You are on page 1of 8

UTTAM TYAG

1. निश्च
कय च्च
य ा ग कच ा च्षण
वा .अ./७८ णणव्च
वग क
ष नंय भचवा वमचहं भ चकम णच्व्चवदवव्चव्
ष जच ंचंसच्च वष्चका ग कंचम दवचवणणदवभ चण णवंदभदवष जभ ७८ज

ंच्ा दष चपदद्रव्च
य ोंाच ष चहं च़ंर दच्भ्ा द, दवष चऔदचवंग कोंाच्षचउदवा ्ीिचरूपचपंदणा हचदखंा च ै, उ््षच्चय ा ग कच्हहच ंंा च ै ज
प्र.सा./ता.व.ृ /२३९/३३२/१३ निजशद्ध
ु ात्मतपरिग्रहंमृृत्मवामहायाभायम
भन्मतगपरिग्रहंनिव्ृ त्त्मत्मभाग:। =निजमशद्ध
ु ात्मतामृगम्रहंकमृगृम

2. बा ह्य चऔदचआभ्चय न्चंदचपंद्रह च चनिवणत ्ंच्ंच्चय ा ग कच ैज

गा.वा./९/६/१८/५९८/५ परिग्रहं्म
भमेतिाेतिक्षणक्मभमनिव्ृ त्त्मत्मभागमिनतमनिशम
ेी्भत।

3. ्कषंिचऔदचअकषंिचपंद्रह च चनिवणत ्ंच ंच्चय ा ग कच ंषच ।ज

4. व्चय व ा दच्च
य ा ग कच ा च्षण
भ.आ./वव./४६/१५४/१६ सभतप्राभगगमभांागदााािमत्म
भाग:। =तनु िभोंमृमलकएमभगगमभमेसमआंागादामेी्जमािामसगमत्मभाग्तम
ंै ।
पर.वव./१/१०१/४० वमभाख्म
भामभत कमरियतभतमश्रत
ु ्म
भमभतभमभ्ी्भतमपर्
ु त
म ृ, ्म
ाािमसभतसा्िादाृतवपरमप्री्त्म
भामसााेािगका।मसम
त्मभागग...।१०१। =सााेागीमपररु
ु षमृमद्वागामतनु िमृमलकएमजगमप्रतपरव
ू ृमआगतमृामवमभाख्म
भािमरियृभामजातामंै , पर्
ु मतृमाीम
जाती्मंै, ताामसभतमृीमसा्िभत
ू मपरी्छीमआदामभी्माीमजाती्मंैमउसमत्मभाग्तमृंामजातामंै ।म(अि.्./६/५२-५३/१०६)।
5. शणतंंसच्य
च ा ग कचय ा च्ा ्रासा ् चपंद्च
य ा ग कंा च ा च्षण

दा .वा ./६/२४/६/५२९/२७ पदरासीनं दणा नं् ि


ह भच ्चय ा ग क:ज६जच आ ा दंच दव्ं:च पा त्रा य च ंणसहन्चि निच ं्च
रासीनं ष ंवहवनं,
अवय दवा िहपपा दवंहष ववव्च
य ्ििंदविहच , ्म्च
य ग्जचञा िदवा िभच पि:च अिष ववशं् स्रदव:खं्ंदण ा दणहच जच अंच एनं्चत्रवव्भच
य था ववध्चरासनंपद्य हा िभच्च
य ा ग कव्चय पदवष शवा ग्जचववनंज

पदच चरासीनंच ष चल्एचअपिीचवसच


ंच ंचदवष िा च्च
य ा ग कच ै जच

आ ा दचदवष िषच्षचपा त्रच ंचउ्च दविचरासीनंच ंंीच ै जच

अवय दवा िच्षचउ्चववच ा चदव:खच़ूटंा च ै , अं:चपा त्रच ंच्न्चंंष हच ंंा च ै जच

ञा िदवा िचंंचअिष च् स्रचववोंाच ष चदव:खच्षच़ट ा दा च दव्ा िषचवा ्ा च ै जच

्.८/३,४१/८७/३ ्ा ू णभच पा ्अपंद्चका ग कदवा ए-अणभंणा ण-दवभ ्ण-वींदय ववदम-खमय ्म्च


ह्ंा दवणणभच ्ा य ा च्ा ू च णा हजचपग कदवा चस्ंददवा च
आ्वा च म्च ा चंभचपा ्अभ, अ्वा च भचणणदवज्च भचंभचपा ्अभजचक भ जचणा ण-दवभ ्ण-कंद्ंा दवजचंसच्चपंद्चका ग कंचवव्ज्च णभ, ंसच्चवा वंच
पा ्अपंद्च
का ग कदवा जचदवय ा बवेय षच्ा णभचणा ण-दवभ ्ण-कंद्ंपंद्चका ग कंचदवा णभचपा ्अपंद्चका ग कदवा चणा हज

6. ्ा ्सभच ष चद्वा दा चवव ंचरासा ् चअथा हंचनिदवद्य ञा िचदवशहिा दवच ष च्च


य ा ग कच्षचंीथर दचिा ह हहचबन्च
्ंा च ै

ण ््षच आस्रवच दवदू च ंच ग कय षच ।च उ् ा च िा हच रासा ् च ै, अथवा च ंच निदवद्य च ।च उ् ा च िा हच रासा ् च ै जच व च ञा ि, दवशहिच वच


का ंदत्रा दव च णचंंच ंच् ंषच ।जचउि ष चपंद्चय ा ग कचअथा हंचवव् ि
ह च ंचरासा ् पंद्चय ा ग कचऔदचम् ष चवा वच ंचरासा ् पंद्चय ा ग कंा च
ंषच ।जचअथा हंचदवय ा चबवेच्षच्ा ्सभच ष चद्वा दा चक य षच ा िषचवा ्षचञा ि, दवशहिचवचका ंदत्रच ष चपंद्च
य ा ग कचय ा चदवा िच ा चिा हचरासा ् च
पंद्चय ा ग कंा |च ैज

7. ए च्चय ा ग कचवा विा चहश चशषष हच१५चवा विा सभच ा च्हा वषश
8. ्च
य ा ग क्हहचपा ्िा थहचववशषष हचवा विा एँ

दा .वा ./६/९/२७/५९९/२५ उपध््च


य ा ग क:च परुष ह ं:जच य ंंच य ं:च पंद्रह ा दवपषं:च ंंसचंंंससच
य च खषदवंच व्चय पग कंंच ववनंजच
निदवद्य षहि:रासणण्ा िभच पण्च
य वव्ा िभजच पंद्रह ा शा च ब्वंीच ्वहदवंष हरास्वय ंनि:जच िच ंसच
य ा च उपध्लव:च ंणत तंदणसंच ्ल््ैंदवच
्ल््नि्षंद चबर वा य ा :जचअवपचक, :चपदू य नंचदव:पदू हा शा ग कंहहचजच दविषच दविषच य त्रा सचंहसच
ंहा ्षय हा ्ा द्च
वा य च पच
पंषजचशदणदा दवष हच
निहहह्चव:चपदहनिवणत ्ंहवा तच
िंनंजचशदणदा दवष हच त ंा लववचवङ्गग कसच
य च्वह ा ्हलववच
वङ्गग कचएवच्भ्ा दष ज

हू़ा हचपंद्रह :|

पंद्रह च ा च्च
य ा ग कच दिा चपरुष हच ष च ंच ष चल्एच ै जच ै्षच ै्षच व चपंद्रह च्षच द ंच ंंा च ै च वै्षच वै्षच उ् ष च
खषदवच ष च ा दणच टंषच ा ंषच ।जचखषदवद ंचहिच हश च उपय ंग कच चए ा ्रहंा चऔदचपण्च
य ्भकय च ंंा च ै जचशदणदा दवच्षच
हह्च
वशन्
ू चय व्चय णतंचपदहच्न्च
ंंष हच ंचरासा तंच ंंा च ै जचशदणदचआ दवचहश च दा ग कच दिषच वा ्षच ष च्दवा च्भ्ा दचपंदरमणहणच
्निणश्कंच ै |च
पंद्रह च च आशा च बर ीच ब्वंीच ै जच व च ्हसचंच दवंष होंाच च उ्च
पण्ंच ा च सचथा िच ै जच ै्षच पा िीच ्षच ्हद्रच ा च
बर वा ि्चशा न्च
ंचि णभच ंंा चउ्ीचंद चपंद्रह च्षच आशा ्हद्रच चंणत तंचि णभच ंच् ंीजचय चआशा चवा चग क्चा च
दववच
पूदच ै जचम् ा चवदिा चब ंच िच ै जचरासनं दविच ंचउ्हश च ा ्ा च ा ंा च ै चव णच्हा दचहँ चबा िषच्ग कंा च ै जच

9. शौकचवच्य ा ग कच्हहचहशचअन्ंद

गा.वा./९/६/२०/५९८/१०म असनिदंतम परिग्रहंम ृतोाभवशात कम गद्धम उत्परद्भत, त्न्िवत्ृ त्भांम शौेतक्


ु तत कम ।म त्भाग:म परि
ु :म
सनिदंत्भापराभ:माािमवाम्वभगगभत क, अावामसभत्भमभगगभमज्ञािादााािमत्भागमित्भच्
ु भत।म

10. शौक्हहचहश चपंद्रह च ष चिचद िषचपदचवीच होदवय च्षच ंिषचवा ्णचंवत णा च चनिवणत ्ंच च ा ंीच ै चपदच
्य ा ग कचहश चववद्य हा िचपंद्रह च़ंर ा च ा ंा च ै जचअथवा च्य ा ग कच ा चअथहचसवचय ंग्जय चदवा िचदवष िा च ै जच्भय ंच ष च
य ंग्जय चञा िा दवचदवा िचदवष िा च्य ा ग कच ै ज
11. Ratnakarandaka shravakachar
Raja Vajrajhangh-Srimati katha

दा ा चश्रीष हषणच च था
द्िपदचिग कदच ष चदा ा चश्रीष हषणचअपिीचदा िीचल्भ िभ दवंा चऔदचअनिभ दवंा च ष च्ा थच्खपव
ू ह चदा ज्य च्भका ्िच दच
द ष चथषजचउि ष चमन्द्र्षिचऔदचउपषन्द्र्षिचदवंचपत्रचथषजचक ्ीचए च दविचदा ा चिषचघदचपदचआय षच एचआ दव्य ग कनंच
औदचअंदञ् य चिा हच ष चदवंचका दणचहनिय ोंाच ा चपर ग का िच दचउन् श चवणतंचपूवह चआ ा दचदवा िच दवय ा जचपा त्रचववशषष हच
ंिषच्षचदवष वोंाचिषचपभका श्कय हचवणत वटच जचदा ा चिषचउ्चआ ा दचदवा िच ष चरासवा वच्षचउ्ंदच रुच ष चउ्ंहचवंग कवूलहच
चआय चबा भ्च्णजचक ्ीच्हय चअिन्ंहंीचिा हच चए च्ा ्ा दणचह ्ा च ष चल्य षचमन्द्र्षिचसदचउपषन्द्र्षिच
दवंिोंाचवा ईचआप्चहश चय ेच दिषच्ग कषजचदा ा च ष चदं िषचपदचवीचवषचि णभचहा िषचंबचदा ा चिषचदव:खीच ं दचववष हपवपच
्भघ
ू च दचहदणचरासा तंच दचल्य ा जचक न्ंचपव
ू चह ष चआ ा ददवा िच ष चरासवा वच्षचवषचउ्ंदच रूचवंग कवलू हचहश चक्षचग कय षजच
ा ्ा भंदचहश चय णचश्रीष हषणच्ं् वश चंीथर दचश्रीचशा भनंिा थचऔदचपा भकवषचकक्रवंीच य षच ।ज

वष ह
त व्षिा च च था
क ष ्ीच्हय चहनिदव्ंचय ंधग कदा चह ्च ष चपा ्चए चग कढ्ढष चहश चध्य ा िचहश च्णिचथषजचिौ दा िीचिषचउन् श च टा िा चका ा जच बचवषचि णभच
उ ष चंबचउ्िषच ्ा दा च कदा चम ट्ठा च द ष चहनिचपदच ा ्च दवय ा जचरासा ं:चदा ा चिषच व ा भच ्षच हनिच ंचनि ा ्च दचवविय च्षच ्षवा च
जचउ्च्हय चिौ दा िीचिा ग कश्रीचिषच वीचपश्का ंा पच द ष चहनिच ष च वटच ंचदवदू च दिषच ष ंचउि चऔष हध्च चऔदचहनिच च
वदपदू च्षवा च जचअन्ंचहश चहद दचय चवष ह
त व्षिा च ई, ण ् ष चसिा िच ष च ्च्षच्वीचरास ा दच ष चदंग कचऔदचववष हचिवटच ंच ा ंषचथषच
आग कषच क् दचव चदा ा चउ्रह्षिच चपटदा िीच ंचग कईजचक ्ीच्हय चदा िीच ष चशी्चहशच आशभ ा च ंिषच ्षच दा ा चिषच उ्षच ्हद्रचहश च
धग कदवा च दवय ा जचक न्ंचदा िीच ष चशी्च ष चहा ा ्म्य च्षचदवष वोंाचिषचल्भ ा ्िचपदचबब ा दचउ् चपू ा च ज

ौं श
ष च च था
रुहदणचग का भवच ष चए चग्जवा ्षच िषच ए चबा दच भग क्चहश च वष
त च च ंटदचहश च ए च ैिच्रहन्थचदवष खा जचउ्षच घदच्षच ा दचउ् चखूबच
पू ा च दिषच ्ग का जचए च दविचहनिदा च ंचउ्िषच व च्रहन्थचदवा िचहश च दवष च दवय ा जचव चग्जवा ्ा चहदच दचउ्ीचग का भवच ष चकौ्दणच ा चपत्रच
ंचग कय ा जचए च दविचउन् णभच हनिच ंचदवष ख दच ा नंचसहदणच ंच ा िषच ्षच उन् णभच ्षच दवणक्षषंच ं दचहनिच ंचग कय ा जच ा ्ा भंदचहश च व च
ीवचदा ा च ौं श
ष च ंचग कय ा जचदा ज्य च्खोंाच ंचवंग क दचदा ा चिषचहनिचदवणषा च्षच्णजचग्जवा ्षच ष च न्हच्षच ंचशा सत्रचदवा िचक य ा चथा च
उ् ष चरासवा वच्षच वषच हनिदा चथंर षच णच दविोंाच हश च द्वा दवशा भग कच ष चपा दग का हीचश्रं ष व्णच ंचग कय षजचवषच ष व्णच ं दचहंषचरासा तंच दश ग कषजच
म्ल्एचञा िचदवा िच्दवा च णचदवष िा चका एज
्ू दच च था
ए च ग का भवच हशच ए च म् ा दच औदच िा ईच िषच लह् दच ए च ्हहशा ्ा च बिवा ईजच म् ा दच िषच ए च दविच ए च हनिदा च ंच ्ा दच
्हहशा ्ा चहश च दा च दवय ा जचंबचिा ईचिषच दव्
ू दष च दविचहनिच ंचनि ा ्च दचए च्न्य ा ्ीच ंच्ा दच दा च दवय ा चम्चनिलह्ंच्षच
दवंिोंाच्र दचहदष चऔदच म् ा दच ा च ीवच्ू दच ंचग कय ा चंथा चिा ईच ा च ीवचव्य ा घ्रच ंचग कय ा ज

ए च बा दच भग क्च च ग कफा च हशच हनिदा च ववदा हा िच थषजच पव


ू चह ्भस ा दच ्षच व च व्य ा घ्रच उन् श च खा िषच ंच आय ा च औदच ्ू दच िषच उन् श च
बका िा चका जचदवंिोंाच ्र ंषच एचहदचग कय षजच्ू दच ष चवा वचहनिचदषा च ष चथषजचअं:चव चहदच दचदवष वचग कनंच ंचरासा तंच ंचग कय ा चऔदच
व्य ा घ्रच ्
भ ा च ष चवा वच्षचहद दचि दचहश चक्ा चग कय ा ज