You are on page 1of 16

^ò~q

ê ò Lae WûKùe ù^ùf www.nijuktikhabar.net iì P^û
1 ahð
ahðK ê U.260.00
U.260.00 GZŸß
GZŸßûeû
eû WûKù~ûùM ^ò ^ò~ê
~qê qò Lae
Lae
6 cûiKê U.130.00
U.130.00 cMûC[ô
cMûC[ôôô a
aûûû icÉ MâûjKcû^uê
Mâû jKcû^uê
3 cûiKê U.65.00
U.65.00 RYûA
Uuû c^ò
c^ @
ò Wÿðe // aýûu Wâ Wâû`Ö
û``ÖÖ RYûA \ò@û~ûC@Qò
û~ûC@Qò ù~
ù~ ùicûù^
Lae
Lae KûMR
KûMR iµKðiµKðùùe ù~ùKøYiò
iµKðùe ù~ùKøYiò
@ûKûeùe
@ûKûeùe _VûA
_VûA _ûeò
_ûeòùùa öö
Manager, Nijukti Khabar, ù~ûMûù~ûM ùaùk
ù~ûMûù~ûM ùaùk Mâû jK ^´e ^´e
TS-3/193, Mancheswar I.E., Cùfä
CùfäLL Keòaû Reêe ú @ùUö
Bhubaneswar - 10 _âiiûe
- _â iûe _eò
_eòPûkK
NIJUKTI KHABAR Postal Regd.No-BN/43/09-11
RNI No. 52621/93
Employment & Education based leading weekly
18g ahð iõLýû- 23 bêa ù^gße 13 eê 19 ^ùb´e, 2010 cìf ý-5.00 Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
VOLL-XVIII ISSUE - 23 BHUBANESWAR 13 to 19 November, 2010 5.00 e- m a il: n ij uk t ik h ab a r @gm ail.c om

Samantaray Academy œ ççf AoÁÿÿ{Àÿ
f AoÁ {Àÿ œÿç
œ ÿç¾ë
¾ëNÿç
¾ë Nÿçç
Nÿ
Mu ltip le Lea rn in g S olu tio n Pro vid er. .. (No.10/10) Àÿæf ¿Àÿ ÓþÖ AoÁÿÀÿ Éçäç†ÿ H A•öÉçäç†ÿ, 18 ¯ÿÌöÀÿë D–ÿö ¨ëÀÿëÌ/þÜÿçÁ æþæœÿZÿë
Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in ` ßœÿ LÿÀÿç {ÓþæœÿZÿë œÿçf œ çf AoÁÿ{Àÿ {Àÿfç{Î÷Óœÿ Lÿæ¾ö¿ œÿçþ {;ÿ œÿç¾ëN ç {’ÿ¯ÿæ D{”É¿{Àÿ
œ çþ§à çQ#† ¨’ÿ¯ÿêS ëÝçL œ çþ{;ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#ö œÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿæ¾æDA dçç>
BANK P.O. : CLERK ¨’ÿ¯ÿê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾æS¿†ÿæ H ¯ÿßÓ þæÓçLÿ ¨÷樿
Sp (`ÿëN çµÿçˆ çLÿ)
INSURANCE LIC : GIC Dis eci al 1.üÿçà ï{Àÿfç{Î÷Ó œÿ ÿÀÿæf¿Àÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ fçà âæ œÿçþ {;ÿ 2Àÿë Ó§æ†ÿ{Lÿ æˆÿÀÿ s.12000/- Àÿ ë
SSC GL : ML cou Fes AüÿçÓÀÿ (FRO) 140f~ Aæ¯ ÿÉ ¿Lÿ ¯ÿæ †ÿ’ÿ ë” ö́ ({¾{Lÿ ò~Óç s.16000/-
nt R tive ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ $æB)
DEFENCE CDS : NDA s. 1 Off e 2.¨oæ߆ÿ/þë¿œÿÓç ç¨æàÿsç Àÿæf¿Àÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ fçàÿÈæ œçþ {;ÿ AƒÀÿ þæs÷çL À ë +2 s.5500/- Àÿë
000 r
/- ÖÀÿêß Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿ (SLS) 320f~ Aæ¯ ÿÉ ¿Lÿ ¨¾ö¿;ÿ s.10000/-
MBA MAT : OJEE œ çßþæ¯ÿÁÿê : DNÿ ¨’ÿ¯ÿêSëÝçL {Àÿ BbÿëLÿ¨÷æ$öê/¨÷æ$#ö œÿê œÿçfÀÿ {Lÿ¯ÿÁÿ Bio-Data üÿþö¨íÀÿ~
L À ç FÜÿæ ÓÜÿç† ÿ 2sç xÿæLÿ àÿüÿæ¨æ (s. 5/- þíàÿ¿Àÿ) ÓóàÿS § LÿÀÿç œÿçþ§àÿçQ#† L æ¾ö¿ æÁÿß
RAILWAY TECH : NON TECH v çLÿ~æ{Àÿ Ó¯ÿöæ ™#L 15 ’ÿçœ þš{Àÿ ¨vÿæB{¯ÿ > Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç¯ æ ¨í¯ÿöÀÿë ¨÷æ $öê/¨÷æ $#ö œÿê üÿþö
Regular VST Series at Nominal Fees: œ çßþæ¯ÿÁÿê H †ÿæàÿçþ Óº¤ÿêß Qaÿö œÿç{f ¯ÿÜÿœÿ LÿÀÿç{¯ÿ >
ANCHALIKA NI JUKTI SUCHANA KEN DRA
ÆMonthly 15 Tests REGD. OFFICE: 3rd Floor, ABM Tower, Kalyani Nagar, Cuttack-13
ÆVSTs Series for all Exams
ÆEvaluation with Feedback
ÆExplanation with short cut tricks ^ò~êqò WþU Kcþ
JOIN FOR SPECIAL SBI CLERK BATCH (Wòùi´e iê¡û @]ôK ^ò~êqòe i¸ûa^û)
Surya Vih ar, L ink R oa d, Cu ttack - 12, Wòùi´e iê¡û bûeZahðùe 2.3fl gì^ý_\ùe ^ò~êq ò còkòaö ùjfþ[ùKdûe,
Ph. : 0 671-2323 545 / 9438 56312 1 / 9 4391 64611 / 9437 10354 5
eòdfAùÁU, @ûAUò, @ûAUòAGiþ gòlû Gaõ _âgòlY, cû^ê`ûKPeòõ , aýûuòõ
@[aû `ûA^û^è ùiKÖeùe ùeûRMûee @ûKhðY úd iêù~ûM ejòQòö ùKak ÊûiÚý
Zò^òcûiò@û ùUâ^òõ ù^A GOVERNMENT OF INDIA ùiaû ùlZâùe 60 jRûe ^ì@û ^ò~êqòe iêù~ûM[ôaû ùaùkeòdf AùÁUùe 50

M.B.Steel & Power Ltd. CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY jRûe @ûAUò Gaõ @ûAUòA Giþùe 50 jRûe ^ì@û ^ò~êq ò iéÁò ùjaö Gahð
ÊûiÚýelû ùlZâùe @^êý^ ù\Xÿfl ~êa K/~êaZú @bòmZû ^[ûA ^ò~ êqò
KANKE, RANCHI-834006, JHARKHAND _ûA_ûeòùaö ÁûŠûWÿð PûUûWÿð aýûuùe 2500 gì^ý_\ùe ^ò~êqò: ÁûŠûWÿð PûUûWð
ùe Zêe« ^ò~êqò _û@û«ê The Director, Central Insti- &UR-2), Scale of Pay : Pay 7. Safaiwall: 3 (Thr ee) aýûu GK ajêeûÁâúd aýûuö Gjò aýûu bûeZùe 2500^ìZ^ KcðPûeúuê
Gahð ^ò~êqò ù\aö Gjò ^ò~êq òKê cògûAùf bûeZùe Gjûe KcðP ûeú iõLýû
ù~ûMýZû: ITI or Diploma tute of Psy chiatry, Ranchi,
Jharkhand, invites applications
Band-2 Rs.9300-34800, Grade
Pay-4600, Qualification : Reg-
posts (F emale-3) , SC -
1.OBC-1&PH-1, Scale of 20jRûe ùjaö
\ecûjûe - Rs.8000/- in pres cribed proforma to- istered Nurse & Midwife. Age Pay:PB-1 Rs. 5200-20200,
eê 12000 + ejòaû aýaiÚû gether with recent photograph
and testimonials relating to
Limit : 27 year (relax able for
Govt. servant upto 5yrs. in ac-
Grade Pay Rs,1800, Qualifi-
cation : 1. Matriculation, 2.Ex-
@]ôK ^ò~êqò i¸ûa^û ^òcù« ^ìZ^ ù~ûR^û
ù~ûMûù~ûM training, regis tration, educa- cordanc e with orders issued perience in the profession for ùK¦â ieKûe ^ìZ ^ ^ò~êq ò iéÁò Keòaû _ûAñ ^ì@û ù~ûR^û jûZKê ù^AQ«òö Gjò
ISPT, D/6, Ind. Estate tional qualifications, ex peri- by the Central Govt) 3years . Age Limit :27 year ù~ûR^û ^òcù« _äû^òõ Kcòg ^ ù\gùe 50jRûe Äòf ùWbf_ùc+ ++ ùi++e
ence etc. for 4. Pharmacist : 1 (One) post (relaxable for Govt. servant ùLûfòa ûKê @^êcZò ù\AQ«òö ù~CñV ò _âg òlY _ûA[ôa û QûZâ/ QûZâúuê PûKòe òe
Berhampur, Ganjam, appointmentagainst the fol- (OBC-1), Scale of Pay : Pay upto 5yrs. in accordance with
Ph- 94 37 3 74 87 5 , Mýûùe++ò \ò@û~òaö Gjò ùi+ +eùe ù~Cñ QûZâQûZâúcûù^ ^ûc ùfLûAùa,
lowing posts. Those who are Band-2 Rs.9300-34800, Grade orders issued by the Central
943 86 03 37 7 employed should send their Pay-4200, Qualification: A quali- Gov t. ùicû^u Kcð KêgkZû aXÿûAaû ^òcù« _â~ZÜ Keû~òaö gâc cªYûkd Ze`eê
mail:ISPT acad em y@in .co m appli cati on through proper fication entitling for registra- 8. Maz do or : 4 (Four ) Gjò ù~ûR^ûe _âÉûa ù~ûR^û Kcòg^Kê \ò@û~ûAQòö
channel. The last date of re- tion under Section 31 (C) or Sec posts OBC-1 & UR-3 Scale
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT DISTRICT PROJECT OFFICE
cei pt of appli cation is 32 of the of Pay : PB-1 R s.5200-
AGENCY: DHENKANAL
Ref:Recr uitment for the pos ts of
06.12.2010. Pharmacy Act 1948. Age Limit 20200,GradePay :Rs .1800 SARVA SHIKSHA ABHIYAN, KHORDHA
A PD (Training) , AP.D.(Credit) and 1. Occupatio nal T her a- : 27 year (relax able for Govt Qualification: 1. Matriculation, Applications in plain paper in the prescribed proforma are invited
A P.D.( S chemes ) on c ontr act ual pist : 1 (One) post (UR-1). servant upto 5yrs i n acc or- 2. Practical experience in the from the eligible candidates having requisite qualification for the post of
basis, adv er tisement dated (men- Scale of Pay : Pay Band-2 dance with orders issued by trade for 5years. Age Limit : Block Resource Teacher (BRT ) on IE under District Project Office, SSA
tion the date of adv ertis ement) Khordha purely on contractual basis with a consolidated remuneration
This is for the infor mat ion of all Rs.9300-34800, Grade Pay- the Central Govt. 27year (relaxable for Govt. of Rs. 6500/- including F ixed T ransport Allowance of Rs.500/- and is
the applic ants of the A PD (tr ain- 4200, Qualification : 1. Ma- 5. Compositor : 1 (one) post servant upto 5yrs.in accor-
ing) , A P D (Cr edit) and A PD bound by OPEPA term & condition. Post: Block Resource Teachers on
(S chemes ) for DRDA . Dhenkanal tric ul ation. 2. C ertific ate of (UR-1) , Scale of Pay :PB-1, Rs. dance with orders issued by IE,No. of vacancies-23, Category wise vacancies: Spl. Trained (HI)-06
that a pr eliminary /scrutiny of their Training in an O.T. Training 5200-20200, Grade Pay Rs. Cental Govt. Spl. Trained (Vl)-08 Spl. Trained (MR)-09, Essential Qualification :Must
application have been done by the have passed +2 Examination & possess Diploma/Degree in special
DRDA . They c an v iew t heir s ta- School . 3. Knowledge of 2000 Qualification : 1. Matricu- 9. Mate :1 (One) post, UR-
education in respective field & should have RCI registration
tus and register their c omments if handicraft s uitable for being lation or its equivalent qualifi- 1 Sc ale of Pay : PB-1 Monthly Remuneration (Rs.): RS.6000/- + FTA RS.500/-
any, online, by belonging on t o taught to patient. :Age limit: cations from a rec ogni zed R s. 5 20 0 - 2 0 20 0 ,
the w ebsite ( www. 1) Elig ibility Criteria : 1.Applicant must be permanent resident of
or iss apanc hay at.gov. in )the la st 27 year (relaxable for Govt board. 2. Three years experi- GradePayRs.1800 Qualifica- Orissa. 2. Must be passed at least M.E. standard in Oriya Language.
date for r eceiv ing of objec tions servant upto 5yrs. in accor- ence of composing in English tion:1. Matriculation, 2. Two S/he should be within 18-42 years of age as on last date of submission
fr om c andidates is 17th Novem- of application.4. She must pass + 2 examination and possess Diploma
ber 2010. Objec tions r ec eived dance with orders issued by and Hindi in a Government or a years experience as a cook.
or Degree from any RCI recognized Institution.5.She must have RCI
through any other mode or after the Central Govt). pri vate pres s of repute.Age Age Limit : 27 y ear registration Certificate.6.Candidates having functional Computer literacy
due date shall not be entertained. 2. Nursing Sister:8 (Eight) Limit : 18-30 year (relaxable (relaxable for Gov t servant
Project Director.D.R.D.A, will be given preference. 7. Residential Certificate. 2) Documents to be
Dhenkanal. posts (Reserved for OBC - 2 for Govt. servant upto 5 yrs. in upto 5yrs. in accordance with submitted at the time of submission of Application. Attested photocopies
& UR-6),Scale of Pay : Pay accordance with orders issued orders Issued by the Central of following certificates in respect of the qualification.

Ra jûAfûAUiþ Band-2 R s.9300-34800,
Grade Pay-4800, Qualifica-
by the Central Govt).
6. War d A ttend ant : 10
Gov t.
1. The envelope containing
1. High School Certificate Examinations, 2.+2 or any equivalent Exami-
nation.
3.Diploma / Degree in special Education. 4.R CI registration Certificate.
Þß
ßë ë { Lÿæ ¯¯ÿ¿æ
¯ÿ¿æZÿ{
ÿ¿ æZÿ{
Zÿ{ Àÿ tion:1. Matriculation. 2. Regis- (Ten) posts (Male-7 & Fe- the application must be su- 5.Examination Marksheet of qualifying. 6.Certificate on functional Com-
{¨÷æ{¯ÿÓ œÿæÀ ÿê tered Nurse & Midwife hold- mal e-3) (SC -3.OBC-2 &UR - perscribed in Bold letters as puter literacy (if any).
ing Senior certificate in Nurs- 5).Scale of Pay: PB-1 Rs. 5200- "APPLICATION FOR THE 3) How to App ly: Application form can be obtained from DPO, SSA,

Aüÿçç Ó Àÿ : ¨’ÿÓóQ¿ ¨
¨’ÿÓóQ¿æ-
’ÿÓóQ¿ æ- Khordha during office hour or from website i.e: www.opepa.in. Applica-
ing. 3. 3 years experience as 20,200, Grade Pay Rs. 1800, POST OF_________
110005 50 tion must reach the undersigned on or before 25th Nov, 2010 during the
a Staff Nurse in a General or Qualification :1. Matriculation. 2. 2. The number of vacan-
Þ { Ó +÷æ à ÿ ¯ÿ ¿ æZ ÿ { Àÿ office hour excluding holidays either by Registration post addressed to
Mental Hospital.Age Limit: 27 2 years ex perience as Ward cies mentioned above may District Project Coordinator, Sarva Sikshya Abhiyan, Nayagarh Road,
L â ç À ÿç LLÿæàÿ
ÿæàÿ Lÿ¿æxÿÀÿ{
Lÿ¿æxÿÀÿ{À
Lÿ¿ æxÿÀÿ{ À : year (relaxable for Govt ser- Attendant in a hospital prefer- vary. Khordha or directly in the duly sealed box of the said office. T he
¨¨’ÿÓó
¨’’ Óó Q Q¿¿æ-æ- 1
11 16 63
63 vant upto 5yrs. in accordance ably in a Mental Hospital. Age 3. This Institute will not be application received after the due date w ill not be entertained and
Aœÿ¿¿¿ææœÿ¿
Aœ œÿ¿ ¯ÿç j æ¨ æ¨œÿ œÿ with orders is sued by the Limit : 27 year (relaxable for responsible for any postal incomplete application will be summarily rejected. T he application should
be subscribed "Application for the post of BRT on IE" on the top of the
œ ç þ {{;ÿ ;ÿ œÿç ¾ ¾ëë N ÿç Central Govt). Govt. servant upto 5yrs. in ac- delay. No correspondence in envelop. The authority reserves the right to accept or reject any appli-
QQ¯ÿÀÿÀÿ
Q¯¯ À À µ ÿçç †ÿÀÿ †ÿÀ
† ÿÀÿÿ ¨¨õ õ Ï
Ïææ 3. Staff N ur se:3(Thr ee) cordanc e with orders issued this matter will be entertained cation without assigning any reason thereof.
{ ’’ÿ QQ;ÿë
;ÿë posts (R es erved for SC-1 by this Central Govt. by this office. Continued P-16
Hrushikesh T ripathy, Co llector-cu m-C hairman, SSA . Khordh a

œ ç ¾ë N ÿç Q¯ÿÀÿ F{¯ÿ B+Àÿ{œÿsú { Àÿ www.nijuktikhabar.net
CMYK CMYK
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 2
^ò~êqò ^ò~êqò
HINDUSTAN SPICES GK ^òRÊ C_ôû\^lc Kµû^ú cùogße ijòZ
^ò ½ò« ^ò~ êqò
Bajaj Electronics company ^òRe ^ì@û aâ aâaâûûo ^ò^òccù«60Uò
ù«60Uò _â
_âûû[ðú,
Wâ ûAbòõ ùUâ^òõ, bêaù^gße
@^êMkê , ~ûR_êe,cdìeb¬,ùK¦êSe,i´f_êe,afûwúe, eûdMWÿ, aûùfgße I KkûjûŠò gòÌûokùe _âû [ò ð ú,ú, Official ù_ûÁ
[òð ^
^ú, ù_ûÁ _ûAñ
_ûAñ @ûagýK
@ûagýK Keê@Qòö Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc
^ò~qê ò _ûAñ _âùZýK Ròfûäeê 72 RY _âû[úð Gaõ _âùZýK Ròfûä _ûAñ DISTRIBUTOR @ûagýK ö Po st Qualification Vacancy Salary @^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZò_ûâ ¯ ùUâ^òõ @^êÂû^ùe IWÿògûe _âùZýK
POST AGE EARN QUALF. B.Manager +2,+3 10 6000-7000 Ròfäûe _âû[ðúuê Rò_,þ Kûe, ùcKû^òRòcþ I Uâû`òKþ ^òdc aòhdùe ùUâ^òõ
A.Manager 10th to +3 20 5000-6000
Dy. Manager 17-28 Rs.8300/- +3 above \ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe _âcûY_Zâ ij fûAùi^è \ò@û~òa ö
Supervisor 10th 20 4000-5000
Labour Incharge 17-28 Rs.6750/- +2 above
Product Supervisor 17-28 Rs.4650/- 10th
Store keeper 8th 10 3500 QûZâûaûie iêaò]û @Qò ö AzêK _âû[ðú Principal, Regional In-
ejòaaû LûAaûe iêaò]û@Qò
ejò û@Qòöö AzêK _â
_âû[ð
[ðúú/_â
/_âû[ò
[òð^ú aòmû_^
û_^ _âKûg
ûg _ûAaûe
_ûAaûe stitute, Near Side Over Bridge, Plot No.- 298,
Packing Boy 17-28 Rs.3200/- 7th 4\ò
4\ò^
4\ò ^ c¤ùe
c¤ùe Interview \ò@ «êö Time 9.30 AM to 2PM
LûAaû I ejòa û cûMYû ö AzêK aýqòcûù^ @ûi«û 7 \ò^ c¤ùe icÉ _âcûY_Zâ Baramunda, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö
Bajaj Electronics
ij iûlûZ Ke«ê ö icd-8 A.M. to 2 P.M. (C ond ition s ap ply)
Manorama Complex, jajpur Road Mobil e- 9 23890994 1,
SRIMATI ENTERPRISES, Mob-9178997115, 9439640923, 80188703200 9 2 3 8 80 4 4 1 5
_äU ^õ.-4693, ùi÷^K
ò Äêfþ _ûLùe, cùogße ùefþùIß
C_WûKNe iûcþ^û Mkú, @û\òcûZû Kùfû^ú, bêaù^gße
Contact : 9 237 5592 42, 9938 978 008
Óë¨ ÀÿµÿæBfÀÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
www.h ind us tans pi ce s.c om FLÿ þë ’ÿ÷ ~ Óó×æœÿ Lÿæ¾ö ¿{ä†ÿ÷Àÿ ¯ÿçµ ç Ÿ Lÿæ¾ö ¿Lÿë †ÿ’ÿæÀÿQ
œ ç þ{;ÿ Óë¨ÀÿµÿæBfÀÿ ¨’ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëd ;ÿç æ ¨÷ æ$öêZÿÀÿ ’ÿëB Óí¾ö ¿æ àÿë~Àÿ ¯ÿç Lÿ÷ß † $æ {¾æSæ~ ¯ÿ¿¯ÿ×æLÿë ¯ÿÞæB¯ÿæ œÿç þ{;ÿ
EARN 35,000 / MONTHLY, PAPER WORK / ` L ç Aæ ¾æœÿ $#¯ æ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > 25Àÿë 40 ¯ÿÌö ¯ÿßÓÀÿ S÷ æfëFs FÀÿçAæ {ÓàÿÓú þ¿æ{œÿfÀÿ/ {ÓàÿÓú FLÿfçL ÿë¿sç µÿ F¯ÿó {ÓàÿÓú
ONLINE / OFFLINE DATA ENTRY / ¨÷æ $ö ê F$#¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç {¯ÿ > Lÿþö D¨{Àÿ ¯ÿçÉ´æ Ó À ç {¨÷{f+ç µÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëd;ÿç æ FüÿFþ Óç fç Aæƒ FÝç¯ ÿëà {Àÿ
À Që $# ¯ÿæ ¨ÀÿçÉ÷ þê ¨÷æ $ö ê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ’ÿÀÿþæ ¯ÿæ’ÿ ¾æ†ÿæ߆ÿ Qaÿö Aœÿë¿œÿ 10 ¯ÿÌöÀÿ Aµÿçj†ÿæ $#¯ÿæ ¨÷æ $öê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿ;ÿë > þæÓçL ÿ
INTERNET / ONLINE SURVEY / COPY AàÿSæ ’ÿçAæ¾ç¯ ÿ > œÿçfLÿë {¾æS¿ µÿæ¯ÿë$ #¯ ÿæ ¨÷ æ$öê Éœÿç¯ æÀÿ †ÿæ
PASTE / ADPOSTING / EMAIL PROCESS- 19.11.2010 ’ÿçœ 12sæÀÿë 5 sæ þš{Àÿ ¯ÿæ{ßæÝæsæ F¯ÿó 5 ÜfæÀÿÀÿë 15 ÜÿfæÀÿ æ ’ÿçà âê, DˆÿÀÿ¨÷{’ÿÉ, þ™¿¨÷{’ÿÉ, ¨qæ¯ÿ,
ING / SMS SENDING JOB AT Óæsç üÿç {Lÿs {µÿÿæsÀÿ AæB{Ý+ç LÿæÝö , ÀÿæÓœÿ LÿæÝö Lÿçº æ Ý÷ æBµÿç ÜÀ ç ßæ~æ, Àÿæ f×æœÿ HÝçÉæ F¯ÿó fæ¼ëL ÿæɽêÀÿ vÿæ{Àÿ ¨’ÿ Qæàÿç Adç >
HOME.09051010534 / 09051412410 / à æB{ÓœÿÛÀÿ þí Áÿ †ÿ$æ {fÀÿOÿ Lÿ¨ç ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Saboo Sodium Chloro Ltd., Surya House, L-5, B-11
T. Behera, Plot No. T.S. 3/193, M.I. Estate, Krishna Marg, C-Scheme, Jaipur(Raj) Ph-0141-5191009
09051547728" Back side of Konark Cylinder, BBSR-10

RECRUITMENT FOR NEW BRANCH ZILLA SWASHTYA SAMITI , NAYAGARH aò\êýZ KcðPûeú @ûagýK
A Comp an y recru itin g 25-Mal e, 20-Fem ale
(SUPPLY & INSTALLATION OF INVERTER) ùiiê _eòPûkò Z 33 ùK.bò. aò\êýZ Uâû^è`ece elYûùalY _ûAñ
The Zilla Swashtya Samiti, reject any or all applications (fûAùi^è _â û¯ aû fûAùi^è aòj ú^ aû @ûA.Uò.@ûA Zûfòc_âû¯)
cand id ates for pe rman ent p osti ng in New Nayagarh invites sealed pro- without as signing any reason
Branch gòl ûMZ
ûMZ ù~ûMýZû
ù~ûMýZû- +2/Graduation/above (No posal along with quotation from thereof. aò\êýZ KcðPûe ú @ûagýKö Gjû ^òŸòðÁ Pêqòbòˆ òK ùeUþù e \ò@ û~òaö
Experience, No donation)cû cûiò
iKò ùeûRMûe
ùeûRMûe - Rs. 5000/ regis ter ed Organis ation/ CDMO-cum-Member Convener, AzêK _âû[ðú ^òcÜ Vò KYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«êö ù~ûMûù~ûM: ùcû
-abo ve ijòZ free Ho stel fo r ou tstation candi-
Agency/company for Supply & Zilla Swashtya Samiti, Nayagarh ^õ. 9438873213, 9438873220
installation of inverters with
date, Age below 30 years. RUSS your Bio-data battery. The s uppliers having DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SIKSHA ABHIYAN
fo r Interviews within 5days. track record, capacity and rel-
evant experience in this line is (SSA): JAGATSINGHPUR
Contact- The Director of Career eligible to apply. The supplier Applications in prescribed format are invited from desirous candidates for engagement of 15
Opp. Hotel Basanti (Top Floor) Mahatab Road, must be able to provide inverter Nos. of Block Resource Teachers (BRT) in Jagatsinghpur district (as stated below) with follow-
services to the Distric t Head- ing terms and conditions.
Cuttack, Mobile-9238100193 quarter Hospital and its periph- Total No. of Block : 08
ery hospitals. The details of the
PERMANENT JOB terms and conditions can be
Total Requirement of BRT : 24
Existing BRT : 09 (VI-2, HI-4, MR-2, CP-1)
Company Job ijò Z Attrac tive income seen on the district website Now Required of BRT : 15(VI-6,HI-4,MR-2,CP-3)
http://nayagarh.nic .i n Inter -
Rs.5500/- eê Rs.9000/- (Monthly) icê\ûd Lûfò[a
ô û Ter ms & Conditio ns for engagemen t of Block Resource Teacher (BRT)
ested Parties/Agencies/Orga-
_\aú iõLýû 27 (Male/Female) glûMZ ù~ûMýZû nizations should submit their a) Nature of Engagement: Contractual
b) Place of Posting : Block Head Quarters
10th Pass to Graduation adi: 30 ahðe ê Kcþ ö proposal in prescribed format
(Technic al & Financi al bids c) Remuneration: Rs. 6500.00 including Fixed Travel Allowance Rs. 500.00 per month
@ûi«û 10 \ò^ c¤ùe aûùdûWûUû ijòZ iûlûZ Ke«ê ö separately) along with all sup- d) Minimum qualification: +2 with Diploma/ Degree in Special Education (VI, HI, MR/ CP).
MICRO EXPANSION porting doc uments in sealed 6) Age: Candidate should not be less than of 18 years and not above 42 years as on 1st November 2010.
envelope to the office of CDMO, f) Criterion for Selection; Selection shall be made on the basis of marks secured in the qualifying
N/6-315, 1st Floor, In front of Bank of Baroda
Jayadev Vihar, Bhubaneswar-15 Nay agarh by 24.11.2010. at examinations.
11.30 a.m. through speed post/ g) How to apply: Candidates shall submit their applications with attested testimonials in person
Ph# 9238100178
12345678901234567890123456789012123456789012345 courier only. The pre-bid dis - in office of the District Project Co-ordinator, SSA, Jagatsingpur, near office of Dl of Schools,
12345678901234567890123456789012123456789012345 cussions with the bidders will
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
Court Chhaka, Jagatsinghpur on or before Dt. 25.11.2010.
Booking various types of classified/Display be held on 12.11.2010 .at 11
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345 a.m. in the office of the CDMO
h) Nature of Job: Work in itinerant mode i.e. to visit to school & village to village for providing
12345678901234567890123456789012123456789012345
advertisement in NIJUKTI KHABAR Please resource support to the CWSN. He/She should not have any deficiency work in itinerate (mobile)
12345678901234567890123456789012123456789012345 Nay agarh. The Authority re-
12345678901234567890123456789012123456789012345
Contact :
mode and should be capable of taking up extensive tours and field visit.
12345678901234567890123456789012123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345
serves the right to cancel or
FORM OF APPLICATION
12345678901234567890123456789012123456789012345
M.Panda : 8093545300
12345678901234567890123456789012123456789012345 ENGAGEMENT FOR THE POST OF BLOCK RESURCE TEACHER (BRT) UNDER
12345678901234567890123456789012123456789012345 DISTRICT RURAL
12345678901234567890123456789012123456789012345
P. Mohanty : 9861154563 DEVELOPMENT SARVASHIKSHAABHIYAN, JAGATSINGHPUR
1. Name of the applicant in full (in capital letters) :
National Highways Authority of India AGENCY:BARGARH 2. Father's / Husband's name :
Notice No. 3 703 /D RDA Dated
(Ministry o f Ro ad T ran sp ort & Highways) 3. Sex- Male/Female :
09.11.2010
Region al Office : Chenn ai, Tamil Nad u. 4. Permanent address :
In Partial modification of
RECRUITMENT OF SITE ENGINEERS ON CONTRACT 5.Present address for correspondenc e :
this Agency Notice No. 3662/
No.NHAI/11 011/11/2010/RO Chenna i 6. Nationality :
DRDA Dt. 04.11.2010, this is
National Highways Authority of India (NHAI) invites applica- 7. Educational qualification: (attested copies of certificates should be enclosed)
for the information of all the
tion from interested and eligible candidates on Contract for the applicants of the APD (Train- SI. No. Qualification Institution/Board/University %of Marks Remarks
post of Site Engineer at a consolidated pay as indicated below: ing), APD (Credit) and APD
SI.No. Name ofPost No. of Posts MethodofRecruitment ( Sc hemes ) for DRD A
1. Site Engineer 11 Nos. On Contract Bargarh that a preliminary
The period of contract on selection s hall be for an initial scrutiny of their application
hav e been done by the 8. Date of Birth (as per HSC qualification):
period of One Year, which may be extended or curtailed at the
DRDA. They can view their 9. Age as on 1st November 2010:
discretion of the Competent Authority. The number of posts
status and register their com- 10. Marital Status :
indicated may vary depending on the requirement. For further
details with regard to qualification, experience, general condi- ments, if any, online by log- DECLARATION
tions, Application Form etc., please refer to detailed advertise- gi ng on to the webs ite I do hereby declare that the information furnished above are true, complete and correct to
ment in NHAI website : http://www.nhai.org. (www.orissapanchayat.gov.in). the best of my knowledge and belief. I am fully aware that in the event of any information being
Last date for receipt of Application Form: 01-12-2010 upto 5.00 The las t date for rec eiving found false or incorrect at any stage, my candidature Engagement is liable to be cancelled/
p.m. The advertisement can be withdrawn at any time at of objec tions from c andi- terminated without any notice.
th e discretion of th e Competent Au th ority with out as- dates is 17th N ovember Place: Full Signature of Applicant
signing any reasons therefor. Address (for communication 2010. Objections received Date:
and for application submission: through any other mode or N.B: This can be downloaded from the official OPEPA website i.e. www.opepa.in.
The Manager (F & A), O/o CGM (Tech.) & Regional Officer, after due date shall not be By order of Collector cum Chairman
Chennai Region, National Highways Authority of India, entertained. Sd/-
8th Floor, Annex Building, SPIC House, 88, Mount Road, Project Director, District Project Co-ordinator
Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu. DRDA, Bargarh SarvaShikshaAbhiyan, Jagatsinghpur.
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 3
`ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^d
ò eòõùe ùUâ^õò ù^A Ó´Ó´æ׿
æ ׿ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßçLÿæ
ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßçL ÿæ {s÷œÿçó
{s÷œÿçó
`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê ÓÓ´æ׿
¯ÿçFÓúFÓ
BSS, PROMOTED BY GOVERNMENT OF INDIA
´æ ׿ {{ä†ÿ÷{Àÿ
¯ÿç FÓ úFÓú
¯ÿçFÓ
ä†ÿ÷{Àÿ œÿçÊÿç†ÿ œÿç¾
úF Óúú FLÿ ¨ ævævÿ¿Lÿ÷þ
ævÿ¿Lÿ÷
œÿç¾ ëNÿçLÿë
ëN ÿçLÿë ’ÿõÎç{Àÿ ÀÀÿQ#
ÿ¿Lÿ÷þþ AAæÀÿ»
æÀÿ»
æÀ ÿ» LÿÀÿçdç>
LÿLÿÀ
LÿÀÿÀ ÿçdç>
ÿçdç>
ÀÿQÿQ # µÿæÀÿ†ÿ
µÿæÀ ÿ†ÿ ÓÓÀ
ç dç> HÝçÉæÀÿ ¨ ÷{†ÿ¿Lÿ
ÓÀÿLÀÿLÿæÀÿZÿ
ÿLÿæÀÿZÿ
÷{ †ÿ†ÿ¿Lÿ
ÿæÀÿZÿ
ÿæ ÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ
¿ Lÿ AAoÁÿÀÿ
’ ÿ´æÀÿæ
oÁÿÀÿ
ÿ´ æÀÿæ {¨
oÁÿÀ ÿ 1 0þÀ
{¨÷æûæÜÿç
÷æ÷æûæÜÿç
÷æûûæÜÿç
æÜÿç† ÿ
0þÀÿëÿëÿë + 33
\ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêaò]û Job {{¾æS¿†ÿæ$#
{¾æS¿†ÿæ$#¯ÿ
¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ ¯ ÿææ dæ†ÿ÷
dæ†ÿ÷ HH dæ†ÿ÷
dæ†ÿ÷êþ
ê þæœZ
þ æœZ &ë {ÀÿæfSæÀÿä

{ ÀÿæfS
ÿæfS æÀæÀÿäÿä þ LÿÀÿæB¯ÿæLÿë
iað^ òcÜ gòlûMZ ù~ûM ýZû:- cûUâòKþ _ûi Guarantee
gûeúeòK ù~ûMýZû : CyZû-@^êý ^ 5’5” 100% OPERATION THEATRE TECHNICIAN A¨{ÀÿÓœÿúœÿú $#F sÀÿ ÓÜÿ ÓÜÿææ ßßLÿLÿ
ù~ûMýZû: - CyZû- @^ìý^ 5’5”’ MEDICAL LABORATORYTECHNICIAN ¨æ{$æ ¨æ{$æ{àÿæfç {sLÿ§çÓçAæœÿ
iaòù gh aòaeYú _ûAñ ^òcÜfòLôZ VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
MATERNITYASSISTANT ¨
¨÷÷ Ó
Óíí ††ÿÿç ç ÓÜ ÿÿææ ßç
ß ç LLÿÿæÿ æ
B†ÿ¿æ’ÿç’ ÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷
B†ÿ¿æ ¨ævÿ¿ Lÿ÷þ {Àÿ †ÿ†ÿææ àÿçàÿçÿç þ ¨æ¨æBôB ô ’ÿÀÿQæÖæÖ AæÜÿ
AæÜÿ´´ 朜ÿÿ LÿÀÿ
LÿÀÿææ ¾¾ææDAdç
LÿÀÿæ æD Adç > ÜÿÜÿ{Îàÿ
{Îàÿ
ÎàÿÀÿÀÿ Óë¯ÿçÿ™ç æ Ad
Adç ç>
AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute
Cuttack:- Plot N o D-106, Bank colony, Sector-9, C DA, CTC , üÿþö H œÿçßþæ¯ÿÁÿê œÿçœÿþç §àÿçQ# † ÿ Lÿæ ¾ö ¿æÁÿß Àÿë s.100/- ¯ÿç œÿçÿþç ß{Àÿ þç Áÿç ¨æÀÿç ¯ÿ >
PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160
CENTRE FOR CAREER STUDIES (CCS)
EWSS + ùUâ ^õò I ^ò~êqò iìP^û +
ùK¦â I eûRý ieKûeu aòbò^^ ÊûiÚý @^êÂû^ I aòbò^Ü Ròfûä e NGO
Chruch Lane, Similipada, Angul-759122
Ph:-9438012123, 9937033701
Easy Way Shopping Solutions cû^uùe [ôaû WûqeLû^û, Nursing Home ùe ajê iõL ýûùe Home
REQUIRES Nurse, _ûù[ûùfûRòÁ I cjòkû ÊûiÚýKcðú @ûa gýK ùjC[ôa ûeê cûU Kòâ aû
ê
Z\ê Ÿß ð ù~ûMýZû [ôaû QûZ âQ ûZâ úuê MEDICAL LABORATORY,
Area wise Representatives(M/F) at TECHNOLOGY, HOME NURSING COURSE ùe ùUâ^òõ \ò@û~òa ö ùUâ^òõ
various places of Orissa _ûi þ _ùe @û¸e _âÉûaòZ aòbò^Ü aò bûMcû^uùe PûKòeú Keòùaö jùÁf
Age : No Bar @Qòö SC/ST cû^u _ûAñ iêaò]û @Qòö AzêK QûZâQûZâúcûù ^ Form _ûAñ Rs.
Qualification : No bar 50/- M.O. Ke«êö
Work Full time or part time Principal, Regional Institute (M), 298, Baramunda
Earn handsome Salary (Near side of o ver Brid ge) Bhu baneswar-3
Mo b- 9776986218, 9583470207
Contact - EWSS, 9438811773
ú
OFFICE OF THE

QûZâQûZââú @ûagýK CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER,RAYAGADA.
Eligible NGO/Private providers operating in different area of
the district may apply in plain paper to the Chief District Medical
Near Bus Stand gòcòk ò_Wÿû, @^êùMûk
ú

Ph:-9238532793, 9937972252, 9776504505
(Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu Officer, Rayagada with in ten days of publication of this adver-
Á ûUò Á ò K ûfþ , NAL CO , PWD, Zjiòf þ I A eò ùMi^ tisement for involvement under various schemes as per the
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, KALAHANDI
aòb ûMcû^uùe ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector, criteria & procedure laid -down in the revised schemes for
Ref : Recruitment for the posts of APD (Training). APD
NGOs/Private Providers Which can be downloaded form the
iùbð de, ùUâie, Wâû`Öi cýû^þ, Work Sarkar @ûagýK National website of Revised National TB Control Programme (Credit) and APD (Schem es) on co ntr actual basis, ad-
ùjC[ôaûeê 8ceê B.A. ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðú uê 45 \ò^ c¤ùe www.tbcindia.org. The short-listing and selection will be done ver tisement dated (mention the date of advertisem ent).
This is for the information of all the applicants of the APD
ùUâ^òõ \ò@û~òa ö SC/STuê iêaò]û \ò@û~òa ö ùUâ^òõ _ùe PûKòeò by the Chief District Medical Officer as per the eligibility criteria (Training), APD (Credit) and APD (Schemes) for DRDA,(Name
Keòùa ö AzêK QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal, specified in the said guidelines. The selected NGOs will have to of the DRDA) that a preliminary scrutiny of their application
sign MOU with the concerned District TB Officer on behalf of the have been done by the DRDA. They can view their status and
Regional Institute Plot No. 298, Near Side of health society. The discretion of the District Health Society will register their comments if any online by logging on to the website
overbridge, Baramunda, Bhubaneswar-751003 uê be final and binding in the selection of NGOs/Private Providers. (www. orissapanchayat.gov. in). The last date for receiving
U.50/-uû c^ò@Wÿðe Ke«ê ö Chief District Medical Officer, Rayagada of objections from candidates is 17th November, 2010. Objec-
tions received through any other mode or after due date shall
WûKù~ûùM c¤ ùUâ^ òõ ù^A_ûeòùa FLÿ Q¯ÿÀÿLÿæSf Aüÿç Ó{Àÿ Lÿæ¾ö ¿ LÿÀÿç¯ ÿ> œÿç þ{;ÿ ¨ç Aœÿ
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨÷æ$öê ¨oþ {É÷~ê ¨æÉú LÿÀÿç$ #{¯ÿ > ÓæB{Lÿàÿ `ÿæÁÿœ ÿæ
not be entertained. Sd/- Project Director, DRDA, Kalahandi

fæ~ç$ #¯ ÿæ ÓÜÿ œÿç fÀÿ ÓæB{Lÿàÿ $#¯ ÿ æ ¯ÿßÓ: 25Àÿë 50 ¯ÿÌö RURAL DEVELOPMENT AGENCY: KHORDHA
MAA MARKAMA COLLEGE, BISSAMCUTTACK þš{Àÿ æ ¨÷æ $öê Éœÿç¯ÿæÀÿ (†ÿæ 19.11.2010) ’ÿçœ ÿ 2 sævÿæÀÿë Ref: Re cruitme nt for the posts of APD (Training), APD (Cr edit), APD (Schemes ) on
DIST-RAYAGADA(ODISHA) ESTD.1987 contr actual ba sis, a dv ertise ment No. 463 7/DRD A/dt.01 .1 0-20 10. (published on
Lecturer-in-Zoology, 55% or above in aggregate in M.Sc., Peon 5sæ þš{Àÿ œÿçþ§ vÿçL ÿ~æ{Àÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > 05.10 .20 10) This is for the information of all the applic ants, of the A PD (Training),
APD (C redit) and APD (Scheme ) for DRDA , K hordha that a pr eliminary s crutiny of
(Women candidate only), 10th pass. Eligible Candidates may SSææ ß
߆ÿ
†ÿ
†ÿ÷÷ ê B
BƒƒÎ Îç ç ÷ f ¨ ¨ââ s œÿó ssçç FFÓ Ó 3/ the ir a pplic ations ha s be en done by the DR DA. They ca n view their sta tus and
apply with complete Bio-data and other testimonials to reach re giste r the ir c om ments if any, online by logging on to the webs ite (www.
the undersigned on or before 27.11.2010. Contact No.06863-247630
193
19 3 þ þ{{oÉ´
{o
oÉ´
É´ Àÿ ÉÉçç ÅÅÿÅÿæÿææoÁÿ
æo
o Áÿ µµÿëÿë ¯ÿ{
¯ÿ {œÿ
œÿÉ
œÿÉ´
É´´ ÀÀÿ
Àÿ-
ÿ-- or iss apanchayat. gov.in).The last date for r eceiving of objections fr om c andidates
is 17th Novem be r 20 10. Objections r eceived through a ny other mode or a fter due
Principal 10 ((¨ ¨÷÷ †ÿç ’ÿç œÿ Lÿ L ÿææ¾
Lÿæ ¾
¾öö ¿æ Áÿ
Áÿßß)) da te shall not be enterta ined. Proje ct D ir ector, D RDA , Khor dha

OFFICE OF THE SOIL CONSERVATION OFFICER-CUM- URGENT REQUIREMENT
PROJECT DIRECTOR, WATERSHEDS: MALKANGIRI SL.NO. QUALIFICATION POST LOCATION SALARY
WALK-IN-INTERVIEW 1 Diploma(Electronics) Trainee Engr. PUNE 7000/-plus(Food& Hostel facilities)
2 Diploma Mech/Auto/Elect. Trainee Engr. NASHIK 7000/- (Food & Hostel facilities)
A walk-in-interview will be conducted in the training hall-cum-resource center at Malkangiri for Instrumentation
contractual engagement as Watershed Development Team(WDT) members under District Wa- 3 ITI Electronics/Electrical Trainee Technician PUNE 5000/- (Food & Hostel facilities)
tershed Development Mission, Malkangiri. Interested candidates should come prepared along 4 ITI(Fitter) Trainee operation PUNE 5000/- (Food & Hostel facilities)
With complete Bio-data, original documents, one set of attested Xerox copy of all documents 5 Matric fail/Pass/+2 and Trainee operator PUNE 5000/- (Food & Hostel facilities)
and two recent passport size photographs to attend the interview on 24.11.2010 at 11.00AM. above
The number of WDT members to be engaged shall be as per the requirement and availability Of
suitable candidates. Discipline : Watershed Development Team(WDT) Engineering.,
Essential Qualification & Experience :Graduate Degree In Civil Engineering/ Agricultural Engi- Contact-OM SAI CONSULTANCY PVT. LTD.
neering / Diploma in Civil Engineering with a minimum of two years relevant work experience., Near Maa Kali Tent House, VSS Nagar, BBSR Between (10 AM to 2 PM)
Watershed Development Team(WDT) Plant Science, Graduate Degree in Agriculture / Forestry Tel:0674-3267739, 9337799109, 9438670005
/ Horticulture / Science(Botany Hons.), Watershed Development Team(WDT) Social, Post Gradu- E MAIL :-consultancy.om sai@gmail.com
ate in Sociology/Social Work/MBA/Post Graduate in Rural Development/Rural Management.,
Watershed Development Team(WDT) Animal Science. Graduate Degree in Animal Husbandry /
Fisheries / Science (Zoology Hons.)Retired Livestock inspector up to 62 years. Bharat Heavy Electricals Limited
Age- The candidates must be above 18 years of age as on 31.10,2010. (A Govt. of India Undertaking)
Desirable Qualification Needs Experienced Brig ht Eng ineer s for its Pr oject Engineering & Systems
1.Computer Literacy, Relevant Experience in Natural Resource Management based develop- Division at Hyderabad (Advt No: R&D/HRX/EXPENGR/01/ 2010)
ment projects/programmes. BHEL is looking for bright Engineering Professionals with experience in the areas of Engineering,
2.Knowledge in Oriya is essential. 3.The candidates must be willing to stay and travel exten- Procurement and Construction Business of Gas Turbine and Steam Turbine based Power Plants/
sively in remote villages in the project areas. Oil andGas / Petrochemical Industry. The Functional Experience we are seeking in this line include
The engagement will be purely temporary & contractual basis for a period of one year or till any of the following.
completion of the project, which ever is earlier. The contract can be terminated at any time without • System Engineering of Power Plants and sub-systems therein.
assigning any reasons thereof. On engagement, he/she will be paid a monthly consolidated • Layout Design of Power Plants and sub-systems therein. •Detailed Design of BOP Systems /
remuneration of Rs 5,000,00(Rupees Five Thousand) only and a fixed TA/DA and mobility'charges equipment in a Power Plant. •Field Support in Installation and Commissioning Power Plant equip-
Rs. 500/-+RS. 250/- =Rs. 750/- (Rupees Seven Hundred Fifty) only per month during the period of ment. •Contract Management, Planning and Execution of EPC Power Plants on Turnkey basis.
his/her engagement. No TA/DA will be given for attending the interview. Candidates having without • Quality Control and Quality Assurance procedures involved in procurement and Installation of
essential qualification and related experience will be rejected. Candidates shall abide by the rules Power plant Equipment. For further details, please refer http://careers.bhel.in Application can be
& regulations so stipulated by District Watershed Mission, Malkangiri. downloaded from visit our website.
SCO-cum-PD,(Watersheds) Malkangiri Last date for submitting filled-in application 04-12-2010.
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 4
Sr. Public Relations
ADVERTISEMENT FOR INVITING APPLICATIONS FOR FOLLOWING POSTS FOR @ûZà^ò~ê qò _ûAñ cûkò Zûfòc Officer Required
ENGAGEMENT IN SPECIALISED NEONATAL CARE UNIT OF S.C.B. MEDICAL COL-
IWÿògû C\ýû^ C^Üd^ icòZò Ze`eê @ûZà^ò~ êqò ^òcù« 6 cûiò@û cûkò Zûfòc
LEGE HOSPITAL, CUTTACK ON CONTRACTUAL BASIS UNDER NRHM Kol kat a ba sed le ad ing c on -
Kû~ðýKâc ùe Zûfòc ù^aû _ûAñ KUK, _êe ú, ùLû¡ðû, ^dûMWÿ, aûùfgße, stru ct ion com pa ny re qu ires
Name of the post-Medical Officer, Qualification of staffs-MD(Paediatrics) Diploma in Child MR_Zò, M¬ûc,ùXuû^ûk, ùKCñSe, cdìebõR, ù\aMWÿ, i´f_êe, Sr. Pu bl ic Re la t io ns Of fi ce r
Health, No.of post-4, Consolidated Pay-Rs. 20,000/-, Mode of selection-Merit & experience, Staff fo r i ts Bh ub an es wa r o ff ice .
iê¦eMWÿ, aeMWÿ, @^êMêk Ròfäûe ùaKûe ~êaK I ~êaZúcû^uVûeê \eLûÉ
Nurse, GNM-Must have pas sed in General Nursing & Midwifery from any 3 Govt. Nurs ing T he ca nd id at e w it h 5-7 yrs
Schools of the 3 Medical Colleges/School of Nursing MCL Talcher/IGH Rourkela & must have @ûjßû^ Keû~ûC@Qòö ùcûU _âgòlû[ðú u iõLýû 50ö ùicû^uê C\ýû^ _âgòlY ex p er ie n ce in t he f ie l d o f
registered in the Orissa Nursing Council, Post-24, Rs. 6,510/-, Selectionof the candidates shall aò\ýûkd, ùLûe]ûùe Zûfòc ù\aûe aýaiÚû Keû~ûA@Qòö _âgòlY icdùe Pu bl ic R ela t io n, esp e cia lly
_âû[ðúcû^uê cûMYû ejòa û Gaõ LûAaû ù~ûMûA ù\aû ijòZ cûiòK 1000Uuû lia iso ning With BD A, BMC a nd
be made on merit on the basis of marks secured in G.N.M. Examination. ot her Go vt. de pa rtme nt s et c.
The appointment will be made purely on merit basis. The candidates belonging to the same jòiûaùe _âgòl Y bˆÿˆÿˆÿû _â\û^ Keû~òa ûe aýaiÚû ejòQòö gòlûMZ ù~ûMýZû: Th e ca ndi dat e m ust b e resu lt
district will be given preference . Interested candidates fulfilling the eligibility are requested to \gc ùgâY ú _ûiþ (@]ôK ù~ûMýZû aòPûeKê ^ò@û~òa ^ûjó) adi iúcû: orie n te d w ith p le as ing p e r-
apply in the prescribed format A/4 size paper. The completely filled in application forms along 01.10.2010 ciòjû iê¡û 18eê 35 ahð c¤ùe ùjûA[ôaû AzêK _âû[ðúcûù^ son alit y. Sa lary: M at chin g t o
th e q u a lif ic at io n & ex pe ri -
with documents should reach the office of the Superintendent, SCB Medical College Hospital, ^òKUiÚ C\ýû^aòZþ/ieKûeú C\ýû^ @]ôKûeúue Kû~ðýûkdKê 50Uuû ù\A en ce. In te rest ed can di dat es
Cuttack within 7days of advertisement. This advertis ement will also be av ailable in our \eLûÉ `cð iõ Mâj Keò_ûeòù aö \eLûÉ MâjYe ùgh ZûeòL may e-ma il th eir res ume wit h
w ebsi te:ww w.sc bmc h.ac.in. 20.11.2010. @]ôK aòa eYú _ûAñ ^òKUiÚ C\ýû^aòZþ/ ijKûeú C\ýû^ ph oto gra ph w it hin 10 days o f
Note:-1. The following documents are to be enclosed along with the application. th is a dv erti sem en t.
@]ôKûeúu Kû~ðýûkd ijòZ ù~ûMûù~ûM Keòaû @ûagýKö E-Mail.jjadvt@gmail. com, Mo b-
(a) Residential certificate issued by the Tehsildar Sub-Collector etc.(duly attested)
b)Attested photo copies of all mark sheets/certificates in proof of the claim made by the candi- @¤l: C\ýû^ _âgòlY aò\ýûkd,ùLû¡ðû 9337192253
date relating to educational qualification.
c) Experience certificate if any.
d)Two copies of passport size coloured attested photograph to be submitted along with the
SARVA SHIKSHA ABHIYAN (S.S.A), RAYAGADA
Old Revenue Colony, Behind Govt. Hospital, Ph. No.: 06856-235277,235177
application.
e) Attested copy of the Registration Certificate. Applications are invited in the prescribed format from the interested candidates for the
Terms an d Con ditions: post-of Block Resource Teacher on Inclusive Education (IE) as per the criteria given below.
n The engagement is purely contractual in nature and can be terminated at any point without 1. Qualification of the Resource Teacher
citing any reason thereof. Minimum Qualification : Passed +2 with Diploma/Degree in Special Education
n Candidates once engaged cannot claim for re-engagement under any conditions as a matter 2.Age : 18-42 years (As on 20.11.2010)
of right. 3.Nature of Engagement : Contractual
n The contract is initially for a period eleven months and further extension if any, will be 4.Remuneration : Rs.6500/- per month including FTA of Rs.500/-
provided onassessment of the performance of the period of service. 5.No. of Resource Teachers to be
n These engagement are non- transferable in nature and the candidate have to stay at their engaged in the district : 30
place of posting failing which they are liable to be disengaged. 6.Place of Posting : Block Headquarters & the posts are to con
n The list of all the private institution from which candidates can be taken is place at Annexure-II. fined to district only.
Sd/- Superintendent 7.Nature of Job : Work in itinerant mode i.e.. to visit school to
SCB Medical College Hospital, Cuttack school and village to village for providing
Resource support to the CWSN. He/She
APPLICATION FORM should not have any deficiency to work in an
Post Applied for Attested Photograph Itinerant (mobile) mode & should be capable
1.Name of the Applicant of taking up extensive tours & field visits.
2.Fathers Name 8. The selection will be made on the basis of marks secured in the qualifying Examinations.
3.Date of Birth 4.Sex 9. Selection will be made at the district level under the Chairmanship of Collector-cum-Chairman,
5.District of Domicile SSA, Rayagada.
6.Pres ent Contact Address 10.He/She must be permanent resident of Odisha State and must have passed at least VII
Permanent Contact Address standard in Oriya language.
11. The prescribed application format can also be downloaded from the www.opepa.in and
7.Language spoke/written
www.rayagada.n ic.in
8.Education:High school onwards, please list all your qualificat ion 12. The last date for submission of application : 20/11/2010.
Degree Institute/Board & Year Marks Full/Part Time/ How to apply : The candidate can apply his/her application through Registered Post/Speed Post
Location Full Mark Marks secured % Dist ance Learning or can submit the sealed application directly at the office of DPC, SSA, Rayagada. The applica-
Matriculation tion should reach to the Office of the undersigned on or before 20/11/2010 by 5.00 P.M. The
+2 application rec eived after the due date will not be entertained. Incomplete applications will
+3 summarily be rejected. The application should superscribe as "APPLICATION FOR THE POST OF
P.G. BLOCK RESOURCE TEACHER" on the top of the envelope. Candidates without a Degree/ Di-
Regd.No of Medical ploma in Special Education need not to apply.
Council/NursingCouncil The Collector-cum-Chairman, SSA, Rayagada deserves every right to cancel the advertise-
ment/ selection process/terminate the BRTs at any time without assigning any reason thereof.
(attach attested copy of
the Registration certificate) Sd/- Sd/-
Additional qualification(if any) District Project Coordinator, Collector-cum-Chairman,
SSA, Rayagada SSA, Rayagada
9.Employment Record:
Year of experience APPLICATION FORM FOR THE POST OF BLOCK RESOURCE TEACHER
10.Details of Employment(Use separate sheets if required) ON INCLUSIVE EDUCATION (I.E.)
Starting with your present employment, list in reverse order all the employments you have had 1.Name of the Applicant :
11.A Current Employment 2.Name of the Father/Mother/Husband :
From Month/Year To Month/year(till date) Designation 3.Sex (Male/Female) :
4.Marital Status (Married/Unmarried) : Affix one colour
Location of Employment
Description of your duties 5.Date of Birth (as recorded in : passport size
Matriculation certificate) photograph (dury
11.B.Previous Employment
6.Permanent Address : attested
From Month/year To Month/Year(till date) Designation
Location of Employment 7.Present Address with Contact No. :
Description of your duties Signature of the Applicant 8.Academic Qualification :
SI. No. Qualification Board/ University Year of passing Full marks %of marks Division
1 H.S.C
SARV A SHIKSH A ABHIY AN: JAJPUR 2 +2 or equivalent
3 Degree (B.Sc./B.A/B.Com)
WALK-IN-INTERVIEW 4 M.A/M.Com./M.Sc.
5 Proficiency In Comput er
Candidates belongi ng to Jajpur D istrict and i nterested for the following pos t may
6 Diploma/Degree in Special Education
attend a Walk -ln-lnterview on dt.24/11/2010 at 10.30 A.M. along with all Original Certifi- 7 Other experience, if any
c ates and testimonials to be conducted in the Office Chamber of Additi onal D istrict Mag-
9. Category (SC/ST/SEBC/General) :
is trate, J ajpur, at Collectorata, Jajpur. The engagement is purely temporary and on daily
(Attach the attested copies of all relevant certificates)
wage basis @Rs.140/-per day till regular engagement of Data Entry Operator, (DEO) is 10. Religion :
done. The authority reserves the right to cancel the engagement without assigning any 11. Experience, if any :
reason thereof. The selected c andidate will be pos ted at O/o, the D .I. of Schools , Jajpur- DECLARATION
II, Jajpur Road. All the statements made in this application form are true and if any of the particulars furnished
Name of the post,Data Entry Operator, No. of Post :1, Qualification & experienc e: Gradu- by me are found to be incorrect or suppressed, my candidature is liable to be rejected at any
ate with PGDCA from any recogniz ed stage of the selection process. Even though it is found after my engagement as Block Resource
University / Ins titution. Preference will be given to ex perienced candidate working in any Teacher (BRT) that the particulars furnished by me are incorrect or have been suppressed, my
Govt./Private Organization. Age as on 01.11.2010 : 18-32yrs services are liable to be terminated without any notice.
* Canvassing in any form to influence, .the selecti on would disqualify a candidate from Place:
attending the interview. Collector -cum -Chairm an , SSA,Jajpur Date: Full signature of the applicant with date
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 5
HQ Andaman &Nicobar Command Port Blair DISTRICT RURAL DEVELOPMENT DITRICT RURAL
Static Workshop , EME, Port Blair-Advt. No. 02/2010 AGENCY : NUAPADA DEVELOPMENT
Ref: Recruitment for the posts of APD (Training), APD (Credit)
1.Applications from eligible candidates are invited for filling up the following posts in Static
Workshop EME, Portblair under HQ Andaman & Nicobar Command. and APD (Schemes) on contractual basis, advertisement dated AGENCY,
05.10.2010.
Ser.No. Name of post No.of Candidates with Pa y Scale Reservation This is for the information of all the applicants of the APD JHARSUGUDA
Pots disabilities of the post (Training), APD (Credit) and APD (Schemes) for DRDA, Nuapada Ref: Recruitment for the post
indicatedcan alsoapply that a preliminary scrutiny of their application have been done of APD( Traini ng) ,
for th ese posts by the DRDA. They can view their status and register their A.P.D.(C redit) and APD
1 CivilianMotor Dri 02(Two) Rs.5200-20200 UR SC OBC com ments if any online by logging on to the w ebsi te (Schemes ) on contrac tual
ver(OrdinariyGrade) Grade Pay-1900/- 01 01 - www.orissapanc hayat.gov.in. basis, Advertisement dated
2 Vehicle Mechanic 07(Seven) OL,LV,HH Rs.5200-20200/- 05 01 01 The last date for receiving of objections from candidates is 04.10.2010. This is for the In-
(MV)skilled Grade) Grade Pay-1900/- 17th November 2010. Objections received through any other formation of all the applicants
3 Engineering 02(Two) OL,HH Rs.5200-20200 02 - - mode or after charter due date shall not be entertained. of APD (Trai ning), APD
Equipment Mechanic Grade Pay2400/- Project Director, DRDA, Nuapada (Credit) and APD (Schemes)
(Highly skilled Grade) for DRDA, Jharsuguda that a
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY: preliminary scrutiny of their
4 Electrician(MV) 01(One) OL, HH Rs.5200-20200 01 - -
(Highly Skilled Grade Pay 2400/- KANDHAMAL: PHULBANI-762001, ORISSA application has been done; by
Ref: Recruitment for the posts of APD (Training), APD (Credit) the DRD A. They can view
Grade)
on contractual basis, advertisement dated 1.10.2010 their status and register their
5 Lower Division 01(One) BL,OL,B, Rs.5200-20200 01 - - This is for the informatioin of all the applicants of the APD comments if any online, by
Clerk LV,HH Rs.GP-1900/- logging on the website http://
(Training) APD (Credit) for DRDA, Kandhamal that a preliminary
Note-1 Abbreviation Used:BL-Both Legs, OL-One leg, B-Blind, LV-Low Vision, HH-Hearing Handi- scrutiny of their application have been done by the DRDA. www.orissapanchayat.gov.in.
capped, UR-Un reserved, SC=Scheduled Caste, OBC-Other Backward Caste. They can view their status and register their comments if any, The last date for receiving of
Note-2. The above mentioned vacancies are at point No. 02 to 32 of cycle V of reservation roster onli ne, by logging on to the websi te (www. objections from 'candidates is
for persons with disabilities to be filled by direct recritment which is maintained by Dte Gen of oriss apanchayat.gov.in). 17th November, 2010. Objec-
EME and hence the same have not been reserved for personnel with disabilities. The last date of receiving of objections from candidates is 17th tions received through any
Note-3. The candidates with disabilities indicated can also apply for the posts but the vacancies November, 2010. other mode or after due date
are not reserved for persons with disabilities. Objections received through any other mode or after due date shall not be entertained.
2.Qualification: The candidates should have the following qualification. (i) Civilian Motor Driver shall not be entertained. Project Director, D.R.D.A.,
(Ordinary Grade): Essential: Must possess the Driving License for Heavy vehicles and have Project Director DRDA, Kandhamal. Jharsuguda
two years experience of driving such vehicles.
Desirable:Matriculate or equivalent. ùa\û« KµêýUe, iûleZû ùK¦â
(ii)Vehicle Mechanic(MV) (Skilled Grade): Essential: A Certificate from recognized industrial train-
ing Institute or equivalent in the appropriate field or trade OR Armed Forces Personnel or Ex- ^òù cÜûq aòhdùe ùcøkòK _ûVýKâc _â\û^ KeêQ ò , *KµêýUe ùaiòKþ * ùWÄU_þ _aäg
ò òw * `ûA^û^èò@ûfþ
servicemen in the appropriate trade and Grade III (Three) at minimum. @ûKûC+òõ * _ið^ûfUò ùWbf_ùc+ * A+eù^Uþ* aQûaQûùK¦â, cûMYû PûKòe ò ijûdZû _ûAñ @û_Yu
(iii)Engineering Equipment Mechanic (Highly Skilled Grade): Essential:Intermediate (10+2) educa- @ûZàfò_ò : @joass ista nc e@ve da nta founda tion.org ùe ùcfþ Ke«ê : bò^Ül c QûZâcû^u _ûAñ cûMYû
tional system or its equivalent with a certificate from a recognized industrial Training Institute or
equivalent in the appropriate field or grade. OR B.Sc. or its equivalent with Physics, Chemistry : 28G, iùd \þ @cúe @fò @ûùb^êý , \ßò Zúd cjfû, ùKûfKûZû- 700017, ù`û^þ -033-
& Mathematics OR Armed Forces Personnel or Ex-servicemen in the appropriate trade & grade- 32946339/22815326/32599217 A-ùcf:kolkata @vedan tafoun dation.org.
I at minimum. ùIßaiûAUþ: www.vedantafoundation.or g.
(iv) Electrician (MV) (Highly Skilled Grade):Essential:Intermediate (10+2) educational system or
its equivalent with a certificate from a recognized Industrial Training Institute or equivalent in the
appropriate field or grade OR B.Sc. or its equivalent wioth Phyusics, Chemistry & Mathematics
OR Armed Forces Personnel or Ex-servicemen in the appropriate trade & grade-I at minimum.
SSA, Malkangiri
(v) Lower Division Clerk:(a) Matricualation or equivalent ecamination of recognized University/ SSA. Malkangiri invites application from intending & eligible candidates for the post of 16 Nos
Board (b) Speed of not less than30 words per minute in typewriting in English or 25 words per Block Resource Teachers for children with Special Needs as below given criteria.
minute in typewriting in Hindi provided. (i) That a person not possessing the said qualification in CRITERIA : • Qualification of the Block Resource Teacher- + 2 Pass with Diploma/Degree
in Special Education. Age-18-42 Years, Nature of Engagement - Contractual., Remunera-
typewriting may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing
tion- Rs. 6500/- per month including FTA of Rs. 500/-, Place of Posting- Block Headquarters.,
increment in the pay scale or for confirmation in the Grade till he acquires the prescribed speed
Nature of Job- Work in itinerant mode i.e. to visit School to School and village to village for
in typewriting either in English or in Hindi, and (ii) That a physically handicapped person who is providing res e should not have any deficient to work in an itinerant (mobile) mode & should be
otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in type- capable of taking up extensive tours & field visits. The selection will be made on the basis of marks
writing may be appointed subject to the condition that a civil surgeon or equivalent certifies that secured in the qualifying examinations in the District under Chairmanship of Collector-cum-Chair-
the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type. man, SSA. Malkangiri.
3.Age limit: JOB CHART
(i) For all posts between 18 & 25 years (as on the closing date of receipt of application). Identification & Enrollment of CWSN., Provide resource support to CWSN., Provide home based
(ii) Relaxable toSC candidates 5 years, OBC candidates 3 years for posts reserved for them. education to CWSN. Maintain records of CWSN, Provide parents counseling. Organise different
(iii)For Ex-Servicemen after deducting total service rendered inArmed Forces plus 3 years from camps programmes for CWSN. Monitoring performance of CWSN. Attend regular Block Cluster
the actual age should not be more than 25 years. level meeting. Conduct community awareness. Liaison with Block level officers/NGOs. Attend
(iv) Age for Govt. servant is relaxable up to 35 years. regular review meeting at DPO Keep proper coordination with IE Coordinator & DPC. Any other
responsible assigned by DPCs. The eligible should submit their Bio-Data address ing to the
(v) The date of determination of age will be the closing date of receipt of applications. Collector-cum-Chairman, SSA. Malkangiri. including dated before 20.11.10 by 5.00 PM through
4.Closing date: The closing date of receipt of application is 31 Dec 2010. Registered Post. Applications received after due date will be rejected.
5.Place of Work: Andaman & Nicobar Islands with All India/Field Service Liabilities. District Pr oject Coordinato r Co llect or-cum -Chairm an
6.Interview & Trade Test: The interview & trade test will be held at Port Blair, Andaman & Nicobar SSA, Malkangir i SSA, Malkangiri
Islands. Details will be intimated to eligible candidates by post.
7.Duration of vacancies: Initially 2 years of probation and then permanent subject to satisfactory HQ Andaman...
performance. increased or even made nil without assigning any reason thereof.
8.General Instruction:- (xii)Canvassing in any form shall disqualify the candidates. No enquiry or correspondence will
(i) The applications should be submitted only in prescribed format given below. be entertained.
(ii) Only one Trade/Post to be applied in one application form. Application Form-Advt. No. 02/2010
(iii) Xerox copies of educational, technical qualification, caste certificate issued by competent Static Workshop EME, HQ Andaman & Nicobar Command, Port Blair
authority, duly attested by a Gazetted Officer to be enclosed.
Application for the post of__________________________category__________________
(iv)Candidates in Govt. Service will submit NOC from their employer along with their application. 1. Name ____________________________________
(v) The Candidates selected on appointment will be governed by the provisions of the New 2. Father’s Name_____________________________
Pension Scheme as introduced by the Govt. of India w.e.f 01 Jan 2004. 3. Permanent Address_________________________
(vi)The period of experience shall be counted with effect from the date of acquiring the educa- 4. Address for correspondence_________________
tional qualifications. appropriate licence and full time experience. 5. Post applied for____________________________
(vii) The applicant should enclose one additional stamp size photoi along with the application. 6. Caste/Category____________________________
(viii) The applicant should submit self-addressed envelope duly stamped of Rs 5/- along with 7. Date of Birth_______________________________
application, Date of exam/interview etc. will be intimated by post in the saif envelope. 8. Nationality _________________________________
(ix) Application should, be sent to The Commander-in-Chief, (for SSO(Civ) Headquarters, Andaman 9. Education qualification_______________________
& Nicobar Command, Po-Haddo, Port Blair-744102, Andaman & Nicobar Islands, so as to reach (a) Academic _________________________________
on or before 20 Dec. 10 by 1400hrs. Envelope containing the application should be super- (b) Tec hnical__________________________________
scribed by Application for the post of______________for Static Workshop EME, Port Blair and 10. Experience________________________________
Category___________Advt. No. 02/2010. (a) Name of Employer (if any)____________________
(x)Late/incomplete application shall be rejected and no correspondence in this regard will be (b) Designation of the post_______________________
entertained. Place:
(xi)The vacancies shown above are provisional and may vary. The vacancies may be reduced/ Date: (Signature of the candidate)
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 6
CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN HOMOEOPATHY DISTRICT RURA L DEVELOPMENT AGENCY, ANGUL Wanted Part Time Teacher
Ref : Rec ruitment for the posts of APD (Training), APD Post-PGT-English(M.A. Eng.),
Under Department of AYUSH, Ministry of Health & FW, Govt. of India, (Credit) and APD (Schemes) on contractual basis, advertise- Mar ks : 50% and abov e,
61-65 Institutional Area, Opp.D.Block, Janakpuri, New Delhi-110058 ment No. 2856 dt. 01.10.2010 (Published on 02.10.2010) This is Post-Spoken English(B.A.
3.Resear ch officer (Homoeopathy) - 05 posts (General-2, OBC-2, PH-1) (Group 'A') Pay for the information of all the applicants of the APD (Training), with Englis h), Professional
Band- Rs. 15,600-39,100 + 5,400. Place of posting will be decided at the time of posting. Age : 40 years and APD (Credit) and APD (Schemes) for DRDA, Angul, that a pre- Qualification:Degree/Diploma
below. Qualifications: Essential:(1) Degree in Homoeopathy from a recognized Statutory Board/Council/University liminary sc rutiny of their application have been done by the in spoken english, marks: 50
included in the second schedule to Homoeopathy central Council Act 1973. 2) 04 years professional experience DRDA. They can view their status and register their comments % and above.
after obtaining Degree out of which 02 years in Research/ recognized Institute/College/University. 3) Enrolment if any onli ne by logging on to the websi te Kendriya V idyalaya
in the Central Register of CCH or State Register of Knowledge of English & Hindi is essential. Desirable: (www.orissapanchayat. gov.in). The last date for receiving of Sambalp ur, At/P o- Baraip ali,
Science at Higher Secondary or Intermediate level. (OR) Homoeopathy from a recognized statutory Board/ objections from candidates is 17th November 2010. Objections Dist- Sambalpu r, Ap ply
Council/University included in the second schedule to Homoeopathy Council Act, 1973. 2) Enrolment on the received through any other mode or after due date shall not be along wit h ph oto copies of
marksheet s and certif icat es
Central Register of CCH or State Register of Homoeopathy. 3) Knowledge of English & Hindi is essential. entertained. Project Director DRDA, Angul by 20.11.2010.
4.L aboratory Technician-02 post (Group’C’) (General-1, OBC-1) pay band R s. 5,200-20,200 + Grade pay Rs.
2,400, Place of p resent posting: Ag art ala(T ripu ra), Siliguri (West Be ngal), Age-25 years and below.
Qualification:Essential: 1.Higher Secondary with Science Group or its equivalent 2. Diploma in Medical laboratory
Technology of not less than tw o years duration from a recognized Institution, Desirablre:Five years experience
HÝçÉæ
HÝç Éæ AœÿëŸ †ÿ ¯ÿSö DŸßœÿ Óþ¯ÿæß œÿç
œÿçSþ
S þ àÿç…
in Laboratory Technology in a Laboratory of recognized Hospital/Institution. (OBCF DCC) Lÿ´ æ sö ÀÀÿÿ œÿó-F/6, ßë œ ÿç ssúú - 5, µÿë ¯ ÿ{
ÿ{œÿÉ´
œÿÉ´ À ÿ-
ÿ-751
ÿ-7751001,
001, {üÿæœÿ
51001, { üÿæœÿ F¯ÿó
5.L ower Divisio n Clerk-05 Posts (Group’C’) (General-2, ST-1, OBC-2, pay band Rs. 5,200-20,200+Grade pay
Rs. 1,900, Place of present posting, Guwahati, Agartala, Jaipur, New Delhi, Kottayam, Age-25years and below. üÿæOÿ œÿó-
œÿó-06
06
06774- 744--23
239
23 910 10661 1
Qualification:Essential:1.Matric or equivalent 2. Ability to type at the rate of 30w.p.m. in English/Hindi as
evidenced by test.
fæ†ÿêß ÓóQ¿æàÿWë A$ö DŸßœÿ œÿç Sþ œÿíAæ’ÿç àÿÈ ê (NMDFC) F¯ÿó HÝçÉæ Aœÿë Ÿ†ÿ ¯ÿSö H A$ö H
6.Ju nior Stenog rap her-01post(Grade ‘D’) (Unreserved-leave vacancy) Inititally it will be for 45days which DŸßœÿ Óþ¯ÿæß œÿçSþ (OBCFDCC) {¾æS¿ ÓóQ¿æàÿWë Óó¨÷’ÿæß (Minority) ¨÷æ$ö ê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿvÿæÀÿë
may likely be extended on need basis. Pay band Rs. 5,200-20,200+Grade Pay Rs. 2,400, Pllace of posting-
New D elhi Age: 25 years and below. Qualification: Essential:1.Matric or equivalent, 2. Ability to write 80wpm in
œÿçþ§ dAþæÓç Aæ †ÿæàÿçþ Lÿæ¾ö¿ Lÿ÷þ œÿçþ{;ÿ œÿç þ§ {Àÿ D{àÿâQ $#¯ÿæ üÿþö{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷Àÿ œÿL ÿàÿ
shorthand(English) and 40wpm in English Typewriting, Desirable: 1. A degree of a recognized University, ÓÜÿç †ÿ ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æ œÿ LÿÀÿë d;ÿç> F$# œÿçþ {;ÿ {Lÿò ~Óç {’ÿß {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç ¯ÿ œÿæÜÿ], ¨Àÿ;ÿë †ÿæ àÿç þ
2.Previous experience as a Stenographer in a Government/Commercial Undertaking/Semi Government/Institute
of repute. {œÿD$#¯ÿæ ¨÷ æ$ö ê/¨÷æ$# öœÿêþæœÿZÿë þæÓçLÿ 500/- sZÿæ {àÿQ æF ÜÿçÓæ¯ÿ{Àÿ dAþæÓ ¨æBô {þæs 3,000/
7.Co ok -01 po st (Group ‘D ’), (OBC) pay b and R s. 5,20 0-2 0,200 +Grad e pay of Rs. 1 ,800, place of - sZÿæ ¯ÿõˆÿç (Stipend) {’ÿ¯ ÿæÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ (Central Institu te of Plastic En gineering & Techno logy
posting:Kottayam (Kerala) Age-25 years and below, Qualification:Essential:Ability to read and write 2. Previous
experience in a recognized Hospital or nursing Institution as a Cook. (CIPET )) þ{oÉ´ Àÿ ÉçÅ ÿæoÁÿ, µÿë ¯ÿ{œÿÉ´ Àÿ þæšþ{Àÿ LÿÀÿæ¾æBdç >
8.L aboratory A ttend ant-03 posts:(Group ‘D’) (Genral-1, OBC-1, SC -1) Pay band Rs.5,200-20,200+Grade pay Sl.No . Name of th e Cou rse Candid ate Duration
Rs. 1,800. Place of posting:Noida(U.P.) Age: 25 years and below, Qualification:Essential: 1. Matriculation of
equivalent with science 2. Previous experience in a Laboratory of repute. 1 2 3 4
1 Electrical Maintenan ce 30 6months
9. Pharmacy Assistant-01 post(Group’C’)(OBC-1) Pay band Rs.5,200-20,200+ Grade pay Rs 1,900 Place of
& House Wiring
posting, Lucknow. Age: 25 years and below. Qualification : Essential : 1. Matric or equivalent 2. 03 years
2 Weldin g & Fab ricatio n 30 6months
experience of dispensing the Homoeopathic drugs in a recognized Homoeopathic H ospital/Institute/Dispensary
Techn olog y
managed by Govt./Semi Government or Autonomous Bodies.
3 Plastic Pro cessing Opertor 30 6months
FOOT NOTES:
I) Qualification(s) relaxable at the discretion of the Council in the case of candidate otherwise well qualified,
ii) Qualification(s) regarding experience relaxable at the discretion of the Council in case of candidates belonging
¨÷ ææ$ö
$ö ê /¨÷ ææ$#
$# ç ö œÿêZÿÀÿ {¾æS¿†ÿæ
{¾æ
{¾æS¿†ÿæ:
S¿†ÿæ::
to SC/ST, if at any stage of the selection, the Council is of the opinion that sufficient number of candidates (Lÿ) ¨÷æ$ö ê/¨÷æ $# öœÿê ÓóQ¿æàÿWë(Minority ) Óó¨÷ ’ÿæßÀÿ {ÜÿæB$# {¯ÿ >
from these communities are not likely to be available to fit up the vacancies reserved for them. (Q) ¯ÿæÌ}Lÿ Aæß S÷æþæoÁÿ ¨æBô Ó{¯ÿö æaÿ s. 40,000/- H ÓÜÿÀÿæoÁÿ ¨æBô Ó{¯ÿöæaÿ s 55,000/
ii) Age relaxable for Govt./ Public undertaking employees, Ex-servicemen and other categories of persons in
accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time. -sZÿæÀÿë D–ÿö {ÜÿæBœÿ$#¯ÿ >
GENERAL CONDITIONS:
1. Self attested copies of educational qualifications, experience, age, caste certificate etc. should be attached
(S)¨÷æ$ö ê/¨÷æ$ö êœÿê Aœÿë¿ œÿ(þæs÷ç Lÿ) ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿæB$#{¯ÿ>
with the application along w ith two recent passport size photographs. Original certificates are required to be (W)¨÷æ$ö ê/¨÷æ $ö êœÿêZÿÀÿ ¯ÿßÓ 18Àÿë 35¯ÿÌö þš{Àÿ {ÜÿæB$#¯ ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
produced at the time of interview.
2. N ew Pension Scheme of the Council will be applicable.
(Yÿ) ¨÷ æ$öê/¨÷ æ$#ö œÿê µÿë ¯ÿ{œÿÉ´ Àÿ{Àÿ œÿç f Qaÿö{Àÿ ÀÿÜÿç ¯ÿæ H QæB¯ÿæ Àÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ LÿÀÿç {¯ÿ>
3. The number of vacancies and places of posting as shown against each post may vary subject to requirement
at the stage of final selection.
Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¯ ÿæÀÿ ¨÷
¨÷~æÁÿê:
~æÁÿê:
4. The candidates selected for appointment against the posts mentioned above are liable to transfer any where 1.œÿçþ §{Àÿ ¨÷ ’ÿˆÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷(Format) {Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç ¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ, FÜÿæ üÿ{sæLÿ¨ ç Lÿç ºæ
in India and the individual selected against the above vacancies will be posted in any of the Institutes/Units/
Headquarters office of the Council.
sæB¨ Lÿ¨ç fÀÿçAæ{Àÿ LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ>
5.T he applications for the posts mentioned from Sl.N o. 03 and 6, in the prescribed format duly completed in all 2.Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿç †ÿ Éçä æS†ÿ {¾æS¿†ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ H ¯ÿßÓ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ Àÿ Aæ{s{Îxÿ œÿLÿàÿ
respects, should reach to Director General, Central Council for Research in Homoeopathy, 61-65, Institutional ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ >
Area, Opposite D- Block,Janakpuri, New Delhi-110058
6. Application for the vacancies from SI.No.4,5,7, to 09 are to be submitted to the Officer Incharge of the 3.Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿç †ÿ Aæ{s{Îxÿ ¨æÓú{¨æsö ÓæBfú üÿ{sæ Óó¾ëN ÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ>
respective Institutes/ Units as indicated below. 4.Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ¨Àÿç`ÿæÁÿœÿæ œÿç{”öÉLÿ, HÝç Éæ Aœÿ럆ÿ¯ÿSö A$ö H DŸßœÿ Óþ¯ÿæß œÿçSþ àÿç þç{sxÿ,
i) For the posts at Kottayam The Deputy Director incharge, Central Research Institute for Lÿ´ æsöÀ ÿ œÿó-F/6, ßëœÿç sú -5,(Near Rajiv Bhawan) µÿë ¯ÿ{œÿÉ´ Àÿ-751001 vÿç Lÿ~æ{Àÿ †ÿæ
Homoeopathy, Sachivothamapuram P.O.-Kottayam-686532(Kerala)
ii) For the posts at Noida The Deputy Director incharge, Central Research Institute for
25.11.2010ÀÿçQ Óë ™æ ¨Üÿo#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
Homoeopathy, A-1/1,Sector-24, Noida-201301(U.P.) 5.Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ xÿæLÿ {¾æ{S ¨vÿæ¾æB¨æÀÿç ¯ÿ Lÿç ºæ œÿç Sþ Lÿæ¾ö¿ æÁÿß{Àÿ Óç ™æÓÁÿQ ’ÿæQàÿ
iii) For the post at Silliguri The Assistant Director Incharge, Clinical Research Unit LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç ¯ÿ >
(Homoeopathy), Netaji Subash Road, Subhashapally, Silliguri- 6. œÿç•ö æÀÿç †ÿ ÓþßÓêþæ ¨{Àÿ þç Áÿç$#¯ ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Ü ÿ~ LÿÀÿæ ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] >
734401 (West Bengal)
iv) For the post at Agartala The Assistant Director Incharge, Clinical Research Unit
7.¨÷ æ$öê/¨÷ æ$öêœÿê {ÓþæœÿZÿÀ ÿ fæ†ÿçS†ÿ ¨÷þ æ~¨†ÿ÷ (Non Judicial Stamp paper {À) affidavit
(Homoeopathy), 1/4,Main Road, Colonel Chowmuhani, Krishna þæšþ{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ ÿ>
Nagar, P.O.-Agartala-799001(Tripura) 8.¨÷ æ$öê/¨÷ æ$#ö œÿê {ÓþæœÿZÿÀÿ ¨æÀÿç ¯ÿæÀÿç Lÿ AæßÀÿ ¨÷þ æ~¨†ÿ÷ (Non Judicial Stamp paper {À)
v) For the post at Guwahati The Assistant Director Incharge, Regional Research Homoeopathy), affidavit þæšþ{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{ ¯ ÿ>
Rabha Bhawan,Khalipara, Odel Bakara,Guwahati-781034(Assam)
vi) For the post at Jaipur The Project Officer, Regional Research Institute(Homoeopathy),
9. œÿçþ§ Ó´æäÀÿLÿæÀÿêZÿÀÿ {¾{Lÿò~Óç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ œÿæLÿ`ÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ A™#LÿæÀÿ ÀÿÜÿç dç F¯ÿó {Ó$# ¨æBô
Dr. M.P.K. Rajasthan Homoeopathic Medical College & Hospital, {Ó {Lÿò~Óç Lÿæ Àÿ~ ’ÿÉö æB¯ÿæLÿë ¯ÿæš œÿëÜ ÿô; ÿç >
Station Road, Jaipur-302006 (Rajasthan) 10.¨÷æ$ö ê/¨÷æ $öêœÿêþæ{œÿ †ÿæ 30.11.2010 Àÿç Q{Àÿ (OBCFDCC) Àÿ D¨Àÿ¯ÿ‚ÿ}†ÿ vÿçL ÿ~æ{Àÿ
vii)For the post at Lucknow Project Officer, Homoeopathic Drug Research Institute,1-Viraj ÓLÿæÁÿ W 11 Óþß{Àÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ ¨æBô ¨Üÿo#¯ ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ>
Khand, Gomti nagar, Lucknow-226010(U.P.)
Last date for the receip t o f app lications, b y the respective Offices as m en tion ed above, is 30-11-2010.
Aœÿ¿æœÿ¿ Óí `ÿœ ÿæ :
The applicatio n received after the last date OR with incomp lete in formation will b e su mmarily rejected. Lÿ.†ÿæàÿçþ Qaÿö fæ†ÿêß ÓóQ¿æàÿWë A$ö DŸßœÿ œÿç Sþ (NMDFC) œÿíAæ’ÿçà ÿâêÀ ¯ÿÜÿœÿ LÿÀÿç {¯ÿ>
7. Application format can also be downloaded from Council's website www.ccrhindia.org. The completed Q.FÜÿç †ÿæàÿç þ Lÿæ¾ö ¿ þ{oÉ´ Àÿ Éç ÅÿæoÁÿ, µÿë ¯ÿ{œÿÉ´ Àÿ(Central Institute of Plastic Engineer-
application forms should be sent by Registered post/Speed post to the respective addresses as given in SI. 5
& 6 of General conditions. The candidates should mention"Application for the post of..........." in bold letters on ing & Technology(CIPET)) þæšþ{Àÿ AœÿëÏç †ÿ {Üÿ¯ÿ >
top of the envelope.
8. In case the number of candidates is more, proportionate to the number of vacancies, candidates may be
Ó´ ææ/-¨
æ/-¨Àÿç
/-¨Àÿç
Àÿç ``ÿæÁÿœÿæ
ÿæ Áÿœÿæ œÿç {{”ö
ÿæÁÿœÿæ ”ö É Lÿ
short listed on the basis of qualification/experience/written test, to be decided by the Competent Authority.
Selection of the candidates shall be made on the basis of their performance in Written Test or Interview or both. Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷
¨†ÿ÷Àÿ
À ÿ œÿþëœÿæ
œÿþëœ ÿæ
9. Persons already in service must submit his/her application, through the Employer, with "No Objection
Certificate". However, an advance copy of the application along with the documents can be submitted. The
Lÿ÷ þç Lÿ œÿºÀÿ............................... †ÿæÀÿç Q.....................................
Original application through the Employer should reach the respective In-charges mentioned at SI. No. 5 & (AüÿçÓ ’ÿ´æÀÿæ ¨íÀÿ~ œÿç þ{;ÿ)
6 under General Conditions before the closing date, failing which the application will be rejected.
10. The competent authority reserves the right to extend the closing date for receipt of applications and also 1.¨÷ æ$öê/¨÷æ$ö êœÿêZÿ œÿæþ: 2.¨ç †ÿæZÿ œÿæþ:
reserves the right to postpone/cancel the recruitment exercise for any/all posts in any stage. 3.vÿç Lÿ~æ H {üÿæœÿ œÿºÀÿ: 4.fœÿ½†ÿæÀÿç Q:
11.NoTA/DA will be admissible for attending written test/lnterview.
12. Maximum age limit in respect of the post specified will be counted as on 01 -11 - 2010. 5. ¯ÿßÓ : ¯ÿÌö þæÓ ’ÿç œÿ 6.fæ†ÿç /™þö :(¨÷ þæ~ ¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ)
13. The date, time, venue of the written test/interview will be intimated to the candidates by the respective
Incharge of the Institutes/Units/Headquarters office. 7.{LÿDô {s÷ xÿ(Trade) œÿç þ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿÿœÿ LÿÀÿëd;ÿç>
14. One self addressed envelope (11x5 cm) affixing postal stamps w orth Rs.25/- along with the duly filled in 8.¯ÿæÌ} Lÿ ¨æÀÿç¯ÿæÀÿçLÿ Aæß:-(¨÷þæ~ ¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ LÿÀÿç {¯ÿ)
application, should accompany the application separately.
15. The jurisdiction for all legal matters for this recruitment will be New D elhi and legal cases filed (if any) in other (Lÿ) þëô œÿçf Qaÿö{Àÿ µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ{Àÿ ÀÿÜÿç ¯ÿæ H QæB¯ÿæÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ LÿÀÿç¯ ÿç>
courts will not be maintainable.
16. Council will not be held responsible for any postal delay during correspondence between the Council and
(Q) D¨{ÀÿæNÿ ÓþÖ †ÿ$ ¿ Ó†ÿ¿ A{s, {Lÿò~ Óç †ÿø sç¨í‚ÿö, þç $¿æ Lÿçºæ ¯ÿçµÿ÷æ;ÿçLÿÀÿ †ÿ$¿Àÿ ¨÷þ æ~ þçÁÿç{àÿ {þæÀÿ
candidates. Aæ{¯ÿ’ÿœ ÿ¨†ÿ÷ œÿæLÿ`ÿ {ÜÿæB¾ç¯ÿ> F¯ÿó F$#¨æBô þëô (OB CFDCC) Lÿˆÿöõ¨äZÿë ’ÿæßê LÿÀÿç¯ÿç œÿæÜÿ]>
17. Canvassing In any from will lead to disqualification of the concerned candidate.
Accountant (IA) For Director General †ÿæÀÿçQ : ¨÷ æ$öê/¨÷æ$ö êœÿêZÿÀÿ Ó´ æäÀÿ
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 7
WALK-IN-INTERVIEW CENTRAL MECHANICAL ENGINEERING
Ca ndida tes po ssessin g d egree in MFSc/MSc in Zoo lo gy/MS c in Fish erie s/Ma rine Biology/L ife
Sciences/Enviro nmen tal Scie nces, below 35 yrs, are invited f or walk in intervie w schedu le d to be
RESEARCH INSTITUTE
h eld on 25 .11.20 10 (Thu rsda y) b etween 3.0 0 P.M. to 5.00 P.M. in the chamber o f Dean of Re- (Council of Scientific & Industrial Research)
search, OUAT, Bhu baneswar-3, Od isha for filling of one p osition of Junior Re sea rch Fellow in t he M.G. Avenue, Durgapur-713209, Website:w ww.cmeri.res.in
Project "Diversity and conserva tion of Fishery Resources of the Pilasalu nki River at Phulbani Distt., Advertisement No. 04/2010
"fu nde d b y Scien ce a nd Techn ology De partment , Go vt. of Orissa, pu re ly on con tract basis o n
p ayme nt of Rs. 800 0/- per mon th only for t he project pe rio d. Prefe re nce sha ll be given to th e (WALK-IN-INTERVIEW)
can didat es ha vin g research e xperience in Fish biolog y, Fish, diversity and conservation . Cand i- The Central Mechanical Engineering Research Institute is the apex R&D institute for me-
da tes shou ld p rodu ce certif icates and m arks sh eets in o riginal alon g with attested xerox co pie s. No
chanical engineering under the aegis of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
TA/ DA shall be paid to the ca ndidat es for atte nding in terview. PR IN CIPAL INVESTIGATOR
which is an Autonomous Body under the Government of India. A Walk-in-interview will be
conducted in the Committee Room of CMERI, Durgapur at the above address on 18th and 19th
IWÿògû @^êi ìPúZ RûZò I @^êi ìPúZ R^RûZò C^Üd^ @[ð icaûd November, 2010 to select candidates for engagement as 'CSIR"s GATE qualified Junior Re-
s earch Fellowship (JRF-GATE) for Engineering Graduates'. The interested candidates may
^òMc fòcòùUW (OSFDC), fêAiþ ùeûWÿ, bêaù^gße -751014 appear before the Selection Committee with all their original certificates/mark sheets with an
attested photo copy of each of it as per the date and time given below.
@ûùa\^e ùgh ZûeòL 30.11.2010 Education Qualification: B-E/BJech. in Mechanical Engineering with valid GATE score. Va-
PkòZ ahð 2010-11 RûZúd i`ûA KcðPûe ú @[ð C^Üd^ ^òMc (NSKFDC) e cò@û\ò EY Reò@ûùe cant positions-05, Date of interview-18.11.2010, Reporting time for interview-9.00AM to 10.30AM,
IWÿògû @^êi ìPúZ RûZò I @^êiìPúZ R^RûZò C^Ü d^ @[ð icaûd ^òMc fòcòù UW (OSFDC) i`ûA KcðPûeú Age limit-28 years which is relaxable up to 5 years in case of candidate belonging to SC/ST/
aýqò aòùghuê Z[û ùicû^ue 10 RYò@ û ibý[ôaû Êdõ ijûdK ùMûÂò (S.H.G.) u _ûAñ aò b^ OBC Women and Physically Handicapped as per rules., Stipend-Rs. 12,000/- plus HRA as per
ò Ü rules. B.E/B.Tech.in Electronics with valid GATE score.-04, 18.11.2010. 9.00 to 10.30 AM- do-,
@ûdKûe ú _âKÌ ^òcù« \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûC@Qò ö Gjò _âKÌMêW K ÿò ^ûc ^òcÜùe _â\ˆÿ KeûMfûö do, do B.E./B.Tech. in Computer Science & Engineering with valid GATE score, 03, 19.11.2010.
_âKÌe ^ûc (fl Uuûùe) do, do, do. Eligible outstation candidates will be paid to and fro 2nd Class Rail / Bus fare for
Term Lo an cò@û\ò EY _âKÌe ^ûc GKKe cìf ý aýqòMZ attending the interview as per rules. For detail advertisement, the interested candidates may log
ùZReûZò ù\ûKû^ 1.00 on to the Institute website: www.cmeri.res.ln - CAREERàJOBS AVAILABLE
fêMû I ù_ûhûK ù\ûKû^ 1.50 Advt. No. 04/2010 A dministrative Officer
cjò kû icé¡ò ù~ûR^û (Mahila KZû Zò@ ûeò C_KeY, aòdêUò
Samridhi Yojana) (ùKak _ûfðe ùMû_ûk^, SûWÿê I `ò^ ûAf SHRI JAGANNATH SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA: SHRIVIHAR
cjòkûcû^u _ûAñ) Zò@ûeò ]ûZê I _[eùe Zò@ûeò Kûc PURI-752003, ODISHA
The University is seeking highly qualified dedicated and academically productive persons for
jÉgòÌ I KûV Zò@ûeò Kûc 0.25 aýqòMZ/
the following posts on contractual basis for the XIth plan period. The monthly remuneration &
ùMûÂúMZ EY number of post to be filled up is given on the table below.
@ûùa\^Kûeúu WKêùcù+ i^ _ûAñ ~ûõP ZûfòKû (Check list for documentation) SI. No. Name o f No. of Post Remuneratio n p er
th e Po st m onth (F ixed )
(1) @ûùa\^Kûeú aýqò aòù gh/Êdõ ijûdK ùMûÂú (10 RYò@û) i`ûA KcðPûeú aMðe ùjûA[ôù aö 1. Lecturer in Dharmashastra o n co ntractual basis 01 Rs.10,000/-.
(2) Êdõ ijûdK ùMûÂú @^êý ^ 6 cûie ùjûA[ôa Gaõ ùicû^ue aýûu @ûKûC+ + [ôaû @ûagýKö 2. Lecturer in Jyotirvigyan on co ntractual basis 01 Rs. 10,000/-
(3) @ûùa\^Kûeúue ùcûU aûhòK ð _ûeòaûeòK @ûd MâûcûõPk _ûAñ iùaðûy U 40,000/- I ijeûPõk 3. Lecturer in Sarvadarshan on contractual b asis 01 Rs. 10.000/-
4. Lecturer in Veda on con tractual b asis 01 Rs. 10.000/-
_ûAñ iùaðûy U. 55,000/- Uuû bò Zùe ùjûA[ôaû @ûagýK (PkòZ ahðú aûhòðK @ûde _âcûY_Zâ)
5. Lecturer in Vyakaran a on con tractual b asis 01 Rs, 10.000/-
(4) @ùUûeòKèû WòùRf _ûAñ @ûùa\^ Keê [ôaû aýqòue C_~êq MûWÿò Pûk^û fûAùi^è [ô aû Reêeúö 6. System Analyst 01 Rs. 12.000/-
(5) @ûùa\^Kûeúue adi 30.9.2010 iê ¡û 18ahð eê Kc Kò´û 50ahðeê @]ôK ùjûA^[ôaö 7. Programmer 02 Rs. 10.000/-
(6) @ûùa\^Kûeú @^ý ùKøYiò ieKûeú iõiÚû Kò´û aýûuVûeê EY Keò^[ôù aö ùi[ô_ûAñ ùicû^uê 8. Co mputer Operator 01 Rs. 6.000/-
ù^û Wêý iûUòð`ùò KU iÚû^úd aýûuVûeê @ûYòùaö 9. Technical Assistan t 04 Rs. 6,000/-
10. Director, CARS 01 Rs.15,000/-
(7) cù^û^úZ @ûùa\^Kûeú EY cõRêe _ûAñ a§K I Mýûùe+ +ò ù\aû ^òcù« _âÉêZ [ôùaö ùi[ô_ûAñ
ùicû^ue ^òRÊ iµ ˆÿòe (Ne I RcòaûWÿò) _Uû ^Kf ù\aûKê _Wÿa ò ö Presc ribed application forms can be had on pay ment of a non refundable fee Of Rs. 100/-
(Rupees One hundred) only in shape of Bank Draft to be drawn in favour of Comptroller of
(8) Gjò iµˆÿò e A^K´âû^i iûUò` ð òù KU (Encumbrance Certificate ) Registr ation Author ity Finance, Shri Jagannath Sanskrit Vishvavidyalaya, Shri Vihar, Puri payable at S.B.I. Main Branch,
u\ßûeû _â\ˆÿ ùjûA[ôaö Puri. Filled & completed applications with all required documents & experience certificate, if any
(9) Gjò iµ ˆÿòe cìf ý ^ò ¡ûð eY _âcûY _Zâ (Valuation Certificate) Zjiòf\ûeu \ßûeû _â \ˆÿ ùjûA[ôaö should reach before the undersigned within 10 days from the date of Publication of this Adver-
tisement. Registrar
(10) gòlûMZ ù~ûMýZû ijòZ R^à ZûeòLe _âcûY_Zâö
(11) EY @ûùa\^Kûeúu I Mýûùe+ +ÿ eu PûùeûUò _ûiþù_ûUð `ùUû(ùMùRùUW @`òieu \ßûeû
Department of Post s, India
@^ê ùcû\^)
Minist ry of Communications
(12)Mýûùe+ + eu EY_eòùgû] Keòaû lcZûe _âcûY_Zâ Zjiòf \ûeu \ßûeû _â\ˆÿ ùjûA[ôaö Office of the Chief Post master General,
(13) jòZû]ôKûeúu ^òRÊ ù\d ù\aûKê _Wÿa ò ö Orissa Circle, Bhubaneswar - 751 001
(14) GMâ òùc+ + Keòaû icdùe ^òcÜfò LôZ iˆÿðûakúMêW ÿòKê @^ê¤ û^ ù\ùaö ADVERTISEMENT
(K)EY @ûùa\^Kûeú EY _eòù gû] Keòaû _ìað eê ~\ò céZêýaeY Ke«ò ùZùa Zûu Cˆÿ ˆÿeû]ôKûeú Gjò No. RE/6-12/2010(Part-ll) Dated at Bhubaneswar the 8th November, 2010.
EY _eòù gû] Keòaû _ûAñ aû¤ ùjùaö (L) EY @ûùa\^Kûeú ~\ò EY _eòùgû] ^Keòù a ùZùa RECRUITMENT FOR POSTAL ASSISTANTS/SORTING ASSISTANTS BY DIRECT
Zûjû ^òMce OPDR Act \ßûeû EY @û\ûd Keû~òaö RECRUITMENT OF OPEN MARKET CANDIDATES PERTAINING TO THE YEAR 2009
(15)EY_ûAaû _ûAñ cù^û^úZ ùjùf cûiòK/Zâùdûcûiò K KòÉòùe cìk I iê] _eòùgû] Keòùaö & 2010 IN ORISSA POSTAL CIRCLE.
AzêK _âû[ðú iû]ûKûMRùe Zùk \ò@ û~ûA[ôaû \eLûÉ `cð ijò Z @ûagýK _âcûY_Zâ Zû 30.11.2010 Applications in the prescribed format are invited from intending candidates for recruitment to the
posts of 65 Postal Assistants in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay Rs. 2400 per
eòL iê¡û _âù ZýK Ròf äûe Ròfäû cwk @]ôKûeú Z[û Ròfûä _eòPûkK I.Giþ.G`þ.Wò.iò.e gûLû Kû~ðý ûkdùe month.
\ûLf Keòù aö ^ò¡ðûeòZ Zûeò L _ùe \ûLf ùjûA[ôaû @ûùa\^_Zâ aòPûeKê ^ò@û~òa ^ûjòñö @iõ_ì‰ð 2. The prospectus containing the eligibility conditions such as age, qualifications etc., recruitment
\eLûÉ ^ûKP ùjûA~òaö procedures, prescribed application form and details about number of vacancies to be filled in and
Êû/- _eòPûk^û ^òùŸðgK the officer to whom applications are to be addressed can be obtained from all the Head Post
Offices and important Sub Post Offices/Mukhya Dak Ghar of Orissa Postal Circle on payment of
@ûùa\^ Keòaûe `cð prescribed fee of Rs. 25/- (Rupees twenty five) only by cash at the concerned Post Offic e
Pho to counter.
3. Applications duly completed in all respects along with attested legible photocopies of the
_âû[ðú ùKCñ _âKÌ ^òcù« @ûùa\^ KeêQ «ò:........................ certificates/mark sheets, two recent passport size photographs etc. should be submitted by
(1) _âû[ðúu ^ûc/Êdõ ijûdK ùMûÂúe ^ûc (2) _òZû aû Êûcúu ^ûc / iõ_û\Ku ^ûc (ùMûÂú EY Registered Post or Speed Post only, so as to be received by the Officer concerned on or before
_ûAñ) (3) _âû[ðúu iÚûdú VòKYû (4) aˆÿðcû^ VòKYû (5) _âû[ðúu gòlûMZ ù~ûMýZû (6) @ùUûeòKèû 08.12.2010.
_ûAñ @ûùa\^ Keò[a ô û aýqòue C_~êq MûWÿò Pûk^û fûAùi^ie _âcûY_Zâ iõfMÜ KeòaûKê ùja (7) 4. The advertisement is being issued in continuation of the earlier dated 20-8-2010 & Addendum
dated 18-9-2010.
_âû[ðúu aûhòðK _ûeòaûeòK @ûd (2009-10 ahðe BPL Card Kò´û Zjiòf\ûeu \ß ûe û _â\ˆÿ _â cûY 5. The advertisement is in respect of such divisions where earlier not even a single vacancy'
_Zâ iõfMÜ KeòaûKê ùjaö (8) Êdõ ijûdK ùMûÂúe icÉ _âcûY _Zâ iõfMÜ KeòaûKê ùja (9) was available for filling up by SC/ST/OBC hence was not notified calling for applications but in the
adie _âcûY_Zâ iõfMÜ KeòaûKê ùjaö meantime vacancies reserved for SC/ST/OBC have became available in those divisions during
the current year itself for which applications are invited.
cêñ ùNûhYû KeêQ ò ù~, C_ùeûq icÉ Z[ý iZý @ùUö baò hýZùe ùKøYiò Z[ý cò[ ýû _âcûYò Z ùjùf 6. Applicants can also download the application form, prospectus and vacancy position chat
cêñ \ŠòZ ùjaòö _âû[ðúu Êûle from the Department's website at www.indiapost.gov.in and credit Rs.25/- towards c ost of
_âcûY _Zâ application form under UCR at any Post Office. The receipt given by the Post Office should be
attac hed with the application. Downloaded applic ation without UCR rec eipt will be rejected.
(iÚ û^úd ùMûÂú C^Üd^ @]ôKûeú aû N.A.C./Municipality Kû~ðý^òaðûjú @]ôKûeúu \ßûeû _â\û^ Applications wrongly addressed or received after due date and applications without required
Keû~òa) certificates/mark sheet and incomplete in any respect will be rejected and no correspondence in
GZ\ßûeû cêñ ùNûhYû KeêQò Kò- this regard will be entertained.
(A.K.Ganguly) Asst. Director (Recruitment)
(1) \eLûÉKûeú gâú/gâú cZú......................RùY i`ûA KcðPûeú @U«òö For Chief Postmaster General
ùMûÂú ^òaðûjú @]ôKûeú/Kû~ðý^òaðûjú @]ôKûeú, @]ôKûeúu \ÉLZ I iòf Orissa Circle, Bhubaneswar-1
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 8
iõ_û\Kúd cìˆÿ} Kkû ùlZâùe ùeûRMûee @aie
ˆÿ}Kkû
iaê _âûPú^ ibýZûùe cì•òð ùKûiðe icd iúcû ùjCQò
K kûK ê aò ù gh c jZß 4ahð ^ò ¡ ðû eòZ ùiA Vò
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ \ò @ û~ûC [ôf ûö bûhû ùK ak GcG`þGe icd ùjCQò 2ahðö
GK cû¤c ^êù jñ, cìˆÿòð Zò@ ûeò ù~ûMýZû-aòG`þG cìˆÿòð Kkûùe
flý c¤ GK Kkû eìù _ @û\òc ~êMeê
_ eò MYò Z ùjûA@ûiê Q òö cì • òð
_âù ag _ûAñ QûZâcû^u _ûLùe
10+2 aû Zûe icK le
lYbwêe fûk iû I Zûe Zé¯ò @ûce flý ùjûA^_ûùeö ~ûjû Gùa aûÉaùe @ûMûcú @ù^K _úXÿòKê ^êý ^Zc ùg÷lòK ù~ûMýZû ejòaû
@Qò, @ûC UòK K _ùe ^[ôa; ~ûjûe eõM-eì_ _âZ òcêjˆì ÿöðù e a\kê[ûG; aÉêiÚò Zòùe bfbûaùe @aMZ @^ò aû~ðý ö Gjûe _ â gò lY
~ûjû _ì eY ùjaûeê Zé¯ò, @_ì‰ð ejòa ûe ê @Zé¯òe Mbúe @aiû\ I aòhû\ K eûA aûe K ûc Keò @ ûi êQ òö ù\C[ôaû @]ôKûõg iõiÚû^ùe
ù\A[ûG-Gjòbkò lYbwêe cûdû-ceúPòK û bkò Rúa^e flý Kò_ eò ùa\, C_ ^òh\ Gaõ _ê eûY _âù ag Keòa û _ûAñ 10+2
ùjûA_ûeò aö flý Z iað\û gûgZß - iûa ðKûkòK Gaõ gû« ò\ûdK ùjaû @û\ò ù e cìˆÿòð ^ òcðûY C_ù~ûM
CPòZö ^êý ^ Zc 50 _ âZò gZ ^´e
Gaõ cj•ß aòhdùe aòÉûeò Z ejòaû @ûagýKö
cjû^ i^ÚK MêeêR ò G`þ ^òRe gòhýcû^uê ùMûUòG K[û gêYûC[ôù f- b ûaùe aZûA \ò @ û~ûAQ òö
@ûK ûg ùe CWÿê [ôaû GK _lúKê ^òR Vûeê Kc \ìeùe GK PKcK ]kûùcN aýqò M Z M ê Y- Gùl Zâ ù e
ùaø¡-ùR÷^ Kûk ùjC aû _êYò ùKak ùi jó i`k ùjûA_ûeòa
ù\LûM fûö ùi Pò« û Kfû-cê ñ CWÿ~ ò ûA ùiA ùcNKê ÆÉöK e«ò Kò! Gjû
bûa ò _lúUò ùijò ùcNKê ^òR e flý Keò ^òRe iaê iûc[ðý fMûA ùcø~ðý Mê¯ Gaõ eûR_êZ Kûk,
cûõikZûe \gð^ jê Gö ùiAVò ùfûKcû^ue ùiû _ò iþ @ûAUcþ ~ûjû _ ûL ùe Kkû_â Zò
CWÿòfû, Kò «ê _a^ ijò Z fêPKûk ò ùLkê[ôa û ùcN ùZùa _ìa ðKê ~ûC [ôfû G iaê[ ôùe bf cì ˆÿðò Kûecû^u
bûeZúd cìˆÿòðKkûùe @û¤ûZàòKZû _â Zò @ûKh ð Y aXÿ ê Q ò ö _â ù ZýK iù´\^gúkZû Z ejòQ ò, Zû
Z ùKùa _½òc Kê Gaõ ùKùZùaùk _êY ò ùMûUòG RûMûùe @UKò~ûA Pûjò\û ejò Qòö
ÆÁ eìù _ SfK ê[ ô a û ^ ReKê aMðe ùfûK GMêW ÿòKê ^òRe WâAõ ijòZ ù~ Kò _êeûZ^ Gaõ ^aú^
Nìe òNeì ò PKâa êýj eP^û Keê [ôfûö Qûfò GZòKò ^êù jñ, ùKùa ùi @\égý A Zò j ûi ùe G_ â K ûee
ùKùZK _âcûY ejòQ òö ù~Cñ[ ôeê @ûùiö @ R« û, Gù fûeû, eêc þ ù e iÚ û ^ ù \A Q «ò ö aò P ûe ijò Z bf bûaùe
ùjûA~ûC [ôfû Z ùKùa _âK U ùjC[ôfûö @û_ âûY ùPÁû Keò c¤ _lúUò iûc¬iý c¤ iÚû_òZ Keò^@ò «òö
Zû _~ðý« _joô _ûe òfû^ûjóö Gjò _âdûi Kûk ùe ùi @^êba Kfû ù~ RY û_ù Wÿ ù~ eûRû- ùKûYûKð @û\òe iàûeK ùjC Gjûe G_ eò i Ú ò Z ò ù e GA ù lZ â ù e
ù~Cñ ùcN _Qùe ^òR Rúa^Kê aûR ò fMûA \CWÿêQ,ò Zûjû jVûZþ \fKûG c jûeûRûc ûù^ \ì e - \ì e Rúa« _â cûYö Giaê @ûRò c¤ ùeûRMûee i¸ûa^û aXÿ ò aû GùlZâù e iûeû ùLk ùjCQò
_a^e ]KþK ûù e ^ò½òjÜ ùjûA Mfûö^òRe @Kæû« _â~ZÜe _eòY ûc Êeì_ ù\geêcì ˆÿòð Kûecû^uê aòù gh @ûcK ê ^ òR e _â ûPú^ ʉò ðc Kê ÊûbûaòKö bûa^û Gaõ _âÉêZKeY c¤ùe
_lúUò ù\Lòfû ù~ @ûù e! GVûùe Z KòQ ò aò ^ûjóö Gjò iZýKê ù\Lò eP^û _ûAñ @ûcªòZ Keê [ôù fö ià e Y KeûA \òG ö G jò ùKûið- cìˆ ÿòð Kkûùe baò hýZ Zûkùck eLòaûö
ùijò _lúUò ^òR e bê fKê @^êba Keò_ ûeò fûö Zûe RûMâ Z ùjûA [ôa û Gjò Kkûùe ^ò_êY ùfûKcû^uê KkûK é Zò M ê W ÿ ò K ê ù\Lò a û_ ûA ñ MV^ Keòaû _ûAñ ùKùZ _âKûee @ a ie - G K cì ˆ ÿ ò ð K û e
@«aòùð aK Kjòfû-GjûZ aWÿ bêf ùjûA Mfûö ~\ò flý ^ò¡ûð eY KeòaûKê bf \ec û ù \A _âZòahð fl-fl ùfûK bûeZKê ùKûið Keû~ûC Qòö Wò ù _äû cûeê GMþRò biò ^þ @ûUòðÁ, Mýûùfeú,
_ùWÿ Z ùcNKê ^êùjñ, aeõ _aðZe gòLeKê Keòaò, ~ûjû gûgZß I @^« eûR\eaûeùe eLû~ûC[ô fûö @ûi«òö ^òR ù\gùe ^òcò ðZ cìˆÿòð ù^A cûÁe WòMâú _~ðý « ùKûið WûAùeKÖ e , A ^þ Á ûù fi ^þ
@ùUö Mêeê RòG `þu Gjò ùaû] K[û _âûd @ûc icÉu Rúa ^ùe NUòZ aý ai ûdò K _ l - bûeZ úd Lê a bf cìfýùe aò ù\gùe aòKâò C_f² ejòQ ò ö aýûP òf e @`þ @ûUòÁð , bò RòUò õ @ûUòð Á, @ûUð
ùjûA[ûG ö @ûccû^ u bòZ eê @ù^K lYbwêe aû\f bkò lYbwêe fûk iûKê Keû~ûCQ ò ö Giaê Kê ù \Lò `ûA^ þ @ûUð iþ ù e GjûKê aòhd GùiûiòGi^þ WûAùeKÖ e @ûUð
^òRe flý Keòaûe bâcùe _Wÿò[ûCö ~\ò @« aòðùaKe @ûùfûKùe ù\Lòa û cìˆÿòðKkûe aògß ùe ^ò Re aògòÁ
Z ^òK Uùe @^û\ò I @^« _ecûZûà u e _aðZcûkû c¤ ejòQ,ò ~ûjûKê Rúa^e _ eòP d @Qòö G jûe iað û]ô K aòù \gùe cìˆÿòðMêW K ÿò e aýaiûd eìù _ Pd ^ K eû~ûA _ûùeö i_äûA K^ifùU+ @û\ò eìù_
flý Keòa û \ßûe û iað\û KéZû[ð I ]^ýaû\ e _ûZâ ùjaûe iêù~ûM còk[ò ûGö cê Lý K[û Zûe @û¤ûZàòKZû ijò Z Keê [ ô a û ùfûK cû^ uê bf G[ô ù e aò G` þG Keò aû _ùe Kûc Keò_ûùeö G[ôijòZ ùi Zû
{†ÿ~ë ¾ë¯ÿLÿ/¾ë ¯ÿ†ÿê œÿçf Àÿ Lÿ¿æÀÿçAÀÿ †ÿ$æ `ÿæLÿçÀÿç œÿçþ{;ÿ œÿçf Àÿ àÿä¿ ×çÀÿ LÿÀÿç IZù_âûZ bûaùe RWÿò Zö MâúKþ - bûeZ úd cì • ò ð Kûecû^ ue GcþG `þG c¤ Keû~ûA_ ûùeö ijòZ i´§òZ iõiÚû^ ùe c¤
A¯ÿç`ÿÁÿç†ÿ ÀÿÜÿç ¨ÀÿçÉþ
÷ Lÿ{àÿ œÿçÊ ÿß ÓüÿÁÿ† ÿæ ¨æB¨æÀÿç{¯ÿ > ùeûc û^ c ìˆÿ òð Kkûùe ù~Cñ Vò @ûagýKZû _WÿêQ òö bûeZùe c¤ @]ô Kûõg iõiÚ û ^ùe aò G` þG _âgòlK bûaùe Kûc Keò_ûùeö

`ùe^þiòKþ GKûC+þùe Kýûeòde
Kò _âKûee ù~ûMýZû ? _eúlY Keò ùicûù^ iìP ^û Kõ_û^ú, fòRòw `ûcð, PòU `Š
`ùe^þi òK þ GKûC+ + eì ù_ _âÉ êZ Ke«ò, ~ûjûe _âùdûM Kõ_û^ú Ga õ A^þi òI ùe ^è
Kýûeòd e MV^ Keòa û _ûAñ @_eû]ôK aû iòbòf @\ûfZe Kõ_û^ú @û\òùe Gùa aWÿ
@û_Yu _ûLùe iað _ â[ ùc aò hd bûaùe Keû~ûA[ûGö ]eYe `ùe ^þ iò K þ
GKûC + ò õ ijò Z f (@ûA^þ ùicûù^ G_eò e{ò iaê_â cûY GKûC+ + i^þ e _ \ iéP òZ
Kû^ê ^þ) mû^ c¤ ejòa û CPòZö Gaõ KûMR_Zâ GKZâ Ke«ò Keû~ûCQò ö a é¡ ò _ûC[ôa û
KûeY G[ô ùe Kû^ê ^ þ Gaõ ~ûjûK ê @\ûfZùe _â É ê Z iûAae KâûAc c¤ G _âKûee
GKûC+ + \ê A Uò ij i´§ò Z Keû~ûA _ûeò a ö G[ô i jò Z _âù`i^ ûfcû^u
Kû~ðý ejòQòö Kõ_û^ú _â a§^ aû Kû^ê ^ ú @ûag ýKZûKê a Xÿ û Aa ûùe
~\ò Kcið aýûu MâûCŠ ijòZ GùR^þ iúue _âù dûM _ûAñ cjZß_ì‰ð bìcKò û fòbûCQòö G_eò
f ijò Z i´§òZ Wò Mâ ú @Qò, eòù_ûUð Zò@ûeò Ke«òö iò@ûAWò, bûaùe Kê jû~ûA_ûùe ù~
ùZùa GùlZâùe @û_Yu _ûAñ iòa ò @ûA, IKòf A^þi òIùe^è @ûMûcú icdùe G _âKûee
Lêa i¸ûa^û @Qò ö @]ôK ûõg Kõ_û^ú , aòR ò ù^icýû^ aû _âù`i^ûfcû^ue Pûjò\ û Lêa
aò ù gæ h Y Kµê ýUe ùe ùiaú Gaõ iòG`þ@ûAI ijòZ aXÿòa ö ~\ò @û_Yuê Gjò ùlZâ
Keû~ûG ö ùi[ô _ ûAñ bf aû ùicû^u _ûAñ Kûc Ke«òö @ûKhòð Z Keê Qò Gaõ @û_Y
Kµêý Ue ùK øgk G aõ PûKò e ú ùKC ñV ò? aýûu, ùjCQ«ò G[ô _ûAñ ù~ûMý Z
i` Ö ùIß d ûe mû^[ôa û c¤ `ûA^û^è Kõ_û^ú, Kù_ðûùeU G[ôù e ^ò ½ò Z bûaùe
Reêe úö aòùghZû-iû]ûeYZü ùl Zâ, @ûc\û^ú -e¯û^ ú Kýûeòd e MV^ Keò_ûeòùaö
GA Kûc ùj CQò iû]ûeY
GKûC+ + iþ V ûeê @f Mûö
Gùa `Rðe ú NUYû \ò^ Kê @ûjêe ò c¤ aXÿòa ûe i¸ûa^û dê^ò UþMêWÿ òKùe ^ò~q
ê ò _ûC[ôaû Kõ_û^úMêWÿòK e aòùgh ùfLû-
\ò ^ a Xÿ ò P ûfò Q ò ö ejòQò ö KcðP ûeú aòùgh eìù_ ù]ûKû, LûZû Zò@ûeò Keòaû _~ðý « jó
Kõ_û^ú Mê Wÿ ò K ùe `Rð e ú Reêe ú KûjóK ò VKûcò, `Rðe ú @^ý i¸ûaòZ Gcû^ue Kûc iúcòZ ^êùjñ
NUYû iaê aXÿò Pûfò [ôaûeê bûeZùe VKûcò e aé ¡ ò aò_ \ _â Zò aýûuòõ _âY ûkúKê aeõ A ^þ ùbÁið , ùid ûe
`ùe^þ i òK þ GKûC+ + iþ ù e _ûC[ôa û aò h dKê ù^A ù\LûgêYû KeêQ«òö ùjûfWið Gaõ A^Kc UýûKè
Ký ûeò d e Lê a þ jUþ aýûuMêW ÿ ò K iaê V ûe ê @]ô K ùPKþ, Kkû]^Kê ]kûKeò aû aòbûM @û\òK ê ù]ûKû ù\aûe
ùjûA~ûAQò ö G @^êc û^ _â b ûaò Z ùjCQ«òö `kùe Gaõ _ûeµûeòK VKûcò _eò flýùe _âûd Rûfò GKûC +iþ
@^êiûùe ù\gùe 6000eê aýûuòõ ùlZâù e VKûcò aû aò h dùe Gcû^ue Lê a RûYò a û Gaõ ù\ûhú ùfûK
@]ô K `ùe^ þi ò K þ `Rð e ú ^ò d ªY d ê ^ ò U þ e C_ù~ûMòZû @Qòö G[ô_ûAñ Gjò _ûLùe _jõPòa ûùe iûjû~ý
GK ûC + iþ c û^ ue Lê a @ûagýKZû @^êba KeûMfûö aýqòc û^ue Pûjò \ û aýûu Keòa û ùjCQò Gcû^ue Kûc ö
Pûjò\û ejòQ ò Gaõ @ûMûcú ù~Cñ [ ôe ê aýûuò õ _â Y ûk úKê ijòZ @^ýû^ý iõiÚûMêWKÿò ùe c¤ _âKéZ ùe `ùe^iòK GKûC+ +i
icdùe Gj ûe P ûjò \ û iêelòZ eLû~ûA _ûeòa ö G_eò Lêa bf bûaùe ejòQò ö C\ýce icÉ @û[ð òK Kû~ðý e
CMYK CMYK
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 9
OFFICE OF THE DISTRICT PROJECT CO-ORDINATOR
DISPOSABLE PLASTIC CUPS SARVA SIKSHYA ABHIYAN, CUTTACK
Introd uction
Applications in prescribed format are invited from desirous candidates for engagement of 31
This is the era of plastic because almost all the construction materials are being replaced by
Nos. of Block Resource Teachers (BRT) in cuttack district with following terms and conditions.
plastics. Now plastics are widely used is some field where metals were used because of its
Terms & Conditions for Engagement of Block Resource Teacher (BRT)
special advantages like toughness, rigidity, lightness and resistance to all types of atmospheric A.Natur e of Engagement: Contractual
conditions. Plastic entered into all areas of industry with the development of petro-chemical
B.Place of Posting: Block Head Quarters/Cuttack urban area.
industry.
C.Remuneration: Rs.6500.00 including Fixed Traveling Allowance @ Rs.500.00 per month.
Disposable vessels and other items are the new market trend because, they are easy to
D.Minimum Qualification : +2 with Diploma/Degree in Special Education.
use, no washing or preservation is required and they are als o economical. Technology of
E. Age : Candidate should not be less than of 18 years and not above 42 years as on 01st
manufacture and the function of machineries are too simple and hence even unskilled workers November 2010.
can handle the machinery and low capital investment is required.
F.Criter ia for Selection: Selection shall be made on basis of marks secured in the qualifying
Pro per ties
examinations.
Disposable plastic cups are usually made up of polypropylene, a thermoplastic. The melting
G.How to apply: Candidates shall submit their applications with attested copies of testimonials
point of polypropylene is around 170 C and hence the cups can be effectively used for handling
in person In office of the Dlst. Project Coordinator, SSA, Collectorate building, Top Floor, Cuttack-
boiling water, tea or coffee. It has good electrical and heat resistance properties and is insoluble 2 on or before 20.11.2010.
in any colJ organic solvents. Hence it is used for handling any type of liquids besides fruit juice
and tea. FORM OF APPLICATION
This is not attacked by fungi or bacteria and is non- toxic. ENGAGEMENT FOR THE POST OF BLOCK RESOURCE TEACHER (BRT) UNDER
Uses and Application SARVA SHIKSHA ABHIYAN, CUTTACK
Though disposable cups have little importance in household applications, it is widely used in 1. Name of the applicant in full (In capital letters):
railway stations, Bus stands and other places where tea, coffee and juice are served. These 2. Father's/Husband name:
disposable cups are also used for serving water and milk, in school, hospitals, etc. 3. Sex: Male/Female :
Market Sur vey 4. Permanent address:
Disposable items like plates, spoons and cups are capturing the market very easily because
5. Present address for correspondence:
they are very easy to use. They are safe, less costlier and easy to destroy after use. Its
extensive uses in various fields are widening fast.
6. Nationality
The manufacturing process is simple and indigenous raw material and plant are available. 7. Educational qualifications: (attested copies of certificates should be enclosed)
These are the important factors which attract the new entrepreneurs to field. SI. No. Qualificati on Institution/Board/Un iversity % of marks Remar ks
Raw Materials Used
Polypropylene, Ethylene oxide and Printing ink are materials. LDPE film is used for the final
packing of the product.
Plant and Machiner ies
(1) Automatic thermoforming machine (2) Mould accessories (3) Universal printing/ 8.Date of birth (as per HSC qu alification)
composing machine (4) Sterilization unit (5) Sealing machine 9.Age as on 01st November 2010
A typical automatic thermoforming machine should have the characteristics to perform" 10. Marital status
efficiently: DECLARATION
(1) A method of heating the plastic sheet quickly and evenly, preferably( from both sides I do hereby declare that the information furnished above are true, complete
simultaneously (2) A clamping arrangement (3) A way to raise and lower the mould and correct to the best of my knowledge and belief. I am fully aware that in the event
(4) A vacuum system (5) Controls for timing the heating, vacuum, mould, speeds of cooling of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/en-
Manufacturing Process.
Plastic cups are manufactured by thermoforming of plastics. The manufacturing process
gagement is liable to be cancelled/terminated without any notice.
involves seven steps. They are:
Place:
(1)Clamping:- The material is held in frame and the die is adjusted and fixed. Da te : Full signature of applicant
N.B: This can be downloaded from the official OPEPA website i.e. www.opepa.in and
district Website i.e. www.cuttack.nic.in.
By order of Collector-cum-Chairman
District Protect Coordinator,
Sarva Shlksha Abhiyan, Cuttack

DISTRICT PROJECT OFFICE, SSA,SUBARNAPUR
Applications are invited from suitable candidates to fill up 13 vacant post of Block Resource
FIGURE-25 Teachers for on contractual basis in different blocks of Subarnapur district. Qualification:
DIAGRAM OF CONTINUOUS SYSTEM FOR MAKING Diploma/ Degree in Special Education Candidates must have passed +2 Examination. Age-18-42
years . Mode of Selection: Selec tion shall be made on the basis of marks in the qualifying
THIN-WALL CONTAINERS (SIDE VIEW) examination. Honorarium: Rs.6500/-per month (including FTA). Last Date of receipt of applica-
2. Heating:- Using a uniform heat supply, the material is materialis heated to the particular tion i n the offic e: 15th N ov ember 2010. For detai ls and appl ication for m please vis it:
temperature at which it can be suitably moulded.Most modern thermoforming machines use infra www.subarnapur.nic.in. Sd/- District Project Co-ordinator, SSA, Subarnapur
red ra since they are fact and easily turned on end of.
(3) Forming:- For propylene, vacuum straight forming is used. When the hot sheet comes into Basic: 30,00,000 Disposable
contact with the mould by the action of vacuum, chilling takes place and the sheet will no longer
stretch at the point. plastic cups/annum
(4) Cooling:- After forming, the part must be cooled sufficiently to be removed from the mould 1. Total Land Area Required 600 sq. mts.
without distortion, sticking or other damage. Cooling is done by cooling coils. Fans are also 2. Covered Area Required 400 sq. mts.
frequently used for cooling the part on the side away from the mould. Removal of the part is 3. No. of Employees 11
achieved by building up air pressure inside the mould or simply raising the clamp frame. Rs. in Lakhs
(5) Trimming:- Trimming may be done by using somewhat complicated equipments attached 4. Land & Building 5.75
to the mould or the clamp. For small quantities, trimming devices such as shears, band or circular 5. Plant & Machinery 4.25
saws or routers can be used. 6. Other Fixed Assets 0.44
(6)Printing:- using a printing machine, printing of labels and other details can be done. 7. Fixed Capital 10.44
(7) Sterilization:- Sterilization is achieved by the use of Ethylene Oxide in the sterilization unit. 8. Working Capital for one Month 0.48
This step is essential because the plastic disposable cups are used for handling hot and cold 9. Working Capital for 3 Months 1.44
drinks. 10. Margin Money for Working Capital Loan 0.36
11. Cost of Project 10.80
12. Total Capital Investment 11.88
13. Cost of Production/Annum 9.07
14. Receipts/Annum 11.55
15. Gross Profit/Annum 2.48
16. Rate of Return ' 20.87%
17. B.E.P. 64.23%
RESOURCES OF FINANCE
Rs. in Lakhs
1. Fixed Capital from Financial Institutions 8.35
2. Working Capital from Bank 1.08
3. Self-Raised Capital 2.40
Total 11.90
Prior to venturing into this particular project, one should likely know the details of plant and
FIGURE 26 machinery, raw materials, processing details, for which the entrepreneurs should take advan-
tage of Practical Project Execution Know-How Report. This report can help you to expedite the
PROCESS FLOW DIAGRAM (FOR DISPOSABLE PLASTIC CUPS) decision making at corporate level and in actual setting up the project.
DISPOSABLE PLASTIC CUP You can be p repared as per your requirement & market demand

CMYK CMYK
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 10
Central Bank
tion of permanently settling in India, provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv)
& (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the
Govt. of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted
to the examination/interview but on final selection the offer of appointment may be given only
Central Bank of India a listed Public Sector Bank invites ON LINE applications from Indian citizens after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.
for recruitment in the Clerical Cadre posts.
B. Age (As on 01/11/2010): Minimum : 18 Years, Maxim um : 28 Years
Candidates are requested to apply Online between 09-11-2010 and 08-12-2010 only through
RELAXATION OF UPPER AGE LIMIT
Bank's website www.centralbankofindia.co.in after making payment of application fee/postage. S.No. Cat egory Age relaxation
No other means/mode of application / printout will be accepted. 1 Sc heduled Cast e/ Sc heduled Tribe candidates 5 years
Par ticular s Impor tan t Dates 2 Ot her Backward Classes 3 years
Payment of Application Fee/Postage Charges From 09-11-2010 to 08-12-2010 3 Persons wit h dis ability 10 years
Opening Date for Online Registration 09-11-2010 4 Ex-Servicemen in addition to t he act ual period of 3 years
Closing Date for Online Registration 08-12-2010 s ervic e in the def ence f orc es subject t o a
Tentative Date of Written examination 13-02-2011 m aximum age of 50 y ears.
5 Widows. Divorced women and women legally 9 years (s ubject to max. age
Before applying candidates are advised to ensure that they fulfill the stipulated eligibility criteria. s eparat ed from their husbands who have not limit of 35 years for
They should note that Application Fee and/or Postage Amount once deposited will neither be remarried G eneral, 38 years for
refunded nor be adjusted against any other project. Candidates are advised to fill their particulars O BC and 40 years
online themselves correctly. Candidates should ensure that particulars once submitted by them f or SC/ ST
will be final and no further change will be allowed thereafter. candidates)
1. Details of Vacancies 6 Persons ordinarily domic iled in the Kashmir Division 5 years
of the State of Jammu & Kashmir during t he
State State/UT SC ST OBC GEN TOTAL Out of which period 1-1-80 t o 31-12-89
Code 7 Persons aff ec ted by 1984 riots 5 years
PC EX-SM
OH HI VH Note: In case of a candidate who is eligible for relaxation under more than one of the above
01 Andhra Pradesh 07 03 12 23 45 03 03 03 10 categories, the age relaxation will be available on cumulative basis with any one of the remaining
02 Arunachal Pradesh 00 00 00 01 01 00 00 00 00 categories for which age relaxation is permitted as mentioned above. This c umulative age
03 Assam 00 00 01 02 03 00 00 00 01 relaxation is available to SC/ST/OBC candidates only.
04 Bihar 26 03 40 70 139 05 05 05 25 C. Educational Qualification: ( As on 01/11/2010 )
05 Chhattisgarh 08 23 04 35 70 02 02 02 15 Degree in any discipline from a recognized University or any equivalent qualification recognized
06 Goa 00 00 01 01 02 00 00 00 00 as such by the Central Government. OR
07 Gujarat 02 03 05 10 20 01 01 01 03 A pass with 50% marks in HSC examination of 10+2 (10+2+3 pattern) /11th Std. of (11+1+3)
08 Haryana 06 00 07 14 27 01 01 01 04 pattern or Intermediate/Pre-University or any equivalent examination/Diploma in Banking recog-
09 Himachal Pradesh 02 00 01 03 06 00 00 00 01 nized by Central/State Government or U.T. administration. OR A pass with 60% marks in the
10 Jammu & Kashmir 01 01 03 05 10 01 00 00 01 aggregate in Matriculation/SSC (old pattern)/SSLC/10th std. Examination of 10+2+3 pattern or
11 Jharkhand 01 03 01 05 10 00 00 00 01 equivalent.
12 Karnataka 06 02 10 19 37 02 02 02 05 For SC/ST/EX-Servicemen/PC, the educational qualification is relaxed as below:
13 Kerala 02 00 07 09 18 01 01 01 02 A pass in HSC examination (10+2) of 10+2+3 pattern/11th Std. Examination of 11+1+3 pattern/
14 Madhya Pradesh 31 42 32 105 210 03 03 03 40 Pre-University or equivalent examination. OR A pass with 50% marks in the aggregate in
15 Maharashtra 07 06 18 32 63 03 03 04 15 matriculation/SSC (old pattern) SSLC/10th Std. In (10+2+3) pattern or equivalent examination.
16 Manipur 00 01 00 02 03 00 00 00 00 Note:For Ex-Servicemen (who do not possess the above) a pass in service (Departmental)
17 Mizoram 00 00 00 01 01 00 00 00 00 Examination which is recognized to civil examination not below the rank of Higher Secondary
18 Nagaland 00 01 00 01 02 00 00 00 00 School Examination. All Educational Qualifications should be from a recognized university/Cen-
19 Oris sa 07 10 05 23 45 02 02 02 10 tral/State/U.T. Administration.
20 Puducherry 00 00 01 01 02 00 00 00 00 * Should be able to write and speak English fluently.
21 Punjab 13 00 10 24 47 01 01 01 06 * Knowledge to read, write and speak the Official language of the state for which the candidate
22 Rajasthan 12 09 13 34 68 02 02 02 12 has applied is essential.
23 Sikkim 00 01 02 03 06 00 00 00 01 * Computer Literacy- Apart from relevant qualification for the above post, computer literacy shall
24 Tamilnadu 10 01 14 25 50 02 02 02 12 be an essential qualification, which the candidate must either possess or acquire within six
25 Tripura 00 01 00 01 02 00 00 00 00 months of joining the Bank.
26 Uttaranchal 03 00 03 06 12 00 00 01 02 DEFINITION OF EX-SERVICEMEN (EXSM)
27 Uttar Pradesh 55 03 70 129 257 05 05 05 45 i.EX-SERVICEMEN(EXSM): Only those candidates shall be treated as Ex-servicemen who fulfills
28 West Bengal 02 00 01 04 07 00 00 00 01 the revised definition as laid down in Government of India, Ministry of Home Affairs, Department
Total 201 113 261 588 1163 34 33 35 212 of Personnel & Administrative Reforms Notification No.36034/5/85 Estt. (SCT) dated 27.1.86 as
amended from time to time.
The reservation has been worked out as per Govt. Guidelines taking in to account the excess/ ii. DISABLED EX-SERVICEMEN(DISEXSM): Ex-servicemen who while serving in Armed Forces of
shortfall representation in SC/ST/OBC and PC categories. the union were disabled in operation against the enemy or in disturbed areas shall be treated as
Abbreviations stand for: SC-Scheduled Castes, ST-Scheduled Tribes , OBC-Other Bac kward DISEXSM.
Classes, GEN-General, PC-Physically Challenged, OH-Orthopaedically Handicapped, HI-Hearing iii.DEPENDENTS OF EX-SERVICEMEN KILLED IN ACTION (DXSM): Ex-Servicemen killed in the
Impaired, VH-Visually Handicapped, EXSM-Ex-Servicemen. following operations would be deemed to have been killed in action attributable to military service
Note:a.Candidates belonging to reserved categories for which no vacancy has been announced (a) war (b) war like operations or Border skirmishes either with Pakistan on cease fire line or any
are free to apply against vacancies announced for unreserved/General category provided they other country (c) fighting against armed hostiles in a counter insurgency environment viz:
fulfill the age and qualification norms of General category. Nagaland, Mirzoram, etc. (d) serving with peace keeping mission abroad (e) laying or clearance
b.Application received for posts, which are not advertised at all, or post not advertis ed in a of mines including enemy mines as also mine sweeping operation between one month before
particular state will not be entertained. and three months after conclusion of an operation (f) frost bite during actual operations or during
c.The recruitment would be on State-wise basis. Candidates can apply for vacancies in one State the period specified by the Government (g) dealing with agitating para-military forces personnel
only and have to appear for the examination from a center of that particular State. As the (h) IPKF Personnel killed during the operations in Sri Lanka.
reservation for OH/HI/VH and Ex-Servicemen candidates is on horizontal basis, the selected NOTE: (1) Candidates still serving in Defence Services and desirous of applying under Ex-
candidates will be recruited in the appropriate category to which the candidate belongs. Servicemen category should submit a certificate from the Competent Authority to the effect that
d.The numbers of vacancies as also the number of reserved vacancies is provisional and may they would be released / retired on or before 31.12.2010. (2) Ex-Servicemen candidates who
change according to requirement of the Bank. have already secured employment under the Central Government in Group 'C' & 'D' will be
e.It is clarified that it may not be possible to employ Physically Challenged candidates in all offices/ permitted the benefit of age relaxation as prescribed for Ex-Servicemen for securing another
branches of the bank and they, in case of selection have to work in the post identified by the Bank employment in a higher grade or cadre in Group 'C'/'D' under the Central Government. However,
as suitable for them. such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for Ex-Servicemen in Central
f.Candidate will be considered for appointment upon selection to vacancies at Branches/Offices Government jobs.
located in the state for which he/she has applied for minimum period as prescribed by the bank RESERVATION FOR PHYSICALLY CHALLENGED PERSONS
and request for transfer/posting to place outside the state would not be entertained by the bank Reservation is available to Physically Challenged Persons. Persons under Section 33 of the
during this period under any circumstances. However, Bank reserves the right to post/transfer Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation ) Act
the candidate upon selection to any place in India depending upon requirement. 1995. Accordingly, candidates with the following disabilities are eligible to apply. Applicants
g.In case sufficient candidates are not available for selection in a particular state, Bank reserves claiming such benefits should produce certificate in original in support of their claim at the time of
the right to select the candidates from other states where sufficient candidates are available and interview.
fill up the vacancies in the deficit State. Definition:
2. Em oluments for the post of clerical cadr e: Pay Sc ale: Rs.7200-19300 Approx . total Visually Handicapped (VH)
emoluments at the start of the scale will be Rs.11000/-(approx.) inclusive of DA,CCA & HRA at 1.Blindnes s refers to condition where a person suffers from any of the following conditions
Metropolitan Center. In addition Medical Aid, Hospitalization scheme, Leave fare concession, namely (1) Total absence of sight, (ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the
Retirement benefits are admissible as per Bank's rules. better eye with correcting lenses. (iii) Limitation of the field of vision subtending in angle of 20
3. Eligibility Criteria: degree or wors e.
A. Nationality / Citizenship: 2.Low vision means a person with impairment of visual functioning even after treatment or
A candidate must be either (i) a Citizen of India or (ii) a subject of Nepal or (iii) a subject of Bhutan standard refractive connection but who uses or is potentially capable of using vision for the
or (iv) a Tibetan Refugee who came over to India before 1st Jan. 1962 with the intention of planning of execution of a task with appropriate assisitive device.
permanently settling in India or (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Hearing Impaired (HI) Hearing impaired means loss of sixty decibels or more in the better ear in
Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania the conversational range of frequencies.
(formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the inten- (Continu ed )
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 11
Central Bank (con tinu ed)
injury or loss es etc. of any nature. No request for change of written test centre shall be
Orthopaedically Handicapped (OH) entertained.
1.Locomotor Disability means disability of bones, joints or muscles leading to substantial restric- (B) In terview:
tion of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy. Those short listed candidates in the order of ranking in the written test as per the cut-off marks
2.Cerebral Palsy means a group of non-progressive conditions of person characterized by ab- determined by the Bank shall be called for interview and the decision of the Bank in this regard
normal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri- shall be final. Final selection will be on the basis of the ranking accorded after adding the marks
natal or infant period of development. All the cases of Orthopaedically Handicapped Persons obtained in the Written Test and Interview.
would be covered under the category of 'Locomotor disability or cerebral palsy'. Only such 6.PRE-Examination Training:(For SC/ST/EXSM/PC/Minority CommunityCandidates only):
pers ons would be eligible for reservation in s ervices /posts who suffer from not less than 40 It is proposed to impart Pre-Examination Training to a limited number of candidates belonging
percent or relevant disability. As the reservation of Physically Challenged is on horizontal basis, to Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Physically Challenged/EXSM/Minority Communities at some
the selected candidates will be placed in the appropriate category (SC/ST/OBC/General) to which centers viz. Hyderabad, Guwahati, Patna, Raipur, Ahmedabad, Ranchi, Bangalore, Bhopal,
they belong. Wherever the written examination is held the blind candidates and candidates whose Jabalpur, Indore, Mumbai, Nagpur, Pune, Bhubaneshwar, Chandigarh, Jaipur, Chennai, Lucknow,
writing speed is affected by cerebral palsy can use own scribe at their cost during the written Jammu Tawi and Kolkata. All eligible candidates who wish to avail to Pre-examination training
examination. In all such cases, where a scribe is used the following rules will apply. should fill in the relevant column in the ON-LINE APPLICATION. All expenses regarding traveling,
i. The candidate will have to arrange his own scribe at their own cost. boarding, lodging etc. will be borne by the Candidate for attending the pre-examination training
ii. The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the stipulated criteria. programme at the concerned Centers.
iii.The scribe should posses less marks than the candidates and not more than 60% marks in his 7. HOW TO APPLY
own academic stream. (i) Candidates are required to apply On-Line through Bank's website www.centralbankofindia.co.in
iv.The scribe may be from any academic stream. only.No other means/ mode of application will be accepted
v.Both the candidates as well as scribes will have to give a suitable undertaking confirming that (ii) Candidates are required to have a valid personal e-mail ID. It should be kept active for the
the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further incase it duration of this recruitment project. Bank may send call letters for written test, interview etc.
later transpires that he did not fulfill any laid down eligibility criteria or suppressed material facts through the registered e-mail ID. Under no circumstances, he/she should share/mention e-mail ID
the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the written test. to / of any other person.
vi.Such candidates who use a scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour (iii) In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her
of the examination. new e-mail ID before applying on-line.
4. Probation: On appointment, candidates will be on probation for a minimum period of 6 months. (iv) Candidates are first required to go to the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and
On successful completion of the probation, and if found suitable, they will be confirmed in the click on the Home Page to open the link "career"
services of the Bank. (v)Thereafter, open the Recruitment Notification entitled "CENTRAL BANK OF INDIA CLERICAL
5. Selection Procedure : Selection will be made on the basis of performance in Written Test and RECRUITMENT PROJECT-2010".
Interview. Details of Written test and Interview are as under: (vi) Take a Print of the 'FEES PAYMENT RECEIPT'.
(A) Wr itten Test: (vii)Fill in the Fee Payment Receipt in a clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS.
a.Objective tests: The Objective tests consists of (i) Test of Reasoning Ability (ii) Test of English (viii)Go to the nearest Central Bank CBS Branch with the Fee payment Receipt and pay, in Cash,
Language (iii) Test of Numerical Ability (iv) Test of Clerical Aptitude. There will be negative marks the appropriate Applic ation Fee in the designated CBS Account as given in the fee payment
for the wrong answers in the objective test. The candidates shall be required to qualify in the receipt. The details of fee to be paid is indicated below:
objective test separately. Test of English is qualifying and carries no Weight age in the total marks Categoryof Applicant Amount of Application Fee/ Postage (Non-refundable)
for the written test. The time duration will be 95 minutes and each Test will be of 50 Questions. SC/ST/ PhysicallyChallenged (PC)/
b.Descriptive Tes t- It will consist of 5 compuls ory questions with internal options , to ass ess Ex-Servicemen (EXSM) Rs. 50/-
knowledge on Socio-Economic Developments and Communication skills. The descriptive test is GEN/OBC Rs. 250/-
only a qualifying test. Please note that even if the date for Online registration is extended the dates for payment of
c.Candidates have option to answer Descriptive Tests paper either in English or Hindi or in the application fee will remain unchanged i.e. 09-11-2010 to 08-12-2010 Payment of application fee
official Language of the state/Union Territory for which they have applied. and/ or postal charges by Demand Draft /Cheques/ Money Orders/ Postal Order etc will not be
d.Candidates have to pass in each of the objective & Descriptive Test separately. acc epted.
e.Depending upon the number of candidates against the vacancies only those candidates, who (ix)Obtain the Candidate's Copy of Counterfoil of the Application Fee Payment Receipt duly
rank sufficiently high in the objective test will be called for interview. Mere eligibility/pass in the test receipted by the Bank under 'Cash Received' stamp and signature with (a) Branch Name &
shall not vest any right in a candidate for being called for interview. Branch Code Number, (b) Transac tion ID, (c) Date of Deposit & amount duly written by the
f.Other detailed information regarding the written examination will be given in the information Branch Offic ial.
booklet, which will be made available to the candidates along with the call letter. The written test (x)Candidate should preserve the original counterfoil of the fee payment rec eipt as they will
will be held at the following centers and the address of the venue will be advised in the call letters: have to submit the same along with the Call Letter at the time of the written test. Without original
counterfoil of fee payment receipt and the call letter for written test, the candidate will not be
allowed to appear in the written test.
(xi)Candidate is now ready to apply On-Line by re-visiting the Career Link on the Bank's website
and choosing the option "CLICK HERE TO APPLY ON-LINE" to open up the On-Line Application
Form.
(xii)Candidates should carefully fill in the details from the Fee Payment Receipt in the On-Line
Application at the appropriate places. They should also fill in all other required details therein very
carefully and click on the "SUBMIT" button at the end of the On-Line Application format. Before
pressing the "SUBMIT" button, candidates are advised to verify every particular given in the
application. The name of the candidate or his /her father/husband etc. should be spelt correctly
in the application as it appears in the certificates/mark sheets. Any change/alteration found may
disqualify the candidature.
(xiii)Information filled in the online application will be final. No further changes will be allowed.
(xiv) After applying on-line, the candidate should take a print out of the system generated
on-line application form and retain it for future reference. They should not send this print out to
the Bank
(xv)Candidates are advised in their own interest to apply on-line much before the closing date
and not to wait till the last date for depositing the fees to avoid the possibility of disconnection/
inability/failure to log on the Bank's website on account of heavy load on internet/website jam.
(xvi)The Bank does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit
their applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other
reason beyond the control of the Bank.
(xvii)Please note that the above procedure is the only valid procedure for applying. No other
mode of application or incomplete steps would be accepted and such applications would be
rejected.
Note: There is a provision to modify the submitted Online Application. Candidates are requested
to make use of this facility to correct their details in the Online Application if any. This modification
fac ility will be available up to 10.12.2010. After this date, no modification will be permitted.
Candidates should take utmost care while filling in the Online Application.
8.GENERAL INSTRUCTIONS
a)Candidates have to submit the original counterfoil of the fee payment receipt and the written
test call letter at the time of written test.
b)A recent, recognizable passport size photograph should be firmly pasted at the place indicated
in the call letter for the Written Examination and must sign across the photograph so that a part
of the signature spreads over the call letter beyond the photograph. Ten copies of the same
photograph should also be retained for use in future. Candidates are advised not to change their
appearance till the recruitment process is complete. Failure to produce the same photograph at
the time of the interview may lead to disqualification.
c)Before applying for the post of Clerk, the c andidate should ensure that he/s he fulfils the
The Bank, however, reserves the right to cancel any of the Test Centres and/ or add some other eligibility and other norms mentioned in this advertisement. Candidates are therefore to carefully
Centres, depending upon the response, administrative feasibility, etc. The Bank also reserves the read this advertisement and follow all the instructions given for submitting online application. The
right to allot the Candidate to any of the Centre other than the one he/she has opted for. Bank would be free to reject any application, at any stage of the Recruitment Process, if the
Candidate will appear in the written test from a Test Centre allotted for the State/UT for which he/ candidate is found ineligible for the post for which he/she has applied. Decision of the Bank in
she has applied at his/her own expenses and risks and the Bank will not be responsible for any all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is
(c ontinued)
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 12
Central Bank (con tinu ed) ANNEXURE-A
to be undertaken, qualifications and other eligibility norms, the documents to be produced for the NAME AND CONTACT ADDRESS OF WRITTEN TEST CENTRES
purpose or the conduct of interview/selection etc. and any other matter relating to recruitment will St at e Code Name of the S tates Name of t he Cent re Cont act Ad dress
be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be enter- 01 An dhra Pradesh Hyderab ad Zo nal Manager, Central Bank of India,
tained by the Bank in this behalf. Zon al O ffice, P.B.No 522, 710-712,
M ahapathram Road, Bank St reet, Ko ti,
d)Not more than one application should be submitted by any candidate. Multiple Applications/
Hyderabad- 500095, Phon e: 040- 23468911-
Registrations will be summarily rejected and the application fee forfeited. 18, Fax: 040- 23468902
e)Applications once registered online will not be allowed to be withdrawn and/or the application 02 Arunachal P rad esh Guw ahati Zo nal Manager, Central Bank of India,
fee, postage charges once paid will not be refunded nor be held in reserve for any other Zo nal Off ice, G.S .Road, Cent ral Ban k
examination. Buil ding , Bhangagarh , Guw ah ati- 781005,
f)All candidates will have to produce, if called for interview, original as well as attested photo- P hone-0361- 2457651/52, Fax-0361- 2452154
copies of the prescribed certificates in support of their Educational Qualification, Computer Lit- 03 Assam Guw ahati Zo nal Manager, Central Bank of India,
Zo nal Off ice, G.S .Road, Cent ral Ban k
eracy, Date of Birth, Caste/Community certificate, Certificate of Disability issued by the competent
Buil ding , Bhangagarh , Guw ah ati- 781005,
authority, as specified in Para 11 in the prescribed format, failing which their candidature will be P hone-0361- 2457651/52, Fax-0361- 2452154
liable to be cancelled 04 B ih ar Pat na Zon al Manager, Central Bank Of In dia,
g)Candidates serving in Government / Quas i Government Offices/ Public Sector Undertakings Zon al O ff ice, 2nd F loor, Block B, M aurya
(including Nationalized Banks & Financial Institutions) will be required to submit "No Objection Lok Complex, Dak Bun galow Road, Patna-
Certificate" from the employer at the time of interview, failing which the candidature may not be 800001, P hone: 0612-2222871/2226607, Fax:
considered and travelling expenses, if any, otherwise admissible, will not be reimbursed. 0612- 222189
Mu zaf farpu r Zo nal Manager, Central Bank of India,
h) Any resulting dispute arising out of this advertisement including the recruitment process shall
Zo nal Off ice, Pawapuri V ihar Bldg, N H
be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Mumbai. 28, Near Bhagwan pur Chow k,
i) The candidates will have to appear for the written tests and /or interview at their own expense. M uzaffarpur-842001, P hone: 0621-2251855,
SC/ST/PC candidates called for interview will be paid actual IInd Class to & fro Rail/Bus fare by the Fax: 0261-2251784
shortest route on production of evidence of travel, i.e Railway/Bus Receipt/Ticket(s) for attending 05 C hhat ish garh Raip u r Zo nal Manager, Central Bank of India,
the interview. ST Candidates may be reimbursed the sea-passage by the lowest class (exclusive Zonal Of fice, 1st Floo r, Block 'C' Bombay
of diet charges) coming from Lakshadweep, Minicoy and Andaman & Nicobar Islands to attend M arket , G.E .Road, Raipur- 492001, Pho ne:
0771-2226756/5171, Fax: 0771-2224530
interview/written test on the main lands as well as in the Island centers provided that the distance
Ambikapur Regional M an ag er, Central Bank o f India,
covered by sea is more than 30KM each way. Region al Off ice, Mahamaya Ro ad (Nr.LIC
j) No candidate is permitted to use or have possession of Calculators, Mobile Phones, Pagers or Off ice), Ambikapur-497005, Surguja, Phone
any other instruments in the Examination Hall. (07774) 227024, Fax No. 227140
k) Canvassing in any form will be a disqualification. 06 G oa Pan aji Regional M an ag er, Central Bank o f India,
l) As many of the above openings are in rural and remote areas of the concerned States, Regio nal Of fice, M ascarenhas Buil ding,
candidates willing to work at remote/rural areas of such States till their promotion to offic ers' Ant ao De Noronh a Road, P anaji-403001,
Phone: (0832) 2224385,2223177,Fax: 0832-2223177
cadre need alone apply. 07 G ujarat Ahmedabad Zo nal Manager, Central Bank of India,
m) In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility Zon al Of fice, Cen tral Bank Building, P ost
norms and/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or Box No.205, Lal Darwaja, Ahmedabad-
has suppressed any material fact(s), his/her candidature will stand cancelled. If any of these 380001, Phon e: (079)25503586, Fax: 079-25505995
shortcomings is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated. 08 Haryan a Ambala Regional M an ag er, Central Bank o f India,
n) Any request for change of address will not be entertained. Regional O ffice, 106, Railway Road, Metro
o) The Bank takes no responsibility to correct any Certificate/Remittance sent separately. M otors Buildin g, Ambala Cant t- 133001,
Phone: 0171- 2630155 Fax No. 0171- 2643613
p) In case any dispute arises on account of interpretation of version other than English, English
09 Hi mach al Pradesh Si mla Regional M an ag er, Central Bank o f India,
version will prevail. Regional O ffice, S uryoday, (M oun t View)
q) Candidate's admission to the examination is strictly provisional. The mere fact that the call letter Grou nd Floo r & 1st F loor, Low er Jakhoo
has been issued to the candidate does not imply that his candidature has been finally cleared by Road, S imla: 171001, Phone: 0177-2814903,
the Bank. Fax No . 0171-2814907
r) Candidates should ensure that the signatures appended by them in all the places viz. in their call 10 Jammu & Kashmir Jammu Branch M an ag er, Cent ral Bank of Indi a,
letter, attendance sheet etc. and in all correspondences with the Bank in future should be identical Jammu Branch, P B No. 59, Indira Man
sion , Sh alimar Road, Ragh unat h Bazar,
and there should be no variation of any kind.
Jammu Tawi - 180001 Dist . Jammu Tele
s) Selected candidates may be assigned any appropriate designation as may be prevailing in the ph one No. 0191-546372, 572764, 547791Fax No . 0191-
bank and not necessarily the name of the post given in the advertisement. 11 Jh arkhan d Ranch i Regional M an ag er, Central Bank o f India,
9. THE COMPETENT AUTHORITY FOR THE ISSUE OF THE CERTIFICATE TO SC/ST/OBC/PC Regio nal Of fice, P.B.No.89, Jat inchandra
IS AS UNDER Road , Burd wan Co mpou nd, P.O .Lal Pur,
(a)For SC/ST/OBC : District Magistrate/Additional Dist. Magistrate/Collector/ Deputy Commissioner/ Ranchi-834001, P hone No. 0651- 2563484,
Additional Dy. Commissioner/Dy. Collector/ First Class Stipendary Magistrate/Sub-Division Magis- 6957085 Fax No. 0651- 2560454
12 Karnat aka Beng alu ru Regional M an ag er, Central Bank o f India,
trate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner/Chief Presidency
Regio nal Of fice, P.B.No.5129, No.24,
Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/Revenue Officer not Cresent Road , Ban galore-560001,
below the rank of Tahsildar/Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her Pho ne:080-22265652 /53/54, Fax-080-222 58581
family normally resides. 13 Keral a Thirvan anth apuram Regional M an ag er, Central Bank o f India,
(b)For Physically Challenged : Authorized Certifying Authority will be a Medical Board duly consti- Regio nal Of fice, Gopal Bu ildin gs,
tuted by the Central/State Govt. having at least 3 members consisting of Chief Medical Officer, P B.No.98,T.C.No25/2211, Try Vi lla Road,
Sub-Divisional Medical Officer in the District and an Orthopedic Surgeon, Ophthalmology Surgeon, Thampanagar, Thirvanan thapuram- 695001,
Phon e: 0471-2331354,2331153, F ax-0 471-2331351
ENT Surgeon as the case may be. 14 M adhya P radesh Bho pa l Zo nal Manager, Central Bank of India,
10. Action Against Candidates Found Guilty of Misconduct Zon al Of fice, 9, Arera Hills, Jail Road,
Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are Bhopal- 462011, Pho ne: 0755- 2552023,
false, tampered, fabricated and should not surpass any material information while submitting 2674033- 37 Fax: 0755-2552019
online application. At the time of written examination/ interview, if a candidate is (or has been ) Gw alio r Region al Manag erCent ral Ban k of In dia
found guilty of - (i) using unfair means during the examination or subsequent selection procedure Region al Off ice Gwalior Krishna M oto rs,
Sakhiya Vilas, Jhansi Road , Gwalio r-4 74009 P hone
or (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or (iii) misbehaving in the examina-
No. 0751-2402020, Fax No. 0751-2402022
tion hall or taking away the question booklet (or any part thereof ) / answer sheet from the
Jabalp ur Regional M an ag er, Central Bank o f India,
examination hall or (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her
Region al Off ice, P.B.No.7, 601, Nap ier
candidature for selection or (v) obtaining support for his/ her candidature by unfair means, such Town, Jabalpur-482001, P hone: 0761-
a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable : 2400490, Fax No. 0761- 4084560
(a)To be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate. In do re Regional M an ag er, Central Bank o f India,
(b)To be debarred either permanently or for a specified period from any examination or recruit- Region al O ff ice, 6/3, Race Course Ro ad ,
ment conducted by Central Bank of India. M ahatma Gandh i Road, Indo re- 452003,
Phone No. 0731-2434512, Fax- 0731-4060361
(c)For termination of service, if he/ she has already joined the Bank.
15 M aharashtra Mu mbai Zo nal Manager, Central Bank of India,
The Bank would be analyzing the responses of a candidate with other candidates to detect M umbai Met ro Z onal Off ice, St an dard
patterns of similarity, if as per the laid down procedure, it is suspected that the responses have Bui lding , 1st Flo or, D.N.Ro ad,M umbai-
been shared and scores obtained are not genuine/ valid, the bank reserves right to cancel his/ her 400023, Phon e: 022-22047229, Fax-022-22044720
candidature. Nag pu r Zo nal Manager, Central Bank of India,
11.CALL LETTERS FOR WRITTEN EXAMINATION Zonal Off ice, Oriental Bu ilding(2nd Floor),
The date of the Written Examination has been tentatively fixed for 13-02-2011(Sunday). However, LIC Square Kamptee Road, Nagpur-440001,
P hone: 0712-2520361-63, Fax-0712-2520365
the date of Examination shall be intimated in the Call Letter along with the Centre/Venue address.
P une Zo nal Manager, Central Bank of India,
All eligible candidates will be issued Call letters at the correspondence address, given by the Zon al Off ice, P B.No.98, 317, M .G.Ro ad ,
candidates in their online application, which will be sent by ordinary post. An eligible candidate P une-411001, Phon e: 020-26131611-17,
who does not receive the Call letter by 07-02-2011 may download the Duplicate Call Letter from Fax: 020-26131618
our bank's website www.centralbankofindia.co.in by entering his / her details, between the follow- 16 M an ipu r Guw ahati Zo nal Manager, Central Bank of India,
ing dates. Dates for downloading Duplicate Test Call Letter From 08-02-2011 to 12-02-2011. Zo nal Of fice, 2nd Floor, G.S. Ro ad, Cen
Candidate has to affix his/her photograph on the call letter. Candidate has to bring this call letter t ral Bank Buil ding , Bhang agarh,
Guw ahat i-781005, Phon e- 0361-2457651/52,
along with original payment challan while attending the written test. Note: Candidates have to
Fax- 0361-2452154
submit original Payment Challan along with Test Call Letter while attending the written test, without 17 M iz oram Guw ahati Zo nal Manager, Central Bank of India,
which they will not be allowed to take up the examination. Zo nal Of fice, 2nd Floor, G.S. Ro ad, Cen
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 13
2. The number of vacancies as also the number of reserved vacancies is provisional and may
vary according to the actual requirement of the Bank.
3. The definition of VI (B/LV), HI, OC are as prescribed in The Persons with Disabilities (Equal
Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995.
UCO BANK 4. It is clarified that it may not be possible to employ physically challenged candidates at all
offices/branches of the Bank and they will have to work in the posts identified by the Bank.
Head Office, Human Resource Management Department 5. Candidates belonging to reserved categories as well as those for whom no reservation has
been announced are free to apply for the vacancies announced for the Unreserved/General
3 & 4, DD Block, Sector 1, Salt Lake, Kolkata 700064 category.
Recruitment of 1050 Probationary Officer in JMGS I in Generalist Cadre 6. Above relaxations are available only if the candidates fulfill the various conditions prescribed
UCO Bank a leading listed Public Sector Bank invites ON LINE applications from Indian citi- in the Govt. of India orders and instructions in this regard. To claim relaxation in age, fees etc.
zens, who are young, qualified and active minds, really interested for a challenging work and reserved category candidates should submit a copy of the relevant certificate in support of his/
progressive career, for the post of Probationary Officer in Junior Management Grade Scale I in her claim at the time of Pre-examination training and/or interview.
Generalist Cadre only through Bank’s website www.ucobank.com . No other means / mode of Reservations for Physically Challenged Persons (PC) – Definition of Categories of Disabilities:
application will be accepted. For applying on line, the candidates should have a valid e-mail ID i) An Orthopaedically Challenged (OC) person is one suffering from Locomotor Disability or
which should be kept alive during the currency of this recruitment exercise. If a candidate does Cerebral Palsy.
not have a valid e-mail ID, he/she should create new valid e-mail ID before applying on-line. The Locomotor Disability: “Locomotor Dis ability” means dis ability of the bones, joints or musc les
candidate should go to any branch of UCO Bank, pay the amount of application fee/postage and leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy.
get cash receipt with transac tion ID, depositing branch name with code number and date of Cerebral Palsy: “Cerebral Palsy” means a group of non-progressive conditions of a person
deposit written thereon. These numbers should be correctly entered while registering applica- characterized by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring
tion on-line. in the prenatal, perinatal or infant period of development.
Particular s Im portant Dates ii) Hearing Impaired (HI): “Hearing Impairment” means loss of sixty decibels or more in the better
Payment of Ap plication Fee/Postag e Char ges From 09.11.2010 – To 30.11.2010 ear in the conversational range of frequencies.
Opening Date for Online Registration 09.11.2010 iii) Visually Impaired : The Visually Impaired persons are those with following disability :
Closing Date for Online Registration 30.11.2010 Blindness or low vision: “Blindness” refers to a condition where a person suffers from any of
Tentative Date of Written examination 30.01.2011 the following conditions:
Before applying candidates are advised to ensure that they fulfill the s tipulated eligibility i) Total absence of sight ;
criteria for the post. They should note that Application Fee and/or Postage Amount once depos- ii) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses,
ited will neither be refunded nor be adjusted against any other project. Candidates are advised iii) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.
to fill their particulars online themselves correctly. Candidates should ensure that particulars “Pers on with low vision” means a person with impairment of visual func tioning ev en after
once submitted by them will be final as no further change will be allowed thereafter. treatment or standard refractive correction but who uses or is potentially capable of using vision
Name of the Post : Pr obationary Officer in JMGS I for the planning or execution of a task with appropriate assistive device.
Total Num ber of Vacancies : 1050 iv) Only such person would be eligible for reservation in services / posts who suffer from not
Reser vation of Posts are as under : less than 40% of relevant disability and is certified by a Medical Board appointed by the Central/
SC ST OBC GEN Total Vacan cies OC HI Vl State Govt. The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is affected
156 80 287 527 1050 10 8 8 by cerebral palsy can use their own scribe at their cost during the written examination. In all
Abbreviations stand for: SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Back- such cases where a scribe is used, the following rules will apply:
ward Class, GEN-General Category, OC-Orthopaedically Challenged, HI - Hearing Impaired, VI – i) The candidate will have to arrange his/her own scribe at his/her own cost.
Visually Impaired Scales of Pay in JMGS I : Rs 14,500-600/7-18700-700/2-20,100-800/7-25,700 ii) The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the stipulated eligibility
Candidates selected will be offered scale of pay of JMGS-I at the initial stage. DA, HRA, CCA will criteria (i.e. Graduation in this recruitment exercise. Thus the qualification of scribe / writer
be paid as per rules in force from time to time and depending upon the place of posting. Medical, should be not more than XII standard).
LFC, Terminal Benefits etc. will be as per prevailing rules. At present, approximate total monthly iii) The scribe can be from any academic discipline. The scribe should possess less marks than
emoluments inclusive of Basic, DA,CCA,HRA etc, at the start of the scale at a Metro centre the candidate and not more than 60% marks in his own academic stream
comes to Rs.22,188/- Probation Period – Selected candidates will be on probation for a period of iv) Both the candidate as well as the scribe will have to give a suitable undertaking, confirming
2 years Confirmation : The confirmation of the newly recruited Probationary Officers will be that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe as mentioned above. Further,
subject to satisfactory completion of two years probation period. in case it later transpires that he/she did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or
1. ELIGIBILITY CRITERIA suppressed material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of
a) Nationality / Citizenship: the result of the written examination.
A candidate must be either (i) a Citizen of India or (ii) a subject of Nepal or (iii) a subject of Bhutan v) Such candidates who use a scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour
or (iv) a Tibetan Refugee who came over to India before 1st Jan. 1962 with the intention of of the examination.
permanently settling in India or (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Competent Authority for Issue of Certificate to SC/ST/OBC/PC is as under :
Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (a) For SC/ST/OBC – District Magistrate/ Addl. Distt. Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/
(formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the inten- Addl. Dy. Commissioner/ Dy. Collector/ First Class Stipendary Magistrate/ Sub- Division Magis-
tion of permanently settling in India, provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) trate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner/ Chief Presidency
& (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate/ Revenue Officer not
Govt. of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted below the rank of Tahsildar/ Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/ or
to the examination/interview but on final selection the offer of appointment may be given only his/ her family normally resides.
after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India. (b) For Physically Challenged - Authorised certifying authority will be a Medical Board duly
b)Age and Educational Qualification (as on 30.11.2010): constituted by the Central or the State Government having at least three members consisting of
Post Age Minimum Educational Qualification Chief Medical Officer, Sub-divisional Medical Officer in the District and an Orthopedic Surgeon/
Probationary Officer Minimum: 21 yrs Ophthalmology surgeon/ENT Surgeon as the case may be.
Maximum: 30 yrs Graduate in any discipline from a 2. Selection Procedure : The selection will be made on the basis of performance in written test
recognized University in pass and interview.
course with 55% aggregat marks Details of Written Test are as under :
or an Honours Graduate Sl.No. Test No. of Maximum Maximum
For SC/ST/ PC Category Candidates : Questions Marks Time Limit
Graduate in any discipline from a 1 Test of General Awareness 50 60 135 Minutes
recognized University in pass & Computers (Composite)
course with 50% aggregate marks 2 Test of English Language 50 50
or an Honours Graduate (Grammar, Vocabulary,
The Educational Qualification prescribed for the post is the minimum. Candidates must possess Comprehension etc.)
this qualification. Educational Qualification should be from a recognized University. Apart from 3 Test of Quantitative Aptitude 50 60
prescribed Educational qualification, candidates should be well versed with Microsoft Office. 4 .Test of Reasoning (High 75 80
Relaxation in Upper Age Limit : Level)
Total 225 250
Sl Category Age Relaxation 5 Descriptive Paper (five
1 Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Candidates 5 years
compulsory questions with
2 Other Backward Classes Candidates 3 years internal options to assess
3 In the case of Ex- service commissioned Officers, including ECOs/
knowledge on current
SSCOs, who have rendered at least 5 years military service and have economic developments and 100 marks
been released on completion of assignment ( including those whose (Only qualify ing) 60 Minutes
assignment is due to be completed within the next one year from the
co mmu nication skill)
last date for receipt of application ) otherwise than by way of dismissal Notes : i) The written test will be objective (Sl No 1 to 4) and descriptive type. The questions in
or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of
objective tests except for the Test of English will be printed in bilingual, i.e. English and Hindi. The
physical disability attributable to military service or on invalidment. 5 years Questions in Descriptive Paper will be printed in bilingual i.e. English and Hindi versions. The
4 Persons domiciled in Kashmir Division of Jammu & Kashmir State candidates will have the option to answer the Descriptive paper either in English or Hindi. There
during the period from 01.01.1980 to 31.12.1989 5 years
will be negative marks for the wrong answers in the Objective Tests.
5 Physically Challenged Category candidates ii) The candidates will be required to qualify in each of the objective tests and also in the
(15 years for Pysically Challenged SCs/STs and 13 years for
Descriptive Paper separately. The qualifying marks in each of the objective test will be decided
Physically Challenged OBCs) 10 years on the basis of performance of the competing candidates and the average marks obtained by
Notes: 1. As the reservation for Physically Challenged Candidates is on horizontal basis, the the competing candidates will be set as the minimum qualifying marks in each objective test.
selected candidates will be placed in the appropriate category (viz., SC, ST, OBC, General, etc.)
There will be negative marks for wrong answers given in the objective tests. Descriptive paper
to which they belong.
(Continu ed )
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 14
Uco Bank(Con tinued) inability/failure to log on the Bank’s website on account of heavy load on internet/website jam.
of only those candidates will be evaluated who will pass in each of the four objective tests and xvii) The Bank does not assume any responsibility for the candidates not being able to submit their
rank adequately high in percentile ranking in the aggregate of all the four objective tests. Qualify- applications within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reason
ing marks for Descriptive Test will be 40% for General category and 35% for SC/ST/OBC/PC beyond the control of the Bank. Please note that the above procedure is the only valid procedure
category candidates. for applying. No other mode of application or incomplete steps would be accepted and such
iii) Depending upon the number of vacancies, only those candidates who rank sufficiently high in applications would be rejected.
the merit list will be called for Interview. Mere eligibility/pass in the Test shall not vest any right in 5. GENERAL INSTRUCTIONS
a candidate for being called for Interview. Final selection shall be made based on the ranking on a) Candidates have to submit the original counterfoil of the fee payment challan and the written
the aggregate marks obtained in the Written Tests and Interview. Decision of the Bank in this test call letter at the time of written test.
regard shall be final. The detailed information regarding the Written Test will be given in the b) A recent, recognizable passport size photograph should be firmly pasted at the place indicated
Booklet which will be sent to the eligible candidates along with the Call Letter for the Test. in the call letter for the Written Examination and must sign across the photograph so that a part of
Written Test Cen tres the signature spreads over the call letter beyond the photograph. Ten c opies of the s ame
The Written test will be tentatively held on Sunday, 30.01.2011 at the following Centres and the photograph should also be retained for use in future. Candidates are advised not to change their
address of the Venue will be advised in the Call Letter. appearance till the recruitment process is complete. Failure to produce the same photograph at
CentreCode Name of Centre Centre Code Name of Centre the time of the interview may lead to disqualification.
11 Ahmedabad 19 Hyderabad c) Before applying, the applicant should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms
12 Bangaluru 20 Jaipur mentioned in this advertisement. Candidates are therefore to carefully read this advertisement
13 Bhopal 21 Kolkata and follow all the instructions given for submitting online application. The Bank would be free to
14 Bhubaneshwar 22 Lucknow reject any application, at any stage of the Recruitment Process, if the candidate is found ineligible
15 Chandigarh 23 Mumbai for the post for which he/she has applied. Decision of the Bank in all matters regarding eligibility
16 Chennai 24 Patna of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken, qualifications
17 Delhi 25 Shimla and other eligibility norms, the documents to be produced for the purpose or the conduct of
18 Guwahati interview/selection etc. and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the
The date of written test is tentative. The exact date will be communicated to the candidates candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Bank in this
through the call letter for the examination. The Bank reserves the right to cancel or make any behalf.
change in the date of the written test, if need arises. Request for Change of Centre of Examina- d) Not more than one online application should be submitted by any candidate. Multiple Applica-
tion shall not be entertained. The Bank, however, reserves the right to cancel any of the Centers tions/Registrations will be summarily rejected and the application fee forfeited.
and/ or add other Centers, depending on the response, administrative feasibility etc. The Bank e) Applications once registered online will not be allowed to be withdrawn and/or the application
also reserves the right to allot the Candidate to any Center other than the one he/ she has opted fee, postage charges onc e paid will not be refunded nor be held in reserve for any other
for. examination.
3. Pre- Exam ination Training : f) All candidates will have to produce, if called for interview, original as well as attested photo-
It is proposed to impart free Pre- Examination Training to a limited number of Candidates copies of the prescribed certificates in support of their Educational Qualification, Computer
belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Minority Communities on “First come first Literacy, Date of Birth, Caste/Community certificate, Certificate of Disability issued by the compe-
served basis” at Ahmedabad, Bangaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Delhi, tent authority in the prescribed format, failing which their candidature will be liable to be cancelled.
Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Patna, Shimla. Training centers may g) Candidates serving in Government / Quasi Government Offices/ Public Sector Undertakings
also be changed at the discretion of the Bank. An eligible candidate who wishes to avail Pre- (including Nationalized Banks & Financial Institutions) will be required to submit “No Objection
Examination Training should fill in the relevant column in the on-line application format. All ex- Certificate” from the employer at the time of interview, failing which the candidature may not be
penses regarding traveling, boarding, lodging etc will be borne by the candidate for attending the considered and travelling expenses, if any, otherwise admissible, will not be reimbursed.
Pre- Exam ination Training h) Any resulting dispute arising out of this advertisement including the recruitment process shall
programme at the concerned Training Center. The Bank also res erves the right to allot the be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Kolkata.
candidates to any of the centres other than the one he/she has opted for. i) The candidates will have to appear for the written tests and /or interview at their own expense.
4. HOW TO APPLY SC/ST/PC candidates called for interview will be paid actual IInd Class to & fro Rail/Bus fare by the
(i) Candidates are required to apply on-Line through Bank’s website www.ucobank.com only. No shortest route on production of evidence of travel, i.e Railway/Bus Receipt/Ticket(s) for attending
other means/ mode of application will be accepted. the interview. ST Candidates may be reimbursed the sea-passage by the lowest class (exclusive
(ii) Candidates are required to have a valid personal e-mail ID. It should be kept active for the of diet charges) coming from Lakshadweep, Minicoy and Andaman & Nicobar Islands to attend
duration of this recruitment project. Bank may send call letters for written test, interview etc. interview/written test on the main lands as well as in the Island centers provided that the distance
through the registered e-mail ID. Under no circumstances, a candidate should share/mention e- covered by sea is more than 30KM each way.
mail ID to / of any other person. j) No candidate is permitted to use or have possession of Calculators, Mobile Phones, Pagers or
(iii) In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her any other instruments in the Examination Hall.
new e-mail ID before applying on-line. k) Canvassing in any form will be a disqualification.
(iv) Candidates are first required to go to the Bank’s website www.ucobank.com and click on the l) In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility
Home Page to open the link “Recruitment” norms and/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or
(v) Thereafter, open the Recruitment Notification entitled “UCO BANK PO RECRUITMENT PROJECT- has suppressed any material fact(s), his/her candidature will stand cancelled. If any of these
2010”. shortcomings is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated.
(vi) Take a Print of the ‘FEE PAYMENT CHALLAN’. m) Any request for change of address will not be entertained.
(vii) Fill in the Fee Payment Challan in a clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS. n) The Bank takes no responsibility to connect any Certificate/Remittance sent separately.
(viii) Go to the nearest UCO Bank Branch with the Fee payment Challan and pay, in Cash, the o) In case any dispute arises on account of interpretation of version other than English, English
appropriate Application Fee in the designated CBS Account as given in the fee payment challan. version will prevail.
ix) Application Fee and Postage Charges ( Non-Refundable ) : p) Candidate’s admission to the examination is strictly provisional. The mere fact that the call letter
Sl Category Total has been issued to the candidate does not imply that his candidature has been finally cleared by
1 SC/ ST/ PC candidates Rs. 50/- (postage charges only) the Bank.
2 All others including OBC Rs. 400/- (Application Fee 350/- plus 50/- q) Candidates should ensure that the signatures appended by them in all the places viz. in their call
postage charges) letter, attendance sheet etc. and in all correspondences with the Bank in future should be identical
Notes : a) Application Fee and or Postage Charges should be paid through Fee Payment Challan and there should be no variation of any kind.
only at any UCO Bank branch. r) Selected candidates may be assigned any appropriate designation as may be prevailing in the
b) Even if the date for Online registration is extended the dates for payment of application fee will bank and not necessarily the name of the post given in the advertisement.
remain unchanged i.e. 09.11.2010 to 30.11.2010. s) Only those candidates who are willing to serve anywhere in India including rural areas need
c) Payment of application fee and/ or postal charges by Demand Draft /Cheques/ Money Orders/ apply.
Postal Order etc will not be accepted. t) Execution of Bond : Candidates desirous of applying under the recruitment exercise should
x) Obtain the Candidate’s Copy of Counterfoil of the Application Fee Payment Challan duly be willing to execute a bond of Rs.2 lacs for serving the Bank for two years after selection.
receipted by the Bank under ‘Cash Rec eived’ stamp and signature with (a) Branch Name & u) Candidates selected shall be required to serve rural/semi-urban centres as per Government
Branch Code Number, (b) Transaction ID, (c) Date of Deposit & amount duly written by the Branch guidelines.
Official. v) Appointment of selected candidates is subject to his/her being declared medically fit by the
xi) Candidate should preserve the original counterfoil of the fee payment challan as they will Medical Officer(s) appointed/approved by the Bank.
have to submit the same along with the Call Letter at the time of the written test. Without original
counterfoil of fee payment challan and the call letter for written test, the candidate will not be 6. Action Against Candidates Found Guilty of Misconduct
allowed to appear in the written test. Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that
xii) Candidate is now ready to apply On-Line by re-visiting the Recruitment Link on the Bank’s are false, tampered, fabricated and should not surpass any material information while submitting
website and choosing the option “CLICK HERE TO APPLY ON-LINE” to open up the On-Line online application. At the time of written examination/ interview, if a candidate is (or has been )
Application Form. found guilty of – (i) using unfair means during the examination or subsequent selection procedure
xiii) Candidates should carefully fill in the details from the Fee Payment Challan in the On-Line or (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or (iii) misbehaving in the exami-
Application at the appropriate places. They should also fill in all other required details therein very nation hall or taking away the question booklet (or any part thereof ) / answer sheet from the
carefully and click on the “SUBMIT” button at the end of the On- Line Application format. Before examination hall or (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her
pressing the “SUBMIT” button, candidates are advis ed to verify every particular given in the candidature for selection or (v) obtaining support for his/ her candidature by unfair means, such
application. The name of the candidate or his /her father/husband etc. should be spelt correctly a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable :
in the application as it appears in the certificates/mark sheets. Any change/alteration found may (a) To be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate.
disqualify the candidature. (b) To be debarred either permanently or for a specified period from any examination or recruit-
xiv) Information filled in the online application will be final. No further changes will be allowed. ment conducted by UCO Bank.
xv) After applying on-line, the candidate should take a print out of the system generated on-line (c) For termination of service, if he/ she has already joined the Bank. The Bank would be analyzing
application form and retain it for future reference. They should not send this print out to the Bank. the responses of a candidate with other candidates to detect patterns of similarity, if as per the
laid down procedure, it is suspected that the responses have been shared and scores obtained
xvi) Candidates are advised in their own interest to apply on-line much before the closing date
and not to wait till the last date for depositing the fee to avoid the possibility of disconnection/ are not genuine/ valid, the bank reserves right to cancel his/ her candidature.
(Continued)
bêaù^gße , 13 eê ^ùb´e19, 2010 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13 to Nov.19 2010 15
ZILLA SWASTHYA SAMITI: BALANGIR ALL INDIA PHARMACEUTICAL MANAGEMENT ENTRANCE TEST (AIPET)
Zilla Swasthya Samiti Balangir invites applications from eligible Candidates the post for of “immunization
For admission to INTE GRATED BBA & MBA COURSE IN
Computer Assistant” Under National Rural Health Mission of Balangir district purely on contractual basis
for the period of eleven month @7000/ - per Interested persons may apply to the undersigned in the PHARMACEUTICAL MANAGEMENT AT
prescribed downloaded from official website of Balangir district www.balangir.nic.in on or before EASTERN INSTITUTE FOR INTEGRATED LEARNING IN MANAGEMENT (PHARMA-
20.11.10 & "Superscribed for on the post of Immunisation Computer Assistant" the top of the envelope CEUTICAL DEPARTMENT)
through Regd. Post/ Speed Post only. Incomplete application in any form to liable to be rejected. The Date of e xamination: December 19th, 2010 (Sunday)
shortlisted candidates will be called for interview. The authority reserves the right to reject the Paper 1: 10:00 to 12.00hrs Paper 2: 13:00 to 16:00
advertisement without assigning any reason thereof. Chief Distr ict Medical Officer, Balangir Admission to the Integrated BBA & MBA in Pharmaceutical Management is only through an All
India entrance exam (AlPET).There will be two question papers, each of three hours duration in
Uco B an k(Co ntinu ed )
AIPET-2011, Questions in all these papers will be of objective type. The detailed sy llabus is
7. CALL LETTERS FOR WRITTEN EXAMINATION available in the information brochure.
The date of the Written Examination has been tentatively fixed for 30.01.2011 (Sunday). How- ELIGIBILITY : The minimum qualification for admission to the course is Higher Secondary (10+2)
ever, the date of Examination shall be intimated in the Call Letter along with the Centre/Venue with 50% marks from any stream. Final selection of the eligible candidates will be made on the
address. All eligible candidates will be issued Call letters at the correspondence address, given basis of AIPET conducted by EIILM.
by the candidates in their online application, which will be sent by ordinary post. An eligible Year of passing qualifying examination: A candidate is appearing or passed the qualifying
candidate who does not receive the Call letter by 24.01.2011 can download the call letter from examination, namely XII standard or any equivalent examination.
the Bank’s website between 25.01.2011 to 29.01.2011. In case of any difficulty candidates APPLI CATION PROCEDURE : A candidate can buy an application form with the information
should contact the UCO Bank at the following addresses along with the application print out, ID brochure by paying Rs.1 00/-. The information brochure contains details regarding application
Card and original fee payment challan for issue of duplicate Call letter. Duplicate call letters will procedure. Syllabus of AIPET, courses available, fees structure, placement details etc.
be issued at the following Bank’s offices between 25.01.2011 to 29.01.2011. IMPORTANT DATES
CENTRE CONTACTADDRESS CENTRE CONTACTADDRESS Selling of application forms Going on
Ahmedabad The Zonal Manager , Bangaluru The Zonal Manager Last date for selling of application forms 30/11/2010
UCO Bank UCO Bank Last date for receiving of application forms 5/12/2010
Ahmedabad Zonal Office Bengal uru Zonal Offic e, Issue of admit card 10/12/2010
UCO Bhavan UCO Contact for buying Application Form
Near Sanyas Ashram Bank Building, 2nd Floor, West Bengal - EIILM, 9 Hare Street, Kolkata-700001 PH: 09163393769 / 09163393770 Assam -
Ashram Road 13/22, Kempegowda Road, EIILM, Sanmati Plaza, 3rd floor, G S Road. Guwahati-781005 PH: 09435197314 Tripura - Bijoy
Bengal uru–560 009 Narayan Deb, Nandi Medical Store, Santosh Market. 1st Floor, A K Road, Agartala - 01 PH:
Ahmedabad-380009
(KARNATAKA) Ph : 080 – 09436969876 / 09862468513 Orissa -Mr. Raut, A/77 Saheed Nagar, Bhubaneswar-751007 PH:
Ph– 079 26579295/26573708 09238472958 Karnataka - M. Nasir Razvi, 268/B Raza Mansion, Arvind Nagar. Hubli-580024-PH:
Fax – 079 2657 9450 43472716/ 43472718, 08050116168, Bangalore - Mr. A. Rafeeq, No 3 1st Cross R.K.Gsrden, Neelasandra, Bangalore-
Fax : 080 – 22257595 560057 PH:09343952199, Tamil Nadu - Dr. S.Puhan, G-2, Ananthi Vishalakhmi, Nanganallur,
Bhopal The Zonal Manager ,UCO Bank Bhubaneswar The Zonal Manager , Chennai-600061, Ph: 09444489013
Bhopal Zonal OfficeE-5, Arera UCO Bank
Colony Bhopal – 462016 Bhubaneswar Zonal Office Central Bank (continued page -12)
(MADHYA PRADESH) UCO Bank Building, 3rd floor t ral Bank Bui ldin g, Bhan gagarh,
C-2, Ashok Nagar, Unit – II Gu wahat i-781005, Pho ne- 0361-2457651/52,
Ph : 0755 2468103, 4046002
Fax- 0361-2452154
Fax : 0755 4046010/2686182 Bhubaneswar–751009 18 Nagal and Guw ahat i Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
( OR ISSA) Ph : 0674 Z onal Of fice, 2n d Floo r, G.S .Road, Cen
2532226, 2533626 Fax : t ral Bank Bui ldin g, Bhan gagarh,
0674 2531448/2532890 Gu wahat i-781005, Pho ne- 0361-2457651/52,
Chennai The Zonal Manager,UCO Bank Chandigarh T he Zonal Manager , UCO Fax- 0361-2452154
Chennai Zonal Office Bank Chandigarh Zonal Of- 19 Orissa Bhu bane shwar Regional M anager, Cent ral Bank of Ind ia,
Regional Off ice, 94, Janpath, Unit No.111,
UCO Bank Building, fice UCO Bank Building, 1st
Bhu bneshwar-751001, Ph one: 0674-
328, Thambu Chetty Street floor, Sector-17BChandigarh
2534888, 125, Fax: 0674-2534025
Chennai – 600 001.(TAMILNADU) (UT) – 160 017. 20 Pu duch errey P udu cherrey Branch M anager, Cent ral Ban k o f Ind ia,
Tel:044 43405588/43405545 Ph : 0172 2701942, 2702960 Pon decher y Branch , 21, L aw Dc Lou risan St.
Fax : 044 43405575, 5558 Fax : 0172 2703016 Pon decher y -605001, Phon e No. 0413-338528
Fax No. 0413-344409
Delhi The Zonal Manager ,UCO Bank Guwahati The Zonal Manager , UCO 21 Pu nj ab Cha ndi garh Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
Zo nal Of fice, P.B.No.13, No.58-59, Bank
New Delhi Zonal Office Bank Guwahati Zonal Office
S quare, S ect or 17B, Ch an digarh- 160017,
5, Sansad Marg NEW DELHI – Mani Ram Dewan Road, P.O.
P hone no.0172-2704787, Fax- 0172- 2700647
11 0 001, Ph:011 23739553, Silpukuri Guwahati – 781 003 22 Rajasth an Jaip ur Regional M anager, Cent ral Bank of Ind ia,
23736132 Fax : 011 23721345 ( ASSAM) Ph : 0361 Region al O ffi ce, Anand Bhavan, S an sar
2660531, 2665653 Fax : Chand ra Road , Jaip ur-302001, P hon e:
0361 2663779 0141-2369171,73, 2364141, 42 Fax: 0141-2361929

Hyderabad The Zonal Manager, UCO Bank Jaipur The Zonal Manager , UCO 23 Sikkim Guw ahat i Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
Z onal Of fice, 2n d Floo r, G.S .Road, Cen
Hyderabad Zonal Office Bank Jaipur Zonal Office
t ral Bank Bui ldin g, Bhan gagarh,
8-2-624, Gr.Floor, Road Arcade International, Gu wahat i-781005, Pho ne- 0361-2457651/52,
No.10, Banjara Hills Ajmer Road, Jaipur – 302 006 Fax- 0361-2452154
Hyderabad – 500 034. (RAJASTHAN) Ph : 0141 24 Tami lnadu Che nna i Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
(ANDHRA PRADESH) 2225617, 2221024, Fax : Zo nal Off ice, 48/49, M onteit h Road,
Ph: 040 23322587, 23372345 0141 2226163 E gmore, Chennai- 600008, (Tamil Nad u),
Pho ne: 044-23464210-214, F ax-044-23464200
Fax : 040-23305555
M adurai Regio nal M an ager, Cen tral Bank of India,
Kolkata The Zonal Manager,UCO Bank Lucknow The Zonal Manager , UCO
Raja Mu thiah M an dram, O pp. Dist. Court,
Kolkata Zonal Office Bank Lucknow Zonal Office Dr. Ambedkar Road, Madurai-625020,
4 & 4/1, Red Cross Place Skylark Building, 3rd Floor, Phon e No. 0452-2526752 - 53, Fax No . 0452- 2537460
Kolkata-700001 28, Naval Kishore Road, 25 Trip ura Guw ahat i Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
Lucknow – 226 001(UTTAR Z onal Of fice, 2n d Floo r, G.S .Road, Cen
Ph 033 22437680/ 22303681
PR ADESH) Ph : 0522 t ral Bank Bui ldin g, Bhan gagarh,
Fax – 033 22108255
2613667, 2230951 Fax : Gu wahat i-781005, Pho ne- 0361-2457651/52,
0522 2625432 Fax- 0361-2452154
26 Utt ranchal Deh radu n Regional M anager, Cent ral Bank of Ind ia,
Mumbai The Zonal Manager,UCO Bank Patna The Zonal Manager , UCO Regional Of fice, 1st Floor, Astle Hall ,
Mumbai Zonal Office, Bank Patna Zonal Office Dehradun- 248001, Pho ne No. : 0135-
Mafatlal Centre, 2nd floor Maurya Lok Complex, Block 2650273,2714064, Fax: 0135- 2650446
Nariman Point, Mumbai – A, 4th floor Dak Bunglow 27 Uttar P radesh Lu ckno w Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
R oad Patna – 800 001( Zo nal Off ice, P.B.No.10, Akash Deep, 23,
400021 (Maharashtra)
BIHAR) Ph 0612 2220489, V idhan S abha M arg, L uckn ow- 226001
Ph – 022 22024783/22825871 Phon e: 0522-2611301-04, F ax- 0522- 2621213/ 240
Fax–02222821187/22024431 2234511Fax : 0612 - Agra Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
2226923/ 2220489 Zo nal Off ice, Bl ock No. 37/2/4 S an jay
Shimla The Zonal Manager,UCO Bank P lace, Agra-282002, Phone: 0562- 2850154-
Shimla Zonal Office, 3424, Fax: 0562-2853698-1341
Himland Hotel, Circular Road 28 West Beng al Kolkat a Zo nal Manag er, Cent ral Bank of India,
Zo nal Of fice, Central Bank Build ing, 33,
Shimla - 171 001
Netaji S Road, Kolkata-700001, P hone: 033-
(HIMACHAL PRADESH) 22301270/1275, Fax: 033-22309864
Tel: 0177 2625956, 2628604
Fax : 0177 2625061 This advertisement is also available on Bank's website address www.centralbankofindia.co.in
. Candidates are advised to remain in touch with Bank's website for any information which may
Th is advertisement is also available o n Bank’s website add ress www.ucob ank.com. be put for further guidance.
Candidates ar e advised to rem ain in touch with Bank’s website for any inform ation Decision of the Bank in respect of all matters pertaining to this recruitment would be final and
which may be hoisted fo r fur ther guidance binding on all candidates.
KOLKATA GENERAL MANAGER (HRM) GENERAL MANAGER (HRD)
RNI No. 52621/93, Postal Regd. No. BN/43/09-11 Approved by Govt. of India (DAVP, Min. of I & B) & Govt. of Odisha 13 to Nov. 19, 2010 16
^ò~êqò iµKòZ
ð _ûVýKâc bûeZ BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ieKûeu ù_âû›ûjòZ Zûfòc @^ê Âû^ (Deemed University under section 3 of UGC ACT, 1956)
MESRA, RANCHI-835215, Website: http://bitmesra.ac.in
GZ\þ\ßûeû icÉu @aMZò ^òc ù« RYûA \ò@û~ûCQò Kò bûeZ ieKûeu Admission to Ph.D. Programmes 2010 - 2011
Applications are invited from interested candidates for admission to full-time / part- time Ph.D.
\ßûeû ù_âû›ûjòZ aòGiþGiþ gòlû còg ^ @]ô^ùe ^òcÜfòþLôZ PòòK ò›û aòmû^ ijûdK Programmes 2010 - 2011 (Session Spring 2011) in the following Departments : Architecture,
_ûVýKâc ùe 2011 gòl ûahð ^òcù« ^ûc ùfLûAaû _ûAñ \eLûÉ @ûjßû^ Applied Chemistry, Applied Mathematics, Applied Mechanics, Applied Physics, Bio-Medical In-
strumentation, Bio-Technology, Civil Engineering, Computer Science & Engineering, Electrical &
Keû~ûC@Qòö Electronics Engineering, Electronics & Communication Engineering, Environmental Science &
ØOPERATION THEATRE NURSING ØMRI/CT SCAN Engineering, Information Technology, Management, Mechanical Engineering, Pharmaceutical Sci-
ences, Polymer Engineering, Production Engineering, Remote Sensing and Space Engineering &

ØDIALYSIS TECHNOLOGY Ø DMLT Rocketry. Please see Institute website http://bitmesra.ac .in for details and to download the
Application Form. The completed application form with all required enclosures should be sent to
the office of the undersigned, along with a crossed Demand Draft for Rs. 2.000/- in favour of
Ø HOMEOPATHIC PHARMACY ØDENTAL TECH Birla Institute of Technology, payable at Ranchi. The last date for receipt of completed application
form is 10 December 2010.
Ø PHYSIOTHERAPY & OCCUPATIONAL THERAPY Ø X-RAY Dean Admissions, Birla Institute of technology, Mesra, Ranchi 835215

@a]ô-1ahð/2ahð ù~ûMýZû-10+_ûiþ
@]ôK RûYòaû _ûAñ ù~ûMûù~ûM Ke«ê APS RTC
REGIONAL MEDICAL TECHNOLOGY INSTITUTE (RMTI) NOTIFICATION FOR RECRUITMENT Of SHRAMIKS
Applications are invited for filling up the vacancies of SHRAMIKS on regular basis in A.P.S. RTC
3489, Palasuni, P.O.G.G.P(Rasulgarh), Bhubaneswar-25, ORISSA 1) VACANCY POSITION: The detailed vacanc y position in res pect of Regions and Non-
Ph.: (0674) 2370415, Mob: 9937440788 operating units is furnished separately below, REGIONS - VACANCIES: Hyd & Sec'bad
(GHZ) -841, Mahaboobnagar-154, Nalgonda-70, Medak-45, Rangareddy-80, Karimnagar-m,
Nizamabad-103,Adilabad-68, Khammam-87, Warangal-138, Anantapur-163, Kadapa-102,
DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SHIKSHA ABHIYAN: KEONJHAR Kurnool-144, Nellore-184, Prakasam-164, Tirupati (including RWS) - 390, Guntur-266, Krishna-
228, West Godavari -84, East Godavari - 89, Visakapatnam-98, vijayanagram-6, Srikakulam-26,
Applications are invited in the prescribed format from the desirous candidates for engagement
of 26 Nos, of Block Resource Teachers (BRT) under Inclusive Education (IE) as per criteria Total: 3623
indicated below. 1 Qualification of the Resource Teacher: Minimum qualification Passed +2 with NON-OPERATING UNITS:UNIT-VACANCIES:Zonal workshop,Vijayanagram-22, Zonal work shop,
Diploma/Degree in Special Education- 2 Age: 18-42 years (as on 25.11.2010), 3 Nature of Vijayawada-86, Zonal workshop, Nellore-10, Zonal Workshop, Kadapa-40, Zonal workshop,
Engagement: Contractual basis, 4 Remuneration: Rs.6500/-per month including fixed TA of Rs.500/- Hyderabad-95, Zonal workshop, Karimnagar-30BBW printing Press, Miyapur-109.
5 Place of Posting : Block Headquaters/Muncipality area Keonjhar district only. • Reservation will be provide accordance with Law. • Reservation for BC-Egroup will be subject to
6 Criteria for Selection:Selection shall be made on the basis of Marks secured in the qualifying adjudication of the litigation pending before the Hon’ble Courts and Government order from time to
examination. 7 Nature of job: Work in itinerant mode i.e. to visit school to school and village to time. • The number of pos ts mentioned above are provisional. They may vary upwards or
downwards. 2) QUALIFICATION: ITI Disel Mechanic trade for those applying for posts in Depots/
Village for providing Resource support to the CWSN. 8 Selection will be made at the district level
Regions & Workshops, ITI-Binding or any Machine Trade for those applying for post in Printing
under the Chairmanship of Collector-cum-Chairman, SSA, Keonjhar.
Press. 3) AGE: Not above 30 years of age as on 01.07.2010 for those applying for posts in
9 He/She must be a permanent resident of Odisha and must have passed at least class VII Depots/Regions & Workshops not above 25 years of age as on 01-07-2010 for those applying
standard in Odiya language. 10 The prescribed application format can also be downloaded from for posts in printing Press. Relaxations: Age relaxation is permitted to the extent of 5 years in
the www.kendujhar.nic.in and www.opepa.in. 11. The las t date for submission of application: respect of SC/ST/BC candidates. 4) LOCAL CANDIDATURE: The select list will be drawn into two
25.11.2010. 12. How to apply:- The candidate can apply by Registered Post/Speed Post to the parts. The first part will comprise 20% of the posts consisting of combined merit list of local as
DPC, SSA, Keonjhar. The application should reach the office of DPO, SSA, Keonjhar on or well as non-locals and the remaining second part will comprise the balance 80% of the posts
before 25.11.2010 by 5.00 P.M. The application received after the due date shall not be enter- consisting of loc als only and the posts will be filled duly following the rule of reservation.
tained. Envelope containing application should be superscribed as "APPLICATION FOR THE Reservation to the local candidates is applicable as provided in the Rules and as Amended from
POST OF BLOCK RESOURCE TEACHER'. Candidates without Degree/Diploma in Special Educa- time to time in force on the date of notification. The candidate claiming reservation as Local
tion need not apply. The undersigned deserves the right to cancel the advertisement/ selection candidates should obtain the required Study certificates (from Class IV to X) or Residence certifi-
process at any time without assigning any reason thereof. cate in the proforma for those candidates who have not studied in any Educational Institutions as
By the order of Collector cum Chairman, SSA, Keonjhar the case may be. 5) PAY SCALE: The candidates will be appointed in the time scale 5670-130-
District Project Co-ordinator, SSA, Keonjhar 7620-170-8470-195-10420-210-12520-215-15100 plus usual allowances as admissible.
6) HOW TO APPLY: The candidates shall apply strictly in the following form & Applications in any
other form will be rejected. 7) OC candidate (i.e., other than SC/ST/BC communities and ex-
CENTRAL INSTITUTE.. (continued P.-1) servicemen) should enclose a Demand Draft for Rs.100/- (Rupees One Hundred only) drawn on
4. The Director reserve the right to reject any or all the applications without assigning any any scheduled Bank in favour of AO/ Dy. CAO APSRTC of concerned Region / Zonal Workshop
reason. ago" enclose the same to the application. Illustration: AO, APSRTC/Nellore, Dy. CAO, APSRTC/
Karfmnagaretc. An applicant intending to apply for more than one region shall submit the applica-
5. Photostat copies of certificates of educational qualification experience, registration etc must
tion form separately. 8) SUBMISSION OF APPLICATION: The application completed in all re-
be attached with the application.
spects shall be sent to the respective Regional Manager of the specific Region to which the
6. Incomplete application will be rejected. candidate is applying. In respect of candidates applying for Zonal Workshops the applicants
7. Age relaxable upto 5 years for SC/ST and 3 years for OBC candidates. shall send the application to the Works Manager Offices (WM/Uppal, WM/Miyapur, WM/VZM, WM/
Sd/- (Dr. S. Haque) Director VJA, WM/NLR, WM/CDP and WM/KRMR). In respect of candidates applying for Printing Press the
GOVERNMENT OF INDIA applicants shall send the application to the Works Manager, Miyapur, Hyderabad. 9) Last date for
CENTRAL INSTITUTE OF PSYCHIATRY submission of applications is 23-11-2010 (upto 5.00 pm). The aspiring Candidates are advised to
apply well in advance and note that (the Corporation is not responsible for any delays etc. 10)
KANKE, RANCHI-6 CLARIFICATIONS: For any clarifications the candidates may contact the respective Regional
FORMAT OF APPLICATION FORM Manager Offices/ Works Manager Offices. 11) The Corporation reserves the right to cancel the
1. Post applied for :...................................... notification/ Recruitment process at any stage without assigning any reasons
2. Name of applicant :...................................... APPLICATION FOR THE POST OF SHRAMIK IN..... (SPECIFY )
3. Name of Father/Husband :...................................... REGION/ NON-OPERATING UNIT)
4. Nationality :..................................... Affix your recent a) Name...................(b) Father’s Name..........................(c)Date of birth............(d) Caste & sub
5. Date of Birth :..................................... passport size caste........(e) Educational Qualification..........................(f)ITI Details: (i) Trade Name..................(ii)
6. Age as on (01.08.2010) :...................................... photograph Year of com pletion......................(ii i) Total m arks ...................( iv) Mar ks
7. Sex :........................................ obtained.............(v)Perc entage:...................(g) Ex perience....................(h) Apprentis hi p
8. Whether SC/ST/OBC :........................................ Details...........(i)Particulars of study..................
9. Educational Qualification :........................................ Class studied Name of the School Village/Man dal/Distr ict
10. Experience :...................................... 4th std.
5th
11. Address of Employment Exchange and Registration
6th
No., if any:...................................:...............................................
7th
11. Permanent Address :....................................... 8th
12. Address for correspondence: ................................................ 9th
13. Telephone No./Mobile No./E-mail;.......................................... 10th
I hereby certify that all the statements made in this application are true, complete and correct
Signature of the Candidate
to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being
Enclosures : i) Proof of Date of birth (ii)Integrated caste & sub-caste certificate (iii) ITI certificate
found suppressed/false or incorrect or ineligibility being detected before or after the examina-
tion/Interview, my candidature/appointment is liable to be cancelled. apprentiship certificate (iv) Proof of study (v) Proof of residence if not studied in any Educational
Place :_____________ Institution.
Date :_____________ For details visit us at web site: htt:// www.apsrtc.go v.in Corpo rate m ail ID:in fo@apsrtc.go v.in
Enclosures:__________ No.R3/684(23)/2010-HRD, Date:1.11.2010 Sd/-VICE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
Signature of Applicant Avail Couple Gift Ca rd within six months for a ny two pers ons a t Rs .12 00/- only for 96 hour s tra vel in A.P.

Printed, Published & Owned by SATYAJ IT PANDA, Published at TS-3/193, Manche swar Indu st rial Estate, Bhuba neswa r-751 0 10, Printed at Ni jukti Khaba r Pra kas han , TS -3 /19 3, Ma nc he swa r I nd.Estate,
Bh ub a ne swa r-75 10 10 , Phone No.(0674) 258253 2, 2582533, 2 582534 FAX: 2582535, e- ma il : n iju kt ik ha b a r@g mail.c om Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K - iê]úe Kêc ûe _Šû
CMYK CMYK

Related Interests