You are on page 1of 43

Tamadun Indus

http://cikgurmy.blogspot.com Page 1
F6 kegiatan pertukangan dan pembuatan
F7 golongan artisan menghasilkan barang logam dan tembikar
TANDAKAN LOKASI :
F8 mempunyai pengkhususan pekerjaan
a. Mohenjo Daro b. Harrapa
c. Sutkagen Dor d. Lothal
Sumbangan Tamadun Indus/ Faktor kejayaan bina Bandar terancang
Ciri-ciri bandar terancang
• Perancangan Bandar
F1 Bandarnya terbahagi kepada dua bahagian
• Bandar terancang seperti Mohenjo-Daro dan Harappa
F2 dikelilingi oleh tembok
• Pemahaman tentang ilmu geografi, kesenian, dan matematik
F3 Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan
• kemajuan dalam bidang geometri dan pembinaaan
F4 Ada tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual
• pertembungan dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba
dan pembersihan serta tempat penyimpanan hasil pertanian
• Ada bahan binaan bermutu
F5 Bahagian kedua ialah kawasan perumahan
• Kemahiran pembakaran batu bata
F6 Perancangan bandarnya dibantu oleh kemajuan ilmu geometri
• Masyarakat punya sifat terbuka
dan pembinaan
F7 Bandar disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat
F8 Setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus Mengapakah pembangunan sesebuah Bandar perlu dirancang terlebih dahulu?
F9 bersambung antara satu sama lain F1 supaya lebih sistematik
F10 bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang F2 memastikan keselesaan penduduk
F11 bandar-bandar ini juga dihubungkan dengan sungai yang F3 mengelakkan pembaziran
berfungsi sebagai jalan perhubungan F4 prasana dan infrastruktur lengkap

Amalan agama dan kepercayaan Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan
F1 mempunyai satu amalam agama tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.
F1 Mematuhi ajaran agama
F2 Penemuan patung proto-Siva F2 Mengukuhkan semangat cinta negara
F3 menunjukkan seseorang duduk bersila F3 Mengamalkan budaya bangsa
F5 Mereka juga percaya kepada Tuhan Ibu F4 Mengeratkan perpaduan bangsa
F6 Sembah patung bertanduk 3 – Dewa Brahma, Siva , Vishnu F5 Memelihara jati diri
F6 Menguasai ilmu pengetahuan
Sistem Tulisan F7 Menguasai segala bidang kemahiran
F8 Menghindari budaya negatif
F1 Berbentuk piktograf
F9 Mana-mana jawapan munasabah
F2 Tulisan Tamadun Indus masih lagi menjadi misteri dan masih
belum dapat ditafsirkan Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal
dalam membina negara kota dan bandar.
Organisasi Masyarakat Tamdun Indus F1 Mempunyai organisasi tersusun
F1 golongan atasan ialah pendeta dan pedagang F2 Pemerintahan stabil
F2 diketuai pendeta yang mengawal masyarakat dalam keagamaan F3 Ekonomi maju
F3 golongan bawahan ialah petani, buruh dan hamba F4 Pengkhususan kerja
F5 Mempunyai ilmu
F6 Kemajuan tulisan
Kegiatan Ekonomi F7 Ada undang-undang
F1 perdagangan antarabangsa dengan Mesopotamia F8 Kuat berusaha
F2 bukti – penemuan cop mohor Indus di Mesopotamia F9 Inovasi
F3 cop mohor – lambing pengenalan diri seseorang/pedagang F10 Mana-mana jawapan munasabah
F4 hasil dagangan – emas, gading gajah, manic dan hasil pertanian
F5 petani menanam kacang dan barli

http://cikgurmy.blogspot.com Page 2
Kemahiran masyarakat Tamadun Indus yang boleh dicontohi untuk mencapai
kecemerlangan Negara. Proses pembentukan Negara kota tmadun Hwang Ho

F1 membina Bandar terancang iaitu Mohenjo Daro dan Harrapa
F1 Petempatan awal berasaskan pertanian membawa kepada
F2 pengguna blok-blok bentuk segi empat
F3 bina rangkaian jalan raya yang lurus kemunculan Bandar-bandar
F5 mahir dalam ilmu geometri, senibina, kesenian dan matematik F2 Anyang menjadi Negara kota terletak di kawasan tanah tinggi
F6 teknik pembakaran batu bata pada suhu yang tinggi sungai Huan
F7 mahir dalam teknologi kumbahan F3 Bandar ini terdapat istana, kuil, dan pusat pentadbiran Dinasti
F8 meningkatkan mutu bahan binaan Shang.
F9 kreativiti menggunakan sumber alam F4 Raja sebagai ketua pemerintah, golongan pembesar dan agama
F10 kebolehan mengeksploitasi kelebihan alam
tinggal di Bandar.
F11 melupuskan bahan buangan
F5 Anyang dilengkapi dengaan tembok untuk menghalang
Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan masyarakat tamadun Indus patut dicontohi pencerobohan musuh dan dikelilingi oleh perkampungan yang
untuk memajukan Negara? didiami oleh petani.

F1 menjalin hubungan antarabangsa dengan Mesir Purba dan Berikan dua ciri istimewa yang terdapat pada Bandar Anyang.
Mesopotamia
F2 menjalin hubungan perdagangan • Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
F3 pertukaran teknologi dan ilmu • Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
F4 pengaruh luar disesuaikan dengan keadaan tempatan • Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan Bandar
F5 menerima pandangan dan pendapat pihak lain • Dilengkapi tembok untuk menghalang penceroboh
F6 masyarakat bersatu padu
• Dikelilingi perkampungan yang didiami masyarakat petani
F7 masyarakat yang kreatif dan inovatif
Tamadun Hwang Ho
Dinasti yang wujud dalam tamadun Hwang Ho
(a) Lokasi tamadun Hwang Ho
• Dilembah Hwang Ho yang subur(Sungai Kuning • Dinasti Hsia • Dinasti Shang • Dinasti Chou
• Dinasti Ching • Dinasti Chin
Huraikan Proses Pembentukan Tamadun Hwang Ho
Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti
Chou?
• Peranan Hwang Ho yang telah menyuburkan kawasan sekitarnya.
• Kezaliman pemerintah Shang
• Menarik penduduk nomad • Kebangkitan golongan hamba
• Tinggal menetap dan membina petempatan awal. • Mandate dari tuhan
• Tapak Banpo berdekatan bandar Sian moden merupakan petempatan awal
• Penduduk menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang Apakah tindakan yang diambil oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat
• mengumpul hasil hutan dan memburu. sokongan daripada pembesar?
• Melahirkan beberapa buah bandar di Lembah Hang Ho.
• Bandar awal tamadun Hwang Ho ialah Anyang. • Melalui ikrar taat setia
• Bandar ini merupakan pusat kerajaan Dinasti Shang. • Member hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang
• Dinasti Shang membawa banyak kemajuan, khususnya dalam • Diminta melindungi raja
• usaha perluasan wilayah dan penyebaran budaya ke kawasan sekitar Lembah Hwang • Member bantuan tentera semasa perang
Ho. • Diberik hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan
• Semasa Dinasti Chou, tamadun ini tersebar hingga ke
bahagian selatan Sungai Yangtze.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 3
F6 Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan
F7 Golongan bangsawan berhak mewujudkan pentadbiran
Ciri-Ciri Tamadun Hwang Ho
sendiri seperti pungutan cukai, pertahanan dan undang-undang
(a) Petempatan awal
F1 Aktivti pertanian membawa kepada kemunculan bandar
(e) Sistem pentadbiran Dinasti Chou
F2 Anyang merupakan negara kota dalam tamadun Hwang Ho
F1 Raja-Raja Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah
F3 Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan
F2 melantik pembesar tempatan di setiap wilayah
F4 terdapat istana, kuil, dan pusat pentadbiran
F3 Raja Chou dibantu oleh ketua menteri dan enam badan
F5 Ketua pemerintah iaitu raja, golongan pembesar, dan golongan agama
F4 Pentadbiranperingkat wilayah dikendalikan oleh pembesar
F6 Bandar Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang
F5 Raja-Raja Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar
pencerobohan musuh
taat setia kepada pemerintah, memberikan hadiah seperti
F7 Bandar ini juga dikelilingi oleh perkampungan yang didiami
kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang.Mereka
oleh masyarakat petani
juga diminta melindungi raja dan memberikan bantuan
tentera pada masa perang
(b) Organisasi sosial masyarakat Shang
F6 Pembesar tempatan berhak untuk bertindak sebagai ketua agama
• Golongan raja dan pembesar menduduki lapisan paling atas untuk menjalankan upacara pengorbanan
yang diterajui oleh raja
• Lapisan bawah terdiri daripada petani (f) Agama dan kepercayaan
• Golongan petani mendiami kawasan luar Bandar F1 animisme dan politisme
F2 penyembahan roh nenek moyang
• Golongan artisan mempunyai kemahiran dalam teknologi gangsa F3 menyembah tuhan syurga(Shang Ti) dan tuhan bumi(tu),
• Gangsa digunakan untuk bagi menghasilkan senjata, perisaI dan hiasan pada menyembah sungai, bukit dan gunung
kereta kuda F4 Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik.tarian dan
upacara korban
• Golongan hamba ialah golongan paling bawah F5 Upacara ini diketuai oleh golongan bomoh
• Perhambaan merupakan satu ciri utama dalam Dinasti Shang F6 Tulang oracle digunakan untuk meramal sesuatu keadaan
F7 Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan

(c) Ciri-ciri pengkhususan pekerjaan masyarakat Tamadun Hwang Sumbangan Tamadun Hwang Ho
F1 Golongan pembesar mempunyai tentera masing-masing (a) Bidang politik/pemerintahan
iaitu tentera berkuda dan tentera berjalan kaki F1 Sistem pemerintahan berbentuk monarki
F2 Petani sebagai tonggak ekonomi F2 Gelaran raja ditukar kepada maharaja
F3 Golongan artisan mencipta pelbagai barangan tembaga F3 Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga
F4 Golongan hamba sebagai tentera paksaan
F5 golongan hamba digunakan untuk membantu kerja-kerja (b) Bidang ekonomi/pertanian
perburuhan F1 Pembinaan sistem pengairan
F6 Golongan hamba dijadikan korban dalam upacara penyembahan F2 membina terusan untuk mengairi
F3 Kemajuan dalam teknologi pembajakan
(d) Sistem pemerintahan Dinasti Shang. F4 Penciptaan cangkul dan sabit
F1 Sistem pemerintahan berbentuk beraja F5 Penggunaan batas untuk tujuan penanaman
F2 Pengganti raja dilantik daripada kalangan saudara yang lebih F6 Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada
muda atau anak lelaki raja kayu kepada besi
F3 Raja mempunyai wibawa politik, ekonomi, sosial dan agama
F4 Raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran (d) Bidang agama dan kepercayaan
F5 Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan F1 Pemujaan roh nenek moyang
F2 Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui

http://cikgurmy.blogspot.com Page 4
F3 Percaya kepada ying yang F5 semangat cinta akan diri
F4 Konsep Feng Hsui F6 berani hadapi cabaran

( e ) Sistem calendar
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah sumbangan penting tamadun awal
F1 Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang. manusia dalam bidang pertanian kepada masyarakat hari ini?
F2 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun. F1 Memperkenalkan sistem pengairan
F3 Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim F2 Menggunakan pengetahuan matematik dalam pertanian
menanam dan menuai F3 Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F4 Untuk menjalankan aktiviti harian. F4 Menggunakan cangkul
F5 Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk F5 Sabit
upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian. F6 Teknologi pembajakan
F7 Kaedah batas untuk tanaman
F8 Mana-mana jawapan munasabah
(f) Pengamalan falsafah perang Sun Tzu

F1 Karyanya the Art of War membincangkan selok belok perang Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan golongan bangsawan
dan cara menangani musuh dalam pelbagai bahasa dalam Tamadun Hwang Ho ?
F2 Falsafah tersebut diaplikasikan sebagai taktik dalam perniagaan • Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja
• Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri
(g) Konsep Yin dan Yang • Bertanggungjawab memungut cukai
• Menguruskan pertahanan
• Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing
F1 Yin ialah kuasa pasif
F2 Yang ialah kuasa aktif
Berdasarkan kemajuan pertanian Tamadun Hwang Ho, bagimanakah anda dapat
F3 Percaya alam semesta
meningkatkan pencapaian pertanian di negara anda?
F4 dan kejadiannnya terdiri daripada unsure Yin Yang yang saling
• Membina sistem pengairan yang baik dan canggih
melengkapi.
• Kepimpinan yang berwibawa
• Mengusahakan tanah yang terbiar
(h) Feng Shui
• Memajukan kawasan yang berprodukiviti rendah
F1 Falsafah Taoisme
• Penggunaan biji benih berkualiti
F2 berlandaskan falsafah alam semesta
F3 merujuk kepada hubungan antara manusia dengan alam semesta • Menjalankan penyelidikan
F4 manusia hidup berharmoni dengan alam sekitar • Penggunnan teknologi moden
• Penggunaan baja
• Mendapatkan pasaran yang luas
(i) Pemujaan Roh Nenek Moyang • Mendapatkan bantuan modal
F1 sejak zaman Shang • Menguasai ilmu pertanian
F2 unsur korban manusia dihentikan • Teknik penanaman yang baik
F3 digantikan dengan makanan, duit kertas dan barang perhiasan
• Khidmat nasihat pakar atau agensi
• Pertanian adalah perniagaan
Kepentingan karya Sun Tzu, The Art of War bagi mencapai kecemerlangan diri
F1 strategi menangani musuh
Tamadun Mesir Purba
F2 taktik dalam urusan perniagaan
Nyatakan sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba
F3 memupuk daya saing
F1 Pendidikan dikhususkan kepada anak golongan atasan
F4 memupuk semangat juang
F2 Kanak-kanak diberi pendidikan sejak kecil

http://cikgurmy.blogspot.com Page 5
F3 Pendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan F7 mengelakkan persaingan senjata
F4 Pendidikan dijalankan oleh rumah ibadat F8 menjamin keamanan sejagat
F5 Pendidikan bertujuan untuk melahirkan pegawai terlatih F9 mewujudkan kesejahteraan hidup
F6 Ilmu yang diajar ialah geometri, matematik dan sains F10 menggalakkan kerjasama antarabangsa
Bab 2
Tokoh peluasankuasa
Tamadun India.
Yunani Rom Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik
F1 Philip II F1 Augustus Caesar ( Peranan pendidikan dalam Tamadun India)
F2 Alexander the Great • Mementingkan keagamaan
India China • Agama Hindu sebagai teras
F1 Chandragupta Maurya F1 Shih Huang Ti • Didominasi oleh kaum lelaki
F2 Bindusara • Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan
F3 Asoka • tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
• Bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran penting
Kesan Peluasankuasa Yunani • Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitan veda
F1 Penyebaran kebudayaan Hellenistik • berteraskan agama Hindu dan Buddha
F2 Campuran kebudayaan Yunani, Parsi dan kebudayaan timur • belajar sains dan falsafah
F3 Menyatukan Yunani • Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah
F4 menakluk Parsi, Mesir, Turkistan dan Samarkand • Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma
• Lahir university agama Buddha, i2 aitu Nalanda

Kaedah Peluasankuasa tamadun India Tujuan pendidikan
F1 Chandragupta menggunakan kekuatan tentera • untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
F2 600 gajah, 1000 tentera berkuda, 10 000 infantri • Mempelajari hukum agama
F3 Asoka menekan perdamaian • untuk capai taraf sebagai Brahmin
F4 dasar yang lembut • untuk meningkatkan ilmu sains.
F5 melalui penyebaran agama Buddha • untuk menambah ilmu
F6 menekankan kemajuan social • mengatasi buta huruf
• untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan.
Perangan Kalinga
F1 semasa pemerintahan Asoka
F2 100 000 mati Nyatakan tujuan Negara kita mewujudkan pendidikan yang seimbang dari segi
F3 150 000 cedera jasmani, emosi rohani, dan intelek
F4 kejayaan menyatukan India F1 melahirkan masyarakat berpengetahuan
F5 memberi kesedaran kepada Asoka bahawa perang bawa kematian F2 melahirkan masyarakat berkemahiran
F6 Asoka memeluk agama Buddha F3 melahirkan masyarakat yang cergas dan sihat
F7 Taktik peperangan ditukar kepada dasar yang lebih lembut F4 melahirkan masyarakat yang bersatu padu
F5 melahirkan masyarakat yang penyayang
F6 melahirkan masyarakat yang berdaya saing
Mengapakah perluasankuasa tidak dibenarkan pada masa kini?
F1 menghormati kedaulatan Negara lain
F2 melanggar hak asasi manusia Pusat dagangan dan pelabuhan di India.
F3 kemusnahan harta benda • Anga • Kalinga • Karusa.
F4 mematuhi Piagam PBB
F5 mengelakkan kematian Contoh pelabuhan penting
F6 mengelakkan kemusnahan alam • Tamralipti • Ghantashala, • Kadura • Broach • Chual

http://cikgurmy.blogspot.com Page 6
• Kalyan • Cambay • Mewujudkan Negara yang aman
• System pemerintahan yang adil
Hasil dagangan di India. • Pentadbiran yang sistematik
• senjata • gading gajah • emas • berlian • mutiara. • Pemerintah yang berwibawa

Tamadun China
Perusahaan di India
Jenis kegiatan ekonomi zaman Dinasti Shang.
• pengeluaran tekstil • kain kapas • sutera.
• kemajuan dalam pertanian
• barang emas • mutiara • batu permata.
• perdagangan dalam negeri
• perdagangan maritim,
Negara luar yang menjalankan hubungan perdagangan dengan tamadun India • perusahaan
• pembentukan persatuan perniagaan.
• Macedonia Sri Lanka Asia Tengah
• Asia Tenggara China
Sumbangan Tamadun China dalam bidang pertanian.

Sresthin • tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman
• persatuan perdagangan dan perusahaan • Kolar kuda digunakan untuk kuda menarik tenggala kayu,
• wujud disetiap bandar kereta kuda, dan kereta sorong beroda serta penyisir tanah.
• contoh ialah persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit • Sistem penanaman secara bergilir telah diperkenalkan
• Matlamatnya untuk mengawal harga, kualiti barang, dan gaji pekerja. untuk menjaga kesuburan tanah.
• Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian.
Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ketiga • Sistem pengairan seperti pembinaan terusan
SM?
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia
• Perdagangan dalaman di wilayah India seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara
• Perdagangan dengan Negara luar kita setaraf dengan negara maju hari ini?
• Terdapat pelabuhan
• Persatuan perdagangan dan perusahan – stresthin F1 Pemerintahan stabil - demokrasi
• Persatuan tukang kayu/kulit/logam F2 Perundangan adil - Hukum Kanun 12
• Persatuan mengawal harga barangan F3 Ekonomi maju
• Persatuan mengawal kualiti barangan F4 Pertanian
• Persatuan mengawal gaji pekerja F5 Perdagangan
F6 Perusahaaan
• Undang-undang digubal mengawal persatuan
F7 Pendidikan
• Raja mengawal pelaksanan undang-undang
F8 Sains Teknologi
• Mata wang emas medium jual beli
F9 Seni bina maju
• Dasar kewangan sistematik F10 Mana-mana jawapan munasabah
• Cukai dikenakan untuk hasil pertanian dan buah-buahan
• Perdagangan maritime dengan alam Melayu Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan
negara tersebut menjalankan pilihanraya?
Bagaimanakah anda boleh meningkatkan ekonomi Negara dengan pesat?
F1 Rakyat memilih wakil
F2 Kerajaan ditadbir wakil yang dipilih pilihan raya
• Inovatif dan kreatif F3 Kerajaan rakyat oleh rakyat untuk rakyat
• Berdaya saing F4 Rakyat membuat keputusan politik
• Meningkatkan kemajuan diri F5 Memilih pemimpin adil

http://cikgurmy.blogspot.com Page 7
F6 Pemimpin yang diterima majoriti semesta iaitu orde kosmos
F7 Mana-mana jawapan munasabah

Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri
pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi? 3. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian
F1 Jujur
F2 Adil i. Maksud candi
F3 Telus • bangunan yang dibuat daripada batu sebagai rumah ibadat hindu
F4 Ada ilmu mentadbir buddha
F5 Tidak rasuah
F6 Bijak mentadbir ii. Kepentingan/fungsi/tujuan candi kepada kerajaan awal di
F7 Mana-mana jawapan munasabah Asia Tenggara
• Monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
Bab 3 • Sebagai rumah ibadat
• Sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya
1. Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam • Tempat menyimpan patung dewa utama
kerajaan awal • Lambang keagungan pemerintah berdasarkan kehebatan seni
• Dibawa oleh golongan ksyatria atau tentera penakluk dari binanya
India yang membentuk tanah jajahan takhluk di Asia Tenggara • Melambangkan orde kosmos contoh Angkor Wat dan
• Dibawa oleh golongan pedagang atau vaisya Candi Borobudur
• Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta
• Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India iii. Contoh candi terkenal di Asia Tenggara
yang disesuaikan dengan budaya tempatan • Candi Dieng di Jawa Tengah , Indonesia
• Melalui perdagangan emas antara India dan AT • Candi Borobudur di Jawa Tengah , Indonesia
• Candi Prambanan di Jawa Tengah , Indonesia
2. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan • Candi Angkor Wat di Kemboja
kerajaan awal • Candi Chaiya dan Yarang di Thailand
• Sistem beraja dengan penggunaan gelaran raja • Candi Lembah Bujang di Kedah
• Raja berada dipuncak pemerintahan
• Raja dibantu oleh kerabat diraja , pembesar , Brahmin vi. Angkor Wat
• Raja berkuasa mutlak • Dibina untuk agama Hindu
• Perintah raja menjadi undang-undang • Terletak enam km ke utara Siem Reap dan melambangkan
• melanggar perintah raja bermakna menderhaka dan tidak orde kosmos
diampunkan • Tinggi 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar
• Raja dikehendaki adil • Mempunyai tempat pemujaan
• Raja merupakan bayangan tuhan dan lahir konsep dewa-raja • Setiap sudut mempunyai menara
• Raja mempunyai kesaktian melalui mitos dan lagenda untuk • Bahagian luar terdapat tembok
memperkuat kedudukan • Terdapat ukiran yang menggambarkan epik Ramayana
• Untuk mengukuhkan kedaulatan raja, diwujudkan pelbagai adat dan Mahabharata
istiadat
• Upacara pertabalan raja yang dipimpin oleh golongan Brahmin vii. Candi Borobudur
• Raja mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alam • Mewakili agama Buddha dan dibina selama 75 tahun
• Terbahagi kepada tiga tingkat
• melambangkan tiga tahap kehidupan iaitu sila , samadhi dan panna

http://cikgurmy.blogspot.com Page 8
• Setiap tingkat mempunyai patung stupa dan patung Buddha F6 Taat kepada agama
• Tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan F7 Pemerintahan
Gautama Buddha F8 Kesenian
F9 Kesusasteraan
F10 Bahasa Sanskrit
4. Kepentingan Bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal
F11 Semangat cekal
Asia Tenggara
F12 Berdikari
• Meningkatkan pencapaian dalam bidang intelek masyarakat
F13 Rajin berusaha
• mengandungi maklumat tentang agama, pemerintahan, raja dan undang-undang
F14 Tidak putus asa
• Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja
F15 Mahir ilmu pelayaran
• Batu bersurat Sungai Mas berkaitan dengan ajaran Buddha
F16 Berani belayar
• Inskripsi di Palembang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat
F17 Semangat meneroka
serta pembesar agar tidak menderhaka kepada raja
Mana-mana jawapan munasabah
• Batu bersurat di Lembah Bujang mengandungi arahan dan pemberitahuan kepada
rakyat
• Bahasa keagamaan Bab 4
• bahasa pemerintahan 1. KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD SEBELUM DILANTIK MENJADI
• Mempengaruhi bahasa Melayu seperti dosa, duka, derhaka, manusia, RASUL
• bahasa ilmu
• Bahasa komunikasi Kelebihan atau keistimewaan keturunan Rasulullah.
• Bahasa kesusasteraan seperti epik / puisi / prosa jawa • Berasal daripada keturunan pemimpin Makkah
• Keturunan nabi sering dirujuk kepada Hasyim iaitu moyang nabi
• penceritaan lisan dan teater
• Qusai ialah pemimpin Arab Quraish yang mentadbir Makkah
100 tahun sebelum kelahiran Nabi
Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk • Keluarga Nabi Menguasai Makkah , Kaabah dan telaga zamzam
kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya? • Keluarga nabi bijak dalam pentadbiran Makkah dan mahir dalam perniagaan.
F1 Ekonomi saling bergantung • Datuk nabi iaitu Abdul Muttalib pernah menerajui kepimpinan Makkah Pada zaman
F2 Taat pemerintah jahiliah
F3 Struktur masyarakat teratur • Keturunan nabi dihormati oleh kabilah Arab lain
F4 Taat kepada agama Hindu/Buddha .
F5 Mencintai seni seperti candi Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.
F6 Melalui karya sastera • Nama penuh Muhammad bin Abdullah (bermaksud terpuji)
F7 Berbahasa Sanskrit • Bapa baginda Abdullah bin Abd. Muttalib
F8 Tolong menolong • Ibunya Aminah binti Wahab
F9 Berfikiran terbuka • Baginda dilahirkan pada 20 April tahun 570 M bersamaan 12 Rabiulawal tahun Gajah.
F10 Bersatu padu • Bapa baginda meninggal dunia sewaktu dalam kandungan ibunya.
F11 Hormat • Diserahkan di bawah jagaan dan susuan Halimatus Sa’adiyah.
F12 Mana-mana jawapan munasabah • Sewaktu berusia 6 tahun ibunya meninggal dunia.
• Baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia • Setelah datuknya meninggal dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib
Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini? • Baginda pernah mengembala kambing bapa saudara
F1 Kerajaan stabil • Usia 12 tahun mengikuti rombongan perniagaan ke Syam.
F2 Ekonomi maju • Kerasulan baginda diramalkan oleh pendeta nasrani Buhaira.
F3 Pertanian – padi • Menjalani perniagaan Khadijah binti Khuwalid
F4 Perdagangan
F5 Pengairan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 9
Tindakan / strategi / usaha Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam
Sifat-sifat luhur dan terpuji Rasulullah: • Menghantar perutusan ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah
• Empat sifat terpuji iaitu siddiq (berkatabenar), amanah dan Semenanjung Tanah Arab
(dipercayai), tabliq (menyampaikan) dan fatanah (bijaksana) • Tidak memaksa memeluk Islam
• Baginda digelar al amin iaitu orang yang boleh dipercayai dan tidak pernah berbohong. • Menggunakan diplomasi
• Menunjukkan nilai-nilai yang baik
• Menyeru memeluk Islam melalui warkah
• Terkenal sebagai seorang yang amanah
• Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah tersebut
• mendapat kepercayaan Khadijah bt Khualid
• serahkan modal besar untuk diperniagakan. Sebab peperangan dibenarkan dalam Islam
• Mempertahankan maruah diri
• Seorang tokoh pemimpin unggul dan berwibawa – contohnya • Mempertahankan agama
dalam usia 35 tahun menyelesaikan sengketa antara kabilah Quraisy. • Mempertahankan negara
• Sebagai ketua keluarga yang menjadi idola manusia –cthnya • Dengan keizinan Allah
sering membantu isteri memasak dan menampal pakaian dan bersihkan rumah
• Mengamalkan cara hidup sederhana Contoh peperangan
• Sentiasa merendah diri – ctnya dalam pergaualan tidak pandang kedudukan • Perang Badar 2H • Perang Khandak 5H
• Penyayang – sayangkan orang tua dan kanak-kanak. • Perang Tabuk 8H . Perang Uhud 3H
• Bersifat pemaaf – cthnya waktu pembukaan kota Mekah
630m- orang arab yang serah diri diampun dan dibebaskan. Syarat Peperangan dalam Islam
• Seorang yang bijaksana dan mampu menyelesai masalah • Allah telah memberi keizinan untuk berperang
-cthnya dalam perjanjian Hudaibiyah 628m.Kandungan • Setelah diserang oleh musuh
perjanjian berpihak kepada Quraisy tetapi baginda terima • Mencari keamanan supaya tempat ibadat mereka terjaga
sebagai hikmah untuk sebarkan Islam. • Menjaga maruah negara
• Kuat beribadat dan sentiasa abdi diri kepada Allah • Tidak memusnahkan harta benda
- contohnya mengasingkan diri di gua Hirak. • Menentang kezaliman
• Mempertahankan diri
Kerasulan dan penerimaan wahyu • Islam menganjurkan perdamaian
• Menerima wahyu sebagai nabi akhir zaman dalam usia 40 tahun. • Di medan perang tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati
Tarikh menerima wahyu pada 6 ogos 610m bersamaan 17 ramadan. • Dilarang memusnahkan tumbuh-tumbuhan
• Menerima wahyu melalui malaikat Jibril. • Akhlak tentera Islam mestilah mulia, saling bertolak ansur dan
• Wahyu pertama ialah surah al-Alaq ayat 1-5 yang memerintah menunjukkan teladan yang baik
orang Islam membaca
• Isi kandung wahyu pertama menggalakkan umat Islam Perang Badar/bukti Islam tidak berkembang melalui peperangan
menuntut ilmu
• Wahyu kedua al-Muddasir , ayat 1-7 menandakan • Tawanan Arab Quraisy dalam perang Badar diampunkan
pengistiharan Nabi Muhammad saw- sebagai pesuruh Allah. • Tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
• Perlantikan Nabi sebagai rasul adalah pembawa rahmat • Tawanan lelaki diberikan syarat untuk membebaskan diri
kepada seluruh alam sejagat. • Tawanan lelaki yang berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak
• Baginda menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya Islam membaca dan menulis sehingga pandai dibebaskan
secara bijaksana dan terancang.
• Baginda berusaha membetulkan akidah masyarakat jahiliah .
Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada
• Ajarannya menggesa umat meninggalkan amalan keji
berlaku?
seperti membunuh, menindas dan mencuri.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 10
• Mengamalkan akhlak mulia walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?
F1 Mempertahankan diri
• Bertolak ansur F2 Menjaga keamanan negara
• Berilmu F3 Mempertahankan agama
F4 Menentang kezaliman
• Menghormati hak asasi F5 Menegakkan akidah
• Mengelakkan isu-isu sensitive dipersoalkan F6 Menjaga maruah
F7 Pencabulan perjanjian
F8 Mana-mana jawapan munasabah
Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi
Muhammad s.a.w.?
F1 4 sifat terpuji F2 Al Amin F3 Kepimpinan Perjanjian Hudaibiyah / Pembukaan semula Kota Makkah
F4 Ketua keluarga F5 Keagamaan F6 Pengampun Peritistiwa ke Arah Perjanjian Hudaibiyah
F7 Ketabahan F8 Kebijaksanaan F9 Kesabaran • 628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat
F10 Mana-mana jawapan munasabah • dan mengerjakan umrah
• Disekat oleh Quraish.
Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy • Di Hudaibiyah.
terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam? • Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan
F1 Bijak mengatur strategi • dengan menghantar Uthman bin Affan.
F2 Mempertahankan akidah • Peringkat awal tidak mempedulikan, tetapi apabila dapat tahu orang islam
F3 Kesabaran bersetia dan bersumpah untuk membela Uthman yang dikatakan dibunuh.
F4 Pengorbanan • Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding.
F5 Mempertahankan kebenaran
• Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H.
F6 Islam bersaudara
F7 Tidak bermusuh
Intipati Perjanjian Hudaibiyah
F8 Jangan berdendam
F9 Tabah • Gencatan senjata selama 10 tahun
F10 Penyebaran Islam diteruskan • Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada kepada orang Islam Madinah atau
F11 Tidak berputus asa Arab Quraish Makkah.
F12 Memohon pertolongan Allah • Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya
Mana-mana jawapan munasabah tidak dipulangkan.
• Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya
Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk
perlu dipulangkan.
masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?
• Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya - 7 H.
F1 Permuafakatan
F2 Toleransi antara kaum
Sebab-sebab pembukaan semula Kota Makkah
F3 Mengutamakan keamanan
• Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam.
F4 Kebijaksanaan dalam kepimpinan
F5 Menghindari sifat dendam • Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M.
F6 Kebebasan beragama • Tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui
F7 Hak orang Islam • Membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang memihak kepada Islam
F8 Hak bukan Islam • Strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam.
F9 Islam bersaudara
• Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.
F10 Mana-mana jawapan munasabah
Strategi pembukaan semula Kota Makkah
Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh
• Membawa 10 000 orang tentera

http://cikgurmy.blogspot.com Page 11
• Membahagikan 4 pasukan tentera
• Diketuai Khalid al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad b Ubadah, dan Zubair al- Sebab-sebab pengislaman al-Abbas daN Abu Suffian
Awwam
• Memasuki Makkah melalui 4 arah iaitu utara, selatan, barat dan barat daya • Menyedari kepalsuan perjuangan mereka
• Orang Quraisy dikepung dengan rapi
• Mengumumkan kata-kata pengampunan
• Memberi jaminan keselamatan

Bab 7*
Mengapa Kota Makkah mudah dibuka oleh tentera Islam?
Tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam
• Tentera yang ramai iaitu 10 000 orang
Tokoh Teori
• Menyediakan 4 pasukan tentera
John Crawford Islam dari Semenanjung Tanah Arab
• Taktik serangan 4 arah iaitu utara, selatan, barat dan barat daya
Syed Muhammad Naquib Al-Attas
• Orang Quraisy dikepung rapi Emanual Gadinho Islam dari China
• Semangat ketakwaan S.Q Fatimi
• Keyakinan tentera Islam Snouck Hugronje Islam dari India
• Khalid al-Walid menewaskan penentangan
• Mengumumkan kata pengampunan kepada tawanan Sebab Asia Tenggara jadi tumpuan pedagang
• Memberi jaminan keselamatan • Tiupan angin monsoon
• Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas • Menentukan jangka masa tepat kedatangan pedagang
• Kepimpinan dan kepahlawanan Khalid al-Walid/Abu Ubaidah al-Jarrah/Saad b • Kedudukan yang strategic
Ubadah dan Zubair al-Awwam • Selat Melaka penghubung China dan India
• Pelabuhan penting seperti Srivijaya, Perlak, Pasai dan Melaka.
• AT merupakan kawasan perdagangan utama pedagang Melayu, Arab, China dan
Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah
India
• Kekayaan hasil bumi
• Kaabah terpelihara dari unsure Jahiliah
• Penyembahan berhala dihapuskan
Islam datang dari Tanah Arab
• Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam
• Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam Dikemukakan oleh John Crawford
• Kota Makkah tumpuan umat Islam seluruh dunia mengerjakan ibadat • Islam berkembang menerusi aktiviti perdagangan
• Kedudukan Madinah bertambah mantap • Buktinya dari catatan China
• Membuka jalan penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab • Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan
• Dakwah tersebar secara aman di Canton atau Amoy
• Sifat pemaaf kunci kejayaan • Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari
pelabuhan Iskandariah hingga ke China
Mengapakah perlu mengamalkan sikap bermaaf-maafan dalam kehidupan seharian? • Mereka berdagang secara berterusan di rantau Asia Tenggara
pada abad ke-7 M
• Kehidupan lebih harmoni/aman • Dalam perjalanan ke China pedagang Arab singgah di pelabuhan
• Kehidupan lebih sejahtera • Pelabuhan tersebut menjadi tempat menunggu perubahan angin
• Memupuk perpaduan monsun ke China
• Memupuk kerjasama • Mereka menetap beberapa bulan sebelum meneruskan perjalanan
• Bertolak ansur • Berkahwin dengan wanita tempatan
• Mereka berbincang dan berinteraksi dengan pedagang tempatan
• Hormat menghormati

http://cikgurmy.blogspot.com Page 12
tentang agama Islam dan Pantai Koromandel
• Pedagang Islam memperlihatkan kehidupan nilai Islam yang murni • Hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara
• Berjaya menarik minat masyarakat tempatan terhadap Islam • Batu bersurat dan batu nisan yang ditemui di Asia Tenggara
• Wujud perkampungan Islam Seperti Ta Shih di Sumatera Utara menyerupai ciri buatan India
• Kebudayaan masyarakat Asia Tenggara mempunyai perkaitan yang
rapat dengan kebudayaan di India

Mengapakah terdapat perbezaan pendapat dalam teori tersebut ?
Prof Syed Naquib menyokong John Crawford
• Menggunakan bukti bahan penulisan dan kesusasteraan • Bahan bukti/artifak berbeza
• Tulisan jawi diambil daripada bahasa Arab
• Persepsi/pendapat berbeza
• Adat resam dan kebudayaan orang Melayu dipengaruhi budayaArab
• Wujud perbezaan tarikh bukti
• Amalan menghormati tetamu
• Ilmuan /sejarawan dari pelbagai Negara
• Muzik Melayu seperti dabus dan tarian zapin
• Karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara • Setiap tempat menerima pengaruh
dilakukan oleh Syeikh dari Tanah Arab
• Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan Syeikh Ismail mengislamkan Peranan pedagang menyebarkan Islam
Raja Pasai Merah Silu
• Syeikh Said mengislamkan Raja Pattani Phaya Tu Nakpa • Disebarkan pedagang Arab, China dan India
• Sikap dan tingkah laku murni
• Semangat dakwah Islamiah
Islam Datang Dari China
• Membawa ulama
Pendapat ini dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia
• Khan Fo atau Canton menjadi pusat perniagaan terkenal • Menetap di pelabuhan untuk berdakwah
di kalangan peniaga Arab • Perkampungan Islam menjadi pusat perbincangan Islam
• Ada hubungan antara peniaga • Sifat berhemah dan lemah lembut
• peniaga China Islam yg berdagang di Asia Tenggara telah • Sifat mahmudah pedagang menarik minat penduduk
menyebar Islam • Kemurnian sikap pedagang menjadi ikutan
• Menjalin hubungan baik dengan pemerintah
Pendapat S.Q Fatimi • Pemerintah member keistimewaan berdakwah
• Berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam Canton • Pedagang dianugerah jawatan seperti syahbandar.
ke Asia Tenggara • Islam terus tersebar melalui syahbandar
• penemuan Batu Bersurat Terengganu
• Persamaan unsur seni bina di China dengan unsur seni bina Sebab pedagang membina perkampungan di Asia Tenggara
masjid-masjid
• Terdapat unsur seni bina China
• Menyediakan tapak untuk berdagang
• dapat dilihat pada bentuk bumbung masjid yang
• Tempat mengumpul barang jualan
mempunyai persamaan dengan pagoda di China
• Tempat membeli barang mewah dari China dan India
• Bahagian perabung atapnya melentik
• Pengaruh atap genting China serta warna merah dan kuning pada • Perkahwinan dengan wanita tempatan
kayu kepala pintu/tingkap masjid • Berbincang dan berinteraksi dengan pedagang tempatan
• jubin lantai/dinding/tangga/kolam air • Perlihatkan kehidupan serta nilai Islam yang murni
• Contoh perkampungan Ta Shih di Sumatera Utara
Islam Datang dari India
• Teori ini dikemukakan oleh Snouk Huegronje Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Islam boleh tersebar dengan
• Islam bertapak di Asia Tenggara melalui wilayah Gujerat aman di AT?

http://cikgurmy.blogspot.com Page 13
• Zakat wajib
• Nilai-nilai Islam yang baik • Kutipan zakat disimpan oleh baitulmal.
• Dilakukan dengan bijaksana • Baitulmal menyelenggarakan harta kerajaan.
• Sikap terbuka para pendakwah • Harta ini akan digunakan bagi kepentingan dan kemakmuran negara.
• Sifat mahmudah pedagang Islam • Sedekah digalak
• Unsur jimat cermat
• Sikap terbuka penduduk tempatan

Nyatakan system percukaian yang diamalkan di Melaka
Pengaruh Islam terhadap Ekonomi:
a) Perdagangan/ perdagangan semasa Kesultanan Melayu Melaka • Pedagang dikenakan cukai barangan sebelum urusan perdagangan dijalankan
• Cukai tetap/import ditetapkan pemerintah
• Aktiviti perniagaan berkembang
• Pedagang India, Ceylon, Arab, Siam dan Pegu – cukai 6% daripada nilai barangan
• kemudahan pentadbiran yang licin dan teratur.
• Pedagangan Jepun dan China – 5 %
• Wujud jawatan penting seperti syahbandar sebagai ketua • Beras dan makanan tidak dikenakan cukai
Pelabuhan • Orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai
• Wujud jawatan laksamana bagi menjaga urusan kelautan • Orang asing dari Kepulauan Melayu – cukai diraja – 3%
• Orang asing lain – 6%
• Undang-undang Laut Melaka memperuntukkan undang-undang perniagaan
• Riba tidak dibenarkan
• Wujud sistem sukat dan timbang • Golongan ceti dibenarkan menjalankan aktiviti mereka
• Terdapat paling kurang 84 bahasa yang dipertuturkan di Melaka • Golongan kaya disaran bayar zakat harta

• Urusan perdagangan menggunakan dua kaedah iaitukaedah pertukaran barang Nyatakan pengaruh Islam dalam system ekonomi masyarakat Asia Tenggara./penerapan
dan kaedah jual beli. unsur-unsur Islam dalam perdagangan.
• Baitulmal diperkenalkan
b) Mata Wang • Mencari rezeki yang halal
Ciri - ciri yang terdapat pada mata wang di Johor pada abad ke 16. • Perbuatan mengemis dilarang
- Diperbuat daripada timah • Rajin bekerja
- Dikenali sebagai wang katun • Mengamalkan unsure-unsur halal semasa berurusniaga
- Berbentuk bulat dan enam segi • Riba tidak dibenarkan
-Tidak mempunyai tarikh
• Membayar zakat harta
- Mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan
• Berjimat cermat
al-Adil.
• Penipuan dilarang
- Mata wang emas Johor yang tertua dikenal pasti bertarikh
tahun 1527 • Jujur/amanah
-Mata wang emas ini dikenali kupang • Bersedekah
- Mengandungi emas seberat 10 grain dan 40 grains (2.6
gram) Kepentingan cukai kepada sesebuah Negara
- Ditulis dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah • Pendapatan Negara
dan yang mengeluarkan mata wang tersebut. • Untuk pembangunan
- Di bahagian belakang pula tertulis gelaran Islam sultan • Membina infrastruktur/prasarana
berkenaan seperti Khalifatul Muslimin
Kedatangan Islam telah meninggalkan pengaruh dalam undang-undang dan semangat
Pengaruh Islam mempengaruhi perkembangan ekonomi di negeri-negeri Melayu.
jihad penduduk tempatan.
• Amalan riba diharamkan
Apakah kandungan undang-undang syariah kesan pengaruh Islam di Asia Tenggara?
• golongan ceti yang memberikan pinjaman wang dibenarkan .
• Mengendalikan kes jenayah/kecurian

http://cikgurmy.blogspot.com Page 14
• Kes pembunuhan • Menekankan pengajaran al-Quran
• Urusan pernikahan • Di rumah guru al-Quran/Tok Guru
• Urusan perniagaan • Murid-murid berumur 7 hingga 15 tahun
• Pembahagian harta pusaka
Peranan Masjid dan Surau
Senarai ulama yang menulis tentang semangat jihad di Asia Tenggara. • Pusat pertemuan masyarakat
• Syeikh Nurudin al Raniri • Mengembangkan ilmu Islam
• Abdul Rauf Singkel • Kanak-kanak diajar ilmu fiqah, tajwid, cara dan bacaan sembahyang
• Syeikh Daud al-Pattani • Sebelam malam – pusat pengajian orang dewasa
• Belajar ilmu fiqah, usuluddin, hadis dan tasawuf tahap lebih tinggi
Jelaskan perkembangan semangat jihad di Asia Tenggara. System Madrasah
• Menggerakkan rakyat menentang penjajahan Barat • Berdasarkan sukatan pelajaran
• Di Acheh, jihad digunakan untuk melindungi kesucian Islam daripada serangan • Dilaksanakan secara kelas
Portugis • Mengikut tahap, permulaan, pertengahan dan pengkhususan
• Di Jawa, penduduk bersatu di bawah prinsip Islam menentang Portugis dan • Diawasi mudir/guru besar
Belanda • Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dsb
• Di Acheh, Abdul Rauf Singkel dan Syeikh Nurudin al-Raniri menulis kitab • Diasaskan pada zaman Khalifah Bani Saljuk
menerangkan kewajipan berjihad.
• Jihad juga merupakan usaha menentang kemiskinan Pelaksanaan system pondok
• Orang Islam digalakkan berjihad untuk mencapai sesuatu yang sempurna • Perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab - al-Funduq yang
bermaksud rumah tumpangan
Pengaruh Islam terhadap pendidikan • Pusat pengajian Islam
Kepetingan pendidikan tidak formal • Penekanan ilmu keagamaan
• Asuhan keluarga pendidikan awal • Menyediakan pelajar menjadi guru agama
• Penekanan nilai-nilai moral • System lebih tersusun
• Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian • Tiada batasan waktu
• Mempelajari kemahiran ibu bapa • Masa yang panjang hingga 10 tahun
• Pertanian, perikanan, kraftangan/pertukangan • Mata pelajaran yang diajar ialah Fiqah, Usuludin, tasawuf, hadis dan tafsir
• Mengajar agama, kelakuan, adat resam, sopan santun, cara berkawan dan • Bahasa pengantar – bahasa Melayu dan Arab
menjaga maruah • Keperluan asas di pondok – makan, minum disediakan pelajar sendir
• Nilai budaya murni diserap melalui cerita lisan • Meluas di Kedah, Kelantan dan Terengganu, Perlis serta Pattani
• Cerita binatang dan cerita jenaka • Bermula di Pattani kurun ke 12
• Cerita berbentuk teladan dan pengajaran • Berkembang di Kelantan – Pondok Pulau Condong
• Cerita anjing dengan baying-bayang • Di Terengganu – Pondok Pulau Manis
• Cerita sang kancil menekankan cara penyelesaian bijaksana • Di Kedah – Pondok Titi Gajah
• Mempelajari pantang larang dan adat istiadat • Di Jawa – dikenali sebagai pesantren
• Tunduk sambil menghulur tangan apabila lalu di hadapan orang lebih tua • Di Acheh – dayah/rangkang
• Pendidikan menerusi pantun, teka teki, peribahasa
• Pepatah – siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama Peranan Istana sebagai Institusi Pendidikan
mencuri – mengajar anak berkelakuan baik dan jangan bohong • Pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan
• Pusat pengajian agama
Pendidikan Formal • Tumpuan ulama serta pendakawah asing dan menetap di Melaka
Pendidikan di rumah • Ulama pelbagai bangsa – Benggali/Arab/Parsi/Gujerat

http://cikgurmy.blogspot.com Page 15
• Tempat menyimpan buku hikayat • Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah
• Hikayat Amir Hamzah/Hikayat Muhammad Ali Hanafiah • Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja
• Pendidikan tentang pentadbiran Negara dan politik • Pembentukan sistem feudal
• Sultan Mansur Shah mempelajari Islam daripada Maulana Abu Bakar • Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak raja
• Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana
• Sultan Mahmud Shah dan Raja Ahmad – Maulada Sadar Jahan
• Kitab al-Dur al Manzum (Mutiara Kata Tersusun) – kitab tasawuf karangan
Ekonomi
Maulana Abu Bakar diarak ke balairung istana Melaka
• Kegiatan ekonomi terhad
• Sultan Mansur Shah berminat dengan pengajian tasawuf
• Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar
• Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
• Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang
Kepentingan pendidikan tidak formal kepada genarasi hari ini
Islam
• Tanggungjawab ibu bapa mendidik anak-anak • Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian
• Nilai moral diserap secara praktikal • Perniagaan secara kecil-kecilan
• Pendidikan agama diamalkan setiap hari • Perniagaan meneerusi sistem tukar barang
• Mewarisi tradisi keluarga/masyarakat • Penggunaan mataa wang dalam urusan peerdagangan terhad
• Merapatkan hubungan kekeluargaan
• Melengkapkan pendidikan formal Sosial
• Generasi kini lebih bermoral/etika • Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah
Kesan pengabaian pendidikan tidak formal • Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama /
• Nilai kesopanan menurun keakhiratan
• Tidak beradab • Kemerosotan kehidupan perbandaran
• Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan
• Tidak beretika
• Pendidikan agama terabai
c) Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan ( Perubahan- perubahan )
• Warisan adat dilupakan
• Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal
• Hidup secara individualistic • Gereja menjadi ejen penyatuan
• Tidak ada keharmonian • Peningkatan aktiviti pertanian
• Kemunculan perdagangan
Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah • Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence
• Lahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan , pedagang, ahli perbankan
1. ZAMAN GELAP DI EROPAH • Status sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah
a) Maksud Zaman Gelap • Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik
• Eropah mengalami zaman mundur kepada rakyat
• Eropah mengalami kemorosotan dalam bidang ilmu pengetahuan • Parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat
• Eropah mengalami kemorosotan dalam perdagangan • Wujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah
• Eropah mengalami kemorosotan dalam kehidupan perbandaran
d) Persamaan sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri feudalisme
b) Ciri-ciri zaman gelap yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional
Politik • Raja menjadi penaung dalam negara
• pentadbiran wilayah musnah • Raja memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak
• Berlaku huru-hara • Raja mempunyai pembesar-pembesar
• Kemunculan golongan Baron • Pembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istana
• Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah • Pembesar memberi khidmat kepada raja
• Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah • Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar
• Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah

http://cikgurmy.blogspot.com Page 16
• Mengubah kehidupan di Dunia Baru dan Asia
Penjelajahan dan Penerokaan • Penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin
Tokoh pelayaran • Gereja menyebarkan agama Kristian
• Pemodal Sepanyol mengeksploitasi buruh peribumi untuk bekerja di lombong
• Christopher Columbus
• Ferdinand Magellan Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada
kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah.
F1 Politik kekal stabil
F2 Kebajikan rakyat
F3 Keamanan dijaga
Sebab-sebab penjelajahan F4 Agama dijaga
F5 Elak perpecahan
• Desakan ekonomi – dapatkan barangan seperti emas,sutera dan rempah ratus
F6 Ekonomi stabil
• Perdagangan membawa untung besar F7 Utama pendidikan
F8 Elak campurtangan luar
• Galakan pemerintah – Raja Sepanyol dan Portugal
F9 Majukan perdagangan
• Persaingan Sepanyol dan Portugal dapatkan tanah jajahan F10 Kemajuan teknologi
Mana-mana jawapan munasabah
• Semangat keagamaan
• Monarki baru England,Perancis dan Belanda Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah
• Semanagat kebangsaan bangsa dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam
pemerintahan Kesultanan Melayu?
• Gold, glory,and gospel F1 Golongan pemerintah ( raja )
F2 Golongan yang diperintah (rakyat )
Tindakan Paus Rom untuk mengelakkan persaingan antara Sepanyol dan Portugal F3 Golongan hamba
F4 Raja mutlak
• Perjanjian Tordesillas 1494
F5 Pentadbiran dibantu pembesar
• Menetapkan kawasan pengaruh
F6 Raja mengurniakan tanah kepada pembesar
• Kawasan ke Timur dari Kepulauan Tanjung Verde dan Hindia Barat di Lautan
F7 Pembesar dinaungi raja
Atlantik kawasan Portugal
F8 Pembesar memberi khidmat kepada Raja
• Kawasan barat ialah kawasan Sepanyol F9 Cukai kepada Raja
Kesan-kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat F10 Hamba memberi khidmat kepada pembesar
• Politik Mana-mana jawapan munasabah
• Penguasa tempatan terpaksa buat perjanjian dengan wakil Eropah
• Mengiktiraf kuasa Eropah
Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang berlaku
• Wakil kuasa Eropah – VOC, WIC, EIC di Eropah.
• Filipina dikuasai Sepanyol, Melaka dan Goa dikuasai Portugal F1 Agama diseleweng
• Ekonomi F2 Berpegang kepada ajaran agama
• Menjadi pembekal keperluan masyarakat Eropah F3 Elak rasuah
• Menjadi pusat emporium dunia – Goa dan Melaka F4 Sikap bertoleransi
• Barangan dari timur memperkaya ekonomi dan gaya hidup masyarakat Eropah F5 Tidak fanatik
• Jalan pelayaran perdagangan Lautan Hindi dan Asia Tenggara dikuasai Portugal F6 Berlaku adil
• Social F7 Jangan menindas
F8 Mana-mana jawapan munasabah
• Gaya hidup orang Eropah pengaruhi masyarakat
• Menerima agama Kristian

http://cikgurmy.blogspot.com Page 17
Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku • Mendapat konsesi tanah/pajakan/sewa
di Eropah. • Dan cukai rendah/hak buka ladang
F1 Semangat inkuiri. • Memiliki ilmu pengetahuan/kepakaran
F2 Mendalami ilmu • Penyediaan tenaga buruh
F3 Sedia berubah
• Permintaan tinggi/pasaran luas
F4 Perubahan gaya hidup masyarakat
• Infrastruktur
F5 Perkembangan intelektual.
F6 Yakin diri • Geografi/bentuk muka bumi/iklim/tanah subur
F7 Perdagangan maju
F8 Ilmu baru diteroka Mengapakah tanaman komersial tertumpu di kawasan pantai barat ?
F9 Mencari kebenaran • Kemudahan infrastruktur
F10 Mana-mana jawapan munasabah • Kemudahan pelabuhan
• Pusat pentadbiran/Bandar
• Pusat pengumpulan bahan mentah
Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan
penerokaan masyarakat Eropah. • Kemudahan institusi kewangan
F1 Sikap berani • Bentuk muka bumi sesuai
F2 Semangat meneroka • Tumpuan buruh asing
F3 Keyakinan diri • Dasar British
F4 Semangat ingin tahu • Wujud kilang memproses hasil pertanian
F5 Meluaskan pengetahuan
F6 Suka meneroka ilmu Factor perkembangan getah di Tanah Melayu
F7 Semangat gigih berusaha • Peranan H.N Ridley
F8 Sanggup menghadapi risiko • Perkembangan industry pembuatan
F9 Kecekalan • Kemasukan modal asing
F10 Tidak mudah putus asa
• Dasar British
• Kemajuan infrastruktur
BAB 10. • Kemasukan pekerja asing/buruh selatan India
System Pertanian Komersial
Jenis tanaman Peranan H.N Ridley
Ubi kayu Lada hitam Tembakau • Pengarah Botanical Garden di Singapura 1888
Tebu Gambir Kopi
• Menyakinkan peladang
Getah Kelapa Kelapa sawit
Nanas • Menngadakan pameran
• Mengagihkan benih getah secara percuma
• Perkenal teknik torehan getah
Cirri-ciri ekonomi dagangan
• System Ibidem/tulang ikan kering
• Penggunaan buruh yang ramai
• Tidak merosakkan pokok
• Modal yang besar
• Teknologi tinggi
Perkembangan industry pembuatan
• Pemasaran tempatan dan antarabangsa
• Barangan pengguna – kasut, tayar basikal dan peralatan elektrik
• Meningkatkan permingaan getah
Sebab-sebab diusahakan secara meluas
• Harga getah melambung tinggi
• Peranan pemerintah tempatan
• Perusahaan getah mendapat tumpuan
• Galakan penjajah British/dasar British
• Mempunyai modal
Kemasukan modal asing

http://cikgurmy.blogspot.com Page 18
• Modal milik pelabur Eropah • Larangan tanam getah di kawasan tanaman padi dan kelapa
• Syarikat beribu pejabat di London
• Melalui syarikat perwakilan di Tanah Melayu Jelaskan dasar yang telah dilaksanakan oleh Brtitish terhadap sector pertanian di
• Contoh Harrisons and Crosfield/ Boustead Buttery Estate Agency/Guthrie/ Sime Tanah Melayu/ Undang2 berhubung tanah
Darby • Perkenalkan tanaman baru
• Banyak ladang baru dibuka • Kopi/tembakau/getah
• Komersialkan beberapa jenis tanaman tradisional
Dasar British • Gambir/lada hitam
• Mengalakkan pemodal asing • Perkenal undang-undang pemilikan tanah
• Menyebabkan perluasan kawasan tanaman padi • Lindungi tanah orang Melayu dari dicerobohi pemodal asing
• Sewa tanah rendah • Bahagikan tanah ikut kegunaan
• Tariff cukai rendah • Tanah ladang/tanah peribumi/tanah perlombongan
• 4% dividen kepada syarikat pengusaha getah • Kadar cukai berbeza ikut jenis tanah
• Pengecualian cukai eksport 50 tahun • Individu/syarikat berminat nak buka tanah perlu memohon di Pejabat Tanah
• Dapatkan kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip hasil hutan
Kemajuan infrastruktur
• Jalan raya/keretapi dibina Undang-undang Berhubung Tanah di Tanah Melayu
• Hubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dan pusat Sebelum kedatangan British
pentadbiran • Pemilikan dan penggunaan bukan masalah
• Memudahkan pengusaha/komprador membawa hasil getah • Kawsan tanah yang luas
• Kepadatan penduduk rendah
Buruh asing • Aktiviti mesti dapat kebenaran pembesar
• Mengatasi kekurangan buruh • Dapatkan kebenaran pembesar sebelum usahakan tanah
• Bayaran gaji murah • Tanah sumber ekonomi dan kuasa politik
• Menggambarkan status social pembesar Melayu
Usaha menstabilkan harga getah kesan ekonomi meleset • Undang-undang adat menyatakan bahawa kawasan tanah menjadi milik
• Rancangan Sekatan Stevenson seseorang yang meneroka tanah
• Menahan kejatuhan harga getah • Tanah diwarisi oleh genarasi terkemudia
• Hadkan pengeluaran
• Kuatkuasa November 1922 – Oktober 1928 Semasa penjajahan British
• Zaman Kemelesetan Ekonomi 1929 – 1932 • Tatacara hak pemilikan diubah
• Jumlah getah merosot • Kerana tidak sesui dengan system tanah di Barat
• Ekonomi Tanah Melayu terikat dengan jaringan ekonomi dunia • Tiada rekod dan catatan bukti pemilikan
• Perubahan ekonomi global member kesan kepada ekonomi Negara • Rekod bertulis penting bagi mengesahkan hak pemilikan tanah
o Memudahkan urusan
Sebab-sebab orang Melayu hanya menjadi pekebun kecil getah o Pentadbiran cukai
• Tiada galakan British • Urus niaga tanah seperti pajakan,sewa beli, penjualan dan pembelian
• Tiada modal • Pemilikan tanah tunjang system ekonomi penjajah
• Tiada kepakaran • Tanah dibahagi mengikut kegunaan nilai komersial
• Dasar British o Tanah lading
• Melarang pembukaan tanah baru untuk menanam getah o Tanah peribumi
• Saiz tanah kecil o Tanah perlombongan
• Bayaran premium buka tanah dinaikkan o Kadar cukai tanah berdasarkan jenis tanah

http://cikgurmy.blogspot.com Page 19
• Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM) • Perkembangan system ekonomi wang kepada orang Melayu
o Menjamin kelangsungan masa depan ekonomi, social dan politik orang • Hasil hutan perlu dibayar cukai
Melayu • Semua urusan iaitu jual beli/cukai/sewa tanah/barang keperluan dan
o Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah milik perkhidmatan dibayar dengan wang
o Residen berkuasa isytiharkan mana-mana tanah milik orang Melayu • Orang Melayu bergantung kepada orang tengah pinjam wang
sebagai TSM • Orang Melayu jual tanah untuk bayar hutang
o Selamatkan tanah daripada dijual /dipajak gadai /ditukar milik
kepada bukan Melayu Apakah tindakan sewajarnya orang Melayu untuk menangani dasar British?
• Mengumpul modal
• Mempelajari kemahiran
• Menguasai teknologi
Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan
• Menguasai ilmu pengetahuan
penduduk peribumi
• Berfikiran terbuka
• Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM)
• Berdaya saing
• Residen berkuasa isytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM
• Bersatu padu
• TSM bertujuan menyelamatkan tanah tersebut dijual/dipajak/digadai/ditukar
• Kepimpinan berwibawa
milik
• Land Order (LO) diperkenalkan di Sarawak
Dasar British kekalkan orang Melayu tinggal di luar Bandar
• Untuk melindungi hak milik tahah peribumi daripada dicerobohi pengusaha Cina
• Land Settlement Order (LSO) • Menggalakan sebagai pengeluar padi
• Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dibuat melalui pewarisan • Abaikan sector pertanian tradisional
• Member perlindungan kepada tanah peribumi daripada
• Tiada insentif modal/kewangan
dipajak/dipecahkan/dijual kepada orang luar
• Land Order 1948 • Tiada bantuan teknikal
• Tanah di Sarawak dibahagikan kepada 3 bahagian • Pendidikan rendah
• Tanah campuran/tanah simpanan/tanah pedalaman
• Membawa masuk buruh luar
• Imigran hanya mempunyai hak terhadap tanah campuran
• Proklamasi III di Sarawak • Gubal akta
• Perlindungan hak peribumi menetapkan • Tidak sediakan prasarana
• Kepentingan hak milik tanah peribumi adalah di bawah kuasa pegawai daerah

Faktor-faktor yang mendorong buruh Cina dan India datang ke
Mengapakah British memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917?
Tanah Melayu.
Kekalkan orang Melayu sebagai petani
• Larang penaman getah di kawasan penanaman padi • Galakan kerajaan British
• Kurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil di kalangan orang Melayu • Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh pembesar Melayu
• Mengelakkan pergantungan kepada beras import
• Wujud hubungan tradisi antara kerajaan India dengan Tanah Melayu
Kesan Pengenalan Undang-undang Tanah British. • Kepesatan ekonomi Tanah Melayu
• Kestabilan politik
• Tidak perlu dapat kebenaran pembesar untuk usahakan tanah
• Buat permohonan di Pejabat Tanah • kemakmuran Tanah Melayu
• Kebenaran Pejabat Tanah untuk mengutip hasil hutan • factor penolak di tempat mereka
• Residen diberi kuasa besar

http://cikgurmy.blogspot.com Page 20
Cara kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu. pekerjaan yang dikehendaki
Kemasukan buruh Cina
a)Sistem tiket kredit
b) Sistem kontrak
• Bakal imigran dikumpul oleh kheh-tau(ketua)
• majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu
• Ketua ini dibayarsejumlah wang bagi setiap imigran China
• Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu
yang dibawa
dengan bayaran minimum
• Bakal imigran dikenali sebagai sin keh
• Imigran diletakkan dibawah pengawasan nakhoda kapal atau
c) Sistem Kangani
agensi buruh yang dibayar oleh majikan
• Seorang kangani akan akan diberi lessen dan dihantar pulang ke
• golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan
India untuk mencari buruh.
hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk
• Kangani akan diberikan wang pendahuluan untuk membiayai
tempoh tertentu
perbelanjaan buruh sehingga tiba di Tanah Melayu
• Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju
• Seorang Kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa
• Tiba di pelabuhan mereka diambil oleh pemborong buruh
masuk pekerja asing
yang akan mendapatkan majikan untuk mereka

b)Sistem pengambilan kakitangan Bagaimanakah British menangani penindasan terhadap imigran dari China dan India?
• majikan akan menghantar pegawai ke China untuk mendapatkan • Mewujudkan jawatan pelindung buruh Cina
buruh
• Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan • Meluluskan undang-undang perbaiki pengambilan buruh
• pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka • Hapuskan system tiket kredit
sampai ke tempat majikan
• Perkenalkan system pengambilan kakitangan/rumah kongsi
c) Sistem rumah kongsi • Hapuskan system kontrak
• pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di Negara China yang
• Perkenalkan system kangani
• dilantik oleh sesebuah rumah kongsi
• Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka • Kuatkuasa Undang-undang Tabung Imigresen India
sampai di rumah kongsi
Sekiranya anda pemimpin, apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan
d)Secara berkumpulan
Negara daripada terlalu bergantung kepada tenaga buruh asing ?
• Cara kedatangan imigran berubah ekoran wujudnya tajaan oleh
Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di • Kuatkuasa undang-undang
Singapura • Denda terhadap majikan
• Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara
berkumpulan dengan persetujuan antara Ketua Foochow di Sibu • Member gaji yang tinggi kepada buruh tempatan
dengan Charles Brooke • Memberi katihan/kemahiran kepada buruh tempatan
• Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan
membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam
Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu.
Kemasukan buruh India • tidak terdapat kesepaduan kaum menyulitkan proses
a) Sistem buruh bebas perpaduan kaum
• datang sendiri dengan biaya masing-masing • Lokasi orang Melayu di bandar, ,India di ladang,, dan Cina
• kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan di bandar
tertentu kerana kepentingan ekonomi • pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi
• setelah tiba di Tanah Melayu bebas memilih tempat dan • perbezaan bahasa pertuturan,tempat tinggal dan pekejaan
• kehidupan sosial yang berbeza

http://cikgurmy.blogspot.com Page 21
• menggunakan bahasa ibunda • Perlaksanaan pentadbiran melalui biro(jabatan)
• Pegawai barat dilantik sebagai ketua biro
• Kuasa barat memperkenalkan undang-undang barat.
Kesan-kesan daripada penigkatan jumlah kemasukan Imigran India dan Cina ke Tanah
Melayu.
DI FILIPINA
• pembentukan masyarakat majmuk
Ciri-ciri birokrasi yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.
• wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum
• Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat
• jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum
• Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat
• penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan
• Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah
• tidak terdapat interaksi antara kaum
• Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar
• tidak ada perpaduan antara kaum
• Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika
Maksud Sistem Encomienda
Pemerintahan British kepada masyarakat Melayu?
• Sistem pentadbiran Sepanyol diperingkat tempatan
F1 Miskin
• pemerintahnya diketuai encomiendero
F2 Jual tanah
F3 Bertani
Tugas-tugas Encomiendero yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina.
F4 Tiada kemudahan
• menjaga keamanan
F5 Pengangkutan
F6 Terpinggir • mengutip cukai
F7 Tradisional • mengkristiankan penduduk barangay
F8 Taraf hidup beza
F9 Mana-mana jawapan munasabah Sebab sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina.
• mengenakan cukai yang tinggi
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan Undang-Undang • mengenakan kerahan tenaga terhadap penduduk
British berkaitan ekonomi khasnya tanah kepada masyarakat Melayu?
DI INDONESIA
F1 Mengelakkan tanah milik orang Melayu diceroboh Perubahan sistem pentadbiran oleh Belanda di Indonesia.
F2 Tanah menjadi berharga/komersial • pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan
F3 Perlu mendapat kebenaran pejabat tanah • pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
F4 Ekonomi wang dalam kalangan orang Melayu • pentadbiran tempatan diketuai pembesar tempatan
F5 Urusan jual beli / barang dibayar dengan wang • pentadbiran tempatan menjalankan tugas dengan
F6 Orang Melayu meminjam wang daripada orang tengah pengawasan pegawai Belanda
F7 Terpaksa menjual tanah untuk membayar hutang • Jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Pertanian
F8 Orang Melayu dibiarkan dalam pertanian tradisional • Belanda menubuhkan dewan tempatan
F9 Pelbagai cukai diperkenalkan • dewan tempatan berfungsi sebagai penasihat pentadbiran Belanda
F10 Mana-mana jawapan munasabah • dewan tempatan tiada kuasa perundangan
• Belanda menubuhkan Volksraad
Tingkatan 5 • Volksraad merupakan majlis rakyat

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA DI BURMA
Bentuk sistem pemerintahan di Burma sebelum kedatangan British
Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia • Burma mengamalkan sistem pemerintahan beraja di bawah dinasti
Tenggara Konbaung
• Kuasa barat menubuhkan kerajaan pusat • pemerintahan dan pentadbiran diketuai oleh raja
• Barat melantik Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir • raja dibantu oleh Hluttaw(majlis diraja) dan Wun(pegawai tinggi

http://cikgurmy.blogspot.com Page 22
kerajaan) Konsep Union Indochinoise yang dibentuk oleh Perancis di Indochina.
• Myothugyi menjadi ketua Bandar • Union Indochinoise merupakan Persekutaun Indochina
• Ahmudan menjadi pegawai diraja • Persekutuan tersebut terdiri daripada Vietnam dan Kemboja
• Athi merupakan pembesar-pembesar tradisional • Perekutan ini juga turut disertai laos pada tahun 1904
• raja menjadi penaung kepada sami Buddha. • Pentabdiran Union Indochinoise diketuai oleh gabenor Jeneral
• Rang undang-undang Union Indochinoise diluluskan oleh
Perubahan pentadbiran yang dilaksanakan oleh British di Burma. parlimen Perancis.
• menamatkan pemerintahan Dinasti Kounbaung
• institusi raja tersingkir DI THAILAND
• British menghapuskan jawatan pembesar tempatan diperingkat pusat
• British melantik pesuruhjaya tinggi menjadi pemerintah di Burma Perubahan yang dilakukan oleh Raja Mongkut terhadap sistem pentadbiran Thailand.
• British memperkenalkan undang-undang Barat • melantik 80 orang penasihat barat mengetuai pelbagai jabatan
• British memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma • penasihat barat digubakan untuk melatih pegawai tempatan
• Btitish melenyapkan system pentadbiran tradisional Burma • Penasihat Britain dalam kewangan,pelabuhan dan polis
• pentadbiran daerah diambil alih olh Myo-ok(pegawai bandaran) • Penasihat Amerika dalam jabatan kastam
• British menghapuskan fungsi raja sebagai penaung agama Buddha • Penasihat Perancis dalam ketenteraan
• British meletakkan undang-undang Barat sebagai penaung agama
• British memperkenalkan majlis Perundangan Sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Chulalongkorn di Thailand.
• beberapa jabatan ditubuhkan seperti jabatan
perhutanan,kesihatan dan pelajaran. • memperkenalkan majlis Penasihat rendah,majlis mesyuarat tinggi dan cabinet menteri
• melantik juruaudit dari Britain
DI INDOCHINA • pentadbir dilantik dalam kerajaan berdasarkan tahap pendidkan
Bentuk sistem pentadbiran Indochina sebelum kedatangan Perancis. • memperkenalkan system raja berperlembagan menggantikan
• diitadbir oleh sebuah kerajaan pusat raja mutlak
• pentadbiran diketuai oleh raja berkuasa mutlak • pengaruh pembesar tempatan dan raja dikurangkan.
• raja memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan
• setiap birokrasi diketuai oleh golongan mandarin
Nasionalisme tahap pertama di Thailand
• pentadbiran ditiru dari pentadbiran Tanah Besar China.
• pegawai dipilih melalui peperiksaan dalam bidang bahasa dan • Tidak bersifat antipenjajah
kesusateraan China • Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik raja

Bentuk sistem birokrasi yang diperkenalkan oleh Perancis di Indochina. • Menentang raja berkuasa mutlak
• Pentadbiran diketuai leh Gabenor Jeneral • Kelemahan system pentadbiran
• Gabenor Jeneral bertangungjawab kepada Pejabat Tanah
Jajahan di Paris
• Sikap boros vajiravudh
• Leftenan Gabenor menjadi pemerintah wilayah jajahan • Pendidikan Barat mendedahkan fahama liberal
• Leftenan dibantu leh Residen Jeneral dan Residen Wilayah
• Perancis membentuk kerajaan pusat dengan menubuhkan
• System demokrasi dan raja berperlembagaan
Union Indochinoise • Penubuhan Parti Rakyat pimpinan Nai Pridi Panomyong dan Phibul Songram
• kerajaan tempatan diberi kuasa autonomi
• Melancarkan Revolusi Thailand
• kerajaan pusat tidak mencampuri urusan pentadbiran
kerajaan tempatan • Menamatkan raja berkuasa mutlak
• kerajaan tempatan perlu membayar cukai dan kerahan tenaga
Factor gerakan nasionalisme tahap kedua
• Tidak puas hati dengan cengkaman ekonomi kapitalis Barat dan orang Cina

http://cikgurmy.blogspot.com Page 23
• Perdana Menteri Phibul Songram luluskan undang-undang ehwal agama dan adat istiadat melayu
• pembesar tempatan hilang pengaruh
• Sekat penguasaan ekonomi orang Cina • pentadbiran tempatan diambil alih oleh pegawai bandaran.
• Sekolah Cina dibubarkan
• Akhbar Cina dibubarkan Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan
kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat kuasa asing.
• Penduduk peribumi digalak terlibat dalam ekonomi F1 Mengukuhkan semangat cinta negara
• Jawatan tertinggi hanya untuk penganut Buddha F2 Mengeratkan perpaduan bangsa
F3 Menjaga nama baik negara
• Menukar nama Siam kepada Thailand (Tanah Bebas) F4 Tidak bekerjasama dengan kuasa asing
• Bekerjasama dengan Jepun semasa PDII F5 Memelihara jati diri
F6 Menguasai ilmu pengetahuan
• Berjaya dapatkan semula wilayah Indo China dan Tanah Melayu F7 Menguasai segala bidang kemahiran
F8 Mengukuhkan pasukan tentera
Birokrasi Barat mempertahankan kedudukan Thailand F9 Meningkatkan sains teknologi
F10 Mana-mana jawapan munasabah
• Pentadbiran moden dan cekap
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan pengenalan sistem
• Kuasa Barat tiada alas an campur tangan Birokrasi Barat ke atas kemajuan negara kita?
F1 Perkhidmatan awam kemas
• Gunakan kepakaran pelbagai Negara Barat
F2 Penglibatan rakyat dalam pentadbiran
• Persaingan antara kuasa Barat selamatkan Siam F3 Raja mengikut perlembagaan
F4 Pengenalan sistem persekutuan
• Pentadbir berpendidikan Barat
F5 Kemudahan awam
• Institusi Raja Berperlembagaan F6 Pengangkutan
F7 Perhubungan
• Penglibat rakyat dlm pentabdiran
F8 Pendidikan moden
• Undang-undang melindungi hak peribumi F9 Kemajuan sains teknologi
Kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran Asia F10 Mana-mana jawapan munasabah
Tenggara.
• Penubuhan Kerajaan Pusat Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme boleh terus dipupuk
• Pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan tempatan dalam kalangan generasi muda kita hari ini?
• pentadbiran pusat diketuai gabenor Jeneral/pesuruhjaya tinggi F1 Menerapkan semangat patriotik di sekolah
• pembesar tempatan diperingkat pusat dihapuskan F2 Menjaga nama baik negara di mana sahaja
• Terhapusnya institusi raja F3 Melengkapkan diri dengan ilmu
• Raja kehilangan kuasa F4 Bersatu padu semua kaum
• Fungsi raja sebagai penaung agama terhapus F5 Mempunyai semangat kepimpinan
• Pentadbiran dijlankan melalui biro-biro F6 Mempertahankan kedaulatan negara
• Pegawai barat dilantik menjadi ketua biro F7 Sikap berdisiplin
• Beberapa jabatan ditubuhkan seperti perhutanan, F8 Gigih berusaha
kesihatan pelajaran dan lain-lain F9 Tolong-menolong / bekerjasama
• Pengenalan sistem undang-undang Barat F10 Mana-mana jawapan munasabah
• British memperkenalkan sistem kehakiman barat
• Raja menerima penasihat Barat Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi
• Raja terpaksa menerima penasihat barat daripada residen Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?
• Residen menasihat sultan dalam semua perkara kecuali hal F1 Penubuhan Kerajaan Pusat

http://cikgurmy.blogspot.com Page 24
F2 Diketuai gabenor Jeneral / pesuruhjaya tinggi • Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.
F3 Pembesar tempatan di peringkat pusat dihapuskan • Menyematkan sikap mengkritik penjajah
F4 Raja kehilangan kuasa • Mengkritik raja dan pembesar yang tidak memajukan
F5 Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro orang Melayu.
F6 Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran
F7 Pengenalan sistem undang-undang Barat
Cara menyebarkan idea
F8 British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
• menubuhkan madrasah
F9 Raja menerima penasihat Barat
F10 Pembesar tempatan kehilangan pengaruh • menekankan pendidikan dunia dan akhirat
Mana-mana jawapan munasabah • iaitu pendidikan fardu ain/ilmu hisab/bahasa Inggeris
• madrasah buka peluang pendidikan untuk perempuan
Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan • menggunakan akhbar/ Majalah
nasionalisme yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara? • Al-Imam
F1 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan • Neracha
F2 Bersatu padu dalam perjuangan • Edaran Zaman
F3 Mempunyai semangat kepimpinan yang baik • Pengasuh
F4 Berusaha membentuk kerajaan yang berdaulat • Saudara
F5 Sikap berdisiplin
F6 Gigih berusaha • mengeluarkan risalah dan buku
F7 Tolong-menolong / bekerjasama • berdakwah
F8 Mempunyai semangat setia negara yang tinggi
F9 Sanggup berkorban untuk bangsa Halangan/Tentangan
F10 Kebijaksanaan pemimpin
Mana-mana jawapan munasabah • ditentang oleh Kaum Tua
• Bagi mereka Islam itu hanyalah akhirat dan fardu ain semata-mata
• sehingga sukar untuk Kaum Muda mempengaruhi masyarakat Melayu mengenai
ajaran Islam yang sebenarnya.
BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Gerakan gologan Kaum Muda ini tidak dapat bergerak dengan baik di negeri-
negeri
GERAKAN ISLAH DI TANAH MELAYU
Maksud Gerakan Islah
• Melayu kerana terdapat beberapa undang-undang yang menghalang pengaruh
• Gerakan Islah adalah satu gerakan membetulkan pandangan Kaum Muda.
masyarakat Melayu terhadap Islam. • tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa
• Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran kebenaran Sultan.
al-Quran dan Hadis. • Risalah dan Buku karya Kaum Muda juga dilarang di bawa masuk ke negeri-
• dipimpin oleh Kaum Muda setelah tamat belajar di Universiti negeri Melayu.
al-Azhar di Mesir
Sumbangan Gerakan ISLAH
Tokoh-tokoh /pelopor • Beberapa buah madrasah telah ditubuhkan
• Sheikh Tahir Jalaludin • Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat
• Syed Syeikh al-Hadi • Kaum perempuan juga diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan.
• Dr. Burhanuddin al-Helmy
Iktibar perjuangan Kaum Muda kepada genrasi hari ini.
Matlamat / tujuan / isu
• Memajukan pendidikan
• menyampaikan idea mereka demi kemajuan umat Islam

http://cikgurmy.blogspot.com Page 25
• Menguasainilmu dunia dan akhirat • Mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu kerana tidak memajukan orang Melayu
• Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan.
• Perlu kemahiran • Menuntut diadakan Malay Administrative ( M.A.S) untuk melindungi orang -Melayu
• Berani member kritikan membina dalam perkhidmatan kerajaan.
• Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah -pertubuhan
• Memajukan ekonomi dan politik bangsa kebangsaan
• Menentang tuntutan orang luar terhadap politik tempatan
Akhbar, Majalah Dan Novel ; Penggerak Kesedaran Kebangsaan
Akhbar
• Warta Melayu • Lembaga Malaya • Majlis Utusan Melayu Majalah
• Warta Negara • Fajar Sarawak Pengasuh
• Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif
• Menggalakkan pendidikan dikalangan orang Melayu
Nama wartawan • Memperluaskan ilmu dalam semua bidang
• Zainal Abidin bin Ahmad (Za’aba) • Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam
• Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk
• Abdul Rahim Kajai
• Dato’ Onn Jaafar
Majalah Guru
• Memberikan pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak Melayu
Akhbar dan Isu yang dibangkitkan • Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu.
• Meniupkan semangat Cinta Negara dan menentang penjajahan
Sosial/Pendidikan • Membaiki taraf hidup orang Melayu
• Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu. • Memajukan bahasa dan sastera Melayu
• Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan • Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai
• Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negative seperti pemimpin bahasa.
memilih kerja dan tidak mahu berusaha • Majalah Bulan Melayu ini telah membincangkan isu-isu berikut:
• Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan • Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor.
anak-anak. • Menggalakkan wanita mendapat pendidikan
• Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu • Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur
• Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris • Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.
• Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki
• Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam
pentadbiran British.
• Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu
Novel
Aspek ekonomi • Novel-novel yang banyak menyempaikan mesej-mesej kesedaran bangsa ialah :
• Kurangkan kemasukan pedagang luar yang mengancam ekonomi • Keris Melaka yang dikarang oleh Ahmad Bakhtiar
tempatan • Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad
• Galakkan orang Melayu terlibat dalam aktiviti ekonomi • Putera Gunung Tahan oleh Ishak Haji Muhammad
• Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka • Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminurrashid
• Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat
• Meminta British mengadakan kampong Khas orang Melayu di Keris Melaka Ahmad Bakhtiar
Kuala Lumpur • Semangat perjuangan menentang penjajah Barat
• Sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka seperti
Aspek Politik Hang Tuah
• Mengkritk British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu • Gunakan Sejarah sebagai ispirasi dan pedoman untuk

http://cikgurmy.blogspot.com Page 26
mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda • Menukarkan nama akhbar kepada Malai Shinbun (Utusan Melayu)

Anak Mat Lela Gila- Ishak Haji Muhammad • Sekat kebebasan bersuara
• Semangat anak muda menentang penjajah • Kebebasan diberi pertubuhan yang menyokong
• Hargai warisan bangsa
• Semangat cintakan tanah air
• Maruah bangsa lebih berharga daripada kesenangan

Melor Kuala Lumpur- Harun Aminurrashid BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
• Emansipasi wanita
• Kepentingan pendidikan moden di kalangan wanita Melayu Ciri-ciri Negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
• Membuang pandangan negative yang boleh menghalang Wilayah pengaruh
kemajuan bangsa • Kawasan tempat tinggal rakyat
• Sempadannya diterima umum
Persatuan Sahabat Pena Malaya ( PASPAM ) • Kawsan yang rakyatnya menerima dan memperakuai pemerintahan seorang raja
• Persatuan Sahabat Pena Malaya ( Paspam ) telah ditubuhkan
pada 7 April 1934, bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi Kedaulatan
dan sosial orang Melayu. • Merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah
• berlandaskan sastera, tetapi ia cuba menyatupadukan orang Melayu, Sabah dan • Tidak boleh dihadkan mana-mana pihak
Sarawak. • Merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah Negara atau pemerintah
• dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang seperti S.M Zainal Abidin B.A • Negera berkenaan mempunyai hak mutlak terhadap rakyatnya
• Membolehkan orang Melayu berkenal-kenalan dan bertukar-tukar pendapat • Negera itu bebas daripada campurtangan, paksaan, taklukan atau perintah kuasa asing.
• menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang Melayu.
• mendapat sambutan yang hangat Lambang-lambang
• merupakan asas kepada kesedaran perpaduan Melayu. • Merupakan simbol atau tanda yang menjadi identiti
sesebuah Negara.
KMM dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob • Bahasa melayu merupakan bahasa kebangsaan
• bersifat politik • Kebesaran Sultan dan Kesultanan Melayu juga dilambangkan dengan alat regalia, nobat,
• Bersifat radika
• anti-penjajah British
• Keanggotaan terdiri daripada lepasan MPSI Tanjung Malim,Perak Undang-undang
• Menggalakkan pepaduan pemuda melayu • Untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan.
• Meningkatkan tahap pendidikan orang melayu • untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat.
• Semasa pendudukan Jepun KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau • Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.
British dari Tanah Melayu • Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal
• KMM menjadi alat propaganda Jepun dengan membeli akhbar Warta Malaya • Menyentuh bidang kuasa raja dan pembesar serta pantang larang dikalangan anggota
• Ahli KMM telah mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan masyarakat.
• Hukuman ke atas kesalahan jenayah awam, undang-uandang keluarga.
Perkembangan Nasionalisme semasa pemerintahan Jepun • Undang-undang Laut Melaka
• Membincangkan perkarta yang berkaitan dengan tatacara pelayaran di laut seperti
• Tekanan pemerintah Jepun
tanggungjawab pengawal kapal, atur cara pelayaran, perniagaan, bidang kuasa nakhhoda
• Dasar pemerintahan ketenteraan kejam kapal dan hukiman bagi kesalahan jenayah.
• Bahasa Jepun bahasa pengantar sekolah
Rakyat
• Nilai budaya Jepun diperkenalkan • Seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah

http://cikgurmy.blogspot.com Page 27
• Mereka terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan
• rakyat bertanggungjawab mentaati raja yang memerintah 3 Sembilan buah daerah dalam Negeri sembilan.
• Sungai Ujong, Rembau, Johol, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi, dan Gunung
Kerajaan Pasir.
• Badan yang diberi kuasa untuk urus pentadbiran, jaga keamanan , pertahan kedaulatan
Negara dan jalin hubungan diplomatic dengan negara lain 4. Gelaran tertinggi pemerintah Negeri Sembilan
• Gelaran ialah Yang Dipertuan Besar.
Warisan Negeri-Negeri Melayu.
5. Unsur demokrasi dalam sistem pemerintahan di negeri Sembilan
1. Unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan di negeri-negeri
• mengamalkan sistem pemerintahan berdasarkan Adat Perpatih,
Melayu.
• Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah iaitu Anak Buah, diikuti
• Sistem pemerintahan Negeri-Negeri Melayu seperti Johor, Perak, dan Pahang
oleh Buapak, Lembaga dan Undang yang kemudiannya melantik Yang Dipertuan Besar.
berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.
• Perlantikan pembesar dibuat oleh Undang, Lembaga, buapak
• Gelaran sultan kepada pemerintah
dan Anak Buah
• Sistem warisan takhta di negeri-negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah
• keputusan Yang Dipertuan Besar berdasarkan perundingan
bapa.
dengan Undang.
• Mengamalkan Sistem Pembesar Empat Lipatan
• Luak ditadbir oleh Undang dan mereka dipilih oleh Lembaga.
• Penggunaan bahasa istana
• Undang dipertanggungjawab melantik Yang Dipertuan Besar.
• Undang-undang-Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut melaka
• Lembaga dilantik oleh Buapak .
• Alat-alat kebesaran istana – alat regalia(tengkolok,pending)
• Lembaga berkuasa melantik individu yang layak menjadi Undang.
• Buapak merupakan ketua Perut.
2. Sistem Jemaah Menteri di Kelantan bertujuan untuk melicinkan pentadbiran dan
• Buapak menjadi tempat rujukan bagi setiap masalah
pemerintahan.
• Setiap anggota Perut dikenali sebagai anak Buah.
• Diamalkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I(1801-1836).
• Sistem ini tidak mengamalkan kuasa mutlak
• Baginda melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbirannya.
• Ini menunjukkan sistem pemilihan pemimpin mempunyai unsur demokrasi.
• mewujudkan lapan badan Jemaah Menteri.
• Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar.
• Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing. 6. Peraturan hidup yang menjadi amalan dalam Adat Perpatih
• Lapan badan Jemaah Menteri itu lalah: • Kepentingan bersama dalam membuat keputusan.
• Jemaah Penasihat Raja • Semangat gotong-royong, dalam sebarang pekerjaan.
- mengurus perkara dan urusan penting yang bukan rahsia. • Saling menghormati di antara satu sama lain.
• Jemaah Menteri Istana • Bermuafakat untuk memilih pemimpin.
- mengurus istiadat diraja dan istiadat rasmi di seluruh negeri • Semangat kerjasama antara suku untuk memilih pemimpin.
kelantan.
• Jemaah Menteri Keadilandan Kehakiman Peranan Suruhanjaya REID.
- mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan kehakiman. • Membincang perlembagaan Persekutuan
• Jemaah Menteri Dalam Negeri • Menyususn Perlembagaan Persekutuan
-Menjaga keamanan negeri. • Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka
• Jemaah Menteri Luar Negeri berpandukan beberapa isu
-Mengurus dasar dan hal ehwal luar negara.
• Jemaah Menteri Perbendaharaan Isu Suruhanjaya Reid
-Mengendali harta benda dan hasil mahsur. o Kerjaan persekutuan yang kuat
• Jemaah Menteri Peperangan o Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu
-Mengurus pertahanan dan keamanan negeri. o Kedudukan Raja-Raja Melayu
• Jemaah Menteri Pentadbiran danPenggimarahan Negeri o Hak istemewa orang Melayu
-Mengurus kemajuan dan pembangunan negeri o Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

http://cikgurmy.blogspot.com Page 28
• Sentiasa mengutamakan perundingan
Kerakyatan Jus soli • Kata sepakat telah menjadi pendekatan terbaik masyarakat berbilang kaum
• Tuntutan orang dagang
• Tidak diterima oleh orang Melayu
BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
• Prinsip kerakyatan yang sama rata kepada semua kaum
• Boleh melemahkan orang Melayu
Langkah-langkah pembentukan Malaysia
• Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu
• Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah serta Brunei untuk menerangkan
mengiktiraf kedudukan istemewa orang Melayu dalam Perelembagaan Persekutuan tanah
konsep , tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia
Melayu
• Mengadakan rundingan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu
• Pakatan Murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
dengan pegawai-pegawai British dari Sarawak , Sabah dan Singapura
• Agama Islam sebagai agama rasmi PTM
• Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan pada Julai 1961.
• Bahasa melayu sebagai bahasa Kebangsaan
• Mesyuarat JPPK sebanyak empat kali di Jesselton , Kuching Kuala Lumpur dan Singapura
• Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
Isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah melayu 1957 • Penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum (JAK)
• Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan • Penubuhan MAPHILINDO
• Pemisahan anatara kuasa kersekutuan dengan kuasa negeri • Bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa
• Pemisahan melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri Bersatu.
• Institusi Raja dijadikan Raja Berpelembagaan • Setiausaha Agung PBB U Thant menghantar perwakilan Malaysia ke PPB membincangkan
• Tiga jenis kerakyatan diwujudkan penubuhan Malaysia.
• Kedudukan istimewa orang melayu dikekalkan • PBB hantar wakil ( Lawrence Michaelmore) bersama-sama 7 wakil luar meninjau
• Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan pendapat rakyat Sabah dan Sarawak.
• Tanah Simpanan Melayu dikekalkan • Hasilnya majoriti rakyat bersetuju menyertai Malaysia.
• Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan
• Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)
• Demokrasi berparlimen sebagai pentadbiran negara • ditubuhkan pada Julai 1961.
• Dewan rakyat dan Dewan Negara diletak di bawah kuasa Parlimen • Pengerusi JPPK ialah Donald Stephens.
• Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran peringkat negeri • Peranan JPPK menerangkan tentang gagasan Malaysia.
dibantu Dewan Undangan Negeri dan EXCO • Mengumpul pandangan penduduk.
• Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia.
• Mesyuarat JPPK sebanyak empat kali di Jesselton , Kuching Kuala Lumpur dan Singapura
• Brunei menghantar pemerhati menghadiri tiga mesyuarat terakhir
Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
• Ahli JPPK iaitu Tunku Abdul Rahman, Ong Yoke Lin, Khir johari, Lee Kuan Yew, Tun
• Pakatan murni dicapai
Datu Mustapha Datu Harun
• Wujud kerajaan demokrasi berkonsep Raja Berpelembagaan
• Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini
• Wujud perpaduan jitu antara kaum di PTM Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
• Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah • Dianggotai oleh Lord Cobbold, Sir Anthony Abell, Sir David Watherton, Dato’ Wong Pow
• Memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka Nee, Tan Sri Ghazali Shafie.
mengikut acuan sendiri • Tujuannya meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malysia.
• Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka • Membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada British.
• Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan • Menerima memorandom yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan.
• Mula menjalankan tugas Februari hingga April 1962.
Usaha para pemimpin negara dalam mencapai kemerdekaan • Jun 1962 mengemukan laporan kepada kerajaan British.
• Bijaksana dalam menuntut kemerdekaan • 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong tanpa syarat.
• Kemerdekaan tanpa pertumpahan darah • 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong dengan syarat.
• Sikap bekerjasama

http://cikgurmy.blogspot.com Page 29
• Iaitu kepentingan mereka harus dilindungi. o Menggalakkan pelaburan.
• 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak mahukan kemerdekaan terlebih dahulu sebelum o Mengembangkan industri petanian.
menyertai Malaysia. o Menggalakkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi.
o Memanfaatkan sumber semulajadi
Cadangan Suruhanjaya Cobbold o Mempelbagaikan sumber negara
• Perlembagaan Malaysia berasaskan kepada Perlembagaan Pesekutuan Tanah Melayu o Mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum disemua negara anggota
1948. o Mewujudkan kesepakatan dansemangat setia kawan antara persekutua Tanah Melau,
• Sarawak dan sabah diberi kuasa menentukan dasar imigresen. Sabah, Sarawak dan Singapura
• Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.
• Jaminan hak dan kedudukan bumiputera. Reaksi Indonesia Terhadap Penubuhan Malaysia
Soekarno anggap Malaysia sebagai Neokolonialisme
Penubuhan Jawatankuasa Antara Kaum (JAK) Lancar dasar konfrantasi dengan konsep Ganyang Malaysia
• Ditubuhkan pada Ogos 1962. Serang kapal nelayan Tanah Melayu
• Diketuai oleh Lord Landsdowne dan Tun Abdul Razak. Lakukan pencerobohan udara
• Mereka mengunjungi Sarawak dan Sabah menerangkan penubuhan Malysia. Lancar serangan melalui Sabah,Sarawak dan Johor
• Mengadakan mesyuarat sebanyak 24 kali. Hantar pengintip
• Bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah kedalam Persekutuan Malaysia.
• Membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak. Tindakan Malaysia Hadapi Ancaman Indonesia
• Minta bantuan tentera Komanwell
• Hantar bantahan rasmi kepada Setiauhasaha Agong PBB
Sebab tarikh pembentukan Malaysia terpaksa ditunda
• Hantar wakil ke negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga
• Laporan daripada PBB tidak dapat disiapkan
• Mengadakan lawatan ke beberapa buah negara di Afrika yang di ketuai Tun Abdul
• Tentangan daripada Indonesia
Razak.
• Tentangan Filipina
• Penubuhan MAPHILINDO
• Brunei menarik diri pada saat-saat akhir
• Tekanan komunis
Penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan.
Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia
Kandungan Akta Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut?
• Hal ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan F1 Kemajuan ekonomi
• Agama Islam agama rasmi Persekutuan , Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas F2 Perniagaan
diamalkan F3 Pasaran
• Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan tetapi Bahasa Inggeris dan bahasa lain boleh F4 Kestabilan politik
digunakan F5 Bantuan persekutuan
• Sarawak dan Sabaah diberi kuasa mengawal imigresen dan perkhidmaatan awam F6 Peluang mentadbir
F7 Kemudahan awam
• Sarawak memperoleh 24 kerusi , Sabah 16 kerusi Singapura 15 kerusi bagi perwakilan
F8 Pengangkutan
Parlimen
F9 Perhubungan
• Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat setaraf dengan orang Melayu di F10 Pendidikan
Persekutuan Tanah Melayu F11 Universiti
Mana-mana jawapan munasabah
Faktor pembentukkan Malaysia
o Percepatkan kemerdekaan Sabah,Sarawak ,Brunei dan Singapura serentak dengan 2. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada tentangan negara luar iaitu Indonesia dan
Tanahn Melayu Filipina dalam usaha menubuhkan Malaysia?
o Untuk hadapi ancaman Barisan Sosialis Singapura F1 Perpaduan rakyat penting
o Hadapi ancaman Komunis F2 Sikap matang
o Proses dekolonisasi British terhadap negeri kecil yang belum membangun. F3 Mengelak perang
o Meluaskan pasaran F4 Mementingkan diplomasi

http://cikgurmy.blogspot.com Page 30
F5 Melalui meja perundingan F7 Perpaduan kaum
F6 Perang menghancurkan negara F8 Mana-mana jawapan munasabah
F7 Berhati-hati dengan anasir luar
F8 Berjuang untuk negara 2. KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA .
F9 Semangat patriotisme • Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan
F10 Mana-mana jawapan munasabah • Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah
kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri..
BAB 7. SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA.

1. Institusi Raja Berperlembagaan dan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ( a ) Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia
( a ) Konsep Raja Berperlembagaan Senarai Persekutuan
• Sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi Memuatkan bidang kuasa Persekutuan iaitu hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai
• Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri kuasa terhadapnya
• Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. • Hal ehwal luar negeri(hubungan luar)
• Yang Pertuan Agong bertindak berdasarkan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri. • Pertahanan
• Keselamatan dalam negeri
• Pentadbiran dan keadilan
( b ) Bidang Kuasa Yang di-Pertuan Agong Mengikut Perlembagaan Malaysia. • Kerakyatan negara
• Yang di Pertuan Agong mengetuai tiga badan kerajaan iaitu badan perundangan • Pilihanraya negara
(Legislatif), badan pemerintahan (eksekutif) dan badan • Kewangan
kehakiman (Judisiari) • Perniagaan, perdagangan dan perusahaan
• Ketua utama negara • Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan
• Yang di Pertuan Agong berkuasa memanggil dan membubarkan parlimen • Jabatan Ukur, penyelidikan
• Yang di Pertuan Agong adalah Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata. • Kerja raya dan tenaga pusat
• Bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang • Pelajaran
Melayu. • Kesihatan
• ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri,dan negeri yang tiada sultan • Keselamatan buruh dan sosial
• Mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. • Orang Asli
• berkuasa melantik dan melucutkan jawatan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri • Hal-hal lain
• Berkuasa mengisytiharkan undang-undang darurat
• Berkuasa mentauliahkan duta-duta negara ( b ) Senarai Negeri
Mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan kepada negeri iaitu Kerajaan Negeri
( c ) Kepentingan Raja Berperlembagaan sahaja
• tonggak keagungan kerajaan Malaysia sejak merdeka hingga kini • Undang-undang Islam • Tanah • Pertanian dan perhutanan
• memantapkan kewibawaan institusi beraja di negara kita • Kerajaan Tempatan • Perkhidmatan tempatan • Kerajaan negeri
• Memberi keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi • Hari cuti negeri • Undang-undang negeri
Raja

Pada pandangan anda, mengapakah sistem Raja Berperlembagaan masih relevan Senarai Bersama
dan penting kepada negara Malaysia? Senarai Bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan
Negeri. Dalam bidang kuasa ini kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.
F1 Melindungi rakyat pelbagai kaum • Kebajikan social • Biasiswa • Taman Negara
F2 Ketika darurat • Perancangan bandar dan wilayah • Penjagaan haiwan
F3 Melindungi Islam • Kesihatan dan kebersihan awam • Parit dan tali air
F4 Kebebasan agama • Pemulihan • Hiburan awam • Perhubungan
F5 Melindungi hak orang Melayu
F6 Melindungi kerakyatan kaum lain ( 3 ) LAMBANG-LAMBANG NEGARA

http://cikgurmy.blogspot.com Page 31
Tujuan demi mempertahankan tanah air
• simbolkesetiaan terhadap tanah air • Membangkitkan semangat patriotik dan cintakan negara
• Rakyat sanggup berkorban dan kecintaan terhadap tanah air
• Rakyat sentiasa bersemangaat
Pada pendapat anda, mengapakah lambang negara seperti bendera dan lagu
• simbol perpaduan
kebangsaan perlu dihormati dan dipelihara?
• Lambang kemegahan penduduk
• Membezakan Malaysia dengan Negara lain
F1 Lambang kedaulatan
• Melambangkan kedaulatan sesebuah Negara F2 Semangat patriotisme
• Taat kepada pemerintah F3 Cinta akan negara
F4 Perpaduan kaum
( a ) JATA NEGARA F5 Taat kepada negara
• lambang kemegahan penduduk negara F6 Pembakar semangat
• Lima bilah keris lambang Negeri Melayu Tidak Bersekutu. F7 Mana-mana jawapan munasabah
• Pokok Pinang mewakili negeri Pulau Pinang.
• Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka.
• 2 ekor harimau melambangkan keberanian.
• Negeri Sarawak dan Sabah dilambangkan jata negeri tersebut. Pada pandangan anda, mengapakah hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan
• Bulan sabit –agama Islam sebagai agama rasmi Kerajaan Negeri amat penting?

• bintang empat belas gabungan 14 buah negeri Persekutuan. F1 Menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasingan
• Empat jalur berlainan warna merujuk Negeri Melayu Bersekutu. F2 Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil
• Hitam putih lambang negeri Pahang. F3 Mengurangkan perbalahan antara etnik
F4 Menjamin keharmonian dan hubungan baik
• Warna merah dan kuning lambang negeri Selangor.
F5 Toleransi untuk kepentingan bersama
• Warna hitam, putih, dan kuning lambang negeri Perak. F6 Memudahkan pembangunan ekonomi
• Warna merah, hitam, kuning lambang negeri Sembilan F7 Mana-mana jawapan munasabah

( b ) BENDERA KEBANGSAAN BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
• Menggantikan bendera Union Jack pada tengah malam 31 Ogos 1957
• Di cipta oleh Encik Mohamad Hamzah DASAR PENDIDIKAN NEGARA
• Bendera Persekutuan dikenali juga Jalur Gemilang. 1. Cadangan Laporan Barnes :
• Warna merah- keberanian • semua sekolah vernakular Melayu,Cina dan Tamil dibubarkan
• Warna putih –kesucian • Digantikan dengan sekolah kebangsaan
• Warna biru –Perpaduan • Pada peringkat sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa Melayu
• Warna kuning –lambang kedaulatan Raja-raja Melayu • Pada peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggi
• Bulan sabit –lambang agama Islam sebagai agama rasmi bahasa pengantar ialah bahasa Inggeris
• Bintang berpecah empat belas-lambang gabungan empat belas negeri. • Tentangan terhadap Laporan Barnes- masy Cina menganggap bahasa ibunda mereka
• 14 Jalur –warna merah dan putih lambang gabungan negeri. akan tergugat

( c ) LAGU KEBANGSAAN. 2 Cadangan laporan Fenn-Wu
• Sebelum Merdeka lagu kebangsaan ialah ‘God Save the Queen’ • Sekolah vernakular Cina terus kekal dan bersetuju dengan sistem pendidikan
• Lagu kebangssan negara kita dikenali juga lagu Negaraku yang dicipta pada tahun 1957 kebangsaan
• Pemilihan lagu dibuat oleh Tunku Abdul Rahman
• Asal dari Lagu Terang Bulan iaitu lagu kebangsaan negeri Perak 3 Cadangan Ordinan Pelajaran 1952 :
• Digubah semula oleh En. Saiful Bahri • Dua sistem persekolahan yang guna dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan
• Lirik lagu menggambarkan kesetiaan rakyat kepada negara. bahasa Melayu
• Lirik lagu menuntut kita supaya bersyukur, taat kepada raja dan sanggup berkorban

http://cikgurmy.blogspot.com Page 32
• Pengajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan sekiranya ada permintaan daripada ( 3M )
ibubapa • kenaikan darjah secara automatik
• Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris & bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah • penekanan terhadap sekolah vokasional
Melayu • sukatan pelajaran sekolah swasta
• Masalah dalam pelaksanaan Ordinan Pelajaran - Tentangan masyarakat Cina , • bahasa melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
Tentangan masyarakat dan India , kekurangan kewangan dan ancaman komunis • penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas
Perpaduan
4 Cadangan Penyata Razak :
• Penubuhan sekolah umum ( rendah )dan sek jenis umum
-Kesan Laporan Jawatankuasa Kabinet :
• g menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar • pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ) 1982
• Sekolah menengah melayu menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar
• pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM ) 1988
• Sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar • penekanan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek
• Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah
9 Kandungan/ Penekanan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan :
5 Syor/Cadangan Laporan Rahman Talib 1960
• memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
• sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan • melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani , emosi dan
• sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
• pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan • melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketerampilan ,
• sek rendah yang gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kapada
berakhlak mulia, bertanggungjawab , berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
bahasa Melayu • memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
• Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah
dan negara
• Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang
mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam
AKTA BAHASA KEBANGSAAN
• Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan sekiranya terdapat Langkah/Usaha/Cara Memajukan Bahasa Melayu
sekurang-kurangnya 15 orang pelajar
• Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka
• Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa kebangsaan • Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa
• Pelancaran slogan “ Minggu Bahasa “ dan “ Bulan Bahasa
7 Kajian Aminudin Baki : • Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa
• sistem persekolahan aneka jurusan diperkenalkan
pengantar seperti Sekolah Alam Syah
• menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 15 tahun • Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967
• memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir sebagai
• Menukarkan bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris kepada bahasa kebangsaan
persediaan untuk pasaran kerja Penubuhan Universiti Kebangsaan pada 1977
• kursus kemahiran yang diajarkan ialah perdagangan , sains rumah tangga , seni
• bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa
perusahaan dan sains pertanian Inggeris
• mata pelajaran wajib adalah seperti yang diajarkan di sekolah menengah biasa
• Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990
• Syarat lulus bahasa Melayu dalam peperiksaan
8 Jawatankuasa Kabinet 1974
-Objektif penubuhan Jawatankuasa Kabinet 1974 :
• menilai pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara Sejarah penubuhan :
• mengenalpasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masyarakat • Lahir daripada gagasan Kongres kebudayaan Kebangsaan yan dianjurkan oleh
yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 1971
Tujuan Dasar Kebudayaan digubal :
-Kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974: • Menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti negara Malaysia
• penguasaan dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira • Bertujuan memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan
• Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan

http://cikgurmy.blogspot.com Page 33
• Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan • Cabaran Keenam :Membina masyarakat yang maju dan saintifik
• Memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan dari aspek kerohanian • Cabaran Ketujuh :Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang
• Mempertingkat kualiti kehidupan seimbang dengan pembangunan sosio ekonomi • Cabaran Kelapan :Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya
Tiga Prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan : • Cabaran Kesembilan : Memupuk dan membina masyarakat makmur
• kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
• unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima Tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020
• Islam sebagai unsur yang terpenting • mengekalkan perpaduan
• saling memahami dan menghormati
SUKAN UNTUK PERPADUAN • memiliki daya kreatif dan inovatif
Usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan generasi baru negara kita • bersikap terbuka
• penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideologi • bangga dengan apa yang dicapai
• dapat menyemarakkan semangat patriotik di kalangan rakyat • menghayati Falsafah Pendidikan Negara
• aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu kaum sahaja • berusaha mengekalkan kemajuan negara
• aktivit sukan membuka peluang seluas-luasnya kepada mereka yang berminat pada • menjadi masyarakat yang berbudaya penyayang
peringkat sekolah, sukan merupakan aktiviti sukan yang digalakkan
• Majlis Sukan sekolah-sekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan Pada pandangan anda, mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun
• Temasya Sukan Malaysia ( SUKMA ) diadakan dua tahun sekali Malaysia kini menuju ke arah negara maju?
• SUKMA dapat mengeratkan perpaduan antara kaum / hubungan antara negeri F1 Bantu ekonomi bumiputera
F2 Pertanian dagang
WAWASAN 2020 F3 Usahawan tani
Maksud Wawasan 2020 : F4 Bekalan makanan
• Merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 F5 Mengurang import
F6 Keselamatan ketika darurat
• Dicetuskan oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr Mahathir Mohamad pada 19981
F7 Petani miskin dibantu
F8 Mana-mana jawapan munasabah
Matlamat wawasan 2020 .
• Menjadikan Malaysia sebuah negara maju industri menggunakan acuan sendiri setanding Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan
dengan negara maju lain dalam kehidupan kita hari ini?
• Menitikberatkan kemajuan bersepadu
F1 Memajukan diri
Kemajuan Bersepadu untuk menjadi negara maju berteraskan : F2 Pembangunan negara
• perpaduan rakyat F3 Sahsiah anak muda
• kestabilan politik F4 Tuntutan agama
• ketinggian taraf hidup F5 Peluang pekerjaan
• kekukuhan nilai moral dan etika F6 Pemimpin berwibawa
• kekukuhan sistem kerajaan F7 Mana-mana jawapan munasabah
• ketinggian maruah bangsa
• semangat yakin diri bangsa 3. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju selaras
dengan Cita-cita Wawasan 2020?

F1 Ekonomi maju
Sembilan Cabaran Wawasan 2020 : F2 Pendapatan tinggi
• Cabaran Pertama :Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu F3 Kestabilan politik
• Cabaran Kedua : Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan F4 Maruah bangsa
• Cabaran Ketiga : Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang F5 Kemajuan ilmu
• Cabaran Keempat:Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika F6 Masyarakat penyayang
• abaran Kelima : Mewujudkan masyarakat yang matang , liberal dan bertoleransi F7 Agihan ekonomi

http://cikgurmy.blogspot.com Page 34
F8 Perpaduan Peristiwa PD1
F9 Mana-mana jawapan munasabah
• Austria disokong Jerman
• Isytihar perang terhadap Serbia
• Serbia disokong Rusia dan Perancis
• Jerman menyerang Peranci s melalui Belgium (negara berkecuali)

• Britain yang bermusuh dengan Jerman turut berperang

• Meminta bantuan A. Syarikat
• Amerka terliba apabila Jerman serang kapal dagang Amerika
Bab 9
Perang Dunia Pertama
Faktor mencetuskan PD1
Kesan PD1
• Negara-negara kecil bersatu • Politik
• Membentuk negara bangsa yang besar o Menamatkan sistem pemerintahan beraja di Eropah
o Contoh Jerman/Itali o Perjanjian Versailles
o Menyertai kuasa besar Eropah seperti Britain dan Perancis o Mengubah peta Eropah
o Pembentukan negara baru – Poland/Lithuana
o Mendapatkan tanah jajahan
o Liga Bangsa
• Nasionalisme yang kuat
• Ekonomi
o Sanggup berperang o Negara berperang alami inflasi
o Bagi membuktikan kekuasaan o Pengangguran tinggi
• Berlaku persaingan o Hutang perang tinggi
o Akibat imperialisme barubagi wujudkan lingkungan pengaruh o Perbelanjaan perang yang besar
o PB belanjakan US $125 billion/PKT belanjakan US$ 60
• Berebut peluang ekonomi
billion
o Mendapatkan bahan mentah
o Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan
o Memasarkan barangan siap Jepun
• Pakatan negara Eropah o Britain hilang 1/3 perdagangan luar
o Perikatan Kuasa Tenga (PKT) • Sosial
o Banyak nyawa terkorban
o Dianggotai Jerman (J) Austria—Hungary (AH) Itali (I) = JAHI
o Pakatan Bertiga (PB)
Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dunia Pertama
o Dianggotai Britain (B) Perancis (P) Rusia (R) = BPR dan Kedua?
o Mengancam perimbangan kuasa F1 Kehilangan nyawa
F2 Rosak harta benda
• Pembunuhan Pewaris Takhta AH
F3 Tamadun rosak
o Archduke Franz Ferdinand dan Isteri oleh pengganas Serbia F4 Kanak-kanak/wanita
F5 Perpecahan negara

http://cikgurmy.blogspot.com Page 35
F6 Pendidikan terjejas Jelaskan perbezaan antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis
F7 Masyarakat hancur
F8 Mana-mana jawapan munasabah Blok kapitalis
Dari segi politik, Negara Demokratik. Pemilihan kerajaan melalui pilihanraya.
Dari segi ekonomi, Peluang perniagaan dan pemilikan persendirian.
Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengelak Dari segi sosial, Kebebasan individu sepenuhnya
perandaripada berlaku?
Blok Komunis
F1 Patuh undang-undang Dari segi politik , Pemerintahan oleh dictator. Parti Komunis sahaja diiktiraf.
F2 Hormat negara lain Dari segi ekonomi, Perniagaan dimilikan dan diuruskan oleh kerajaan sahaja.
F3 Jadi ahli PBB Dari segi sosial, Kebebasan individu dilindungi dan dikawal
F4 Berdiplomasi
F5 Muafakat
F6 Mana-mana jawapan munasabah

Tajuk : Dasar Luar Malaysia
[ TEMA 12 - BAB 9 – ESEI] Faktor-faktor asas yang menentukan corak dan arah dasar luar negara Malaysia.
Tajuk : Blok Dunia / Perang Dingin Faktor Sejarah,
Kelangsungan hubungan perdagangan yang terjalin antara Kesultanan Melayu
Apakah maksud blok dunia ? Melaka dengan China , India dan kepulauan Melayu.
Selepas merdeka , Malaysia meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain.
F1 Merujuk kepada negara-negara yang sehaluan bersatu dan bertindak bersama
Kemudian menyertai Komanwel.
untuk Menjaga kepentingan ahli.
Ancaman komunis semenjak sebelum merdeka mendorong Malysia
F2 Blok ini tampil dalam pelbagai bentuk sama ada berdasarkan aspek politik,
mengamalkan dasar luar yang pro barat.
Ekonom dan geografi.
Faktor Ekonomi.
Berikan sebab berlakunya Perang Dingin.
Mengamalkan pasaran bebas. Menjalin hubungan baik dengan semua negara
seperti British dan Amerika . Negara tersebut menjadi pasaran utama.
Berlaku hubungan yang tegang antara USA dan Rusia. .Kudua-dua kuasa cuba
Bagi menggalakan kemasukan pelabur , teknologi dan budaya kerja Jepun dan
kukuhkan kemajuan melalui pengintipan, propaganda dan kegiatan subversif.
Korea, Malaysia memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur.
Ideologi dan fahaman politik yang berbeza. Persaingan antara blok kapitalis yang
diketuai oleh Amerika dengan blok komunis yang diketuai oleh Siviet Union.
Faktor Politik.
Mahu membuktikan kekuatan masing-masing tanpa konflik senjata. Berusaha
Dasar luar Malaysia menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara
menyebarkan pengaruh masing-masing di Eropah dan Asia.Tiada berlaku konfrontasi
lain.Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat.
secara langsung antara mereka.
Faktor Geografi
Punca berlakunya Perang Dingin kerana perbezaan fahaman politik dan sosio
Kedudukan Malaysia berhampiran dengan kebanyakan negara di rantau ini.
ekonomi. USA menjadi jaguh demokrasi sementara Rusia jaguh komunis. USA
Mendorong hubungan baik dengan Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand dan Brunei.
berpegangkan kpd system kapitalis dan Rusia pemiliknegarakan semua harta benda.
Faktor Demografi.
Masing –masing cuba menyekatkan perluasan pengaruh. USA meluaskan
Kerana mejoriti penduduk beragama Islam, makan Malaysia menjalin hubungan
pengaruh ke Barat dan Rusia ke Timur.
baik dengan negara-negara Islam.
USA wujudkan Pakatan NATO dan Rusia WARSAW. Semasa Perang Korea USA
sokong Korea Selatan dan Rusia pula Korea Utara.
DASAR Luar Malaysia
Seato diwujudkan bagi menghalang perluasan kuasa komunis di Asia Tenggara.
Tahap pertama,
USA paksa Rusia menarik balik senjata nuclear yang dibekalkan kpd Cuba
Malaysia mengamalkan dasar pro barat. Ia disebabkan faktor ancaman komunis.
Perang Dingin ini tamat 1980an
Malaysia memerlukan bantuan ketenteraan dari negara Komanwel seperti British,
Australia dan New Zealand.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 36
Malaysia mengadakan perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA).British F3 Menubuhkan ASEAN bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan
akan memberi bantuan kepada Malaysia jika diserang oleh mana-mana negara. Singapura.
Ekoran konfrantasi dan putus hubungan dengan Filipina , Malaysia menyertai
Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) DAN MAPHILINDO. Berikan sebab-sebab Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan
Dari segi ekonomi Malaysia masih bergantung dengan Britain. Malaysia menjadi berbaik dengan semua negara menjelang tahun 1970-an.
anggota Blok Sterling. Malaysia menjual bijih timah dan getah. Pelabur Britain juga F1 Kurangnya peranan AMDA (Perjanjian Pertahanan Inggeris – Tanah
merupakan pelabur terbesar di Malaysia. Melayu)
F2 Kurangnya pengaruh Britain di Timur
F3 Pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat
Faktor Kedua, dengan China
Malaysia berubah dari dasar pro barat kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik
dengan semua negara. (d) Berikan usaha yang dilakukan untuk memantapkan ekonomi negara melalui
Malaysia mengistiharkan konsep ZOPFAN. Malaysia juga menjalin hubungan dasar luar Malaysia pada tahap ketiga.
diplomatik dengan negara-negara komunis. F1 Mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara ASEAN
Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam. Masalah pelarian Vietnam F2 Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur
dapat diatasi. F3 Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika,
Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan.
Faktor Ketiga, F4 Membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri.
Malaysia mengekalkan dasar-dasar pada tahap ke dua. Tetapi penekanan F5 Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang
diberikan kepada kepentingan ekonomi. menguntungkan kedua belah pihak
1982 Dasar Pandang ke Timur telah diperkenalkan. Bertujuan mengambil dan F6 Menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan semua negara.
menerima nilai-nilai yang baik daripada Jepun dan Korea.
Dr Mahathir mempertingkatkan hubungan 2 hala dengan mengadakan lawatan ke Tajuk : Pertubuhan Dunia
negara Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Komanwel
Contoh negara anggota Komanwel
[ TEMA 12 - BAB 9 – STRUKTUR ]
India Brunei Malaysia Singapura Australia
Tajuk : Dasar Luar Malaysia
(a) Nyatakan faktor-faktor yang menjadi asas dasar luar Malaysia pada tahap
pertama. Syarat menjadi anggota
F1 Ancaman komunis di Asia Tenggara dan dalam negara Negara bekas tanah jajahan British yang merdeka
F2 Bantuan pertahanan daripada negara-negara komanwel
F3 Konfrontasi dengan Indonesia
F4 Terputusnya hubungan dengan Filipina Terangkan faedah-faedah yang diperoleh Malaysia sebagai anggota Komanwel.
F5 Keluarnya Singapura daripada Malaysia
Membina semangat setiakawan dikalangan negara anggota. mewujudkan
F6 Pergantungan Malaysia kepada Britain dalam ekonomi
kerjasama dalam pelbagai bidang.
F7 Malaysia adalah blok sterling
Memeliharan keamanan dan kedaulatan negara. Membantu menyekat
F8 Mengharapkan permintaan Britain terhadap bijih timah dan getah
pengaruh Parti Komunis Malaya.
F9 Pelabur Britain menguasai ekonomi Malaysia
Perjanjian Pertahanan. Membuat perjanjian pertahanan dengan Britain,
(b) Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia ke arah memupuk hubungan Australia dan New Zealand
luar dengan negara jiran pada tahun 1960-an ? Mendapat bantuan pertahanan daripada negara-negara komanwel.
Ketika Malaysia diserang oleh mana-mana pihak semasa Konfrontasi.
F1 Menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) bersama- Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel. Mesyuarat CHOGM ruang
sama Thailand dan Filipina pada tahun 1961. untuk Malaysia membincangkan hal-hal kepentingan bersama.
F2 Menubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Filipina dan Indonesia pada Mengisytiharkan Deklerasi Langkawi yang bersepakat mengawal dan
tahun 1962. mengatasi pencemaran.

http://cikgurmy.blogspot.com Page 37
Memberi peluang untuk menyuarakan penentangan terhadap dasar Peranan dan sumbangan Malaysia antaranya ; Dalam Sidang
aparteid. Eksport Malaysia ke negara komanwel dikenakan cukai yang rendah. Kemuncak Ke-7 di New Delhi, Malaysia membuat usul isu Palestin, kerjasama
Rancangan Colombo menyediakan teknikal dan biasiswa dalam bidang ekonomi dan isu Antartika
pendidikan. Berjaya menganjurkan Sukan Komanwel 1998.
Sidang Kemuncak Ke-8 di Harare, Malaysia mencadangan
Senaraikan peranan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC); menghapuskan dasar apartied.
Sidang Kemuncak di Belgrade, Malaysia dipilih sebagai Naib Presiden.
Terlibat dalam bantuan pasukan perubatan ke Lubnan, Bosnia dan Malaysia menjadi tuan rumah Persidangan ke-13 yang membincangkan isu Palestin,
Afghanistan.
isu Iraq dan usaha menghidupkan kembali peranan NAM
Memberi bantuan kewangan kepada negara Islam kurang maju seperti Sudan,
Nigeria dan Chad.
Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Malaysia menyediakan peluang
pendidikan. Malaysia mengesyorkan penggunaan dinar emas. Sebab Malaysia tidak menganggotai NAM sebelum 1970.
Malaysia menjadi perantara Iran-Iraq. F6 Menyelesaikan isu Palestin. • Mengamalkan dasar pro-Barat dan antikomunis
Menjadi tuan rumah Persidangan Luar Biasa Menteri Luar OIC berkenaan takrif • Kebencian kepada keganaasan komunis
keganasan global
• Bergantung kepada pertahanan Biritsh (AMDA)
Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003.
• Pergantungan ekonomi kepada Barat
Nyatakan apakah yang anda tahu tentang pertubuhan Negara-negara Selatan • Zaman Darurat

Juga dikenali Negara-negara Dunia Ketiga. Mempunyai banyak Kepentingan Nam walaupun blok dunia sudah berakhir 1989.
persamaan latar belakang ekonominya dan pernah dijajah • Elakkan campur tangan asing
Masih bergantung lepada negara maju dalam memasarkan bahan • Hormati kedaulatan negara lain
mentah. Tidak mempunyai kepakaran dan modal memproses bahan mentah untuk • Selesaikan pertelingkahan antara negara melalui rundingan
dijadikan barang siap. • Hormati hak asasi manusia
Pergantungan kepada negara maju membawa kepada syarat • Menjadi badan pendamai
perdagangan yang tidak adil.
• Kerjasama ekonomi, politik dan sosial
Matlamat pertubuhan ini untuk mengatasi harga eksport bahan mentah.
• Selesaikan konflik antarabangsa
Juga untuk kerjasama ekonomi dan teknikal.
Dato Seri Dr Mahathir mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Selatan-
Negara-negara Selatan/Negara Dunia Ketiga
Selatan 1987. Strateginya menubuhkan Kumpulan 15 atau G15 1989
Negara Anggota
Sidang kemuncak G 15 yang pertama di Kuala Lumpur 1990. Projek yang
Malaysia Indinesia Brazil India
dirancang Pusat Pertukaran Data Pelaburan , Teknologi Selatan
Projek lain Sistem Keistimewaan Perdagangan Global. Juga Kemudahan
Matlamat
Kredit untuk pembiayaan perdagangan
• Meningkatkan kerjasama ekonomi
Apakah yang anda tahu mengenai pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM) • Mengatasi harga eksport bahan mentah
• Kerjasama teknikal
Ditubuhkan 1961 semasa kemuncaknya Perang Dingin. Matlamat utama • Tidak bergantung kepada negara maju
untuk mengekalkan keamanan dunia
Tidak menyokong blok Barat atau blok Komnis. Malaysia menyertai NAM Ciri persamaan dan masalah ekonomi
1970 setelah perubahan dasar luar • Pernah dijajah kuasa Barat
Daripada pro-Barat dan anti Komunis kepada dasar berbaik-baik kepada • Latar belakang ekonomi
semua negara. • Bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah
Prinsip NAM mengelak campurtangan asing dan menghormati kedaulatan • Modal kecil
sesebuah negara. • Teknologi rendah
Juga menyelesaikan pertelingkahan melalui rundingan dan menhormati
• Tidak ada kepakaran
hak asasi manusia

http://cikgurmy.blogspot.com Page 38
F8 - menubuhkan sekolah Bestari
F9 - Tujuan memupuk rasa cinta dengan Information technology (IT)
F10 - Kurikulum juga diubah suai
Tajuk : Globalisasi F11 - melahirkan pelajar yang kreatif , dinamis , berfikiran kritis dan
Apakah yang anda faham tentang konsep di bawah analisis.
(a) Globalisasi F12 - melahirkan kumpulan tenaga kerja berpendidikan tnggi , bermotivasi
tinggi dan berkemahiran tinggi
• bermaksud kepesatan perkembangan teknologi maklumat menjadikan dunia F13 - matlamat untuk ke arah masyarakat yang maju dan saintifik selari
tanpa sempadan wawasan 2020.
• segala aspek ekonomi dan sosial dapat menyeberangi sempadan dunia dengan K – ekonomi
singkat
Projek X K – masyarakat
• Contohnya berkaitan modal , tenaga manusia , kemahiran dan nilai
• terdapat 2 pandangan berkaitan globalisasi
Penyiaran digital
• Pandangan pertama , ia berfaedah kepada pembangunan ekonomi dunia
• Pandangan kedua, ia akan meningkatkan jurang ekonomi antara penduduk (a) Apakah X ?
bandar dengan penduduk luar bandar atau antara negara maju dengan negara F1 Koridor Raya Multimedia/Multimedia Super Corridor (MSC

membangun.
(b) Nyatakan dua tujuan penubuhan X.
F1 Untuk memanfaatkan sepenuhnya perkembangan teknologi maklumat.
(b)- Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication F2 Melahirkan masyarakat bermaklumat
Technology (ICT)
F3 Mengalakkan penggunaan ICT di kalangan pelajar sekolah
F1 - memerlukan Peralatan Tekonologi
F2 - ICT merujuk satu kaedah serta peralatan yang membolehkan proses F4 Dapat membangunkan ekonomi Negara berasaskan pengetahuan K-
komunikasi berlaku dengan pantas, mudah dan berkesan. ekonomi
F3 - peralatan – komputer , internet dan telefon mudah alih (c) Berikan empat kawasan yang sudah diwartakan oleh kerajaan sebagai program
F4 - Faktor pemangkin perkembangan ICT awal rancangan bertanda x.
F5 - perkembangan teknologi komunikasi F1 Putrajaya
F6 - Kos pengangkutan murah F2 Cyberjaya
F7 - membina prasarana ICT dengan melancarkan Koridor Raya F3 Taman Teknologi Malaysia
Multimedia F4 KLIA
F8 - Projek Koridor Raya Multimedia
F9 - melalui ini kerajaan memulakan e-pendidikan , e-dagang , (d) Nyatakan tiga contoh usaha yang telah dilaksanakan melalui K – masyarakat
pemasaran tanpa sempadan dan penyiaran digital F1 Sekolah Wawasan untuk memupuk perpaduan
F2 Sekolah Bestari untuk memupuk rasa cinta pada IT
(c) K-masyarakat. F3 Kurikulum diubahsuai supaya pelajar kreatif, dinamis serta berfikiran
F1 - iaitu Knowledge Society ( K-masyarakat ) kritis dan analitis.
F2 - merujuk masyarakat yang sentiasa berusaha membaiki dan F4 Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
memperkayakan diri dengan pengetahuan. F5 Menyediakan peruntukan yang besar untuk R&D untuk mengalakkan
F3 - konsep pembelajaran sepanjang hayat penciptaan baru
F4 - K-masyarakat dibangunkan melalui bidang pendidikan
F5 - usaha dilakukan untuk menyusun semula sistem pendidikan
F6 - menubuhkan sekolah wawasan
F7 - Tujuan memupuk perpaduan dan meningkatkan daya saing

http://cikgurmy.blogspot.com Page 39
Pada pandangan anda, apakah kesan perkembangan globalisasi pada zaman kini?

F1 Jurang antara luar bandar dengan bandar
F2 Jurang antara negara maju dengan membangun
F3 Menyekat peluang pekerjaan
F4 Merendahkan taraf hidup Usaha membentuk k- masyarakat
F5 Perkembangan masalah sosial • Membangunkan p rasarana pendidikan
F6 Mewujudkan sikap individualistik
F7 Persaingan tidak sihat • Menyusun system pendidikan Malasyia
F8 Penindasan golongan kaya terhadap orang miskin
• Sekolah wawasan – memupuk perpaduan melalui interaksi murid pelbagai kaum
F9 Mana-mana jawapan munasabah
• Sekolah bestari dengan prasarana teknologi maklumat
5. Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia sepatutnya menghadapi
cabaran globalisasi?
• Bagi memupuk rasa cinta terhadap IT

F1 Memajukan prasarana ICT • Ubah suai kurikulum bagi melahirkan pelajaran kreatif, kritis dan analisis
F2 Mengambil peluang dan faedah ICT
F3 Mempromosikan penggunaan ICT
• Melahirkan tenaga kerja berpendidikan tinggi
F4 Memajukan projek Koridor Raya Multimedia • Melahirkan masyarakat maju dan saintifik seperti hasrat Wawasan 2020
F5 Menyediakan e-pendidikan
F6 Menjadi warga global
F7 Mengamalkan e-dagang Persiapan menghadapi globasasi
F8 Mana-mana jawapan munasabah • Berpendidikan tinggi
• Berinovatif dan kreatif

6. Tujuan Warganegara mencapai staus k-ekonomi
• Berdaya saing tinggi
• Mengusai IT

• Mampu bersaing dengan meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan • Pembelajaran sepanjang hayat

• Teknologi dan industry berasaskan pengetahuan • Menguasai sains dan teknologi

• Menjana keuntungan, kemajuan perniagaan, peluang pekerjaan dan perkongsian • Berkeyakinan tinggi
pintar • Penyelidikan
• Sumber berharga ialah modal intelek • Peka dengan perkembangan sains teknologi
• Pekerja berpentahuan • Dinamis dan kritis
• Modal intelek adalah hasil kekayaan pengetahuan
• Semangat serta daya saing yang tinggi =================SELAMAT MAJU JAYA ===========================

• Inovasi kunci kejayaan k-ekonomi
• Dicapai melalui R & D
• Menggalakkan rakyat menggunakan penemuan baru
• Meningkatkan tahap kemajuan bangsa
• Mampu bersaing pada tahap yang lebih tinggi

http://cikgurmy.blogspot.com Page 40
beriman kepada Allah dan Rasul • Mengukuhkan taat setia kepada NM
• Berjanji membantu perjuangan Nabi s.a.w
Muhammad s.a.w • Menjemput baginda dan orang Islam
• Tidak melakukan amalan jahiliah Makkah berhijrah ke Madinah
• Sukarela sediakan tempat tinggal
• Janjikan keselamatan untuk baginda
dan orang Islam
• Kesediaan pertahankan Islam
Kesan perjanjian
• Penghijrahan Rasulullah dan umat Islam ke Madinah
• Pembentuk kerajaan Islam pertama
• Rasulullah diiktiraf pemimpin Negara
• Islam tersebar ke Madinah
• Umat Islam bertambah
• Islam disebar dengan aman

*Tambahan
Hijrah
Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah
Makna
• Perpindahan
Lokasi Aqabah
Terletak di antara Mina dan Mekah • Perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah
• Bertujuan memperkukuh kedudukan Islam
Perjanjian Aqabah
• Perjuangan menegakkan kebenaran, meninggalkan keburukan dan kejahatan.
Pihak yang terlibat
• Kaum Aus dan Khazraj
• Semangat ingin berubah, sikap, cara berfikir dan tingkah laku
Hujah menolak pendapat sejarawan bahawa hijrah satu pelarian
• Nabi Muhammad s.a.w
• Penghijrahan atas jemputan orang Arab Madinah

Tujuan perjanjian
• Ketibaan disambut dengan rela dan meriah

• Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah • Diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatan

• Ekonomi dikuasai orang Yahudi
• Nabi Muhammad s.a.w dilantik sebagai pemimpin Makkah

• Memerlukan kepimpinan Rasulullah
Peristiwa Hijrah
• Mendamaikan masyarakat yang bermusuh
• Pemuda Quraisy mengepung rumah baginda
• Ali bin Abi Talib mengambil alih tempat tidur baginda
Perjanjian Aqabah 1 (621 M) Perjanjian Aqabah 2 (622 M)
Syarat perjanjian Syarat perjanjian • Baginda Berjaya melepaskan diri daripada kepungan
• Suku Aus dan Khazraj hendaklah • Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam • Menermui Abu Bakar al-Siddiq

http://cikgurmy.blogspot.com Page 41
• Menyatakan wahyu Allah supaya berhijrah
• Bersama Abu Bakar bersembunyi di Qua Thur Soalan Ramalan Sejarah SPM 2010 ini mengandungi soalan
• Asma’ bt Abu Bakar menghantar makanan ramalandaripada bab-bab Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
• Amir bin Fuhairah member susu kambing Hanya sebagai panduan
• Abdullah bin Abu Bakar mengintip musuh TINGKATAN 4
• Abdullah b. Arqat sebagai jurupandu BAB 1 :
1. Tamadun Indus – Perkembangan bandar Harappa dan Mohenjo -Daro
• Menggunakan jalan selatan menuju Tihamah berhampiran Laut Merah – Sumbangan Tamadun Indus
2. Tamadun Hwang Ho - Sumbangan dalam bindang sains dan teknologi
Kepentingan Hijrah
Bab 2 :
• Dakwah tersebar secara aman - Kemajuan perbandaran tamadun India
• Islam tersebar luas - Sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian
• Menjalinkan hubungan persaudaraan Bab 3 :
- Cara-cara penyebaran Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara
• Gelaran Muhajirin kepada orang Islam dari Makkah
- Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran
• Sikap toleransi
Baca lagi untuk soalan target/ramalan >
• Tolong menolong
Bab 4 :
• Menyatupadukan penduduk Madinah - Hijrah
• Melahirkan kehidupan harmoni - Tentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad s.a.w dan cara mengatasinya
- Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad s.a.w
• Pembinaan masji Quba/Nabawi
Bab 6 :
• Masjid tempat beribadat/belajar/pertemuan/akitivti jual beli - Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyyah dalam bidang pentadbiran
• Menukarkan nama Yathrib = Madinah - Sumbangan Abassiah dalam bidang ilmu pengetahuan
• Takwim Islam Bab 7 dan 8 :
• Sambutan ‘Maal Hijrah’
- Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara
- Kesan kedatangan Islam terhadap pentadbiran
• Penubuhan kerajaan Islam Madinah - Pengaruh Islam dalam pendidikan di Tanah Melayu
• Nani Muhammad s.a.w ketua Negara - Pengaruh Islam dalam perdagangan dan nilai-nilai masyarakat
• Agama Islam cara hidup Bab 9 :
- Zaman Gelap
• Sokongan dan pengorbanan para sahabat
- Penjajahan dan penerokaan
• Peranan wanita dalam hijrah = Asma’ bt Abu Bakar
Bab 10 :
• Ketabahan hati baginda - Undang-undang Tanah/Akta Tanah
• Kebijaksanaan strategi perjuangan baginda - Kemasukan buruh/imigran
- Perbandaran

TINGKATAN 5

http://cikgurmy.blogspot.com Page 42
Bab 1 :
- Faktor-faktor perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
- Perkembangan nasionalisme Tahap 1 dan Tahap 2 di Filipina,Indonesia,dan
Thailand
- Sistem birokrasi di Filipina dan Indonesia
Bab 2 :
- Gerakan Islah
- Isu/tema akhbar dan majalah
- Persatuan-persatuan Melayu
Bab 3 :
- Ciri-ciri negara bangsa di Melaka
- Warisan Kesultanan Melayu di Perak,Pahang dan Johor
- Undang-undang Tubuh Terengganu
- Sistem Jemaah Menteri di Kelantan
- Sistem pemerintahan Negeri Sembilan
Bab 5 :
- Suruhanjaya Reid
Bab 7 :
- Lambang-lambang ,Bendera Malaysia,Jata Negara,Lagu Negaraku
- Raja berpelembagaan,Peranan Yang Di-Pertuan Agong
- Proses penggubalan perlembagaan
- Badan perundangan (Dewan Rakyat/Dewan Negara) / Badan Eksukutif
Bab 8 :
- Rancangan Malaya Pertama dan Kedua
- Penyata Razak
- Penyata Rahman Talib/Laporan Jawatankuasa Kabinet
- Wawasan 2020
- Lambang-lambang,Bendera,Jata Negara,Bahasa Melayu
Bab 9 :
- Perang Dunia Pertama/Dasar Luar Malaysia
- OIC
- KOMANWEL
- Globalisasi/K-Masyarakat

http://cikgurmy.blogspot.com Page 43