You are on page 1of 9

Наставни предмет: Српски језик

Циклус функционалног основног образовања одраслих: трећи

Циљ предмета: Циљ наставе Српског језика јесте да полазници овладају вештином комуникације у усменом и писаном облику и ефикасно је
користе и усавршавају у условима свакодневног живота, у радном окружењу и у даљем образовању и школовању.

Тема Исходи повезани са темом Садржај Методе и Активност Активност Праћење


технике рада полазника наставника

Читање и казивање по
улогама;
Користи оба писма (ћириличко и Исказују
латиничко); читање „с оловком у руци” – стечена
Читањe и Разговор, Обавештав 1.Портфолио
подвлачење, обележавање, знања;
разумева разликује уметнички од а
записивање; излагање, утврђују, -задаци за
ња информативног и неуметничког
уочавају Предлаже, праћење
прочитан текста ; на једноставним примерима образложење, језичке напредовање
ог препознавање Води
у једноставном информативном консултација , законитости; полазника
функционалних стилова; дискусију,
тексту разликује битно од усвајају
договор; језичку норму; -материјали
небитног; „летимично” читање Подстиче,
закључују за
познатог текста ради
препознаје и изабере основне Објашњава. самоевалуац
налажења одређене
најважније информације у тексту. Решавају и ију полазника
информације; Препоручуј
осмишљавају
Коришћење задатек, е -други
извођење закључака из
литературе, дискутују, литературу; задаци за
краћег текста;
анализирају. полазника
разговор о прочитаном радови
полазника, -други
делу, чланку из часописа, Сарађује са продукти
филму или епизоди жива реч, колегама и полазника
телевизијске серијеу размењује
новинама; , мишљења,
увежбавање читања са припрема,р 2.Андрагошк
унапред прецизно еализује и а свеска
постављеним задацима ; анализира наставника
наставни
препознавање
процес;
функционалних стилова –
разликовање језика који унапређује
користимо у свакодневном наставу и
животу и језика којим се наставну
пишу књиге; праксу;

читање нелинеарног текста дефинише


(табела). активности
и садржаје;

Рад на тексту, Реализује


наставни
Коришћење процес у
уџбеника, сви
сегментима
Илустрација
;
цртежима,
дијаграмима,т Формулиш
естови, е задатке за
сваку групу;
Усмено Одговара
излагање на ученичка
питања;

врши избор
методе и
технике
рада;

помаже
ученику да
организује
своја
размишља
ња;

Илустрације, прати
напредова
Табеле, ње сваког
ученика и
Видео
оцењује
снимак,
њихово
тестови, постигнуће

рад на тексту,

Игре на Осмишљав
почетку или а целину
краја ситуације
редионице учења,

Прати
напредова
ње сваког
ученика и
оцењује
њихово
постигнуће;

Запише једноставну информацију Састављање једноставаног


користећи оба писма; експозиторног, наративног и
Писано
дескриптивног текста и
изражава напише разумљиву, граматички
организовање у смисаоне
ње исправну реченицу;
целине (уводни,средишњи и
завршни део текста); Коришћење Писмено 1.Портфолио
преприча једноставан текст;
литературе, вежбају
прилагођавање језика теми Писмено -задаци за
користи основне жанрове писане проверавај
и прилици, препознавање и радови вежбају праћење
комуникације: састави писмо, у и утврђују
коришћење одговарајуће ученика, проверавају и напредовање
попуни образац, захтев, напише стечена
формалне или неформалне утврђују полазника
молбу, жалбу, изјаву, CV; жива реч, знања и
језичке варијанте; стечена знања
усвајају -материјали
. и усвајају нова
нова за
израда диктата и краћих знања из
знања из самоевалуац
састава; правописа .
правописа . ију полазника
систематизација садржаја из
правописа: -други
Индивидуални задаци за
коришћење Правописа рад; полазника
(школско издање Користи
Рад у пару на Користи
средства -други
истом задатку; средства
информисања продукти
информиса
Дискусија у и Интернет за полазника
ња и
групи; проналажење
Интернет за
информације
проналаже
ње 2.Андрагошк
а свеска
наставника
информаци
је
Интерактивна

-
Индивидуални
рад

-Кооперативна

-Дијалошка

-Метод
самосталног
уочавања и
закључивања

Примени основне Дискусија о прочитаном


књижевнојезичке норме у тексту из новина, о
свакодневном говору; телевизијској емисији;
Усмено Слуша
начином говора искаже различите проналажење непознатих
изражава излагање
облике изражавања (дијалог, речи у Речнику страних речи Интерактивна Предлаже 1.Портфолио
ње наставника и
опис, нарација); и израза и тумачење теме,
- осталих -задаци за
њиховог значења; мотивише
разговара о слободно одабраној Индивидуални полазника; праћење
полазнике,
или задатој теми (породица, проналажење и преузимање рад напредовање
прати
пријатељ, филм, фудбалска података са Интернета полазника
-Кооперативна излагања и
утакмица везаних за неки актуелни Активно
подстиче -материјали
догађај -Дијалошка учествује у
питањима, за
раду на часу
описивање сложених -Метод анализира самоевалуац
предмета, радних поступака, самосталног (износи своја ију полазника
слободно учешће у уочавања и мишљења ,
разговору у коме се закључивања
заступају супротни ставови и
одбрана својих ставова и пита, одговара -други
убеђења кроз избор на питања; задаци за
аргумената; полазника
Осмишљав
укључивање у дискусију и -други
а целину
расправу о темама које Разговор, продукти
ситуације
интересују полазнике; полазника
излагање, учења,
понашање приликом
образложење, Прати
изношења својих ставова уз
напредова 2.Андрагошк
поштовање и уважавање консултација , ње сваког а свеска
туђег мишљења;
договор; ученика и наставника
коришћење одређених оцењује
програма за електронску њихово
комуникацију; постигнуће;

коришћење рачунара за Коришћење


изналажење потребних литературе,
информација (текстова који
се читају, података о аутору радови
одређеног текста). полазника,

жива реч,

Грамати Примени поделу речи на слогове; Појам вербалне и Интерактивна Овладавају Мотивише 1.Портфолио
ка, невербалне комуникације; новим полазнике
разликује основне граматичке - -задаци за
лексика, граматичким на рад;
категорије променљивих речи језик као основно, али не и Индивидуални праћење
народни законитостим објашњава;
(именице и глаголе); једино, средство за рад напредовање
и књижев а излаже;
полазника
ни језик правилно користи падеже; -Кооперативна оцењује;
правилно употреби основне споразумевање међу -Дијалошка упорећују, координир -материјали
глаголске облике (садашње, људима; закључују и ауправља за
-Метод
будуће и прошло време); писмено и презентаци самоевалуац
предности језика у односу самосталног
усмено јама, ију полазника
препозна основне лексичке на друга средства уочавања и
проверавају и припрема
појмове (једнозначност и споразумевања; закључивања -други
утврђују материјале,
вишезначност речи) и лексичке задаци за
значај језика за припаднике стечена обезбеђује
односе (синонимију и полазника
људске заједнице; знања. доступност
антонимију);
извора -други
познавање основних знања
разуме фразеологизме која се продукти
лексичких односа:
употребљавају у свакодневној полазника
синонимије, антонимије, Разговор,
комуникацји;
хомонимије;
у једноставним случајевима излагање,
народни и књижевни језик – 2.Андрагошк
одреди значење непознатих речи образложење,
сличности и разлике; а свеска
и израза на основу њиховог
консултација , наставника
састава или контекса у коме су основне информације о
употребљени; српском језику; договор;
користи Речник српског језика и примена Аделунговог
Речник страних речи и израза; правила: Пиши као што
говориш;
наведе најзначајнији тренутак у
развоју српског књижевног језика српски језик – порекло и Коришћење
– увођење фонетског принципа блискост са другим литературе,
(значај Вука Караџића). словенским језицима; радови
основне информације о полазника,
језицима националних жива реч,
мањина;

разумевање важности
књижевног језика за живот
заједнице и за лични развој.
Књижевн Препозна типове књижевног Б. Нушић: Сумњиво лице – Рад на тексту, Читају, Мотивише 1.Портфолио
ост- стваралаштва (писану и народну одломак; доживљавају, полазнике
Коришћење -задаци за
усмена и књижевност); маштају, на рад;
Д. Максимовић: Песме – уџбеника, праћење
ауторска откривају, објашњава;
уочава битне елементе избор; напредовање
Илустрација закључују, излаже;
књижевноуметничког текста: тему, полазника
Милутин Миланковић: цртежима, повезују, чита;
време, место радње, књижевни
Сећање- одломак; дијаграмима,т рецитују разговара о -материјали
лик;
естови, смишљају утисцима, за
Никола Тесла: Моји изуми- питања, води
именује најчешће стилске фигуре самоевалуац
одломак; Усмено вреднују дискусију;
(епитет, поређење, ономатопеју). ију полазника
излагање координир
Б. Ћопић: Башта сљезове
ауправља -други
боје – одломак;
презентаци задаци за
Јован Стерија Поповић: јом и пушта полазника
Покондирена тиква, или Б. звучне -други
Станковић: Коштана – записе продукти
одломак;
полазника
одабрани текстови из
часописа: Храна као лек,
Здрав живот, Моја беба, 2.Андрагошк
Родитељ – дете, Свет а свеска
компјутерa, Ауто свет, наставника
Политикин Магазин;

Владислав Петковић – Дис:


Међу својима или Милутин
Бојић: Плава гробница;

Момо Капор: 011;


Б. Станковић: Увела ружа –
одломак или Наш Божић-
одломак;

С. Јесењин: Песма о керуши;

Л. Лазаревић: Све ће то
народ позлатити –
одломак;

Немушти језик – народна


прича.