You are on page 1of 9

DETALYADONG BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN II

I. LAYUNIN: Naihahambing ang epekto sa pamilya at sa komunidad ng pagsunod at


hindi pagsunod sa mga alituntunin (sa paghahanda sa kalamidad)

II. PAKSANG ARALIN: Epekto sa Pamilya at sa Komunidad ng pagsunod at hindi


pagsunod sa mga alituntunin
Sanggunian: Araling Panlipunan Patnubay ng Guro pp. 244-247
Kagamitan: larawan, manila paper, marker
Pagpapahalaga: Pagsunod sa mga alituntunin

III. PAMAMARAAN

GAWAING GURO GAWAING MAG-AARAL

A. Panimulang gawain
1. Pagbati
Magandang umaga mga bata! Magandang umaga po Ma’am!

Kumusta kayo? Maayos lng po.

Ang pangalan ko ay Angel May Balenario.


Pwedi nyo akong tawagin na Ma’am Angel
o Ma’am Balenario.
2. Balik Aral
Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin
ang ating leksyon kahapun.
Ilabas ang inyong takdang aralin sa Araling
Panlipunan.

Kilalanin ang sumusunod na mga


basura.
Isulat ang M kung ang bagay ay
nabubulok at I kung hindi nabubulok.
1. balat ng saging
2. bote ng yakult
3. plastik ng kendi 1.M
4. tuyong dahon 2.I
3.I

3. Pangganyak 4.M

(Pagpakita ng larawan tungkol sa


paghahanda sa kalamidad.)

Opo/hindi

Itanong:
Anu ang nakikita ninyo sa larawan?
Anu ang napapansin ninyong ginagawa ng
mga bata?
Guro at mga bata.
Bakit kaya nakalinya sila palabas ng
kanilang silid? Nakalinya sa labas ng silid aralan.

B. Panlinang na Gawain Dahil nagkalindol.

1. Paglalahad
(Pagpakita ng iba’t ibang mga larawan
tungkol sa pagsunod sa paghahanda kung
may kalamidad at pag-usapan ito.)
A B

Ano kayang kalamidad ang nagyayari sa


unang larawan?

Anu naman ang sa ikalawang mga


larawan?
Lindol
Anong kalamidad ang sa pangatlong mga
larawan?
Baha

2. Pagtatalakay
Tingnan natin ulit ang unang dalawang
Sunog
larawan. Alin sa dalawang larawan ang
dapat nating sundin?

Bakit dapat sundin ang larawan A. Saan ba


dapat pumunta habang lumilindol?
Larawan A.

At pagkatapos ng lindol, ano ang dapat


gawin?

Sa ilalim ng matibay na mesa.

Ano kaya ang magyayari kapag hindi natin


sinunod ang alituntunin kapag may lindol?

Lumabas ng bahay o paaralan at pumunta


sa mas ligtas na lugar na malayo sa mga
Tama. Alin naman sa dalawang larawan na
gusali.
ito ang dapat nating sundin kung may
baha?

Maaaring matumba at mabagsakan ng


matitigas na bagay.
Alin naman ang hindi dapat sundin kung
may baha.

Larawan A.
Ano ang mangyayari sa isang pamilya kung
hindi sila umalis sa kanilang komunidad na
may baha.

Larawan B.
Dito naman tayo sa sunog. Alin sa
dalawang larawan ang dapat sundin?

Ano ba ang ginawa ng bata na dapat Maaaring magkasakit, malunod.


nating sundin pag may sunog?

Tama, dapat talagang iligtas ang sarili.


Ano kaya ang mangyayari kapag inuna pa
Larawan A.
natin ang mga gamit na iligtas.
Tungkol saan ang mga larawan sa hanay
A?
Tumatakbo palabas ng bahay.

Tungkol saan ang mga larawan sa hanay


B?
Maaaring hindi na makalabas at masunog.

3. Pangkatang Gawain
(Hatiin ang klase sa tatlo at ibigay ang
activity card.)
Pagsunod sa alituntunin.
Bago tayo magsimula ano-ano ang
dapat gawin ng bawat grupo?

Hindi pagsunod sa alituntunin.


Magaling! Bibigyan ko kayo ng tatlong
minuto na matapos ang inyong gawain.
Kung tapos na, samasama kayong
pumalakpak bilang hudyat na tapos na
kayo. Pwedi na kayong magsimula.

UNANG GRUPO
Ipaskil sa tamang hanay mga larawan. Pagpili ng leader,reporter at secretary.
Gawin ng tahimik ang activity.

Epekto sa pagsunod Epekto ng hindi


sa alituntunin kung pagsunod sa
may lindol alintuntunin kung
may lindol
IKALAWANG GRUPO (Ginagawa ang kanilang gawain).
A B

Panuto: Bilugan ang letra ng tamang sagot.


1. Anong kalamidad ang nasa larawan?
a. Sunog b. Lindol c. Baha
2. Alin sa mga larawan ang dapat sundin?
a. larawan A b. larawan B c. wala sa
nabanggit
3. Ano ang tamang gawin kapag
nasusunog na ang bahay?
a. Manatili sa loob ng bahay
b. Iligtas ang sarili
c. Iligtas ang mga gamit
4. Dapat sundin ang mga alituntunin sa
paghahanda sa sunog upang hindi
mapahamak.
(Ginagawa ang kanilang gawain).
A. tama B. mali c. tama at mali

IKATATLONG PANGKAT
Bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Manatili sa ilalim ng matibay na
_______ kapag may lindol.
A.
B. lamesa
C. aparador
2. Kung may bagyo, manatili sa ________.
A. loob ng bahay.
B. gitna ng palayan
C. ilalim ng kahoy
3. Ang unang gagawin kapag may sunog
ay__________.
A. pagligtas sa mga gamit
B. pagligtas sa sarili
C. pagligtas sa kapitbahay (Ginagawa ang kanilang gawain).
4. Kailangan na pumunta sa ________ na
lugar kapag may baha.
A. mababa
B. patag
C. Mataas

3. Pagbabalita
Dahil tapos na ang lahat, ngayon
pakinggan natin ang tagapagbalita ng
unang grupo. Kapag may nagsasalita sa
harap, ano ang dapat gawin?

Bigyan natin ng Deonesia clap ang unang


grupo.

Ngayon pakinggan naman natin ang


tagapagbalita ng ikalawang grupo.

Tama!.Bigyan naman natin ang ikalawang


grupo ng limang palakpak at isigaw ang
ahooo!ahooo!ahooo!
Pakinggan naman natin ang ikatatlong
grupo.

Makinig sa nagsasalita sa harap.


Bigyan natin ang ikatatlong grupo ng
fireworks clap.
(Ibinabalita ang gawa ng kanilang grupo)
(Pagwawasto sa mga sagot ng mga bata).

(Palakpakan ang nakakuha ng mataas na


(Ginagawa ang deonesia clap).
puntos).

5. Paglalahat
(Ibinabalita ang gawa ng kanilang grupo)
Sa anong hanay ang dapat nating sundin?
Hanay A o sa hanay B?
Ano-ano ang mga epekto kapag hindi natin
sinusunod ang mga alituntunin sa (Ginagawa ang palakpak)
paghahanda sa kalamidad tulad ng:
Lindol
Baha
(Ibinabalita ang gawa ng kanilang grupo)
sunog

C. Pangwakas na Gawain
(Ginagawa ang fireworks clap).
1. Paglalapat
(Ipagawa sa mga bata ang Earthquake
drill).
Gagawin natin ngayon ang isa sa mga
paghahanda kapag may kalamidad. Ito ay
ang earthquake drill.

Iisipin natin na lumilindol ngayon.

Wala ng lindol.

2. Pagpapahalaga
Ngayon ano ang dapat nating gawin upang
hindi tayo mapahamak sa kahit anong
kalamidad na darating sa ating Mabagsakan ng matitigas na bagay.
komunidad?
Malunod sa baha
Masunog
Mahalaga ba na sumunod tayo sa mga
alituntunin sa paghahanda sa kalamidad?

Ano ang mangyayari sa pamilya kapag


hindi sumunod sa mga alituntunin sa
paghahanda sa kalamidad?

(Ginagawa ang drop,cover and hold.)


(Nakalinya palabas ng silid)

Pagsunod sa mga alituntunin sa


paghahanda sa kalamidad.

Opo.

Mapapahamak sila.

IV. PAGTATAYA
Panuto: Isulat ang letra ng tamang sagot.
1. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng HINDI pagsunod sa mga alituntunin kapag
may lindol?
A. B. C.

2. Kung susunod ang bawat pamilya sa alituntunin kung may baha, ano ang
mangyayari?
A. Marami ang mamamatay
B. May magkakasakit
C. Maging ligtas ang pamilya
3. Ang hindi pagsunod sa alituntunin sa oras ng kalamidad ay _____________.
A. Makadudulot ng sakuna
B. Makabubuti sa pamilya at komunidad
C. Maging maayos ang komunidad
4. Nakarinig ng balita ang pamilya Santos at napag-alaman nila na may malakas na
bagyong paparating at maaaring guguho ang lupa sa kanilang lugar . Ano ang dapat
nilang gawin?
A. Manatili sa loob ng bahay.
B.

ML-

V. TAKDANG ARALIN
Sabihin sa mga bata na magpatulong sa mga magulang sa paggawa ng takdang aralin.

Gumuhit ng isang halimbawa ng pagsunod sa mga alintuntunin sa paghahanda sa


kalamidad at isang halimbawa sa paglabag sa alituntunin. Iguhit ito sa blagkong papel.

PREPARED BY:
ANGEL MAY T. BALENARIO
Teacher Applicant