You are on page 1of 5

Colegio de Montalban

Instituto ng Edukasyon

Banghay Aralin

FILIPINO 3

I. Layunin:

a. matukoy ang kahulugan ng pang – uri at paglalarawan


b. magamit ang pang – uri sa pangungusap at mailarawan
c. mabigyang kahalagahan ang pag - gamit ng pang – uri sa paglalarawan

II. Paksang Aralin: Pang – uring Panlarawan

Sanggunian: TG Filipino III pp. 186-187, LM Batang Pinoy Ako III p. 103, CG Filipino III, Pluma III
pp. 229-230

Kagamitan: mga larawan

III. Pamamaraan:

Aktibidad ng Guro Aktibidad ng Mag-aaral

a. Preparasyon

1. Panalangin  “Makapangyarihang Diyos”

2. Pagbati

 Magandang Hapon mga bata!  Magandang Hapon din po Guro!


 Bago kayo maupo suriin ang inyong paligid at
pulutin ang mga kalat at ayusin ang inyong
mga upuan
 Maaari ng maupo

3. Pagtatatag ng mga Patakaran

 Kapag may mga tanong kayo itaas ang inyong


kamay at hintaying tawagin
 Walang sasagot ng sabay - sabay
Aktibidad ng Guro Aktibidad ng Mag-aaral

b. Pagganyak

Magsagawa ng isang laro na pinamagatang


“HULAAN MO AKO!” at sa bawat pagsagot ng mga
mag-aaral ay magpapakita ang guro ng larawang
angkop sa sinasabi sa bawat bilang.

Panuto: kilalanin kung anong pangalan ang


inilalarawan.

1. Makulay, mabango, maganda. Sa hardin mo  Mga bulaklak!


ako makikita?
2. Malambing, maamo, minsa’y matapang. Sa  Aso!
tahol ko’y ligtas ang bahay natin. Ano ako?
3. Malaki, mataas, maluwang. Dito natututo ang  Silid aralan!
maraming bata. Ano ako?
4. Mabait, mapagmahal, maaasahan. Haligi ng  Ama! Tatay!
tahan ang turing sa akin. Sino ako?
5. Matalino, matapang, makabayan.  Dr. Jose Rizal!
Pambansang bayani ang iba kong pangalan.
Sino ako?

 Ngayon! Ano ang ginawa natin sa mga  Nilarawan po natin sila isa-isa!
larawang ito?
 Ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin sa  Mga Pang-uri!
araw na ito?

c. Pagtatalakay

1. Visual aids

Ano ang Pang-uri?

- Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na nagbibigay deskripsyon o turing sa ngalan ng tao, bagay,
hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras, at iba pa. kadalasanng ginagamit ito upang mas mabigyang linaw
ang isang pangngalan.

Mga Halimbawa ng Pang-uri

 Maganda
 Bilog
 Pulang-pula
 Mataas
 Mapagbigay
 Matapang
 Malaki
 Mabango
 Masikip
 Masaya
Aktibidad ng Guro Aktibidad ng Mag-aaral

d. Pagpapayamang Gawain

Magpapakita ang guro ng larawan ng kubo at mga


bagay na nakapaligid dito at magtatawag ng bata
upang ilagay ang larawan sa isang tsart at ilalarawan
ang nakuhang bagay.
 Mga pambansang sagisag!
 Ano sa tingin ninyo ang mga larawang iyan?
 Magaling!
 Ngayon, isa-isa nating ilalarawan ang bawat - Maganda, maputi, malinis
bagay na nasa loob at labas ng kubo

- Malansa, madulas, masarap

- Mabilis, makulay

- Malaki, maamo, masipag

- Matapang, matalino

- mabango, maputi

- Madilaw, matamis

e. Pangkatang Gawain

Pamantayan:

Kooperasyon – 30%

katahimikan – 30%

Presentasyon – 40%

100%

Pangkat I – sa pamamagitan ng concept map ilarawan si Dr. Jose Rizal.

Pangkat II – gamit ang larawan na nasa loob ng envelope magbigay ng salitang naglalarawan dito at gawin
itong pakanta

Pangkat III – basahin ang talata at bilugan ang mga salitang naglalarawan.

Pangkat IV – gamit ang mga larawan ng pambansang sagisag sumulat ng mga salitang maaaring maglarawan
dito.
f. Pagsusuri

Aktibidad ng Guro Aktibidad ng Mag-aaral

 Ano-ano ang mga salitang maaaring  Maaasahan, matulungin, mabait


maglarawan sa iyong kaibigan?

 Ilarawan mo nga ang ating pambansang


kasuotan  Makulay, makabansa, maganda

 Ilarawan mo nga ang panghimagas na ito!  Masarap, matamis,makulay

g. Aplikasyon:

Aktibidad ng Guro Aktibidad ng Mag-aaral

 Gaano kahalaga ang pang-uring panlarawan  Naipapakita po ang karakter ng isang tao,
para sa iyo? bagay, hayop at iba pa

 Mahalaga ba sa iyo ang mailarawan sa salita  Opo!


ang mga bagay o tao?
 Para po mailarawan ang mga bagay
 Bakit mahalagang gumamit ng mga pang-uri? namaipakita ang hitsura at iba pa

IV. Paglalahat:

Ano nga ulit ang kahulugan ng Pang-uri?

V. Pagtataya:

Panuto: Piliin at isulat sa sagutang papel ang mga pang-uring ginamit sa bawat pangungusap.

1. Mabango ang mga bulaklak sa lugar na ito.


2. May mataas na puno sa paligid.
3. Ang lugar na pinapangarap ko ay tahimik.
4. Malusog na bata si Michelle.
5. Nakita ko ang mabangis na tigre sa Zoo.

VI. Takdang Aralin:

Gumupit ng isang bagay, tao o hayop mula sa dyaryo o magasin at sumulat ng mga salitang maaaring
maglarawan dito.

VII. Instruksyunal na desisyon:

Bilang ng mag-aaral:

5– 3– 1–

4– 2– 0–
VIII. Remarks:

K to 12 Batayang Kakayahan sa Filipino

Baiting 3

Nagagamit ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at


maipaliwanag ng mga kaalaman sa araling pangnilalaman, magamit ang
Pamantayan ng programa angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan,
damdamin o karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng
nanagbibigay at tumatanggap ng mensahe.

Pamantayan ng bawat Sa dulo ng baitang 3, nakakaya ng mga mag-aaral na ipakita ang


yugto kasanayan sa pag-unawa at pag-iisip sa mga narinig at nabasang teksto
at ipahayag nang mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama.

Pagkatapos ng ikatlong baiting, inaasahang nasasabi nan g mga mag-aaral ang


pangunahing diwa ng tekstong binasa o napakinggan at nakapagbibigay ng
kaugnay o katumbas na tksto, nagagamit ang mga kaalaman sa wika,
Pamantayan ng bawat nakababasa nang may wastong palipon ng mga salita at maayos na nakasulat
bilang gamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita upang maipahayag at maiugnay ang
sariling ideya, damdamin at karanasan sa mga narinig at nabasang mga teksto
ayon sa kanilang antas o lebel at kaugnay ng kanilang kultura.

Inihanda ni:

CC3A

Annalee R. Ahega