You are on page 1of 1

Teza e vjeshtes ne analize 2

1
1). Zgjidh ekuacionin diferencial: y’’ + y = .
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥′ − 𝑦′ + 𝑦 = 𝑒𝑡
2). Zgjidh sistemin me laplasin: { .
𝑥 ′ + 2𝑦 ′ − 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑡
+∞ 𝑡 𝑑𝑡 +∞ 𝑡
3). Zgjidh integralin me La Plasin: ∫0 𝑒 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑡 2 𝑡
; ∫0 𝑒 ∙ 𝑡 𝑛 𝑑𝑡

4). Gjej pikat e planit kompleks qe plotesojne lidhjen |𝑧 − 1| ∙ |𝑧 + 1| = 1

5). Zberthe serine f(x) = π2 – x2

TEORI:

1). Nqs f(z) eshte I derivueshem ne cdo pike te planit d atehere:

𝑑𝑢 𝑑𝑣 𝑑𝑣 𝑑𝑢
= dhe =− .
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦

2). Nqs y1 dhe y2 jane dy zgjidhje linearisht te pavarura te ekuacionit y’’ + a1y’ + a2y = 0

atehere cdo kombinim linear I tyre eshte zgjidhje e pergjithshme.

Teze ne analize 2
𝑑𝑦 𝑦
1). Te zgjidhet ekuacioni diferncial: = (1 + 𝑙𝑛𝑦 + 𝑙𝑛𝑥).
𝑑𝑥 𝑥

2). Te zberthehet ne serie Furie funksioni: f(x) = xsinx.

𝑧−1
3). Te gjendet 𝛿 dhe te vizatohet bashkesia e pikave z per te cilat arg = 𝛿.
𝑧+1

𝑝𝜋𝑧
4). Te zgjidhet integrali ∫
𝑐 (4𝑡𝑧 2 )2
𝑑𝑧 ku c: z|−2𝑖 | = 2.

5). Te gjendet funksioni analitik: U = 2exsiny – 2y.