You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
12 Σεπτεμβρίου 2019 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 20ο - Αριθ. Φύλλου 975 - Τιμή φύλλου 1.00

11ης Νοεμβρίου 13,


στην είσοδο
της Απλωταριάς

Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224, fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Τα 7 μέτρα που αποφάσισαν για το


μεταναστευτικό οι δήμαρχοι Β. Αιγαίου
Υλοποιούνται οι προεκλογικές
& ο Περιφερειάρχης Κ. Μουτζούρης υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη
Σ
υνεπής στις υποσχέσεις του ο νέος πρωθυπουργός της χώρας,
Κυριάκος Μητσοτάκης. Το είπε και το έκανε. Ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε
κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ακόμη και άλλες φορολογικές ελα-
φρύνσεις εξήγγειλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι με μία αλλά με πολλαπλές θετικές
εκπλήξεις στο φορολογικό πεδίο. Αν και το οικονομικό επιτελείο ξεκα-
θάριζε ότι η μόνη φορολογική ελάφρυνση που έχει κλειδώσει είναι
αυτή της μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων, τε-
λικά υπήρχαν και πρόσθετα φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης όπως είναι
η καθιέρωση νέας φορολογικής κλίμακας για όλα τα φυσικά πρόσωπα
και οι μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα.
Συνέχεια στη σελίδα 20
Συνέχεια στη σελ. 3

Πότε θα μπει φρένο στην εκμετάλλευση;


«Φύλλο και φτερό» κάνει η κυβέρνηση 172 ΜΚΟ
Έ
φτασε επιτέλους η ώρα που ειδική υπηρεσία
τύπου ΣΔΟΕ θα ερευνήσει μία-μία τις 172
ΜΚΟ που υπάρχουν στην χώρα. Αυτή την
απόφαση έλαβε η κυβέρνηση μετά από ανησυχητικά
ευρήματα που εντοπίστηκαν στα Εξάρχεια κατόπιν
αστυνομικών επιχειρήσεων.
Με τον τρόπο αυτό θα ξεκαθαρίσει το τοπίο επιτρέ-
ποντας την λειτουργία των οργανώσεων που δεν
έχουν καταπατήσει το νόμο και εκτελούν το έργο
τους σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες του
Συνέχεια στη σελίδα 20 ελληνικού κράτους.
Συνέχεια στη σελ. 4

"Όχι άλλη κοροϊδία ανοιχτά για πάντα τα σχολεία"


Διορία μέχρι το Σάββατο δίνουν οι Καρδαμυλίτες αλλιώς θα κλείσουν τα σχολεία
Ο
ι Καρδαμυλίτες μετά τη γενική μικών του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων
συνέλευση που πραγματοποί- και την εξέλιξη του θέματος μετά
38

ησαν τη Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου την διαμαρτυρία στο κτίριο της


2019 αποφάσισαν να δώσουν χρονικό Περιφερειακής Ενότητας Χίου στο
περιθώριο έως το Σάββατο 14 Σεπτεμ- πολιτικό γραφείο του Υπουργού
βρίου, προκειμένου να λάβουν θετική Νότη Μηταράκη και στα γραφεία
απάντηση στο αίτημα τους για τη λει- της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
τουργία του τομέα Οικονομικών του σης και αφού έλαβε υπόψιν τις
ΕΠΑ.Λ. Σε διαφορετική περίπτωση θα δηλώσεις του υπουργού για
προχωρήσουν στο κλείσιμο των σχο- απάντηση μέχρι την ημέρα της
λείων και σε νέες κινητοποιήσεις. Σε ανα- εορτής του Τιμίου Σταυρού απο-
κοίνωση τους αναφέρουν τα εξής: φάσισε να περιμένουμε μέχρι το
«Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2019 στην γενική συνέλευση των κατοί- Σάββατο και αν δεν έχουμε θετικές εξελίξεις ξεκινάμε από Δευτέρα
κων των Καρδαμύλων με θέμα το κλείσιμο του τομέα των οικονο- καταλήψεις όλων των σχολείων των Καρδαμύλων.

Συνέχεια στη σελ. 4

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Χωρίς δουλειά οι Έλληνες, παρά τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά
Επιχείρηση «μεσαία τάξη»: Πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να την επαναφέρει
Σελίδα 3 του Παντελή Κυδώνη Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Χίου Μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές των μαθητών/τριών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Κανάρη 18, 821 31 Χίος
Πληροφορίες: Φαφαλιός Α.
Αρ. Πρωτ.: 32020
Ημερομηνία: 29 -08-2019
στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ
Τηλέφωνο: 2271351702-713
FAX : 2271351738 Μέχρι την Παρασκευή 13/9/2019
E-mail : promithies@chios.gov.gr συνεχίζονται οι εγγραφές των μα-
θητών/τριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
Μπορείτε να μας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΟΑΕΔ, μετά την παράταση που
ακούσετε και διαδικτυακά
www.ant1aigaiou.gr Ο Δήμαρχος Χίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατά- ανακοινώθηκε.
ή www.diafaneia.com ξεις του Ν.4412/2016 σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγι- Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ διαρκεί
σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα δύο χρόνια (4 εξάμηνα) και οι μα-
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής η προμήθεια με τίτλο
«Σίτιση Μαθητών του Μουσικού σχολείου Χίου για το σχολικό έτος θητές/τριες τοποθετούνται σε θέσεις
Εβδομαδιαίο 2019-2020» προϋπολογισμού 112.008,64 ευρώ συμπεριλαμβανομέ- μαθητείας που έχουν ήδη εξασφα-
πρόγραμμα νου του νόμιμου ΦΠΑ & Δικαιώματος Προαίρεσης 2%. λιστεί. Κατά τη διάρκεια της πρακτι-
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυ-
06.00 – 08.00 σικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 κής άσκησης αμείβονται με 21,78
Non stop music και την παρ. 2.2.1 της διακήρυξης. ευρώ ανά ημέρα και έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
08.00 - 09.30
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1»
Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 79112 θα διεξαχθεί αποκλειστικά Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α' Τάξης Λυκείου και ηλικίας
με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
με τον Κων/νο Κυδώνη
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
έως 23 ετών.
09.30
Δελτίο ειδήσεων πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβο- Ο ΟΑΕΔ αναπτύσσει προγράμματα μαθητείας σε 30 σύγχρονες ειδικότητες άμεσα συνδεδεμένες
10.00-12.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
λής προσφορών την 16η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα με την αγορά εργασίας και την αναπτυξιακή προοπτική της κάθε περιοχής. Εφαρμόζεται το διττό
17:00.
«Φρένο – Γκάζι»
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα
σύστημα εκπαίδευσης, με πρόγραμμα που εξελίσσεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις των σχολι-
με τη Β. Χατζάκη
Κάθε Τετάρτη τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας κών μονάδων και Μαθητεία σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» προ ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης. ΟΑΕΔ www.oaed.gr και στις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ.
με τον Θ. Γκαραβέλα Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και οι όροι συμμετοχής στην
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης αναφέρονται στην ανα-

Ίδρυμα Μαρία Τσάκος: Εκδήλωση Τίμησης Διεθνών


«Ελληνικό Top 40»
με τον Κ. Σιτόπουλο λυτική διακήρυξη. Πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου στο
12.25-14.00 Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών του Δήμου, Κανάρη 18 στα τηλ.

Προσωπικοτήτων & η Τελετή Αγιασμού στην Μαθητική Στέγη


Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, 22713 51702 και 22713 51738 για την διακήρυξη και για προδιαγρα-
Πέμπτη & Παρασκευή φές των γευμάτων στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης στο τηλ.
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε)
12:25-14:00 22713 50006. Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσε-
Κάθε Τετάρτη λίδα του Δήμου Χίου www.chioscity.gr.
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος»
με τον Κων/νο Κυδώνη
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
Εκδήλωση Τίμησης Διεθνών Προσω-
15.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
πικοτήτων θα πραγματοποιηθεί στο αί-
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ
15.00-17.00 θριο του Ιδρύματος την Παρασκευή, 13
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
«Jazz Life» Σεπτεμβρίου 2019.
με τoν Γ. Κοπανέλλη Ακόμη, διοργανώνεται η Τελετή του
Ξεκίνησαν οι εγγραφές
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
ξένη μουσική εκπομπή Αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά στην
με τον Κ. Κατραμάδο
Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων "Το Σπίτι
στο Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο
ξένη μουσική εκπομπή της Μαρίας", το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου
με την Ε. Γαβρισέα
17.00-18.00 2019. Επίσης, επί τη ευκαιρία της επίσκε-
Non stop music ψης του Ακαδημαϊκού Καθηγητή, Δρ.
18.00
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
H Πρωτοβουλία Σταμάτη Κριμιζή, στη Χίο για τη βράβευσή
18.30-20.00 Αλληλεγγύης Χίου του από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία
Non stop music
20.00-21.30 και το Εργατικό Κέν- Τσάκος», θα πραγματοποιήσει ομιλία προς τους μαθητές των σχολείων της Χίου στις εγκαταστά-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) τρο Χίου, ενημερώ- σεις του Ναυτικού Λυκείου “TEENS” (Αερ. Ροδοκανάκη 38, περιοχή Φάρκαινα) την Παρασκευή,
21.30
Δελτίο ειδήσεων (Ε) νουν ότι ξεκίνησαν 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ.
22.00-00.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
οι εγγραφές στο

Οινούσσες|| Εκδηλώσεις μνήμης


«Φρένο – Γκάζι» (Ε) Αλληλέγγυο Φρον-
με τη Β. Χατζάκη
Κάθε Τετάρτη τιστήριο.
Το Αλληλέγγυο
για τον Ελληνισμό της Μικρασίας
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
με τον Θ. Γκαραβέλα
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή φροντιστήριο προ-
«Ελληνικό Top 40» (Ε)
με τον Κ. Σιτόπουλο
σφέρει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ
00.00-03.00 (Ναυτιλιακά, Β. Βρεφονηπιοκόμων), και μαθήματα Αγγλικής Γλώσ-
Non stop music
σας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με την πολύτιμη βοήθεια εθε- Ο Δήμος Οινουσσών με
03.00-04.30
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) λοντών καθηγητών και διεξάγονται στο κτήριο του Εργατικού εκδηλώσεις μνήμης και σε-
04.30-06.00
Non stop music Κέντρου Χίου. βασμού θα τιμήσει φέτος τον
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Η Περίοδος εγγραφών είναι από Τετάρτη 11-9-2019 μέχρι την Πα- Ελληνισμό της Μικρασίας
06.00 – 07.30
Non stop music ρασκευή 20-9-2019. και τις αλησμόνητες πατρί-
07.30- 09.30
Απευθύνεται επίσης εκ νέου πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς που δες. Το Σάββατο 14 Σεπτεμ-
120’ με τη Μάγδα Τσέκου
09.30 επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά μαθήματα. βρίου 2019, εορτή της
Δελτίο ειδήσεων
10.00-12.00 «Βασιζόμαστε στην αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και αγωνιζό- Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
«Θέμα Υγείας» μαστε για το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των παιδιών στην ισότιμη ρού, μετά το πέρας της Θείας
με την Π. Θεοδοσίου
12.25-14.00 πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ελεύθερη πρόσβαση στη Λειτουργίας, περί ώρα 09.30
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος»
γνώση» αναφέρουν σε ανακοίνωσή του οι Αλληλέγγυοι Χίου. Τη- π.μ. στον Ιερό Καθεδρικό
με τον Κων/νο Κυδώνη
14.00-21.30 λέφωνο εγγραφών: 6977841382. Ναό του Αγ. Νικολάου Οι-
Non stop music νουσσών θα τελεστεί Ιερό
21.30
Μνημόσυνο για την ανά-
Το “Συρρής Bakery” προσφέρει καθημερινά το
Δελτίο ειδήσεων
00.00-06.00
Non stop music
παυση των απωλεσθέντων
στο μεγάλο ξεριζωμό. Θα
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30 κολατσιό των παιδιών που το έχουν ανάγκη ακολουθήσει επιμνημόσυνη
δέηση στο μνημείο των Μικρασιατών στην Ακρόπολη και κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο
Χιώτικη Eφημερίδα
«Με αφορμή Οινουσσών κ. Γεώργιο Στ. Δανιήλ. Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος Οινουσσών θα πα-
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA το άνοιγμα των ραστεί στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγ. Χαραλάμ-
Κωδικός: 5431
σχολείων το κα- πους Βαρβασίου και θα καταθέσει στεφάνι στον έφιππο ανδριάντα του στρατηγού Νικ. Πλαστήρα.
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ τάστημα Συρρής Στις εκδηλώσεις, που διοργανώνονται στην πόλη θα μετέχει και το χορευτικό τμήμα του Δήμου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20ο Έτος κυκλοφορίας Bakery προσφέ- «η Σίνα».
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183
ρει καθημερινά

Το Επιμελητήριο Χίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης


Tηλ: 22710.41224-41120
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com
το κολατσιό των
σύμφωνα με το νόμο παιδιών στις οικο-
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ γένειες με οικονο-
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΥΔΩΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.
μικές ανάγκες. Το εκθεσιακό περί-
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ, Από 20:00 έως τις πτερο του Επιμελητηρίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ, 21:00 οι οικογέ- Χίου υποδέχεται αυτές τις
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ,
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ, νειες μπορούν να ημέρες τους επισκέπτες
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ.
επισκέπτονται το της 84ης ΔΕΘ στη Θεσ-
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
κατάστημα στην σαλονίκη. Στόχος της
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ οδό Βενιζέλου συμμετοχής, σύμφωνα
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους και Ροΐδου για να με τον πρόεδρο κ. Π. Λε-
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: παίρνουν τα σνακ που σας προσφέρουμε, για τη χορηγία αυτή δεν γάτο, είναι η προώθηση
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΣYNΔPOMEΣ: χρειάζεται να δώσετε προσωπικά στοιχεία θα είναι τελείως ανώνυμη. των τοπικών προϊόντων.
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ
Ελπίζουμε να σεβαστείτε αυτή την κίνηση και να μην προσπαθήσετε Περίπου 10 επιχειρήσεις
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ να εκμεταλευτείτε την πράξη μας και στρήσετε το πρωινό ενός παι- έχουν τη δυνατότητα να
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές)
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR διού που θα έχει πραγματική ανάγκη». χρησιμοποιήσουν το Εκ-
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή
Χίλια μπράβο στο Συρρής Bakery για αυτή την πολύ όμορφη θεσιακό Περίπτερο για την έκθεση των προϊόντων τους και την προώθηση των επιχειρηματικών
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά. πρωτοβουλία. τους δραστηριοτήτων.
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Υλοποιούνται οι προεκλογικές
υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ΑΠΟΨΗ
Συνέχεια από σελ. 1 Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
Ειδικότερα, οι ελαφρύνσεις -η θέσπιση έκπτωσης φόρου
στο πεδίο της φορολογίας που
έρχονται από το νέο έτος και
40% για τις δαπάνες ενεργει-
ακής, λειτουργικής ή αισθητικής Χωρίς δουλειά οι Έλληνες, παρά
ανακοινώθηκαν από τον πρω-
θυπουργό είναι:
αναβάθμισης ακινήτων με πα-
ραστατικά. Το ποσό της έκπτω- τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά
-η μείωση της φορολογίας των σης που δικαιούται κάθε
επιχειρήσεων από τη φετινή ιδιοκτήτης θα πιστώνεται στο
χρήση που θα ελαφρύνει το taxis και θα μπορεί να αποσβε-
επιχειρείν από το 2020. Ο εται- στεί και μελλοντικά αν δεν
ρικός φορολογικός συντελε- επαρκεί ο φόρος που πληρώνει
στής μειώνεται από το 28% σε ένα έτος, είτε είναι εισοδήμα-
στο 24%. Η δεύτερη δόση της τος είτε ΕΝΦΙΑ
μείωσης από το 24% στο 20% -το πάγωμα για μια τριετία, δη-
θα γίνει, όπως φαίνεται, αργό- λαδή από έως και το τέλος του
τερα 2022 ο ΦΠΑ και ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα
-η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από -η μείωση από το 24% στο 13% του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη,
τη φετινή χρήση στο 5% από 10% τα κράνη δικύκλων και τα καθίσματα παιδιών
-η καθιέρωση από το νέο έτος νέας φορολογικής κλίμακας για -η μείωση του φόρου για τα αγροτικά οχήματα στο 10%
όλα τα φυσικά πρόσωπα που θα έχει εισαγωγικό συντελεστή -η θέσπιση υπεραποσβέσεων για τις επενδύσεις που πραγμα-
9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος με παράλληλη τοποιούν οι επιχειρήσεις.
διατήρηση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συν- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ έδωσε όραμα στους πο- Η ανεργία φαίνεται πως αποτελεί πλέον σύγχρονη μά-
ταξιούχους που είναι σήμερα στα 8.636 ευρώ. Οι πληροφορίες λίτες ότι κάτι αλλάζει στη χώρα, έδωσε ελπίδα ότι σύντομα θα στιγα για τους Έλληνες, αφού παρά τα πτυχία και τα
αναφέρουν ότι η διατήρηση του αφορολόγητου θα γίνει με αλλάξει και στην τσέπη τους. Αν το καταφέρει αυτό θα φανεί μεταπτυχιακά η πλειοψηφία του εν δυνάμει εργατικού
μείωση της έκπτωσης φόρου που χορηγείται στα περίπου 770 στην πορεία, η κυβέρνησή του άλλωστε θα κριθεί από το πώς δυναμικού, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του
ευρώ από 1.900 ευρώ που είναι σήμερα. Επίσης, το αφορο- και πότε θα υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε. Οι περισσότερες από δυσκολεύεται να βρει μια θέση στην αγορά εργασίας.
λόγητο όριο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε τις εξαγγελίες που έκανε δεν ήταν καινούργιες. Η έκπληξη Η ανεργία συνεπώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
παιδί. Από τις αλλαγές αναμένονται ελαφρύνσεις για τους μι- ήρθε από τη δέσμευση για κατάργηση του τέλους επιτηδεύ- ελληνική πραγματικότητα, αφού αρκετοί είναι εκείνοι
σθωτούς από την Πρωτοχρονιά ενώ για τους ελεύθερους ματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Όχι του χρόνου που παρά τις ακαδημαϊκές τους σπουδές παραμένουν
επαγγελματίες από το 2021 όταν και θα υποβάλλουν τη φο- αλλά όπως φαίνεται από το 2021 θα μπορέσουν αυτά τα δύο άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω
ρολογική δήλωση για τη χρήση 2020 χαράτσια να αφαιρεθούν από την πλάτη του ελληνικού λαού. επιβεβαιώνει και η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Εκπαί-
δευση, με τους δείκτες της Ελλάδας να δημιουργούν
μεγάλο προβληματισμό.
Ν. Μηταράκης μετά την συνάντησή του με τον Δήμαρχο Ψαρών: Στα ύψη η ανεργία των νέων
Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά στην ανεργία των

«Θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του νησιού» νέων ηλικίας από 18 έως 24 ετών (άτομα που ούτε ερ-
γάζονται ούτε εκπαιδεύονται) από χώρες όπως η Βρα-
ζιλία, η Ισπανία, η Κόστα Ρίκα, η Ιταλία και η Κολομβία
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ψαρών κ. Κώστα Βρατσάνο, είχε τη Δευτέρα και πόρρω απέχει από το μέσο όρο των χωρών του
9 Σεπτεμβρίου ο υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Χίου κ. Νότης Μη- ΟΟΣΑ.
ταράκης, με αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ψαρά, Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»,
καθώς και τα έργα που απαιτούνται για την ανάπτυξη του νησιού. ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα, η ψαλίδα στην
Η συνάντηση, που ήταν η πρώτη μετά την επανεκλογή του κ. Βρατσάνου, αγορά εργασίας της Ελλάδα είναι τεράστια. Σύμφωνα
πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, ενώ επιβεβαι- με στοιχεία του 2018, το 90% των κατόχων διδακτο-
ώθηκε η στενή συνεργασία των δύο πλευρών και η κοινή βούληση για ρικού εργάζεται, ενώ μόλις το 50% των κατόχων απο-
την κάλυψη των αναγκών της Ηρωικής νήσου. λυτηρίου Λυκείου βρίσκεται εντός της αγοράς
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η αναγκαιότητα ενίσχυσης του Δήμου εργασίας. Στο ενδιάμεσο, αλλά διατηρώντας την ανη-
Ψαρών με εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να προχωρήσει η υλο- συχητική πρωτιά, είναι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, με
ποίηση έργων, ώριμων προς χρηματοδότηση, καθώς και επιτάχυνσης το 82% αυτών να εργάζεται και οι κάτοχοι πτυχίου, με
των διαδικασιών για τη δρομολόγηση υδροπλάνων. Επίσης, στο επίκεν- το 73% αυτών να δουλεύει. Μόνο οι κάτοχοι διδα-
τρο βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού κτορικού στην Ελλάδα, αν και βρίσκονται κάτω από
με τον Πειραιά, καθώς αυτή τη στιγμή εκτελούνται δύο δρομολόγια την το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (92%), είναι κοντά σε αυτό.
εβδομάδα μόνο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου προβλέπεται μόνο ένα δρομο- Απεναντίας, τεράστια ψαλίδα παρατηρείται στους κα-
λόγιο. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Βρατσάνος πρότεινε τη συνέχιση των καλοκαιρινών δρομολογίων για όσο το δυνατόν περισσότερους τόχους πτυχίου και μεταπτυχιακού. Οι εργαζόμενοι
μήνες του έτους. στην Ελλάδα με πτυχίο και με μεταπτυχιακό έχουν μι-
Μετά το τέλος της συνάντησης, ο υφυπουργός Εργασίας και Βουλευτής Χίου κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε:
κρότερο ποσοστό (29% και 76%) από ό,τι ο ΟΟΣΑ με
«Άκουσα με ενδιαφέρον τις προτάσεις του Δημάρχου Ψαρών και θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι θα συμβάλλω, όπως μπορώ, στην ανα-
μέσο όρο (44% και 91%).
βάθμιση των υποδομών και την ανάπτυξη του νησιού. Επεσήμανα την ανάγκη για απλοποίηση της ζωής και της επιχειρηματικότητας στα
Θύματα της ανεργίας οι γυναίκες
μικρά νησιά, κάτι που αποτυπώνεται πλήρως στο ειδικό σχέδιο για Αμανή, Ψαρά και Οινούσσες, το οποίο περιλαμβάνεται και περιγράφεται
αναλυτικά στο ευρύτερο σχέδιό μου με 4+ 1 πυλώνες για τη Χίο της επόμενης δεκαετίας». Την ίδια ώρα, στην σχετική έκθεση τονίζεται ότι η
ανεργία έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις γυναίκες. Συγ-
κεκριμένα στις ηλικίες 25-34 ετών, στα ποσοστά των

Συντάξεις Οκτωβρίου 2019: Οι ημερομηνίες πληρωμής αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζον-
ται, το 64% είναι γυναίκες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για τους άνδρες είναι κατά 15% υψηλότερο, αγγίζον-
για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ τας το 79%.
Η κρατική χρηματοδότηση εκλείπει
Παράλληλα, σύμφωνα με την τα στοιχεία που παρου-
Από τις 25 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου και θα σίασε ο ΟΟΣΑ, η Παιδεία στην Ελλάδα τις κρίσεις δέχ-
ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου με την καταβολή των επικουρικών συντάξεων. θηκε ισχυρό πλήγμα, αφού οι μειώσεις ήταν
Αναλυτικότερα: απανωτές. Σύμφωνα με τον Οργανισμό η χώρα δα-
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2019 την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου
πανά 5.400 ευρώ ανά μαθητή στην πρωτοβάθμια εκ-
2019.
παίδευση και 6.000 ευρώ στη δευτεροβάθμια.
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2019 την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019.
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2019 την Τετάρτη 25
Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν το
Σεπτεμβρίου 2019. 60%-70% αυτών που διαθέτουν οι περισσότερες
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2019 των Ανασφάλιστων Υπερη- χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ.
λίκων την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι στην έκθεση ανα-
- Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2019. φέρεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες
- Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2019 την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου με τη χαμηλότερη χρηματοδότηση στην Παιδεία για
2019. την εκπαίδευση από την ηλικία των 6 έως και 15 ετών.
- Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Οκτωβρίου 2019 την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Οκτωβρίου 2019 θα καταβληθούν Πηγή: iefimerida.gr
την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.
- Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2019 την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019.
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ «Φύλλο και φτερό» κάνει η κυβέρνηση 172 ΜΚΟ


Συνέχεια από σελ. 1
Πιο αναλυτικά, σε μία ριζική και Κάποιες πληροφορίες λένε
Επιχείρηση «μεσαία τάξη»: άμεση κίνηση αναφορικά με το κα-
θεστώς λειτουργίας των δεκάδων
πως μεταξύ τους βρέθηκαν
“εισαγόμενοι μπαχαλάκηδες

Πώς η κυβέρνηση σκοπεύει


ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται και αλλοδαποί τζιχαντιστές”.
στην Ελλάδα φέρεται να οδεύει η Συνολικά στην Ελλάδα δρα-
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο- στηριοποιούνται στον τομέα

να την επαναφέρει τάκη. Σύμφωνα με την εφημερίδα


ΕΣΤΙΑ η κυβέρνηση φέρεται να έχει
αποφασίσει την δημιουργία ενός
του προσφυγικού 172 ΜΚΟ
πολλές από τις οποίες πραγ-
ματοποιούν εξαιρετικό έργο
νέου μητρώου για τις ΜΚΟ καθότι όμως αρκετές επίσης δεν
αυτό που ήδη υπάρχει θεωρείται έχουν καθαρά κίνητρα και
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης ως ξεπερασμένο. εμπλέκονται σε ύποπτες κα-
Η εισήγηση για την δημιουργία ταστάσεις και συνεργασίες.
ενός νέου μητρώου για τις ΜΚΟ προήλθε από τον αρμόδιο Πολλές από αυτές ερευνώνται ήδη από τον Εισαγγελέα για ατα-
Υπουργό Γιώργο Κουμουτσάκο μετά από έρευνα που πραγματο- σθαλίες και κακοδιαχείριση κονδυλίων που έλαβαν από την ΕΕ
ποιήθηκε σε αναφορικά με την δράση και τις σχέσεις τους με διά- οργανισμούς και κράτη.
φορες συλλογικότητες των Εξαρχείων κατόπιν αστυνομικών Η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση είναι ιδιαίτερα τολμηρή καθότι
επιχειρήσεων. οι οργανώσεις αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν ισχυροποιηθεί σο-
Φαίνεται πως πίσω από τις καταλήψεις σε κτίρια κρύβονταν άλλα βαρά με την ανοχή της προηγούμενης κυβέρνησης εκμεταλλευό-
πράγματα πολύ σοβαρότερα και πάντως όχι ο σεβασμός στα αν- μενες την δυστυχία των προσφύγων που καταφθάνουν στην χώρα
θρώπινα δικαιώματα. Άγνωστο πως οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρ- μας κάθε μέρα.
θηκαν μέσω μιας περίεργης ΜΚΟ στο κέντρο των Εξαρχείων. Πηγή: pronews.gr

"Όχι άλλη κοροϊδία ανοιχτά για πάντα τα σχολεία"


Οι φοροελαφρύνσεις για περισσότερα από τέσ-
σερα εκατ. πολίτες θα είναι άμεσες, με άμεση
Διορία μέχρι το Σάββατο δίνουν οι Καρδαμυλίτες αλλιώς θα κλείσουν τα σχολεία
εφαρμογή το 2020, και θα έχουν κόστος μεγαλύ- Συνέχεια από σελ. 1
τερου του ενός δισ. ευρώ.
Από την πρώτη μέρα του 2020 περισσότερα από Στη συνέχεια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με κλείσιμο δρό- Νότης Μηταράκης: Ανοίγει ο
4 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν αυξή- μων, μαγαζιών κ.λ.π. Για το θέμα του Παιδικού η συντονιστική επι- δρόμος για τη λειτουργία τoυ
σεις των αποδοχών τους ενώ αυξήσεις θα δουν και τροπή παιδείας θα αναλάβει το θέμα της μεταστέγασης του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων
οι μισθωτοί τον Ιούλιο με την μείωση των ασφα- Παιδικού Σταθμού Καρδαμύλων σε συνεργασία με τους γονείς Ανοίγει ο δρόμος για τη λει-
λιστικών τους εισφορών. των παιδιών». τουργία όλων των ειδικοτήτων
Αν και υπήρχαν ψίθυροι πως το αφορολόγητο θα στο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, όπως
μειωθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο διαψεύστηκε μετά και Τη στήριξή του εξέφρασε και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, δήλωσε ο υφυπουργός Εργα-
τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη- κ. Παντελής Μπουγδάνος σίας και βουλευτής Χίου κ.
τσοτάκη στη ΔΕΘ. Συνεπώς, το αφορολόγητο θα Στο πλευρό των κατοίκων Νότης Μηταράκης.
παραμείνει σε σημερινά επίπεδα ενώ η μείωση της των Καρδαμύλων τάσσεται «Για πρώτη φορά εγκρίθηκαν
φορολογικής κλίμακας από το 22% στο 9% θα και ο Αντιπεριφερειάρχης 10 από τα 11 ολιγομελή τμή-
δημιουργήσει έξτρα εισόδημα σε χιλιάδες οικογέ- Χίου, κ. Παντελής Μπουγδά- ματα άμεσα και πολύ νωρίς. Αυτό είναι το θετικό μήνυμα ότι αυτή
νειες. νος, ο οποίος με επιστολή η κυβέρνηση, πολύ νωρίς, πριν χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η το-
Συγκεκριμένα, το κέρδος θα είναι μεγάλο και θα του προς την νέα Υπουργό πική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά το ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, εκεί υπήρχε
φτάνει έως και τα 477 ευρώ για τους μισθωτούς με Παιδείας & Θρησκευμάτων ένας μαθητής στη Β΄ Λυκείου που μετακινείται από τη δημοτική
ετήσια εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και χωρίς παι- κ. Νίκη Κεραμέως ζητά την κοινότητα Ομηρούπολης στα Καρδάμυλα. Επειδή προτεραιότητά
διά. Για τους φορολογούμενους με παιδιά, οι μει- έγκριση λειτουργίας του μας πρέπει να είναι το καλό του μαθητή, τέθηκε από τους εκπαι-
ώσεις φόρων θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Τομέα Διοίκησης & Οικονο- δευτικούς το ερώτημα αν είναι καλύτερο για τον μαθητή να είναι
Σύμφωνα με το dikaiologιtika.gr τον Ιανουάριο μίας στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων. Στην επιστολή του αναφέρει: μόνος του σε ένα τμήμα στα Καρδάμυλα ή να είναι με άλλους 15
του 2020, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πάρουν «Αξιότιμη κ. Υπουργέ, συμμαθητές στο αντίστοιχο τμήμα που λειτουργεί επίσης σε ίση
μια πρώτη «γεύση» των φοροελαφρύνσεων, Σας διαβιβάζω συνημμένα έγγραφο του Συλλόγου Διδασκόντων απόσταση από το σπίτι του. Να διευκρινίσω ότι ουδέποτε τέθηκε
καθώς θα διαπιστώσουν ότι ο φόρος που παρα- του Λιβάνειου 1ου ΕΠΑΛ Καρδαμύλων σχετικά με τη μη έγκριση θέμα να κλείσει το ΕΠΑΛ Καρδαμύλων ή να καταργηθεί η ειδικό-
κρατείται στις μηνιαίες αποδοχές τους θα είναι μει- του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων. τητα. Το μόνο θέμα που τέθηκε είναι να μην λειτουργήσει φέτος η
ωμένος. Επισημαίνω ότι η σχετική απόφαση δημιουργεί σημαντικό πρό- Β΄ Λυκείου της συγκεκριμένης ειδικότητας.
Επιπλέον, η κυβέρνηση βάζει σε πρώτο πλάνο την βλημα στη λειτουργία του σχολείου, ενώ οι χιλιομετρικές αποστά- Έπειτα από μια αξιόλογη προσπάθεια της κοινωνίας των Καρδα-
αγορά εργασίας. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, σεις δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. μύλων βρέθηκαν επιπλέον μαθητές για το τμήμα -που μάλιστα
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της συ- Χρέος μας, ειδικά στην ακριτική περιοχή μας, είναι να στηρίξουμε διαμένουν στην περιοχή των Καρδαμύλων- και αυτό νομίζω ότι
νέντευξης Τύπου, στόχος της κυβέρνησης είναι η με κάθε τρόπο τα μικρά σχολεία των περιφερειακών οικισμών τα επέτρεψε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να κάνει θετική εισή-
στήριξη των εργαζομένων και της αγοράς εργα- οποία αποτελούν πνεύμονα ζωής για τα νησιά μας. γηση. Θέλω να πιστεύω ότι και το υπουργείο Παιδείας, με το οποίο
σίας. Άμεσα, λοιπόν, από τον Ιούλιο του 2020, μει- Παρακαλώ θερμά για την έγκριση λειτουργίας του Τομέα Διοίκη- επικοινώνησα ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, θα αποδεχθεί τη
ώνονται οι εργοδοτικές εισφορές κάτι που θα σης & Οικονομίας στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων ανεξάρτητα από λειτουργία του τμήματος, αφού πλέον έχει ενισχυθεί με περισσό-
συμπαρασύρει ενδεχομένως και τους μισθούς των αριθμό μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τερους μαθητές και δημιουργείται σωστό εκπαιδευτικό κλίμα» τό-
εργαζομένων. της παραμεθόριας νησιωτικής περιοχής μας». νισε ο υφυπουργός Εργασίας και βουλευτής Χίου.
Όπως ανακοινώθηκε, από το 2021 αναμένεται

50.000 € για τον φωτισμό του Κάστρου Απολίχνων Αρμολίων


δεύτερο κύμα ελαφρύνσεων με τη σταδιακή κα-
τάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που
σήμερα επιβαρύνει όσους δηλώνουν εισοδήματα
άνω των 12.000 ευρώ. Μάλιστα, μέχρι το 2023 η
εισφορά αναμένεται να καταργηθεί. Ένα σημαντικό έργο για την ανά- γραφή που υπήρχε στο ανώφλι
Οι αλλαγές που θα φέρει το νέο φορολογικό νο- δειξη και προβολή μνημείων της Χίου πάνω από την είσοδο του κά-
μοσχέδιο θα ωφελήσουν περισσότερο ελεύθε- δημοπρατήθηκε από την Περιφερει- στρου.
ρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ακή Ενότητα Χίου. Πρόκειται για την Η επιγραφή έχει ασβεστωθεί,
-μάλιστα το όφελος αυτό αγγίζει τα 1.300 ευρώ το εξ ολοκλήρου ανακατασκευή του διακρίνεται όμως το οικόσημο του
χρόνο. φωτισμού του Κάστρου Απολίχνων Ιουστινιάνη.
Ωστόσο, αυτό θα το διαπιστώσουν το 2021 με την στην περιοχή των Αρμολίων. Με το Το κάστρο έχει σχήμα τραπε-
υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων ενώ έργο αποκαθίσταται με σύγχρονο ζίου. Περιλαμβάνει 62 δωμάτια
οι περίπου 250.000 επιχειρήσεις θα είναι οι μεγά- τρόπο ο φωτισμός του μνημείου ο και προστατεύεται από προτειχί-
λες κερδισμένες του 2020 καθώς τα φετινά κέρδη οποίος είχε υποστεί εκτεταμένες φθο- σματα και αμυντικούς πύργους
τους θα φορολογηθούν με συντελεστή 24% και ο ρές μετά την πυρκαγιά του 2012. στις γωνίες.
φόρος στα μερίσματα θα προσγειωθεί στο 5% από Το έργο, προϋπολογισμού 50.000 Μπροστά από τον μεγάλο
10%. € (με χρηματοδότηση από Κεντρικούς πύργο υπάρχει δεξαμενή (κιν-
Τέλος, από το 2021 θα ξεκινήσει το ξήλωμα και Αυτοτελείς Πόρους της Π.Β.Α. ) περιλαμβάνει ανάδειξη του εξωτε- στέρνα) όπου εξασφαλίζει πόσιμο νερό από τα νερά της βροχής που
του τέλους επιτηδεύματος που κυμαίνεται από 400 ρικού και εσωτερικού τείχους με λυχνίες χαμηλής κατανάλωσης συγκεντρώνονται εκεί από τις στέγες των δωματίων του κάστρου.
έως 1.000 ευρώ και επιβαρύνει τους ελεύθερους τύπου LED και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 6 μηνών από την Το κάστρο μαζί με τις βίγλες του νησιού αποτέλεσε μέρος του
επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τις υπογραφή της σύμβασης. αμυντικού συστήματος της Χίου, όπου η οργάνωση της άμυνας γι-
επιχειρήσεις. Το κάστρο Απολίχνων, χτίστηκε το 1440 από το Γενοβέζο Νικό- νόταν με σήματα καπνού κατά τη διάρκεια της ημέρας και με φωτιές
λαο Μπάνκα Ιουστινιάνη. Αυτό πιστοποιείται από τη λατινική επι- κατά τη διάρκεια της νύχτας.
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Επιστολή Κάρμαντζη προς την Υπ. Παιδείας


για τη μη έγκριση του ολιγομελούς τμήματος του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων
Επιστολή προς την Υπουργό μαθήτρια. Ως εκ τούτου, η μετακίνηση έστω και ενός μαθητή προς το
Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως Ως Δήμος Χίου απαιτούμε/ζητάμε την έγκριση λειτουργίας του αστικό ιστό της Χίου (πόλη Χίου-Βροντάδος) φέρνει πιο κοντά
απέστειλε ο νέος Δήμαρχος παραπάνω Τομέα για τους εξής βασικούς λόγους: στην ερήμωση, στον οικονομικό και πολιτιστικό μαρασμό όχι
Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης Η μη έγκριση του λειτουργίας του Τομέα θα είναι ένα πλήγμα μόνο των Καρδαμύλων, αλλά και ευρύτερα της Βόρειας Χίου.
μέσω της οποίας ζητά την για το σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από Η μη έγκριση του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας τη φετινή
έγκριση του ολιγομελούς το κέντρο της Χίου(30 χιλιόμετρα). χρονιά, είναι πιθανόν να τον οδηγήσει ουσιαστικά στην κατάρ-
τμήματος - Τομέας Διοίκη- Η μη έγκριση λειτουργίας του Τομέα ακυρώνει όλες τις συλλο- γησή του την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021, εφ’ όσον θα
σης και Οικονομίας της Β' γικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με στόχο κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης για τους
Τάξης του ΕΠΑΛ Καρδαμύ- την αύξηση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου (π. χ. πα- μαθητές και τις οικογένειες των επόμενων σχολικών ετών.
λων. Στην επιστολή του ανα- ροχή διαφόρων οικονομικών ως επί το πλείστων κινήτρων, ιδι- Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η λειτουργία ενός μόνο τομέα στο
φέρει τα εξής: αίτερα στους μαθητές που διαμένουν εκτός Καρδαμύλων). ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, χωρίς καμία δεύτερη επιλογή, θέτει σε κίν-
«Με την Αρ. Πρωτ.: Αυτές ξεκίνησαν λόγω του ότι σε ολόκληρη την τοπική κοινω- δυνο την ίδια την μελλοντική ύπαρξη του σχολείου!
134161/Y2 της 30-08-2019 νία των Καρδαμύλων είναι διάχυτη τα τελευταία χρόνια η ανη- Είναι σημαντικό, οι μαθητές που έχουν επιλέξει την Τεχνική Εκ-
απόφαση της Υφυπουργού συχία για την τύχη των μικρών περιφερειακών της σχολείων παίδευση, και όχι μόνο, να πρέπει να νιώθουν σίγουροι ότι το
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφίας Ζαχαράκη με τίτλο ‘’Έγ- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, ΓΕΛ κι ΕΠΑΛ Καρδα- κράτος στηρίζει την επιλογή σχολικής μονάδας τους, κι ιδίως
κριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, της λει- μύλων) λόγω των συνεπειών του δημογραφικού προβλήμα- αν εκείνη είναι απομακρυσμένη, από την αρχή μέχρι το τέλος
τουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.’’ εγκρίθηκαν τα 10 από τος. των Λυκειακών τους σπουδών.
τα 11 υπό έγκριση ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ της Χίου (1ο Ως είναι ευρέως γνωστό, για τις μικρές νησιωτικές παραμεθόριες Τέλος, θεωρούμε την Επαγγελματική Εκπαίδευση ως βασικό
ΕΠΑΛ Χίου, 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου κι Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου). Δεν κοινωνίες το σχολείο συνιστά συνεκτικό παράγοντα και σημαν- πυλώνα της παιδείας και της οικονομίας της Ελλάδας και θα
εγκρίθηκε μόνο ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας της Β' Τάξης τικότατο λόγο ανάσχεσης της δημογραφικής αποψίλωσης των πρέπει να στηριχθεί από όλους και ιδιαίτερα σε παραμεθόριες
του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, στον οποίο έχει εγγραφεί μόλις μία περιοχών. περιοχές, όπως είναι η Χίος».

Σύσκεψη Στ. Κάρμαντζη - Κ. Μουτζούρη με κύριο θέμα τις λιμενικές υποδομές της Χίου
Τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της αφενός το θέμα των λιμενικών υποδομών στη Χίο
Δευτέρας στο Δημαρχείο, παρουσία του Περιφερει- και ολοκλήρωση του master plan για το οποίο
άρχη Β. Αιγαίου κ. Κώστα Μουτζούρη και του Δη- ισχύουν στενά χρονικά περιθώρια και αφετέρου το
μάρχου Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη. Στη σύσκεψη νέο λιμάνι των Καρδαμύλων.
συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αν- Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
τώνης Ζερβάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. τη στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Περι-
Παντελής Μπουγδάνος, οι θεματικοί Χιώτες Αντιπε- φέρειας στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων,
ριφερειάρχες κ.κ. Παντελής Βρουλής και Νίκος Νύ- ενώ από κοινού ο Δήμαρχος κ. Σταμάτης Κάρμαν-
κτας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. τζης και ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μουτζούρης
Γιάννης Ξενάκης και ο Προϊστάμενος της Διεύθυν- σημείωσαν και επισφράγισαν τη συμπόρευση
σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λευτέρης Παπαλάνης. Δήμου και Περιφέρειας καθ’ όλη τη διάρκεια της τε-
Αντικείμενο συζήτησης της σύσκεψης αποτέλεσε τραετίας.

Νίκη Κεραμέως: Ο καλύτερος θα σηκώνει τη σημαία


Απάντηση σε όσους συνδέουν την αριστεία με τη ρετσινιά Η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ότι σε
δίνει η υπουργός Παιδείας, βάζοντας τέλος στην επιλογή βάθος χρόνου θα γίνουν αλλαγές σε κρίσιμα μαθήματα,
των σημαιοφόρων με κλήρωση, που όρισε η κυβέρνηση όπως η Ιστορία. Ακόμη, όπως ανέφερε θα συνεχίσει να
ΣΥΡΙΖΑ. «Ο καλύτερος θα σηκώνει τη σημαία», ανέφερε ισχύει η δράση «Η τσάντα στο σχολείο», με βάση την
η Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι η αλλαγή σε σχέση οποία για τουλάχιστον δυο Σαββατοκύριακα το μήνα, οι
με το ισχύον καθεστώς θα ισχύσει από την 28η Οκτω- τσάντες των μαθητών με τα διδακτικά τους βιβλία θα πα-
βρίου. ραμένει στο σχολείο.
Σε συνέντευξή της δήλωσε ότι η επιλογή των σημαιοφό- Παράλληλα, επισήμανε ότι ως προς το σύστημα εισαγω-
ρων θα γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους. Ο πρώην γής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας δεν θα ισχύσουν αλλαγές φέτος,
υπουργός Κώστας Γαβρόγλου είχε αλλάξει το σύστημα ενώ οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου.
ορίζοντας την επιλογή των σημαιοφόρων μόνο στο Δημο- Τέλος, δεν διευκρίνισε αν η κατάργηση των «αιώνιων»
τικό με κλήρωση. Επομένως, η εξαγγελία της κ. Κεραμέως φοιτητών θα συμπεριληφθεί στο προσεχές σχεδιαζόμενο
αφορά στο Δημοτικό αφού στο Γυμνάσιο και το Λύκειο η νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποδηλώ-
επιλογή γίνεται με βάση την επίδοση των μαθητών. νοντας ότι μάλλον θα καθυστερήσει η εφαρμογή της.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ
Ιατροί Ακτινολόγοι
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ
• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ
• ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Χωματουργικές Εργασίες- Εκσκαφές • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αποφράξεις Εκκενώσεις Βόθρων
(ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ)
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ)
Μαρτύρων 5, Χίος
Τηλ.: 22710 23055 -
22710 25500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ)
22710 23553 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00
E-mail:
Αδράστου 6, Καστέλο, Τηλ. 22710 29773, κιν. 6937395540 leonbil1972@yahoo.gr
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
- settakis@hotmail.com
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Έπαινο σε ζευγάρι Ολλανδών


που επισκέπτονται
πάνω από 20 χρόνια το νησί μας
Ο Δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης απένειμε κόσμου, όμως η Χίος είναι εκείνη που τους κέρδισε και
έπαινο στο ζεύγος Paul και Wil Bierings για την ανιδιο- πλέον την αισθάνονται τόπο τους. Ο Δήμαρχος τους ευ-
τελή τους αγάπη προς το νησί μας, το οποίο επισκέπτον- χαρίστησε που τόσα χρόνια αποτελούν πρεσβευτές της
ται πάνω από είκοσι χρόνια. Στο πλαίσιο της επίσκεψής ομορφιάς του νησιού και αφού τους πρόσφερε αναμνη-
τους στο Δημαρχείο συζήτησαν με τον Δήμαρχο, ανα- στικά, απένειμε τον έπαινο, ευχόμενος να συνεχίσουν για
φέροντας του πως έχουν ταξιδέψει σε πολλά μέρη του πολλά ακόμη χρόνια να επισκέπτονται τη Χίο.

Κήρυξαν έκπτωτο τον ανάδοχο


της οδού Ιωάννου Χρήστου
Μετά τις συνεχείς ειδικές προσκλήσεις για επανέναρξη των διαδικασιών η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Χίου κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο του έργου της οδού Ιωάννου Χρήστου. Πρόκειται για
ένα έργο εξαιρετικής σημασίας, αφού είναι αναγκαίο για την επέκταση του διαδρόμου του αερο-
δρομίου.
Η ανάδοχος - εταιρεία είχε καταθέσει ποσοστό έκπτωσης 51% για αυτό το σημαντικό έργο που
αν όλα πήγαιναν βάσει του αρχικού σχεδίου θα ολοκληρώνονταν τον φετινό Σεπτέμβρη.

Μέχρι τέλος του μήνα η λειτουργία


φαναριών στο Α' και Δ' τμήμα
του περιφερειακού δρόμου
Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες στο Α΄και
Δ΄τμήμα του Περιφερειακού δρόμου της Πόλης της Χίου, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος τεχνικών
υπηρεσιών Γιάννης Ξενάκης. «Η μελέτη με τις παρατηρήσεις, θα σταλούν στην Ενδιάμεση Διαχει-
ριστική Αρχή η οποία θα την εγκρίνει, θα την αποστείλει στον Δήμο Χίου και στη συνέχεια θα σταλεί
για έγκριση στο Υπουργείο» ανέφερε ο κ. Ξενάκης.

Νυχτερινά δρομολόγια
συλλογής ανακυκλώσιμων
Ξεκίνησε ο 3ος ψεκασμός Δακοκτονίας 2019
υλικών και αποκομιδής Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.Χίου ,Τμήμα Ποι-
• 20/9/2019 ημέρα Παρα-
σκευή: Δαφνώνας, Χαλ-

αστικών απορριμμάτων
οτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγ- κειός, Βασιλεώνοικο,
χου ανακοινώνει ότι θα Βροντάδος, Καρυές, Ανάβα-
πραγματοποιηθεί ψεκασμός στις πε- τος
ριοχές του Νομού Χίου που έχουν • 21/9/2019 ημέρα Σαββάτο:
ποσοστό καρποφορίας μεγαλύτερο Χίος,
από 25% ,για την καταπολέμηση • 23/9/2019 ημέρα Δευ-
του Δάκου της ελιάς, στα πλαίσια τέρα:Χίος,
του προγράμματος της Δακοκτονίας • 24/9/2019 ημέρα Τρίτη:
2019. Χίος
To Πρόγραμμα Ψεκασμών είναι το Παρακαλούνται οι παρα-
παρακάτω: γωγοί να έχουν τα αγροκτή-
• 12/9/2019 ημέρα Πέμπτη: Ολύμ- ματά τους ανοιχτά και αν
ποι, Πυργί , Αρμόλια Παρπαριά, Πιραμά είναι δυνατόν να παρευρίσκονται σε αυτά προκειμένου να
• 13/9/2019 ημέρα Παρασκευή: Ελάτα, , Καλαμωτή, Βέσσα, αποφευχθούν τυχόν παράπονα. Επίσης να απομακρύνουν
Λιθί Βολισσός, τα ζώα τους από τις περιοχές ψεκασμού.
• 14/9/2019 ημέρα Σαββατο:Πατρικά, Φλάτσια, Βουνό, Oι μελισσοκόμοι να μεταφέρουν τα μελισσοσμήνη τους σε
Κοινή, , Χάλανδρα περιοχές που δεν θα γίνουν ψεκασμοί ή σε απόσταση μεγα-
• Αφροδίσια, Ποταμιά, Πισπιλούντα λύτερη από πέντε (5) χιλιομέτρων από τα όρια των ψεκαζό-
• 16/9/2019 ημέρα Δευτέρα: Νένητα, Καταρράκτης, Παγίδα, μενων περιοχών. Οι πρόεδροι των οικισμών θα
Λεπτόποδα Κέραμος, ενημερώνονται για την συγκεκριμένη ημερομηνία ψεκασμού
• 17/9/2019 ημέρα Τρίτη: Ε.Διδύμα, Μ.Διδύμα, Μυρμήγκι, του οικισμού τους καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή της
Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της καθημερινότητας Θολοποτάμι, Σπαρτούντα, Φυτά-Κηπουριές, Διευχά-Κατά- ημερομηνίας ψεκασμού της περιοχής τους.
των πολιτών της Χίου η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ- βαση Στη Βόρεια Χίο πάντως, συγκεκριμένα στα χωριά της Αμα-
κλωσης ενημερώνει τους δημότες ότι από τη Δευτέρα η συλ- • 18/9/2019 ημέρα Τετάρτη: Καλλιμασιά, Νεοχώρι ,Θυμιανά, νής, οι ελιές είναι χτυπημένες από το δάκο και άρχισαν ήδη
λογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους κάδους των τριών Πιτυός, Καρδάμυλα να πέφτουν. Πριν λίγες ημέρες είχε γίνει ο ψεκασμός, αλλά
ρευμάτων ανακύκλωσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων, • 19/9/2019 ημέρα Πέμπτη: Αγ.ΓεώργιοςΣυκούσης, Βαβίλοι παρατηρήθηκε ότι οι εργολάβοι της δακοκτονίας ψέκαζαν
από το κέντρο της πόλης της Χίου, γίνεται πλέον με νυχτερινά Ζυφιάς, Βερβεράτο, Καρδάμυλα, Λαγκάδα, Συκιάδα, Βρον- μόνο στο δρόμο προς διευκόλυνσή τους. Για αυτό άραγε
δρομολόγια. τάδος πληρώνονται; Μέσα από το δρόμο ο ψεκασμός δεν γίνεται.
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ανεξέλεγκτες οι μεταναστευτικές ροές στα νησιά Ελληνική Δημοκρατία


Δήμος Χίου
Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών
Αρ. Πρωτ.: 31209
Ημερομηνία: 26-08-2019

του Βορείου Αιγαίου - 3.418 οι μετανάστες στη Χίο


Κανάρη 18, 82131 Χίος
Πληροφορίες: Φαφαλιός Α.
Τηλέφωνο: 2271351702-713
Φαξ: 2271351738
e-mail: promithies@chios.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Με αμείωτο ρυθμό συνε- νιστικού Κέντρου Ελέγχου
χίζονται οι αφίξεις προ- Συνόρων, Μετανάστευσης Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνι-
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
σφύγων και μεταναστών και Ασύλου δείχνουν ότι άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο
στα νησιά του Ανατολικού στον καταυλισμό της Μό- ποσοστό έκπτωσης)για το σύνολο των ποσοτήτων και προϋπολογισμού
Αιγαίου και τις πρώτες ριας ο αριθμός των εγκλω- της κάθε ομάδας ή συνολικά των ομάδων που συμμετέχει, για την προμή-
θεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του
ημέρες του Σεπτεμβρίου. βισμένων αγγίζει τις 10.000, Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο
Τρία περιστατικά μέσα σε στη Χίο πάνω από 3.000, προσωπικό τους έτους 2019», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
498.162,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
μια ημέρα κλήθηκαν να ενώ στο Βαθύ της Σάμου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή πε-
αντιμετωπίσουν τα στε- έφτασε τις 4.944. ρισσότερες «ομάδες», για το σύνολο όμως των ειδών κάθε ομάδας που
λέχη του Λιμεναρχείου Από την πλευρά του το επιθυμούν να συμμετάσχουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας
ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζό-
Χίου. Αρχικά, περίπου 40 υπουργείο Προστασίας του μενου.
μετανάστες Αφγανικής κα- Πολίτη στο οποίο έχει Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 78604 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
ταγωγής αφίχθησαν με υπαχθεί το πρώην υπουρ- νικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
φουσκωτή λέμβο λίγο γείο Μεταναστευτικής Πο- www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών την 26η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.
μετά τις 6 το πρωί της Τρί- λιτικής σχεδιάζει να Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
της 10 Σεπτεμβρίου στην ολοκληρώσει, μέσα στο εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προ-
παραλία της Λευκωνιάς. επόμενο 10ημερο δύο νέες ϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. (αναλυτικά στο Άρθρο 2.2.2
της διακήρυξης).
Στη συνέχεια, στην πε- δομές στον Καραβόμυλο Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς ανα-
ριοχή των Καρδαμύλων αποβιβάστηκαν επίσης 38 άτομα. Ενώ, λίγο Φθιώτιδας και στην Κόρινθο. λυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 2.4.3 της αναλυτικής διακήρυξης. Πληρο-
φορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
αργότερα στον Καταρράκτη 39 άτομα έφτασαν, έχοντας καταγωγή Στο πρώτο κέντρο σχεδιάζεται να μεταφερθούν 312 άτομα και στο στο Τμήμα Αποθήκης & Προμηθειών του Δήμου, Κανάρη 18, στα τηλ.
από τη Συρία. δεύτερο, περίπου 600. Πηγές του υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 2271351702 και 2271351713, fax 2271351738.
Τις πρώτες 9 ημέρες του τρέχοντος μήνα στα νησιά έφτασαν 2.720 λένε ότι και τα δύο κέντρα θα έχουν χαρακτήρα transit καθώς σε Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις).
άτομα. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018 ο αριθμός των αυτά θα φιλοξενούνται για σύντομο χρονικό διάστημα πρόσφυγες
προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν στα νησιά ήταν 1.296. από το Ανατολικό Αιγαίο μέχρι να ελευθερωθούν θέσεις στις ήδη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Συντο- υφιστάμενες δομές της ηπειρωτικής χώρας.

Στ. Κάρμαντζης: "Ζητούμε να «υιοθετηθεί» με οικονομική ενίσχυση το τέκνο


του Χιώτη Ανθυπασπιστή του Λιμενικού Σώματος, Γιάννη Ασπρούδη"
Επιστολή προς τον Ολόκληρη η επιστολή του: διάρκεια της προσφυγικής κρίσης στα νησιά του Αιγαίου.
πρόεδρο της Βουλής, «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Ο Γιάννης Ασπρούδης τον Ιανουάριο του 2019 υπέστη ανακοπή
κ. Κώστα Τασούλα Με βάση αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη Βουλή των Ελλήνων καρδιάς και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Νοσοκο-
απέστειλε ο νέος Δή- προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της μείο Χίου μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Ναυτικό Νο-
μαρχος Χίου Σταμάτης Βουλής κατ’ έτος εν είδει σοκομείο Αθηνών, όπου όλους αυτούς τους μήνες παρέμενε σε
Κάρμαντζης με θέμα «υιοθεσίας» των τέκνων πεσόντων ενστόλων και ήδη έχουν προ- κώμα στην εντατική. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν ο Γιάννης
την «υιοθεσία» του τέ- χωρήσει οι διαδικασίες που αφορούν την «υιοθεσία» δεκάδων τέ- Ασπρούδης δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του και έχασε τη μάχη, αφή-
κνου του αδικοχαμέ- κνων που έχουν απωλέσει τον νοντας πίσω ένα αγόρι ηλικίας 14 ετών.
νου λιμενικού Γιάννη πατέρα τους. Κατόπιν αυτών, ζητούμε να ενεργοποιήσετε τις διατάξεις της από-
Ασπρούδη. Ο κ. Κάρ- Είναι γνωστό, ότι πρόσφατα ένας ακόμη ένστολος, ο Χιώτης Ανθυ- φασης της Ολομέλειας της Βουλής «υιοθετώντας» με οικονομική
μαντζης στην επιστολή πασπιστής του Λιμενικού Σώματος, ο Γιάννης Ασπρούδης έχασε τη ενίσχυση το τέκνο του, καθώς
του ζητά να ενεργοποι- ζωή του σε ηλικία 44 ετών, υπηρετώντας στο Λιμεναρχείο Χίου. Ο στις 06/09/19 13:00 στο πρόσωπό του Ανθυπασπιστή πενθεί σύσ-
ηθούν οι διατάξεις της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «υιο- Γιάννης Ασπρούδης ήταν μέλος του πληρώματος του ναυαγοσω- σωμο το Λιμενικό Σώμα, το οποίο εδώ και χρόνια καταβάλλει τιτά-
θετώντας» με οικονομική ενίσχυση το τέκνο του Ανθυπασπιστή του στικού σκάφους 518, με συμμετοχή σε πλήθος επιχειρήσεων διά- νιες προσπάθειες, σηκώνοντας το βάρος και το άγχος του
Λιμενικού Σώματος. σωσης και περισυλλογής προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη προσφυγικού προβλήματος».

Άρχισαν τα όργανα! Επιτέλους ξύπνησαν!


γονότων και καταστάσεων του παγκόσμιου φαινομένου της λος το λιβάνι! Σήμερα σε όλα τα πάνελ των τηλεοπτικών
μετανάστευσης φαίνονται πλέον ολοκάθαρα τα τεράστια σταθμών γίνεται ανάλυση των δεδομένων και του τρόπου
συμφέροντα που παίζονται εις βάρος και των προσφύγων αντιμετώπισης! Το μεγάλο ερώτημα όλων είναι γιατί όλοι
και παράνομων αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών από αυτοί οι μετανάστες δεν πηγαίνουν σε πλούσια όμορα κράτη
όλες τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής! Βλέπει κανείς ολο- με την ίδια γλώσσα, τα ίδια έθιμα, την ίδια θρησκεία, όπως
κάθαρα τα οικονομικά συμφέροντα και τα τεράστια κέρδη π.χ. Σαουδική Αραβία ή το Κουβέιτ; Μήπως θέλουν να μετα-
που προκύπτουν από την διακίνηση την τροφοδοσία την τρέψουν όλους τούς λευκούς Ευρωπαίους σε μιγάδες και
δήθεν φύλαξη και περίθαλψη και από την Frontex και όλες μπασταρδεμένη ράτσα πολύχρωμη; Δυστυχώς η παγκοσμιο-
τις ανεξέλεγκτες ΜΚΟ πού έχουν γίνει οι Ντερβεναγάδες και ποίηση παίζει τρομερά παιχνίδια στις πλάτες τόσο αυτών των
κάνουν κουμάντο στον τόπο μας χωρίς να μιλά κανείς γιατί προσφύγων και παράνομων μεταναστών, αλλά και ταμ-
όλο και κάποιον δικό τους βόλευαν, δηλαδή όλα από συμ- πούρλο στις δικές μας πλάτες που κουράστηκαν πλέον να
φέρον! τρώνε σφαλιάρες και όλα τα επακόλουθα! Γι' αυτό όλες οι
Μετά τα τελευταία γεγονότα και τις μεγάλες αφίξεις στην τοπικές κοινωνίες πρέπει να συμπαρασταθούμε στην πρωτο-
Άρχισαν πράγματι τα όργανα και πιστεύω πλέον να ξύπνη- Λέσβο, Χίο και Σάμο και με τα τεράστια προβλήματα των κέν- βουλία του νέου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα
σαν απ' τον λήθαργο της μουροχαβλοσύνης και ίσως να μην τρων κράτησης και την ανεξέλεγκτη φαγωμάρα μεταξύ των Μουτζούρη, καθώς και όλων των Δημάρχων για να πιεστεί
κολλήσουν την ρετσινιά του ρατσιστή και φασίστα. διαφορετικών Εθνικοτήτων με μαχαιρώματα και πετροπό- η Κυβέρνηση και η Ευρώπη να ξεκαθαρίσουν τα νησιά και
Θυμάμαι ότι από τον Ιούνιο του 2015 ξεκινήσαμε τόσο εγώ λεμο οι νέοι Άρχοντες που ανέλαβαν την 1η Σεπτεμβρίου Επι- να γίνεται πραγματική φύλαξη των συνόρων μας, γιατί ο
όσο και μερικά τολμηρά ΜΜΕ και γράφαμε στον τύπο και τέλους ΞΥΠΝΗΣΑΝ και με μεγάλη μου χαρά βλέπω να Σουλτάνος τους δουλεύει
προβάλλαμε και από Ραδιοφώνου και Τηλεοράσεως για το δραστηριοποιούνται για το αυτονόητο! Και για μία ακόμη όλους κανονικότατα και
οξύτατο και τεράστιο πρόβλημα που καθημερινά βλέπαμε φορά συγχαίρω τον νέο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τους χορεύει στο ταψί καρ-
μπροστά μας και τις μελλοντικές συνέπειες και εξελίξεις πού Κώστα Μουτζούρη που απ' ότι διάβασα μαζί με όλους τούς σιλαμά!
θα ακολουθήσουν! Πολλές φορές άκουσα και διάβασα από Δημάρχους πήραν σωστές αποφάσεις, να κάνουν κλειστά τα Και ας τους Αριστερό-
μία μικρή ούτε 5% μειοψηφία αριστερόστροφων κουλτου- κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας μετατρέποντας τα με σωστές στροφους κουλτουριάρη-
ριάρηδων να με χαρακτηρίζουν ξενοφοβικό, ρατσιστή ακόμη υποδομές διαβίωσης και να μην περιφέρονται μέσα στην το- δες να παίζουν κλαρινέτο
και φασίστα! Τούς ενοχλούσε όλους αυτούς η αλήθεια και ή πική κοινωνία με όλα τα επακόλουθα που είναι πλέον σε για να μην πω τίποτα χειρο-
πραγματικότητα! Πολλοί ίσως ήταν υπερβολικά ιδεολόγοι όλους γνωστά! Μόνο με τον περιορισμό και τον εγκλεισμό πιαστό!
και συναισθηματικά επηρεασμένοι από την προσφυγιά των μέσα στους χώρους κράτησης θα αποφεύγουν να μας έρχον- Καλό Απόγευμα!
Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας, της Ιωνίας, της Μικράς ται καραβάνια παράνομοι μετανάστες! Δεν μπορούν να αφο- Και Καλά Μυαλά!
Ασίας που είναι και οι ίδιοι γόνοι και απόγονοι αυτών των μοιωθούν όλοι αυτοί οι φανατικοί μουσουλμάνοι μέσα σε Λευτέρης Πυκνής
προσφύγων! Αλλά δυστυχώς μετά από τέσσερα χρόνια γε- ένα Έθνος καθαρά Χριστιανικό! Μας βλέπουν όπως ο διάβο- Μαλλιάς Καλλιμασιώτης
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

a
Ζήτησις λόγου
Ο δρόμος της αρετής βρίσκεται στον τρόπο του
σκέπτεσθαι και όχι στις απαγορεύσεις
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη Θα μπορούσε δε να προσθέσει κανείς, πως, αν ο δρόμος της αγά- ακόμα και τους λογισμούς μας (δια των αγγέλων) κατά την «φοβε-
πης δεν στηρίζεται στην ηθική** αλλά στις απαγορεύσεις, είναι ψεύ- ράν ημέραν της κρίσεως» φυλάγοντας τον Παράδεισο για το μέλ-
Ας μου επιτρέψετε να εκφράσω δος και υποκρισία. Γιατί εκείνος που θέλει να σωθεί θα σηκώσει τον λον.
την αἵρεσιν* ότι για να συνεννοη- δικό του σταυρό[2*]. Δεν θα σωθεί όμως κανείς με φαρισαϊκές γνώ- Εσκεμμένα λοιπόν η εκκλησία εναντιώνεται προσπαθώντας να ενο-
θεί κανείς είναι ανάγκη να έχει μες υποκρισία και ιερατικές απαγορεύσεις. Και επί του προκειμένου, χοποιήσει τους αδαείς[4] (άπειρους, αδίδακτους) κρατώντας υπο-
πρώτα την προ-αίρεση∙ δηλ. να αν πιστεύει κανείς πως το πρόβλημα της τέλεσης γάμων και βαπτί- ταγμένο το μυαλό των πιστών.
επιθυμεί να συν-εννοηθεί. Απα- σεων, αλλά και οποιοδήποτε πρόβλημα της εκκλησίας αφορά τον Καταλήγοντας να πούμε, πως με τις απαγορεύσεις την φαντασία και
ραίτητο όμως για να γίνει αυτό λαό, λύνεται με απαγορεύσεις και αποφάσεις συνόδων, να γνωρίζει το συναίσθημα δεν προάγεται η γνώση (και η εκκλησιαστική), αλλά
είναι οι συνομιλητές, αλλά και οι ότι αυτές εμπίπτουν στις ανθρώπινες επινοήσεις, που δεν έχουν με τα ουαί της Γραφής!
ακροατές να εννοούν τα ίδια σκοπό να μην επιβαρυνθούν κάποιοι οικονομικά, και να προστα-
πράγματα. Όμως οι περισσότερες τεύσουν δήθεν τους πιστούς από τις δεισιδαιμονίες∙ γιατί ούτως ή
Αναγκαίες διευκρινιστικές σημειώσεις
παρανοήσεις συμβαίνουν επειδή άλλως αυτό θα συμβεί για πολλούς και διάφορους λόγους που
δεν είναι της παρούσης. * Αίρεση: βούληση, επιθυμία, επιλογή αλλά και εξαπάτηση και πα-
δεν καταλαβαίνουν (ορθότερο αντιλαμβάνονται) όλοι τα ίδια πράγ-
ματα, καθώς η γνώμη τού καθενός είναι διαφορετική και εξαρτάται Να συμπληρώσουμε μόνο, πως στις εποχές τής διαφθοράς, η δια- γίδευση επί κακής αλλά και καλής σημασίας.
από τον τρόπο που σκέπτεται… και γι αυτό η απόλυτη γνώμη ονο- στρέβλωση (και όχι μόνο) μπορεί να οδηγήσει στην ενοχοποίηση [2] Αναχρονισμός (ο): ακούσιον ή εκούσιον λάθος περί την χρονι-
μάζεται δόγμα. Ωστόσο η αλήθεια είναι η γνώμη που παραμένει με στόχο την εξαπάτηση. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι σε τέτοιες επο- κήν θέσιν πράγματος τινός ή γεγονότος (λξκ. ΠΡΩΙΑΣ).
στο χρόνο και ως προς τούτο είναι αναχρονιστική[2] (δηλ. είναι σε χές δεν παραμένουν αφελείς, αλλά γίνονται αρκετά πνευματώδεις ** Ηθική∙ προέρχεται από το ρ. έθω πρκμ. είωθα, υπερσ. ειώθειν
λάθος χρονική τοποθέτηση) αλλά και αυθαίρετη και γι αυτό είναι και προς τούτο υποψιασμένοι, για να αντιληφτούν το ψέμα και την = συνηθίζω, έχω συνηθίσει και έχω τη συνήθεια. Απ’ εδώ και το
σχετική εάν δεν είναι ζωντανή και ιστορικά αποδεδειγμένη. Η αλή- υποκρισία. Γιατί, αν η διακόσμηση, οι φωτογράφοι, φωτορεπόρτερ, έθιμο, έθισμα, εθίζω. Όπως και το ήθος, το έθος (δηλ. η συνήθεια)
θεια είναι μια διαδικασία που μέσα από αντιθέσεις μπορεί να φτάσει οι υπερβολικοί στολισμοί, τα ρύζια, είναι έξω από τον χαρακτήρα ο ηθείος (ο συνηθισμένος), και το συνηθίζω. Επίσης το επίθ. ἠθεῖος,
στο ξεπέρασμα λαθών του παρελθόντος. Η γνώση λοιπόν και η του μυστηρίου, ας μου επιτραπεί να πω, πως πιθανόν ελάχιστοι δωρ. ἠθαῖος- α –ον = προσφιλής, αγαπητός, σεβαστός. πληθ. οι
πρακτική, αποτελεί την άμεση απόδειξη ότι ο κόσμος μας είναι αν- (εξαιρέσεις) να ενδιαφέρονται γι’ αυτό, εκτός ίσως από τους νεωκό- ἠθαῖοι ( βλ. λξκ. Ακαδημ. Αθηνών).
τικειμενικός και υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς. Συνεπώς ο ιδεατός ρους και καθαριστές των ναών! Όσο για τους κουμπάρους, αυτοί [2*] Ο σταυρός αυτός για κάθε άνθρωπο είναι ορισμένος και έχει
κόσμος (ιδεαλισμός) αντιβαίνει την αντικειμενικότητα του κόσμου θα πρέπει να είναι άγαμοι και να έχουν τελέσει οπωσδήποτε θρη- σχέση με τις πίκρες, τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες τής ζωής.
μας∙ είναι ασύμμετρος με την πραγματικότητα, και γι αυτό αλλο- σκευτικό γάμο. Το ίδιο ισχύει και για τη βάφτιση. Ωστόσο τα παρα- Ωστόσο είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, πώς τα βάσανα αυτά
τριώνει την ανθρώπινη φύση αντιστρέφοντας τη λογική. Και επειδή πάνω περνούν μέσα από την εκκλησιαστική λογική και αισθητική έχουν σχέση και με τις αμαρτίες πριν ζήσουμε διότι «με μερικά απ’
ο κόσμος μας στην κυριολεξία βρίσκεται σε ένα αέναο γίγνεσθαι, η και δεν προσφέρουν τίποτα στην φυσική ηθική τάξη. Με βάση αυτά γεννιόμαστε»! δηλ. «δεν μας φτάνουν» τα βάσανα της ζωής,
φύση διαρκώς αλλάζει – και όπως μας έλεγε ο Ηράκλειτος «Τα όμως τη λογική αυτή, αυτοί που πρόκειται να παντρευτούν θα ανε- αλλά μας «φορτώνουν» και άλλα τα οποία δεν γνωρίζουμε αλλά
πάντα ρεί». Έτσι τίποτα δεν χάνεται, αφού η ζωή συνεχώς ανα-γεν- βαίνουν πιο συχνά τα σκαλιά του Δημαρχείου παρά της εκκλησίας.
νάται λαμβάνοντας νέες μορφές. Ακόμα και η επιστημονική γνώση και δεν ευθυνόμαστε γι αυτά… Παρ’όλα αυτά είσαι ελεύθερος να
Έτσι θα φτάσουμε (θα προσαρμοστούμε) και στην πολιτική ονομα- διαλέξεις (όστις θέλει…), αλλά αν δεν έρθεις μαζί μου; δεν σου εγ-
δεν είναι βίβλος απόλυτων και ακλόνητων αληθειών, αλλά μια συ- τοδοσία των νηπίων, πράγμα που –αν θα γίνει- θα είναι και αυτό
νεχής διαδικασία στο μέτρο που οι άνθρωποι συνεχίζουν να ερευ- γυώμαι τίποτα!
δημιούργημα τής άγονης εκκλησιαστικής λογικής, η οποία φρον-
νούν. Κατ’ αυτή την έννοια μόνο μέσω της πράξης μπορεί να *** Ανόητος (α[στερ.] + νοητός) δηλ. αυτός που δεν αντιλαμβάνεται
τίζει να προσφέρει στον άνθρωπο τον Παράδεισο τη στιγμή που
επικυρωθεί η αντικειμενικότητα της αλήθειας. Έτσι λοιπόν όπως λέει αυτός βιώνει την επίγεια Κόλαση εν μέσω διαφθοράς και απροκά- και κρίνει λάθος. Σχετ. λ. νοϊκός, παρανοϊκός, νοερός, νόημα, νοή-
ο λαός μας, δεν μετράνε τα λόγια, οι πράξεις μετράνε! Για παρά- λυπτης εξαπάτησης. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι δογματικός, δε- μων, νοητικός, άνους, άνοια, εν-νοώ, έ(γ)νοια, νοιάζομαι (βλ. ετυμ.
δειγμα, όταν λέμε ότι η χριστιανική θρησκεία είναι αγάπη, η πρό- μένος στο παλιό και αντιστέκεται στο νέο, αυτό τον οδηγεί σε λξκ. Βασδέκη)
ταση αυτή απέχει από την αλήθεια∙ καθώς μια ανάλυση αυτής θα ιδεαλιστικές ανοησίες***. Με φανερή πλέον την αβεβαιότητα για [4] Φαίνεται πως από τη ρίζα –δα προέρχεται και η λ. αδαής = άπει-
μας οδηγούσε σε διαφορετικές θέσεις και πιθανόν παρεξηγήσεις. το μέλλον, δεν μπορούμε να ζούμε κάθε μέρα με την αγωνία στην ρος, ο αδίδακτος (δάω∙ διδάσκω κάνω κάποιον να μάθει, πληρο-
Αυτό όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η αλήθεια δεν ψυχή, που δημιουργούν όσοι ονειρεύονται την βασιλεία του μέλ- φορώ ερμηνεύω) σχετ. δαήμων, δαΐφρων[φρην], δάσκαλος,
είναι διαφορετική από την ανθρώπινη φύση. Γιατί αν ό,τι θεωρείται λοντος, πιστεύοντας ότι η διαφθορά συνεχίζει και την ημέρα που δι-δαγμα[άγω] κ.α (βλ. το ως άνω λξκ. & λξκ. Ησυχίου).
σαν αλήθεια διαστέλλεται από την ανθρώπινη φύση, αυτό δεν μπο- αρχίζει ο νέος μια πορεία προς το μέλλον με αισιοδοξία και χαρά,
ρεί να είναι αλήθεια (Κομφούκιος). προσπαθούν με κολασμούς και απαγορεύσεις που ελέγχουν knafpl@hotmail.com
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
✂ "Ενόχληση" Μαξίμου από τη στάση η ΕΝ.Π.Ε. και η Κ.Ε.Δ.Ε. θα πρέπει να αποφασίσουν ✂ Παύλος Καλογεράκης: «Ουδέποτε έγινε
του Κώστα Μουτζούρη πραγματικά να βοηθήσουν συναδελφικά τους Δη- συζήτηση για κατάργηση των ζωντανών
μάρχους των νησιών μας και να αναλάβουν να δεχ- μεταδόσεων του Δημοτικού Συμβουλίου»
θούν μικρό αριθμό μεταναστών στις περιοχές τους».
Ο Πρόεδρος του Δημο-
✂ Κώστας Μουτζούρης: Οι Βορειοαιγαιοπελα- τικού Συμβουλίου,
γίτες δεν ανέχονται άλλο την κατάσταση αυτή! Παύλος Καλογεράκης,
με δήλωσή του ανα-
Δηλώσεις του Περι- φέρθηκε στο ζήτημα
φερειάρχη Βορειου των ζωντανών μεταδό-
Αιγαίου, Κώστα Μου- σεων του Δ.Σ. Ο κ. Κα-
τζούρη, από τη Χίο για λογεράκης ξεκαθάρισε
το μεταναστευτικο: πως ποτέ δεν έγινε συ-
Σύμφωνα με αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, από τη «Οι κάτοικοι του Βο- ζήτηση για το συγκε-
σύσκεψη του πρωθυπουργού με τους περιφερειάρ- ρείου Αιγαίου πρέπει κριμένο θέμα ούτε κανείς του το έθεσε. Μάλιστα,
χες δήλωσαν οι πάντες παρόντες (ακόμα και όσοι να μείνουν στα νησιά δήλωσε αρνητικός στην κατάργηση των ζωντανών
είχαν υποστηριχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ), πλην ενός. Του τους και να παράγουν μεταδόσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσημη
περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. δεν ανέχονται άλλο ανακοίνωση εξέδωσε και το Γραφείο Τύπου του
Τι είχε συμβεί; την κατάσταση αυτή. Δήμου στην οποία σημειώνει τα εξής:
«Μου λένε ότι είχε συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη Όλη η Ευρώπη κλείνει τα μάτια και περιορίζει τους «Με έκπληξη παρακολουθούμε το μπαράζ δημοσι-
για το Προσφυγικό στη Μυτιλήνη και δεν μπόρεσε ανθρώπους αυτούς στην Ελλάδα, η Ελλάδα με τη ευμάτων και ανακοινώσεων παραπληροφόρησης
να έρθει. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η απουσία του σειρά της εθελοτυφλεί, δεν υπάρχει αλληλεγγύη που κυκλοφορούν και επικαλούνται ειλημμένη
σχολιάστηκε δυσμενώς στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον στους Βορειοπελαγίτες, τα νησιά πρέπει να αποσυμ- απόφαση του Δημάρχου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη,
καλεί ο πρωθυπουργός της χώρας και αυτός δεν φορηθούν. Κατά το παρελθόν άνοιξε δυστυχώς ο αναφορικά με κατάργηση των ζωντανών αναμετα-
μπορούσε να αναβάλει μια τοπική σύσκεψη;» γρά- δρόμος προς τα νησιά μας, οι κάτοικοι του Βορείου δόσεων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
φει ο Βηματοδότης. Αιγαίου απαιτούμε και δεν επαιτούμε την εφαρμογή λίου. Επειδή λοιπόν, ουδέν ψευδέστερον τούτου,
Μπορεί να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία των μέτρων του ΚΥΣΕΑ. Απαιτούμε ένα πλοίο κάθε συνιστούμε την ψυχραιμία ως απάντηση σε όσους
και να επικράτησε της προκατόχου του Χριστιάνας εβδομάδα να αναχωρεί απο κάθε νησί (Λέσβο, Χίο, θέλουν να αντιπολιτευθούν το Δήμαρχο, πριν ακόμα
Καλογήρου, η οποία εν πολλοίς 'πλήρωσε' την κρίση Σάμο) προς την ενδοχώρα. ξεκινήσει το έργο του, ζητώντας συγχρόνως σεβασμό
στο Μεταναστευτικό, αλλά φαίνεται ότι προτιμά να και υπομονή. Εξάλλου, τούτο το θέμα αφορά κυρίως
κρατά αποστάσεις από την κυβέρνηση. Ο πρωθυ- ✂ Πρωτοβουλία για τη Χίο: Άλλο ένα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου».
πουργός εγκαινίασε λοιπόν το 'Συμβούλιο Περιφε- πισωγύρισμα από τον κο Κάρμαντζη;
ρειών' δίχως τον κ. Μουτζούρη. Η 'ενόχληση' του ✂ Νέες απειλές Ερντογάν σχετικά με το
Μεγάρου Μαξίμου πρέπει να θεωρείται δεδομένη. άνοιγμα των συνόρων για τους πρόσφυγες
Ωστόσο, λένε κυβερνητικές πηγές, αυτό που έχει
σημασία είναι ότι ο περιφερειάρχης επιλέγει να Κλιμακώνει την πίεση
απομονωθεί από την κεντρική κυβέρνηση που θα προς τον διεθνή παρά-
μπορούσε να τον βοηθήσει στην αντιμετώπιση των γοντα – και ειδικά προς
προβλημάτων των πολιτών του Βορείου Αιγαίου. την Ευρώπη - με «μοχλό»
Εχει άραγε καλύτερο τρόπο από αυτή τη συνεργα- το προσφυγικό η Τουρ-
σία για να δώσει λύσεις;». Ο συνδυασμός "Πρωτοβουλία για τη Χίο" με επικε- κία, όπως φάνηκε για
φαλής τον πρώην Δήμαρχο Χίου, Μανώλη Βουρνού ακόμη μια φορά από την
✂ Ο Παντελής Βρουλής για την επίθεση των εξέδωσε ανακοίνωση μετά τα δημοσιεύματα περί ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ
Αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης κατάργησης της ζωντανής μετάδοσης των δημοτι- Ερντογάν σε εκδήλωση
στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κών συμβουλίων. Η Πρωτοβουλία για τη Χίο στην του κόμματός του (ΑΚΡ),
ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής: στην επαρχία Εσκισεχίρ.
«Με αφορμή την «Μετά την κατάργηση της τέλεσης πολιτικών γάμων «Την Πέμπτη καταστήσαμε σαφές προς όλες τις δυ-
αδικαιολόγητη επί- στο Δημαρχείο της Χίου, είδηση που μας έκανε γνω- νάμεις, και ειδικά προς την Ε.Ε., ότι δεν θα αντιμε-
θεση που δέχτηκε στούς σε όλη την Ελλάδα, ενημερωθήκαμε από τον τωπίσουμε μόνοι μας τα προβλήματα που θα
από τα Αθηναϊκά τύπο για την πρόθεση του κου Κάρμαντζη να υλο- αναδυθούν από τη Συρία», υπογράμμισε ο Τούρκος
μέσα ενημέρωσης ποιήσει άλλο ένα πισωγύρισμα στο Δήμο μας. Φαί- πρόεδρος, προειδοποιώντας, για πολλοστή φορά,
ο Περιφερειάρχης νεται πως η ζωντανή μετάδοση των δημοτικών ότι η αν η Ευρώπη «αθετήσει την υπόσχεσή της να
Βορείου Αιγαίου συμβουλίων, την οποία για πρώτη φορά εφαρμό- βοηθήσει την Τουρκία με τους πρόσφυγες», τότε η
Κώστας Μουτζού- σαμε ως δημοτική αρχή, για κάποιο λόγο τον προ- Άγκυρα δεν έχει άλλη επιλογή, παρά να ανοίξει τις
ρης, σχετικά με το βληματίζει, η δε πρόθεσή του αυτή φέρνει στο μυαλό προσφυγικές οδούς προς τη Γηραιά Ήπειρο.
προσφυγικό - με- μας άλλες εποχές. «Ξεκαθαρίσαμε στην Ευρώπη πως ή θα μοιραστούν
ταναστευτικό, θα Στόχος μας εξαρχής ήταν η απόλυτη διαφάνεια των το βάρος ή θα ανοίξουμε τις πύλες μας, διότι εμείς
ήθελα να επισημάνω ότι ο Κώστας Μουτζούρης δεν συνεδριάσεων του σημαντικότερου συλλογικού ορ- δαπανήσαμε 40 δισ. δολάρια. Η Τουρκία πώς θα αν-
είπε τίποτα καινούριο πέρα αυτών που έλεγε και γάνου ενός δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τέξει στο βάρος των 4 εκατομμυρίων προσφύγων;
προεκλογικά στο πρόγραμμα μας. Θέλω να προ- και η αμεσότερη πρόσβαση των πολιτών, οι οποίοι Μη μας παρεξηγήσουν... Ή θα γίνει αυτό που λέμε,
σθέσω ότι τα ΜΜΕ της Αθήνας θα συμφωνούσαν θα μπορούσαν να παρακολουθούν μέσω του διαδι- ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να ανοίξουμε τις
μαζί του εάν και εφόσον ζούσαν αυτά που βιώνουν κτύου όλη τη διαδικασία, να γίνονται κοινωνοί των πύλες μας, ας το σκεφτούν λίγο και εκείνοι», επισή-
οι Αιγαιοπελαγίτες. αποφάσεων και τελικά να γίνονται ενεργοί πολίτες μανε χαρακτηριστικά.
Η προηγούμενη κυβέρνηση με τους λάθος χειρι- προς όφελος του τόπου μας. Πρόσθεσε δε ότι η Άγκυρα σχεδιάζει να εγκαταστή-
σμούς της δημιούργησε αυτήν την κατάσταση. Ζη- Ήδη, με αίτημα μας, ζητήσαμε να έλθει το θέμα προς σει ένα εκατ. πρόσφυγες στη ζώνη ασφαλείας, ανα-
τάμε από την νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει τις συζήτηση και λήψη απόφασης στην επόμενη συνε- φερόμενος στη Συρία.
προεκλογικές της δεσμεύσεις, να σταθεί αρωγός στα δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται τελικά Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε προβεί
σημεία που έθεσαν οι Δήμαρχοι και ο Περιφερει- πως οι "ανοιχτές πόρτες", το κύριο προεκλογικό σύν- σε ανάλογη τοποθέτηση και στα μέσα της εβδομά-
άρχης στην συνάντηση που είχαν την Τετάρτη θημα της πλειοψηφούσας παράταξης, μόνο ανοι- δας, ενώ τη «σκυτάλη» έλαβε την Παρασκευή ο αν-
4/9/19 στην Μυτιλήνη. χτές δεν είναι … Η "Πρωτοβουλία για τη Χίο" θα τιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι, ο οποίος
Εδώ να προστεθεί, ότι μετά την σύσκεψη των Δη- αντισταθεί σθεναρά σε κάθε προσπάθεια πισωγυρί- ξεκαθάρισε ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν δεν απο-
μάρχων με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζουρη, σματος...». τελούν «μπλόφα».
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ελαττώματα του εθνικού χαρακτήρα του Έλληνα


γράφει ο Ευάγγελος Ζύμαρης
Ανασκαλίζοντας τα βιβλία της ατομικής μου βιβλιοθήκης, βρήκα ένα κεί- κλή για να τον εξορίσει. Ετίμησε τον Αριστοτέλη για να τον καταδιώξει.
μενο που νομίζω ότι ενδιαφέρει κάθε νοήμονα αναγνώστη της "Διαφά- Έκτισε το Βυζάντιο για να το εκτουρκέψει σε 1.000 χρόνια. Έφερε το '21
νειας" που το έγραψε προ 10ετίας ο βραβευμένος Αμερικάνος Kelly και για να διακυβεύσει. Δημιούργησε το 1909 για να το λησμονήσει. Τριπλα-
λέγει τα εξής: σίασε την Ελλάδα (σ.σ. το 1912-13) και παραλίγο να την κηδεύσει. Τη
Προ του δικαστηρίου της αδεκάστου ιστορίας ο Έλληνας αναδείχθηκε μια στιγμή κόπτεται για την αλήθεια και την άλλη μισεί τον αρνούμενο
κατώτερος των περιστάσεων αν και από απόψεως διανοητικής κατείχε να υπηρετήσει το ψεύδος.
πάντοτε τα πρωτεία. Ο Έλληνας είναι ευφυέστατος αλλά αισθηματίας, Πλάσμα παράδοξο, απίθανο, περίεργο, ημίκαλο, ασταθές, εγωπαθές και
δραστήριος αλλά αμέθοδος, φιλότιμος αλλά γεμάτος προλήψεις, θερ- μωρόσοφο είναι ο Έλληνας. Οικτίρετε τον, θαυμάσετε τον αν θέλετε, τα-
μόαιμος και ανυπόμονος αλλά καλός πολεμιστής. Έκτισε τον Παρθενώνα ξινομήστε τον αν μπορείτε.
και μεθυσμένος από την αίγλη του, τον άφησε αργότερα να γίνει στόχος
οβίδων (σ.σ αλλά και κλοπής από τον Άγγλο Έλγιν των γλυπτών του Απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Β. Χόνδρου.
Παρθενώνα). "Η απειλή και τα αίτια της παρακμής του Ελληνισμού"
Ανέδειξε τον Σωκράτη για να τον δηλητηριάσει. Θαύμασε τον Θεμιστο-

ΑΠΟΨΗ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΝ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Γράφει ο Στέλιος Κουμπιάς
Παίρνοντας αφορμή την εκδήλωση μνήμης και τιμής των Απολεσθέν- Μέσα στις επικίνδυνες συνθήκες των ωκεανών που τα πλοία ήταν περτυς και 7 τάνκερς.
των Χιωτών Ναυτικών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στόχοι των φασιστικών αεροπλάνων, υποβρυχίων και ναρκών, μπο- Η πάλη της ΟΕΝΟ ήταν πολύμορφη
που γίνεται κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου(φέτος είναι προγραμμα- ρεί να κατανοηθεί τι κότσια χρειάζονταν για να υλοποιηθεί η απόφαση Αυτοθυσία στις πολεμικές επιχειρήσεις και παράλληλα οργάνωση και
τισμένη για την Δευτέρα 9η Σεπτεμβρίου) στο μνημείο που βρίσκεται της ΟΕΝΟ «ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ». Στην πράξη απαιτούσε ανάπτυξη του διεκδικητικού αγώνα των ναυτεργατών ενάντια στο
στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου Χίου, θέλω να ανα- πολύ υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης της κατάστασης. Ο θάνατος εφοπλιστικό κεφάλαιο με ιστορικής σημασίας αποτέλεσμα, την υπο-
φερθώ στην ξεχωριστή και μάλλον όχι ευρέως γνωστή συμβολή των καιροφυλακτούσε. γραφή της Συλλογικής Σύμβασης του 1943, που περιείχε σημαντικές
Ελλήνων Ναυτικών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Η προσφορά της ΟΕΝΟ είναι ανεκτίμητη. Ανέλαβε και έφερε σε πέρας κατακτήσεις.
Από τις αρχές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οι Έλληνες ναυτικοί ή ναυ- πολύ επικίνδυνες αποστολές. Μέσα από τη «Μάχη των Ωκεανών» Με αυτή, την πρώτη Συλλογική Σύμβαση του 1943:
τεργάτες ή εργάτες της θάλασσας, αυτοί δηλαδή που δουλειά τους μεταφέρθηκαν για τις ανάγκες του αντιφασιστικού αγώνα 11,5 εκα- ► Το πλήρωμα απέκτησε τις δικές του καμπίνες και έφυγε από την
είναι να θέτουν σε κίνηση και να ταξιδεύουν τα πλοία, έγραψαν ιστο- τομμύρια τόνοι τροφίμων και στρατιωτικών εφοδίων. αποθήκη της πλώρης που ζούσε μαζί με τις μπογιές και τους κάβους.
ρία με την ηρωική τους δράση, ταξίδευαν σε όλη τη διάρκεια του πο- Μεγάλη είναι η συμβολή της ΟΕΝΟ στην απόβαση της Νορμανδίας, ► Καθιερώθηκε το 8ωρο, η πληρωμή των υπερωριών, η αμοιβή για
λέμου και για έξι ολόκληρα χρόνια (1939- 1945) "εθελοντές στα τον Ιούλη του 1944, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επίθεση του Κόκ- έκτακτες εργασίες, πενταπλασιάστηκαν οι μισθοί, αυξήθηκε ο αριθμός
κομβόι του θανάτου", όπως γράφει ο Νίκος Πηγαδάς στο ομότιτλο κινου Στρατού, που οδήγησε στη συντριβή του φασισμού. του πληρώματος.
βιβλίο του, οι Έλληνες ναυτεργάτες ρίχνονταν στη φωτιά της μάχης Οι ναυτεργάτες με αποφάσεις συνελεύσεων, με τη δράση των «επι- ► Οι ναυτεργάτες σταμάτησαν να κουβαλάνε απ’ το σπίτι τους τις κου-
των ωκεανών. Πολέμησαν χωρίς όπλα και ήταν πολύτιμοι αρωγοί τροπών καραβιών» άσκησαν πίεση στις δυτικές δυνάμεις για να ανοί- βέρτες, τα σεντόνια, τη νιτσεράδα, το σαπούνι, βιβλιοθήκη στα καρά-
των συμμαχικών δυνάμεων. ξει το «Δυτικό Μέτωπο» και στήριξαν τις παρεμβάσεις της Σοβιετικής βια.
Τόση ήταν η αυτοθυσία τους ώστε μόλις τορπιλίζονταν και κατάφερ- Ένωσης. ► Καθιερώθηκε πλήρες πρωινό, διακοπή της εργασίας για καφέ,
ναν να βγουν στη στεριά ζητούσαν να ξαναμπαρκάρουν ενώ δεν Παρά την αρνητική στάση των εφοπλιστών, η ΟΕΝΟ πρωτοστάτησε μπίρα και φρούτο το μεσημέρι,
είχαν ούτε ρούχα να φορέσουν. Οι Έλληνες ναυτικοί είχαν συγκεν- στην επάνδρωση δύο φορτηγών πλοίων, που χρησιμοποιήθηκαν ως Ο Αντώνης Αμπατιέλος, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΟ και μετέπειτα
τρωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα βρετανικά λιμάνια, κυρίως στο γέφυρα στην απόβαση. ηγετικό στέλεχος και βουλευτής του Κ.Κ.Ε. τονίζει:
Κάρντιφ της Ουαλίας και στο Λίβερπουλ, αλλά και στη Λισαβόνα της Ο τότε πρόεδρος των Η.Π.Α Φραγκλίνος Ρούσβελτ σε δήλωσή του "Τα καράβια στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν φέρετρα. Η ηλικία
Πορτογαλίας και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. που δημοσιεύθηκε στο λεύκωμα του τμήματος Νέας Υόρκης της Ομο- τους κυμαινόταν από 20 μέχρι 40 χρόνια. Κάτι λίγα καινούργια τα
Ο ελληνικός εμπορικός στόλος ήταν σχεδόν αποκλειστικά ναυλωμέ- σπονδίας Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων (ΟΕΝΟ) εκθειάζει είχαν ναυλώσει οι κυβερνήσεις της Ελβετίας και της Αυστραλίας. Τα
νος από τους Συμμάχους. Τα ελληνικά εμπορικά πλοία της εποχής τους Έλληνες ναυτικούς: υπόλοιπα τα είχε ναυλώσει το Υπουργείο Πολεμικών Μεταφορών
ήταν παλιά και δεν μπορούσαν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες. "Θαυμάζομεν την ακλόνητη θέληση των ανδρών του Ελληνικού Εμ- της Αγγλίας. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες. Παλεύαμε για να
Έμεναν έτσι πίσω στις νηοπομπές και γίνονταν εύκολος στόχος για πορικού Ναυτικού, οι οποίοι παρ’ όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες τηρείται το σιτηρέσιο. Η κυβέρνηση πίεζε για χαμηλές αποδοχές. Τα
τους Γερμανούς που καραδοκούσαν. συνεχίζουν τον αγώνα τους με ακατάβλητο σθένος και ηρωισμό". πληρώματα είχαν αγανακτήσει".
Οι Έλληνες ναυτικοί αντιμετώπιζαν θαρραλέα τα γερμανικά υποβρύ- Και ο Ουίνστων Τσόρτσιλ μιλώντας στη Βουλή υπογράμμισε τα εξής: Η σύμβαση αυτή πολεμήθηκε από τους εργατοπατέρες και υπονο-
χια που χτυπούσαν τις νηοπομπές σκορπίζοντας τρόμο και θάνατο. "Οι ναυτικοί μας ευρίσκονται σε κίνδυνο μεγαλύτερο από εκείνον του μεύθηκε από τη σύμβαση που υπέγραψε η ΠΝΟ με την Ένωση Ελ-
Το έργο τους συμπλήρωναν οι μαγνητικές νάρκες, τα αεροπλάνα και μετώπου και από εκείνον των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων, λήνων Εφοπλιστών, το 1951, με δραματική μείωση των μισθών και
τα καταδρομικά πλοία. Οι μεταφορές μας, ο εφοδιασμός μας, η συνέχιση του πολέμου, η την ακύρωση άλλων κατακτήσεων.
Οι Έλληνες ναυτικοί οργανώθηκαν στην ΟΕΝΟ ( Ομοσπονδία Ελλη- ζωή μας εξαρτώνται από το εμπορικό ναυτικό, από τους γενναίους Όμως, η Συλλογική Σύμβαση που επέβαλλε η πάλη της ΟΕΝΟ και
νικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων), με έδρα το Κάρντιφ και παραρ- μας ναυτικούς. Αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε και πρέπει να των ναυτεργατών στους εφοπλιστές και στο αστικό κράτος είναι μέρος
τήματα σε πολλά ξένα λιμάνια, η ΟΕΝΟ ανέπτυξε έντονη και τους προστατέψουμε". των εργατικών κατακτήσεων που έγραψαν ιστορία, ιστορία που απο-
ουσιαστική δράση. Στη «Μάχη των Ωκεανών» θυσιάστηκαν περίπου 3.000 ναυτεργάτες δεικνύει ότι η ταξική πάλη είναι μια αναμφισβήτητη αναγκαιότητα που
Η ΟΕΝΟ ιδρύθηκε το Μάρτη του 1943 και η αγωνιστική της πορεία εκ των οποίων 328 ήταν Χιώτες, που θα θυμόμαστε και θα τιμούμε ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματα πιάνει τόπο, φέρνει αποτελέ-
είναι συνέχεια μιας σπουδαίας διαδρομής που ξεκίνησε με την ίδρυση τον ηρωισμό τους. σματα, ακόμα κι αν δεν είναι ορατά την μια η την άλλη στιγμή, απο-
των πρώτων ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τα ονόματα πολλών απολεσθέντων δεν θα γίνουν ποτέ γνωστά. Ιδι- τελεί την κινητήρια δύναμη της κοινωνικής εξέλιξης.
Από τότε μέχρι σήμερα, η πάλη του ταξικού κινήματος αναδεικνύεται αίτερα εκείνα που προέρχονται από τα ανασφάλιστα πληρώματα της Και ερχόμαστε στο σήμερα…… Αυτό το συμπέρασμα αποκτά μεγάλη
σε ισχυρό όπλο στα χέρια της εργατικής τάξης, βρίσκεται πίσω από ιστιοφόρου ναυτιλίας. Δυστυχώς το κράτος και συγκεκριμένα το αρ- σημασία στις μέρες μας που οι εφοπλιστές με την στήριξη της κυβέρ-
πολλές κατακτήσεις και για το λόγο αυτό η αστική τάξη το χτυπάει, το μόδιο Υπουργείο της Εμπορικής Ναυτιλίας δεν φρόντισε συστηματικά νησης καταργούν τις Συλλογικές Συμβάσεις στους ναυτεργάτες και
συκοφαντεί με κάθε τρόπο. και έγκαιρα να καταγράψει, όπως δεν φρόντισε να συντάξει την επί- στους άλλους κλάδους, καταργούν θεμελιακά εργασιακά δικαιώματα
Διαμορφώνεται μια γερή βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η δημι- σημη ιστορία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, κάτι που έγινε αμέ- που κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες, για να εντείνουν την εκμε-
ουργία της ΟΕΝΟ, στην οποία συμμετέχουν: σως μετά τον πόλεμο για το Πολεμικό Ναυτικό. τάλλευση και να αυξήσουν οι εφοπλιστές την κερδοφορία τους.
Η Ένωση Μηχανικών, η Ένωση Ναυτίλων Αξιωματικών, η Ένωση Ρα- Επίσης σε πολλές εκατοντάδας ανέρχονται οι ανάπηροι ή ανίκανοι Κλείνοντας θέλω να υπενθυμίσω στους τοπικούς «άρχοντες» ότι οι
διοτηλεγραφητών και η Ένωση Ελλήνων Ναυτεργατών Μεγάλης προς εργασία, λόγω ασθενειών, κακουχιών και συγκινήσεων λόγω Χιώτες Ναυτικοί ήταν, είναι και θα είναι οι στυλοβάτες της Οικονομίας
Βρετανίας. του πολέμου, επίσης πολλοί απεβίωσαν μετά τον πόλεμο (φυματικοί, της Χίου και πρέπει επιτέλους να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον
Ο συντονισμός της πάλης εκφράστηκε και στην εκλογή της Γενικής τρελοί, εκ στομαχικών ασθενειών κλπ.). τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα με τον Οίκο
Γραμματείας της ΟΕΝΟ, με Γενικούς γραμματείς τον Αντώνη Αμπατιέλο Τα στοιχεία αναφέρουν πως με την κήρυξη του πολέμου, η Ελλάδα Ναύτου, και να μην μένουν μόνο στα λόγια και στις δηλώσεις.
από τα πληρώματα και τον Βασίλη Μπεκάκο, μηχανικό, από τους διέθετε 577 φορτηγά πλοία χωρητικότητας 1,8 εκατ. κόρων και στο Επίσης να υπενθυμίσω στον Βουλευτή μας και υφυπουργό Εργασίας
αξιωματικούς. Στη γραμματεία συμμετείχαν γνωστοί αγωνιστές και με- τέλος του πολέμου απέμειναν μόνο 154 φορτηγά πλοία 531.000 και Κοινωνικής Ασφάλισης Κον Μηταράκη, να μην ξεχάσει τίς προ-
ταξύ τους ο Δημήτρης Τατάκης, ναυτίλος αξιωματικός. κόρων. εκλογικές δηλώσεις της κυβέρνησης για την κατάργηση του «νόμου
Το επιτελείο της ΟΕΝΟ ήταν στο Κάρντιφ, με τμήματα σε άλλες πόλεις Θα θυμόμαστε επίσης ότι οι εφοπλιστές πήραν 27 εκατ. λίρες ασφα- Κατρούγκαλου», και την δήλωση του για τους απόμαχους της θά-
στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, στην Αυστραλία, στη Μέση Ανα- λιστικές αποζημιώσεις και 14 εκατ. λίρες σε ναύλους και στα ποσά λασσας « Τούς Χρωστάμε!!!, δεν μας χρωστούν!!!!», και να μην λέμε
τολή. αυτά δεν περιλαμβάνονται πολλά ακόμα εκατομμύρια από τις απο- πάλι μετά από μερικά χρόνια όπως κάθε τετραετία για «ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το τμήμα της ΟΕΝΟ στο Πορτ Σάιντ και στην Αλεξάνδρεια είχε μεγάλη ζημιώσεις και τα ναύλα των πλοίων που ήταν ναυλωμένα στο Αμε- ΠΟΥ ΜΕΙΝΑΝΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ!!!!»
συμβολή στο Αντιφασιστικό Κίνημα της Μέσης Ανατολής και ο επι- ρικάνικο δημόσιο.
κεφαλής Νίκος Καραγιάννης αντιμετώπισε άγριες διώξεις. Μετά τον πόλεμο, με την εγγύηση του Ελληνικού κράτους, δόθηκαν Στέλιος Κουμπιάς
ΟΕΝΟ: «Κρατάτε τα πλοία εν κινήσει!» στους εφοπλιστές σε πολύ χαμηλές τιμές 100 φορτηγά πλοία, Λίμ- Πρόεδρος ΠΕΣ/ΝΑΤ ΧΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Της Ελλάδας Τα μάρμαρα….
Η ιστορία μας με τα γλυπτά κοίνωση που αναφέρει ότι
του Παρθενώνα αρχίζει από δεν προτίθεται να παραχω-
πολύ παλιά και συγκεκρι- ρήσει την κυριότητα των Γλυ-
μένα πριν 240(!) χρόνια και πτών σε ελληνικό μουσείο.
κάπου ανάμεσα στο 1799- Θυμίζω,το 2009 εγκαινιά-
1804 τότε που ο Βρετανός στηκε το νέο Μουσείο της
διπλωμάτης και πρεσβευτής Ακρόπολης των Αθηνών,
της Βρετανίας στην Οθωμα- στο οποίο ένας ειδικά δια-
νική Κωνσταντινούπολη μορφωμένος χώρος «αναμέ-
Τόμας Μπρους, 7ος κόμης νει» να στεγάσει τα Γλυπτά
του Ελγιν, είναι που θα ζη- όταν επανενωθούν με τους
τήσει από τα συνεργεία του υπόλοιπους θησαυρούς του
να αφαιρέσουν (με πριόνια) μνημείου.
από τον Παρθενώνα πο- «Οι Έφοροι του Βρετανικού
λυάριθμα γλυπτά προκα- Μουσείου δεν θα δανείζουν
λώντας τους σημαντικές ζημιές. σε καμία έκθεση αντικείμενα τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν κλαπεί,
Το 1806 τα Γλυπτά μεταφέρονται στη Βρετανία, το 1816 η αγγλική κυ- παρανόμως εξαχθεί ή εντοπιστεί σε παράνομη ανασκαφή». Τον όρο
βέρνηση αγοράζει τα Γλυπτά από τον Ελγιν και από τότε βρίσκονται αυτό στην Πολιτική Δανεισμών του Βρετανικού Μουσείου –σκέφτο-
στο Βρετανικό Μουσείο… μαι- έχοντας στο μυαλό συγκεκριμένα το θέμα του δανεισμού των
Μια παλιά ιστορία… Μαρμάρων του Παρθενώνα γεννά το ερώτημα άραγε δεν τον γνώ-
Κάποτε, το Μουσείο ΣύγχρονηςΤέχνης του Λονδίνου είχε καλέσει την ριζε ο Πρωθυπουργός μας πρίν καταθέσει το αίτημα του στον Βρε-
τότε υπουργό Πολιτισμού, Μελίνα Μερκούρη, να δώσει μία διάλεξη τανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον, προκειμένου τα Γλυπτά να
με θέμα «Η δημοκρατία στην τέχνη».Ωστόσο, με αφορμή αυτήν την εκτεθούν στην Αθήνα το 2021, με αφορμή τους εορτασμούς για τα
πρόσκληση, έλαβε χώρα ένα από τα πιο αυθόρμητα και χαρακτηρι- 200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία;
στικά ντιμπέιτ γύρω από την διεκδίκηση των μαρμάρων, μεταξύ της Και…
Μελίνας και του υπεύθυνου του Βρετανικού Μουσείου Ντέηβιντ …«Σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένης της σημασίας του 2021, θα προ-
Ουίλσον, οι οποίοι συναντήθηκαν τυχαία στην εκδήλωση. τείνω στον Μπόρις Τζόνσον ως πρώτη κίνηση, να μας δανείσει τα
Υπάρχει μάλιστα και ένα σύντομο τηλεοπτικό ντοκουμέντο αυτή της γλυπτά για μια ορισμένη χρονική περίοδο και εμείς να στείλουμε
συνάντησης, όπου ο φλεγματικός Βρετανός βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ σημαντικά αντικείμενα που ποτέ δεν άφησαν την Ελλάδα, στο
το εκρηκτικό ταπεραμέντο της Μελίνας Μερκούρη. Μετά τις χαρές και Βρετανικό Μουσείο». Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη του
τα φιλιά, η Μελίνα τον καθίζει κάτω και του αλλάζει τα φώτα μπροστά στoν Βρετανικό Observer….
σε ένα εμβρόντητο πλήθος ανθρώπων της τέχνης, επισήμων και δη- Μάλιστα!Να μας τα δανείσουν ,λέει ,για να γιορτάσουμε με την δέ-
μοσιογράφων. ουσα μεγαλοπρέπεια τα 200 χρόνια του έθνους, κι ύστερα …τα επι-
«Είναι ένα μοναδικό κτίριο, του λέει, που του ακρωτηρίασαν τα μέλη, στρέφουμε!
και εκείνος της ανταπαντά ότι υπάρχουν πολλά μοναδικά κτίρια, για Μα αυτό δεν σημαίνει την ακύρωση όλες αυτές τις δεκαετίες της διεκ-
να πάρει την αποστομωτική απάντηση. Ισχυρίζεσαι δηλαδή ότι υπάρ- δίκησης και την αντίληψη η οποία με κόπο είχε χτιστεί για την πατρό-
χουν πολλοί Παρθενώνες;» τητα των μαρμάρων του Παρθενώνα;
30 Ιουλιου του 1982 και ποιος δεν θυμάται ή δεν έχει διαβάσει στον Στυγνό εμπόριο, όλα για όλα για το χρήμα…
τύπο την ιστορική, συγκινητική ομιλία της υπουργού Πολιτισμού Με- «Ελπίζω να δω τα Μάρμαρα πίσω στην Αθήνα προτού πεθάνω. Αν
λίνας Μερκούρη που έθεσε στη διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού όμως έρθουν αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ». Μελίνα Μερκούρη.
της UNESCO το θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα Προφανώς η ντίβα και λαμπερή προσωπικότητα Μελίνα Μερκούρη
στην Ελλάδα. εννοούσε ότι θα έβλεπε τα Μάρμαρα είτε ζωντανή είτε νεκρή ΠΙΣΩ
«Ελπίζω να δω τα Μάρμαρα πίσω στην Αθήνα προτού πεθάνω. Αν στην Αθήνα για ΠΑΝΤΑ… κι όχι σαν τουριστική ατραξιόν….με επι-
όμως έρθουν αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ». Μελίνα Μερκούρη. στροφή εκ νέου στο Λονδίνο.Γιατί να επιστραφούν στο Λονδίνο; Ανή-
Παγκόσμια κινητικότητα, από τότε συνέβησαν πολλά και θυμάστε την κουν στην Βρετανία;
άρνηση των Βρετανών το 2002 στον τότε υπουργό Πολιτισμού Ευάγ-
γελο Βενιζέλο που ζήτησε ‘δάνειο ‘ τα μάρμαρα για 100 χρόνια με Κείμενο
αφορμή τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004; Τασσώ Γαΐλα
Κατόπιν και, τον Απρίλιο του 2007 το Βρετανικό Μουσείο εκδίδει ανα- Αρθρογράφος-Ερευνήτρια

ΑΔΑ: 6ΑΛΩΩΗΝ-7ΒΔ α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που προβλημάτων τους.
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 6. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μανδάλα Πανα-
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ β) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προ- γιώτη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Καμπο-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ βλημάτων . χώρων και Αγίου Μηνά με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Χίος, 2 Σεπτεμβρίου 2019 2. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ξενάκη Ιωάννη του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Πο-
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων με αντι- λιτικής Προστασίας. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμο-
Διεύθυνση: Διοικητικών Υπηρεσιών μισθία, με θητεία έως 31/8/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρ- διότητες:
Τμήμα: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων μοδιότητες της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και της Δ/νση ς Τεχνικών α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκα-
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 2, 82131 Χίος Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σημα- τεστημένες στη δημοτική ενότητα.
Αρμόδιος: Λίναρης Μιχαήλ τοδότησης. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
Τηλέφωνο: 2271350854 α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκα- εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
FAX: 2271350857 τεστημένες στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημο-
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που τική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 233η εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστο-
Ο Δήμαρχος Χίου γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημο- ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη-
Έχοντας υπόψη: τική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ- δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστο- ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικρά- ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη- προβλημάτων τους.
της" (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 7. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πατεριμό Γεώργιο
Ν.4555/2018 (Α' 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του
των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο προβλημάτων τους. μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της Δ /νσης Κοινωνικής Προστα-
5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 3. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναγνώστου Πανα- σίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και γιώτη του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, με θητεία έως 8. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ντομάτα Ισίδωρο
ισχύει. 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της Διεύ- του Πέτρου, Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολής, Καρδα-
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') από- θυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρα- μύλων και Αμανής με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβι-
φαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυ- σίνου και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και βάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες:
τοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επίσης του μεταβιβά- α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκα-
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ- ζουμε την αρμοδιότητα υπογραφής αντί του Δημάρχου, κάθε εγγράφου ή τεστημένες στη δημοτική ενότητα.
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικρά- συμβολαίου που αφορά εταιρίες- φορείς διαχείρισης δικτύων ηλεκτρικής β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
της" (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' ενέργειας, δικτύων ύδρευσης κ.λ.π. εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την 4. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βεργίνα Κωνσταν- γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημο-
αντιμισθία. τίνο του Θεοδοσίου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2020 τική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Απασχό- δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστο-
(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014/ Β' 698)) για τον Δήμο Χίου , σύμφωνα με τα λησης, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέρ- ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη-
οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους πενήντα μία χιλιάδες τριακόσιους γειας & Βιομηχανίας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ενενήντα (51.390) κατοίκους. 5. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κλιαμενάκη Γεώργιο ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χίου έχει οκτώ (8 ) Δημοτικές Ενότητες. του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας χωρίς αντιμισθία, με προβλημάτων τους.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι. θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην αρμοδιότητες Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 "Ορισμός Αντιδημάρχων". του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Μαστίχας και του Τμήματος Αλιείας τους ασκεί ο Δήμαρχος.
9. Τις αριθ. 51 & 52/2019 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίσης του μεταβιβάζουμε Ως Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Μπουρνιάς Χαρά-
με την οποία ανακηρύχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Χίου κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: λαμπος του Μιχαήλ και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τις αρ-
κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019. α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκα- μοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κατά σειρά ορισμού της παρούσης.
10.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 42/14-1-2014). τεστημένες στη δημοτική ενότητα. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στην Εκτελεστική Επι-
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που τροπή ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Μπουρνιάς Χαράλαμπος του Μιχαήλ και
1. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπουρνιά Χαρά- εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος
λαμπο του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Χίου χωρίς αντιμι- γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημο- κατά σειρά ορισμού της παρούσης.
σθία, με θητεία έως 31/08/2020 και του μεταβιβάζουμε τις καθ' ύλην τική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά σε μία τουλάχιστον ημερήσια
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστο- εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανα-
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Το- ποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δη- κοινώσεων του Δήμου.
πικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίσης του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις μοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. Ο Δήμαρχος Χίου
εξής αρμοδιότητες: ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των Κάρμαντζης Σταμάτιος
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Περιγραφή του μέλλοντος Το Κεντρί


Γράφει ο Δημήτρης Οικονόμου Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη
Και, εκεί που (οι περισ-
σότεροι από μας) ξε-
κριά από διαπλεκόμενους και μη καμποτίνους και καριερί-
στες; Η διαφάνεια, ο έλεγχος, η λογοδοσία προσώπων που Πώς βοηθά η μαστίχα Χίου
κούραστοι και με
καθαρό μυαλό ετοιμα-
ενεργοποιούν θεσμούς που η έλλειψή τους έχει ως αποτέλε-
σμα όλο και μικρότερη συμμετοχή στα δημόσια πράγματα, στην οστεοπόρωση;
ζόμαστε να αντιμετωπί- ακόμα και στις εθνικές εκλογές;
σουμε τις προκλήσεις Και πόσο μακριά μπορεί να πάει μια κοινωνία με υπερκέρδη
του φθινοπώρου, έρ- από ολιγοπώλια, κοινωνικοποιημένες ζημιές, περιορισμένη
χεται και να μας χτυπή- απασχόληση, αισχροκέρδεια και προκλητική υπερκατανά-
σει την πόρτα της λωση; Για πόσο ακόμα θα καλούνται οι εργαζόμενοι να υπο-
μνήμης η 3η του Σε- μένουν την μερική απασχόληση υπό την απειλή της
πτέμβρη, η επέτειος απόλυσης και της φτώχειας, οι γονείς τις δυο τρεις δουλειές
ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. του ποδαριού για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους εκπαί-
Συνήθως, μέσα από δευση και ιατρικές φροντίδες στα παιδιά τους, μιας και τα δη-
διηγήσεις και μαρτυρίες, λιγότερο ή περισσότερο αντικειμε- μόσια συστήματα μαραζώνουν;
νικές, νοσταλγικές αναμνήσεις για πολλούς, πειρασμός για Τέλος, με ποια λογική καλούνται οι πιο νέοι να μην μπορούν
απομίμηση για άλλους, περίοδος για εξορκισμό για λίγους. να σπουδάσουν αυτό που θέλουν, να υπομένουν διακρίσεις, Σημαντικά προστατευτική δράση στην οστική πυκνό-
Βέβαια η ιστορία είτε επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, είτε ενερ- να μην βρίσκουν δουλειά στον τόπο τους και, εάν βρουν, να τητα και κατά συνέπεια στην πρόληψη της οστεοπό-
γοποιεί δημιουργικότητα, ποτέ δεν γυρίζει πίσω τον χρόνο, υποχρεώνονται σε όλο και υψηλότερες ασφαλιστικές εισφο- ρωσης σε πειραματόζωα είχε η χορήγηση μαστίχας
έχουμε άλλωστε πολύ δουλειά μπροστά μας. Και με τις δυο ρές σε ένα σύστημα που δεν τους εγγυάται ανθρώπινες συν- Χίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης, η οποία
αυτές εκδοχές αντιμετώπισης της όμως οριοθετεί το μέλλον. τάξεις και καλύψεις περίθαλψης; παρουσιάστηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
Και εάν υιοθετήσουμε την θετική της προσέγγιση, η 3η του Και είναι κυρίως, αυτού, οι νεότεροι που καλούνται να επω- Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των
Σεπτέμβρη μας καλεί να απαντήσουμε στο ερώτημα «Πόσο μιστούν το μεγαλύτερο κόστος από την κλιματική αλλαγή Οστών.
επίκαιρο είναι το αίτημα για εθνική ανεξαρτησία – λαϊκή κυ- που υπονομεύει το μέλλον του πλανήτη και το δικό τους. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που έγινε στη χώρα
ριαρχία – κοινωνική απελευθέρωση;». Είναι ζήτημα η απε- Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη μπορεί να είναι όχι μας σχετικά με την επίδραση της μαστίχας Χίου στον
λευθέρωση μας από τα δεσμά της δημοσιονομικής απλώς μια αναλαμπή μνήμης. Υπάρχει υπερεπαρκής «πολι- μεταβολισμό των οστών. Η μαστίχα Χίου είναι επί-
επιτροπείας ή όχι; Η αποδέσμευση της δημόσιας περιουσίας τική ύλη» για να την αναγορεύσει σε περιγραφή ενός μέλ- σημα αναγνωρισμένη ως φυσικό φάρμακο από την
από την υποθήκη των 99 χρόνων; Η ασφαλής εκμετάλλευση λοντος πολύ λαμπρότερου από την δύσκολη Επιτροπή για τα Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα του
του εθνικού μας πλούτου; πραγματικότητα που βιώνουμε. Αρκεί να μην φοβηθούμε να Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και έχει γίνει
Είναι επίκαιρο το αίτημα για γνήσια αντιπροσώπευση μας, μα- το επιλέξουμε! αποδεκτή στην κατηγορία παραδοσιακών φαρμάκων
φυτικής προέλευσης με θεραπευτικές ενδείξεις για δυ-
σπεπτικά προβλήματα, δερματικές φλεγμονές και για
την επούλωση δερματικών πληγών.

ΤΟ ΑΗΔΟΝΑΚΙ, Ο ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ ΚΑΙ… Η Μελέτη δράσης της μαστίχας Χίου στην πρόληψη
της οστεοπόρωσης στο πειραματικό πρότυπο του θή-
λεος ωοθηκεκτομημένου επίμυος πραγματοποιήθηκε

«ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»


στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της τεχνολό-
γου-ακτινολόγου/ χημικού Αγγελικής Ειρήνης Πεπέ
στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού
Συστήματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Βρισκόμαστε στη Χίο, στο άφησα το ψαροντούφεκό μου στην κορυφή ενός βράχου «Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την οστεοπό-
σπίτι μου (κοντά στη Δα- όπου υπήρχε σχετικό πλάτωμα, για να πιάσω κάποιον αχινιό. ρωση στο μοντέλο του ωοθηκεκτημένου επιμύος. Δεν
σκαλόπετρα)1 όπου ως παι- Όμως – η κακιά η ώρα που λένε – το ψαροντούφεκο γλί- είχε μελετηθεί ξανά η δράση της μαστίχας Χίου στον
διά και ως έφηβοι στήναμε στρησε κι εξηφανίσθη σε μια βαθιά σχισμή ανάμεσα στους μεταβολισμό των οστών και αρχικά κάναμε κάποια
τα ξόβεργά μας και πιάναμε βράχους και παρά τις προσπάθειές μου δεν μπόρεσα να το βιβλιογραφική έρευνα. Είδαμε ότι ίσως να επηρεάσει
ωδικά πτηνά κυρίως (καρ- επανακτήσω! Το θέλημα του Θεού λοιπόν φαίνεται να είναι κάποια μονοπάτια του οστικού μεταβολισμού και έτσι
δερίνες, φλώρια, σπίνους, να μην… πάω κοντά του κρατώντας ψαροντούφεκο («Θεέ αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το διδακτορικό με αυτή
λούγαρα κ.α.). Αυτά γίνον- μου συγχώρεσέ με» για το black χιούμορ μου). την περίπτωση. Είμαστε μια ομάδα τριών ερευνητών
ταν στο τέλος του Αυγού- Κάνοντας απολογισμό της θερινής συγκομιδής, από πλευράς και στο πείραμα χρησιμοποιήσαμε 30 θήλεις επίμυες
στου, τον Σεπτέμβρη και τον ψαροντούφεκου, θυμάμαι μόνο ένα χταπόδι (καλούτσικο) που τις χωρίσαμε σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα ήταν
Οκτώβρη. Σήμερα όμως και λίγα ψαράκια (κάτω από 10)! Ευτυχώς από αχινιούς πή- η φυσιολογική, στην οποία δεν κάναμε καμία παρέμ-
(9/8/2019) κατά τις 10 π.μ., γαμε καλά: έφαγαν οι συγγενείς και οι φίλοι αρκετούς (εγώ βαση και δεν δώσαμε τίποτα. Στις άλλες δύο ομάδες
κατεβαίνοντας τα σκαλοπά- δεν τους τρώγω)! κάναμε ωοθηκεκτομή και προκαλέσαμε οστεοπενία,
τια του σπιτιού μου, ακούω Άντε, και του χρόνου να είμαστε καλά. Τι μας έμεινε άλλωστε; και στη μία δώσαμε μαστίχα Χίου, ενώ στην άλλη δεν
ένα γλυκύτατο παράξενο και άγνωστο (για τα αυτιά μου) κε- Μια ωραία θάλασσα και κάποιες ευχάριστες αναμνήσεις. δώσαμε. Τη μαστίχα Χίου τη βάλαμε σε μορφή σκό-
λάηδισμα! νης στην τροφή που δώσαμε στους επίμυες σε ανα-
Ψάχνοντας με τα μάτια μου το κλαδί του δέντρου που βρι- Με ΑΓΑΠΗ, λογία 0,83 γραμμάρια ανά κιλό βάρους ανά ημέρα.
σκόταν από πάνω μου, βλέπω ένα μικρό-μικρό πουλάκι (το Αναστ. Ι. Τριπολίτης Υπολογίσαμε με κάποιους ειδικούς τύπους ότι η αντι-
1/3 του σπουργιτιού) με γκριζόμαυρα χρώματα, το οποίο Παλιός ψαράς και ναυτικός, και «νυν» ιατρός. στοιχία στον άνθρωπο είναι δύο κουταλάκια του γλυ-
βλέποντάς με να το παρατηρώ… εξηφανίσθη (φρονίμως κού για ένα άτομο 70 κιλών. Το πείραμα κράτησε έξι
ποιόν). Να σημειωθεί ότι και από τα πουλάκια τα ωδικά που Υ.Γ.: (1) Από… πλωτά μέσα είχα δύο: Το μικρό (μια βαρ- μήνες και έδειξε ότι και τα ζώα που έπαιρναν μαστίχα
ήδη ανέφερα, δεν είδα ακόμα κανένα!... κούλα 3,20 μ. και το όνομα αυτής «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΑ»!!!) μου Χίου είχαν μείωση της οστικής πυκνότητας, αλλά η
Αφού λοιπόν ετοιμάστηκα για τη θάλασσα (μάσκα, πτερύ- το έκλεψαν προ τριετίας. Το μεγάλο (το σοβαρό, τη «ΝΟ- μείωση ήταν η μισή από ότι στα ζώα που δεν πήραν.
για-ψαροπέδιλα, σακούλα για τα «προϊόντα» που θα έπιανα, ΣΤΑΛΓΙΑ» 6,20 μ. περίπου, αμερικανικής κατασκευής, με Δηλαδή είδαμε ότι η μαστίχα Χίου έχει μία ευεργε-
και ψαροντούφεκο μήπως και φανεί μπροστά μου ψάρι, χτα- πλήρη εξοπλισμό και με μηχανή VOLVO ΡENTA έσω-έξω 184 τική, μία προληπτική δράση καθώς μειώνει την οστική
απώλεια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει θε-
πόδι κλπ.), «αριβάρισα» προς τη θάλασσα γεμάτος ελπίδες ίππους) το πουλάω όσο-όσο, αρκεί αυτός που θα το πάρει
ραπευτική δράση» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Πεπέ.
για «καλή ψαριά» ή – τουλάχιστον – για καλούς αχινιούς. να με πηγαίνει 2-3 φορές το καλοκαίρι μια βόλτα, ας πούμε
Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η χορήγηση μα-
Βγάζοντας λοιπόν αχινιούς έξω από τον Όρμο Λω (και υπήρ- μέχρι την Αιγνούσα!...
στίχας Χίου έχει μια σημαντικά προστατευτική δράση
χαν αρκετοί), βλέπω έναν πανέμορφο κορμοράνο2 στην κο- (2) Η «Δασκαλόπτερα» (= Πέτρα του Ομήρου), η περιοχή
στην οστική πυκνότητα της κνήμης στο πρότυπο του
ρυφή ενός βράχου, με τεντωμένο λαιμό και μύτη να βλέπει στην οποία ευρίσκεται η θερινή μου κατοικία (τις τελευταίες
θήλεος ωοθηκετομημένου επίμυος τόσο στους τρεις
προς τον ουρανό και… να ρεμβάζει. Το ένστικτό του δεν «βά- 10ετίες ζω μονίμως στο Μαρούσι Αττικής), έγινε… «διά-
όσο και σε έξι μήνες και ότι η μαστίχα Χίου δεν είχε
ρεσε» κίνδυνο (“alarm” επί το Ελληνικότερο), κι έτσι τον πλη- σημη» τελευταία με το τραγικό θανατηφόρο δυστύχημα που οιστρογονική δράση στο κολπικό επιθήλιο και στο
σίασα και τον θαύμασα προτού φύγει στα 3 μ. περίπου!... έγινε με την πτώση της μπασκέτας στο παρακείμενο γήπεδο! βάρος της μήτρας.
Και φθάνομε στο… «θέλημα του Θεού». Οι φίλοι μου γνω- Ο Θεός να δώσει ανάπαυση στην ψυχή του παλικαριού που «Ευελπιστούμε στο μέλλον, καλώς εχόντων των πραγ-
ρίζουν την αδυναμία μου στο… ψαροντούφεκο! Παρά την τόσο άδικα και τραγικά σκοτώθηκε, και γαλήνη στους δικούς μάτων, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στον άνθρωπο. Η
ηλικία μου, ασχολούμαι (και) με αυτό. Προ ετών λοιπόν ένας του!... μελέτη στον άνθρωπο είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, πρέπει
φίλος μου Ελληνο-Αμερικανός ιερεύς, πέθανε κρατώντας ψα- να βρεθούν άνθρωποι που να θέλουν να συμμορφω-
ροντούφεκο (από καρδιακό επεισόδιο;) καθώς κολυμπούσε 1. Δασκαλόπετρα: ο χώρος που δίδασκε ο Όμηρος, μέσα στο θούν και να παίρνουν κάθε μέρα τη μαστίχα Χίου,
στο χωριό του στην Πελοπόννησο όπου είχε πάει για θερινές Ναό της Κυβέλης! πράγμα το οποίο θεωρείται λίγο δύσκολο. Να σημει-
διακοπές! Έκτοτε, παρακαλώ το Θεό να με πάρει με τέτοιο 2. Κορμοράνος: υδρόβιο πτηνό με σκούρο φτέρωμα, εξαι- ωθεί ότι η χορήγηση μαστίχας Χίου δεν έχει παρενέρ-
θάνατο κι όχι με επώδυνο νόσημα (καρκίνο κλπ.). ρετικά ικανό στη σύλληψη της θαλάσσιας λείας του (Λεξικό γειες. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η μαστίχα Χίου δεν
Ο Θεός όμως είχε (έχει) τις αντιρρήσεις Του. Έτσι, καθώς κο- για το Σχολείο και το Γραφείο Γ. Μπαμπινιώτη, σελ. 531 – σ.σ. έχει καμία τοξική δράση» πρόσθεσε η κ.Πεπέ.
λυμπούσα, αφού θαύμασα τον κορμοράνο, κάποια στιγμή πτωχή η περιγραφή του, η ομορφιά του δεν περιγράφεται!...).
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ειδικοί Φρουροί: Ανακοινώθηκαν τα μόρια των υποψηφίων Με το μελάνι


Ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας τα μόρια
που συγκεντρώνουν όλοι οι υποψή-
πεται δικαίωμα σε όλους τους/ις
υποψηφίους/ες να ασκήσουν έν-
σταση κατά αυτών.
της ...Σουπιάς
φιοι για τις 1.500 θέσεις των Ειδικών Η αποκλειστική προθεσμία και η
Φρουρών και πληρούν όλα τα προ-
σόντα, προκειμένου να συνεχίσουν
διαδικασία υποβολής της ένστασης
ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ
Πώς οι γονείς μπορούν να
στη διαδικασία αξιολόγησης.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοί-
του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ.
6000/2/6270-ογ΄ από 06-08-2019 βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
νωση της ΕΛΑΣ: προκήρυξης. Στην ένσταση δέον
Κατόπιν της δημοσίευσης των πινά-
κων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα
είναι να αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατη-
του διαδικτυακού εκφοβισμού;
σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις γορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η
προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί, υπενθυμίζεται Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της
ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέ- οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

20 χρόνια κατασκήνωση Παγχιακού Συλλόγου ΑμεΑ


Το Σάββατο 31 Αυ- • Το κατάστημα καφέ COF-
γούστου ολοκληρώ- FEE ISLAND
θηκε με επιτυχία η • Κατάστημα ΡΟΔΑΚΗ – Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) αποτελεί σή-
δράση της κατασκή- ΚΟΚΟΛΙΑ μερα μια από τις πιο διαδεδομένες απειλές που αντιμετωπί-
νωσης του Π.Σ.Α.μεΑ., • Εταιρεία «ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ» ζουν τα παιδιά, που συντηρείται ακόμη περισσότερο καθώς
που φέτος έκλεισε τα • Χιών - Ποτοποιία Ιωάν- σπάνια θύματα και μάρτυρες θα ζητήσουν βοήθεια.
20 χρόνια συνεχόμε- νης Γκιάλης & Σία Όπως αναφέρεται σε έκθεση της πρωτοβουλίας Safe2Tell,
νης λειτουργίας της. 20 • Παιδικό πολυκατάστημα οι μαθητές επιλέγουν να μην αναφέρουν περιστατικά σχολι-
χρόνια που τα παιδιά «ΚΟΥΜΗΣ»
κού εκφοβισμού, παρόλο που τα γνωρίζουν, στο 81% των πε-
με αναπηρία απολαμ- • Κρεοπωλεία ΦΕΡΡΟΥ,
βάνουν ξέγνοιαστα τις ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ, CHIOS-
ριπτώσεων. Σύμφωνα με την ESET, οι επιπτώσεις του
διακοπές τους, με μπά- FARM, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗ, cyberbullying μπορούν να μειωθούν αν τα παιδιά είναι καλύ-
νιο, βόλτες, παιχνίδια ΠΟΥΛΑΚΗ, ΜΑΜΟΥΝΑ, τερα προετοιμασμένα απέναντι στους online κινδύνους που
και δραστηριότητες! Ο Παγχιακός Σύλλογος Α.μεΑ. σε συνερ- ΑΧΙΛ. ΓΕΜΕΛΟΥ μπορεί να αντιμετωπίσουν. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία κυ-
γασία με την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. φροντίζουν ώστε οι μέρες αυτές • Αρτοποιεία «Του Μπούκιου» Λ. ΚΛΗΜΗ, ΤΟΜΑΖΟΥ Δ., βερνοασφάλειας συγκέντρωσε τα βασικά σημεία στα οποία
να είναι πραγματικά υπέροχες για τα παιδιά, και να κυλήσουν ΣΥΡΡΗ, ΚΑΡΒΕΛΙ πρέπει να δίνεται έμφαση από γονείς και εκπαιδευτικούς,
με ασφάλεια για όλους. • Καφετέρια-Αρτοποιείο «ΠΕΣ ΑΛΕΥΡΙ» ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιμετωπίσουν όσους τους
Ο Παγχιακός Σύλλογος Α.μεΑ στην ευχαριστήρια ανακοί- • Τον κ. Σαμολαδά για το παγωτό που κέρασε τα παιδιά εκφοβίζουν στο διαδίκτυο.
νωσή του αναφέρει: • Τους Λουκουμάδες ΧΟΥΛΗ για τους υπέροχους λουκουμά- Έμφαση στην ευαισθητοποίηση και όχι στην απαγόρευση.
«Στην επιτυχία του προγράμματος συνέβαλε η γενναιόδωρη δες που έστειλε!!! Τα παιδιά πλέον ταυτίζονται τόσο πολύ με την τεχνολογία,
υποστήριξη φορέων και ιδιωτών, οι οποίοι προσέφεραν δω- Επίσης η πραγματοποίηση της κατασκήνωσης απαιτεί τη συνερ- ώστε οποιαδήποτε μορφή απαγόρευσής της να καταλήγει
ρεάν υπηρεσίες και υλικά μέσα, που ήταν απαραίτητα για την γασία και κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες πρόθυμα και με χαρά ουσιαστικά αναποτελεσματική. Είναι προτιμότερο γονείς και
υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος. Ο Παγχιακός πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Ευχαριστούμε : εκπαιδευτικοί να διδάσκουν τα παιδιά πώς μπορούν να χρη-
Σύλλογος Α.μεΑ. εκφράζει δημοσίως τις θερμές του ευχαριστίες • Την 96 ΑΔΤΕ που διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένη πλέον ομάδα
σιμοποιήσουν την τεχνολογία για το κοινό καλό, όπως για να
σε όλους τους υποστηρικτές και δωρητές και πιο συγκεκριμένα: για το στήσιμο και ξεστήσιμο των σκηνών.
μοιραστούν τη γνώση ή να υποστηρίξουν το ένα το άλλο. Αντί
• Το Σύλλογο Φαρμακοποιών Χίου και συγκεκριμένα τα Φαρ- • Το Δήμο Χίου, ο οποίος στήριξε και φέτος τη δράση, διαθέ-
μακεία ΔΑΜΑΛΑ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΠΑΝΤΕΛΟΓΙΑΝΝΗ (Βολισσός), τοντας προσωπικό και μέσο για τη φόρτωση και μεταφορά
να καλλιεργείται αίσθημα φόβου για τη χρήση της τεχνολο-
ΣΤΑΜΠΟΛΟΥ (Συκιάδα), ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ όλου του εξοπλισμού προς και από την κατασκήνωση. Επίσης γίας, είναι προτιμότερο να δίνεται έμφαση στο πώς να γίνεται
• Το Πρακτορείο KANARIS TOURS, που διέθεσε λεωφορείο για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου, που διέθεσε φαρμακευ- σωστή χρήση της με ηθικό τρόπο.
τη μετακίνηση των παιδιών τικά υλικά για το ιατρείο μας. Η σημασία του διαλόγου. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν
• Τα Σούπερ Μάρκετ ΧΑΡΑ και ΒΙΔΑΛΗΣ • Την Τροχαία Χίου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σ την επι- σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια, πριν προκύ-
• Το Κατάστημα φρούτων και λαχανικών ΠΛΟΥΜΗ – ΧΡΥ- βίβαση και αποβίβαση των παιδιών ψει κάποιο πρόβλημα, και στον τομέα αυτό, η εμπιστοσύνη
ΣΟΥΛΗ Επίσης ευχαριστούμε τις HELLENIC SEAWAYS και BLUE STAR είναι το κλειδί για την έναρξη διαλόγου. Οι συζητήσεις γο-
• Το Κατάστημα «ΦΡΑΓΚΟΣ» FERRIES και την αεροπορική ASTRA AIRLINES, για τη δωρεάν νιών/εκπαιδευτικών και παιδιών σχετικά με την ασφάλεια
• Τα Πτηνοτροφεία «ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ» μετακίνηση στελεχών της κατασκήνωσης. στο διαδίκτυο πρέπει να ξεκινούν από τη στιγμή που τα παι-
• Τη Βιοτεχνία χαρτοποιίας ΤΟΥΛΙΠΑ Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνοδούς, διά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και να συμπε-
• Τη Βιοτεχνία καθαριστικών ΒΕΡΟclean το βοηθητικό προσωπικό και τους εθελοντές, που ακούραστα ριλαμβάνει μεταξύ άλλων θέματα όπως οι τεχνολογικοί
• Κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ για 10 μέρες στάθηκαν με προσήλωση και αγάπη δίπλα στα παι- κίνδυνοι, η ασφάλεια στο Διαδίκτυο και η κατάλληλη διαδι-
• Αντιπροσωπεία ΑΘΗΝΑΔΗ διά, εξασφαλίζοντάς τους όμορφες και χαρούμενες διακοπές!!! κτυακή συμπεριφορά.
• To Καφεκοπτείο ΜΕΝΔΩΝΗ Και του χρόνου!!!».
Το σωστό παράδειγμα. Τα παιδιά μιμούνται τους μεγαλύ-
τερους, οπότε το σωστό παράδειγμα από πλευράς τους είναι
πολύ σημαντικό. Η υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας μπορεί
να διδαχθεί από τους ίδιους τους γονείς και τους εκπαιδευτι-
κούς: προσέχουμε πως συμπεριφερόμαστε online, θυμόμαστε
ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο διαδίκτυο αφήνει ίχνη, ότι οτι-
δήποτε μοιραστεί ή δημοσιευτεί μπορεί ενδεχομένως να πα-
ραμείνει εκεί για πάντα και πόσο σημαντικό είναι να
προστατεύουμε τα δεδομένα μας με σωστούς κωδικούς πρό-
σβασης.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πρακτικά αδύνατον
ένας γονιός ή ένας εκπαιδευτικός να απαγορεύσει ή να πε-
ριορίσει τη χρήση των social media στα παιδιά. Μπορεί
ωστόσο να τα εκπαιδεύσει να είναι προσεκτικά με τις απειλές
που κρύβονται στα κοινωνικά μέσα, διατηρώντας επιφυλα-
κτική στάση απέναντι σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και
στις πληροφορίες που μοιράζονται, αλλά και στην αλληλεπί-
δραση με γνωστούς και με συνομηλίκους. Αν το παιδί αντιμε-
τωπίσει εκφοβιστική συμπεριφορά, καλό είναι να γνωρίζει
ότι σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει η δυνατό-
τητα να υποβάλλει αναφορά για καταχρηστικά προφίλ, χωρίς
να φοβάται για την προστασία του, καθώς διατηρείται η ανω-
Λευκωνιά (ΟΑΕΔ), 82100 Χίος νυμία του.
Τηλ:(+30)22710 83129, email: argochios01@gmail.com
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Υπερκόπωση: συμπτώματα και πώς να την αντιμετωπίσει


αυτοαμφισβήτησης • Η κόπωσή σας αναπτύχθηκε σταδιακά ή ξαφ- Θεραπεία
• Νιώθετε αβοήθητος και ηττημένος νικά; Δεν υπάρχει μια μονα-
• Έχετε το αίσθημα της μοναξιάς • H κόπωσή σας έχει μια περιοδικότητα, έρχεται δική θεραπεία για την κό-
• Έχετε αυξημένα κυνική και αρνητική οπτική για και φεύγει; Για παράδειγμα, η κατάθλιψη είναι η πωση, διότι η
τα πράγματα πιο πιθανή διάγνωση αν το αίσθημα της κόπωσης θεραπευτική προσέγγιση
• Δε λαμβάνετε εύκολα ικανοποίηση και νιώθετε είναι χειρότερο το πρωί αλλά επιμένει όλη την εξαρτάται από τα αίτια της
απαθείς ακόμα κι αν επιτυγχάνετε στόχους ημέρα, ενώ αντίθετα η κόπωση που σχετίζεται με κόπωσης. Αν η διαγνω-
• Έχετε την ανάγκη απομόνωσης από το περιβάλ- την υπερβολική άσκηση δείχνει νευρομυϊκό πρό- στική διαδικασία απο-
λον σας βλημα. κλείσει οργανικά αίτια, οι
• Είστε αναβλητικοί και σας παίρνει περισσότερο • Ποιες είναι οι ανησυχίες σας για την κόπωση; ακόλουθες τροποποι-
χρόνο για να ολοκληρώσετε κάποιο έργο Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιθανή αιτία; ήσεις στον τρόπο ζωής
• Παραιτείστε από την ανάληψη ευθυνών Ο γιατρός σ'αυτήν την περίπτωση ψάχνει να κάνει και τη διατροφή μπο-
• Χρησιμοποιείτε φάρμακα, τρώτε υπερβολικά ή σύνδεση με διάφορα στρεσογόνα γεγονότα ζωής ρούν να βοηθήσουν
καταναλώνετε αλκοόλ για να αντιμετωπίσετε την για παράδειγμα. στην επίλυση:
Με απλά λόγια η υπερκόπωση είναι το συναί- κατάσταση Επίσης, μπορεί να υπάρξουν ερωτήσεις για τις • Βελτίωση των συνηθειών του ύπνου και επάρ-
σθημα του να νιώθει κάποιος συνεχώς κουρα- • Αργοπορείτε στην εργασία σας ή νιώθετε απο- σχέσεις, για ενδεχόμενο πρόσφατο πένθος ή ανα- κεια ύπνου
σμένος. Διαφοροποιείται από το αίσθημα της γοητευμένοι απ'το περιβάλλον σας ταραχές στη ζωή που έχουν να κάνουν με το σπίτι • Κανονική άσκηση και εξισορρόπηση άσκησης
νύστας ή της υπνηλίας ή το ψυχολογικό αίσθημα Είναι σημαντικό λοιπόν να ακούσετε τα προειδο- ή την εργασία. Ο γιατρός επίσης μπορεί να θέσει και δραστηριότητας
της απάθειας αν και αυτά τα συμπτώματα μπορεί ποιητικά σημάδια και να κάνετε τον έγκαιρο προ- στον ασθενή ερωτήσεις για θέματα διατροφής και • Περιορισμός καφεϊνης και επαρκής ενυδάτωση
να συνοδεύουν την υπερκόπωση. Άλλοι όροι για ληπτικό έλεγχο ώστε να μην απειληθείτε από την άσκησης. Επιπλέον, ο γιατρός μπορεί να κάνει του οργανισμού
να περιγραφεί η υπερκόπωση είναι: α) η μει- εμφάνιση του Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης. ερωτήσεις για τις συνήθειες ύπνου ώστε να δια- • Ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή για τη διατή-
ωμένη ενέργεια ή η έλλειψη ενέργειας β) η σω- πιστώσει αν κάποια διαταραχή ύπνου οδηγεί στην ρηση σταθερού σωματικού βάρους
ματική και πνευματική εξάντληση και γ) η Πώς γίνεται η διάγνωση κόπωση: • Λήψη συμπληρωμάτων διατροφής αν κρίνεται
απουσία κινητοποίησης. Η κόπωση είναι ένα δύσκολο θέμα για τους για- - Πόσες ώρες κοιμάστε κάθε νύχτα; αναγκαίο
Κοινά συμπτώματα της υπερκόπωσης τρούς. Μπορεί να αποτελεί ένα πρόβλημα σωμα- - Υπάρχει πρόβλημα στην έλευση του ύπνου ή • Θέσπιση ρεαλιστικών στόχων για το φόρτο ερ-
Αν εμφανίζετε αρκετά από τα παρακάτω συμπτώ- τικής υγείας ή ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Οι ξυπνάτε συχνά στη διάρκεια της νύχτας; γασίας και καλός προγραμματισμός της εργασίας
ματα, καλό είναι να επισκεφθείτε έναν γιατρό για ασθενείς που συμβουλεύονται γιατρό για την κό- • Σας έχει πει κάποιος αν ροχαλίζετε; • Εξεύρεση χρόνου για χαλάρωση, διαλογισμό
να σας υποδείξει τον κατάλληλο ιατρικό έλεγχο. πωσή τους έχουν την τάση να επικεντρώνονται • Έχει παρατηρήσει κάποιος, να σταματάτε να και γιόγκα
• Αδυνατείτε να σκεφθείτε καθαρά στα σωματικά τους συμπτώματα και τη σωματική αναπνέετε για μικρές περιόδους κατά τη διάρκεια • Ανίχνευση και διαχείριση στρεσογόνων παρα-
• Είσαστε εξαιρετικά στρεσαρισμένοι εξάντληση και να παραβλέπουν κάποιους ψυχο- του ύπνου; γόντων, όπως για π.χ επίλυση προβληματικών
• Τα χείλη σας είναι συνεχώς στεγνά λογικούς παράγοντες. Έχουν λοιπόν την τάση να Oι παραπάνω ερωτήσεις είναι σχεδιασμένες για σχέσεων
• Παρουσιάζετε τριχόπτωση βλέπουν το πρόβλημα ως σωματικό και όχι ως να προσδιορίσουν την ποιότητα, την ποσότητα • Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ, νικοτίνης και
• Έχετε μειωμένη ερωτική επιθυμία ψυχολογικό. Όταν ασθενείς παρουσιάζονται με του ύπνου, συνήθειες του ύπνου και ρουτίνα παράνομων ουσιών
• Λόγω της απώλειας ενέργειας δεν μπορείτε να κόπωση, οι γιατροί θα προσπαθήσουν να ανα- ύπνου. Ο γιατρός επίσης μπορεί να εξετάσει έναν Για κάποιους ανθρώπους με υπερκόπωση, οι για-
αντέξετε στην ιδέα να ασκηθείτε πτύξουν μια πιο ακριβή εικόνα για τα συμπτώ- ασθενή σωματικά ή να εξετάσει την πνευματική τροί μπορεί να συστήσουν την αναζήτηση συμ-
• Νιώθετε θλίψη και έχετε πεσμένη διάθεση ματα, τυπικά θέτοντας τις παρακάτω ερωτήσεις: του κατάσταση ώστε να βρει φυσικά αίτια ή ψυ- βουλευτικής ή ψυχοθεραπείας, όπως
• Λαχανιάζετε ακόμα κι αν δεν κάνετε κάτι κοπια- • Αισθάνεστε μισοκοιμισμένος ή η κόπωσή σας χολογικά, διανοητικά. Αν δεν προσδιοριστούν γνωστικοσυμπεριφορικής θεραπείας. Τέλος, μπο-
στικό είναι πιο πολύ ένα αίσθημα αδυναμίας; H απάν- συγκεκριμένα αίτια υπάρχουν κάποιες εξετάσεις ρεί να προτείνουν μια δομημένη, διεπιστημονική
• Νιώθετε το αίσθημα της κούρασης σχεδόν όλη τηση μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία καθώς που βοηθούν να τεθεί η διάγνωση. προσέγγιση στη θεραπεία που να περιλαμβάνει
την ημέρα το αίσθημα υπνηλίας μπορεί να είναι σύμπτωμα • Αιματολογικές εξετάσεις, έλεγχος κορτιζόλης επίσκεψη σε διαιτολόγο και γυμναστή.
• Αρρωσταίνετε συχνά, έχετε συχνούς πονοκεφά- μιας διαταραχής ύπνου ενώ η αδυναμία παρα- • Ρυθμός καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων και ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
λους και μυϊκούς πόνους πέμπει σε αίτιο νευρομυϊκό. αντιδρώσα πρωτεϊνη C. • Tijdink JK, et al. (2014). Emotional exhaustion
• Παρουσιάζετε αλλαγές στην όρεξη και τις συ- • Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα είχατε το • Τεστ εξέτασης της νεφρικής λειτουργίας and burnout among medical professors; A na-
νήθειες του ύπνου (αϋπνία, διακεκομμένος συναίσθημα της κατάπτωσης, της κατάθλιψης ή • Ουρολογικές εξετάσεις και ηλεκτρολύτες tionwide survey. DOI: 10.1186/1472-6920-14-183
ύπνος) του αβοήθητου; H καταφατική απάντηση μπορεί • Έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδή • Michel A. (2016). Burnout and the brain.
• Έχετε έντονο το αίσθημα της αποτυχίας και της να είναι δείκτης για κατάθλιψη. • Έλεγχος γλυκόζης κλπ. psychologicalscience.org/observer/burnout-and-the-brain

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ Ενδοσκόπος Πεπτικού 2271043553 Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος E-mail:andkar@dent.auth.gr E-mail:
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, Τηλ. (Οικία): 2271029759 Περιοχή αεροδρομίου, dre.m.fragkomichalos@gmail.com
***
Μπιλιράκης Μ. Λεωνίδας Λιμενικού Σώματος πίσω από το Pet Shop Κιβωτός
Ιατρός Ακτινολόγος ΚΛΙΝΙΚΕΣ μέσα στο Parking Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές
Μαρτύρων 5 Εταιρείες Τηλ: 22710 40000, Χειρούργος Οδοντίατρος
Τηλ.:2271023055 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Κιν: 6981487255, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
Καλοπλύτου 14, 2ος όρ.
Φαξ:2271023553 «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» E-mail: dpap.vet@gmail.com Μαρτύρων 9, 1ος όροφος Παιδίατρος
Ώρες ιατρείου: τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
Κιν.:6944245857 Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401
Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
E-mail:leonbil1972@yahoo.gr & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες NΕΥΡΟΛΟΓΟΣ E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com
Απόγευμα: 18.00-20.30 82100 Χίος
*** Ευαγγελιστρίας 10, Χίος
πλην Τετάρτης Τηλέφωνα: Καραμούζος Γ. Εμμμανουήλ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
Σεττάκης Ι. Γεώργιος
Σάββατο με ραντεβού Κλινικής: 22710 44750 Ειδικός Νευρολόγος, MD, MSc Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
Ιατρός Ακτινολόγος
Τηλ./Φαξ: 2271301041 Ιατρείου: 22710 23610 Αερ. Ροδοκανάκη 37, Φάρκαινα Ατσάλης Ι. Ευάγγελος ασφαλιστικές εταιρείες
Μαρτύρων 5
Κιν.6974818639 22710 43301 (Άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς) Χειρουργός Ορθοπεδικός Ώρες ιατρείου:
Τηλ.: 2271025500
E-mail: nipa_75@hotmail.com Λογιστηρίου: 22710 22487 Τραυματιολόγος Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Φαξ: 2271023553 Τηλ.: 22710 44794, 6975991385
Πολυτεχνείου 31 Απόγευμα 17:30-20:30,
E-mail: settakis@hotmail.com fax: 22710 23610 email: emmanouilkdr@gmail.com
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Τηλ.: 2271042000, Κιν.: 6944508756 (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Δέχεται με ραντεβού
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ *** τηλ./fax: 22710 41090,
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ
Φαρμάκης Ευάγγελος Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης Bασιλάκης Στέλιος κιν: 6973820320
Γεωργούλης Ι. Νίκος e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
Ιατρός Δερματολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος Χειρουργός Ορθοπεδικός
Βουρνούς Μ. Νικόλαος Στρατιωτικός Χειρούργος
Αφροδιοσολόγος Διδάκτωρ Παθολογίας Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος)
Ιατρός Βιοπαθολόγος Οδοντίατρος Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074 ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Μικροβιολόγος Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος
Τηλ/Φαξ.:2271081808 Επιστημονικός Συνεργάτης E-mail: stelvas@yahoo.com
Πολυτεχνείου 33 Δέχεται με ραντεβού *** Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
Τηλ.:2271042900, Κιν.:6944241909 Μάντικας Χρυσοβαλάντης Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113
Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος, Ψυχίατρος
φαξ:2271041888 E-mail:evfarmakis@gmail.com Αγ. Αποστόλων 3
Ιωάν. Χανδρή 1 *** MD, Ορθοπαιδικός
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ- Χριστός, Βαρβάσι, 82100 Χίος Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας Χειρουργός
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ Τηλ: 22710 22555, Ειδικός Ορθοδοντικός Charles University of Prague ***
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ-
Kιν: 6938285526, Fax: 22710 22555 DDS, MS Ortho, Dr Dent MSc Μεταβολικά νοσήματα Χαλκούσης Μ. Νίκος
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ
Τσιπουρλή-Καλλέργη Ειρήνη Email: karatzanos@yahoo.gr Διδάκτωρ Ορθοδοντικής των οστών Ψυχίατρος
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εθνικό Καποδιστριακό Δέχεται με ραντεβού
Παντελάρος Ι. Νικόλαος ***
Ώρες ιατρείου πρωί: 8.30-13.00 Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος Πανεπιστήμιο Αθηνών Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- Πολυτεχνείου 33, 3ος Όροφος Παπαβασιλείου Δ. Ν. Δέχεται με ραντεβού Ερμοφάντους 6, Χίος Τηλ.: 2271028222,
Ηπατολόγος- Τηλ. (Ιατρείο): 2271043753 & Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. Τηλ.: 2271022222 Τηλ.: 22710 25010, Κιν.: 6947120150 Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ Τι θα φάμε
σήμερα… το στέκι του βιβλίου
Πάνω από 1.500 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν Επιμέλεια Μ.Κ.
τον Αύγουστο - Αλλά κάηκαν μικρότερες Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
εκτάσεις σε σχέση με το 2018 ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Κατηγορία : Λογοτεχνία
Θεματική κατηγορία:
Ιστορικό Μυθιστόρημα,Κοινωνικό
Σειρά : Ελληνική λογοτεχνία
Ημ. Έκδοσης : 18/04/2019, Σελίδες : 504
Ηλικία : 18+
Χιλιάδα Κυκλ.: 15η

Ρολό γαλοπούλας
Υλικά:
• 1200 γραμ. κιμά γαλοπούλας
• 2 κ.σ. ξίδι
• 6 κ.σ. βρώμη
• 1 αυγό
Δύσκολος ήταν για το Πυροσβεστικό Σώμα ο Αύγουστος του • 1 ασπράδι
2019 καθώς οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν • λίγο μπαχάρι τριμμένο
τα περισσότερα πύρινα μέτωπα από αρχή του έτους, αφού • 6-8 πατάτες
συνολικά σε 31 ημέρες ξέσπασαν 1.517 πυρκαγιές. • λίγο ελαιόλαδο
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την έρευνα του Ανδριανού • αλάτι
Γκουρμπάτση, αντιστράτηγου εν αποστρατεία του Πυροσβε- • φρεσκοτριμμένο πιπέρι
στικού Σώματος, η οποία αναφέρει επίσης ότι από την αρχή • λίγο αποξηραμένο θυμάρι ή ρίγανη
του 2019 έως τις 31 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9.150 αγρο- Για την προετοιμασία
τοδασικές πυρκαγιές. Όσον αφορά την καμένη έκταση, αυτή
• 2 ξερά κρεμμύδια
ανέρχεται περίπου στα 90.000 στρέμματα.
• 1 σκ. σκόρδο
4.296 πυρκαγιές • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
Συνολικά, στην αντιπυρική περίοδο, από την 1η Μαΐου μέχρι • 2 φλ. ζωμό κότας ή νερό
τις 31 Αυγούστου, εκδηλώθηκαν 4.296 πυρκαγιές με σημαν- • φρεσκοτριμμένο πιπέρι
τικότερη αυτή της Εύβοιας όπου κάηκαν 28.890 στρέμματα • 1 συσκευασία ψιλοκομμένη ντομάτα
δασικών εκτάσεων.
Ο αριθμός πάντως των 9.150 αγροτοδασικών πυρκαγιών ΕΚΤΕΛΕΣΗ
είναι, όπως σημειώνεται στην έκθεση, αυξημένος κατά 104% Για να φτιάξουμε το ρολό γαλοπούλας στο φούρνο με πα-
σε σχέση με το 2018. τάτες, ζεσταίνουμε πρώτα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα
ψιλοκομμένα κρεμμύδια να γίνουν διάφανα χωρίς να πά-
Αύξηση κατά 85% το διάστημα 8 Ιουλίου – 31 Αυγούστου Λίγα λόγια για το βιβλίο
ρουν χρώμα. Προσθέτουμε το σκόρδο σπασμένο και σο-
Όπως είχε δηλώσει προ ημερών στο One Channel ο γενικός 1941. Η Ελλάδα βογκά κάτω από τη σκληρή γερμανική Κα-
τάρουμε 1’-2’. Προσθέτουμε την ντομάτα και βράζουμε σε
γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, το διά- μέτρια φωτιά για 10’ αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. τοχή, μαζί κι οι κάτοικοι ενός μικρού νησιού του Αιγαίου: η
στημα 8 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2019 ξέσπασαν κατά 85% Βάζουμε σε μπολ τον κιμά γαλοπούλας και όλα τα υλικά
Λήδα, μια νεαρή χήρα, εξοβελισμένη με την κόρη της από
περισσότερες πυρκαγιές συγκριτικά με το 2018. την τοπική κοινωνία ο Παππούς, ο ηλικιωμένος που την έχει
για το ρολό καθώς και τα 2/3 από την σάλτσα ντομάτας.
«Πέρυσι, το συγκεκριμένο διάστημα, είχαμε 1.350 φωτιές, πάρει υπό την προστασία του ο χειροδύναμος Μάρκος, που
Κρατάμε λίγη για το τελείωμα του ρολού.
δε δειλιάζει μπροστά στον κίνδυνο, αλλά διστάζει μπροστά
ενώ φέτος 2.360» ανέφερε, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως Ζυμώνουμε καλά όλα τα υλικά. Το μείγμα κιμά πρέπει να
στις λέξεις ο δήμαρχος, ο γιατρός, ο δικηγόρος του νησιού κι
το 2018 έγιναν στάχτη 112.000 στρέμματα συγκριτικά με το είναι αφράτο, όχι σφιχτό. Προσθέτουμε λίγο νερό στο ζύ- άλλοι σημαίνοντες πολίτες του. Κάποια στιγμή στη μικρή νη-
2019, που καταστράφηκαν 65.000 στρέμματα. μωμα. Περίπου 1/3 φλ. σιωτική κοινωνία θα ενταχθούν η Αθηναία Ρίτα με τον έφηβο
Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά «όταν ολοκληρωθεί η αντιπυ- Κόβουμε τις πατάτες σε φέτες στρογγυλές. Τις βάζουμε σε γιο της, στο σπίτι της οποίας σύντομα θα εγκατασταθεί και ο
ρική περίοδος θα έχουμε όλα τα στατιστικά και θα μπορέ- ταψί. Περιχύνουμε τις πατάτες με λίγο ελαιόλαδο και μετά λοχίας Γκέοργκ Φίσερ με τη μακρινή ελληνική καταγωγή.
με τον ζωμό κότας ή το νερό. Αλατοπιπερώνουμε. Το ίδιο διάστημα, στο Βερολίνο, ο επίατρος του ναυτικού
σουμε να βγάλουμε ακριβή συμπεράσματα».
Δίνουμε σχήμα ρολού στον κιμά κι ακουμπάμε πάνω στις Κρίστιαν Μίλερ θα γνωρίσει τη Μάρεν, τη γυναίκα της ζωής
Λιγότερες οι καμένες εκτάσεις από τις πυρκαγιές πατάτες. Καλύπτουμε την επιφάνεια του ρολού με την του. Ο πόλεμος όμως σύντομα θα χωρίσει τους δύο νέους.
Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση του κ. Γκουρμπάτση ο υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας. Ο ανθρωπιστής Κρίστιαν θα βρεθεί στο ελληνικό νησί, απο-
συγκεκριμένος αριθμός των 90.000 στρεμμάτων είναι στο 1/3 Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και σφρα- φασισμένος να πολεμήσει μονάχα τους κοινούς ανθρώπινους
γίζουμε το ταψί. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο εχθρούς, τον θάνατο και τον πόνο, με όπλο το νυστέρι του. Ο
περίπου του μέσου όρου των καμμένων εκτάσεων στην Ελ-
φούρνο στους 200ºC για 40’. Χαμηλώνουμε το φούρνο πόλεμος, ωστόσο, είναι πάντα απρόβλεπτος… Νησιωτική Ελ-
λάδα το διάστημα 2008-2018 που είναι 210.000 στρέμματα.
στους 180ºC και ξεσκεπάζουμε το ταψί ψήνουμε για 30’ λάδα-Βερολίνο...
Συνολικά στην αντιπυρική περίοδο, από την 1η Μαΐου μέχρι επιπλέον να μαλακώσουν πατάτες και να ψηθεί μέχρι μέσα Κατακτητές και κατακτημένοι, πολιορκημένοι από τη βαρ-
τις 31 Αυγούστου, εκδηλώθηκαν 4.296 πυρκαγιές με τις με- το ρολό. βαρότητα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Φόβοι, αγω-
γαλύτερες καταστροφές να εντοπίζονται στην Εύβοια, όπου Αφήνουμε να σταθεί για 5’-10’ κι έπειτα κόβουμε σε φέτες νίες, πάθη, αμφιβολίες αλλά κι η μεγαλοσύνη του ανθρώπου,
η φωτιά κατέκαψε συνολικά 28.890 στρέμματα δάσους. και σερβίρουμε. που κατορθώνει πάντα να «φωτίζει» και τις πιο σκοτεινές επο-
χές.

Βιογραφικό συγγραφέα
Η ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
κατάγεται από την Αλμω-
πία, μια μικρή επαρχία του
Νομού Πέλλας. Σπούδασε
νηπιαγωγός στη Θεσσα-
λονίκη κι εγκαταστάθηκε
κατόπιν στην περιοχή κα-
ταγωγής της, όπου διαμέ-
νει μέχρι σήμερα με την
οικογένειά της. Λατρεύει
τη ζωγραφική και τη λο-
γοτεχνία, και πιστεύει πως
η αγάπη της για την τελευταία την οδήγησε τελικά στη συγ-
γραφή. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν συνολικά
δέκα μυθιστορήματά της.
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Οι μέρες και ώρες επικοινωνίας Ζητείται λογιστής Eορτολόγιο


με το γραφείο Προέδρου του Τοπικού Από Εταιρία με βιβλία 3ης κατηγορίας,
ζητείται λογιστής με απαιτούμενα Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου:
Συμβουλίου Κοινότητας Χίου προσόντα και προϋπηρεσία.
Βιογραφικό στη Ταχ.Θυρίδα ΕΛΤΑ Νο36
Αυτονόμουμαρτ., ΔανιήλτουΘασίου, Κουρνούτου
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου:
Κορνηλίου εκατ., Ιεροθέου Καλαμ., Αριστείδου, Μελετίου
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου:
ΑΔΑ: 9ΟΖΨΩΗΧ-ΖΔΛ + ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία)
Kυριακή, 15 Σεπτεμβρίου:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ + ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Νικήτα, Φιλοθέου, Συμεών
Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ Ψαρά, 2/9/2019
ΨΑΡΩΝ Α.Π: 1300
Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου:
+ Ευφημίας μεγαλομ., Μελιτινης, Λουντμίλας
ΘΕΜΑ: «Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Tρίτη, 17 Σεπτεμβρίου:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 78/2019 + Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης, Πηλέα ιερομ.
Το γραφείο Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Χίου, Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου:
βρίσκεται στο Δημαρχείο Χίου Δημοκρατίας 2.
Οι μέρες και οι ώρες επικοινωνίας με τους δημότες είναι κάθε Τρίτη 9- Έχοντας υπόψη: Ευμενίου επ. Γορτύνης Κρήτης, Αριάδνης μαρτ.
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
11 και κάθε Πέμπτη 9-11. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνει ΚΕΑ


68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με
τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και
από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
ΑνΑκοινωση
και προνοιακά επιδόματα 2. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) από-
φαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές
αναγνώστες που για οποιονδήποτε λόγο δεν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Όπως είναι γνωστό, σε Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλ- παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη Διαφάνεια”
μηνιαία βάση κατα- λικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του
Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40),
να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, για να
βάλλονται πλέον τα αναφορικά με την αντιμισθία. ξαναστέλνεται, στα τηλέφωνα 22710 41224
προνοιακά αναπηρικά 4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους
και 22710 41120.
και διατροφικά επιδό- 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για
το Δήμο Ψαρών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται
ματα από τον ΟΠΕΚΑ. στους 458 κατοίκους.

°£©®£¤¢
Σύμφωνα με τον προ- 5. Την με αριθμό 50/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου
γραμματισμό του Ορ- με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών
της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη δημάρχου και δημοτικών συμ-
γανισμού, η πληρωμή βούλων για την περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 31-12-2023.
θα γίνεται κάθε 25 του μήνα. Δηλαδή η καταβολή του Σεπτεμβρίου

—£ž¦ž« £ž‚
6. Το από 26/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.
θα γίνει την Τετάρτη 25 του μηνός. 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών μπορεί να ορισθούν
έως τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.
Η απόφαση που θα εγκρίνει την δαπάνη για επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ 8. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 με θέμα: «Ορισμός
αναμένεται στις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα. Αντιδημάρχων».

+!˜ › ¥›®¢
Όπως είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός, τα στοιχεία των δικαιούχων 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 686/28 Φε-
που συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές πηγές εντάχθηκαν σε ένα, βρουαρίου 2019 τεύχος Β’) στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι αρ-
μοδιότητες που ασκεί ο Δήμος.
ενιαίο μητρώο και πλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το επί- 10.Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των
δομά τους σε μηνιαία βάση. αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Έτσι οι πληρωμές έρχονται νωρίτερα, καθώς τα Άτομα με Αναπηρία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ –ºÊÂϾÆÎÔÊÁÍˌÅϸÒÏÌ;
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ
εισέπρατταν τα επιδόματά τους κάθε δίμηνο και για τους δυο μήνες
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως
Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120
που είχαν προηγηθεί (για παράδειγμα, τον Ιούλιο εισέπρατταν τον
Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 4ÅÉÂÃÑʹÎÏÂÎϾ 
Μάιο και τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο εισέπρατταν τον Ιούλιο και τον 1. Τον κύριο Παπαμιχάλη Ιωάννη του Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με
θητεία από 02 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 και του με-
Αύγουστο κ.ο.κ.).
Αναφορικά με το ΚΕΑ, σημειώνεται ότι η πληρωμή του αναμένεται
ταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της ΦAPMAKΕIA
στις 24 με 26 Σεπτεμβρίου. εδαφικής περιφέρειας του δήμου, της διαχείρισης των εγκαταστάσεων,
Η πληρωμή, όπως γίνεται κάθε φορά, θα πραγματοποιηθεί με πί- της ανακύκλωσης και της αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και
της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων (οχημάτων και λοιπού εξοπλι- ΔIHMEPEYEI
στωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα σμού) και του ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο τομέα.
αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό • Την εποπτεία της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης, της Πέμπτη, 12/09
είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. καλής λειτουργίας των αντλιοστασίων και των δικτύων (ενδείξεις υδρο- ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4, ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
μετρητών, σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων, αποστολή ειδοποιητη-
Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρη- ρίων, απαιτούμενες επισκευές, νέες παροχές κ.λ.π) ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Parking Φάρκ., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρ. 16
σιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμ- • Την εποπτεία και την ευθύνη συντήρησης του δημοτικού κοιμητηρίου Παρασκευή, 13/ 09
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. • Την εποπτεία και διευθέτηση των δημοτικών αποθηκών
• Την εποπτεία και συντήρηση του ελικοδρομίου ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4, ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
• Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
• Την εποπτεία των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα
ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Parking Φάρκ., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρ. 16
Επίσης ο Αντιδήμαρχος Παπαμιχάλης Ιωάννης του Ανδρέα ορίζεται ως Σάββατο, 14/ 09
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. ΚΑΚΟΥΛΑΣ Ε., Παχνού 4, ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Γ., Βενιζέλου 10
2. Την κυρία Καραγιώργη Μαρκέλλα του Ελευθερίου καθ’ ύλην Αντιδή- ΜΟΣΧΟΥΡΗ Κ., Parking Φάρκ., ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρ. 16
μαρχο, με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 και
της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: Κυριακή, 15/09
• Την επίβλεψη και μέριμνα της ομαλής λειτουργίας του δικτύου ηλε-
κτροφωτισμού του δήμου
ΧΑΡΛΑΣ Ι., Βενιζέλου 78
• Την εποπτεία και την ευθύνη συντήρησης των δημοτικών κτιρίων και Δευτέρα, 16/09
όλων των κοινόχρηστων χώρων του δήμου (οδοί, πλατείες, αθλητικοί
χώροι, παιδικές χαρές) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42, ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
• Την εποπτεία του προγράμματος τουριστικής προβολής ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ,Νοσ.., ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωτ.
• Την ευθύνη για θέματα πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
• Την ευθύνη για θέματα αθλητισμού, παιδείας και εποπτείας των σχολι- Tρίτη, 17/09
κών επιτροπών
• Την ευθύνη συντήρησης των πάρκων και των λοιπών χώρων πρασί- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42, ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
νου ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ,Νοσ.., ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωτ.
• Την ευθύνη για θέματα καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος Τετάρτη, 18/09
• Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία, την υγεία και των προγραμ- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ. Βενιζέλου 42, ΚΟΣΜΑ Δ., Καλαμπόκα 79
μάτων απασχόλησης
Επίσης η Αντιδήμαρχος Καραγιώργη Μαρκέλλα του Ελευθερίου ορίζεται
ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΣΑΠΑΚΗ,Νοσ.., ΣΥΣΤ. ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, Απλωτ.
ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.
Β. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί
να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. ΔIΑNYKTEPEYEI
Γ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών Πέμπτη, 12/09 ΣΥΣΤ. ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Νοσοκομείο
από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου και
για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Παρασκευή, 13/09 ΣΚΡΙΝΗ Μ., Αερ.Βασιλειάδη
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κυρίου Πα- Σάββατο, 14/09 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., Ελ.Βενιζέλου 42
παμιχάλη Ιωάννη τα καθήκοντά του ασκεί η αντιδήμαρχος Καραγιώργη
Μαρκέλλα και όταν αυτή απουσιάζει τα καθήκοντά της ασκεί ο πρώτος Κυριακή, 15/09 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., Δημοκρατίας 16
αναφερόμενος αντιδήμαρχος. Δευτέρα, 16/09 ΨΥΛΛΟΣ Γ., Μυλωνάδη 2
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται
να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κύριος Παπαμιχάλης Ιωάννης, που αναπληρώνει Τρίτη, 17/09 ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., Ριζαρίου 13
το Δήμαρχο και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Τετάρτη, 18/09 ΝΙΤΑΚΗΣ Θ.,11ης Νοεμβρίου
Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κυρία Καραγιώργη Μαρ-
κέλλα.
ΣΤ. Η παρούσα, ως κανονιστικού περιεχομένου απόφαση, να δημοσιευτεί
σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει σε μια εβδο- ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
μαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοι-
νώσεων, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου. ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
09/09/2019 - 15/09/2019 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος Βρατσάνος 16/09/2019 - 22/09/2019 ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας


της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
στην εφημερίδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
“XIωTIKH ΔIAΦANEIA”
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323,
Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
Περίπτερο στην περιοχή Χριστός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
στις εργατικές κατοικίες «Σαρακήνα» Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
στο τηλέφωνο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
Παράδοση μαθημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
Φιλόλογος με πολυετή εμπειρία παραδίδει
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
βαθμίδων. Για μαθητές δημοτικού Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
5€/ώρα & γυμνασίου 6€/ώρα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τηλ. επικοινωνίας: 690 7536267 Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Πωλείται Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706

Επιχείρηση εστίασης στην περιοχή Λήμνος της Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734


Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Βολισσού, λόγω συνταξιοδότησης, σε τιμή ευκαιρίας. Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Τηλ. επικοινωνίας: 6944842501
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Πωλείται Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Επιχείρηση τουριστικών ειδών στο κέντρο της Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
πόλης, σε προσιτή τιμή λόγω συνταξιοδότησης. Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313
Για πληροφορίες καλέστε στο 6947408500
ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Πωλούνται Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
Δύο επικερδείς επιχειρήσεις εστίασης Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
(εστιατόρια) στο κέντρο της πόλης Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
και στην οδό Λεωφόρο Αιγαίου. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις. Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
Για ραντεβού καλέστε στο 6947408500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
Πωλείται Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Φουσκωτό ZODIAC Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212,
σε άριστη κατάσταση
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
δηλωμένο 4.80m,
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353
είναι 6.0m.
Υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου εν πλω. XPHΣIMA THΛEΦΩNA
Τηλ. 6947408500
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
Πωλείται NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
Πωλείται ΚΑΪΚΙ 11m. με όλο τον εξοπλισμό του. Χρειάζεται .......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477
μόνο στοκάρισμα και βάψιμο. Έχει περαστεί τρία χέρια μίνιο, και- KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149 Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
νούρια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Θα παραδοθεί είτε όπως BΛΑΒΕΣ OTE Oινουσσών: ..................................................22710.55326
έχει, είτε τελειωμένο μετά από συνεννόηση με τον αγοραστή. Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
Τιμή: 8.000 ευρώ όπως είναι και 12.000 ευρώ τελειωμένο.
Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
Τηλ.6947408500
Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη TV
Διαφάνεια
www.diafaneia.com www.livestream.com/antenna_aigaiou
www.ant1aigaiou.gr

Πότε θα μπει φρένο στην εκμετάλλευση; Τα 7 μέτρα που αποφάσισαν για το μεταναστευτικό οι δήμαρχοι Β. Αιγαίου
Συνέχεια από σελ. 1 & ο Περιφερειάρχης Κ. Μουτζούρης
Μειώθηκε ο Συνέχεια από σελ. 1
ΕΝΦΙΑ! Συνεπής Ο περιφερειάρχης βορείου 4. Την άμεση και πλήρη απο-
στις υποσχέσεις Αιγαίου, Κώστας Μου- ζημίωση των κατοίκων, που
του ο νέος πρω- τζούρης, συγκάλεσε στις 4 έχουν υποστεί καταπάτηση
θυπουργός της Σεπτεμβρίου στη Μυτιλήνη και ζημίες στο φυτικό και
χώρας, Κυριάκος σύσκεψη, στην οποία συμ- ζωικό κεφάλαιο από τους
Μητσοτάκης. Το μετείχαν οι δήμαρχοι Λή- πρόσφυγες και μετανάστες
είπε και το έκανε μνου, δυτικής Λέσβου, 5. Την άμεση καταγραφή και
πράξη. Ο ΕΝΦΙΑ Μυτιλήνης, Χίου, Οινουσ- τον έλεγχο των Μ.Κ.Ο., που
μειώθηκε κατά σών, δυτικής Σάμου, ανα- δραστηριοποιούνται στην Πε-
ένα μεγάλο πο- τολικής Σάμου και Ικαρίας ριφέρεια
σοστό. Τώρα μήπως θα πρέπει να ελεγχθούν και οι τράπεζες και στην οποία «καταγρά- 6. Την αποτελεσματική φύ-
που εκμεταλλεύονται τον Έλληνα πολίτη; Σε κάθε συναλλαγή φηκε η επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται καθημερινά». λαξη των θαλάσσιων συνόρων και την άμεση υλοποίηση των
κρατάνε από 4 έως 12 ευρώ για τη μεταφορά χρημάτων, από Προκειμένου να αντιμετωπισθεί «το πρόβλημα της αλματώδους προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβερνήσεως και των πρόσφα-
τη μια τράπεζα, στην άλλη. Είναι νόμιμο; Με τι κριτήρια γίνεται αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά του βορείου των αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ
η χρέωση αυτή; Αφού είτε 1 ευρώ είτε 1 εκατομ. ευρώ μεταφέ- Αιγαίου» οι δήμαρχοι των νησιών που συμμετείχαν σε σύσκεψη 7. Την στήριξη των εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών και
ρεις, τα ίδια πληρώνεις. (απουσίαζαν οι δήμαρχοι Αγίου Ευστρατίου και Φούρνων) κα- πρωτίστως του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας
Με το κτηματολόγιο άλλο και αυτό. Πληρώνεις αρχικά ότι σου τέληξαν ομόφωνα στα παρακάτω: και των Ένοπλων Δυνάμεων, για την καθοριστική συμβολή τους
ζητείται για να δηλώσεις τις ιδιοκτησίες σου και μετά από δυο «1. Την απόρριψη της δημιουργίας οποιασδήποτε άλλης νέας στην αντιμετώπιση του προβλήματος και την απαίτηση για άμεση
μήνες σε καλεί η τράπεζα ότι οφείλεις επιπλέον χρήματα. Τόση δομής για μετανάστες στις νήσους της Περιφέρειας ενίσχυσή τους με προσωπικό και μέσα».
εκμετάλλευση! Τόσοι ασυνείδητοι! Ποιος ελέγχει όλα αυτά; 2. Την άμεση μεταφορά των υφισταμένων δομών εκτός των αστι- Οι δήμαρχοι καταλήγουν την ανακοίνωση δηλώνοντας «την
κών ιστών και την οριστική διακοπή λειτουργίας των ΚΥΤ πό- απόφαση της συνεχούς παρακολουθήσεως των εξελίξεων στο
λεως Σάμου, Μόριας και ΒΙΑΛ κορυφαίο αυτό για τις νήσους του Βορείου Αιγαίου ζητήματος
Ιδιωτικός Φορέας Τουρισμού|| Την Παρασκευή 3. Την αναλογική διασπορά των προσφύγων στο σύνολο της
χώρας, με άμεση αποσυμφόρηση των νήσων και μαζικές επι-
και προγραμματίζουν νέα συνάντηση εντός μηνός στη Χίο».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμα εκπρόσωποι της Ύπατης Αρ-
20/9 οι εκλογές στο χώρο του Επιμελητηρίου στροφές στην Τουρκία, στα πλαίσια της κοινής δήλωσης Ευρω- μοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, της Αστυνομίας και του
παϊκής Ένωσης - Τουρκίας, ώστε η σημερινή αναλογία του 1 Λιμενικού Σώματος αλλά και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Μό-
προς 7 (μετανάστες προς γηγενείς) των νήσων να μειωθεί στο 1 ριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα που είναι κοντά στο Κέντρο
προς 170 της ηπειρωτικής χώρας. Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Την Παρασκευή 20/9/ 19 και ώρα 13:00 στο χώρο του επιμελητη-
ρίου, διεξάγονται οι πρώτες αρχαιρεσίες του νεοσύστατου φορέα.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα στο 11μελές ΔΣ ή
την 3μελη εξελεγκτική επιτροπή του φορέα γίνεται εγγράφως στο
email chioscto@gmail.com έως τις 15/9/19 και ώρα 23.59 , αναφέ-
ροντας τα πλήρη στοιχεία (επωνυμία, αφμ, ιδιότητα, στοιχεία επικοι-
νωνίας).
Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι τα μέλη
να είναι ταμειακά ενήμερα. Η προθεσμία καταβολής του εφάπαξ
ποσού των 300 ευρώ που καθιστά ένα μέλος ως τακτικό και ταμει-
ακά ενήμερο ορίζεται ως την 18/9/19.
Αριθμός λογαριασμού IBAN GR2802603120000490200900725
Τράπεζα : Eurobank Δικαιούχος: Φορέας Τουρισμού Χίου
Αιτιολογία: πλήρη στοιχεία της επωνυμίας. Στοιχεία επικοινωνίας
φορέα Email : chioscto@gmail.com Tηλ.: 6944362552
Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες από το Επιμελητήριο Χίου
Ο νέος Επιχειρηματικός Οδηγός, o οποίος βρίσκεται ήδη εγκατεστη-
μένος στο portal (www.chioschamber.gr) του Επιμελητηρίου Χίου
είναι πλέον ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τα μέλη του Επιμελητη-
ρίου όσο και για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μία σαφή εικόνα
του τοπικού επιχειρηματικού τοπίου για να ιδρύσουν τη δική τους
επιχείρηση σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους (μέγεθος ανταγωνι-
σμού, γεωγραφική κατανομή κα).
Οι νέες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της αναβαθμισμένης εφαρ-
μογής του Επιχειρηματικού Οδηγού επιτρέπουν στον χρήστη:
-Να βρει εύκολα χρηστικές πληροφορίες για την επιχείρηση που τον
ενδιαφέρει μέσω σύνθετης αναζήτησης (πχ ΚΑΔ δραστηριότητας,
τοποθεσία έδρας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΤΟΙΧΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ
-Να μεταβεί εύκολα στην επιχείρηση που επιθυμεί μέσω ενσωμα-
τωμένων χαρτών (Google maps)
-Να βρει και να κατεβάσει στατιστικά στοιχεία βάσει συγκεκριμένων
ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΑΡΓΙΛΕΔΕΣ - ΚΑΠΝΟΙ
φίλτρων
-Να ενημερωθεί για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του τελευταίου
μήνα.
11ης Νοεμβρίου 13, στην είσοδο της Απλωταριάς

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.com & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr