You are on page 1of 126
Zuta & (yellow Ly Intemational Vrenigung BeratonderIngeraure Federacion Internacional de Ingenieros Consutores Medunarodna federacija konsalting inzenjera Conditions of Contract for Uslovi ugovaranja za postrojenje i projektovanj FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL PLANT, AND FOR BUILDING AND ENGINEERING WORKS, DESIGNED BY THE CONTRACTOR ZAELEKTROTEHNIGKE I MASINSKE RADOVE IZA GRADFVINSKE | TEHNICKE RADOVE PO PROJEKTU IZVODACA GENERAL CONDITIONS: OPSTI USLOVI GUIDANCE FOR THE PREPARATION OF PARTICULAR CONDITIONS SAVJETI ZA PRIPREMU POSEBNIH USLOVA, FORMS OF LETTER OF TENDER, CONTRACT AGREEMENT AND DISPUTE ADJUDICATION _ OBRASC! PONUDA, UGOVORA I SPORAZUMA O RJESAVANJU SPOROVA FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES MEDUNARODNA FEDERACIJA KONSALTING INZENJERA Conditions of Contract for PLANT AND DESIGN-BUILD Uslovi ugovaranja za a POSTROJENJE | a PROJEKTOVANJE-IZGRADNJU a FOR ELECTRICAL AND MECHANICAL WORKS 3 AND FOR BUILDING AND ENGINEERING 1 WORKS DESIGNED BY THE CONTRACTOR ZA ELEKTROTEHNICKE I MASINSKE 4a RADOVE | ZA GRADEVINSKE | TEHNICKE 7 RADOVE PO PROJEKTU IZVOBAGA a ~ a a iq LA | a or] a a a a a a a Zula bo. CleWow bso) GENERAL CONDITIONS OPSTI USLOVI GUIDANCE FOR THE PREPARATION OF PARTICULAR CONDITIONS. ‘SAVJETI ZA PRIPREMU POSEBNIH USLOVA FORMS OF LETTER OF TENDER, CONTRACT AGREEMENT AND DISPUTE ADJUDICATION OBRASCI PONUDA, UGOVORA | SPORAZUMA O RJESAVANJU SPOROVA Original Tite: Conditions of Contract for Plant and Design-Build (ISBN 2~88432.023-7 First Edition 1999) FDIC does not endorse any translator n patar FIDIC does not make ary engagement or take on any lity oncoming 2 varsaton’s completeness, corectness of adequacy for any purpose. Any soc engagernent or aD wi fn be fr te account of the translator or he publisher of te Varsfated document Without darogaing fom the Provisions of Sub-Ciause tffot forthe purposes of euch contract he version in Engish ofthe ‘contacto any spesfed language as Tung angus 19 Consens of Contract at to te detignaton in ay presen Conatons shal be conadered as te offel and authen tn for fe purposes of anslaton there no any ‘ther language. ‘Ths, In ease of any dlp, parees shou remember tnt FIDIC consider ony the txt in Engteh of ‘hese Conditone of Contract fo be the shen one, STRUCNIREDAKTOR REVIEWED BY ‘mr Branislav Simovié M.Sc. Branislav Simovié © DIC Sve pave zadetana Nias autorskn prava na oval dokument je Mecjunarodna federscakonsalingIzerjora(niomatonal Federation of ‘Consuting Engineers = FIDIC). Mace reprodckuje store ‘ra dokument sa ocobrejem FIDIC-s. Zekoni kupacnokog ugovoraFIDICH nekog uge9 ckumrta ma pravo da rea jedan prmerk propisne upfenog ugovorait cokimenta a njegovucdnosno Mens ‘nut privat upeee.Iaée,nedan Go ove pubikacie ne mje $e reproduhovat,prvesh, adapta, une u sistem 22 pronaladarjepodataa Il pronost uo Kom ovtau Ena blo Koj ratin, maharilem,elekttoskim, magnet pute, ‘otocopranjm, simian lira nei druginadin, bez prethadnog odbrena FIDIC-su plean| form, oe da ‘ahijve za ava odobreja pubte na slaty acest FoI, Case 3112, CH-1218 Geneus 15, Sultzetand: fax, +4122 70940 0}, oma HoeeMaoor, Doda primers mogu se db od FIDIC-2 (na wn. Feogfoeceshop I kako ja gore navesono) it Mace de, fimse! Tre, 2rada Vet, uaz stan 2, 181 600 Posgoriea, Montenegro tl +382 20205 780, "£882 20.205 830 ox +382 20205 780 Mace doo, Bulevar MhalaPuping 6, PC USée, Beograd, ‘ib, el 08111 2200260, fan vat tt 2200285 ermal ofee@mace cos © FIDIc Ab ighs reserved. ‘The Copyright owner ofthis document ise Intrnstona Federation of Consitng Enpnaors FDIC This documents reproduced and datbted by Mace wth FIDICs permission. “Te lawful purchaser ofa FIDIC contractor other cument ha the ight make a singe copy ot ‘he dly purchased contactor document ris orher personal ana prvate use Otrerase, no parr fis ubleaton may be produced, ransatod,adapnd, stored {2 reteva system or communicated, nay orm or by any ‘means, mechanical, electoni, magnet, photocopying, ‘ecordng or ater, wlll pie permission in wring fom FIDIC. To request such permission, paso onletFIDIC, Case 31, CH-1215 Geneva 15, wzeranc, ‘ax 941 227694900, eal hceeg, ‘Addona copies cen be obisned om FIDIC (atin si orgbookshop ora above) or rom Maca doo, Rimsk Trp, Zora Vokbe, Uae stan 29, 81600 Pode, Montenegro tel +38 20 205 760, $382 20-208 890, ae #38220 205 780, ‘Mace 0.9, Sulavar Mhala Pupina 6, PC USE, Belgrade, Serbia te =a81 112200 25; fc #381 112200268, femal ofestmace.cors b & x i a q Op8sti Table i pregled sadrzaja of Contents 2 . Predgovor 45 Foreword a bio! PARTI - OPSTIUSLOV] 13.«S— GENERAL CONDITIONS . Sadrzaj 14-18 Contents z 4 DION PART IL rc ‘SAVJETI GUIDANCE FOR THE ‘ ZAPRIPREMU PREPARATION OF POSEBNIH USLOVA —163._—_—PARTICULAR CONDITIONS. Sadr2aj 164-165 Contents FORME TENDERAI FORMS OF TENDER AND UGOVORA — 223 AGREEMENT LA PREDGOVOR ah Medunarodna federacija inzenjera konsultanata (FIDIC) objavila je 1999. godine prva izdanja + éetiri nova standardna obrasca ugovora: Uslovi ugovaranja za gradevinske radove, koji se preporutuju za gradevinske i tehnitke radove po projektu Investitora Ii njegovog pred stavrika, Nadzornog organa (Engineer). Po uobi¢ajenim aranzmanima za ovakvu vrstu ugo vora, Izvodaé izvodi radove u skladu projektima obezbjedenim od strane Investitora. Medutim, u radovima se mogu naci I neki element iz,gbast niskogradnje, mafinstva,elektrotehnike i visokogradnje po projektima Izvodata. 5 Uslovi ugovaranja za postrojenja i projektovanje-izaradnju, koji se preporutuju 2a obezbledenje elektrotehnickih ili ma8inskih postrojenja | za projekova- nie | izvodenje gradevinskih il tehnigkih radova, Po uobifajenim aranzmanima za ovakvu vrstu ugovora, lavodat projektuje i obezbjedue, u skladu sa uslovima Investitora, postojene il druge rE radove, ko magu predstavijati kombinaciju radova iz oblast niskogradnje, ma8insWva, elektrateh- nike ili visokogradnje. : r Ustovi ugovaranja za PNUkjué u ruke projekte, koji mogu biti prikladni za obezbjedenje tehnoloskin postrojenja ili elektrana, fabrika ii slignin objekata i infrastrukturnin projekata ili nekin drugih postrojenja, gdje (i) je potrebna veéa izvje- snost u pogledu konatne cijene i potrebnog vremena ii) Izvodat preuzima obavezu projektova- B aja izvodenja radova uz malo uce8ée investitora, Po uobi¢ajenim aranzmanima za projekte kjué uruke, lzvodaé na sebe preuzima u cjelin projektovanje, nabavke i izgradnju (PNI) i obezbjeduje potpuro opremijeni objekat koji je spreman za pogon (po predali.kjuéa u nuke"). = Kratka forma ugovora, B koja se preporuéuje za gradevinske ili tehniske radove relativno male kapitalne vrllednost. Zavisno od vrste rétdova i okolnostl, ova forma takode moe da bude prikiadna i za ugovore 7 veeih vilednosti, narotito u sluéaju relativno jednostavnih i ponavjajutih radova ili kratkotrajnin radova, Po uobigajenim aranzmanima za ovu vrstu ugovora, Izvodaé izvodi radove po projektima Investitora ili njegovog predstavnika (eventualnog), s tim &to ova forma takode moze da bude prikladna za ugovor koji obuhvata djeimino ilu cjlini radove iz oblast niskogradhnje, maginstva, elektrotehnike ili visokogradnje. e (Ove forme se preporuéuju za op§tu primjenu u ponudama na medunarodnoj osnovi. lzmjene Be ‘mogu biti potrebne u nekim jurisdikcijama i to narotito ako se usiovi primjenjuju na domaée ugovore. FIDIC smatra zvaniénim i autentiénim tekstove napisane na engleskom jeziku. U pripremi ovih uslova Ugovora za postrojenje i projektovanje-izgradnju, autori su imali u vidu Einjenicu da pored mnogin opéteorimjenvih Klauzula, postoje i neke koje iziskuju izmjene radi uskladivanja sa okolnostima relevantnim za doticni ugovor. Klauzule koje se smatraju primjen- livim na mnoge (ali ne i na sve) ugovore unijete su u Opéte uslove da bi se olakSalo njihovo UunoSenje u svaki ugovor. Op8ti uslovi i Posebni uslovi skupa satinjavaju Ugovorne uslove koji regulisu prava i cbave- E ze ugovornih strana. Potrebno je da se pripreme Posebni uslovi za svaki ugovor pojedinaé- no i da se uzmu u obzir klauzule iz Op8tin uslova u kojima se poziva na Posebne uslove. Projektovanje-izgradnja postrojenja IDI Za potrebe ove publikacije, Op&ti uslovi su pripremijeni na bazi sliedeceg: (0 privremena plaéanja u odnosu na pauSalnu ugovornu cijenu vige sa napredovanjem Tadova ito obigno u ratama predvidenim cjenovnikom; (i) ako tekst Op8tin uslova iziskuje dalle podatke, tada (ukolko nije toliko opisna da bi mo- » rala da se detalino prikaze u uslovima Investtora), tada se u Kiauzull navodi da se ovi odaci nalaze u Prilogu ponude, a te podatke propisule Investtor ii ih unosi podnosilac ponude; (ii) kad potktauzula Opstih uslova regulse neko pitanje na koje se vjerovatno mogu pri- » mijenit razlite odredbe kod razliith ugovora, principi Kojim su se autori rukovodil ri sastavijanu te potklauzule bil su: (2) bilo bi pogodnije za korisnike ako bi se neke odredbe koje ne Zele da primije- ‘ne rogle jednostavno izbrisat line primijenit, nego da se pie dodatni tekst (U Posebnim uslovima), jer Op&tiuslovi nijesu predvidjelirihove zahtjeve i (©) wostalim sluéajevima, kada se primjena (a) smatra neprikladnom, potklauzula sadr2i odredbe koje se smatraju primjenlivim na vedinu ugovora. Nd primer, ptktauzula 14.2 fAvansno pladyhiohukiuéena je zbog pogodnost, ane zbog neke politike FIDICA.a u vezi s avansnim placanjem. Ova potklauzula je neprimjeniiva (ako nije izbri- © ‘safta) ako bude zanemarena time Sto nije preciziran iznos avansnog pla¢anja, Stoga bi valjalo ~ vogitiraéuna o tome da neke odredbe Opstih uslova moda nijesu prikladne za nalzgled tipiéne " ugbvore. Dalji podaci o ovim aspektima, primjer teksta za ostale arandmane, ostala objaSnenja| primjer testa za pomoé u pripremi Posebnin uslova, kao | ostala dokumentacija ponuda, dati su u ovo} = publikaci u Savjetima za pripremu Posebnih usova. Prije unoSenja bilo kakvog uzornog teksta, ¥ polrebno je da se on provjeri da bi se utvrdito da li je on u clini prikladan pod konkretnim okol- nostima. Ako nije, onda se moraju vrSitiizmene. u gueeiy izmjena uzornog teksta i u svim sluéajevima vrSenja drugih izmjena i dopuna, mora se vvoditi raguna 0 tome da ne dode do bilo kakve dvosmislenosti, kako u Opstim uslovima, tako | 5 izmedu klauzula Posebnin uslova, Neophodno je da se svi ovi zadaci vezani za pripremu i cjelo- kupna priprema dokumentacije ponude, povjere licima koja su siruéno osposobljena sa aspekta bi ugovaranja, tehnike | nabavke. Ova publikacija se zavrSava uzornim obrascima ponuda, priloga ponude (sa éek listom potkla- tuzula koje se odnose na njega), ugovora i alternative sporazuma o rjeSavanju sporova. Ova} -. sporazum o rjeSavahju sporova daje formulaciu teksta sporazuma izmedu Investitora, lavedata | B lice koje je imenovano za isklutivog arbitra i za lana trotlanog arbitraznog vijeta, i sadr2i poziv nna odredbe Priloga Opatin uslova. FIDIC namjerava da objavi vodié za primjenu uslova ugovora za izgradnju, postrojenje | projek- tovanje-izgradnju i projekte Kljué u ruke. Jo8 jednu relevantnu FIDIC-ovu publikaciju predstaviia & ‘Postupak ponude", koja daj sistematski prkaz prstupa iboru ponugaéa | dobjanja | procjene - ponude. 8 Radi razlaSnjene redos|eda ugovornih aktvnost, korisnike upucujemo na grafkone na sledece B dvije stranice i na niZe navedene potklauzule (neki brojevi potklauzula navedeni su i na grafikoni ~ ima). Grafkoni su iustratvni ne mogu se uzimati u obzir pri tumagenju ugovorni uslova. -5 4A.3.4118.7 Osnovni datum 1.4.31 10.1Potvrda o primopredai 6 4432181 Datum podetka 4.136 112.1 Isptvanje posije zavréetka 7 44.8614.2 Garancija za dobro izvrée- (eventuaino) & nie posia 14.3.7 111.4 Rok za pravu nedostataka 44.4.71143. Priemene situacje (6a produtenjem iz 11.3) -t 1.1.3.318.2 Rok zavrietka (sa produze- 1.1.3.81 11.9 Potvrda o valjano izvrse- njem iz 8.4) rnom posiu ’ 44.3419 Ispitivanje na zavréetku 14.441 14.13 Okontana situacia -\ r Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC ‘ lesan Iedavnje a1 101 tdovaje 11.9 ttavanje dokumenta- Fednofenje potmeo Datum potdeo potveovalanam ‘eponide ponuie priwatanu pata amends fren pean steam onl | cara edottaka 42 tnovone guroniesa 81 sptnania ——> | otiannje —>| dobre interop razavrelea redone 42 Powats Gaancleza dobro teenie psa Tipiéni redosljed glavnih dogadaja u vezi Ugovora za postrojenje i projektovanje-izgradnju 1. Rok zaveSetka navodi se (u Prilogu ponude) kao broj dana, kojem se dodaju eventualni produzeci u skladu sa podkauzulom 8. 2. Radiisticanja redosleda dogadaja, grafikon je zasnovan na primjeru lzvoGata koji ne post. au skladu sa podklauzulom 8.2 3. Rok za prijavu nedostataka navodi se (u Prilogu ponude) kao broj dana, kojem se dodaju eventuaini produzeci u skladu sa podklauzulom 11.3, 4, Zavisno od vrste radova, mogu takode biti potrebne i probe poste zavréetka. Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 10 4a tvodat Ta6Nudzom) gan 147 hvesitor podnor! ive Iadajepriverens teat Nadzornemergens sae roasts Sroka Fereena Glokege) Slate onatna | Nadzorl organ over ‘te tnjedtvodne pode pedatee Ta vod podnost 1437 vest 143 Nadzord 147 inerttor racrKonaénag jets podner Kona oro indie vesispin Nadzornemorgand—elaliranminicu ——tomtanu suse ia? Tipiéni redosljed dogadaja u plaéanju koji je predviden Klauzulom 14 Sranasaoptava 202Staneimenyu ——_-204Srans pains! 22ABioko 206 Bota Svojunamens a omigjse Sporkorisiza Sraramazeda Sana mote ‘porpodnare elavanjesporova ‘etsanesporove Dodnese.jaweo —poloane rors Soon exalts" Straneuputss pode Praatesto Korsi2avaje refsanespora spor Komen Imenowaje ira ine aroma mara ‘porove donos Srojuodiate Tipiéni redosljed dogadaja u rjesavanju sporova u skladu sa klauzulom 20 Projektovanje-izgradnja postrojena aie oe eee Cee a eT Cee Diol OpsTI USLOVI Part I GENERAL CONDITIONS Sadrzaj DIO 4: OPSTI USLOVI eee OPSTE ODREDBE Definicie Tumatenje Komunikacje Pravoijezic Priottet dokumenata Ugovor Prenos Cuvanje dokumentacie | njeno obezbjelivanje Gre8ke u uslovima Investitora Upotreba dokumentacfe Izvadata od strane Investor Upotreba Dokumenata Investiora od strane Izvodaéa Povjerivi podaci Postupanje u skiadu sa zakonom Solidama odgovornost INVESTITOR Pravo pristupa gradiistu Dozvole, cence i odobrerja Personal investitora Finansiski arandmani Investitora Potrazivanja Investitora 3 cess sssssss: NADZORNI ORGAN Duznostt i oviaSéenja Nadzornog organa Davanje ovia8éenja od strane Nadzomnog organa Davanie instrukcija od strane Nadzomog organa Promjena Nadzomog organa Odluke a wvopaé Opste obaveze Izvadata Garancija za dobro izvrSenje posla Predstavnik lzvodaéa Projektovanje-izgradnja postrojenja Contents PART 1: |ENERAL CONDITIONS 2 1? GENERAL PROVISIONS .............6.. 2 14 Definitons 4.2 Interpretation 13 Communications 1.4 Lawand Language 1.5 Priority of Documents 1.8 Contract Agreement 4.7 Assignment 4.8 Care and Supply of Documents 1.9 Errorsin the Employer's Requirements 4.40 Employers Use of Contractor's Documents 1.11 Contractor's Use of Employer's Documents 4.12 Confidential Details 1.13 Compliance with Laws 41.14 Joint and Several Liability 2 THE EMPLOYER. 35 2:4 Right of Access to the Site 2.2 Peimits, Licences or Approvals. 23 Employer's Personne! 24 Employer's Financial Arrangements 25 Employers Claims 3 THEENGINEER oo... eee 38 3.4 Engineer's Duties and Authority 3.2 Delegation by the Engineer 3.3 Instructions of the Engineer 34 Replacement ofthe Engineer 35 Determinations 4 THECONTRACTOR 43 41 Contractor's General Obligations 42. Performance Security| 43. Contractor's Representative FIDIC } ! ig i J ' J 1 } ree eee ew 1 & i w 58 m. FIDIC Sadrioj__ 15 __Contents Podizvodati 44 Subcontractors, Imenovani podizvodati 4.5 Nominated Subcontractors Saradnja 46 Co-operation Obiljezavanje 4.7 Setting Out Bezbjedonosne procedure 4.8 Garancja kvaiteta 4.9 Podaci o Gradiigtu 4.10 Dovofinost prinvaéenag ugovorenag iznosa 4.11 Nepredvideni fiziékiuslovi 4.12 Pravo prolaza i pogodnosti 4.13 lebegavarje ometanja 4.14 Prilazni put 4.15 Prevoz robe 4.16 Oprema izvodata 4.17 Zaitita Zivotne sredine 4.18 Elektrgna energia, vodaigas 4.19 (Oprema investiora besplatnimaterjai 4.20 lavestal o napredovanju radova 4.21 Obezbjedenie Gradiista 4.22 Radrje lzvodaéa na Gradiistu 4.23 Fosiiniostaci 4.24 PROJEKTOVANJE 5 Opste obaveze u projektovanju 5.1 Dokumentaciulzvodaéa 5.2 Garancia Izvodata 5.3 Tehnigki standardi i propisi 5.4 Obuka 55 Dokumentacja izvedenog stanja 5.6 Prinugnic za eksploataciui odrzavanje 5.7 Grekke uprojektina 5.8 OSOBLJEIRADNASNAGA 6 Avgstori sb iran rage 64 Phere wer 62 Uca sl ines § 83 Tadroratowonke” 8 fowiane 8 Popuinsizacschiadnsenags 88 ‘vel beniosnet 87 Netoreedoes 88 vewmalinotiea 88 evderapenowlal pone atta 610 Noerkno ponias 811 POSTROJENJE, MATERWALIT 7 vee KVALITET IZRADE Natin izvodenja radova 7.1 Uso 72 kontrola 7.3, Ispitvanje 7.4 Odoijanje 7.5 Safety Procedures Quality Assurance Site Data Sufciency of the Accepted Contract Amount Unforeseeable Physical Conditions Rights of Way and Failties ‘Avoidance of Interference ‘Access Route ‘Transport of Goods Contractor's Equipment Protection of the Environment Electricity, Water and Gas Employer's Equipment and Free-ssue Materials Progress Reports Security of the Site Contractor's Operations on Site Fossils A DESIGN 59 General Design Obligations ‘Contractor's Documents Contractor's Undertaking Technical Standards and Regulations Training ‘As-Bul Documents (Operation and Maintenance Manuals Design Error STAFF AND LABOUR. 65 Engagement of Staff and Labour Rates of Wages and Conditions of Labour Persons in the Service of Employer Labour Laws Working Hours Facies for Staff and Labour Health and Safety Contractor's Superintendence Contractor's Personnel Records of Contractors Personnel and Equipment Disorderly Conduct PLANT, MATERIALS AND WORKMANSHIP, n Manner of Execution Samples Inspection Testing Rejection Plant and Design-Build Sadréaj 16 _ Contents Ottianjanjonedostataka 7.6 Remedial Work Vlasisve nad postojeniem imaterjalma 7.7 Ownership of Pent and Matrals Licenene naknade 7.8 Royaties POCETAK, KASNJENJE 8 — COMMENCEMENT, DELAYS AND he. TOBUSTAVA RADOVA SUSPENSION voveeereee TS Poéetak radova 8.1 Commencement of Works Rok zaveetaka radova 6.2 Tine for Completion Program radova 8.3 Programme Produtetak oka za zavidetak radova 8.4 Extension of Time for Completion Zakedrjeria izazvana od strane organa Vas 8.5 Delays Caused by Authrtios Dinamika napredovarja 8.6 Rate of Progress. Obesieéenlezakadnjenle 6.7 Delay Damages Obustavaradova 88 Suspension of Work Posledice Obustave adova 8.9 Consequences of Suspension Platanje za postojena nateraleuslutaju £6.18 Payment for Plant and Matar in Event of ‘obvstave radova Suspension Produzena obustava 8.11. Prolonged Suspension Nastavak radova 8.12 Resumption of Work 82 .... ISPITIVANJE NA ZAVRSETKU RADOVA = §_—s TESTS ON COMPLETION 83 Obavezelevedata 8.1 Contractors Obligations KaSnjenje isptverja 82 Delayed Tests, Poneime isptivaia 9.3 Rotosing Nepovainezitatispivarja 8.4 Failure fo Pass Tests on Completion PRUJEM OD STRANE 10 EMPLOYER'S TAKING OVER ............ 85 a... INVESTITORA Prjem redovai sekeja 10.1 Taking Overf the Works and Sections Pim detova Radova 40.2 Taking Over of Parts ofthe Works Ometeniasptvaria na zaviéeteu 403 Interference with Tests on Completion Powtine koje se viateluupredaine starje 10.4 Surfaces Requing Reinstatement 8 ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE 11 DEFECTS LIABILITY... r Zaviéetak tekuchhradova i oarjanlo 11.1. Completion of Outstanding Work and nedostataca Remedying Defects Trodkow otarjaja nedostataka 11.2 Cost of Romedying Defects Produtetak periods 2a obavestenje onedostacina 11.3 Extension of Defects Notification Period Necthlanjanje nedostatke 17.4 Flue to Remedy Defects Oistrenjvanieredova sa nedostacima 11.5 Removal of Defective Work Dalja testiranja 11.6 Further Tests Pravoprstupa 11.7 Right of Access Obavezatzvodaéa daistraduje 11.8 Contractor to Search Polvrda o dobrom izvéenjuposia 11.9 Perfomance Cerificate Neizvréene obaveze 11.10 Unfulled Obligations Rastitavanje gradita 11.11. Clearance of Ste 94 . » PROVJERA NAKON ZAVRSETKA 12 TEST AFTER COMPLETION... 95 Postupak zaisptvane nakon zavretke 12:1 Procedure for Tess after Completion Kaanjene isptivanja 122 Delayed Tests Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC p Sadriaj Ponovno isptivanje 'Nepovolnirezutalispitivanja posiije zavrSetka 6 IZMJENE | KOREKCWE Pravo na izmjene ‘Tehnika vriedonovanja Postupak izmjene Plaganje u predvidenimj valutama Provizorniiznos Dodatni radovi Korekcije 2bog izmjena i zakonskim propisima Korekce zbog lzmjena u troskovima 104. UGOVORENA CIJENA I PLAGANJE Ugovorena cjena ‘Avansno plaéanje Zahijev za iedavanie prvremene siuacie \Vremenskiraspored placanja Postojerja Materia za radove tzdavanje prvemenihsituacia Platanje Kaénjenje u plaéanju Isplata garantnog depozita tzvjedta o zaviéetku Zahije za izdavanje Okonatne situacie Raziedenje tzdavanje okonaéne sitvacle Prestanak odgovornostInvesttora Valute platanja RASKID UGOVORA OD STRANE 116. Fi -INVESTITORA Opomena zaispravianje propusta Rashid od strane Investtors \iednavanja na dan raskidp Pladare po raskidy rave investtora na rakes OBUSTAVA I RASKID OD STRANE fader =» IZVOBAGA, Pravo lzvodaéa na obustavu radova Raskid od strane lzvodata Prestanak radova | uae opreme levodaéa Plaéanje po raskidu 128. - RIZIK | ODGOVORNOST Obestecenja ‘Staranje o Radovima od strane lzvodaéa RiziciInvesttora FIDIC 7 123 124 a 134 132 133 13.4 135 136 137 138 144 142 143 144 145 48 147 148 149 14.10 14m 14.12 14.13 14.14 14415 15 484 152 154 185 16 16.1 162 163 16.4 ” 174 172 173 tents Retesting Failure to Pass Tests after Completion VARIATIONS AND ADJUSTMENTS ......... 97 Right to Vary Value Engineering Variation Procedure Payment in Applicable Currencies Provisional Sums Daywork ‘Adjustments for Changes in Legisation ‘Adjustments for Changes in Cost CONTRACT PRICE AND PAYMENT....... 105 The Contract Price ‘Advance Payment Application for interim Payment Certificates Schedule of Payments Pant and Materials intended for the Works Issue of Interim Payment Certficates Payment Delayed Payment Payment of Retention Money ‘Statement at Completion Application for Final Payment Certificate Discharge Issue of Final Payment Cerificate Cessation of Employer's Liabiliy Currencies of Payment TERMINATION BY EMPLOYER . “7 Notice to Correct Termination by Employer Valuation at Date of Termination Payment after Termination Employers Eniemento Termination fr Convenience ‘SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR 121 Contractor's Entitlement to Suspend Work Termination by Contractor Cessation of Work and Removal of Contractor's Equipment Payment on Termination RISK AND RESPONSIBILITY . 125 Indemnities Contractors Care ofthe Works Employer's Risks Plant and Design-Build Sadriqj Posliedice rizika Investtora InteleKtuatna | industjska prava svojine Ograniéenje odgovomosti 130 - OSIGURANJE (pst uslovi za osiguranje Osiguranje Radova i opreme vodata COsiguranje od povrede lica i éteto imovine COsiguranje Personala I2vodaéa 136 VISA SILA Dofinioja vide sile CObavjestenje o nastanku vge sile Obaveza svodenja zastoja na minimum Posiiedice vige sile Uticaj vie sile na podizvodaéa Raskid plaGanje i oslobadarje po slobodnom izboru Oslobadanje od izvréavania po sili zakona 140 . POTRAZIVANJA, SPOROVI I ARBITRAZA Potrazivanja lzvodaéa Imenovanje Komisije za rjeSavanje sporova Nesaglasnost oko imenovanja Komisie za rjeSavarje sporova Dobjanje odluke Komisie za feSavanje sporova Prateljsko feSavanje Acbitraza "Nepostupanje po odlukama Komisije za reSavanje sporova Istok mandata Komisije za rjeSavanje sporova PRILOG OPSIUSLOVISPORAZUMA © RJESAVANJU 150 --. SPOROVA Projektovanje-izgradnja postrojenja 18 174 75 178 8 184 182 183 184 192 193 19.4 195 198 197 20 20.4 202 20.3, 204 208 208 207 208 Consequences of Employer's Risks Intelectual and Industrial Property Rights Limitation of Liability INSURANCE . cestteseeseese 13H General Requirements for Insurances Insurance for Works and Contractors Equipment Insurance against Injury to Persons and Damage to Property Insurance for Contractor's Personnel FORCE MAJEURE eee eat Definition of Force Majeure Notice of Force Majeure Duty to Minimise Delay Consequences of Force Majeure Force Majeure Affecting Subcontractor Optional Termination, Payment and Release Release from Performance CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION... 141 Contractor's Ctaims ‘Appointment of the Dispute Adjudication Board Failure to Agree on the Composition ofthe Dispute ‘Adjudication Board ‘Obtaining Dispute Adjudication Board's Decision ‘Amicable Settlement Arbitration Failure to Comply with Dispute Adjudication Board's Decision Expiry of Dispute Adjudication Board's Appointment APPENDIX: GENARAL CONDITIONS OF DISPUTE ADJUDICATION AGREEMENT. 151 FIDIC wo a ows 4g Ce Lista definicija po abecedi Definitions listed alphabetically Prinvageni ugovorn| anos Plog tendera Osnovni datum Datum pogetka Ugover gover sporazumn Ugovorna cena lavodat Dokumentacia lzvodata prema lzvodata Osoble avodata Predlog lzvodaca redstavnik lvogata ‘TroBkovi Zomia KRS dan ok za prjavu nedostataka Investtor prema Investors Osoble Investtora Zahfjow Investitora Nadzori organ FIDIC Okondana situacia Konaéni izvet] ‘Vga sla ‘Sana valuta Roba Privremena siuacja Zakoni Pismo o prinatanj Ponda Lokalna valuta Materja ‘Sana situacia Poturda o valjano izwrsenom posh Garancja 2a vajanoizvavanje posla ‘Osnovniradovi Postojenie Oiviena suma Garantnidepozit Planovi i preglodi Spisak garanca ‘Spisak placa ‘Sek Gradisis levels) Posizvadsé Potwda 0 prjemu Prirement radovi Tender Ispitvarja poste zavretka Ispivanja na zavedetku Rok zavebotha Nepredvidlvo mena Radovi godina 144 sag saa 4132 sana nana 1442 4423 461 454 427 waz was 1143 1482 1428 1439 aa7 anz2 1183 128 14s 124 sa240 14 1145 saa 114s 1482 a7 1385 1443 vane wag asa a2 was aga 1486 4154 155 14410 tat 1a 1440 A410 i58 1467 1442 1428 143s a4s7 wine 1438 134 1433 1188 vi89 1188 4139 ‘Accepted Contract Amount ‘Appendix to Tender Bate Oate ‘Commencement Date Contract Contract Agreement ‘Contract Price Contractor Contractor's Documents Contractor's Equipment Contractor's Personnel Contractor's Proposal Contractor's Representative Cost Country DAB ay Detects Noticaton Period Employer Employer's Equipment Employer's Personnel Employer's Requirements Engineer Froic Final payment Certificate Final Statement g Force Majeure Foreign Currency Goods Interim Payment Certcate Laws. Letter of Acceptance Later of Tender Local Curency Materials Pary Payment Certificate Performance Cerificate Performance Security Permanent Werks Plant Provisional Sum Retention Money Schedules Schedule of Guarantees Schedule of payments Section Ste Statement Subcontractor Taking-Over Certificate Temporary Werks Tender Tests ater Completion Tests on Complation Time for Completion Unforeseeable Variation Works year 20 Opite uslovi , " Op$ti uslovi » & Opsie odredbe » » 41 Definicije 2 U Uslovima ugovora (,ovim uslovima’), koji obuhvataju Posebne uslove i Op8te uslove, sljedece rijeti ju dato znaéenje. Rije koje ukazujy na lca ili strane obuhvataju privredna drus- & tva i ostala pravna lica, ukoliko Kontekst ne ukazuje na ne&to drugo, ~ & 1.4.1 Ugovor es 1.4.1.1 ,Ugovor" predstavija ugovorni sporazum, pismo o prihvatanju ponude, pismo o ponudi, 7 koji obuhvata sijede¢e uslove: zahijevi Investitora, Raspored radova, Ponude Izvodata, & iostala dokumenta (ukolko in ima) koji su navedeni u ugovornom sporazumu il u pote 0 prinvatanju. 1.4.1.2 ,Ugovorni sporazum" predstaviia ugovorni sporazum (eventualni) koji se pominje u potkauzul 1.6 (Ugovorni sporazum). e 1.4.1.3, Pismo o prihvatanju’ predstavia pismo o zvanitnom prihvatanju ponude koj je potpl- = ‘a0 Investitor ukjuéujuci bilo Koju bijeSku u prilogu koja Gini potpisan sporazum izmedu Z govornih strana, Uxoliko ne postaj akvo pismo o prihvatanju,izraz .pismo o prihvata- = nju" predstaviia ugovorni sporazum, a datum izdavanja ii prjema pisma o prihvatanju = predstaflia datum polpisivanja ugovornog sporazuma. = 4.4.1.4 Pismo o namjer’’ predstava dokument koje nasiovijen kao pismo o namjeri, sadinjen & (od strane lzvodaéa koji sadr2ipotpisanu ponudu Investtora za izvedenje radova a 1.1.1.5 — Zahtjevi investitora’ predstavijaju dokument koji je naslovijen kao zahtjevi investitora, = kako stojiu ugovoru, i sadréi sve dopune iizmjene takvog dokumenta u skladu s ugovo- 5 om, Takav dokument precizita surhu, obim ifli projektne iii ostale tehnigke kaiterjume = za radove, 1.1.1.6 ,Planovi i pregledi” predstavlaju dokumenta koja su naslovijena kao planovi i pregledi = koje je levodaé satinio i podnio zajedno sa ponudom, kako je dato u ugovoru. Takav dokument moze da sadrei podatke, spiskove i planove placania iil cijena, 1.1.1.7 ,Predlog izvodaéa” predstavija dokument koji je naslovijen kao prijediog, a kojeg levodaé podnosi skupa sa ponudom, kako je navedeno u ugovoru, Takav dokument mode da sada idejni projekt Izvodata. 1.1.1.8 ,Ponuda” predstavia pismo o ponudl i sva ostala dokumenta koja lzvodat podnosi sku- ba sa ponudom, kako je navedeno u ugovoru, 1.1.1.9 ,Prilog ponude” predstaviia kompletirane stranice naslovijene kao prilog ponude koje se prilazu uz ponudu i sadinjavaju njegov sastavni co. Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC ® 2 Opite uslovi 1.4.1.10 ,Spisak garancija" i Spisak placanja’ predstavl (ako postoje) i ukjuéeni su u Planove i preglede. ju dokumenta koji su tako naslovijeni 14.2 Straneilica 1.1.21 ,Strana’ predstavja Investitora il Izvodata, zavisno od konteksta, 14.22 Investtorpredsteia lice koje je naslovjeno kao investor u Prlogu ponue | nlegove Pravne sijedbenike. & 14.23 lzvodat" predstavia lice ili lica koja su naslovijena u ponudi prihvaéenoj od strane investitora i njihovih pravnih sjedberika, & 1.4.24. .Nadzomi organ” (Engineet) predstavia lice koje je Investitor odredio da djeluje u svoj- ‘tvu Nadzomog organa za potrebe ugovora i koje je imenovano u Prlogu ugovora, i neko Arugo lce koje investtor povremeno neimenuje, o Cemu obavjeStava lzvodaéa u skladu sa potklauzulom 3.4 [Promjena Nadzomog organ]. fe ow 1.1.25 — ,Predstavnik Izvodaéa” predstavifé lide koje je Izvodaé imenovao u Ugovoru ili koje on bbude odredio s vremena na vrijemé u skladu sa potklauzulom 4.3 [Predstavnik Izvoda¢a] i koje djeluje u ime Izvodata, 1.1.26 Personal Investitora’ predstavija Nadzomi organ, asistente iz potklauzule 3.2 [Prenos ovlaéenja od strane Nadzomog organal i sve ostalo osoblje, radnici ostali zaposleni od strane Nadzornog organa ili Investtora, kao i sve ostalo osoblje predoteno lzvodatu od strane Nadzornog organa il Investtora kao personala Investitora, oto fg 1.4.2.7 Personal izvodata’ predstaviia Predstavnika Izvodata i sve osoblje koje Izvodaé kristina gradilistu, koje uklluéuje osoblje, radnike i ostale zaposlene lavodaéa | svih Podizvodaéa, kao i sve ostalo osoblle koje pomaze lzvodatu u izvodenju radova, r } 1.1.28 * ,Podizvodaé" predstavia lice koje je u Ugovoru imenovano kao podizvodaé za dio radova i njegove pravne sljedbenike, 1.1.29 ,Komisija za rjeSavanje sporova" predstavija lice il tri ica koja su tako naimenovana 4 Ugovoru ili neko drugo lice il lica koja su imenovana u skladu sa potklauzulom 20.2 [imenovanje Komisije za eSavanje sporova] ii potkiauzulom 20.3 [Nesaglasnost oko ime- ‘novanja Komisie za jesavanje sporoval. rer 1 is 1.1.2.40 _,FIDIC" predstavija Medunarodnu federaciju indenjera konsultanata, fet 1.1.3. Datum ispitivanja, rokovi i zavrsetak 1.1.3.1 ,Osnovni datum” predstavija 28 dana prije posljednjeg datuma za podnosenje ponude. 1.1.3.2 ,Datum potetka’ predstaviia datum kojje saopiten u skladu sa potklauzulom 8.1 (PoCetak Tadova}. 1.1.3.3 Rok zavrSetka" predstaviia rok za zaviSetak radova ili neke sekcije (zavisno od slutaja) U skladu sa potklauzulom 8.2 (Rok zavrSetka radova], kako je navedeno u Prilogu ponude (sa eventuainim produzenjima u skladu sa potklauzulom 8.4 [Produzetak roka za zavrSetak radoval, raéunato od datuma potetka, ‘roe ke 1.1.34 _Ispitivanja na zavréetku" predstavijaju ispitivanja predvigena Ugovorom ili koja su do- govorena izmedu strana ili nalozena kao izmjena, a koja se vrSe u skladu s klauzulom 9 Uspitivanja na zavrSetku radova] prije preuzimanja radova ii sekcije (zavisno od slutaja) od strane Investitora, ad Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC b: 24 Opite uslovi 1.4.3.5. ,Poturda o prijemu” predstavja potvdu koja se izdae u skladu sa Kauzulom 10 (Prilem od strane Investitora). & 1.1.3.6 Provjere nakon zavréetka" predstavijaju (eventualna) ispitivanja predvidena Ugovorom koja se vr8e u skladu sa klauzulom 12 /Provjera nakon zavretka] posie prema radova ii sekoje (zavisno od sluéaja) od strane Investitora. 1.13.7 Period obavjestenja o nedostacima" predstavija rok za prijavu nedostataka radova ili eke sekclje (zavisno od sluéaja) u skladu sa potklauzulom 11.1 /Zavréefak tekuéih radova ‘ otMlanjanje nedostatakaj, kako je navedeno u Prologu ponude (sa eventualnim produze- nem u skladu sa potklauzulom 11.3 (Produzenje perioda za obavestenje o nedostacima)), raéunato od datuma zavrSetka radova ili sekcije sa ovjerom u skladu sa potklauzulom 10.1 [Preuzimanje radova i soko. 1.1.3.8 _,Potvrda o dobrom izvrSenju posla® predstaviia potvrdu izdatu u skladu sa potklauzulom 2 41.9 [Potvrda 0 dobrom izvréenju posta] & 1.1.3.9 ,Dan’ predstavja kalendarski dan, a ,godina” predstavija 365 dana, #3 1.4.4 Novaciiplaéanja 1.1.4.4 ,Prihvaéeni ugovorni iznos" predstavija iznos koji je prihvaten u potvrdi o prinvatanju za izvodenje i zavrsetak radova i otklanjanje eventualnih nedostataka, 1.1.4.2 ,Ugovorna cijena” predstavija cijenu definisanu potkiauzulom 14.1 [Ugovoma jena) i ‘kjucuje Korekcije izvrSene u skladu sa Ugovorom, 1.1.4.3 ,TroBkovi" predstaviaju sve troskove koje je Izvodat opravdano imao (ili ée imati), bilo na gradilistu ili van njega, ukjuéujudi i rezijske i sliéne troSkove, ali ne ukljuéuju | obit 1.1.4.4 ,Okonéana situacija” predstavia situaciu definisanu potklauzulom 14.11 [lzdavanje okon- Zane situacje]. 1.1.4.5 ZavrSni izvjestaj* predstaviaizvjesta definisan potklauzulom 14.11 [Zahijov za izdavanje okonéane situacii). 1.14.6 Strana valuta’ predstavija valutu koja nije lokalna, a u kojoj se plata dio ugovorne cljene e (ii jena @ cjetiniy, e 1.44.7 ,Privremena situacija" predstavja sivaciu izdatu u skladu sa klauzulom 14 [Ugovora e ‘jena iplacanje],aline i okontanu situaciju - 41.48 Lokalna valuta’ predstavja valutu Zeme = 1.44.9 .Potvrda o plaéanju’ predstavja potvrdu o pla¢anju izdatu w skladu sa Klauzulom 14 + [Ugovoma cjena iplacane). ~ 1.14.10 ,Provizorn iznos' predstavia (eventualn) iznos kojije Ugovorom predviden kao provizornl e iznos za izvodenje bilo kog dijela radova ii za isporuku opreme, materjala ii usluga u skla- a du sa potklauzulom 13.5 (Provizom! ienos} = 1.44.11 ,Garantni depozit’ predstavja kumulativne iznose koje lnvestitor zadréava u skladu sa = Potkauzulom 14.3 [Zahtjev za izdavanje privremenih sitvacja] | isplaguje v skladu sa pot- - Klauzulom 14.9 [Pla¢anje garantnog depozita. = 1.1.4.12 .levje8taj’ predstavia izvjeSta koji zvodaé podnosi kao dio zahijeva u skladu sa klauzulom + 44 [Ugovorna ojana iplacanjo] za izéavanje situacie. = be Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 26 Opste uslovi 1.1.5 Radoviidobra 14.54 14.52 14.83 1154 1455 14.56 14.8.7 1158 -Oprema izvodaéa’ predstavja sve aparate, masine, vozila i ostalestvari koje su potrebne 2a iavodenje i zavrSetak radova i otKianjanje nedostataka, Medutim, oprema Izvodata ne ‘obuhvata privremene radove, opremu Investitora (ako posto), postojenja, materjale i bilo koje druge stvari koje su predvidene da budu il veé jesu sastavni djelovl osnovnin radova. Dobra’ predstavijaju opremu Izvodaéa, Materijale, Postrojenja i Privremene radove ili sva- kid ovin pojmova pojedinatno, po potrebi. .Materijal” predstavjaju predmete svin vrsta (iskjucujuti Postrojenja) koji su predvideni da ‘budu il veé jesu sastavni djelovi Trajnih radova, ukliuéujudii potro8ne materiale (ako ih ima) koje isporucuje Izvodaé po Ugovoru. .Trajni radovl" predstavjajutrajne radove koje Izvodaé izvodi u skladu sa Ugovorom, .Postrojenje” predstavija aparate, ma8ine i vozila koji su predvideni da budu dio Trajnih radova. | Soka" predstavja dio Radova Kffij&naveden kao takav u Prologu ponude (ukoliko in ima), .Privremeni radovl" predstavijalu privremene radove bilo koje vrste (osim opreme lzvodata) ‘koji su potrebni na Gradilstu radi izvodenja i zavrSavanja Trajnih radova i otklanjanje even- tualnih nedostataka. .Radovi" predstavijaju Trajne Radove i Privremene Radove ii svaki od ovin radova pojedt- hhagno, po potrebi 14.6 Ostale definicije 1.161 .Dokumentacija lzvodata’ predstaviia proratune, raéunarske programe i osta- ii softver, erteze, prirugnike i ostalu dokumentaciu tehnicke prirode (ako postoj) koju tavodaé obezbjecuje po Ugovoru, po opisu iz potklauzule 5.2 [Dokumentaciia evodacal. 4.4.82 ,Drdava’ predstaulja drdavu u kojoj se gradliste, odnosno njegow dio, nlazi ina kome se ievode trajiradov. 1.16.3. ,Oprema Investitora’ predstavija aparate, masine i vozila (ako postoje) koje Investitor Stavlja Izvodacu na raspolaganie radi koriS¢enja u izvodenju radova, kako je navede- no u zahtjevima Investtora, ali bez postrojenja koje Investitor nije primo. 4.4.64 ,Viga sila” jo defnisana u Kauzul 19 [Visa sia}. 4.4.65 Zakoni" predstaviaju sve nacionelne (li drZavne) zakone, statute, uredbe i ostale zakone i propise | podzakonska akta organa vist 1.4.88 .Garancija za dobro iavrSenje posta” predstawia garanciju (li garancje) iz potklauzule 4.2 [Garancija za dobro izvsenje pos) 1.1.8.7 _,Gradiléte" predstavia mjesto na kojem se izvode radovi na kojem se isporutuju postro- janje i materal ii bilo koje drugo miesto koje na osnovu Ugovora predstavlja aio gradil- sta. 1.4.6.8 ,Nepredvialjivo" predstavja nesto So iskusni izvodaé objektivno nije mogao da predvidi u ‘nijeme podnoSenja ponude Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 1 & & i 1 rr ir 28 Opste uslovi 1.4.69 temjena’ predstavia bilo kekvu izmjenu zahijevaInvestitora ii Radova, koja je nalazena ii odobrena kao izmjena iz Kiauzule 13 flmjone I korokcfe). 4.2 Tumaéenja Ukoliko Kontekst ne upuéuje na ne8to drugo, u ovom Ugovoru: (@) _rip&i koje ukazuju na jedan rod obuhvataju sve rodove: (b) rei koje ukazuju na jedninu takode obuinvataju mnodinu, a rjedikoje ukazuju na mnozinu takode obuhvataju jedninu; (6) _odredbe koje sadrte rei .dogovorit",,dogovorenc™ i dogovor iziskyju da dogovor bude upisanoj formi (@) _,upisanoj formi* znagi rukom napisano, otkucano, odStampano il njeno tako da predstavija trajni dokument. ktronskim putem sagi- Rijeéi na marginama | ostali naslovi ne uzimajd se u obzir priikom tumaGenja ovih Uslova. 13 Gdjegod ovi Uslovi ziskuju davanje i izdavanje odobrenja, potvrda, saglasnosti,reSenja, saopite- nja i zahtjeva, takve Komunikacije: (2) _wpisanoj formi su i dostavljaju se na ruke (sa potvrdom prijema), éaju se postom il po ku- tru ili se prenose poroéu dogovorenin sistema elektronskog prenosa, kako je navedeno u Prilogu ponude i (b) dostavijaju se, Salju ii prenose na adresu primaoca navedenu u Prilogu ponude. Megutim, (ako primalac saop8ti neku drugu adresu, dalje komurikacje se upuéyju na tu adresu i (i) ukotko primalac nije druktije naznatio u zahtjevu za izdavanje odobrenja ili ‘saglasnosti, odobrenje ii saglasnost se moze posiatina adresu sa koje je poslat zahlev. Odobrenja, potvrde, saglasnostiirjeSenja ne mogu se neopravdano uskratt li odugovladii. Pri z= davanju potvrde jedno strani, izdavalac dostavija primjerak potvrde i drugoj strani. Kada jedno) stra~ ni uputi saopStenje, druga strana ii Nadzomi organ, primjerak tog saopStenja upuduje Nadzornom organu odnosno drugoj strani, zavisno od sluéaja 1.4 Mjorodavno pravo i jezik Na Ugovor se primjenjuje pravo zemije koja je navedena u Prilogu ponude, ‘Ako postoje verze bilo kog dijela Ugovora na nekoliko jezika, prednost se daje verzili koje je nap ‘sana na mjerodavnom jeziku, definisanom u Prilogu ponude. Jezik za komunikacije navodi se u Prilogu ponude. Ako tamo nije naveden nikakav jezik, jezik 2a komunikacije je onaj na kojem je Ugovor u cjelini (ili vegim dijelom) napisan. Projektovanje-izgradnja postrojenia ________________—-Fipic l 1 1 vrewirw oa e rT © } i be 30 1.5 Prioritet dokumenata Opite uslovi Dokumenta koja satinjavaju Ugovor smatraju se uzajamno obja8niivim, Za potrebe tumaéenja, prioritet dokumenata je kako sijedi (@) _Ugovorni sporazum (ako postoj), (b) Pismo o pritvatanju ponude, (©) Ponuda, (@. Posebni ustovi, (©) Opstiustovi, (9 Zahtjevi investitora, (@ Planovii pregiedi i (h) _Priediog Izvodaéa i sva druga dokumenta koja sadinjavaju dio Ugovora, ‘Ako se ustanovi bilo kakva dvosmislenost ili protivriegnost u dokumentima, Nadzorni organ se obavezuje da izda potrebno razjaSnjenje iigyputstv. 1.6 Ugovorni sporazum Strane se obavezuju da zakjuze Ugovorni sporazum u roku od 28 dana od prijema Pisma 0 prihvatanju od strane lzvodata, ukoliko se nijesu drukiije sporazumieli. Ugovorni sporazum se sadinjava po obrascu prloenom wz Posebne uslove. Investitor snositroSkove vezane za takse i sliéne dazbine (ek postoje) koje su propisane zakonom u vezi sa zakjuéivanjem Ugovornog sporazuma. 1.7 Prenos Nijedna strana nema pravo da izvréi prenos Ugovora u cjelini Ii nekog njegovog dijela ili neku korst ill interes koji proizilazi iz Ugovora. Medutim, bilo koja strana moze: (2) da izve8i prenos Ugovora u clini nekog njegovog dijela uz prethodnu saglasnost dru- ge strane (0) da kao obezbjedenje prenese u korist neke banke ili fnansiskeinsitucije blo ko iznos rnovca koji mu je platv ii ée biti plativ na osnovu Ugovora. 1.8 Guvanje dokumentacije i njeno obezbjedivanje levodaé dr2i u svom posjedu svu svoju dokumentaciju i vodi ratuna o njoj sve do njenog preuzi- anja od strane Investitora. Ukalika Ugovorom nije drukéije predvideno, lzvodaé se obavezuje da Investitoru podnese svaki svoj dokument u Sest primjeraka. lzvodaé se obavezuje da na gradiligtu dr2i jedan primjerak Ugovora, publikacije navedene U Zahtjevima Investitora, dokumentaciju Izvodaca i izmjene i druge komunikacje izdate na ‘osnovu Ugovora. Osoblje Investitora ima pravo pristupa ovoj dokumentaciji u svako razumno doba. 1.9 Greske u Zahtjevima Investitora Ukoliko jedna strana primijeti gre8ku ili nedostatak tehni¢ke prirode u nekom dokumentu, koji je Pripremijen radi kori8¢enja u lavodenju radova, ta strana se obavezuje da drugu stranu odmah obavijest o takvoj grec ili nedostatku. Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 32 1.10 4 142 Opite uslovi ‘Ako Izvodaé: kasni ili bude izlozen troskovima zbog greske u Zahtjevima Investitora i ako Uprkos tome &to je iskusan izvodaé, nije ustanovio greku pri pregledu Zahtjeva Investitora, shodno potklauzuli §.1 (Opéte obaveze u projektovanju), on ima pravo da tome cbavijesti Nadzomi organ, pri éemu ima pravo, shodno potklauzuli 20.1 (Potrazivanja levodaéal, na: (2) _produzenje roka srazmemo takvom zakaSnjenju, ako zavrSetak kasni il Ge kasniti, shod- no potklauzuli 8.4 [ProduZenje roka ze zavrSetek] i (©) naknadu svin takvih tro8kova i razumne dobiti, &to se ukijuéuje u ugovornu cijenu. Po prijemu takvog obavje8tenja, Nadzomi organ se obavezuje da postupi u shladu s potklau- zulom 3.5 (Utvrdivanja) da bi se saglasio ii utvedio (i) da Iii w kojoj mjeri nije bilo moguée da se ‘gre8ka uod i (i) pitanja opisana pod taékama (a) i (b) u vezi s tom mjerom. Koridéenje dokumentacije Izvodaéa od strane Investitora lzvodaé zadr2ava autorska prava i ostald ptava intelektualne svojine na dokumentaciju lzvodaéa i na ostalu projektnu dokumentacija pripremijenu od strane Izvodata (ii u nje- govo ime). ‘Smatra se da je (potpisivanjem Ugovora) lzvodaé dao Investitoru vremenski neogranigenu, preno- sivu, neekskluzivnu i besplatnu dozvolu da umnozava, Korist | prenosi dokumentacij lavoda kao i da je modiffkuje i koristi u tom obliku. Ta dozvola: (@) _vadi tokom stvarnog ili predvienog radnog vijeka (zavisno od toga koj je dui) relevan- thin djelova radova, (©) daje pravo bilo kom lcu koje dri relevantni dio radova u zakonitom posjedu na umnoza- vanje, koriSéenje i prenosenje dokumentacie lzvodata radi zavrSavanja, eksploatisanja, odrdavania, mijenjanja, podeSavanja, popravke i ruSenja radova i (©) _uslutaju dokumentacije levodata u obliku raéunarskog programa i ostalog softvera, do- pusta njhovu upotrebu u bilo kom ragunaru na gradilitu i drugim mjestima predvidenim Ugovorom, ukjuéujuéi zamjenu bilo kog raéunara isporuéenog od strane lzvodaéa. Dokumentacija vodata iostala projektna dokumentacija koja je pripremjena od strane izvodata (ti za njegov raéunjne moze da bude kori8¢ena, umnoZavana ili prenijetatrecim licima od strane Investitora (ili u njegovo ime) u svrhe koje su razlgite od onin koje su predvidene ovom potklau 2ulor, Korlééenje dokumentacije Investitora od strane Izvodaéa Investitor zadréava autorska i ostala prava intelektualne svojine u Zahtjevima Investitora iu osta- [oj dokumentacij pripremijenoj od strane Investitora (ili za njegov raéun). [zvodaé ima pravo dao sopstvenom trosku umnodava, Koristi i prenosi ova dokumenta za potrebe izvrSavanja Ugovora. Fzvodaé nema pravo da ih umnozava, korst ili prenosi trecim licima bez saglasnosti Investitora, ‘sim u meri potrebnoj za izvrSavanje Ugovora Povjeriiivi podaci Izvodaé se obavezuje da podnese sve povjetlive podatke i ostale informacije koje Nadzorni or- gan bude opravdano tragio da bi utvrdio da Ii lzvodaé postupa u skladu sa Ugovorom. Projektovanje-izgradnja postrojenja. —___________________ FiDic & e + e - a & oe “ps od 34 Investitor 1.13 Postupanje u skladu sa zakonima Izvodaé se obavezuje da u izvrSavanju Ugovora postupa u skladu sa primjenljvim zakonima, Ako - drukdije nije predvideno Posebnim uslovima: (@)__Investitor se obavezuje da pribavi dozvolu za pianiranje, zoniranje i sliéno za b ‘osnovne radove i sve ostale dozvole navedene u Zahtlevima Investitora. Investitor - se obavezuje da Izvodata obestet! i zaatiti od posljedica svog propusta da to utini i & (©) Izvodat se obavezuje da izdaje sva saopstenja, plata sve poreze, carine i takse i da pribavi sve dozvole, licence i odobrenja koja su predvidena zakonima u vezi 's projektovanjem, izvodenjem i zavréetkom radova i otklanjanjem nedostataka. be lzvodaé se obavezuje da Investitora obestet! | zastiti od posliedica svog propusta _ da to uéini, 7 4.44 Solidama odgovornast #2 ‘Ako Izvodaé pristupi(u skladu sa primjenijvim zakonima) zajedniékom ulaganju, konzorcjumu il nekoj drugoj nestatutarnoj grupl od dva il vigelica: (@) ta se lica smatraju solidamo pojedinaéno odgovomim Investitoru za izvréavanje Ugovora; () ta sulica obavezna da Investitoru predate svog rukovodioca koji ovlaSéen da preuat- ‘ma obaveze u ime lzvodaéa i svakog drugog lca pojedinagno i (©) lzvodaé ne moze da mijenja svoj sastav ii pravni status bez prethodne saglasnostl » lnvestitora oe E = we) Ee Invgstitor . Te & 24 Pravo pristupa na gradilidte E Investitor s¢ obavezuje da Izvodaéu da pravo pristupa i drZanja u posjedu svi djelova gradiista —e U trajanju navedenom u Prilogu ponude. Pravo prilaza i posjeda gradiligta ne daje se iskijuzivo levodatu, Ako je Ugovorom predvideno da Investitor preda (Izvodaéu) u posjed neke temelje, » ‘objekte, postrojenja il sredstva pristupa, Investitor se obavezuje da to uini u vrileme i na nagin koji su navedeni u Zahtjevima Investitora. Medutim, Investitor moze uskratti pravo posjeda do oe prijema Garancije o dobrom izvréenju posla. e Ukoliko takvo vrijeme nije navedeno u Prilogu ponude, Investitor se obavezuje da Izvodatu {a to pravo prilaza i posjeda gradilsta u roku koji je potreban da bi se izvodaéu omogutilo da S postupi u skladu sa programom podnijetim u skladu sa potklauzulom 8.3 [Program radova). & ‘Ako Izvodaé kasni ii bude izio2en troskovima zbog propusta lnvestitora da mu da takva pra- & va u tom roku, Izvodaé to prjaviiyje Nadzomom organu, pri emu, shodno potklauzuli 20.1 ; PPotrazivanja Izvoda¢a] ima pravo na: " (@) _produzenje roka zbog takvog kaSnjenja, ako je rok zavrBetka vet probijen il ¢e biti pro- bijen, u skiadu sa potklauzulom 8.4 [ProduZenjeroka zavrSetka] Projektovanje-izgradnja postrojenja DIC » 36 Investitor 2.2 23 24 2.5 (®) naknadu takvin troskova uve¢anu za primjerenu dobit, Sto se ukljuéuje u ugovornu cije- nw, Po prijemu ove prijave, Nadzorni organ postupa u skladu sa potkaluzulom 3.5 [Utvrdivanja] da bi se saglasio ii utvrdio ova pitanja. Medutim, ako je propust Investitora bio usloviien nekom gre8kom ili kaSnjenjem od strane lzvodaéa, ukljucujuéi gresku ii ka8njenje u podnoSenju bilo kog dokumenta Izvodata, lzvodaé nema pravo na produzenje roka, naknadu ii dob. Dozvole, licence ili odobrenja Investitor se obavezuje da lzvodatu na njegov zahtjev prufi pomoé (ako je u moguénosti da to gin): (@) _pribavianjem primjraka zakona Zemije, koji se adnose na Ugovor, a koji se ne moze fako dobit (bu vez! sa zahtovom izvodata 2éadvanjom doavela, licen! li odobrenja predvidenih zakonima Zemie, ito ()_onih kojisu levodaéu potrebri, u skladu sa potklauzulom 1.13 /Postupanie u skla- du sa zakonima), (i) zaisporuku robe, carinjenjem i (ii) za izvoz opreme Izvodata po njenom iznoSenju sa gradiista Osoblje Investitora Investitor se cbavezuje da se postara o tome da osoblje Investitora i njegovih ost ra gradiiStu: (@) saraduje sa lzvodatem, u sktadu sa potklauzulom 4.6 (Saradnja]i (©) _preduzima mere istovjetne onim koje je lzvodaé obavezan da preduzima, u skladu sa tatkama (a), (b) i (c) potklauzule 4.8 /Bezbednosne procedure] | potklauzulom 4,18 [Zastitazivotne sredine) inansijski aranzmani Investitora Investitor se obavezuje da u roku od 28 dana od prijema zahtjeva lzvodata, podnese odgo- varajuci dokaz o tome da su zakjuéeni i odréavaju finansijski aranémani koji ée Investitoru ‘omoguéiti da Isplati ugovornu cijenu (u to vrijeme procijenjenu), u skladu sa klauzulom 14 [Ugovorna cijena i plaéanje}. Ako Investitor namjerava da izvr8i bilo kakve materijaine iz- mene u svojim finansijskim aranzmanima, on se obavezuje da o tome podrobno obavijesti lzvodaéa Potrazivanja Investitora ‘Ako Investitor bude smatrao da ima pravo na bilo kakvu isplatu na osnovu bilo koje Klauzule ovih Uslova ili po nekom drugom osnovu, ili na produzenje periada za cbavjestenje o nedostacima, Investitor ii Nadzorni organ moze da obavijesti Izvodata o svim pojedinostima. Medutim, ovo obavjestenje nije potrebno za pla¢anja iz potklauzule 4.19 /Elektriéna energija, voda i gas] i pot- Klauzule 4.20 [Oprema Investitora i besplatni matenjal] | za ostale usluge zahtijevane od strane levodata, Projektovanje-izgradnja postrojenja ric 38 Nadzorni organ Obavjestenje se daje u najkraéem moguéem roku po Investitorovom saznanju postojanja doga- {aja ili okoInosti koje mu daju pravo na potradivanje, Obavjestenje koje se odnosi na produzenje fi roka za prijavu nedostataka daje se prije isteka tog roka. U obavjestenju se navodi klauzula ili neka druga osnova potrazivanja sa potvrdom iznosa ili : produzenja roka na koji Investitor smatra da ima pravo u vezi s Ugovorom. Nadzorni organ po- stupa u skladu sa potklauzulom 3.6 /Utvrdivanja] radi davanja saglasnost ili utvedivanja ()) iznosa : (eventuainog) na koji Investitar ima pravo da primi od lzvodaéa ili (i) produzenja (eventualnog) perioda za obavjestavanje o nedostacima u skladu sa potklauzulom 11.3 [Produzenje perioda za ‘obavestavanje o nedostacimal. (Ovaj iznos moze da se ukluéi kao odbitak od ugovorne cijene i situacia. Investitor ima samo ravo na poravmanje ili odbitak od iznosa ovjerenog u situaciji li na potrazivanje od lzvodata u skladu sa ovom potklauzulom. fl Nadzorni organ 3.1. Obaveze i ovlaSéenja Nadzornog organa lavestitor odreduje Nadzomi organ za izvrSavanje obaveza predvidenih Ugovorom. Osoblie 'Nadzornog organa sastavijeno je od inZenjera odgovarajuch profia i ostal strugnjaka koji su ‘osposobljeni za izvréavanje takvh obaveza, =: Nadzomi organ nije ovia8éen da vr8i izmjene Ugovora, Nadzorni organ moze da korist oviaSéenja Nadzornog organa koja su predvidena Ugovorom i koja se iznjega podrazumevaju, Ako je potrebno da Nadzomi organ pribavi odobrene Investitora prile kori8¢enja odredenog ovlaSéenja, usloviza to se navode u Posebnim uslovima, Investitor se obavezuje da ne nameée dala ogranitenja ovlaSéenjima Nadzornog organa, osim po dogovoru : sa Izvodater, Medutim, kada Nadzorni organ daje neko ovlaSéenje za koje je potrebno odabrenje Investtora, smatra se da je Investitor dao odobrenje u smislu Ugovora, Ukoliko nije drukéije predvideno ovim Uslovima: = (@) pri izvrSavanju obaveza ili Koriséenju oviaséenja koja su predvidena Ugovorom : ii se podrazumijevaju iz Ugovora, smatra se da Nadzomi organ djeluje u ime Investitora; (©) Nadzorni organ nije oviaSéen da bilo koju stranu oslobodi njenih ugovornih obave- za (©) _nijedno odobrenje, kontrola, potvrda, saglasnost, inspekcija, uputstvo, abayjestenje, pri= = jedlog, nalog, zahtev, isptivane ili sian Gin Nadzomog organa (ukluéujudi i odsustvo : neodobravanja) ne oslobada Nadzomi organ od bilo koje odgovornosti koju je preuzeo nna osnovu Ugovora, ukljutujudi | odgovornost za gre8ke, propuste, adstupanja i neizvr- : Senje. 3.2 Prenos ovlaséenja Nadzornog organa Nadzorni organ ima pravo da prenosi obaveze i oviaSéenja na svoje pomoénike i da takode te obaveze i ovlaSéenja povlati. Ti pomocnici su jedan nadzorni inzenjer i/li nezavisni inspektori a radova koji su postavijeni da vrée pregled Wil ispituju pozicije opreme lil materiala Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 40 Nadzorni organ Postavijenje, prenos ili opoziv vise se u pisanoj formi i ne mogu da stupe na snagu sve dok ‘obj strane ne prime primjerke. Medutim, ukoliko se strane nijesu drukéje dogovorile, Nadzorni : ‘organ nema pravo da prenosi oviaSéenja u vezi sa utvrdivanjem bilo kakve stvar, u skladu sa = potklauzulom 3.5 /Utvrdivanial. i Pomognici morajy da budu lica sa odgovarajutim kvalifkacijama, koja su osposobljena za \rSavanje tin obaveza i ovlaicenja i koja teéno govore jezik za Komunikaclje koji je naveden u =o potklauzll 1.4 (Pravo i jezi] ‘Svi pomognici kojima su odredene obaveze i na koja su prenijeta ovlaééenja, ovlaSéeni su da : Iavodatu izdaju naloge samo u obimu navedenom u dokumentu 0 prenosu. Svako odobrenie, kontrola, potvrda, saglasnost, zahtjev, proba ili neki sligan cin nekog pomoénika koji je izvrsen U skladu 8a ovlaSéenjem proizvodi isto dejstvo kao da ga je izvr8io Nadzorni organ. Medutim, (2) propust da se ne odobri nekakav rad ne satinjava odobrenje, te stoga ne utige na pravo Nadzornog organa da odbije takav rad, postrojenje ili materiale; ‘ (©) ako tzvodaé izrazi sumnju u bilo koje utvrdivanje ili nalog nekog pomoénika, tevodad ima pravo da se po tom pitanju obrati Nadzomom organu, koji se obavezuje da odmah ‘ potvrdi, preinadi il zmijeni takvo gtvréivanje ili nalog, 7 ges ‘ 3.3. Nalozi Nadzornog organa et Nadzomi organ ima pravo da Izvodaéu izdaje (bilo kada) naloge koji su potrebni za izvodenje radova i otklanjanje nedostataka, a sve u skladu sa Ugovorom. tzvodaé mode da prima naloge = ‘samo od Nadzomog organa ili od nekog pomoénika na kaga je prenijeto odgovarajuée ovlaSéenje t u skladu sa ovom Klauzulom. Ako se nalog odnosi na vrSenje nekakve izmjene, primjenjuje se Klauzula 13 izmjene i korekeie). ‘ lzvodaé se obavezuje da postupi u skladu sa nalozima izdatim od strane Nadzornog organa ili njegovog ovia8éenag pomoénika po bilo kom pitanju vezanom za Ugovor. Nalozi se izdaju u e pisanoj formi. 3.4 Promjena Nadzornog Organa Ukoliko Investitor namjerava da promijeni Nadzomi organ, on je obavezan da najmanje 42 dana prije datuma namjeravane promjene lzvodaéu saopsti ime, adresu | relevantno iskustvo Nadzornog organa kojeg namjerava da angazue. Investitor nema pravo da Nadzomi organ za- - ‘mijenificem na koje je lavodaé stavio opravdan obrazlozeni prigovor Investitoru, 3.5 Utvrdivanja Kada je ovim uslovima predvideno da Nadzorni organ postupi u skladu sa potklauzulom 3.5, da bi se saglaso il utvrdio nesto, on je obavezan da se sa svakom stranom konsultuyje u po- : kuSaju da se postigne sporazum. Ako se sporazum ne postigne, on se obavezuje da izvr8i Praviéno utvrdivanje u skiadu sa Ugovorom, uzimajuei u obzir sve relevantne okolnostl : Nadzori organ se cbavezuje da obje strane obavijesti o svakom sporazumu il utvedivanju 7 sa obrazlozenjem. Svaka strana se obavezuje da postuje takav sporazum ili utvrdivanje iQ sve do njegove eventuaine izmjene u skladu sa klauzulom 20 [Potrazivanja, sporovi arb trae) at Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 42 Izvodaé 4.1 Opite obaveze izvodaca Izvodaé se obavezule da projektuje, izvede i zavr&i Radove u skladu sa Ugovorom, kao i da ot- Kloni sve nedostatke u Radovima, Po zavréetku, radovi moraju da budu pogodni za kori8éenje u svthe predvidene Ugovorom, lzvodaé se obavezuje da obezbijedi Ugovorom predvidenu opremu i dokumentaciju lzvodata, kao i sve osoblje lzvodaéa, robu, potrosni materijal i sve ostale stvari i usluge, bilo privremene = ili trajne prirode, koje su potrebne za projektovanie, izvodenje, zavréetak | otklanjanje nedosta- i taka, § Radovi obuhvatalu sav rad koj je potrebanyga pi se udovoljlo Zahtjevima Investitora, Prijediogu - levodata i Planovima i pregledima ili koj’se iz Ugovora podrazumijeva, kao | sav rad koji je potreban (mada nije predviden Ugovorom) za stabilnost li zavréetak, ili bezbjedno | propisno kori8¢enje Radova, lzvodat ée biti edgovoran za adekvatnost, stabilnost i bezbjednost svih radnji na Gradiligtu i za sve metode izvodenja radova, lzvodat se cbavezuje da na zahtjev Nadzomog organa, podnese pojedinosti aranzmana i me- toda koje lavodaé namjerava da usvoji za potrebe izvodenja Radova. Nikakve bitne izmjene u tim arandmanima i metodima ne mogu se vriti prije nego Sto one budu saopétene Nadzomom organu. 4.2 Garancija za dobro izvréenje posla lzvodaé se obavezuje da pribavi (0 sopstvenom trosku) garanciu za dobro izvréenje posla, ito u iznosu i valuti koji su navedeni u Prilogu ponude, Ako iznos nije naveden u Prilegu ponude, ova potklauzula ne vazi. - lzvodaé se obavezuje da Investitoru uruéi garanciu za dobro izvréenje posta u roku od 28 dana ‘od prijema Potvrde o prinvatanju i da primerak iste podnese Nadzornom organu. Izdavaé ga~ 5 rancije za dobro izvtSenje posia i zemia lzdavania te garancie podlijezu odobrenju Investitora, i — ‘ona se izdaje u formi prilozenoj u Posebnim uslovima ilu nekoj drugoj formi odobrengj od strane 5 Investitora, é lzvodaé se obavezuje da se postara o tome da garancija za dobro izvréenje posta bude vaze¢a i primjenljva sve dok lavodaé ne ievede i zavr8i Radove i otkioni nedostatke. Ukoliko je uslovima {garancije predviden datum njenog prestanka, a lzvodaé ne stekne pravo na povrataj garancije 28 dana prije datuma prestanka garancie, izvodat se obavezuje da produzi va2nost garancije sve do zavrSetka radova i otkianjanja nedostataka, ; Investor nema pravo na potradivanja po osnovu garancje za dabroizvtavanje posla uiznosima ‘veéim od onih na koje ima pravo po Ugovoru u sluéaju: & (@) _propusta lvodaéa da produ vadnost garancijeu skiadu sa prethodnim stavom, u kom E salu Investor ima pravo da potraluje cio iznos garancie, & (6) propusta tzvedaéa da Investor isplat dospel iznos, sa kom se lzvodat saglaio i ok koje utveden u skladu sa potktauzulom 2.5 [Potrativania Investor) ii Klauzulom 20 (Poirativenja,sporov arbitra] u roku od 42 dana od datuma davanja saglasnost li é uturdivanje - Projektovanje-izgradnja postrojenja sic . 44. Ievodaé (©) _propusta lzvodaéa da otkloni nekakav nedostatak ui roku od 42 dana od prijema obavje- Stenja Investitora 0 potrebi da se nedostatak otklon! il {@) nastanka okolnosti koje Investitoru daju pravo na raskid ugovora u skladu sa potkla- tuzulom 15.2 [Raskid ugovora od strane Investitora}, nezavisno od toga da li je otkaz podnijet Investitor se obavezuje da levodata obestet | za8tt od Steta, gubitaka i troSkova (ukijuéujuéi i sudske takse i tro8kove) nastalihu vezi s potrazivanjem na osnovu garancije za dobro izvrSenje posla u mer u kojoj Investitor nije imao pravo na potragivanje. Investitor se obavezuje da Izvodacu vrati garancije za dobro izvrSenje posia u roku od 21 dana po prijemu primjerka potvrde o dobro izvréenom postu. 4.3 Predstavi izvodaéa lzvodaé odreduje Predstavnika izvodata i daje mu sva ovlaééenja koja su mu potrebna za djelo- f vanje ime levodaéa w skladu sa Ugovorony Ukoliko Predstavnik izvodaéa nije imenovan u Ugovoru, lzvodat se obavezuje da prije Datuma poéetka Nadzornom organu podnese na saglasnost ime i podatke o licu koje namjerava da po- stavi kao Predstavrika izvodata, Ako saglasnost bude uskraéena fi kasnje povucena, i ako + postavleno lice ne djeluje kao Predstavnik iavodaéa, lzvodaé se obavezuje da na slcan natin predoti ime i podatke o nekom drugom licu pogodnom za takvo postavienje. é lzvodaé ne moze da bez prethodne saglasnosti Nadzornog organa smijeni Predstavrika izvoda- a Gallida postavi novog. Predstavnik izvodata je obavezan da sve vrijeme posveti rukovodenju izvréavanja Ugovora od strane lzvodata. U sluéaju privremenog odsustva Predstavnika izvodata sa gradiléta tokom izvodenja Radova, odreduje se odgovarajuéa zamjena uz prethodnu saglasnost Nadzornog or- gana, o éemu se Nadzomni organ obavjestava, Predstavnik izvodaéa u ime Izvodaéa prima naloge iz potklauzule 3.3 (Nalozi Nadzomog orga- nal. Predstavnik izvodaéa ima pravo da ovla8éenja i funkcije prenese na bilo koje kompetentno lice, kao i da u svako doba povuée takva ovlaséenja i funkelje. Nikakav prenos ii poviagenje ne moze a da stupi na snagu rije nego sto Nadzomi organ ne primi prethodno obavjestenje potpisano od g strane Predstavnika izvodaéa sa imenom dotiénog lica i naznakom ovlaséenja i funkcija koje se prenose ili poviace. Predstavnik izvodaéa i sva pomenuta lica moraju da teéno govore jezik za komunikacije koji je naveden u potklauzuli 1.4 [Zakon i jezik). 4.4 Podizvodaéi lavodaé nema pravo da Radove u cjelini ustup! podizvodagima, a lzvodat je odgovoran za postupke i neizvréavanje obaveza bilo kojeg podizvodata, njegovin zastupnika il radnika isto tako kao da su to postupel i neizvrSavanje obaveza od strane Izvodate Ukoliko Posebnim uslovima nije predvideno drukéje (@) 0d lzvodata se ne moze trait da prbavi saglasnost za isporutioce mater Ii podu- e v0" 2a koje podizvodat imenovan u Ugovoru: (®) _prethodna saglasnost Nadzornog organa pribavija se za ostale prediozene podizvodate i w (©) _lzvodaé obayjestava Nadzomi organ najmanje 28 dana unaprijed o predvidenom datu- ‘mu potetka rada svakog podizvodata pojedinatno i o potelku takvog rada na gradi Btu, Projektovanje-izgradnja postrojenia FIDIC 46 lavodac 4.5 Imenovani podizvodati U smisiu ove potkiauzule, naimenovani podizvodaé" predstavija podizvodata die je angazovanje - rnalozeno lzvodatu od strane Nadzomog organa u skladu sa Klauzulom 13 [lzmjene i korekcie). i lzvodaé nije obavezan da angaZuje nekog imenovanog podizvodata na él raun levodaé ima za- imjerke, ako, u to je moguée kratem roku, o tome obavijesti Nadzorni organ sa obrazlozenjem. 46 Saradnja . lzvodat se obavezuje da prudi prilku za izvodenje radova, koji su predvideni Ugovorom ii nalo- Zeni od strane Rukovodioca izgradnje: (a) osoblju Investitora, (0) _ bilo kojim drugim izvodatima angaZovanih od strane Investitora i (©) _osoblt zakonstikonstisanh jaynih organ, : koji se mogu angagovati na izvodenju radova, ria gradilitu i u njegovoj blzini, kof nijesu pred- r videni Ugovorom. . Svaki takav nalog saéinjava lzmjenu, ukoliko lzvodata izlaze nepredvidenim troskovima. Usluge -t pruzene takvom osobju mogu da se odnose na koriSéenje opreme lzvodaéa, privremene radove il aranmane za pristup za koje je odgovoran lavodat. tzvodaé je odgovoran za svoje graditeliske aktivnosti na gradilistu i obavezan je da usagiaSava = svoje aktivnosti sa aktivnostima ostalin izvodaéa u mjeri (eventualno) predvidenoj Zahtjevima Investitora, a Ukolko je Investitor po Ugovoru obavezan da Izvodatu preda u posjed bilo koji temeli, objekt, ~ ostrojenje ili sredstvo pristupa u skladu sa dokumentacijom Izvodata, Izvodaé se obavezuje ; dda takvu dokumentaciju podnese Nadzomom organu u roku i na naéin naveden u Zahtjevima : Investitora, 47 Ol jeZavanje . Izvodaé se obavezuje da obiljezi radove u odnosu na prvobitne tatke, line ili kote predvidene Ugovorom ili predotene od strane Nadzornog organa. Izvodaé je odgovoran za tatnost raspore- da svih djelova Radova | obavezan je da ispravi svaku gresku u polozajima, kotama, dimenzijama ili pravcima Radova. Investitor je odgovoran za sve greske u ovim preciziranim ili predotenim referentnim pozicijama, : ' tim 8to je levodaé obavezan da se u razumnoj meri potrudi da provjeri njhovu ispravnost prije cE njihovog kori8éenja, Ukoliko Izvodaé kasniifli bude izlozen troskovima zbog radova koji su bli nuzni zbog gre8aka tim referentnim pozicjama, a iskusni tzvodaé objektivno nije blo u moguénosti da oti takve 4gre8ke i time izbjegne ta kaSnjenja iil tro8kove, on o tome obavjeStava Nadzomi organ, pri emu ima pravo, shodno potklauzuli 20.1 (Potrazivanja lzvodaéal, na: (@) _produzenje roka zbog tako izazvanog kaSnjenja, ako je do8lo do kaSnjenja u zavréetky radova il edo njega dot, u sKladu sa potkaluzulom 8.4 [Produzenje roka za zaviSetal, (©) naknadu takvin troskova sa primjerenom dobit, Sto se ukijuéuje uv ugovorny cjenu. Po prijemu tog obavjestenja, Nadzorni organ postupa u skladu sa potklauzulom 3.5 [Utvrdivanja] radi davanja saglasnosti ll utvrdivanja () da lije i u koliko} mjeri bilo moguée da se gre8ka uoti i (i) pitanja iz stava (a) i (b) koja se odnose na taj obim. = Projektovanje-izgradnja postrojenia. = ii i 48 levodac 4.8 Bezbjednosni postupci levodat se obavezvie: - (@) da postupa u skladu sa svim odgovarajucim propisima o bezbjednost, i (b) da vodi raguna 0 bezbjednosti svi lca koja imalu pravo da budu na gradilstu, (©) da se stata o tome da na gradiistu i Radovima ne postoje nepotrebne prepreke kako se talica ne bi izlagala opasnostima, (@) da obezbijedi ogractu, rasvjetu, Zuvare i nadzor Radova sve do preuzimanja u skladu sa : Kaauzulom 10 [Priem od strane Investitoa]i 7 (€) da obezbijedi sve privremene radove (ukljuéujuti put, peSacke staze, éuvare i ogradu) koji su potrebni u zvodenju Radova radi KoriS¢enja izaatte prolaznika i vlasnika ii kor snika okolnog zemljsta, 4.9 Garancija kvaliteta #2 | levodaé se obavezuje da uspostavi sistem garantovanja kvaliteta da bi se vidjelo da postupa u skladu sa uslovima Ugovora. Taj sistem mora da bude u skiadu sa detaljima iz Ugovora, Nadzorni = ‘organ ima pravo da vr8i kontrolu bilo kog aspekta sistema. Pojedinosti svih procedura i postupanja u skladu sa dokumentacjom podnose se Nadzomom iz organu na uvid prije potetka svake faze projektovania i lavodenja. Na svakom dokumentu teh- = nigke prirode koji se pocnosi Nadzornom organu mora da se vidi dokaz tome da ga je lavodat f prethadno odobrio, Postupanje u skladu sa sistemom garantovanja kvaliteta ne oslobada Izvodata od bilo koje ugo- vorne obaveze ili odgovornosti 440 Podaci o gradilistu Investitor se obavezuje da pre Osnovnog datuma Izvodatu dostavi sve relevantne po- datke koje ima y vezi s podzemnim i hidroloskim uslovima na gradiligtu, ukjuéujudi i ekoloske aspekte. Investitor se, isto tako, obavezuje da Izvodatu predoti sve takve po- datke koje bude saznao poslije Osnovnog datuma. lzvodaé je odgovoran za tumagenje tih podataka. at ‘Smatra se da je lzvodaé u najvetoj moguéoj mjeri (uzimajuti u obzir troskove i vrijeme) pribavio sve potrebne informacije o rizicima, eventualnostima i drugim okolnostima koje mogu uticati na Ponudu ili Radove. U istoj mjeri se smatra da je lzvodat pregledao gradiliste, njegovo okruzenje, gore pomenute podatke i ostale informacije | da se prje podnoSenja Ponude upeznao sa svim relevantnim stvarima, ukljuéujuéi pored ostalog (2) _oblik i prirodu gradiista, sa podzemnim usiovima, (0) _hidroloske i kiimatske uslove, 7 (€) _obim i produ rada i robe koji su potrebni za izvodenje | zavrSetak Radova | otktanjanje z nedostataka, a (@) zakone, procedure i radne obiéaje Zemle, i é (@) _zahijeve lzvodata u vezi sa pristupom, smeétajom, pogodnostima, osobljem, elektié- om energiiom, prevozom, vodom i ostalim instalacijama, Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 50 levodae 4.11 Dovoljnost prihvaéenog ugovornog iznosa ‘Smatra se da je lzvodat: : (a) _uvjeren u ispravnost i dovoljnost prihvacenog ugovornog iznosa i (0) zasnovao prihvaceni iznos na podacima, tumaGenjima, potrebnim informaciama, pre- gledima i svim relevantnim stvarima iz potklauzule 4.10 [Podaai o gradilistu), kao i na eventualnim daljim podacima od znaéaja za projekte lzvodaéa, i Ucoliko nije drukéije predvideno Ugovorom, prihvaceni ugovorn iznos pokriva sve obaveze = lzvodaéa (ulgjuéujuél i one pod okvimim sumama, ako su predvidene) i sve ostalo Sto je po- trebno za dobro projektovanje, izvodenje i zavrSetak radova i otklanjanje eventualnin nedosta- taka. 412 Nepredvidivi fiziéki uslovi #2 U smislu ove kiauzule, ,fizitki uslovi” su prirodni uslov! I vje&taéke i ostale fiziéke opstrukcije i zagasivati na koje lzvodaé naide na gradilistu pri izvodenju Radova, ukljuéujutl i podzemne i hidroloske uslove, ali ne iklimatske uslove. Ukoliko lzvodaé naide na nepovoline fizitke uslove za koje smatra da su nepredvidivi, on je du- £ Zan da o tome Sto prije obavijesti Nadzomi organ. U obavjestenju se daje opis fizitkih uslova, kako bi se Nadzomom organu omogucio uvid u njih | iznose raziozi zbog kojh ih evodaé smatra nepredvidvim. lzvodaé se obavezuje da nastavi2vo- 11 Investtor | tzvedaé predaju KRS po jedan primerak svih dokumenata koje KRS bude tratila, Uklluéujuéi ugovorny dokumentaciu, lzvje8taje o napredovanju, naloge za izmjene, situacie i os- tala dokumenta koja se odnose na spor. Kopije Komunikacija izmedu KRS Investitora ii Izvodaéa = Uupuculu se drugoj strani. Ako se KRS sastoji od tri lica, Investitor i lzvodaé Sallu koplje trazenih , nalog, misljene ili procje- 6 _KRS ne mode da izraz bilo kakvo misllenje okom rasprave u vezi s vredno8eu bilo kog argumen- § {a kojeg strane u sporu iznesu. Zatim KRS donosi svoju odluku u skladu sa potklauzulom 20.4 [i ‘netim drugim dogovorenim izmedu Investitora i levodata u pisangj formi, Ako se KRS sastoj od tr alana: = Projektovanje-izgradnja postrojenia ec 160 ‘Anex - PRAVILA POSTUPKA {@) ona zasijeda iza zatvorenih vrata posiije rasprave, ako je odréana, radi pretresa i pripre- - ime odluke; : (©) ona se trudi da donese jednoglasnu odiuku, a ako to nije moguée, odluka se donosi A vveéinom glasova élanova, koji mogu da od treéeg élana trade izvjestaj 2a podnosenje : Investitory i lavodagu i (©) ako jedan dian ne prisustvuje zasijedanju ili raspravi li ne izvrgi bilo Koju svoju : duznost, ostala dva élana mogu da, uprkos tome, nastave sa donoSenjem odluke, 7 osim: (ako Investitr it tzvodae bude protiv toga ili - (i) ako je odsutni clan predsjednik Koj im je nalozio da ne donose odluku Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC : ! yw a a ‘Anex - PROCEDURAL RULES (@) (b) © 161 't shall convene in private after a hearing, if any, in order to have discussions and pre- pare its decision; it shall endeavour to reach a unanimous decision: if this proves impossible, the ap- plicable decision shall be made by a majority of the Members, who may require the tminority Member to prepare a written report for submission to the Employer and the Contractor; and ita Member fails to attend a meeting or hearing, orto fulfl any required function, the other two Members may nevertheless proceed to make a decision, unless: ( either the Employer or the Contractor does not agree that they do so, or (il) the absent Member is the chairman and he/she instructs the other Member to not make a decision. ms Pipe plant and Design-Build Dio II SAVJETI ZA PRIPREMU POSEBNIH USLOVA ‘| Part IT GUIDANCE FOR THE PREPARATION OF PARTICULAR CONDITIONS 164 Savjeti za pripremu posebnih uslova EE £ : ad SADRZAJ E uvop. 166 t NAPOMENE U VEZI SA PRIPREMOM DOKUMENTACIJE PONUDE .. 168 _t 1 Opste odredbe 172 t Investitor 174 5 Nadzori organ 174 lzvoset.. 176 t Projekt... 180 vt 180 £ e182 182 184 Oprema, materjali i izrada..... Potetak, kaSnjenja i obustava Ispitivanja na zavrsetku 2 3 4 5 6 Osoblje iradna snaga, 7 8 9 1 184 t 184 186 0 Prijem od strane Investitora 11 Odgovorost za nedostatke. 12. Ispitivanja posiife zavréetka... 186 = 188 13 lamjene i kogekcie.. 14 Ugovoma cijena i plaganje 15 Raskid od strane Investitora ..... 196 16 Obustava i raskid od strane Izvodaéa... 198 17 Rizik i odgovornost 198 - 18 Osiguranje.... 198 19° Viga sila... 200 20 Potrazivanja, sporovi i arbitraza ... 200 7 ANEKS] OBRASCI GARANCLJA.... 1-206 aor Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC ; 166 Projektovanje-izgradnja postrojenja Savjeti za pripremu posebnih uslova uvoD Uslove ugovora za postrojenie | projektovanje-izeradnju pripremila je Medunarodna federaciia ingenjera konsultanata (FIDIC) i oni se preporutuju za op8tu primjenu u nabavci postrojenja (sa projektovanjem, izradom, isporukom i montaZom) i za projektovanje | zvodenje gradevinskin i tehnigkih radova, kada se raspisuju ponude na medunarodnom nivou. lzmjene i dopune Usiova ‘mogu biti potrebne pod nekim jurisdikcjama, narotito ako se primjenjuju na domaée ugovore. Pod uobiéajenim arantmanima za ovakvyyvrgtu ugovora, Izvodaé je odgovoran za projekto- vanje i obezbjedenje postrojenja ili gradévinskin ifli tehnitkin radova u skladu sa zahtjevima Investitora, (vi savjeti se daju u Zeli da se pomogne sastaviatima Posebnin usiova davanjem opcija za razne potklauzule po potrebi. Gdjegod je to moguée, primer teksta je ukijuéen izmedu redova, ‘Medutim, u nekim sluéajevima je data samo promemorja. Prije unoSenja nekog uzornog teksta, mora se provjeriti dali je on u cjlini prikladan za date oko nosti, Ukoliko se ne smatra prikladnim, uzori tekst bi trebalo izmijeniti prije primjene. U sluéaju izmijenjenog uzornog teksta | u svim ostalim sluéajevima u kojim vr8e izmjene | dopu- ne, potrebno je voditi raguna o tome da ne dode do dvosmislenosti u Opstim uslovima ii izmedu klauzula Posebnih uslova. ‘Sjedeti tekst moze da se koristu pripremi uslova ugovora koji se unose u dokumentacju ponude za neki ugovor: Uslovi ugovora ukijuéuju ,Opéte uslove’, koji satinjavaju deo 1. izdanja Ustova ugovora za postrojenje i projektovanje-izaradnju, koje je objavila Medunarodna federacia inzenjera kon- sultanata (FIDIC) 1999, godine, i sljedece Posebne uslove, koji sadrZe izmjene i dopune Opatin ustovet U Opstim ustovima nema klauzula koje iziskuju unoSenje podataka u Posebne uslove. Kako je navedeno pod tatkom (ji) Predgovora, Op8ti uslovi ukazuju na potrebu unogenja potrebnih poda- taka u Prilog ponude ili (kod tehnickih stvari) u Zahtjeve Investitora. FIDIC je objavita dokument pod nazivom Postupak Ponude, koji predstavija sistematsk prikaz izboru podnosilaca ponude i prikuplianju i procjeni ponude. Drugo izdanje je objavijeno 1994. godine, Taj dokument je predviden da investitorima pomogne u prikupljanju solidnih konku- rentnih ponuda sa minimainim kvalificacijama. FIDIC namjerava da azurira postupak Ponude | objavi savjete za kori8¢enje ovin Uslova ugovora za postrojenie | projektovanje-izgradniu. FIDIC —) eer 168 Savjeti za pripremu posebnih uslova Napomene o primjeni dokumentacije ponude Dokumentacilu ponude treba bi da pripremalu indenjeri odgovarajutih kvalifkacija koji su upo- ‘ati sa tehnikim aspektima potrebnih radova, a pozeljno bi bilo | da ona bude pregledana od strane odgovarajuéih pravnika. Dokumentacja ponude se izdaje podnosiocima ponude i ona sadrdi uslove ugovora, zahtjeve investitora | ponudu | spisak tarifa koje popunjava podnosilac ponude. Pored toga, svakom podnosiocu ponude trebalo bi dati podatke predvidene potklau- zulom 4.10 i Uputsiva podnosiocima ponude, gdje se navode stvari koje bi investitor Zelio da budu ulgjuzene u njhove ponude, ali koje ne saéinjavaju dio Zahijeva investitora, Kada investitor prinvati ponudu, ugovor (koji tada postaje Bfavsnazan) ukluéuje prinvaéenu ponudu i popunjeni spisaktarifa Zahtjevi investitora trebalo bi da preciziraju posebne zahtjeve za zavrSene radove, ukluéujué! funkcionaine zahtjeve, kvalitet i opseg, a mogu i da zahtjevaju od izvodaéa da obezbijedi neke stvari, kao 8to suto potroSni material, koj bi trebalo da budu navedeni u spiskovima tarfa, Mogle bi se ukljii pojedine ili sve stvari koje se pominjuu sliedecim potklauzulama: 4.8 Bro) primjeraka dokumentacie lzvodaca 4.13. Dozvole koje pribavija Investitor 2.1 Fazno wzimanje u posjed temelja, sruktura, postrojenja ili sredstava pristupa 4.1 Predvidene namjene Radova i 4.8 Ostalievodati( druga lca) na gradilistu 4.7 Obiliezavanie, nije i referentne kote 4.14 Treta lca : 4.18 Ekoloska ograniéenja 4.19 Elektritna energija, voda, ga: 4.20 Oprema Investitora 5.1 Kyiterjumi za projektantsko osoble 5.2 Potrebna dokumentacija lavodata 54 Tehniéki standardli gradevinski propisi 5.5 Struéna obuka osobjja lzvodaéa aE 5.6 Graficka dokumentacija u izvedenom stanju i 5.7 Priruénici za eksploataciu i odr2avanje 6.6 Pogodnosti za osoblje 72 Uzorci ; 7.4 Ispitvanje tokom izrade ili igrednje 8.1 Ispitivanje na zavrSetku i 9.4 Obestedenje za nepovoline rezultate ispiivanja na zavrSetku : 412.4. spitivanja postije zavréetka, 124 Obesteéenje za nepovoline rezultate isitvanja poste zavréetka i 13.4 Okvime sume stale instalacie na gradlistu Projektovanje-izgradnja postrojenja ei 170 Projektovanje-izgradnja postrojenja Savjeti za pripremu posebnih uslova Mnoge potklauzule u Op8tim uslovima pozivaju se na podatke iz Prilaga ponude i daju zgodnu lokaciu podataka koji se obiéno traze, Otuda uzorni obrazac u ovoj publikacij nudi Eek listu po- trebnin podataka, ali nema naznake bilo u Op8tim uslovima ili uzorom Prilogu ponude da fi je te podatke propisao Investtor il ih je unio podnosilac ponude. lnvestitor bi trebalo da pripremi Prilog ponude na bazi ovog uzornog obrasca, sa elementima koji su kompletraniu okviru njego- vih zahijeva, lnvestitor moze da tradi i druge podatke od podnosilaca ponude i da u spiskove tarfa unese upitnik U Uputstvima za podnosioce ponude mogu da se preciziaju eventualna ograniéenja za komple- tranje Priloga ponude iii Planova i pregieda | obim ostalhinformacija koje bi podnosioc’trebalo dda ukluce u svoje ponude. Ako je predvideno da svaki podnosilac obezbijedi garanciju matiéne ompanie ili garanciu za ponudu,takvi zahtievi (koji vaze prije nego to ugovor postane pre- vosnazan) trebalo bi da budu navedeni u Uputstvima za podnosioce ponude. Uzorni obrasci su priloZeni uz ovaj dokument kao aneksi Ai B. Uputstva mogu da sadrée stvari koje se pominju u neki il svim sljedesim potklauzulama: 42. Prodstamkizvodea (me ne bigrati 49° Garancija waliteta 9.1. Ispitivanja na zavrSetku 12.4 Ispitvanja pose zavretka 18 Osiguranje 20. Rjesavanje sporova Ugovor za projektovanje-zgradinju moe da predstavja ugovor Kiué u ruke, k: projektovanje, izgradnju, armature, cjevni pribor | opremu u obimu navedenom u Zahtjevima Investitora. U obzir bi trebalo uzetidetaline zahtieve, kao Sto su to oni koji se odnose na mieru Ukojoj se objekt oprema da bi bio spreman za eksploataciju, sa rezervnim djelovima i potrognim materijalima (za odredeni period) koje obiéno obezbjeduje Investitr. Pored toga, od lavodaéa se ‘moze zahtijevati da rukuje Radovima bile tokom nekoliko mjeseci probnog pogona u skiadu sa Potklaizulom 9.1(c ili nekolko godina, S obzirom na veliku konkurenciju, sasvim je razumiljivo Sto podnosioci ponude éesto nijesu voljni da se izi8ze visokim troskovima u pripremi ponude projekata. U pripremi Uputstava za odnosioce ponude valjalo bi uzeti u obzir obim u kome bi podnosioci realno mogli da pripre- me i ukljuée detalje u svoje ponude. Potrebno je da se obim detalinosti navede u Uputstvima za podnosioce ponude. Trebala bi imati u vidu éinjenicu da se opis ne moze dati u dokumenti- ma koji satinjavaju Ugovor, koji postaje pravosnazan tek po prihvatanju ponude podnosioca, U obzir bi trebalo uzeti davanje izvjesne naknade podnosiocima ako bi morali da obave studije ili Pripreme idejne projekte da bi mogli da pripreme valjane ponude. FIDIC 172 Savjeti za pripremu posebnih uslova Klauzula 1 - Opite odredbe Potklauzula 1.1 ~ Defi lie Mode se ukazati potreba za izmjenom nekih definiija. Na primjer: 1.1.3.1 _ osnovni datum bi se mogao definisati kao odredeni kalendarski datum 1.1.4.6 odredena strana valuta bi se mogla predvidjeti 1.1.4.8 neka druga valuta se mode odredit kao lokalna valuta 1.1.6.2 _pozivna Zemilju moze da bude neprikladan u slutaju prekograniénog gradiista, Potklauzula 1.2~ Tumagen ‘Ako je potrebno da se pozivina dobit preciznijeiskazu, ova se potdklauzula moze izmijenit: PRIMJER (Na kraj potkiauzule 1.2 upisatigy > U ovim Usiovima, odredbe koje sadrbe izraz troSak uveéan za primjerenu dobit pred- vidaju dobit koja predstavia dvadeseti (5%) co tog toska Potklauzula 1.5 ~ Prioritet dokumenata Redosijed je obiéno potreban u sluéaju naknadno utvrdenog sukoba izmedu ugovornih dokume- rata, Ako redosiied nije odreden, ova se potklauzula moze izmijenit: PRIMJER Brisati potklavzulu 1.5 i zamijenitje sjedocim tekstom: Dokumenta koja saéinjavaju Ugovor smatraju se uzajamno objasnjivim. Ukolko se tutvrdi dvosmislenost il neslaganje, prednost se daje u skladu sa mjerodavnim pra- vom. Nadzorni organ je ovlaSéen da izda onakav nalog kakav bude smatrao potreb- rim za rogulisanje dvosmislenosti ii nestaganja Potklauzula 1.6 ~ Ugovorn! sporazum Sporazum bi trebalo unijeti u dokumentaciju ponude kao aneks Posebnih uslova, @ uzomi obra~ zac dat je na kreju ove publikacie. Ako su bili potrebni dugotrajni pregovorl oko ponude, bilo bi preporutljivo da se u ugovorni sporazum unese prihvaéeni ugovorni lznos, osnovni datum iil datum poéetka. Unoienje se vr8i u skladu sa mjerodavnim pravom. Potklauzula 1.10 ~ Kori8éenje dokumentaci Dodatne odredbe mogu biti potrebne ako se odredene stavke softvera (na primer) prenose na Investitora, Odredbe bi trebalo da budu u skladu sa mjerodavnim pravom. lzvodaéa od strane Investitora Potklauzula 1.13 - Postupanje u skladu sa zakonima U stuéaju ugovora koji se odnose na postrojenja, altemativni aranzmani mogu bit prikladni: PRIMJER POTKLAUZULE UGOVORA ZA POSTROJENJE Uneti sieddi tekst na kraju potklauzule 1.13: ‘Medutim, Izvodaé se obavezuje da pojedinosti 0 robi blagovremeno podnese Investitoru, koji se potom obavezuje da odmah pribavi sve uvozne dozvole iicence ‘koja su potrebne za tu robu, Investtor se takode obavezuje da pribavi il izda sve saglasnost, ukjuéujuci dozvolu za rad, pravo prolaza i odobrenja koja su potrebna za Radove. Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 174 Savjeti za pripremu posebnih uslova Potklauzula 1.14 Solidama odgovomnost U slutaju veéih ugovora, moze se ukazati potreba za preciziranjem detaljnih uslova zajednitkog Uulaganja. Na primer, mozda bi bilo pozelino da svaki uéesnik obezbijedi garanciju maligne kom- panile,&i je uzorni obrazac prikjuéen uz ovaj dokument kao Aneks A. Takvi uslovi, kojivaze prije pravosnaznosti Ugovora, trebalo bi da se unesu u Uputstva za podno- sioce ponude. Investitor bi Zeio da rukovodilac zajedniékog ulaganja bude imenovan &to prije ida ‘samo $ njim ima posia, ne Zeleti da se mije8a u sporove izmedu uCesnika zajednickog ulaganja. Investitor bi tebalo da dobro pregleda ugovor o zajednitkom vlaganju, kojiinace mozda podiijeze odobrenju ustanove koja finansira projekt Dodatna potklauzula ~ Povjerlive pojedinosti U sluéaju potrebe za povjerlivoséu, moze se dodati jo8 jedna potklauzula: PRIMER POTKLAUZULE Izvodaé se obavezuje da pojedinosti Ugovora smatra privetnim i povjerfivim, osim w imjeni potrebnoj za izvrsavanje glgoyomih obaveza ili postupanie u skladu sa mjero- davnim zakonima. lavodaé nema pravo da objavi ii dozvoll objavijivanje ili objelodani bilo koje pojedinosti Radova bilo goje bez prethodnog odobrenja Investitora. Klauzula 2 ~ Investitor Potklauzula 2.1 ~ Pravo pristupa gradilistu lzvodaéu moze da bude neophodno da mu se omoguti rani pristup gradilit radi premiera |is- pitivanja njegovog podzemija. Ako nije moguée da se obezbijedi pravo pristupa, kako ranije, tako i kasnije, pojedinosti se iznose u Zahtjevima Investitora, Potklauzula 2.3 - Osoblje Investitora Ove odredbe bi trebalo da se odraze na Investitorove ugovore sa bilo kojim drugim izvedaéima na gradiistu. ’ Klauzula 3 - Nadzorni organ Potklauzula 3. ~ Obaveze i ovlaSéenja Nadzornog organa ‘vi zahtjevi za odobrenje od strane Investitora navode se u Posebnim ustovima: PRIMJER ‘Nadzomi organ se abavezuje da od investitora pribavi odobrenje prije nego Sto postupi skledu sa sedecim potklauzulama ovih Usiova: (3) potkiauzula, a (0) potkiauzula, 7 {uplsatl bro opieat postupak, ukolito odobrenje nije potrebno za sve) Spisak se produzuje ili skraéuje po potrebi. Ako obaveza pribavijanja odobrenja Investitora vadi samo poslie odredenin granica, finansiskih il nekih drugih, uzorni tekst se mijenja. Projektovanje-izgradnja postrojenja iin 176 Savjeti za pripremu posebnih uslova Dodatna potklauzula - Sastanci menadémenta LUZORNA POTKLAUZULA Nadzomi organ ili Predstavnik izvodaéa moZe da zahtijeva prisustvo drugog na sa- stanku menadzmenta radi razmatranja planova za budud rad. Nadzomi organ vodi : Zapisnik th sastanaka / dostavlja primjerke onima koji su prisustvoval i Investitoru. i Odgovomost za svako djelovanje u skiadu sa Ugovorom precizira se u zapisniku: = Klauzula 4 —lzvodaé . a Potklauzula 4.2~ Garanclja za valjano lzvrSavanje posta : Prnvativi obrazac garancije za valjano izvéavanje posta ukjuéuje se u dokumentaclu ponude u : vidu dodatka Posebnih uslova, Uzomi obrasci su u ovom dokumentu dati kao Aneks C iAneks D. Oni se sastoje od dva seta Jedinstvenih pravila koje je objavila Medunarodna trgovaéka komora (sa sjedistem u 38 Cours Albert ‘er, 75008,Parj, Francuska), koja takode objavuje smjernice za pomenuta Jedinstvena pravila. Maze se ukazali potreba za zmjenama uzomih obrazaca iteksta ove potklauzule radi usaglaSavanja sa merodavnim pravom. + PRIMJER - 1a kau crugeg stava potklauzule 4.2 unjet ‘ko je garancja za valano lavrSavanje posla u obliku bankarske garancj, () nj iz izdaje banka sa sjedistem u Zemju ili (i) se neposredno izdaje od strane neke ino- - strane banke koja je prtvalfive Invesiloru, Ako garanoja za vaian izvrSavanje po- sia nje w oblku bankarske garencije, nj izdaje neka finansijska ustanova koja je registrovana za postovanje u Zemif ii ima licencu da w nj poslye, E Potklauzula 4.3 - Predstavnik izvodata : ‘Ako je predstavnik poznat u viijeme podnoSenja ponude, podnosilac moze da predio2i predstav- = rika. Podnosilac ponude moze da prediozi altemnativne predstavnike, narotito ako izgleda da ée dodjela ugovora biti odugovlaéena, Ako mjerodavni jezik nije onaj jezik Koji se koristi u svakod- nevnim komunikacijama (u skladu sa potkiauzulom 1.4) ili ako je iz bilo kog razloga potrebno da Uugovor sadréi odgedbu o tome da predstavnik Izvodata u potpunosti viada odredenim jezikom, - moze se dodatijédna od sledetih regenica, PRIMJER Na kraju potklauzule 4.3 dodati: cal Prodstavnik fevodacia i sva ova lca moraju teéno da i govore, (upisati ime jezika) PRIMER 7 Na kraju potklauzule 4.3 dodati: a ‘Ako Predstavnik izvodaés ili ava lica ne govore teéno (upisati ime jezika), vodaé se obavezuje fl prisustvo prevodioca tokom ejlog radnog vremena, ‘Ga obozbii Potklauzula 4. Tekst Opstih uslova sad2i uslove koji Ge obigno bit! primjenljvi. Ukoliko je potrebno manje (ili ni malo) saglasnosti, neki stavovi od (a) do (c) ili svi mogu se izbrisati ili kvalifikovati u Posebnim usiovima: ~ Podizvod: PRIMJER Prethodna saglasnost nije potrebna ako je vijednost podugovora manja od jedan ‘odsto (1%) prihva¢enog ugovornog iznosa. Projektovanje-izgradnja postrojenja DIC 178 Savjeti za pripremu posebnih uslova Potklauzula 4.8 ~ Bezbodnosni postupc! ‘Ako lzvodaé koristi gradilste skupa sa drugim licima, moglo bi se desiti da za njega ne bi bilo pri- kladno da obezbijedi neke od navedenih stvari. Potrebno je da se u takvim sluéajevima obaveze Investtora precizralu Potklauzula 4.12 ~ Nepredvidivifizicki uslovi U sluéaju vesih podzemnin radova, podjeta rizika koji proizilaze iz podzemnih uslova predstavja aspekt koj bi trebalo uzeti u obzir pri pripremanju dokumentacije ponude. Ako strane zajednicki snose rizike, ova se potklauzula mode izmijenit PRIMIER Brisatitatku (b) potkiauzule 4.12 izamijenit je sa: (b) naknada za takav trosak, od cega se odsto ( %) ukjucuje uygqvomu Gjenu (preastalih ‘odsto snosi i®oda). Potklauzula 4.16 ~ Prevoz robe U ugovoru za postrojenje, altemativni aranzmani mogu biti prikladni: PRIMJER Upisati na kraju potklauzule 4.16: levodaé se obavezuje da od Nadzomog organs trazi odobrenjo za dopremu bilo koje robe na gradilite. Bez tog odobrenja ne moze da se dopremi bilo koja roba, sto lzvodaéa ne oslobada bilo koje obaveze. Potklauzula 4.17 —Oprema izvodaza ‘Ako levodaé nije obavezan da obezbijedi opremu lzvodata koja je potrebna za zavréetak Radova, trebalo bi precizrat obaveze investtora: vidjeti potklauzulu 4.20. Ako je potrebno ustupanje opre- ime lzvodaéa, mogu se dodati novi stavovi, pod usiovom da su u saglasnosti sa odgovarajuéim zakonima PRIMJER Na krau potklauzule 4.17 dodatisiedeso stavove: Oprema levodaca koja je u nlegovom viasnitvu (neposredno ili posredno) smatra se imovinom Investitora podev od njenog prispje¢a na gradiste. Ustupanje imovine ne uti¢e na: (2) obaveze i odgovornost Investitora, (0) pravo Izvodata na iskluéivo korisenje ustupliene opreme lavodata radi izvodenja Radova i (6) odgovornost vodata za rukovanje i odréavanje opreme lavodata Poziaje opreme smatraju se vracenim u viasnistvo Izvodaca kada on stekne pravo ‘na njeno odstranjivanjo sa gradiista ii kada primi Potvrdu 0 pjemu Radova, zavisno od prvonastelog sludaja Potklauzula 4,19 — Eloktriéna energija, voda | gas ‘Ako ée Izvodadu biti omoguéeno da korist!instalacije za elektriénu energiju, vodu i gas, u speck fikacijama se daju pojedinosti, sa lokacijama i cjenama Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 180 Savjeti za pripremu posebnih uslova Potklauzula 4,20 — Oprema Investitora i besplatni materijal Da bi ova potklauzula bila vadeéa, specifikacije bi trebalo da sadrée opis svakog predmeta kojeg ée Investor obezbijedit ‘ili kojim ée rukovati, sa svi pojedinostima. U sluéajy nekih predmete ‘mogu biti potrebne dale odredbe da bi se raacistila neka pitanja, kao Sto su to ona koja se odnose ina odgovornost i osiguranie. Potklauzula 4,22 - Obezbjedenje gradilista Ako Izvodaé dijeli gradiliste sa drugim licima, mozda ne bi blo prikladno da on snosi odgovor- nost za bezbjednost gradilista. U tom slugaju trebalo bi da se obaveze Investitora preciziraju. Klauzula 5 - Projektovanje Potklauzula 5.1 ~ Opéte obaveze u projektovaniy lzvodaé potinje sa pregledom Zahtjeva inveslitora, koji mogu da sadrZe i konturni projekat, ‘Takav projekat je moda bio potreban radi utvrdivanja izvodlivosti tavog projekta. Podnosioce tendera trebalo bi obavjestiti o mjeri u kojoj Konturni projekat predstavija prijediog il zahtjev. Potklauzula §.2~ Dokumentacija lavodaéa Dokumentaciju Izvodata satinjavaju dokumenta koja je lzvodat obavezan da preda Nadzornom organu kako je predvideno Ugovorom, s tim Sto tu ne moraju da budu ukljugeni (na primer) sva tehnicka dokumenta koja ¢e biti potrebna osoblju lzvodaéa radi izvodenja Radova. U Zahtjevima investitora trebalo bi da se precizira obim traZene dokumentacije lzvodata, koja se dokumenta podnose na odobrenje (ane samo na pregled) i postupak podnoSenja. Na primer, ‘modda bi bilo dobro da se u Zahtjevima investitora u vezi s ugovorom za postrojenje precizira da dokumentacija Izvodata mora da sadréi crteze koji prikazuju nadin priévrééivanja postrojenja i {i nece imatipravo da izvéava ugevorne obavere Komitenta.] Ii: po iaboru Garanta (Kl se Iskazuje u pisano] forml u roku od 42 dans od prljema potadivanja = ukome se navod takvo nelewSavanjo) da ievbava ugovorne obaveze Komitenta) £ eg & t — t E (© sastavianiutonderske dokumentai, sastavad bi trebalo de odlut da da nese neobavezni tekst u ak E & é Projektovanje-izgradnja postrojenja _ FIDIC & & 216 Savjeti za pripremu posebnih uslova ‘Aneks E - UZORNI QBRAZAC GARANCIE ZA AVANSNA : PLACANJA [vidjeti komentare o pothiauzull 14.2] : Kratak opis Ugovora a Nazlv i sjediste Korisnika (kljev Ugovore defnisan ke Invest. f - Obveten sm dae #3 (udajom txstu: Korte vat [vodat po pomerutom Ugovors da Zl da mu bude Bladen ava, za tae po gover oba Veen da cbezbed garanc, a Na zahtjev Koritenta, mi (naziv banke) se neopozivo obavezuje- mo da isplatimo vara, Korisniku/lnvestitory, bilo Kojiiznos il iznose Koji sve skupa ne premasuju (garantnl iznos, islovima ) po prijemu va- = eg zahjeva | izjave v pisanoj formi u kojo} se navodi (@) da Komitent nie izvréio povragaj avansa u skladu sa ustovima Ugovora i (©) _iznos koji Komitent nije vratio. (va garancija postaje pravosnazna kada Komitent primi (prvu tran8u) avansa, Pomenuti ga- rantni iznos se umanjuje za iznose avansu koji vama budu vraéeni prema vasim obavjeste- nijima izdatim u skladu sa potklauzulom 14.6 uslova Ugovora. Po prijemu (od Komitenta) pri- mjerka svakog cbavjestenja, odmah Gemo vam saopstit izmijenjeni saldo garantnog iznosa. ‘Svaki zahijev za isplatu mora da bude sa va8im potpisom koji je ovjeren od strane va8e banke _ ili javnog bilje2nik8. Ovjereni zahtjev i izjava moraju da nam se dostave do (u roku od 70 dana : od o€ekivanog isteka Roka za zavrsetak) (datum isteka, kada ova garancija prestaje da vadi i vraéa se nama. : CObavijesteni smo da Korisnik moze da od Komitenta tradi produzenje ove garancije, ako avans : ne bude vraéen najmanje 28 dana prije pomenutog datuma isteka. Obavezujemo se da vam : pomenuli garantni iznos isplatimo u roku od 28 dana od prijema vaseg zahljeva | izjave u pisano} os formi da avans nije vraéen | da ova garancija nije produzena. ‘Ova garancija podlijeze zakonima | Jedinstvenim pravilima 0 potraznim garancijama koja je izdala Medunarodna trgovatka komora pod brojem 458, osim u gore nave~ - denim sluéajevima. Datum Potpis() Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC ' 218 Savjeti za pripremu posebnih uslova Aneks F - UZORNI OBRAZAC GARANCWE ZA GARANTNI DEPOZIT Nidjeti komentare o potklauzull 14.9) E Kratak opis Ugovora a Naziv i sediste Korisnika {Koji je u Ugovoru definisan kao Investitor). Obavijesteni smo da je (3 aljom tokstu: Komitent) va8 izvedaé: po pome- riulom Ugovoru | da Zeliprevremenu Isplatu garantnog depozia (li njegovag dijela), 2a Sta je po t Ugovoru obavezan da obezbijedi garanciu, Na zahiev Komitenta, mi (naziv banks) _se ovim neopozivo obavezu- jemo da vama, Korisniku/lavestitory isplalimo svaKi lanes Ti lznose Koji skupa ne premaSuju (garantn iznos, i slovima ) po prjemu vaéeg 2a- Ss hijeva I zjave u pisanojformi u kojoj se navodi (a) da Komitent nije iavrSio svoju obavezu da otkloni nedostatke za koje je odgovoran nna osnovy Ugovora i ee (©) _ priroda pomenutin nedostataka. Naga odgovornost po ovoj garanciji ne moze da bilo kada premasi ukupan iznos garantnog depozita koji je Komitentu prenijet sa vage strane, &to se potvrduje vasim obavjestenjima izdatim u skladu sa potktauzulom 14.6 uslova Ugovora, éiji su primjerci nama prosiijedeni. Svaki zahtjev za isplatu mora da bude sa vasim potpisom, ovjerenim od strane vase banke ill - javnog biljezrika. Ovjereni zantjev | izjava moraju da nam se podnesu do (u roku od 70 dana od ‘ogekivanog isteka Roka za prijavjivanje nedostataka) » (datum isteka), kada ova garancija prestaje da vazi i vrata se nama. ObavijeSteni smo da Korisnik moZe da od Komitenta radi produZenje ove garancije, ako Ugovorom Predvidena potvrda o valjano izvrSenom poslu ne bude izdata najmanje 28 dana prije pomenutog datuma isteka, Obavezujemo se da vam pomenuti garantni iznos isplatimo u roku od 28 dana od = Prijema vaSeg zahtjeva i izjave u pisanoj formi da potvrda o valianom izvrSenju posla nije izdata iz razloga koji se ne mogu pripisati Komitentu i da ova garancija nije produzena, j (Ova garancija podlijeze zakonima. I Jedinstvenim pravilima o potra2- - ‘him garancijama, koja je objavila Medunarodna trgovatka komora pod brojem 458, osim u gore : navedenim slugajevima, Datum Potpis(i) Projektovanje-izgradnja postrojenia eC 220 Savjeti za pripremu posebnih uslova ‘Aneks G - UZORNI OBRAZAC GARANCIJE ZA PLAGANJE : OD STRANE INVESTITORA [jot str. 194: Finansiranje levodaca] : Kratak opis Ugovora : Naziv i sjediéte Korisnika {koji je u Ugovoru definisan kao lzvodat). Obavijesteni smo da je 4 _ (kojije u Ugovoru definisan kao Investitor a i Koji se u daljem tekstu pominje kao Komitent) u obavezi da obezbijedi bankarsku garanci- ju. Na zahljev Komitenta, mi (naziv banke) se neopozivo obavezu- jemo da vama, Korisniku/izvodaéu, isplatimo svaki iznos I iznose koji skupa ne premasuju (i slovima: ) po prijemu vaseg zahtjo- ‘Va i2jave u pisangj formi u kojoj se navodi (2) daKomitent nije isplatiou potpunostiiznos koji je dospio po Ugovoru u roku od 14 dana od isteka roka predvidenog Ugovorom za takvu isplatu | (©) _iznos koji Komitent nije isplatio. = Uz svaki zahtjev za plaéanje prlaze se primjerak (spisak dokumenata koji dokazuju pravo na : isplatu) , vez! s kojim Komitent nj izvrioisplatu u potpuno- sf. : ‘Svaki zahtjev za isplatu mora da bude sa vasim potpisom, ovjerenim od strane vase banke ili . Javnog bileznika. Ovjereni zahtjev i izjava moraju da nam se podnesu do (u roku od 70 dana od . ‘oGekivanog isteka Roka za prijaviivanje nedostataka) , kada ova garan- cija prestaje da vail i vraéa se nama, Ova garancia podlijeze zakonima | Jedinstvenim pravilima 0 potraz- | nim garancijama koja je objavila Me@unarodna trgovatka Komora, pod brojem 458, osim u gore navedenim sluéajevima, Datum a pi) eee ene ee eeu ee nee nee : Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC ao “a, wa aod x wi OBRASCI PONUDA, UGOVORA ISPORAZUMA 0 RJESAVANJU SPOROVA FORMS OF LETTER OF TENDER, CONTRACT AGREEMENT AND DISPUTE ADJUDICATION AGREEMENT 224 Obrazci Ponuda i Ugovora PONUDA NAZIV UGOVORA: : PRIMA: Pregledali smo Uslove ugovora, Zahtjeve investitora, Planove i preglede, Prlog i Dodatke br. za pomenute Radove. Pregledali smo, razumjelii prover ta dokumenta|utvrdi a.u njima nema grefaka i drugih manjkavosti, Stoga se nudimo da projektujeme, iavedemo | zavrsimo Radave i da otklonimo njihove evghtdaine nedostatke,u skladu sa ovom Ponudom koja sadrli sva ta dokumenta i ponudu za pausainl iznos od (u valutama placanja), =: Prihvatamo vase priledloge u vezi sa odredivanjem KRS, kako Je predvideno u planu [Plan smo kompletirali unoSenjem nasih prijedioga u vezi sa drugim Clanom KRS, ali nasi uslovi nijesu i usiovi ove ponudo}. * z Pristajemo da se dr3imo ove Ponude do | on ostaje obavezujuti za nas i moze ae da bude prihvaéen bilo kada pre pomenutog datuma. Potvrdujem da Prilog satinjava sastavni _ dio Ponude, Ukoliko ova ponuda bude prihvatena, obavezujemo sa da obezbijedimo predvidenu garanciu za ar valjano izvréenje posla, da otpotnemo izvodenje Radova u Sto je moguée kraéem roku poslije Datuma poéetka i da zavrsimo radove u skladu sa gore pomenutim dokumentima u Roku za za- vrSetak. Garantujemo da e Radovi tada biti u skladu sa garancijama. Sve do pripreme tzakjuéenja zvaniénog Ugovora, ova Ponuda, skupa sa vatom polvdam 0 : privatajuistog, satnjavace obavezvjutl ugovorizmedu nas Poznato nam je da nijeste u obavezi da prihvatite najnizu il bilo koju drugu ponudu koju budete primi Fs Potpis 1 svojstvu koji je ovia8éen za potpisivanje ponude u ime Adresa: Datum: : * Ako podnosilac tendera ne prihvata, ovaj se’stav moze brisati -amijenti slede¢im stavom: Ne prihvatamo vase uslove za odredivanje KRS. Mi smo unijeli nage prijedloge u plan, ali ti pri- Jedlozi ne predstavjaju uslove ove ponude. Ako su vam na8i prijediozi neprihvatlivi, predlazemo da se KRS zajednicki odredi, u skladu sa potklauzulom 20.2 Uslova ugovora, Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC el 226 Obrazci Ponuda i Ugovora Prilog ponude [ Napomena: osim pozicija za koje su unijeti zahtevi Investitora, potrebno je da se sljedete informacje Kompletraju prije podnoSenja Ponude | Poriela Nazi sjeite Investitora Nazivisjediste avodat Nazv i sjodiste Nadzomog organa Rok za zawSolak Raiov Rok za prev nodostataka Elektronsk sistem prenosa Mierodavne pave Mierodavnjexk erik za koruna Rok za pristup grat lznos garaneje za vajanoizvrtane pola. Fok 2a pravivanje nepredvcvh grota- a, manjkavost i nedostatake Zahjova Investiora Normalno rane vileme Obestecenje za kadrjenle Radava .. Maksimaintenos obeste¢onja 2a katojenje Radova . ‘Ato postojeokvime sume: Procenat korekej okviih suma Prat potpiscika Ponude Potlauzua 1422814 1423813 1124813 1133 1437 14 14 2A 42 6A 65 8 7814.1509) 65 13.50) Projektovanje-izgradnja postrojenja Unit I dana 305 dana dana posle Datuma potetka % prwaéanog ugovernog inosa, u va- {utara irezmjerama u koji je ugoverna ejena platva ana % konaéne ugovorne cane na dan, u valutama i razmjerama u kojim je ugovorna c= jena patve % konaéne ugovorne cjene FIDIC 28 Obrazci Ponuda i Ugovora ‘Ako vat potisuzula 13.8: Korekai za promene u ojenama: 2a plaganja svakog mjeseca{GODINE }u Tabele podataka 2a horekly 138 (valuta) Koefcjent Zemfa porjekla; lavorindeksa; | Vijednost u navedenim cobim indeksa valuta indeksa Nazivdetnicja danimat Vijednost Datum 010 ‘keno be___Rad e * Ove viednost i datum’ polvduju defn svakgf feksa all ne defnisuindekse Osnovneg datuma Urano avansnoplacarie 2-0. ce 42 % pritvaéenog ugovornog nasa Br vremensktraspored tran 142 Value razmiere cece M27 %u %u Potetak watanja avansa....esscecsesese 14210) ada platana inose 2% prvate- og ugovernog lznasa sa odbikom okstnin Viséarie amortizacie avansa 1420) ima Proconat zadetavarja ve us a Granica garaninog depo... 4a ‘Ao vai potkiauzia 14.5 coc ne Postojene | material za placanje po ee prem na grate veceeesees THO) tspisok Postoenie material za plaéarie ene polsporuinagradlifty ...-..... 145) tepid speak) Minimal ienesprivemenihstuaca ..... M8 % priwaéonog ugovornog iznosa Ako se plana vse samo u valtivalutama navedenim na prvastrancl Ponude: ValutaWotut plagania ao 1448 ako je navedeno u Ponudi Paraf ptpisnika Ponwse Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 230 Obrazci Ponuda i Ugovora ‘Ako se neka plaéanja vrSe u valutiNvalutama koje nijesu navedene na prvoj stranici Ponude: Value placania 1445 Kars raznjene bo okan- Valunajeinics Procenat plat to val ihjed na edn strana Loaina iraziv) 1.000 strana Inaziv] Inaziv) Rokov 2a podnotenje osigurania (@) dokaz 0 osigurarju (©) relevantne poise Maksimaln adbiei za osiguranje od rizika Investitora ‘Minimalnitanes osiguranja od edgovornost prema tretim cima KRS se sastoj od Odreduje je (ukotiko nije sogovereno) ‘Ako postoje sakaje:* Definicla see: wit 3 1 18.2(4) 123 202 bie: inokesneg Ganalpresutva ie te dlana dana dana 203 ProdsodnikFIDIC-@ lic koje on imenuje Opis Vejednast: (potklauzula 1.1.5.6) pritwvagenog ug znosa Rok za zavidetak (potKiauzula 1.1.3.3) procenat” ‘Obestedenje za katnjenle (potktauzula 8.7) + Oval procenat se primjenuje na obje polovine garantnog depozita iz potklauzule 148 [TU ovom Pritogu, tekst u taku predviden je kao pomot sastavjaéy konkretnog ugovora u vid savota u ogledu odredb! Koj su oleventne za dati ugovor. Ovakay tekst u tallu ne bi trebalo unostu dokumentaca ‘ponue, jer bi to ponudedime leglealo nepriktadro,) Parafpotoisnika Ponude Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC mom mm mm mmm mm mm mm 232 Obrazci Ponuda i Ugovora UGOVOR Ovaj Ugovor zakijucen je 20___. godine izmeau iz (u daljem tekstu: Investitor) s Jedne strane i e. (u daljem tekstu: lavodat) s druge strane, Posto investitor Zeli da Radove poznate kao izvede Izvodaé i pritva- tio je Ponudu Izvodata za izvodenje i zavrsetak tin Radova | olKlanjanje svin nedostataka u njima, Investitor | xvodaé su se dogovorili kako slljedi: 1. Rijedi i izrazi koji se koriste u ovo Ugovoru imaju isto onakvo znadenje kakvo im je Pripisano u Ustovima ugovora kof/se bvdje pominju, 2. Sjede¢a dokumenta se smatraju sastavnim dijelom ovog Ugovora i kao takva se tumage: (2) Potvrda o prinvatanju koja je iedata (b) — Ponude koja je podnijeta (ce) Dodaci br. (@) Uslovi Ugovora (@) Zahijoviinvesttora (9 Popumnjonispiskovi i (0) Priedig tevodaéa, 3. Uzamjenu za plaéanja koja ée Investitor vit lzvodadu kako je nize navedeno, lzvodaé iinvestitor su se dogovoril da Lzvodat pripremi projekte, ivede i zavréi Radove i otkloni sve ned8statke u njima, u skladu sa odredbama Ugovora, 4. _Investitor se ovim obavezuje da u zamjenu za izvodenje i zavrSenje Radova i otKlanjanje nedostataka u njima, lzvodatu isplati Ugovornu cijenu u rokovima i na natin predviden Ugovorom. Kao potvrda svega ovde retenog, strane su zakijutile ovaj Ugovor navedenog dana i godine, u skladu sa njihovim zakonima, POTPISAO: PoTPisao: 2a Investtora uprisustvu | njogovo ime 2a lvodata uprisustvu iu njegovo ime Svjedote Svjedok: Ine: ne: Acres Adrosa Datum: Datum: Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 234 Obrazci Ponuda i Ugovora SPORAZUM O RJESAVANJU SPOROVA [za jednoélanu KRS] Naziv i pojedinosti Ugovora a Naziv i sjediste Investitora = Nazivisjelite lavodada = Ime i aéresa Clana = Posto su investi i zvodaé zakjutillUgovor i Zele da zajednigh odrede Clana koji ée da ojluje ao inokosni presudivaé u sporu pokrenutom u vezi s Investor, zvodat i Clan su se sporazumjeli kako sijedt 1. Uslove ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova predstavijaju Opéti uslovi sporazuma o teSavanju sporova,koj su dat vdu dodatka Opin usova 1, idanja Uslova ugovora 2a postojene i projektovane-agradnjuobjavjenog od strane FIDIC-a 1999, godine, | sjedete odredbe. Red i izraz kj se korsteu pomenutim odredbama, koje uk izmjene | dopune Op8in uslova sporazuma za reavanje sporova, imal isto onakvo anatenjekakvo ime prpisano u Opétim uslovima sporazuma za reSavarje sporova. 2, [Pojedinosti vezane za izmjene i dopune Opsth uslova Sporazuma za fesavanjo spo- rova, ukoliko su visene}] 3. Usskladu sa klauzulom 6 Opitih uslova sporazuma o rjeSavanju sporova, Clanu se ispla- éxje dnevna naknada u iznosu od 4, Uzamjenu za pomenutu naknadu | ostala plaéanja koja Ge Investtori lavodaé vrSit u skladu sa Klauzulom 6 Op8tih uslova sporazuma o rjeSavanju sporova, Clan se obavezuje da djeluje kao presuivaé, u skiadu sa Sporazumor 0 rjetavanju sporo- va ‘5, _Investitor| zvodaé se solidamo obavezuju da plagaju Clanu za pru2anje pomenutih Usluga,u skladu sa klauzulom &, Qgstin usiova sporazuma o rjeSavarju sporova, 6 Ova] Sporazum o rjeSavanju sporova podijeze zakonima POTPISAO: Cees POTPISAO: 2a investor upriustu | unjegovo 7 Otaea UPsUsN! TRB Gian y pisusty siledoic ‘Swed: ‘Swed Ime: Ime: ne: Pata ry: | OE REOEREOSNE Arya Datum: Datum: Datum: {[ Unijet kratak opis it naziv spora. } Projektovanje-izgradnja postrojenja. IDI fe 236 Obrazci Ponuda i Ugovora SPORAZUM O KOMISIJI ZA RJESAVANJE SPOROVA [za svakog élana KRS] "Nazlv i pojedinosti Ugovora Nazivi sjediéte Investitora Naziv i sjediéte tevodaga Ime i adresa Clana Posto su Investitori zvodat zakljuéli Ugovor Zele da zajednitki odrede Clana koji ée da djelje fao|edn od tea oa e bimonacvaju KR (2le da Cane u ses precjocovai - eg KRS) u reSavanju spora koji je nastao u vezi sa 1. Uslove ovog Sporazuma o reSavanju sporova predstaviiaiu Opsti uslovi sporazuma o TieSavanju sporova, koji su dati u vidu dodatka Op8tih usiova 1. danja Uslova ugovora loft lta fi 2a postojerie i peeKovajezarad,cbjavienog od stan FIDIC-a 1888 godin. a sljedeée odredbe. Rjetiizrazi koji se koriste u pomenutim odredbama, koje ukjucuju -= izmjene i dopune Opstn uslova sporazuma za rjeSavanje sporova, imaju isto onakvo 2 ‘znagenje kakvo im je pripisano u Opstim uslovima sporazuma za rjeSavanje sporova. | 2. [Pojedinosti vezano za izmjene i dopune OpStin uslova Sporezuma za rfeSavanje sporo- = va, ukolko su vrsene.] = 3. Usiladu sa klauzulom 6 Opstin usiova sporazuma o sjeSavanju sporova, Clanu se ispla- -e éuje dnevna naknada w iznosu od | 4, Uzamjenu za pomenutu naknadu i ostala plaéanja koja ée Investitor | vodae vit, u _= sKladu sa Klauzulom 6 Opith uslova sporazuma oreSavanju sporova, Can se obave- e zuje da djelule u skladu sa Sporazumom o rje8avanju sporova kao jedno od tri lica koja Zajedniki djeluju u svojstvu KRS, 5. _Investtor | avodaé se solidamejobgvezuju da plaéaju Clanu za pruzanje pomenuith usluga, u skiadu sa Kauzulom 6. Op8th usiova sporazuma 0 rjeSavanju sporova, 6. Ovaj Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze zakonima = = PoTPisao: POTPISAO: POTPISAO: Ee EPMORUTNIL IO neta upiusty Can uptat iunjegove ime -& Svjedok: LL Sujedoks Seok: = [Upisatikratak opis i naziv spora.] Projektovanje-izgradnja postrojenja FIDIC 5