You are on page 1of 1

MGA SULIRANIN SA EDUKASYON NG MODERNONG PANAHON:

KORELASYON NG DISTANSYA NG ESTUDYANTE SA

PAARALAN AT NG AKADEMIKONG PAGGANAP

Isang Pananaliksik

Bilang Katuparan ng Pangangailangan sa Asignaturang

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t-ibang teksto tungo sa Pananaliksik

Awa-ao, Kathleen Pearl


Cinco, Ace Peter
Nacinopa, Gerald
Regis, Ethan Harold G.
Tolibas, Cathy Kate

Grade 11- Mango

Pebrero, 2019