You are on page 1of 4
0S.9UN..2019 09:21 0213185420 DoMRU #4270 P.001 /oo8 NUMER EUROPERAR wr 9D jepeny % & 209 Catre Inspectoratul Scolar J BACAU, BOTOSANI, ce tpspectoratul Scolar Judetean }OTOSANI, IASI, NEAMT, SUCEAVA, VASLUI Casa Corpului Didactic: BACKU, BOTOSANI, IASI, asa Corpul Didactic ‘OSANI, IASI, NEAMT, SUCEAVA, VASLUI Doamnei/Domnului Inspector Scolar General Doamnei/Domnului Director Ref.: Selectie cadre didactice din invéfamantul primar din judefele AACAU, BOTOSANI, IASI, NEAMT, SUCEAVA, VASLUI, ih vederea participdri la cutsul de formare profedonuld contin "Co Curriculum relevant, educatie deschisa pentru tofi, Formare nivel Il ~ invdtémant primar”, acreditat de ‘Casa, Corpului Didactic Botosani in cadrul projectului ,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED” i Ministerul Educatiei Nationale, tn calitate de beneficiar, in parteneriat cu Institutul de Stiinge ale Educatiei, cu Casele Corpului Didactic din judetele Botosani, Brasov, Buziu, Cluj, Olt, Teleorman, Timig_si_din_municipiul Bucuresti, respectiv Inspectoratele Scolare Judetene last, Bihor si Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, implementeaza in perioada 15.11.2017 ~ 14.11.2021 Proiectul CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru tofi - CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanfat din Fondul Sacial European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, ‘Axa prioritara 6: Educatie si competente, Prioritatea de investitii 10.1 Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuri si promovarea accesului egal la invatamadntul prescolar, primar $i secundar de calftate, inclusiv la parcursuri de invafare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie gi formare, Ih cadrul proiectului CRED, Casa Corpului Didactic Botosani, th calitate de partener pe Regiunea Nord-Est, a acreditat programul de formare continua “CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru tofi. Formare nivel if - invafamant primar”, cu durata de 120 ore, blended- learning, avand alocate 30 credite profesionale transferabile. Activitatea de formare a cadrelor didactice din invatamantul primar, din regiunea Nord-Est, se va desfasura incepand cu 1 septembrie 2019, in locatiile acreditate. In acest sens, grupul tint se va selecta in conformitate cu prevederile Metadalogiei de selectie a grupului tint’, cadre didactice din jnvaamancul primar si gimnazial. Prima etapa a selectiei se va derula la nivelul unitatilor de invatamant din fiecare judet, prin Propunerea cadrelor didactice participante la curs de c&tre consiliul profesaral si validarea acestora_, ‘in cadrul consitiul de administratie, in concordanta cu criteriile de selectie prevazute in Anexa 2. “4 Avand in vedere prevederile art.64 alin.(1)-(2), din Legea educafiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit cirora: "In invafamantul preuniversitar se aplicd Curriculumut national (....) care reprezintd ansamblul coerent al planurilor-cadru de invagamant si Curriculum relevant, educatie deschisé pentru toti” - CRED Project cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 @5,gUN,2019 09:21 0213145420 Devry #9270 P.002 /o0a ‘ONIUNEA EUROPEANK matrumont scale weno al programelor scotare din invitémantul preuniversitar” si necesitatea aplicérii noilor planuri - cadru i programe scolare, elaborate de Ministerul Educatie! Nationale, cadrele didactice selectate $i validate in consiliul de administratie au obligatia de a participa la cursut de formare, iar conducerea unitafilor de invafamant din care provin are obligatia si asigure prezenta acestora la cursul de formare, Luand in considerare faptul c& grupul tint al proiectulul CRED este reprezentat de un numar de 85 000 cadre didactic: din invatamantul primar s1 gimnazial, fiecare judet are alocat un numar de locuri, pentru activitatea de formare a cadrelor didactice din ‘Tnvayaméntul primar, astfel; RURAL ‘URBAN REGIUNE SUDET TOTAL Wr. tocurt TOTAL Wr. Tocurt cadre didactice titulare | fovaima | cadre didactico | invatamant in invafamantul primar_| nt primar titulare tn primar {canform rapartarilar ISJ | ALOCAT | invafimantul primer | ALOCAT din martie 2019) (conform raportériler ISU din martie 2019) BACAU 681 300 500 221 BOTOSANI 39 229 286 126 NORD - EST tas 7 320 3H 232 NEAMT 486 24 6 126 ‘SUCEAVA 895 395 557 243 ‘VASLUI 506 223 (255 113 Va rugim s& asigurati informarea tuturor unit&tilor de inviyamant din reteaua scolar a judefului dumneavoastra, care scolarizeaza elevi din invatamadntul primar, precum $1 publicarea pe ‘sil inspectoratului a criteriilor de selectie si a calendarului de selectie a cadrelor didactice din ‘nvatamantul primar. Pentru atingerea indicatorilor de project, prin care se prevede participarea a 6.000 de directori {a programul de formare profesionala continua, tofi directorii si directorii adjuncti care is desfsoar’ activitatea pe nivelul de invatsimant primar Vor participa implicit la curs. Anexam prezentei calendarul de selectie a cadrelor didactice din ‘invatAmantul primar (Anexa 1) si criteriile de selectie a cadrelor didactice din invégamantul primar (Anexa 2). Pentru relatii suplimentare, persoana de contact este doamna Muza Maftei, expert coordonator grup tinta project, adresi de e-mail: muza,maftei@educred.ro Merima Carmen PETROVICI, ‘Manager protect iz (fo— Corina MARIN, Expert coordonator monjtbrizare Pag.2, Muza MAFTE!, Expert Tf tints «Curriculum ralevant, educatie deschisé pentru toti" - CRED Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 0S ,guN,2019 09:22 0213145420 pouRu #4210 P.003 /oo8 ‘UNIUNEA EUROPEANA armann tscele Anexa 1 Calendarul selectiei grupului tintd, cadre didactice din tnvafamantul primar, din regiunea NORD- EST, respectiv din judotele BACAU, BOTOSANI, IASI, NEAMT, SUCEAVA, VASLUI + Informarea unitatilor de invitimant si publicarea je site-ul fiecdrul inspectorat scolar a calendarului si a critetiilor de selectie a cadretor didactice din invatamantul primar; 05.06,2019 + Selectia cadrelor didactice din invagamantul primar, la propunerea consiliului profesoral si Validarea in consiliul de administratie al unitifii de invatamant; Pana la data de 14.06.2019 * Transmiterea de catre unitatea de invajamant a listei cu cadrele didactice selectate, la inspectoratul scolar si la casa corpului didactic, din fiecare judet; Pana la data de 22.06.2019 * — Depunerea la sediul CCD a dosarelor de inscriere de catre cadrele didactice selectionate. Pani la data de 01.08.2019 CRZD Curriculum relevant, educatie deschis’ pentru tofi” -CRED Project cofinanfat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 #4270 P.009 /008 os .auM,2018 09:22 0219245620 pauru *. UNIUNEA EUROPEANA re Anexa 2 Criterii de selectie a grupulut finta - cadre didactice din invatamantul primar din regiunea NORD- EST, respectiv din judetele BACAU, BOTOSANI, \ASI, NEAMT, SUCEAVA, VASLUI a. Cadru didactic titular tn invatamantul primar; b. Cadru didactic titular care functioneaza jatr-o unitate din mediul rural (minim 50%); C. Cadre didactice titulare din unitati de invagamént situate in localitati dezavantajate- socio economic; d. Cadru didactic titular care s& aiba cel putin definitivarea in invatamants © Cadru didactic titular care, la momentul selectiei, mai are cel putin 5 ani pana ta incetarea activitatii didactice prin pensionare; f. Director/director adjunct de unitate de invatamant, cadru didactic din ‘nvatamantul primar. Nota: in conditiile in care numarul locuritor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice titulare, pot fi selectate si cadre didactice calificate cu statut de suplinitor. Curriculum relevant, educatie deschisé pentru toyi" - CRED Project cofinanfat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020