đầu tư dự định thành lập một doanh nghiệp, đặt trụ sở chính tại
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là:
A. cơ quan đăng ký kinh doanh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
B. cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội
C. cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
D. cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi nhà đầu tư có hộ khẩu thường trú.
2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phòng đăng ký kinh doanh phải cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp trong thời hạn:
A. 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
B. 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
C. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
D. 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
3. Trường hợp nào sau đây KHÔNG thuộc trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi
vi phạm?
A. Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận.
B. Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
C. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.
D. Do lỗi của người thứ 3 dẫn đến vi phạm của bên vi phạm.
4. Trường hợp nào sau đây KHÔNG thuộc trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi
vi phạm?
A. Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận.
B. Xảy ra sự kiện bất khả kháng.
C. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.
D. Do lỗi của người thứ 3 dẫn đến vi phạm của bên vi phạm.
Ghi chú: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Được dùng bản cứng các tài liệu và văn bản quy phạm pháp luật khi làm bài

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 3
Đề thi thử

- Nộp lại đề thi cùng với bài thi.

Đề số 03
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
Hãy bình luận đúng/ sai đối với những nhận định sau đây:
a) Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên có quyền tham dự họp Hội đồng
thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng
thành viên.
b) Trong công ty cổ phần, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền tham dự và phát
biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại
diện được uỷ quyền.

Câu 2. (2,5 điểm)


Công ty CP thương mại Đông Thành có trụ sở chính tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình và
Công ty TNHH Vân Hà có trụ sở chính tại quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội ký một bản
hợp đồng mua bán hàng hóa, trong đó quy định: Nếu có tranh chấp mà hai bên không
thương lượng được thì Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ giải quyết.
Hãy chỉ ra 2 điểm sai trong quy định nêu trên về thẩm quyền của Tòa án trong việc giải
quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại này.

Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào về công ty cổ phần là KHÔNG đúng?
A. Cổ đông chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số
vốn góp.
B. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty bằng toàn
bộ tài sản của mình.
C. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
D. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.
2. Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về doanh nghiệp tư nhân là đúng?
A. Trong mọi trường hợp, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ
doanh nghiệp.
B. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp tư
nhân.
C. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp trong
trường hợp giám đốc là chủ doanh nghiệp.
D. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là giám đốc doanh nghiệp hoặc
chủ doanh nghiệp tùy theo đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh..
3. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, trong thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện
đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu áp dụng chế tài nào sau đây?
A. Buộc bồi thường thiệt hại.
B. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
C. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
D. Huỷ bỏ hợp đồng.

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 4
Đề thi thử

4. Công ty CP thương mại Đông Thành có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
thuê Công ty TNHH xây dựng Sông Đà 2 có trụ sở tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà
Nẵng xây một tòa nhà để mở chi nhánh tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi
nhận nhà, Công ty Đông Thành phát hiện nhà không đảm bảo chất lượng như hợp đồng
và qua nhiều lần thương lượng nhưng không giải quyết được tranh chấp nên quyết định
khởi kiện. Hợp đồng không có điều khoản gì về giải quyết tranh chấp. Đơn khởi kiện
có thể gửi đến:
A. Toà án nhân dân quận Liên Chiểu.
B. Toà án nhân dân quận 2.
C. Toà án nhân dân quận Đống Đa.
D. Toà án nhân dân quận thành phố Đà Nẵng.

Ghi chú: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


- Được dùng bản cứng các tài liệu và văn bản quy phạm pháp luật khi làm bài
- Nộp lại đề thi cùng với bài thi.

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 5
Đề thi thử

Đề số 04
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
Tháng 2/2014, Công ty cổ phần thương mại Hồng Lĩnh, trụ sở chính tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ
An ký một hợp đồng bán cho Công ty TNHH Sông Hồng có trụ sở chính tại quận Long Biên, Hà
Nội một số hàng là đồ dùng, thiết bị văn phòng trị giá 570 triệu đồng.
Thực tế, hàng đã giao chậm 1 tháng, gây thiệt hại lớn nên Bên mua đòi 30 triệu đồng tiền phạt vi
phạm và 120 triệu đồng bồi thường thiệt hại.
Bên mua có thể yêu cầu như vậy hay không? Nêu rõ căn cứ pháp lý cho lập luận của mình

Câu 2. (2,5 điểm)


Tháng 3/2014, Công ty TNHH vận tải thủy Mạo Khê (Bên A) ký một hợp đồng với Công
ty CP nhiệt điện Ninh Bình (Bên B). Theo đó, mỗi tháng Bên A vận chuyển 3000 tấn than
từ thành phố Hạ Long về giao tại kho của Bên B vào giữa các tháng.
Thực tế, đợt giao hàng tháng 6/2014 được giao ngày 24/6/2014. Bên A lý giải việc chậm
giao hàng của tháng 6/2014 là do nước sông cạn, đoàn xà lan của mình đi lạc luồng, bị mắc
cạn, gặp tình thế bất khả kháng nên đề nghị được miễn trách nhiệm.
a) Đợt giao hàng tháng 6/2014 có được coi là chậm hay không?
b) Bên A có được miễn trách nhiệm hay không?
Nêu rõ căn cứ pháp lý cho các câu trả lời của mình.

Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Trong công ty cổ phần, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được coi là hợp lệ:
A. khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,
tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
B. khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,
tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
C. khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,
tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
D. khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,
tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có đặc điểm nào dưới đây?
A. Vốn điều lệ chia thành các cổ phần bằng nhau.
B. Số lượng thành viên không hạn chế tối đa.
C. Có tư cách pháp nhân.
D. Được phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
3. Công ty cổ phần may Chiến Thắng ký hợp đồng mua 200.000 mét vải của Công ty
TNHH dệt Nam Phong. Trong hợp đồng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không
đề cập vấn đề bồi thường thiệt hại. Thực tế vi phạm xảy ra đã gây thiệt hại cho Công ty
cổ phần may Chiến Thắng. Bên bị vi phạm có quyền:
A. chỉ được đòi phạt vi phạm.
B. chỉ được đòi bồi thường thiệt hại.
C. không được áp dụng chế tài nào.
D. có thể đòi phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 6
Đề thi thử

4. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, những tranh chấp về kinh doanh,
thương mại nào dưới đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân
cấp huyện?
A. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động mua bán hàng hóa.
B. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động cung ứng dịch vụ.
C. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động phân phối.
D. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của
công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp
nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Ghi chú: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


- Được dùng bản cứng các tài liệu và văn bản quy phạm pháp luật khi làm bài
- Nộp lại đề thi cùng với bài thi.

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 7
Đề thi thử

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ


TXLUKD01 - PHÁP LUẬT KINH DOANH (3TC)
Đề số 01
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1. (2,5 điểm)


 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định điều kiện, thủ tục để các cá nhân, pháp nhân được
thành lập, đăng ký kinh doanh dưới các hình thức doanh nghiệp.
 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định điều kiện để một doanh nghiệp kinh doanh tín
dụng ngân hàng, cơ cấu tổ chức của các tổ chức tín dụng kinh doanh trong lĩnh vực
ngân hàng. Như vậy, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 là luật riêng đối với Luật Doanh
nghiệp. Trường hợp các luật riêng có quy định khác Luật Doanh nghiệp thì áp dụng
luật riêng.
 Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết
hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Các tổ chức
tín dụng thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.
(Tham khảo: Trang 11 Giáo trình, trang 9, 12 Bài giảng TEXT 1).

Câu 2. (2,5 điểm)


 Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Lạng Sơn có phù hợp với quy định
trong việc đăng ký tên doanh nghiệp hay không?
 Tên của doanh nghiệp này có thuộc những điều cấm quy định trong Nghị định 43/2010
hay không?
(Tham khảo: Trang 64 Giáo trình, trang 32, 33 Bài giảng TEXT 2, Khoản 1 Điều 14 Nghị
định số 43/2010/ NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp).

Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Đáp án đúng là B: mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập
doanh nghiệp hoạt động trong một ngành, nghề kinh doanh.
(Tham khảo: Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005).
2. Đáp án đúng là C: Công ty hợp danh không có tư cách pháp nhân.
(Tham khảo: Khoản 2 Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2005).
3. Đáp án đúng là D: Phạt vi phạm.
(Tham khảo: Khoản 1 Điều 299 Luật Thương mại 2005).
4. Đáp án đúng là D: Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các
thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp
nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
(Tham khảo: Trang 359, 360, 361 Giáo trình, trang 132, 133, 134 Bài giảng TEXT 5, Điều
29, 33 Bộ luật tố tụng dân sự 2004).

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 8
Đề thi thử

Đề số 02
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
 Xem quy định về thành viên, chủ sở hữu các loại hình doanh nghiệp cụ thể trong Luật
Doanh nghiệp 2005.
 Ông Lê Xuân Việt và ông Phạm Đức Tiến là hai bác sĩ và giả định thêm là 2 ông đều
có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ngành nghề mà doanh nghiệp định thành lập. Do
vậy 2 ông có thể thành lập công ty hợp danh.
(Tham khảo: Trang 132, 140, 174, 191, 199 Giáo trình, trang 54, 47, 55, 61, 66 Bài giảng
TEXT 3, Điều 141, 77, 38, 63, 130 Luật Doanh nghiệp 2005).

Câu 2. (2,5 điểm)


 Bên mua có thể yêu cầu cả tiền phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại. Bởi vì:
o Trong hợp đồng hai công ty có thỏa thuận áp dụng chế tài phạt vi phạm
o Đây là hợp đồng thương mại nên dù trong hợp đồng có thỏa thuận phạt vi
phạm, không đề cập bồi thường thiệt hại thì vẫn có thể áp dụng chế tài này.
(Tham khảo: Trang 294, 295 Giáo trình, trang 96 Bài giảng TEXT 4, Điều 316 Luật
Thương mại 2005).

Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Đáp án đúng là B. cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.
(Tham khảo: Trang 76 Giáo trình, trang 36 Bài giảng TEXT 2, Khoản 1 Điều 25 Nghị định
số 43/2010/ NĐ-CP ngày 15-4-2010 về đăng ký doanh nghiệp).
2. Đáp án đúng là A. 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
(Tham khảo: Trang 78 Giáo trình, trang 36 Bài giảng TEXT 2, Khoản 1 Điều 28 Nghị định
số 43/2010/ NĐ-CP ngày 15-4-2010 về đăng ký doanh nghiệp).
3. Đáp án đúng là D. Do lỗi của người thứ 3 dẫn đến vi phạm của bên vi phạm.
(Tham khảo: Trang 292 Giáo trình, trang 94 Bài giảng TEXT 4, Khoản 1 Điều 294 Luật
Thương mại 2005).
4. Đáp án đúng là C. Khoản 1 Điều 294 Luật Thương mại 2005.
(Tham khảo: Trang 359, 360, 361 Giáo trình, trang 132, 134 Bài giảng TEXT 5, Điều 29,
35 Bộ luật tố tụng dân sự 2004).

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 9
Đề thi thử

Đề số 03
(Thời gian làm bài: 120 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
 Xem quy định về quyền của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên trong
Luật Doanh nghiệp 2005.
 Xem quy định về cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức công ty cổ
phần trong Luật Doanh nghiệp 2005.
(Tham khảo: Trang 181 Giáo trình, Điểm a, Khoản 1 Điều 41, Khoản 3 Điều 82 Luật
Doanh nghiệp 2005).
Câu 2. (2,5 điểm)
 Điểm sai thứ nhất là: Đây là hợp đồng mua bán hàng hóa (Khoản 1 Điều 29 Bộ luật tố
tụng dân sự) nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện (Điểm b
Khoản 1 Điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự), không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân
dân cấp tỉnh.
 Điểm sai thứ hai là: Các bên có quyền thỏa thuận bằng văn bản về việc Tòa án nơi
nguyên đơn có trụ sở (Điểm b Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự), nhưng không
được ghi cụ thể như vậy vì sẽ làm mất quyền này trong trường hợp Công ty CP thương
mại Đông Thành là nguyên đơn.
(Tham khảo: Trang 360 Giáo trình, trang 133 Bài giảng TEXT 5).
Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Đáp án đúng là B. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của công
ty bằng toàn bộ tài sản của mình.
(Tham khảo: Trang 140, 141 Giáo trình, trang 47 Bài giảng TEXT 3, Điều 77 Luật Doanh
nghiệp 2005).
2. Đáp án đúng là A. Trong mọi trường hợp, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư
nhân là chủ doanh nghiệp.
(Tham khảo: Trang 136 Giáo trình, trang 45 Bài giảng TEXT 3, Điều 141 Luật Doanh
nghiệp 2005).
3. Đáp án đúng là A. buộc bồi thường thiệt hại.
(Tham khảo: Xem Khoản 1 Điều 299 Luật Thương mại 2005).
4. Đáp án đúng là B. Toà án nhân dân quận 2.
(Trang 359, 360, 361 Giáo trình, trang 132, 134 Bài giảng TEXT 5, Điều 29, 35 Bộ luật tố
tụng dân sự 2004).

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 10
Đề thi thử

Đề số 04
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1. (2,5 điểm)
 Xác định tính chất của hợp đồng là kinh doanh, thương mại
 Trong hợp đồng không thỏa thuận áp dụng chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
 Xem các quy định về chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong Luật Thương
mại 2005 để xác định có thể áp dụng chế tài nào.
(Tham khảo: Trang 294, 295 Giáo trình, trang 95, 96 Bài giảng TEXT 4, Điều 300, 316
Luật Thương mại 2005).

Câu 2. (2,5 điểm)


Thời điểm giữa tháng theo quy định của Bộ luật dân sự là ngày nào? Thực tế, hàng được
giao ngày nào?
Bên A có được miễn trách nhiệm hay không tùy thuộc việc xác định đây có phải là tình thế
bất khả kháng hay không?.
(Tham khảo: Trang 292 Giáo trình, trang 94 Bài giảng TEXT 4, Khoản 2 Điều 151, Điều
161 Bộ luật dân sự).

Câu 3. (5 điểm)
Câu hỏi trắc nghiệm:
1. Đáp án đúng là C. khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
(Tham khảo: Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005).
2. Đáp án đúng là C. có tư cách pháp nhân.
(Tham khảo: Trang 174, 175, 176 Giáo trình, trang 47 Bài giảng TEXT 3, Điều 38 Luật
Doanh nghiệp 2005).
3. Đáp án đúng là D. có thể đòi phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.
(Tham khảo: Trang 294, 295 Giáo trình, trang 95, 96 Bài giảng TEXT 4, Điều 300, 316
Luật Thương mại 2005).
4. Đáp án đúng là D. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các
thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp
nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
(Tham khảo: Trang 359, 360, 361 Giáo trình, trang 132, 133, 134 Bài giảng TEXT 5, Điều
29, 33 Bộ luật tố tụng dân sự 2004).

TNE_VH210_TXLUKD01_22092014 11