You are on page 1of 9

zÀ. PÀ. f¯Áè ¥ÀzÀä±Á° ªÀĺÁ¸À¨sÁ (j.) £ÀA.

16/46
&
zÀ. PÀ. f¯Áè ¥ÀzÀä±Á° «zÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀ (j.) £ÀA. 20/90
home
about us »
temples »
programmes
photo gallery
services »
Membership »
contact details

Matrimonials
© zÀ.PÀ. f¯Áè ¥ÀzÀä±Á° ªÀĺÁ¸À¨sÁ. ¥ÀzÀä±Á° ¸ÀĪÀtð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¨sÀªÀ£À, D¢ GqÀĦ, GqÀĦ - 576 103. zÀÆgÀªÁt – 0820-
2521988 admin@dkpadmashalimahasabha.org