You are on page 1of 13
TINH Uy_VINH PHUC DANG CONG SAN VIET NAM Vinh Phiic, ngay thang 4 néim 2019 as LOI CAU HOI CUOC THI TiM HIEU h Phiic va Vinh Phic hge tp, lam theo tw twéng, ao dire, phong cach Hé Chi Minh" nam 2019 (C4u 1: Hay cho biét vai nét khai quit vé lich sit hinh thanh tinh Vinh Phuc? Ge - Tinh Vinh Phiic duge thanh lap ngay 12/02/1950, trén eo sé hop nhat tinh Vinh Yén va tinh Phic Yén voi dign tich khi hgp nhat 1a 1.715km’, dan s6 47 van ngudi (tinh Vinh Yén duge thanh Ip ngay 29/12/1899, tinh Phic Yén duge thanh lap ngay 06/10/1901). - Thang 2/1968 tinh Vinh Phic hop nhét véi tinh Phi Tho thanh tinh Vinh Pha. - Thang 11/1996 Quéc hoi khod IX ra Nghi dinh téch tinh Vinh Phé thanh 2 tinh Vinh Phiic va Phi Tho. Tinh Vinh Phic tai lap va di vao hoat dng tir ngiy 01/01/1997 véi 6 don vj hinh chinh tryc thuge 1a thj x Vinh Yén va 5 hu: Linh, Tam Dao, Vinh Tudng, Lap Thach, Yén Lac. + Thang 9/1998, Chinh phd ra Nghj dinh s6 36/ND-CP chia téch huyén Tam io thinh 2 huyén Tam Duong va Binh Xuyé + Thang 8/1999, Chinh phi ra Nghj dinh sé 72/ND-CP diéu chinh, mé réng thj x4 Vinh Yén trén co sé s4p nh§p thj tran Tam Duong, thén Lai Son thuge xa Thanh Van va khu Déi Son thuge x4 Van Hoi cla huyén Tam Duong vao thi xi Vinh Yén, + Ngay 09/12/2003, Chinh phi ra Nehi dinh s6 153/2003/ND-CP thanh 1gp thi xd Phiie Yén va huygn Tam Bao méi. + Nagay 01/12/2006, Chinh phi ra Nehi dinh s6 146/2006/ND-CP thinh lap thanh phé Vinh Yén. +Negay 20/5/2008, Quée hoi khod XII ban hanh Nabi q 008/QH 12 vé vige diéu chinh dja gidi hanh chinh thanh phé Ha N6i va mét sé tinh c6 lién quan. Toan bé huyén Mé Linh sap nhap vé thanh phd Ha Noi. + Ngay 23/12/2008, Chinh phi ra Nghi dinh sé 09/ND-CP vé viée diéu chinh dja gi6i hinh chinh huyén Lap Thach dé thinh lap huyén Song Lé. Huyén L&p Thach duge tach thanh hai huyén Lép Thach va Song Lo. ~ Sau nhiéu lan thay di dja gidi hanh chinh, tinh Vinh Phic hign c6 dién tich ty nhién 1a 1.236,5 km’. Tinh c6 9 don vj hanh chinh bio gdm 02 thénh phd: Vinh Yén, Phite Yén va 07 huyén: Lap Thach, Tam Duong, Vinh Tudng, Yén Lac. Tam Do, Binh Xuyén va Séng Lé voi 137 xa, phurdng, thi trdn. C4u 2; Chai tich HS Chi Minh da bao nhiéu Hin vé thim va lam vige tai Vinh Phuc? Thoi gian, béi canh lich sit? Goi tra loi: Trong suét eugc dai hoat ding céch mang, Cho tich H8 Chi Minh da 8 Lan vé thiim, lam vige v6i Dang bé va nhan dan Vinh Phuc. Luu ¥: Khéng ké 02 ln Béc vé thiim va lam viée & ede dia ‘Phuong hién nay thuge dia ban thanh phd Ha Noi 1.1. Lan thit nhdt, Béc vé thim céng tring xéy dung Khu nghi mét Tam Dao. Thoi gian: Ngay 19/5/1955 Boi canh: > Sau khi cuge khdng chién chéng thye dan Phap thing Igi (1954), du nam 1955, Chinh phi da giao nhiém vu tai thiét Khu nghi mat Tam Dao. ~ Ngay 19/5/1955, Bac dén tham, kiém tra, dng vién can b9, ‘cng nhan vién dang ngay dém han gin vét thuong chién tranh trén khu nghi mat Tam Dao. ~ Sau khi tham hoi, dng vien anh chj em ky su, edn b9, eéng nhan dang thi ‘céng trén céng trutmg, Bc cin din: “Tam Dao phai x4y dung sao cho xtmg dang 1a khu nghi mat do ching ta lam nén trén déng hoang tan ca chién tranh, lam séng lai nhimg vé dep ma thién nhién da ban ting cho con ngudi”. 1.2, Lin thie hai, Bac tham va chic tét hin dan thon Yen Dinh (