You are on page 1of 16

မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း

စာေရးသူ။ ။ မႆဲျဖစ္၍၊ ေလဝိဟုလည္းေခၚသည္။ အခြန္ခံတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာင္တြင္ တမန္


ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့သည္ (၉း၉။ လု၊၅း၂၇)။ သခင္ေယ႐ႈအား စားပြျဲ ဖင့္ လက္ခံခ့သ
ဲ ည့္
၉း၁ဝ တြင္ သူ၏အမည္ကို ခ်န္လွပ္ထားေသာ္လည္း၊ ၁ဝး၃ တြင္ သူသည္
အခြန္ခံ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာေဖၚျပထားသည္။

ေရးသားခ်ိန္။ ။ ေအဒီ ၃၇-၄ဝ ခန္႔၊ သခင္ဘုရားရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ (၂၈း၁၅)၊


ဗိမာန္ေတာ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရမီ(၂၄း၂)။

ေရးသားေနရာ။ ။ ယုဒျပည္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လက္ခံရရွိသူမ်ား။ ။ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဂ်ဴးထံုးစံႏွင့္


ပြဲေတာ္မ်ားကို ရွင္းျပမထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (၁၅း၂။ က်မ္းၫႊန္း၊ မာ၊၇း ၂-
၃။ မ၊၂၆း၁၇။ က်မ္းၫႊန္း၊ မာ၊၁၄း၁၂)။

အေၾကာင္းအရာ

ႏိုင္ငံေတာ္ဧဝံေဂလိတရား -

ေယ႐ႈခရစ္သည္ ရွင္ဘုရင္ - ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္း

အခန္း ၁

I. ရွင္ဘုရင္၏ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္မ်ားႏွင့္အဆင့္အတန္း ၁း၁-၂း၂၃

က။ ကိုယ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ႏွင့္အလုပ္တာဝန္- ခရစ္ေတာ္ဟု ေခၚေဝၚခံရျခင္း ၁း၁-၁၇

၁ အာျဗဟံ၏သား၄ဃ၊ ဒါဝိဒ္၏သား၃ဂျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈ၁ခရစ္၂ခ၏ ေဆြေတာ္စဥ္မ်ိဳးေတာ္


ဆက္က စာရင္းဟူမူကား၊

၂ အာျဗဟံသား ဣဇက္၁က၊ ဣဇက္သား ယာကုပ္၂ခ၊ ယာကုပ္သား ယုဒ၃ဂႏွင့္


ညီေနာင္၄ဃတစ္စု၊
၃ ယုဒသည္ တာမာ၂ တြင္ ျမင္ေသာသား ဖာရက္၁ကႏွငဇ
့္ ာရ၊ ဖာရက္သား ေဟဇ႐ုခံ ၊
ေဟဇ႐ုံသား အာရံ၊

၄ အာရံသား အမိနဒပ္၊ အမိနဒပ္သား နာ႐ႈန္၊ နာ႐ႈန္သား စာလမုန္၊

၅ စာလမုန္သည္ ရာခပ္၁ကတြင္ျမင္ေသာသား ေဗာဇ၊ ေဗာဇ၂ခသည္ ႐ုသ၃ဂတြင္ျမင္ေသာသား


ၾသဗက္၊ ၾသဗက္သား ေယရွဲ၄ဃ၊

၆ ေယရွဲသား ဒါဝိဒ္၁ကမင္းႀကီး၂ခတည္း။ ဒါဝိဒ္သည္ ဥရိယ၏ဇနီး၄ဃ ျဖစ္ဖူးေသာ မိန္းမတြင္ ျမင္


ေသာသား ေရွာလမုန္၃ဂ၊

၇ ေရွာလမုန္သား ေရာေဗာင္၁က၊ ေရာေဗာင္သား အဘိယ၊ အဘိယသား အာသ၊

၈ အာသသား ေယာရွဖတ္၊ ေယာရွဖတ္သား ယေဟာရံ၊ ယေဟာရံ၁သား ၾသဇိ၊

၉ ၾသဇိသား ေယာသံ၊ ေယာသံသား အာခတ္၊ အာခတ္သား ေဟဇကိ၊

၁ဝ ေဟဇကိသား မနာေရွ၊ မနာေရွသား အာမုန္၊ အာမုန္သား ေယာရွိတည္း။

၁၁ ေယာရွိ၁သည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေနရာေျပာင္းခါနီး၄ခတြင္ ျမင္ေသာသား ေယေခါနိ၂ကႏွင့္ ညီ


ေနာင္၃တစ္စုတည္း။

၁၂ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေနရာေျပာင္း၁ၿပီးေနာက္၊ ေယေခါနိသား ရွာလေသလက၊ ရွာလေသလသား


ေဇ႐ုဗေဗလ၂ခ၊

၁၃ ေဇ႐ုဗေဗလသား အဗ်ဳဒ္၊ အဗ်ဳဒ္သား ဧလ်ာကိမ္၊ ဧလ်ာကိမ္သား အာေဇာ္၊

၁၄ အာေဇာ္သား ဇာဒုတ္၊ ဇာဒုတ္သား အာခိမ္၊ အာခိမ္သား ဧလုဒ္၊

၁၅ ဧလုဒ္သား ဧလာဇာ၊ ဧလာဇာသား မႆန္၊ မႆန္သား ယာကုပ္၊

၁၆ ယာကုပ္၁ျမင္ေသာသားကား မာရိ၃ခ၏ခင္ပန
ြ ္း ေယာသပ္၂ကတည္း။ ထိုမာရိသည္
ခရစ္ေတာ္၄င ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ေသာေယ႐ႈဃကို ဖြားျမင္ဂခဲ့၏။

၁၇ ု ွ်င္ မ်ိဳးစဥ္ႏြယ္ဆက္ေပါင္း၁ကား၊ အာျဗဟံမွ ဒါဝိဒ္တိုင္ေအာင္၂တစ္ဆယ့္ေလးဆက္၊


ဤသိ႔လ
ဒါဝိဒ္မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေနရာေျပာင္းသည့္တိုင္ေအာင္၃ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းၿပီးမွ
ထို ခရစ္ေတာ္တိုင္ေအာင္၄ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္ျဖစ္သတည္း။
ခ။ ကိုယ္ေတာ္၏ မူလအစႏွင့္ နာမေတာ္ -

လူတို႔အားျဖင့္ ဧမာေႏြလဟု ေခၚေဝၚေသာ ေယ႐ႈအမည္ရွိ

ဘုရား-လူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္း

၁း၁၈-၂၅

၁၈ ေယ႐ႈခရစ္၏ မူလအစအေၾကာင္းအရာကဟူမူကား၊ မယ္ေတာ္မာရိခသည္ ေယာသပ္ႏွင့္


ေစ့စပ္ၿပီး မရွက္တင္မီတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဂ ဝိညာဥ္ေတာ္၏၁ သေႏၶသားရွိေန၏။

၁၉ သူမ၏ခင္ပြန္းေယာသပ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၁ကျဖစ္၍၊ မာရိအသေရကို မပ်က္ခေစခ်င္


ေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာစြန္႔ပယ္၂မည္ဟု အႀကံရွိ၏။

၂ဝ ထိုသို႔ႀကံစည္၍ေနစဥ္တြင္ အိပ္မက္ခကို ျမင္ရသည္မွာ သခင္ဘုရား၏


ေကာင္းကင္တမန္က သည္ ထင္ရွား၍၊ ဒါဝိဒ္၏သားေယာသပ္၊ သင္၏ဇနီးမာရိကို ထိန္းသိမ္းရမည့္အခြင့္ကို
မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သူမ၌ သန္႔ရွင္းေသာဂ ဝိညာဥ္ေတာ္၏၂ေမြးဖြား၁ျခင္းျဖစ္၏။

၂၁ သားေယာက္်ားကကို ဖြားျမင္လိမ့္မည္။ ထိုသားသည္ မိမိလူတို႔ကို အျပစ္မ်ားမွ


ကယ္ခြၽတ္ဂမည့္ သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈ၁ခဟူေသာအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္ဟု ေကာင္းကင္တမန္ဆို၏။

၂၂ ဤအေၾကာင္းအရာမူကား၊ သခင္ဘုရားသည္ ပေရာဖက္၁ျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာ


ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ျပည့္စံုကမည္အေၾကာင္းတည္း။ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား၊

၂၃ ''ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ အပ်ဳိကညာကသည္ ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍ သားေယာက္်ား၁ကို ဖြားျမင္လတံ့။ ထို


သားကို ဧမာေႏြလ၂ခအမည္ျဖင့္ မွည့္ရၾကလတံ့''ဟု လာသတည္း။ (ဧမာေႏြလအနက္ကား၊
ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ၃ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ဂဟု ဆုိလိုသတည္း)။

၂၄ ေယာသပ္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွႏိုးလွ်င္၊ သခင္ဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္


မွာထားသည့္အတိုင္း ျပဳ၍ မိမိဇနီးကို ထိန္းသိမ္းေလ၏။

၂၅ သို႔ေသာ္လည္း သားကို မဖြား၁မီတိုင္ေအာင္ သံဝါသမျပဳဘဲေန၏။ ထိုသားကိုလည္း


ေယ႐ႈက ဟူေသာအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။
အခန္း ၁

၁၁ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေဖၚျပေသာအမည္နာမမွာ ေယ႐ႈျဖစ္၍(ဗ်ာ၊၂၂း


၂၁)၊ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းတစ္အုပ္လံုး၏အဓိကအေၾကာင္းအရာ၊ အဓိကပါဝင္ေသာပုဂိၢဳလ္
ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသည္။

သမၼာက်မ္းသည္ အသက္စာေစာင္ျဖစ္၍၊ ထိုအသက္သည္ အသက္ရွင္ေသာပုဂိၢဳလ္ေတာ္ျမတ္၊


အံ့ၾသ ဖြယ္ေသာအရွင္တည္းဟူေသာ အရာအားလံုးပါဝင္ေသာခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္
ၾကြလာ မည့္ အံ့ဖြယ္ပုဂိၢဳလ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္
ပံုေဖၚျပသေပးထား သည္။ ယခု ဓမၼသစ္က်မ္း၌ ဤအံ့ဖြယ္ပုဂိၢဳလ္ေတာ္ သည္ ၾကြလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ဓမၼသစ္က်မ္း၏ပထမဆံုး စာမ်က္ႏွာတြင္ ဤအံ့ဖြယ္ပုဂိၢဳလ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တ႔အ
ုိ တြက္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကိုယ္ေတာ္၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းအားျဖင့္ ေထာက္ခံ ေဖၚျပထားသည္။ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းကို
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေကာက္ ႏုတ္ထားျခင္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ၿပီး၊ ၎၌ ခရစ္ေတာ္၏
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ကို အေသးစိတ္ေဖၚျပထား သည္။ မႆဲ စာေစာင္ရွိ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းကို
နားလည္ရန္ အျဖစ္အပ်က္တိုင္း၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ မူလအစကို ေလ့ လာဆန္းစစ္ရန္လိုသည္။

သမၼာက်မ္းတစ္အုပ္လံုး၏အလယ္ဗဟိုျဖစ္ေသာ အံ့ဖြယ္ခရစ္ေတာ္သည္
ပံုပန္းသဏၭာန္မ်ားစြာရွိသည့္ အရာအားလံုးပါဝင္ေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းအစတြင္ အရာအားလံုး
ပါဝင္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏အဓိက ပံုပန္းသဏၭာန္ေလးခုကို အတၳဳပၸတၱိေလးခုျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္။
မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးေပၚသို႔ ေကာင္းကင္မ်ား၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို
ယူေဆာင္လာေသာရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံထား၍၊ ထိုရွင္ဘုရင္မွာ
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ပေရာဖက္ျပဳထားေသာ ဘုရားသခင္၏ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ မာကုခရစ္ဝင္ က်မ္းတြင္
ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ သစၥာရွိစြာလုပ္ေဆာင္ေသာ ဘုရားသခင္၏အေစခံကြၽန္ျဖစ္ ေၾကာင္း
ေဖၚျပထားသည္။ မာကု၏မွတ္တမ္းသည္ အေစခံကြၽန္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေဖၚရန္
မလုိေသာေၾကာင့္ အလြန႐
္ ိုးရွင္းသည္။ လုကာခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ လူသား
စင္စစ္အျဖစ္အသက္ရွင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္းကို ျပည့္စံုေသာ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ျဖင့္ တင္ဆက္ထားသည္။ ထိုလူသားသည္
လူသားအေပါင္းတို႔၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္ခရစ္ဝင္က်မ္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏
လူမ်ားအဖို႔အသက္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို
ဖြင့္ျပ ထားသည္။ ခရစ္ဝင္က်မ္းေလးက်မ္းတြင္ မႆဲႏွင့္လုကာသည္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းကို
မွတ္တမ္းတင္ထား ၍၊ မာကုႏွင့္ေယာဟန္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရွိေပ။ ေယ႐ႈသည္
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ပေရာဖက္ျပဳထား ေသာ ဘုရားသခင္၏ခရစ္ေတာ္၊ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ထင္ရွားေစရန္အတြက္ မႆဲက ကိုယ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္ ၏ပလႅင္ကို
ဆက္ခံသူစင္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပဖို႔ ဘုရင္၏ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္မ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို ေဖၚ ျပရန္
လိုသည္။ ေယ႐ႈသည္ လူသားစင္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လုကာက ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားအ
ေပါင္း၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမွန္ေၾကာင္း၊ လူသား၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းကို
ေဖၚျပရန္ လိုသည္။ အေစခံကြၽန္တစ္ေယာက္၏မွတ္တမ္းကိုေဖၚျပရာ၌ မာကုသည္
ကိုယ္ေတာ္၏မူလအစကိုေဖၚျပရန္ မလိုအပ္ခဲ့ေပ။ ေယ႐ႈသည္ အစအဦးကပင္
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အျဖစ္တည္ရွိေနေသာ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ တုိင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဖြင့္ျပေသာေၾကာင့္
ေယာဟန္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူသားမ်ိဳး႐ုိးကို ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေပ။

ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္


အာျဗဟံ၏အေသြးအသားဆုိင္ရာမ်ိဳးဆက္ ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ိဳးဆက္တုိ႔ျဖင့္
ေပါင္းစပ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မႆဲသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေဆြ စဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းအား
ဖန္ဆင္းခံလူမ်ိဳးတုိ႔၏အဘအာဒံႏွင့္အစမျပဳဘဲ၊ ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရေသာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အဘ အာျဗဟံႏွင့္
အစျပဳထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းခံရေသာအာဒံ၏မ်ိဳးႏြယ္ျဖင့္ မတည္ေဆာက္ဘဲ၊
ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရေသာ အာျဗဟံ၏မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည့္ စစ္မွန္ေသာအစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား(ေရာ၊ ၉း၆-၈)ႏွင့္
ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖင့္(ဂလ၊ ၃း၇၊၉၊၂၉)တည္ေဆာက္ထားသည္။ ေယ႐ႈသည္လူသား
စင္စစ္ျဖစ္၍၊ လူသားအေပါင္း၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ျခင္းငွါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသူျဖစ္ေၾကာင္းကို
သက္ေသျပ ရာ၌ လုကာသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အစ အာဒံ အထိ ေရတြက္တင္ျပထားသည္။

၁၂ လုကာေဖၚျပေသာ ေယ႐ႈ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားစင္စစ္ျဖစ္


ေၾကာင္း သက္ေသျပရာ၌ ခရစ္ေတာ္ဟူေသာနာမကို ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေပ(လု၊၃း၂၃-၃၈)။ သို႔ေသာ္
မႆဲေဖၚ ျပေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္
ဘုရားသခင္၏ခရစ္ေတာ္၊ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ ေၾကာင္း သက္ေသျပရာ၌ ခရစ္ေတာ္ဟူေသာနာမကို
အေလးအနက္ထား၍အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖၚျပထားသည္ (အငယ္၊၁၊၁၆-၁၇)။

၁၃ ေရွာလမုန္သည္ ဒါဝိဒ္၏ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပလႅင္ေတာ္ကို အေမြဆက္ခံသူ ဒါဝိဒ္၏သားတည္း


ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္သည္(၂ရွေမြ၊၇း၁၂-၁၃။ လု၊၁း၃၂ -၃၃)။ ခရစ္ေတာ္ကို ပံုေဆာင္ေသာ
ေရွာလ မုန္သည္ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၌
ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း(၁ဘုရင္၊ ၆း၂)ႏွင့္
ပညာစကားကိုျမြက္ဆိုျခင္း(၁ဘုရင္၊၁ဝး၂၃-၂၄။ မ၊ ၁၂း၄၂)တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုပံုေဆာင္
ခ်က္ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္သည္ ျမြက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာပညာေတာ္စကား ျဖင့္ ယခုအခါ ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံ
ေတာ္၌ စစ္မွန္ေသာဗိမာန္ေတာ္တည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

၁၄ ဣဇက္သည္ အာျဗဟံအား ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ကတိေတာ္ေကာင္း ႀကီးမဂၤလာကို


အေမြဆက္ခံသည့္ အာျဗဟံ၏သားတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ပံုေဆာင္သည္(က၊၂၂း၁၇-၁၈။ဂလ၊၃း
၁၆၊ ၁၄)။ ခရစ္ေတာ္ကို ပံုေဆာင္ေသာဣဇက္သည္လည္း ေသသည့္တုိင္ ဖခင္ကိုနာခံကာ ေသျခင္းမွ
ထေျမာက္ခဲ့ ျခင္း(က၊၂၂း၉-၁ဝ။ ေဟၿဗဲ၊၁၁း၁၉)ႏွင့္တစ္ပါးအမ်ိဳးသား မိန္းမျဖစ္ေသာေရဗကၠာကို
ဇနီးအျဖစ္ရယူခဲ့ျခင္းဟူ ေသာ အဓိက အရာႏွစ္ခုကို လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္(က၊၂၄း၆၁-၆၇)။
ထိုပံုေဆာင္ခ်က္ျပည့္စံုျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္ထံ အေသခံပူေဇာ္ခဲ့၍ ေသျခင္းမွ
ထေျမာက္ကာ၊ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔ထဲမွ ကိုယ္ေတာ္၏ သတို႔သမီးတည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္ကို
ရယူလ်က္ရွိသည္။

၂၁ အာျဗဟံ၌ သားရွစ္ေယာက္ရွိသည္ (က၊၁၆း၁၅။၂၁း၂-၃။၂၅း၂)။ ထိုရွစ္ေယာက္တြင္


ဣဇက္ တစ္ေယာက္တည္းသာ ကတိေတာ္သားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္(ေရာ၊၉း၇-၈)။ ထို႔ေၾကာင့္
အာျဗဟံႏွင့္ ဣဇက္အား ေပးခဲ့ေသာဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ျပည့္စံုရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္
အာျဗဟံ၏မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ရ သည္(က၊ ၂၂း၁၈။၂၆း၄)။

၂၂ ဣဇက္သည္ ဧေသာႏွင့္ ယာကုပ္အႁမႊာသားႏွစ္ေယာက္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္(က၊၂၅း၂၁-၂၆)။


သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ယာကုပ္ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္(ေရာ၊၉း၁ဝ-၁၃)။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္
သည္ အာျဗဟံ၊ ဣဇက္ႏွင့္ ယာကုပ္တုိ႔အား ဘုရားသခင္ေပးထားေသာကတိေတာ္ျပည့္စံုရန္အတြက္
ထိုအမ်ိဳး အႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္(က၊၂၂း၁၈။၂၆း၄။၂၈း၁၄)။

၂၃ ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သားဦးအရာတြင္ ႏွစ္ဆေသာေျမ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၊


ရွင္ဘုရင္ အရာတို႔ပါဝင္သည္။ ယာကုပ္၏သားဦး ႐ုဗင္သည္ သားဦးအရာကို အေမြခံထိုက္သူျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ သူ၏ ညစ္ညဴးမႈေၾကာင့္ သားဦးအရာကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္(က၊၄၉း၃-၄။၁ရာ၊၅း၁-၂)။
ႏွစ္ဆေသာေျမေဝစုသည္ ေယာ သပ္၏သားႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ဧဖရိမ္ႏွင့္ မနာေရွအားျဖင့္
ေယာသပ္ထံသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့၍(ေယာ႐ႈ၊၁၆-၁၇)၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာသည္ ေလဝိအမ်ိဳးထံသို႔
ေရာက္ရွိသြားကာ(တရား၊၃၃း၈-၁ဝ)၊ ရွင္ဘုရင္အရာသည္ ယုဒထံသို႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္(က၊၄၉း၁ဝ။
၁ရာ၊၅း၂)။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ယုဒ၏အမ်ိဳးမွ
ဆင္းသက္လာခဲ့၍ ႏိုင္ငံေတာ္အေမြကို ဆက္ခံသည္(ေဟၿဗဲ၊၇း၁၄)။

၂၄ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌
ဣဇက္၏ညီအစ္ကိုမ်ား၊ ယာကုပ္၏ညီအစ္ကိုမ်ားဟုမေဖၚျပဘဲ၊ ယုဒ၏ညီအစ္ကိုမ်ားဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ
ယုဒ၏ညီအစ္ကိုမ်ားကိုသာ ဘုရားသခင္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၃၁ ဖာရက္ႏွင့္ ဇာရသည္ အႁမႊာညီအစ္ကိုျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ကို ေမြးဖြားေသာအခ်ိန္တြင္ ဇာရ၏


လက္ထြက္လာသျဖင့္ ဝမ္းဆြက
ဲ သားဦးျဖစ္မည္အထင္ႏွင့္ ႀကိဳးအနီစည္းေပးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဖာရက္သည္ ဇာရအရင္သားဦးအျဖစ္ေမြးဖြားလာခဲ့သည္(က၊၃၈း၂၇-၃ဝ)။ ဖာရက္သည္ လူအားျဖင့္
ေ႐ြးခ်ယ္ခံ ရသူမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေစလႊတ္ခံရသူျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ
လူ၏ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရား၏ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသည္။

၃၂ အာဒံ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ မိန္းမမ်ားကို မွတ္တမ္းမတင္ထားေပ(က၊ ၅း၁-၃၂)။


သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးငါးဦးကို ေဖၚျပထားသည္။ ထိုငါးဦးတြင္ မာရိ
တစ္ဦးတည္းသာ အပ်ဳိကညာစစ္၊ ေ႐ြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာလူမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္၍၊ ခရစ္ေတာ္သည္
သူမထံမွ တိုက္႐ုိက္ေမြးဖြားလာခဲ့သည္(အငယ္၊၁၆)။ ၾကြင္းေသာမိန္းမ -တာမာ၊ ရာခပ္၊ ႐ုသ(အငယ္၊၅)ႏွင့္
ဥရိယ၏ဇနီးျဖစ္ခဲ့ေသာဗာသေရွဘ(အငယ္၊ ၆)-တို႔တြင္ အခ်ဳိ႕သည္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္၍၊ အခ်ဳိ႕သည္
အိမ္ေထာင္ထပ္မံျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔တြင္ သံုးဦးမွာ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္ဝေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ တာမာသည္
ေသြးနီးလြန္းသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသူျဖစ္ၿပီး၊ ရာခပ္သည္ ျပည့္တန္ဆာျဖစ္ခဲ့၍၊
ဗာသေရွဘသည္အိမ္ေထာင္ေရး ေဖါက္ျပန္သူျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏယ
ႊ ႐
္ ုံသာမက၊ တစ္ပါးအမ်ိဳး သားမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္သည့္အျပင္၊
အျပစ္ျပည့္ဝေနသူမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေသာ အျပစ္သား
မ်ား၏ကယ္တင္ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားသည္။ တာမာသည္ ယုဒ၏ေခြၽးမျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။
ယုဒသည္ ေသြးနီးလြန္းသူတာမာမွ ဖာရက္ႏွင့္ ဇာရကိုဖြားျမင္ခ့သ
ဲ ည္(က၊၃၈း၆-
၃ဝ)။အလြန္ဆိုးညစ္လွပါတကား။

၅၁ ရာခပ္သည္ ဘုရားသခင္၏ထာဝရက်ိန္ျခင္းခံရေသာေနရာျဖစ္သည့္(ေယာ႐ႈ၊ ၆း၂၆)


ေယရိေခါ ၿမိဳ႕မွ(ေယာ႐ႈ၊၂း၁) ျပည့္တန္ဆာတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ သူသည္
ဘုရားသခင္ႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏လူမ်ိဳးေတာ္ထံ လွည့္ျပန္လာၿပီးေနာက္(ေယာ႐ႈ၊၆း၂၂-၂၃၊ ၂၅။ေဟၿဗဲ၊၁၁း၃၁)၊
ဦးေဆာင္ေသာမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည့္ ယုဒလူမ်ိဳး၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ
စာလမုန္ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့ကာ(၁ရာ၊၂း၁ဝ-၁၁)၊ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္သူေဗာဇ ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ ေဗာဇမွ ဆင္းၾကြလာခဲ့သည္။ ကြၽႏု္ပ္တ႔သ
ုိ ည္ မိမိတို႔၏ေနာက္ေၾကာင္းကို မေအာက္ေမ့ဘဲ၊
ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏လူမ်ိဳးေတာ္ထံသို႔ လွည့္ျပန္ကာ၊ ဘုရားသခင္၏စစ္မွန္ေသာလူမ်ိဳးမ်ား
အၾကားေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္သြားေသာအခါ၊ စစ္မွန္ေသာအသီးကို
သီးပြင့္လာမည္ျဖစ္၍၊ ခရစ္ေတာ္၏သားဦး အရာကို ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၌ ပါဝင္ဆက္ဆံလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၅၂ ေဗာဇသည္ အမ်ိဳးသားခ်င္း၏အေမြကို ေ႐ြးႏုတ္၍၊ ထိုအမ်ိဳးသားခ်င္း၏မုဆိုးမကို လက္ထပ္


ယူခဲ့သည္(႐ု၊၄း၁-၁၇)။ ထိုသို႔ျဖင့္ သူသည္ ခရစ္ေတာ္၏ထင္ရွားေသာ ဘိုးေဘးတစ္ဦးအျဖစ္
ခရစ္ေတာ္၏ႀကီး ျမတ္ေသာအႏြယ္ဝင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၅၃ ႐ုသ၏မူလအစမွာ ေသြးနီးသူခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ


႐ုသသည္ ေလာတက သူ၏သမီးႏွင့္မွားယြင္းရာမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေမာဘအမ်ိဳး(႐ု၊၁း၄)
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တည္း(က၊၁၉း၃ဝ-၃၈)။ တရား၊၂၃း၃တြင္ ေမာဘအမ်ိဳးသည္
လူမ်ိဳးစဥ္ဆက္ဆယ္ဆက္တိုင္ ေယေဟာဝါ၏ စည္းေဝးျခင္းသို႔ မဝင္ရဘဲ တားျမစ္ျခင္းခံရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ႐ုသကို လက္ခံခ့႐
ဲ ုံသာမ က၊ ခရစ္ေတာ္၏အေရးႀကီးဆံုးေသာ
ဘိုးေဘးဘီဘင္တစ္ဦးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူမသည္ ဘုရား သခင္ႏွင့္
ကိုယ္ေတာ္၏လူမ်ိဳးေတာ္ကိုရွာေဖြခဲ့ေသာေၾကာင့္တည္း(႐ု၊၁း၁၅-၁၇။၂း၁၁-၁၂)။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔မည္သူျဖစ္
သည္၊ ေနာက္ေၾကာင္းမည္သို႔ရွိခ့သ
ဲ ည္ကို မစဥ္းစားဘဲ၊ ဘုရားႏွင့္ ဘုရား၏လူမ်ိဳးေတာ္ကို
ရွာေဖြေသာစိတ္ႏွလံုး ရွိေနသေရြ႕ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏သားဦးအရာကို
လက္ခံရယူႏိုင္ေသာအေနအထား၌ ရွိသည္။

ေဗာဇ၏အမိရာခပ္သည္ ခါနနိလူျပည့္တန္ဆာမျဖစ္၍၊ ေဗာဇ၏ဇနီး႐ုသသည္လည္း ေသြးနီးသူခ်င္း


ေပါင္းစပ္ရာမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေမာဘအမ်ိဳးမုဆိုးမျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးသည္
တစ္ပါးအမ်ိဳးသားနိမ့္ က်ေသာအမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္သာမက၊ နိမ့္က်ေသာတစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္လည္း
ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္ခဲ့သည္။

၅၄ ေဟရွာ၊၁၁း၁တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ''ေယရွဲအမ်ိဳးအငုတ္၌ အတက္ေပါက္လိမ့္


မည္။ သူ၏အျမစ္တ႔တ
ို ြင္ အၫြန္႔သည္ အသီးသီးလိမ့္မည္''ဟု ပေရာဖက္ျပဳထားသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္
ေယရွဲ မွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဟရွာ၊၁၁း၁ဝတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္
ေယရွဲ၏အျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ဆိုထားျခင္းမွာ ေယရွဲသည္ ခရစ္ေတာ္မွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယရွဲသည္ ခရစ္ ေတာ္၌ အျမစ္စြဲျခင္းျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို သယ္ေဆာင္လာသူ၊
ခရစ္ေတာ္ကို အၫြန႔ထ
္ ြက္လာေစသူျဖစ္သည္။

၆၁ ဒါဝိဒ္သည္ ရွစ္ေယာက္ေျမာက္ေသာ သားျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္


ဘိသိက္ေပးခံ ရသူျဖစ္သည္(၁ရွေမြ၊၁၆း ၁ဝ-၁၃)။ ဂဏန္းနံပါတ္ရွစ္သည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို
ပံုေဆာင္သည္။ ရွစ္ ေယာက္ေျမာက္ေသာသားဒါဝိဒ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္မွာ
ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၌ ခရစ္ေတာ္၏ အဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပသည္။ ထို႔အျပင္
သူသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလံုးေတာ္ႏွင့္ေတြ႔သူျဖစ္ၿပီး(၁ရွေမြ၊ ၁၃း၁၄)၊ ခရစ္ေတာ္အတြက္
ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ယူေဆာင္လာသူျဖစ္သည္။

ဒါဝိဒ္သည္ ဘိုးေဘးမ်ား၏ေနာက္ဆံုးမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ သူသည္


ဘုရင္မ်ား၏ပထမဆံုးေသာမ်ိဳးဆက္ လည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ေခတ္ကာလတစ္ခုကို အဆံုးသတ္၍၊
ေနာက္ေခတ္ကာလတစ္ခုကိုအစျပဳေသာသူ ျဖစ္ၿပီး၊ ေခတ္ကာလႏွစ္ခု၏မွတ္တိုင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို ယူ ေဆာင္လာခဲ့၍၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္နီးကပ္စြာ
ဆက္ႏႊယ္ခဲ့သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။

၆၂ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းတြင္ ဒါဝိဒ္တစ္ဦးတည္းကိုသာ ''ရွင္ဘုရင္''ဟု ေခၚဆိုထားသည္။


အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ႔အားျဖင့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ႏင
ွ ့္ ရွင္ဘုရင္အရာကို ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

၆၃ ဒါဝိဒ္သည္ လူသတ္မႈႏွင့္ သူ႔မယားျပစ္မွားျခင္းအမႈကို က်ဴးလြန္ေသာအခါ၊


ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို စီရင္ျခင္းငွါ ပေရာဖက္နာသန္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာ ေစလႊတ္ၿပီး
ျပစ္တင္ဆံုးမေစခဲ့သည္(၂ရွေမြ၊၁၂း၁ -၁၂)။ ဒါဝိဒ္သည္ စီရင္ျခင္းခံရေသာအခါ၊ ေနာင္တရခဲ့သည္။
ဆာလံ၊၅၁သည္ သူ၏ေနာင္တရျခင္းကို မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူေနာင္တရေသာအခါ၊
ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူခ့သ
ဲ ည္ (၂ရွေမြ၊၁၂း ၁၃)။ ထို႔ေနာက္
သူသည္ေရွာလမုန္ကိုေမြးဖြားခဲ့သည္(၂ရွေမြ၊၁၂း၂၄)။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွာလမုန္သည္ လူသား၏ က်ဴးလြန္ျခင္း၊
ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတို႔ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသူျဖစ္ သည္။

မႆဲ၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ ဒါဝိဒ္၏သားေရွာလမုန္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း၊


လုကာ၌မူ ဒါဝိဒ္ ၏သားနာသန္ဟု ေျပာဆိုထားသည္(လု၊၃း၃၁)။ ၁ရာ၊၃း၅တြင္ နာသန္ႏွင့္
ေရွာလမုန္သည္ မတူေသာပုဂိၢဳလ္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုထားသည္။ လုကာသည္ မာရိ၏ဘိုးေဘးျဖစ္သူ
ဒါဝိဒ္ သားနာသန္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ကို မွတ္တမ္းတင္ထား၍၊ မႆဲသည္ ေယာသပ္၏ဘိုးေဘးျဖစ္သူ
ဒါဝိဒ္သားေရွာလမုန္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုသည္
ဇနီးမာရိ၏မ်ိဳးဆက္စာရင္းျဖစ္၍၊ အျခားတစ္ခုသည္ ခင္ ပြန္းေယာသပ္၏မ်ိဳးဆက္စာရင္းျဖစ္သည္။ မာရိႏွင့္
ေယာသပ္ႏွစ္ေယာက္စလံုးသည္ ဒါဝိဒ္မွဆင္းသက္လာသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္
ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ ထိမ္းျမားေဆာင္ႏွင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာသပ္သည္
မာရိမွတစ္ဆင့္ သြယ္ဝိုက္၍ ခရစ္ေတာ္၏အႏြယ္ဝင္ျဖစ္ခ့ရ
ဲ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေရွာလမုန္ သို႔မဟုတ္
နာသန္အားျဖင့္ ဒါဝိဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ေရတြက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ ေတာ္၌
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စာရင္းႏွစ္ခုရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ ေရွာလမုန္သည္ ခရစ္ေတာ္၏တုိက္႐ုိက္ဘိုးေဘးမဟုတ္ေပ။ ေရွာလမုန္သည္


သူမွဆင္း သက္လာေသာေယာသပ္က ခရစ္ေတာ္ကို ေမြးဖြားခဲ့ေသာမာရိႏွင့္ထိမ္းျမားခဲ့ေသာေၾကာင့္
သြယ္ဝိုက္၍ ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္စပ္ရျခင္းျဖစ္သည္(အငယ္၊၁၆)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက ခရစ္ေတာ္သည္
ေရွာလမုန္၏အႏြယ္ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု မေျပာထားဘဲ၊ ဒါဝိဒ္၏အႏြယ္ျဖစ္လိမ့္ဟူ၍သာ အႀကိမ္ႀကိမ္
ပေရာဖက္ျပဳထားသည္(၂ရွေမြ၊၇း၁၃ -၁၄။ ေယ၊၂၃း၅)။ ခရစ္ေတာ္သည္
ေရွာလမုန္မွတိုက္႐ုိက္ဆင္းသက္လာသူမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ ဒါဝိဒ္၏အႏြယ္ဟု ပေရာဖက္ျပဳ ထားခ်က္မွာ ျပည့္စံုခ့ၿဲ ပီျဖစ္သည္။

၆၄ ဥရိယသည္ ႐ုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္သူဟိတိၱလူမ်ိဳးျဖစ္၍၊ သူ၏ဇနီးမွာ ဗာသေရွဘျဖစ္သည္


(၂ရွေမြ၊၁၁း၃)။ ဒါဝိဒ္သည္ ထိုသူအား သတ္၍ ဗာသေရွဘကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမသည္
လူသတ္ မႈႏွင့္ သူ႔မယားျပစ္မွားျခင္းရလဒ္အျဖစ္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္(၂ရွေမြ၊၁၁း ၂၆-၂၇)။
ဒါဝိဒ္သည္ ထို ဆိုးညစ္မႈတစ္ခုမွ လြ၍
ဲ ၊ အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘုရားအျမင္၌မွန္ကန္မႈကိုျပဳခဲ့၍၊
စိတ္ႏွလံုးေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ သူျဖစ္သည္(၁ဘုရင္၊၁၅း၅)။ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းတြင္ ''ဗာသေရွဘ'' ဟု
ေျပာဆိုထားျခင္းမရွိဘဲ၊ ''ဥရိယ ၏ဇနီးျဖစ္ဖူးသူ''ဟူ၍ေျပာဆိုထားျခင္းမွာ ဒါဝိဒ္၏ႀကီးေလးေသာအျပစ္ကို
အေလးအနက္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရင္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္
႐ုပ္တုဆင္းတုကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္သာမက၊ အျပစ္သားမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို
ျပသထားသည္။

၇၁ ေရာေဗာင္လက္ထက္မွစ၍ ဒါဝိဒ္၏ႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳကြခ


ဲ ဲ့ရသည္(၁ဘုရင္၊၁၁း၉ -၁၂။၁၂း၁-
၁၇)။ လူမ်ိဳးတစ္ဆယ့္ႏွစ္မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳးသည္ ဒါဝိဒ္အတြက္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းခံရ၍(၁ဘုရင္၊၁၁း၁၃)၊
ထိုလူမ်ိဳးသည္ ခရစ္ေတာ္အတြက္လည္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္ကို
အေမြဆက္ခံသူအျဖစ္ ေမြးဖြားလာရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္၏အိမ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္း လိုအပ္ခဲ့သည္။

ဒါဝိဒ္၏ႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳကြသ
ဲ ြားၿပီးေနာက္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းကို အစၥေရး
ႏိုင္ငံ(အားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာအမည္)ဟုေခၚ၍၊ အစၥေရးဆယ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။ ေတာင္ပိုင္းကို ယုဒ
ႏိုင္ငံ(ေဒသႏၲရအမည္)ဟုေခၚဆိုကာ၊ ယုဒႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံ
သည္ ယုဒႏုိင္ငံထက္ လူမ်ိဳးစုအမ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းတြင္
ထိုအစၥေရးရွင္ဘုရင္ မ်ား၏အမည္နာမတစ္ခုမွ်မပါဝင္ေပ။ အစၥေရးဘုရင္မ်ားသည္
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေပါင္းစည္းဆက္ႏႊယ္မႈမရွိေသာ ေၾကာင့္ ပယ္ထားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔သည္
ခရစ္ေတာ္ထက္ အျခားအရာမ်ားအတြက္ျဖစ္ခ့ၾဲ ကသည္။

၈၁ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ ''ယေဟာရံသားၾသဇိ''ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္


လည္း ၁ရာ၊၃း၁၁ -၁၂တြင္ ''ယေဟာရံသားအာခဇိ၊ အာခဇိသားေယာရွ၊ ေယာရွသားအာမဇိ၊
အာမဇိသားအာဇ ရိ''(ၾသဇိ-၂ဘုရင္၊၁၅း၁၊၁၃)ဟု ေျပာဆုိထားသည္။ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္သံုးဆက္-အာခဇိ၊
ေယာရွ၊ အာမဇိ-ကို ခ်န္ လွပ္ထားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယေဟာရံသည္ အာဟပ္ႏွင့္
ေယဇေဗလတို႔၏သမီးႏွင့္ ဆိုးညစ္ေသာစံုဖက္မႈ ကို ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္
ယေဟာရံ၏မ်ိဳးဆက္မ်ားက်ဆင္းပ်က္စီးသြားခဲ့သည္(၂ရာ၊၂၁း၅-၆။၂၂း၁-၄)။ ထြ၊၂ဝး၅ အရ ယေဟာရံမွ
ဆင္းသက္ေသာမ်ိဳးဆက္သံုးဆက္ကို ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

၁၁၁ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စာရင္း၌ ''ေယာရွိသားေယေခါနိ''ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္


၁ရာ၊၃း၁၅-၁၆တြင္ ''ေယာရွိ၏သားမ်ားျဖစ္ေသာ - ဒုတိယ သားေယာယကိမ္-
ေယာယကိမ္သားေယေခါနိ''ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းမွ ေယာယကိမ္မ်ိဳး
ဆက္တစ္ဆက္ကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ အဲဂုတၱဳဘုရင္ဖာေရာအားျဖင့္
ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဖာေရာဘုရင္အတြက္ အခြန္ ေကာက္ခံဆက္သခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္(၂ဘုရင္၊၂၃း၃၄-
၃၅)။

၁၁၂ ေယေခါနိသည္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စာရင္း၌ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသည့္ေၾကာင္း


မွာ သူသည္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရခ်ိန္၌ ေမြးဖြားခဲ့၍၊
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (၂ရာ၊၃၆း၉-၁ဝရွိ
ေယေယာယခ်င္သည္ ေယေခါနိျဖစ္သည္)။ ေယ၊၂၂း၂၈ - ၃ဝ ၌ ေယေခါနိမွဆင္းသက္သူ မည္သူမွ်
ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္ကိုအေမြမခံရဟုပေရာဖက္ျပဳထားသည္။ အကယ္၍ ခရစ္ေတာ္သည္ ေယေခါနိမွ
တိုက္႐ုိက္ဆင္းသက္ခဲ့ပါက၊ ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္ကိုအေမြခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ေယ၊၂၂း၂၈-၃ဝ တြင္
ေယေခါနိမွ ဆင္းသက္လာသူအားလံုးကို ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္မွ ပယ္ရွားပစ္မည္ဟုေျပာဆိုထားေသာ္လည္း၊
ေယ၊၂၃း၅ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဒါဝိဒ္အဖို႔ ေအာင္ျမင္၍ စိုးစံမည့္ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးကို
အၫြန႔ေ
္ ပါက္ေစမည္ဟု ေျပာဆိုထား သည္။ ထိုအၫြန႔သ
္ ည္ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္
ေယေခါနိမွ တိုက္႐ုိက္ဆင္းသက္လာသူ မဟုတ္ဘဲ၊ ဒါဝိဒ္မွ ဆင္းသက္လာ၍ ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္ကို
အေမြခံရမည္အေၾကာင္းကို ထိုပေရာဖက္ျပဳခ်က္က အတည္ျပဳထားသည္။

၁၁၃ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌
မည္သည့္ရွင္ဘုရင္၏ညီအစ္ကိုမ်ားကိုမွ် ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌
ေယေခါနိ၏ညီအစ္ကိုတစ္စုကို ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ေယေခါနိအား ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳး ဆက္စာရင္း၌
ရွင္ဘုရင္တစ္ဦးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

၁၁၄ ဗာဗုလုန္သ႔ို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရေသာ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားကို ရည္ၫန


ြ ္းသည္။
အငယ္၊၁၇၌လည္း ေတြ႔ရသည္။

၁၂၁ ဗာဗုလုန္သ႔ို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရေသာသူတုိ႔ကိုလည္း ခရစ္ေတာ္၏ျမင့္ျမတ္ေသာ


ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ
သူတို႔မွဆင္းသက္လာသူတစ္ဦး၏ဇနီးျဖစ္သူ ေယ႐ႈ၏မိခင္မာရိအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္
သြယ္ဝိုက္ဆက္ႏႊယ္ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၁၂၂ ''ေယေခါနိသားရွာလေသလ၊ ရွာလေသလသားေဇ႐ုဗေဗလ''။


ဤမွတ္တမ္းကို''ေယေခါနိသား --ရွာလေသလ--ႏွင့္ ေပဒါယ--ေပဒါယသားေဇ႐ုဗေဗလ''ဟု
ေဖၚျပထားေသာ ၁ရာ၊၃း၁၇-၁၉ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ ေသာ္၊ ေဇ႐ုဗေဗလသည္ ရွာလေသလ၏
ညီအစ္ကိုေပဒါယ၏သားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိရသည္။ ေဇ႐ုဗေဗလ သည္ ရွာလေသလ၏သားမဟုတ္ဘဲ၊
တူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရွာလေသလ၏အေမြကို ဆက္ခံသူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသိ႔ျု ဖစ္ရျခင္းမွာ တရား၊ ၂၅း၅-
၆အရ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တရားေဟာရာက်မ္းရွိ ထိုစကားသည္ပင္ ခရစ္ေတာ္၏
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။

ေဇ႐ုဗေဗလသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရာမွ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔


ျပန္လာေသာေခါင္း ေဆာင္မ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္(ဧဇ၊၅း၁-၂)။ သူသည္
ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ျခင္း၌လည္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္(ဇာ၊၄း၇-၁ဝ)။
ခရစ္ေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္၏အမ်ိဳးအႏြယ္အျဖစ္ ဗက္ လင္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားလာမည့္အေၾကာင္း ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌
ႀကိဳတင္ေျပာဆိုထားသည္(မိ၊၅း၂။မ၊၂း၄-၆)။ ဖမ္းဆီး သြားျခင္းခံရာမွ ျပန္လာျခင္းမရွိပါက၊ ခရစ္ေတာ္သည္
ဗက္လင္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားလာရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံ ရာမွျပန္လာရန္ ဘုရားသခင္အမိန္႔ေတာ္ရွိျခင္းမွာ
ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အ တြက္သာမက၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႔၌
ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေျမႀကီးေပၚသို႔ ပထမအ ႀကိမ္
ခရစ္ေတာ္ၾကြလာႏိုင္ရန္အတြက္ လူအခ်ိဳ႕သည္ မွန္ကန္ေသာေနရာ၌ ရွိေနရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ
ခရစ္ေတာ္၏ဒုတိယအႀကိမ္ ၾ<ြကလာျခင္း အတြက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းခံရာမွ စစ္
မွန္ေသာအသင္းေတာ္ အသက္တာသို႔ ျပန္လာမည့္ လူအခ်ိဳ႕ကို လိုအပ္ေနပါသည္။

၁၆၁ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ ''ယာကုပ္သား ေယာသပ္''ဟုေဖာ္ျပၿပီး လု၊၃း ၂၃၌ ''ဧလိသား


ေယာသပ္''ဟုေျပာဆိုထားသည္။ လုကာ၏မွတ္တမ္းသည္ ''ပညတ္တရားအရ''ျဖစ္၍(လု၊၃း၂၃၌ ''လူမ်ား
အထင္အမွတ'္ 'ဟုအနက္ထပ္တူျပန္ဆုိထားသည္)၊ အမွန္စင္စစ္ ေယာသပ္သည္ဧလိ၏သားမဟုတ္ဘဲ၊
ပညတ္ တရားအရ ဧလိသားဟုမွတ္ယူေၾကာင္း ၫႊန္ျပသည္။ ေယာသပ္သည္
မာရိ၏ဖခင္ဧလိ၏သားမက္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ေတာ၊၂၇း ၁-၈ႏွင့္ ၃၆း ၁-၁၂တို႔တြင္
ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ဘုရားသခင္က မိဘတိ႔သ
ု ည္ အေမြခံသမီးမ်ားသာ ေမြးပါက၊
ထိုသမီးမ်ားသည္ မိမိအမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္သာ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည္ ျဖစ္၍၊ ထိုအေမြကို မိမိတို႔အမ်ိဳး၌
ေစာင့္ထိန္းရမည္ဟုျပဌာန္းထားသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းရွိ ထုိျပဌာန္းခ်က္ သည္
ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ စာရင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ကို ျပသျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းရွိသမွ်သည္
ခရစ္ေတာ္၏မွတ္တမ္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပသည္။

၁၆၂ ဤေနရာရွိ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္မွတ္တမ္း၌ ''ေယာသပ္၏သားေယ႐ႈ''ဟုမေျပာဆိုထားဘဲ၊


''ေယ႐ႈ ကိုဖြားျမင္ေသာ မာရိ၏ခင္ပြန္းေယာသပ္''ဟုေျပာဆိုထားျခင္းမွာ
အထက္ပါအေလ့အလာအတိုင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ ေယာသပ္မွေမြးဖြားလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ မာရိမွ
ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္၍၊ အပ်ဳိကညာမွ
ဖြားျမင္ရမည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္သည္ (က၊၃း၁၅။ ေဟရွာ၊၇း၁၄)။ ခရစ္ေတာ္သည္
ေယာသပ္မွ ေမြးဖြားလာျခင္းမရွိသည္မွာ ေယာသပ္သည္ ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္ကို
အေမြမခံရေသာမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္ ေယေခါနိမွ ဆင္းသက္လာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း(ေယ၊၂၂း၂၈-၃ဝ)။
သို႔ေသာ္လည္း မာရိသည္ဒါဝိဒ္မွဆင္းသက္လာေသာအပ်ဳိကညာျဖစ္၍(လု၊၁း၂၇၊၃၁-၃၂)၊
ခရစ္ေတာ္ကိုေမြးဖြား ရန္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာသူျဖစ္သည္။ ေယာသပ္ႏွင့္မာရိထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္
ေယာသပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးဆက္ႏႊယ္လာကာ၊ ေဖၚျပပါကားခ်ပ္အတိုင္း
ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားလာရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳး ဆက္လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုသည္
တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းမႈရွိလာခဲ့သည္။

ဤ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္၌ ေယ႐ႈခရစ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္သည္ ဘုရားသခင္မွ အစျပဳကာ၊ ေယ႐ႈတိုင္ေအာင္


ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တြင္ ဘုရားသခင္မွ အာဒံ၊ အာဒံမွ အာျဗဟံ၊ အာျဗဟံမွ ဣဇက္၊ ယာကုပ္ႏွင့္ ဒါဝိဒ္ထိ
ေဖၚျပထားသည္။ ဒါဝိဒ္ေနာက္တြင္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုကြဲသြား၍၊ ပထမမွာ နာသန္မွ မာရိအထိျဖစ္ကာ၊
ဒုတိယ မွာ ေရွာလမုန္မွ ေယာသပ္အထိျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မာရိႏွင့္ေယာသပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္
ထိုလမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုေပါင္းစည္းကာ၊ ေယ႐ႈခရစ္ဖြားျမင္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္
ရွင္ဘုရင္မိသားစုလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာေယေခါနိမွဆင္းသက္လာသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ရသည္။
အမွန္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေယာသပ္၏ ဘုိးေဘးျဖစ္ေသာေယေခါနိမွ ဆင္းသက္လာသူမဟုတ္ဘဲ၊
မာရိ၏ဘိုးေဘးျဖစ္ေသာ ဒါဝိဒ္မွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္
ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္ကို အေမြဆက္ခံရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူျဖစ္သည္။

၁၆၃ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ အိမ္ေထာင္ထပ္မံျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္ႏွင့္


ျပည့္ဝေနသည့္ မိန္းမေလးဦးကို ဦးစြာေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ယခု ဤေနရာ၌ အပ်ိဳကညာကို
ထပ္မံေဖၚျပထားသည္။ ဤသည္မွာ သန္႔ ရွင္းျခင္း၌ေမြးဖြားလာေသာခရစ္ေတာ္မွလြဲ၍၊
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ ေဖၚျပထားေသာပုဂိၢဳလ္အားလံုး၏အမည္ စာရင္းသည္ အျပစ္၌
ေမြးဖြားလာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။

အာျဗဟံ၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ မာရိတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားလာရန္အတြက္


အဓိကအေရးႀကီးေသာပုဂိၢဳလ္သံုးဦး ျဖစ္သည္။ အာျဗဟံသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာ၊ ဒါဝိဒ္သည္
ကားတိုင္ႏွင့္ဆက္ဆံေသာအသက္တာ၊ မာရိ သည္ သခင္ဘုရားထံ
လံုးလံုးအပ္ႏွံေသာအသက္တာစသည္ျဖင့္ အသီးသီးကိုယ္စားျပဳသည္။ ဤအသက္တာ သံုးမ်ိဳးအားျဖင့္
ခရစ္ေတာ္သည္ လူ႔ဇာတိကိုခံယူႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။

၁၆၄ ဤေနရာ၌ ခရစ္ေတာ္ကို အေလးထားေဖၚျပထားျခင္းမွာ ေယ႐ႈသည္ ဓမၼေဟာင္း၌


ပေရာဖက္ ျပဳထားေသာ ေမရွိယ(ခရစ္ေတာ္)ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသက္ေသျပသည္။

၁၇၁ ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္းကို (၁) ႏိုင္ငံေတာ္မတည္ေထာင္မီေခတ္-အာျဗဟံမွ ဒါဝိဒ္တိုင္


ေအာင္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆယ့္ေလးဆက္ (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္-ဒါဝိဒ္မွ ဗာဗုလုန္သို႔ ေနရာေျပာင္းသည့္တိုင္ မ်ိဳး
ဆက္တစ္ဆယ့္ေလးဆက္ႏွင့္ (၃) ႏိုင္ငံေတာ္က်ဆင္းၿပီးေခတ္-ဗာဗုလုန္သ႔ို ေနရာေျပာင္းၿပီးခ်ိန္မွ
ခရစ္ေတာ္ တိုင္ေအာင္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆယ့္ေလးဆက္ဟူ၍ ေခတ္ကာလသံုးခုျဖင့္ခဲြျခားေဖၚျပထားသည္။
သမိုင္းေၾကာင္း အရ အမွန္တကယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္ေလးဆယ့္ငါးဆက္ရွိသည္။ ထိုမ်ိဳးဆက္မ်ားထဲမွ က်ိန္
ျခင္းခံရေသာမ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္ႏွင့္ မမွန္ေသာမ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ကို ႏုတ္ကာ၊ ဒါဝိဒ္အား
မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္အျဖစ္(ႏိုင္ငံေတာ္မတည္မီ ႏွင့္တည္ၿပီး) ေရတြက္ျခင္းျဖင့္ မ်ိဳး
ဆက္ေပါင္းေလးဆယ့္ႏွစ္ဆက္ျဖစ္လာသည္။ ယင္းကို မ်ိဳးဆက္တစ္ဆယ့္ ေလးဆက္စီျဖင့္
ေခတ္ကာလသံုးခုခြျဲ ခားထားသည္။ ဂဏန္းနံပါတ္တစ္ဆယ့္ေလးသည္ တစ္ဆယ္ႏွင့္ ေလး
ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဂဏန္းနံပါတ္ေလးသည္ ဖန္ဆင္းခံသတၱဝါမ်ားကို ပံုေဆာင္၍(ဗ်ာ၊၄း၆)၊
နံပါတ္တစ္ ဆယ္သည္ ျပည့္စံုျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္(၂၅း၁)။ ထို႔ေၾကာင့္ နံပါတ္တစ္ဆယ့္ေလးသည္
ျပည့္စံုျခင္း၌ရွိေသာ ဖန္ဆင္းခံသတၱဝါမ်ားကို ပံုေဆာင္သည္။
မ်ိဳးဆက္တစ္ဆယ့္ေလးဆက္ကိုသံုးဆပြားထားျခင္းမွာ သံုးပါးတစ္ပါး ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္
ဖန္ဆင္းခံသတၱဝါမ်ားႏွင့္အတူ ျပည့္စံုျခင္း၌ေရာေႏွာေပါင္းစည္းေနေၾကာင္းကိုေဖာ္ ျပသည္။

ဤေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း၌ဘိုးေဘးမ်ား အုပ္စု၊ ရွင္ဘုရင္မ်ားအုပ္စု၊


ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ရ ယူျခင္းခံရသူမ်ားပါဝင္သည့္သာမန္လူတန္းစားမ်ားအုပ္စုဟူ၍
အုပ္စုသံုးစုေတြ႔ရသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ ဘိုးေဘးမ်ားအုပ္စုႏွင့္လည္းေကာင္း၊
သားေတာ္ဘုရားသည္ရွင္ဘုရင္မ်ားအုပ္စုႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားသည္
သာမန္လူတန္းစားအုပ္စုႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ သံုးပါးတစ္ပါး ဘုရားႏွင့္
ဖန္ဆင္းခံလူသားတို႔၏ေရာေႏွာေပါင္းစည္းျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။

နံပါတ္တစ္ဆယ့္ေလးသံုးဆပြားေသာအခါ၊ ေလးဆယ့္ႏွစ္ရသည္။ နံပါတ္ေလးဆယ္သည္ စံုစမ္းစစ္


ေဆးျခင္းမ်ား၊ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ားႏွင့္
ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားခံရျခင္းကိုေဖာ္ျပေသာဂဏန္းျဖစ္သည္(ေဟၿဗဲ၊၃း ၉။မ၊၄း၂။၁ဘုရင္၊၁၉း၈)။
ေလးဆယ့္ႏွစ္ဂဏန္းသည္ စံုစမ္းျခင္းကာလၿပီးေနာက္ နားခိုျခင္းႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ ျခင္းကို
ပံုေဆာင္သည္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ နားခိုရာေကာင္းေသာျပည္သို႔ မဝင္ေရာက္မီေနရာေဒသေလး
ဆယ့္ႏွစ္ခုကိုျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ နားခိုျခင္းတည္းဟူေသာ မိေလနိႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ
ေလးဆယ့္ႏွစ္လၿပီးေနာက္တြင္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္(ဗ်ာ၊၁၃း၅)။ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္အားလံုးသည္
စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားေတြ႔ႀကံဳရၿပီးေနာက္၊ ခရစ္ေတာ္သည္
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏နားခို ျခင္းႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္းျဖစ္ရန္ ေလးဆယ့္ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ မ်ိဳး
ဆက္အျဖစ္ၾကြလာခဲ့သည္။

၁၇၂ ဒါဝိဒ္သည္ ဘိုးေဘးမ်ား၏မ်ိဳးဆက္အဆံုးႏွင့္ ရွင္ဘုရင္မ်ား၏မ်ိဳးဆက္အစျဖစ္သည္။


သူသည္ ဘိုးေဘးမ်ားအုပ္စုကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္မ်ားအုပ္စုကိုအစျပဳရန္ မွတ္တိုင္အျဖစ္
ဘုရားသခင္၏အသံုး ျပဳျခင္းခံခဲ့ရေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

၁၇၃ က်ဆင္းျခင္းအခ်ိန္၌ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ကို ပိုင္းျခားမွတ္တိုင္ထူရန္


အာျဗဟံႏွင့္ဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂိၢဳလ္မရွိခ့ေ
ဲ ပ။ သို႔ျဖစ္၍ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရျခင္းသည္
ရွက္ဖြယ္ရာမွတ္တိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၁၇၄ လုကာ၏မွတ္တမ္းသည္ ေယ႐ႈမွစတင္၍၊ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေရတြက္ခဲ့သည္။ မႆဲ၏မွတ္


တမ္းသည္ အာျဗဟံမွစတင္၍ ခရစ္ေတာ္အထိ ေဖာ္ျပထားသည္။ လုကာသည္ ဘုရားသခင္အထိ
ေနာက္ျပန္ ေရတြက္ထား၍၊မႆဲသည္ ခရစ္ေတာ္အထိ ေရွ႕သို႔ ေရတြက္ထားသည္။
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္အားလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္အထိ တိုက္႐ုိက္ဆင္းသက္၍ ခရစ္ေတာ္ကို ေခၚေဆာင္လာသည္။
ခရစ္ေတာ္သည္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ အားလံုး၏စံုလင္ျခင္း၊ ျပည့္စံုျခင္း၊ အဆံုးသတ္ျခင္းႏွင့္
ၿပီးေျမာက္ျခင္းပန္းတိုင္ျဖစ္၍၊ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေစသည့္အျပင္ ျပႆနာမ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးၿပီး၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ၾကြ လာခ်ိန္၌ အလင္း၊ အသက္၊
ကယ္တင္ျခင္း၊ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း၊ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရျခင္း၊ နားခိုျခင္း၊ သက္သာျခင္း၊
ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း စသည့္အရာအားလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေရာက္ရိလ
ွ ာသည္။
ဤအခ်က္မွ ၾကည့္ေသာ္၊ ဓမၼသစ္က်မ္းတစ္အုပ္လံုးသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ အရာအားလံုး ျဖစ္ေသာ
အံ့ဖြယ္ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစာြ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဟာေလလုယ၊ ခရစ္ေတာ္သည္
ၾကြလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၈၁ အနက္ထပ္တူမွာ အထဲမ။ွ ခရစ္ ေတာ္သည္ မာရိမွ


ဖြားျမင္လာခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း(အငယ္၊ ၁၆)၊ ကိုယ္ေတာ္သည္
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏သားျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေမြးဖြားျခင္းသည္ သန္႔ရင
ွ း္
ေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တိုက္႐ုိက္ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္သည္(အငယ္၊၂ဝ)။ ကိုယ္ေတာ္၏မူလအရင္းအျမစ္သည္
သန္႔ ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ျဒပ္သဘာဝသည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္
အပ်ိဳကညာ မာရိအားျဖင့္ အေသြးအသား၏သဏၭာန္(ေရာ၊၈း၃)၊ လူ၏သဏၭာန္(ဖိ၊၂း ၇)ကို ယူေဆာင္ကာ၊
အေသြးအသား၊ လူသားသဘာဝကို ယူတင္ဝတ္ဆင္ခဲ့သည္။

၁၉၁ ထိုအခ်ိန္က ေျဖာင့္မတ္ေသာသူဆိုသည္မာွ ထာဝရဘုရား၏အမိန႔ေ


္ တာ္ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္အ
တိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္သူျဖစ္သည္(လု၊၁း၆)။ ၎မွာ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားအားျဖင့္ အျပစ္ေျဖျခင္းႏွင့္အတူ ဘုရား
သခင္၏ပညတ္ေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္သည္။

၁၉၂ အနက္ထပ္တူ၊ သူမအား လြတ္ေျမာက္ေစသည္။

၂ဝ၁ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးဦးစြာ သူ၏ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မာရိ၌ ပဋိသေႏၶယူခဲ့သည္။


ပဋိသေႏၶ ယူၿပီးသည့္ေနာက္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူ႔သေဘာသဘာဝႏွင့္အတူ ဘုရားဇာတိႏွင့္
လူသားဇာတိႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘုရား-လူ အျဖစ္ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ
ခရစ္ေတာ္၏မူလအစျဖစ္သည္။

၂ဝ၂ အနက္ထပ္တူ၊ အထဲမွ။

၂၁၁ ဂရိဘာသာ၌ ေယ႐ႈဟူေသာအမည္သည္ ေဟၿဗဲဘာသာ၌ ေယာ႐ႈ(ေတာ၊၁၃း ၁၆)ဟူေသာ


အမည္ႏွင့္ တူညီ၍၊ အဓိပၸါယ္မွာ ေယေဟာဝါကယ္တင္ရွင္ သို႔မဟုတ္
ေယေဟာဝါ၏ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယ႐ႈသည္ လူသားျဖစ္႐ံုသာမက၊
ေယေဟာဝါလည္းျဖစ္သည္။ ေယေဟာဝါ ျဖစ္႐ံုသာမက၊ ထို ေယေဟာဝါသည္
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တ႔၏
ုိ ကယ္တင္ ရွင္ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား သူကိုယ္ေတာ္တိုင္ျဖစ္သည့္ ေကာင္းေသာ
ေျမတည္းဟူေသာ နားခိုျခင္းအထဲသို႔ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ကြၽႏု္ပ္တ႔၏
ုိ ေယာ႐ႈလည္း
ျဖစ္သည္(ေဟၿဗဲ၊၄း၈။ မ၊၁၁း၂၈-၂၉)။

၂၂၁ အမ်ားအားျဖင့္ ေရွ႕ျဖစ္လာမည့္ အရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဟာေျပာသူအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။


သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္း၌မူ ပေရာဖက္ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္အတြက္ စကားေျပာသူ၊
ဘုရားသခင္ကိုေျပာထြက္ သူႏွင့္ေရွ႕ျဖစ္ႀကိဳတင္ေဟာေျပာသူ ျဖစ္သည္။

၂၃၁ ထိုအပ်ဳိကညာ၏သားသည္ က၊၃း ၁၅၌ ပေရာဖက္ျပဳထားေသာ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏြယ္


ျဖစ္သည္။

၂၃၂ ေယ႐ႈဟူေသာအမည္သည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ေပးေသာအမည္ျဖစ္၍၊ လူတို႔ေခၚေဝၚေသာ


အမည္မွာ ငါတုိ႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရားဟုအဓိပၸါယ္ရေသာ ဧမာေႏြလျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ရွင္ေယ႐ႈ
သည္ ကြၽႏု္ပ္တ႔ႏ
ုိ ွင့္အတူရွိေသာဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အလယ္၌
ကိန္းဝပ္ရန္လူ႔ဇာ တိခံယူခဲ့ေသာဘုရားသခင္လည္းျဖစ္သည္(ေယာ၊၁း၁၄)။ ကိုယ္ေတာ္သည္
ဘုရားသခင္ျဖစ္႐ုံသာမက၊ ကြၽႏု္ပ္ တုိ႔ႏွင့္အတူရွိေသာ ဘုရားသခင္လည္း ျဖစ္သည္။

၂၃၃ ခရစ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီးေပၚရွိစဥ္ ၌သာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိေသာ ဧမာေႏြလမဟုတ္ဘဲ၊


တက္ၾကြၿပီးေနာက္တြင္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမ၌ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔စည္းေဝးေသာအခါတိုင္း
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္(မ၊၁၈း၂ဝ)။ ထို႔ထက္ပို၍ ေခတ္ကာလကုန္သည့္တိုင္
ေန႔ရက္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ႏွင့္အတူရွိေနမည့္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္(၂၈း၂ဝ)။

၂၅၁ ခရစ္ေတာ္၏ေမြးဖြားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ ျပင္ဆင္၊


ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ သူတို႔၏ဘိုးေဘးေဇ႐ုဗေဗလအားျဖင့္
ေယာသပ္ႏွင့္ မာရိႏွစ္ဦးလံုး၏ ဘိုးေဘးမ်ားကို ဗာဗုလုန္သု႔ိ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရာမွ
ယုဒျပည္သို႔ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္(အငယ္၊၁၂။ ဧဇ၊ ၅း၁-၂)။ တစ္ဖန္ ကိုယ္ေတာ္သည္
သူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္၌ ေယာသပ္ႏွင့္ မာရိႏွစ္ဦးစလံုးကို နာဇရက္ၿမိဳ႕၌ ေနရာခ်ထားခဲ့သည္(လု၊၁း ၂၆။
၂း၄)။ ထိ႔ထ
ု က္ပို၍ ကိုယ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ဒါဝိဒ္၏ပလႅင္ကိုမွန္ကန္
စြာအေမြခံမည့္သူတည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ေမြးဖြားရန္ ေယာသပ္ႏွင့္ မာရိကိုအိမ္ေထာင္ျပဳေစခဲ့သည္။