You are on page 1of 6

ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ ЗА ГИМНАЗИЈЕ

(4 часа недељно, 148 часова годишње)

СЕПТЕМБАР
1. Упознавање ученика с програмом, планом и уџбеницима за први
разред
2. Место језика у људском животу. Битна својства језика. Језик као
средство комуникације, обрада
3. Раслојавање језика. Језик, дијалект и социолект. Језичка норма и
стандардизација, обрада
4. Књижевни језик, књижевнојезичке варијанте, функционални стилови,
нестандардни језички варијетети, обрада
5. Природа и назив књижевности; књижевност као уметност;
књижевност и друге уметности, обрада
6. Улога књижевне уметности у друштву; усмена и писана књижевност,
обрада
7. Иво Андрић: Беседа приликом примања Нобелове награде, О причи и
причању, обрада
8. Књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевности,
обрада
9. Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање
уметничких вредности у књижевном делу, обрада
10. Сунце се дјевојком жени – лирска народна песма
11. Тема, мотив, фабула и сиже у књижевном делу. Појам варијаната у
усменим творевинама, обрада
12. Наречја српског језика. Дијалекатска основица српског књижевног
језика, обрада
13. Лик у књижевном делу (лик, карактер, тип, причалац, писац;
уметнички поступци; функција и значење лика), обрада
14. Бановић Страхиња – епска народна песма
15. Уметнички поступци у стварању лика на примеру народне епске
песме, утврђивање
16. Хасанагиница – народна балада, обрада
17. Мисли и идеје у књижевном делу, обрада

ОКТОБАР
18. Читање и анализа домаћих задатака, утврђивање
19. Дјевојка бржа од коња – народна приповетка
20. Први писмени задатак, обрада теме
21. Златна јабука и девет пауница – народна приповетка, обрада
22. Колективна исправка првог писменог задатка, утврђивање
23. Индивидуална исправка првог писменог задатка, утврђивање
24. Композиција; композиционе целине на примерима лирског, епског и
драмског дела; композиционо – мотивациони склад, обрада
25. Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење – структура прозног
књижевног дела, обрада
26. Елементи драмске композиције у епском делу (на основу обрађене
Лазаревићеве приповетке), утврђивање
27. Хронолошко и ретроспективно приповедање, приповедање у 1. и 3.
лицу, утврђивање
28. Антон Павлович Чехов: Туга – новела, обрада
29. Структура лирског и епског дела, утврђивање
30. Језик књижевноуметничког дела; језик у књижевној уметности и
језичко општење изван књижевног дела, обрада
31. Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни и
књижевноуметнички, обрада
32. Данило Киш: Рани јади – роман, обрада
33. Роман на новелистичкој основи, утврђивање
34. Језичке јединице у књижевноуметничком делу (пишчев избор и
распоређивање речи, служба речи), утврђивање на примерима из
текста

НОВЕМБАР
35. Техника истраживања књижевноуметничког дела (књижевно дело и
литература – примарни и секундарни извори, рад у библиотеци,
научна апаратура – библиографија, фуснота), обрада, инструкције за
самостални рад ученика
36. Драма и позориште; структура драмског дела; драмске врсте; драмски
јунак, обрада
37. Софокле: Антигона – трагедија, обрада
38. Софокле: Антигона; уочавање структуре драмског текста, утврђивање
39. Књижевни родови: структура лирског, епског и драмског дела,
утврђивање
40. Избор из поезије савремених песника (Д. Радовић, М. Антић, Љ.
Симовић), обрада лектире
41. Анализа изабраних песама савремених песника, утврђивање лектире
42. Природа и смисао књижевности; структура књижевног дела,
утврђивање
43. Самостални писмени рад ученика, утврђивање
44. Језик као систем знакова, обрада
45. Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима
књижевности старог века, обрада
46. Еп о Гилгамешу, обрада
47. Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме, обрада
48. Хомер: Илијада; тематика, ликови; метрика, хексаметар, обрада
49. Анализа одломка из VI певања Хомерове Илијаде, обрада

ДЕЦЕМБАР
50. Читање и анализа домаћих задатака, утврђивање
51. Други писмени задатак, обрада теме
52. Слог. Прозодија, обрада
53. Колективна исправка другог писменог задатка, утврђивање
54. Индивидуална исправка другог писменог задатка, утврђивање
55. Библија, обрада
56. Из Старог завета: Легенда о потопу, обрада
57. Из Новог завета; Беседа на гори, обрада
58. Из Новог завета: Страдање и васкрсење Христово (Јеванђеље по
Матеју), обрада
59. Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правопис и
правописни приручници (и служење њима), обрада
60. Књижевност старог века, утврђивање
61. Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема, обрада
62. Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и
њихових ученика, обрада
63. Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски
језик и рецензије старословенског језика, обрада
64. Књижевни језици на српског језичком подручју до 19. века, обрада
65. Морфологија у ужем смислу (промена речи). Творба речи, обрада

ЈАНУАР
66. Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица, обрада
67. Најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча,
Самуилов натпис, Брижински споменици, Мирослављево јеванђеље),
обрада
68. Главне врсте средњовековне књижевности (житија и похвале, црквена
поезија, апокрифи), обрада
69. Међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности, обрада
70. Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика), обрада
71. Граматике и речници српског књижевног језика и начин њихове
употребе, обрада
72. Свети Сава: Житије Светог Симеона (одломак – Болест и смрт
Светог Симеона), обрада
73. Теодосије: Житије Светог Саве (одломак), обрада
74. Усмено предање о Светом Сави (народне песме, приче, легенде),
обрада
75. Јефимија: Похвала кнезу Лазару, обрада

ФЕБРУАР
76. Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве, обрада
77. Консатантин Филозоф: из Житија деспота Стефана Лазаревића,
обрада
78. Српска средњовековна књижевност, утврђивање
79. Писање великог слова, обрада
80. Средњовековна књижевност, утврђивање
81. Читање и анализа домаћих задатака, утврђивање

МАРТ
82. Трећи писмени задатак, обрада теме
83. Поетика народне (усмене) књижевности. Синкретизам, анимизам,
аниматизам, магијски начин мишљења, магијска моћ речи; стварање
као подражавање природе; интензивност колективних осећања,
нивелираност мишљења, обрада
84. Колективна исправка трећег писменог задатка, утврђивање
85. Индивидуална исправка трећег писменог задатка, утврђивање
86. Процес обликовања усмених творевина; усмени стваралац као
представник своје средине; однос: стваралац – дело – слушаоци;
индивидуалност усменог ствараоца и наслеђивање образаца; певач
као чувар друштвеног, моралног и материјалног кодекса, обрада
87. Типологија једноставнијих усмених облика. Трајност врста усмене
књижевности, њихова обележја и функције; тематски кругови епске
поезије; јунаци као васпитни узори своје средине: народна поезија
као усмена историја вишег реда, обрада
88. Српска дјевојка – народна песма, обрада
89. Правописне вежбе: писање великог слова, утврђивање
90. Кнежева вечера – народна песма, обрада
91. Марко пије уз рамазан вино – народна песма, обрада
92. Диоба Јакшића – народна песма, обрада
93. Гласовни систем српског књижевног језика, понављање
систематизације гласова и њихових карактеристика
94. Ропство Јанковић Стојана – народна песма, обрада
95. Бој на Мишару – народна песма, обрада
96. Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа,
утврђивање
97. Фонолошки систем српског књижевног језика. Дистинктивна
функција српских фонема, најважније варијанте фонема.
Дистинктивне опозиције и дистинктивне црте, обрада
98. Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у
промени и творби речи, обрада

АПРИЛ
99. Алтернације у српском књижевном језику. Правописна решења,
утврђивање
1. Основне теме и мотиви у обрађеним народним песмама, утврђивање
100. Морфофонолошке алтернације, утврђивање
101. Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас (појам, особености,
значај, главни представници), обрада
102. Данте Алигијери: Пакао, V певање, обрада лектире
103. Анализа V певања Дантеовог Пакла, утврђивање лектире
104. Акценатски систем српског књижевног језика; клитике; служење
речником за утврђивање правилног акцента, обрада
105. Франческо Петрарка: Канцонијер (избор сонета), обрада
106. Изражајно читање и рецитовање стихова, утврђивање
107. Ђовани Бокачо: Декамерон (Федериго и дона Ђована, дан пети,
прича девета), обрада лектире
108. Анализа новеле из Бокачовог Декамерона, утврђивање лектире
109. Сервантес: Дон Кихот (одломак), обрада
110. Пародичност и свевременост Сервантесовог Дон Кихота,
утврђивање
111. В.Шекспир: Ромео и Јулија, обрада
112. Ликови у Шекспировој трагедији Ромео и Јулија, утврђивање
113. Извођење одабраних сцена из драмског текста, утврђивање

МАЈ
114. Читање и анализа домаћих задатака, утврђивање
115. Стилске вежбе: сажимање писаног састава, отклањање сувишних
речи и неприкладних израза, утврђивање
116. Четврти писмени задатак, обрада теме
117. Артикулација гласова, мелодија реченице, јачина, висина тона, боја
гласа; пауза – логичка и психолошка, утврђивање
118. Колективна исправка четвртог писменог задатка, утврђивање
119. Индивидуална исправка четвртог писменог задатка, утврђивање
120. Хуманизам и ренесанса у Европи, утврђивање
121. Ш. Менчетић: Први поглед, обрада
122. Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому, обрада
123. Петраркистичка поезија код нас, утврђивање
124. Ренесансна комедија. Фарса, обрада
125. М. Држић: Новела од Станца, обрада
126. М. Држић: Дундо Мароје (одломци), обрада
127. Главни представници хуманизма и ренесансе, утврђивање
128. Мотиви и ликови из ренесансних дела у уметности данас,
утврђивање
129. Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код
нас (појам, особености, значај), обрада
130. И. Гундулић: Осман, одломци из I и VIII певања, обрада
131. Молијер: Тврдица, обрада

ЈУН
132. Класицистичке одлике Молијеровог Тврдице, утврђивање
133. Особености барока и класицизма на основу обрађених дела,
утврђивање
134. Акцентовање речи и обележавање акценатских целина, утврђивање
135. Књижевност као уметност, науке о књижевности, књижевни родови
и врсте, утврђивање
136. Структура лирског, епског и драмског дела; лирско-епске врсте,
утврђивање
137. Књижевна периодизација – епохе и представници, утврђивање
138. Књижевност старог века, утврђивање
139. Средњовековна књижевност, утврђивање
140. Народна књижевност, утврђивање
141. Хуманизам и ренесанса, утврђивање
142. Барок и класицизам, утврђивање
143. Стих и проза; метрика, хексаметар, десетерац; цезура, утврђивање
144. Језички систем и науке које се њиме баве, утврђивање
145. Фонетика – гласовни систем српског књижевног језика,
морфофонолошке алтернације, утврђивање
146. Разговор о обрађеним књижевним делима на основу уметничког
доживљаја ученика, утврђивање
147. Разговор о резултатима рада у претходном периоду; лектира за II
разред