You are on page 1of 1

uyen Tam canal

Đặt vấn đề:


xuất phát từ Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quận Bình Thạnh chảy đến sông Vàm
Thuật quận Gò Vấp với chiều dài: 7.8km, và là một nhánh của sông SG, nhưng
rạch XT lại có một câu chuyện rất khác. Đây là không gian cc của nhiều khu dân
cư của hai quận này nhưng cũng đã bị người dân sinh sống xung quanh lấn chiếm.
Qua cuộc khảo sát cho thấy,., nguoi dân xây dựng chuồng trại nuôi gia súc, gia
cầm ngay trên mặt nước,…). Tại sao họ lại lấn sông? Dân cư hai bên bờ sông thiếu
không gian sinh hoạt cộng đồng, thiếu môi truong nên họ đã tận dụng con rạch và
biến con rạch trở nên ô nhiểm và dần mất đi vai trò thật sự của nó. R-E-H muốn
đưa con người đến gần với tự nhiên hơn, mà cụ thể ở dự án này là con rạch, REH
muốn tăng sự giao tiếp của nguoi dân với mặt nước, để nguoi dân và con rạch
hiểu rỏ vai trò của nhau thông qua việc tiếp cận con rạch đưa ra những đánh giá
chung, cải tạo nước và hệ sinh thái ven sông, xây dựng các không gian cđ gắng kết
con nguoi với mặt nước, tạo mảng xanh để phát triển môi trường gắn kết.

Chi tiết dự án
Layout1 + 2
1. Về các sơ đồ tách lớp
1.1. Sơ đồ tách lớp Mặt nước- CThông qua hình ảnh và biểu đồ thống kê gia