You are on page 1of 4

ΙIEΡΙ λ{ETΑΙVΙΟh{ΤEΡNIΣλ{ΟΥ

1ζΑ1 1ΣT*F1*ΓΡΑΦΙΑT'
,,iΙφ11α
τi]'ζ Γι,ιξ8

].(') Δι-lκih1Ι{} T(it, -l'' Ιιii:ιι:υ L}ι:ι:τι.lxεi <<i\,1ι.,..ιιl.ι1{}- iι}ιιriτι]Qιι ιiπιl Τii ,;iιιrι.τ.ιιzi1 g1,1i"';1,ilXJl| τujr, i''x'τι.1lιri,i'iι\ι;"li,.
\'τεεl\'ιομιιiι xt"ιL iι:.τοριc-l',,pιlq,iι,.r.. Ι Ι ι,ρi ιiλ,rli}ι.ι ιlι Ι...\,ι,l.}μiιι* tlτι ιl.i-:τοi t,i*-,{l.ι ι.:i gι:{'}1ιι"li τι'li; μιit]ιjι1L}lJ ΖιjΟι{/,-
,,ΟΤi,{.,,
,/'ι.,.ι'1ιΖ{}ι1
xι.ιt' ι"li'".l1{Jι:ι{lι, ι]Tll,.,, Lι:,τι:p tu''' 1 ;{"ι.μιι17ιli'Ιi'Ιι ι: ι.:ι: {.,l,\'ιl,^i,1,ιi,,ι-:τt1. iliιι't;.i 1.ιιι,i επιι";,,,.ι:l.i,i.:r.'l 'l,i l.1,-.
.l-ιi
αε επιι1,ι:i"i.iδcι trιιl1.: e:.ιlll,ι.ιi:l.}tl1lfiδιl
{.ιι.ι,tζΓ,Οι}ι.ζ Ι}ι.1iιε'ε Τ{.,{t {.l.1,Τι;ιι.,iι1ι.\.,{l il ι]\,ι)i.ι ,,.ii: 'l.t}ιj"ιxi1; τ ιi.-; {i li iiτt {ι{ ι'r\.Τι,ιl-
τΙ}; Κι,E;ιαxit; τrjζ 22υ.; Λι'lιι.iιiiniι':υ 2{i02 ιιf τiτi.ιl .q't-} \,i/.{ iι;τι-lιlli}..lρq-1.1x,iγ;;1";''' {,{:ι(",l'ι.ιι,iτ-ι,:,ι ,τ{:ψt{]ι.:ιiττ;οτ1 jΙil{](lι]χη.
,[.Ι
ιιιiτ αιιΟντιlφr,ι ιl1ιιiq i',ι:ι:ι...l>' 1μ llι:l1 γcι,t i;ρ ιιi1ι,ιliι;. ιi.lr, ιri:τιi τιi τtιl.ψt,t"('1{:lιΓ]., (l Ν. t)ι',ι:τι:ν"il";1ιι1 1.""'i"'1t'1'-

fuIι1 tiι,ιι:i1
ilxi:lψεε*ι, ι"ι{1lJ irπιi το 1'i, {Jιlιlτ, t:.ιγ.tl- tlιrαf iετα.ι ιlι, il,ι1\,i...' i,ι.i iiτι iΙμι]Τι:i\,ι.ιi τ.ι:r:ι, τi1,ι, ι.ι.1i;",lvγ1,1{.'t'l.'1:ι lil1l
,"ι.l'φ1ιl"Τic..:τ,l1-

1εΙ;π{l-μ{...1\'1.;1nγ1''1,i:ι{}{'\ζτι].lγ}f{:,q,;q]}lι.t.ι,ut,,|ιι}ι}. Ti,ιl,l., x'εlι:i 7,{11,1.iιl1*'|'/"{,.,i,}',! Τ{tξι:{llt,' γ"ι.s't, τι"lξιxιl; πιii,l.1,i, tΓ-


ρi χfιΤιai1i,, πι.ι:i (,}ει',:ψιrl';', ιlι:ι: γ;ι.ιt' τili, οι:r,ι:λιxt.l eqiiξιl-
1, ]]ι1 xι.iμιι:t,ιl τηg il:rιεpυλi-iδιιE i:;ι:ι *,; εLη;: δι'l ιτ:ιι'i τ11v iι:τοφiι:',, ",,1t!|- τt1ι,ι':ποiι:, iiy'ι'ι, iπιποι[}ι.'i
τ,1ιi1ιιrl ιi.}i δΙ{l'.*.i]ητιlιilι :1,{tι]{-Ι.il{l}"/η(..
11ι]Τ{{ll(}1,Tεill,,ι,l.i
il,ι, lrπιlri,11 ιιιi |ιεΤ{-titι*l'ι.'[i:]{-}\,ιι.,ιtι,ii
.Ι."J
ι:ι:ξriτ rlσl'l ιιε fiι1ι:11 τ. ',\;trι,i ]Τι i: ;{i1{}./.*ετι:ι
l i:τ:j i1 ,..i,Τι'i.ii}; ιιi:{}ι,r,iφt- Τ }l l'μiι.r1-
rr
i,ει,x-..ll εil,αι ΙΓ.pι1..lι{tι1rfi.ι 1"ιιιi ιi*,.ιι,lptl ι:ιlι:i1.τil{].ll, ;-1ιt..';1ιr* ,,,ι,i{,.ι i,i,ιiι ?.t1ι1ti.lt,Ο'ι: xι'i* ιi{i,,,ι1ι.:ι .l.tl-,\ιLt',x' π1ι.τι.;ti 1.1.1,1,1r1,i,}-

γεT{ΙL trιι: οr:l,{iηp{,{'1Τ,ι].! fi1JγχψΟΤtii ιlτ,ι:pι;ιiτU;t'(r. eι':'t Τtι"l{1,]i)* ριi,; fuΙιι.l. 1ι ι;"lμ ιl ι.rfiλι.,:r1liα ι..sι|, ο,τι αc1,ι-lφα τι,i ι.ιγτι xι,iμι ι1\/()
ι\ι:τι:I cριltiiει ' {$ιl τ;1τι:v irι-izι:;ιιl γir ritxi.ιrztΙ xιri,ι,i( ιι{Ι. τιl υ οi-1ιt',l,τιl: ι\ι;.{lιili.ι"t"',ι.iτι"ιι Ιι,;ιι:i,
'Ι:{ ι}7,t.i)i
ξi τ ηζ dξ', ilι,ro εi-i."ci1ι:ι;ε xi,l,δυt,ι-ξ \|t''.!' i,ι}φιr: ιi-,ι:ι ι ,l:i1
1'1'"'',ι-/'|.!!Τ|:r,'i]1 r.',

.,n i''iιι'lr':ιit,li l.ιl" 9"..",,111,l.ι1'',l,i τιi t}πι1,11.iμr;1lι1. :ii.}ι: ι;τi: i}i:ιl;.,iι:


χ{,j'τ}}1i/ΟpLεζ Τllζ
tr{ι:{l{l. {] ι-\,Γ{ f;.',ΤΓl'{-l-j{ |ιl-itι.t;i1'/"|,} ,'/"{J"'". {]'1:* τεi,ιlι:i τiti iυτ1lψiι.i*; ι':i q.:x.ι,:itιζ, v"<,.ι.τi]" τιi Ν. θι.ιlτ...
- τι',:υ
\.τ1liJ.llΤιy"{) Γπ1στηιrι"}1'ιy,{')*",,!.Ι{}l'ι T 1:/"ζ,) 1"{}.,zι.l ;t(') 1} {l'ι)T {.-}*{1\li'{*
ι(ι, ιiπι.lτεi,{i{}\, *,τ:1r, '/'{.lτ;'ξι:7,l]ι, ]τCli'ι"ιι;ιrl ι:υι,ε:ιι.ιιl τιli:
γι':gι.,tiι'ΤU.L οι1 φιξοιlx(1ι]Τ ιzt\ ει,ω iιπi"ιΙ;; ιrγrtι:.ιιli"i'ι.:ι Τ}.1,..,,
1-ιι.Τ{,/.l|1;\,Τιl{iι.ι".ltl l;";,yι.rε"lt1ilιtτ{l(:;"l i:eοι\ι:ιΖr,ι.:ι-ι 1ιιιi ιιι;"i.i.ι:ι,
iiπr:ιrr zψιτιzi1 γΟΟ,Ι{.Ιl'-,,{ilι,Τi'l,; .τ11,ι, ,τ'i\λrιιtι,ιiμl,,ι{t ,l'ιl it
7ιs.,/'ι,. ι. Ι {
jΤ i
l {. l. \, { i-.,l 1, i :'i { ] ].l .

ψ,,ι.ii:γι:ι,,.Εil,n"l.ιγ'i"}'|ι:c1;\,t'iΤ.l:1ι,*'",,^n'r.l.,\.t'.l.i''γ:iri.ulιrιiι.
t}tt:.{μτοir1ιε τii',,l :ιοε]1ιιr μι1ι:ct ιiτll Itι:τ(",-ιι{]\,Tdρ.,,ι,, "1.ι'l-τι.ι-
{}Τ{Ι* ll. Κι;λιΤlq {i γrι'^ι6s; ι]
ιlυ τ 11 θι,r ξ,llι,:ι,lι]|1ε: xtl"i t.11{1 7.'{) Ν. {sr,ιlτtιγi1ζ πιrρι.rt}ιiτιiι τrll, iiποι1lt.1 ιιοιt {iτι Ο|

διy-ιi. Τ}],; δpιrι θιi {.t\,{'t-(}ι:ι,fii.r':ι-lt.lιιι, π't.tι]ι:i.[}ι.,i, il'"t..i.',.l' τιi iπιπτ,:1ιl ι':l.ογι ^ιτ.\'ζ l:'r,r'tiiiτ'llι':t..:ιi ιr]; !ι{,:T{1|{{i\,Τι,ι:ι,ε''ιζ frτ,t'-

xι.ιi τιi jΙ{],pιirr ^/.ι'ιi τ.* ιιι,i,i,ι:ι' ιt{l";"ι ι;l, ..ιιιιj, 1ι ι'-.,ιii l1 πιlιlιii.1]|ιi/,Τιzfi {j7|τι-
ti}l.}Ι 7Ιι.ι]ιi..''rιli,lιit-,ι:
"ιι..1 ιιε. 1ll',, qlι,ιlπτilξ1l ii.,,*.ι1{l\,ιxιi:t, xE:i"ιτιxil.:ι, γ"r^l.t *,τ,ιι:τl,l-
.d}
Ιq. d.-)ειlτι:l πiιi ι\ιιrtiιiξι:ι eι'ιi :ιff,{lι'ιt}ετει: μ*
ι,.ll,ι,Ζιill, i,{lγι.rlt, 1ιt.ι:ι,r "ιr:.i iiξι,: ι'.ιl'{.} τιi ι\ ι:τι xι'i zι,iι:1t ιl,
,Γtι'}{rχΤ{r|il.sΥ ι-ιxι:r,i,ι',ιιiιιιli: τ.η; ι.l;ιτιxf]ζ τflι ι}τεQιiτl.|Τi1i.
',\i.ι..;' i.l,-
Eiιι,rι xιrιφιiι r,ιi τl1t, ε.7xtιτr,,l.i"ι:i.ιilι'lι:}tι: [ τ.rlι,
ι}μι.ιιl πurj q;ιiι":..,ι:ι } γ;rl'i. ι.ιi fr"/']'.{Ι.jΤΟiitrι ε τιll, :,"ιiιlιιιi iιι,ι iιl. ,ΑΙ{ιi'.,,"ι
ll{}}l 1-:τιi *ιl:,:[1ιιιl Τι.i* ,/'" Νixι.lι,. F}ι,ι",τιl:*Γ,r" ,{.e
h{L,Tt.I-
οτ'llμι1.t{,l.ιιΟ1lTι:ψr,ι::"/"("'!'1.q;,.Ι.t.1.tιt{]1,1.Κιli,ι'jlζ'i'ι:ιy'{13.: .Ιι;.l:,ι',lπιι:γψιlφ[ιr.
ιlil\l1'L,o\,lι'.l1ιιiq ΙΙε'q:( ιrλll{)ι.,ιι,lc γ"rιi ι,li'η-
{lι,i ξr1ι:ι:ι)ιιε "/'t.:'t' fiτl'l' ι\ιi"lιr τrl1i iiριιl. (}ιi ιιr,ιlι:ι:.l,{}ι1υ{}ι]ιιι] 7.ι'Ι.i.
,d}
τ{i πι'rριir' γιl.i τι.l ιl ι1i''i.-{ll, 1ιι.ι;'..
{.,}ιlιti,iι, ι;τill, iι.:τι:ψi(.{ii- Ι"{ι:li'iτryr' Υ/ ' 1ιi{l |Αι,:c,l.1ιιiι:ιο;
τιl xαgι'l''{.}ο,l, ι.ιλμ.ιi γ'ιs.t
? {l {} 2 i, {rr. i., 2'4 -".\} .

ι,.,Eψ,.t1 Γι,ril.1. <'.'{.} ljετ{J.ι1-*1,Tι,'i:r,ιο1tιiι l'ιiι,ι..,,. '{'δ Ι3l.'Ι-

!ιi.ξ τ ij; kι:μrsx't-7;' 22l ι2l.2Γ}ιi2, Ι3ft3.


iiτι, ;ιμι]Τ[i,γιυ i,ιi i:1 ιrnlrλι,irμι}1}L1ι:
.Ι1l',,
Ι:ilrι;ιi f..] 1l1-).]l.ηι'lι:Σ
,ι"rlr,
2' Γ.iizιic (lι,ιlτι:xiιζ,
{(h.{ι]T{.-ιlι{)\,.[{:.Ο\,ιι-:1lι.l1 :*ιli Lι:τιlφιc1r1$Γr-
ιll,ι ι,r,pt1 ι.:ι:ii\τ.llfi}l 1ιι; fitlιlτ1 ιiπι:ιi:η (q{.l ι{ι: Τ{./.1'ιι1\l"t{ι}* rρiιl.ΙΙι.ψiιi.i,'t1i}ι.ιιl":"ιt.ιiι.ιi'lt{l]ι,ιι}γι,-lτ:li.ιι.lτι',ι:iιril,
ι,t ι.:1ι ιi{ i'ι;ι, ι ,". ll zrlt' ιi1ι Τ.ι:1l, ,,ι
.,,\
i'εΞι'r.,,δι: ει rt x ιr ι' ι4; ι. ilγι. ι ,, -
]:li,;"
.τ"/''
1ijii i.1ι'xε!1ri.1ιlιι:1 :{J{]:i, 2},
1 }pιizι:ιτ{Ιι ^γL{:,l' :t{l,sιiiil.il1ε:t1 fi}ι.| τ'Lγ,{.L 1t
ι; τιi ιi.r,τt:l.ι,i1{[l \,ι"i "i' Στ.i Ιι}ιι,:. ι jι'i'. 2} γ.t't.i i'} i.]i1ι:,'iιrlι,}tl 1 1 , ι:τtlt. [διιr
Σι, γι:l,,ι,ιιiι 4. }.τιi Ιilιι:,, Οι1ιι, l1, aι,i.. 27'
'''...','i,iiiι^ι'
τι.:ιj pilιιιlτιl;. .ilυιrι1μιι:t, ι}ι,i, ε.\,f:7,i"ili:1ιι-ιι

* ΙlΟ,{ΙTΗΣ 18
Ι ! ι:# t' l ι {':'r{ E!t {"}νΤ ι: {}ι,t υ7 ι r.l ι"; }({ιι,' i.ι';τ r"l{st {}γl}{rφι, {'tξ

{JΤf-]ΓΙ.Τt1γιi*ι:i:v i'ιlγιli*ψι*:iι;η ι:τqi ι.i\,ι:ιlι.t Τil:'; ,l.{


,{"} iιιι,1 -t yιι."l.t
i1ιl- i}t{t, ιs7;ι::rsl1 τι:i; |ιtTι7ιlι t:ι'ιi"l |!{': τιi ι'ιi't?:ι:i Γiitl
vιrδιziii ιil'η{}ι:ι{:,1{}}, ι:1ι:i'ιιl,ι:ιιιi; ι,l,irτ ;li Τ,i; ιi,τιlri,t 1q
*

f.i{1TΙl. ":Τ#ι\' {'t;{ {.}/'{l' rryι''rx1 bιtιl'i:}''ι''ll, '{} jι}].ι}ι,l{-


Ι ] 1 \ 1. '.

α;τιi Τ{i.,, Ιδιι: {iι",ιιsiξt,τ'{.."l"1,, {;}Τι:' {Lεi:r1 iiτ ι u.ι|ι μ ι. it.l}{t}.ιlΙ,,μ] rιti; i,t.sι:rtlι' ι:3ttιi.i',/t:Τ.{.tι 1tι": τιi i:i"ι,ι:ii τ{-}1'1, kι ιsι':τιl';
1,ΟL ,jΙf;Τ{iι.liiι,:i,ιlιll, ι:i,:i,l",liiiδr1v τtiι, ι:φ{}r,i' ιrγι,iιι.\"Γl]Τ{Ι ιtlι {.} *ι til''rl'γt';ζ r εμ ΓJρ*i i1i]Τff{ ι.rtri 'rυιiζ :t.{:L}Ι r'φ ιs1ιt, υi
παι}ι1ιιεψi{.ιlttl, 1rιi τ,ll',, !{ιsii{,
;.ε[iil}tq-rρπι,l1ι,.:l"1 :Ι{1{}i-{-; τι.:* }#;iι\!'Ι4{ιl',,Ι{'ι}l,: {}ι'}:tt'!tεrl{ξ*:τ'tlι
.!'ιi li πi'lι'l lιt'τι',sxiι;tι.ξ*l {'
ig11}pt ι }\|1{.}{.Ιι,{.1::l,xι : ιj t.
f
n,,t]
U ;ι ι: u {{,iι;13*,.,' t,, x iι':ι,l Τi"} 1i,;'

,}ι q'l i- it\lt.l;, i'7,ι'li rιlυ
L,':l'ιι:tli: ftt.si,t Τι{JJlι}ι:. ι'"si' riρy{;
Τgρ# i}ι: "'iΙΙ μr.lψLιr:τιxi1; ι1μιπl,ει}{)tJ{ xι:l τιxel iι":τι.lπιι-,. i,E;\lιι{{{) ll" 7 {.t ;ιiνl7τ{}4ι rsi rιξiε:; Ι{(1ι.! .π,-sι:::iirii'i,rλ,τt'ιι
.{}1;
ι,ρ*ψiα,,'l., ι:i'ε:.i,ιi.r iiτι 1t clt,ι: i.;":πi"ηι.l,.1 1l ι.:{: .Ιri]ι'}7,{,ii.ι.i
,Αxι.l ι}ε:l, {.',i1'rιι ι,iΙJ},r.{Τι jl, τ,r! iψl't|',{:ι:t?ε:*ι,
{ΙΤl,.|; J{ι.,l{}Τl|{,:{,{;{
{ιt{!' τε,ττ:ι ι't ε,xτi1ι.r1ι:r 1. :ει: i: ι]l,.l,ιi",,*.i..,ι iiτ'.
η χstgι. Τ}i'
χ{uttli.ζ ι5ιι'ι9ιt'αtsl.iιr:ηr:η ι':ιι";"rι"isι' .{ιi',τ., zcιlrliι{',1Ji,'
xi α*. .ξγι:1ιι:r.ιπι:ι:q 'n*i"τztγ,*υξ "γ"r'ιi επ ιιlτ':l1'{i}'u.,1,*q i.ιi-
r.lι j ;4.t ιli i'r\tι^st, sιi τ l,1 ιsι:lιsr.ι τ{}ι1ζ r.|:i'1,,',, i':τυμι;*-q
-i1{)ι1;
ιt-ιt i1 .l'{ιτrll,ιiτiι:l.l τ η-; *;ττt"ιiγ Τηi i.,τ't,1ltι|,|,1"r'"; ι1l;μι {t.tL:.1)"''i11'i ι,ir{{:'t,t:ι.'!tt'\tξ:; rsε: 1"11.ιγ;1t';ιtlι1ιt'ι'{"lξlζ ;i*fε,-
α.,,τiy"ιiι.T{1ι;τψιiq τt.:ι, ι\φ(}ιi l'ι:γn: κt'ιi, τ.l,1v ,g'''*,i "ΙiΤ{'.){,
-,{)πιυ; irrrEiι_ 1lιr's1ιιlι:q, η iυτtιοιxyi ι|::{ιι.lτlitr'ιi7, r,u,'-''liι,Ο1.,Ι{"lζ
ατιxti iι:τ*φι ι.:1,ψιrιpi.ι,l- i\i*sι* "/-{.J'i iii'ι.,q .,i \l{tlsiηι,,,tru *. ιe r.ιι'τιi4l:ι !'iL'τ,ιi:,ι:ξsl ;τ"{χ{}α'tsτ ι",tυt:ι q Τ..:,,,', ;ι1t"ψι,'i,ijιjl,τ-.:;
η i:ψ;εii,ι:l1.]ι{ιj \,ιi γι,ι::μιξο ι:ιιε, i1 l.{r.Τ'{-l.1,*τx*i|,1 :.111;,-, iiιιlι}ι- .'''1.1l1:!
ι,t-i χll'{{Ι(ii:{::|l{itε,ι τtiι, |,:Τr,ι,ι',,ι ι,li
i*ιrαιιj:ιl (.3ι:",,xμιiΤ'll{]"tl{ τ iiE ζ{εΤερ{i'".η Τ{J.ζ>; ι:τι: ni'ιn η:ιι: t.-irr'i,λt'.ι ι}Tι.} {'i\,τ|?'ι,{!t{:ι'ι,:rl ',iii{{}i''ΙΤι{t{tt'-
rstiitrlrl'1l; τι';
"ΙΙ{}{,}-

Iηg ι\ι,ι,l'nλι:ιτtr;.ι,ιl,ξι,xιilν, ι,;υλι,τιχιll\l, ε1ιιρι:i,{:.]\;*


. it}r,ιlxι.l* ?"t'jζ, l}{}t:ιι.i: i3ι:.ιs1ιε]ι.iu}r-r- xιt'i T'ι;'*!,g,y',i; λογιrl1jεlι;
λι,τιαμr,ιxι}ι, ,i ι:ι,ξιlι:ιli,ι.χ{-lγ γ"(ιτΙlγΟμL(i;]ι, ιΙ;.ι,1 ε1l:ιλι;ιrτi-
",rι': ι; tΙ l'ltl t t ι,ι ll, ξt {:ιlι'n
σεL τι:ι:ι: Τ,li ι:riγ1ρι}lJ |] i.ι:τι:ριιlγφrιιpiιl i'iι:ι'i 'ιιl"i. τii i,q l1-
,Γ:xι
*|ξ iιr,{}{:ι.,.lrΤ.ιι]T tu'i:E γ-tιt }{ilL11ι1}ι,ιxι.ζ ιi;ι'ιι:τ ι,g, -
.,Α1,
ι11l
{'{',i{'l"i,ι:;{lι]l ι-lτιl ts"1tlλ.ιι.ιr:ιιιl ιl.i:τι:il τιl i: πr:ρ1r{}εiιt;-
πλdιlr,, μ.ι,γιi}'ιl 1ιι1φ*ι τi:i υυξητ,1*:,1; J{ι:υ ιiq',ι.:jιi, *.ιr.1t, ΤΟi e πτii.; "ι ι,li,
ιil,τιiα (.t.t'ιi i\7ι i:xτιlεj .i,:;
ι:ιiρ *τεp{}U ;τ'i'"'"ι.l'ι{siιlι., Τil{ ι:ι,i.i'ι:.iιι:τιxilι
etετεφιiΤ} |.[{Ιll i:ιεξ*γιjT{lι, }4ι}ι- τι:t-, ,γ. {*ι,ι:τι-:μlii- ιιE.,i ;τι.rοι.7tlTιt1 ιiijxι'.:i,i.'l ,η δυι,ιrτιiτi1τιl
1ιxi1; trι.ι.x1;.{ιιlτιl-.i.id ι:r,ε'ιi:.t1{. *rt ιiι,rrψ,ι.μ{:}ιi1 ι.l,τr.:i,ιilι *,,,,- ι,ιi fi,,,{..l.;1τι.:ζι,,, t]ql.iι}Γlα- iπι1ι;ιι}1}ιrιiΤι.tiι, :Τι.;ili ,ξ; ,<i:πc,ι,ι.l-
δειιι τιilιi {}Τr,1l, x{,$irι,τι',:r:l1 τi1; ie.lτι:ψιιJγ*{'x{1,iι:.,; τ,ι,:i: χ{}l *
|ιι.1j{]}]ζ}? Τγll; iι:τ ι:1:ι x i1g ι.3Ι.ιr:τrl1ι }ll;" ,*,εil, ι,ι,'.x]i.ρι i.αιι {|sι.l'-
n,iι,1r11gl.[1 {i.,,ιι,,.{,': 'ιtι"t τ,]ι Γ{:Ι'*{irι:ιxιιliιi1; *τι,,,ιj
}ιt] i*''iτι:i,i"ι}.l!l{'Ι* \,ι1Τ.{Jι {.ι1ιι;s; ι;τ.ι:i:i ιlτc":7(}LJ{ ; r{;τι;i,ιαtrι1iι
ξ πιlιιt |ii}ι,1 t}ι:-
ψiαι: :tι-rιιl{ Lt;Τi}ι-}ιjΙ \,.ι'i i}χι:{-,,',.Γ ι.:iiiιι:ι}i,{,:i.1',.',{ι'}t*
.Jιj{i.,i, T ι} tj γιl'i i1 qjt:l.ι'lj.ι;,l li ι} ι,:ι]{1,'l.1ιιι*,l1 τ i1ζ .τ1iι'lιii.l
ΥιJ",,L},{i] it.:"ιιlμiιl y,ιι;i:ii τi; s:ι:i:1τi.μ.:ιlι,; π.ι,li, i:xιi7;1,.1l{}i:. ]{?l; j,
- lι{{rΤt

Υry{ι τii *t'γ-{l,r,τirl; τιli: qfi {J -,ι{l.i l


Φμιi 1"t': ii,ψ"γr': τ{;r, .,ξζ{{}
r

**
:
Η,Π-"l"{i1ιι]{l1.ιι"l.ι,.l.'ξιiιt.ι,Σxι':τ.;..fι,ιii1:t'lι,,.}.;jlπnlιii1t1ιl
i.'"i."t".!t'i ι'}';',."ι ,1Ι-{iι}:,:Ι}.il.ιι:ι.ιi, i;τ,ι,,"ι,ι.ιi,1j.i.iιl'l τιi ν:;τι.lι.i-

φι:Ι l,ι; l'd'ζ$.lτι.Ι lι: ιqlψiιr i:.'|., i'ι,:ι'*'.: τ, ιi :qilι-


"ι.
{.}
{r, 'Ι|.{'.,ι'",ι7${}ιιtι-r
τLy"g τιiiι, ''Β\7{U{/.L]tr,{
11i"ε1ι}rι''l Σι,,l.Γi'τ,, Ι"?..'ιL*,,ιι-ι"rμι .'l"':τi-
(lrlx' ,}.d -i:l-τι-.*,ε*
Γ"1i;.ql{,}t:.ι J-ι:iιτιiiiτιι: { Ρι-rι t.fi*|{}1 |'' ιιi,,l.\,^',,?.-,*
sτ{IT}] $ιi.ii'ιι"lγριleριx.rl 'ηd.f'r.ζE.\iltιι'!1}"rι.ιlι, τι.i.*;1i7ι'l.i1:ι3\,' *ι:v.q*
ι,τι":γ ",,*fιrl *'x,iι ι:.ι:τιl". τt',l. ir1τ,1"il't.ΙΤ{,l- ,l"ιt"{,.^}ιι':.l.ιi.
l't-l.1.1'1 "l-i.i

γvιι:1ι'r;iι{}11-/l\,Τι:i'-i:is;t'..tι'i{'{'1'v1".ιiπ,ιlιε.ιιirl:ι
{}i ι;]iγ7ιli}\,}} iι:τιl1:ι r'.}./L}{t{Γ'iι:. y.ιrr*;ic \'ι|J. i.l1r.i,{J.'iill, ,.,'
T.{,"
*l1;ιι..
Διil, {Jιi Exι,ιιι,i,l,ιr: ;{ι:8ι ι::aιiτtr{jι).,,t}:τιι:q jτi]Οi,1-,i.q:rfiχ,
$εωgri: pιiiλi',ε':l, ι,,rι,ι,φiirlλι?,,(l γ(l" iitrι1ιι,iγι.i .:,i1 i1ια'οτιx.:l
flγ{tγV{:}Ο1i 1i ιιiq {:Ι{,1 {1jιli'l"iδιrg.
^Ο μιir,clq λι'iγ1lq :τ,ιlιj {}ει'ii-
ρ1lσ{t ι:xιlπ1ιt Ο ι,ιr T,(1 γ"{i.ι't..s ι;Ιγι.rι, γτι\. Υ{i κr'izr:δι,i;{.: τi
.l'{,!\!ti|'
1ιxοφι.i \,{'!t. xιrι,ι;iζ 1ιι1 T(ι:,,ι:i1ιι,:l,ι-x i.lτι,ιl, l.;ιι,iγ',τ,*,
γiι {]1,iγ711Jι"lτ tlι-"lι,ι , i,γι,x α.ι11λLΤΙ;ι}Τ ι.ιt\ ε;ιι1ε[LIl]ι{i1 1ιlφi; .i,uγ,-
3[${}}.Γ/i:ι,:μlι1\,{..:"}.ζ r,ιi' ./'i't7#,γι:εΙ τrlv iι'':{r.tτt,:1,lz,ii τ,,ι,;

o*,'.Hir,ιr 1, γι|{.'.l" ι:iixιli.t,1 υπι:{)*.αr j i1 ιix.',ιi:τtit{'t.,i{{.{ΤιIη :1{t.*


,,i\,\,,
φαilε*.r] :ιε,l'i ι: .ιl*{j*,iιJι:Τι}( *"tr't}i'.ι,{l'ι:γι.:,q" ι:i ιl{Jι'iηttι.i
tt:ρfι-ι:';, χ,{,Ιi."{;tιiτ,εμι,r ;*ι,iilει,ιl τι-,li: iιiιιiι, τιli: 1\]" i*ει-iτι:-
ii*it i,-ιr.ι}1}\,i,'υι.ll.l.l, \.t..ι il1Jli;,Τι,ψιi-l1ι1;{}ι"lιiι, ι:τrl ιι1ti.{riμ l1 ,r''i,{'ιΤι,'ι.ι,
,q.iιl
δαu.ll, ι1ει, ι:y"ι::ι:ι, πi'liψ'l1 ξlγι.}t]iLr αxι;l,ιl.1,τι ι'.iτιii τι'lυ
l.t{iΤ{.li{t}*ιiΤ{:fi,-ι,ItJμιι-: i:>,,, Ι."ιrtTi xαl; irl.i,ιι.},{ l l,1Τi}iJi:ii l,ι'i ι..μiιr'i-
t.ι,ι.:lJι,,Ι η ι:xι,:.ι1ll,1 i:τι:

ιtt't 1l r/'tE'1rl.rszι:ι:ι\
τι:* χiι-
i1 "l'1;}ι''τLγ'1,1 i ιlτοψι ι:}$ι:-ι1: i11,1
1, l't}
7',ι.}
;''{}
Τ-
t Λtlιιi1ι ιιι γι ri τrjι' h,!t!fi?.
tΙΤt.ι T l'i4!{
ιl
l}* lψ{}5.

Ο Γ]{};\IJ"Ι."lΣ Ι9
',ΙΞqι7
Γrιξli
ffi
lli{{l jτι}ιi ι.ri,iixτ ι:\ι:ι {]τηl; ι,;τιrpι:i.}'iδιl lιι] ιJ. τι:i p.
Ll,,.,,,
I

f Χι.ι1ΙΤr\l Γιlι:ιi.lτ γrιt τιrυ


,,

1ιιι:" *υl.:iτr.1- 1ιι.τιlii: Σι-;.{:τιι1.,. {J'i


{] l} {{.1ιεΤi'r}{{]\,Τι-Ω1,ια1ιι.:iir, ';l{::'rxris; ι:Ιτι: t:τι:,n.,,,.
1{s-i i:Τ{t\.{l !..r-'t.t'it:l ,}ι1
J,il', ι.aιι:llιιι,l\,{]1l τι:lt': c|ln1i1,7 ',.ξ'.,,L,ιX]l.lιΤ
ι]ι./{} τl]ζ tαΤ{.}ιXy,liζ επιι:τ'tj1ιlΙζ εΙτε εγιο,c ι.lμτ*υ ι:ir,r:ι i:τι zαt}rlι:ιι]T ι7'η επiπτ{*J{}ll ττ1ζ ..γi'u:ιi t'1t'ι{'1; *τρoi1,i.1ιi,
{.y-\,(l,-,Ιι}τ[iiιιΟ|ιατιxrj γ'αi ιlι\ιiξοι}r1 ι:τιi 6αt}iιιi πι:ι: πρι;il- (Jιi ι,ii,ι,r-ι i1 ilι,ιiδειξ:1 τi]ι ιj.,,\,{}LΓ1ζ τηζ <.ι,1ix,,'ρi;i,
ι'\ιi. ,u.ι;

xιl{}ετιlι 1ιιιi fiειι,,pr1τιxll ιipilι.lι\ιrξiι:" 'Απο;ιτfr, r,ιi.llι{ft ,.,.,γiρι:τr.;1:,r1ι


ii{] οτllr, περi:rΤ{1}Οt1 που ι,l (}Τtγι{ι1τιομιι:g ι;l,ιiq
1ιi:-
,'π'ε,,}lοι; (Jjlι{ ιrl,τι,zll τιlgιiμιι;Τp(l /'t':.T{.l.νιiliαη;
i,l; 'ερiυr,.,,,,
τι]:i, οιlλλο^.;ι,xιj.ll, UπΟχιjι.1ιι1ι,ι::l, ατf1v i.υτδρι:ι.lj
1{}ι: ι
, .
,'sγ'i:ii;}
|i αr,ιrδι;ι rst ^/'ε\!τfi|"/'{,t οτιiyιi i.ilq, 1 Ιι,iυι:
,iετι,ι,oi 1.(-ι* Δεγ iii'ι:πιr,l ii1rιυι ι;ε τi θιi lιαζ ιilι1;ι'λrlιiι;ι,
ii1ιιε 1rπι:ρι;Ι r,ιi ,.l',.,'. 1ιιιi. η,}ι,t,ιli,t1-
f{t}t:j-;,ι.γιi ι}ια,δι:ιιtαiα"; qrl} 1ιια; πι:λil γ\J(:]Οτη; ιι'{}ι:διli-ι:γιxi1; .αιt tiειυpr;ΤLy.}-}; 1

{} { }rr:: qqλ,lr"r,ηh{Γ)I ΓijΡΝ{]Σl iι,ιrι i'ιlιTιrr:μγιxι:g 1υξijτ.r}-Οij;,.'.i\d πι.liιιε τqi- πι: rs.".γyιrl'ι'tl ii* τ.ι1 ιi',ι,1λ τι-],tl.i.
"fr'ζ1i'l.'{.ιι:τιxιi ι.}1].l
*/r.:l, ε α.-
-Lι:τι:μιr:rl {iι ιιι,ilοo}ι}i,i-l.',ι xt,; ztιt {}ι.ιιlμτjτιxε11 ιir,τ r'^.{-Λ.!."t.i,;ι;ι{
iiιlfJιιιi. πt.:ιj ;τ{i1lι-,,μrl.φι:ι 1ιιιl
.}ι,,ι,

ι.:τι-,,1ι.li γ"ts.iτiζ ι:i;,,ι:ι,ι'lιιzi::,. ,*i', υsiuι"t.t,t, ποi]. Lτt-


ι,;-r;,,i1111l.,i,'Τ{l-ι τι-i.l'l,πι-li.ιτιxιi:l,π*,* τi; πi"ι.l.tι:ι.i',u.,',. ι:ι ζJξ:.
.ιtfiεh; ι}.1Τilοειq ,ευl
|ιετL{ιι{]1Jτερι,ι*1iι'li tγ'1ψt.l.L;:{-}\iT{rι με i}ιι't-
zt.; γ'r.l't ;Ιι}i.ιΤιι:ιt ιxι.c -Ι-{
δlα*ιx *:κstt:{ γ'rlt φι'ιιι,ι.:1*ιt:\,{'t ποι
τili. ψrΟiJεΤιzι:ιjι iiψι:υg οι1 i'.'xt 1ιι'φιlι:ι ε"τl1,ι]Τl]ιl{',,,,ι':l{'t eι'ιi
"l{J'a{#'T}lρiξi:ι:l," ι]ι,ι,ι.li.ιz},1,*ρc,'1ιιγ tl *:,.ι:tμt'1,ι
πι,δiιr οπu:ζ ι,
:ιι':il ιiπι:πειgri,rr.tι νiι
tγτι1ιl1ι;ι,ι "ιrιi. r,ιi i.lqiοi.ι,γilo:ι,. in, }.,,t.L}σΤ |7(.l" "1ι.ti x,,gιiδι;ιγ1, i1 iι:i,:piιr, f1 "!'\'|s*

/{t"Qfi.r'τljρα, τξ; ιιr,Τ{ΙιιΟι,τερi,ι.l; rlπι:ly. i1q 1rδιφιiξi'o1 ι:τiil,


μ)τε7.}'tγ"1.1 |υιτιr,^r1.,
,Ι];Tιπλιiι-ll,., η ιlψ1r,τιoτοl,ι,',,l ii, i1 qi;'.iu,:ι1.,iE1.
ιiξιlpτιilvτιrι 'eιiιΙ}t: ι1,ι:οιi απιi :tφοολι'rirr'iιi-
.xt.ιi' ιιΟvΟ xι,ιγιi χιΙι)(Ιχτ}l8.,,,,*d:
jΤμ{1.γι{ιιτιxιiτ1'11{'J. εr,ι.l'
γ{}1,1(lεζ xι:t.i τr1r, ι<i.;.τii'..lT'{,J.l> 'iE
πι:ι-: ιiγιlπτr]r':ι:ι.τ.iι αi' ι}ι ιr*
1ι,ποpι;Ι γεi" ιιπ,clι1liγι:ι τl1 yρrjaη του,ii$,:ι,t *i,τ,, τ{.t
"\iγ
i,ιi'".l',{l,, l{ι}tt'f"τ'r1φi[ι:Τ{1t ιiπιi ει:ωτι:ψιzt1 ,ui'.,p.ι.lμι4,iι.r
l'ιιi.
qi{}1}ι]τLγi;, ιi;ιιfiTtl
γιrsι'ι,
ιι-:, ι.reι;δτ1irιlΙxι1ι",,|ιιjτ{lι1{}iΙΤ,jι}-
xιlιr,ιiτ1]1,l.'ζ.
ι;lt;[,{:μιι,1ει διι"lq,.**; γ:zιιil ρι, υμιι:,τιl esztξrlli, i:πι-,lι. t:"i'.i"ι.ν-
l{ατιi τιi ;Ιεpι ι:1'r\y*'lι:\|i} το ιi i:ι;ι'lr,
ilι]l,{i 7{'t"ι{l'.
r.ιυ1ιιii il xφι:ιli\lr:f iξετιrι 1t ri ιξαι
ilΤlj ti;ΤLΟ}l}ιι.ιir,ει ι.:τι1 ιiοzi1ιιιi Τ{}1] γιιi Ο Ν" sii'1: τ'ιszi.ι;" ilε Τ ι'ιιi,1 δ ι;ι:lι,ι:i.iι'y" ι'πιlt$ll
.{}ριι:1lι:ι,εr
ιiπιi ι;ξι.ιμτιiτιrι ιiπι.i τi; {iΤi}jΙιxιii';τi'ι,, i',',. Κ1lι,εt,,ι..ι; γι.'l'i
ιr*τ.ιi- τιi pεt.l1lι,rτι.ι ι:xειμr1; ιi..,γψιiq:ι:r,τιtι ,ιιtyιιυ'
t'ι'' ι.Ιι}ει ξτii.ιιlτιj:l, ι:τljι, πιιi il'"ιψtlt* .qπi}i;tτιι:1ii;ε,.τ.i i-o-.,1.- i{{r; . {ι:1ιι,lυ fjι:iiιlfιι:; ,:ι.i,πi,φιi*ι-rιιtii,.1!fiiιιit,:i;j ι}ει,
zι.1 τι,li: i:ατεr:ι,:ι: t{.l.;Ιιτιli.ιι:1ιι:ri,,i 'l"$.t *;,L, ι-l*τ.-: τιi i,ογιl ιlxοpεi \'{..Ι. iι:yt:μlι:{3ι:Ι iiτr wιzt.:.7ι:ι, {Ιi:τι',; τi,ξ' n,,,*,ii,11{i}-
,jti.]-
i,1ι,lι, δι.ytiεΙ x*i..i.ι,,ιπi'ιiq xι:ιτιy'ι,ζ, " λ,"7'",, ii1ιιιl,; {ιιut l.- .ι,ι1tι,;
αυi.l1τl.1r,:ι,ιi ι.il, ι1ι1i' t.iι1,1g'11i'*ε, π1,ιi,.1γιli:1ιε\,iJJ;
;,{ Τ t:{}ι}{}υγ ι.ξαιφε τ,|./.{,1,εγδιιlq;ι.ι:ι}
ιX]ι:ζ 7,μL Τ r ειI.d.,pno. ..i'ii-
i,i 7οιil,ι: γ.ιι| ,1.{\"l'"l"1\ ιi,l.ιipγιiιrl.-γr;t ι:γlld,'i ^n",,.1'rπιι:ι.:τι;Γ
1ι ιl ι:zτι:ι,ιlΙ{
{iι.Li xι:'ρiαlq r:τil πιiι}iο τιjiv {]1l\,rΙ.{Ι:ε'ιιi-lγ τιi:ri πιii.1,,Οl.ιι - r'tοfiαψιi ι'lγιlι.rφiει.
i..,l,,1i l

xιllι, χιDδiy.ι.,lι, 1ι ι, τiι /'ΟL\,(,\,ιγ'ι.''ζ' πο}.'ι,τιxiq γ.rιt ιli,xclr.,ι:* ι'lilτιit 1,ι :l iiτ ι. iir,ι-ι- tlκιs Tι'.ιt' y-{:\/τ(i ι^l'{jJ'
jι. +
ξli'"tι' i
,Ι.Ια'ο' .
ξrt-
',{:ιοιι11 xι.,ti τrlμ {tτtJ' ι:τiq (rJTΟτι,ιι llιlι, ιι Τ jjζ
it ιxι.q οι:l,*ξxιlι. αι, ciι,ιlcριlpL)ιiυμιιi rst: i'ζ,/'{.t- ιi,ετuι{Οl,τε1ιlγ{Ι; iψιlr-ii'r1-
ιi il,Tιr ξ; τιiι';ιl aτιi ιiι:ι;τι:r:ι .r,ι,: τilζ Lι:τ,ιtpιz,τj;
Τ{t{].Γ{,tτι.γil, εφγιril, αι. xιlιιi iiι:.{}μιi ο υγzi'i1,1'11.1, ι.:i t.{.,,{ιi,lj- li,',i'1iι,,t;
τι:il iiι:ι,l ,l'ι.ι( ιl,xτt'i; ι:i:τi1:., ιiι1'ιiilii ι]Τt!- ι:;,ιl*-ιi τl1q,
{]{:li {1;i}{r\l{:ιtι:ι'l ,{υι:τrrψ
.Γξil11ι{J*'',,],], 1ιι:
ιri:τr-,; τιli, Ντι'ιδιl,.ι 1ιε τei .,.lι*,-
μ''ψ-
,1ι'.iEiiι:ii t τιl Γ; ι']lη, ξιι:1rι:. ""Li:τι.iq ι:i',ι-ιι ι; i'ii.,,{)i γιιl τιii.. ι.l;rι,iι.i n' iiund
"l,ιi γ\|{t}ΓJΤι^/;ζ1 j|1i31,Τιi$1.ltι-]1ιci1,i
πι:δf*.τi1; irsτrlμι,rι.; ιlri\,!tΙ{t}t)t':'i, /,{Lτ11 Τ?,1
Τ{
7;ιill{]ιι{{}${}iι:iτr'ιι fiilili,rrι:ι.l ill; ii:ιi*i:-,.r.t-
γ*rι;':l{ }l ιι*υ- ι'tι t:ιπt;ξtιμτι1t}ι:i ιi,τιi τi; πgiι1rti'E1iι{χτιzε:; 1t{iζ τη; ιεxιi1i.l1 xι:i τι..:i '1-,{:{.}*.Jιi-
#Ιt{.]*jΤι:i,,ιΤι:l'ι:πι:i}l{]1},.;
τι'sι} !ιξ'τLr!ι1tl,Ι{.1:l,t.}ι}, '.Ο;ΙL-i,{ ι,πιι:ii1.ιιrιtiε;ι .i iι:ιιjι ι} \Jτllil]lΤιι:ιιι'lυ '/.*rtiι$*- ιs.τr\ ι,ι.l";,.3
'i Bι:ιiτιrι..ιjj\, ζxι,'i ε"ι,i.-,.rι,
l'i.
sι.ι:τι:n,'1;, γ'tιt, ιi:ει'υE γ1/ftJρiic;1illli xi"ε*:.. i1i,ιlι iii'ι,;.,
.t1
ιι:τιlφiα ι:ι;l,τ.iilε.Ι{'Ιl. ατιi "ιtlγιi..)ιιι\ ι':l11ιεiο Τt.}; '"..i.i
ι1ι:l,ιii.1.li- ,l\\,ιli{-ι.μ{}[]{.r.L
ili.lζ του παφι:λ{'lιil.,τοq Lιε τιi πι,rΟιiι,. Κt"s'τr.ι. τiζ τελει,l- l{J. ατ;ιi ιi;il; iο.iιτ: 'Ιcaιl-Ι:"r;ιt:1-οis Ι,γιltιιi"ιl-
τr;iι'; τρεΙ;- δεxιlιlτiι,ζ, α*τr.1 i1 ι: υι,ιiγΤ ηιj}J iir,τιtxiοτ}lil't. {'ι'{r:ι.luιli|iι,1ι1lrl'ttmrsclt:-nιc:.'t.{ιl}l.}fr{'tιιrlt:
i;t:ρiι:-;q ι:ε δυο (]ll}rt:iιl.: α) Τp{lψ:11διiτ}.ΙΟ{: τi1', x1.iι:iii,ηιiα-
h,,finuiι, ι978, Dιtι,id Ι."l;rJ.ι,eγ,'1,!,,. ('rllιιliIirstl r,'l'Ι:}tl'sItllιsi!ε,l.-
'\u {..'tιr'1ιιil..ι' iu!r: llιc*#riι;ilι,ι' rlf'{'ιιlιilrτιi {'-'iι,ιrιgc",i\ιll,*
tιi{3'.
τι;ι11 "γL,{.ι τi: ι]ι:t,{-l}.t γt\
.χ{1ιiι1;4τ.t.1μι,l τι:ιj Lι:τι'.:ρι(1γι]{.Ι(Γ]ιxι:i: ι}il,ι:, ΙJ1i.ι,Jkl,\,e 1l- ig89, F:.eιl,.]i.. -}aΙlles$]l . !'}.rs,stllt,',,/,.i't'lii,τll1 ι,sl.
{.]γχι:ιφt11ιατι:ι t,ι1 επαl,εri}ιιrτ i::tu}Οε ιlμια1rι1ι,ι-i ,i:αigια 'l-hc
-x{ti {lι!tπr,,tl Ι-rlgit- ι}!..!.tllt-l {..-ιιμirrl{{.ι'l.lι, Ι'}ιrke Ljni\.cl';qiι\.
|lι}{,lJΤΤ]iιιΙτιΙ Τ1l,i χ.{.}l,\.,it,l\,ιxi1; γ"ι.,l't' *ι ιΟ\.Οl{ ι.zτ1; iε:τι:ι:iιlι ΡΓfsS. 1ψψ 1 ιΓ;reιir'ic JΙ11]l*5iJΙ]- 1'ri Λ,fι:'rι:ι7lι;t,.Γ*τ:.,.t-l ti l!1 xι:,-
{.z1:φi*"lι δΙi τi1'ι ιιιrΓlΞιι.:τrzi,g :{,{]ι1Ιιιj1,ι;ιi31 ι:i;,:ι:vλiιι- i,tΤ"t{4tιχι1 i.ει^,'1;41i rι:μ L;ι}::ε.g}r'.lι: z,{tχιτrsiιιrl1,ιtsi;' 'Αfi1i,lo,'-, ι:-
xξE i.οτι::ρi#i,l. Ι"Ι*i'?.{l i:πιl τ'{l. ξr]τη1.ιιlτJ "ι.'i. r:ι:l't.1τl1il11-
ποi: ι1,ε:i,ξ. 999, Γιιiμγιl; .}..Ι
πo
.ε-rlii,,ξ,r]τllι:ε,ιt 1
1l τψ-..',. Βr'ιψ**1' ε.i.i.}lr-l1,,ι,, i;xiτ,:οl1
}{{l,\J ιι;:ι{]$pεοι:ι, it.:τι,,l xιιl,ιι.l'ι,φι.i
1ιι.{iι'i*οiι{i-
*ιiγ iiιjιι,ι.ι iii'ι: τι: δι:r-i1ι ιιi ]til{:..lΤι,iτ.ι:xη;7, i lφ1ii,.
γ"t.i' {Jι,ιιlι-ll1τιxοi, :/'{'l'Qu.^/'τrj1:ιι. ,'Αi,l,ΓΙ. ii,.11υι -1.ιι.!. 'η;
.,.ιι'μιi.ι:rrl
γιxιli: Ι;r.*ιil-ic JiιΙl]*.r(}Ιl, q.'Ρ{l5trnιlιjct.irlSill- ι,i:ιhJ {-'u1ιι:l-ιlt.i-υtic ι,Ι,
nιrμιlδt,ιγιι{}..,
Ι ι:ι:iιiiοi''tu.ι,1 ι\ι,ιlι:l-ιiατ1 τii; i,i'ιi:{.}(j{.t{ iγ- i'.,1ιe Γ;:1:iι:Ιi5Ιl]}}, ,Vi, τι' !."ιι'l'Ι Ιξετ'lι:lι, 14* ( 19$ 4i, rsιi'' j:*q:.
γφι.iιρογταL ι:τri :τι:ιiiο τη; Οχtjτ ι'l'{.l ι,εοτερllζ <<γi,ιi:aοιxi1; ] l. Ιtιlgcι. (.h;.ιl-ιicr, .,.{Jιl;ιιΙ"c ιltιcstiιlι.:s ;ι Ι."Ιιll.ιie ll Whiιc,,.
i]τι){}rΓ}ilζ,,. Ι Ιιlφ,ιi τιl γι:γοr,ιig tiτ ι, '\trsriα ιlt||ιι Slιsrlr;grιl.|.iιi 24 i 1φ93), ι:ι:i,. Ι33 -i,+z
η τεi,ι.ι:i t.ιirl- i.:γιι:,i,ι.Ι] ι]e n W1litc- ..Α Ιlciιlit:ιΙe t.. ,,\ }t*spυl:s* 1ι.l Ι]}t.ιl1.cssιll"
γ"(.l"i Ι.lιιl,j
Τ{]-ι.μιοl/iιtΨT γιι|l, {]χtiτLi{.ιυμιιi 'ιιl't ιrυτι:r,ciμιr,1ι:ri τιilli ''7i'{ι,ι;* Chιii -
tie r.'S j:;ιiιlr. Qιlι,stiΟΠS,;,, ι"iιl ι!ι,!l,!ι ,Srt,rirlηrrlf.'iιl' 2i jφψ5 j,
ι:ιxι"]-ll, xι*ι\ixιιlι: zt'ιi \/{}llι{(rΤι]ι\ι: τιxilι, iτ'Q{J"'l'1ι:i.ιj.}i, ιxπιi .5Ι.J (
ι:ι,i..63-7i}.
:γ lι:τοgιeιr L}; ΟlJιιq,.pι-ιξιilιι.\.,{J" "ιtιt .k i:i,ι:ιε; #Ll\l-
1 2, Bi". Τ il ιJι:ι,ε.',Τ[U{r1
Τι)
{lξxι'ι, zατε,ι}ι.ιLι' οτ{r, fiψit",l1ιr-ιτιxιlT"ll{.r ν.νψιυ's; (J.tiτi.{
τιl* Frιιt: k /ιι: Ι";tl'..rl1l i1 ατE.l: Ι:ιι,ιt
Ι-iιl:ll;,ιt:s}'lr{ι}xιpt.j,}:lιr.tll{/1|ι,t..1i',Ρlιilrl.τrl1lh,ι?'l'..lli.ι.tιl
τi; ι:ιι,ι}ι1αι.ιi 1ιει:εl ι,rπι: Τjj ct:Ι,llτ'l1rη γ"ι',ιi ,,.l,,,,ιiι,.ι3ιiLiε-
Ljlllι,ci.siiι.
Ι.}rs'τ{lt-;rsιttrli!'νlli, Ι:}l.*ss ιli.\lil.gilriii" ΙιlψiΞ' εiι.i'. 8g
{.j}l πι}υ i;πι:xiι,11ι;ι." θr:1ιiξιl ι1ι}ι',l ij\,ι}L,;,"τ,;,,!,' Τιi δι....ii.ι:*...ι,
I

{j Γ1ΟΛtΤΙ-{Σ 2*
-.,\}.,1-i ,l'!it'
Ι*ιij'λι,.lι,J 1ιαρΞιι:Τι.l:\, i}ιι.l.ι,ι]t1Τ{i-l"', il;τιι-l; i, }iι.l.i,- lllιr.tlιs]Ι'\. l'ι,,'ιl/; tr'lil,,,,.i;l.,ll;t ;.\ι}1,,}i\.{J- iJiirι:λιι
-Ι"fψilι: "!-{n,,z-i'ι,ΤΟ\,.,, ιs,f.'
i1.
}.it,lxι-t,;, f1 ιi
e 1iJU{:.
:1ι:r, ti'"', {-l'ιli,t1i)ιjl ,;,.i ".',ι.* Ιiι:ιl.:i,Τιiilxιii.1,iilr,.ι)t-]Τιi.,,ι-ii.]'',.tl'i.ι,iliι.ιι}ιι.Ξι:.}ιt
i]Οli*d o,ι xgιixι;tΤi,ιι "γι{.ι 1ιιr1 iι}ι ι *iτt,*ι,1 ψ,,,f t37"t.:- zι'1; i.ι-:i,ι.,η.i γι.t"i i,1 ι t υτι,: xιli.ιl πιιj |.\,,}ιι,ιι1,' t.ι:ι:.,, ^ιι.t.i. ?:it7''i1.^
sη πυ* α.ποgpεει ιi"xιi ΤΟ..,, ι:Ul,i}i'ιΖ,ι}l :lλοr,ιι:1ι'ιl 'ιι:ιιι-r,t1π.,i"ιτι- 1,ι]Ιιι;τι;,lιi t.i",.ιt.i "τιi iiιι.ii.iιl ι.ι':i: ΙJι:l"l.1. ,.\i:ιic,...,l, -.l.lit, til.i,qill'ι.
:ιιi;γ "ιtιi iι}ε,οi"ογιxιill, tiι.tiιrι{}Τ}lΤι:i*,,, ιi;τιi τtll,'i.:1'ι',..,Q-jiΙ]ι}- s'l. l)r ;'ι |?Ιι,i.l ι' }.t i i
'ι', ;\ ι ; ι,ιii\,i}. \,.υt.sil' 1L}ν{}.
r {

πιlλιi οτι;ι,ιi:γ ιι(ΙΠξι-ι.:τιi:ιii.l, ι.rι,ιri.],l.,i].,,.,


οριαμιiγ{-ι}γ 1-ι, Γ-ιιl .{i't' Ιl1τ rjrι ζ't'τt.ι. ι'ιilτ-ι}.. i'il.' Sιtι.cι: }1ιiΙ.;ιΙi:;i-L,c1i.1t.ι}
Ψyl,,j (]ιιsιlι-itlι:-Ιt,ι:lreι:t:ιι Ιl, F'ιιl,j (t..iιιlι.).
αλλι1 γ'r^'ιi ιi:τιi τli t'lι.,ι,t,yη ι}ιlι:ι1,r11ιi.i11 πι:υ i;e1;iι:,,,,.,.,1. 1i ',\,Ιtit'.\iγlit {jt:ι.rlitιl
xφιτι,xι"l; 1ιι:ρξιι:1l ιξ ?:'q ιτti. τiζ τι:i"ι,,ι:τιl.Ιι.ζ ι}εxα,ι:τ εα. (lιi f
,,,i{rlt'ιi,ιil;, Λι:ι.δι',,(}, llιlιtιlcιl,:,ι:. t,ψ{i (iι}ιιlr.ι. "ιι-;ι ι}ι.lzi1ιιιl
:διαιpι;lvi1οιυ ei,f1-:ιυ-i Tιilι, i.:l.cιlι.iι: .ΙillilιlSι)l']...,,\1,ιιιl;ιΙΙ.,, j. ,:<ir1i;lg λ{iιl-r:Sili.,;. Dii:esii
ii1ιι,"lι 1*ιi Τ.}j*u,ιlxι,',ψl1 <.il ιιι:Τt{1ιι]-
γΤ[:ι}1,ιι:trιιiι },ει'ι iiτι, f] μυ"ψξιι-:τιi,,:l ι-:;+ε ιi,1,i ,iτι,,{Jι:r,ι,,i}.'* Cllιιkι-ιihiιl'Ι1,.. ,.l\,J;ι1.:i ιιΙ.,1ri' \ jιιi:,. ist:ι: Ι*Ιi5ti}l.\,- Sιrilιι1ιι:t;,i1.,,.
1)iι.lεΙf 11ι]c;i .l.'l.i Κ;ιιl:ι \\.ι:υks. ,.s,,ι,i...ll ju, ., J.;e ll:lliisι
ΙTpιixειΤαιl Τ'li "i,ι,ιil1ιtJ ιi{]U, γιιi 1ιιιr ilε*η ;τι':ι.: ι.l,ι,-
^'y'ξtτi"Ι. 5ι;ιt,:ι11lι:il:1". {11.i., ] ,+-5 4' j 5 - 7ιi ilι-ti .q ιi-.l i4 {.!"\',ii,,'li..,,,'l".'1 .ιtι'i'
χt.ι δ υο iιl"i''.ι.!i.ι] ι,δι.{ t'.i ;Τ! ι:} τ.:π t.ι{i.]i''ιiδ:. ι d:
,1

Ι-:1ιι..l.fΙ,1Cr ilΙ.ιl.r5l.,ι,:.g-iliiΙ.-\,Νcllι:ll {ι}:τιιι.;'ι\.|tll..ι'i'qtil itt:ιi |'lsι,


ι:} ι{ιιj 1ι*i.i.ιlli Οχ}}ιι{JΤιχ"Ι1 ι:.ι.τii,r1til.l1 i{i:{li
1ιιi τ{'t4Lιll,τεii- lπ/ι:l,1ll.ι':iιii.i{t}i j.! ("'ilii.!!'{: ιti,ι.ι]i'}iιi.
Lj ,,i. 1i1:::ι,1 Ι:il.rls. 1.J.$δ*,
γ{1{ οxεlμη< γ'at <tμ {;Τ{1}ιι:r,Tι:ο\Ιiι}\:i, ι-,i i:ποΓι-lι 'Υ'ΙΙlu,ll;,
{
"
ι'*,.i:ιι'tι1,i. ι]ι}li{}t:i Ι{tU(l.Τn1,:,,1,,.,,; ι:τιi }"j iι:l-;
'.,lι:i'i.r.1riι}:1',, l)l.':l.
}ιcτ{ITμεποt,ται. ι}ε..ι,tπι,:λι:γl1τι;q,, Τι:ι1 i,ατι,DΟL: ?!.(J',ryLτ{:l'- \\,iιlle ill;ιi. {..vilι,;-λ1iι1..{. {.'''\.t'lt,'τ, .i',,'i (.l:i-,lril'\ t}! .\.i/-Jf,(,ξ i'ι:
ιll
Δεγ ε,πι(jυ[ιιi: γιi ilποδιπυu"l ι]L}l,i:-lL{ι,τi;cfq ι}ιιrι:τiι-
λιαμ,ι.:t,l, I{i,ylι-"lt,ι'lt|Ιιifrl,ι:"ι'(rι1;liι'tli"llt'ι.jι}i\.ι'l.si[\,ι:Ι,1l1iliι'iir
σ, α*τ:i τl1r, ι1l:Τiiιr1ιpτ; πιrφιi τιi t)99' iδιι ιι τ, ιjι./'. i {; 5 - 1 ι} 1
?ειg γεγοt,ιiε ii.1.,7'.i.-,,, Ι .

γ|"ιφαγLαθεΙ
γr"ιi α.υτεζ. 'Επιμr,εi,αl iiμιιrlc ιiτιi ξ;/ι:ηjl()11,(,q'ii,1. ]5. Νi;,"ι:ι (jι.,{)Τι;Ζιi-1, qιΙνJt:,],(Ι}ι(}\'Τει)ι,ιι;1ιιli vtι.i' ,Ιιj1,(;i-lιιl-
i1 ουι,οi,ιxti γ'0.τι7.'ιtι:picl {{ιιε]τ{.,'ιΙ()\,Τ{:Ql,ι,r:μιιiq,, γ.t'l"{.)iι.sTt'l.τ,t.'ιt γilιlψ,{ι,ι. ΙΙερi ι li' tl{.}ι;ιrr; "ιtl'i ι.li,.i:1{'}r-.ιιii.,, σΤ111t, iι:,Ιι,lι:iιl.il, t'i,"π.,
*:1,η ι,ιlf ματC:ζ tiτι.ιl, iiεl, δια.zpili ι -,j1l,. ;ξ{ιi'-ι:ι:l{jιiljΓι{/.
.
ι''lt:'i-' 35.
,${ 1fi. Στιi Ιι){ιl, εiι.i.. "i:.
1'i,, -πp{)τ{Ιγμlεiτω"', xtsis fiιJΥi{pt'lτοi:r,τιrι ι.ι'.τιi; Τι-]ι:,
fiι#οUr,l1 τι:υ Ιi. sliι:τι':y,fr. 1,i}.
}lιlι., r.l'x,ι:r}ι-:iι.lι,ι xμ.:{}l1 ι'}tLζ
UiΙΟ\|Οι.tε}"XiΤ}ζ τi}i 1ι{xp,Ι.ιατιzi1ι iιlτι:1.:ι.(-}.'l{}ili,{;iι'rd l-'τi,ιι}η
αl,αrpι1ρ[iηr, ιr ατ tl.ι,
.#1,1.ιlLι;.' T iiζ
μι:,,,j,,n.,, i'J"ι,{.{'γ l.il' q{
ι-τ ι.

vι:μiξι*. αi,lττ1 τrlι, ιrt,τii,"l1ri:η r; ιixι:iιi., ι,i.ψr,1ι.:[:ι,: ι-r. :τ{J'.'


qοδq:, δε l, αq;ι:ψα il';τr>"ιt''t i]τ |':/'(l Τ ι.l \, ι1ιi.,,, Ι1,ι,ι]},lll;r τι, ι
1 i.
'

οφιι:1lι1νι;ι
Ψ.ρ,; 1ιι. {.l,r,i1.i.'ι::γι]lJ( iiριi1l,{ .ιι:ι'i ι':τ.li διι,ih,l1
ουξητηι:tl. Eυτι:1ιi:q ii1ι ul< τιi r1',ι1.11,u}ιεγ(-) ιiψ,1iΙι: l r,ιi
οπrlviξεiι.
(t) ilγιrr, αgιοτι:ριl ;τ{;ΟΟιιιιομιιi
πιrιi ιi7 υμιil\,ι-:Τil.ι ;,ιiι:ιιl
ι:πβ τrl
,αι:i,εy"ξ
'/'{ιτ'{.1..1γι'λiα
τι],ln,, πιil,τιi λ,li *ι}l1.,,g1 t.:υ
π*Lιτιν't; αγαιliπi.{r}# ιj; 'ιrlt ει:ι,:ι:τρι;({}εt{r(, i\ι!r, ι.1ι, "/,"1i,.l'*
1ιiα πpι.l{Jι;'οl1 r,ιi ll:ιιlι}α}{}{;} clriτ,ii Τll ι:τιrari {iΙi} IJ" {jε-
''''ι;ιiιst-rι tι ι iι;
nτι:Η,ιi i*'i'.*ι τ,tir, {Jι1τ ι::. ατιi x
1
-. ^i,t.ι,ι',,.ι^\τ[ q lj;
ιJ
ι:zτiμι r
1ι: τl(
sιi t,π{ιι't,^i.Οι, ι:τ,l1ι, πgιiΤ{.{{j11
,
πιl.* ιiιιl.τ*πι1jζ]ιl" ι.}Τ l.1.,,

fπιφγλλiι}α ι{Ο1j ιlτηl, εcρη1ιεφιι\α 1"ti }3η1ltl. τη; i- ι,rltιr-


,i:ι:ι,(i{eεq
.','i δ.'.ψuριμιi.lι:ι",.,1ι,
xη;, EΙr,ιlι Cl1J{Iγy.αiι: τi;
μιαg, αξιιii,οl{ll.ζ r.:υξ{τ1l(Jllζ τιiυο γιιl';i l.ι.{:Ταιtιlι,τι,φr,ιl
y,ατ{t6,τ{1ση οαι: γ'txi \{|{'1 Τli ιιι:Τα|{ ι:r,τε$r,ι*. ι::,,ι.ij,rl 1uiφi;
'.ttιΙ, i:,l,ιiγxηr, γιi. τ,ιrιrτi,lΟι}|ιL: τi; ιΙr,vιliι,; xι:ιi i,,iμu; l,;
y'ιtτ{Jφευγου1ιε ι:i
tiιll.ιr,ο*ζ riι,ιr'/{l}.Ι/L{}l-{ ι,*,:. *}/o""
vτiι:ω δτ;i,ι,*δτ1 ttε τιi.., Ν, θι;r:τιlefι iiτι ;ι',sογ',.,ιτ '3,,1iq..,,,-
ι ri
*,o1{.i

ιtδυr:xο}"ι:, γοl,ι1ιο y'.ι,ιi ποi"* xρiι:ι1ιυ L..,7"εΦ.l,til:l. i}


h]ιi
gγlφωl,.rjοιυ ο1rιυq 1:ιξιzri μιi Ττj {}ι1ι::.ιi ,*., ;:'i *.i.,,,,' iιJΙΟ*
.'ilι;Τι-tι{ι}ilτi,.:i,*ι
i,* zp[ι:ιμο
]ιei ι,r1 τιi ι}ιt.ry'ι.ιρι,,,τ..: i:.,] ι':i
lοτι:φιxΟi,,},.,'., Αυτιi τ,ιi ..:xiii'ιi: ι\ι.ι, τι1ιri i,:l, }..i, #ι:ι:τιl-
'nrι xι;.i. {Jι,i,ω τ'il" πιι:τι,ι;ιrl iiτι u.γι,tιιγ'ι1
εr,::.η μt.l1ι:1 τοi
#r i,ογου. 'Απαδει, τι:υ ιrxιrδ,liμιιr.ιr,ιlιl ljΟιl.ι:ι "iιrs"ti'',.i.;,l,,,,.,.r,.,,.
τη! χQι,τιχilζ ιι{l"sξι{j1'ιy,ilζ πιlριiι}(]ιJ}lζ iοi: ιi iδιι:,; ι:πι-
xαλιiiτr:ι. Καμιιri οι;ξrlτrlΟ1l δι1*,, ι,ir,ιtι .i,ι.i..,ιi.{l.i
ιil, ιiιl'ι-:iξι;.
τ{iι ιτεi {JTι,γ|Liιτιι,:1lι.lil;, (.ιxιs ιl.,ι:tι}|ιιlli; γ.ι;t ir-1:ι.lι7,,,l.:*. ιι.

13, ΑJ*,τ ('*l Iiι.iicιls, .,.1,q{f ill.νι {:} r l'ν ! tΙl r'stl {: l.lii,'l;iΙ.,.|,,{,,f.il.t ; ιΙ
Cri{it1ιtι''., ;\{lι.ι\ιr..{,.l- }.,ι,:Ι it1. Ι,:.ι,Sl, 1 9ψ{} γtl'i ".Ι'.-:l.l".'.
1-."igt.:|ιii:.
)ffi

Ο Ι1ΟΛΙJ'Ι-lΣ 2

il