You are on page 1of 2

Saturday, September 14, 2019

Weekly English Plan


Từ điển để tra các từ tiếng anh: https://dictionary.cambridge.org/vi/
dictionary/english-vietnamese/
Thứ Hai
- Bảng chữ cái: https://www.youtube.com/watch?v=ZbUmxlBb6IM

- Số đếm: 1-10: https://www.youtube.com/watch?v=0eJt2bsRAs0

- Các buổi trong ngày và các chào hỏi: https://www.youtube.com/watch?


v=wchPzrqYS4M

Thứ Ba

- Đại từ nhân xưng: I, You, She, He, They, We và động từ tobe: https://
www.youtube.com/watch?v=GC4xwIK_FWY

- Bài tập: https://tienganh247.info/bai-tap-ve-dong-tu-to-be-va-dai-tu-nhan-


xung-co-dap-an-a7622.html

- Số đếm : 10-100

- Đại từ chỉ định trong tiếng anh: https://www.youtube.com/watch?v=udI5jhiM240

Thứ tư

- Danh từ trong tiếng anh: https://www.youtube.com/watch?v=9uE7dWl-Gk8

- Danh từ đếm được và không đếm được: https://www.youtube.com/watch?


v=jm3SAU2YuCs&list=PLnwkiTgOYjUwgWrM8OsRUPewlGHZq4GDC&index=2

Thứ năm

- tính từ cơ bản trong tiếng anh https://www.youtube.com/watch?v=4a6yTcYLceM

- cách đặt câu trong tiếng anh: https://www.youtube.com/watch?


v=jfK_4mnl7FQ&t=259s

Thứ sáu

- Các từ để hỏi trong tiếng anh và cách đặt câu hỏi: https://www.youtube.com/
watch?v=FIeBJhUy-tY

- 10 động từ cở bản trong tiếng anh: 10 động từ cơ bản trong tiếng anh: https://
www.youtube.com/watch?v=D7oqXQoci1s

Thứ Bảy

1
Saturday, September 14, 2019
- 10 đong từ cơ bản trong tiếng anh (tiếp tục): https://www.youtube.com/watch?
v=jfK_4mnl7FQ&t=259s

- phân loại động từ và cách dùng: https://www.youtube.com/watch?


v=zGQLleQbCZ4&list=PLnwkiTgOYjUwgWrM8OsRUPewlGHZq4GDC&index=7

Chủ Nhật

- Cách giới thiệu bản thân trong tiếng anh: https://www.youtube.com/watch?


v=PiqPVkgbZec

- Bài nghe: https://www.youtube.com/watch?v=swFxIKky23E