You are on page 1of 16

"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

È¢ÀÀlµwSÇ lɶ¢±µ¶pÁ¹YDZÀµÀ¶mÀé ¶¢ÃfµsÉOµÀ. ¶mAhµ±µ SÓ±¿ ¶pÁ¹YÇ ¶¢Ãfº, ¶mAhµ±µ


»ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ¶m¶mÀé ¶pÁ¹Z¶ªsÉOµÀ. lɶ¢±µ ¶pÁ¹YÇSÇ G¶p±ÀÇÃS¼»ªlµ Oµv¶¥lµ o±µÊmé
G¶p±ÀÇÃS¼¶ªÀ¶¢ÁlµÀ ¶ªÃOµå.

sÉO¸lµ ¶ªvOµ±µgÇSµyµÀ -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ¶m £Sµñ¶¬ | C±¼¦¶m | OµÀAOµÀ¶¢À | SÇYÇÝ ¶¢¶ªåò | ±ÀµÀYÑ߶p¤hµ | ¶¬Ã¶¢Á |
SµAlûµ (lɶ¢±¼SÇ ¶ª¶¢À±¼ê»ªlµ SµAlûµ) | C°µh¸ (lɶ¢±¼SÇ ¶ª¶¢À±¼ê»ªlµÀç) | Dsûµ±µgSµzlµç±Ç |
C±µÙþïq¸hÇñ | ¶pAVµ¶phÇñ | Glµè±µgÇ | o±µÀ | 21 ±¿i±ÀµÀ sûµ°µïSµyµÀ | Ckµ¢¸ Oµn¶¨á 21
È¢ÃlµOµ | VµOµÀÖw, Eh¸ïl¼. (Sµgɶ¥¶m ¶pÁ¹YÇSÇ hµÀyµ»ª±ÀµÀ¶mÀé G¶p±ÀÇÃS¼¶ªs¹±µlµÀ)

"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"


|| sû¹lµñ¶plµ¶¢Ã¶ª ¶¥ÀOµô¶p°µ VµhµÀ±¼æ ||

§ñ SµÀ±µÀsûÑï ¶m¶¢À: ¶¬±¼: MA | ¶p±µ¶¢ÀSµÀ±µÀsûÑï ¶m¶¢À: | §ñ¶¢Àl¸¶mAlµj±µæ


sûµSµ¶¢h¸êl¸V¸±µï SµÀ±µÀsûÑï ¶m¶¢À: | §ñ Ê¢lµ¢¸ï«¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |

¶¥ÀO¸ôAs±µlûµ±µA £¶¨ÀäA ¶¥¦¶¢±µäA VµhµÀ±µÀíYA |


¶pñ¶ª¶m鶢lµ¶mA lû¸ï±ÀÉÀh³ ¶ª±µö£ÈT¹é¶p¥¹Ahµ±ÀÉÀ |

¶TAd¹¢¸lµ¶mA |
DSµ¶¢Ã±µæA hµÀ lÉ¢¸m¸A Sµ¶¢Àm¸±µæA hµÀ ±µ°µ«¸A |
OµÀ±µÀ ¶TAd¹±µ¶¢A hµhµñ lɶ¢h¸¶®ö¶mv¹AVûµ¶mA |
(¶TAd¹m¸lµA OµÀ±µÀ)

DVµ¶¢À¶m |
Oɶ¥¢¸±ÀµÀ «¸ö¶® | m¸±¸±ÀµÀg¸±ÀµÀ «¸ö¶® | ¶¢Ãlûµ¢¸±ÀµÀ «¸ö¶¬ |
SУAl¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | £¶¨ÀäÊ¢ ¶m¶¢À: | ¶¢ÀlûµÀ¶ªÃlµm¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | iñ£Oµñ¶¢Ã±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
¢¸¶¢Àm¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | §ñlûµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¶¬Å¾¨OÉ¥¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¶plµîm¸sû¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
l¸È¢Ãlµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¶ªAOµ±µøg¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¢¸¶ªÀlÉ¢¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¶pñlµÀﶢÃé±ÀµÀ ¶m¶¢À:|

www.sumadhwaseva.com Page 1 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

Cn±µÀl¸è±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¶pÁ±µÀ©Òhµå¶¢Ã±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ClûаµY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: | m¸±µ»ªA¶®±ÀµÀ


¶m¶¢À: | CVµÀïh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | Ym¸±µèm¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | GÊpAl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¶¬±µ±ÀÉÀ ¶m¶¢À: |
MA §ñ OµÅ©¸ä±ÀµÀ ¶m¶¢À: |

q¸ñg¸±ÀµÃ¶¢À:
¶pñg¶¢¶ªï ¶p±µsñ¶¬î sÀÀ»¨: | ¶p±µ¶¢Ãh¸î lɶ¢h¸ |
lɤ S¸±ÀµÀjñ VûµAlµ: | q¸ñg¸±ÀµÃÊ¢À £n±ÀÇÃSµ: ||

MA sûµÃ: | MA sûµÀ¶¢: | MA ¶ªö: | MA ¶¢À¶¬: | MA Y¶m: | MA hµ¶p: | MA ¶ªhµïA |


MA hµhµù£hµÀ±µö±ÉgïA | sûµ±ÐØ lɶ¢¶ªï lû¿¶¢À»¬ | lû¼±ÀÇà ±ÀÇà ¶m: ¶pñVÐlµ±ÀµÃh³ |
M¶¢ÃqÒ YÑïj±µ«Ò_¶¢ÀÅhµA sñ¶¬î sûµÃ±µÀí¶¢: ¶ªö±ÐA ||

¶ªAOµvê -
¶¥ÀsûÉ ¥ÑsûµÊm ¶¢ÀÀ¶¬Ã±Éå £©Ò䱸Yß±ÀµÃ ¶pñ¶¢±µå¶¢Ã¶m¶ªï Dlµïsñ¶¬îg:, l¼öj±ÀµÀ¶p±¸±Éè,
§ñÊ¥öhµ¶¢±¸¶¬OµvÉê, ËÈ¢¶¢¶ªöhµ ¶¢À¶möAhµ±É, C©¸á£A¶¥ihµÊ¢À, Oµw±ÀµÀÀSÉ, ¶pñkµ¶¢Àq¸lÉ,
YAsÃl¿öÊp, sûµ±µhµ¶¢±Éø, sûµ±µhµPAfÉ, lµAfµO¸±µgÉï, SÐl¸¶¢±¸ï: lµ°ºgÉ j±É, ¥¹x¢¸¶¬¶m¶
¥OÉ, sÔl¸è¶¢h¸±É, ±¸¶¢À°ÉhÉñ / ¶p±µ¶¥À±¸¶¢À °ÉhÉñ, C»ªî¶mö±µå¶¢ÃÊm, V¸Alµñ¶¢ÃÊm¶m,
_____¶ªA¶¢hµù±É, lµ°ºg¸±ÀµÀgÉ, ¶¢±µø sÀÀhÓ, sû¹lµñq¸lµ ¶¢Ãʪ, ¶¥ÀOµô ¶p°É , VµhµÀ±¸æþïA,
________¢¸¶ª±É, _______¶m°µhÉñ, ______±ÀÇÃSÉ, _________Oµ±µgÉ, J¶¢ASµÀg
£Ê¥¶¨g £¦©¸á±ÀµÃA,, ¶¥ÀsûµikÓ, C«¸îOµA ¶ªOµÀdÀAs¹m¸A °É¶¢À, ËȪþæ±µï, £Y±ÀµÀ, ¤±µï,
D±ÀµÀÀ:, D±ÐSµï, K¶¥ö±¸ïtû¶¢Ålµèþï±µæA, lûµ±µî, C±µæ, O¸¶¢À, Ȣð¸Pï, VµhµÀ±¼ölûµ
¶pÁ±µÀ©¸±µæ »ªlµèþï±µæA, ¾ªåò¶pÁhµñ qÕhµñ, lûµ¶m, £l¸ï, Y±ÀµÀ, O½±¸åþï, D±ÀµÀÀ±¸±ÐS¸ïl¼,
CQv¹uû¶¨á»ªlµçþï±µæA, ¶ªOµv O¸±ÉﶨÀ n±¼ö¶Téh¸ »ªl¼èl¸ö±¸ sûµSµ¶¢lµ¶mÀSµñ¶¬»ªlµèþï±µæA, §ñ
±¸¶TÊ¢Alµñj±µæ SµÀ±µÀ¶¢Ahµ±µØhµ, »ªl¼è £m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ, sû¹±µj±µ¶¢Àg, ¶¬¶mÀ¶¢À-uû¶¢À-
¶¢Àlû¸öAhµ±µØhµ §ñ £¶¥öAsûµ±µ¶¢Àñ¼å Êpñ±µg±ÀµÃ, §ñ £¶¥öAsûµ±µ¶¢Àñ¼å¾pñhµï±µæA,
»ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ¶ªï lû¸ïm¸¢¸¶¬m¸l¼ ©Òfµ¥Ñ¶pV¸±µ ¶pÁ¹Y¹A Oµ±¼Ê¨ï||
(¶¢ÀAh¸ñ°µhÇ, ¶¬Ã¶¢Á, ¶ªÊ¢Àhµ o±µ¶mÀé C±µÙþïq¸hÇñSÇ tfµÀ¶¢ÁlµÀ)

Ckµ Oµv¶¥¶pÁ¹Y¹ - Oµv¶¥OÇÖ m¸vÀÖ l¼OµÀÖSµyµwô±ÀµÀà SµAlû¸°µhÇ ¶¬WÛ Clµ±ÍyµSÇ -


tfº¶¬ÃSµyµ¶mÀé ¶®OºOÍAfµÀ Oµv¶¥lµ Ê¢ÀvÇ svËSDZÀµÀnédÀà Oµv¶¥¶pÁ¹YÇ ¶¢ÃfµsÉOµÀ. D

www.sumadhwaseva.com Page 2 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

Oµv¶¥lµ o±µÊmé ¶pÁ¹YÇSÇ G¶p±ÀÇÃS¼¶ªsÉOµÀ. ¶pAVµq¸hÇñ±ÀµÀ o±µ¶mÀé DVµ¶¢À¶mOÇÖ ¶¢Ãhµñ


G¶p±ÀÇÃS¼¶ªsÉOµÀ.

sûµSµ¶¢hµÃêY¹ASµhÉö¶m Oµv¥¹±¸lûµ¶mA Oµ±¼Ê¨ï |

Ei ¶ªAOµvêþï, Oµv¶¥A SµAlû¸°µh¸l¼tûy³ CvAOµÅhµï | §ñuYA £wPï | ¶¨dÑÖg ¶plµîA


£wPï | (Oµv¶¥¶¢¶mÀé ¶ªê±¼÷»ª F OÇyµS¼¶m ¶¢ÀAhµñ¶¢¶mÀé ʬyµsÉOµÀ)
Oµv¶¥¶ªï ¶¢ÀÀPÉ £¶¨Àä: OµAeÉ ±µÀlµñ: ¶ª¶¢Ã¦ñhµ: |
¶¢ÀÃvÉ hµhµñ »ªæhÐ sñ¶®î ¶¢ÀlûÉï ¶¢ÃhµÅSµg¸: ¶ªîýÅh¸: |
OµÀ°ÓhµÀ «¸Sµ±¸: ¶ª±Éö ¶ª¶pål¿öq¸ ¶¢¶ªÀAlûµ±¸ |
sÀÀSÉölÐ_kµ ±ÀµÀY±Éölµ: «¸¶¢ÀÊ¢lÐ ¶¬ïkµ±µög: ||
CAËSǶ¥Û ¶ª»¬h¸¶ªù±Éö Oµv¥¹AsÀ ¶ª¶¢Ã¦ñh¸: |
Chµñ S¸±ÀµÀjñ «¸£jñ ¥¹Ai: ¶pÁ»¨áOµ±¿ hµk¸ |
D±ÀµÃAhµÀ lɶ¢¶pÁ¹Y¹±µæA CtûʨO¸±µæ¶¢Ãlµ±¸d³ ||
SµASÉ Vµ ±ÀµÀ¶¢ÀÀÊm ËVǶ¢ SÐl¸¶¢±¿ ¶ª±µ¶ªöi |
¶m±µîlÉ »ªAlûµÀ O¸Ê¢±¼ YvÉ_»ªî´m ¶ªnélû¼A OµÀ±µÀ ||
E¶¢ÀA Ê¢À SµASÉ ±ÀµÀ¶¢ÀÀÊm ¶ª±µ¶ªöi ¶¥ÀhµÀl¼ñ«Ò嶢ÀA ¶ªVµh¸ ¶p±µÀ©¸äþï |
C»ªO¸éþï ¶¢À±µÀlµöýÅlûÉ £hµ¶ªå±ÀµÃ_ _±¿ÝO½±ÀÉÀ ¶¥ÅgÀ¶®ï ¶ªÀ©Ò¶¢À±ÀµÃ ||
Oµv¶¥lɶ¢h¸sûÑï ¶m¶¢À: SµAlûµ ¶pÁ©¸ê°µh¸n ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À ||
n±¼ö¾¨Oµ±µg¸±µæA h¸°µï¶¢ÀÀl¸ñA ¶pñlµ±µ÷±ÀµÃ£À |
C¶¢ÀÅjOµ±µg¸±µæA lûɶmÀ¶¢ÀÀl¸ñA ¶pñlµ±µ÷±ÀµÃ£À |
¶p£jñOµ±µg¸±µæA ¶¥AP¶¢ÀÀl¸ñA ¶pñlµ±µ÷±ÀµÃ£À |
¶ªA±µ°µg¸±µæA VµOµñ¶¢ÀÀl¸ñA ¶pñlµ±µ÷±ÀµÃ£À |
l¼SµìAlûµm¸±µæA Sµl¸¶¢ÀÀl¸ñA ¶pñlµ±µ÷±ÀµÃ£À |
Yv¥Ñlûµm¸±µæA ¶plµî¶¢ÀÀl¸ñA ¶pñlµ±µ÷±ÀµÃ£À |
MA ¶mȢà m¸±¸±ÀµÀg¸±ÀÉÀi ¶¢ÀÃv¶¢ÀAhµñA C¶¨á¢¸±µA Y»ph¸ö |
(Oµv¶¥OÇÖ h¸±¸Öþøþïl¼ ¶¢ÀÀlÇñSµyµ¶mÀé lµ±¼÷»ª, m¸±¸±ÀµÀg¸©¸á°µ±µl¼Alµ 8 s¹±¼ Oµv¶¥¶¢¶mÀé
Ctû¶¢ÀAhµñg ¶¢Ãfº, Oµv¶¥lɶ¢h¸±¸lûµ¶m ¶¢ÃfµsÉOµÀ - F OÇyµS¼¶m ¶¢ÀAhµñSµzAlµ
JOµ¶pAV¸¶¥Ýlµö±¸äm¸A VµhµÀ±¼öA¶¥i¶¢Àñµå±ÀµÀ: |
Dh¸îl¸ï ¢¸¶ªÀlÉ¢¸l¸ï £¥¹öl¸ï ¶¢ÀhµùOµVµÜqÕ |

www.sumadhwaseva.com Page 3 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

OÐvѶmÅ»ªA¶¬: ¶ª ¶¢dÀ±¸Ý¶¢ÀlµSµéþï±µ¶TÃlµö¶¬Ô |
¢¸»ª¶¨à±ÀµÃlµ¢Ó OµÅ©¸ä¢¸hÉñ±ÀµÀÔ sÀlµèOµwÖmÓ |
¦A¶¥À¶¢Ã±µÊ¥Ûi ¶¥hµA Oµv¹: Oµv¶¥lɶ¢h¸: |
Jh¸tû: ¶ª»¬h¸A ¶¢ÀÃv¶¢Àñ¼åA OµÀAsûÑlµOÉ ¶ªÀlû¿ : |
Oµv¶¥: O½±¼å¶¢Ã±ÀµÀÀ¶¨ïA ¶pñY¹ßA Ê¢Àlû¸A ¦ñ±ÀµÀA svA |
±ÀÇÃSµïh¸A q¸¶p¶®nA Vµ ¶pÁ¶mﶢÅl¼èA Vµ «¸lûµ±ÀÉÀh³ |
¶ª±µöj±µæ¶¢À±ÀÇà ±ÀµÀ«¸îhµù±µö°Éhµñ¶¢À±ÀÇà ±ÀµÀhµ: |
ChÐ ¶¬±¼»pñ±ÀÇÃ_ »ª hµöA ¶pÁ¹±µäOµÀAsûµ ¶mÈ¢Ã_¶ªÀå hÉ |
Oµv¶¥lɶ¢h¸Ahµ±¸ï£À sû¹±µj±µ¶¢Àg¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ
§ñv°½îm¸±¸±ÀµÀg¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:, lû¸ïm¸¢¸¶¬m¸l¼©Òfµ¥Ñ¶pV¸±µ¶pÁ¹Y¹A ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
Oµv¶¥lµ o±µ¶mÀé "MA ¶mȢà m¸±¸±ÀµÀg¸±ÀµÀ MA" IAs ¶¢ÀAhµñl¼Alµ 8 s¹±¼ Ctû¶¢ÀAiñ»ª,
D o±µ¶mÀé IfµËSDZÀµÀwô »¬fºlµÀOÍAfµÀ, tfº¶¬Ã¢ÍAlµ¶mÀé »¬fºlµÀOÍAfµÀ,
D o±µ¶mÀé ¶pÁ¹Y¹«¸¶¢ÀS¼ñSµzSÇv¹ô qÒñ°º»ª, hµ¶mSµÃ qÒñ°º»ªOÍyµõsÉOµÀ.
qÒñ°º»ªOÍyµÀõ¢¸Sµ "C¶p£hµñ: ¶p£hÐñ ¢¸ ¶ª±¸ö¶¢«¸æA SµhÐ_»p ¢¸ |
±ÀµÀ: ¶ªî±Éh³ ¶pÁAfµ±¿O¸°µA ¶ª s¹¶®ïsûµïAhµ±µ: ¶¥ÀW:| ʬyµsÉOµÀ.

¾peµ¶pÁ¹Y¹ |
¾peµ¶¢ÀlûÉï ¶p±µlɶ¢h¸Ë±ÀÇÀ §ñv°½îm¸±¸±ÀµÀg¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | £©Ò䱸¶ª¶msûµÃh¸±ÀµÀ
l¼¶¢ï±µhµé¶¢À±ÀµÃ±ÀµÀ Vµ | ¶pñlû¸¶m ¶pÁ±µÀʨ¥¹±ÀµÀ ¶¢À¶®¾pe¸±ÀµÀ hÉ ¶m¶¢À: |
lɶ¢¶ªï ¢¸¶¢Àsû¹SÉ SµÀ±µÊ¢ ¢¸±ÀµÀÊ¢ ¶m¶¢À: | lµ°ºgÉ ¶ª±µölɶ¢h¸sûÑï sñ¶¬î±µÀl¸ñl¼sûÑï ¶m¶¢À:|
¶pÁ¶m±¸öÊ¢À ¶ª¶mO¸l¼ ¶ª±µöSµÀ±µÀsûÑï ¶m¶¢À: | DSÉé±ÀÉÀ SµA Sµ±µÀf¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
ËÈm±µÀh¸ïA ¢¸ïA Ê¢lµ¢¸ï«¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¢¸±ÀµÀÊ¢ï lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢À: |
F¥¹Êmï ¶ªA ¶ª±µ¶ªöËhÇþï ¶m¶¢À: |

Jh¸: ¾peµq¸lµlɶ¢h¸: |
hµ«¸ïSÉñ ¶ª¶¬¶ªñ¶pûg¸¶¢ÀAfµv¶¢ÀAfºh¸±ÀµÀ OµÀAfµv¹OµÅi ¶ªö±µÃq¸±ÀµÀ
¶¬±É±ÐïSµ¾peµ ¶ªö±µÃq¸±ÀµÀ §ñ¶¢Àlµ¶mAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | ¾peµ¶pÁ¹Y¹A ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À|
(¾peµOÇÖ ¶¢ÀAh¸ñ°µhÇ ¶¢ÀhµÀå tfº¶¬Ã¶¢ÁSµyµ¶mÀé ¶®OµsÉOµÀ)
|| q¸ñg¶pñi©¸á£lû¼: ||

www.sumadhwaseva.com Page 4 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

C¶ªï §ñ q¸ñg¶pñi©¸à ¶¢ÀAhµñ¶ªï sñ¶®î - £¶¨Àä - ¶¢Àʬ¶¥ö±¸: sÀÀ¶¨±ÀµÀ: | sÀÀSµïYÂ


«¸¶¢Ã±µæ¢¸gº VûµAl¸A»ª | Oºñ±ÀµÃ ¶¢À±ÀµÀ¶¢¶pÁ: q¸ñg¸P¹ï lɶ¢h¸ | DA uYA | ¾¬ñA ¶¥Oºå:
| OÓñA O½vOµA | C«¸ïA ¶¢ÀÅné±¼îhµ Sµg¶pi ¶pñi¶¢Ã¶¢ÃA q¸ñg ¶pñi©¸à¶pÊm £n±ÀÇÃSµ: |
MA ¶®ñA CASµÀ©¸àsû¹ïA ¶m¶¢À: | MA ¾¬ñA hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶¢À: | MA ¶¬ÃñA ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA
¶m¶¢À: | MA ËȬþñA Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶¢À: | MA ¶¬ÔñA Oµn»¨àO¸sû¹ïA ¶m¶¢À: | MA ¶¬ñ:
Oµ±µhµv Oµ±µ¶pÅ©¸àsû¹ïA ¶m¶¢À: | MA ¾¬ñA ¦±µÊª «¸ö¶® | MA ¶¬ÃñA ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¢Ó¶¨d³ | MA
ËȬþñA Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA | MA ¶¬ÔñA Êmh¸ñsû¹ïA ¢Ó¶¨d³ | MA ¶¬ñ: C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ | MA
sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±Ð Ei l¼SµìAlûµ: |

lû¸ï¶mA - ±µO¸åAsÑlû¼¶ªæqÒhÐvô¶ªlµ±µÀg ¶ª±ÐY¹lû¼±µÃfû¸Oµ±¸ËsÇþÝ: q¸¶¥A


OÐlµAfµ£À°µÃlµí¶¢¶¢ÀwSµg¶pïAOµÀ¶¥A ¶pAVµs¹g¸´m | tñsû¹ñg¸¶ªÅOµÖq¸vA iñ¶m±ÀµÀ¶m
£v¶ªh³ ¾p¶m¶¢°Ð±µÀ¶®fû¸ï lɤ s¹v¹±µÖ¶¢±¸ä sûµ¶¢hµÀ ¶ªÀPOµ±¿ q¸ñg¶¥Oºå: ¶p±¸ ¶m:||

MA DA ¾¬ñA OÐñA ±ÀµÀA ±µA ¶¢A ¶¥ ¶ªA ¶¬A °µA ¶¬A¶ª«Òù¶¬A | C«¸ï ¶¢ÀñÓå q¸ñg¸:
i¶¨áAhµÀ | C«¸ïA ¶¢ÀñÓå a¶¢ E¶¬ »ªæhµ: | C«¸ïA ¶¢ÀÃ:±Óå ¶ª±ÉöAl¼ñ±ÀµÃgº ¥Ññhµñ -
hµöO³ - Vµ°µÀ - »¬¶®ö - ¶T¹ñg - ¢¸O³ - q¸gº - q¸lµ - q¸±ÀµÀöp«¸æn EËȬ¶¢
CSµhµï ¶ªÀPA W±µA i¶¨àAhµÀ «¸ö¶¬ | Clûж¢ÀÀPA ¶¬ÅhµÖ¶¢ÀvA hбµgÑlµè±µgA Vµ±Éh³ |
£O¸¶ªï Y¹ß¶m±µ£g¸ Oµ±¼äO¸¶ªæA ¶p±µA £sûµÀA | ¶¬ñýÅlµ±ÀµÀ«¸æ ¶¬±É±µÃî±¼å: a¢Ð
±ÀµÀhµêitAsOµ: | ±ÀµÀlµöÊ¥ ¶¢±µåhÉ a¶¢: «¸ hµÀ a¶¢Oµv¹ ¶ªîýÅh¸ | a¢¸Ahµ±¸ï£ÀhÐ £¶¨Àä:
Dh¸î m¸¶¢À ¶pñO½±¼åhµ: | hÉY«¸ù±µ¶¢À±ÀÃA l¼¢¸ïA ¶pñi¶¢ÃA ¶pñi¶¢ÃSµh¸´¢À | lû¸ïh¸ö
q¸ñg¸lû¼¶pA hµhµñ ¶pñi¶¢Ã±µÃ»pgA ¶pñsûµÀA | hµ¶mîlûÉï ±µ¶¢À±ÀµÃ «¸±µè¶¢Ã¾ª¶mA °½±µo±µ¶¢h³
| ¶pñi¶¢Ã±µÃ»pgA ¶ª¶¢ÀïS¸çþïËhÇþö¢¸¢¸¶¬±ÀÉÀhµÀùlû¿: ||

Dh¸îlÉ¢¸m¸A sûµÀ¶¢¶m¶ªï Sµ±Ðí ±ÀµÀk¸¶¢¶¥A Vµ±µi lɶ¢ J¶¨: |


ÈT¹©¸ Elµ¶ªï ¶¥Ågºö±É ¶m ±µÃ¶pA hµËȪþî ¢¸h¸±ÀµÀ ¶¬£©¸ £lûɶ¢À |
Jʬﻬ ¶¢À¶¢À ¶¬Åhµêlµî»ªæhµ §ñ¶pÁ±µÀ©Òhµå¶¢À | D¢¸¶¬±ÀµÃ£À ¾peÉ h¸öA ¶pñi¶¢Ã±ÀµÃA
YSµhµêhÉ | Ei ¶ªAq¸ñ±µæþï lÉÊ¢¶¥A ¶¨gÀîl¸ñA¶¥Û ¶pñlµ±µ÷±ÀÉÀh³ |
(¶m¶¢Àî ¶¬Ålµ±ÀµÀOµ¶¢Àvlµwô±µÀ¶¢ §ñ¶¬±¼±ÀµÀ¶mÀé IlµÀ±¼S¼±µÀ¶¢ ¶¢Àñ¼å±ÀµÀwô WAi»ª, Oµv¶¥
¶pñiÈ¢ÀSµyµ Ê¢ÀvÇ D¢¸»¬¶ªsÉOµÀ)

www.sumadhwaseva.com Page 5 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

MA D¢¸»¬hÐ sûµ¶¢ |«¸æ»phÐ sûµ¶¢ | ¶ªn黬hÐ sûµ¶¢ | C¶¢OµÀAe¼hÐ sûµ¶¢ | ¶ªÀ¶pñ¶ªmÐé sûµ¶¢ |
¶¢±µlÐ sûµ¶¢ | «¸nélûµïA OµÀ±µÀ lÉÊ¢¶¥ ¶ª±µö¶ªA¶phµÖ±Ð sûµ¶¢ | £sûÑ ¶ªOµvvÑOɶ¥ lɶ¢lɶ¢
YSµhµêhÉ | h¸öA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À ¶ªlµíO¸åþï sûÑËSDZµ±¸Ùþïl¼tû: Oµñ¶¢Ãh³ |
±ÀµÃS¸¶¢«¸¶m¶p±µïAhµA Chµñ »ªæh¸ö YSµhµêhÉ |
sûµOµåþù¶ªï ¶¢À¶¢À ¶pÁ¹Y¹A Vµ SµÅ¾¬h¸ö q¸»¬ ¶¢ÃA ¶pñsûÑ ||

Sµg¶pi ¶¢ÀAhµñ:
MA C¶ªï §ñ Sµg¶pi¶¢À¶®¶¢ÀAhµñ¶ªï OÓ¦Oµ sÀÀ»¨: | S¸±ÀµÀjñ VûµAlµ:
Sµg¶phµïAhµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAsûµ±Ð lɶ¢h¸ |
¶¢À¶®Sµg¶pi¶¢ÀAhµñYÊp £n±ÀÇÃSµ: |

MA °º¶pñ ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢À: (¶¬Ålµ±ÀµÀA ¶ªêýÅ©¸àþö)


MA ¶pñ«¸l¸±ÀµÀ ¦±µÊª «¸ö¶® | (¦±µA ¶ªêýÅ©¸àþö)
MA ¶m¶¢À: ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³ | (¦P¹A ¶ªêýÅ©¸àþö)
MA °º¶pñ Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA | ( sûµÀY¶¢¶mÀé ¶ªêýÅ©¸àþö)
MA ¶m¶¢À: ¶pñ«¸l¸±ÀµÀ Êmh¸ñsû¹ïA ¶¢¶¨d³ ( ÊmhµñA ¶ªêýÅ©¸àþö)
MA ¶m¶¢À: C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ | ( Oµ±µh¸fµ¶mA OµÅh¸ö)
MA sûµÃ±µÀí¶¢: ¶ªö±Ð£Ài l¼SµíAlûµ: (¶ªOµv l¼OµÀÖSµyµvÃô l¼SµíAlµ¶m ¶¢ÃfµÀ¶¢ÁlµÀ)
Ckµ lû¸ï¶mA
±µO¸åAs±Ð ±µOµåhµ¶mÀ: ±µOµå¶¢Ãv¹ï¶mÀvɶp¶m: | vAsÑlµ±Ð SµY¶¢ÀÀP: q¸¶¥lµAh¸AOµÀ¥¹sûµ±ÀÇÀ |
tsûµÅlÉï±ÀÇà £¶T鶬±µ: O¸¶¢Àlµ: hµö±µ±ÀµÃ ¶¬ï±ÀµÀ´¢À |
¶¢ÀAhµñ |
MA °º¶pñ ¶pñ«¸l¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: MA | »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg
¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAsûµ±µ±µÃ»pgA ¶p±µ¶¢Ãh¸îm¸A D¢¸¶¬±ÀµÃ£À
MA sûµÃ: »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAsûµ±µA
D¢¸¶¬±ÀµÃ£À | MA sûµÀ¶¢: »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ
£¶¥öAs±µA D¢¸¶¬±ÀµÃ£À | MA ¶ªö: »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPï
q¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±µA D¢¸¶¬±ÀµÃ£À || MA sûµÃ±µÀí¶¢¶ªö: »ªl¼è £m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ
sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±µA D¢¸¶¬±ÀµÃ£À |
(¶¢ÀAh¸ñ°µhDZÀµÀ¶mÀé ¶®OµsÉOµÀ)

www.sumadhwaseva.com Page 6 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

D¢¸»¬hÐ sûµ¶¢, «¸æ»phÐ sûµ¶¢, ¶ªn黬hÐ sûµ¶¢. ¶ªné±µÀlÐè sûµ¶¢, C¶¢OµÀAe¼hÐ sûµ¶¢,
¶ªÀ¶pñ¶ªmÐé sûµ¶¢, ¶¢±µlÐ sûµ¶¢, ¥¹AhÐ sûµ¶¢ | ¶pñ¾ªlµ, ¶pñ¾ªlµ.
(D¢¸¶¬m¸l¼ D±µÀ ¶¢ÀÀlÇñSµyµ¶mÀé hб¼»ª, »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ¶m¶mÀé ¶ªê±¼÷»ª 15 s¹±¼
MAO¸±µ¶¢¶mÀé ¶pe¼»ª, LAlµÀ tfº¶¬Ã£nAlµ lɶ¢±µ¶mÀé ¶ªê±¼÷¶ªsÉOµÀ)
lû¸ï¶mA |
JOµlµAhµA ¶¥Ã±µêOµ±µäA SµY¶¢OµåòA VµhµÀ±µÀíYA | q¸¥¹AOµÀ¶¥lûµ±µA lɶ¢A
lû¸ï±ÀÉÀiùl¼è£m¸±ÀµÀOµA | lû¸ï±ÀÉÀlÉ綢A ¶¢À¶®O¸±ÀµÀA hµ¶påO¸AVµ¶m¶ªnésûµA |
lµAh¸°µ¶¢Ãv¹¶p±µ¶¥À¶pÁ¹±µäÈ¢ÃlµOµ¶¬¶ªåOµA | È¢ÃlµO¸¶ªOµåhµÀAf¸SµñÊ¢ÀOµlµAhµA £m¸±ÀµÀOµA |
§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAsûµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
lû¸ï±ÀµÃ£À lû¸ï¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (¶¢ÀAh¸ñ°µhÇ C±µêg ¶¢Ãfº)
D¢¸¶¬¶mA
D¢¸¶¬±ÀµÃ£À £ÊT鶥 ¶ªÀ±µ±¸Y¹±¼Ûhɶ¥ö±µ | Cm¸kµm¸kµ ¶ª±µöYß ¶pÁ¹Y¹±µæA Sµgm¸±ÀµÀOµ |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
D¢¸¶¬±ÀµÃ£À | (¶¢ÀAh¸ñ°µhÇ ¶®OµsÉOµÀ)
C¶ª¶mA
£Whµñ±µhµé±µWhµA l¼¢¸ï¶ªå±µg¶ªA±ÀµÀÀhµA | ¶ªö±µä»ªA¶®¶ª¶mA V¸±µÀ SµÅ¶®g ¶ªÀ±µ¶pÁ¹Zhµ |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: D¶ª¶mA
¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À| (¶¢ÀAh¸ñ°µhÇ ¶®OµsÉOµÀ)
q¸lµïA
¶ª±µöj±µæ¶ª¶¢ÀÀlµÃíhµA q¸lµïA SµAlû¸l¼¶ªA±ÀµÀÀhµA | £¶T鱸Y SµÅ¶®gÉlµA sûµSµ¶¢´m
sûµOµå¶¢hµùv | »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ
¶m¶¢À: | q¸lµïA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (lɶ¢±µ q¸lµlµ Ê¢ÀvÇ YvtAlµÀ¶¢¶mÀé ¶®Oº Gzlµ o±µ¶mÀé
C±µÙþï q¸hÇñSÇ ¶®OµsÉOµÀ)
C±µÙþïA
C±µÙþïA Vµ ¶pûv¶ªA±ÀµÀÀOµåA SµAlûµ¶pÁ©¸ê°µËhDZÀµÀÀhµA Sµg¸lûµï°µ ¶m¶¢Àʪå_¶ªÀå SµÅ¶®g
Oµ±µÀg¸nlûÉ | »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ
¶m¶¢À: | C±µÙþïA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (lɶ¢±µ ¶¢ÀÀAlÇ ¶¢ÀAh¸ñ°µhÇ + ¶ªövê o±µ¶mÀé ¶®OµsÉOµÀ)
DVµ¶¢À¶mA
£m¸±ÀµÀOµ ¶m¶¢À¶ªÀåsûµïA iñlµËÈ¥±µtû¶¢Al¼hµ | SµÅ¶®g¸Vµ¶¢À¶mA lɶ¢ hµÀsûµïA lµhµåA ¶¢À±ÀµÃ
¶pñsûÑ | »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:

www.sumadhwaseva.com Page 7 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

DVµ¶¢À¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À| (Glµè±µgDZÀÀAlµ o±µ¶mÀé lɶ¢±¼SÇ hб¼»ª, C±µÙþïq¸hÇñSÇ


¶®OµsÉOµÀ)
¶¢ÀlûµÀ¶p±µÖA -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶¢ÀlûµÀ¶p±µÖA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
¶pAV¸¶¢ÀÅhµ«¸é¶mA
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶pAV¸¶¢ÀÅhµ«¸é¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
¶¥ÀlÐèlµOµ«¸é¶mA -
SµAlû¸l¼¶ª±µöj±Éæsûµï: D¶¬ÅËhDZµ¶¢ÀËvDZµÝËvÇ: | «¸é¶mA OµÀ±µÀ¶¨ö sûµSµ¶¢´m G¶¢Ã¶pÁhµñA
¶mÈ¢Ã_¶ªÀå hÉ | »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ
£¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¥ÀlÐèlµOµ«¸é¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (Oµv¶¥lµ o±µ¶mÀé ¶¬Ã£nAlµ
C±¼ê¶ªsÉOµÀ)
¶¥ÀlÐèlµOµ«¸ém¸¶mAhµ±µA DVµ¶¢Ào±ÀµÀA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
(lɶ¢±¼SÇ o±µÀ hб¼»ª, C±µÙþïq¸hÇñSÇ tfµsÉOµÀ)
¶¢¶ªåò±ÀµÀÀSµîA
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶¢¶ªåò±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (SÇYÇÝ ¶¢¶ªåò C±¼ê¶ªsÉOµÀ)
±ÀµÀYÑ߶p¤hµ´¢À -
±¸YhµA sñ¶¬î¶ªÃhµñA Vµ O¸AVµ¶mA VÐhµå±¿±ÀµÀOµA |
SµÅ¶®g V¸±µÀ ¶ª±µöYß sûµO¸åuû¶¨á¶pñl¸±ÀµÀOµA |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
±ÀµÀYÑ߶p¤hµA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (±ÀµÀYÑ߶p¤hµ¶¢¶mÀé ¶ª¶¢À±¼ê¶ªsÉOµÀ)
»ªAlûµÃ±µA -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
»ªAlûµÃ±µA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
Dsûµ±µgA -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
m¸m¸±µhµé¶¢À±ÀµÃn Dsûµ±µg¸n ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
(Dsûµ±µgSµzvôl¼lµç±Ç ¶¬Ã¶¢Á-¶¢ÀAh¸ñ°µhDZÀµÀ¶mÀé ¶ª¶¢À±¼ê¶ªs¶¬ÀlµÀ).

www.sumadhwaseva.com Page 8 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

SµAlûµ -
Oµ¶ªÃ屿VµAlµ¶mA ËVǶ¢ OµÀAOµÀÊ¢À¶m ¶ª¶¢Ànöhµ´¢À |
£vɶp¶mA ¶ªÀ±µÊ¥ñ¶¨áA VµAlµ¶mA ¶pñiSµÅ¶¬ïh¸´¢À |
SµAlûµl¸ö±¸A lµÀ±¸lûµ±¸øA nhµï¶pÁ©¸êA Oµ±¿»¨g½A |
F¶¥ö±¿A ¶ª±µösûµÃh¸m¸A h¸£À¶¬Ñ¶p¶¬ö±ÀÉÀ ¦ñ±ÀµÀA |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: SµAlûµA
¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
C°µh¸A
±µO¸å°µh¸A Vµ lÉÊ¢¶¥ SµÅ¶®g l¼ö±µl¸¶m¶m |
vv¹d¶pûvOÉ VµAlµñ: hµ«Òï¶p±µï¶¢lû¸±µïh¸´¢À |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: C°µh¸A
¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (¶¢ÀAh¸ñ°µhÇ ¶®OµsÉOµÀ)
¶pÁ©¸êgº ¶ª¶¢À±µêg
Oµ±µ¤Ë±Ç±¸Ýi¶ªÀËÈ¢À: VµA¶pËODZµìOµÀËvÇ: ¶¥ÀËsûÇ: |
¶¥hµ¶pËhÇþñ¶¥Û Oµv¹ú˱Ç: C±µÛ±ÀÉÀlµØgm¸±ÀµÀOµ´¢À |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: m¸m¸
£lûµ ¶p±¼¶¢Àyµ¶pÁ©¸êgº ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
Ckµ CASµ¶pÁ¹Y¹ -
MA SµgÉ¥¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: q¸lÓ ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À | (q¸lµSµyµÀ)
M´¢À JOµlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: SµÀvÔë ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À | (O¸w¶m SµAdÀSµyµÀ)
MA ¶¥Ã±µêOµ±¸ä±ÀµÀ ¶m¶¢À: Y¹¶mÀoA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶¢ÀAfº)
MA £¶T鱸Y¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: YAÈT ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (È¢ÀÀgO¸vÀ)
MA DY¢¸¶¬m¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: H±µÃ´¢À ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (hÍfÇ)
MA ʬ±µAs¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: OµdºA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À («ÏAd)
MA O¸¶¢Ã±¼¶ªÃ¶mÊ¢ ¶m¶¢À: m¸tûA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶¬ÎOµÖyµÀ)
MA vAsÑlµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: Glµ±µA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶¬ÎdÇà)
MA SÓ±¿¶ªÀh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶ªåmÓ ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶ªå¶m)
MA Sµgm¸±ÀµÀO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¬Ålµ±ÀµÀA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (IlÇ)
MA ¶ªÃævOµAe¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: OµAeµA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (OµAeµ)
MA ¶ªÖAl¸SµñY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶ªÖAlÓ ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (sûµÀY)

www.sumadhwaseva.com Page 9 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

MA q¸¶¥¶¬«¸å±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¬«Õå ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶¬¶ªå)


MA SµY¶¢O¸åò±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¢OµåòA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶¢ÀÀP)
MA JOµlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµAh¸´m ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (lµAhµSµyµÀ)
MA £¶T鶬AhÉñ ¶m¶¢À: ÊmhÉñ ¶pÁ¹Y¶¢Ã£À (OµgÀäSµyµÀ)
MA ¶¥Ã±µêOµ±¸ä±ÀµÀ ¶m¶¢À: Oµ±Óä ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (Oº£)
MA ¶ªÃævm¸»ªO¸±ÀµÀ m¸¶¢À: m¸»ªO¸A ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶¢ÀÃSµÀ)
MA r¸vVµAl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: vv¹dA ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶¬gÇ)
MA ¶ª±Éö¶¥ö±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¦±µ: ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (hµvÇ)
MA £ÊT鶥ö±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶ª±¸ögïAS¸n ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À (¶ª±¸öASµSµyµÀ)

Ckµ JOµ£A¶¥i¶phµñ¶pÁ¹Y¹ (21 ¶phµñSµzAlµ ¶pÁ¹Y)


MA ¶ªÀ¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¢Ãvj¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA Sµg¸lû¼q¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: sûµÅASµ±¸Y¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA G¶¢Ã¶ph¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: tvö¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA SµY¹¶mm¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: Ê¥öhµlµÃ±¸ö¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
MA vAsÑlµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: slµ±¿¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
MA ¶¬±µ¶ªÃ¶mÊ¢ ¶m¶¢À: lµhµÃå±µ¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
MA SµYOµ±µäO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¬±¼nÊ¢l¼hµ hµÀyµ¾ª¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ¶¢OµñhµÀAf¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¥¤À¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À|
MA SµÀ¶®SµñY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: Cq¸¶¢Ã±µØ¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA JOµlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: sŶ¬j¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA £Oµd¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: Oµ±µ¤±µ¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA Oµ»pv¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: C±µÖ¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA SµYlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: C±µÀݶm¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA £¶T鱸Y¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: £¶¨ÀäO¸Ai¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ¶¢dÊ¢ ¶m¶¢À: l¸fº¶¢À¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ¶ªÀ±¸SµñY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: lɶ¢l¸±µÀ¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA r¸vVµAl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¢À±µÀ¶¢Oµ¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ʬ±µAs¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: C¶¥öhµæ¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA VµhµÀ±µÀíY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: Y¹j¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |

www.sumadhwaseva.com Page 10 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

MA £m¸±ÀµÀO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: OÉhµO½¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |


MA ¶ª±Éö¶¥ö±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: CSµ»ªå¶phµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
m¸m¸£lûµ ¶ph¸ñgº ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |

¶pÁ¶¨ê¶pÁ¹Y¹ -
MA ¶ªÀ¶¢ÀÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¥hµ¶phµñ¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA Sµg¸lû¼q¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶plµî¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA G¶¢Ã¶ph¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: OµÀ¶¢ÀÀlµ¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA SµY¹¶mm¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶mAl¸ï¶¢±µå¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
MA vAsÑlµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: VµA¶pOµ¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
MA ¶¬±µ¶ªÃ¶mÊ¢ ¶m¶¢À: sOµÀv¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
MA SµYOµ±µäO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¢ÀwôO¸¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ¶¢OµñhµÀAf¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: Y¹a¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À|
MA SµÀ¶®SµñY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: Oµ±¼äO¸±µ¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA JOµlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lûµhµÃå±µ¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA £Oµd¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: sûµÅASµ±¸Y¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA Oµ»pv¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: ʪ¶¢AiO¸¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA SµYlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: q¸dx¶pÁhµñA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA £¶T鱸Y¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶pûm¸éSµ¶pÁ¶¨ê´¢À ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ¶¢dÊ¢ ¶m¶¢À: l¸fº¤À¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ¶ªÀ±¸SµñY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: C¥ÑOµ¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA r¸vVµAl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: OÉhµO½¶pÁ¶¨êA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ʬ±µAs¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: l¸¶ª¢¸yµ¶pÁ¶¥ê´¢À ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA VµhµÀ±µÀíY¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶¢ÀAl¸±µ¶pÁ¶¨ê´¢À ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA £m¸±ÀµÀO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: q¸±¼Y¹hµ¶pÁ¶¨ê´¢À ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
MA ¶ª±Éö¶¥ö±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: C±µÖ¶pÁ¶¨ê´¢À ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: m¸¶m£lûµ
¶pÁ©¸êgº ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |

www.sumadhwaseva.com Page 11 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

(Ê¢ÀvÇ Ê¬zlµ ¶¬Ã¶¢ÁSµzvôl¼lµç±µÃ ¶p±µ¢¸S¼vô, D ¶pÁ¶¨ëlµ Ȭ¶ª±µ¶mÀé ʬzOÍAfµÀ


n¶¢Àîwô±µÀ¶¢ ¶pÁ¶¨ê¶¢mÐé Ckµ¢¸ ¶¢ÀAh¸ñ°µhDZÀµÀmÐé ¶ª¶¢À±¼ê¶ªsÉOµÀ)

lûµÃ¶p:
lµ¥¹ASµA SµÀSµÀØvA lûµÃ¶pA ¶ªÀSµAlûµA ¶ªÀ¶¢Àm欱µ´¢À |
SµÅ¶®g ¶ª±µölÉÊ¢¶¥ G¶¢Ã¶pÁhµñ ¶mÈ¢Ã_¶ªÀåhÉ |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
lûµÃ¶p¶¢Ã¶T¹ñ¶p±ÀµÃ£À)
(lûµÃq¸±µi CAlµ±Ç OÇAfµ + lµ¥¹ASµlµ ¶pÁfº ¶®Oº ¶¢ÃfµsÉOµÀ)
l¿¶p:
«¸YïA iñ¶¢±¼å¶ªA±ÀµÀÀOµåA ¶¢»¬ém¸ lÐïihµA ¶¢À±ÀµÃ |
SµÅ¶®g ¶¢ÀASµvA l¿¶p¤À¶¥¶pÁhµñA ¶mÈ¢Ã_¶ªÀåhÉ |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | l¿¶pA
lµ±µ÷±ÀµÃ£À |
ËÈmÊ¢lµïA-
lɶ¢±¼SÇ È¢ÀÀlµvÀ ËÈmÊ¢lµï ¶¢Ãfº, ¶mAhµ±µ v°½î, sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg±¼SÇ ËÈmÊ¢lµ¶m
¶¢Ãfº, ¶mAhµ±µ Sµgɶ¥nSÇ nÊ¢l¼¶ªsÉOµÀ)

¶ªÀSµAlû¸´m ¶ªÀOµÅh¸AËÈ¥þÛ¶¢ È¢ÃlµO¸´m ¶TÅhµq¸WO¸´m |


SµÅ¶®g lɶ¢ ËÈmÊ¢lµïA Vµg¶¢ÀÀËlÇþØ: ¶pñOµwêh¸´m |
sûµ°µïA sûÑYïA Vµ vɶ¬ïA Vµ Vж¨ïA q¸o±ÀµÀÊ¢À¶¢ Vµ |
SµÅ¶®g lɶ¢ ËÈmÊ¢lµïA ¶¢À±ÀµÃ lµhµåA £m¸±ÀµÀOµ |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ËÈmÊ¢lµïA
¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |

q¸ñg¸¶¬Ài :
MA q¸ñg¸hµîÊm §ñ Cn±µÀl¸è±ÀµÀ «¸ö¶® | MA Cq¸m¸hµîÊm §ñ ¶pñlµÀﶢÃé±ÀµÀ «¸ö¶® |
MA ¢¸ïm¸hµîÊm §ñ ¶ªAOµ±µøg¸±ÀµÀ «¸ö¶® | MA Gl¸m¸hµîÊm §ñ ¢¸¶ªÀlÉ¢¸±ÀµÀ «¸ö¶® |
MA ¶ª¶¢Ãm¸hµîÊm §ñ m¸±¸±ÀµÀg¸±ÀµÀ «¸ö¶® | MA sñ¶¬îgÉ «¸ö¶® |
(F D±µÀ ¶¢ÀAhµñSµzAlµ hµAtSDZÀµÀ o±µ¶mÀé D±µÀ s¹±¼ C±µÙþïq¸hÇñSÇ tfµsÉOµÀ )

www.sumadhwaseva.com Page 12 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

q¸o±ÀµÀA -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
q¸o±ÀµÀA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | (Yv¶¢¶mÀé ËÈmÊ¢lµï ¶¢ÃfµsÉOµÀ)
Ghµå±¸qÒ¶¨gA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | ¶¬¶ªå¶pñ°¸v¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
¶¢ÀÀP¶pñ°¸v¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | DVµ¶¢À¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
SµAfµÃ¶¨A ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |¶¢ÀÀP¶¢¶ªåòA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | Oµ±µ¶¢¶ªåòA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
(¶pñi ¶¢ÀAhµñ YÎhÇSµÃ LAlÍAlµÀ s¹±¼ C±µÙþﶢ¶mÀé ofµÀ¶¢ÁlµÀ)
¶pûv¹n -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ¶pûv¹n
¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
h¸AsÃvA -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
h¸AsÃvA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
lµ°ºg¸A -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶ªÀ¶¢±µä¶pÁ¶¨êlµ°ºg¸A ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
¶¢ÀASµvo±¸Y¶mA
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶¢ÀASµvo±¸Y¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
Ckµ lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµî ¶pÁ¹Y¹
1. Sµg¸lû¼q¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
2. G¶¢Ã¶pÁh¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
3. C¶Tm¸¶¥m¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
4. £m¸±ÀµÀO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
5. F¶¥¶pÁh¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
6. ¶ª±µö»ªl¼è¶pñl¸±ÀµÀO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
7. JOµlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
8. Esûµ¶¢O¸åò±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
9. ¶¢Àö¨Oµ¢¸¶¬m¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À
10.OµÀ¶¢Ã±µSµÀ±µÊ¢ ¶m¶¢À: lµÃ±¸ö±ÀµÀÀSµîA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À

www.sumadhwaseva.com Page 13 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

(21 Sµ±¼OÇSµyµ¶mÀé ¶ªASµñ»¬»ª, F Ê¢ÀvÖAfµ ¶¢ÀAhµñSµzAlµ ¶pñi lµÃ±µöOµÃÖ I±µfDZµfµÀ


Sµ±¼ODZÀµÀ¶mÀé ¶ª¶¢À±¼ê¶ªsÉOµÀ)

¶¢ÀAhµñ¶pÁ©¸êAYw -
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶¢ÀAhµñ¶pÁ©¸êAYwA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
±¸YѶpV¸±µ ¶pÁ¹Y¹ -
VûµhµñV¸¶¢À±µ¶¢ïY¶mlµ±µêg ¶mÅhµïS¿hµ¢¸l¸ïAlÐwO¸l¼ ¶ª¶¢À¶ªå±¸YѶpV¸±µ¶pÁ¹Y¹±Éæ C°µh¸´m
¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ
£¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: ±¸YѶpV¸±µ ¶pÁ¹Y¹A ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
¶pñlµ°ºg -
£Ê¥ö¶¥ö±µ £¥¹v¹°µ ¶ª±¸öuû¶¨á¶pûv¶pñlµ | ¶pñlµ°ºgA Oµ±Ð£À h¸öA ¶ª±¸ö´m O¸¶¢ÃA¶¥Û lÉ»¬
Ê¢À | »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶pñlµ°ºg¸´m ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |

¶m¶¢À«¸Ö±µ -
¶m¶¢ÀÊªå £¶T鶪A¶¬±Éå ¶m¶¢ÀÊªå ¢¸AWûhµ¶pñlµ | ¶m¶¢Àʪå lɶ¢lÉÊ¢¶¥ ¶m¶¢Àʪå Sµgm¸±ÀµÀOµ |
»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À:
¶m¶¢À«¸Ö±¸´m ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À («¸©¸áASµ ¶m¶¢À«¸Ö±µ ¶¢ÃfµÀ¶¢ÁlµÀ)

¢¸±ÀµÀ¶ml¸¶m´¢À |
hµhÐ s¹ñ¶¬îg¶pÁ¹Y¹A OµÅh¸ö ¢¸±ÀµÀ¶ml¸¶mA lµl¸ïh³ | Sµgɶ¥: ¶pñiSµÅ¶®äi SµgÉ¥Ñ ËÈ¢
lµl¸i Vµ | Sµgɶ¥«¸å±µOÐ l¸ösû¹ïA SµgÉ¥¹±ÀµÀ ¶mȢà ¶m¶¢À: |
(¢¸±ÀµÀ¶ml¸¶mO¸ÖS¼ sÉO¸lµ ¶pl¸±µæSµyµÀ - s¹yÇ IvÇ, C±µè ʪ±µÀ COºÖ, 2 hÇAS¼¶mO¸±ÀÀ,
KËlÇlµÀ ¤yµïlÇvÇ + CfºOÇ, ¶¢ÀhµÀå ¶¬gÀä, ¶¢ÀhµÀå lµ°ºgÇ)

SµÅ¶®gÉlµA l¼öYÊ¥ñ¶¨áA ¢¸±ÀµÀ¶mA lµ°ºg¸nöhµA | ¶pûvhµAfµÀv¶ªA±ÀµÀÀOµåA


lµ°ºg¸¶TÅhµ¶ªA±ÀµÀÀhµA | £m¸±ÀµÀOµ ¶m¶¢À¶ªÀåsûµïA ¶ªhµhµA È¢ÃlµOµ»pñ±ÀµÀ |
C£¶TéA OµÀ±µÀ Ê¢À lɶ¢ ¶ª±µöO¸±ÉﶨÀ ¶ª±µöl¸ | ¶ª¶pûv¹A¶ªÀå SµÀf¸Y¹ïfû¸ï´m l¸«¸ï£À
lµ¶¥È¢ÃlµO¸´m | ¶ªlµ°ºg¸A l¼öYÊ¥ñ¶¨á Sµgɶ¥: ¾pñ±ÀµÀh¸A ¶¢À¶¢À |

www.sumadhwaseva.com Page 14 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

ElµA ¢¸±ÀµÀ¶mA ¶ªlµ°ºg¸OµA ¶ªh¸AsÃvA £m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg


¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ£¶¥öAsûµ±µ¶¢Àñ¼å ¾pñiA O¸¶¢Ã±ÀµÀ¶¢Ã¶m: hµÀsûµï¶¢À¶¬A ¶ªA¶pñlµlÉ |
lµhµåA ¶m ¶¢À¶¢À ¶m ¶¢À¶¢À | ¶pñiSµÅ¶¬ïh¸´¢À |
(F ¢¸OµïSµyµ¶mÀé ¢¸±ÀµÀ¶m l¸¶m OÍfµÀ¶¢¶mÀ ʬyµsÉOµÀ)

DSµ ¢¸±ÀµÀ¶ml¸¶m hÇSÇlµÀOÍyµÀõ¶¢¶¢¶mÀ "¶pñiSµÅ¶®ä£À" IAlµÀ ¾ªöOµ±¼¶ªÀh¸å±Ç.

Sµg¶pi £¶ª±µÝÈm - £¶ª±¼Ý¶ªÀ¶¢ ¶ª¶¢À±ÀµÀlµwô

¶¢ÀhÇå DVµ¶¢À¶m, q¸ñg¸±ÀµÃ¶¢À, ¶ªAOµvê Ivô¶¢¶mÃé ¶¢Ãfº


»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ sû¹±µj±µ¶¢Àg ¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAs±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: §ñ
£¶¥öAsûµ±µÊpñ±µg±ÀµÃ, §ñ£¶¥öAsûµ±µ¾pñhµï±µæA, Sµg¶pi£¶ª±¸ÝASµ Ghµå±µ¶pÁ¹Y¹A Oµ±¼Ê¨ï |

¶pAVжpV¸±µ ¶pÁ¹Y
MA Sµg¸m¸A h¸öA Sµg¶piA ¶¬¢¸¶¢Àʬ Oµ£A Oµ¤m¸A G¶p¶¢¶¥ñ¶¢¶ªå¶¢À´¢À |
YÉﶨᱸYA sñ¶¬îg¸A sñ¶¬îg¶ªöhµ D¶m: ¶¥Àñgö¶mÃéiétû: ¾ªlµ «¸lµ¶m´¢À |
§ñ ¶¢À¶®»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | SµAlûµA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | ¶pÁËȨþê ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À |
¶ªÀ¶¢ÀP¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: | JOµlµAh¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | Oµ»pv¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: | SµYOµ±µäO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
vAsÑlµ±¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | £Oµd¹±ÀµÀ ¶m¶¢À:| £¶T鱸Y¹±ÀµÀ ¶m¶¢À: |Sµg¸lû¼q¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
lûµÃ¶¢ÀOÉhµÊ¢ ¶m¶¢À: | Sµg¸lûµï°¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: | r¸vVµAl¸ñ±ÀµÀ ¶m¶¢À: |
SµY¹¶mm¸±ÀµÀ ¶m¶¢À: |lûµÃ¶p¶¢Ã¶T¹ñ¶p±ÀµÃ£À | l¿¶pA lµ±µ÷±ÀµÃ£À | ËÈmÊ¢lµïA
¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | lµ°ºg¸A ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À | ¶¢À¶®o±¸Y¶mA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |
¶¢ÀAhµñ¶pÁ©¸êAYwA ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À| ¶pñlµ°ºg¶m¶¢À«¸Ö±¸´m ¶ª¶¢À±µê±ÀµÃ£À |

CÊm¶m £¶ª±µÝm¸ASµ Ghµå±µ¶pÁ¹YÊm¶m §ñ ¶¢±µ»ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸Ahµ±µØhµ §ñ sû¹±µj±µ¶¢Àg


¶¢ÀÀPïq¸ñg¸Ahµ±µØhµ §ñ £¶¥öAsûµ±µ ¾pñ±ÀµÀh¸A ¶ªÀ¾pñhÐ ¶¢±µlÐ sûµ¶¢hµÀ | §ñ
OµÅ©¸ä±µêg¶¢À¶ªÀå |

www.sumadhwaseva.com Page 15 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö


"§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀOµ ¶¢ñhµ ¶pÁ¹Y¹ £lû¸¶m"

Oµlµw¶ªÀ¶¢ÁlµÀ - Gl¸ö¶ªÈm -
Gi嶨á sñ¶¬îg¶ªöhÉ lɶ¢±ÀµÀAhµÊªåþö¶¢Àʬ |
G¶p ¶pñ±ÀµÀAhµÀ ¶¢À±µÀh³: ¶ªÀl¸¶m¶¢ EAlµñ q¸ñ¶¥Ã±µí¢¸ ¶ªV¸ |
±ÀµÃAhµÀ lɶ¢Sµg¸: ¶ª±Éö ¶pÁ¹Y¹¶¢Ãl¸±ÀµÀ ¶¢ÀhµÖýÅh¸A |
E¶¨áO¸¶¢Ãﱵ滪lµèþï±µæA ¶pÁ¶m±¸Sµ¶¢Àm¸±ÀµÀ Vµ |

§ñ »ªl¼è£m¸±ÀµÀO¸±ÀµÀ ¶m¶¢À | ±ÀµÀk¸ «¸æ¶m¶¢ÀÀl¸ö¶ª±ÀµÃ£À |

Sµg¶pi±ÀµÀ¶mÀé s¹£±ÀµÀvÑô, ¶ml¼±ÀµÀvÑô, ODZDZÀµÀvÑô, ¶ª¶¢ÀÀlµñlµvÑô £¶ª±¼Ý¶ªsÉOµÀ.

§ñOµÅ©¸ä±µêg¶¢À¶ªÀå

Narahari Sumadhwa
09042729165 or 9880921624
for www.sumadhwaseva.com
Source : Vratamuktaavali & Chaturvedi Vedavyasachar’s book on Madhwa vrathas

www.sumadhwaseva.com Page 16 ¶m±µ¶¬±¼ ¶ªÀ¶¢Àlûµö