You are on page 1of 5

Física I

0. Vectors

0.1) Un vector té per components v  (3, 4) . Trobeu l’angle que forma amb l’eix Ox.
Solució: 53,1º

0.2) Donats els punts i B de coordenades cartesianes (5, 2, –3) i (0, –5, 4) respectivament, escriu
 A 
els vectors AB i BA .
Solució: (-5, -7, 7); (5, 7, -7).
 
0.3) Trobeu l’angle que formen els dos vectors v  (3, 4) u  (4,3) .
Solució: 16,3º.
 
0.4) Donats els vectors a  (2, 3) i b  (1, 2) i els escalars m = 2 i n = 3, realitzeu les operacions
         
següents: a  b , a  b , ma  nb , 3ma  2nb , a  b
         
Solució: a  b  (1, 1), a  b  (3, 5), ma  nb  (1, 0), 3ma  2nb  (18, 30), a  b  8
 
0.5) Els vectors v i u tenen per mòduls 3 i 4 respectivament i formen un angle de 60º. Trobeu el
seu producte escalar.
 
Solució: v  u = 6

1. CINEMÀTICA
1.1) L’equació del moviment d’un mòbil en unitats SI ve donada per la funció x(t )  3t 2  2t  1 .
Trobeu:
a) La posició i la velocitat inicials.
b) La velocitat del mòbil quan la posició és x = 17 m.
c) La posició del mòbil quan la velocitat és v = 26 m/s.
Solució: (a) x(0) = 1 m, v(0)=2 m/s, (b) v = 14 m/s, (c) x = 57 m.

1.2) Si la velocitat d’un mòbil ve donada, en unitats S.I., per v  (4, 2t ) i la seva posició inicial per

r0 = (0, 5), quina és la seva posició (vector) a l’instant t = 3 s?
Solució: (12, 14) m.

1.3) Un mòbil està sotmès a una acceleració que ve donada per l’expressió a(t) = 6t + 2. Trobeu:
a) L’expressió de la velocitat en funció del temps v(t) si la velocitat del mòbil en l’instant
t = 1 és 0 (v(1)=0).
b) La funció x(t) si coneixem la posició del mòbil en l’instant t = 2, amb x(2)= 4.
Solució: (a) v(t )  3t 2  2t  5 (b) x(t )  t 3  t 2  5t  2 .

1.4) Des d’un helicòpter que puja a 4 m/s es deixa caure una caixa de 25 kg. Si triga 10 s en arribar
al terra, calculeu:
a) a quina altura es trobava l’helicòpter en el moment inicial?
b) a quina altura es troba la caixa 0.5 s després de deixar-lo caure?
c) amb quina velocitat arriba la caixa a terra?
Solució: (a) 450,0 m, (b) 450,78 m, (c) 94 m/s.

1
1.5) Un tren ràpid que marxa a 144 km/h, va en la mateixa direcció i sentit i per la mateixa via que
un tren de mercaderies que porta una velocitat de 54 km/h. El maquinista del primer tren veu
al segon quan la distància entre ells es de 200 m, moment en que el primer frena amb una
acceleració 1,5 m/s2. El maquinista del segon tren no s’adona de res. Determineu l’instant en
que col·lisionaran.
Solució: 13,3 s.

1.6) Una persona llança una bola verticalment enlaire. En una finestra a 20 m d’altura hi ha un
observador que mesura el temps des que veu passar per davant seu la bola fins que la torna a
veure baixar també per davant seu. Quin temps mesurarà si la velocitat inicial de la bola era
de 25 m/s?
Solució: Δt = 3,12 s .

1.7) Un cos rellisca pel taulat d’una casa que està inclinat 30º amb l’horitzontal. En el moment que
deixa de tenir contacte amb el taulat es troba a 6 m d’alçada respecte del terra i porta una
velocitat de 2 m/s. A 1m de distància de la casa (mesurada horitzontalment) hi ha una paret de
10 m d’alçada.
a) Xocarà el cos amb la paret? Si és així, a quina altura xoca?
b) Quin serà el vector velocitat del cos quan hagi recorregut la meitat de la distància entre
la casa i la paret?

Solució: a) Xoca a 3,79 m d’alçada en la paret, b) v = (1.73, -3.83) m/s .

1.8) En les situacions següents troba per a cada cas v i dv/dt, si el radi de la circumferència val 5 m.
v v v

a
a 30º
45º

a = 20 m/s2 a = 30 m/s2 a
a = 50 m/s2

(a) (b) (c)


2 2
Solució: (a) 10 m/s, 0; (b) 11,4 m/s, 15 m/s ; (c) 13,3 m/s, -35,4 m/s

1.9) En un cert instant d’un moviment la velocitat val 6 m/s, l’acceleració 8 m/s2 i els dos vectors
formen un angle de 60º. Calculeu el radi de curvatura en aquest instant.
Solució: 5,196 m

1.10) La posició d’un mòbil ve donada, en unitats S.I., per x = t2 + 2 t – 5, y = t3 + 1. Calcula, per a
 
t = 2 s les següents magnituds: v , a , a, aT , aN i .
Solució: (6, 12) m/s; (2, 12) m/s2; 12,17 m/s2; 11,63 m/s2; 3,59 m/s2; 50,10 m

1.11) Una barra rígida de 30 cm de longitud gira entorn d’un dels seus extrem/s a 240 rpm
Determineu:
a) la freqüència, el període, i el temps que triga en girar 225º i en girar 3 rad.
b) la velocitat lineal i l’acceleració normal dels punts de la barra situats a 5 cm i 30 cm
del centre de rotació.
c) l’acceleració angular necessària per que s’aturi en 10 s, l’acceleració lineal durant la
frenada dels punts situats a 5 cm i 30 cm, i el nombre de voltes descrites en aquests
10 s.
Solució: (a)  = 4 Hz, T = 0,25 s, 0,156 s, 0,375 s, (b) 1,26 m/s, 31,58 m/s2 , 7,54 m/s, 198,5
m/s2, (c) 2,51 rad/s2, 0,13 m/s2, 0,75 m/s2 , 20,02 voltes.

2
1.12) Aturem en 20 s un volant de 10 cm de radi que girava amb una velocitat angular de 30 rpm.
en sentit antihorari. Calculeu:
a) L’acceleració angular aplicada, suposada constant.
b) El nombre de voltes que fa fins aturar-se.
c) Les components normal i tangencial de l’acceleració d’un punt de la perifèria del
volant, en l’instant en que aquest acaba de fer dues voltes.
d) En aquest instant, quins són els vectors de velocitat lineal i d’acceleració del punt que
està situat en la posició (10,0) cm, considerant els eixos (x,y) en el pla del volant amb
l’origen al seu centre?.
Solució: (a) -0.157 rad/s2, (b) 5 voltes, (c) 0.592 m/s2, -0.0157 m/s2, (d) (0 , 0.243) m/s,
(-0.59 , -0.016) m/s2.

2. DINÀMICA
2.1) Una corda aguanta una tensió màxima de 300 N i volem baixar un cos de massa 40 kg. Com ho
hem de fer per què no es trenqui la corda?
Solució: Hem de procurar baixar el cos de forma que tingui una acceleració de 2,3 m/s2 com a
mínim.

2.2) Un petit tren de viatgers està format per una locomotora de massa 6000 kg i dos vagons de
2000 kg de massa. Si la força horitzontal total que fa la locomotora és de 5000 N,
calculeu la tensió en el punt d’enllaç entre els dos vagons.
Solució: 1000 N.

2.3) Un noi de 60 kg i 1,75 m d’altura que porta un paquet de 10 kg a la mà, agafa


l’ascensor per baixar. Quan l’ascensor arrenca, tarda 2 segons en posar-se a la
velocitat normal de baixada de 5 m/s. Calcula quina força en kiloponds ha de fer
per aguantar el paquet en el moment que l’ascensor arrenca i quina quan
l’ascensor baixa ja a velocitat constant.
Solució: 7,45 kp, 10 kp.

2.4) Quan un vehicle accelera, una massa de 3 kg penjada del sostre per un fil de 40 cm de longitud
se separa 30º de la vertical. Quina és l’acceleració del vehicle?
Solució: 5,66 m/s2.

2.5) Dos blocs de masses m1 = 2 kg i m2 = 3 kg estan en contacte en


una taula sense fregament. Si els apliquem una força
horitzontal de 10 N al bloc m1 , trobeu la força de contacte F m2
entre els blocs. Si apliquem la mateixa forca al bloc m2, m1
quina serà la força de contacte?
Solució: 6 N en el primer cas, i 4 N en el segon.

2.6) Trobeu l’acceleració del sistema i la tensió del fil del


conjunt representat en la figura del costat. DADES: m1 = F
10 kg; m2 = 20 kg; F = 300 N;  = 30º; c = 0,2; longitud
del fil = 50 cm. m1 m2

Solució: a = 7,70 m/s2 , T = 96,6 N c

2.7) Una furgoneta transporta a la plataforma de càrrega una caixa de dimensions 0,5  0,8  1 m3
que no està lligada. El coeficient de fregament estàtic entre el terra de la furgoneta i la caixa

3
és de 0,7. Quina és l’acceleració màxima amb la que pot arrencar la furgoneta en un carrer
horitzontal de forma que la caixa no llisqui?
Solució: 6,86 m/s2.

2.8) Col·loquem un cos d’ 1 kg sobre una superfície inclinada 12º respecte de l’horitzontal. Els
coeficients de fricció estàtic s i cinètic c, valen respectivament 0,35 i 0,30. Calculeu la força
de fricció que actuarà sobre el cos i la velocitat, 2 segons després d’iniciat el moviment, en
cas d’haver-n’hi, en els casos següents:
a) Quan el pes i la normal són les úniques forces que actuen sobre el cos.
b) Hi actua una força d’ 1 N paral·lela al pla i en sentit descendent.
c) la força que actua és de 2 N.
d) Hi actua una força d’ 1.8 N paral·lela al pla i en sentit ascendent.
Solució: 2,04 N, 0 m/s, (b) 3,04 N, 0 m/s, (c) 2,88 N, 2,32 m/s, (d) 0,24 N, 0 m/s.

2.9) Determineu la tensió del fil del sistema format per les dues
masses en els plans inclinats de la figura. Si el sistema
està inicialment en repòs, indiqueu si les masses es
mouran cap a la dreta o cap a l’esquerra i amb quina m1
acceleració. DADES: m1 = 200 kg; m2 = 150 kg; = m2
0,1;  = 30º i  = 60º. Repetiu el càlcul de l’acceleració
amb = 0,5.  
Solució: T = 1183 N. Les masses es mouran cap a la dreta
amb una acceleració de 0,142 m/s2. Si = 0,5, les
masses no es mouran.

2.10) La figura del costat representa un vagó de tren que accelera


cap a la dreta, enduent-se davant seu una caixa de fusta que,
en principi, podria caure cap baix pel seu propi pes. El
coeficient de fricció entre la caixa i el vagó val 0.6. La
velocitat inicial és de 20 m/s. Determineu la mínima
acceleració que hauria de tenir el vagó per que la caixa no caigui.
Solució: 16,3 m/s2.

2.11) Damunt una plataforma que pot girar al voltant d’un eix vertical hi tenim un cos de massa 1
kg a una distància de l’eix d’1 m. La plataforma comença a girar amb una acceleració angular
de 1 rad/s2. Si la força màxima de fregament estàtic entre el cos i la plataforma és de 25 N,
després de quant de temps abandona el cos la seva posició inicial damunt la plataforma?
Solució: 5 s.

2.12) Un vehicle que es mou a 72 km/h entra en una corba horitzontal de 400 m de radi. Determineu
el mínim coeficient de fricció amb el terra per mantenir el control del vehicle.
Solució: 0,102.

2.13) Sobre una taula horitzontal situem dues masses m1 i


m2 lligades entre elles mitjançant una corda de
l1 l2
massa negligible. La partícula m1 es troba lligada a
un punt de la taula. El sistema realitza un moviment m1
circular de 2 s de període. No hi ha fricció. Calculeu m2
el valor de les tensions a totes dues cordes. DADES:
m1 = 100 g, m2 = 200 g, l1 = 30 cm i l2 = 50 cm.

4
Solució: 1,87 N i 1,58 N.

2.14) Una bola de massa m es mou sense fregament apreciable amb


una certa velocitat constant en l’interior d’una superfície
cònica i descriu una trajectòria circular al voltant de l’eix
vertical que passa pel vèrtex del con (figura). L’angle θ de la
superfície cònica amb l’eix vertical val 36.87º. S’observa que
la altura h sobre el vèrtex del con val 1 m. a) Trobeu la
velocitat de la bola. b) Aquest resultat, ¿depèn del valor de θ?
Solució: 3.13 m/s.

2.15) Una massa puntual m = 1 kg està lligada mitjançant dues


cordes de llargària L = 50 cm a un eix vertical. Les cordes 
estan fixes a dos punts de l’eix separats una distància d = 60
cm. Si tot el conjunt gira amb velocitat angular constant  =
90 r.p.m., es demana: L
a) tensió de cadascuna de les cordes;
b) valor mínim d' per tal que la corda inferior estigui d m
tensa.
Solució: (a) 30,4 N, 14,0 N; b)  = 54,6 r.p.m. L