You are on page 1of 2

Summative Test 2

Fourth Quarter

Pangalan: _______________________________________ Pangkat: _____________________

I. Isulat sa patlang ang salitang tinutukoy sa bawat pahayag.

____________1. Nagsisilbing tagapamagitan sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o mag-loan.

____________2. Tumutukoy sa kakayahan ng piso bilang gamit sa pagbili.

____________3. Uri ng price index na ginagamit para mapababa ang halaga ng kasalukuyang GNI.

____________4. Nagaganap ito kapag nagkaroon ng paglaki sa paggasta ang sambahayan, bahay-kalakal, pamahalaan at
panlabas na sector.

____________5. Ito ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto na nakapaloob sa
basket of goods o market basket.

____________6. Halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanilang ibinibigay.

____________7. Ito ay kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o hindi ginastos sa pangangailangan.

____________8. Ang pagtaas ng mga gastusing pamproduksyon ang siyang sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin.

____________9. Pagmamay-ari na isang tao na may ekonomikong halaga.

____________10. Tumutukoy sa paglalagak ng pera sa negosyo.

II. Isulat ang buong kahulugan ng sumusunod na Acronym.

11. ATM ---

12. PDIC ---

13. SEC ---

14. BSP ---

15. SALN –

16.CPI ---

17. PPI ---

III. Kilalanin ang sumusunod na estruktura ng pamilihan. Isulat sa patlang ang titik A –Dahilan ng
Implasyon , B- Mga Taong Nakikinabang sa Implasyon, C- Mga Taong Nalulugi sa Implasyon o D-
Financial Intermediaries.

_______18. Mga negosyante/may-ari ng kompanya

_______19. Mga taong may tiyak na kita

_______20. Pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar

_______21. Pagtaas ng suplay ng salapi

_______22.Life insurance companies

_______23. Mga taong nag-iimpok

_______24. Mga speculator at negosyanteng may malakas ang loob na mamuhunan

_______25. Kalagayan ng pagluluwas (Export)