You are on page 1of 14

ေးမးခြန္းး: ေးနာက္ဆး

ံ းးြတ္အ်ိ တတ္က္္ ေေရာဖက္္း ေဳ ြက္မားေးး ောၾက္ားြက္အရ မည္မည္းအ

ရာမားး ဖစ္ပက္လမ
်ိ ္းမည္နည္းး။

ေအး ဖ: ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာအခ်န္်ို ုငု
့ ္ပတ္သက္္၍ သမၼာက္်မ္ုားစာထဲတတ္င္ ေုုျပာၾက္ာခ်က္အျ မာားအျပာား

ရ်ိသည္။ သမၼာက္်မု ်ိ ရ ုသာ က္်မု


္ ားစာတ္စအ ု ပလံုုားတတ္င္ေ ္ ားစာအပ်ာားသည္ အမ်ာားအာားုျဖင္ု ့ ေုနာက္ဆု
ံ ုား

ခ်န်ိာ် ားက္်ိ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ထ်ိေပရာဖက္ာ် ားအာားလံုုားက္်ိ ေအက္ာငအထည္ေုဖာု္ုျခင္ုားု ုင္ု ့ အသ်ိ

အမတ္္ုျပဳုျခင္ုားသည္ အတလနခက္သ
ခဲ ည္။ ေုအာက္က္ြင္ေုဖာု္ုျပထာားေုသာ အခ်က္အလက္အခ်႕တ္
်ိ ဳ ု်ိ႕ သည္

သမၼာက္်မု
္ ားစာထဲတတ္င္ ေုနာက္ဆု
ံ ုားခ်န်ိာ် ား ုင္ုပတ္
့ သ က္္၍ သမၼာက္်မ္ုားစာထဲတတ္င္ ေုဖာု္ုျပထာား

သည္ုအတ္
့ ု်ိငု
္ ား အက္်ဥ္ုားခ်ံုု
ဳ ား၍ေုဖာု္ုျပထာားုျခင္ုားုျဖစသ ည္။

ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုား အခ်န္ နြ်ိ င္ ခရစ္ေုတ္ာု္က္ ဒတ္်ိေေမမားုျခင္ုားက္်ိခံေေ
ူ ုသာ ေံုၾက္ည္သူအာားလံုုားက္်ိ

ေေလာက္မ ဖေ္ာားပါလ်ိ
မ္ုမည္
့ (၁သက္္ ၄ား၁၃-၁၈၊ ေ၁က္ာ ၁၅ား၅၁-၅၄)။ခရစ္ေုတ္ာု္၏တ္ရာားစ်ီ

ရင္ုျခင္ုားပလႅင္ေုတ္ာု္တတ္င္ ေံုၾက္ည္သူမ်ာားသည္ ေေလာက္တတ္င္ အသက္္ငစရ န္ ဥင္


ြ လပ္ေုဆာငခဲ ့
်ိ ရ ည္ုျဖစသ ည္။ သ်ိေ႕သာု္
ေုသာေုက္ာင္ုားမႈက္သ်ိလာ် ား ုင္ု ့ သစၥရ်ိုျခင္ုားအတတ္က္္ ဆေုပား/ဒဏ္ေုပားစနစ္မ

ထ်ိတ္ရာားစ်ီရင္ုျခင္ုားသည္ ထာ၀ရက္ာလအတတ္က္္ မဟတ္္ေုပ။ သူတ္ု်ိ႕၏နာခံုျခင္ုားု ုင္ု ့

လပ္ေုဆာငခက္
် ္ မ်ာားအတတ္က္သာ တ္ရာားစ်ီရင္ုျခငားု္ ုျဖစသ ည္ ( ေ၁က္ာ ၃ား၁၁-၁၅၊ ေေက္ာ ၅ား၁၀)။

အ ုု်ီခရစ္ ( ေုတ္ာသာားရဲ) သည္ တ္နခု်ိ ားအာဏာရရ်ိလာၿပ်ီား၊ ဣေသရလလူမားမ်


် ်ိ ာဳ ား ုင္ုခ့ နစ္ု ုစ္

အတတ္က္ပဋဥ
်ိ ာဥာခ်
စ ပခဳ ် ပဆဳ ုု်ိလမ
်ိ ု
္ မည္
့ (ဒံေုေလ ၉ားေ၇)။ ထ်ိခနစ္ု ုစကာလက္်ိ “ေုဘားဒဏႀက္်ီား က္ာလ” ဟ

သ်ိရသည္။ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလတတ္င္ ထ်ိတ္လန္႕စရာေုက္ာင္ုားေုသာစစစပမ


ဲ ်ာား၊ အစာေုရ စာေုခါင္ုားပါားမႈမ်ာား၊

က္ာလနာေုဘားမ်ာား ုင္ု ့ သဘာေ၀ဘားအ ုရာော် ား ုျဖစလာပါလ်ိမ္ုမည္


့ ။ ဘရာားသခငက

အျပစြရာားုျပဳေုသာသူမ်ာား၊ ဆ်ိားတသမ္ုားေုသာသူမ်ာား ုင္ု ့ ေုက္ာက္ကစ


် ္ေုသာသူမ်ာား ေအပၚ

သူ၏အမ်က္္ေုဒါသက္်ိ တသန္ုားေုလာင္ုားမည္ုျဖစသ ည္။ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလသည္ Apocalypse ေု

ခၚျမင္ုားစ်ီားေုောက္််ၤုာုားေုလားေုောက္္ေုပၚလာေုသာအခ်န္်ို ုင္ု ့ တ္ရာားစ်ီရင္ုျခင္ုား တ္ံဆပ


်ိ ၊္

တ္ံပ်ိား ုင္ု ့ မခက္ဖလာား ခနစခုတသန္ုားေုလာင္ုားေုသာအခ်န္ နြ်ိ င္ အဆံုုားသတ္ပါလ်ိမု


္ မည္
့ ။

ခနစ္ု ုစရ သံုုားု ုစစခေ


ဲ အတ္ာအတတ္င္ုား၊ အ ုု်ီခရ စသ ည္ ဣေသရလလူမားမ်
် ်ိ ာဳ ား ုင္ု ့ ၿင်ိမ္ုားခ်မ္ုားေုရားပဋ်ိ
ညာဥာခ်
စ ပခဳ ် ပဆဳ ုု်ိၿပ်ီား၊ ထ်ိစာခ်ပကဳ ်ိ ု ခ်ားေုဖာက္
်ိ ဳ က ာ စစစပဆ
ဲ င္ု ု ုဲပါလ်ိမ္ုမည္
့ ။ အ ုု်ီခရ စက “အတလန္ ညစညမ္ုားေုသာ

လပ္ေုဆာငႈ” တ္စခုက္်ိ ုျပဳပါလ်ိမ္ုမည္


့ ။ သူသည္ မ်ိမ်ိ႐ပပံုက္်ိ ေုေ႐ရလငၿမ႕ဗ်ိ
်ိ ဳ မာန္ ေုတ္ာု္ထတဲ တ္င္

တ္ည္ေုဆာက္ကာ လူေုတတ္႕က္်ိက္်ိားတက္ေ္ေုစပါလ်ိမ္ုမည္
့ ( ဒံေုေလ ၉ားေ၇။ ေသက္္ ေား၃-၁၀)။

ထ်ိဗ်ိမာန္ေုတ္ာု္သည္ ုျပနလည္ြည္ေုဆာက္္မည္ုဗ်ိ့ မာန္ေုတ္ာု္ုျဖစသ ည္။ ခနစ္ု ုစရ ေုနာက္္

ဆံုုားသံုုားု ုစစခသ
ဲ ည္ “ႀက္်ီားမာားေုသာ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ” (ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၇ား၁၄) ု ုင္ု ့ “ောက္ပ္၏အမ်ား၌်ိ ဳ

အမႈေုရာက္္ေုသာေုန႕ရက္္” (ေုေရမ်ိ ၃၀ား၇) ဟ သ်ိရသည္။

ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလခနစ္ု ုစက ု နဆု


ံ ုားတသာားေုသာအခ်န္ နြ်ိ င္ အ ုု်ီခရ စသ ည္ ေုေ႐ရလငၿမ႕တတ္င္
်ိ ဳ

ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာစစစပဆ
ဲ င္ု မုုဲပါလ်ိမု
္ မည္
့ ။ ၄င္ုားက္်ိ ေအမဂဒနစစစပဟ
ဲ သ်ိရသည္။ ခရစ္ေုတ္ာု္သည္ တ္

ဖန္ုျပနလာ၍ အ ုု်ီခရစ္ု ုင္ု၄င္


့ ုား၏စစ္ု်ိ လာ် ားက္်ိ ဖ်က္ဆား်ီ ပါလ်ိမ္ုမည္
့ ။ သူတ္ု်ိ႕က္်ိ ငရဲမ်ီားအု်ိငသ
ထဲ ႕ပစ္
်ိ

ခ်ပါလ်ိမ္ုမည္
့ (ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၁၉ား၁၁-ေ၁)။ ထ်ိေုနာက္ခရစ္ေုတ္ာု္က္ စာတ္နက်ိ ု ခ်ည္ေုု ုုာင္၍ အ ုစြစ္

ေုထာငအ တတ္င္ုား အဆံုုားမရ်ိေုသာတတ္င္ုားထဲသ႕


်ိ ပစခမ
် ည္ုျဖစသ ည္။ သူသည္ ေေလာက္တတ္င္

သူ၏ု ုု်ိငအ
ငံ ုစ္ တ္စ္ေုထာငက်ိ ု အပစ်ိုားပါလ်ိမု
္ မည္
့ (ဗ်ာဒ်ိတ္္ ေ၀ား၁-၆)။

အ ုစြစ္ေုထာငက ု နဆု
ံ ုားတသာားခဲၿ
့ ပ်ီားေုနာက္္ စာတ္နက်ိ ု ုျပနလည္လ တ္ခၿပ်ီ
ဲ ့ ား၊ သူသည္ တ္ဖန္႐ႈုံုားု ုု်ိမ္ု ့ က္ာ

ငရဲမား်ီ အု်ိင ထဲ တတ္င္ ထာ၀ရပစချ် ခင္ုားက္်ိခံရပါလ်ိမ္ုမည္


့ (ဗ်ာဒ်ိတ္္ ေ၀ား၇-၁၀)။ ခရစ္ေုတ္ာု္က္ ႀက္်ီား မာားေုသာ

ပလႅင္ေုတ္ာု္ေုပၚတတ္င္ မေံုၾက္ည္သူမ်ာားက္်ိ တ္ရာားစ်ီရင္၍ (ဗ်ာဒ်ိတ္္ ေ၀ား၁၀-၁၅) သူတ္ု်ိ႕က္်ိ

ငရဲမား်ီ အု်ိငသ
ထဲ ႕
်ိ ပစခပ
် ါလ်ိမု
္ မည္
့ ။ ထ်ိေုနာက္ခရစ္ေုတ္ာု္က္ ေံုၾက္ည္သူမ်ာားထာ၀ရစ်ိားစံမည္ုေုနရာ

ေုက္ာင္ုားက္ငသစ္ု ုင္ုေုုျမႀက္်ီ
့ ားသစ္၊ ေုေ႐ရလငၿမ႕သစ
်ိ ဳ ရ ေံုၾက္ည္သူမ်ာားက္်ိ ႀက္်ိဆ်ိ
ဳ ပါလ်ိမ္ုမည္
့ ။

အျပစ္၊ ၀မ္ုားနည္ုားုျခင္ုား၊ ေုသျခင္ုားရ်ိေုတ္ာမ


့ ည္ဟတ္္ေုပ (ဗ်ာဒ်ိတ္္ ေ၁-ေေ)။

ေးမးခြန္းး: အႏးစ္တစ္္ေးထာင္အ ုေ်ိ ုးး ြင္္းးသည္ အဘယ္နည္းး။ ၄င္္းးက္်ိ တ္က္ယ္္းအ ဖစ္အေက္္ အ ဖစ္္

နားလေည္ေဘာေးေါက္ရမည္ေးလာ။

ေအး ဖ: အ ုစြစ္ေုထာငအ ုပစ်ိုားုျခင္ုားသည္ ခရစ္ေုတ္ာု္က္ ေေလာက္တတ္င္ အ ုစြစေ


္ ုထာငအ ုပ္ စ်ိားုျခင္ုားက္်ိ

ေုဖာု္ုျပလု်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ အခ်ေ႕သာသူ


်ိ ဳ မ်ာားက္ အ ုစြစ္ေုထာငက်ိ ု ပံုဥပမာအျဖစ္

ဘာသာုျပနဆ်ိ ုၾက္သည္။ အခ်ေ႕သာသူ


်ိ ဳ မ်ာားက္ အ ုစြစ္ေုထာငက်ိ ု “ရည္လ်ာားေုသာက္ာလတ္စခု”
ေုဖာု္ုျပလု်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္ဟု ေံုၾက္ည္ၾက္သည္။ ထ်ိက္ာသည္ ခရစ္ေုတ္ာု္အပစုု်ိုားေုသာက္ာလျဖစကာ

အ ုစြစ္ေုထာငသ ည္ တ္က္ေ္ုအ
့ ုစြစ္ေုထာငဟတ္္ေုပဟ ေံုၾက္ည္ၾက္သည္။ သ်ိေ႕သာု္ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ေ၀ားေ-၇

ထဲတတ္င္ အ ုစြစ္ေုထာငအ ုပစ်ိုားုျခင္ုားသည္ အ ုစြစ္ေုထာင္ုျဖစ္ေုၾက္ာင္ုက္်ိ


့ တ္်ိတ္်ိ က္်က္်

ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဘရာားသခငက “ရည္လ်ာားေုသာက္ာလ” က္ု်ိေုဖာု္ုျပလု်ိလင


် ္ သူက္ အခ်နက်ိ ု တ္်ိတ္က္
်ိ က္
် ်

ေုဖာု္ုျပလ်ိမ္ုမည္
့ ဟတ္္ေုပ။

ခရစ္ေုတ္ာု္တ္ဖန္ုျပန္ုတက္လာေုသာအခါ သူသည္ သူက္ေ


်ိ ြ ုု်ိင္ ရငဘ ုရ ငအျ ဖစ္ ေုေ႐ရလငၿမ႕ရ
်ိ ဳ ်ိ

ဒါ၀်ိဒ္၏ပလႅင္ေုတ္ာု္ေုပၚတတ္င္ ထု်ိငလ
္ မ
်ိ ္ုမည္
့ ဟ သမၼာက္်မ္ုားစာထဲတတ္င္ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္

(လက္ာ ၁ား၃ေ-၃၃)။ ေအုျခေအေနပၚတတ္င္ မမူတ္ည္ေုသာ ပဋ်ိညာဥက ခရစ္ေုတ္ာု္သည္ ေေလာက္သ်ိ႕တ္

ဖန္ုတက္လာ၍ အ ုစြစ္ေုထာငအ ုပစ်ိုားမည္ ဟ ေုဖာုျပထာားပါသည္။ အာုျဗဟံ ုင္ုခ့် ပဆဳ ုု်ိေုသာ

ပဋ်ိညာဥာခဳ
စ ပထဳ ဲ တတ္င္ ဣေသရလလူမ်ားမ််ိ ာဳ ားအတတ္က္္ နေ္ေုုျမ၊ ပစၥည္ုားဥစၥာဓန၊ ု ုင္ု ့ အပခ် ပသဳ ူ၊ ၀်ိ
ညာဥ်ိုပ င္ုားဆု်ိငာ္ ေုက္ာင္ုားႀက္်ီားမဂ်ၤလာ (က္မၻာ ၁ေား၁-၃) မ်ာားက္်ိ ဂတ္်ိေုပားထာားသည္။ ဖ်ိလစြ ုု်ိင္ုားု ုင္ု ့

ခ်ပဆဳ ်ိ ုထာားေုသာ စာခ်ပထဳ ဲ တတ္င္ ဣေသရလလူမ်ာားမ်ာားသည္ မ်ိမ်ိနေ္ေုုျမ၌ုျပနစုံ စည္ုားမည္ုအ


ေုၾက္ာင္ုားု ုင္ု ့ နေ္ေုုျမက္်ိ ုျပနလ ည္သ်ိမု


္ ားေူမည္ုေအၾက္ာင္
့ ုား (တ္ရာားေုဟာ ၃၀ား၁-၁၀)

ဂတ္်ိုျပဳထာားပါသည္။ ဒါ၀်ိဒ္ု ုင္ုခ့် ပဆဳ ုု်ိေုသာစာခ်ပထဳ ဲ တတ္င္ ဣေသရလလူမားမ်


် ်ိ ာဳ ားအတတ္က္္ မခင္ုလ
့ တ္္

ုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားမ်ာားက္်ိ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ထ်ိသ်ိ႕မခင္ုလ


့ တ္္ုျခင္ုားအာားုျဖင္ု ့ သူတ္ု်ိ႕သည္

ေုက္ာင္ုားႀက္်ီား မဂ်ၤလာခံစာားၾက္မည္ုျဖစသ ည္ (ေုေရမ်ိ ၃၁ား၃၁-၃၄)။

သခင္ေုေ႐ႈဒတ္်ိေအႀက္်ိမ္ုတက္လာေုသာအခါ ထ်ိပဋ်ိညာဥ်ာားသည္ ုျပည္ုစံ့ ုတသာားမည္ုျဖစသ ည္။

ဣေသရလလူမားမ်
် ်ိ ာဳ ားသည္ လူမားအသ်ီ
် ်ိ ဳ ားသ်ီားမ ုျပနလ ည္စု႐ံုုားၾက္က္ာ (မ ေ၄ား၃၁)
ဲ သူတ္ု်ိ႕သည္

ေုုျပာင္ုားလဲၾက္၍ (ဇာခရ်ိ ၁ေား၁၀-၁၄)ေုမရ်ီေျဖစ္ေုသာ သခင္ေုေ႐ႈခရစ္ေုတ္ာု္၏အပစ်ိုားမႈေုအာက္္

တတ္င္ ုျပနလ ည္စု႐ံုုားၾက္မည္ုျဖစသ ည္။ အ ုစြစ္ေုထာငအ ုပစ်ိုားုျခင္ုားသည္ ခ ၶာက္်ိေပု်ိ င္ုားဆ်ိင္ာ ု ုင္ု ့

၀်ိညာဥ်ိုပ င္ုားဆု်ိငု
္ ားရာုျပည္ုစံ့ ုုျခငားု္ုျဖစလမ
်ိ ္ုမည္ဟ
့ ု သမၼာက္်မ္ုားစာထဲတတ္င္ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။

ထ်ိအခ်န္်ိ သည္ ၿင်ိမ္ုားခ်မ္ုားေုသာအခ်န္်ိ (မ်ိက္ၡာ ၄ားေ-၄၊ ေုဟာရာေ ၃ေား၁၇-၁၈)၊ ေုပ်ာု္ရ င္ေုသာအခ်န္်ိ

(ေုဟရာ ၆၁ား၇၊ ၁၀)၊ ု ုစသမ


်ိ ္ုမႈခံ
့ ေေ ူ ုသာအခ်န္်ိ (ေုဟာရာေ ၄၀ား၁-ေ)၊ ဆင္ုားရဲုျခင္ုား၊

ဖ်ာားနာုျခင္ုားမရ်ိေုသာအ ခ်န္်ိ (အာမတ္္ ၉ား၁၃-၁၅၊ ေုောလ ေားေ၈-ေ၉) ုျဖစသ ည္။

အ ုေစြထာငအ ုပစ်ိုားုျခင္ုားထဲတတ္င္ ေံု ၾက္ည္သူမ်ာားသာ ၀င္ေုရာက္္မည္ဟု သမၼာက္်မု


္ ားစာက္
ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ အဘေ္ေုၾက္ာင္ုဆ်ိ
့ ေုသာု္ ထ်ိအခ်နသ်ိ ည္ ၿပ်ီားုျပည္ုစံ့ ုေုသာ

ေုုျဖာင္ုမတ္္
့ ုျခင္ုား (မ ေ၅ား၃၇၊
ဲ ဆာလံ ေ၄ား၃-၄)၊ နာခံုျခင္ုားရ်ိ ုျခင္ုား (ေုေရမ်ိ ၃၁ား၃၃)၊

သန္႕ရင္ုားုျခင္ုား (ေုဟရာေ ၃၅ား၈)၊ သမၼာတ္ရာား ုင္ုုျပည္


့ ုစံ့ ုုျခင္ုား (ေုဟရာေ ၆၅ား၁၆) ု ုင္ု ့

သန္႕ရင္ုားေုသာ၀်ိညာဥ္ေုတ္ာု္၏ုျပည့ု္စု
ံ ုားေုသာအမႈုျပဳုျခင္ုား (ေုောလ ေားေ၈-ေ၉) စသည္ု ့

တ္ု်ိ႕ျဖစ္ေုပေၚသာအခ်န္ု
်ိ ျဖစသ ည္။ ခရစ္ေုတ္ာု္သည္ ဒါ၀်ိဒင္ုားႀက္်ီားေုနရာတတ္င္ ထု်ိင္၍ (ေုေရမ်ိ

၃၃ား၁၅-၃၁၊ အာမတ္္ ၉ား၁၁) ရငဘ ုရ ငြပါားက္ဲသ


့ ႕အ
်ိ ပစ်ိုားမည္ုျဖစသ ည္ (ေုဟရာေ ၉ား၃-၇၊ ၁၁ား၁-၁၀)။

ုျမင္ုုျမတ္္
့ ေုသာသူမ်ာား ုင္ု ့ အျခာားေုသာဘရငာ် ားက္လည္ုား အပစ်ိုားပါလ်ိမု
္ မည္
့ (ေုဟရာေ ၃ေား၁၊ မ ဲ

၁၉ားေ၈)။ ထ်ိ႕ျပင္ ေုေ႐ရလငၿမ႕သည္


်ိ ဳ တ္စကမာၻလံုုား၏ ု ုု်ိငေ
ငံ ုရား ုင္ုပတ္
့ သ က္္ ေုသာ

ဌာနခ်ပ္ဳ ုျဖစပါလ်ိမ္ုမည္
့ (ဇာခရ်ိ ၈ား၃)။

ဗ်ာဒ်ိတ္္ ေ၀ားေ-၇ ထဲတတ္င္ အ ုစြစ္ေုထာငအ ုပစ်ိုားုျခင္ုားု ုင္ုပတ္


့ သ က္္၍န်ိဒါန္ုားေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ေ

က္်မ္ုားပု်ိဒလ
က ုဲ၍ ေုမရ်ီေ၏အ ုစြစ္ေုထာငအ ုပစ်ိုားုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားက္်ိ ေုဖာု္ုျေပသာ က္်မု
္ ားပ်ိဒအျ မာား

အျပာားတ္ု်ိ႕က္်ိ သမၼာက္်မု
္ ားစာထဲတတ္င္ ေုတတ္႕ရ်ိ ု်ိုငပါသည္။ ဘရာားသခင္၏ပဋ်ိညာဥ်ာား ုင္ု ့ ဂတ္်ိေုတ္ာု္

မ်ာားသည္ မ်က္္၀ါားထငထင္၊ ႐ပခ ၶာ ုင္ုအနာဂတ္္


့ ု ုု်ိငအ
ငံ တတ္က္္ ုျပည္ုစံ့ ုမႈမ်ာားမစာရ်ိသည္က်ို ေုတတ္႕ရ်ိ

ု ုု်ိငါပ သည္။ ခရစ္ေုတ္ာု္၏အ ုစြစ္ေုထာငအ ုပစ်ိုားုျခင္ုားု ုင္ုပတ္


့ သ က္္၍၊ အ ုစြစေ
္ ုထာငအ ုပစ်ိုား ုျခင္ုားသည္

ပံုေုဆာငခက္
် ္ုျဖစ္၍ တ္က္ေ္ုအျဖစအ
့ ပ်က္ဟတ္္ေုၾက္ာင္ုား ုျငင္ုားဆု်ိမဖေရ်ိေုပ။

ေးမးခြန္းး: အသင္္းးေးတ္ား္ြေးဆာင္္
်ီ း ြင္္းးသည္ မည္ေည္းအရား ဖစ္ေနည္းး။

ေအး ဖ: “ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုား” စက္ာားလံုုားသည္ သမၼာက္်မ္ုားစာထဲတတ္င္ ေမတတ္႕ေရပ။ သ်ိေ႕သာု္

ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားေူဆခ်က္ကု်ိ သမၼာက္်မု
္ ားစာထဲတတ္င္ တ္်ိက္မ် စာေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ အသင္ုားေုတ္ာု္ခ် ်ီ

ေုဆာင္ုျခင္ုားသည္ ဘရာားသခငက ေံုၾက္ည္သူမ်ာားအာားလံုုားက္်ိ ေုလာက္မဖေ္ာားက္ာ သူ၏ေုုျဖာင္ု ့

မတ္္ုျခင္ုားအမ်က္္ေုတ္ာု္က္်ိ ေေလာက္သ်ိ႕တသန္ုားေုလာင္ုားေုသာအခ်ု္်ိ န်ိက ု

ရည္ု ု န္ုားလု်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ ခ်ေုဆာင္


်ီ ုျခငားု္က္်ိ ၁သက္္ ၄ား၁၃-၁၈ ု ုင္ု ့ ေ၁က္ာ ၁၅ား၅၀-၅၄ ထဲတတ္င္

အဓ်ိေက္ဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဘရာားသခငက ေုသၿပ်ီားေုသာသူမ်ာားက္်ိ ေထုျမာက္္ေုစၿပ်ီား၊ သူတ္ု်ိ႕က္်ိ

ဘန္ုားတ္န္ုားခ်ိား ုင္ုုျပည့
့ ုေ္ ၀သာ ခ ၶာက္်ိေ္ေုပားမည္ုျဖစသ ည္။ အသက္္င္ရ ေုသားေုသာသူမ်ာားက္်ိလည္ုား

ဘရာားသခင္ ဘန္ုားေုတ္ာု္ု ုင္ု ့ ုျပည္ုေ၀သာ


့ ခ ၶာက္ု်ိေ္ေုပားက္ာ ေုသၿပ်ီား

ဘန္ုားေုတ္ာု္ု ုင္ုုျပည္
့ ုေ၀သာ
့ ခ ၶာက္ု်ိေ္ု ုင္ုုျပည့
့ ု္စု
ံ ေုသာ သူမ်ာား ုင္ု ့ ေုလာက္မ

ဖေ္ာားမည္ ုျဖစသ ည္။ “သခငဘ ုရာားသည္ ေုုတက္ားေုၾက္ာု္ုျခင္ုား၊ ေုက္ာင္ုားက္ငြ မနင္ုားအသံေုပားုျခင္ုား၊

ဘရာားသခင္၏တ္နပု်ိ ားေုတ္ာု္က္မ
်ိ တ္္ုျခင္ုားု ုင္ုတ္တက္၊
့ ေုက္ာင္ုားက္ငဘု
ံ မက္်ိေြုု်ိင္

ဆင္ုားသက္္ေုတ္ာု္မ၍
ူ ၊ ခရစ္ေုတ္ာု္၌ေုသတလန္ေုသာသူတ္ု်ိ႕သည္ အဥ်ီားထ ေုုျမာက္ၾက္လ်ိမ္ုမည္
့ ။

ထ်ိအခါ အသက္္င္ရ ၍ က္်နု


္ တက္င္ုားေုသာငါတ္ု်ိ႕သည္အာက္ာေသက္ာင္ုားက္င္၌ သခငဘ ုရာားထဲေုတ္ာု္သ႕
်ိ

ေုရာက္္ေုစျခင္ုားငါ၊ ထ်ိသူတ္ု်ိ႕ ုင္ုတ္တက္


့ မု်ိဃု
္ ားတ္်ိမ္ေုပၚသ်ိ႕ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားက္်ိ ခံေရသာအာားုျဖင္ု ့

သခင္ ဘရာား ုင္ုအတ္ူ


့ အစဥျ မ ပတ္္ေုနရၾက္လ်ိမ္ုမည္
့ ” (၁သက္္ ၄ား၁၆-၁၇)။

ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားသည္ တ္က္ေ္ုတ္က္ေ္
့ ုျဖစပက္
် ည္ုအျဖစအ
့ ပ်က္္ုျဖစသ ည္။ ထ်ိအခ်န္ နြ်ိ င္ က္တ ုု္ပ္ တ္ု်ိ႕သည္

ဘန္ုားေုတ္ာု္ု ုင္ုုျပည့
့ ု္ေ၀သာခ ၶာက္ု်ိေအျ ဖစသ်ိ ုေ႕ုျပာင္ုားလဲတသာားမည္ုျဖစသ ည္။ “နက္နဲ

ေုသာအရာတ္စခုက္်ိငါုျပဥ်ီားမည္။ ငါတ္်ိ႕ရ်ိသမ်သည္ အ်ိပေ


္ ုပ်ာု္ရၾက္မည္ဟတ္္။ သ်ိေ႕သာု္လည္ုား၊

ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာတ္ံပားမႈတ္္
်ိ ေုသာအခါ၊ တ္ခဏျခင္ုားတတ္င္ မ်က္တ္
စ်ိ မတ္
်ိ ္၌ ငါတ္ု်ိ႕ရ်ိသမသ
် ည္ ေုုျပာင္ုား

လဲုျခင္ုားသ်ိေ႕ရာက္္ၾက္မည္” (ေ၁က္ာ ၁၅ား၅၁-၅ေ)။ ခ်ေုဆာင္


်ီ ုျခင္ုားသည္

က္တ ုု္ပြ ုု်ိ႕လု်ိခင


် ္ေုတ္ာင္ုတ္
့ ေုသာ ုျမင္ုုျမတ္္
့ ေုသာ အျဖစအပ်က္ု
္ ျဖစသ ည္။ က္တ ုု္ပြ ုု်ိ႕သည္

ေုနာက္ဆု
ံ ုားတတ္င္ အျပစြရာား ုင္ု ့ က္င္ုားတက္ာတသာားလ်ိမ္ုမည္
့ ။ က္တ ုု္ပ်ိြ ု႕သည္ ဘရာားသခင္ု ုင္ုအတ္ူ

အစဥာ၀ေရနရလ်ိ
ထ မု ္ မည္
့ ။ ၄င္ုား အျပင္ ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားု ုင္ုပတ္
့ သ က္္၍

အဓ်ိပၸါယ္ေဖင္ုဆ
့ ု်ိုျခင္ုားု ုင္ုေူ
့ ဆခ်က္ာ် ားမစာရ်ိသည္။ ထ်ိသ်ိ႕ျငင္ုား ဆု်ိုျခင္ုားသည္

ဘရာားသခင္၏အလ်ိေုတ္ာု္မဟတ္္ေုပ။ က္တ ုု္ပြ ုု်ိ႕သည္ ခ်ေုဆာင္


်ီ ုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားက္်ိ

ုျငငားု္ခု
ံ ၾက္မည္ုအစာား၊
့ “အခ်ငု
္ ားခ်ငု
္ ားေတ္ောက္္ု ုင္ုေတ္ောက္္
့ ု ုႈတ္ကပတ္္ေုတ္ာု္အာားုျဖင္ု ့

မခနအာား ေုပားုျခင္ုား” သည္ ဘရာားသခင္၏အလ်ိေုတ္ာု္ုျဖစသ ည္(၁သက္္ ၄ား၁၈)။

ေးမးခြန္းး: ေးဘးဒဏ္ႀက္်ီးက္ာလႏးင္္းစ္ေလ ဥ္းးေးသာြေးဆာင္္


်ီ း ြင္္းး ေးဘးဒဏ္ႀက္်ီးက္ာလသည္

မည္ေည္းအြန္ တတ်ိ င္္ း ဖစ္္ေးေၚလ်ိမ္းမည္နညး


္ း။

ေအး ဖ: ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ ုင္ုစပလ


့ ် ဥု
္ ားေုသာ ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားအခ်နသ်ိ ည္ ေေန႕အသင္ုားေုတ္ာု္

ေုခတ္ကာလတတ္င္ စက္ာားအခ်ည္အတ္င္ ုျငင္ုားခံုုျခင္ုားရ်ိေုသာ ေအၾက္ာင္ုားအရာတ္စခုုျဖစသ ည္။

ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားု ုင္ုပတ္
့ သ က္္၍ ႐ႈေုတ္ာင္ု ့ သံုုားမ်ားရ်ိ ်ိသ
ဳ ည္။ ၄ငားု္တ္ု်ိ႕မာ- pre-tribulational ( ေု

ဘားဒဏ္ ႀက္်ီားက္ာလမတ္ု်ိင ်ီ ခ်ေုဆာင္


်ီ ုျခင္ုား)၊ mid-tribulational (ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားသည္

ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ တတ္င္ုျဖစ္ေုစ၊
ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ ုင္ုအတလနန
့ ား်ီ က္ပ္ေုသာအခ်န္ နြ်ိ င္ုျဖစ္ေုပၚျခင္ုား)၊ ု ုင္ု ့ post- tribulational

(ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလၿပ်ီားဆံုုားတသာားၿပ်ီားေုနာက္ခေုဆာင္
် ်ီ ုျခင္ုား) စသည္ြုု်ိ႕ျဖစသ ည္။ စတ္တ္ၳအခ်က္သည္ pre-

wrath (အမ်က္ေ
္ ုဒါသမတ္ု်ိင)်ီ ဟ သ်ိရသည္။ ၄င္ုားသည္ mid-tribulaiton ု ုင္ု ့ န်ီားစပႈရ်ိုသည္။

ပထမေအနျဖင္ု၊့ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာရယ္ည္္ေက္
ခ် က ု်ိ အသ်ိအမတ္္ုျပဳရန္ ေအရားႀက္်ီားသည္။ ဒံေုေလ ၉ားေ၇ အရ

ရက္သတ္ပတ္ခုနစဆေ္ေုုျမာက္္ “ခနစ္” ( ခနစ္ု ုစ္) သည္ ေုနာက္ကာလတတ္င္ ုျဖစလာ မည္ုအရာုျဖစသ


့ ည္။

ဒံေုေလျမင္ေုသာ ခနစဆေုခ နစ္ ေပရာဖက္ာ် ားသည္ (ဒံေုေလ ၉ားေ၀-ေ၇) ဣေသရလလူမားမ်


် ်ိ ာဳ ား

ေအၾက္ာင္ုားက္်ိ ေုဖာု္ုျပလု်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ ထ်ိအခ်နသ်ိ ည္ ဘရာားသခငက ဣေသရလလူမားမ်


် ်ိ ာဳ ားက္်ိ

အထူားဂ႐စ်ိက္္ေုသာအခ်နက်ိာလျဖစသ ည္။ ခနစဆေ္ ခနစ္ေုုျမာက္အ ပတ္သည္ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ၊ အထူားသျဖငု


့ ္၊

ဘရာားသခငသ ည္ ဣေသရလလူမားမ်
် ်ိ ာဳ ားက္်ိ ဆံုုားမတသနသငည္ုအခ်
့ နက်ိာလျဖစသ ည္။ ထ်ိအခ်န္ နြ်ိ င္

ေေန႕ေံုၾက္ည္သူအသင္ုားေုတ္ာု္မ်ာား ရ်ိေုတ္ာမ
့ ည္အဟတ္္ေုပ။ ထ်ိအခ်နအ်ိ တတ္င္

အဘေ္ေုၾက္ာင္ုေံ
့ ုၾက္ည္သူမ်ာားသည္ ေေလာက္တတ္င္ ေုနရ နလ ုု်ိအပ္ေုသားမည္နည္ုား ဟ

ေုမားရန္ု
်ိ သည္။

ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားက္်ိ ၁သက္္ ၄ား၁၃-၁၈ ထဲတတ္င္ အဓ်ိေက္ဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ထ်ိက္်မ္ုားပု်ိဒ ဲထ

တတ္ငအသက္္င္ရ ေုသားေုသာေံုၾက္ည္သူအာားလံုုားမ်ာား ုင္ု ့

ေုသၿပ်ီားေုသာေံုၾက္ည္သူအာားလံုုားတ္ု်ိ႕သည္ သခင္ေုေ႐ႈ ုင္ု ့ မ်ိဃ္ုားတ္်ိမ္ေုပၚတတ္င္ ေုတတ္႕၍

သူ ုင္ုအတ္ူ
့ ထာ၀ရစ်ိားစံေုတ္ာု္မၾ
ူ က္မည္ုျဖစသ ည္။ ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားသည္ ဘရာားသခငက

ေံုၾက္ည္သူမ်ာားက္်ိ ေေလာက္မ ဖေ္ာားုျခင္ ုားုျဖစသ ည။္ ၁သက္္ ၅ား၉ ထဲတတ္င္ ရင္ေုပါလက္ “

အမ်က္္ေုတ္ာု္က္ခံ
်ိ ေုစျခင္ုားငါ ဘရာားသခငသ ည္ ငါတ္ု်ိ႕က္်ိ ခန္႕ ထာားေုတ္ာု္မူသည္ဟတ္္။

ငါတ္ု်ိ႕သခင္ေုေ႐ႈခရ စအာားုျဖင္ု၊့ က္ေြင္ုျခင္ုားက္်ိ ပု်ိေင္စျခင္ုားငါ၊ ခန္႕ ထာားေုတ္ာု္မူ၏” ဟ

ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဗ်ာဒ်ိတ္္ေုတ္ာု္က္မ
် ္ုားထဲတတ္င္ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ၏အစပ်ိင္ုား က္်ိ

ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ၄ငားု္ထတဲ တ္င္ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလတတ္င္ ဘရာားသခငသ ည္ သူ၏အမ်က္္ေုဒါ သက္်ိ

ေုလာက္သ်ိ႕ မည္သ်ို႕တသန္ုားေုလာင္ုားသည္က်ို ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဘရာားသခငသ ည္ ခရ စယာနာ် ားက္်ိ

သူ၏အမ်က္္ေုဒါသတသန္ုားေုလာင္ုားုျခင္ုားမ က္ေြငလမ
်ိ ု
္ မည္ဟ
့ ု က္တ္်ိုျပဳထာားေုသာ ေုၾက္ာင္ု ့

ဘရာားသခငသ ည္ ခရ စယာနာ် ားက္်ိ ေုလာက္မ ဖေ္ာားသည္ ု ုင္ုတ္ၿပ်ိ
့ ငနဳ က္္ ေုဘားဒဏ္

ႀက္်ိားက္ာလအစျပဳလာမည္ုျဖစသ ည္။
ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားု ုင္ုပတ္
့ သ က္္၍အျခာားေအရားႀက္်ီားေုသာ ေုဖာု္ုျပခ်က္သည္ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၃ား၁၀

ထဲ တတ္င္ ေုတတ္႕ရ်ိ ုု်ိင သ ည္။ ၄ငားု္ထတဲ တ္ငခရစ္ေုတ္ာု္က္ ေံုၾက္ည္သူမ်ာားက္်ိ ေေလာက္သ်ိ႕ ေုရာက္လာမည္ု ့

“ဒက္ၡဆင္ုားရဲုျခင္ုားခံေရသာအခ်န္်ိ” တတ္င္ က္ေြငလမ


်ိ ္ုမည္ဟ
့ ု ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။

အဓ်ိပၸါေ္ု ုစားရ
် ်ိ ်ိ ဳ ုု်ိင သ ည။္ ခရစ္ေုတ္ာု္သည္ ေံုၾက္ည္သူမ်ာားက္်ိ ဒက္ၡမ်ာားထဲမ တက္ေကာမည္။ (သ်ိ႕) သူက္

ေံုၾက္ည္သူမ်ာားက္်ိ ဒက္ၡမ်ာားထဲမ က္ေြငည္။ ဂရ်ိဘာသာစက္ာားေုဖာု္ုျပခ်က္ရ ၾက္ည္ုလ


့ င
် ္

ု ုစခုစလံုုားတ္ု်ိ႕သည္ မနက နသ ည္။ သု်ိေ႕သာု္ ေံုၾက္ည္သူမ်ာားသည္ မည္သည္ုအရာမ


က္ေြငည္ုက္တ္်ိ
့ ေုတ္ာု္က္်ိ သ်ိရ်ိုျခင္ုားသည္ အတလေနအရားႀက္်ီားသည္။ ဒက္ၡဆင္ုားရဲုျခင္ုားမ က္ေြင္

ုျခင္ုားသက္သက္ဟတ္ဘ၊ဲ ဆင္ုားရဲဒက္ၡခံေရသာ “အခ်န္်ိ” တတ္င္ က္ေြင္ုျခင္ုားက္်ိ ဆ်ိလ်ိသည္။ ခရစ္ေုတ္ာု္က္

ေံုၾက္ည္သူမ်ာားက္်ိ ဆင္ုားရဲဒက္ၡခံေရသာအခ်န္်ိ၊ အဓ်ိက္အာားုျဖင္ု ့ ေုဘားဒဏႀက္်ီား ုင္ု ့

ရ ငဆ ုု်ိေင္သာအခ်န္ နြ်ိ င္ က္ေြငလမ


်ိ ္ုမည္ဟ
့ ု က္တ္်ိုျပဳထာားပါသည္။ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ၏ ရယ္ည္္ေက္
ခ် ္၊

ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုား၏ရယ္ည္္ေက္
ခ် ္၊ ၁သက္္ ၅ား၉ ၏ေုဖာု္ုျပခ်က္္၊ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၃ား၁၀ ၏အနက္္ မဖင္ုဆ
့ ု်ိခက္
် ာ် ားက္်ိ

ၾက္ည္ုလ
့ င
် ္ pre-tribulation (ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလမတ္ု်ိင ်ီ ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုား) သည္

မနကန္ေုၾက္ာင္ုားေုတတ္႕ရ်ိ ုု်ိငါပ သည္။ သမၼာက္်မု


္ ားစာက္်ိ တ္်ိက္မ
် နက နနစာုျဖင္ု ့ အနယ္က္ဖင္ုလ
့ င
် ္

ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလမတ္ု်ိင ်ီ ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားသည္

သမၼာက္်မု
္ ားစာ ုင္ုအ
့ မုတ္ဆု
ံ ုားုျဖစ္ေုၾက္ာင္ုားေုတတ္႕ရ်ိ ု ုု်ိငါပ သည္။

ေးမးခြန္းး: သြင္္ေးယ္႐ႈြရစ္္ေးတ္ား္ ဒတ္်ိယ္အႀက္်ိမ္းတက္လား ြင္းး္သည္ မည္ေည္းအရာ း ဖစ္ေ နည္းး။

ေအး ဖ: သခင္ေုေ႐ႈဒတ္်ိေအႀက္်ိမ္ုတက္လာုျခင္ုားသည္

ေံုၾက္ည္သူအာားလံုုားတ္ု်ိ႕၏ေုုျမာု္လင္ုုျခင္
့ ုားုျဖစ္ သည္။ ဘရာားသခငသ ည္ အရာခပသ်ိမု
္ ားက္်ိ

ထ်ိန္ုားခ်ပထဳ ာားသည္။ သူသည္ သူ၏ု ုႈတ္ကပတ္္ေုတ္ာု္ ထဲတတ္င္ ေုဖာု္ုျပထာားေုသာ က္တ္်ိေုတ္ာု္မ်ာား ုင္ု ့

ေပရာဖက္္ုျပဳခက္
် ာ် ားုျပည္ုစံ့ ုရန္ သစၥာတ္ရာား ုင္ုုျပည္
့ ု ့ စံုသည္။

သခင္ေုေ႐ႈခရစ္ေုတ္ာု္ဒတ္်ိေတက္လာသည္ုအခ်
့ န္ နြ်ိ င္ သူသည္ ေပရာဖက္္ေုဟာေုုျပာခဲ့

သည္ုအတ္
့ ု်ိငု
္ ား ဗက္လဟငၿမ႕
်ိ ဳ ု မုုာုားစာားမခက္္ ထဲတတ္င္ သူငေအျ ဖစ္ု ုု်ိမု
္ ခ့် မစာ ဖဖါားုျမငခသည္
ဲ ့ ။ သခင္

ေုေ႐ႈသည္ သူ၏ေုမမားဖဖါားုျခင္ုား၊ အသက္္င္ရ ုားုျခင္ုား၊ သာသနာလပငနု


္ ားလပ္ေုဆာင္ုျခင္ုား၊
ေအသခံုျခင္ုား၊ ု ုင္ု ့ ရင္ုျပေနထုျမာက္္ုျခင္ုားအာားုျဖင္ု ့

ေုမရ်ီေ ုင္ုပတ္
့ သ က္္ေုသာေပရာက္ဖက္ု
္ ျပဳခက္
် ာ် ားမစာ ုျပည္ုစံ့ ုေုစ ခဲသ
့ ည္။ သ်ိ႕ရာတတ္င္

ေုမရ်ီေ ုင္ုပတ္
့ သ က္္၍မျပည္ုစံ့ ုေရသားေုသာေပရာဖက္္ုျပဳခက္
် ာ် ား မစာရ်ိေုသားသည္။

သခင္ေုေ႐ႈခရစ္ေုတ္ာု္၏ဒတ္်ိေအႀက္်ိမ္ုတက္လာုျခင္ုားသည္ ထ်ိမျပည္ုစံ့ ုေရသားေုသာ

ေပရာဖက္္ုျပဳခက္
် ာ် ားက္်ိ ုျပည္ုစံ့ ုေုစရ နအ တတ္က္္ ုျဖစသ ည္။ သခင္ေုေ႐ႈပထမအႀက္်ိမ္ုတက္လာုျခင္ုားထဲ

တတ္င္ သူသည္ ေုစခံတ္စ္ဥား်ီ ုျဖစခသည္


ဲ ့ ။ သခင္ေုေ႐ႈသည္ ဒတ္်ိေအႀက္်ိမု
္ တက္လာေုသာအခါ သူသည္

ေုအာင္ုျမင္ေုသာ ဘရ ငအျ ဖစ္ုတက္လာမည္ုျဖစသ ည္။ သခင္ေုေ႐ႈသည္ ပထမအႀက္်ိမ္ုတက္

လာသည္ုအခ်
့ န္ နြ်ိ င္ သူသည္ ု ုု်ိမု
္ ေခ်
့ သာအသက္ြာုျဖင္ုု့ တက္လာခဲသ
့ ည္။ သခင္ေုေ႐ႈဒတ္်ိေအ

ႀက္်ိမ္ုတက္လာေုသာအခါ သူသည္ မ်ိမ်ိပတ္္၀န္ုားက္်န္ ငြင္

ေုက္ာင္ုားက္င္ု်ိ လ္ေုုျခမ်ာား ုငု


့ ု
္ တက္ဆင္ုားလာမည္ ုျဖစသ ည္။

်ိ ရ ုသာ ေပရာဖက္ာ် ားက္ သခင္ေုေ႐ႈ၏ပထမအႀက္်ိမု


ဓမေၼဟာင္ုားထဲတတ္င္ေ ္ တက္လာုျခင္ုားု ုင္ု ့

ဒတ္်ိေအ ႀက္်ိမု
္ တက္လာုျခင္ုားတ္ု်ိ႕၏ုျခာားနာားမႈက္်ိ တ္်ိက္မ် စာေုဖာု္ုျပထာားုျခင္ုားမရ်ိေုပ။

သခင္ေုေ႐ႈုတက္လာုျခင္ုားအ ေုၾက္ာင္ုားက္်ိ ေုဟရာေ ၇ား၁၄၊ ၉ား၆-၇ ု ုင္ု ့ ဇာခရ်ိ ၁၄ား၄ ထဲတတ္င္

ေုတတ္႕ရ်ိ ုု်ိငါပ သည္။ ထ်ိက္်မ္ုားပ်ိဒထဲ တတ္င္ သခင္ေုေ႐ႈၾတက္လာုျခင္ုားသည္ မတ္ူညေ


်ီ ုသာ

ပဂ လ္
်ိ ဳ ု ုစ္ဥ်ီားအျဖစ္ုတက္လာလ်ိမ္ုမည္ဟ
့ ု ေုဖာု္ုျပထာား သည္။ ေဒလူမားက္်
် ်ိ ဳ မ္ုားတ္တ္ပုဂ လ
်ိ ဳ ာ် ားက္

ု ုဥ္ုားပန္ုားု ုု်ိပစက္ု
္ ျခင္ုားခံေုသာ ေုမရ်ီေ ုင္ု ့ ေုအာင္ုျမင္ ေုသာေုမရ်ီေရ်ိသည္ဟု

ေံုၾက္ည္ၾက္သည္။ သတ္ု်ိ႕မသ်ိေုသာအခ်က္ြစခုသည္ ည္ဥ္ုားပန္ုားု ုု်ိပစက္္ ုျခင္ုားခံေုသာ

ေုမရ်ီေ ုင္ု ့ ေုအာင္ုျမင္ေုသာေုမရ်ီေသည္ တ္စ္ဥ်ီားတ္ည္ုားအာားုျဖင္ုုျပည္


့ ုစံ့ ုမည္ကုု်ိ မသ်ိ

ုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ သခင္ေုေ႐ႈသည္ ပထမအႀက္်ိမု


္ တက္လာေုသာအခ်န္ နြ်ိ င္ ည္ဥ္ုားပန္ုားု ုု်ိပစက္ု
္ ျခင္ုားခံ

ေုသာေုမရ်ီေအခန္ုားက္႑က္်ိ ုျပည္ုစံ့ ုေုစခဲသ


့ ည္ (ေုဟရာေ အခန္ုားႀက္်ီား ၅၃)။ သခင္ေုေ႐ႈသည္

ဒတ္်ိေအ ႀက္်ိမု ် ်ိ ာဳ ားက္်ိ က္ေြင္ငအရ ျ ဖစ္ု ုင္ု ့ ရငဘ ုရင္ အခန္ုားက္႑မ်ာား က္်ိ
္ တက္လာေုသာအခါ ဣေသရလလူမားမ်

ုျပည္ုစံ့ ုေုစမည္ုျဖစသ ည။္ ဇာခရ်ိ ၁ေား၁၀ ု ုင္ု ့ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၁ား၇ ထဲတတ္င္ သခင္ေုေ႐ႈ ၏ဒတ္်ိေအႀက္်ိမ္

ုတက္လာုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားက္်ိ ေုဖာု္ုျပထာားသည္။ သခင္ေုေ႐ႈ၏နာက္်င ထ်ိ ုားနက္္ုျခင္ုား ခံုျခင္ုားက္်ိ

ုျပနလ ည္ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဣေသရလလူမားမ် ်ိ ရ ုသာလူသာားအာား


် ်ိ ာဳ ား ုင္ု ့ ေုလာက္တတ္င္ေ

လံုုားတ္ု်ိ႕သည္ သခင္ေုေ႐ႈ ပထမအႀက္်ိမ္ုတက္လာေုသာအခါသူတ္ု်ိ႕က္

မလက္ၡံခၾ
ဲ့ ေက္သာေုၾက္ာင္ု ့ သူတ္ု်ိ႕သည္ ေုနာငြ ရၾက္မည္ုျဖစသ ည္။
သခင္ေုေ႐ႈသည္ ေုက္ာင္ုားက္ငဘု
ံ သ်ိ႕ခ်ေုဆာင္
်ီ ုျခင္ုားခံခၿ
ဲ့ ပ်ီားေုနာက္္ ေုက္ာင္ုားက္ငြမနာ် ားက္ တ္မန္

ေုတ္ာု္မ်ာားထံ ေသ်ိေ႕ုတက္ားေုၾက္ာု္ခၾ
ဲ့ က္သည္။ “အ်ိဂါလ်ိလလ
ဲ တ္
ူ ု်ိ႕၊

အဘေ္ေုၾက္ာင္ုေုက္ာင္
့ ုားက္ငသ်ိ ု႕ ေုမ်ာု္ၾက္ည္ုလ်
့ က္္ေုနၾက္သနည္ုား။ သငြ်ိ ု႕ ုင္ုဖခါ

၍ေုက္ာင္ုားက္ငသ်ိ ုေ႕ဆာငယ ူုျခင္ုားက္်ိ ခံေုတ္ာု္မူေုသာ ထ်ိေုေ႐ႈသည္ သငြ ုု်ိ႕မ်က္္ေုမာက္္၌

ေုက္ာင္ုားက္ငသ်ိ ု႕တက္တသာားေုတ္ာု္မသ
ူ ည္နည္ုားတ္ူ၊ တ္ဖန္ုတက္လာ ေုတ္ာု္မူလတ္ံဟ
့ ေုုျပာဆု်ိ၏” (တ္မန္

၁ား၁၁)။ ဇာခရ်ိ ၁၄ား၄ထဲတတ္င္ သခင္ေုေ႐ႈဒတ္်ိေအႀက္်ိမ္ုတက္ လာမည္ုေုနရာက္်ိ


့ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။

မ ေ၄ား၃၀
ဲ ရ မ္ုမည္
ထဲတတ္င္ “ထ်ိအခါလူသာား၏န်ိမ်ိတ္လက္ၡဏာ သည္ ေုက္ာင္ုားက္င္၌ထင္ာားလ်ိ ့ ။

ေုုျမႀက္်ီားေုပၚမာလူေအပါင္ုားတ္ု်ိ႕သည္ င်ိေုုတက္ုျမည္ြမ္ုားၾက္၍၊ လူသာားသည္ ႀက္်ီားမစာေုသာ

ဘန္ုားတ္နခု်ိ ားအာ ုေုဘာု္က္ေုဆာငလ


်ိ က္် ္၊ မ်ိဃ္ုားတ္်ိမက်ိ ုစ်ီား၍ုတက္လာေုတ္ာု္ မူသည္က်ို ုျမင္ၾက္လ်ိမု
္ မည္
့ ”

ဟေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ တ္်ိတ္ ေား၁၃ ထဲတတ္င္ သခင္ေုေ႐ႈ၏ဒတ္်ိေ အႀက္်ိမု


္ တက္လာုျခင္ုားက္်ိ

“ဘန္ုားတ္နခု်ိ ားအာ ုေုဘာု္ေုတ္ာု္အာားုျဖင္ုထင္ ရ


့ ာားုျခင္ ုား” ဟေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။

ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၁၉ား၁၁-၁၆ ထဲတတ္င္ ဒတ္်ိေအႀက္်ိမု


္ တက္လာုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားက္်ိ

စံုလနငစာုျဖင္ုေုဖာု္
့ ုျပထာားပါ သည္။ “ထ်ိအခါေုက္ာင္ုားက္ငဘု
ံ မဖင္ုလ
့ စလက္္်ိ ရ ည္က်ို ငါုျမငလင
် သ ရ် ၊္
ရ တ္ည္ုား။
ုျမင္ုားုျဖဴရ်ိ၏။ ုျမင္ုားစ်ီားေုသာသူ သည္ သစၥာဟူေုသာအမည္၊ သမၼာဟူေုသာအမည္္်ိသ

ထ်ိသူသည္ တ္ရာားသျဖင္ုစ်ီ့ ရ ငြတ္္ ၏။ တ္ရာားသျဖင္ုစစြ


့ ုု်ိက္ြတ္္၏။ မ်က္ေ
စ်ိ ုတ္ာု္သည္ မ်ီားလက္
်ံ သ
ဲ့ ႕ျဖစ္
်ိ ၏။

ေုခါင္ုားေုတ္ာု္ေုပၚ၌ သရ ဖူမ်ာားက္်ိ ေုဆာင္ုား၏။ က္်ိေြုု်ိငတ္


ရ ပါား၊ အဘေသူမမ
် သ်ိေုသာနာေမတ္ာု္သည္
ရ ေအတသား၌ု ုစၿပ်ီားေုသာအ၀တ္ကု်ိ ၀တ္္၏။ ဘရာားသခင္၏ု ုႈတ္ကပတ္္ေုတ္ာု္ဟေ
ေုရားထာားလ်က္္်ိ ၏။ ူ ုသာ
ရ ။ ေုက္ာင္ုားက္င္ု်ိ လ္ေုုျခတ္ု်ိ႕သည္ ုျမင္ုားုျဖဴက္စ်ီ
အမည္္်ိ၏ ်ိ ားလ်က္္၊

စငၾက္ေ္ေုသာပ်ိတ္္ေုခ်ာုျဖဴက္၀တ္
်ိ လ က္
် ္၊ ေုနာက္္ေုတ္ာု္သ႕လ
်ိ ု်ိက္ၾက္၏။ လူမားတ္
် ်ိ ဳ ု်ိ႕က္်ိ ဒဏခတ္ရ
စ ာဘ်ိ႕၊

ထက္္ေုသာသနလက္
် သ ည္ ခံတတ္င္ုားေုတ္ာု္ထက္
ဲ တထက္္၏။ သူတ္ု်ိ႕က္်ိ သံလတ္
ံ ံ ုင္ု ့ အပစ်ိုားေုတ္ာု္မူမည္။

အန ုတ္နခု်ိ ား ုင္ုုျပည့
့ ု္စု
ံ ေုတ္ာု္မူေုသာ ဘရာားသခင္၏ေုဒါသအမ်က္္ေုတ္ာု္၏ စပ်စေ
န ္ာတ္နဆာက္်ိ

ဖ်ိနင္ုားေုတ္ာု္မမ
ူ ည္။ ဘ ရ ငြ်ိ ု႕၏ဘရင္၊ သခငြ ုု်ိ႕၏သခင္ ဟ ဘဲမု႕နာေမတ္ာု္သည္

္်ိ ရ ။”
အ၀တ္္ေုတ္ာု္၌၄င္ုား၊ ေုပါင္ေုတ္ာု္၌ ၄င္ုား ေုရားထာားလ်က္၏

ေးမးခြန္းး: ေးနာက္ဆး
ံ းးေးသာအြတမ်ိား၏ န်ိမ်ိတ္လက္ၡဏ္ာမားသည္ မည္ေည္းအရာမား း ဖစ္ၾက္သနည္းး။
ေအး ဖ: မ ေ၄ား၅-၈
ဲ ထဲတတ္င္ က္တ ုု္ပြ ုု်ိ႕ ုင္ု ့ သက္ဆုု်ိင္ေုသာေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာအခ်န်ိာ် ားအတတ္က္္

ေအရားႀက္်ီားေုသာ အခ်က္အလက္အခ်႕တ္
်ိ ဳ ု်ိ႕က္်ိ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ “အမ်ာားေုသာသူတ္ု်ိ႕က္၊ ငါသည္

ခရစ္ေုတ္ာု္ုျဖစ္၏ဟဆု်ိလက္
် ္၊ ငါ၏ေအောငက်ိ ု ေုဆာင္၍ေုပၚလာသျဖင္ု ့ လူအမ်ာားတ္ု်ိ႕က္်ိ

လည္ုုျဖာား
့ ၾက္လ်ိမု
္ မည္
့ ။ သငြ ုု်ိ႕သည္ စစြ ုု်ိက္္ုျခင္ုားေအၾက္ာင္ုားက္်ိ၄င္ုား၊ စစြ ုု်ိက္အေုသာ
ံ့

သ်ိတ္င္ုားစက္ာားက္်ိ ၄င္ုား၊ ၾက္ာားရၾက္လ်ိမ္ုမည္


့ ။ သ်ိေ႕သာု္လည္ုားတ္နလႈပ္ုျခင္ုားမရ်ိေုစျခင္ုားငါ၊

သတ္်ိုျပဳၾေက္လာ။့ ထ်ိအမႈအ ရာမ်ာားသည္ ုျဖစ္မည္။ သ်ိေ႕သာု္လည္ုား အဆံုုားသည္ မျဖစ္ေုသား။

လူတ္မ်ား ်ိ ုဳ င္ုတ္မ်
့ ား၊်ိ တ္
ဳ ုု်ိင ငံ ုင္ုတ္
့ ု ုု်ိငရ
ငံ န္ ဘက္္ုျပဳၾက္လ်ိမု
္ မည္
့ ။ အရပ္ ပြ ုု်ိ႕၌

အစာေုခါင္ုားပါားုျခင္ုား၊ က္ာလနာမ်ာားုျပာားုျခင္ုား၊ ေုုျမႀက္်ီားလႈပ္ုျခင္ုားတ္ု်ိ႕သည္ုျဖစၾက္လ်ိမု


္ မည္
့ ။

ထ်ိအမႈအရာတ္ု်ိ႕သည္ ဒက္ၡဆင္ုားရဲုျခင္ုား၏အစအဥ်ီားုျဖစ္ သတ္ည္ုား။”

မာားတေင္ုားေုသာေုမရ်ီေမ်ာားေုပေၚပါက္လာုျခင္ုား၊ စစစပမ
ဲ ်ာားေုပေၚပါက္လာုျခင္ုား၊ အစာေုရစာ

ေုခါင္ုားပါားမႈမ်ာား၊ က္ာလနာေုဘားမ်ာား၊ သဘာေ၀ဘားအ ုရာော် ားေုပေၚပါက္လာုျခင္ုား စသည္ြုု်ိ႕ သည္

ေုနာက္ဆု
ံ ုားက္ာ၏လက္ၡဏာမ်ာားုျဖစသ ည္။ ေက္်မ္ုားပ်ိဒထဲ တတ္င္ က္တ ုု္ပ်ိြ ု႕က္်ိ သတ္်ိေုပားထာား

ေုသာု္လည္ုား က္တ ုု္ပြ ုု်ိ႕သည္ လည္ုုျဖာားုျခင္


့ ုားက္်ိ ခံစာားရၾက္မည္ဟတ္္ေုပ။

အဘေ္ေုၾက္ာင္ုဆ
့ ု်ိေုသာု္ ထ်ိအျဖစအပ်က္ာ် ားသည္ နာက္်ငႈ၏အစသာုျဖစသ ည္။ အဆံုုားသည္

ေုရာက္လာလ်ိမ္ုမည္
့ ုျဖစ္ သည္။

အခ်ေ႕သာု္
်ိ ဳ ဘာသာုျပနသူမ်ာားက္ ေုုျမငလင
် ႈလ ပ္ုျခင္ုား၊ ု ုု်ိငေ
ငံ ုရားေက္သာင္ုားက္နင္ုားုျဖစ္ုျခင္ုား၊

ု ုင္ုဣေသရလလူ
့ မားမ်
် ်ိ ာဳ ားေအပၚတ္ု်ိက္ခုု်ိက္ႈမ်ာားသည္ ေုနာက္ဆု
ံ ုားအခ်နက်ိာလက္်ိ န်ီားက္ပ္ေုနၿပ်ီ ဟ

ေုုျပာတ္တ္ၾက္သည္။ သ်ိေ႕သာု္ထု်ိအျဖစအပ်က္ာ် ားသည္ ေုနာက္ဆု


ံ ုားေုသာေုန႕ရက္ာ် ားက္်ိ န်ီားက္ပ္

ေုနျခင္ုားက္်ိ ေုဖာု္ုျပလ်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ ေုနာက္ဆု


ံ ုားေုသာအခ်န္်ိေုရာက္္ေုနၿပ်ီဟ

ေုဖာု္ုျပလု်ိုျခင္ုားမဟတ္္ ေုပ။ တ္မန္ေုတ္ာု္ရင္ေုပါလက္ ေုနာက္ဆု


ံ ုားေုသာအခ်န္ နြ်ိ င္

မာားတေင္ုားေုသာေပရာဖက္ာ် ားမစာ ေုပေၚပါက္လမ


်ိ ္ုမည္ဟ
့ ု ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ “၀်ိညာဥ္ေုတ္ာု္သည္

အတ္ည္ုအလင္
့ ုားဗ်ာဒ်ိတ္ထာားေုတ္ာု္ မူသည္ကာား၊ အခ်ေ႕သာသူ
်ိ ဳ မ်ာားသည္ ေံုၾက္ည္ုျခင္ုားမစန္႕လ တ္္၍

နတ္ဆု်ိ ားမ်ာား၏တသနသင္ုျခင္ုားသ်ိ႕ လု်ိက္ၾက္လ်ိမ္ုမည္


့ ” (၁တ္်ိ ၄ား၁) ဟေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။

ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာေုန႕ရက္ကု်ိ “ႀက္်ီားမာားေုသာ အ ုရာေအခ်န်ိာ် ား” ဟေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။

အဘေ္ေုၾက္ာင္ုဆ်ိ
့ ေုသာု္ ထ်ိအခ်န္ နြ်ိ င္ လူေုတတ္က္ အ က္်င္ုစာရ်ိ
့ တ္ပ်က္္ုျပာားလာက္ာ “သမၼာတ္ရာားက္်ိ

ခခံေုတ္ာု္လန္” ၾက္မည္ုျဖစ္ေုသာေုၾက္ာင္ုုျဖစသ
့ ည္ (ေတ္်ိ ၃ား၁-၉၊ ေသက္္ ေား၃က္်ိလည္ုားႀက္ည္ုပါ)။

အျခာားေုသာလက္ၡဏာသည္ ေုေ႐ရလငၿမ႕တတ္ငယ
်ိ ဳ ုဒလူမားမ်
် ်ိ ာဳ ား၏ ဗ်ိမာန္ေုတ္ာု္တ္ည္ေုဆာက္္ုျခင္ုား

ုျဖစသ ည္။ ဣေသရလလူမားမ်


် ်ိ ာဳ ားက္်ိ ရနၿငားဖပါားလာမည္
်ိ ဳ ။ တ္စကမာၻလံုုားက္်ိ ဘရ ငြစါပ ားက္ အပခ်ပ္ဳ

မည္ုျဖစသ ည္။ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာအခ်နက်ိာလသည္ ဣေသရလလူမားမ်
် ်ိ ာဳ ားေုပၚတတ္င္ အမ်ာားစ သက္္

ေုရာက္က္သာားမည္ုျဖစသ ည္။ ၁၉၄၈ခ ုန္ စြင္ ဣေသရလ ုု်ိငသ


ငံ ည္ အစ်ိားေရသာ ုျပည္နေအျ ဖစ္ သတ္တ္
ရ သည္
ခဲ ့ ။

ေုအဒ်ီ ၇၀ မစ၍ ပထမအႀက္်ိမသတ္ရတ္္ုျခင္ုားသည္ မတ္သာားစရာုျဖစသ ည္။ ဘရာားသခငက အျဗဟံအာား

ခါနန္ုျပည္သည္ သင္ု၏
့ “ ထာ၀ရ ပ်ိငဆ ုု်ိငႈ” ုျဖစလမ
်ိ ု
္ မည္ဟ
့ ု က္တ္်ိ ထာားခဲသ
့ ည္ ( က္မာၻ၊ ၁၇ား၈)။ ထ်ိ႕ျပင္

ေုေေဇက္်လက္လည္ုား ဣေသရလမ်ာား၏က္ာေပ်ိင္ုားု ုင္ု၀်ိ့ ညာဥ်ိုပ င္ုား တ္ည္ေုဆာက္္ုျခင္ုားက္်ိ

က္တ္်ိေုပားခဲသ
့ ည္ ( ေုေေဇက္်လ အခန္ုားႀက္်ီား ၃၇)။ ဣေသရလလူ မ်ားမ််ိ ာဳ ားသည္

အနာဂတ္ကာလ ုင္ုစပဆ
့ ုု်ိင္ေုသာ လူမားမ်
် ်ိ ာဳ ားုျဖစၾေက္သာေုၾက္ာင္ု ့ ေပရာဖက္ဆုု်ိငာ္ ု ုင္ုပတ္
့ သ က္္၍

ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာေုန႕ရက္သည္ သူတ္ု်ိ႕၏နေ္ေုုျမပ်ိငဆ်ိ ုငႈသည္ အတလေနအရားႀက္်ီား သည္ (ဒံေုေလ

၁၀ား၁၄၊ ၁၁ား၄၁၊ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၁၁ား၈)။

ထ်ိန်ိမ်ိတ္လက္ၡဏာမ်ာားက္်ိၾက္ည္ုုျခင္
့ ုားအာားုျဖင္ု ့ က္တ နု္ပြ ုု်ိ႕သည္

ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာေုန႕ရက္ကာလ ုင္ု ့ ပတ္သက္္၍ ေုသခ်ာမစာပ်ိင္ုားုျခာားသ်ိုျမင္ု ုု်ိငါပ သည္။ သ်ိေ႕သာု္

အခ်ေ႕သာအျဖစအ
်ိ ဳ ပ်က္ာ် ားေုၾက္ာင္ု ့ ေုနာက္ဆု
ံ ုားအခ်န္ေ
်ိ ုရာက္္ေုနၿပ်ီဟ က္တ ုု္ပ်ိြ ု႕ အထစခ်

ေအုျပာ ုု်ိင္ေုပ။က္တ ုု္ပြ ုု်ိ႕သည္ ုျပငဆငႈုျပဳ ု ုု်ိင ္ နအ တတ္က္္ ဘရာားသခငက က္တ ု္ုပြ ုု်ိ႕အာား

လံုေုလာက္္ေုသာ ေအၾက္ာင္ုားၾက္ာားုျခင္ုားမ်ာားက္်ိ ေုပားခဲသ


့ ည္။ က္တ ုု္ပ်ိြ ု႕သည္

ႀက္်ိတ္င္
ဳ ုျပငဆငု
္ ျခင္ုားရ်ိရ နအ တတ္က္္ ဘရာားသခငအလေုတ္ာု္
်ိ ရ်ိသည္။

ေးမးခြန္းး: ေးဘးဒဏ္ႀက္်ီးက္ာလဟူသည္ အဘယ္နည္းး။ ေးဘးဒဏ္ႀက္်ီးက္ာလသည္ ေးနာက္္

ဆံးးးေးသာြနစ္္းႏးစ္္း ဖစ္ေ ည္ က္်ိ က္တ ႏးး္ေတ ုး်ိ႕မည္ေ်ို႕သ်ိရ်ိ ႏးး်ိင္က္


ၾ မည္နညး
္ း။

ေအး ဖ: ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလသည္ ဘရာားသခငက ဣေသရလလူမားမ်


် ်ိ ာဳ ားက္်ိ ဆံုုားမတသနသင္ုျခင္ုား

ု ုင္ုေုနာက္
့ ဆု
ံ ုားတတ္င္

မေံုၾက္ည္သူမ်ာားေအပၚသူ၏တ္ရာားစ်ီရင္ုျခင္ုားအာားုျဖင္ုအဆံ
့ ုုားသတ္္ုျခင္ုားုျဖစ္ေုသာ

အနာဂတ္ကာလတတ္င္ုျဖစပက္
် လ ာမည္ု ့ ခနစ္ု ုစကာလက္်ိ ေုဖာု္ုျပလု်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ သခင္ေုေ႐ႈခ
ရစ္ေုတ္ာု္က္်ိ ေံုၾက္ည္ေုသာသူမ်ာား၊ က္ေြင္ုျခင္ုားစ်ိတ္မ
ခ် ႈရရ်ိေုသာသူမ်ာားုျဖစ္ေုသာ

အသင္ုားေုတ္ာု္ သည္ အျပစြရာားအတတ္က္္ တ္ရာားစ်ီရင္ုျခင္ုားမလ တ္္ေုုျမာက္္၍

ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလအတတ္င္ုား သူတ္ု်ိ႕ သည္ ပါ၀ငၾက္လ်ိမ္ုမည္


့ ဟတ္္ေုပ။ အသင္ုားေုတ္ာု္သည္

ခ်ေုဆာင္
်ီ ရ
ုျခင္ုားတတ္င္ ေုလာက္မ ဖေ္ာားုျခင္ ုား ခံရၾက္မည္ုျဖစသ ည္ ( ၁သက္္ ၄ား၁၃-၁၈၊ ေ၁က္ာ ၁၅ား၅၁-

၅၃)။ အသင္ုားေုတ္ာု္သည္ ဘရာားသခင္ ၏အမ်က္္ေုတ္ာု္မ လ တ္္ေုုျမာက္္ၾက္မည္ုျဖစသ ည္ (၁သက္္

၅ား၉)။ သမၼာက္်မု
္ ားစာထဲတတ္င္ ေုဘားဒဏ္ ႀက္်ီားက္ာလက္်ိ ဘရာားသခင္၏ေုန႕ရက္္ ( ေုဟရာေ ေား၁ေ၊

၁၃ား၆-၉၊ ေုောလ ၁ား၁၅၊ ေား၁-၃၁၊ ၃ား၁၄၊ ၁သက္္ ၅ားေ)၊ ဆင္ုားရဲဒက္ၡခံုျခင္ုား (သ်ိ႕) ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ (

တ္ရာားေုဟာ ၄ား၃၀၊ ေုဇဖန်ိ ၁ား၁)၊ ႀက္်ီားမာားေုသာေုဘားဒဏႀက္်ီား၊ ၄င္ုားက္်ိ

ခနစ္ု ုစကာလ၏ေုနာက္ဆု
ံ ုားေုသာ အပ်ိင္ုားုျဖစသ ည္ ( မ ေ၄ားေ၁)၊
ဲ ဆင္ုားရဲဒက္ၡခံေုသာေုန႕ရက္ကာလ

(ဒံေုေလ ၁ေား၁၊ ေုဇဖန်ိ ၁ား၁၅)၊ ောက္ပအမား် ်ိ ၌အမႈေုရာက္္


ဳ ေုသာေုန႕ရက္္ (ေုေဇမ်ိ ၃၀ား၇) ဟ

က္နငပန္ုားတ္ပထာားပါသည္။

ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ၏ရယ္ည္္ေက္
ခ် ္ု ုင္ုအခ်
့ နက်ိ ု သ်ိရ်ိုရန္ အတတ္က္္ ဒံေုေလ ၉ားေ၄-ေ၇ က္်ိသ်ိရ်ိုနာား လည္္န္

္်ိ ရ ည္။ “သင္၏လူမ်ာား” က္ု်ိဆန္႕က္်င သ ည္ ဟ ေုုတက္ားေုၾက္ာု္ေုသာ သ်ိတ္င္ုား ၇၀


လု်ိအပလ်က္သ

ေအၾက္ာင္ုားက္်ိ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဒံေုေလ၏လူမ်ာားသည္ ေဒလူမားမ်


် ်ိ ာဳ ား၊ ဣေသရ

လလူမားမ်
် ်ိ ာဳ ားုျဖစၾက္သည္။ ဒံေုေလ ၉ားေ၄ ထဲတတ္င္ ဘရာားသခငလ ုပ္ေုဆာင္မည္ုအခ်
့ နက်ိ ု ေုဖာု္ုျပ

ထာားပါသည္။ “တလနကားုျခင္
် ဴ ုားအမႈက္်ိဆ်ီားတ္ာား၍ အျပစက်ိ ု တ္ံဆပ
်ိ ခတ္္ေုစျခင္ုားငါ၄င္ုား၊ ဒစ႐ု်ိက္အျ ပစ္

က္်ိေုုျဖရင္ုား၍ ထာ၀ရက္သု်ိလကု်ိ တသင္ုားေုစျခင္ုားငါ၄င္ုား၊

ဗ်ာဒ်ိတ္္႐ူပါ႐ံုု ုင္ုအနာဂတ္
့ ဗ််ိ ာဒ်ိတ္္ေုတ္ာု္တ္ု်ိ႕က္်ိ တ္ံဆတ္
်ိ ခတ္္၍၊

အတလနသန္႔ရင္ုားေုသာဌာနက္်ိလ်ိမ္ုားေုစျခင္ုားငါ၄င္ုား၊ သ်ိတ္င္ုားခနစဆေကု်ိ သင္၏

အမ်ားသာားခ်
်ိ ဳ ငု္ ားတ္ု်ိ႕အဘ်ိ႕ ုင္ု ့ သင္၏သန္႕ရင္ုားေုသာၿမ်ိ႕အဘ်ိ
ဳ ႕ ဆံုုားုျဖတ္္ုျခင္ုားရ်ိ၏။” “သ်ိတ္င္ုား

ခနစဆေ္ ခနစႀက္မ
်ိ ္” ေအတ္ာအတတ္င္ ေအမႈအရာမ်ာားုျပည့ု္စု
ံ လ်ိမ္ုမည္ဟ
့ ု ဘရာားသခငက ေုဖာု္ုျပ

ထာားပါသည္။ ၄င္ုားသည္ ခနစဆေ္ ခနစႀက္မ


်ိ ္ု ုစ္ုျဖစကာ၊ ု ုစ္ေုပါင္ုား ၄၉၀ ုျဖစသ ည္။ (အခ်ေ႕သာ
်ိ ဳ

ဘာသာုျပနသူမ်ာားက္ သ်ိတ္င္ုားခနစဆေု
္ ုစ္ ဟ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္)။ ထ်ိအျဖစအပ်က္ရနနက ္ သည္ဟု

အျခာားေုသာ ဒံေုေလက္်မု
္ ားထဲတတ္င္ ေုထာက္ခထ
ံ ာားပါသည္။ အခန္ုားငေ္ ေ၅ ုင္ု ့ ေ၆ ထဲတတ္င္ “ခနစ္ ခနစလ်ီ

ု ုင္ု ့ ေုုျခာက္ဆေ္ု ုစ္ ခနစလ”်ီ (စစေုပါင္ုား ၆၉)၊ ေုေ႐ရလငၿမ႕ျပနလ


်ိ ဳ ည္ စတ္ငြ ည္ေုဆာက္ခန္် နြ်ိ င္

ေုမရ်ီေသည္ သတ္္ုျဖတ္္ုျခင္ုားခံရမည္ဟု ဒံေုေလက္ ေုဖာု္ုျပထာားပါ သည္။ တ္နည္ုားအာားုျဖင္ု၊့ ၆၉


ခနစလ်ီ ု ုစ္ (၄၈၃ ုစ္ု္ ေုေ႐ရလငၿမ႕တ္ဖနြ
်ိ ဳ ည္ေုဆာက္ၿပ်ီား ေုနာက္္ ေုမရ်ီေသည္ ေအသသတ္္ုျခင္ုားက္်ိ

ခံပါလ်ိမ္ုမည္
့ ။ သမၼာက္်မု
္ ားစာ သမု်ိင္ုားေုလ့လာသူမ်ာားက္ ု ုစ္ေုပါင္ုား ၄၈၃ သည္

ေုေ႐ရလငၿမ႕ျပနလ
်ိ ဳ ည္ြည္ေုဆာက္္ုျခင္ုားမ သခင္ေုေ႐ႈေအသခံေုသာအခ်နထ်ိ ုျဖစသ ည္

အသ်ိအမတ္္ုျပဳထာားပါသည္။ ခရ စယာနကမ
် ္ုားတ္တ္ပုဂ လ
်ိ ဳ အ မ်ာားစက္ သူတ္ု်ိ႕၏ အနာဂတ္္ ု ုင္ုစပဆ
့ ုု်ိင္ေုသာ

ုျဖစပက္
် ည္ုအရာမ်
့ ာား႐ႈေုထာင္ုက္
့ လ ုဲ၍၊ ဒံေုေလထဲတတ္င္ ေုဖာု္ုျပထာားေုသာ ၇၀ ခ နစလက္
်ီ ်ိ

သ်ိရ်ိခၾ
ဲ့ က္သည္။

ေုေ႐ရလငၿမ႕ျပနလ
်ိ ဳ ည္ြည္ေုဆာက္္ုျခင္ုားမ ေုမရ်ီေေအသခံေုသာအခ်နအ်ိထသ
်ိ ည္ ု ုစ္ေုပါင္ုား ၄၈၃ျဖစ္ာ

ဒံေုေလ ၉ားေ၄ ထဲတတ္င္ ေုဖာု္ုျပထာားေုသာ အခ်က္ာ် ားုျပည့ု္စု


ံ ဖ်ိ႕ ခနစ္ု ုစ္ တ္စလ်ီ က္်န္ေုသားသည္။

“တလနကားုျခင္
် ဴ ုားအမႈက္်ိဆ်ီားတ္ာား၍ အျပစက်ိ ု တ္ံဆပ
်ိ ခတ္္ေုစျခင္ုားငါ၄င္ုား၊ ဒစ႐ု်ိက္အျ ပစ္ က္်ိေုုျဖရင္ုား၍

ထာ၀ရက္သု်ိလကု်ိ တသင္ုားေုစျခင္ုားငါ၄င္ုား၊ ဗ်ာဒ်ိတ္္႐ူပါ႐ံုု ုင္ုအ


့ နာဂတ္ဗ််ိ ာ ဒ်ိတ္္ေုတ္ာု္တ္ု်ိ႕က္်ိ

တ္ံဆတ္
်ိ ခတ္္၍၊ အတလနသန္႔ရင္ုားေုသာဌာနက္်ိလ်ိမု
္ ားေုစျခင္ုားငါ၄င္ုား၊ သ်ိတ္င္ုားခနစ္ ဆေကု်ိ သင္၏

အမ်ားသာားခ်
်ိ ဳ ငု္ ားတ္ု်ိ႕အဘ်ိ႕ ုင္ု ့ သင္၏သန္႕ရင္ုားေုသာၿမ်ိ႕အဘ်ိ
ဳ ႕ ဆံုုားုျဖတ္္ုျခင္ုားရ်ိ၏။”

ေုနာက္ဆုံ ုုားက္်န္ေုသားေုသာ ခနစ္ု ုစြ စလက္


်ီ ်ိ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလျဖစသ ည္ဟု သ်ိရ်ိရသည္။ ထ်ိအခ်န္ နြ်ိ င္

ဘရာားသခင္ ဣေသရလလူမားမ်
် ်ိ ာဳ ားက္်ိ သူတ္ု်ိ႕၏အျပစ္ေုၾက္ာင္ု ့ ဒဏခတ္ြရာားစ်ီရင္ မည္ုျဖစသ ည္။

ဒံေုေလ ၉ားေ၇ ထဲတတ္င္ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလအတတ္က္္ ုျဖစပက္


် ္မည္ုေအၾက္ာင္
့ ုားအရာမ်ာားက္်ိ

အဓ်ိေက္ဖာု္ုျပထာားပါသည္။ “တ္သ်ိတ္င္ုားတတ္င္ လူအမ်ာားတ္ု်ိ႕ ုင္ုပဋ်ိ


့ ညာစဥဲ႕
ဖ ျခင္ုားရ်ိ၍၊ ထ်ိသ်ိတ္င္ုားတ္
၀က္က္ြင္ ေဇပူေုဇာု္ုျခင္ုားု ုင္ု ့ ဆက္ကပ္ုျခင္ုားက္်ိေပပ်ာက္္ေုစလ်ိမု
္ မည္
့ ။ န ံရာတဘေ္ေုသာအရာ၏

အတထဋ္ေုပၚသ်ိ႕ ဖ်က္ဆား်ီ ေုသာသူသည္ေုရာက္္၍၊ စ်ီရ ငဆု ္ ရ ုားုျခင္ုားသည္


ံ ုားုျဖတ္္ေုသာသတ္သငပေင္

ပ်က္ဆား်ီ အပ္ေုသာသူတ္ု်ိ႕က္်ိ မလ မ္ုားမ်ိားမတ္


်ီ ု်ိင္ေုအာငထ်ိ ုသု်ိ႕ျဖစလမ
်ိ ္ုမည္ဟ
့ ု ၾက္ာားေုုျပာ၏။” ေက္်မု
္ ား

ပ်ိဒထဲ တတ္င္ ေုဖာု္ုျပထာားေုသာ လူသည္ သခင္ေုေ႐ႈုျဖစသ ည္။ သူ႕က္်ိ “ဖ်က္ဆား်ီ တ္တ္္ေုသာန ံရာမဖေ္ အရာ”

(မ ေ၄ား၁၅)
ဲ ု ုင္ု ့ ဗ်ာဒ်ိတ္၁
္ ၃ ထဲတတ္င္ “ေုတ္ာသာားရဲ” ဟ ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဒံေုေလ ၉ ုားေ၇ထဲတတ္င္

ထ်ိသာားရဲက္ ခနစ္ု ုစအ တတ္င္ုား ပဋ်ိညာဥာခ်


စ ပဆဳ ုု်ိလမ
်ိ ္ုမည္
့ ။ သ်ိေ႕သာု္ သ်ိတ္င္ုားတ္စပတ္္ အလေ္

(ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလ၏ ၃ ၁/ေ ုစ္၊)တတ္င္ သူသည္ ထ်ိပဋ်ိညာဥ်ိ က ုခ်ားဖ််ိ က္


ဳ က ာ ေဇပူေုဇာု္

ုျခင္ုားအမႈက္်ိလည္ုားဖ်က္သမ
်ိ ္ုားမည္ုျဖစသ ည္။ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၁၃ ထဲတတ္င္ ထ်ိသာားရဲသည္ မ်ိမ်ိပံုသ႑ာန္ ပ္ တ္က္်ိ

တ္ည္ေုဆာက္ကာ လူေုတတ္က္်ိ က္ု်ိုားတက္ေ္ေုစလ်ိမု


္ မည္ဟ
့ ု ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဗ်ာဒ်ိတ္ကမ
် ္ုား ၁၃ား၅ ထဲတတ္င္
ထ်ိက္ာလသည္ ၄ေ လ၊ ၄ငားု္သည္ သံုုားု ုစစခဲ ၾက္န္႕ၾက္ာလ်ိမ္ုမည္ဟ
့ ု ေုဖာု္ုျပထာားပါ သည္။ ဒံေုေလ

၉ားေ၇ ထဲတတ္င္ ထု်ိအခ်နသ်ိ ည္ သ်ိတ္င္ုား၏အလေခန္႕တတ္င္ုျဖစပက္


် လမ
်ိ ္ုမည္ဟ
့ ု ေုဖာု္ုျပထာားက္ာ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၁၃ား၅

ထဲတတ္င္ သာားရက္ ၄ေ လအတတ္င္ ထ်ိအမႈုျပဳလမ


်ိ ု
္ မည္ဟ
့ ု ေုဖာု္ုျပထာား ေုသာေုၾက္ာင္ု ့

အခ်နစ်ိုစေုပါင္ုားသည္ ၈၄ လ (သ်ိ႕) ခနစ္ု ုစ္ ၾက္ာလ်ိမ္ုမည္ဟ


့ ု တလေလင္ုတ္က္ူ
့ သရ်ိ ်ိ ု ုု်ိငါပ သည္။ ဒံေုေလ

၇ားေ၅ က္်ိလည္ုားၾက္ည္ုပါ။
့ “အခ်န္်ိ၊ အခ်န္်ိ၊ အခ်နြ်ိစ္၀က္္” (အခ်န္်ိ= ၁ ု ုစ္၊ အခ်န္်ိ=ေ ု ုစ္၊ တ္စ္၀က္္= ၆လ၊

စစေုပါင္ုား ၃ ုစစခဲ နစ္)ုျဖစသ ည္။ “ႀက္်ီားမာားေုသာ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာ လ”

က္ု်ိေုဖာု္ုျပလ်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ ခနစ္ု ုစကာလ၏ေုနာက္ဆု


ံ ုား သံုုားု ုစစခအ
ဲ တတ္င္ုား သာားရဲသည္ အတလန္

တ္နခု်ိ ားႀက္်ီားလာမည္ုျဖစသ ည။္

ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာလက္်ိ ဗ်ာဒ်ိတ္္ ၁၁ားေ-၃ တတ္ငလ ည္ုားေုတတ္႕ရ်ိ ုု်ိင သ ည္။ ထ်ိက္်မ္ုားပု်ိဒ ဲထ တတ္င္ ၁ေ၆၀ ရက္္ု ု်င္ ၄ေ

လ ုျဖစသ ည္ဟု ေုဖာု္ုျပထာားပါသည္။ ဒံေုေလ ၁ေား၁၁-၁ေ ထဲတတ္င္ ၁ေ၉၀ ရက္္ ု ုင္ု ့ ၁၃၃၅ ရက္္ုျဖစသ ည္ဟု

ေုဖာု္ုျပထာားသည္။ ထ်ိေုန႕ရက္ာ် ားသည္ ေုဘားဒဏႀက္်ီားက္ာ အလေပု်ိ င္ုားက္်ိ

ေုဖာု္ုျပလု်ိုျခင္ုားုျဖစသ ည္။ ဒံေုေလ ၁ေ ထဲတတ္င္ ရ်ိေုသာ ေုန႕ရက္ာ် ားသည္ လူမားမ်


် ်ိ ာဳ ားအတတ္က္္ တ္ရာား

စ်ီရင္ုျခင္ုားအဆံုုားပ်ိင္ုားလည္ုားပါ၀ငသ ည္ (မ ေ၅ား၃၁-၄၆)။
ဲ ထ်ိအခ်နသ်ိ ည္ ခရစ္ေုတ္ာု္အ ုစြစ္ ေုထာငအ ုပစ်ိုားရန္

ုျပငဆ ငထာားေုသာအခ်နလ်ိ ညု
္ ားုျဖစသ ည္ (ဗ်ာဒ်ိတ္္ ေ၀ား၄-၆)။