You are on page 1of 4

RESUM AJUDES IVC TEATRE 2019

MODALITATS

PRODUCCIÓ

ACAMPADA LLIURE. Estrena abans del 30 de novembre 2019.


a. Ajudes a la Producció de teatre. Producció, inclosa l’estrena (abans del 20 de febrere
de 2020). MÁX 40.000 €.

GIRA

LES 7 DIFERÈNCIES. Bolos fins al 30 de novembre 2019.


b. Ajudes a gires. Exhibició i distribució d’un màx de 3 muntatges. Tractament preferent
els estrenats després de l’01 de gener 2016. 25.000 €
a. Igualada. 7d (2018) 1
b. Murcia. 7d 1
c. Gijón. El fill (febrer 2016) 1
d. Teatre Micalet. El fill. 4 funcions

- PROJECTE DE GIRA: 6 i 30 representacions fora de la Comunitat Valenciana.


I complementàriament, entre 2 i 10 funcions a la C.V.
En una mateixa sala. Fins al 30% de l’ajuda concedida en estes funcions de la cv.

ESTIMACIÓ GIRA:
1.- Igualada. 7d (1)
2.- Micalet. El fill. (4)
3.- Gijón. El fill (1)
4.- Múrcia. 7Dif (1)

5.- resta de funcions de la comunitat valenciana que NO són de la gira de la diputació,


és a dir, menys Llíria. ??

6.5.2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA.

Ajudes a la producció.

a.- Model projecte detallat de l’activitat. Amb fitxa artística, etc.


b.- Model de memòria trajectòria professional i gestió de l’any 2018, é sa dir,
produccions i gires del 2018.
- informe sobre contractacions artístiques 2018

c. Pressupostos amb model de fitxa pressupostària

Ajudes a gires
a.- model projecte de l’activitat: un resum del projecte per a cada un dels
espectacles proposats per a fer les gires.
b.- model memòria de la trajectòria: NO ESPECIFICA DE QUIN O QUINS O QUANTS
ANYS.
- activitats artísties: produccions i gires
- informe sobre contractacions artístiques i de tècnics.
C.- Model Pressupost detallat. Una fitxa diferent per a cada espectacle.
d.- autorització autors sgae

CRITERIS DE VALORACIÓ

2.2. producció

2.2.1. DEL PROJECTE ES VALORARÀ: Màx. 60. Mínim 30.

1.- - congruència (trajectòria de la cia. i coherència en l’evolució i trajectòria dramatúrgica i


d’investigació escènica i vinculació amb allò social), projecció (Madrid, Festival Otoño) i
rellevància artística. Màx. 10 punts.

- autoria valenciana . 2 punts addicionals (sense superar els 10 màx).


Participació de la dona . 2 punts addicionals. (sense superar els 10 màx). Autoria, tècniques,
protagonistes, temes vinculats a la dona i la paritat de gènere.

2- contribució a la creació i el foment de públics (públic amb diversitat funcional.


Accessibilitat. Dossier didàctic i programa de fàcil lectura. Xarrades amb el públic i vinculació
amb associacions de persones amb discapacitat auditiva, visual i intel·lectual) i gèneres
escènics específics (teatre social, inclusió social ????) . Màx 10 punts.

3.- Nombre d’intèrprets. Màx. 15 punts. (2 punts per intèrpret). Total 8 intèrprets. 16 punts.

4.- Equip artístic. Màx. 7 punts.


5.- Idioma de la producció en valencià. 8 punts.
6.- Viabilitat econòmica. Màx. 10 punts.

2.2.2. DE LA TRAJECTÒRIA ARTÍSTICA ES VALORARÀ: Màx. 20 punts.


1.- contractacions any 2018. Màx. 10 punts.
1 punt per cada 150 dies cotitzats
- trajectòria artística de la empresa. Estabilitat, solvència i repercussió dels projctes
anteriors. D’autònoma a cooperativa. Premi ivc. Taller el fill. Altrs projectes. Estrena a Madrid
al Festival de Otoño. Màx. 5 punts
- antiguitat de l’empresa. 5 punts màxim. 0,2 punts per any (JUSTIFICAR BÉ QUE
L’EMPRESA ÉS LA MATEIXA, I PER TANT, 19 ANYS, EL 2020 ES FARÀ EL 20É ANIVERSARI).

2.2.3. MEMÒRIA ACTIVITATS ANY 2017 i 2018. Màx. 20 punts. DIU ANY ANTERIOR I 2
EXERCICIS ANTERIORS. ACLARIR-HO SI ÉS UN O DOS !!!!!!
. funcions a la c.v. màx. 5 punts màx
- funcions a la resta de l’estat. 10 punts màx
- estranger. 5 punts.

2.3. GIRA

DE CADA OBRA FER UN PROJECTE: EL FILL, 7 DIFERÈNCIES.

2.3.1. Del projecte. Màx. 50 i mín 30.

- núm. Funcions a la cv. 0,33 per funció . màx 5.


- núm. Funcions a la resta de l’estat. 0,5 per funció. Màx. 10 punts
- congruència, projecció i rellevància artística. Màx. 7 punts. Subratllar la mostra
d’igualada, continuïtat a Múrcia, taller de el fill.
- autoria viva valenciana. 1 punt més.
- presència dona i temàtica de dona. 1 punt més
- contribució creació i foment públic i gèneres escènics específics. Màx. 5 punts.
Nombre d’intperprets. Fins a un màx de 15. 2 punts per intèrpret.
- Ús del valencià en la gira. Màx. 8 punts. GIRA PER LA C.V. SÍ. GIRA A CATALUNYA
SÍ.
- viabilitat econòmica... màx. 10 punts.

2.3.2. De la trajectòria artística i de gestió. Màx. 20 punts.

- contractacions art i tèc del 2018. Criteris (igual que anterior)


- dies cotitzats, estabilitat i repercussió anterior, antiguitat.

2.3.3. De la memòria artística del 2018. Màx. 20 punts .

- núm. Funcions a la cv. Màx. 5 punts. (0,1 punts per fució)


- núm. Funcions a la resta de l’estat (0,2 punts per funció.). màx 10
a l’estanger. 5 punts.
SI LA SUMA DE LES AJUDES SUPERA ELS 60.000 EUROS S’HAURÀ DE FER UN
INFORME AUDITORIA ESPECÍFIC DE CADA MODALITAT. QUE S’HAURIA D’INCLOURE EN EL
PRESSUPOST DE DESPESES !!!!!! ES PODRIA INCLOURE COM A DESPESA JUSTIFICABLE !!!

JUSTIFICACIÓ.

LES PERSONES FÍSIQUES O SOCIS DE L’ENTITAT, que retribuïsuene els seus serveis,
poden justificar en directes o indirectes fins a un 25 % de l’import total del projecte.