You are on page 1of 38

WWW.NASACO.COM.

VN

TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
BIEÁN TAÀN SIEMENS

Trang 1

WWW.NASACO.COM.VN

LÔØI NOÙI ÑAÀU

Ngaøy nay, vieäc töï ñoäng hoaù trong coâng nghieäp vaø oån ñònh toác ñoä ñoäng cô ñaõ
khoâng coøn xa laï gì vôùi nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc trong lónh vöïc kyõ thuaät. Bieán taàn
laø moät trong nhöõng thieát bò ñieän töû hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong vieäc oån ñònh toác ñoä vaø
thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô moät caùch deã daøng nhaát maø haàu heát caùc xí nghieäp ñang söû
duïng. Nhöng ñeå tieáp caän noù vaø söû duïng noù moät caùch hieäu quaû nhaát thì ngöôøi söû
duïng ñang gaëp nhieàu khoù khaên do taøi lieäu bieán taàn toaøn laø tieáng Anh neân ngöôøi söû
duïng phaûi coù kieán thöùc tieáng Anh chuyeân ngaønh vaø kieán thöùc kyõ thuaät nhaát ñònh
môùi coù theå ñoïc vaø söû duïng ñuùng ñöôïc. Chính vì theá, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, ñeå
moät ngöôøi bình thöôøng ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc bieán taàn, bieát caùch caøi ñaët vaø söû
duïng bieán taàn moät caùch cô baûn nhaát neân Coâng ty chuùng toâi ñaõ ñöa ra taäp taøi lieäu
“HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS” ñöôïc dòch baèng tieáng Vieät. Neáu
ngöôøi söû duïng coù nhu caàu tìm hieåu theâm xin vui loøng tìm ñoïc nhöõng taøi lieäu khaùc.

Do thôøi gian bieân soaïn coù haïn cuõng nhö kieán thöùc coøn haïn cheá neân taäp taøi lieäu
naøy chaéc khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt mong quùy baïn ñoïc thoâng caûm.

Trang 2

WWW.NASACO.COM.VN

MUÏC LUÏC
Trang
Bìa......................................................................................................1

Lôøi noùi ñaàu .........................................................................................2

Muïc luïc ..............................................................................................3

ÖÙng duïng chung ................................................................................4

Thoâng soá kyõ thuaät ..............................................................................4

Sô ñoà ñaáu daây ...................................................................................8

Caùc tham soá thoâng duïng .................................................................17

Caûnh baùo vaø loãi ...............................................................................23

Löïa choïn vaø ñaët haøng......................................................................33

Ví duï ................................................................................................36

Kích thöôùc bieán taàn ..........................................................................37

Trang 3

01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) Trang 4 . moät barrie.12 ñeán 0. 2. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT : a) Bieán taàn MM 410 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 220V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0. Khaû naêng ñieàu khieån Vector cho toác ñoä vaø Moâment hay khaû naêng ñieàu khieån voøng kín baèng boä PID coù saün ñem laïi ñoä chính xaùc tuyeät vôøi cho caùc heä thoáng truyeàn ñoäng quan troïng nhö caùc heä naâng chuyeån. caùc heä thoáng ñònh vò. c) MM 440 : MM 440 chính laø moät hoï bieán taàn maïnh meõ nhaát trong doøng caùc bieán taàn tieâu chuaån. ña ñieåm V/f Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 8kHz (tieâu chuaån) 2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2Khz) Taàn soá coá ñònh 3. moät loaït khoái logic coù saün laäp trình töï do cung caáp cho ngöôøi duøng söï linh hoaït toái ña trong vieäc ñieàu khieån haøng loaït caùc thao taùc moät caùch töï ñoäng.55kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát 0.COM.95 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1.NASACO. tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0. hay moät heä ñònh vò ñôn giaûn reû tieàn keát hôïp vôùi PLC (S7-200) … vaø coøn nhieàu nhieäm vuï ñieàu khieån nöõa maø boä bieán taàn MM420 coù theå ñaûm nhieäm. moät heä thoáng maùy bôm hay quaït gioù. bình phöông V/f.WWW. ÖÙNG DUÏNG CHUNG : a) MM 410 : Duøng ñieàu khieån moät boä cöûa cuoán gara. söû duïng nguoàn ñieän coù saün 220V. moät baûng quûang caùo chuyeån ñoäng linh hoaït .5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f.VN 1.75kW 100V ñeán 120V 1 AC ± 10% 0.12 ñeán 0. tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 1. b) MM 420 : Moät heä thoáng baêng taûi. Giaù thaønh haï trong khi vaãn coù nhieàu tính naêng vaø khaû naêng toå hôïp linh hoaït laøm cho MM420 trôû thaønh moät loaïi bieán taàn phuø hôïp hoaøn haûo vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi duøng. Khoâng chæ coù vaäy.

ngaén maïch. haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 Daûi nhieät ñoä laøm vieäc -10oC ñeán +50oC Nhieät ñoä baûo quaûn -40oC ñeán +70oC Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp. 250VAC/2A (taûi caûm) Coång giao tieáp noái tieáp RS-485.NASACO. 50m (khoâng boïc kim) Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi haïn theo chuaån EN 55 011. chaïm ñaát. quaù nhieät bieán taàn Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC. Class B) Haõm Haõm DC.5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Trang 5 .VN Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc.WWW.COM.12 ñeán 3kW 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0.12 ñeán 5.95 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1. choáng keït. quaù taûi. loaïi coù loïc CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg (khoâng coù tuyø choïn) AA 150 x 69 x 118 0. vaän haønh vôùi USS protocol Ñoä daøi caùp ñoäng cô max.0 b) Bieán taàn MM 420 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0. tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû). 30m (boïc kim) max. chung ñaát phuø hôïp vôùi PLC Caùc ñaàu vaøo töông töï 1.37 ñeán 11kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát 0.8 AB 150 x 69 x 138 1. quaù aùp. ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4) Caùc ñaàu ra rô le 1.5kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0. duøng cho ñieåm ñaët (0 ñeán 10V. I2t quaù nhieät ñoäng cô.

ngaén maïch. 50m (boïc kim) Max. 250VAC/2A (taûi caûm) Caùc ñaàu ra töông töï 1.WWW. ñieàu khieån töø doøng thoâng FCC Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 16kHz (tieâu chuaån cho 230V 1PH hay 3PH) 4kHz (tieâu chuaån cho 400V 3PH) 2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2kHz) Taàn soá coá ñònh 7. quaù nhieät bieán taàn. tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 4. tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0. loaïi coù loïc CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Trang 6 .COM. choáng keït. bình phöông V/f. duøng cho ñieåm ñaët hay phaûn hoài cho PI (0 ñeán 10V.Khoâng coù khaùng ra : Max. ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4) Caùc ñaàu ra rô le 1. caùch ly. Class B) Haõm Haõm DC.NASACO. Coù theå chuyeån ñoåi PNP / NPN Caùc ñaàu vaøo töông töï 1. tuyø choïn chöùc naêng. chaïm ñaát.VN Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f. 0 – 20mA Coång giao tieáp noái tieáp RS-485. vaän haønh vôùi USS protocol Ñoä daøi caùp ñoäng cô .01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc. quaù aùp. quaù taûi. 200m (boïc kim) max. ña ñieåm V/f. tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû). khoaù tham soá PIN Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC. 300m (khoâng boïc kim) Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi haïn theo chuaån EN 55 011.Coù khaùng ra : max. I2t quaù nhieät ñoäng cô. haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 Daûi nhieät ñoä laøm vieäc -10oC ñeán +50oC Nhieät ñoä baûo quaûn -40oC ñeán +70oC Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp. 100m (khoâng boïc kim) .

12 ÷ 45kW 0.VN Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg (khoâng coù tuyø choïn) A 173 x 73 x 149 1 B 202 x 149 x 172 3.7 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1. ñieàu khieån töø doøng thoâng FCC Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 2kHz ñeán 16kHz (ôû böôùc 2kHz) Taàn soá coá ñònh 15.NASACO.12 ÷ 3kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát ≥ 0.01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) 0. caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP / NPN Caùc ñaàu vaøo töông töï 2 *0 tôùi 10V.5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây hay 2 x doøng ñònh möùc trong 3 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f.01Hz digital Caùc ñaàu vaøo soá 6 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc. 0. 250VAC/2A (taûi caûm) Caùc ñaàu ra töông töï 2.12 ÷ 3kW 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0.WWW. tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0. 0 tôùi 20mA vaø –10 tôùi +10V *0 tôùi 10V vaø 0 tôùi 20mA Caùc ñaàu ra rô le 3. tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû).25 – 20mA Coång giao tieáp noái tieáp RS-485. ña ñieåm V/f.75 ÷ 75kW 0. tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 4. tuyø choïn chöùc naêng.0 b) Bieán taàn MM 440 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát CT VT 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0.12 ÷ 3kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0. vaän haønh vôùi USS protocol Trang 7 .37 ÷ 75kW 0.3 C 245 x 185 x 195 5.12 ÷ 3kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0.COM.12 ÷ 3kW 0. bình phöông V/f.

choáng keït. quaù nhieät bieán taàn.NASACO. I2t quaù nhieät ñoäng cô. quaù taûi. khoaù tham soá PIN Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC.4 C 185 x 245 x 195 5. Class A hay Class B Haõm Haõm DC. Trang 8 .3 B 149 x 202 x 172 3.WWW.7 D 275 x 520 x 245 17 E 275 x 650 x 245 22 F khoâng loïc 350 x 850 x 320 56 F coù loïc 350 x 1150 x 320 75 3. 3 pha 380V.VN Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 55 011.COM. ta maéc theo nhö hình sau : Tín hieäu nguoàn vaøo. Tín hieäu ngoõ ra ñoäng cô 3 pha. quaù aùp. loaïi coù loïc CE mark coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Kích thöôùc vaø tuyø choïn Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg (khoâng coù tuyø choïn) A 73 x 173 x 149 1. ngaén maïch. haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 Daûi nhieät ñoä laøm vieäc CT -10oC ñeán +50oC VT -10oC ñeán +40oC Nhieät ñoä baûo quaûn -40oC ñeán +70oC Ñoä aåm 95% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY : Sô ñoà ñoäng löïc nhìn chung cuûa caùc loaïi bieán taàn ñeàu nhö nhau. chaïm ñaát. Thöôøng coù 2 loaïi : 1 hay 3 pha 220V.

COM.WWW.NASACO.VN Sô ñoà maïch ñieàu khieån : a) MM 410 : ADA51-5035a Output relay RL1 RL1-B RL1-C 11 12 Output relay contact DIN1 DIN2 DIN3 +24V 0V +10V AIN+ 0V P+ N- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RS-485 (USS-protocal) Digital input Voltage Analog input supply 24V Voltage supply 10V Trang 9 .

NASACO.COM.VN Trang 10 .WWW.

NASACO.VN b) MM 420 : AOUT+ AOUT.WWW. P+ N- 12 13 14 15 Output relay RS-485 RL1 Analog output (USS-protocal) DIN1 DIN2 DIN3 +24V 0V RL1-B RL1-C 5 6 7 8 9 10 11 Output relay contact Digital input Voltage supply 24V +10V 0V AIN+ AIN- 1 2 3 4 Voltage Analog input supply 10V Trang 11 .COM.

VN Trang 12 .WWW.NASACO.COM.

10V Output relay contacts AOUT1+ PTC AOUT2+ AOUT1. RL3- RL2. RL1.RL3- A B C B C A B C S1 S2 18 19 20 21 22 23 24 25 DIP Switches : 0mA .NASACO.VN c) MM440 : AIN1 AIN2 RL1. RL2.20mA or 0V . PTC AOUT2.DIN1 DIN2 DIN3 DIN4 +24V AIN2+ AIN2- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Voltage Analog input 1 Digital inputs Analog input 2 supply 10V Trang 13 .PE P+ N- DIN5 DIN6 A B 0V 12 13 14 15 16 17 26 27 28 29 30 Analog Digital inputs Analog RS-485 output output 2 (USS-protocal) +10V 0V AIN1+ AIN1.WWW.COM. RL1. RL3.

WWW.VN Trang 14 .NASACO.COM.

Haøm naøy luoân söû duïng ñöôïc. nhöõng tin nhaén veà caûnh baùo vaø loãi.WWW. Khi ñoäng cô ñang chaïy. OFF2 : Nhaán nuùt naøy 2 laàn (hay 1 laàn nhöng laâu) laøm cho ñoäng cô döøng nhanh. ñònh khoâng söû duïng ñöôïc. Maëc quay. Nuùt naøy söû duïng xem thoâng tin theâm vaøo. Noù laøm vieäc baèng caùch nhaán vaø giöõ nuùt. Giaù trò löïa choïn taïi P0005 (neáu P0005 ñaët Trang 15 .COM. chæ söû duïng khi ñaët P700 = 1. noù seõ laàn löôït trình chieáu : Haøm. Nhöõng ñeøn Led 7 ñoaïn naøy seõ trình baøy nhöõng tham soá vaø giaù trò. treân maøn hình seõ hieån thò daáu ‘-‘. noù chæ söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët P700 = 1. noù chæ Taét bieán taàn. Khôûi ñoäng Nhaán nuùt naøy ñeå khôûi ñoäng bieán taàn. 1. 2. Taàn soá ngoõ ra (Hz). Nhöõng thoâng tin veà tham soá khoâng ñöôïc löu treân maøn hình BOP naøy. Khi Thay ñoåi chieàu ñoäng cô ñoåi chieàu. OFF1 : Nhaán nuùt naøy laøm döøng ñoäng cô theo thôøi gian giaûm toác. 3. 4. Ñieän aùp ngoõ ra (V). Ñieän aùp DC-link (V). 5. Baûng ñieàu Haøm Chöùc naêng khieån / Nuùt nhaán Traïng thaùi Trình baøy treân maøn hình nhöõng giaù trò caøi ñaët treân bieán hieån thò. söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët P700 = 1. Nhaán nuùt naøy khi bieán taàn khoâng coù tín hieäu ra laøm Xoay nheï cho ñoäng cô khôûi ñoäng vaø chaïy taïi taàn soá xaùc ñònh. Nuùt naøy maëc bieán taàn. ñònh khoâng söû duïng. Nuùt naøy maëc ñònh khoâng söû duïng ñöôïc. ñieåm ñaët vaø giaù trò hoïat ñoäng.NASACO. nuùt 0 naøy khoâng coù taùc duïng. cô döøng khi thaû nuùt naøy ra. Ñoäng ñoäng cô. Nhaán nuùt naøy ñeå ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô.VN *) Söû duïng maøn hình : Maøn hình BOP hieån thò 5 soá. Doøng ra (A). taàn.

ñoåi ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1. Nhaán nuùt naøy ñeå giaûm giaù trò hieän haønh. seõ quay veà tham soá ban ñaàu. 3. 5. Ñeå thay ñoåi Giaûm giaù trò. Ñeå thay Taêng giaù trò. ta coù theå thay ñoåi tham soá neáu yeâu caàu.VN trình chieáu giaù trò 3. Trang 16 . Nhaûy haøm : Töø tham soá rxxxx hay Pxxxx nhaán nuùt Fn naøy seõ quay veà r0000. Nhaán nuùt hay xuoáng ñeå choïn giaù trò yeâu caàu. Nhaán nuùt cho tôùi khi tham soá P004 xuaát hieän. Tham soá truy caäp. 4. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù giaù trò tham soá. ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1. Nhaán nuùt naøy ñeå gia taêng giaù trò hieän haønh. 4. Nhaán nuùt ñeå xaùc nhaän vaø löu tröõ giaù trò. thì noù seõ khoâng xuaát hieän laïi laàn nöõa).NASACO. Ví duï ñeå caøi ñaët P004 = 7 ta laøm caùc böôùc sau : Böôùc thöïc hieän Keát quaû trình baøy 1. nhaán nuùt Fn naøy laïi laàn nöõa töø r0000. Nhaán nuùt naøy duøng ñeå truy caäp nhöõng tham soá. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù tham soá. 2. 5.WWW.COM.

1 : Möùc chuaån. 26 : Hieån thò ñieän aùp treân DC Bus. 3 : Möùc chuyeân duïng. 21 : Baùo loãi/ Caûnh baùo/ Giaùm saùt. 7 : Nhöõng leänh. 27 : Hieån thò doøng ñieän ñaàu ra. Ñaët : 1 1 0 : Ngöôøi söû duïng choïn danh saùch chæ soá. 4 : Möùc phuïc vuï.NASACO. 8 : ADC vaø DAC. Ñaët : 0 : Saün saøng ñeå chaïy. 12 : Ñieàu khieån ñaëc tröng. 0 1 Caùch caøi ñaët naøy cho pheùp caùc chæ soá ñöôïc löïc choïn theo töøng nhoùm chöùc naêng ñeå caøi ñaët. P0004 Boä loïc thoâng soá. P0010 Chæ soá caøi ñaët nhanh. 4 : Hieån thò thoâng soá veà toác ñoä. I/O nhò phaân. CAÙC THAM SOÁ THOÂNG DUÏNG : Tham soá YÙ nghóa Maëc Möùc ñònh P0003 Caáp truy caäp cuûa ngöôøi söû duïng.COM. 13 : Ñieàu khieån Ñoäng cô. 3 : Thoâng soá Ñoäng cô. Ñaët : 21 2 21 : Hieån thò taàn soá 25 : Hieån thò ñieän aùp ñaàu ra. 20 : Keát noái. 22 : Ñieàu khieån veà kyõ thuaät (ví duï PID). 2 : Thoâng soá Inverter. 5 : Thoâng soá veà laép ñaët/ kyõ thuaät. P0005 Löïa choïn caùch hieån thò khi Bieán Taàn hoaït ñoäng. 10 : Keânh ñieåm caøi ñaët / RFG. Trang 17 . 2 : Möùc môû roäng. Ñaët : 0 1 0 : Taát caû thoâng soá.WWW.VN 4.

taàn soá maëc ñònh 50Hz. Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1. taàn soá maëc ñònh 60Hz. 30 : Caøi ñaët Factory. Ñaët : 0 1 0 : Ñaët coâng suaát laø KW. 2: Ra leänh laøm vieäc treân ‘Teminal’ P0701 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 1.12A ñeán 10000A. 1 : Ñaët coâng suaát laø Hp. P0300 Löïa choïn loaïi Ñoäng cô. . Thoâng soá naøy chæ hieån thò khi P0100 = 1 (töùc laø coâng suaát ñöôïc tính baèng Hp).75 1 Daûi coâng suaát töø 0. P0310 Taàn soá ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. taàn soá maëc ñònh 60Hz. 50Hz 1 Daûi taàn soá ñònh möùc 12Hz ñeán 650Hz. 0. P0305 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa Ñoäng cô.WWW.NASACO. 1 Daûi ñieän aùp töø 10V ñeán 2000V. (Caøi ñaët nhanh). 1 Daûi doøng ñieän töø 0. Ñaët : 1 2 1 : Ñoäng cô khoâng ñoàng boä. (Caøi ñaët nhanh). 2 : Ñoäng cô ñoàng boä. (Caøi ñaët nhanh).VN 1 : Caøi ñaët nhanh. Trang 18 . (Caøi ñaët nhanh). 30 : Ñaët coâng suaát laø KW. Ñaët : 1 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. (Caøi ñaët nhanh). P0100 Ñònh taàn soá. Ñaët : 2 1 0: Caøi ñaët maëc ñònh Factory. (Caøi ñaët nhanh). 0 2 Daûi Cosϕ töø 0 ñeán 1. (Caøi ñaët nhanh). P0311 Toác ñoâï ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. P0308 Giaù trò Cosϕ cuûa Ñoäng cô. P0307 Coâng suaát ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. P0304 Ñieän aùp ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. Chuù yù : Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1. (Caøi ñaët nhanh).12A ñeán 10000A. 0% 2 Daûi hieäu suaát töø 0% ñeán 100%. P0309 Hieäu suaát laøm vieäc cuûa Ñoäng cô. 0 1/min 1 Daûi toác ñoä töø 0 (1/min) ñeán 40000 (1/min) P0700 Choïn leänh nguoàn.COM. 1: Ra leänh laøm vieäc treân ‘keypad’ (BOP/AOP). (Caøi ñaët nhanh). . Chaâu AÂu/ Baéc Myõ.

14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 (xem P1001). Trang 19 . 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 + ON (xem P1001). 11 : Jog traùi. 13 : Taêng taàn soá. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). 4 : OFF3 .Döøng nhanh.Döøng töø töø. 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1001). 3 : OFF2 . 9 : Nhaän bieát loãi.COM. 3 : OFF2 . Ñaët : 12 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 (xem P1002).WWW.NASACO. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët.Döøng nhanh.VN 1 : ON / OFF1. 10 : Jog phaûi. P0702 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 2. 12 : Quay ngöôïc. 12 : Quay ngöôïc. 9 : Nhaän bieát loãi. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 4 : OFF3 .Döøng töø töø. 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 + ON (xem P1002). 10 : Jog phaûi. 1 : ON / OFF1. 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1002). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 11 : Jog traùi.

Döøng töø töø. 11 : Jog traùi. 11 : Jog traùi.NASACO. Ñaët : 9 2 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán 1233). P0704 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 4 . 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1003). 4 : OFF3 .COM.Döøng töø töø. 3 : OFF2 . 13 : Taêng taàn soá. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 1 : ON / OFF1. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 (xem P1003). 14 : Giaûm taàn soá. 3 : OFF2 . 9 : Nhaän bieát loãi.WWW. P0703 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 3. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. Trang 20 .Döøng nhanh. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 10 : Jog phaûi. 9 : Nhaän bieát loãi. 4 : OFF3 . 1 : ON / OFF1. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 12 : Quay ngöôïc. 10 : Jog phaûi.VN 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 + ON (xem P1003). 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. Ñaët : 15 2 0: Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït.qua ñaàu vaøo töông töï.Döøng nhanh.

(Xem P1004).NASACO. 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 14 : Giaûm taàn soá. 4 : Laøm vieäc theo coång USS treân BOP link. 2 1 Söï löïa choïn naøy cho pheùp laøm vieäc theo caùc cheá ñoä döôùi ñaây. coøn ôû loaïi MM410 vaø MM440 xem theâm taøi lieäu. 3 : Laøm vieäc theo taàn soá coá ñònh. 0Hz 2 Coù 3 loaïi laøm vieäc vôùi taàn soá coá ñònh.COM.VN 12 : Quay ngöôïc. 3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON. 1 : Löïa choïn tröïc tieáp. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). P1001 Taàn soá coá ñònh 1. 3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 17. 13 : Taêng taàn soá. 2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON. P1000 Löïa choïn ñieåm ñaët taàn soá. Trang 21 .WWW. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 (xem P1004) 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 + ON (xem P1004) 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân. Neáu : 1 : Löïa choïn tröïc tieáp thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 15. 1 : Laøm vieäc treân Keypad. 5 : Laøm vieäc theo coång USS treân COM link. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 2 : Laøm vieäc theo ñieåm ñaët Analog. 2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 17. Chuù yù: ÔÛ ñaây chæ duøng cho loaïi bieán taàn MM420. Ñaët : 0 : Khoâng coù ñieåm ñaët chính. 6 : Laøm vieäc theo CB treân COM link.

COM. 50Hz 1 P1120 Thôøi gian taêng toác.WWW.VN P1002 Taàn soá coá ñònh 2. 10Hz 2 Xem chi tieát ôû P1001. P1005 Taàn soá coá ñònh 5. P1006 Taàn soá coá ñònh 6. P1004 Taàn soá coá ñònh 4. 15Hz 2 Xem chi tieát ôû P1001.NASACO. 20Hz 2 Xem chi tieát ôû P1001.0Hz 1 P1082 Taàn soá ñaët lôùn nhaát. 10s 1 Trang 22 . 25Hz 2 Xem chi tieát ôû P1001. P1080 Taàn soá ñaët nhoû nhaát. P1007 Taàn soá coá ñònh 7. 0. P1003 Taàn soá coá ñònh 3. 5Hz 2 Xem chi tieát ôû P1001. 10s 1 f (Hz) fmax (P0182) t (s) P1120 P1121 Thôøi gian giaûm toác. 30Hz 2 Xem chi tieát ôû P1001.

Daây daãn ñoäng cô quaù daøi.COM. Loãi Caùc nguyeân nhaân coù theå xaûy ra Chaån ñoaùn vaø bieän phaùp khaéc Phaûn phuïc öùng F001 : . Trang 23 . bieàn taàn seõ khoâng hoaït ñoäng vaø maõ loãi xuaát hieän. -Nhaán nuùt treân maøn hình BOP hay AOP.Coâng suaát ñoäng cô (P0307) . ta coù theå aùp duïng phöông phaùp sau : -Xoay chuyeån coâng suaát tôùi drive.WWW. 1. CAÛNH BAÙO VAØ LOÃI : Trong tröôøng hôïp coù loãi. Ñeå reset loãi. 1 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh. 0 1 Coù theå set : 0 : Khoâng tính toaùn. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) coù bieán taàn (P0206). Ngöôøi söû duïng phaûi ñaët P0010 = 0. (P0206). -Via Digital Input 3 (maëc ñònh). Vôùi Reset Factory. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô khoâng bò ngaén maïch hay chaïm ñaát. 2.NASACO. Chieàu daøi caùp khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn.VN f (Hz) fmax (P0182) t (s) P1121 P3900 Keát thuùc caøi ñaët nhanh.Ñoäng cô bò ngaén maïch. phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán taàn .Chaïm ñaát. 3. .Kieåm tra : Off2 khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát Quaù doøng. 5. 2 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh. .

NASACO. Thôøi gian giaûm toác (P1121) ñöôïc ñieàu khieån bôûi taûi ñoäng. naèm trong giôùi haïn ôû baûng tyû leä.Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh coù theå cao hôn nhieät ñoä ñaët cuûa bieán taàn. Ñoäng cô khoâng bò keït hay quaù taûi.Kieåm tra : Off2 quaù möùc ngaét (P2172). Ñieän aùp cung caáp (P0210) phaûi haïn caøi ñaët. . Yeâu caàu naêng löôïng haõm phaûi naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh.WWW. . 4.Quaù aùp coù theå do ñieän aùp nguoàn trong giôùi haïn. . Nguoàn caáp phaûi chaéc khoâng deã nhaát thôøi loãi hay giaûm aùp.Kieåm tra : Off2 Bieán taàn quaù .COM. gian giaûm toác ngaén hay ñoäng cô 3.Va ñaäp cuûa taûi naèm ngoaøi giôùi 1.Taêng thôøi gian taêng toác.VN 4. F002 : . Taàn soá xung phaûi ñaët ôû giaù trò maëc ñònh. 6. Giaù trò trôû khaùng cuûa Stator (P0305) phaûi chính xaùc. 2.Caùch phuïc hoài coù theå do thôøi soá phaûi ñuùng. maët khaùc neân söû duïng ñieän trôû thaéng. . F003 : . Nguoàn caáp (P0210) phaûi naèm . Quaù aùp. .Nguoàn caáp chính bò loãi. caáp quaù cao hay ñoäng cô trong 2. 1.Giaûm bôùt möùc ñieän aùp. phaûi thaéng ñöôïc quaùn tính cuûa taûi.Ñieän aùp DC-link (r0026) vöôït . Trang 24 . Boä ñieàu khieån ñieän aùp DC-link tình traïng phuïc hoài. . .Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh quaù cao.Quaït khoâng hoaït ñoäng. F004 : .Chuù thích : Quaùn tính lôùn phaûi söû duïng thôøi gian giaûm toác daøi . 5.Thoâng gioù chöa ñuû. . phaûi cho pheùp (P1240) vaø tham . 1. Tham soá ñoäng cô caøi trong bieán taàn phaûi töông xöùng vôùi ñoäng cô söû duïng. Quaït phaûi quay khi bieán taàn nhieät ñang chaïy.Kieåm tra : Off2 Thaáp aùp. 2.

B. (1) Quaù doøng treân DC-link = doøng nhaén maïch cuûa IGBT. naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh. F0011 : .Ñoäng cô quaù taûi. Coù ôû bieán taàn loaïi D. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi phaûi khaét khe. Ñoä ñaët quaù nhieät ñoäng cô (P0626-P0628) phaûi chính xaùc. C tröôøng hôïp (1). (2) Doøng ngaén maïch treân boä ngaét ñieän. F0015 : .Kieåm tra daây daãn vaøo. .Chuù thích : Loãi naøy xaûy ra khi bieán taàn coù 3 caûm bieán ño doøng. (3).Chu trình laøm vieäc cuûa taûi quaù 1. F0020 : . Trang 25 . ñoäng.Kieåm tra : Off2 2 Quaù taûi (I T) .Moät trong ba pha chính vaøo bò . F0021 : . (2).NASACO. Maát tín hieäu nhieät ñoä cuûa bieán taàn.Coâng suaát ñoäng cô (P0307) vöôït 2. . F0022 : . 3. . Chu trình laøm vieäc cuûa taûi phaûi nhieät.Daây tín hieäu nhieät ñoä (töø boä taûn Off2 nhieät) bieán taàn bò ñöùt.Bieán taàn côõ A. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) quaù coâng suaát tích tröõ cuûa bieán phaûi töông xöùng vôùi coâng suaát taûi taàn (P0206). 2. F0012 : . Möùc caûnh baùo veà nhieät ñoä ñoäng cô (P0604) phaûi töông xöùng.COM. (3) Chaïm ñaát. E. bieán taàn caøi ñaët. chính xaùc.Daây daãn caûm bieán nhieät ñoä Off2 ñoäng cô bò ngaén maïch hay hôû Maát tín hieäu maïch.Nguyeân nhaân loãi do caùc söï kieän Off2 sau : Loãi choàng coâng suaát.WWW.Bieán taàn quaù taûi.VN F005 : . . .Kieåm tra : Off1 Ñoäng cô quaù 1. F. nhieät ñoä ñoäng cô. Off2 maát trong khibieán taàn ñang hoaït Maát pha chính. (P0206).Loãi xaûy ra khi toång doøng caùc pha Off2 hieän haønh cao hôn 5% doøng cuûa Chaïm ñaát.

hay BOP) ñöôïc keát noái.Möùc caûnh baùo 7 : toång ñieän khaùng rôi toaøn boä < 5% hay > 50%.Bieán taàn côõ D.Möùc caûnh baùo 5 : ñieän khaùng nguoàn < 50% vaø > 500%. F0040 : . . Ngoõ ra loãi.Möùc caûnh baùo 8 : toång ñieän khaùng rôi treân Stator. . .5V hay > 10V. E tröôøng hôïp (1). Töï ñoäng khôûi ñoäng sau n.WWW.Möùc caûnh baùo 1 : möùc giôùi haïn cô.Quaït khoâng laøm vieäc laâu.Möùc caûnh baùo 3 : ñieän trôû Rotor < 10% hay > 100%.Möùc caûnh baùo 30 : doøng ñieän Trang 26 . Caàn thay quaït môùi. 0 : Kieåm tra ñoäng cô coù keát noái Off2 vôùi bieán taàn khoâng. . (2). F0035 : . .Moät pha cuûa ñoäng cô chöa keát Off2 noái.Bieán taàn côõ F tröôøng hôïp (1).Kieåm tra kieåu ñaáu daây cuûa ñoäng nhaát Stator < 10% hay > 100%. cô. F0041 : .VN . F0030 : .Möùc caûnh baùo 20 : ñieän aùp IGBT < 0. . .COM.Chæ coù ôû MM 440.Möùc caûnh baùo 6 : haèng soá thôøi gian Rotor < 10ms hay > 5s. Loãi veà döõ lieäu .Töï ñoäng khôûi ñoäng coá gaéng vöôït Off2 quaù giaù trò cuûa P1211. . (P304 ÷ P311) coù chính xaùc doøng ñaït tôùi söï ñoàng nhaát.Loãi khoâng theå bò che trong khi Off2 Modun choïn löïa (maøn hình AOP Quaït bò loãi.Thoâng soá döõ lieäu moâtô loãi. Off2 Loãi töï ñoäng ñònh côõ.Möùc caûnh baùo 2 : ñieän trôû ñoàng . .NASACO. .Möùc caûnh baùo 0 : taûi boû qua. . F0023 : . rieâng cuûa ñoäng 1 ÷ 40 : kieåm tra döõ lieäu ñoäng cô . khoâng.Möùc caûnh baùo 4 : ñieän khaùng Stator < 50% vaø > 500%.

2.Kieåm tra döõ lieäu.Thay drive.Bo IO loãi keát noái. thôøi gian. . 1.Möùc caûnh baùo 40 : söï maâu thuaãn cuûa vieäc caøi ñaët döõ lieäu ñoàng nhaát. F0060 : . Thay bo IO.Chænh ôû möùc Factory Reset vaø Off2 oån. Trang 27 .Loãi ñoïc ghi khi löu thoâng soá baát . Loãi ñieåm ñaët CB. Contact Customer Support / Service Department.Loãi truyeàn thoâng noäi boä.Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø USS . Off2 Bo maïch IO loãi.Loãi phaàn meàm. ít nhaát moät söï ñoàng nhaát sai. Loãi ñieåm ñaët USS (COMM link). . F0071 : . F0054 : . . F0051 : .COM. Loãi ñieåm ñaët USS (Bop-link). F0070 : . Tyû leä % giaù trò döïa treân trôû khaùng Z=U/sqrt(3).Neáu loãi vaãn xuaát hieän.Kieåm tra USS master. suaát. Kieåm tra döõ lieäu. ñoåi drive. 1 : Ñoïc maâu thuaãn.Ñoãi Modun I / O. Loãi thoâng soá Eeprom.Loãi veà thoâng tin I / O Eeprom .Khoâng coù giaù trò ñieåm ñaët töø CB . F0052 : .Loãi ñoïc cuûa thoâng tin choàng 1. khoâng döõ lieäu. caøi laïi tham soá môùi.Kieåm tra CB vaø ñoái taùc truyeàn Off2 (bo truyeàn thoâng) khi tín hieäu heát thoâng.Toác ñoä ñieàu khieån laïc quan Off2 (P1960) bò loãi. Loãi choàng coâng leä. . Eeprom. Off2 hay döõ lieäu khoâng hôïp leä. Giaù trò loãi : Ñieàu khieån toác ñoä laïc quan loãi. Loãi I / O . F0053 : . 0 : Heát haïn chôø ñôïi toác ñoä oån ñiïnh. 2.Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø USS .VN ñieàu khieån taïi ñieän aùp giôùi haïn.WWW. Off2 khi tín hieäu heát thôøi gian.Kieåm tra USS master. F0042 : .Khoâng nhaän dieän ID treân bo IO. . Off2 Quaù haïn Asic. Factory Reset vaø caøi thoâng soá Off2 coâng suaát hay döõ lieäu khoâng hôïp môùi.I. F0072 : .NASACO. Off2 khi tín hieäu heát thôøi gian.

lôïi phaûn hoài. Phaûn hoài PID döôùi giaù trò min.Tín hieäu töø boä Encoder maát.Phaûn hoài PID treân giaù trò max . F0090 : . Off2 Maát tín hieäu vaøo . Phaûn hoài PID treân giaù trò max.Phaûn hoài PID döôùi giaù trò min . A501 : .Giaù trò loãi. Off2 Nhaän dieän taûi. 3.COM.WWW. F0452 : . 4. Vaøi haøm kieåm tra I /O bò loãi. F0222 : . F0450 : . RAM beân trong bò loãi noù kieåm tra möùc taêng naêng löôïng.Töï chaïy kieåm tra ñònh kyø. 2.Tín hieäu vöôït quaù giôùi haïn.Ñieàu kieän taûi. phaûn hoài. .Phaàn meàm loãi hay xöû lyù sai.VN F0080 : .Coâng suaát ñoäng cô (P0307) 1. bieán taàn (P0206).Thay ñoåi giaù trò P2267 chæ coù ñoä Off2 (P2267). F0221 : . Kieåm tra keát noái Encoder vaø Encoder. . 8. .Ñöùt daây.Chaïm ñaát. 1. ADC. . Coâng suaát ñoäng cô (P0307) khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát phaûi phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán Quaù doøng. 16. F0499 : Off2 Caûnh baùo ngaét ngay nguoàn ñieän. Trang 28 . . 2. Chieàu daøi caùp phaûi xaùc ñònh.Ñoåi giaù trò P545 chæ coù ñoä lôïi Off2 (P545). BISS. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô khoâng ñöôïc chaïm ñaát hay ngaén maïch. Off2 Maát phaûn hoài 2.Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. Loãi ngoïai vi.Drive coù theå chaïy nhöng vaøi Off2 haøm ñaëc tröng seõ laøm vieäc khoâng Loãi kieåm tra 1. Vaøi bo maïch ñieàu khieån kieåm tra bò loãi. bò loãi.Loãi ngoïai vi khôûi ñoäng qua Off2 ñöôøng noái caùc ngoõ vaøo. F0085 : . taàn (P0206). F0101 : . Off2 Loãi phaàn meàm.NASACO. Vaøi haøm kieåm tra bò loãi. Kieåm tra tín hieäu Encoder.Thay drive. bieán taàn. Vaøi boä phaän coâng suaát kieåm tra chính xaùc.

Quaït phaûi chaïy khi vaän haønh.Kieåm tra P0611 neân caøi ñaët ôû giaù trò cho pheùp. .Ñoäng cô quaù taûi.NASACO. Tham soá ñoäng cô phaûi phuø hôïp vôùi ñoäng cô söû duïng. A0510. . ñieàu khieån vector : P1610 vaø P1611) A0502 : . ñöôøng I2C bus bò loãi.Giaûm bôùt möùc ñieän aùp (ñieàu khieån V/f : P1311 vaø P1312. neáu daây ñöùt ñöôïc nhaän Maát tín hieäu dieän. A0522 : . nhieät ñoä ñoäng cô.Chænh coâng taéc nhieät ñoä vöôït quaù caûm bieán ñoäng cô.Caûnh baùo naøy xuaát hieän khi ñoäng cô ñang giaûm toác.Chu trình laøm vieäc cuûa taûi quaù cô. P0610 = 1. Quaù nhieät ñoäng . 5.Nguoàn caáp (P0210) vaø ñieän aùp DC-link (r0026) döôùi möùc giôùi haïn xaùc ñònh (P2172). . cao. nhieät. .P0614 neân ñaët ôû möùc phuø hôïp. A0504 : . Ñoäng cô khoâng bò keït hay quaù taûi.Kieåm tra nguoàn cung caáp (P0210) ôû möùc cho pheùp. A0512 : . . Trang 29 .Ñieàu kieän taûi vaø chu trình vaän haønh phaûi ôû möùc ñoä cho pheùp. doøng . . kieåm tra boäbieán ñoåi ñieän aùp vaøo.Kieåm tra nhieät ñoä moâi tröôøng taûn nhieät treân bieán taàn (P0614) xung quanh naèm trong giôùi haïn Bieán taàn quaù quaù giôùi haïn.Nguoàn caáp bò loãi. . A0505 : . Quaù nhieät. .COM.Neáu caûnh baùo naøy xuaát hieän laâu.Taêng thôøi gian taêng toác. A0503 : .Kieåm tra chu trình laøm vieäc taûi ñieän seõ giaûm neáu tham soá ñaët naèm trong giôùi haïn cho pheùp. 6.Quaù ñieän aùp ñaït tôùi möùc giôùi . do taàn soá xung giaûm xaùc ñònh cho pheùp. haïn. . Thaáp aùp.VN 4. Giaù trò trôû khaùng Stator (P0350) phaûi chính xaùc. .Möùc caûnh baùo vöôït quaù. A0511 . boä ñieàu khieån DC-link khoâng xuaát hieän (P1240 = 0). vaø taàn soá ngoõ vaøo giaûm (P0610).Daây daãn tín hieäu nhieät ñoä ñoäng cô bò ñöùt. Quaù aùp.Chu trình xöû lyù UCE Value vaø nhieät ñoä choàng coâng suaát qua Heát haïn I2C.WWW.ÔÛ möùc caûnh baùo khi nhieät ñoä boä .

Neáu encoder ñaõ laép kieåm tra chính xaùc encoder ñaõ ñöôïc löïa choïn (P0400). chaïy taïi taàn soá oån ñònh.Kieåm tra phaàn cöùng treân bo truyeàn thoâng bò maát. . Neáu ñoä nhaïy thaáp. Taêng encoder döôùi ngöôõng ôû P0492.Lieân heä Siemens. Caûnh baùo veà RTOS. manual’. Ñieän trôû thaéng 2. caøi P4000=0 vaø choïn mode encoder.Moät pha cuûa ñoäng cô chöa keát noái.Phaàn meàm loãi. Caûnh baùo 1 ÷ 10 veà bo maïch truyeàn thoâng. Trang 30 . Encoder ñaõ ñöôïc laép. A0710. Kieåm tra encoder khoâng bò loãi (choïn P1300=0.Tín hieäu töø boä encoder bò maát vaø . kieåm tra tín hieäu hoài tieáp encoder ôû r0061).Xem chi tieát taøi lieäu “CB uers ñoäng toát.NASACO. A0711 . tín hieäu hoài tieáp chöa. A0590 : . Loãi bo maïch truyeàn thoâng.Bo maïch truyeàn thoâng phaûi hoaït . A0541 : . 5.VN A0523 : . khieån maát oån ñònh taùc ñoäng. A0535 : 1.Tham soá döõ lieäu cuûa ñoäng cô (P1910) ñöôïc löïa choïn hay ñang Tham soá döõ lieäu chaïy. Taêng thôøi gian giaûm toác P1121. Taêng chu trình laøm vieäc P1237. quaù noùng. 4. maïch truyeàn thoâng.Döøng bieán taàn vaø kieåm tra : bieán taàn ñaõ baät ñieàu khieån vector Caûnh baùo maát 1. A0600 : . A0542 : .WWW.Toác ñoä ñieàu khieån maát oån ñònh (P1960) ñöôïc löa choïn hay ñang Toác ñoä ñieàu chaïy. ñoäng cô taùc ñoäng. A0700 ÷ A0709 . SLVC (P1300=20 hay 22) 2. Ngoõ ra loãi. 3.COM. Kieåm tra söï keát noái giöõa encoder vaø bieán taàn.Truyeàn thoâng treân bo maïch .

Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026) khoâng quaù giôùi haïn (P2172). laøm giaûm toác ñoä drive. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ vaøo. Kieåm tra tham soá caøi ñaët ñoäng gaén vaøo bieán ñieàu kieän taûi döôùi möùc bình cô phaûi chính xaùc taûi gaén vaøo. A0920 : . Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ ñuùng.Boä ñieàu khieån Vdc-min seõ taùc ñoäng neáu ñieän aùp rôi treân DC-link Boä ñieàu khieån (r0026) thaáp hôn möùc nhoû nhaát Vdc-min taùc (P2172).Kieåm tra : hoaït ñoäng. 1. 3.VN A0910 : . vì theá thôøi gian giaûm toác seõ bieán taàn. ra. Kieåm tra taûi gaén vaøo bieán taàn.Vaøi tröôøng hôïp neân aùp duïng ñieän trôû thaéng. Tham soá ADC khoâng caøi ñaët 1. Trang 31 .Khoâng coù taûi gaén vaøo bieán taàn. ñoäng. Khoâng coù taûi . Aùp vaøo (P0756) phaûi naèm trong Vdc-max maát . khoâng quaù giôùi haïn (P2172). 2.WWW.Kieåm tra tham soá ñieän aùp vaøo ñoäng. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo khoâng töông xöùng loaïi DAC.Kieåm tra thôøi gian giaûm toác.Boä ñieàu khieån Vdc-max hoaït .Tham soá DAC khoâng caøi ñaët ñuùng. 2. Boä ñieàu khieån 1. . Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo khoâng töông xöùng loaïi ADC. Taûi phuø hôïp. .Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026) giôùi haïn cho pheùp. hoaït ñoäng. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ vaøo. 3. A0922 : .Ñoäng naêng cuûa ñoäng cô söû duïng laøm boä ñeäm cho ñieän aùp DC-link.COM.Tham soá ADC khoâng caøi ñaët ñuùng.Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng khi 2. . ra. ñoäng. Vdc-max taùc . 3. A0921 : . taàn. Boä ñieàu khieån ñöôïc taêng töï ñoäng.NASACO. thöôøng. A0911 : . 2. Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng chính xaùc vì coù taûi khoâng ôû ñieàu kieän bình thöôøng.Boä ñieàu khieån Vdc-max bò maát . Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ ñuùng. A0912 : . Tham soá DAC khoâng caøi ñaët 1.

3.Chöùc naêng PID Autotuning (P2350) ñöôïc löïa choïn hay ñang PID Autotuning chaïy. A0936 : . P0402 (xung/phuùt). Truïc ñoäng cô khoâng bò gaãy.WWW. Tín hieäu caûm bieán toác ñoä töø beân ngoaøi phaûi thích ñaùng neáu ñöôïc söû duïng.Yeâu caàu caû hai Fog left vaø Jog right hoaït ñoäng cuøng luùc (P1055 Fog left vaø Jog vaø P1056). A0924. P2175 (ngöôõng döôùi moâment 1). leänh taàn soá). ñieàu naøy laøm caûn trôû right hoaït ñoäng taàn soá ngoõ ra RFG taïi giaù trò xaùc cuøng luùc. 2. caùc tham soá treân phaûi coù giaù trò xaùc ñònh. A0952 .COM. P2165 (thôøi gian treã naèm trong ñoä leäch cho pheùp).Boâi trôn neáu ñöôïc yeâu caàu. P2184 (ngöôõng treân moâment 3). ñònh cuûa noù. .Ñieàu kieän taûi treân ñoäng cô gaây .NASACO. P2174 (ngöôõng treân moâment 1). P2185 (ngöôõng döôùi moâment 3) Phaûi coù giaù trò chính xaùc. P2159 (ngöôõng taàn soá f3). P2155 (ngöôõng taàn soá f1). P2157 (ngöôõng taàn soá f2). P2164 (ñoä treã.Kieåm tra : 1. Loãi cô khí. P2176 (thôøi gian treã cho möùc moment).VN A0923 : . taùc ñoäng Trang 32 . 4. P2183 (ngöôõng döôùi moâment 2). P2182 (ngöôõng treân moâment 2). loãi cô khí. bò ghì hay keït truïc.

75 1 1.80 3.COM.NASACO.25 0.75 1.30 AA 6SE6410-2UB13-7AA0 6SE6410-2BB13-7AA0 0.50 4.1 1.55 0.9 B 6SE6420-2UD22-2BA0 6SE6420-2AD22-2BA0 Trang 33 .VN 6.5 1.00 7.55 0.2 ôû40oC Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC.80 3. Coâng suaát ra Iñm vaøo Iñm ra A Côõ voû Maõ hieäu MM 410 khoâng MM 410 coù choïn loïc A (FS) coù choïn loïc caáp B KW HP 0.5 2 3.75 5.6 AB 6SE6410-2UB17-5BA0 6SE6410-2BB17-5BA0 4.12 0.4 1. cuøng vôùi caùc taøi lieäu 6ES6400-5EA00-0AG0 khaùc b) MM 420 : Ñieän aùp vaøo 3 pha AC 380V ñeán 480V. Coâng suaát ra Iñm vaøo Iñm ra A Côõ voû Maõ hieäu MM 420 khoâng MM 420 coù choïn loïc A (FS) coù choïn loïc caáp A KW HP 0.1 A 6SE6420-2UD17-5AA0 - 1.1 1.2 3 5 5.9 4 A 6SE6420-2UD21-5AA0 - 2.20 AB 6SE6410-2UB15-5BA0 6SE6410-2BB15-5BA0 0.50 0.WWW. Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Maõ hieäu Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 410 Operator Panel (OP) 6ES6400-0SP00-0AA0 Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-0PL00-0AA0 Adapter ñeå laép ñaët treân thanh ray DIN 6ES6400-0DR00-0AA0 Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor.33 3.90 AA 6SE6410-2UB11-2AA0 6SE6410-2BB11-2AA0 0.8 3 A 6SE6420-2UD21-1AA0 - 1.9 2.40 2.00 1.5 2. LÖÏA CHOÏN VAØ ÑAËT HAØNG : a) MM 410 : Ñieän aùp vaøo 1 pha AC 200V ñeán 240V.2 A 6SE6420-2UD13-7AA0 - 0.37 0.37 0.75 1.6 A 6SE6420-2UD15-5AA0 - 0.16 1.70 AA 6SE6410-2UB12-5AA0 6SE6410-2BB12-5AA0 0.

5 7.5 10 15.37 0.2 C 6SE6420-2UD25-5CA0 6SE6420-2AD25-5CA0 7.0 6. .8 1.5 10. .75 1. . A 6SE6440-2UD21-5AA0 2.2 7. . .4 18. .4 11. .0 5. B 6SE6440-2UD23-0BA0 4 5.0 1.2 .0 5.5 2.5 7.WWW. .9 4. B 6SE6440-2UD22-2BA0 3 4. .VN 3 4 6.7 7.4 19 C 6SE6420-2UD27-5CA0 6SE6420-2AD27-5CA0 11 15 22. B 6SE6440-2UD24-0BA0 5.5 11.2 3. .5 10 15.0 8.5 11.0 15 22. A 6SE6440-2UD21-1AA0 1.9 2. .2 B 6SE6420-2UD24-0BA0 6SE6420-2AD24-0BA0 5.5 10.6 13.2 .5 26 C 6SE6440-2UD27-5CA0 Trang 34 .0 18.4 C 6SE6440-2UD25-5CA0 7.1 1.9 . . A 6SE6440-2UD13-7AA0 0.COM. .1 1.5 1. . Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Maõ hieäu Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 420 Operator Panel (AOP) 6ES6400-0AP00-0AA1 Operator Panel (BOP) 6ES6400-0BP00-0AA0 Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-0PC00-0AA0 Modun Profibus 6ES6400-0PB00-0AA0 Gheùp noái PC vôùi AOP 6ES6400-0PA00-0AA0 Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor.6 13. .1 .6 .0 3.0 .7 B 6SE6420-2UD23-0BA0 6SE6420-2AD23-0BA0 4 5 8.NASACO. . .5 10 16.4 1.8 3. cuøng vôùi caùc taøi lieäu 6ES6400-5EA00-0AG0 khaùc b) MM 440 : Ñieän aùp vaøo 3 pha AC 380V ñeán 480V. . .7 7. . A 6SE6440-2UD15-5AA0 0. .55 0. . CT (moâment khoâng ñoåi) VT (moâment thay ñoåi Côõ voû MM 440 khoâng choïn loïc theo toác ñoä) (FS) Coâng suaát Iñm Iñm Coâng suaát Iñm Iñm vaøo A ra A vaøo A ra A KW HP KW HP 0.5 2. A 6SE6440-2UD17-5AA0 1.0 . . .5 26 C 6SE6420-2UD31-1CA0 6SE6420-2AD31-1CA0 Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC.7 .

0 6.5 26 15.0 8.2 .5 25 36.WWW.1 45 30 40 59.5 145 F 6SE6440-2AD35-5FA0 75 100 138.4 11.6 90 55 75 103.5 32 C 6SE6440-2AD31-1CA0 15 20 30 32 18.5 178 F 6SE6440-2UD37-5FA0 CT VT Côõ voû MM 440 coù choïn loïc (FS) Class A Coâng suaát Iñm Iñm Coâng suaát Iñm Iñm vaøo A ra A vaøo A ra A KW HP KW HP 2.2 38 D 6SE6440-2UD31-5DA0 18.5 10 16.6 38 22 30 43.COM.5 25 36.5 25 37. .0 5. .0 15 22.6 110 F 6SE6440-2AD34-5FA0 55 75 103.0 4.6 110 75 100 138.5 178 F 6SE6440-2AD37-5FA0 Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC. . B 6SE6440-2AD23-0BA0 4.0 20 30. .5 7. .6 38 22 30 43.3 62 D 6SE6440-2UD32-2DA0 30 40 58.5 26 C 6SE6440-2AD27-5CA0 11 15 22.2 3.5 11.6 90 E 6SE6440-2UD33-7EA0 45 60 85.6 90 E 6SE6440-2AD33-7EA0 45 60 85.0 18.5 10 15. .2 7. Trang 35 .2 75 45 60 86.7 62 37 50 71.7 62 37 50 71.4 C 6SE6440-2AD25-5CA0 7.NASACO. .1 45 30 40 59.6 13.9 .5 145 F 6SE6440-2UD35-5FA0 75 100 138.5 145 90 120 168.2 75 45 60 86.5 25 37.0 5.5 32 C 6SE6440-2UD31-1CA0 15 20 30 32 18.0 20 30.VN 11 15 22.3 62 D 6SE6440-2AD32-2DA0 30 40 58.7 75 E 6SE6440-2UD33-0EA0 37 50 71.6 90 55 75 103. B 6SE6440-2AD24-0BA0 5.3 45 D 6SE6440-2UD31-8DA0 22 30 43.7 7.2 38 D 6SE6440-2AD31-5DA0 18.7 75 E 6SE6440-2AD33-0EA0 37 50 71.5 145 90 120 168.6 110 75 100 138.7 . .6 110 F 6SE6440-2UD34-5FA0 55 75 103. . B 6SE6440-2AD22-2BA0 3.4 18.5 10.3 45 D 6SE6440-2AD31-8DA0 22 30 43.5 26 15.0 5.

NASACO. P0308 = Giaù trò Cosφ cuûa ñoäng cô. P0309 = Hieäu suaát ñònh möùc ñoäng cô (tuyø thuoäc vaøo P0300). ta Reset laïi caùc tham soá bieán taàn ñeå trôû veà tham soá maêc ñònh : P0010 = 30. * Giaûi phaùp: Sô ñoà ñaáu daây Analog input vaø Digital input : xem phaàn ‘3. P0010 = 1 (caøi ñaët nhanh). P0005 = 21. P0307 = Coâng suaát ñònh möùc ñoäng cô.WWW.0 Caùc thoâng soá caøi ñaët : P0003 = 2. Sô ñoà ñaáu daây’. VÍ DUÏ : ∗ Ñieàu khieån ñoäng cô theo phöông phaùp: ON / OFF ñoäng cô vaø duøng bieán trôû ñeå taêng giaûm toác ñoä. P0700 = 2. Tröôùc tieân. P0305 = Doøng ñieän ñònh möùc ñoäng cô. P0970 = 1. P0310 = Taàn soá ñònh möùc ñoäng cô.COM. P0100 = 0. P0300 = Tuyø loaïi ñoäng cô 0 hoaëc 1.VN Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Maõ hieäu Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 440 Operator Panel (AOP) 6ES6400-0AP00-0AA1 Operator Panel (BOP) 6ES6400-0BP00-0AA0 Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-1PC00-0AA0 Modun Encoder 6ES6400-1PC00-0AA0 Modun Profibus 6ES6400-1PB00-0AA0 Gheùp noái PC vôùi AOP 6ES6400-0PA00-0AA0 Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor. cuøng vôùi caùc taøi lieäu 6ES6400-5EA00-0AG0 khaùc 7. P0004 = 0. Trang 36 . P0311 = Toác ñoä ñònh möùc ñoäng cô. P0304 = Ñieän aùp ñònh möùc ñoäng cô.

KÍCH THÖÔÙC : a) MM410 : Trang 37 .WWW.VN P1000 = 2.0 (thôøi gian giaûm toác) P3900 = 1.0 (taàn soá chaïy nhoû nhaát) P1082 = 50.COM.0 (taàn soá chaïy lôùn nhaát) P1120 = 10.0 (thôøi gian taêng toác) P1121 = 10. 8.NASACO. P1080 = 0.

COM.NASACO.WWW.VN b) MM 420 : Trang 38 .