You are on page 1of 10

POSTUPAK OBLIKOVANJA ORGANIZACIONE STRUKTURE

1. POTREBE – CILJEVI:- Kompetitivnost na tržištima preduzeća- Kvalitet života, opstanak, razvoj i


zadovoljenje zajedničkih potreba - Efikasnost postupaka upravljanja - Kvalitet položaja čoveka u
procesu rada - Integralni prilaz u uspostavljanju odnosa preduzeće-okolina
2. PODLOGE 1. Istraživanje i ocena odnosa preduzeće (sistem) – okolina 2. Oblikovanje tokova
materijala (proizvodnih struktura): -Predmetni prilaz
- Grupni prilaz – Osnovni deo strukture preduzeća koji je tehnološki, kapacitivno i kadrovski
osposobljen za potpunu izradu grupe sličnih predmeta rada -> sposoban za održavanje nezavisne
radne egzistencije
3. STRUKTURA POSTUPAKA OBLIKOVANJA ORGANIZACIJE
- Osnovna arhitektura – faze u razvoju: 1. Razvoj osnovne arhitekture;2. Razmatranje stanja
preduzeća;3. Osnovni principi;4. Osnovne podloge;5. Postupci projektovanja/revitalizacije;6.
Oblikovanje informacionih tokova;7. Oblikovanje komunikacionog sistema;8. Scenarija upravljanja
projektom;9. Ocena efektivnosti organizacione strukture.Identitet preduzeća, obezbeđuje se :
Jasnim definisanjem MISIJE preduzeća ,Postavljanjem opštih i posebnih ciljeva preduzeća,
Usvajanjem politika preduzećai ili prepoznatljivost preduzeća u okolini putem: visoke
kompetitivnosti,izgrađene kulture, imidza , znaka
- OSNOVNI PRINCIPI OBLIKOVANJA:
1. Princip sličnosti – CILJ: FUNKCIJE PREDUZEĆA = FUNKCIJE ČOVEKA ; Povratna sprega –
osnova upravljačkih procesa u preduzeću2. Princip sposobnosti održanja nezavisne
egzistencije – radna, poslovna, kompetitivna - nezavisna egzistencija.3. Princip jednoznačnog
ponavljanja elemenata strukture4. Princip minimalnog broja hijerarhijskih nivoa – osnova
uprošćavanja tokova informacija!5. Princip efektivnog raspona rukoveđenja
6. Princip fleksibilnosti– Promene uslova okoline, poremećaji u procesima rada, promene u
filozofiji proizvodnje, promene u svetu rada i svetu tehnologija -> potreba prilagođavanja -
FLEKSIBILNOST
4. ANALIZA PODLOGA ZA OBLIKOVANJE STRUKTURA:
a) Procesni – centralizovani oblik strukture:
Karakterišu ga : - stručnost postupaka, - dvojna nadređenost, - podgodnost za niži stepen
složenosti procesa rada Prednosti:- Racionalno korišćenje resursa,- Jednoznačna određenost
prilaza u procesima rada,- Olakšano uvođenje standarda,- Poboljšana koordinacija aktivnosti u
procesima,- Uprošćeno odlučivanje, upravljanje i komuniciranje,- Olakšana stručna obuka
učesnika u procesima rada,- Pojednostavljen postupak kontrole tokova,Nedostaci:- Niži nivo
koordinacije između funkcija preduzeća,- Usmerenost na rezultate procesa umesto narezultate
preduzeća,- Odgovornost za ostvarenje projektovanih efekatasamo u funkciji upravljanja
preduzećem,- Otežano prilagođavanje promenama uslova okoline,- Naglašen specijalistički prilaz,
Olakšana pojava konflikata, Otežana preraspodela učesnika između funkcija.
Predmetni – decentralizovani oblik strukture:
Karakterišu ga :
- povišen nivo integracije funkcija
- usmerenost na proizvod, program, tržište
- pogodnost za viši stepen složenosti procesa rada
Prednosti:
- Pogodnost za prilagođavanje promenama,
- Usmerenost na proizvod, proizvodni program i tržište,
- Potpuna orijentacija na određeni zadatak iodgovornost prema potrošaču,
- Skraćenje vremena trajanja ciklusa rada,
- Smanjenje nivoa nedovršene proizvodnje,
- Povišen nivo specijalizacije,
- Povišen koeficijent obrtanja kapitala,
Nedostaci:
- Ograničeni inovativni zahvati na predmetno područje,
- Niži stepen iskorišćenja strukture indirektnog rada,
- Otežano komuniciranje izdeljenim funkcijama,
- Smanjena mogućnost motivacije na suženo područjerada,
- Mogućnost suprotstavljanja delova struktureintegraciji preduzeća.
Projektni – matrični oblik strukture:
Karakteriše ga:
- multidisciplinarnost
- timski rad
- povišena funkcionalna pogodnost
Prednosti:
- Usmerenost na projekat - proizvod, proizvodniprogram, tržište,
- Upravljanje projektom a ne procesima,
- Naglašena međuzavisnost - saradnja,
- Smanjena količina informacija,
- Povećan stepen fleksibilnosti strukture,
- Specijalizovana tehnološka znanja i postupci,
Nedostaci:
- Povećana mogućnost pojave konfliktnih situacija urezultatu dvojne odgovornosti,
- Povećani zahtevi u području kvaliteta rukovođenja,
- Povećani troškovi struktura,
- Duže vreme potrebno za donošenje odluka,
- Potreba oblikovanja timova,
- Smanjena sposobnost komuniciranja sa drugimdelovima strukture što uslovljava povećanje
naporana razvoju postupaka i posložnjavanje postupakaupravljanja.
Orkestarski oblik strukture
Karakterišu ga :
- najmanji broj hijerarhijskih nivoa
- visok nivo specijalizacije
- jednosmerno komuniciranje
5. POSTUPCI PROJEKTOVANJA ORGANIZACIONIH STRUKTURA:
1. Istraživanje uslova okoline;
2. Oblikovanje tokova materijala;
3. Razvoj funkcionalne strukture
Koji oblik strukture?
- PROCESNA – CENTRALIZOVANA STRUKTURA
- PREDMETNA – DECENTRALIZOVANA STRUKTURA ili
- PROJEKTNA – MATRIČNA STRUKTURA ili
- KOMBINOVANI OBLICI STRUKTURE – npr Marketing i Razvoj ili Marketing i Komercijalni
poslovi, i dr.
4. Razvoj mogućih varijanti organizacione strukture;
5. Izbor najpovoljnije varijante organizacione strukture – odrediti:
a) Kriterijume
b) Poseban kriterijum
c) Oblici organizovanja
6. Opis elemenata organizacione strukture
U postupcima 1-5 projektovanja organizacionih struktura je izvršen proračun elemenata i
izabrana najpovoljnija varijanta organizacione strukture za definisane ulazne – osnovne podloge.
Zahvati ovog 6. postupka su:
- Povezivanje delova strukture preduzeća u CELINU - uspostavljanjem vertikalnih, horizontalnih
veza i drugih veza između delova strukture,
- Razrada procesa rada funkcija –tehnologija rada delova strukture;
- Uspostavljanje SISTEMA OSNOVNIH VELIČINA (PERFORMANSI) - za kontrolu tokova u
procesima rada funkcija.
7. Obezbeđenje motivacije i produktivističke klime u preduzeću
1) Motivacija – predstavlja OSNOVNI PODSTICAJ za učešće ljudi u određenom poslu – radu. Model
za „iskazivanje“ stepena motivacije obuhvata:
- Smisao rada –SR sa elementima:
 Tehnološka složenost rada –TS
 Identitet rada – IR
 Značaj rada – ZR,
𝑇𝑆 + 𝐼𝑅 + 𝑍𝑅
𝑆𝑅 =
3
- Autonomiju procesa – AU
- Saznanje o efektu rada – SE.
𝑇𝑆 + 𝐼𝑅 + 𝑍𝑅
𝑀 = 𝑆𝑅 𝑥 𝐴𝑃 𝑥 𝑆𝐸 = ( ) 𝑥 𝐴𝑃 𝑥 𝑆𝐸
3
2) Uslovi rada – u koje spadaju :
- Klima: temperatura vazduha, brzina kretanja vazduha, relativna vlažnost vazduha
- Osvetljenje
- Buka
- Vibracije – neophodno je smanjiti na minimum ili eliminisati
- Boje u radnom prostoru
3) Produktivistička klima – međusobni odnos uticaja na produktivnost.
FUNKCIJE PREDUZEĆA:
1. Upravljanje preduzećem:
OSNOVNE AKTIVNOSTI:
© Utvrđivanje MISIJE i CILJEVA preduzeća,
© Istraživanje uslova i utvrđivanje strategije OPSTANKA iRAZVOJA,
© Utvrđivanje POSLOVNE POLITIKE preduzeća,
© Održavanje veze na širu okolinu,
© Koordinacija funkcija preduzeća,
© Sprovođenje utvrđene strategije razvoja i poslovnepolitike u datom vremenu i uslovima
okoline,
© Koordinacija programa obezbeđenja kvaliteta,
© Kontrola ostvarivanja postavljenih ciljeva,
© Kontrola promena na tržištu, globalna kontrola procesa funkcija preduzeća,
© Analiza, dijagnoza i kontrola konkurentske sposobnostipreduzeća,
© Analiza ostvarivanja projektovanih izlaznih veličinapreduzeća.
Sistem osnovnih veličina – pokazatelji kvaliteta procesa funkcije upravljanje preduzećem:
- Kompetitivnosti preduzeća na tržištu
- Obim proizvodnje / usluga
- Likvidnost preduzeća
- Aktuelno stanje novčanih sredstava
- Aktuelni stepen naplate potraživanja
- Koeficijent obrtanja sredstava
- Stepen iskorišćenja kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih)
- Učešće na tržištu
- Nedovršena proizvodnja/poslovi
- Učešće novih proizvoda/usluga u programu rada
- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja.
2. Funkcija marketing:
OSNOVNE AKTIVNOSTI:
Istraživanje odnosa PREDUZEĆE - OKOLINA u smislu:
© Ponašanja i utvrđivanja stanja okoline imeđuzavisnosti preduzeće - okolina,
©Uvida, razumevanja i kontrole tehnoloških prilaza urazvoju svih činilaca preduzeća, postupaka
ostvarivanjakonkurentnosti preduzeća na tržištu i tendencija uprocesima upravljanja,
© Istraživanja uslova za ravnopravnu i kvalitetnusaradnju - kooperaciju,
© Utvrđivanja područja za razvoj programa rada izapošljavanja,
© Razvoja marketinških podloga za funkciju upravljanjapreduzećem i proces odlučivanja,
© Izbora optimalne strategije u području razvoja programa rada i tržišta,
© Realizacije efektivnih promotivnih aktivnosti preduzeća.
Sistem osnovnih veličina - pokazatelji kvaliteta procesa funkcije marketing:
- Broj novih proizvoda – proširenje strukture programa
- Broj novih potrošača – proširenje tržišta
- Rezultati ABC – marketinške analize programa proizvodnje/usluga
- Atraktivnost/efektivnost programa rada preduzeća
- Tržišno učešće/rast industrijske grane
- Analiza trendova – kupovne moći, cena, uslova dobavljača, ponašanja kupaca/korisnika
- Analiza kvaliteta strateških planova
- Troškovi funkcije MARKETING/ukupan prihod preduzeća
- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja za funkciju marketing.
3. Funkcija razvoj:
OSNOVNE AKTIVNOSTI:
© Istraživanje uslova opstanka i razvoja preduzeća,
© Razvoj proizvoda/usluga,
© Usavršavanje postojećih i istraživanje i razvoj novihprograma rada,
© Revitalizacija sredstava rada,
© Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvodnihtehnologija,
© Razvoj tehnologija organizacije i upravljanjaprocesima rada,
© Razvoj, obezbeđenje i izgradnja sistema menadžmenta upreduzeću (kvalitet, zaštita životne
sredine, zdravlje i bezbednost, zaštita i bezbednost podataka.. i dr sistemi menadžmenta prema
međunarodnim standardima),
© Investicioni razvoj preduzeća,
© Razvoj i izrada proizvoda programske podrške(softverskih proizvoda).
Sistem osnovnih veličina - pokazatelji kvaliteta procesa funkcije razvoj:

𝐵𝑟𝑜𝑗 𝑛𝑜𝑣𝑖ℎ 𝑖 𝑝𝑜𝑏𝑜𝑙𝑗š𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑎


- Odnos : 𝑉𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
- Broj priznatih inovacija
- Efekti postupaka racionalizacije
- Razvojna ABC analiza – analiza programa proizvodnje
- Rezultati analize organizacione i upravljačke strukture
- Stepen uređenosti baze podataka i informacione podrške

𝐵𝑟𝑜𝑗 𝑛𝑜𝑣𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠𝑘𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑟š𝑘𝑒


- Odnos : 𝑉𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

- Stanje sistema mendžmenta


- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja za funkciju razvoj.
4. Funkcija komercijalni poslovi:
OSNOVNE AKTIVNOSTI:
© Istraživanja uslova plasmana i prodaja proizvoda -U SARADNJI SA POTROŠAČIMA,
© Istraživanja uslova nabavke i nabavka ulaznih resursa -U SARADNJI SA DOBAVLJAČIMA,
© Prijem i skladištenjeulaznih materijala,
© Skladištenja proizvoda,
©Upravljanje zalihama ulaznih materijala,
© Upravljanje zalihama proizvoda.
© Posleprodajni servis.

Sistem osnovnih veličinapokazatelji kvaliteta procesa funkcije komercijalni poslovi:

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑒
- Odnos : 𝑥 100
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑒+𝑧𝑎𝑙𝑖ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑎

- Vreme trajanja ciklusa nabavke


- Vreme trajanja ciklusa isporuke
- Vreme pripreme nabavke i isporuke
- Nivo zaliha materijala i proizvoda

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎 𝑢 𝑡𝑒𝑘𝑢ć𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑢


- Odnos : 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎 𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑢

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑟𝑎ć𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑎


- Odnos: 𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑢𝑑ž𝑏𝑖𝑛𝑒
- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja za funkciju komercijalni poslovi.

5. Funkcija proizvodnja:
OSNOVNE AKTIVNOSTI:
Funkcija PROIZVODNJA obezbeđuje transformacijuulaznih materijala u proizvode zahtevanog
kvaliteta i količina, odnosno pružanje usluga KORISNICIMA.

Osnovne aktivnosti - zadaci funkcije PROIZVODNJA suobezbeđenje potrebnih efekata prema


planuza operativni vremenski period, u pogleduveličina:
© Rok isporuke,
© Učinak - količina proizvoda,
© Kvalitet proizvoda,
© Minimum troškova,
© Efektivnost procesa rada.
Kvalitet funkcije proizvodnja = Kvalitet Preduzeća.

Sistem osnovnih veličina - pokazatelji kvaliteta procesa funkcije proizvodnja:

𝐽𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑎/𝑢𝑠𝑙𝑢𝑔𝑎
- Učinak : 𝑉𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝐵𝑟𝑜𝑗 𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑧𝑣𝑎𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜𝑧𝑣𝑜𝑙𝑗𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎


- Kvalitet proizvoda / usluga i procesa: 𝑈𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 /𝑝𝑟𝑢ž𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑢𝑠𝑙𝑢𝑔𝑎

- Vreme trajanja ciklusa proizvodnje – Tcp

𝑂𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
- Odnos: 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑗𝑒
- Odnos : 𝑇𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 𝑛𝑒𝑑𝑜𝑣𝑟š𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑗𝑒

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑗𝑒
-Odnos: 𝑈𝑘𝑢𝑝𝑛𝑖 𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑗𝑒

𝑂𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎
- Odnos : 𝑥 100 (%)
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧𝑣𝑜𝑑𝑛𝑗𝑎

- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja za funkciju proizvodnja.

6. Funkcija ekonomsko – finansijski tokovi:


OSNOVNE AKTIVNOSTI:
© Planiranje procesa finansijskog poslovanja,
© Obezbeđenje likvidnosti preduzeća,
© Obezbeđenje stalnosti rasta odnosa efekti/ulaganja,
© Očuvanje i jačanje finansijskog ugleda preduzeća,
© Optimalno korišćenje povoljnih trendova konjukture,
© Minimiziranje negativnih uticaja dekonjukture imonetarnih poremećaja,
© Minimiziranje finansijskih rizika u poslovanju,
© Finansijski nadzor nad imovinom preduzeća,
© Kontrola ekonomsko-finansijskih tokova,
© Generisanje podloga iskazivanje rezultata poslovanja,
© Kontrola promena stanja u ciklusu proizvodnje,
© Skraćenje vremena trajanja naplate potraživanja,
© Likvidatura prispelih obaveza u realnom vremenu,
© Analiza troškova i procesa finansijskog poslovanjapreduzeća.

Sistem osnovnih veličina - pokazatelji kvaliteta procesa funkcije ekonomsko-finansijski tokovi:


- Stanje novčanih sredstava
- Stepen likvidnosti preduzeća
- Stepen nenaplaćenosti potraživanja
- Koeficijent obrtaja sredstava
- Stepen neizmirenih obaveza
- Stepen opterećenja rashodima finansiranja – kamate
- Stepen obezbeđenja sredstava za investicije
- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja
- Stepen aktuelnosti i efektivnosti sistema zarada.

7. Funkcija ljudski resursi:


OSNOVNE AKTIVNOSTI:
© Istraživanje potreba i utvrđivanje strukture ljudskih resursa po profilu zanimanja i
kompetencijama,
© Razvoj ljudskih resursa,
© Usavršavanje znanja učesnika - školovanje, stručnousavršavanje, specijalizacije i inoviranje
znanja,
© Istraživanje pogodnosti zaposlenih za radna mesta,
© Uvođenje novih zaposlenih u procese rada,
© Razvoj karijere zaposlenih,
© Obezbeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih,
© Razvoj sistema motivacije,
© Razvoj standarda zaposlenih.

Sistem osnovnih veličina - pokazatelji kvaliteta procesa funkcije ljudski resursi:


- Broj zaposlenih po strukturi
- Pregled odsustva sa posla sa klasifikacijom uzroka

𝑇𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑛𝑖ℎ
- Odnos: 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒č𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑢

𝑇𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 𝑜𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜𝑏𝑙𝑗𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
- Odnos: 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒č𝑎𝑛 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑢

- Izgubljeni radni časovi (%)


- Indeks fluktuacije zaposlenih
- Broj informacija o preduzeću / vremenski period
- Kvalitet internih i eksternih informacija
- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja za funkciju ljudski resursi.

8. Funkcija integralna sistemska podrška – logistika:


OSNOVNE AKTIVNOSTI:
© Preventivno dejstvo - sprečavanje pojavestanja U OTKAZU
© Održavanjeopreme u procesima rada,
© Održavanje i energetskih postrojenja,
© Održavanjeinfrastrukture preduzeća ,
©Snabdevanje energijom,
© Zaštita objekata i instalacija,
© Zaštita životne sredine,
© Obezbeđenje uslova rada i zaštite na radu,
© Obezbeđenje imovine i bezbednosti zaposlenih,
© Pravno – normativno regulisanje procesa rada,
© Obezbeđenje zakonitosti u području radnog prava,
© Zastupanje interesa preduzeća u odnosima sa okolinom.
Sistem osnovnih veličina - pokazatelji kvaliteta procesa funkcije logistika:

𝑉𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑈 𝑅𝐴𝐷𝑈


- Stepen dobrote : 𝑈𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
- Tog – Vreme do ulaza u tolerantnu zonu funkcije cilja
- Tp – Vreme stabilnog (pouzdanog) rada sistema

𝑇𝑟𝑜š𝑘𝑜𝑣𝑖 𝑜𝑑𝑟ž𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
- Odnos : 𝑉𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝑂𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑒𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑜𝑑𝑟ž𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎


- Odnos : 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑜𝑑𝑟ž𝑎𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
- Stepen funkcionalne podobnosti – fleksibilnosti
- Stepen ostvarenja ciljeva zaštite životne sredine
- Stepen ostvarenja ciljeva zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
- Bilansni pokazatelji periodičnih izveštaja za funkciju logistika.
OBLIKOVANJE TOKOVA INFORMACIJA U PREDUZEĆU
Pod pojmom INFORMACIONI TOK se podrazumeva tok kroz koji protiče skup ulaznih, procesnih i
izlaznih nosilaca podataka i informacija (dokumenata) koji uslovljavaju i prate postupke promene
stanja u procesima rada.
1. OSNOVNI MODEL TOKOVA INFORMACIJA
Karakter tokova informacija:
- Osnovni – ARTERIJALNI TOK – tok kroz koga protičuosnovne, projektovane informacije
potrebne za izradu predmeta rada.
- Povratni – KONTROLNI TOK – tok povratne sprege koji povezuje mesta izdvajanja podataka,
utvrđivanja stanja, generisanja informacija o stanju i donošenja upravljačkih odluka.
Principi:
1. Princip neophodnog minimuma
2. Princip integracije struktura
3. Princip povratne sprege.
2. OPŠTI MODEL TOKOVA INFORMACIJA
Princip neophodnog minimuma:
- VEZA – tokova između elemenata strukture,
- INFORMACIJA – u tokovima,
- PODATAKA – neophodnih za obezbeđenje informacija potrebnog i dovoljnog kvaliteta,
- NOSILACA INFORMACIJA – dokumenata,
- PROMENA – strukture veza, informacija, podataka i nosilaca informacija.
Ostvarivanje MINIMUMA STEPENA SLOŽENOSTI.
T1-Tok osnovnih politika i strategije razvoja – kontrolu toka vrši funkcija upravljanja preduzećem.
T2 - Tok osnovnih podloga – kontrolu toka vrši funkcija marketing.
T3 - Tok razvojnih projekata – kontrolu toka vrši funkcija razvoj.
T4 -Tok programa rada – kontrolu toka vrši funkcija komercijalni poslovi.
T5 - Tok procesa rada – kontrolu toka vrši funkcija proizvodnja.
T6 - Tok finansija – kontrolu toka vrši funkcija ekonomsko – finansijski tokovi.
T7 - Tok ljudski resursi – kontrolu toka vrši funkcija ljudski resursi.
T8 - Tok podrške – logistike – kontrolu toka vrši funkcija logistika.
Opšti model tokova informacija – integracija T1 – T8
OBLIKOVANJE NOSILACA INFORMACIJA
Pod pojmom dokumentacija se podrazumeva skup ulaznih, procesnih i izlaznih NOSILACA
PODATAKA I INFORMACIJA (dokumenata) koji uslovljavaju i prate postupke promene stanja u
procesima rada preduzeća.
OSNOVNI PRINCIPI NOSILACA INFORMACIJA:
 PRINCIP UREĐENOSTI STRUKTURA,
 PRINCIP INTEGRACIJE I KONTINUITETA
 PRINCIP NEOPHODNOG MINIMUMA
 PRINCIP MINIMALNOG STEPENASLOŽENOSTI
 PRINCIP STANDARDIZACIJE
 PRINCIP FLEKSIBILNOSTI

NOSIOCI INFORMACIJA:
 Zahtev potrošača – javlja se kao potreba potrošača i dokument potrošača. Zahteve
potrošača rešava funkcija komercijalni poslovi na način:
o Isporuka proizvoda sa skladišta
o Izrada i isporuka proizvoda
o Razvoj, izrada i isporuka novog proizvoda.
 Ugovor potrošač – proizvođač – koji sadrži osnovni sadržaj i ostale odredbe (po potrebi).
 Crtež proizvoda, recept, uputstvo – izrađuje se u potrebnom broju
 Sastavnica proizvoda i pregled upotrebe – sastavnica može biti strukturna, modularna,
količinska.
 Tehnološki postupak
 Operativni plan
 Radni nalog
 Karta rokova
 Radna lista – za svaku operaciju rada
 Ident karta
 Potrošnica – za svaki materijal i deo posebno
 Karta prijema/predaje – za svaki prijem/predaju
 Nalog za kooperaciju – za svaku iskazanu potrebu
 Otpremnica
 Račun.
Skup ovih nosilaca informacija podleže POSTUPKU OBRADE radi dobijanja podloga potrebnog i
dovoljnog kvaliteta za realizaciju projektovanih postupaka promene stanja u procesima rada
preduzeća.

OBLIKOVANJE KOMUNIKACIONOG SISTEMA PREDUZEĆA


1. ULOGA KOMUNIKACIJA
KOMUNIKACIONI SISTEM preduzeća omogućuje izvođenje postupaka rada u tokovima informacija
i na dati način predstavlja uslov za obezbeđenje dinamičkog karaktera organizacije preduzeća.
Osnovni zahtevi:
- Brzina prenosa informacija
- Pouzdanost prenosa informacija
- (min) Stepena složenosti

2. STRUKTURA KOMUNIKACIONOG SISTEMA


 Tehnička komponenta strukture:
Osnovni tehnički elementi strukture:
- Izvor informacija
- Komunikacioni kanal
- Primalac poruke
- Uticaj okoline –smetnje.
 Društvena komponenta strukture:
Osnovni društveni elementi strukture:
- Inicijativa
- Kompromis
- Dvosmernost i pravila komuniciranja
- Uticaj položaja u organizaciji
- Ponašanje okoline.
 Komponenta povratne sprege – obezbeđenje dvosmernosti komuniciranja.
 Retorička komponenta – obezbeđenje razumevanja u procesu komuniciranja.
 Odgovornost u procesu komuniciranja:
- ideja (potreba za komunikacijom)
- oblikovanje poruke
- kodiranje i slanje poruke (kanal)
- dekodiranje poruke
- prihvatanje poruke (razumevanje)
- reakcija na poruku (povratna sprega).

3. KARAKTERISTIKE PROCESA KOMUNICIRANJA


 Kvalitet :
- Psihološke smetnje – emotivni i opažajni uzroci
- Semantičke smetnje – problemi u tumačenju pojmova i simbola
- Fizičke i tehničke smetnje – nedovoljan kvalitet elemenata strukture sistema
komuniciranja; pojava otkaza na tehničkim elementima strukture sistema komuniciranja.

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑈 𝑅𝐴𝐷𝑈
 Efektivnost – 𝐸𝑠 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑈 𝑅𝐴𝐷𝑈+𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑈 𝑂𝑇𝐾𝐴𝑍𝑈

4. POSTUPCI KOMUNICIRANJA
Podela prema načinu prenosa poruka:
- Usmeni postupci
- Pisani postupci.
Podela prema karakteru prenosa poruka:
- Postupci jednosmernog komuniciranja – najčešće u smeru nadređeni – podređeni.
- Postupci dvosmernog komuniciranja.
Lateralne komunikacije – komunikacije na relaciji sistem – okolina.
5. KOMUNIKACIONE MREŽE
Mogu biti :
- Formalne – oblik mreže : disk, lanac, krug, zvezda.
- Neformalne - oblik poruke : jedinični kanal, kanal ogovaranja, kanal verovatnoće, kanal grupnog
prenošenja poruka. -> Potreba automatizacije u području razvoja komunikacionih mreža!
6. SREDSTVA KOMUNICIRANJA
Mogu biti: ručna, mehanizovana, automatizovana i multimedijska.
UPRAVLJANJE PROJEKTOM UVOĐENJA ORGANIZACIJE
1. Organizacija i promene – oblici organizacione strukture i upravljanja u vremenu – osnovni
(empirijski), mehanistički, humanistički, integrativni i sistemski prilaz.
2. Scenario uvođenja projekta – dijagram toka uvođenja projekta
EFEKTIVNOST ORGANIZACIJE PREDUZEĆA
- OSNOVNI POJMOVI I VELIČINE
- UTICAJI NA EFEKTIVNOST ORGANIZACIJE:
 UTICAJI OKOLINE- Veličine POREMEĆAJNOG KARAKTERA
 VELIČINA PREDUZEĆA- Broj zaposlenih, ukupan prihod, BROJ ČINILACA ...
 AUTONOMIJA STRUKTURA- Stepen ODGOVORNOSTI ZA KVALITET preduzeća
 RAZUĐENOST STRUKTURE - Stepen PODELE RADA i kvalitet organizacionih prilaza
 RASPODELA MOĆI- Stepen UČEŠĆA U UPRAVLJANJU
 ODNOSI U STRUKTURI RADA- Odnos DIREKTAN RAD - INDIREKTAN RAD
 STANDARDIZACIJA- Poštovanje TEHNIČKIH I ORGANIZACIONIH STANDARDA
- Uređenost SKUPOVA VELIČINA
 TEHNOLOŠKA KOMPETENTNOST I MOTIVACIJA
 SLOŽENOST ORGANIZACIONE STRUKTURE.

- POKAZATELJI EFEKTIVNOSTI OORGANIZACIJE:


 RADNA SPOSOBNOST - RS = EFEKAT / VREMENSKI PERIOD
 BRZINA TOKA - Vreme trajanja ciklusa proizvodnje Tcp
- Odnos: Tcp /∑tii
 PRODUKTIVNOST - Odnos: Tuor /∑Ke(Tuor = ukupno ostvareno vreme rada)
 KVALITET
 EKONOMIČNOST- Odnos: PRIHOD (DOBIT) /∑TROŠKOVI
 LIKVIDNOST - λ = L /∑P(L = ukupna raspoloživa sredstva;P = ukupne dospele obaveze)
 KOEFICIJENT OBRTANJA KAPITALA - kob = UP /∑AOS(UP = ukupan prihod; AOS =
angažovanasredstva)

- BUDUĆNOST ORGANIZACIJE – slika koja ne treba.

- PROJEKAT ORGANIZACIJE PREDUZEĆA :


P – Objašnjenje potreba razvoja preduzeća u funkciji tržišnih zahteva i mogućnosti dejstva na
tržištu
1 – Utvrđivanje misije, ciljeva i politika preduzeća u funkciji potreba ostvarenja projektovanih
efekata
2 – Veza na međunarodne standarde od uticaja na ravnopravnu saradnju na tržištima u okolini
3 – Postupci organizovanja i organizacione promene
4 – Postupci utvrđivanja informacionih tokova, izdvajanja podataka i razrade informacionih
tokova u preduzeću
5 – Razvoj procesa komuniciranja u preduzeću
6 – Razvoj postupaka korektivnih dejstava u slučaju pojave otkaza
7 – Proračun potreba opreme, kadrova, energije i površina
8 – Izbor lokacije preduzeća
9 – Postupak analize utrošaka i troškova u procesima rada preduzeća
10 – Obezbeđenje uslova rada u preduzeću
11 – Razvoj sistema motivacije za rad
12 – Postupak ocene stepena dobrote organizacione strukture
E – Smernice za budućnost
(ovo pitanje možda dođe, ne verujem da će sada dati...)