You are on page 1of 11

Школска 20__/__.

година

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Школа: __________________________________

Разред и одељење: III Недељни фонд часова: 5

Наставник: _______________________________ Наставни предмет: Српски језик


VIII Наставна тема
Месец

Број часова

по наставној
теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
септембар

1. Упознавање ученика са о
1 наставним планом и
програмом
I

2. Модерна у европској о
књижевности
3. Поетике модерне: о
симболизам и
импресионизам
4. Шарл Бодлер: „Везе“ – о
анализа песме
5. Шарл Бодлер „Албатрос“ – о
анализа песме
IV

6. Основни појмови о творби о


речи
VIII

7. Рецитовање и тумачење о
песама из збирке „Цвеће
зла“ – по избору ученика
I

8. Артур Рембо: „Офелија“ – о


анализа песме
9. Артур Рембо: о
„Самогласници“ – анализа
песме
10. Артуре Рембо: „Пијани о
брод“ – анализа песме
IV

11. Извођење (суфиксација) о


именица
I

12. Стефан Маларме: „Лабуд“ – о


анализа песме
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
13. Пол Верлен: „Месечина“ – о
анализа песме
IV

14. Извођење (суфиксација) о


придева и глагола
VIII

15. Коментарисање спортског о


такмичења
I

16. Антон Павлович Чехов: о


„Ујка Вања“
17. Антон Павлович Чехов: о
„Ујка Вања“
VIII IV

18. Слагање (композиција) о


именица, придева и глагола
19. Рецитовање стихова у
француских симболиста
I

20. Модерна у српској о


књижевности
IX

21. Припрема првог писменог о


задатка
22. Први писмени задатак у
октобар

23. Први писмени задатак у


I

24. Прегдовор „Антологији о


новије српске лирике“
IX

25. Исправка првог писменог у


задатка
26. Исправка првог писменог у
задатка
IV

27. Префиксација именица, о


придева и глагола
I

28. Алекса Шантић: „Моја о


отаџбина“
29. Алекса Шантић: о
„Претпразничко вече“
30. Алекса Шантић: „Вече на о
шкољу“
IV

31. Конбинована творба и о


творба претварањем
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
I

32. Јован Дучић: „Залазак о


сунца“
33. Јован Дучић: „Сунцокрети“ о

34. Јован Дучић: „Јабланови“ о

35. Јован Дучић: „Песма жени“ о


IV

36. Творба речи у


I

37. Милан Ракић: „Искрена о


песма“
38. Милан Ракић: „Долап“ о

39. Милан Ракић: „Наслеђе“ о

40. Милан Ракић: „Јасика“ о


VIII

41. Дучић, Шантић и Ракић – у


говорење стихова по избору
V

42. Лексикологија, лексема и о


реч; лексикографија
I

43. Владислав Петковић Дис: о


„Тамница“
44. Владислав Петковић Дис: о
„Можда спава“
новембар

45. Владислав Петковић Дис: о


„Нирвана“
46. Сима Пандуровић: о
„Светковина“
47. Сима Пандуровић: „Родна о
груда“
48. Поезија српске модерне у

49. Антун Густав Матош: о


„Јесење вече“
50. Антун Густав Матош: о
„Notturno“
III

51. Михаил Шолохов: “Тихи о


Дон“ – одломак
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
V

52. Полисемија и метафора о

53. Метонимија и синегдоха о


I

54. Борисав Станковић: „У о


ноћи“
55. Борисав Станковић: „У о
ноћи“
V

56. Синоними о
I

57. Борисав Станковић: о


„Коштана“
58. Борисав Станковић: о
„Коштана“
59. Јован Скерлић: „О о
Коштани“
IX

60. Појачавање и ублажавање о


исказа
IX

61. Припрема другог писменог о


задатка
62. Други писмени задатак у

63. Други писмени задатак у


I

64. Борисав Станковић: о


„Нечиста крв“
65. Борисав Станковић: о
„Нечиста крв“
66. Борисав Станковић: о
„Нечиста крв“
IX

67. Исправка другог писменог у


задатка
68. Исправка другог писменог у
задатка
децембар

69. Антоними о

70. Хомоними о
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
I

71. Петар Кочић: „Мрачајски о


прото“
72. Петар Кочић: „Јазавац пред о
судом“
73. Петар Кочић: „Јазавац пред о
судом“
V

74. Значењски односи међу у


лексемама
I

75. Иван Цанкар: „Краљ о


Бетајнове“
76. Иван Цанкар: „Краљ о
Бетајнове“
III

77. Рајнер Марија Рилке: о


„Пантер“
78. Рајнер Марија Рилке: о
„Љубавна песма“
79. Александар Блок: о
“Дванаесторица“ – одломак
80. Гијом Аполинер: „Мост о
Мирабо“
II

81. Европска књижевност у о


првим деценијама 20. Века
82. Авангарда о

83. Манифест футуризма о

84. Есеј о експресионизму о

85. Манифест надреализма о

86. Владимир В. Мајаковски: о


„Облак у панталонама“
87. Владимир В. Мајаковски: о
„Облак у панталонама“
V
јануар

88. Лексика српског језика о


према пореклу
89. Лексика српског језика о
према сфери употребе
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
90. Термини и некњижевна о
лексика српског језика
91. Фразеологизми и о
фразеологија
92. Лексикологија у
II

93. Федерико Гарсија Лорка: о


„Романска месечарка“
94. Рабиндранат Тагоре: о
„Градинар“
95. Рабиндранат Тагоре: о
„Градинар“
96. Књижевни покрети и струје о
у српској књижевности
између два рата
97. Авангардна и међуратна о
српска књижевност
98. Милутин Бојић: „Плава о
гробница“
фебруар

99. Душан Васиљев: „Човек пева о


после рата“
V

100. Експресивна и фигуративна о


значења лексема
101. Поетска лексика и лексичка о
норма
II

102. Милош Црњански: о


„Суматра“
103. Милош Црњански: о
„Стражилово“
104. Милош Црњански: о
„Стражилово“
105. Милош Црњански: „Сеобе“ о

106. Милош Црњански: „Сеобе“ о


март

107. Милош Црњански: „Сеобе“ о

108. Међуратна и ратна у


књижевност
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
VI

109. Синтакса – основни појмови; о


реч као синтаксичка
јединица
110. Синтагме; именичке о
синтагме
111. Придевске, прилошке и о
глаголске синтагме
IX

112. Припрема трећег писменог о


задатка
113. Трећи писмени задатак у

114. Трећи писмени задатак у


II

115. Иво Андрић: „Ex Ponto” о

116. Иво Андрић: „Ex Ponto“ о

117. Момчило Настасијевић: о


„Туга у камену“
IX

118. Исрпавка трећег писменог у


задатка
119. Исрпавка трећег писменог у
задатка
III

120. Иво Андрић: „На Дрини о


ћуприја“
121. Иво Андрић: „На Дрини о
ћуприја“
122. Иво Андрић: „На Дрини о
ћуприја“
123. Иво Андрић: „На Дрини о
ћуприја“
II

124. Аугустин Тин Ујевић: о


„Свакидашња јадиковка“
125. Аугустин Тин Ујевић: о
„Колајна“
VI

126. Субјекатско-предикатска о
реченица
127. Главни реченични чланови – о
субјекат и предикат
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
128. Прави и неправи објекат о

129. Прилошке одредбе и допуне о

130. Апозитив и апозиција о


II
април

131. Исак Самоковлија: „Рафина о


авлија“
132. Вељко Петровић: о
„Салашар“
VI

133. Пасивне реченице о

134. Безличне реченице, реченице о


са логичким субјектом и
обезличене реченице
135. Синтакса у
II

136. Растко Петровић: „Људи о


говоре“
137. Растко Петровић: „Људи о
говоре“
III

138. Растко Петровић: „Тајна о


рођења“
139. Раде Драинац: „Бандит или о
песник“
140. Милан Дединац: „Шлеско о
бденије“
141. Станислав Винавер: „Човек о
крај друма“
142. Десанка Максимовић – „На о
бури“; „Змија“
143. Десанка Максимовић: о
„Стрепња“
II

144. Међуратна и ратна у


књижевност
III

145. Франц Кафка: „Процес“ о

146. Франц Кафка: „Процес“ о


Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
VIII

147. Извештавање о друштвеним о


и културним збивањима
148. Публицистички стил о
IX

149. Врсте новинских текстова – о


вест, чланак, интервију,
извештај, колумна
мај

150. Приказ филмског дела о

151. Припрема четвртог о


писменог задатка
152. Четврти писмени задатак у

153. Четврти писмени задатак у


II

154. Исидора Секулић: „Госпа о


Нола“
155. Исидора Секулић: „Госпа о
Нола“
IX

156. Исправка четвртог писменог у


задатка
157. Исправка четвртог писменог у
задатка
III

158. Ернест Хемигнвеј: „Старац о


и море“
159. Ернест Хемигнвеј: „Старац о
и море“
II

160. Добриша Цесарић: о


„Повратак“
161. Добриша Цесарић: „Облак“ о

162. Добриша Цесарић: „Слап“ о

163. Мирослав Крлежа: „Господа о


Глембајеви“
164. Мирослав Крлежа: „Господа о
Глембајеви“
165. Ратна књижевност о
Месец
Број часова

Наставна

по наставној
тема

теми
за за друге
Наставна јединица обраду типове
166. Иван Горан Ковачић: „Јама“ о

167. Иван Горан Ковачић: „Јама“ о

168. Оскар Давичо: „Хана“ о

169. Међуратна књижевност у


јун

170. Ратна књижевност у


VII

171. Прилагођено писање о


страних речи
172. Промена имена људи; о
вишечлани изрази и
прилагођавање осталих
страних речи
173. Правопис у
I

174. Систематизација градива у


II

175. Систематизација градива у


III

176. Систематизација градива у


IV

177. Систематизација градива у


V

178. Систематизација градива у


VI

179. Систематизација градива у


VIII

180. Упутства за четврти разред о

Прво полугодиште 84 14 98
Друго полугодиште 62 20 82
Укупно 146 34 180

Редослед обраде наставних јединица


за трећи разред гимназије свих усмерења
Дистрибуција часова
Број часова

обрада

утврђивање

укупно
Програмска
Наставне теме
подручја

Модерна 44 1 45
КЊИЖЕВНОСТ Међуратна и ратна књижевност 41 4 45
Лектира 19 1 20

Творба речи 6 2 8
Лексикологија 12 1 13
ЈЕЗИК
Синтакса 10 1 11
Правопис 2 1 3

КУЛТУРА Усмено изражавање 7 5 12


ИЗРАЖАВАЊА Писмено изражавање 6 17 23

Укупан збир часова 147 33 180


Проценат заступљености часова 81,67% 18,33% 100%
обраде и утврђивања