You are on page 1of 22

Keuzedeel Leidinggeven

Keuzedeel: K0061

https://kwalificaties.s-
bb.nl/Details/Index/1900?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%2
6AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26C
ohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dleidinggeven

Marijke Lampaert 1
Inhoudsopgave

Deel 1 Informatie over het keuzedeel

Hoofdstuk 1 Wat ga je leren en doen en waarom

Hoofdstuk 2 Hoe ga je leren en werken

Deel 2 Aan de slag

Hoofdstuk 3 Projectmatig werken aan je project


3.1 denk fase: Initiatiefase/Definitiefase/Ontwerpfase
3.2 doe fase: Voorlichtingsavond met borrel
3.2 doe fase: Voorbereidingsfase en Realisatiefase

Deel 3 Examenopdrachten

Bijlage:
Lesmateriaal projectmatig werken
Initiatiefase/Definitiefase/Ontwerpfase/Voorbereidingsfase en Realisatiefase

Marijke Lampaert 2
Deel 1

Informatie over het keuzedeel

Marijke Lampaert 3
Hoofdstuk 1 Wat ga je leren en doen en waarom
Voor dit keuzedeel gaan jullie aan een project werken waarbij jullie aan elkaar leidinggeven;
jullie gaan een intern evenement organiseren voor school: jullie eigen meerdaagse
studiereis.

Belang van het keuzedeel

Dit keuzedeel helpt je om leren omgaan met alle aspecten die met projectmatig werken te
maken hebben, om te gaan, in een leidinggevende capaciteit. Daarbij leer je een evenement
te organiseren voor een interne opdrachtgever.
 Plannen en organiseren van werkzaamheden
 Veredelen van werkzaamheden
 Aansturen van je collega’s en zelf meewerken
 Communiceren met collega’s en medewerkers

Het keuzedeel is dus van belang voor studenten die later binnen hun functie willen
doorgroeien naar een leidinggevende functie, bijvoorbeeld als purser of front
officemanager.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Je werkt veel zelfstandig. Je maakt met je team eigen keuzes en leert om die keuzes te
onderbouwen en te verantwoorden naar je opdrachtgever/leidinggevende. In dit geval zijn
dat het Laurentius College als opdrachtgever en je docent als leidinggevende.

Je bent verantwoordelijk voor:

 Goede inventarisatie van de wensen van de opdrachtgever


 Kwaliteit
 Plan van aanpak
 Uitvoering
 Overleg met de leidinggevende en opdrachtgever kosten die gemaakt worden
 Gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk van je collega’s: als team zijn jullie
samen verantwoordelijk
 Aansturing van je collega’s

Marijke Lampaert 4
Vakkennis en vaardigheden waar je aan gaat werken

De beginnend beroepsbeoefenaar:
 heeft kennis van organisatie- en overlegstructuren in relatie tot zijn
werkzaamheden
 heeft kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. het werken met
medewerkers/personeel §
 kan begeleidingsmethodieken toepassen
 kan communicatieve vaardigheden toepassen: luisteren, samenvatten en
doorvragen § kan doelstellingen SMART formuleren
 kan evaluatievaardigheden toepassen
 kan feedbackvaardigheden toepassen § kan gesprekstechnieken toepassen
 kan (introductie)programma's opstellen (doel, inhoud en duur)
 kan motivatietechnieken toepassen
 kan oplossingen bedenken voor vraagstukken gerelateerd aan zijn leidinggevende
functie
 kan reflecteren op zijn werkwijze

Als bonus ook nog:

1. Leert vaktaal m.b.t. het organiseren van evenementen.

Marijke Lampaert 5
2. Leert over verschillende soorten interne evenementen.
3. Leert over van het proces van evenementenplanning.
4. Leert dat je risico’s tegenkomt en hoe je die af kunt dekken.
5. Kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve
van tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer,
documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en mobiel dataverkeer.
6. Kan begrotingen voor evenementen opstellen, budgetten bijhouden en
plattegronden en werktekeningen interpreteren.

Dit zijn handige vaardigheden waarmee jij je later in een leidinggevende rol binnen de
luchtvaart- en hospitalitybranche mee kan profileren!

Marijke Lampaert 6
Hoofdstuk 2 Hoe ga je leren en werken
Jullie gaan een project uitvoeren: jullie gaan een intern evenement organiseren dat jullie
echt gaan uitvoeren. Het wordt jullie eigen studiereis.

Dit doen jullie zelfstandig in stappen, die wij als opdrachtgever en leidinggevende steeds
controleren, zoals dat binnen een bedrijf ook echt gebeurt. Jullie als studenten hebben een
taakverdeling en sturen elkaar aan waar nodig om zo leidinggevende competenties op te
doen en te oefenen.

Met wie werk je samen

 Je klasgenoten: dit zijn je teamleden


 Je docent: hij/zij is de leidinggevende
 De opdrachtgever: het Laurentius College, in de vorm van de directie/Laura van Dijk

Welke hulp kan je verwachten van je docent/leidinggevende

 Iedere lesdag wordt gezamenlijk met de klas en docent gestart


 Daar bespreken we de voortgang en wat er die dag moet gebeuren: werkoverleg of
briefing dus
 Tijdens het werkoverleg/de briefing kan je al je vragen stellen en hulp vragen
 Het is handig om een lijstje bij te houden met vragen
 Tijdens het zelfstandig werken kan je je docent/leidinggevende steeds per mail of
app of telefoon bereiken
 Aan het einde van de dag geef je per mail een kort verslag van de dag volgens een
vast format.
 Feedback op al je examenopdrachten

Format Verslag van de dag

Wat was je planning


In bullet points vermelden graag

Wie heeft welke taak uitgevoerd?


Taak + naam
Wat is niet gelukt
In bullet points graag

Problemen die je bent tegengekomen


en hebt opgelost
In bullet points probleem en oplossing
Wat wil volgende lesdag doen en
bereiken
In bullet points graag

Marijke Lampaert 7
Eventuele vragen en opmerkingen

Het project: de studiereis

 Organisatie van de internationale studiereis voor je klas


 Voorlichtingsavond met borrel voor jullie ouders
 Pitch over je studiereis aan de opdrachtgever
 Het uitvoeren en begeleiden van de studiereis
 Evalueren van de voorlichtingsavond en de studiereis

Projectmatig werken

Jullie gaan projectmatig in 6 stappen werken aan de studiereis volgens de 6 fases van
projectmatig werken.

Per fase leveren jullie steeds een product in.


Bij het hoofdstuk “examen” vinden jullie een checklist dat steeds door de leidinggevende
afgetekend moet worden.

De fases van projectmatig werken

Er zijn 6 fases die jullie doorlopen om jullie reis en voorlichtingsavond met borrel te
organiseren. Ze zijn verdeeld in denkfases en doe fases. Dit onderscheid is belangrijk voor
Deel 2 Aan de slag.

1. Initiatiefase waarin je een startnotitie maakt om te laten zien wat je ongeveer van
plan bent en waarom. Denkfase
2. Definitiefase waarin je een projectplan maakt: dit is de uitbreiding op se startnotitie
met wensen en eisen en planning en taakverdeling. Denkfase
3. Ontwerpfase waarin je op creatieve wijze je studiereis ontwerpt en bedenkt. Denk
fase
4. Voorbereidingsfase waarin je start met de uitvoering van je project. Van denken
naar doen met een plan van aanpak. Je organiseert hier de reis. Doe fase
5. Realisatiefase: Showtime! Jullie gaan op reis. Doe fase
6. Nazorgfase: hier bieden jullie de ondersteuning aan de opdrachtgever om het
project zonder jullie nog een keer uit kan voeren. Dit gaan jullie echter NIET doen.

Lesmateriaal

Voor iedere fase hebben jullie duidelijk lesmateriaal, dit krijgen jullie tijdens de les.

Marijke Lampaert 8
Kerntaken en werkprocessen van het keuzedeel Leidinggeven K0061

Jullie werken aan de onderstaande kerntaken en werkprocessen die bij het keuzedeel
Leidinggeven horen.

D1-K1-W1: Plant en verdeelt de werkzaamheden

De beginnend beroepsbeoefenaar brengt in kaart welke werkzaamheden uitgevoerd


moeten worden, wat de eisen aan de werkzaamheden zijn en welke capaciteit beschikbaar
is. In voorkomende situaties beschrijft hij dit in een projectplan. Hij maakt een planning voor
de inzet van medewerkers, verdeelt de taken, maakt inzichtelijk wat de prioriteiten zijn en
kent waar nodig ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe. Hij bespreekt
knelpunten met zijn leidinggevende en bedenkt oplossingen, zelfstandig of samen met zijn
leidinggevende, en bepaalt de capaciteit die nodig is voor de uit te voeren werkzaamheden.
Hij communiceert de planning en taakverdeling aan zijn leidinggevende, beantwoordt
vragen en past de planning/taakverdeling aan wanneer daartoe aanleiding is.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- houdt effectief rekening met gestelde (rand)voorwaarden zoals tijd, kosten en


beschikbaarheid van materiaal en medewerkers;
- signaleert tijdig (mogelijke) knelpunten;
- formuleert realistische en doeltreffende oplossingen voor knelpunten of problemen;
- anticipeert tijdig op veranderingen die van invloed zijn op de planning;
- is realistisch in het bepalen van de benodigde capaciteit;
- communiceert helder en doelgericht;
- werkt nauwgezet volgens richtlijnen, protocollen en gebruiken van de organisatie.

De onderliggende competenties zijn:

 Beslissen en activiteiten initiëren,


 Plannen en organiseren,
 Formuleren en rapporteren,
 Presenteren,
 Vakdeskundigheid toepassen,
 Instructies en procedures opvolgen

Resultaat

Er is een reële planning en taakverdeling. Er is voldoende capaciteit - kwantitatief en


kwalitatief - voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Marijke Lampaert 9
D1-K1-W2: Stuurt medewerkers aan (in projecten)

De beginnend beroepsbeoefenaar informeert en instrueert de medewerkers over de te


verrichten taken, prioriteiten, productiviteitsnormen, kwaliteitsnormen, de planning en de
taakverdeling, de te behalen resultaten en/of projecten vooraf aan de werkzaamheden
(mogelijk in een (project)bijeenkomst. Hij biedt de medewerkers ruimte om vragen te
stellen en te reageren. Hij ziet erop toe dat de medewerkers de werkzaamheden uitvoeren
volgens procedures, werkinstructies en/of de afspraken. Tijdens de werkzaamheden stuurt
hij bij door aanvullende informatie of extra instructie te geven, werkzaamheden anders te
organiseren of door andere maatregelen te treffen.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- geeft duidelijke informatie en instructies;


- spreekt medewerkers consequent en helder aan op afwijkingen;
- checkt doelgericht en regelmatig of de informatie en instructies juist zijn overgekomen;
- en kwaliteitsnormen uitvoeren.

De onderliggende competenties zijn:


 Aansturen,
 Kwaliteit leveren,
 Formuleren en rapporteren

Resultaat

De werkzaamheden verlopen efficiënt en effectief.

D1-K1-W3: Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden

De beginnend beroepsbeoefenaar staat de (nieuwe) medewerker(s) bij op de werkvloer. Hij


geeft de medewerker(s) inzicht hoe werkzaamheden optimaal uitgevoerd kunnen worden.
Hij observeert de medewerkers en signaleert wie (extra) ondersteuning nodig heeft en
voorziet daarin. Hij stimuleert medewerkers zelf stappen of initiatief te nemen om zich
verder te ontwikkelen. Hij geeft feedback aan de medewerkers over de uitvoering van de
werkzaamheden: wat gaat goed en wat kan beter of anders. Wanneer een medewerker een
andere aanpak nodig heeft, dan doet hij daartoe voorstellen, bijvoorbeeld extra begeleiding,
scholing of verandering van taken. In voorkomende situaties werkt hij nieuwe medewerker
in, zorgt voor een introductieplan en inwerkschema en/of laat hij een medewerker een
(nieuwe) medewerker begeleiden. Hij monitort het proces van inwerken en biedt waar
nodig ondersteuning.

Marijke Lampaert 10
Resultaat

De medewerkers zijn op passende wijze begeleid. Voor nieuwe medewerkers is er een


passend introductieplan en inwerkschema.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- volgt de werkuitvoering door de medewerkers zorgvuldig;


- Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
- geeft duidelijke adviezen voor verandering van werkwijze, introductieplan en scholing;
- stemt zijn wijze van begeleiden af op het individu;
- volgt actief de begeleiding die hij heeft gedelegeerd;
- deelt zijn expertise actief met de medewerkers.

De onderliggende competenties zijn:

 Begeleiden,
 Overtuigen en beïnvloeden,
 Vakdeskundigheid toepassen

D1-K1-W4: Wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg)

De beginnend beroepsbeoefenaar bespreekt de werkuitvoering in zijn team. Hij informeert


het team over actuele en toekomstige in- en externe ontwikkelingen. Hij vraagt en geeft
feedback op (de resultaten van) de werkuitvoering. Hij geeft ruimte om vragen te stellen,
bevordert interactie, geeft instructies over werkuitvoering, maakt afspraken en legt deze
vast. In voorkomende situaties neemt de leidinggevende de organisatie van het werkoverleg
op zich: hij plant bijeenkomsten, organiseert en bereidt de bijeenkomst voor, leidt het
werkoverleg en zorgt voor verslaglegging.

Resultaat

De medewerkers zijn op de hoogte van actuele zaken die van invloed zijn op de
werkuitvoering. Er is informatie uitgewisseld over de werkuitvoering.

Gedrag

De beginnend beroepsbeoefenaar:

- inventariseert actief noodzakelijke en relevante onderwerpen voor het werkoverleg;


- stimuleert medewerkers actief te participeren in het werkoverleg;
- informeert medewerkers volledig;

Marijke Lampaert 11
- formuleert afspraken eenduidig;
- werkt nauwgezet volgens richtlijnen, protocollen en gebruiken van de organisatie.

De onderliggende competenties zijn:

 Samenwerken en overleggen,
 Beslissen en activiteiten initiëren,
 Formuleren en rapporteren,
 Instructies en procedures opvolgen

Marijke Lampaert 12
Deel 2

Aan de slag

Marijke Lampaert 13
Hoofdstuk 3 Projectmatig werken aan je project
Voordat je aan de slag gaat: eerst lezen dan doen!

3.1 Denkfase
FASE 1 Initiatie Fase: eerste overleg met de interne opdrachtgever
&
Fase 2 Definitie Fase: projectplan maken met eisen en wensen onderzoek
&
Fase 3 Ontwerpfase

Wat gaan jullie doen

 Eerste brainstormsessie en nadenken over jullie eindproduct: de studiereis met


voorlichtingsavond met borrel.
 Een gesprek voeren met de opdrachtgever om te achterhalen wat haar wensen
precies zijn.
 De uitkomst van het gesprek verwerk je in een rapport.
 Een ontwerpvoorstel maken: hoe zien de reis en de voorlichtingsavond eruit: wat ga
je doen en wanneer.
 Een risicoanalyse maken: nadenken over wat er mis kan gaan en dat voorkomen!
 Hoe je dat doet, zie je terug in het lesmateriaal.

Hoe ga je te werk?
 Lees het lesmateriaal en de opdrachten eerst
 Maak dan de opdrachten
 Stel vragen aan je docent waar nodig
 Lever aan het einde van de dag je verslag van de dag op
 Sla al je werk op, op een plek waar je het niet kwijt kan raken. Google drive.
Dropbox, je i-cloud enz.

Lesmateriaal

Deel 1 van dit document: Informatie over het keuzedeel


Initiatie Fase: lesmateriaal met informatie en opdrachten
Definitie Fase: lesmateriaal met opdrachten
Ontwerpfase: lesmateriaal met opdrachten

Resultaat met eindproduct

 Alle noodzakelijke informatie is tijdens het gesprek boven tafel gekomen. Voorgelegde afspraken passen in principe binnen de mogelijkheden van de

Marijke Lampaert 14
organisatie/afdeling.
 Een goed ontwerp (wat je gaat doen tijdens de reis en de voorlichtingsavond)
waarmee jullie aan de slag kunnen in de Voorbereidingsfase.

In te leveren producten

Uit Initiatie Fase:


 Opdracht 3, pg. 7: de startnotitie.

Uit Definitie Fase:


 Opdracht 6, pg 8: afspraken over samenwerken
 Opdracht 7, pg. 9: eisen en wensenonderzoek (met Laura van Dijk)
 Opdracht 8, pg. 11: grove planning (TIP: het lesrooster aanhouden; aanpassen mag
maar uitlopen niet!)
 Opdracht 9, pg, 13: beheersing projectplan, lees de instructies op pagina 12
 Opdracht 10, pg 15: het Projectplan. Let op: dit is een combinatie van alle
bovenstaande opdrachten uit Initiatie Fase en Definitie Fase. Je hoeft ze dus alleen
maar in een document te bundelen en je kan het inleveren!

Uit de Ontwerpfase:
 Opdracht 11, pg 7: je ontwerp ideeën voor de studiereis en de voorlichtingsavond
Dus waarheen, wat, hoe, verblijf, vervoer, programma enz.
 Opdracht 12, pg 9: de risicoanalyse: ellende voorkomen

Competenties waar je aan werkt

1. Samenwerken en overleggen,
2. Formuleren en rapporteren
3. Plannen
4. Beheersen van risico’s
5. Creatief denken en werken

Hierna is het tijd voor de doe fase!

Marijke Lampaert 15
3.2 Doe fase

Aanvullende voor de voorlichtingsavond met borrel

Tijdens de en voor de voorlichtingsavond met borrel, hebben jullie aanvullende opdrachten


die meetellen voor je eindresultaat.

Resultaat

Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd.
 - Een


geactualiseerd draaiboek.
 - Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke
kosten opgelost of er zijn realistische oplossingsvoorstellen gedaan.

Geschikte dienstverleners/cateringbedrijven zijn in kaart gebracht.
 - Met het gekozen


cateringbedrijf zijn tijdig duidelijke afspraken gemaakt. - Een geactualiseerd draaiboek.

Medewerkers zijn geïnformeerd over hun taken en over aandachtspunten in het kader van
arbeidsveiligheid.
 - Praktische problemen tijdens het evenement zijn opgelost.
 - De
logistieke kant van het evenement is geëvalueerd en de bevindingen zijn samengevat in een
evaluatierapport.

Lesmateriaal & hulp docenten

Voor dit onderdeel is geen lesmateriaal.

Jullie mogen natuurlijk altijd om hulp vragen

Hoe ga je te werk?
 Lees de opdrachten eerst.
 Voer ze dan pas uit.
 Stel vragen aan je docent waar nodig.
 Lever na de voorlichtingsavond het draaiboek en het evaluatieverslag in.
 Sla al je werk op, op een plek waar je het niet kwijt kan raken (Google drive,
Dropbox, je i-cloud enz.).

Wat gaan jullie doen


 Planning maken voor de ouderavond
 Uitnodiging voor ouders en docenten maken
 Draaiboek voor de ouderavond zelf

Marijke Lampaert 16
 Catering voorstel (wat te eten en te drinken)
 Budget voor de avond
 Ruimte op de avond zelf inrichten
 Audiovisuele apparatuur regelen
 Evt. medewerkers voor de catering regelen of kiezen om het zelf te doen
 Voortgang van de voorlichtingsavond en borrel tijdens de avond zelf bewaken en
leiding geven aan elkaar
 Eventuele problemen oplossen
 Evaluatie verslag na afloop aan de hand van draaiboek

In te leveren producten

1. Het draaiboek: voor een voorbeeld format zie pg 7+8 van Realisatiefase maar je kan
ook op zoek naar een voorbeeld van een draaiboek op internet)
2. Het evaluatieverslag volgens de STARR-methode over jouw rol als leidinggevende

Eisen aan het evaluatieverslag:

 Volgens de STARR-methode.
 2 verslagen/ 1 A4 per verslag
 Kies voor het eerste verslag uit wat goed ging
 Kies voor het tweede verslag uit iets dat minder goed ging

Competenties

1. Aansturen,
2. Formuleren en rapporteren,
3. Plannen en organiseren,
4. Instructies en procedures opvolgen,
5. Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
6. Samenwerken en overleggen.

3.3
Fase 4 Voorbereidingsfase Fase: start met uitvoering en plan van aanpak
&
Fase 5 Realisatiefase: Show time! Jullie gaan op reis

Wat gaan jullie doen


 Een plan van aanpak maken

Marijke Lampaert 17
 Checklist maken van alle middelen die jullie nodig hebben: vervoer, onderkomen
enz. voor de reis en de voorlichtingsavond met borrel
inkopen/bestellen/boeken/reserveren
 Alle middelen die jullie nodig hebben (vervoer, onderkomen enz. ) voor de reis en de
voorlichtingsavond met borrel inkopen/bestellen/boeken
 Een draaiboek per dag maken voor de reis

Lesmateriaal

Voorbereidingsfase: lesmateriaal met opdrachten


Realisatiefase: lesmateriaal met opdrachten

Hoe ga je te werk?
 Lees het lesmateriaal en de opdrachten eerst
 Maak dan de opdrachten
 Stel vragen aan je docent waar nodig
 Lever aan het einde van de dag je verslag van de dag op
 Sla al je werk op, op een plek waar je het niet kwijt kan raken. Google drive.
Dropbox, je i-cloud enz.

Resultaat met eindproduct

 Een georganiseerde en uitgevoerde reis


 Een georganiseerde en uitgevoerde voorlichtingsavond met borrel

In te leveren producten

Uit Voorbereidingsfase:
 Opdracht 14, pg 5: plan van aanpak
 Opdracht 17, pg 7 met uitleg op pg 7 (zie onder Stap 2)
 Een draaiboek per dag van de reis: voor een voorbeeld format zie pg 7+8 van
Realisatiefase
 Een lijst met adressen van de te bezoeken onderdelen tijdens de reis,
accommodatie, vervoerders enz. Kortom: een lijst met gegevens van alle mensen,
organisaties en instanties die jullie betalen/inhuren/boeken/reserveren voor de
gehele studiereis.

Uit Realisatiefase:
 Opdracht 19, pg 4: maak een checklist om, naast je draaiboek, mee op reis te nemen
 Opdracht 20, pg 4: ga op reis en geniet! Eventueel een kaartje sturen naar school
voor de achterblijvers is leuk!

Welke hulp kan je krijgen

Marijke Lampaert 18
Op pagina 9, onder “Rol van projectleider: het project beheersen”, staat beschreven wie het
hele proces bewaakt.
Dit kan de docent als leidinggevende voor jullie doen.
Jullie kunnen er ook voor kiezen om dit zelf te doen of zelf te doen onder begeleiding van de
docent.

LET OP: het is belangrijk dat iedereen hier heel nauwkeurig en op tijd werkt, dat jullie goede
afspraken maken en weten wie wat doet. In deze fase geven jullie veel geld uit namelijk!

Competenties waar je aan werkt

1. Aansturen,
2. Formuleren en rapporteren,
3. Plannen en organiseren,
4. Instructies en procedures opvolgen,
5. Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten
6. Samenwerken en overleggen.

Marijke Lampaert 19
Deel 3

Examenopdrachten

Marijke Lampaert 20
Examenopdrachten

De examenopdrachten die jullie moeten inleveren zijn de in te leveren producten van de:

 Initiatiefase
 Definitiefase
 Ontwerpfase
 Voorbereidingsfase
 Realisatiefase

Hieronder volgt het overzicht

Alle opdrachten moeten ingeleverd zijn, aan het einde van iedere fase. Dan heb je voor de
studiereis je examenopdrachten af!

Uit Initiatie Fase:


 Opdracht 3, pg. 7: de startnotitie.

Uit Definitie Fase:


 Opdracht 6, pg 8: afspraken over samenwerken
 Opdracht 7, pg. 9: eisen en wensenonderzoek (met Laura van Dijk)
 Opdracht 8, pg. 11: grove planning (TIP: het lesrooster aanhouden; aanpassen mag
maar uitlopen niet!)
 Opdracht 9, pg, 13: beheersing projectplan, lees de instructies op pagina 12
 Opdracht 10, pg 15: het Projectplan. Let op: dit is een combinatie van alle
bovenstaande opdrachten uit Initiatie Fase en Definitie Fase. Je hoeft ze dus alleen
maar in een document te bundelen en je kan het inleveren!

Uit de Ontwerpfase:
 Opdracht 11, pg 7: je ontwerp ideeën voor de studiereis en de voorlichtingsavond
Dus waarheen, wat, hoe, verblijf, vervoer, programma enz.
 Opdracht 12, pg 9: de risicoanalyse: ellende voorkomen

Voor de voorlichtingsavond met borrel:

 Het draaiboek: voor een voorbeeld format zie pg 7+8 van Realisatiefase maar je kan
ook op zoek naar een voorbeeld van een draaiboek op internet)
 Het evaluatieverslag volgens de STARR-methode over jouw rol als leidinggevende

Eisen aan het evaluatieverslag:

 Volgens de STARR-methode.
 2 verslagen/ 1 A4 per verslag
 Kies voor het eerste verslag uit wat goed ging
 Kies voor het tweede verslag uit iets dat minder goed ging
Marijke Lampaert 21
Uit Voorbereidingsfase:
 Opdracht 14, pg 5: plan van aanpak
 Opdracht 17, pg 7 met uitleg op pg 7 (zie onder Stap 2)
 Een draaiboek per dag van de reis: voor een voorbeeld format zie pg 7+8 van
Realisatiefase
 Een lijst met adressen van de te bezoeken onderdelen tijdens de reis,
accommodatie, vervoerders enz. Kortom: een lijst met gegevens van alle mensen,
organisaties en instanties die jullie betalen/inhuren/boeken/reserveren voor de
gehele studiereis.

Uit Realisatiefase:
 Opdracht 19, pg 4: maak een checklist om, naast je draaiboek, mee op reis te nemen
 Opdracht 20, pg 4: ga op reis en geniet! Eventueel een kaartje sturen naar school
voor de achterblijvers is leuk!

Marijke Lampaert 22