You are on page 1of 90

www.mmcybermedia.

com typing thanthannaing (mmcyber)

ဤေလာကေျမမဟီဝယ္(ေသာ္တာေဆြ)

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္း

စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ - ၅၀၀ ၁၆၀ ၀၅၁၁

မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ - ၅၀၀ ၇၁၅ ၀၆၁၁

ထုတ္ေဝသူ - ဦးစန္းဦး

ပံုႏွိပ္သူ - ေဒၚဝင္းမာ

မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ေအာင္ေက်ာ္

ကြန္ပ်ဴတာဖလင္ - အီးဂဲလ္

လက္ခြဲဖလင္ - ေအဇက္

စာအုပခ
္ ်ဳပ္ - ကုိတင္ေအး(လိႈင္)

၂၀၁၁၊ ဩဂုတ္လ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ အုပ္ေရ ၅၀၀

ေရာင္းေစ်း ၂၅၀၀ က်ပ္

PDF ဘီလူး Page 1


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

မာတိကာ

-ဝတၳဳႏွင့္လူ

၁။ အရိယာႏွင့္ အရက္

၂။ အလွ ဘယ္မွာနည္း

၃။ အလြန္အလုပ္မ်ားသူ

၄။ ထန္းသမားေထႀကီး

၅။ သူ႔ေခတ္ႏွင့္ သူ

၆။ ဤျခံေျမ

၇။ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီေခတ္

၈။ ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္

၉။ ဪ- ခင္ေလးရယ္

၁၀။ လူဝင္စား

၁၁။ လူ႔မေနာ

၁၂။ အႏုႏွင့္ အၾကမ္း

၁၃။ ဒီစိတ္ႏွင့္ ဒီအရြယ္

ဆရာေသာ္တာေဆြ

အသက္ ၇၆ ႏွစ္

(၁၉၁၉ - ၁၉၉၅)

အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း

၁၉၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕အပုိင္ ႀကိဳ႕ပင္ရြာတြင္ လယ္သမားႀကီး ဦးဘုိးဆယ္၊ ေဒၚလွရင္တို႔မွ ေမြးဖြား၏။
၁၉၄၇၊ ဩဂုတ္လ ႐ႈမဝတြင္ ‘ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း’ျဖင့္ စာေပနယ္သို႔ ေျခခ်ခဲ့၏။ ဟာသဝတၳဳမ်ား ဆက္တုိက္ေရးခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ‘ၾကံဳခဲ့ရသည္’
မွစၿပီး ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္စာေပ ေရးခဲ့သည္။ ငယ္မည္မွာ ဦးက်င္ေမာင္၊ ေနာင္ ဦးၾကင္ေဆြ ျဖစ္လာၿပီး ‘ေသာ္တာေဆြ’ ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ကို
ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းအား အမွတ္ရေစရန္ အမွီျပဳေျပာင္းခဲ့၏။ ေသာ္တာေဆြ၏ ဝတၳဳရွည္မ်ားတြင္ ‘ရန္ေအာင္ရတနာ’၊ ‘ဘြေႏၲာၾကက္သူခုိး’၊
‘အျမဳေတ ရတနာ’၊ ‘မခင္ႏွင္းဆီ’၊ ‘ပပဝတီ’ တို႔မွာ ထင္ရွား၏။ သူ၏ဇာတ္ေကာင္မ်ားတြင္ ျဖတ္စ၊ ေက်ာ္စံေကး၊ ေပၚဦး၊ ေအးေဆြတို႔မွာ
ထင္ရွားလွ၏။

ဆိုဗီယက္ယူနီယံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး စာေရးဆရာခရီးသည္အျဖစ္ သြားဖူးသည္။

ဟာသသ႐ုပ္ေဖာ္ ဝတၳဳတို/ရွည္မ်ား ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဆက္တုိက္ေရးသားခဲ့သည္။

၁၉၆၁ - စာေပဗိမာန္ဆု

၁၉၆၉ - စာေပဗိမာန္ဆု

၁၉၇၀ တြင္ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ရခဲ့သည္။

၄-၃-၉၅ ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သည္။

***

စာေပဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏ မွတ္ခ်က္

ဤစာအုပ္၌ပါေသာ ဝတၳဳမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ စစ္ႀကီးၿပီးစ (ကက္စဘီ)ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ ဖဆပလ ႏုိင္ငံေရး


အကြဲအျပဲေခတ္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးေခတ္တို႔တြင္ နီးနီးကပ္ကပ္ျမင္သိထိေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေတာႏွင့္ၿမိဳ႕မွဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူ႔အလႊာ

PDF ဘီလူး Page 2


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အသီးသီးတို႔၏ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဓေလ့စ႐ုိက္၊ အမူအက်င့္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို မီးေမာင္းထုိး၍ ႐ုပ္လံုးေဖာ္ျပထားသည္။ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္သည္


ဝတၳဳဇာတ္အိမ္တည္ေဆာက္ရာ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္ လူမႈဘဝကို ကုိယ္စားျပဳေသာ ျပယုဂ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဤေလာကေျမမဟီဝယ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဝတၳဳတိုမ်ားသည္ ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရးဖြဲ႔ထားသည့္


သ႐ုပ္ေဖာ္ဝတၳဳတိုမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရးဖြဲ႔ရာ၌ ဦးတည္ခ်က္ေကာင္းသည္၊ ရသေျမာက္သည္ဟု ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

***

“ဤေလာကေျမမဟီဝယ္ ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္၌ ပါဝင္ေသာ ဝတၳဳတိုမ်ားသည္ ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ဘဝအမ်ိဳးမ်ိဳးကို


ေရးဖြဲ႔ထားသည့္ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္ ဝတၳဳတိုမ်ားျဖစ္သည္။ ေရးဖြဲ႔ရာ၌လည္း ဦးတည္ခ်က္ေကာင္းသည္။ ရသေျမာက္သည္”

ဤသို႔လွ်င္ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေကာက္ခ်က္ေပးေသာ ‘ဤေလာကေျမမဟီဝယ္’သည္ ေသာ္တာေဆြ၏


ဘဝ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား ျဖစ္ေပရာ အႏုအရင့္၊ အနီးအေဝး၊ ေရာင္စံုလွေသာ ကားခ်ပ္မ်ားဟု ဆိုရေပမည္။

‘အလြန္ အလုပ္မ်ားသူ’မွာ တစ္ေနသာကုန္၍ ဘာမွ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ လိပ္သားႏွင့္ ခ်က္ျမည္းကာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရေသာ


ပါးစပ္အလုပ္သမား ကိုေမာင္ခ်ိဳကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးအား သေရာ္ထား၏။ ‘အလုပ္အလြန္မ်ားလွေသာ ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ယင္းည အိမ္ျပန္ေရာက္သည္၌
နက္ျဖန္ ဘာကစၿပီး လုပ္ရမည္ကို မစဥ္းစားႏုိင္ဘဲ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သြားေလ၏’ ဟု ဟာသျဖင့္ ဇာတ္သိမ္းထားေလသည္။

ေရွးတုန္းက သံုးႏွစ္သံုးမုိးေစာင့္ၾကရ၏။ လက္ထပ္ျဖစ္ျပန္ေတာ့လည္း အေပးအယူ ညႇိရ၏။ ေပါင္းဖက္မိေသာ ကြဲသည္ဟုမရွိသေလာက္။


ယေန႔ေခတ္တြင္ ယေန႔လက္ထပ္၊ နက္ျဖန္ ကြာရွင္းၾကပံုကို ‘သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ’တြင္ လွစ္ျပထားသည္။ ေရွးေခတ္၏ သမီးရည္းစား အသံုးအႏႈန္းကို
ဟာသကေလး ေႏွာထားသည္။

“တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ကိုေတြ၊ ေမာင္ေတြ၊ မိေတြ ေခၚဖို႔ ေဝးဘိေတာင္း၊ သူတို႔နာမည္မွ မေခၚတတ္ၾကေသး။


ကၽြန္ေတာ့္အမည္မွာ ေမာင္ထြန္းလင္းျဖစ္ရာ မေအးယဥ္က အစ္ကို႔အား “ေမာင္ထြန္းလင္းအစ္ကို”ဟု ေခၚ၏။ အစ္ကိုက သူ႔ဇနီးေလာင္းအား
ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕ထားၿပီး ‘မင့္ မမယဥ္’ဟုဆို၍ စကားေျပာ၏။ တကတည္း ကၽြန္ေတာ္မရွိ၊ သူ ဘယ္လိုေျပာမည္မသိ။”

‘ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္’ ဝတၳဳမွာ သတၱဝါတို႔ သံသရာမူ ‘မာနႏွင့္ ကာလ’ ဇာတ္အိမ္ကို ျပန္လည္၍ အေသးစိတ္ ထပ္မႈန္းေသာ
ဝတၳဳရွည္ျဖစ္လာသည္။ ခ်စ္တီးကုလားတို႔ေခတ္ႏွင့္ ေက်းရြာသားတို႔ အညံ့ခံရပံုႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ ေတာေက်းလက္ သမဝါယမအထိ
ဆြဲယူထားသည္မွာ ေခတ္ကာလမ်ားစြာကို ျပယုဂ္ျပဳထားသည္။ ထိုေခတ္ႏွင့္ မိဘေမတၱာကို ဖြဲ႔စည္းထားသည္မို႔ အခ်စ္ဝတၳဳေကာင္းတစ္ပုဒ္လည္း
ျဖစ္လာသည္။

လူ႔ေလာကတြင္ ဥစၥာသည္ အပင္မဟုတ္၊ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးတတ္သည္။ ထို႔အတူ အလွသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အိုမင္းရင့္ေရာ္တတ္၏။


ဤသေဘာကို ‘ဪ- ခင္ေလးရယ္’တြင္ ေျပာျပထား၏။ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ရြာ့မ်က္ႏွာဖံုး ကြမ္းေတာင္ကုိင္ သမီးပ်ိဳ၏ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ
ဘဝအတုိင္း အဆင္းရဲဆံုး မိန္းမဘဝေရာက္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ‘ေလာကဓံ’တရားကို သတိရေစသည္။ လူ႔ဘဝဆိုသည္
မျမဲသည့္သေဘာကို သံေဝဂ ပြားေစ၏။

လူ႔မေနာသည္ ရေလလိုေလအိုတေစၧျဖစ္၏။ အားမရ၊ တင္းမတိမ္၊ အလိုရမၼက္ေနာက္ လိုက္တတ္သည္။ ထိုသေဘာကို ‘လူ႔မေနာ’တြင္


ဒန္႔သလြန္သီးသည္ ေသာ္တာေဆြႏွင့္ သန္းသန္း၊ ေဒၚၾကည္စု စေသာအိမ္ရွင္မတစ္သုိက္၏ အေရာင္းအဝယ္ ဇာတ္လမ္းကေလးျဖင့္
သေရာ္ထားေသာ လူ႔သဘာဝအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္၏။ (ဤဇာတ္လမ္းမ်ာ ျမန္မာ့အသံက ဇာတ္လမ္းပမာအျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။) လူ႔အလို
နတ္မလိုက္ႏုိင္ဆိုေသာ စကားကိုလည္းသက္ေသျပထား၏။ လူဆိုသည္မွာ သည္လိုပါကလားဟု ကန္႔လန္႔ကာကားကို လွစ္ျပသလို
ထင္ရွားလွေပသည္။

ေသာ္တာေဆြသည္ လူ႔သဘာဝ၊ လူ႔စ႐ိုက္၊ ဘဝအေထြေထြကို ပီသေအာင္ဖြဲ႔ႏုိင္သူအျဖစ္ သူ၏ဘဝဝတၳဳမ်ားက သက္ေသခံေနသည္။


လူ႔သဘာဝကို ထင္ျမင္လာေအာင္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔အားစိတ္ခံစားမႈတစ္ခုခုကို ၿငိစြဲေစသည္အထိလည္းေကာင္း၊ ေလာက
အျဖစ္အပ်က္တို႔အား ထင္ရွားေလသည္အထိလည္းေကာင္း ဖြဲ႔ႏုိင္မွသာ စာေပေကာင္းတို႔၏ လကၡဏာဟု ပညာရွင္တို႔သတ္မွတ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္
ေသာ္တာေဆြ၏ ‘ဘဝစာ’တို႔သည္ လူ႔သေဘာ၊ လူ႔စ႐ိုက္၊ ေခတ္အေၾကာင္း ပီသစြာေဖာ္ႏုိင္သည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏုိင္သျဖင့္ စာေကာင္းတို႔
လကၡဏာ ရွိသည္ဟု ဆုိႏုိင္အံ့ထင္ပါသည္။

ေသာ္တာေဆြသည္ စာဖြဲ႔ရာတြင္ ႐ုိး႐ုိးႏွင့္ ပီျပင္ေအာင္ ေရးႏုိင္သည္သာမက ‘ေျပာ’ႏုိင္သည္။ စာအဖြဲ႔ၾကား၌ စကားေျပာ


ထည့္သြင္းေရးရာ၌ ကၽြမ္းက်င္လွ၏။ (ဤအခ်က္ကို မႀကိဳက္သူလည္း ရွိေပမည္။) စာအဖြဲ႔ စကားေျပာဟု မထားဘဲ စကားႏွင့္ စာကို ေႏွာကာ
ေျပာေလ့ရွိ၏။ ဥပမာ…

“ကူလီေတြကား ၎နမူနာစပါးေတြ အမ်ားႀကီးခုိးယူၿပီး သူတို႔ေဝယူရန္ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ေပါင္ခ်ိန္ ခုိးျခင္းျဖင့္လည္း


စားေပါက္ထြင္တတ္ၾကေသး၏။ x x x ထိုလယ္သမားသည္ စပါးေရာင္းရပါၿပီတဲ့။ ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴပဲ ခ်ိန္ျပဳၿပီးသြားၿပီ။ ေငြကို ခ်က္ခ်င္းမေပးေသး။ ၃-
၄-၅-၆ ရက္၊ အုိး… ၾကာခ်င္သေလာက္ ၾကာမည္။ အဲသည္ေတာ့ ဒီရက္ေတြ မေစာင့္ႏုိင္တဲ့ လယ္သမား။”

PDF ဘီလူး Page 3


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေသာ္တာေဆြသည္ ဘဝသံုးသြယက
္ ူးခဲ့၏။ ဟာသ၊ စံုေထာက္မွ ဘဝသ႐ုပ္ေဖာ္စာေရးဆရာျဖစ္လာ၏။ ျပန္တြက္ေသာ ဘဝ
စာေရးဆရာအျဖစ္ ၁၉ႏွစ္မွ်ပင္ရွိေခ်ၿပီ။ ေလာက၏သက္ေသေကာင္းတစ္ဦးသဖြယ္ အျမင္ကို အျမင္အတုိင္း ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္း ေဖာက္သည္ခ်ေသာ
သူ႔စာမ်ားသည္ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ ယေန႔တုိင္ စြဲျမဲေအာင္ ျမဲေနဆဲ ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္လည္း ႀကိဳးစားေနဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

စာသုသီ

၁၉၇၃ ခု၊ ေမလ၊ ႐ႈမဝ႐ုပ္စံုမဂၢဇင္း။

ဝတၳဳႏွင့္လူ

လူဖန္ဆင္းေသာ သက္မဲ့အရာဝတၳဳမွန္သမွ်တြင္ စာေပဝတၳဳသည္ လူႏွင့္အတူဆံုး၊ ဘဝခ်င္းအနီးစပ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ဝတၳဳမ်ားထဲတြင္


လူတို႔၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား၊ ဘဝျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ိဳးစံုပါဝင္သည္။ စင္စစ္ ဝတၳဳစာေပသည္ လူတို႔၏ေခတ္အဆက္ဆက္၊
ဘဝအျဖစ္အပ်က္ အေထြေထြကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေခတ္သည္ ပ်က္ယြင္း၍ ယင္းလူမ်ားသည္
ေသေပ်ာက္သာြ းၾကၿပီးေသာ္လည္း စာေပဝတၳဳေတြက သူတို႔ကုိယ္စားက်န္ခဲ့သည္။

ယခု ‘ဤေလာကေျမမဟီဝယ္’စာအုပ္တြင္ပါေသာ ဝတၳဳမ်ားမွာ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္မဟုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္၏ဘဝႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ


ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေတာႏွင့္ၿမိဳ႕၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူ႔အလႊာအသီးသီးမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထပ္ဟပ္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေပရာ ဤဝတၳဳတို႔တြင္
ပါဝင္ၾကေသာ တကယ့္လူမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕လည္း ေသၾကၿပီ၊ အခ်ိဳ႕လည္း ရွိၾကေသးသည္။

သူတို႔သည္ ယခု စာဖတ္သူႏွင့္ လက္ရွိဘဝကား မည္သို႔မွ်ပတ္သက္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဤစာအုပ္ကိုဖတ္လုိက္သည္ႏွင့္


အလြန္ရင္းႏွီးၾကၿပီး သူတို႔က သူတို႔အေၾကာင္းေတြကို စာဖတ္သူအား အသီးသီး ေျပာျပၾကပါလိမ့္မည္။ သည္ေနရာ၌ ဤစာအုပ္တြင္ပါေသာ
ဝတၳဳႏွစ္ပုဒ္အတြက္ အမွာစကားေျပာၾကားထားလိုပါသည္။ တစ္ပုဒ္က ‘အရိယာႏွင့္အရက္’။

ဤစာအုပ္အတြက္ စာမူမ်ားစီစဥ္ေနခုိက္ အိမ္ေရာက္လာေသာ စာဖတ္မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က မာတိကာကိုၾကည့္ၿပီး “ဟာ…


အားလံုးစာတည္စာခန္႔ေတြထဲမွာ ဒီ ‘အရိယာႏွင့္အရက္’ ဟာသစာေျပာင္က ဘာလို႔ ထည့္ထားရတာလဲဗ်”ဆိုသျဖင့္ ဟာသကို အထင္ေသးသူအား
၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ ဇဝနဂ်ာနယ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမွ ေအာက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို
ျပလိုက္ရပါသည္။

ဟာသပညာသည္ လူမ်ိဳးတစ္ဦး၏ဘဝတြင္ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဟာသပညာကား


ေလာကီလူ႔ဘဝ၊ လူ႔ဇာတ္ခံုတြင္ ေရွ႕ေနာက္မညီ၊ အဆင္မေျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္၍ ရွင္လူအေပါင္းတို႔အား
ရယ္စရာျဖစ္ေစရမည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ဝတၳဳဟာ အဲသည္အခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ထင္လို႔ ဒီစာအုပ္မွာ ဝတၳဳမ်ိဳးစံုေအာင္ ထည့္လိုက္တာပဲဗ်”ဟု ျပန္ေျပာလုိက္ရ၏။

ေနာက္တစ္ပုဒ္က ‘ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္’ဝတၳဳ။

ခုေခတ္ ေက်းလက္ေတာရြာကို မေလ့လာဖူးေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးသား စာဖတ္မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕က “ေတာရြာေတြမ်ာ ခင္ဗ်ားဝတၳဳထဲကအတုိင္း


လယ္သမားေတြ လယ္ထဲမွာ တကယ္ပဲ ေရေႏြးဓာတ္ဘူးနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္ၾကၿပီလား…”ဟု မယံုၾကည္ႏုိင္ဟန္ျဖင့္
အေမးရွိၾကပါသည္။

ဤဝတၳဳသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ဇာတိရြာမွာ သြားၿပီးေရးခဲ့ေသာ ဝတၳဳျဖစ္သည္။ ခုေခတ္ ေက်းရြာေတြမွာ တစ္ျပည္လံုး


ခြဲတမ္းႏွင့္ေပးထားေသာ ဓာတ္ဘူးမ်ားသာမက ေရဒီယိုမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါၿပီ။ မယံုလွ်င္ သြား၍ ၾကည့္ၾကပါကုန္ေလာ့…။

ေသာ္တာေဆြ

အရိယာႏွင့္အရက္

“ဒီမွာ ေမာင္ေသာ္တာေရႊရဲ႕…”

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖန္ခြက္ကို ႏႈတ္ခမ္းမွခၽြတ္လိုက္ကာ…

“ခင္ညာ…”

ေသာက္ရင္း အရွိန္ရလာသည္၌ ဦးႂကြက္သိုးက စကားစ၏။

“အရိယာမ်ား အရက္ကို ေရျဖစ္သတဲ့ကြဲ႔…”

“ဟင္… သေျမာစရာႀကီးေနာ္…”

PDF ဘီလူး Page 4


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“မင္းတို႔လို အရက္သမားအဖို႔ေတာ့ ဟုတ္သေပါ့ကြာ…၊ တရားသမားေတြအဖို႔ေတာ့ ဒါမ်ိဳး သိပ္ႀကီးက်ယ္တာကြ၊ အဲဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြ႔ရင္


တကယ့္ရဟႏၲာပဲဆိုၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ၾကေတာ့တာကြ”

ကၽြန္ေတာ္က ခြက္က်န္ေမာ့လုိက္ၿပီး…

“ေနပါဦး… ဦးေလးႂကြက္သုိးရ၊ အရက္ ေရျဖစ္တယ္ဆိုတာက ဘယ္လိုတံုးဗ်…၊ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာေတာ့ အရက္


ေရျဖစ္ေအာင္လုပ္တာက လြယ္ပါတယ္၊ ကဲ… ခု တခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔အရက္ျဖဴဆုိင္ေတြမွာဆိုရင္ အရက္ေရေရာလို႔ ဖမ္းတာေတြေတာင္
သတင္းစာေတြထဲ တစ္ေလာက ပါလာေသးမႈတ္လား…”

ဦးႂကြက္သိုးသည္ တံေတြး ဗ်စ္ခနဲ ေထြးလုိက္ၿပီး…

“အတူတူေသာက္တဲ့လူခ်င္း ေၾကာင္မေနခ်င္စမ္းပါနဲ႔ ေမာင္ေသာ္တာေရႊရာ…၊ ဒီအခ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ႐ုိးေနပါၿပီ…”

“ဪ… ဦးေလးႂကြက္သိုးကလည္း ႂကြက္ၿမီးတိုရန္ေကာဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္က ေသေသခ်ာခ်ာ မသိလို႔ဗ်၊ ကဲ.. အရိယာက အရက္ကို


ဘယ္လို ေရျဖစ္သြားသလဲဗ်ာ… ေျပာစမ္းပါဦး၊ အရက္ပုလင္း လက္ညႇိဳးထုိးလိုက္ၿပီး ေရျဖစ္ေစလို႔ဆိုလိုက္ေတာ့ ျဖစ္သြားေရာလာ၊ အဲ…
့ ေရကို
အရက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက်ေတာ့ … လာခဲ့၊ အိမ္ဦးခန္းထားၿပီး တစ္သက္လံုး ကုိးကြယ္ျပလိုက္မယ္…”

“ေဟ့… ဟာသဆရာ… မင္းေနာက္လံုးေတြ ေတာ္ေတာ့…၊ ငါက အေကာင္းေျပာမလိ…


ု႔ ”

“ေျပာပါ… အရက္ကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ေရျဖစ္သလဲဆိုတာ… ကၽြန္ေတာ္ ၾကားဖူးတာကေတာ့… ‘ေသာတာပန္ဆို၊ သိလိုသမႈ၊


ႏွစ္ခုေသရည္၊ တုိက္ေလပါက၊ ေရသာဝင္ထ၊ သဘာဝ’တဲ…
့ ”

“ငါေျပာမွာက ဒီလိုေတာင္မဟုတ္ဘူး၊ သူ႔ပါးစပ္ထဲ ေသာက္လုိက္တဲ့အခါမွာ အရက္ရဲ႕သေဘာသဘာဝ ေပ်ာက္ၿပီး တကယ့္ပကတိ


ေရျဖစ္သြားတာကြာ…”

“ဪ… အရက္ပီးတယ္ဆိုပါေတာ့… ဒါနဲ႔ ရဟႏၲာျဖစ္ေရာလား…”

“ေဟ့.. ဒါေၾကာင့္ ရဟႏၲာျဖစ္တယ္ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးကြ… ေလာကီကကၽြတ္ၿပီး တရားရသြားၿပီဆိုတဲ့ အရိယာပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ…


အရက္ေတာင္ပဲ သူတို႔ခံတြင္းထဲေရာက္ရင္ ေရျဖစ္တယ္ဆိုတာကြ…”

“ဒီစကား ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးပါတယ္၊ ဒါက တင္စားေျပာၾကတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ တကယ္ေတာ့ ဘယ္အရိယာပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္ရဟႏၲာျမတ္က


အရက္ေသာက္ၿပီး ငါ့ပါးစပ္ထဲ ေရပဲလို႔ ေျပာျပေနလိမ့္မလဲဗ်ာ…”

“ေအး… မင္ေျပာတာ ငါသေဘာက်သေဟ့၊ ဒါေပမဲ့ အရက္ေသာက္လုိက္တဲ့အခါ ေရျဖစ္သြားတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါး ေပၚခဲ့ဖူးသကြ…”

“ဘယ္လိုတံုး၊ အရက္ေသာက္ျပလိုက္ၿပီး မ႐ႈံ႕မမဲ့ဘဲ ငါ့ပါးစပ္ထဲ ေရပဲလို႔ ေျပာျပတာလား၊ ဒါကေတာ့ သူ လူဝတ္မွာတုန္းက


အရက္ျပင္းျပင္းေတြေသာက္ေနက် ယစ္ထုပ္ႀကီးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ…”

“မင္းေျပာတာ ဟုတ္ပါတယ္၊ ငါလည္း အရက္သမားပဲ၊ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ငါ အခုေျပာမွာက အဲသည္လိုကို မဟုတ္ဘူးကြ…”

“ဆို …”

“သူ႔ကပၸိယနဲ႔ ခရီးသြားၾကရင္း လမ္းမွာ…၊ အဲ… ေျပာထားရဦးမယ္၊ သူ႔ကပၸိယက အရက္ပုန္း၊ ခြက္ပုန္းသမားကြ။ သူ႔မွာ ထမင္းစားခါနီး
ေမာ့ဖို႔ အိတ္ေဆာင္ေလးက အျမဲပါတယ္၊ အဲဒါ လမ္းမွာ ႏြားလွည္းေပၚမွာကြာ လြယ္အိတ္ထဲ ဒီပုလင္းသြားေတြ႔ေတာ့ လွည္းေနာက္က
လမ္းေလွ်ာက္လိုက္လာတဲ့ ကပၸိယကို… ဟဲ့ … ဒကာ… ဒါ ဘာပုလင္းလဲလို႔ေမးတယ္။ ဒီေတာ့ ေရပုလင္းပါဘုရားလို႔ ေလွ်ာက္ရသေပါ့။
အဲသည္အခါ ဘုန္းႀကီးက ဟယ္.. ငါ ေရဆာေနတာနဲ႔ အဆင္သင့္ပဲကြာဆိုၿပီး ေကာက္ေမာ့ေတာ့ ကပၸိယက ပ်ာပ်ာသလဲနဲ႔ ဒီေရမသန္႔ပါဘူး
ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ေသာက္လက္စႀကီးပါ ဘုရား၊ ဒီျပင္ ေရသန္႔သန္႔ကပ္ပါ့မယ္ဘုရားလို႔ လွည္းေပၚ ေျပးခုန္တက္ရင္း ေျပာေပမဲ့ မရေတာ့
ဘုန္းႀကီးက ပုလင္းတစ္ဝက္ ေမာ့ၿပီးေနၿပီ။ အဲသည္ေတာ့ ကပၸိယႀကီးက အဲ… တစ္ခါျဖင့္ ဒုကၡပဲလို႔ ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒီေတာ့
ဘုန္းႀကီးက… ဟဲ…
့ ဒကာရယ္ ခရီးသြားရင္း လမ္းမွာပဲ ကိစၥမရွိပါဘူးကြယ…
္ ၊ မင္း ေသာက္လက္စေကာ… ငါက ငါ့ဟာငါ ယူေသာက္တာပဲ၊ မင္းမွာ
အျပစ္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေရာ့… ေရာ့ ဒီမွာ က်န္ပါေသးတယ္။ မင္းဆာလည္း ေသာက္လိုက္၊ ေနကလည္း ပူသနဲ႔ကြယ…
္ လို႔ဆိုေတာ့ ကပၸိယကလည္း
အံ့အားသင့္ၿပီး ေၾကာင္အမ္းအမ္းနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေပးတာ ယူေသာက္လိုက္ေတာ့ … လား… လား အဲ က်န္တဲ့အရက္ပါ ေရျဖစ္ေနသတဲ့ ေမာင္ေရ႕…”

ဒီေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ဝင္စားကာ…

“ဒါေတာ့ ဆန္းသဗ်ိဳ႕.. အံ့ဩစရာပဲ၊ ဒီဘုန္းႀကီးကို လူေတြက ရဟႏၲာလို႔ မေျပာၾကဘူးလား…”“ဟာ… ေျပာ႐ံုဘယ္ကမလဲ… အဲဒီစကား


ကပၸိယဆီက တစ္ဆင့္ၾကားၿပီးကတည္းက တစ္ဆင့္တစ္ဆင့္ပြားၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ဒီကုိယ္ေတာ္ဖူးေျမာ္ရေအာင္၊
ဒီကိုယ္ေတာ့္ကမၼ႒ာန္းနည္း က်င့္ရေအာင္ လာလုိက္ၾကတဲ့လူေတြကြာ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့၊ အဲဒီဘုန္းႀကီးကလည္း ကမၼ႒ာန္း နည္းျပဆရာကိုးကြ…”

“အဲ… အဲ ဟုတ္ၿပီ… ဘာနည္းလဲဗ်၊ စြန္းလြန္း႐ွဴ႐ိႈက္နည္းလား၊ မဟာစည္ ပိန္ေဖာင္းနည္းလား..”

PDF ဘီလူး Page 5


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“အဲဒါေတြကေတာ့ ငါမသိဘူးကြ…”

“ႏို႔… အဲဒီကုိယ္ေတာ္ေပၚတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ…”

“ၾကာၿပီကြာ… ငါ… အဲဒီတုန္းက ခပ္ငယ္ငယ္ရွိေသးတာပဲ၊ မင္း… အဲဒီကုိယ္ေတာ္အေၾကာင္းေရးရင္ ေကာင္းမယ္ကြာ…”

“အာ… ျဖစ္မလားဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္က ကာလေပၚဝတၳဳေရးသမား၊ ေထ႐ုပတၱိသြားကုိင္လို႔ ဘယ္ႏုိင္ပါ့မလဲ၊ ဒါမ်ိဳးက ပါဠိေလးဘာေလးပါမွ၊


ကၽြန္ေတာ္က ပါဠိဆို နည္းနည္းမွ မတတ္တာဘဲ…”

“မလိုပါဘူးကြ၊ အဲဒီကိုယ္ေတာ္ကလည္း ပါဠိမတတ္ဘူး”

“ေအာင္မာ ကမၼ႒ာန္းျပဆရာဘုန္းႀကီး ပါဠိမတတ္ဘူးဆိုေတာ့ ျဖစ္မလားဗ်…”

“မင္း.. စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ အတၳဳပၸတၱိ မဖတ္ဖူးဘူးလား၊ အဲဒီ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ စာတစ္လံုးမွမတတ္ဘူး၊ အခု ရဟႏၲာလို႔


အမ်ားေျပာေနၾကတဲ့သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားေကာ ဓားျပဗိုလ္ႀကီးတဲ့ခင္ဗ်၊ အသက္ ၄၆ ႏွစ္က်မွ တရားရၿပီး အားထုတ္တာတဲ့…”

“ကဲ… ခင္ဗ်ား ခုနေျပာတဲ့ အရက္ေရျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေကာ…”

“သူလည္း ငယ္ျဖဴမဟုတ္ဘူး၊ လူ႔ဘဝမွာ ေတာ္ေတာ္ဆုိးဆုိးေတေတ ေနခဲ့ၿပီး အသက္ ၅၀ ေလာက္မွာ သကၤန္းဝတ္တာပဲ၊ စာလည္း


သိပ္မတတ္ဘူး။ မူလတန္းေလာက္ပဲ၊ ပါဠိဆုိေဝးလို႔၊ အဲ… အဂၤလိပ္လိုေတာ့ စီေအတီကက္ ေလာက္ပဲတတ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ လူကေတာ့ လူစံုပဲ…”

ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းသေဘာေတြ႔သြားကာ…

“အဲ… လူစံုဟုတ္ၿပီ၊ ႏုိ႔ၿပီး အရပ္ေကာ သူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လံုး ျမင့္လား…”

ဤေနရာ၌ ဦးႂကြက္သုိးသည္ စူးစမ္းေသာမ်က္လံုးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ၾကည့္ကာ…

“မင္းက ဒါကို ဘာျပဳလို႔ေမးတာလဲ…”

“ဘာျဖစ္လို႔ ေမးေမးဗ်ာ ေျပာစမ္းပါ…”

“မင္းက ဒီကုိယ္ေတာ္မ်ား သိေနလားလို႔…၊ ျမင့္သကြာ၊ ျမင့္လို႔ပဲ ပြဲထဲ ခဏခဏ အ႐ိုက္ခံရတာ…”

“ဘာလို႔ အ႐ိုက္ခံရတာလဲ…”

“ဟ… သူမ်ားထက္အရပ္ျမင့္ေတာ့ ေရွ႕က သူ႔ေခါင္းက ကြယ္ကြယ္ေနလို႔ ပြဲၾကည့္တဲ့လူခ်င္း ႐ိုက္ၾကတာေပါ့ကြ၊ ႐ိုက္႐ံုတင္မကဘူး၊


ခဲေပါက္၊ ခြပစ္ေတြလည္း ခံရေသးတယ္…”

“ဒါျဖင့္ သူ႔ေခါင္း အနာရြတ္ခ်ည္းေနမွာပဲ၊ ဒါဟာ ဘဝမွာ နာၾကည္းစရာဒဏ္ခ်က္ေတြပဲ၊ အဲ… ဟုတ္ၿပီ၊ လူကလည္း လူစံု၊ အရပ္ကလည္း
သူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လံုးျမင့္တယ္…”

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း ေရးသားသည္မ်ား မွတ္သားထား၍ “ဒါေၾကာင့္ ထူးခၽြန္တာကိုးဗ်၊ ဒီလိုလူမ်ိဳးအေၾကာင္းေတာ့


ေရးခ်င္သားဗ်ာ၊ ဦးေလးႂကြက္က သူ႔အေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္သိလား…”

“ဟာ… ငါတို႔အရပ္ထဲကပြဲကြ၊ ငါ အကုန္သိတာေပါ့…”

“ဒါျဖင့္ ေျပာဗ်ာ…”

“သူ႔မိဘမ်ိဳး႐ိုးက အဲဒီေခတ္က ေက်းလက္လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားကြ၊ လူခ်မ္းသာေတြေပါ့ကြယ္၊ ပထမ ရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာပဲထားတယ္၊


ေနာက္ေတာ့ သူတို႔ေငြေခ်းတဲ့ ခ်စ္တီးတိုက္က ေျမႇာက္ေပးတာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚ အဂၤလိပ္ေက်ာင္း သြားထားတယ္၊ ဒီေတာ့ ရြာနဲ႔ၿမိဳ႕က ၅
မုိင္ေတာင္ေဝးေနတာမို႔ အဲသည္ေခတ္က ေက်းရြာလယ္ပုိင္ရွင္ေတြရဲ႕ ထံုးစံအတုိင္း ခ်စ္တီးဆီကေငြယူၿပီး ႐ုိးကုမၸဏီက ရေလးစက္ဘီး
ဝယ္ေပးတယ္၊ ရေလးဘြတ္ေျခနင္းနဲ႔ ေမာ္ဇာဝယ္ေပးတယ္၊ အယ္လ္ဂ်င္နာရီ ဝယ္ေပးတယ္”

“ေအာင္မယ္… အေကာင္းစားခ်ည္းပါလားဗ်…” ကၽြန္ေတာ္က စကားေထာက္သည္။

“ဒါနဲ႔ ေမာ္ဇာဆိုတာ ဘာလဲဗ်…”

“ေျခအိတ္ကို သူတို႔ ေတာေခၚ ေခၚတာကြ…”

“အဲ… သူ႔ငယ္နာမည္၊ လူနာမည္နဲ႔ ရဟန္းဘြဲ႔ေတာ္လည္း ေျပာထားဦးဗ်၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ သူ႔ေမြးသကၠရာဇ္… ခု၊ ႏွစ္၊ လ၊ ေန႔။ ဘာလဲဆိုေတာ့
ဒီလို အရိယာျဖစ္သြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး သူ႔အတၳဳပၸတၱိေရးတဲ့အခါမွာ ဖြဲ႔ရထည့္ရတာမ်ိဳးဗ်…”

“သူ႔ ခု၊ ႏွစ္၊ လေတာ့ ငါမသိဘူးေပါ့ကြာ။ မင္းလိုခ်င္ရင္ ေနာက္ေတာ့ သူ႔ေဆြမ်ိဳးေတြကို ေမးၾကည့္ေပါ့၊ အဲ… သူ႔ေမြးေန႔ကေတာ့
ၾကာသပေတး ျဖစ္လိမ့္မယ္ကြ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆို သူ႔ရဟန္းဘြဲ႔ေတာ္က ဦးပညာ၊ လူအမည္က ကိုျမင့္ဦး။ ဒါေပမဲ့ သူ ၿမိဳ႕ေပၚေရာက္သြားေတာ့
အဂၤလိပ္ေက်ာင္းသားေတြက ေတာႀကီး ေတာႀကီးလို႔ ေခၚၾကသကြ…”

PDF ဘီလူး Page 6


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ဒါေပါ့ဗ်ာ၊ ၿမိဳ႕သားေတြက ေတာသားၿမိဳ႕တက္လာရင္ ႏွိမ္ခ်င္ၾကတာပဲဗ်၊ ဒါနဲ႔ သူ အဲဒီအဂၤလိပ္ေက်ာင္းမွာ ဘယ္ႏွတန္းအထိ


သင္ၾကားတတ္ေျမာက္သလဲ…”

“အဲဒါေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူပဲ အမွန္ကိုသိမယ္ကြ၊ သူ႔မိဘမ်ားလည္း မသိဘူး၊ သူ႔အေျပာကေတာ့ ၇ တန္းဆိုလို႔ သူ႔မိဘမ်ားက ၇ တန္းအထိ


စာအုပဖ
္ ုိးေတြ ေပးေနခဲ့ရတာပဲ။ ဒါေပမဲ…
့ သူဟာ စီေအတီ ကက္ ေၾကာင္ အာရ္ေအတီ ရက္… ႂကြက္၊ ဘီေအတီ ဘက္ လင္းႏို႔၊
ဗလီတံေလာက္ပဲတတ္တယ္…”

“ႏို႔… သူ အဲဒီေက်ာင္းက ဘယ္အရြယ္ေလာက္မွ ေက်ာင္းထြက္သလဲ”

“ဒါလည္း သူ႔ကိုယ္သူပဲသိမယ္ကြ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆို… သူက ၁၃ ႏွစ္သား ရွင္လူထြက္ေလာက္မွာ ၿမိဳ႕ေရာက္သြားလိုက္တာ


လူပ်ိဳေပါက္လည္းျဖစ္ကေရာ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း သြားေတာ့တာမဟုတ္ဘူး။ အိမ္ကေငြ ေတာင္းတာေတာင္ ခုိးတာခုိးနဲ႔ အေလဏေတာ
ေနလိုက္တာ ၁၇ ႏွစ္သားေလာက္မွာ ဘိန္းစြဲလို႔ ေက်ာင္းမသြားေတာ့ဘဲ ဖဲပဲ ေလွ်ာက္႐ိုက္ေနေတာ့တာပဲ…”

“ေအာင္မယ္ေလး… တကယ့္ လူဆုိးလူေပပါလားဗ်ာ၊ ေအးေလ… ဒါေၾကာင့္ပဲ အကၽြတ္တရားျမန္ျမန္ရတာေပါ့၊ ကဲ… ေျပာပါဦး၊


သူအိမ္ေထာင္ေကာ က်သလား…”

“က်တာေပါ့၊ သူ႔မိဘမ်ားက ဒီအတုိင္းထားမျဖစ္ဘူး၊ ေျခခ်ဳပ္ရေအာင္ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးမွပဲဆုိၿပီး တျခားရြာက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္


သူငယ္မတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပးစားလိုက္တယ္…”

“ဒီေတာ့ သူ ေကာင္းသြားေရာလား”

“ေကာင္းတာေတာ့ မေျပာနဲ႔၊ သူ႔မိန္းမလည္း ဘိန္းစြဲၿပီး သူနဲ႔အတူ ဖဲလိုက္႐ုိက္ေတာ့တာပဲ”

“ဟယ္…”

“ဒါနဲ႔ ႏွစ္ဘက္မိဘက လက္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ အတြင္းပစၥည္းေတြထုတ္ၿပီး လယ္ကို ခ်စ္တီးဆီ ေပါင္တဲ့အထိ ေရာက္လာေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲံ


မေလွ်ာ့ဘူး၊ သူတို႔လင္မယားဟာ စိတ္တူသေဘာတူ ေလွေမ်ာ ေလွနဲ႔လိုက္၊ ေငြေမ်ာ ေငြနဲ႔လိုက္ ဆိုတဲ့စကားအရ ဖဲပဲ ဆက္႐ုိက္တယ္။
ဉာဏ္သမားရွာေပါင္းတယ္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာက္လမ္းဆရာနဲ႔ေတြ႔ၿပီး ဖဲ႐ုိက္တဲ့အခါမွာ ေခၚဖဲ ရဖို႔ သရဲေမြးသကြ…”

“ဟင္.. ဒါမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သလားဗ်ာ…”

“ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏုိင္ မင္းနားေထာင္…၊ ငါေျပာျပမယ္။ ငါ သူတို႔အျဖစ္ကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး မွတ္မိခဲ့တယ္၊ သူတို႔လင္မယား အသက္ ၃၀


ေက်ာ္ေလာက္မွာ ငါက ၁၀ ႏွစ္သားေလာက္ရွိၿပီ။ သူတို႔ သရဲေမြးဖို႔အလုပ္က မလြယ္ဘူး။ အစိမ္းေသရမယ္.. ႏုိ႔ၿပီး အသက္မထြက္ခင္မွာ
အေလာင္းေအာက္ ေဆးစီရင္တဲ့ပစၥည္းထားႏုိင္ေအာင္ ကုိယ္နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ မသာလည္း ျဖစ္ရမယ္”

“အင္း… တယ္မလြယ္ပါလား”

“ဟုတ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကုသိုလ္ပဲ၊ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လာတယ္။ အဲဒီဆရာနဲ႔ ဒါမ်ိဳးရွာေနစဥ္အတြင္းမွာပဲ သူ႔သူငယ္ခ်င္း


သူနဲ႔ဖဲ႐ုိက္ဘက္ ဖိုးေက်ာ္ဆိုတဲ့လူဟာ သစ္ပင္ေပၚက လိမ့္က်ၿပီး အိမ္မွာ ၃ ရက္ေလာက္ခံေနတယ္။ ဒီအတြင္းမွာ ေတာႀကီး ေခၚတဲ့ ကိုျမင့္ဦးဟာ
သူငယ္ခ်င္းျပဳစုသေယာင္နဲ႔ ဆရာေဆးစီရင္ေပးတဲ့ အင္းရယ္၊ ဖဲထုပ္ရယ္၊ ပိုက္ဆံႀကိဳးရယ္၊ လက္ကုိင္ပဝါနဲ႔ စုထုပ္ၿပီး အသက္ငင္ေနတဲ့ ဖုိးေက်ာ္ရဲ႕
ကိုယ္ေအာက္မွာ ထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ အသက္ထြက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ျပန္ယူထားလုိက္တယ္…”

“အဲ… အေလာင္းေျမျမႇဳပ္ၿပီးတဲ့ေန႔ ညက်ေတာ့ ခုန ေဆးစီရင္ထားတဲ့ အင္းရယ္၊ ပုိက္ဆံႀကိဳးရယ္၊ သခ်ႋဳင္းကုန္းယူသြားၿပီး


ေျမျမႇဳပ္ထားတဲ့အေလာင္းေပၚမွာ ပုိက္ဆံႀကိဳးနဲ႔ လည္ပင္းခ်ည္ဟန္ျပဳၿပီး (မင္းကို ငါပုိင္ၿပီ၊ ငါေခၚရာလုိက္ခဲ့၊ ငါခုိင္းတာလုပ္၊
ငါ့အက်ိဳးေဆာင္ရမယ္)လို႔ အမိန္႔ထုတ္ၿပီး ဆြဲေခၚခဲ့ေတာ့… ေဟ့ ေနာက္က မည္းမည္းႀကီး လိုက္လာသတဲ့ကြာ”

“ဟင္… ဒါျဖင့္ သူတို႔အၾကံေအာင္တာေပါ့ေနာ္”

“မေအာင္ဘူးကြ၊ အျဖစ္က သူတို႔အလုပ္မွာ သရဲကိုေတာ့ ပါေအာင္ေခၚႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သရဲကို မႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေနာက္


သူတို႔အေဆာင္ေတြနဲ႔ ဖဲသြား႐ုိက္တာ… ႐ံႈးတာခ်ည္းပဲ။ ေနာက္ဆံုးမွာ အဲဒီသရဲဖုိးေက်ာ္ဟာ သူတို႔အိမ္နံေဘးက အပ်ိဳေလးတစ္ေယာက္ကို
ဝင္ပူးေျပာတယ္… (ေဟ့ သူငယ္ခ်င္း ျမင့္ဦး… မင္းဟာ ငါ့အေပၚ လုပ္ရက္တယ္ကြာ… ဒါေပမဲ့ မင္းဆရာက ငါ့ဘဝကို
မကၽြတ္ေအာင္ခ်ည္ေႏွာင္ေပမဲ့ ငါ့သေဘာကို မႏုိင္ပါဘူးကြာ၊ ၾကည့္… မင္း ဖဲ႐ုိက္သမွ် ကိုးေခၚရင္ ငါက ဘူက်ေအာင္ခ်ည္း
လုပ္ေပးတယ္မဟုတ္လား၊ မင္း႐ံႈးတာေတြ ျပန္မရတဲ့အျပင္ ရွိတာေတြကုန္ရေစမယ္)လို႔ ေျပာသတဲ့ကြာ”

“ဟင္… ဒီလိုေတာင္ ေျပာႏုိင္သလား”

“ေျပာႏုိင္တာေပါ့က…
ြ သူတို႔ေအာက္လမ္းဆရာ အစီအမံက ညံ့တာမွမဟုတ္ဘဲ။ ဖိုးေက်ာ္ဟာ ေသေပမဲ့ သူ႔ဘဝက မကၽြတ္ေသးဘူး။
သူ႔ဝိညာဥ္နဲ႔ သူ႔စိတ္ဟာ ဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာပဲ ရွိေနေသးတာကိုးကြ၊ သရဲဖိုးေက်ာ္ဟာ ဘယ္အထိ ေျပာႏုိင္သလဲဆိုရင္… အဲဒီေကာင္မေလး
ဝင္ပူးၿပီး… ‘က်ဳပ္အေမကို ေခၚေပးပါ’ဆိုလို႔ ေခၚေပးေတာ့ရင္ သူ႔အေမကိုေလ… သူ႔ဘယ္ပစၥည္းက ဘယ္ေနရာမွာထားတယ္၊ ဘယ္သူ႔ဆီမွာ သူက

PDF ဘီလူး Page 7


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေႂကြး ဘယ္ေလာက္ရစရာရွိတယ္၊ ဘယ္သူ႔ကိုျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ေပးစရာရွိတယ္… အေမ အဲဒါေတြ ရွင္းလုိက္ပါဆိုေတာ့ အဲဒီ သူေျပာတာေတြဟာ


အကုန္မွန္သတဲ့ကြ၊ အဲ…ကိုျမင့္ဦးလင္မယားကိုေတာ့ သူ ေန႔တုိင္း ႀကိမ္းပဲေနေတာ့…. ကိုျမင့္ဦးအိမ္မွာပဲ ေနရတာကိုးကြ။ ညညက်ရင္
ပန္းကန္ေတြခြဲပစ္၊ ေၾကာင္အိမ္လွဲပစ္နဲ႔ တဝုန္းဝုန္း တဒုိင္းဒုိင္းေနတာပဲ။ ၾကာေတာ့ အရပ္ကလည္း ဝုိင္းေျပာၾကနဲ႔ ကိုျမင့္ဦးတို႔လင္မယား
အေလွ်ာ့ေပးၿပီး သူတို႔ဆရာရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ပဲ သရဲကို ေတာင္းပန္ၿပီး လႊတ္ပစ္လုိက္ရေတာ့တယ္”

“အင္း… မယံုႏုိင္စရာဘဲေနာ္”

ကၽြန္ေတာ္က စကားေထာက္မိရာ ဦးႂကြက္သိုးက မ်က္ေထာင့္နီႀကီးႏွင့္ၾကည့္ရင္း…

“ဘာလဲ၊ ဒါမ်ိဳးယံုရင္ ေခတ္ေနာက္က်ၿပီ၊ ႐ုပ္ဝါဒသာရွိတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အတင္းညာေနတဲ့ လက္ဝဲသမားဆိုတာေတြကေတာ့


မယံုဘူးလို႔ ျငင္းရမွာေပါ့ကြ၊ ဘာလဲ… မင္းကေကာ ဘယ္လိုတံုး”

“ယံုပါတယ္ဗ်ာ၊ ကဲ… ကိုျမင့္ဦးတို႔အေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါဦး”

“သူတို႔လင္မယားဟာ အဲဒီကစၿပီး စိတ္ေျပာင္းသြားၾကတာြ၊ ဘိန္းျဖတ္တယ္၊ ဖဲ႐ိုက္ရပ္တယ္၊ ေအာက္လမ္းပယ္ၿပီး အထက္ဂိုဏ္းဆိုတာ


လိုက္ၾကျပန္တယ္”

“အဲဒီလိုဆုိေတာ့ အေကာင္းဘက္ေရာက္သြားတာေပါ့ေနာ္”

“မထူးပါဘူးကြာ၊ ေအာက္လမ္းဆရာနဲ႔ အထက္လမ္းဆရာ ဆုိတာက ထမီျခံဳတာနဲ႔ ပိတ္ျဖဴဝတ္တာသာ ျခားတာပါ။ ပစၥည္းဥစၥာရဖို႔၊


တန္ခုိးအာဏာရွိဖို႔ လုပ္ေနၾကတဲ့ ေလာဘသမားေတြခ်ည္းပါပဲ၊ အဲ… အထက္ဂဏ
ို ္းဆိုတာက သာၿပီး အလိမ္အညာေပါေသးတယ္ ေမာင္။ အဲဒီ
ကုိျမင့္ဦးတို႔ လင္မယားဟာ ေရႊျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ဝဏၰသိဒၶိဂုိဏ္းနဲ႔ေပါင္းမိတာ မင့္လူ ေထာင္က်သြားပါေရာလား”

“ဟာ… ဒီကိုယ္ေတာ္က ေထာင္က်သြားဖူးေသးတယ္၊ အင္း… ဒါေလာင္ေတာင္ စံုေပတာကိုး၊ ဘယ္လိုျပစ္မႈနဲ႔ က်တာလဲဗ်ာ”

“အဲဒီ ဝဏၰသိဒၶိဂုိဏ္းက ေရႊလိမ္ဂုိဏ္းကိုးကြ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိျမင့္ဦးတို႔လင္မယားမွာက လိမ္ယူစရာပစၥည္းဥစၥာက


သိပ္မရွိေတာ့ဘူးျဖစ္ေလေတာ့ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြမ်ိဳးထဲကဆိုပါေတာ့ကြာ… လူခ်မ္းသာတစ္ဦးလိမ္မိတာ… အဲဒီလူက လူပါးလားကြ၊
ကိုျမင့္ဦးတို႔လင္မယား လမ္းမွားေနေၾကာင္းသိရေအာင္ အကြက္ဆင္ ဖမ္းလိုက္တာ… တစ္ဂုိဏ္းလံုးေပၚသြားေတာ့ ကိုျမင့္ဦးပါ ၾကံရာပါျဖစ္ၿပီး
ေရာပါသြားတာေပါ့ကြာ…”

“ဟင္… ဘယ္ႏွႏွစ္က်သြားလဲ”

“အဲဒါေတာ့ ငါမမွတ္မိဘူးကြ၊ မင္း အတိအက်သိခ်င္ရင္ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးေတြထဲ စံုစမ္းေပါ့ကြာ၊ အဲ… သူေထာင္ကလြတ္လာေတာ့ သူ႔ဇနီးက


ေသရွာၿပီ… အဲဒီမွာ မင့္လူ အကၽြတ္တရားရၿပီး သကၤန္းဆီး၊ သာသနာ့ေဘာင္ဝင္ေတာ့တာပဲ”

“အင္း… ကၽြတ္ထုိက္ၿပီကုိးဗ်”

ကၽြန္ေတာ္က သာဓုအႏုေမာဒနာ ျပဳမိပါသည္။

“ဘယ္ေက်ာင္းမွာ သတင္းသံုးသလဲ…”

“ပထမေတာ့ ရြာကေက်ာင္းမွာပဲကြ၊ ေနာက္ေတာ့ ပဒင္းပင္ေတာရ ဆရာေတာ္ဆီမွာ သြားၿပီး ကမၼ႒ာန္းထုငိ္တယ္။ သံုးႏွစ္ေလာက္ေတာ့


တို႔ရြာက ဘုန္းႀကီး ပ်ံေတာ္မူတယ္၊ သည္ေတာ့ သူဟာ ကမၼ႒ာန္းလည္း ေတာ္ေတာ္ေပါက္ေနၿပီ။ ပဒင္းပင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕
လက္ေထာက္ကမၼ႒ာန္းနည္းျပဆရာျဖစ္ေနၿပီ…။ အဲဒီအခါမွာ ရြာကလူေတြက သူ႔သြားပင့္ၿပီး ရြာေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းထုိင္ေစတယ္။ ကမၼ႒ာန္းဆရာ
ဦးပညာဆိုတဲ့နာမည္လည္း ေတာ္ေတာ္ႀကီးလာတယ္။ အေျပာအေဟာကလည္း ေကာင္းတယ္၊ လူၾကည္ညိဳအင္မတန္မ်ားတယ္၊
တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေပၚကလူေတြပါ လာလာၿပီး သူ႔ေက်ာင္းမွာဥပုသ္ေစာင့္ၾကတယ္၊ ကမၼ႒ာန္းထုိင္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့… ေက်ာင္းမွာ
စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ေတြက အလြန္ေပါကုိးကြ… အဲဒီေတာ့ကာ သူနဲ႔ ဟုိတုန္းက ဆုိးေဘာ္ေတဘက္ျဖစ္တဲ့ သာျဖန္ ဆိုတဲ့ေကာင္က
ေက်ာင္းလာၿပီး ကပၸိယလုပ္တယ္။ အဲဒါ… ငါ အစကေျပာခဲ့တဲ့ ကပၸိယ အရက္ခြက္ပုန္းသမား ဆိုတာေပါ့ကြ…”

“အင္း… အင္း… ေၾကာင္းက်ိဳးဆင္ျခင္လုိက္ေတာ့ သူလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ပါရမီျဖည့္ဘက္ေပါ့ဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္…


ဒီကုိယ္ေတာ္ဟာ သူ႔ေၾကာင့္ပဲ အရိယာပုဂၢိဳလ္ ရဟႏၲာျဖစ္ေနၿပီဆုိတာ လူအမ်ား သိလာရတာကိုးဗ်၊ အဲဒီေန႔က ျဖစ္ပံုေလး ျပန္ေျပာပါဦးဗ်ာ…
ဒီကုိယ္ေတာ္ အေၾကာင္းေရးရင္ အဲဒီေနရာေလး အသားေပးေရးရမွာပဲဗ်…”

“အဲဒီေန႔က မနက္ပုိင္းမွာ ရြာတစ္ရြာကပင့္တဲ့ အလွဴတစ္ခုကို သြားၾကတာကိုးကြ၊ ႏြားလွည္းနဲ႔ ေသွ်ာင္ေပစူးနဲ႔ ေက်ာင္းသားေလးက


လွည္းေမာင္းလို႔၊ ဘုန္းႀကီးက ကက္အိမ္ထဲ ေကာက္႐ုိးခံတဲ့ေကာ္ေဇာေပၚမွာ ထီးႀကီးေဆာင္း ထုိင္လို႔၊ အဲ… ကပၸိယ သာျဖန္ကေတာ့
ရြာကမထြက္မီ နည္းနည္းေမာ့လာေတာ့ သူ႔ပါးစပ္ကနံမွာစုိးလို႔ ေနမွာေပါ့ေလ… လွည္းေနာက္က ေျခက်င္ေလွ်ာက္လိုက္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔
ေနအေတာ္ျမင့္ၿပီး ပူလာေတာ့ ဘုန္းႀကီးက ေရဆာလာတာနဲ႔ လွည္းေမာင္းတဲ့ေက်ာင္းသားေလးကို ‘ဟဲ့ … ငါ ေရေသာက္ခ်င္လုိက္တာဟယ္၊
ဒီအနီးအနား ေရမ်ားမရွိဘူးလား’ေပါ့၊ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေလးက ‘ဘႀကီးသာျဖန္ လြယ္အိတ္ထဲမွာေတာ့ ပုလင္းတစ္လံုးျမင္တာပဲ…’

PDF ဘီလူး Page 8


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ျပန္ေလွ်ာက္တယ္၊ လြယ္အိတ္ကလည္း လွည္းကက္အိမ္နံရံတုိင္မွာ ခ်ိတလ


္ ်က္သားေလး၊ ဒီေတာ့… ဘုန္းႀကီးက ကပၸိယဆီလွမ္းၿပီး ‘ဟဲ…
့ ဒကာ၊
ဒါဘာပုလင္းလဲ’လို႔ေမး၊ ‘ေရပုလင္းပါဘုရာ့’လို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ရ၊ ဒီေတာ့… ဘုန္းႀကီးက ေက်ာင္းသားေလးကို ‘ဟဲ့… ငါ့ကပ္စမ္း’ဆိုၿပီး အေမာ့၊
ကပၸိယႀကီးက ပ်ာပ်ာသလဲနဲ႔ ‘ဒီေရ… မသန္႔ပါဘူးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ေသာက္လက္စႀကီးပါဘုရား၊ ဒိျပင္ေရသန္႔သန္႔ကပ္ပါ့မယ္ ဘုရား’လို႔
လွည္းေပၚေျပးခုန္တက္ရင္း ေျပာေပမဲ့ မရေတာ့ဘူး၊ ဘုန္းႀကီးက ပုလင္းတစ္ဝက္ ေမာ့ၿပီးေနၿပီ။ သည္ေတာ့ ကပၸိယႀကီးက အဲ… တစ္ခါျဖင့္
ဒုကၡေတာ့ေရာက္ပဟဲ့လို႔ ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒီေတာ့… ဘုန္းႀကီးက ‘ဟဲ…
့ ဒကာရယ္၊ ခရီးသြားရင္းလမ္းမွာပဲ ကိစၥမရွိပါဘူးကြယ္၊ မင္း
ေသာက္လက္စေကာ၊ ငါ့သေဘာနဲ႔ ငါေသာက္တာ မင္းမွာ အျပစ္မရွိႏုိင္ပါဘူး၊ ေရာ့… ေရာ့… ဒီမွာ က်န္ပါေသးတယ္၊ မင္း
ဆာလည္းေသာက္လိုက္ဦး။ ေနကလည္း ပူသနဲ႔ကြယ’္ လို႔ ဘုန္းႀကီးက ဘာမွ် ဣေႁႏၵမပ်က္ဘဆ
ဲ ိုေတာ့ ကပၸိယလည္း အံ့အားသင့္ၿပီး
ေၾကာင္ကန္းကန္းနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေပးတဲ့ ပုလင္းလက္က်န္ ယူေမာ့လိုက္ေတာ့ လားလား… ေရပကတိ ျဖစ္ေနေရာေဟ့… ဒါပဲကြ။”

“အဲဒီမွာ သာျဖန္ဟာ ရြာျပန္အေရာက္ သူ႔အျပစ္သူဝန္ခံၿပီး… သူ႔ဆရာေတာ္ဘုရား သိဒၶိတင္ေလေတာ့ နဂိုကလည္း


ကမၼ႒ာန္းဆရာေတာ္အျဖစ္နဲ႔ နာမည္ႀကီးေနတာလားကြ၊ ‘အရိယာမ်ား အရက္ေရျဖစ္တယ္’ဆိုတဲ့ စကားအရ ဒီကုိယ္ေတာ္ ဦးပညာျဖင့္
ရဟႏၲာျဖစ္သြားၿပီဆိုတာ တစ္ခါတည္း ေဝးနီးပတ္လည္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေတာ့ လာလိုက္ၾကတာ… လာလိုက္ၾကတာ… ရဟႏၲာဖူးရေအာင္
ေတာရြာေတြကေရာ၊ ၿမိဳ႕ေတြကေရာ ႏြားလွည္းေတြ၊ ျမင္းရထားေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ အဲဒီမွာ တို႔စခန္းသာရြာသားေတြ ပြၾကတာေပါ့ကြ”

“ဘယ္လို ပြၾကတာလဲဗ်…”

“ဒီလို… လူအမ်ားလာၾကေတာ့ တို႔ရြာသားေတြ ထမင္းဆုိင္ေတြ၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေတြ၊ ေခါက္ဆြဲဆုိင္ေတြ၊ အေၾကာ္ဆုိင္ေတြ၊


မုန္႔ဟင္းခါးဆုိင္ေတြ စတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ေတြ ဖြင့္ၾကတာကိုးကြ၊ ရြာက ဘုရားလူႀကီးေတြ၊ ဥပသကာေတြကလည္း တစ္စခန္းေပါ့။
ေက်ာင္းမွာလွ်ပ္စစ္မီးသြယ္ဖ႔၊ို ဓမၼာ႐ံုႀကီးေဆာက္ဖို႔၊ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းေတြတုိးခ်ဲ႕ဖို႔၊ ေစတီႀကီးတစ္ဆူတည္ဖို႔၊ ဘုရားေရႊခ်ဖို႔ဆိုတဲ့
အလွဴခံေသတၱာေတြ၊ ေၾကးစည္ေတြ တေနာင္ေနာင္နဲ႔ေပါ့ကြာ… မ်ားမ်ားလွဴခ်င္တဲ့ လူေတြအတြက္ဆိုရင္ လက္ခံျဖတ္ပုိင္းေပးဖို႔ စာအုပ္ေတြနဲ႔၊
ဟာ… အဲဒီမွာ လာလိုက္ၾကတဲ့လူေတြ၊ လွဴလိုက္ၾကတဲ့ ေငြေတြ ေသာက္ေသာက္လဲလို႔ကြာ… တခ်ိဳ႕မ်ား ဦးပညာရဲ႕ ခ်ိဳးေရ၊ ေဆးေရေတာင္
ယူေသာက္ၾကသတဲ့”

ဤတြင္ ကၽြန္ေတာ္ကျဖတ္၍…

“ထြ…
ီ ဒါ ဘာဆုိင္သလဲဗ်ာ…၊ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က ဘုရားကို အလြန္ၾကည္ညိဳေနတဲ့ ရဟန္းႀကီးတစ္ပါးကို ျမတ္စြာဘုရားက ဟဲ့…
ရဟန္းႀကီး၊ ငါ့ကို ၾကည္ညိဳေန႐ံန
ု ဲ႔ သင့္မွာအက်ိဳးမရွိဘူး၊ ငါ့တရားေတာ္အတုိင္း ငါလိုအားထုတ္မွ ကိစၥၿပီးေျမာက္မယ္လို႔ ေဟာခဲ့တယ္ဆိုတာလည္း
ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း သိၾကသားဗ်၊ ခုေတာ့ ဒီလို ကုိယ္တုိင္အားထုတ္ဖို႔ေတာ့ ပင္ပန္းလို႔ မႀကိဳးစားၾကဘူး၊ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ သူ႔ဟာသူ
က်င့္ၾကံအားထုတ္လို႔ ေပါက္ေျမာက္သြားၿပီဆိုတဲ့အခါ အတင္းလုိက္ဖူး၊ အတင္းလိုက္လွဴ၊ အရမ္းၾကည္ညိဳ၊ အရမ္းကုသုိလ္လိုခ်င္ၾကတာကိုး။
အဲဒီလူတန္းစားဟာ ေတာ္ေတာ္ရယ္စရာေကာင္းတယ္”

“ေအး… ဒီထက္ ရယ္စရာေကာင္းတာ ရွိေသးတယ္၊ မင္း… ငါေျပာတာ ဆက္နားေထာင္… အဲဒီလို တို႔ရြာသားေတြ


ကိုယ့္ဘုရားႀကီးအတြက္ေရာ၊ သူတို႔စီးပြားေရးအတြက္ေရာ ေပ်ာ္တျပံဳးျပံဳး ေမာ္မဆံုး ျဖစ္ေနတုန္းအခါမွာ သာေအးရယ္ေပါ့ကြာ၊ သူ႔စိတ္ထဲမွာ
အင္း… တို႔ရြာသားေတြ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းစားၾကတာလို႔လည္း မွတ္ခ်က္ခ်တယ္”

ကၽြန္ေတာ္ကျဖတ္၍…

“အိုး… သူနဲ႔ ဘာဆုိင္လို႔တံုး”

“ဒီလိုကြ၊ အဲဘုန္းႀကီး အလွဴသြားမယ့္မနက္မွာ ကပၸိယသာျဖန္ဟာ သူ႔ဆီေျပးလာၿပီး… ‘သူငယ္ခ်င္း သာေအးရာ… မင္း ငါ့ကို


အရက္တစ္လံုး မွ်ပါဦးကြာ..၊ ငါ ႐ုတ္တရက္ ဘုန္းႀကီးနဲ႔လိုက္သြားရမွာမို႔ပါ၊ ေျမာက္ပုိင္းက ျမက်ဴးတို႔အိမ္သြားေနဖို႔ အခ်ိန္မရေတာ့ဘူးကြာ…၊ ခုပဲ
လွည္းထြက္ေတာ့မွာကြာ… ျမန္ျမန္လုပ္ပါကြာ၊ ေရာ့ မင္းေစ်းပိုယူပါကြာ’လို႔ ကမူး႐ွဴးထုိးနဲ႔ ေငြထုိးေပးေတာ့ အရက္မရွိလို႔ အရက္ဆာေနတဲ့
သာေအးဟာ အဆင္သင့္ ျဖစ္သြားတာလားကြ၊ အိမ္ထဲဝင္ ပုလင္းခြံတစ္ခုထဲေရထည့္၊ ေဖာ့ဆို႔ေပးလုိက္တာလားကြ”

ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုးျပဲသြားကာ…

“ဟာဗ်ာ… ခင္ဗ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္က အဟုတ္မွတ္လို႔ နားေထာင္ေနတာ…”

“ဟ… ငါေျပာတာေတြ အဟုတ္ခ်ည္းပဲကြ၊ ဒါေၾကာင့္ တုိ႔ရြာက အင္မတန္ဉာဏ္ရႊင္တဲ့ ႏြားပဲြစား ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းကေတာင္


စာခ်ိဳးပစ္ခဲ့ေသးတယ္၊ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့… (ျပဒါးေသ တစ္ျပည္၊ သံေသ တစ္ေဆြဝ၊ အရက္ညာ တစ္ရြာပြ…၊ သာေအးေက်းဇူးကြ)တဲ့။ အဲဒီ
သာေအးနဲ႔ သာျဖန္လည္း ေနာက္ေတာ့ ဓာတ္သိခ်င္းပူးေပါင္းၿပီး ဘုန္းႀကီးဓာတ္ပံုေတြ ေရာင္းစားတာ ေတာ္ေတာ္စီးပြားျဖစ္သြားတယ္ ေမာင္ေရ႕…”

PDF ဘီလူး Page 9


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အလွ ဘယ္မွာနည္း

အလွကို ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာမေဒၚေရႊၾကည္၏ ကေလးကင္ပြန္းတပ္ပြဲတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ရည္းစား ေပ်ာက္လို႔ရွာ…၊

ေတြ႔ရင္ ေျပာၾကပါ။

သူ႔မ်က္ႏွာက ခင္မင္စရာ၊

မွတ္မိတာလဲ ေသအခ်ာ။

ႏွာေခါင္းေအာက္မွာလည္း ျမင္ႏုိင္တာ၊

ပါးစပ္မွာလည္း သြားနဲ႔ပါ…။

ေငြတစ္ေထာင္ ေပးပါ့မယ္ဗ်ာ။

ေတြ႔ၾကရင္ လမ္းၫႊန္ပါ။

အထက္ပါသီခ်င္းသြားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အလွကို စတင္ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္ကျဖစ္ပါသည္။ စမ္းေခ်ာင္း အရပ္တီးဝုိင္းတစ္ခုႏွင့္ ကပ္ပြန္းတပ္ပြဲကို ဧည့္ခံရာ ေဖာ္ျပပါသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ၾကားရပါသည္။


ထိုသီခ်င္းမွာ ဟာသ ရသႏွင့္ျပည့္စံုပါေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိသေလာက္ ေတးသြားမွာ အထက္ပါမွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ပုဒ္လံုးျခံဳလိုက္ပါမူ
သူ႔ရည္းစားမွာ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးပါသည္၊ နားရြက္ႏွစ္ခုပါသည္။ ႏွာေခါင္းႏွစ္ေပါက္ပါသည္ စသည့္ျပက္လံုးမ်ားျဖင့္ ၾကားရသူတို႔ကို
ရႊင္ျပံဳးရယ္ေမာေစပါသည္။ “မွတ္မိတာလည္းေသအခ်ာ ပါးစပ္မွာလည္း သြားနဲ႔ပါ”ေတးအခ်၌ အလွႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ မ်က္စိခ်င္းေတြ႔ၾကရာ
အျပံဳးခ်င္းလည္း ဆံုမိသည္။ အထူးသျဖင့္… သူ႔သြား ပုလဲလံုးေလးေတြက လွလြန္းပါသည္။ “အသားျဖဴ ျမင္းတစ္ေျပး၊ အသားညိဳ
ကြမ္းတစ္ေထြး”ဟု ဆိုရာ ထိုဧည့္ခံပြဲမွာ အလွႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၾကမ္းတစ္ေျပးမွာ ပန္းတစ္ေပးမွ်သာ လွမ္းေဝးသျဖင့္ ျဖဴစင္ဝင္းဝါေသာ
သူ႔အသားမွာ ျမေၾကာစိမ္းစိမ္း ေမြးႏုရွိန္းပင္ ျမင္ေနရပါသည္။

ခါး၊ တင္၊ ရင္ အတုိင္းအတာႏွင့္ မယ္ဘြဲ႔ဝင္တို႔ႏွင့္ယွဥ္ေသာ္ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ အခ်ိဳးအစားခ်င္းတူညီရန္ မခဲယဥ္းေသာ္လည္း


အလွ၏အသားေရာင္(ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ) အေရျပားအလွကိုမီဖို႔ကား ရွားအံ့ထင္ပါ၏။ ထိုအသားအေရာင္ပုိင္ရွင္မ်ိဳးသည္ ႏႈတ္ခမ္းနီ၊ ပါးနီ…
မင္ရည္ေဆးေတာင့္ စေသာ ‘မိတ္ကပ္’ေတြ ကူညီရန္မလို၊ စိမ္းေမွာင္ေသာ မ်က္ခံုးေအာက္တြင္ မည္းနက္ေသာမ်က္လံုး၊ ဝါဝင္းေသာပါးျပင္၊
နီေထြးေသာႏႈတ္ခမ္းအသြင္တို႔မွာ မျပဳမျပင္ဘဲ နဂိုယဥ္ၿပီး၊ လွၿပီး၊ ေခ်ာၿပီး ျဖစ္ေနပါ၏။

ေရၾကည္ေသာက္ရင္… ျမင္ရမေလာက္ပင္ x x အသားေတာ္ ဝင္းလို႔ ဝါဝါရီရႊင္… ဆိုသည့္ သီခ်င္းစကားလံုးမ်ားမွာ


နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ ‘အလွ’ကဲ့သုိ႔ အမ်ိဳးသမီးကို ျမင္ဖူး၍သာ ဖြဆ
ဲ႔ ိုႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါသည္။

အလွႏွင့္ကၽြန္ေတာ္သည္ ေတြ႔ၾကေသာအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အသက္သည္ ၂၂ ႏွစ္၊ ပ်ိဳမ်စ္ႏုနယ္ ငယ္ရြယ္တုန္းပါ။ အလွအသက္က ၂၀


ႏွစ္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

အလွ၏အမည္ကို အလွဟူ၍ မည္သူကမွ်မေျပာပါဘဲႏွ့င္ အလွကို ျမင္သူတိုင္းက အလွဟု ေခၚမိၾကမည္ျဖစ္သည္မွာ ဤမိန္းကေလး၏


ဝမ္းတြင္းပါနာမည္ဟု ဆိုရပါေခ်မည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာမေဒၚေရႊၾကည္၏ကေလး ကင္ပြန္းတပ္ဧည့္ခံပြဲ၌ အလွကို ျမင္ၿပီးကတည္းက သူ႔အမည္ကို မည္သူ႔အားမွ်


မေမးေတာ့ဘဲ အလွ ဟုပဲ စိတ္ထဲက ရည္မွတ္ခဲ့ရာ အကယ္ပင္ သူ႔နာမည္ အလွ ဟုျဖစ္ေနေၾကာင္း သီတင္းတစ္ပတ္မွ်အၾကာတြင္
သိရပါေတာ့သည္။

ထိုေန႔က ဆရာမေဒၚေရႊၾကည္သည္ ရန္ကုန္သြားရန္ စမ္းေခ်ာင္း ျမင္းလွည္းဂိတ္မွ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းလွည္းေပၚတက္စီးရင္း…၊

“ေဟ့… ေမာင္ၾကင္ေဆြ၊ မင္း ဟိုေန႔က အလွ ေနာက္ကလိုက္ၿပီး သီခ်င္းဆိုတယ္ဆို”

ကၽြန္ေတာ္သည္ အလိုလို စိတ္ထဲကသိၿပီးျဖစ္ေနလ်က္၊ သို႔ေသာ္ ပိုမိုေသခ်ာေအာင္…

“အလွ ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ ဆရာမ…”

“ေဟ့… ငါ့ကေလး ကင္ပြန္းတပ္ပြဲတုန္းက မင္း မ်က္စိက်ေနတဲ့ ေကာင္မေလးေပါ့ကြာ…”

မွန္ပါသည္။ သူ႔ကင္ပြန္းတပ္ပြဲအၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ စမ္းေခ်ာင္းျမင္းလွည္းဂိတ္မွ ဗဟန္းသို႔သြားရန္ ခရီးသည္ ၃


ေယာက္ႏွင့္ ျမင္းလွည္းကို တာစူေနစဥ္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘက္မွလာခဲ့ေသာ ရထားတစ္စီးတြင္ အလွသည္ ေနာက္ပုိင္းမွ
ေျခကေလးတြဲလြဲခ်စီးလာသည္ကို ျမင္ရသည္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိယ့္လွည္းလူျပည့္ေအာင္ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ ထိုလွည္းေနာက္မွ ကပ္လိုက္ကာ
သူကေလးၾကားေလာက္႐ံုေလာက္…

PDF ဘီလူး Page 10


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ့္ရည္စား ေပ်ာက္လို႔ရွာ၊

ေတြ႔ရင္ ေျပာၾကပါ။

မွတ္မိတာ ေသအခ်ာ၊

ပါးစပ္မွာလည္း သြားနဲ႔ပါ…။

သူကေလးသည္ ကင္ပြန္းတပ္ပြဲတုန္းက ျပံဳးသည့္နည္းတူ ကၽြန္ေတာ့္အားၾကည့္၍ ျပံဳးလိုက္ပါသည္။

သည္အေၾကာင္း ဆရာမဆီက ကၽြန္ေတာ္သိရေတာ့ လြန္စြာ ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္လ်က္…

“ဆရာမကို ဘယ္သူေျပာလဲ… ဟင္…”

“ဘယ္သူေျပာရမွာလဲ… အလွက ေျပာတာပဲေပါ့က…


ြ ေနာက္ မင္းက လမ္းမွာ လူတစ္ေယာက္ရပ္တင္ေတာ့ က်န္ရစ္ခဲ့ေရာတဲ့၊ အဲဒီ
အလွစီးတဲ့ ျမင္းလွည္းသမားက မင္းကို စိတ္ဆုိးသတဲ့၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆို အဲဒီစီးမယ့္လူက ပထမေရွ႕လွည္းစီးမလို႔ဟာ မင္းကလည္း
အလွတို႔လွည္းေနာက္က ကပ္ရပ္ေတာ့ ခရီးသည္က ‘ဟာ… ေနာက္လွည္းေခ်ာင္တယ္’ဆိုၿပီး တက္စီးေတာ့… ဟိုလူက စိတ္ဆုိးၿပီး
မင့္ျမင္းမမီေအာင္ သူ႔ျမင္း ႐ုိက္ေမာင္းသြားတာပဲကြ”

“ဟုတ္တယ္… ဆရာမ၊ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ့္အမွားပဲ။ တကယ္ဆို ေရွ႕လွည္းက လူရပ္တင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္တက္သြားရမယ္၊ ဒါေပမဲ…

ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေရွ႕စကားမဆက္ႏုိင္ဘဲရွိေနရာ လူ႔သေဘာေနာေက်ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဆရာမက…”

“ဒါေပမဲ…
့ မင္းက အလွ ေနာက္က ေလွ်ာက္လိုက္ခ်င္တာနဲ႔ ရပ္လုိက္တယ္ဆိုပါေတာ့၊ အဲဒါကို အလွကလည္း သိပါတယ္ကြာ၊ ေဟ့…
ဒီမွာ ေမာင္ၾကင္ေဆြ၊ အလွကလည္း မင္းကို စိတ္ဝင္စားေနပါတယ္ကြ၊ သူက ငါ့ဘယ္လုိ စေျပာသလဲဆိုရင္ ဆရာမအိမ္မွာေတြ႔ခဲ့ရတဲ့
ေကာင္ေလးက ျမင္းလွည္းေမာင္းေနရပါလား… သနားစရာေလးတဲ့၊ ဒီေတာ့… ငါက မသနားပါနဲ႔ မယ္မင္းႀကီးမ၊ သူ႔မိဘေတြက
ေတာမွာခ်မ္းသာပါတယ္… သူ႔ဟာသူ ရန္ကုန္မွာေပ်ာ္လို႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနတာလို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ မင္းတို႔ခ်င္း နီးစပ္ႏုိင္ပါတယ္ကြာ…”

စင္စစ္ ရန္ကုန္မွာ အိမ္ေထာင္က်၍ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္းလွည္းေမာင္းေနရသည္ကို ဆရာမသည္ သိဟန္မတူ၊ သူ ခုနက ေျပာသကဲ့သုိ႔ပင္


ကၽြန္ေတာ္က အေပ်ာ္သက္သက္ လုပ္ေနသည္ဟု ထင္ေနပံုေပၚပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလွ၏ ေနရပ္ အိမ္နံပါတ္ကို ေျပာျပပါသည္။ အလွ၏နာမည္
အျပည့္အစံုမွာ လွလွၾကည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါသည္။ သို႔အတြက္ ယင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္ေမာင္းေနေသာ ေဖာင္းဝတ္မ၏
နာမည္သည္ “လွလွၾကည္” ျဖစ္သြားပါသတည္း။

***

လူ႔ဘဝ၌ ကံခ်င္းနီးစပ္မႈရွိပါက တိုက္ဆုိင္မႈတို႔ျဖစ္တတ္သည္မွာ ဓမၼတာတည္း။

ေျပာရဦးမည္။ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ဗဟန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အစည္ကားဆံုးေနရာျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏


ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေတာ့ မဟာမိတ္တို႔က ဗံုးမခ်ဟု ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ဘုရားႀကီးပတ္လည္မွာ လူမ်ားစု႐ံုးေနထုိင္ၾကသည္။ ေစ်းဆုိင္ကနားတို႔ႏွင့္
လြန္စြာစည္ကားလွ၏။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စမ္းေခ်ာင္းဘက္ကလာပါမူ ေဘာင္ဒရီလမ္းမွ လင့္ခ္ လမ္းခ်ိဳးလိုက္သည္ႏွင့္ ဗဟန္းေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ထဲ ဝင္ရသည္ႏွင့္


တူေခ်သည္။ ထိုအခ်ိန္က လင့္ခ္လမ္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္လမ္းမႀကီးႏွင့္ တူေပသည္။ အေဆာက္အဦ ႀကီးႀကီးမားမား ခုိင္ခုိင္ခန္႔ခန္႔ႏွင့္ေတာ့မဟုတ္။
ဝါး၊ ဓနိ၊ ေျမစိုက္အိမ္မ်ား၊ ဆုိင္မ်ားျဖင့္ လမ္းႏွစ္ဘက္တြင္ ျပည့္ႏွက္လ်က္…။ လင့္ခ္ဟုိတယ္၊ ဥကၠလာဟိုတယ္… စသည္ျဖင့္ တ႐ုတ္တန္းေနရာကို
ယူထားေပသည္။

တစ္ေန႔ေသာညေနခင္း၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ လင့္ခ္ဟိုတယ္ မ်က္ႏွာစာေရွ႕၌ ျမင္းလွည္းကိုရပ္လ်က္ ဟိုတယ္ကထြက္လာမည့္ ခရီးသည္ကို


ေစာင့္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အညာသားကုန္သည္မ်ား၊ ထိုစဥ္၌ သူတို႔သည္ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴထုပ္ကို သင္အူေလွ်ာ္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည္ထိ
ခ်မ္းသာၾကသည္ျဖစ္၍ ရက္ေရာစြာ သံုးျဖဳန္းေလ့ရွိၾကေပသည္။ သည္လိုအညာသားမ်ား ဟိုတယ္ကထြက္၍ မူးလာၾကၿပီဆိုပါက
ဇိမ္မယ္အိမ္မ်ားကို ပို႔ခုိင္းတတ္၍ လွည္းခေငြ ၿမိဳးၿမိဳ႕ျမက္ျမက္ ရတတ္သည္။

ယင္းသို႔ အမဲမ်ိဳးေစာင့္ေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳရသည္။ လင့္ခ္ဟိုတယ္ထဲမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က


ခပ္သုတ္သုတ္ကေလးထြက္လာလ်က္(အလို… အလွပါလား) ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းလွည္းေပၚ အျမန္တက္ကာ…

“ကိုၾကင္ေဆြ… ကိုၾကင္ေဆြ… ျမန္ျမန္ ေမာင္းစမ္းပါ၊ ျမန္ျမန္ေမာင္းစမ္းပါ…”

သူ႔ေနာက္က တစ္စံုတစ္ေယာက္ လိုက္လာသည့္ႏွယ္(ဟာ… ဟုတ္သေပါ့) ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္၊ ခါးမွာေျဗာက္ႏွင့္


ဓားလြယ္ႀကီးႏွင့္…

“ေဟး… အလ… အလ…”

PDF ဘီလူး Page 11


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ဘာရမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္းကို ႀကိမ္ႏွက္၍ထြက္သည္။

“ေဟး… ဘိရမာ… မာစတာ လိုက္မယ္ကဲ…”

သူေနာက္က ေျပးလုိက္လာသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ အရက္မူးေနပံုလည္းေပၚသည္။ အလွမွာ လြန္စြာစုိးရြံ႕ေနပံုေပၚလ်က္…

“ကိုၾကင္ေဆြ… လြတ္ေအာင္သာေမာင္းစမ္းပါ…”

“စိတ္ခ်ပ…”ဆို၍ ကၽြန္ေတာ္ျမင္းကို ေျခကုန္သုတ္သည္။ ဂ်ပန္ကလည္း အေလွ်ာ့မေပး၊ အေျပးလိုက္သည္။ သို႔ရာတြင္


ဘြတ္ဖိနပ္ရွည္ႀကီးႏွင့္ျဖစ္ရကား မီဖို႔ခဲယဥ္းသည္။ သို႔ေသာ္ လင့္ခ္လမ္းမွ ဘယ္ဘက္ ေဘာင္ဒရီလမ္းခ်ိဳးလိုက္သည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိငမ
္ ွ
အျပင္းေမာင္းလာေသာ ဂ်ပန္စစ္ကားေၾကာင့္ ေရွ႕က ခပ္ျဖည္းျဖည္းေမာင္းေနေသာ ျမင္းလွည္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္မတတ္ႏုိင္၊ ယင္း၌ ကိုေရႊပန္
ျမင္းလွည္းေပၚေရာက္လာၿပီး ျမင္းဇက္ႀကိဳးကုိင္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့္လက္ကိုဆြဲကာ ျမင္းကိုရပ္ေစၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ပါးကို ႐ုိက္ပါေတာ့သည္။ ထုိစဥ္၌
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗမာမ်ားသည္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားမ်ားကို ခုခံရ႐ိုးမရွိပါ။ သူတို႔ျပဳသမွ် ခံရသည္သာ။

သုိ႔ေသာ္ အလွ… အလွ…။

အလွသည္ သူ႔ဖိနပ္ခၽြတ္၍ ဂ်ပန္႔ပါးကို ဘယ္ျပန္ညာျပန္ တီးေတာ့သည္။ ယင္းမွ ဂ်ပန္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလႊတ္လိုက္ၿပီး အလွကို


ေစ့ေစ့ၾကည့္သည္။ မိန္းမသားကိုေတာ့ ဘာမွ်မလုပ္။ အလွက ႐ုိက္ရင္း သူ႔အားဆင္းသြားရန္ ဂ်ပန္လိုေျပာသည္။ အနီးရွိသူမ်ားလည္း
ဝုိင္းအံုလာၾကသည္။ ယင္း၌ ဂ်ပန္သည္ သူၾကမ္း၍မရမွန္းသိၿပီး အလွအား ဂ်ပန္လိုႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆိုၿပီး ျမင္းလွည္းေပၚမွ ဆင္းသြားေတာ့သည္။

သည္ေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္ျမင္းလွည္းကို ဆက္ေမာင္းသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ပါးစပ္မွ ေသြးမ်ားကို ေထြးထုတ္လုိက္သည္။


ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္မွ ေသြးမ်ားစို႔ေနသည္။ အလွက သူ႔လက္ကုိင္ပဝါေလးႏွင့္ သုတ္ေပးလ်က္…

“ကိုၾကင္ေဆြ… ေတာ္ေတာ္နာသြာသလား…”

ကၽြန္ေတာ္က သူ႔လက္ကေလးကို ဖယ္ေစလ်က္ ျပံဳးရယ္ကာ …

“ေယာက္်ားပဲ၊ ဒါေလာက္ေတာ့ နာတယ္ဘယ္ေခၚမလဲ…”

“ကၽြန္မေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာ… စိတ္မေကာင္းလိုက္တာရွင္…”

“ေအာင္မယ္… ဒါေလာက္မ်ား ဘာဟုတ္ေသးလဲ… ကၽြန္ေတာ္က ဂ်ပန္ဒဏ္ေတာ့ ဒီေလာက္မက ခံဖူးေသးတာပဲ”ဟု အစခ်ီကာ


သူစိတ္မေကာင္းမႈျပယ္ေပ်ာက္ေစရန္ ျပံဳးရယ္ကာျဖင့္… ဂ်ပန္ စေရာက္ခါစႏွစ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္းလွည္းေမာင္းခါစတုန္းကေပါ့… ကိုယ္က
ျမင္းလွည္းလည္း ေကာင္းေကာင္းမေမာင္းတတ္ေသး၊ ေမာင္းရတာကလည္း ျမင္းသိုးကေလး၊ သိပ္ၿပီးေတာ့ အာ မာတယ္၊ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ဆြဲ႐ံုနဲ႔ သူ
မရပ္တတ္ဘူး။ ဒါနဲ…
႔ တစ္ေန႔ စေကာ့ေစ်းေရွ႕မွာေပါ့၊ ကိုယ္က ျမင္းလွည္းေမာင္းအသြား၊ ဓားလြယ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ႀကီး ၃
ေယာက္ကျဖတ္အလာ… သူတို႔က ရပ္မေပးဘူး။ ျမင္းလွည္းကသာ ရပ္ေပးရမယ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္းကို ဆြဲရပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမင္းသိုးေလးက
ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ဆြဲ႐ံုနဲ႔ မရပ္တဲ့ေကာင္ေပကလား၊ ဂ်ပန္တစ္ေယာက္ ေဟာဒီျမင္းလွည္း ညာဘက္လက္တံနဲ႔ နံေစာင္း ပိတ္ထုိးလိုက္တာ
တံုးခနဲလဲပါေရာ….၊ ဒီေတာ့ သူတို႔အားလံုး ခုရား.. ခုရား… ျဖစ္ၾကတုန္း လစ္မွပဲဆိုၿပီး ျမင္းကို တအား ႐ိုက္ေမာင္းပါတယ္။ မလြတ္ဘူးဗ်ိဳ႕၊ မလဲတဲ့
ဂ်ပန္ႏွစ္ေယာက္က ျမင္းလွည္းအမုိးကုိင္းကို မိေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ခံရတာပဲ…။

“ခံရတာမွ ျမင္းလွည္းေအာက္ကို ဆင္းေပးရတယ္။ လဲသြားတဲ့ဂ်ပန္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲက ျမင္း႐ုိက္တဲ့


ထားဝယ္ႀကိမ္လံုးေလးယူၿပီးေတာ့ ပါးကို ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ခ်ေတာ့တာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္းကိုဆြဲေသာ္လည္း ဒီျမင္းက အာ မာေနတာမို႔ ဒီလို
မေတာ္တဆ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ဒင္းတို႔နားလည္မလားလို႔ အဂၤလိပ္လိုေျပာဆိုၿပီး ေတာင္းပန္ပါတယ္။ လား… လား သူတို႔က ဘာမွ
နားမလည္တာလား၊ ကၽြန္ေတာ္ စကားေျပာေလ ပို႐ုိက္ေလ… ဒီေတာ့ နံေဘးကလူေတြက ဘာမွမေျပာဘဲ ၿငိမ္သာခံေနပါဆိုလို႔ သူတို႔႐ုိက္သမွ်
အားရေအာင္ ခံလိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ။ တကတဲ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ေသြးခ်င္းခ်င္းနီက်န္ခဲ့တာပါပဲ… ဟဲ… ဟဲ…”

ကၽြန္ေတာ္ကရယ္၍ အဆံုးသတ္လိုက္ေတာ့ အလွသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား က႐ုဏာသက္စြာျဖင့္ ၾကည့္လ်က္…

“ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ကိုၾကင္ေဆြရယ္”

“ကိုယ့္ဝဋ္ရွိလို႔ ခံရတယ္ ယူဆရတာေပါ့၊ ျမန္မာျပည္ႀကီး တစ္ျပည္လံုးေတာင္ သူတို႔လက္ေအာက္မွာ ခံေနရတယ္ မဟုတ္လား”

အလွသည္ သက္ျပင္းခ်လ်က္…

“ဒီဂ်ပန္ေကာင္ေတြဟာ သိပ္ၿပီးမုိက္႐ုိင္းတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ သူတို႔လက္ေအာက္က လြတ္မယ္မသိဘူး”

“တစ္ေန႔လြတ္ရမွာေပါ့ေလ၊ ဒါနဲ႔ ခုန ဂ်ပန္ေကာင္က…”

“အလွ အလုပ္လုပ္တဲ့စက္႐ံုက စစ္ဗိုလ္ေလ၊ ဪ.. ကိုၾကင္ေဆြ႔ ေျပာရဦးမယ္၊ အလွက သူတို႔႐ံုးမွာ စကားျပန္လုပ္တယ္၊ ဒီေကာင္က
အလွကို ၾကံေနတာ သိသားပဲ၊ ဒီေန႔ သူလုပ္ပံုက ကိစၥတစ္ခုေျပာစရာရွိလို႔ဆိုၿပီး သူ႔အထက္အရာရွိကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး ေခၚလာတယ္၊

PDF ဘီလူး Page 12


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ဒီဟိုတယ္ေရာက္ေတာ့ စာေသာက္စရာေကၽြးရင္း အလွကို ခ်စ္စကား ႀကိဳက္စကားေျပာၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္လာတာနဲ႔ အလွ ထြက္လာခဲ့တာ


ကိုၾကင္ေဆြနဲ႔ ေတြ႔ေနတာပဲ၊ ကိုၾကင္ေဆြ႔နာမည္ အလွသိေနတာ မအံ့ဩဘူးလားဟင္…”

“မအံ့ဩပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဆရာမေဒၚေရႊၾကည္ေျပာလို႔ အလွနာမည္ လွလွၾကည္ဆုိတာရယ္၊ လမ္းနဲ႔ အိမ္နံပါတ္ရယ္


သိေနတာပဲ၊ ကဲ ေရွ႕ကလမ္း ညာဘက္ခ်ိဳးရမယ္ မဟုတ္လား”

သို႔ႏွင့္ အလွတို႔အိမ္ေရွ႕ ျမင္းလွည္းရပ္လိုက္သည္။ အလွက သူတို႔အိမ္ေပၚတက္ပါဦးဆို၍ သူ႔အေမႏွင့္ ေတြ႔ရသည္။ အလွက ယခု


ျဖစ္ပ်က္လာခဲ့ပံုကို သူ႔အေမအား ေျပာျပသည္။ သည္ေတာ့အေမက သူ႔သမီးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဤကဲ့သို႔ခံခဲ့ရသည္ကို
အလြန္စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း…

“ဟာ ကိစၥမရွိပါဘူး ေဒၚေဒၚ၊ အလွက အဲဒီဂ်ပန္ကို ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ဖိနပ္နဲ႔ခ်လိုက္တာပဲ ေက်နပ္လွပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္တာက အလွ
အလုပ္အတြက္”

ဤတြင္ အလွက…

“ဒီအတြက္ မပူပါနဲ႔ ကိုၾကင္ေဆြရယ္၊ အလွက ဒီဂ်ပန္ပါး႐ုိက္ၿပီးကတည္းက အလုပ္ထြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားပါ”

ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ျပန္မည္ဟု ႏႈတ္ဆက္ေသာအခါ အလွက ကၽြန္ေတာ့္အား ျမင္းလွည္းခေပးမည္အျပဳ၌ ကၽြန္ေတာ္က


မ်က္ႏွာခ်င္းေစ့ေစ့ၾကည့္၍ ခပ္တုိးတိုးအသံႏွင့္…

“မလုပ္ပါနဲ႔ အလွရယ္၊ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ အဖိုးအခ မယူတဲ့ မိတ္ေဆြျဖစ္ခ်င္ပါတယ္”

***

“ကဲ… ကိုၾကင္ေဆြေရ… အလွကို အဖိုးအခမယူတဲ့ ကူညီမႈတစ္ခု လုပ္ေပးပါဦး”

ေနာက္တစ္ေန႔ညေန၌ အလွသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ဗဟန္းျမင္းလွည္းဂိတ္၌ ေတြ႔၍ ေျပာပါသည္။

“ဘယ္လိုကူညီရမလဲ အလွ”

“နက္ျဖန္ခါမနက္ ၁၀ နာရီေလာက္ေလ အလွတို႔ အလုပ္လုပ္တဲ့႐ံုးကို လုိက္ခဲ့စမ္းပါ”

“လိုက္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဘာကိစၥ”

“အလွတို႔ ေဘာ့စ္ ဂ်ပန္ႀကီးက ကိုၾကင္ေဆြ႔ ေတြ႔ခ်င္လို႔တဲ့၊ ၾကည့္ခ်င္လို႔တဲ့လား”

အလွက ရယ္ေမာၿပီး…

“အဲဒီစစ္ဗိုလ္ကို ကိုၾကင္ေဆြ႔ ေတာင္းပန္ခုိင္းလိမ့္မယ္”

“ေအာင္မယ္… ဒါျဖင့္ ဒီဂ်ပန္အရာရွိ လိမၼာသားပဲ”

“အက္ဂ်ဴကိတ္တက္ပဲ၊ အဂၤလိပ္လို ေကာင္းေကာင္းတတ္တယ္ ကိုၾကင္ေဆြ၊ ဂ်င္းတယ္လ္မဲင္းပဲ”

“ဒါျဖင့္ ေတြ႔ၾကရတာေပါ့ဗ်ာ”

“ဒါေပမဲ့ ကုိၾကင္ေဆြ ဒီလုိျမင္းလွည္းသမားစတုိင္ႀကီးနဲ႔ မလုပ္နဲ႔၊ ဆရာမကေလး ကင္ပြန္းတပ္ပြဲတုန္းကလို ပုိးအက်ႌအနက္ကေလးနဲ႔၊


ကာကီေရာင္ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္ေလးနဲ႔ စတုိင္က်က်ဝတ္ခဲ့ေနာ္”

“သည္ေတာ့ အလွကလည္း ဟိုေန႔တုန္းကလိုပဲ ဖက္ဖူးေရာင္ အက်ႌေလးနဲ႔ ႀကိဳးႀကီးခ်ိတ္ထမီ အစိမ္းႏုဝတ္ခဲ့ေပါ့ ဟုတ္လား”

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သား တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ ၾကည့္၍ သေဘာက်စြာ ရယ္ၾကသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ဝယ္ ေဖာ္ျပပါ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ အလွတို႔႐ံုးရွိရာ ဂုိးလ္ဒင္းဘယ္လီသို႔


သြားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမင္းလွည္းကို ကုိယ္တုိင္မေမာင္းေခ်။ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ကိုေသာင္းအား ေမာင္းခုိင္းသည္။

ခမ္းနားေသာ အိမ္ႀကီးအလုပ္ခန္းထဲ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ဂ်ပန္အရာရွိႀကီးေရွ႕ေရာက္ေတာ့ အသက္ ၆၀ ေလာက္ရွိမည့္


အဘုိးႀကီးသည္ စာၾကည့္ေနေသာ သူ႔မ်က္မွန္ခၽြတ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ အလွအား ဝမ္းသာေသာအသံျဖင့…

“အိုး ယူဝါ ဖီယန္စီ ဖုိင္းဖုိင္း”

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြား၍ စိတ္ထဲမွ ဟုိက္ခနဲ ျမည္လုိက္မိသည္။ ဂ်ပန္ႀကီးေျပာလိုက္သည့္


အဂၤလိပ္စကားအဓိပၸါယ္မွာ “မင္းနဲ႔ လက္ထပ္မယ့္လူ ေခ်ာပါတယ္ လွပါတယ္…” ဟု ျဖစ္ေန၏။

အလွမွာမူ သူ႔အကြက္ သူဆင္ထားသည္မို႔ ဣေႁႏၵမပ်က္ဘဲ…

PDF ဘီလူး Page 13


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“သုိင္းက်ဴးဆာ”

“ဆစ္ေဒါင္း-ဆစ္ေဒါင္း”ဟု ဂ်ပန္ႀကီးကဆို၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူ႔ေရွ႕က ကုလားထုိင္မ်ားတြင္ ထုိင္ရသည္။

ေနာက္ အဘုိးႀကီးက ဂ်ပန္လိုေအာ္လိုက္သည္၌ ကၽြန္ေတာ့္အား ပါး႐ုိက္ေသာ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ ထြက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ


မတ္တတ္ရပ္ရသည္။

အဘုိးႀကီးက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အား…

“မင္းကို ပါး႐ုိက္တာ သူဟုတ္လား”

“ဟုတ္ပါတယ္”

“သူ႔ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ပါး႐ုိက္လိုက္ပါ”

ကၽြန္ေတာ္က ေခါင္းခါ၍…

“မ႐ိုက္ခ်င္ပါဘူး”

“ဒါျဖင့္ မင္းကုိယ္စား ငါ ႐ုိက္ေပးရမွာေပါ့”ဆိုၿပီး ထုိင္ရာမွထ၍ ထိုဂ်ပန္အား သူတို႔ထံုးစံအတုိင္း ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ၃ ခ်က္႐ုိက္လိုက္သည္။


ၿပီးလွ်င္ သူတို႔ ဂ်ပန္စကား ဂ်ပန္အမူအရာျဖင့္ အေလးျပဳလ်က္ သူမွားေၾကာင္း၊ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္သည္။ အလွက ဂ်ပန္လိုပဲ
ျပန္ေျပာသည္။

သည္ေနာက္ ထိုဂ်ပန္ထြက္သြားေသာအခါ အဘိုးႀကီးက အလွအား “ေကာင္းမြန္စြာပဲ အလုပ္ျပန္လုပ္ပါ၊ ေနာက္ကို ဒီလို


မေႏွာက္ယွက္ေစရပါဘူး။ ကၽြႏု္ပ္တာဝန္ခံပါတယ္”

ထုိကိစၥၿပီး၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဂ်ပန္႐ံုးမွ ျပန္လာခဲ့ေသာအခါ အလွက…

“ကိုၾကင္ေဆြ… ဟိုေန႔က အလွေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း မေန႔ကထြက္စာတင္တယ္။ အဘုိးႀကီးက ဘာ့ေၾကာင့္လဲေမးလို႔


အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ ေအာင္မယ္… သူ႔စစ္ဗိုလ္ေလး ေကာင္းသားပဲ၊ လက္ထပ္လုိက္ပါလား လုပ္ေနလို႔ အလွလည္း ႐ုတ္တရက္
စိတ္ကူးရရာ အလွမွာ ေစ့စပ္ထားတဲ့လူ ရွိၿပီးသားပါလို႔ ေျပာမိရာက ေနာက္ေၾကာင္းခုိင္မာေအာင္ ကိုၾကင္ေဆြကို ေခၚျပလိုက္ရတာပဲ။
စိတ္မရွိပါနဲ႔ေနာ္…။ ဒီလို အကူအညီေပးတဲ့အတြက္လည္း ကိုၾကင္ေဆြ႔ကို သိပ္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”

“ေက်းဇူးတင္စရာမလိုပါဘူး အလွရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္က တကယ္ ကိုယ့္ကိစၥအတြက္ လိုက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ရတာလို႔


ယူဆလိုက္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲက ေျပာခ်င္လွေသာ္လည္း အလွႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္အေတြ႔က ေနာက္က်ခဲ့ေလၿပီ။

ထိုေန႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အလွအား ၾကည့္ျမင္တုိင္ရွိ သူ႔အိမ္သို႔လိုက္ပို႔ၿပီး ျပန္လာၾကေသာအခါ ျမင္းလွည္းေမာင္းေသာ


ကုိေသာင္းကေမး၍ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာျပေသာအခါ သူက အားမလိုအားမရႏွင့္…

“ဟာဗ်ာ… ခင္ဗ်ားတို႔ႏွစ္ေယာက္ ညားရင္ သိပ္ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ ညီမွာပဲ၊ တကယ္ညားဖို႔ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ”

“မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တာပဲ ကိုေသာင္းရယ္”

“ခင္ဗ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ရွိေနမွန္း သူသိပံုမေပၚေသးဘူးေနာ္”

“ကၽြန္ေတာ့္ကို လူပ်ိဳထင္ေနတာဗ်”

“ေအးေလ… ခင္ဗ်ားကလည္း လူငယ္ေက်ာင္းသား ႐ုပ္ကေလး ရွိေသးတာပဲ…”

မွန္ပါ၏။ အကယ္တိ စစ္မျဖစ္ ေခတ္မပ်က္ဘဲသာရွိပါက ထိုအရြယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားပဲရွိပါဦးမည္။

ကိုေသာင္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မွာ ျမင္းလွည္းသမားဘဝကတည္းက ေနာင္ စာေရးဆရာျဖစ္သည္အထိ အလြန္ခင္မင္ၾကသည္။ ညေနတုိင္း


အတူစားေဘာ္ေသာက္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ကိုေသာင္းသည္ ဖိနပ္ေထာင္ဆရာျဖစ္၍ သူ႔ဖိနပ္မွာ ႏြားေခါင္းတံဆိပ္ျဖစ္သည္။ သူအားလွ်င္
ကၽြန္ေတာ္ျမင္းလွည္းေမာင္းရာကို လိုက္တတ္သည္။ အလွ၏ေခ်ာေမာလွပေၾကာင္းကို တဖြဖြ ေျပာသည္။ အလွႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ၾကေသးလား
ခဏခဏ ေမးသည္။

အလွႏွင့္ကၽြန္ေတာ္မွာ သူ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ရာ၌ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းလွည္းႏွင့္ မၾကာခဏ ဆံုတတ္ပါသည္။ ေနာင္၌ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး


ေစာင့္သည္၊ ႀကိဳသည္အထိ ခင္မင္လာၾကသည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီ တစ္ေန႔သ၌မူ အလွႏွင့္ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္သက္မေမ့ႏုိင္ေသာအျဖစ္ကို ၾကံဳရသည္။

ထိုေႏြမွာ အလွသည္ အလုပ္မွခြင့္တစ္လရ၍ ကန္ဘဲ့ရွိ သူ႔အဘြားအိမ္သို႔ အေတာ္ၾကာ သြားေနရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ပစၥည္းမ်ားကို


ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းလွည္းႏွင့္ တင္ပို႔ရသည္။ သူ႔မွာ ေၾကာင္မေလးတစ္ေကာင္ ပါလာေလသည္။

PDF ဘီလူး Page 14


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ၾကည့္ျမင္တုိင္ႏွင့္ ကန္ဘဲ့ခရီးကို ျမင္းလွည္းတစ္ႀကိဳးတည္းႏွင့္ မေမာင္းႏုိင္ပါ။ လမ္းတြင္ ခရီးတစ္ေထာက္ နားရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္


ကုကၠိဳင္းလမ္းမွ ကန္ဘဲ့လမ္း မခ်ိဳးမီ တစ္ေနရာဝယ္ (အတိအက်ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ၿပီ) ကုကၠိဳလ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္၌
ျမင္းလွည္းကိုရပ္လိုက္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ ျမင္းလွည္းေပၚကဆင္းၿပီး ျမင္းေဘးရပ္ကာ ထံုးစံအတုိင္း ေလခၽြန္၍ ျမင္းကိုေသးေပါက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္…

“ေအာင္မယ္ေလ… လုပ္ပါဦး ကိုၾကင္ေဆြ၊ ေၾကာင္ေလး ခုန္ခ်ေျပးၿပီ” ဆိုသံၾကား၍ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူ႔ေၾကာင္ေလးသည္


လမ္းေဘးရွိျခံဝင္းတစ္ခုထဲသို႔ ဝင္ေျပးသည္။ ထိုျခံဝင္းထဲရွိ တုိက္အိမ္ႀကီးမွာ ဂ်ပန္မ်ားေနၾကသည္။ ထိုအိမ္နံေဘးမွာ ဂိုေဒါင္တန္းလ်ားႀကီး
ေဆာက္ထားသည္။ စပါးက်ီသဖြယ္ အဆင့္ႏွင့္ျဖစ္၍ အျမင့္မွာ လူေလးဖက္ေထာက္ တြားသြားႏုိင္႐ံု ျဖစ္သည္။

ေၾကာင္ေလးသည္ တန္းတန္းမတ္မတ္ပင္ ထိုဂိုေဒါင္ေအာက္ဝင္ေျပးသည္ျဖစ္၍ ေနာက္မွေျပးလုိက္သြားၾကေသာ


အလွႏွင့္ကၽြန္ေတာ္လည္း ႏွစ္ေယာက္ၿပိဳင္တူ ယင္းဂိုေဒါင္ေအာက္ ေလးဖက္ေထာက္ဝင္လိုက္ၾကရေတာ့၏။ ဂိုေဒါင္အလယ္ေလာက္ေရာက္ေလ
ေမွာင္ေလမို႔ ေၾကာင္ေလးကို မ်က္ျခည္ျပတ္သြားေလၿပီ…။

“စီစီမာ… စီစီမာ… လာ-လာ ဘယ္မွာလဲ စီစီမာရယ္”

ဤေနရာမ်ိဳး၌ ေၾကာင္သည္ ေခြးႏွင့္မတူေခ်။ ေၾကာင္သည္ ေျပးၿပီဆိုပါက ကိုယ့္သခင္မွန္း မသိေတာ့ေခ်။ ဘယ္ေတာ့မွ ေခၚမရေတာ့ေပ။


လိုက္ေလ… ေျပးေလ…။

“စီစီမာ… စီစီမာ”

အလွသည္ ေၾကကြဲေသာအသံေလးႏွင့္ ဟိုဟိုဒီဒီ ေလးဖက္ေထာက္ေလွ်ာက္ရင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ ေၾကာင္ေလး၏


ျပန္ထူးသံလည္း မၾကားရ၊ ေတြ႔လည္း မေတြ႔ရေခ်။

ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ႔နံေဘးက ေလးဖက္ေထာက္၍ ႏွစ္ေယာက္ယွဥက


္ ာ လုိက္သြားသည္။ အေမွာင္ထုျဖင့္ လူခ်င္းမွာ ဝါးဝါးသာ
ျမင္ရလ်က္ သူ႔ကိုယ္ရနံ႔သာ ကၽြန္ေတာ့္ႏွာေခါင္းမွာ ႀကိဳင္ထံုေနသည္။

ဂိုေဒါင္ေအာက္ ေမွာင္ႀကီးမည္းမည္း၌ ေၾကာင္အတြက္ စိတ္ေဇာျဖင့္ ပါးစပ္က တစာစာေခၚရင္း ေလးဖက္ေထာက္ေလွ်ာက္၍


ေတာ္ေတာ္ေမာသြားမွ သူ ေၾကာက္ရမွန္းသိလာလ်က္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အားကိုးေသာအသံႏွင့္…

“ဟင္… ကိုၾကင္ေဆြ… အလွအနားမွာ ရွိရဲ႕လား”

“ရွိပါတယ္…”ဟု အသံျပဳကာ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ၾကေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္၏အေရာင္လက္ေသာ မ်က္လံုးႏွစ္စံု


ဆံုမိၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ တဒိတ္ဒိတ္ခုန္လာသည္။ သူလည္း ထို႔အတူ ေနလိမ့္မည္သာ။

တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ ေခတၱမွ် စကားျပတ္ေနၿပီးမွ…

“ဟင္… ေမွာင္လုိက္တာ ကိုၾကင္ေဆြရယ္…”

“ဟုတ္တယ္…. အလွ…”

“အလွေၾကာင္ေလးေတာ့ ျပန္ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ…”

“ေၾကာင္ဟာ ဒီလိုပဲ… မတတ္ႏုိင္ဘူး၊ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကာၾကာေနလို႔မေကာင္းဘူး၊ ဒါ ဂ်ပန္ေတြေနတာ”

သူကေရွ႕မွ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေနာက္မွ ကေလးေတြမ်ား ဆင္လုပ္တမ္း ကစားၾကသကဲ့သို႔ အျမန္ေလးဖက္စုိင္းထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒူးေတြ


လက္ဖဝါးေတြကိုနာေရာ။

အျပင္ေရာက္၍ မတ္တတ္ရပ္လိုက္ၾကေသာ္ ဂ်ပန္ႀကီးတစ္ေယာက္ ပက္ပင္းတိုးေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မ်က္လံုးျပဴး၍


ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္သြားၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေတာ္ပါေသး၏။ ထိုဂ်ပန္မွာ စစ္သားမဟုတ္၊ ကုန္သည္ပုိင္းမွ ယဥ္ေက်းသူျဖစ္၍ အေတာ္ျမန္မာရည္လည္ေနရကား


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္အား ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ျပံဳးက်ဲက်ဲမ်က္ႏွာႏွင့္…

“အား မာစတာ ျမင္တယ္က၊ ရည္းစား ဒီမွာ လာေတြ႔ၾကတယ္… ေကာင္းတယ္ကား” ဟု ဆိုလုိက္သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ သူ႔ကို
မည္သို႔မွ် မထုေခ်ေတာ့ဘဲ ေခါင္းငိုက္စုိက္ႏွင့္ လစ္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိယ္မ်ားမွာ ပင့္ကူေျမႇးေတြ၊ ဖုန္ေတြ၊ ေခၽြးေတြႏွင့္ အဝတ္မ်ားလည္း ႏြမ္းေၾကေနၾကသည္။ ဂ်ပန္ကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို


ၾကည့္ကာ က်ယ္ေလာင္စြာရယ္ေမာ၍ က်န္ခဲ့ေပ၏။

PDF ဘီလူး Page 15


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္းလွည္းေပၚသို႔ ေရာက္ၾကေသာ္… တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဘာမွမေျပာႏုိင္ၾကေတာ့ဘဲ ကၽြန္ေတာ္က ျမင္းကိုသာ


ခပ္ျမန္ျမန္ ေမာင္းခဲ့ေတာ့၏။ အလွက သူ႔ကိုယ္မွ ပင့္ကူေျမႇးေတြ၊ ဖုန္ေတြကို သုတ္သင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ကိုလည္း သုတ္သင္ေပးသည္။

ထုိစဥ္ သူ႐ိႈက္သံၾကားရ၍ ကၽြန္ေတာ္လွည့္ၾကည့္ေတာ့ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ မ်က္ရည္စေတြႏွင…


့္

“ဟင္… အလွ ငိုေနတယ္၊ ငိုပါနဲ႔ကြယ္…”

“အလွေၾကာင္ေလးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေတာ့မွာပဲ…”

“သူ႔ဟာသူ သြားခ်င္လို႔သြားတာ ဘာလို႔ ဒုကၡေရာက္ရမွာတံုး”

“သူ႔ဘယ္သူက အစာေကၽြးမလဲ”

“ေအာင္မယ္ေလး၊ အဲဒီဂိုေဒါင္ထဲမွာ ႂကြက္ေတြအျပည့္ဗ်ာ…”

“အလွ… သူ႔ကို သိပ္ခ်စ္တာ၊ ညဆို အတူတူအိပ္တာ…”

“နားမၿငီးဘူးလား၊ ေၾကာင္မ်ားအိပ္ရင္ တဂြီးဂြီးနဲ႔၊ ေရေႏြးအုိးဆူသလို ျမည္ေနတာ…”

“အလွေၾကာင္က အဲလို မျမည္ပါဘူး…”

“မညာပါနဲ႔၊ ေၾကာင္မွာ မျမည္တဲ့ေၾကာင္ရွိမလား၊ ကဲ တိတ္ပါ၊ မ်က္ရည္စေတြ သုတ္ပစ္၊ ေပါင္ဒါျပန္႐ုိက္ ေပ်ာက္ေသာေၾကာင္


ၾကာရင္ေမ့ေပါ့…”

သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာသည့္အတုိင္း လက္ေပြ႔အိတ္ဖြင့္၍ တို႔ဖတ္႐ိုက္ရင္း…

“ေမ့ပါဘူး… ေမ့ပါဘူး… အလွေၾကာင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘူး”

“ကဲ… ဒါျဖင့္ ေၾကာင္အစားယူမလား…”

“အလွေၾကာင္နဲ႔ အေမြးေရာင္ခ်င္း တူတာရွိလို႔လား…”

“အလွ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ ရွာေပးမယ္ေလ ယူမလား…”

“ကိုၾကင္ေဆြေပးရင္ ယူခ်င္တယ္…”

အဆင္သင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ ျမင္းလွည္းသမား ကုိျမတ္သာအိမ္တြင္ ဒီအေရာင္မ်ိဳး ေၾကာင္တစ္ေကာင္ေတြ႔ရသည္ႏွင့္


အရက္တစ္ပုလင္းႏွင့္လဲၿပီး ယူသြား၍ ေပးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အလွ ေပ်ာက္သြားေသာ ေၾကာင္က စီစီမာတဲ့၊ ေအာင္မေလး။ ကၽြန္ေတာ္…
ယူသြားတဲ့ေကာင္က အထီးျဖစ္ေန၏။ သို႔ရာတြင္ အလွသည္ အထီးလား၊ အမလား ေမးမေနဘဲ သူ႔ယခင္ေၾကာင္ႏွင့္ အေမြးေရာင္ခ်င္း
ေတာ္ေတာ္တူပါတယ္ဟုဆုိၿပီး ဝမ္းသာအားရ ယူထားလုိက္ပါ၏။

ယင္းသည္ ၃-၄ လအၾကာ တစ္ေန႔သ၌ အလွသည္ ဗဟန္းမွအျပန္ ကၽြန္ေတာ့္လွည္းေပၚ ပါလာခဲ့သည္။ အားအားရွိ ကၽြန္ေတာ့္လွည္းႏွင့္
လိုက္ေလ့ရွိေသာ ကုိေသာင္းက ျမင္းကိုေမာင္းသည္ ဤျမင္းမနာမည္ “လွလွၾကည္”ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေသာင္းကသိသည္။ ဘာေၾကာင့္
ဤနာမည္ေပးသည္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္က ေျပာထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုေသာင္းသည္ ယခုျမင္းလွည္းေပၚ၌ ၎နာမည္ရွင္ပါလာသည္ကို
သတိေမ့ေလ်ာ့သြားကာ အျခားျမင္းလွည္းတစ္စီးက ေနာက္မွေက်ာ္တက္မည္ျပဳသည္ကို သူက ေက်ာ္တက္မခံဘဲ ျမင္းမေက်ာကို
ဇက္ဖ်ားခတ္လိုက္ကာ…

“လွလွၾကည္တဲ့ကြ… ဘာရမလဲ လွလွၾကည္… သမီးဆြဲလိုက္စမ္း…”

ယင္း၌ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာေနာက္ ကပ္ထုိင္လာခဲ့ေသာ အလွသည္ ကၽြန္ေတာ့္အက်ႌလက္ေမာင္းစကို ဆြဲကာ…

“ဟင္… ကိုၾကင္ေဆြ႔ ျမင္းမနာမည္က…”

အျခားသူမ်ားနားမလည္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ‘မင့္နာမည္ ယူမွည့္ထားတာပဲ…’

သူကလည္း (မ်က္လံုးေလးမ်ား ေတာက္ပကာ) အဂၤလိပ္လုိ “ရွင့္နာမည္ေကာ ဒီလို တိရစၧာန္ယူမွည့္ရင္ စိတ္ဆုိးမွာလား…”

“ကိုယ့္ကို သေဘာက်လို႔ မွည့္တယ္ဆိုရင္ ဝမ္းေတာင္ သိပ္သာပစ္လိုက္မွာေပါ့…”

“ဒါျဖင့္ သာေပေရာ့… အရင္ ရွင္လာေပးတဲ့ ေၾကာင္ေလးနာမည္ဟာေလ…”

***

ဪ… အလွ၊ အလွ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အလွ။ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းမကို သူ႔နာမည္မွည့္၊ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို သူ႔ေၾကာင္…။

PDF ဘီလူး Page 16


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

သူ႔႐ံုးက ဂ်ပန္အရာရွိႀကီးကို သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ လက္ထပ္ေတာ့မယ့္ သမီးရည္းစားပါတဲ့။ ကုကၠိဳင္းလမ္းမွာ ဂိုေဒါင္နားေတြ႔ခဲ့ရတဲ့


ဂ်ပန္ႀကီးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဒီလုိပဲသမုတ္။

တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ ခ်စ္လိုက္ၾကသည္ကလည္း အမွန္။ သို႔ေသာ္ သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္သည္ ညားရန္ ဖူးစာမပါခဲ့ပါ။


သူ႔႐ုပ္လွသည္ႏွင့္အမွ် အသက္ကလည္း တိုခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မဟာမိတ္တို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ဗံုးၾကဲေသာအခါတြင္…

ေအးဥဩဆြဲသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ဘက္ အလွတို႔ေနေသာအကြက္ဟု ၾကားသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္


ကိုေသာင္းကိုေခၚကာ ျမင္းလွည္းေမာင္း၍ ထြက္ခဲ့သည္။

အလွတို႔အတြက္ မဟုတ္ပါေစႏွင့္၊ ဟုတ္သည့္တုိင္ေအာင္ အလွေတာ့ လြတ္ကင္းပါေစ။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ဆုေတာင္း တစ္ခုမွ် မျပည့္ခဲ့ပါ။ မီးေလာင္ဗံုးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေသလိုက္ၾကသည့္လူေတြ အတံုးအ႐ံုး၊


အိမ္ေတြေရာ သစ္ပင္ေတြပါ ငုတ္တိုေတြျဖစ္ေနၾကသည္။ ဘယ္သူ႔အေလာင္း ဘယ္မွာမဆုိထားႏွင့္၊ ဘယ္သူ႔အိမ္ဟာ ဘယ္မွာဆိုတာကိုပင္
မခန္႔မွန္းႏုိင္။ ေညႇာ္နံ႔ကလည္း ျပင္းထန္လွပါဘိေတာင္း။

မီးသတ္ကားမ်ားႏွင့္ အေလာင္းတင္ရေအာင္လာေသာ ေဆး႐ံုကားမ်ားႏွင့္၊ ငိုယုိေနၾကေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္


ေယာက္ယက္ခတ္ေနၾကသည့္အၾကား ကၽြန္ေတာ္ဆင္းသြားေတာ့ အလွ၏အေမက…။

“ေအာင္မယ္ေလး ေမာင္ၾကင္ေဆြရဲ႕…၊ ေဟာဒီမွာ… မင္းအလွအေလာင္းကြဲ႔…”

အလိုေလး ၾကည့္ရက္စရာ မရွိပါလားဗ်ာ။ ဗံုးဆန္လည္းမွန္ထားတယ္။ မီးလည္းေလာင္ထားတယ္။ ညိဳမဲတြန္႔ေခြလို႔ ပါးတစ္ျခမ္းကလည္း


ပဲ့ေနေလေတာ့…

“ကၽြန္ေတာ့္ရည္းစား ေပ်ာက္လို႔ရွာ၊ ေတြ႔ရင္ေျပာၾကပါ။ မွတ္မိတာလည္းေသအခ်ာ ပါးစပ္မွာလည္းသြားနဲ႔ပါ…”

“ေမာင္ၾကင္ေဆြရဲ႕ သူက တနဂၤေႏြေန႔မုိ႔ အိမ္မွာေနတယ္၊ အေမကေတာ့ ေစ်းသြားေနလို႔၊ ေအာင္မယ္ေလး ငါ့သမီးနဲ႔အတူ


လိုက္မသြားရဘူးကြ…
ဲ႔ ေမာင္ၾကင္ေဆြရဲ႕၊ မင္းကို သူသိပ္ခ်စ္တယ္ကြဲ႔။ မင္းေပးတဲ့ ေၾကာင္ေလးကို ဘယ္လိုေခၚတယ္မွတ္သလဲ။ ‘ကိုေဆြ’တဲ့၊
မင္းပါးစပ္က ေသြးစသုတ္ေပးရတဲ့ လက္ကုိင္ပဝါေလးလည္း သူ တ႐ိုတေသ သိမ္းထားရွာတယ္။ အို… မင္းကို သူ သိပ္ခ်စ္ရွာတယ္ကြယ္၊
ကိုၾကင္ေဆြက အလွကို ဘယ္ေန႔ လက္ထပ္ဖို႔ေျပာမလဲ မသိဘူး၊ တစ္ေန႔ေတာ့ ေျပာမွာပဲ… ေျပာမွာပဲနဲ႔၊ အခုေတာ့
မင္းမေျပာေတာ့ဘူးမဟုတ္လား…”

အေမႀကီးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အားဖက္၍ငိုပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မ်က္ရည္ေတြေတြ က်ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အေဖာ္လုိက္ခဲ့ေသာ


ကိုေသာင္းလည္း မ်က္ရည္စို႔ရပါသည္။

ကိုေသာင္းသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၌ အဆုတ္အေအးမိေသာေရာဂါျဖင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ကြယ္လြန္ပါသည္။ အလွအေမႀကီးကား


သူ႔သမီးဆံုးၿပီး သိပ္မၾကာခဲ့ေခ်။ လွလွၾကည္ဟု နာမည္ေပးထားေသာ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းမလည္း ထိုႏွစ္မွာပင္ ဂ်ပန္ေတြျမင္းသိမ္းမည္ဆို၍
ေမွာ္ဘီလွပဒါးရြာသို႔ေျပးရင္း ဟိုေရာက္ေတာ့ အေမာလြန္ၿပီး ေသရွာပါသည္။ ဟိုေၾကာင္ ေမာင္ၾကင္ေဆြမွာမူ အလွႏွင့္အတူပဲ ဗံုးခ်ရာမွာ
မီးေသြးတံုးျဖစ္သြားပါသည္။

ဪ… သတၱဝါမွန္သမွ် သခၤါရခ်ည္း။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တစ္ေန႔ သူတို႔ေနာက္ လိုက္ရေခ်ေတာ့မည္။

မလိုက္မီ ယခု ဤစာေရးေနခ်ိန္ဝယ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၄ ႏွစ္ေက်ာ္က အလွ၏ မေသမီ ေခ်ာေမာေသာ ႐ူပါဣ႒ာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊


မီးေလာင္ဗံုးထိေသၿပီးေသာ အေလာင္းေကာင္၏ အနိ႒ာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း မ်က္စိတြင္ ထင္ျမင္၍ ဆင္ျခင္မိေတာ့ အလွကို လြမ္းဆြတ္တသေသာ
စိတ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ အလွကို ရွာေဖြေတြ႔မိေလ၏။

ဪ… အလွသည္ အေရျပားေပၚတြင္သာ ရွိ၏တကား။ အေရျပားေအာက္၌မူ အဆီ၊ အေသြး၊ အေၾကာ၊ အ႐ုိး၊ အရိ၊ အရြဲ စသည့္ ၃၂
ေကာ႒ာသ သာတကား။

(၁၉၆၉၊ ဧၿပီလ စႏၵာမဂၢဇင္း)

အလြန္အလုပ္မ်ားသူ

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ေနထန္းတစ္ဖ်ားခန္႔ ျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲဟု ေမာ္မၾကည့္အားေသးေပ။


အေပါက္တစ္ရာ၊ အဖာက ဗရဗ်စ္ႏွင့္ မည္းညစ္၍ေနေသာ သူ႔စက္ဘီးတာယာ ေလလံုးျဖင့္ အလုပ္မ်ားလ်က္ ရွိသည္။

PDF ဘီလူး Page 17


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေဒါက္ခြမရွိေသာ စက္ဘီးကို ႏြားေသာက္ေသာ ထန္းပင္ျမစ္ဆံု ေရစည္တြင္ မွီလ်က္ ေနာက္ဘီးတာယာ ေလလံုးကိုထုတ္ကာ


ေရအင္တံုပဲ့တစ္ခု၊ ကတ္ေၾကးတစ္လက္၊ တံစဥ္းတစ္ေခ်ာင္း၊ ေကာ္ရည္တစ္ခြက္၊ ေလထုိးပုိက္ တစ္လံုးႏွင့္ နံနက္မုိးမလင္းမီကပင္ သူထ၍
ဖာခဲ့သည္။ မီးခြက္သည္ မီးၿငိမ္း၍ၿပီးေသာ္လည္း သူ႔အနီးမွာ ရွိေနေသးသည္။

သူ႔စက္ဘီးေလလံုးမွာ ေပါက္ရာ ဖာရာက မ်ားလွသည့္အထဲ ေကာ္ရည္က ႏုိင္ငံျခားကလာသည့္ မူလပစၥည္းမဟုတ္ဘဲ တမာေဆးကို


က်ိဳထားရျခင္းျဖစ္ေလရာ တယ္ၿပီး ေရရာသည္မဟုတ္၍ ယခုေလာက္ ခဲယဥ္းေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ဇြဲကေတာ့
ေလွ်ာ့တတ္သူ မဟုတ္၊ ဒီပစၥည္းနဲ႔ ဒီပစၥည္းဟာပဲ အရင္ကလည္း ရဖူးတာ၊ ခုလည္းရတယ္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ သဲသဲမဲမဲ
ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္သည္။ သည္အထဲ ေလထုိးပုိက္ကၽြတ္ကလည္း ခဏခဏ ေလေခ်ာ္တတ္ေသးသည္။

ယင္းအခုိက္ အိမ္ေရွ႕လမ္းမမွ ႏြားလွည္းတစ္စီးရပ္သံႏွင့္အတူ “ကိုေမာင္ခ်ိဳရ၊ ခင္ဗ်ားစက္ဘီးက ခုထိဖာမရေသးဘူးလား” ဟူေသာ


ႏႈတ္ဆက္သံကိုၾကားရမွ ေမာ္ၾကည့္လုိက္မိကာ… “ဟာ ေမာင္ေခြး၊ ေနာက္ေခ်းခ်တစ္ေခါက္က ျပန္လာခဲ့မွကိုးကြ…”

“ေအးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားေကာ ၿမိဳ႕သြားျဖစ္ဦးမွာလား…”

“သြားျဖစ္ေအာ္ ဒီစက္ဘီး ဖာေနတာပဲကြာ…”

သူသည္ စက္ဘီးကို ဆက္ၿပီး ဖာျမဲဖာေန၏။ သည္ေနာက္ဘီးက ခဏခဏ ဒုကၡေပးေန၏။ ေရွ႕ဘီးကေတာ့ ဒုကၡၿငိမ္းသြားပါၿပီ။


တာယာေရာ ကၽြတ္ေရာ ခၽြတ္ၿပီး ျမင္းလွည္းဘီးက ေရာ္ဘာတာယာအေဟာင္းတစ္ခုကို ျပဳျပင္တပ္ဆင္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖင့္
ေရွ႕ဘီးကကၽြတ္ကို ေကာင္းေသာအပုိင္းျဖတ္ယူကာ ေနာက္ဘီးကၽြတ္ႏွင့္ ေပါင္းသံုးခဲ့၍ အေတာ္ကေလး ဟန္က်ေနခဲ့သည္။ ယခုမွ ခဏခဏ
ခ်ဴခ်ာလာျပန္ေတာ့ ျပည္သူ႔ပစၥည္းဆုိင္မွာ ေလွ်ာက္ထားတာ ရလွ်င္ရ၊ မရလွ်င္ေတာ့ ေရွ႕ဘီးလိုပဲ ေဆာလစ္ပဲ စြပ္ရေတာ့မွာပဲဟု ေမာင္ခ်ိဳ
ေအာက္ေမ့မိ၏။ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းကလိုေပါ့ေလ။

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ရြာတြင္ လယ္ယာျခံေျမလုပ္ငန္း ပါးလ်ားေသာ အခါလည္းေကာင္း၊ အားေသာအခါလည္းေကာင္း ၿမိဳ႕သို႔သြား၍


ေဆးလိပ္႐ံုတစ္ခုမွာ ေဆး႐ုိးေလွာ္ျခင္း၊ ေဆးစပ္ျခင္းအလုပ္ကို ေန႔စားလုပ္ရသည္။ သူ႔တြင္ လယ္ေျမေဝျခမ္းေရးမွ ၅ ဧက ရထားေသာ္လည္း ဒီ ၅
ဧက စပါးစုိက္႐ံုျဖင့္ သူ႔အိမ္ေဖာင္ဝမ္းစာေရးကို မေလာက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္လွဲျခင္း၊ ထင္းခြဲျခင္းကအစ ရရာအလုပ္ကို လုပ္ရေသးသည္။
သူ႔ဇနီးႏွင့္ သူ႔သမီးကလည္း ရက္ကန္းစင္ကို ကုိင္ရေသးသည္။

ဆြမ္းေတာ္ဗ်ိဳ႕

ေမာင္ေခြး ထြက္သြားၿပီးမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ကိုေမာင္ခ်ိဳကို လႈံ႔ေဆာ္လိုက္ေသာအသံကား အိမ္ေရွ႕ဆြမ္းခံေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။


ဒီအခါေတာ့ ကိုေမာင္ခ်ိဳ မေနသာေတာ့ပါ။ ဆြမ္းခံေက်ာင္းသားကေလးေတြ လွမ္းၾကည့္လိုက္ၿပီး “ဟာ … ဆြမ္းခံေတာင္ေရာက္ၿပီ၊
စက္ဘီးကလည္း ဖာမၿပီးေသး။ ဒီေန႔ ၿမိဳ႕သြားလို႔ေတာ့ျဖင့္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး” ဟု အားေလွ်ာ့ုလိုက္ကာ ထုိင္ရာမွ ထလုိက္ေတာ့သည္။ ကိုယ္ကို
ဘယ္ညာယိမ္း၍ အေညာင္းဆန္႔လိုက္ၿပီး ႏြားေရစည္ထဲမွေရျဖင့္ မ်က္ႏွာကိုပြတ္သပ္၍ ေခါင္းတြင္ေပါင္းထားေသာ ပုဆုိးေဟာင္းခၽြတ္လ်က္
အိမ္ေရွ႕ေနေရာင္ကာ ကျပင္တြင္ ရက္ကန္းစင္၌ ရွိေနေသာ သမီးေထြးအား…

“လံုမေရ… ငါ့ကြမ္းထုပ္ကေလး ေပးစမ္းေဟ့…”

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ကြမ္းမျပတ္ငံုေလ့ရွိသူျဖစ္၍ သူ႔မွာ ကြမ္းထုပ္မည္းညစ္ညစ္ကေလး အျမဲရွိသည္။ အထဲတြင္ ကြမ္းရယ္၊ ထံုးရယ္၊


ကြမ္းသီးရယ္၊ ေဆးရြက္ရယ္။

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ သမီးေလး လွမ္းေပးလုိက္ေသာ ကြမ္းထုပ္ကို ထန္း ျမစ္ဆံုစည္ႏႈတ္ခမ္းေပၚတြင္ တင္ေျဖ၍ ကြမ္းယာရင္း စဥ္းစား၏။

ဒီေန႔ ၿမိဳ႕ေတာ့ မသြားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အိမ္လုပ္စရာေတြထဲက တစ္ခုခုလုပ္ရေတာ့မွာပဲ။ သက္ကယ္ပစ္ဖို႔လည္း ရွိ၏။ မုိးဦးက်


ဂံုေလွ်ာ္စုိက္ရန္ ေနာက္ေဖးျခံအမႈိက္ခ်ဖို႔လည္း ရွိ၏။ ဟိုေပါက္ျပား႐ုိး က်ိဳးေနတာလည္း ျပန္တပ္ရဦးမည္။ မေန႔ညက ေပါက္လက္စ ထင္းတံုးေကာ
ရွိေနေသး။

သူ႔အေတြးမဆံုးမီ ကြမ္းယာၿပီး၍ ပါးစပ္ထဲငံုကာ ေနာက္ေဖးဘက္ ထြက္လာမိလ်က္ ထန္းလက္ေျခာက္ ေလခတ္သံၾကားရ၍ ျခံစပ္က


ထန္းပင္ေပၚ ေမာ့ၾကည့္လိုက္မိေတာ့မွ အခု ဘာလုပ္ရေတာ့မည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မိေတာ့ေလ၏။

“ဟာ… မျမင့္ေရ… ထန္းခုိင္ကေလးေတြ သီးလံုးေတာင္ေပၚေနမွ ဒီထန္းပင္ တက္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ေဟ့…”

မီးဖိုေခ်ာင္ထဲရွိေနေသာ သူ႔မိန္းမကို လွမ္းေျပာလိုက္ေလသည္။ မျမင့္ကား သူ႔လင္ေျပာတာကို ၾကားသည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကားသည္ျဖစ္ေစ


ဘာမွျပန္ေျပာေလ့မရွိေပ။ ကိုေမာင္ခ်ိဳကသာ ထန္းပင္ကို လွည့္ပတ္ေမာ့ၾကည့္ကာ ဆက္၍ေျပာ၏။

“ဒီႏွစ္ ထန္းေတာ္ေတာ္ထြက္မွာပဲကြ၊ အဆင္သင့္ပဲေဟ့။ ေက်းေတာင္စိုက္ေရာ၊ ေတာက္တဲ့ေခါင္းေရာ…”

PDF ဘီလူး Page 18


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ထန္းလက္၊ ထန္းခြာၾကားမွ ထြက္ျပဴစ ထန္းစကေလးသည္ ၾကက္တူေရြးေတာင္ကဲ့သို႔ စိမ္းျမေန၍ ‘ေက်းေတာင္စုိက္’တဲ့။


ထိုေက်းေတာင္စေအာက္မွ သီးတံအစြန္ကေလးေပၚလာေတာ့ ေတာက္တဲ့ေခါင္းျပဴလာသည္ႏွင့္တူ၍ ‘ေတာက္တဲ့ေခါင္း’တဲ့။ ဤမွတစ္ဆင့္
ခုိင္တံထြက္ၿပီး သီးလံုးကေလးေတြ ပီသလာေတာ့ ‘သီးလံုးေပၚ’။

ထန္းမကို ထန္းရည္ခ်ရာတြင္ ဤသီးလံုးေပၚကစ၍ ကုိင္ရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုေမာင္ခ်ိဳက အဆင္သင့္ပဲေဟ့ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။


ယခု ႏွစ္စမွ် သီးလံုးေပၚကစ၍ထု၊ ဤအခုိင္ကေလးမ်ား လွီးျဖတ္ရေတာ့ ေတာက္တဲ့ေခါင္းက သီးလံုးေပၚျဖစ္လာမည္။ ေက်းေတာင္စုိက္က
ေတာက္တဲ့ေခါင္းထြက္လာမည္။ ထန္း ၄-၅-၈ စသည္ ဤႏႈန္းျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္ ျဖစ္လာေပသည္။ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ထန္းရည္က်ေတာ့မည္။

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ကာလသား ထန္းတက္သမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရွးယခင္က ထန္းပင္ေပါင္း အစိတ္၊ သံုးဆယ္ တက္၍


အသက္ေမြးခဲ့ဖူးသည္။ ထန္းသမားအလုပ္သည္ ဘာေျပာေျပာ ေက်းရြာတြင္ ေငြေၾကးေခ်ာင္လည္၍ မ်က္ႏွာပြငလ
့္ င္းသူ ျဖစ္သည္။

“ထန္းရည္ေသာက္တတ္တဲ့ လူေတြဆိုရင္ ကုိယ့္ေအာက္ကခ်ည္းေပါ့ကြ၊ ငါ ထန္းပင္ေပၚေနတုန္း သူတို႔က ေအာက္လာလာၿပီး ရဦးမလား၊


တစ္ပုလင္းေပးပါ၊ ႏွစ္ပုလင္းေပးပါနဲ႔ ေတာင္းရသကုိးကြ၊ ဟဲ… ဟဲ…”

ကိုေမာင္ခ်ိဳ၏ ျပက္လံုးရႊင္လံုးကေလးျဖစ္သည္။ ေက်းရြာတြင္ ထန္းတက္ျခင္းအလုပ္ကို ‘အထက္တန္းစားအလုပ္’ဟူ၍လည္း


ေျပာတတ္ၾကသည္။

ယင္းအလုပ္ကို ကိုေမာင္ခ်ိဳ မက္ေမာခဲ့ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ယခု အသက္ ၅၀ ေက်ာ္လာေတာ့ ဇရာခ်ဥ္းလာေသာ သူ၏ေျခလက္အဂၤါတို႔က


ထန္းပင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔အား ပင္တုိင္းေစ့ မနက္တစ္ႀကိမ္ ညေနတစ္ႀကိမ္ ဆင္းတက္ရန္တို႔ကို ျငင္းဆိုလာေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္
ထန္းတက္အသက္ေမြးျခင္းအလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရကား တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ပင္ႏွစ္ပင္ေလာက္သာ ကိုယ္ေသာက္ဖို႔ေလးလည္းရ၊
ဟင္းလ်ာဖိုးလည္းရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ထန္းပင္ကို လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ သူ႔ဇနီးရွိရာ မီးဖိုေခ်ာင္ဆီသို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး…

“ေပးစမ္းေဟ့… ငါ့ဓားမ၊ ေသြးရဦးမယ္၊ ေသြးၿပီး ေမာင္းတက္ဝါး သြားခုတ္ရမယ္…”

ေရကျပင္မွ သူ႔ဇနီးလွမ္းေပးေသာ သူ၏လက္သံုးေတာ္ ဓားမႀကီးကို ယူခဲ့ကာ ဓားေသြးေက်ာက္ ထားရာ အိမ္ေရွ႕က ထန္းျမစ္ဆံုစည္း


အနီးမွာပဲ လာ၍ေသြးေလသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဝက္ျခံထဲမွ လႊတ္လုိက္ၿပီျဖစ္ေသာ ဝက္ကေလးသည္ ဤေရစည္အနီးက က်င္းမွာ လာ၍လူးေနသည္။
သူတို႔အိမ္မွာ ဝက္တစ္ေကာင္ရွိသည္။

“ဟား… ဗိုလ္ခ်ိဳ၊ ေသြးလွခ်ည္လား၊ အနားက စုဗူးေဖာက္ေတာ့မလို႔လား”

ဝက္ကို ေက်းရြာသားတို႔၏ စုဘူးဟုလည္း ေခၚသည္။

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ လမ္းကလူကို လွမ္းၾကည့္၍…

“ဟုတ္ပါဘူးကြာ၊ ခုႏွယ္ ဒီစုဘူးေဖာက္လို႔ ဘယ္ေလာက္ရမွာလဲ၊ အလြန္ဆံုး ႏွစ္ဆယ္ထြက္ေတာ့မေပါ့”

“ေတာက္… ေကာင္းေတာ့ ဒီအရြယ္မွေကာင္းတာဗ်”

“ဟာ… ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ၊ ေရဆူခပ္စား႐ံုေပါ့”ဆိုၿပီးမွ သူ သတိရ၍ “ဪ… အဆင္သင့္ပဲေဟ့ ေမာင္တင္ေလး၊ ငါ ေမာင္းတက္ဝါး


လိုခ်င္လို႔ကြ၊ မင့္အိမ္ေနာက္ေဖးက ဝါးနက္႐ံုမွာ အတက္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ရွိမယ္လား”

“ရွိပါ့ဗ်ား… ဘာလုပ္ဖို႔လဲ”

“ေနာက္ေဖးထန္းပင္ ကိုင္ေတာ့မလို႔ကြ”

“ဟာ… ထန္းရည္တက္ဖို႔ဆိုခုတ္၊ ႀကိဳက္သေလာက္သာခုတ္”

“ေအး.. ဒါနဲ႔ မင္းဘယ္သြားမလို႔လဲ”

“ေတာင္ပုိင္းကို”

“ဒါျဖင့္ သာေက်ာ္ႀကီးရွာၿပီး လႊတ္လုိက္စမ္းကြာ၊ ထန္းပင္ ေမာင္းတက္ဆြဲေတာ့ သူ႔ကူခုိင္းရဦးမယ္”

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ဓားကို အားရပါးရေသြးသည္။ ထန္းကုိင္ရမည္ဆိုေတာ့ ဓားျပတ္ဖို႔ အလြန္လိုသည္။ ဤဓားမ ေသြးၿပီးေနာက္


ထန္းလွီးဓားကို ေျခသလံုေမြးက်ေအာင္ ေသြးရဦးမည္။ အင္း… ဒီေန႔ေတာ့ မလိုေသးပါဘူး၊ ပထမ အေရးႀကီးတာက ေမာင္းတက္ဝါးခုတ္ၿပီး
ထန္းပင္ခ်ိတ္ဆြဲဖို႔၊ ေနာက္ ထန္းပင္ေပၚတြင္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ ထန္းခြာမ်ားနင္းဖို႔။

ထန္းရည္နင္း

ေပါက္ကင္းတဲ့လဲငံု

PDF ဘီလူး Page 19


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ထန္းဖိုငံုကင္း၊ ထန္းရည္နင္းသည္ႏွင့္ေလး။

စသည္ျဖင့…
္ ။

ထန္းရည္ခံရန္၊ ထန္းခြာတို႔ကိုနင္းျဖဲ၍ ထန္းစကိုထုတ္ကာ ျပဳျပင္ကုိင္တြယ္သည္ကို ေရွးပညာရွင္မ်ားက ‘ထန္းရည္နင္း’သည္ဟု


ဆိုၾကသည္။ ဤထန္းရည္နင္းသည္ကို တပို႔တြဲလဘြဲ႔ဖြဲ႔ဆိုၾကသည္။ မွန္ပါသည္။ တပို႔တြဲလမွာ ထန္းဖိုက အရင္စကုိင္ရသည္။ ထန္းမက
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထန္းဖိုထက္ေနာက္က်၍ တေပါင္းလေလာက္မွ ကုိင္ရတတ္ပါသည္။ တေပါင္းလတြင္ကား ထန္းဖိုေရာ ထန္းမရည္ေရာ
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရေလသည္။

“ေဟ့… တေပါင္းလလိ႔ု ဘာေၾကာင့္ ေခၚသလဲသိလား” ထန္းသမားႀကီး ဦးေမာင္ခ်ိဳက ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ “ထန္းဖိုရည္၊ ထန္းရည္မ


ႏွစ္ခုေပါင္းလို႔ ထန္းေပါင္းလ၊ တေပါင္းလလို႔ ေခၚၾကတာကြ… မွတ္ထား”

ကဲ… ဘယ္သူျငင္းခ်င္သနည္း။

ထန္းသမားႀကီး ဦးေမာင္ခ်ိဳသည္ သူ႔ဓားကို တစ္နာရီေလာက္ၾကာၾကာ စိတ္တုိင္းက်ေသြးၿပီးမွ ထုိင္ရာက ထလုိက္ကာ…

“မျမင့္ေရ… ငါ ေမာင္းတက္ခုတ္သြားမေဟ့”ဟု ႏႈတ္ဆက္လိုက္၏။ သည္အခါေတာ့ သူ႔မယားေခ်ာက စကားေျပာလာ၏။

“ေတာ့္ႏွယ္ ဘယ္အခ်ိန္ရွိပလဲ၊ ထမင္းစားသြားပါေတာ့လား”

ဒီေတာ့မွ ကိုေမာင္ခ်ိဳက ထမင္းစားဖို႔ သတိရကာ…

“ေအး… ဟုတ္သားပဲ၊ ဘာဟင္းခ်က္လဲဟ”

“ဘာဟင္းခ်က္ေနရမလဲ၊ ေျမပံုသီး ငါးပိခ်က္ေပါ့” သူ႔ခ်စ္ဇနီးက ေျပျပစ္စြာ ျပန္ေျပာ၏။ “ကိုယ့္ဒီရာသီမွာ ဒါပဲစားစရာရွိတာ၊


ေမးေနရေသး”

ကိုေမာင္ခ်ိဳက အေလွ်ာ့ေပးသံျဖင့္…

“ေအးဟာ… ႏို႔ ဘာတို႔စရာလဲ”

တို႔စရာကေတာ့ ေျပာင္းတန္ေကာင္းရဲ႕ေပါ့။ ဤတြင္ သူ႔ဇနီးက ခရာ လုိက္ပါ၏။

“ထမင္းပြဲေရာက္ေတာ့ ၾကည့္ေတာ္”

ေတာင္ဆုပ္မွ်ျမင့္ေသာ မည္းညစ္ညစ္ ထမင္းစားပြဲဝုိင္းေပၚတြင္ ငါးပိရည္ ပန္းကန္လံုးႏွင့္ယွဥ္၍ သံပန္းကန္ျပားထဲမွာ


ခရမ္းသီးျပဳတ္ကေလးမ်ား စုျပံဳေနၾကသည္။ ျခံထဲမွ ေႏြခရမ္းျဖစ္၍ ပိုးေပါက္ႏွင့္ ေကာက္ခ်ိတ္ခ်ိတ္ကေလးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း မာၿပီးခ်ိဳ၍
ငါးပိရည္တို႔၍ေတာ့ ေကာင္း၏။ သူ အမွတ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ဒီငါးပိခ်က္မ်ိဳးႏွင့္ ခရမ္းသီးျပဳတ္မ်ိဳး တို႔ခဲ့ရသည္မွာ ထမင္းအနပ္ေပါင္း
မေရတြက္ႏုိင္ေတာ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ‘ေတြ႔သမွ်စားဟ၊ ရသမွ်ႀကိတ္’ ဟူေသာ ဆင္းရဲသားဝါဒျဖင့္ ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္၍ ဟဲလိုက္ရာ
ပါးစပ္ထဲ စားလုိက္ဝါးလိုက္ရသည္ဟု တယ္မထင္လွပါဘဲႏွင့္ ထမင္း ႏွစ္ပန္းကန္ေလာက္ ေပ်ာက္သြားေလသည္။

ဗိုက္ျပည့္ေသာအခါ၌ ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ၾကမ္းျပင္ထသြား၍ ေရမႈတ္ႏွင့္ေရေသာက္၊ ေနာက္ ပန္းကန္ေဆးၿပီး သူ႔ပခံုးေပၚရွိ ပုဆုိးႏွင့္


လက္သုတ္ကာ ထုိပုဆိုးကုိပင္ ေခါင္းမွာရစ္လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ အိမ္ထဲျပန္ဝင္ကာ ကြမ္းတစ္ယာ ယာ၍ ပါးစပ္ထဲငံု၊ ကြမ္းထုပ္ကို
ခါးပိုက္ထဲထည့္ၿပီးသကာလ ဓားမကိုဆြဲလ်က္ အိမ္ေပၚမွဆင္းခဲ့ေတာ့၏။

“မျမင့္ေရ… ငါသြားပေဟ့၊ သာေက်ာ္ႀကီး မွာထားတယ္၊ သူလာရင္ ငါ ေမာင္တင္ေလးျခံထဲ ဝါးခုတ္သြားတယ္ေျပာလုိက္”

အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ဇနီးအား မွာၾကားခဲ့ေသးသည္။ ဇနီးသည္ကေတာ့ ထံုးစံအတုိင္း ဘာမွ်ျပန္မေျပာေခ်။ သို႔ေသာ္ ကုိေမာင္ခ်ိဳ


ေမာင္တင္ေလးျခံသို႔မေရာက္မီ ေနာက္မွ ေျခသံဖုတ္ဖုတ္ၾကားရ၍ အသက္ ၂၀ ခန္႔ လူငယ္တစ္ေယာက္

“ကိုေလးခ်ိဳ… ကိုေလးခ်ိဳ…”

ကိုေမာင္ခ်ိဳ ရပ္ကာ ျပန္လွည့္၍

“ဟ… ဘာလဲကြ ေမာင္ေခ်ာ”

“အေရွ႕ဘက္တန္းက ေဒၚေက်ာ့ခင္အိမ္မွာ ေရာင္းဖို႔ ႏြားေရာက္ေနတယ္ ေျပာတယ္။ အဲဒါ အေမက နင့္ကိုေလးခ်ိဳေခၚၿပီး


သြားၾကည့္စမ္းေျပာလို႔၊ လာပါ ခုသြားၾကည့္ရေအာင္… ကိုေလးခ်ိဳ ေမာင္းတက္ဝါး ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ပါလိုက္ကူခုတ္ေပးမွာေပါ့”

ကုိယ့္ကို အားကိုးတႀကီး ဆရာလာ၍မွီးျပန္ေတာ့လည္း မေနသာ၊ ႏို႔ၿပီး ဒီေကာင္ေလးေတြက ႏြားအေၾကာင္းကို ဘာမွ် နားမလည္ေသး။


သူတို႔ ဒီႏွစ္ ႏြားတစ္ေကာင္ဝယ္ဖို႔လုိေနတာ ကိုယ္ၾကည့္လုပ္ေပးမွသာ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ကိုယ့္ေပါက္ေဖာ္သားခ်င္းကေလးေတြ။

ကိုေမာင္ခ်ိဳ ေနာက္ေၾကာင္းလွည့္ကာ အေရွ႕ဘက္ရြာသို႔ ပါသြားရသည္။

PDF ဘီလူး Page 20


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ဘယ္ကႏြားတဲ့လဲကြ”

“ထိန္ကုန္းရြာက သူတို႔ေဆြမ်ိဳးႏြားတဲ၊့ နက္ျဖန္ ႏြားပြဲခ်သြားမလို႔တဲ”့

“မင့္အစ္ကို မင္းေက်ာ္ေကာ”

“ပ်ဥ္ပံုႀကီးသြားတယ္၊ သူလည္း ႏြားေကာင္းေကာင္း နားမလည္ေသးပါဘူး၊ ကိုေလးခ်ိဳၿပီး ၿပီးပါတယ္”

“ေအး… မလည့္တလည္နဲ႔ ငါဝယ္ေပးတဲ့ႏြား၊ ဘာေလး ညာေလး နတ္သူငယ္သံနဲ႔ စာစာ စာစာ ေလွ်ာက္ေျပာရင္ေတာ့ ငယ္ထိပ္
ဓားေႏွာင့န
္ ဲ႔ အထုပဲကြာ”

“အဟီးဟီးဟီး သူေျပာဝံ့ပါဘူး ကိုေလးခ်ိဳရဲ႕”

သို႔ျဖင့္ တယ္ၿပီးမေဝးလွေသာ ေဒၚေက်ာ့ခင္အိမ္ေရာက္၍ အဘြားႀကီးက မ်က္ခံုးေပၚ လက္ဝါးကာ ၾကည့္၍…

“ဟဲ…
့ ေမာင္ခ်ိဳပါလား၊ ဘာကိစၥလာၾကသလဲ”

“ခင္ဗ်ားတို႔အိမ္ ေရာင္းဖို႔ ႏြားေရာက္တယ္ၾကားလို႔ ေဟာဒီ ေမာင္ေခ်ာတို႔ဖို႔ လာၾကည့္တာ”

“ဟယ္… ကူႀကီးျခံထဲ ထင္းတုိက္တဲ့ဟယ္၊ ခုပဲ သူငယ္ေလးနဲ႔ လွည္းတပ္ ထြက္သြားၾကေလရဲ႕၊ လိုက္သြားၾကပါလား။ သူတို႔ တာခြက
အေၾကာ္တဲမွာ ရွိေနဦးမယ္ထင္တယ္”

“လာဗ်ာ… ကိုေလးခ်ိဳ၊ လွည္းတပ္ထားတုန္း ၾကည့္ရတာေကာင္းတာေပါ့”ဆို၍ ေမာင္ေခ်ာက တြဲေခၚသည္ကို ေမာင္ခ်ိဳ တာလမ္းဘက္သို႔


ပါသြားရျပန္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ အေၾကာ္တဲတြင္ ေဒၚေက်ာ့ခင္၏ သူငယ္ေလး ငေရြးတို႔လွည္း မရွိေတာ့ေခ်။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ဖံုတေထာင္းေထာင္းသာ


ျမင္ရေတာ့၏။

“ခုပဲ ဒုန္း႐ုိက္ထြက္သြားၾကေလရဲ႕ကြ…” ေမာင္ေခ်ာကေမး၍ အေၾကာ္သည္ ကိုဘေအးက ေျပာ၏။ “ဒါျဖင့္ ကိုေလးခ်ိဳ ဒီအေၾကာ္တဲက


ေစာင့္ေနဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ ဟိုျမင္းလွည္းနဲ႔လိုက္သြားၿပီး သူတို႔ထင္းလွည္းအျပန္ ေမာင္းၾကည့္ခဲ့မယ္” ဆိုၿပီး ေမာင္ေခ်ာသည္ ထြက္စျပဳေနေသာ
ျမင္းလွည္းေပၚသို႔တက္၍ လိုက္ပါသြားေလသည္။

ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ဘာမွ်မေျပာႏုိင္ဘဲ ေငး၍က်န္ခဲ့၏။ အေၾကာ္တဲအတြင္းမွ…

“ေဟ့… လာကြာဗိုလ္ခ်ိဳ၊ အၾကမ္းေသာက္ရေအာင္” ဟူေသာ အသံၾကား၍ ေခါင္းငံု႔ဝင္ရေသာ တံစက္ၿမိတ္ေအာက္ ငံု႔ၾကည့္လိုက္ေတာ့…

“ေဟ… ေက်ာ္ဆင့္တို႔ပါလား၊ မင္းတို႔ ဘယ္ကလွည့္လာၾကလဲ” ေျပာၿပီး အထဲဝင္သြား၏။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ဖင္ထုိင္ခံုကေလးတစ္ခု


ထုိးေပး၍…

“လာဗ်… ထုိင္၊ အေၾကာ္ ေနာက္ထပ္တစ္မတ္ဖိုး ထည့္ပါဦးဗ်ိဳ႕”

“ဟာ… ေမာင္ျမင့္ႀကီးလည္းပါလား၊ မင္းအရင္အပတ္က ဝယ္သြားတဲဲ့ႏြား… ဘယ့္ႏွယ္လဲ”

“သင့္ပါတယ္၊ သူ႔အဖိုးနဲ႔သူ ေတာ္တယ္ေျပာရမယ္ေပါ့ဗ်ာ”

“ေက်ာ္ဆင့္ေကာ၊ မင္း ဟိုအရင္တစ္ႏွစ္က ဝက္တစ္ေကာင္နဲ႔ သက္ငယ္တစ္ရာ အလိုက္ေပးၿပီးလဲသြားတဲ့ ဖိုးထိန္ဆီက


ႏြားကေလးေကာ”

“ထမ္းပိုးက်င့္ၿပီကြ၊ ခုမုိးေတာ့ ေနာက္လိုက္ကေလး ထြန္ရလိမ့္မယ္၊ ေအာင္မယ္… ႏြားေကာင္းကေလးဆရာရဲ႕၊ မင္းတို႔ အဲဒါေလး


ထုစားၾကေတာ့မယ္ လုပ္ေနတုန္းဆို”

“ေအးေပါ့ကြ…၊ မင္း မလာခင္တစ္ညက လက္မတင္ကေလးလိုေတာ့တာ၊ သတၱဝါတစ္ခု ကံတစ္ခုေဟ့၊ သူ႔ကံပဲဆိုရမယ္ကြ…၊ တို႔ လူ ၄


ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္ကစၿပီး သနားစိတ္ေပၚသတဲ့ကြ၊ ထူးထူးဆန္းဆန္း အဲဒီေကာင္ဟာ ဟင္းေကာင္းဆိုရင္ ႏြားအရွင္ေတာင္
လွ်ာျဖတ္စားခ်င္တဲ့အေကာင္၊ အဲဒီေန႔ညမွပဲ ဒီႏြားေလး သနားစိတ္ေပၚသတဲ့ကြာ”

“ဒီႏြားေလးဆီမွာ ငါ့ေျမရွိေနေသးလို႔ေပါ့ကြာ…၊ ႏုိ႔ အဲဒီလူက ရန္ကုန္မွာ ေနတဲ့စာေရးဆရာဆိ”ု

“ေအးလကြာ… မူလက တို႔ရြာသားေပါ့”

“ဒါနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ိဳ၊ မုိးဦးက်မွ တို႔ရြာက ငါဝယ္ထားေပးလိုက္တဲ့ ဝက္နက္ကေလးေကာ ဟန္ရဲ႕လား”

“ဟန္ပါတယ္… အခု ႏွစ္ဆယ္ထြက္ေလာက္ရွိၿပီကြ”

“ဘယ္ေတာ့ စိတ္ကူးလဲ၊ တို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားကြာ”

PDF ဘီလူး Page 21


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ဟာ… ဒါေလးေတာ့ ငါေတာ္ေတာ္နဲ႔ မလုပ္ႏုိင္ဘူးကြာ၊ ႏြားျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္၊ အခု ငါ့မွာ ႏြားတစ္ေကာင္တည္းရွိတယ္ကြ”

“ဒါဆို… မင္းေရွ႕ႏွစ္ စပါးေပၚေလာက္ေပါ့”

“ေအး… ဒီေလာက္ဆို ၆၀ ထြက္ေလာက္မွန္းတာပဲ”

“ဟင္.. ဒီဝက္မ်ိဳး မ်ိဳးေကာင္းကြ၊ ၆၀ မေအာက္ဘူး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ရမယ္သာ၊ ငါ မင့္မို႔ တမင္ေရြးဝယ္ေပးတာပဲ၊


အစားအေသာက္ေကာင္းတယ္မဟုတ္လား”

“ဟာ… သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊ ဒါနဲ႔ မင့္တူျမႀကီးကိစၥက ေရွာင္ရတုန္းပဲလား၊ အခ်င္းခ်င္းေတြ ဘယ္လိုကဘယ္လို ျဖစ္ၾကတာလဲကြာ”

“ဗိုလ္ခ်ိဳရာ… ဒါကေတာ့ မင့္တူကို မင္းလည္းတတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ကူဖို႔ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းမို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္” အစခ်ီၿပီး သူတို႔ခ်င္း


ႏွစ္ကိုယ္ၾကား တီးတိုးေျပာၾကသည္။ ဤေနရာသည္ ျမင္းလွည္းဂိတ္ကေလးလည္းျဖစ္၍ ဆုိင္ထဲ ဟုိလူသည္လူ ဝင္ထြက္စားေသာက္ၾကလ်က္
သူတို႔သာ စကားေကာင္းက်န္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္သည္ ကုန္မွန္းမသိ ကုန္သြားေလရာ၊ ေနာက္ဆံုးမွ ဗိုလ္ခ်ိဳက သတိရ၍…

“ဟ ဘယ္ႏွနာရီေတာင္ရွိသြားပလဲ၊ ငေရြးတို႔လည္း ကူႀကီးျခံထဲတင္ဆိုရင္ ျပန္ေရာက္ဖို႔ေကာင္းတာ ၾကာလွၿပီ”ဟု ေျပာလုိက္သည္၌


ဆိုင္ရွင္ ကိုဘေအးက…

“ဟာ… ဗိုလ္ခ်ိဳရ၊ ကူႀကီးျခံကအျပန္မွ ဝင္မွာတဲ့၊ သူတို႔ သဖန္းကုန္း ေရာက္ေအာင္သြားၾကဦးမွာတဲ့၊ မင္း ဘာကိစၥရွိလို႔လဲ”

“အဲဒီ လွည္းတပ္သြားတဲ့ႏြားက ေရာင္းဖို႔တဲ့ဗ်ာ၊ ဒါကို ေမာင္ေခ်ာတို႔က ဝယ္ဖို႔ၾကည့္ေပးပါဆိုလို႔”

“ဒါျဖင့္ ညမွပဲသြားၾကည့္ေပေတာ့၊ ဒီေကာင္ေတြ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္ေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ငေရြးရယ္၊ ေမာင္ေခ်ာရယ္၊ ႏြားနဲ႔လွည္းနဲ႔


ေတြ႔သြားၾကရင္ျဖင့္ အဲဒီႏြားရွင္ဟာ ႏြားမေရာင္းရဘဲ အမဲသားေရာင္း မျပန္ရ ကံေကာင္းပဲ”

ထိုစဥ္၌ သူတို႔တဲထဲမွ ထြက္ၾက၍ ကိုေက်ာ္ဆင့္က…

“ဟာ… ေနေတာ္ေတာ္က်သြားပေဟ့၊ သြားမယ္ ဗိုလ္ခ်ိဳ၊ တို႔ မနက္ျဖန္ ႏြားပြဲမွာဆံုၾကဦးစို႔၊ ေမာင္တင့္ႏြားေလး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္


တို႔အစိတ္ဖိုးေတာ့ ေပ်ာ္ရမယ္ကြာ”

“ေအး… ငါလာခဲ့မယ္၊ သြားမယ္။ ငါလည္း ေမာင္းတက္ဝါးခုတ္မလို႔”

တာလမ္းမရြာဘက္အကူးတြင္ ေဆာက္ခ်ံဳကေလးမ်ားႏွင့္ ႐ုိးနိမ့္အုိင္ႀကီးတစ္ခုရွိေလရာ မုိးေႏွာင္းက သည္ေနရာမွာ


ကိုေမာင္ခ်ိဳတို႔သားအဖေတြ ငါးပတ္ခဲ့သည္။ ငါးခူ၊ ငါးက်ည္း၊ ငါးအုိက္ ေလးပိႆာအျပင္ အထူးသျဖင့္ လိပ္ ၃ ေကာင္။

“ဟိတ္လံုးရယ္ညံ၊ လိပ္သံုးေကာင္ဆီျပန္ေၾကာ္လို႔” ဟု သူ႔သားငယ္က ေအာ္ဆိုခဲ့သည္ကို သတိရမိသည္။ ဒီလိပ္ ၃ ေကာင္ကိုေလွာင္၍


ရက္ျခားစားခဲ့ၾကသည္။ ကိုေမာင္ခ်ိဳတို႔သည္ ေရသတၱဝါတြင္ ငါးဖားထက္ လိပ္သားက ပို၍ေကာင္းေၾကာင္း သိၾကသည္။ ျပန္သတိရ၍
တံေတြးမ်ိဳမိေသးသည္။ ထိုမွစ၍ ဟင္းေကာင္းၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္၊ ေပါေပါလိႈင္လိႈင္ မစားရသည္မွာ ၾကာပါပေကာ။ ကိုေမာင္ခ်ိဳတို႔အရပ္သည္ ေႏြအခါ
အင္းအုိင္ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ား ေရဗလာျဖစ္၍ အသားငါး ရွားပါးလွသည္။

ယင္းသို႔ မုိးေႏွာင္းကို ျပန္ေျပာင္းေတြး၇င္း ကိုေမာင္ခ်ိဳ လက္က ဓားမႀကီးတကားကားႏွင့္ ေလွ်ာက္လာစဥ္ “ဗ်ိဳ႕… ဗိုလ္ပုခ်ိဳ…၊ ဗိုလ္ပုခ်ိဳ…”
ဟု သူ႔ဆီေျပးလာၾကသူ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ အသက္ဆယ့္ငါးႏွစ္အရြယ္ မူလတန္းေက်ာင္းထြက္ကေလးမ်ားျဖစ္၍ ကာတြန္းေအာင္ရွိန္၏ မိုဒန္
ကာတြန္းေခတ္ကို မီလိုက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုမွ ေဖာ္ျပရဦးမည္။ က်ဳပ္တို႔ဇာတ္လိုက္ ဗိုလ္ခ်ိဳသည္ ေတာသား လူထြားလူခန္႔ႀကီး မဟုတ္ေပ။ ပုကြကြ၊ ေျခခြင္ခြင္ႏွင့္


လက္ျပင္ကုန္းကုန္း၊ ခါးဆစ္တိုတို လူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဒန္ပရိသတ္က သူ႔အား ဗိုလ္ပုခ်ိဳ နာမည္ေပးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာရဦးမည္၊ အခုန
အေၾကာ္ဆုိင္ထဲက ထြက္လာေတာ့ ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ညေနေစာင္းၿပီမို႔ ပုဆိုးကို ေခါင္းမွာမေပါင္းေတာ့ဘဲ လည္ပင္းသုိင္း၍ ေက်ာမွာျခံဳလာခဲ့သည္။
ဗိုလ္ပုခ်ိဳ၏ ျခံဳအက်ႌႏွယ္မို႔ သူ႔ကို လူငယ္ကေလးမ်ားက ပို၍သေဘာက်ကာ အနီးသို႔ေရာက္လာသည္၌…

“ဒီမွာ ဗိုလ္ပုခ်ိဳ၊ ခင္ဗ်ား က်ဳပ္တို႔အတြက္ ႏွိမ္နင္းေပးဖို႔ ကိစၥတစ္ခု ရွိေနတယ္”

“ဘာကိစၥမ်ားလဲကြ…”

“ခင္ဗ်ားလက္က ဓားမနဲ႔ေတာ့ အဲဒီေကာင္ေခါင္းကို ခုတ္ႏုိင္မယ္ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္ကိုခုတ္လည္း သူက မႈမယ္မဟုတ္ဘူး”

ကိုေမာင္ခ်ိဳက မခံခ်င္သံျဖင့္…

“ဘာမို႔လဲကြ မင္းတို႔ေကာင္က”

“လိပ္ဗ်… လိပ္… လိပ္…” ဗိုလ္ခ်ိဳ မ်က္လံုးက်ယ္ကာ…

“ေဟ့ ဘယ္မွာလဲကြ၊ ဘယ္မွာလဲ ခုရွိပါဦးမလား”

PDF ဘီလူး Page 22


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ရွိပါတယ္၊ က်ဳပ္တို႔ ဖမ္းထားပါၿပီ”

“ဘယ္ေလာက္ႀကီးလဲ”

“ေဟာသေလာက္ႀကီးဗ်၊ သံုးပိႆာေလာက္ရွိမယ္”

လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဝုိင္းျပသည္၌…

“ဟာ… အႀကီးႀကီးပဲ၊ မင္းတို႔ ဘယ္ကရသလဲ”

“ျခံမီး႐ိႈ႕ေတာ့ ထြက္လာတာ”

“ဒါျဖင့္ ဇင္းေရွာေဟ့… က်င္းေအာင္းလိပ္ပဲ၊ ဒီရာသီ သိပ္ဆူေပါ့ကြာ… ေတာက္…” ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ စားခ်င္စိတ္ျဖင့္ တံေတြးမ်ိဳခ်ၿပီး


တက္ေခါက္လုိက္ရာ

“ခင္ဗ်ား သိပ္ေဒါသထြက္မေနနဲ႔၊ အခု က်ဳပ္တို႔နဲ႔လိုက္ခဲ့၊ ခင္ဗ်ား ေတြ႔ရမွာပဲ”

“မင္းတို႔ ငါ့ေပးမယ္လား…”

“ဟာ အတူတူခ်က္စားၾကတာေပါ့ဗ်ာ၊ က်ဳပ္တို႔က လိပ္မသတ္တတ္လို႔ ခင္ဗ်ားလုိက္ရွာရတာ”

“ႏို႔ မင္းတို႔ဘႀကီးသာဒင္ ရွိသားပဲဟာ…”

“ဘႀကီးက သူ အသက္ႀကီးၿပီ၊ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ…


့ ၊ ေမာင္ခ်ိဳသာသြားေခၚကြာတဲ့”

“အင္း… ခ်က္ၿပီးရင္ေတာ့ သူစားမယ္ေပါ့ေလ…”

“ဒါေတာ့ လူႀကီးပဲဗ်”

ဤမွာဘက္၌ မကၽြမ္းက်င္သူတို႔သည္ လိပ္ဆိုတာ အခြံပစ္ရတာႏွင့္ ၃ ပိႆာေလာက္အေကာင္သည္ အတြင္းသား ငါးဆယ္သားမွ်


ရပါမည္လားဟု ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရွိသည္။ စင္စစ္ ဒီလိုဇင္းေရွာလိပ္ကို (လိပ္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္) မီးဖုတ္လုိက္ေသာအခါ၌
အခြံရယ္ဟူ၍မရွိေတာ့ေပ။ ေက်ာကုန္းႏွင့္ရင္ဘတ္က ဂံုညင္းျပားသာသာမွ် အာ႐ိုးျပားပါးပါးကေလး ႏွစ္ခ်ပ္မွတစ္ပါး အားလံုး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းကာ
စားရေသာအရာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကကုန္၍ ၃ ပိႆာေလာက္ရွိေသာ ဇင္းေရွာ (ကုန္း-ေရ ႏွစ္ဌာနေနသည္)့ လိပ္မွာ ညႇီလံုး ၄ ခုႏွင့္ စုစုေပါင္း
အစိတ္သားမွ်သာ စြန္႔ပစ္ရေလသည္။

လိပ္တစ္ေကာင္လံုးကို ေပ်ာ့အိသြားေအာင္မီးဖုတ္ၿပီး ဓားႏွင့္ခြဲစိတ္ ကုိင္တြယ္ရေသာအခါ၌ ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ေကာင္ကေလးမ်ားအား


လိပ္၏ ေပါင္ျခံႏွစ္ခုႏွင့္ ခ်ိဳင္းႏွစ္ဖက္အတြင္းမွ ညႇီလံုး ၄ ခု ထုတ္ပံုကို ျပ၏။ အမဲအဆီတံုးကဲ့သို႔ ဝင္းေရႊေနသည္။ ဒါေတြမထုတ္လွ်င္ လိပ္သားကို
မစားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ညႇီ၏။

“ေဟာဒါက အသည္းကြ၊ ဘယ္ေတာ့မွ မွားၿပီးမပစ္ေလနဲ႔၊ ေလာကမွာ အဆိမ့္ဆံုး၊ ‘ဖြတ္ဥ၊ လိပ္သည္း၊ ကၽြဲႏို႔ခဲ’တဲ့၊ ပညာရွိႀကီးမ်ားက
ဆိုခဲ့တယ္” ထိုစဥ္ ကိုသာေက်ာ္ႀကီး ေရာက္လာကာ…

“ဟာ… ဗိုလ္ခ်ိဳ ဒီမွာကိုး၊ ငါ မင္းမွာတယ္ဆိုလို႔ လာၿပီး မင့္လိုက္ရွာေနရတာ”

“ေအးကြ… ထန္းပင္ေမာင္းတက္ဆြဲမလို႔ဘဲ၊ ဒီေန႔ေတာ့မျဖစ္ေတာ့ပါဘူးကြာ…၊ ေနကေတာ့ ဝင္သြားၿပီ၊ ဒီမွာ ဟင္းရတာနဲ႔ကြ”

ကိုသာေက်ာ္ႀကီးလည္း ၾကမ္းျပင္ေပၚေရာက္လာကာ…

“ေဟာ… အႀကီးႀကီးပဲကြ၊ ဆူလိုက္တာဟာ…”

“ေအး… မင္းလည္း ဒီမွာစားေပါ့ကြ…”

“ဟာ… ငါ့ဦးႀကီးသာဒင္အိမ္ ငါမစားလိ…


ု႔ ျဖစ္မလားကြ၊ ဦးႀကီးသာဒင္ကေတာ့ အသက္ႀကီးလို႔ ဒါမ်ိဳးစားေတာ့မယ္ မထင္ဘူး”

ယင္း၌ အိမ္ေရွ႕ခန္းမွ…

“ေဟ့ သာေက်ာ္၊ ေခြးစကားမေျပာနဲ႔က”ြ

“ဟဲဟဲ… ဦးႀကီးကလည္း”ဟု ရယ္သြမ္းေသြးလိုက္ၿပီးမွ…

“ေဟ့… ဒါနဲ႔ဗိုလ္ခ်ိဳရ၊ ဒီလို ဟင္းေကာင္းရွိျပန္ေတာ့လည္း သူနဲ႔တြဲဖို႔ တစ္ခုလိုမေနဘူးလား”

ဤတြင္ ဟင္းကိုင္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ိဳက…

“ေအး… ငါလည္း ဒါစဥ္းစားေနတာပဲ၊ ဘုိင္စကယ္ဘီးေပါက္လို႔ ၿမိဳ႕မသြားႏုိင္ကတည္းက ပိုက္ဆံေတာ့ မရွိေတာ့ဘူးကြာ…” ဟု ညည္းၿပီးမွ

PDF ဘီလူး Page 23


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ေရာ့ဟာ… ဒါယူသြားၿပီး ငပြႀကီးဆီမွာ ၾကည့္သာလုပ္ခဲ့ေပေတာ့”ဟုဆို၍ သူ႔အိမ္မွ ျမေနေအာင္ေသြးလာခဲ့သည့္ ဓားမႀကီးကို


ပစ္ေပးလိုက္ေလ၏။

ေျချမန္ေတာ္ သာေက်ာ္ႀကီးသည္ ဟင္းအုိးရနံ႔လိႈင္၍ အေပါ့အငန္ျမည္းရေသာအခ်ိန္၌ အရက္တစ္ပုလင္းႏွင့္ ျပန္ေရာက္လာေလသည္။

ထိုည သူတို႔ မည္မွ်ထမင္းၿမိန္ၾကမည္ကို ေဖာ္ျပစရာမလိုေတာ့ေပ။ အလုပ္အလြန္မ်ားလွေသာ ကိုေမာင္ခ်ိဳသည္ ယင္းည


အိမ္ျပန္ေရာက္သည္၌ နက္ျဖန္ ဘာကစၿပီးလုပ္ရမည္ကို မစဥ္းစားႏုိင္ေတာ့ဘဲ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သြားေလ၏။

(၁၉၆၆ ေမလ၊ ေငြတာရီ အမွတ-္ ၇၁)

ထန္းသမားေထႀကီး

ထန္းသမားေထႀကီး၏ ပထမဦးဆံုး ထူးျခားခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပပါမူ…

(၁) ထန္းသမားေထႀကီးသည္ ထန္းတက္သမားျဖစ္လ်က္ ထန္းရည္၊ အရက္မေသာက္ျခင္း။

(၂) ေရခ်ိဳးေလ့မရွိျခင္း။

“ငါ့ခ်ီး… ေရခ်ိဳးလို႔ေသတဲ့မသာ ရွိတယ္၊ ေရမခ်ိဳးလို႔ ေသတဲ့မသာ မရွိဘူးကြ”

သူ႔အား ေရမခ်ိဳးရေကာင္းလားဟု ေျပာသူမ်ားအား ေခ်ပေသာ လက္သံုးစကားတည္း။

“ကိုေထႀကီး… ခင္ဗ်ားကိုယ္က ေခၽြးေတြ၊ ေညႇာ္ေတြနဲ႔ ေစးထန္းမေနဘူးလား၊ မအီမသာ ျဖစ္မေနဘူးလား…”

“ဟင့္အင္း… မေနဘူးကြ၊ ငါ့ဟာငါ ေနထုိင္ေကာင္းေနတာပဲ”

ယင္းကား သူ႔အဖို႔ သိဒၶိၿပီးစီးျခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ေရခ်ိဳးခ်င္၍(သို႔မဟုတ္) ေရခ်ိဳးခ်ိန္တန္၍ မခ်ိဳးရပါက


မည္မွ်ဒုကၡေရာက္ၾကပါသနည္း။ ေထႀကီးကား ဤဒုကၡမွ ရာသက္ပန္ကင္းေဝးလ်က္ ရွိေလၿပီ။

အမ်ားမ်က္ျမင္အားျဖင့္ ေထႀကီးကိုယ္မွာ ေခ်းကြက္ေတြ အထပ္ထပ္ ၿပီး၍ ရြံဖြယ္လိလိရွိသည္။ မည္သူသည္ သူႏွင့္


ကိုယ္ခ်င္းထိေတြ႔ခ်င္ပါအံ့နည္း။ သို႔ေသာ္ သူ႔မွာ အမ်ားနည္းတူ သားမယားႏွင့္ျဖစ္၏။ သာမေဏန သာမေဏာေဂါေနနေဂါေန ဆိုဘိသုိ႔
သူ႔မယားလည္း သူ႔လိုပဲ ညစ္ပတ္ပါ၏။ အဲ… ဖေအေရာ မေအေရာ ညစ္ပတ္ၿပီဆိုေတာ့ သားသမီးမ်ား အထူးေျပာဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ။

တစ္ရြာလံုးမွာ အညစ္ပတ္ဆံုးအိမ္ေထာင္ကို ျပပါဆိုေတာ့ “ဒီရြာတင္ မကပါဘူးဗ်ာ၊ တျခားဘယ္ရြာေတြနဲ႔ ယွဥ္ယွဥ္၊ ေထႀကီးတို႔အိမ္က


ပထမတန္း ထိပ္တင္ပါပဲ”ဟု ေျဖရမည္သာ။

သူတို႔အိမ္ ညစ္ပတ္သည္မွာ လူေတြသာမက အိပ္ရာ၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္၊ ေခါင္းအံုး၊ အဝတ္အစား အေနအထား၊ ေရကျပင္၊ မီးဖိုေခ်ာင္၊
ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ကအစ ညစ္ပတ္ၾက၏။

ေထႀကီးသားသမီးေတြဆိုလွ်င္ အစဥ္သျဖင့္ ေခ်းလက္ေလးသစ္ႏွင့္ အရွက္လံု႐ံု ဝတ္ဆင္သည္မ်ားလည္း အလြန္ညစ္ပတ္၏။


ေထႀကီးမိန္းမဆိုလွ်င္ အက်ႌဝတ္သည္ကို အလြန္ျမင္ရခဲ၏။ အစဥ္သျဖင့္ ထမီရင္လ်ားႏွင့္သာ ဒူးေပၚရင္ဘတ္ေပၚ ေနေလ့ရွိ၏။ သည္ေတာ့
မိန္းမတစ္ေယာက္၊ အသက္ ၃၀ မေက်ာ္ေသးေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္၊ သည္လိုေျခသလံုးေပၚ ပခံုးေပၚ မေနသင့္ပါဘူးဟု မထင္ၾကပါလင့္။
သူ႔တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ရွိေသာ ေခ်းေညႇာ္မ်ားက အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ထားပါ၏။ သူ႔ကိုယ္သည္ သည္ထက္ပို၍ ေပၚေစဦးေတာ့ နဘယံျဖစ္ပါ၏။

ယင္း၌ သူတို႔အိမ္သားဆင္းရဲလို႔လားဟု ေမးဖြယ္ရွိ၏။ မူလက မ်ိဳး႐ုိးအားျဖင့္ မြဲေတလွသည္မွန္ေသာ္လည္း ေထႀကီး ဤရြာေရာက္၍


ထန္းတက္ရကတည္းက တစ္စတစ္စႏွင့္ တစ္ေန႔တျခား ေငြေၾကးမ်ားစုေဆာင္းမိ၍ ေနပါၿပီ။

ေထႀကီး ပထမဦးဆံုးႏွစ္ ထန္း စတက္စဥ္က ျခံ႐ုိးလယ္စပ္တစ္ခုမွာ ထန္းရြက္တဲထုိး၍ ထန္းရည္တဲႏွင့္ ေနခဲ့သည္။ မုိးဦးက်ေသာ္


ထိုထန္းရည္တဲဖ်က္ပစ္၍ မူလအိမ္မွာ သူရင္းငွားဝင္လုပ္လိုက္သည္။ လယ္ၿပီး မုိးေႏွာင္းေရာက္ေသာအခါ၌ က်ီဝင္ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ
ထန္းရည္တဲျပန္ေဆာက္ၿပီး ထန္းရည္အလုပ္သာ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေတာ့သည္။ ထုိႏွစ္မွာ သူသည္ တစ္မုိးတြင္းလံုး ထန္းရည္ရသည့္ ‘သီးရင့္’ပင္ေတြ
မ်ားမ်ားကိုင္၍ မုိးဦးက်ေသာ္ သူရင္းငွားျပန္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ႏွစ္လံုးေပါက္ ထန္းတက္ရေသာအလုပ္ကိုသာ လုပ္ေတာ့သည္။

သို႔ျဖင့္ တတိယေျမာက္ႏွစ္မွာ ရြာထဲတစ္ေနရာတြင္ ၅၀၀ က်ပ္ ေပးရေသာ ျခံႏွင့္ အိမ္ေလးတစ္လံုးကို ဝယ္လုိက္ႏုိင္ေလသည္။

ဤသို႔ အိမ္ႏွင့္ျခံႏွင့္ျဖစ္သြားေသာအခါ ေထႀကီးသည္ သူ႔ဇာတိရြာမွ သားမယားကိုျပန္ေခၚေလ၏။ ေရမခ်ိဳးေသာ ေထႀကီးမယား


ေရာက္လာၿပီ ၾကားရေသာအခါ “ဒီလို ညစ္ပတ္တဲ့ေကာင္ႀကီးမ်ား ဘယ္လိုမိန္းမက ယူပါလိမ့္…”ဟု သြားေရာက္ၾကည့္ၾကသည္၌
ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ သူတို႔လင္မယားအား “ေအာင္မယ္ေလး… ေနနဲ႔လ… ေရႊနဲ႔ျမပါပဲ…”ဟု ျပံဳးကာမဲ့ကာ ခ်ီးမြမ္းဩဘာ ျပဳၾကကုန္ေလ၏။
အေၾကာင္းမွာ ညစ္ပတ္ပံုခ်င္း တူညီလွေခ်စြတကား…

PDF ဘီလူး Page 24


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

သို႔တေစ ညစ္ပတ္ေသာ ေထႀကီးတို႔အိမ္မွာ လူစည္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထန္းရည္ေရာင္းျခင္းေၾကာင့္ အေသာက္သမားမ်ား


ေယာက္ယက္ခတ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ အေႂကြးေသာက္သူမ်ားသည္ ေထႀကီးမိန္းမ ခိုင္းေစသည္မ်ားကို လုပ္ေပးၾကသည္။ ညစ္ပတ္ေပေရေနေသာ
ေထႀကီး၏ကေလးမ်ားကို ခ်ီပိုးျခင္း၊ ေခ်ာ့ျမဴျခင္း၊ ႏွပ္သုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳၾကသည္။ ေထႀကီး မိန္းမ အုန္းဆင့္အဖို႔ ဒီရြာေရာက္မွ
ရတနာပံုဆုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေငြေၾကးမျပတ္ကုိင္ေနရသည္။ ထန္းရည္တစ္ပုလင္း တစ္မတ္ေရာင္းရသည္။ အေႂကြးေသာက္သူမ်ားအား
စာရင္းမွတ္ရသည္။

မူလ သူတို႔ဇာတိရြာတုန္းကမူ အဘယ္မွာလွ်င္ ဤသို႔ လူေမြးလူေတာင္ ေျပာင္လိမ့္အံ့နည္း။ ဆင္းရဲေသာမိသားစု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ


အစားဆင္းရဲ၊ အေနဆင္းရဲျဖင့္ ယခုလို ကုိယ္ကေႂကြးမွတ္ဖို႔ မဆိုထားဘိ၊ ေႂကြးရွင္တို႔မ်က္ေမွာက္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ႏွင့္ ေနခဲ့ရေပသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

သူတို႔ မူလဇာတိရြာသည္ ၿမိဳ႕မွ ၇ မုိင္ေဝး၏။ ‘လသာကြင္းရြာ’ဟုေခၚသည္။ ယခု သူတို႔ ပဝတၱိရြာမွာ ၿမိဳ႕မွ ၃ မုိင္ခန္႔သာကြာ၍
ေပတစ္ရာလမ္းႏွင့္ကပ္ေနသျဖင့္ ‘တာကပ္ႀကီးရြာ’ဟု ေခၚ၏။

တာကပ္ႀကီးရြာသည္ ႀကီး၏။ လယ္ပုိင္ ေျမပုိင္ႏွင့္ လူခ်မ္းသာမ်ားေပါ၏။ ဆန္စပါးအျပင္ အျခားသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊


ရက္ကန္းရက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေခ်ာင္လည္ၾကသည္။

လသာကြင္းရြာကား နာမည္လွေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝး၍ လူဆုိးသူခုိးမ်ားႏွင့္ အေတာ္ဗ႐ုတ္က်၏။ ခ်မ္းသာေခ်ာင္လည္သူနည္း၍


ဆင္းရဲသားမ်ား၏။ ထန္းရည္အရက္ကား ေပါ၏။ ထန္းရည္တက္ျခင္းအတတ္ကို ႏြားေက်ာင္းသားအရြယ္ကစ၍ တတ္ၾကကုန္၏။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္
တက္ေသာက္တတ္ၾက၏။ ေသာက္၍ပိုသည္ကို ဆီဖိုး ဆန္ဖိုးရေအာင္ ေရာင္းၾက၏။

သူတို႔ရြာသည္ ၿမိဳ႕မွလာေသာ လမ္းဆံုရြာ တာခြလမ္းဆံုႏွင့္နီး၍ အျခားေဝးလံေသာရြာမ်ားမွ ၿမိဳ႕ကိုလာကုန္ေသာ ခရီးသည္တို႔၏


လွည္းလမ္းဆံုရြာလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထန္းရည္ေရာင္းေကာင္းၾက၏။ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝးကြာသျဖင့္ လုိင္စင္စီႏွင့္ ဘံုဆုိင္မရွိသျဖင့္ မည္သူမဆို
ထန္းပင္ရွိ ထန္းတက္ႏုိင္ၾက၍ ကိုယ့္အိမ္ေရွ႕မွာကိုယ္ ထန္းရြက္တဲကေလးထုိးကာ အျမဳပ္ကေလးတစီစီႏွင့္ ထန္းရည္ပုလင္းေတြေထာင္ကာ
ေရာင္းၾကသည္။ အျမည္း ငါးေၾကာ္၊ အမဲေၾကာ္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုေနရာသည္ လမ္းဆံု လူစံုျဖစ္၍ ေဆးေျခာက္၊ ကြမ္းပံု(ဘိန္း)
မ်ားလည္းရႏုိင္သည္။

ဤေဒသ၌ကား ေထႀကီးလို သတၱဝါသည္ ပြဲမတုိးႏုိင္ခဲ့ေပ။ ကိုယ္ပုိင္ ထန္းပင္,ပင္ မတက္ႏုိင္ခဲ့။ အျခားသူ၏ ထန္းပင္သူရင္းငွား


တက္ခဲ့ရသည္။

ယင္းသို႔ ေထႀကီးသည္ လသာကြင္းရြာ၌ ဆင္းရဲမြဲေတေနစဥ္ ကံေကာင္းေထာက္မခ်င္ေတာ့ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ တာကပ္ႀကီးရြာက


သူႀကီးႏွင့္ဆက္မိ၍ သူႀကီးအိမ္ကို သူရင္းငွားအျဖစ္ႏွင့္ ေရာက္လာခဲ့ေလေတာ့သည္။

စေရာက္ေသာႏွစ္မွာပင္ သူႀကီးက ေထႀကီးအား “မင္း… ထန္းတက္တတ္လား…” ဟုေမး၏။ “လသာကြင္းသား ထန္းတက္တတ္လား”


ေမးျခင္းသည္ “ငါး ေရကူးတတ္လား…” ေမးျခင္းႏွင့္တူ၍ သူႀကီးက သူေသာက္ရန္ ထန္းတစ္ပင္ကို တက္ေစသည္။

တာကပ္ႀကီးရြာ၌ ျခံေတြမွာေရာ၊ လယ္ကြင္းေတြထဲမွာေရာ ထန္းပင္ေတြ အလြန္ေပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထန္းတက္တတ္သူ အလြန္နည္း၍


တက္တတ္သူ ႏွစ္ဦးသံုးဦးမွာလည္း မိမိတို႔ေသာက္ဖို႔သာသာ လုိင္စင္စီရ႐ံုေလာက္ တက္ၾကသည္။ တာကပ္ႀကီးရြာသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္နီး၍
ထန္းရည္လုိင္စင္ ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္သျဖင့္ ထန္းရည္တက္လိုလွ်င္ လုိင္စင္စီကို အခြန္အခေပးရသည္။ ေထႀကီးတက္ေသာအပင္ကား
တစ္ပင္တည္း၊ သူႀကီးဂုဏ္ရွိန္ႏွင့္မို႔ မေပးရေပ။

ယင္းသို႔လွ်င္ ေထႀကီးသည္ သူႀကီးအိမ္မွာ သူရင္းငွားလုပ္ရင္း ထန္းတစ္ပင္တက္ျခင္းျဖင့္ အမႈေတာ္ထမ္းေနစဥ္ ေန႔စဥ္သူတက္ေသာ


ထန္းပင္ေပၚမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္၍ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ထန္းပင္မ်ားကို ျမင္ရသည္၌ “သည္ထန္းပင္ေတြမ်ား ငါ အားလံုးတက္လိုက္ရ၊ ဘယ္ေလာက္
စီးပြားျဖစ္လိမ့္မလဲ…”ဟုတြက္ဆမိ၏။

ရြာထဲ၌ ထန္းတက္သူ ေတာင္ပုိင္းတစ္ေယာက္၊ ေျမာက္ပုိင္းတစ္ေယာက္ရွိရာ သူတို႔သည္ တစ္ဦးလွ်င္ ႏွစ္ပင္သံုးပင္မွ်


အေပ်ာ္တက္ေလာက္ျဖစ္၍ ေရာင္းမေလာက္ေပ။ ေသာက္ခ်င္လ်က္နဲ႔ မေသာက္ရသူေတြ အနတကၠမ။ ေထႀကီးသည္ ယခု
သူတစ္ပင္တည္းတက္၍ သူႀကီးေသာက္၍ပိုသမွ် ေရာင္းရသည္ႏွင့္ပင္ သူခပ္ျမက္ျမက္ ေတြ႔ေနေပၿပီ။ လသာကြင္းတုန္းက
အိတ္ထဲပုိက္ဆံမကပ္ခဲ့ရ။ ယခု ေန႔စဥ္ဝင္ေငြရေနသည္… ဟီ.. ဟီ…။

သို႔ျဖင့္ တစ္ေန႔သ၌ သူသည္သူႀကီးအား ထန္းပင္မ်ားမ်ားတက္လိုေၾကာင္း၊ သည္ရြာမွာ ထန္းတက္၍ စီးပြားျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မည္ထင္ေၾကာင္း


ေျပာျပရာ သူႀကီးလည္း သူ႔အား ခုိင္း၍ေစ၍ ေကာင္းသျဖင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းစြဲရွိသည္ႏွင့္ “ေအး… မင္းအက်ိဳးရွိမယ္ထင္ရင္ လုပ္လကြာ၊ ငါတို႔ဆီမွာ
သူရင္းငွားေတာ့ မရွားဘူး”ဟု အခြင့္ေပးသည္ႏွင့္ အစ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေထႀကီးသည္ ပထမတစ္ႏွစ္၊ တစ္ေဆာင္းႏွင့္တစ္ေႏြ
စမ္းလုိက္သည္။ ဟန္သျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္ကုန္ၿပီး တတိယႏွစ္ေရာက္သည္၌ သူရင္းငွားအလုပ္ကို လံုးဝစြန္႔ပစ္လိုက္ကာ ထန္းတက္ေသာ
အလုပ္တစ္ခုတည္းသာ ဖိလုပ္ေလေတာ့သည္။

***

PDF ဘီလူး Page 25


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ထန္းရည္နင္း

ေပါက္ကင္းတဲ့ လဲငံု။

ဆက္ရက္ကယ္ သရကာနဲ႔

ေရာ္ရြက္ဝါတမာႏု

လြမ္းသူ႔ ပူပံု။

စ႐ိုက္ကယ္လံႈ

ပင္ျမံဳျမင့္ သုိက္နန္း။

ထြက္စီးငယ္ဝွန္

ေက်ာက္စက္ ေရတံခြန္နဲ႔

ေဟမဝန္ သာယာႏုပါဘိ

ယြန္းလုေႏြဆန္း။ ။

‘ထန္းရည္နင္း’ဆိုသည္၌ ဘယ့္ႏွယ္ ထန္းရည္ေတြတက္နင္းလို႔ ေျခေထာက္စိုကုန္မွာေပါ့ဟု ေျပာစရာရွိ၏။ စင္စစ္ ထန္းရည္ေတြကို


တက္နင္းျခင္း မဆုိလိုေပ။ ထန္းရည္ထြက္ေအာင္ ထန္းတက္ရာ၌ ထန္းစအရင္းထိေပၚလာရန္ ထန္းလက္ ထန္းခြာေတြကို ေျခေထာက္ႏွင့္
နင္းခ်ရျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ဦးၾကင္ဥသည္ ဤေလးဆစ္ကို တပို႔တြဲဘြဲ႔ ဖြဲ႔သည္။ မွန္ပါ၏။ တပို႔တြဲလသည္ ထန္းလိႈင္လိႈင္တက္ရေသာလ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္


ထန္းသမားမ်ားအဖို႔ ထန္းဦးမွာ နတ္ေတာ္လေလာက္က စ တက္ရသည္။

ထန္းရည္သည္ သံုးမ်ိဳးမွ ရႏုိင္သည္။ ထန္းဖို၊ သီးႏု၊ သီးရင့္။

ပထမဦးဆံုးကုိင္ရသည္မွာ ထန္းတစ္ပင္မွသီးေသာ သီးႏု၊ အသီးကေလးေတြျပဴစ၊ အခုိင္က်မွ ကုိင္ရသည္။ နတ္ေတာ္လ


ထန္းဦးျဖစ္သည္။ ဒုတိယထန္းဖို ျပာသို၊ တပို႔တြဲလေလာက္မွာ ကုိင္ရသည္။ တတိယေနာက္ဆံုးမွာ သီးရင့္ျဖစ္သည္။ အသီးမ်ားလည္ရစ္ဝင္၍
စားမျဖစ္ေအာင္ ရင့္ေသာကာလ၊ မုိးဦးက်ေလာက္မွ စ ကုိင္ရသည္။

ထန္းရည္ထြက္ေအာင္လုပ္ရာ၌ ထန္းသမားအဖို႔ သီးရင့္သည္ အပင္ပန္းဆံုးျဖစ္၏။ အသီးရင့္ႀကီးေတြနာၿပီး သူ႔အဆီအႏွစ္ေတြ


အ႐ုိးထဲျပန္ဝင္သြားေအာင္ သီးလံုးေစ့ ခ်က္ညီညီ ထုရသည္။ ထန္းသမားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ကႀကီး ခေခြး ဆို၍ ထုၾကသည္။ ဥပမာ…
အသီးတစ္လံုးကို တင္းပုတ္ျဖင့္ (င)အထိ ၅ ခ်က္ထုလွ်င္ အလံုးတုိင္းသည္လိုပဲ ခုိင္လံုးေစ့ထုရ၏။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာထု၊ ေန႔တုိင္းထုရ၏။
သီးရင့္သည္ လုပ္ရတာခက္ခဲၾကန္႔ၾကာသေလာက္ ထန္းရည္ထြက္သက္ရွည္၏။ ထန္းဖို ထန္းမတို႔သည္ (အ႐ိုးစြဲေသာ တစ္ပင္ တစ္စ
ႏွစ္စေလာက္မွလြဲ၍) မုိးသံေလသံၾကားလွ်င္ ေျပးကုန္တတ္ၾကသည္။ သီးရင့္ကား မုိးဦးက်ကဆုန္၊ နယုမွ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊
နတ္ေတာ္အထိ ထန္းကိုင္ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသေလာက္ ေရရွည္ထြက္ေလသည္။

ေထႀကီးသည္ သူတို႔ရြာမွ ထန္းတက္ပညာကို အကုန္တတ္ခဲ့သျဖင့္ ထန္းသံုးမ်ိဳးကို ႏွစ္လံုးေပါက္ ထန္းရည္ရေအာင္ တက္ႏုိင္ေလသည္။

တာကပ္ႀကီးရြာတြင္ ထန္းပင္ေပါရကား ေထႀကီးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထန္းပင္ ၅၀ ေက်ာ္တက္၏။ တစ္ေန႔ထဲ အပင္ ၅၀ တက္ႏုိင္သည္ဟု


မဆုိပါ။ ထန္းဖို ထန္းမ၊ သီးႏုသီးရင့္လိုက္၍ အခ်ိန္ရာသီျခားရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ တစ္ေန႔တည္းကို အပင္အစိတ္ သံုးဆယ္ေလာက္ေတာ့
တက္ရပါ၏။ ဤသည္ပင္ တာကပ္ႀကီးရြာက ရြာခံထန္းသမားမ်ား အံ့ဩၾကရ၏။ တစ္ေန႔တည္း ထန္းပင္အစိတ္တက္ျခင္းသည္ နည္းနည္းေနာေနာ
တာဝန္ႀကီးမဟုတ္ပါ။ ထန္းတစ္ပင္ကို မနက္တစ္ခါ၊ ညေနတစ္ခါ တက္ရ လွီးရသည္။ သည္ေတာ့ ထန္းပင္ အစိတ္သံုးဆယ္သည္ တစ္ေန႔ထဲကို
အပင္ ငါးဆယ္၊ ေျခာက္ဆယ္ရျခင္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေထႀကီးသည္ နံနက္ေဝလီေဝလင္းမွသည္ ဆြမ္းခံျပန္ေလာက္အထိ တစ္ပင္ၿပီးတစ္ပင္ မနားတမ္း သြားရ၊ တက္ရ၊ ဆင္းရ၏။


တစ္ဖန္ ေန႔ခင္း ၂နာရီေလာက္မွမုိးခ်ဳပ္အထိ သူ႔မယားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သားေလးကေသာ္လည္းေကာင္း ေနာက္မွ
ထန္းရည္ေကာက္လိုက္ရ၏။

ပုဂံရာဇဝင္တြင္ ငေထြ႐ူးသည္ ထန္းပင္ ၁၀၀ တက္သည္ဆို၏။ သူတို႔အညာမွာ ထန္းပင္ေတြက အစုလုိက္၊ အအုပ္လိုက္ေန၍


မဆင္းမတက္ဘဲ တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ ထန္းလက္ခ်င္းယွက္၍ ကူးႏုိင္သန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဟုတ္တန္ရာ၏ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ယခု
ေထႀကီးတက္ရေသာ အရပ္ေဒသမွာ ျခံထဲ၊ လယ္ထဲေနရာအသီးသီး၌ အပင္ခ်င္းမနီးကပ္ဘဲ တစ္ပင္ၿပီးတစ္ပင္ ကူးရ၊ သန္းရ၊ တက္ရ၊
ဆင္းရသျဖင့္ လူစြမ္းေကာင္း ငေထြ႐ူးပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် အပင္ ၁၀၀ ေတာ့ တက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေထႀကီးတစ္ေန႔လွ်င္
အပင္အစိတ္ သံုးဆယ္တက္ျခင္းပင္ အစြမ္းကုန္ပဲဟု ထန္းသမားမ်ားက ေျပာၾက၏။ ေထႀကီးအား ‘ႏွယ္ႏွယ္ရရေကာင္ မဟုတ္ဘူး’ဟုလည္း
ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

PDF ဘီလူး Page 26


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

မွန္ေပသည္။ ေထႀကီးသည္ ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္ေပ။ တစ္ခါက ထန္းပင္ေပၚက က်ဖူး၏။ ထန္းပင္ေပၚကက်၍ ဘာမွ်မျဖစ္သူတည္း။

“ငါက ထန္းခြာေပၚက ေျခဖဝါးေခ်ာခနဲျဖစ္ၿပီး ထန္းပင္ေပၚက က်ၿပီဆိုတာသိလိုက္သကြ။ ဒီေတာ့ ေယာက္်ားဘသား ဘုရား တရားဆိုၿပီး


အံႀကိတ္ထားလိုက္တယ္။ ဟာ ေျမႀကီးက ငါ့ဆီေျပးလာၿပီး ဒိတ္ခနဲ ေဆာင့္ေတာ့တာပဲေဟ့။ ငါ ဒူးေထာက္လ်က္သား
ေလးဖက္ေထာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ႐ုတ္တရက္ျဖင့္ အေၾကာအျခင္ေတြ ျပတ္သြားသလိုပဲေဟ့၊ ငါ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ
ထလို႔ရသကြ…”

တစ္ေယာက္ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသက ေျပာျပသည္မွာ…

“ငါက သူ႔ထန္းပင္နဲ႔ ခပ္လွမ္းလွမ္းကလကြာ။ ပဲသီးဆြတ္ေနရင္း ေလမတိုက္ဘဲနဲ႔ ထန္းရြက္ျဗဳန္းခနဲလႈပ္သံၾကားလို႔


လွမ္းၾကည့္လိုက္တယ္။ လားလား ေကာင္ႀကီး ထန္းလွီးဓားႀကီးကုိင္လ်က္ တန္းလန္းမတ္တတ္ႀကီး က်လာလိုက္တာ ေအာက္ေရာက္ေတာ့
ဒုတ္ခနဲ အသံၾကားလိုက္တယ္။ ပြဲခ်င္းၿပီးမေသေတာင္ က်ိဳးေရာ၊ ပဲ့ေရာေအာက္ေမ့တာ။ ငါ ကပ်ာကယာ ေျပးသြားေတာ့ ငတိႀကီး ျပံဳးျပံဳးႀကီးနဲ႔
ျပန္ထၿပီး ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးကြ။ အံ့ေရာေဟ့၊ သူ အဲဒီထန္းပင္ေပၚမွာ ထန္းရည္ခ်မၿပီးေသးေတာ့ ျပန္တက္သြားသကြ။ ငါ့စိတ္ထဲ ႐ုတ္တရက္ျဖင့္
ေသၿပီး သရဲမ်ား ဝင္ပူးသြားသလားေတာင္ ေအာက္ေမ့မိတယ္”

စင္စစ္ ေထႀကီးသည္ သတိလည္းေကာင္း၏။ အက်လည္းေကာင္း၏။ သူ႔ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ကလည္း အလြန္ေတာင့္တင္းခုိင္မာ၏။


သူ႔အရပ္သည္ ၅ ေပေလာက္သာရွိ၍ ဂင္တိုလူပုျဖစ္၏။ သူ႔ကုိယ္ထည္မွာ သစ္တံုးကို ေထာင္ထားသည္ႏွင့္တူ၏။

အခ်ိဳ႕ေနာက္ေျပာင္တတ္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္မွာ…

“ေထႀကီး ထန္းပင္ေပၚကက်လို႔ ဘာမွမျဖစ္တာဟာ သူေရမခ်ိဳးလို႔ကြ၊ သူ႔ကုိယ္က ေခ်းေတြက သ႐ုိးကုိင္ထားသလို မာေနတာ၊ အခု


ဓားေတာင္ၿပီးေနပလားမသိဘူး။ မွန္း… ေထႀကီး၊ ေက်ာကုန္း စမ္းခုတ္ၾကည့္ရေအာင္…”

“ေအာင္မယ္ေလး… မလုပ္ပါနဲ႔အစ္ကိုရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ေသတာက အေရးမႀကီးဘူး။ အစ္ကို ေထာင္က်ေနပါဦးမယ္”

ေထႀကီးသည္ သေဘာသကာယလည္း ေကာင္းသူျဖစ္၏။ သူ႔လို ထန္းတက္ အသက္ေမြးသူသည္ သေဘာမေကာင္းလို႔လည္း မျဖစ္ေပ။

“ငါ့ခ်ီး… ကုိယ္က ဘာမဆိုေအာက္က်ခံမွျဖစ္တာ၊ ကုိယ့္အလုပ္က လူမုန္းခံလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ည ထန္းပင္တက္၊ ထန္းစေတြတက္ခုတ္ပစ္


ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ထန္းရည္က်ည္ေတာက္ထဲ မတည့္တာေတြ ထည့္သြားရင္ ငါ လူသတ္မႈျဖစ္ႏုိင္တယ္ကြ…”

ေထႀကီးေျပာေလ့ရွိေသာ စကားျဖစ္ပါ၏။ မွန္၏။ မသိေအာင္ ထန္းပင္ေပၚတက္ၿပီး ရင္းဆြဲကို တဲတဲလုပ္ထားပါက ထန္းပင္လည္ဆစ္မွ


ျပဳတ္က်ၿပီး ခါးက်ိဳးႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထႀကီးသည္ ပိုက္ဆံမပါလို႔ မေရာင္းႏုိင္ဘူး၊ အရင္ေႂကြးဆပ္ပါ စသည္ျဖင့္ မည္သည့္အေသာက္သမားကိုမွ်
တင္းတင္းမာမာ မေျပာဝံ့ေခ်။ တစ္ရြာသားလည္ျဖစ္ရကား အစစအရာရာ ေအာက္က်ေနာက္က်ခံရ၏။ ေသာက္ခ်င္သမွ်ေရာင္း၍
ေပးသမွ်ပိုက္ဆံသာရရွာ၏။ ‘ေထႀကီး ထန္းရည္ထြက္သမွ်သာ ပိုက္ဆံရမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္မွာ ထားစရာရွိေတာ့မလဲ’ဟု ေျပာၾက၏။

ေက်းေတာရြာအေနျဖင့္ မွန္ေပသည္။ ေထႀကီးသည္ တစ္ႏွစ္လံုး ထန္းပင္အစိတ္ေက်ာ္ သံုးဆယ္တက္ေလရာ ထန္းရည္သည္ ေန႔စဥ္


ပုလင္းရာခ်ီ၍ ရေလသည္။ ဤလို ထန္းပင္မ်ားမ်ားတက္သူအား ဘံုဆုိင္လုိင္စင္စီသည္ ထန္းပင္ခႏွင့္ မခ်ေတာ့ေခ်။ ထြက္သမွ်ထန္းရည္ မွန္းၿပီး
တစ္ေန႔လွ်င္ သူ႔ဘံုဆုိင္သို႔ မည္မွ်သြင္းရမည္ဟု စည္းကမ္းခ်မွတ္၏။ ထိုမွ ပိုသမွ် ေရာင္းစားခြင့္ျပဳ၏။

သို႔ျဖင့္ ဘံုဆုိင္ကလာယူ၍ ပိုေသာထန္းရည္မွာ ေထႀကီးအိမ္တြင္ အေသာက္သမားလာသမွ် မရဟူ၍မရွိ။ ထို႔ျပင္ ေထႀကီး


ဘံုဆုိင္သြင္းရသည္မွာလည္း အလကားမဟုတ္ေခ်။ ပုလင္းတစ္ရာကို တစ္ဆယ္ေစ်းရေသး၏။

သို႔ျဖင့္ ေထႀကီးသည္ ဤရြာမွာ တျဖည္းျဖည္း စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ ေထႀကီးသည္ စုမိေသာေငြကို အလကားမထား၊


ဝက္လည္းေမြး၏။ ႏြားလည္းေမြး၏။ ေထႀကီးတို႔လင္မယားသည္ အသံုးအစားလည္း အလြန္ဆင္ျခင္၏။ ဆင္ျခင္သည္ထက္ မစားတတ္၊
မဝတ္တတ္ဆိုသည္က ပို၍မွန္ေပမည္။

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေထႀကီးမိန္းမသည္ အက်ႌဝတ္ခဲ၍ ထမီရင္လ်ားႏွင့္သာ ေနေလ့ရွိသည္။ ဤေနရာ၌ ေထႀကီး၏


ေန႔စဥ္ယူနီေဖာင္းကို ေဖာ္ျပရဦးမည္။ မည္သည့္ႏွစ္၊ မည္သည့္ေခတ္က မည္သို႔ရထားသည္မသိေသာ ကာကီေရာင္ စစ္သားဝတ္ေဘာင္းဘီကို
ဇင္ဖ်င္ထူထူတစ္ထည္၊ သူ႔ဒူးေအာက္ေရာက္ေအာင္ ရွည္သည္။ မူလအေရာင္ေပ်ာက္၍ မြဲေအာက္ေအာက္ အဖာဗရပ်စ္ႏွင့္။ အက်ႌမွာ
သာ၍အံ့ဖြယ္ေကာင္းသည္။ ဘာဘူကုလားေတြ ရွပ္အက်ႌအေပၚမွဝတ္ေသာ လက္ျပတ္ခါးျပတ္ မည္းနက္ေသာအက်ႌတို၊
သူ၏ႀကီးမားေသာကုိယ္လံုးကို မပတ္မိ၍ ၾကယ္သီးမတတ္ႏုိင္၊ ရင္ဘတ္ေဟာင္းေလာင္းႏွင့္ပဲ အျမဲေန၏။

ဤကား ေရလည္းမခ်ိဳး၊ ေန႔မခၽြတ္၊ ညမခၽြတ္ သူ႔ကုိယ္မွာ ထာဝစဥ္ေနေသာ အဝတ္အထည္ပါတည္း။ ဤယူနီေဖာင္းႏွင့္ အရပ္ ၅


ေပေလာက္ လူပုပုဂင္တိုတုိ၊ ေခ်းလက္ေလးသစ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာျပားျပား၊ ႏွာေခါင္းပိပိ၊ ႏႈတ္ခမ္းထူထူ၊ ပါးစပ္ျပဲျပဲ၊ သြားက်ဲက်ဲႏွင့္
ေထႀကီး၏ပံုသဏၭာန္ကို မွန္းဆ၍ ၾကည့္ၾကပါကုန္။

PDF ဘီလူး Page 27


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

သူ႔ဆံပင္ကား အရွည္လား အတိုလား ေျပာရန္ခက္ပါသည္။ သူသည္ တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါ ပူအုိက္ေသာေႏြရာသီတြင္ ေခါင္းရိတ္ပါသည္။


သူ႔ေခါင္းမွာေတာ့ ပုဆုိးစုတ္တစ္ထည္ အျမဲပတ္ထားပါသည္။ ဤပုဆုိးစုတ္လည္း မေလွ်ာ္တမ္း၊ မဖြပ္တမ္း၊ ထန္းတက္ရင္းေခၽြးသုတ္သည္။
ထမင္းစားၿပီး လက္သုတ္သည္။

ေထႀကီး၌ အေပ်ာ္အပါး အေလာင္းအစားမရွိ။ ထန္းရည္အရက္မေသာက္၊ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ ကြမ္းလည္းမစား၊ အဲ ေဆးရြက္ႀကီးေတာ့


ကိုက္ ကိုက္ၿပီး အားရပါးရငံုသဗ်။ သံဘူးႏွင့္ထည့္၍ သူ႔ေဘာင္းဘီခါးၾကားမွာ အျမဲမျပတ္ လိပ္ထား၏။

သို႔ျဖင့္ ေထႀကီးသည္ ေငြ အရသာရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္အလြန္နည္းေသာေၾကာင့္ သူ႔မွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စီးပြားတက္ခဲ့သည္။


ထန္းတက္၍ ၅ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္ေျမာက္၌ သူ႔မွာ ေငြေထာင္ခ်ီ၍ စုမိေလၿပီ။ ထိုေငြအျပင္ သူ႔အိမ္မွာ ႏြားမ မိသားစုႏွင့္ ခုိင္းႏြားတစ္ရွဥ္း၊
လွည္းတစ္စီးလည္း ရွိလာ၏။ ခုိင္းႏြားမ်ားကို လယ္ထြန္ခ်ိန္၊ ေကာက္လိႈင္းတိုက္ခ်ိန္တို႔၌ ငွား၍ ငွားခ စပါးရေသး၏။ ႏြားမ မိသားစုကိုကား
တလင္းနယ္ငွားျခင္းျဖင့္ သူတို႔မုိးတြင္းစားဖို႔ ေကာက္႐ုိးရ၏။

ေထႀကီးသည္ သူစုမိေသာေငြသားမ်ားကို သူ႔ေမြးစားဖခင္လိုျဖစ္ေနေသာ သူႀကီးထံအပ္ႏွံ၍ ထား၏။ သူႀကီးကလည္း အစစအရာရာ


ခုိင္းေစလို႔ေကာင္းေသာ ေထႀကီးအား ခ်စ္ခင္၍ ေထႀကီးေနာင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပး၏။

“ေထႀကီး၊ မင္း အခု အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ”

ေထႀကီးသည္ သူ႔ေမြးေသာ သကၠရာဇ္ကို မသိေခ်။

“ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၄၀ ေလာက္ေတာ့ ရွိမလားမသိဘူး”

“ေအး… မျပည့္ေတာင္ ၄၀ ေတာ့နီးေရာ့မယ္။ ဒီေတာ့ မင္းႀကီးလာတဲ့အပုိင္းမွာ ဒီလိုထန္းပင္ေတြ မ်ားမ်ားတက္ႏုိင္ေတာ့မယ္ မဟုတ္ဘူး”

“ဟုတ္တယ္ အဘရဲ႕၊ အခုေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ ဟိုတုန္းကလို မေပါ့ပါးခ်င္ေတာ့ဘူး…”

“အဲဒီေတာ့ မင္းေနာင္ေရးအတြက္ စုမိတဲ့ေငြနဲ႔ ရသမွ်လယ္ဝယ္ထားလကြာ…”

“ဟုတ္ကဲ့… အဘပဲ ၾကည့္ၿပီး စီမံေပးပါေတာ့…”

သို႔ေသာ္ သူႀကီးဦးေရႊသီးသည္ ေထႀကီးအတြက္ လယ္မဝယ္ေပးရမီ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါျဖင့္ အနိစၥသေဘာ ကိစၥေခ်ာေလသတည္း။

ယင္းသည္ပင္ ေထႀကီး၏ဘဝလမ္းေျပာင္းဖို႔ ဖန္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုေခတ္သည္ “ဆုိက္ကားသမားပင္


ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ႏုိင္မည္”ဆိုေသာ ကာလျဖစ္၍ ေနာက္သူႀကီးတစ္ေယာက္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရမည္ဆိုေသာအခါ၌ ေထႀကီး၏ေဖာက္သည္
အေသာက္သမားတို႔သည္ ေထႀကီးအား ေမြးစားဖခင္ ဦးေရႊသီး၏ေနရာကို ဆက္ခံရန္ ေျမႇာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လုပ္ၾကေလသတည္း။

“တို႔ေထႀကီးက ဘာမျဖစ္ႏုိင္စရာရွိလဲက…
ြ ဒီမုိကေရစီေခတ္ပဲ မဲရႏုိင္တာပဲ…”

“ဟုတ္တယ္… တို႔အပုိင္းအတြက္ေတာ့ တို႔တာဝန္ထားလိုက္…”

“ႏို႔ၿပီး သူႀကီးအလုပ္ဆို ဒီရြာမွာ ေထႀကီးေလာက္နားလည္တာ ဘယ္သူရွိဦးမလဲ…၊ သူႀကီးရဲ႕ေမြးစားသားကြာ… သူႀကီးအိမ္မွာ


သံုးႏွစ္သံုးမိုး ေနလာခဲ့တာကြ၊ ေနာက္လည္း သူႀကီးက သူ႔ကိစၥေတြ ေထႀကီးကိုပဲ ေခၚေခၚခုိင္းေနတာ တစ္ရြာလံုးကအသိ…”

“ေအး… ဟုတ္တယ္၊ မွန္တယ္၊ ကိုေထႀကီးကလည္း သူႀကီးအလုပ္တာဝန္ကို အကုန္နားလည္ၿပီးသား မဟုတ္လား…”

ေထႀကီးလည္း ဝုိင္းအတြန္းေကာင္းသျဖင့္ စိတ္ပါေနၿပီျဖစ္၍ ျပံဳးက်ဲက်ဲႀကီးျဖင့္…

“ႏို႔… အဘကိစၥေတြဆို က်ဳပ္ပဲ အစစအရာရာ ေဆာင္ရြက္ေနတာပဲ…”

မွန္၏။ ထိုေခတ္က ေက်းရြာသမဝါယမအသင္းေငြကို သူႀကီးက ကုိင္၍ ရြာအတြက္ ခြဲတမ္းက်ေသာပစၥည္းမ်ားကို ၿမိဳ႕သြားယူၿပီး


ၿမိဳ႕ထဲမွာပဲ ေဖာက္သည္ေတြဆီေရာင္းခ်ရာ၌ ေထႀကီးပင္ သည္ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ၏။ ဒီသူႀကီးပုိင္နက္က ဒီေန႔ စပါးတင္းေရ မည္မွ်
ေရာင္းႏုိင္သည္ဟု အထက္က အမိန္႔လာသည္၌ ခပ္လွမ္းလွမ္းကရြာေတြ အခ်ိန္မီ ေရာက္မလာႏုိင္ေအာင္ ပညာသားပါပါ သြား၍ ေဆာ္ဩရသူမွာ
ေထႀကီးပဲျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထႀကီးက သူႀကီးအလုပ္အားလံုး နားလည္ေနသည္ဟု ဆို၏။

ထိုေခတ္က ေက်းရြာသားေတြ စပါးေရာင္းခြင့္ရဖို႔ကို သူႀကီးေထာက္ခံစာပါမွျဖစ္ေသာ ဗ-တ-လ-စ ေခတ္ျဖစ္၍ ေက်းရြာသူႀကီးေတြ


အလြန္ စားသာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထႀကီးသည္ သူႀကီးအလုပ္ကို မက္ေမာမိျခင္းျဖစ္၏။

ယင္းသို႔ ထန္းေတာေပ်ာ္ အေသာက္သမားတို႔ ဝုိင္းဝန္းတုိက္တြန္းၾကျခင္းျဖင့္ ေထႀကီးသည္ သူႀကီး အေရြးခံေတာ့မည္ဟု


စိတ္ပုိင္းျဖတ္လုိက္ေသာအခါ၌…

“ကဲ…ေထႀကီး၊ မင္းဒီလိုဆိုရင္ သူႀကီးေလာင္းအေနနဲ႔ တစ္ေန႔လံုး ထန္းတက္ေနလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး၊ ေရမခ်ိဳးဘဲ ေနလို႔လည္းမျဖစ္ဘူး။


ဒီေဘာင္းဘီစုတ္နဲ႔ ဘာဘူခါးျပတ္ အက်ႌႀကီးဝတ္ေနလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး၊ ကုိယ့္ပိုက္ဆံရွိေနတာပဲ… ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သစ္သစ္လြင္လြင္
ဝတ္ရလိမ့္မယ္…”

PDF ဘီလူး Page 28


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ထို႔ေၾကာင့္ ေထႀကီးသည္ သူ႔ကုိယ္စားထန္းတက္ရန္ သူ႔ဇာတိရြာမွ လူႏွစ္ေယာက္ကို လူလႊတ္ေခၚလိုက္ေလသည္။

“ငါ သူႀကီးျဖစ္ရင္ ဒီထန္းတက္တဲ့အလုပ္ကို မင္းတို႔ပဲလုပ္စားၾကေပေတာ့…”

ေထႀကီး ထန္းတက္ျခင္းအလုပ္ကို ရပ္စဲၿပီး ေစ်းမွလံုခ်ည္သစ္၊ အက်ႌသစ္မ်ား ဝယ္ယူလာကာ ေရခ်ိဳးၿပီး အဝတ္လဲေတာ့မည္ဆိုေသာေန႔၌


သူ႔အိမ္မွာ လူအလြန္စည္ေလသည္။ ေျမႇာက္ေပးၾကေသာ အေသာက္သမားေတြႏွင့္ အတါင္းကၽြတ္ရယ္ရင္း ေထႀကီးအား လာၾကည့္ၾကသူေတြႏွင့္
ပြဲကေလးတစ္ခုပါေပ။

ေထႀကီးသည္ ေရခ်ိဳးေတာ့မည္ဟု ေခါင္းေပါင္းပုဆုိးစုတ္ကို ေျဖလိုက္ေသာအခါ၌ကား အလာ့လား… သူ႔ေခါင္းမွာ


ဗုိလ္ေကအသစ္က်ပ္ခၽြတ္ႏွင့္ပါတကား။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပရိသတ္ပြဲက်ေလရာ ေထႀကီး ေရခ်ိဳးၿပီး ဘန္ေကာက္လံုခ်ည္ႏွင့္ ရွပ္အက်ႌခ်ဳပ္႐ုိးသစ္ကို
ဝတ္ၿပီးသည္အထိ ေထႀကီးမွာ အၾကံေပးအခါေပး ဆရာလည္းရွိေလရာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏွစ္ပတ္မွ်လိုေတာ့သျဖင့္ ထိုေန႔မွစ၍ ထန္းရည္ကို
အလကား ေသာက္ၾကရမည္။ ယခင္က ထန္းရည္ ေႂကြးေဟာင္းမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္မည္ဟု ေၾကညာလုိက္ေလ၏။

ေထႀကီးသည္ ဤရက္အတြင္းမွာ အိမ္က ဝက္ႏွစ္ေကာင္သတ္၍ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းေကၽြးျခင္း၊ တစ္ရြာလံုးကို ထမင္းစားဖိတ္ျခင္းမ်ား


ျပဳေသး၏။ အိမ္ေရွ႕မ႑ပ္ကနားဖ်င္ထိုးလ်က္ စားရ ေသာက္ရေအာင္ လာလုိက္ၾကတဲ့ လူေတြ ေသာက္ေသာက္လဲ။ ေထႀကီး၏
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ လက္ရင္းလူေတြကား ေန႔စဥ္မျပတ္ ၾကက္၊ ဝက္၊ ဘဲ အမဲ ဟင္းလ်ာေတြႏွင့္ေပါ့…။ ေထႀကီး တစ္သက္လံုး ၿခိဳးျခံခဲ့သမွ်
ပစ္ခတ္သံုးလုိက္ျခင္းပင္။

ၿပိဳင္၍ေရြးရမည္မွာ အျခားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ သူႀကီးေလာင္းသံုးဦး။ ထိုေခတ္အေလ်ာက္ မဲပြဲစား၊ မဲဆြယ္၊ မဲဝယ္ေတြႏွင့္ေပါ့။ ေထႀကီးသည္


ရွိသမွ်ေငြကို ပစ္ခတ္သံုးလုိက္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ သူ႔အိမ္တြင္ စတုဒိသာေကၽြးရန္ ဝက္တစ္ေကာင္ႏွင့္ ႏြားမတစ္ေကာင္ ေပၚေလသည္။

ဤသူႀကီးေရြးေကာက္ပြဲမွာ တာကပ္ရြာႀကီးသာမက အနီးပတ္ဝန္းက်င္က ရြာငယ္ေလးငါးရြာလည္း ပါသျဖင့္ သူ႔ဘက္ ငါ့ဘက္က


မဲေခၚတဲ့လွည္းေတြ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းႏွင့္၊ အေသာက္သမား အမူးသမားေတြ တညံညံျဖင့္…။

ထိုေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္၌ ေထႀကီးသည္ ဤရြာတြင္ တစ္လတာမွ် ၾကာေအာင္မေနေတာ့ဘဲ တစ္ရြာလံုးကို ဆဲေရးၿပီး


သားမယားကိုေခၚကာ အၿပီးအပုိင္ ထြက္ခြာသြားေလေတာ့၏။

ၾကည့္စမ္း… အားလံုး မဲသံုးေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ သူ မဲသံုးဆယ္မွ်ျပည့္ေအာင္ မရေခ်တကား…။

သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ

လယ္ၿပီး မုိးေႏွာင္း ထြန္းတံုးပိတ္ခ်ိန္၌ အစ္ကုိတို႔လင္မယားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္းပင္ ကၽြန္ေတာ္၏ အိမ္သို႔


ေရာက္လာခဲ့ၾကေခ်ၿပီ။ သူတို႔မ်က္ႏွာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ မေက်နပ္ေသာ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္မွာ “သည္လိုပဲျဖစ္ရမည္”ဟု
ေတြးထင္ထားသည့္အတုိင္းမို႔ ဣေႁႏၵမပ်က္ဘဲ ျပံဳးရႊင္စြာျဖင့…

“အစ္ကိုတို႔ ဘယ္တုန္းက စသိၾကသလဲ…”

အစ္ကိုက ေဒါသသံျဖင့္ “မင္းတို႔လုပ္ပံုေတြက တယ္ပိရိၾကေတာ့ အခု မုိးေႏွာင္း ၿမိဳ႕ေရာက္ေတာ့မွပဲ ျမေမာင္အိမ္က


ဒီသတင္းစာျဖတ္ထားတာေတြ႔လို႔ သိရေတာ့တာေပါ့ကြ…”

သူ႔အေပၚ အက်ႌအိတ္ထဲ၌ ေပ်ာက္ရွာမွာစုိးႀကီးစြာႏွင့္ ေခါက္သြင္းထားေသာ သတင္းစာရြက္ကိုထုတ္ျပသည္။ တျခားမဟုတ္ပါ။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သူ႔ဘဝတူ စာေရးမတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးလက္ထပ္ေသာ
ေၾကာ္ညာျဖစ္ပါသည္။

အစ္ကိုသည္ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာ ေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္…

“ဘယ့္ႏွယ္လဲကြာ… မင္းလုပ္ပံုက ငါ့သားကို မင့္ယံုလို႔ ပံုအပ္ထားတာ၊ ဒီကိစၥမွာ မင္းသေဘာတစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္လိုက္ကေရာလား…”

သည္စကားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းရကာ…

“ေအာင္မယ္ေလး… အစ္ကို၊ သည္ကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာ လံုးဝ မပါပါဘူးခင္ဗ်ာ…”

အစ္ကိုသည္ မည္သို႔မွ် မယံုဟန္သဏၭာန္ျဖင့္…

“ေအာင္မယ္… ဘယ့္ႏွယ္၊ ငါ့သားက ေက်ာင္းသားထဲက မင္းအိမ္မွာေနတယ္၊ အလုပ္လုပ္ေတာ့ မင္း႐ံုးမွာလုပ္တယ္၊ အခု


လက္ထပ္ေတာ့ မင္း႐ံုးမွာ၊ မင္းက တရားသူႀကီးကြာ…”

PDF ဘီလူး Page 29


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာ ဘာမွမပါဘူးေျပာတာေပါ့ အစ္ကိုႀကီးရ၊ ကၽြန္ေတာ္က တရားသူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေတာ့


အရြယ္ေရာက္တဲ့မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္ သက္ေသသကၠာယနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္႐ံုးမွာ လက္ထပ္ခ်င္တယ္ဆိုေတာ့
ကၽြန္ေတာ္က ဘာမွ်တားပုိင္ခြင့္မရွိဘူးခင္ဗ်ာ့၊ ဝတၱရားရွိတဲ့အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေပး႐ံုပဲ…”

“ကဲ… ဒါေတာ့ ထားပါေတာ့ကြာ…၊ ဒီမွာ ထြန္းလင္း… သူတို႔ဒီလို လက္မထပ္ခင္မွာ ငါ့သားစိန္လိႈင္က မင္းကို လူႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔၊
ဦးေလးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ မတုိင္ပင္ဘူးလား…”

“မတုိင္ပင္ဘူးအစ္ကို၊ ေျပာ႐ံုပဲေျပာတယ္၊ ‘ကၽြန္ေတာ္ ဒီေကာင္မေလးနဲ႔ ခရီးလြန္ေနၿပီ၊ လက္မထပ္ရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး…’တဲ့”

“ေတာက္… သင္း မိန္းမယူတာကလည္း ဖုိးထြား ႏြားဝယ္သလို က်ေနတာပဲ…”

သူတို႔ရြာက ကိုဖုိးထြားသည္ ႏြားကို မစူးမစမ္း အရမ္းဝယ္တတ္၏။ ဤတြင္ေရာက္မွ စကားတစ္ခြန္းမွ်မေျပာေသးဘဲ


မ်က္လံုးေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏွင့္ ၾကည့္ေနေသာ အစ္ကို႔မိန္းမ မေအးယဥ္က…

“ဖိုးထြားႏြားဝယ္တာက ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္မွ မႀကိဳက္ရင္ ေနာက္အပတ္ ႏြားပြဲခ်ပစ္ႏုိင္ေသးတယ္ ေတာ္ရဲ႕…”

ကၽြန္ေတာ္က စိတ္ထဲက ျပံဳးေနလိုက္ပါသည္။

အစ္ကိုက ဆက္လက္၍ “မင္း စိန္လိႈင္ကို မင့္မိဘေတြဆီ တုိင္ပင္ဦးေကာ မေျပာဘူးလား…”

“ေျပာသားပဲ အစ္ကို၊ ဒါေပမဲ့ သူက ခုႏွယ္ မုိးတြင္းႀကီးအေၾကာင္းၾကားလို႔ အေဖတို႔အေမတို႔ လိုက္လာရင္ အလုပ္အကုိင္ပ်က္ၾက႐ံု


ရွိမွာေပါ့၊ ဒီမွာ ဘာမွ အေၾကာင္းထူးမွာလည္း မဟုတ္တာဘဲ၊ သီတင္းကၽြတ္မွပဲ ႐ံုးက ခြင့္ယူၿပီး သြားကန္ေတာ့မယ္ ေျပာတယ္…”

“ေနပါဦး… အခု သူတို႔လက္ထပ္ၾကတာ ဘယ္ႏွလရွိသြားၿပီလဲ… ဒီထဲမွာ ေန႔စြဲက အဂၤလိပ္လ၊ ရက္နဲ႔ ေရးထားေတာ့


ငါလည္းမသိဘူးကြ…”

ကၽြန္ေတာ္က သတင္းစာ လက္ထပ္ေၾကာ္ျငာ လွမ္းၾကည့္လိုက္ၿပီး…

“၃ လ နဲ႔ ၂ ရက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္အစ္ကို…”

“သူတို႔ ဘယ္မွာေနၾကသလဲ၊ ေကာင္မေလးမိဘအိမ္မွာလား…”

“ရန္ကုန္မွာက ခုႏွယ္ ဘယ္မိဘကမွ သမက္ကို အိမ္မွာလက္ခံမထားႏုိင္ၾကဘူးဗ်၊ သူတို႔ဟာသူတို႔ လက္ထပ္ၿပီး အခန္းေလးတစ္ခန္း


ငွားေနၾကတာပဲ…”

“သူတို႔ခန္းဝင္ပစၥည္းေတြ ဘာေတြေကာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုလား…”

“ၾကံၾကံဖန္ဖန္ အစ္ကိုရယ္… အိပ္ရာတစ္ခု၊ ျခင္ေထာင္တစ္လံုးျဖစ္ဖို႔မွအႏုိင္ႏုိင္…”

“ေအာင္မယ္ေလး… သူတို႔ေခတ္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ၾကတာလည္း တယ္လြယ္လိုက္ၾကပါလားဟဲ့…”

ဟုတ္ကဲ့။ အစ္ကိုတို႔ေခတ္၊ အစ္ကိုတို႔အျဖစ္ႏွင့္ကား လြန္စြာကြာျခားလွပါဘိေတာင္း။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အစ္ကိုတို႔ေခတ္၊


ေရွးျဖစ္ေဟာင္းေတြ ျပန္၍ စဥ္းစားမိ၏။

အစ္ကိုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မေအညီအစ္မမို႔ ညီအစ္ကိုတစ္ဝမ္းကြဲေတာ္ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိဘမ်ားသည္ တစ္ရြာစီျဖစ္၏။


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာသည္ ၿမိဳ႕ပုိင္႐ံုးစုိက္ရာ ၿမိဳ႕ကေလးမွ ေတာင္ဘက္သို႔ ၃ မုိင္ေဝး၍ အစ္ကိုတို႔ရြာသည္ ေနာက္ဘက္ ကြင္းေခါင္ေခါင္ႀကီးထဲတြင္ ၆
မုိင္ေက်ာ္ေဝး၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္တာလမ္းဆက္၍ ျမင္းလွည္းလမ္းရွိ၏။ အစ္ကိုတို႔ရြာမွာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေႏြသာ ႏြားလွည္းလမ္းေပါက္ၿပီး
မုိးတြင္းႏွင့္ လယ္မ်ားမရိတ္သိမ္းမီအတြင္း ကန္သင္း႐ုိး ေျခက်င္လမ္းသာရွိ၏။

အစ္ကိုတို႔ရြာမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသာ ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ ထိုေခတ္အေခၚ ေလာကဓာတ္ေက်ာင္းရွိ၍ ျမန္မာစာ ၇


တန္းအထိ သင္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစ္ကိုသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္မွာ လာေန၍ ေက်ာင္းတက္သည္။ သို႔ေသာ္ အစ္ကိုသည္ ၄
တန္းေအာင္ေလသလား၊ ၅ တန္းတက္ေသးသလား ကၽြန္ေတာ္ မသိေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစြာ မမွတ္မိေသးေသာအခ်ိန္မွာပင္
ေက်ာင္းမွထြက္ၿပီး သူ႔ရြာျပန္သြားေလသည္။

စင္စစ္ အစ္ကို၏ မိဘမ်ားသည္ ေက်းရြာမွေၾကးရတတ္ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ အစ္ကို႔အား ပညာျဖင့္အသက္ေမြးရန္ မရည္ရြယ္ေပ။


ထိုေခတ္ေျမပုိင္ရွင္တို႔၏ သေဘာထားအတုိင္း သားအား လယ္ယာလုပ္ငန္းကို တတ္ကၽြမ္းေအာင္သင္ၾကားၿပီးေနာက္ တန္းတူရည္တူ
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ထားမည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘ လက္ဖြဲ႔ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လယ္ပုိင္ေျမပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကကာ
တစ္သက္ခ်မ္းသာစြာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကေစသတည္း။

ဤကား ေရွးေခတ္(ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က) ေက်းရြာေျမပုိင္ရွင္မိဘတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အစ္ကို႔အား ၁၃-၄ ႏွစ္သား


ရွင္ျပဳသင့္ေသာအရြယ္တြင္ ေလာကဓာတ္ေက်ာင္းမွ ႏုတ္သြားၿပီး သူတို႔ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ သကၤန္းဆီးေစေလသည္။ ကိုရင္ဝတ္ႏွင့္

PDF ဘီလူး Page 30


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

တစ္ႏွစ္တစ္ဝါေလာက္ ေနၿပီးေသာအခါ၌ကား အစ္ကိုသည္ သူ႔ဘဝ၏ တကယ့္ အသက္ေမြးပညာျဖစ္ေသာ လယ္ကြင္းက တကၠသိုလ္တြင္


ေမြးသဖခင္ဆရာႀကီး၏လက္ေအာက္မွာ သင္ၾကားရေလသည္။

အသက္ ၂၀ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ၌ကား အစ္ကိုသည္ လယ္ကြင္းတကၠသိုလ္မွာ ပညာကုန္တတ္ေျမာက္ေလၿပီ။ လယ္တစ္ထြန္တံုး၊


ႏြားတစ္ရွဥ္းလုပ္ကို ေကာင္းေကာင္းႏုိင္ၿပီဟူေသာ ေအာင္လက္မွတ္ကိုလည္း ရေလၿပီ။

အစ္ကို႔ဘဝ၌ တတ္အပ္ေသာပညာႏွင့္ ခြန္အားဗလျပည့္စံုပါေခ်ၿပီ။ ေလာကတံတြာ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ျပန္ပြားစည္ပင္စိမ့္ေသာငွာ


အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့သည္။

ယင္းအလုပ္သည္ အစ္ကို႔တာဝန္မဟုတ္ေခ်။ ‘မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေဝႏွီးရင္း၊


ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္၊ ဝတ္ငါးအင္၊ ဖခင္မယ္တို႔တာ’ ဆိုသည္ႏွင့္အညီ မိဘတို႔၏ဝတၱရားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစ္ကိုသည္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္မွစ၍ ၅ ႏွစ္ ၅ မုိးမွ် မိဘကိုလုပ္ေကၽြးၿပီးသည့္ေနာက္ ‘အိမ္ေထာင္ခ်ေတာ့မည္’ ဟူေသာ


သတင္းေပၚထြက္လာခဲ့ေလ၏။ အရပ္ရပ္အရြာရြာရွိ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ထံလည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတို႔သမီးကို ရွာၾကပါဟူေသာ
အေၾကာင္းစကားမ်ား ေရာက္လာ၏။

ကုကၠိဳကုန္းရြာက ဦးဖိုးသက္ ေဒၚျမရြက္တို႔၏သား ေမာင္ေအာင္ခုိင္၊ မိဘက ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာသည္။ သူ႔သားကို လယ္ဘယ္ႏွဧက


လက္ဖြဲ႔မည္ဆုိေသာ ေၾကညာခ်က္လည္း ဒါမ်ိဳးဘက္ ဝါသနာပါေသာ ေအာင္သြယ္ေက်ာ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလသည္။ ထိုအခါ အခ်ိန္တန္
အရြယ္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာ သမီးရွင္မ်ားဘက္ကလည္း ဒီလူငယ္႐ုပ္ရည္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ မိဘမ်ိဳး႐ုိး စသည္တို႔ကို
ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းၾကကုန္၏။

အစ္ကို႔ဘက္မွ ႐ုပ္ရည္ ရည္မြန္သန္႔ျပန္႔သည္၊ အေလာင္းအကစား အေသာက္အစားမရွိ။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းသည္။


ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအဝန္းေတာင့္ မေတာင့္၊ ေျဖာင့္ မေျဖာင့္ ဒါကို ေဆြႏွင့္မ်ိဳးႏွင့္ခ်ီ၍ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ စံုစမ္းၾကသည္။ ဤသံုးခ်က္
ဘက္ညီေလာက္မွ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ခ်ဥ္းကပ္စကား ကမ္းလွမ္းၾကည့္ၾကသည္။

သို႔ကမ္းလွမ္းတုိင္းလည္း မျဖစ္ေျမာက္တတ္ၾကေသး၊ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ေစ်းေခၚေစ်းကုိင္ၾကသည္လည္း ရွိၾကေသး၏။ ေနာက္ဆံုး၌


ဟိုဘက္သည္ဘက္ ‘အိမ္ပါ’ ကေလးႏွင့္ပင္ ကြဲလြဲသြားသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္၏။ အမ်ားအားျဖင့္ သားရွင္၊ သမီးရွင္တို႔သည္ ကိုယ့္ေခၽြးမ၊
ကိုယ့္သမက္ကို အိမ္ပါေခၚခ်င္ၾကသည္သာ ျဖစ္ကုန္၏။

စင္စစ္ သတို႔သားႏွင့္ သတုိ႔သမီးသာ သက္ဆံုးတုိင္ေပါင္းၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္သူမ်ားက မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ကုန္၏။


ပထမ သူတို႔သေဘာက်ပါမွ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေတြ႔ခြင့္၊ ၾကည့္ခြင့္ ရၾကသည္။ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္မ်ားလည္း
႐ုပ္ရည္႐ူပကာရသာမကဘဲ ဆင္၊ ျမင္း၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ေဗြဆိုး၊ ေဗြေကာင္းေရြးဘိသို႔ လူမ်ားလည္း ထိုသို႔ေရြးရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိၾကကုန္ေသး၏။
သြားက်ဲေရယို၊ သြားလပ္က်ိဳး၊ မ်က္ရည္ခံမွဲ႔တဲ့ စသည္မ်ား၊ ယခုေခတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားမလည္ၾကပါကုန္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ၾကသည္က
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာေလာက္သာ ၾကည့္တတ္ၾကသည္။ ေတာင့္တယ္၊ ေျဖာင့္တယ္၊ အယ္တယ္ဆို
ႀကိဳက္ၿပီ။

ေရွးေခတ္လူႀကီးမ်ားက မိန္းမတင္ပါးဆံုႀကီးလြန္းသည္ကို မခ်ီးမြမ္းၾကကုန္။ ‘မိန္းမဖင္ေလး တံုးဆြႀကီးေအ့၊ ကေလးသာ


မ်ားမ်ားေမြးတတ္တယ္၊ ပ်င္းတတ္ ဖ်င္းတတ္တယ္’ဟု မွတ္ခ်က္ခ်၏။ သိပ္ၿပီး ေကာ့ေကာ့ပ်ံပ်ံ ေနျပန္လွ်င္လည္း ‘ေကာင္မက ေကာ့ကလန္
ဆတ္ေဟ့၊ ပ်ံတတ္ နံ႔တတ္တယ္’ ဟု ဆိုၾကျပန္၏။

ယင္းသို႔ အျပစ္အနာအဆာမ်ားအျပင္လည္း ‘အင္းဝ၊ ရာဇာ၊ ဓမၼာ၊ ေသာက’ ‘ေအာင္ပ၊ ကုလား၊ ေဆြသား၊ ေတာ္ရင္း၊ မိတ္ဖက္ျခင္း’
ဟူေသာ လကၤာမ်ားျဖင့္ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔ ေန႔နံမ်ားကို ေရြးၾကျပန္ကုန္ေသး၏။ အခ်ိဳ႕မွာ အားလံုးသင့္ေလ်ာ္ေနေသာ္လည္း
ဤေန႔နံမတည့္မႈေလးေၾကာင့္ပင္ မထိမ္းျမားရသည္မ်ားလည္း ရွိ၏။ ‘အိမ္ေထာင္ဘက္ ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ရည္စုတ္ထုိး’ဟူသည္ ဆုိး႐ုိးကလည္း
ရွိေနဘိသကိုး။

ယင္းသို႔လွ်င္ ေရွးထံုးေရွးနည္း၊ ေရြးထံုးေရြးနည္းအတုိင္း ေဆြမ်ိဳးတစ္သုိက္ ေအာင္သြယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အကူအညီျဖင့္ အစ္ကို႔အတြက္


ၾကင္ဘက္ေရြးခ်ယ္ ရွာေဖြလိုက္ၾကရာ ၃ ႏွစ္ ၃ မုိးေက်ာ္သည္၌ ရြာခ်င္းေန႔ဝက္ခရီးကြာေသာ သစ္ဆိမ့္ကုန္းရြာ၌ သတို႔သမီး(ယခု အစ္ကို႔ဇနီး)
မေအးယဥ္ကို ေတြ႔ၾကပါေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နဖူးစာရြာလည္ ဆိုၾကသထင့္။

ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ့္အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ရွိေနၿပီ ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ မွတ္မိေနပါၿပီ။ မေအးယဥ္သည္ ေျပာပေလာက္ေအာင္


ေခ်ာေမာလွပါသည္။ အစ္ကို႔ထက္ ႐ုပ္သာသည္ဟုဆိုပါသည္။ ပစၥည္းမွာ အစ္ကို႔ဘက္ကသာ၍ ေထၾကပါသည္။ အစ္ကိုေအာင္ခုိင္ႏွင့္
မေအးယဥ္တို႔ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းသည္၌ သူတို႔မဂၤလာမေဆာင္မီ အစ္ကိုက သူ႔ဇနီးေလာင္း အိမ္သြားလည္တုိင္း
ကၽြန္ေတာ္ပါသြားျမဲ ျဖစ္သည္။ ဪ သူတို႔ေခတ္ သူတို႔အျဖစ္ႏွယ္ ႏွစ္ဘက္မိဘေစ့စပ္ၿပီး အိမ္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ခြင့္ရွိၾကေသာ္လည္း
သူတို႔ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ထဲေတြ႔၍ စကားမေျပာၾကေသးေခ်။ ကၽြန္ေတာ္က ၾကားမွ ပုဏၰားတုိင္ ပါေနရေသး၏။ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္ ကိုေတြ၊
ေမာင္ေတြ၊ မိေတြ ေခၚဖို႔ေဝးဘိေတာင္း၊ သူတို႔နာမည္မွ မေခၚတတ္ၾကေသး။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္မွာ ေမာင္ထြန္းလင္းျဖစ္ရာ မေအးယဥ္က

PDF ဘီလူး Page 31


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အစ္ကို႔အား ‘ေမာင္ထြန္းလင္းအစ္ကို’ ဟု ေခၚ၏။ ကၽြန္ေတာ္က မေအးယဥ္အား မမယဥ္ဟုေခၚသျဖင့္ အစ္ကိုက သူ႔ဇနီးေလာင္းအား


ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕ထားၿပီး ‘မင့္မမ ယဥ္’ ဟုဆို၍ စကားေျပာ၏။ တကတဲ ကၽြန္ေတာ္မရွိ သူဘယ္လုိေျပာမယ္ မသိ။

ထုိစဥ္အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္က ကာလေပၚဝတၳဳဖတ္ျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္၍ အစ္ကို႔အား “အစ္ကိုက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာလို႔


ၾကားထဲကထားေနရတာလဲဗ်။ အစ္ကိုတို႔ႏွစ္ေယာက္ထဲေတြ႔ၿပီး ဖက္ျပဳနမ္းပါလား” ေျပာေတာ့ အစ္ကိုက ရွက္စႏုိးျဖင့္ “ဟာ… မင္းကလည္း” ဟု
ျပန္ေျပာပါသည္။

သို႔ျဖင့္ လွည္းလမ္းမ်ားေပါက္၍ စပါးေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ထိုႏွစ္ေႏြရာသီမွာ ေန႔ေကာင္းရက္သာေရြးလ်က္ သူတို႔မဂၤလာသဘင္


ဆင္ယင္က်င္းပပါသည္။

အစ္ကိုတို႔အိမ္မွာ အစ္ကို႔ကိုရွင္းျပဳတုန္းက တစ္ႀကိမ္၊ ယခု မဂၤလာေဆာင္မွာတစ္ႀကိမ္ ရွိသမွ်ေဆြမ်ိဳးအားလံုးတို႔က


ေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေက်းရြာတို႔ဓမၼတာ လွည္းေတြ လွည္းေတြနဲ႔ေပါ့။

အစ္ကိုတို႔ ကုကၠိဳကုန္းရြာႏွင့္ မမယဥ္တို႔ သစ္ဆိမ့္ကုန္းရြာမွာ ေျခက်င္ ေန႔ဝက္ခရီးျဖစ္ေလရာ လွည္းမ်ားႏွင့္ သန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္


ထေမာင္းပါမွ နံနက္မဂၤလာအခ်ိန္မီေရာက္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဂၤလာအႀကိဳေန႔ ညေနမွာ အစ္ကိုတို႔အိမ္သို႔ ေဆြမ်ိဳးအားလံုးေရာက္ေနၾကသည္။
စားတာသာ မ႑ပ္ႀကီးတစ္ခုတည္းမွာ ျဖစ္၍ အိပ္ရန္မူ အဘယ္လွ်င္ အိမ္ဆံ့မည္နည္း။ ေျခခင္းလက္ခင္းသာယာေသာ ေႏြရာသီျဖစ္၍
လွည္းမ်ားေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္မ်ားေအာက္၌လည္းေကာင္း အိပ္စက္ၾကကုန္သည္။

သန္းေခါင္ယံတြင္ အိပ္ရာမွႏုိးၾက၍ ျပင္ဆင္ၾကၿပီး နာရီျပန္တစ္ခ်က္ေလာက္မွာ တစ္ရာေက်ာ္ေသာ လွည္းတန္းရွည္ႀကီး


ထြက္ခဲ့ေလသည္။ လွည္းယာဥ္ေလးမ်ားလည္းပါ၏။ လွည္းၾကမ္းႀကီးမ်ားလည္း ပါ၏။ အေႏွးတစ္ေက်ာ့၊ အျမန္တစ္ေသာ့ျဖင့္ ဆူဆူညံညံ
ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကရာ နံနက္အ႐ုဏ္တက္ သစ္ဆိမ့္ကုန္းရြာ ညိဳညိဳအတန္းကို လွမ္းျမင္ေနရခ်ိန္တြင္ လွည္းတန္းရွည္ႀကီး တံု႔ခနဲ ရပ္သြားေလသည္။
သတို႔သမီးရြာမွ ကာလသားမ်ားက ႀကိဳးတားျခင္း။

ထံုးစံအတုိင္း သတုိ႔သားဘက္မွ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ကာလသားမ်ား ဆင္းသြားၾကသည္။ ဟိုလူေတြမွာ ေသာက္စားမူးယစ္ေနၾကလ်က္


ဓားတျပက္ ဒုတ္တျပက္ျဖင့္ သူတို႔လိုခ်င္တာမရရင္ မဂၤလာပြဲပ်က္ေအာင္ ခုတ္မယ္ထစ္မယ္ေပါ့။ သည္ဘက္က ေစ့စပ္ေသာအခါ၌
ေငြငါးရာေပးရမည္ဟု ဆို၏။

ထုိစဥ္မွာ စပါးတစ္ရာမွ တစ္ရာ့အစိတ္၊ တစ္ရာ့ငါးဆယ္ရွိေလရာ ေငြ ၅၀၀ မွာ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ပါေခ်။


မ်ားလြန္းပါသည္ဆိုေသာအခါ၌ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွာ ခ်မ္းသာေသာ ထိတ္ထိတ္ၾကဲ မဂၤလာေဆာင္တြင္ အနည္းဆံုးေတာင္းတာပါပဲဆို၏။ သို႔ျဖင့္
ေနာက္ဆံုးမွာ ၃၅၀ ႏွင့္ ေစ်းတည့္ၾကသည္။ ဤအခါ၌ သတုိ႔သားကို သူတို႔လွည္းေပၚတင္၍ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ မဂၤလာေဆာင္အိမ္ေရာက္ေအာင္
လုိက္ပို႔ၾကသည္။ သတုိ႔သားသည္ သတို႔သမီး ‘အိမ္ပါ’ အျဖစ္ႏွင့္ ဤရြာမွာေနရမည္ျဖစ္၍ ေနာင္ေရးေနာင္ရာ အားလံုးကိုလည္း တာဝန္ယူပါမည္ဟု
အႀကီးဆံုးကာလသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးက အာမခံ၏။ ယင္းလည္း တစ္ရြာတြင္ လူသစ္တစ္ေယာက္အတြက္ ထိုေခတ္က လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု
ျဖစ္ေပသည္။

ကဲ မုိးလင္းအားႀကီးအခ်ိန္ သတို႔သမီး၏ရြာထဲသို႔ သတို႔သားဘက္ကလွည္းမ်ား ေရာက္ၾကၿပီဆုိပဲ။ အေရးႀကီးေသာ လက္ရင္းလူမ်ားက


သတို႔သမီး အိမ္ေပၚတက္ၾက၊ က်န္လူမ်ားက သင့္ေလ်ာ္ရာတြင္ လွည္းမ်ားကို ျဖဳတ္ၾက၍ ကိုယ့္လွည္းေပၚမွာပင္ မဂၤလာပြဲထုိင္ရန္
ဝတ္စားျပင္ဆင္ၾကသည္။

မဂၤလာေဆာင္မွာ နံနက္ခင္းဧည့္ခံ၍ ေကၽြးမွာက ဘာတဲ့လဲ၊ ေပါင္မုန္႔ အုန္းႏို႔ဆမ္းတဲ့။

အေသာက္အစား ဝါသနာပါသူမ်ားက ေနာက္ေဖး ေကာက္႐ုိးပံုကို ႂကြၾက။ ဒီရြာက ကာလသားမ်ားက ထန္းရည္၊ အရက္၊ ၾကက္ေၾကာ္၊
အမဲေၾကာ္တို႔ႏွင့္ ဧည့္ခံလ်က္ပါပဲ။

ကဲ… မဂၤလာပြဲႀကီး စၿပီ။

ပထမဦးဆံုး သတို႔သားဘက္က မည္သည့္လယ္ ဘယ္ႏွဧကကို ဦးပုိင္နံပါတ္ႏွင့္တကြ ေၾကျငာလုိက္၏။ သတုိ႔သား၏ နာရီ၊ လက္စြပ္၊


ေရႊလက္ပတ္ႀကိဳး၊ ေရႊၾကယ္သီး၊ ခန္းဝင္ပစၥည္းတန္ဖိုးလည္း ပါရ၏။

ဒုတိယ သတို႔သမီးဘက္က ထည့္သည့္ပစၥည္း ေရႊေျခက်င္း၊ ေရႊၾကယ္သီး၊ ေရႊလက္ေကာက္၊ ေရႊဆြဲႀကိဳး၊ ေရႊဆံထုိး ဘယ္ႏွရံ


အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္သား၊ ေခတ္တန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ကအစ ထုတ္ေဖာ္၍ ႏွစ္ဘက္ စာရင္းတင္ျပရသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဘက္ေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားက ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ လက္ဖြဲ႔ၾကျခင္းမ်ား။

“စခန္းက်တဲ့ သဖန္းလွရြာ ဦးျမေမာင္-မမယ္ဟန္ သတို႔သားဘက္က လက္ဖြဲ႔ေငြ ငါးေထာင္တဲ့ခင္ဗ်ာ…”

မဂၤလာစကား ငါးေထာင္ဆိုျခင္းသည္ စင္စစ္ ၅ိ ျဖစ္၏။ သည္လိုပဲ မဂၤလာပြဲမွာ တစ္က်ပ္ကို တစ္ေထာင္ဟု ေၾကညာရ၏။ သည္လို
ေအာ္ဟစ္သူမွာ သတို႔သားဘက္က တစ္ေယာက္၊ သတို႔သမီးဘက္က တစ္ေယာက္ အသီးသီးရွိသည္။ လက္ဖြဲ႔ေၾကးစာရင္း မွတ္သူကလည္း

PDF ဘီလူး Page 32


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

တစ္ဘက္တစ္ေယာက္ရွိသည္။ ကုိယ့္ဘက္ကိုယ္ ေအာ္ၾကမွတ္ၾကရသည္။ ယင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးမဟုတ္၊ ယခင္ကႏွင့္


ေနာင္အသြားအျပန္အတြက္ ေဆြမ်ိဳးဝတၱရား ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ဤမဂၤလာပြဲမွာ အစ္ကို႔ဘက္က လက္ဖြဲ႔ေၾကးခ်ည္း ၁၈၀၀ိ ေက်ာ္ရ၍ ေတာ္ေတာ္ေလးမူးေနၿပီျဖစ္ေသာ ဦးေလးဖုိးသီးက…

“ကြာ… တို႔ဘက္က ႏွစ္ေထာင္ေတာ့ ျပည့္ရမယ္ေပါ့၊ ငါက ၅၀ိ တုိးမယ္”ဟု စၿပီး ဘယ္သူဘယ္ဝါက တစ္ဆယ္တိုး ႏွစ္ဆယ္တိုး
ဆိုျခင္းျဖင့္ ေငြ ၂၀၀၀ိ(ႏွစ္ေထာင္တိတိ) ျပည့္သြား၏။ မိန္းကေလးဘက္က စုစုေပါင္းမွ ၁၂၀၀ိ မွ်သာရသျဖင့္ ေယာက္်ားေလးဘက္က
မ်ားစြာသာေနေလ၏။ ယင္းသည္ပင္ ေဆြမ်ိဳးအင္အား ေတာင့္တင္းျခင္းဟု ဂုဏ္ယူသည္။

ဤသို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ေသာ အစ္ကိုတို႔လင္မယားမွာ ယခု သူ႔သားေမာင္စိန္လိႈင္က မိဘအသိမေပးဘဲ


႐ံုးတက္လက္ထပ္လိုက္သည္ဆိုေတာ့ မည္သို႔ ခံစားၾကရမည္နည္း။

အစ္ကိုသည္ သူ႔လက္ထဲမွ သူ႔သားမဂၤလာေဆာင္ ေၾကာ္ျငာပါေသာ သတင္းစာရြက္ကို ၾကည့္လ်က္…

“ဒီထဲမွာက ငါ့နာမည္ေရာ၊ မေအ့နာမည္ေရာ၊ မင္းနာမည္ တရားသူႀကီးဦးထြန္းလင္း တူ ဆိုတာေရာပါလို႔ ငါ့သားစိန္လိႈင္လို႔


ယုံရတာေဟ့…”

ဤတြင္ မမယဥ္က…

“ေနပါဦး ေမာင္ထြန္းလင္းရဲ႕၊ မိန္းကေလးက မင္းသေဘာက်ေလာက္ေအာင္ ေတာ္ရဲ႕လား”

“ဪ… မမယဥ္ရယ္… ကၽြန္ေတာ့္သေဘာ မပါရပါဘူး ဆုိေနမွပဲ။ ခုကာလ ၿမိဳ႕ေပၚကဟာေလးေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ႀကိဳက္


သူတို႔ဟာ သူတို႔သေဘာနဲ႔ ယူလိုက္ၾကတာဗ်”

“အခု သင္းတို႔လင္မယား ဘယ္မွာေနသလဲ”

“ဟဲ.. ဟဲ.. မမယဥ္က သူ႔ေခၽြးမ ၾကည့္ခ်င္လွၿပီထင္ရဲ႕”

“မၾကည့္ခ်င္ ျမင္ခ်င္လ်က္သား ဆိုသလိုေပါ့ဟယ္”

“မမယဥ္က သိပ္သေဘာမက်ဘူးထင္ပါရဲ႕။ ေမာင္စိန္လိႈင္ကို ေပးစားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာမ်ား ဟိုမွာရွိေနလို႔လား”

“ရွိတာေပါ့ဟယ္၊ ရွိတာေပါ့”

“ဒါျဖင့္ အဆင္သင့္ပါပဲဗ်ာ” ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္သည္ ထုိင္ရာမွထ၍ သိမ္းဆည္းထားေသာ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို ယူခဲ့ၿပီး


“ကိုျမေမာင္တို႔က ဒီသတင္းေတာ့ မေတြ႔ဘူးထင္တယ္၊ ေအးေလ… အစ္ကိုတို႔နာမည္ေတြလည္း မပါေတာ့ သူ မဖတ္မိဘူးထင္ရဲ႕”ဟုေျပာရင္း
ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲက သတင္းစာကိုျဖန္႔ၿပီး တစ္ေနရာလက္ေထာက္ၿပီး ျပလိုက္ရာ သူတို႔လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ မ်က္လံုးမ်ားျပဴးၾကကာ
“ဟယ္…” ခနဲ ျဖစ္သြားၾကကုန္သည္။

သတင္းမွာ…

ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္စိန္လိႈင္ႏွင့္ ေမရီသက္တို႔သည္ ယေန႔မွစ၍ လင္မယားအျဖစ္မွ ျပတ္စဲပါေၾကာင္း။

အစ္ကိုက “ဟင္.. ဘယ့္ႏွယ္ဟာေတြပါလိမ့္ဟယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ခ်၍ မမယဥ္မ်က္ႏွာတြင္မူ အံ့ဩရာမွ ျပံဳးေရာင္သမ္းသြားရာ


ကၽြန္ေတာ္က ေျပာလုိက္သည္။

“ေမာင္စိန္လိႈင္ မိန္းမယူတာလည္း ဖုိးထြား ႏြားဝယ္သလိုပါပဲ မမယဥ္ရဲ႕…”

ဤျခံေျမ

ဤျခံေျမ၏ အႏွစ္ေလးဆယ္ ျဖစ္ေရးႂကြယ္ခဲ့သည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ေသာ္လည္း လြမ္းသ႐ုပ္ေတာ့ ေပၚလာ၏။ ကၽြန္ေတာ္ စသိသည္မွာ


ဘုိးေတာင္႐ုိး၊ ဘြားေရႊအိမ္ မည္ေသာ အဘိုးအို အဘြားအိုလင္မယား အိမ္ငယ္ကေလး ေဆာက္လုပ္၍ ေနထုိင္ၾက၏။
ဤအဘိုးအဘြားလင္မယားမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္ၾက၍ သူတို႔ျခံပုိင္မဟုတ္ေပ။ ျခံပိုင္ရွင္ ေဒၚထြားက သူတို႔အား ျခံေစာင့္အျဖစ္ႏွင့္
ေနေစျခင္းျဖစ္သည္။

ဤျခံေျမသည္ ေပ ၁၀၉ x ၁၂၀ မွ် က်ယ္ေလရာ ဘိုးေတာင္႐ုိးတိ႔၏


ု သံုးပင္အိမ္ကေလးသည္ အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာႏွင့္မွ
ေပအစိတ္သံုးဆယ္မွ် ေနရာယူေသာေၾကာင့္ က်န္ေသာေျမကြက္လပ္သည္ ျခံရွင္၏ ရာသီလိုက္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရာျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ေၾကာင့္
ျခံရွင္အဖို႔ ျခံေစာင့္ရသည္။ ဘုိးေတာင္႐ိုးတို႔အဖို႔ ေသတစ္ပန္သက္တစ္ဆံုး ေနဖို႔ရသည္။

ဘိုးေတာင္႐ုိးတို႔လင္မယားတြင္ သားသမီးမ်ားမထြန္းကားခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေက်ာေထာက္ေနာက္ကူ မရွိခဲ့ရွာဘဲ


တစ္သက္လံုးပင္ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ လုပ္ကုိင္စားေသာက္သြားၾကရသည္။

PDF ဘီလူး Page 33


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေသာအရြယ္တြင္ ဘြားေရႊအိက ဆန္ခါတင္မုန္႔ ေရာင္းသည္။ ဆန္ခါတင္မုန္႔ဆိုသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ်ေျပာရလွ်င္


ဆန္မႈန္႔ကို ထန္းလ်က္အရည္က်ိဳႏွင့္ ေဖာက္ကာ ဆန္ခါႀကီးေပၚတြင္ အျပားႀကီးတင္၍ မုိးျဗဲဒယ္ႀကီးႀကီးေအာက္ခံႏွင့္ ေပါင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဓားျဖင့္
အတံုးအတုံး လွီးၿပီးေရာင္းသည္။ ယခုေခတ္ ဘိန္းမုန္႔ႏွင့္တူေလမည္ေလာ မေျပာတတ္။

ဘုိးေတာင္႐ုိးက ျခံႀကိဳျခံၾကား၊ လယ္ႀကိဳလယ္ၾကားမွ ထန္းပင္ေပါက္ကေလးေတြ၏ ထန္းလက္ငယ္ငယ္ကေလးေတြ ရွာေဖြခုတ္ကာ


ထုိထန္းလ်က္ေလွ်ာ္ ႏုႏုကေလးေတြကို ႏြားနဖားႀကိဳးက်စ္၍ ေရာင္းသည္။ သူတို႔လင္မယားသည္ ယင္းသို႔လွ်င္ ျမန္မာျပည္၌
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖင့္ ဥပုသ္ရက္ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ျဖင့္ ေနထုိင္စားေသာက္ သြားခဲ့ၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္ သူတုိ႔ကို စတင္ အမွတ္သညာထားတတ္ေသာ အရြယ္မွာ သူတို႔သည္ အဘိုးအိုအဘြားအိုမ်ား ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္


ေဆြမ်ိဳးေတာ္သည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းသြားတတ္ေသာ အရြယ္မွာ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း ဘြားေရႊအိက ဆန္ခါတင္မုန္႔
တစ္တံုးတစ္တံုး ဆီး၍ေပးပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ ယေန႔တုိင္မေမ့ႏုိင္သည့္ အစားတစ္လုပ္ကား အမဲသားတစ္တံုးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႔သ၌ ကၽြန္ေတာ္


သူတို႔အိမ္သြားလည္စဥ္မွာ အဘိုးအဘြား ထမင္းစားေနခုိက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား ထမင္းစားရန္ ေခၚရာ ကၽြန္ေတာ္က ထမင္းစားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ဘာဟင္းခ်က္သလဲ၊ ဟင္းေတာ့ စားခ်င္ပါသည္ဆိုသျဖင့္ သူတို႔ဟင္းပန္းကန္ထဲမွ အမဲသားတစ္တံုးကို ခပ္၍ ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္
တစ္ကိုက္စားလုိက္ေသာ္ ေခြး မီးခဲဝါးမိသလို တ႐ွဴး႐ွဴး တရွားရွား ျဖစ္ရပါေတာ့သည္။ အေၾကာင္းကား င႐ုတ္သီးစပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ဒီအဘိုးအဘြားဟင္းက င႐ုတ္သီးအမ်ားႀကီးခတ္လို႔မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္က င႐ုတ္သီးအစပ္ မစားတတ္၍ျဖစ္ပါသည္။


ကၽြန္ေတာ့္အေမသည္ ၾကက္သား ဝက္သား တစ္ပိႆာေလာက္ခ်က္၍မွ င႐ုတ္သီးႏွစ္ေတာင့္ သံုးေတာင့္ေလာက္ကို အေစ့ထုတ္ၿပီး ၾကက္သြန္ႏွင့္
ေထာင္းထည့္တတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါကို အမွတ္မဲ့ျပဳလုိက္မိေသာ အဘြားသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား သနားကာ “အင္း… ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ ငါ့ေျမးရယ္၊
ေရာ့… ေရာ့ ေရငံုၿပီး ပလုတ္က်င္းလုိက”္ ဆို၍ ေရတစ္ခြက္ ခပ္ေပးပါသည္။ ႏုိ႔ၿပီး အမဲသားတစ္တံုးကို ေရေဆးၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေပးပါသည္။

ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေနာက္ပါသည္။

“ငါ့ေျမး ေယာကၡမအိမ္ေရာက္မွ ခက္မယ္ကြယ္”

“ဘာေၾကာင့္လဲ အဘုိးရ…”

“မင္း.. ဒီလိုဟင္းတံုးမ်ိဳးကို ေရေဆးၿပီးမွ စားေနရမွာေပါ့…”

“ေအာင္မယ္ အဘုိးရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္လိုပဲ င႐ုတ္သီးစပ္စပ္ မစားတဲအ


့ ိမ္က မိန္းမကိုမွ ယူမွာေပါ့ဗ်…”

ယင္း၌ အဘုိးသည္ ပါးခ်ိဳင့္ခ်ိဳင့္၊ သြားက်ဲပဲ့ပဲ့ႏွင့္ သေဘာက်ရယ္ေမာခဲ့သည္ကို မွတ္မိပါေသးသည္။ဤအဘုိးႏွင့္အဘြားအုိ


တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သိပ္မျခားဘဲ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ေသဆံုးကြယ္ေပ်ာက္ၾကေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္အသက္မွာ ၈ ႏွစ္ ၉ ႏွစ္မွ်သာ။
အဘြားႀကီးက ပထမေသဆံုးသြားသည္ဟု ထင္ပါသည္။

ငယ္လင္ငယ္မယား အသက္ ၇၀ ေက်ာ္မွ် ေပါင္းသင္းေနထုိင္သြားခဲ့ၾကေသာ ဤအဘုိးအို အဘြားအိုလင္မယားအား ရြာထဲေျပာစမွတ္


စကားက်န္ခဲ့သည္မွာ…

“သူတို႔လင္မယား တစ္ခါမွ ရန္မျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး…” တဲ့။

ဤအဘိုးအိုႏွင့္ အဘြားအို၏ အိမ္ကေလးသည္ တစ္မုိးႏွင့္တစ္ေဆာင္းမွ် လူသူကင္းမဲ့စြာ ယိမ္းယုိင္ပ်က္စီးေနၿပီးမွ


ထိုအိမ္ကေလးကိုဖ်က္၍ အိမ္သစ္ေဆာက္ကာ ဤျခံေျမသို႔ (ကၽြန္ေတာ္သိသမွ်) ဒုတိယ ေရာက္လာသူမွာ ငေက်ာ္၊ မယ္ျမေခၚ
အိမ္ေထာင္စုျဖစ္ေခ်သည္။

ယင္းအဘုိး အဘြားလင္မယားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္။ သူတို႔မွာ သားသမီးေတြ သိပ္မ်ားသည္။ ႏို႔ၿပီး လင္မယားလည္း ခဏခဏ


ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔လင္မယားသည္ အရပ္၌ ထူးျခားသည္မွာ လင္ကပုသေလာက္ မယားက အရပ္ျမင့္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလူ၏နာမည္မွာ သူ႔မိဘမ်ားမွည့္စဥ္ ‘ေမာင္ေက်ာ္’ဟု ျဖစ္တန္ရာေသာ္လည္း ‘ငေက်ာ္၊ ငေက်ာ္’ဟု အေခၚခံရသည္ကို


ေထာက္ခ်င့္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ထက္မ်ားစြာႀကီး၍ ကိုေက်ာ္ဟု
ေခၚခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခု ကိုေက်ာ္ဟု ေရးရပါမည္။

ေအာင္မယ္… ကိုေက်ာ္သည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတုန္းက ေက်းရြာေဒသတြင္ အေတာ္ပင္ ေရပန္းစားခဲ့ဖူးသည္တဲ့။ သူသည္


အရပ္ပုသေလာက္ ဒုန္းေျပးေကာင္းသူလည္းျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အရြယ္ႏွင့္ မမီလိုက္ေသာ ေရွးေခတ္ေရွးအခါမ်ားတြင္ ထိုေက်းရြာမ်ားမွာ
ဒုန္းေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား အေလာင္းအစားႏွင့္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္တဲ့။ ထိုစဥ္အခါမွာ ကိုေက်ာ္က အႏုိင္မ်ားခဲ့သည္တဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကးရတတ္တို႔၏
ေျမႇာက္စားျခင္းကိခ
ု ံရ၍ ေငြစလည္း ရႊင္ခဲ့သည္တဲ့။

PDF ဘီလူး Page 34


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ္ သိရေသာအခ်ိန္၌ကား ဒုန္းေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း မရွိေတာ့၍ ကိုေက်ာ္သည္ သူမ်ားအိမ္က သူရင္းငွားသာတည္း။ သားသမီး


လူမမယ္ေတြကမ်ား၍ ဆင္းရဲလိုက္သည္ကား ေျပာဖြယ္မရွိပါ။ စပါးေပးေတြ၊ တင္းတိုးေတြ၊ ကုန္စံုဆုိင္ကေႂကြးေတြမွာ ဝလခ်ီးလည္ေနသည္။
ဘယ္ေတာ့မွ ေက်သည္၊ ျပတ္သည္မရွိခဲ့။ ေႂကြးေဟာင္မဆံုးခင္ ေႂကြးသစ္က ထပ္၍ ထပ္၍သာ ေလာင္းေနခဲ့သည္။ ကိုေက်ာ္သည္
သေဘာသကာယေကာင္း၍ သူမ်ားခုိင္းသမွ် ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာ လုပ္ေပးတတ္၍သာ သူတို႔အိမ္သားမ်ား မငတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုေက်ာ္သည္ လံုးဝ ပ်င္းရိတတ္သူမဟုတ္ေခ်။ အလုပ္ႏွင့္ လက္ႏွင့္ မျပတ္ေအာင္ လုပ္သူျဖစ္သည္။ သူမ်ားအိမ္မွာ သူရင္းငွားအျဖစ္ႏွင့္


မုိးတြင္း လယ္လုပ္ၿပီးေသာ္ ထန္းရည္ကေလး တက္လိုက္ေသးသည္။ ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္ စပါးေပၚခါနီး၌ မုန္႔ဟင္းခါးလုပ္၍ ေရာင္းလုိက္ေသးသည္။
ၿမိဳ႕မွာလို မုန္႔ကို ဖိုကဝယ္၍ ဟင္းသာခ်က္႐ံုမဟုတ္။ ကုိယ္တုိင္ဆန္ပုပ္စိမ္၊ အမႈန႔ေ
္ ထာင္းၿပီး ညႇစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ မုန္႔လုပ္ဆန္ႏွင့္ ဟင္းဖိုးရေအာင္ကား အေႂကြးယူရျခင္းႏွင့္ ေခ်းရျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္ေတာကအျပန္ ေမာေမာႏွင့္


လာစားၾကသူမ်ားကလည္း အမ်ားအားျဖင့္ ပိုက္ဆံႏွင့္မဟုတ္ၾက။ စပါးေပၚေတာ့မွ စပါးကို ေပးၾကမည္။

ထည့္စမ္းေဟ့.. တစ္ပန္းကန္၊ ထည့္ဦးေဟ့… ေနာက္တစ္ပန္းကန္ႏွင့္ ေတာထမင္းစား ပန္းႀကီးေတြအေမာက္ တစ္ေယာက္ကို


သံုးေလးငါးပန္းကန္ စားၾကသည္မွာ အားရစရာ ေကာင္းလွသည္။ ပိုက္ဆံလက္ငင္းေပးဆိုလွ်င္ သူတို႔တစ္ေတြ ဤမွ် စားၾကမည္မဟုတ္၊
လယ္သမားကို စပါးေပၚေပးဆိုလွ်င္ကား ဆင္ေတာင္ အေႂကြးဝယ္လိုၾကသည္ကို သတိျပဳရာသည္။ ဤမုန္႔ဟင္းခါးစားပြဲကို စဥ္းစားမည္ဆိုပါက
စပါးဖုိးကို ေခါက္ခ်ိဳးထားရမည္ျဖစ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ တစ္ထုိင္တည္းမွာပင္ စပါးတစ္ခြဲ တစ္တင္းကို စားပစ္ေနသည့္အဓိပၸါယ္ေပၚေပသည္။

ယင္းသို႔လွ်င္ ကိုေက်ာ္တို႔သည္ ေဆာင္းခါသမယ စပါးေပၚခါနီးမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃-၄ ႀကိမ္မွ် မုန္႔ဟင္းခါးလုပ္၍ ေရာင္းခ်တတ္သည္။


လင္က မုန္႔ညႇစ္၊ မယားက ဟင္းခ်က္၊ က်က္ပေဟ့ဆိုပါက တစ္အိမ္မွတစ္ဆင့္ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ႏင
ွ ့္ အရပ္ထဲကို ေၾကညာလုိက္ေလသည္။

အခ်ိန္မွာ ညေနခင္းကေလး ျဖစ္ေလသည္။ ဤတြင္ ညစာကို ငါးပိေရႏွင့္တို႔စရာသာျဖစ္ေၾကာင္း အတတ္သိေနၾကေသာ


ကိုေရႊလယ္သူလယ္သားတို႔သည္ အေျပးအလႊားလာေရာက္ကာ တဝတျပဲ အေႂကြးစားေသာက္ပါေလေတာ့သည္။

ယင္းကား ကိုေက်ာ္တို႔၏ ပြေပါက္ပင္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူတို႔၏ ေႂကြးဝလခ်ီး လည္ေနသည္ကား ဘယ္ေတာ့မွ ကိစၥမၿပီးေခ်။


အေၾကာင္းမွာ ေက်းရြာက အေႂကြးမည္သည္ စပါးေပးတင္းတုိးေတြ ျဖစ္ေခ်သည္။ ဤအထဲ၌ ကိုေက်ာ့္အိမ္မွာ ကေလးေတြ
တစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္လို တုိးေနသည္။ ဤလိုဆင္းရဲသားမွ် လင္ကုိယ္မယား တက္ညီလက္ညီ လုပ္ႏုိင္မွ တန္႐ံုစားရသည္ကို ကိုေက်ာ့္ဇနီး
မယ္ျမက ကေလးေတြ တႁပြတ္ႁပြတ္ ေမြးေလေတာ့ သူ႔လုပ္အားသည္ ႏွစ္စဥ္လုိ ပဋိသေႏၶရင့္ခ်ိန္၊ မီးဖြားခ်ိန္၊ ေသြးႏုခ်ိန္တို႔မွာ ပ်က္ကြက္ရသည္

သူ ပ်က္ကြက္သေလာက္ စားမည့္ပါးစပ္ေပါက္ေတြက တုိးလာသည္။ ဒီေတာ့ ဒီအိမ္ေထာင္ မဆင္းရဲခံႏုိင္ေရာ့လား။ ဒါႏွင့္ ကိုေက်ာ္သည္


တစ္ႏွစ္ေသာအခါဝယ္ အပြၾကံေသာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို လုပ္ေလသည္။ အရက္ခ်က္ျခင္း။ အရက္ခ်က္ျခင္းသည္ တစ္က်ပ္ဖိုးရင္းလွ်င္
ငါးက်ပ္ဖိုးရ၍ ေလးက်ပ္ျမတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေပတည္း။ စြန္႔စားခန္းေတာ့ ျဖစ္သည္။ မိမိ ဤလုပ္ငန္း လုပ္မွန္း သိသူတို႔အား ‘သြားတိ’ု႔ မွာစုိး၍
သင့္ျမတ္ေအာင္ ေခ်ာ့ေမာ့ေပါင္းသင္းရသည္။ သို႔ေသာ္ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးသည္ တစ္ေကြ႔ မေတြ႔၊ တစ္ေကြ႔ေတာ့ ေတြ႔တတ္ေပရာ
တစ္ေန႔သ၌ ‘ငေက်ာ္ ခ်က္ေနတုန္း ညႀကီးမင္းႀကီးမွာ ယစ္မ်ိဳးဘက္ကလာဖမ္းတာ အရက္ေတြေရာ ေပါင္းအုိးေတြေရာ မိသြားပတဲ့ေဟ့…’ ဟု
ၾကားရသည္။ ထိုမွတၿပီး ကိုေက်ာ္ ေထာင္ တစ္လက်သြားသည္။

ကိုေက်ာ္ ေထာင္ကလြတ္လာေသာအခါ၌ သူမရွိမီ သူ႔အိမ္သားမ်ား အေႂကြးစားထားၾကသည္ကို ဘာႏွင့္ ျမန္ျမန္ဆပ္ပါမည္နည္း။


ကိုေက်ာ္သည္ အရိပ္အျခည္ၾကည့္၍ ေခတၱမွ်သာ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီးေနာက္ ျမက္ျမက္ေတြ႔ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ အရက္ခ်က္လုပ္ငန္းကိုပဲ ျပန္ကိုင္ေလသည္။

လယ္လုပ္ခ်ိန္မွာ လယ္လုပ္မပ်က္ေပ။ မုန္႔ဟင္းခါးလုပ္ခ်ိန္မွာ မုန္႔လုပ္မပ်က္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါတုိင္းႏွစ္မ်ားထက္


ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ်ၾကာသည္၌ အရက္အဖမ္းခံရျပန္၍ ကိုေက်ာ္ ေထာင္ထဲေရာက္သြားျပန္ေခ်သည္။
ဤဒုတိယအခ်ိန္၌ကား ႏွစ္ဆတုိး၍ ႏွစ္လေထာင္က်ေလသည္။

ထို႔ေနာက္၌ကား ကိုေက်ာ္သည္ ေထာင္ကုိ ျခင္ေထာင္ဟု ေအာက္ေမ့သြားေခ်ၿပီ။ ေထာင္မက်မီ၌ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ စားသံုးရေသာ


အရက္ခ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လည္လွ်င္လည္သလို ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ေထာင္ကလြတ္လုိက္၊ ျပန္က်လိုက္ျဖင့္ သူ႔ဘဝကို
ဖန္တီးေနေပေတာ့သည္။ သူသည္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ေလရာ အရက္ခ်က္ျခင္း၊ ေထာင္က်ျခင္းသည္ ဒုစ႐ုိက္မႈမွန္း သိေပသည္။ သို႔ေသာ္
သူ႔အိမ္ေထာင္၏ ဝမ္းေရးက ခက္လွသည္။ သူ႔စိတ္ထဲ၌ ငါ့သားမ်ား လူလားေျမာက္ခဲ့ေသာ္ အားကိုးေဖာ္ရကာ ေကာင္းေၾကာင္းေကာင္းရာျဖင့္သာ
အသက္ေမြးႏုိင္ရာ၏ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေပသည္။ သူ၏ အႀကီးဆံုးႏွစ္ေယာက္ေသာ ရင္ေသြးမွာလည္း သားမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။

သို႔ရာတြင္ သူ၏သားႀကီး ဩရသမ်ား ထြန္တံုးထြန္တံ ႏုိင္စျပဳေသာအခါ၌ ကိုေက်ာ္ဝမ္းေျမာက္စ ရွိေသးသည္။ ျမက္ရိတ္ရာမွာ ကိုေက်ာ္


ပိုးထိၿပီး ဆံုးရွာေလသည္။ သူ႔ဘဝသည္ ဒုကၡတြင္းသက္သက္။

ကိုေက်ာ္ေသဆံုးၿပီးေနာက္ သူ႔အိမ္ေထာင္သည္ ဤျခံေျမတြင္ တစ္ႏွစ္မွ် ဆက္လက္တည္ရွိေနေပေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဤျခံေျမပုိင္ရွင္


အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္၌ ေနထုိင္သူတို႔လည္း ေျပာင္းရေပေတာ့သည္။

ဤျခံေျမ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရသည္မွာ တစ္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်၍မဟုတ္ဘဲ မူလဤျခံေျမပုိင္ရွင္ ေဒၚထြားေသဆံုးသည္၌


သားျဖစ္သူ အေမြရသည္။ ဤသားက သူ၏ေရာင္းရင္း အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြကို ထားျခင္းျဖင့္ ေဒၚမယ္ျမတို႔ မုဆုိးမသားအမိေတြ

PDF ဘီလူး Page 35


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တတိယေျမာက္ ေရာက္လာသူကား ဘိန္းစားမိသားစု ျဖစ္၏။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္


သမီးတစ္ေယာက္။ သို႔ေသာ္ ဘိန္းစား ဆိုေပမင့္ သိပ္ၿပီးေတာ့ အထင္မေသးလုိက္ႏွင့္။ မူလက ဤျခံေျမတြင္ ႐ုိး႐ုိးလုပ္ကုိင္စားေသာက္သြားေသာ
ေမာင္ေက်ာ္ကို ငေက်ာ္ဟု ေခၚၾကေသာ္လည္း ဤဘိန္းစား နာမည္ရင္း ကိုဘိုတင္ကိုကား ေရႊဘိုတင္တဲ့ခင္ဗ်ာ။ အရပ္ကာလသားမ်ားက
ေခၚၾကသည္။ ေရႊဘိုသားျဖစ္၍ မဟုတ္ေခ်။ ကာလသားဆန္ျခင္း၊ အေပါင္းအသင္း ဝင္ဆံ့ျခင္း၊ ဝင္ေငြရႊင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊ တစ္လံုးဘဲြ႔တပ္၍
ေပးၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေရႊဘိုတင္အလုပ္သည္ ႏြားပြဲစားျဖစ္သည္။ ေရႊဘိုတင္သည္ ဘိန္းစားပီပီ သည္းခံျခင္းသေဘာတရား အျပည့္အစံုႏွင့္


အေျပာညက္လွေပသည္။ ႏြားပြဲစားမွ ႏြားကို ကုိယ္တုိင္ကုိင္သူ မဟုတ္ေပ။ လက္ေထာက္တပည့္အား ကုိင္ေစၿပီး သူက အေျပာကေလးႏွင့္
စားေနသူ ျဖစ္သည္။ ရြာတြင္ ႏြားေရာင္းသူသည္လည္းေကာင္း၊ ႏြားဝယ္လိုသူသည္လည္းေကာင္း သူ႔ကို အားကိုးရေပသည္။
လယ္သမားတို႔ေက်းရြာ၌ ႏြားအေရာင္းအဝယ္တို႔သည္ သီတင္းမျပတ္ရွိေနၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေသာ ႏြားပြဲစားသည္
စားသာသည္သာခ်ည္း။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ဘိန္းစားေပမင့္ ဝင္ေငြရႊင္ေတာ့ လူေတြက “သူ႔ဘိန္းဖိုး သူရွာစားတာပဲ၊ တျခားဘိန္းစားေတြလို ခုိးျခင္းဝွက္ျခင္းမရွိ” ဟု သူ႔ကို


ဖိႏွိပ္ျခင္းမျပဳၾကေပ။ ႏြားေရာင္းဝယ္မႈကိစၥ၌ သူ႔ကိုပင္ ဆရာတင္ၾကရေခ်သည္။

မိုးရာသီတြင္ လယ္လုပ္ခ်ိန္မို႔ ႏြားအေရာင္းအဝယ္ပါးေသာ္လည္း ေရႊဘိုတင္သည္ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရသည္မရွိေခ်။ သူ႔ဇနီးႏွင့္


သူ႔သမီးက ေကာက္စိုက္ျခင္း၊ ရက္ကန္းရက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ဝင္ေငြရေနေသး၏။ ထို႔ျပင္ ေရႊဘိုတင္သည္ (သူေျပာေလ့ရွိေသာ စကားအရ)
ဉာဏ္ကေလး လႊာသံုးသည္လည္း ရွိေသး၏။ ၎မွာ ရပ္ရြာအဖို႔ ေကာင္းသည္မဟုတ္ေခ်။ ရပ္ရြာ၌ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို ဘိန္းစားသင္ေပးျခင္း
ျဖစ္ေပသည္။

သူသည္ လုိင္စင္ရ ဘိန္းစားျဖစ္ေလရာ တစ္ပတ္စာ သူ ထုတ္လာေသာဘိန္းမ်ားထဲမွ ကာလသားလူငယ္မ်ားကို အလကား စၿပီး


ဘိန္း႐ွဴသင္ေပးေလသည္။ အဲ… သင္းကေလးေတြ စြဲေနၿပီဆိုေသာအခါ၌ သူ႔ထံမွာ ဘိန္းေကၽြးကၽြန္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
ဘိန္းကေလး႐ွဴရမည့္အေရး၊ မ်ိဳရမည့္အေရး သူ႔ကို ခယေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ သူသည္ သူ႔လုိင္စင္ႏွင့္ ေစ်းသက္သာစြာ ရလာခဲ့ေသာဘိန္းကို
သူ႔တပည့္ ရပ္ရြာလူငယ္ ဘိန္းစားမ်ားအား အျပင္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းျခင္းျဖင့္ သူသည္ အျမတ္ထုတ္သူ ျဖစ္လာေပေတာ့၏။

ဤျခံေျမတြင္ ေရႊဘိုတင္ေနေသာအခါ၌ ကၽြန္ေတာ္အရြယ္ေရာက္ၿပီျဖစ္၍ သူ႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းႀကီး မွတ္မိခဲ့ပါသည္။ သူသည္


ႏွစ္စဥ္ ဝက္တစ္ေကာင္ တစ္ေကာင္လည္း ေမြးေလ့ရွိသည္။ သူ႔စကားသံုးအရေျပာရေသာ္ “စုဘူးကေလးတစ္လံုးေတာ့ မျပတ္ထားရတယ္” ဟူ၏။

“လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔ကို ပိုက္ဆံတစ္ျပား ႏွစ္ျပားစုပါဆိုရင္ ခဲယဥ္းသကြ၊ ေဟာ… ဒီေကာင္ရွိေနေတာ့ ေဟာ.. သူက


တကၽြိကၽြိျမည္လုိက္ရင္ မေနသာဘူးဟ၊ ဆန္ကြဲဖြဲႏု ႏွစ္ျပားသံုးျပားဖိုး ဝယ္ၿပီး က်ိဳလိုက္ရေတာ့တာပဲ၊ ႏို႔ၿပီး ကိုယ့္အိမ္ကေရာ နံေဘးအိမ္ေတြက
ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ေတြေရာ မစားႏုိင္တာေတြ အလကားမျဖစ္ရဘူး၊ သူ႔ကုိယ္ထဲထည့္ၿပီး ဝက္သား လုပ္တာေပါ့ကြ၊ အဟား ဟား ဟား” ဟု
ရယ္ေမာ၍ ေျဖဆိုတတ္ပါသည္။

သူ႔စုဘူးကို ႏွစ္စဥ္ စပါးေပၚခ်ိန္မွ ေဖာက္တတ္ပါသည္။ လူေတြက ပ်ားဖြပ္၊ သားတိုး၊ ဝက္ေမြးျခင္းအလုပ္သည္


မေကာင္းေသာအကုသိုလ္အလုပ္ဟူ၍ အမ်ားျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ေနၾကေသာ္လည္း ေရႊဘိုတင္အား “ခင္ဗ်ား စုဘူးမေဖာက္ေသးဘူးလား၊
ေဖာက္ေတာ့ဗ်ာ” ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ ေရႊဘိုတင္က သည္လိုေတာင္းဆိုသူေတြ မ်ားလာေတာ့ သေဘာက်လွသည္ေပါ့။

ကိုယ္တုိင္ပင္ လုပ္ကိုင္သည္မဟုတ္၊ ၎၏တပည့္ငယ္သား ဘိန္းစားငယ္မ်ားကို ေမးထုိးျပလိုက္႐ံုႏွင့္ ကိစၥၿပီး၏။

ယခု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္အထိ ေရႊဘိုတင္ဘဝမွ ဘိန္းစားျဖစ္ဘိလည္း ၾကံရည္ဖန္ရည္ႏွင့္ ေငြစရႊင္ကာ


ေအးေဆးၿငိမ္သက္လွေပသည္။ သို႔ရာတြင္ လူတစ္ေယာက္၏ဘဝတစ္ခုတြင္ မုန္တုိင္းသည္ အမွတ္မထင္က်ေရာက္တတ္ေပေသးသည္။

အေၾကာင္းကား ေရ၌ကၽြမ္းက်င္သူသည္ ေရ၌ပင္ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ႔တတ္ဘိသကဲ့သို႔ ႏြားအေရာင္းအဝယ္၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာ


ေရႊဘိုတင္သည္ ႏြားအေရာင္းအဝယ္၌ ေဘးအႏၲရာယ္ ေတြ႔ရေတာ့သည္။

တစ္ခုေသာ ဗုဒၶဟူးပတ္ ႏြားပြဲထဲဝယ္ လူငယ္ကေလးႏွစ္ေယာက္သည္ ႏြားတစ္ေကာင္ကို ဦးေလး ၾကည့္ေရာင္းေပးစမ္းပါဆိုသျဖင့္ သူက


ေရာင္းေပးလုိက္သည္။ စင္စစ္ ဤႏြားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အရပ္ေခၚ “ႏြားေပါ့” (ခုိးရာပါႏြား ျဖစ္ေနသည္) ပုိင္ရွင္ေပၚလာေသာအခါ၌ ဝယ္သူအေပၚ
အမႈေရာက္လာသည္။ ေနာက္ဝယ္သူက ေရႊဘိုတင္အေပၚ လႊဲေပးလိုက္သည္။ ေရႊဘိုတင္က သူ႔အား ေရာင္းေပးပါဆိုေသာ လူငယ္မ်ားထံသို႔
ပို႔ေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ ဤလူငယ္ကေလးမ်ားမွာ မ်က္ႏွာစိမ္းျဖစ္၍ သူ ရွာမေပးႏုိင္ေတာ့။

ဤေနရာတြင္ အကုသိုလ္သည္ တစ္ခုတည္းမလာ၊ အေဖာ္ႏွင့္တြဲလာတတ္သည္ဆိုေသာစကား မွန္ျပန္သည္က ယင္းအမႈျဖစ္၍


အာမခံႏွင့္ေနရစဥ္ တစ္ေန႔သ၌ သူ႔လက္သင္ ဘိန္းစားငယ္ကေလးသည္ ဓားေျမႇာင္တစ္ေခ်ာင္းကို အေပါင္ထား၍ သူ႔ထံမွ ဘိန္းဝယ္သြားသည္။
ဤဓားေျမႇာင္သ္ည အသြား ၆ လက္မရွိသည္။ ဆင္စြယ္႐ုိး ေငြေခြးတပ္ႏွင့္ လွလည္းလွသည္၊ အဖုိးလည္းတန္သည္။

ဒါကို ေရႊဘိုတင္သည္ သေဘာက်စြာ ကိုင္တြယ္ၾကည့္ေနစဥ္ ရြာသူႀကီးသည္ ႐ုတ္တရက္ သူ႔အနီးေရာက္လာ၍ ဤဓားေျမႇာင္


ျမင္သြားေသာ္ “ဟာ… လွလိုက္တာကြာ၊ ေရႊဘိုတင္ မင္း ဘယ္ကရသလဲ၊ မွန္း ေပးစမ္း ငါ့ကို” ဆိုၿပီး ဖ်တ္ခနဲ ဆြဲယူလုိက္သည္။

PDF ဘီလူး Page 36


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေရႊဘိုတင္က အမွန္ကိုေျပာျပလိုက္ေသာအခါ၌ သူႀကီးမွာ ဤဓားေျမႇာင္ကို သိပ္သေဘာက်ေနၿပီျဖစ္၍ “ဒါျဖင့္ ဘိန္းစားေပါက္စေလး


တင္စိန္ကို ေျပာလိုက္၊ ဒီဓားေျမႇာင္ ငါသိမ္းသြားၿပီလို႔ အမႈမလုပ္ေစခ်င္၊ ငါ့ဆီလာ ေတာင္းပန္လွည့္၊ ၾကားလား” ဆိုၿပီး
သူႀကီးထြက္သြားေတာ့သည္။ ေရႊဘိုတင္ ပါးစပ္အေဟာင္းသားႏွင့္ က်န္ခဲ့ေတာ့သည္။

ဤအခ်ိန္၌ ဘိန္းစားေပါက္စကေလး ေမာင္တင္စိန္ဆသ


ို ည္မွာ အသက္အစိတ္ေလာက္ အင္မတန္ စိတ္ထက္သည္။
သူ႔ဓားေျမႇာင္အေၾကာင္း ၾကားရသည္၌ ေဒါသအမ်က္ ေျခာင္းေျခာင္းထြက္ေလသည္။

ေရႊဘိုတင္သည္ ဇိမ္ႏွင့္စား၍ မွိန္းေနတတ္သူျဖစ္သည္။ သူ ထမင္းစားခါနီး၌ အရက္အနည္းငယ္ ေသာက္သည္။ ထမင္းကိုၿမိန္ယွက္စြာ


စားၿပီးေနာက္ ဘိန္းကိုမ်ိဳကာ ေတာင္ဆုပ္ေလာက္ရွိေသာ ေျပာင္းဖူးဖက္ေဆးေပါ့လိပ္ႀကီး မီးညႇိလ်က္ ငုတ္တုတ္မွိန္းေလ့ရွိသည္။

ေဆးေပါ့လိပ္ကို အားရပါးရဖြာလိုက္၊ မ်က္စိကိုမွိတ္ကာ မွိန္းငုိက္လိုက္၊ သူေဆးလိပ္ဖြာစဥ္ မတ္မတ္ေနေသာ သူ႔မ်က္ႏွာသည္


ဘိန္းမွိန္းရင္း တျဖည္းျဖည္း ငိုက္ငိုက္သြားေလရာ လည္ပင္းေခါက္ခ်ိဳးျဖစ္သြားေသာအခါ၌ ဇက္ခနဲ သူ႔ေခါင္းျပန္စူျပန္ၿပီး
ေဆးလိပ္ဖြာလိုက္ျပန္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ထိုနည္းလည္းေကာင္း ျပန္ငိုက္ျပန္ေလသည္။ ယင္းသို႔လွ်င္ ဇိမ္ႏွင့္ ငုတ္တုတ္မွိန္းေနၿပီး သန္းေခါင္နီးပါးမွ
အိပ္ရာဝင္ေလ့ရွိ၏။ ထုိေန႔ည၌ ေရႊဘိုတင္သည္ အိမ္ေရွ႕ဘက္မွ ပုဏၰားကြယ္တုိင္မွီ၍ ဘိန္းငိုက္ေနသည္။ ဇနီးႏွင့္သမီးက အတြင္းခန္းထဲမွာ
ရက္ကန္းရက္ေနၾကသည္။ ည ၉ နာရီေလာက္မွ စီခနဲ ဆူဆူညံညံ ၾကားလိုက္ရသည္။

“ေဟာဒီမွာ… လာၾကပါ၊ လာၾကပါ တင္စိန္ရယ္… ကိုဘိုတင့္ခါးကို ဓားနဲ႔ခုတ္ၿပီး ထြက္ေျပးပါတယ္”

ေရႊဘိုတင္ကေတာ္၏ ေအာ္သံျဖစ္၏။ ေရႊဘိုတင္၏ဒဏ္ရာႀကီးကား နည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္၊ ခ်ိဳေစာင္းမွ နဖူးထိလုနီး


ဘိုေကခြဲထားသကဲ့သို႔ ဟက္တက္ႀကီး ကြဲေလရာ ဦးေႏွာက္မေပါက္႐ံု အေျမႇးကေလးသာ ခံေနေတာ့၏။ အသက္မေသရန္ ဆရာဝန္သည္
အေတာ္ႀကိဳးစား ကုလိုက္ရ၏။ လေပါင္းမ်ားစြာ ေဆး႐ံုမွာေနရသည္။

ေဆး႐ံုကဆင္းလာေသာအခါ သူ႔ဦးေခါင္းခြံ အကြဲဟက္တက္ႀကီးႏွစ္ဘက္မွာ က်ီးေပါင္းႀကီးတက္၍ လက္ႏွစ္လံုးေလာက္ နက္ေသာ


အေျမႇာင္းႀကီးျဖစ္ေနသည္။ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေပၚက အသားႏုမွာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္မက်က္၊ အျပင္လူနာအျဖစ္ႏွင့္ ေဆး႐ံုသို႔ေန႔စဥ္သြား၍
ေဆးထည့္ရတုန္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္၌ သူ၏ “ႏြားေပါ့” အမႈကို စစ္ေဆးရာ ေရာင္းခုိင္းသူမ်ားကို ရွာမေပးႏုိင္ေတာ့၍ ႏြားခုိးမႈႏွင့္ ေထာင္ ၉ လ
က်သြားေလသည္။

ကိုတင္စိန္ကား ေသေလာက္ေသာ ဒဏ္ရာရေအာင္ ဓားခုတ္မႈျဖင့္ ေထာင္တစ္သက္တစ္ကၽြန္း က်သြားေလသည္။

ဤေနရာ၌ ေရႊဘိုတင္အား ကံေကာင္းသူဟု ဆိုရမည္လား။ သူ႔အား ဆရာဝန္က မည္သို႔မွ် အလုပ္ၾကမ္းမခုိင္းရ၊ ႏို႔ၿပီး သူ႔ဦးေခါင္းကို
ႏွီးဖ်ာျဖင့္ပင္ ႐ုိက္ႏွက္ပုတ္ခတ္ျခင္းမျပဳရ၊ ျပဳလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းပင္ သူေသသြားႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသျဖင့္ ေရႊဘိုတင္မွာ ေထာင္ထဲ၌
အၿငိမ္းစားေနရ႐ံုမက ဗာရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ပင္ ေဆး႐ံုသို႔လာၿပီး ေဆးထည့္ေသာအမႈကို ျပဳရသည္။ (ၿမိဳ႕ငယ္ကေလး၌ ေထာင္ေဆး႐ံု၊
ေထာင္ဆရာဝန္ မရွိေခ်)

ယင္း၌ ေရႊဘိုတင္အဖို႔ ေထာင္ ၉ လက်သည္ကို ရက္နည္းသည္ဟုပင္ ဆိုခ်င္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ႔မယားေထာင္ဝင္စာ


မၾကာခဏသြားၾကည့္သည္တြင္ အျခားသူမ်ားလို ကိုယ့္လင္ေထာင္ထဲ၌ အေနရေခ်ာင္ေအာင္ အိမ္ကပိုက္ဆံမ်ား ယူသြားစရာမလိုသည့္အျပင္
သူ႔လင္ထံမွပင္ အိမ္စားဖို႔ေငြမ်ား မွန္မွန္ရလာခဲ့ေသးသည္။

ကဲ… ေရႊဘိုတင္ ေထာင္ထဲ၌ ေငြဘယ္လို ျဖစ္ေနျပန္ေလသနည္း။ အေၾကာင္းကား ဤသို႔တည္း။

ေရႊဘိုတင္ ေန႔စဥ္ေဆးသြားထည့္ရေသာ ေဆး႐ံုက ကြန္ေပါင္ဒါ(ေဆးစပ္ေပးရသူ၊ အျပင္လူနာမ်ားကို ေဆးထည့္ေပးရသူ) သည္


ေရႊဘိုတင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းဘိန္းစားပင္တည္း။ ယင္း၌ ဘိန္းစားႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး ၾကံလိုက္ၾကရာ ေရႊဘိုတင္၏ လက္ႏွစ္လံုးေလာက္နက္ေသာ
ဦးေခါင္းခြံေျမာင္းႀကီးထဲ၌ ဝါဂြမ္းေပၚက တစ္ေန႔လွ်င္ ဘိန္းတစ္က်ပ္သားမွ် ထည့္ၿပီး ပတ္တီးစည္းေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ေထာင္ထဲ၌
ဘိန္းေစ်းႀကီးလွသည္ကို အထူးေျပာစရာမလိုပါ။

ေထာင္ဗာရာကုလားသည္ ေထာင္မွထြက္လာခဲ့ၾကစဥ္ ေရႊဘတ


ို င္ေနာက္မွ ပံုစံတုတ္ႀကီးကိုကုိင္ၿပီး လိုက္လာခဲ့သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
ေဆးထည့္ခန္းသို႔ကား သူဝင္ရသည္မဟုတ္ေခ်။ အျပင္မွသာ သူေစာင့္ရ၏။ အတြင္း၌ကား ဘိန္းစားႏွစ္ေဖာ္တို႔ လုပ္ငန္းႀကီးစြာလုပ္ၾက၏။
ေထာင္ဗူးဝ၌လည္း မသကၤာသူကို မည္သည့္ေနရာ၌မဆုိ ရွာေဖြႏုိင္ေသာ္လည္း ေဆး႐ံုက ေဆးထည့္ျပန္လာေသာ ေရႊဘိုတင္၏ ဦးေခါင္းက
ပတ္တီးကိုကား ဘယ္သူေျဖ၍ ၾကည့္ဝံ့ပါအံ့နည္း။ ေထာင္ထဲ၌လည္း သူ႔ပတ္တီးကိုေျဖကာ ပါလာေသာ ဘိန္းကိုယူၿပီး ျပန္စည္းေပးသည့္လူ
အသင့္ရွိ၏။ ဤနည္းျဖင့္ ေရႊဘိုတင္သည္ ေထာင္ထဲ၌ပင္ စီးပြားျဖစ္ခဲ့ေပသတည္း။

အရြယ္ငယ္ငယ္ေလးႏွင့္ အဖက္ဆယ္မရေအာင္ ဘဝဆံုးရသူကား စိတ္ထက္ျမက္၍ လုပ္ရဲကုိင္ရဲေသာ မုိက္႐ူးရဲ ကိုတင္စိန္တည္း။


ဂ်ပန္ေခတ္က တစ္ကၽြန္းက်ေသာလူမ်ား ျပန္လြတ္လာၾကၿပီဆိုေသာ္လည္း ကိုတင္စိန္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ယခုတုိင္ ေပၚမလာေတာ့ေခ်တကား။
သူ႔ကိုေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကေသာ သူ႔မိဘဘုိးဘြားမ်ားလည္း ေသဆံုးကုန္ခဲ့ၾကပါၿပီ။ ယခုအခ်ိန္၌ကား ေရႊဘိုတင္တို႔မိသားစုအားလံုးလည္း လူ႔ျပည္၌
မရွိၾကေတာ့ပါၿပီ။

PDF ဘီလူး Page 37


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ့္အသက္မီသမွ် ဤျခံတြင္ အၾကာရွည္ဆံုး ေနထုိင္သြားၾကသူမ်ားမွာ ေရႊဘုိတင္တို႔မိသားစု ျဖစ္ေပသည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္မွသည္


လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ၊ ဖဆပလေခတ္တြင္ ဤျခံေျမရွိရာသို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေရာက္သြားေသာအခါတြင္ ေရႊဘိုတင္၏ဇနီး မရွိေတာ့ၿပီ။
ဒုတိယအေခါက္တင
ြ ္ ေရႊဘုိတင္တို႔သားအဖကို ေတြ႔ရွိေသး၏။

တတိယအေခါက္တြင္မူ ေရႊဘိုတင္ ကြယ္လြန္ရွာၿပီ။ သမီးကေလးကလည္း တစ္ဦးတည္း အိမ္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ မေနႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္


သူ႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိရာ အျခားေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္းသိရသည္။ သူတို႔ေဂဟာလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေနသျဖင့္ ဤျခံေျမတစ္ခုလံုး
ကြက္လပ္ျဖစ္ေနသည္။

စတုတၳအေခါက္ ေရာက္သြားေသာအခါ၌ကား ဤျခံေျမသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနလ်က္ ဝင္းျခံ လံုလံုျခံဳျခံဳႏွင့္ သင့္တင့္ထည္ဝါေသာ


အိမ္ႏွစ္ေဆာင္ကို ျမင္ေတြ႔ရေလသည္။ တစ္ေဆာင္က အျခားရြာမွေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္မရင္းႏွီးသည့္ သူမ်ား။ ဘုိးေတာင္႐ုိး၊
ကိုေက်ာ္၊ ေရႊဘိုတင္တို႔ အိမ္ေနရာ၌ကား ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းဆရာမေလး၏အိမ္။

သူတုိ႔သည္ ဤျခံပုိင္ရွင္ထံမွ တစ္ေယာက္တစ္ဝက္ ဝယ္ျခမ္းယူလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤျခံေျမသည္ ယခုမွ


ပုိင္ရွင္မ်ားေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္မရွိခဲ့ေသာ ကာလတုန္းက အေၾကာင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာျပႏုိင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သိခဲ့သမွ်ေတာ့
ေရႊဘိုတင္တို႔မိသားစုအထိ ျခံေစာင့္အျဖစ္ႏွင့္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကိုသာ သိကၽြမ္းခဲ့ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ရြာဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းက မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမျဖစ္၍ သူသည္ ပထမ ရြာထိပ္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနားမွာ


ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္၌ သူ႔အိမ္ ဓားျပတုိက္၊ သူ႔အား ျပန္ေပးဆြဲ၊ ႏုိ႔ၿပီး သူ႔လင္ကို အသတ္ခံရ၍ မုဆုိးမကေလးအျဖစ္ႏွင့္ ရြာလယ္ လံုလံုျခံဳျခံဳရွိရာ
လာေရာက္ခုိလႈံေနထုိင္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤျခံေျမတြင္ ကၽြန္ေတာ့အ
္ သက္ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း၊ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္အတြင္း ၄ အိမ္ေထာင္တို႔ ေနထုိင္သြားၾကေလရာ
ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထတ
ဲ ြင္ ၄ မ်ိဳးေသာပံုစံတို႔ကို ျမင္ေယာင္ႏုိင္ပါသည္။

ဘုိးေတာင္႐ုိး ဘြားေရႊအိတို႔အိမ္ငယ္မွာ အဘိုးအို အဘြားအိုအိမ္ပီပီ အိုစာေသာ အိမ္ကေလးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေရွ႕တြင္ သိပ္ၿပီး


သပ္သပ္ရပ္ရပ္မရွိ။ ဘြားေရႊအိ မုန္႔ေပါင္းေသာ ေျမက်င္းတူး မီးလင္းဖိုႀကီးႏွင့္ ဘုိးေတာင္႐ုိးထင္းေခြထားသည့္ ဝါးျမစ္ဆံုပံုကိုသာ ထင္ထင္ရွားရွား
ျမင္ေယာင္လာပါသည္။

ကိုေက်ာ္၊ ေဒၚမယ္ျမတို႔ကား ကေလးေတြမ်ားလြန္းသျဖင့္ ဘုိးေတာင္႐ုိးတို႔အိမ္ထက္ ႀကီးပါသည္။ အိမ္ေရွ႕အိမ္ေအာက္တို႔တြင္မူ


ကေလးေတြ ကစားထားေသာ ျဗဳတ္စျဗင္းေတာင္း အရာဝတၳဳေတြႏွင့္ ႐ႈပ္ပြေန၏။ ထို႔ျပင္ တစ္ရပ္ေလာက္ျမင့္ေသာ အိမ္ေအာက္မွ
ဆန္ဖြပ္ေမာင္းဆံုႏွင့္ အိမ္ေရွ႕မွာ ႀကိတ္တစ္လံုးရွိ၏။ အေၾကာင္းမွာ ေႏြရာသီတြင္ သူတုိ႔ေမာင္ႏွံသည္ အျခားသူတို႔၏ ဝမ္းစာစပါးကို ႀကိတ္ထုိး
ဆန္ဖြပ္အလုပ္လည္း ငွားလုပ္ေပးရေသး၏။ ထိုေခတ္၌ ဝမ္းစာစပါး ႀကိတ္စက္ကေလးေတြ မေပၚေသးေခ်။

ဤျခံေျမတြင္ ေသသပ္သန္႔ရွင္းဆံုးကား ေရႊဘိုတင္လက္ထက္ပါေပတည္း။ သူ႔အိမ္ေရွ႕မွာ ၾကက္ပြဲ၊ ေဂၚလီပစ္ပြဲကေလးမ်ားလည္း


လုပ္ေလ့ရွိသျဖင့္ ေျပာင္တလင္းရွင္းေန၏။ ေရႊဘိုတင္သည္ ေန႔စဥ္တံျမက္လွည္း၏။ ႏို႔ၿပီး သူ႔သမီးကေလးကလည္း ပန္းစိုက္ဝါသနာပါသျဖင့္
ဤတလင္းေျပာင္ေဘးမွာ ပန္းပင္ကေလးေတြကလည္း ေဝဆာေနေသး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ညေနခင္း အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လူတို႔သည္
ေရႊဘိုတင့္အိမ္ေရွ႕သို႔ လာ၍ စကားစျမည္ ေျပာေလ့ရွိၾက၏။

အဲ… ဤျခံေျမတြင္ ေရႊဘိုတင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ လူသူအလာနည္းဆံုးကား ယခု ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ဆရာမ လက္ထက္ပါေပ။


သူကေလးသည္ ဓားျပတုိက္ တစ္ခါခံဖူးထားသျဖင့္ “ပ်ဥ္ဖိုး” နားလည္ကာ “ခဲ” မွန္ဖူးတဲ့ စာသူငယ္က့သ
ဲ ို႔ ျဖစ္ေန၏။ သူ႔ျခံဝင္းထဲ အျပင္မွ
ဘာမွမျမင္ရေအာင္ပင္ ဝင္းျခံကို လံုျခံဳစြာကာ၏။ တံခါးမွာ ေသာ့ႏွင့္၊ မင္းတုပ္ႏွင့္ ထား၏။ ယခင္ ေရႊဘိုတင္လက္ထပ္က တလင္းျပင္တြင္
ပန္းပင္ေတြ၊ သစ္သီးပင္ေတြ အျပည့္စုိက္ထား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ျခံဝင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းမွာ အလင္းေရာင္ မေကာင္းေတာ့ေခ်။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ
သူ႔အိမ္ သြားလည္ရတာ အသက္႐ွဴက်ပ္သည္ဟုထင္၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ေခါက္က ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းမ အိမ္ေပၚတက္ရင္း ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားမိ၍


ယခုေရးသားျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ထိုစဥ္ သူငယ္ခ်င္း၏ လက္ဖက္ရည္ကိုေသာက္ရင္း ဤျခံေျမတြင္ ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာအိမ္တို႔၌ ဘုိးေတာင္႐ုိး၊
ဘြားေရႊအိတို႔၏ ဆန္ခါတင္မုန္႔ႏွင့္ ေရေဆးေပးေသာ အသားဟင္းလ်ာမ်ားကို စားရျခင္း၊ ကိုေက်ာ္-ေဒၚမယ္ျမတို႔၏ ႏွစ္စဥ္မုန္႔ဟင္းခါးကို စားရျခင္း၊
ေရႊဘိုတင္၏ ဝက္ေပၚေသာေန႔ ညေနဘက္၌ ဝက္ေခါင္းသုပ္ႏွင့္ ထန္းရည္ေသာက္ရျခင္းတို႔ကို ျပန္ေျပာင္းသတိရလွပါေတာ့သည္။

ကဲ… ဤျခံေျမတြင္ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ် အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း ပံုျပင္မ်ားကေတာ့ ၿပီးဆံုးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ မေမြးမီကပံုျပင္မ်ား မည္သို႔ရွိခဲ့ေသး၍
ယခု ဆရာမကေလး လက္ထက္မွစ၍ ေရွ႕တြင္ မည္သို႔ေသာ္ ဝတၳဳပံုျပင္ ျဖစ္ေပၚဦးမည္နည္း။

ေျမျပင္ေပၚတြင္ လူသတၱဝါေတြ ေနစဥ္မွာ ပံုျပင္ဝတၳဳတို႔ကား မနားတမ္း ေပၚေပါက္ေနလိမ့္မည္တည္း။

PDF ဘီလူး Page 38


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီေခတ္

ကုလားေတြ တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ သေဘၤာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေထာင္လုိက္ ရာလုိက္ခ်ီၿပီး ျပန္ၾကေၾကာင္း


သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ရသည္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ စပ္စပ္ဟပ္ဟပ္ စိတ္ကူးကပ္၍ “ရွယ္လီ” ကေလးကို အထူးသတိရမိပါေတာ့သည္။

ရွယ္လီသည္ အဂၤလိပ္စပ္ ကျပားမေလး ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ စစ္မျဖစ္မီ အဂၤလိပ္ေခတ္ ရန္ကုန္ေရာက္သည္၌ ေတာသား ကုိယ့္ဒုကၡကုိယ္ရွာခ်င္ေတာ့ ျမန္မာမေတြထက္


ဘိုကျပားမေတြကို ပိုၿပီးခ်င္ျခင္းတပ္မိပါသည္။ မိမိကုိယ္၌က အဂၤလိပ္စာ တစ္လံုး တစ္ပါဒမွ် မတတ္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ တတ္ေအာင္
အျမန္တက္သုတ္႐ုိက္သင္ေတာ့မည္ေပါ့။ ထိုေခတ္၌ ဗမာအခ်င္းခ်င္း ရည္းစားစာေပးရာ၌ပင္ အဂၤလိပ္လို ေရးႏုိင္က ပိုၿပီး ခရီးေရာက္ေပရာ
ကျပားမကိုေတာ့ အဂၤလိပ္လို မေရးလို႔ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္အံ့နည္း။

ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလိပ္စာ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းေရာက္ေသာ ပထမႏွစ္၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က်က္စားရာ ေဒသအတြင္းတြင္ အေတာ္ပင္


ေခ်ာေမာလွေသာ အဂၤလိပ္ကျပားမေလးကို လမ္းတြင္ မၾကာခဏေတြ႔ရ၏။ ကျပား႐ုပ္မွ အဂၤလိပ္ေသြး မ်ားလိုက္သည္မွာ အစစ္လားဟုပင္
ထင္ရပါသည္။ မ်က္လံုးျပာပါသည္။ ဆံပင္ ဝါပါသည္။ အရပ္အေမာင္းလည္း ေကာင္းလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကေလးမသည္ ဂါဝန္မဝတ္၊
ျမန္မာလိုဝတ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္မလို ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔လွ်င္ကား အစစ္ဟုပင္ ေအာက္ေမ့ၾကရပါသည္။

ယင္း၎ ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားသည္။ အခ်ိဳ႕ မေတာက္တေခါက္ ဘိုေသြးကေလး တစ္စက္တစ္ေပါက္ပါတာႏွင့္ ဂါဝန္ဝတ္ၿပီး


ကျပားအစစ္ႀကီး လုပ္ေနၾကေသာေခတ္တြင္ ဤသူငယ္မက အဂၤလိပ္႐ုပ္ရွိလ်က္ ျမန္မာလိုဝတ္သည္မွာ ငါတို႔ဗမာကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ဟု ယူဆၿပီး
ကၽြန္ေတာ္သည္ အဂၤလိပ္စာ ေကာင္းေကာင္းတတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းအား အဂၤလိပ္ရည္းစားစာေရးခုိင္း၍ လိုက္ေပးပါသည္။

ထိုေခတ္က အိမ္ေျချပတ္ေသာ မဟာၿမိဳင္လမ္း ကုန္းအဆင္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစ၌ “ဒမ္ဘလယ္ဒီဖူး” ေတြ ဘာေတြ


အလုပ္ခံရဦးမလားဟု စိုးရိမ္မိပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သူမက ကၽြန္ေတာ့္စာလက္ခံၿပီး…

“ဘာစာပါလဲရွင္”

“ဖတ္ၾကည့္ပါကြယ္”

သူ စာရြက္ျဖန္႔လိုက္ၿပီး “ဟင္ အဂၤလိပ္လိုႀကီး ကၽြန္မ မဖတ္တတ္ဘူးရွင့္၊ ရွင္ဖတ္ျပပါ”

ကၽြန္ေတာ္ ေထာင္းခနဲ ေဒါသထြက္ေတာ့သည္။ “သင္း ငါ့ကို အ႐ူးလုပ္ၿပီ၊ ရန္ကုန္ေနေသာ သင့္႐ုပ္ရည္မ်ိဳးက အဂၤလိပ္စာ


မတတ္ဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္။ ငါဟာ ဒီႏွစ္မွ အဂၤလိပ္စာ စသင္ရေၾကာင္း သင္းသိေနလို႔ ငါ့ကို အ႐ူးလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ရမည္”ဟု ယူဆၿပီး
ကၽြန္ေတာ့္စာ ကၽြန္ေတာ္ ဇတ္ခနဲ ျပန္ယူကာ သုတ္ေျခတင္ခဲ့ေလေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ မွားေလသည္။ ဤကေလးမကေလးကား
သနားဖြယ္တည္း။

ေနာက္မွ ကၽြန္ေတာ္ စံုစမ္းရသည္မွာ ဤမိန္းကေလး၏မိခင္က ဘိလပ္ေပါက္ဘိုမအစစ္၊ သူတို႔အိမ္၌ကားေမာင္းေသာ


ဒ႐ုိင္ဘာႏွင့္ေဖာက္ျပားရာ ဤသမီးေမြးေသာအခါ၌ သူ႔လင္ ဘိလပ္သားသည္ သူ႔ေသြးမဟုတ္ေၾကာင္းသိေလသည္။ ယင္း၌ သူ႔မယားသူ
အဂၤလန္ျပန္ပို႔၊ ဒီသမီးေလးေတာ့ ဒ႐ုိင္ဘာလက္ထဲ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသူငယ္မေလးမွာ ဘိလပ္ေသြးတစ္ဝက္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း
ဆင္းရဲသား ဒ႐ုိင္ဘာ၏ သမီးျဖစ္ေန၍ အဂၤလိပ္ေက်ာင္း မေနႏုိင္ခဲ့။

ဒါကို အီေဖကိုႏွင့္ ေတြ႔လိုက္ျခင္း။

(၂)

ကၽြန္ေတာ္ ဒုတိယေျမာက္ေဂၚေသာ ကျပားမကား အစ၌ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ရွယ္လီ။

ရွယ္လီသည္ ဗမာကျပားမ်ိဳးသက္သက္ပဲျဖစ္သည္။ ဘုိေသြး မူးစပ္ပဲစပ္ေလာက္ပဲ ပါေပမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေခတ္၏အခါအေလ်ာက္


ဘိုေသြးတစ္ေရြးသားပဲပါပါ၊ ကျပားဟာ ကျပားပဲ၊ ႏွစ္ျပားသား မေလ်ာ့ႏုိင္ပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရွယ္လီကား ေခ်ာသည္၊ လွသည္၊ ယဥ္သည္၊
ေခတ္ဆန္သည္။ ဒါမ်ိဳးကိုမွ ဒီေတာသားက ဟဲခ်င္ေနတာကိုး။

ရွယ္လီကို ကၽြန္ေတာ္ စတင္ေတြ႔ရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တစ္လမ္းတည္းေနေသာ သူ႔ “အန္ကယ္လ္”အိမ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။


သူ႔အန္ကယ္လ္ အိမ္ေထာင္ကလည္း “ဆိုးေကာလ္ကျပား”ေတြကပဲ။ ဟဲဟဲေပါ့။

သူ႔ “အန္ကယ္လ္”အိမ္မွာ “ဆန္းေဒး”တုိင္း ပိုကာဝုိင္းရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ “ဆက္တာေဒး” ေန႔လယ္ပုိင္းကပဲ စတတ္သည္။

ရွယ္လီႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္မွာ ဤပိုကာဝုိင္းမွာ ေတြ႔ၾကသည္ျဖစ္ေလေတာ့ ရယ္ရႊမ္းပတ္ရႊမ္းေျပာတတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္


ဝုိင္းတစ္ခါထုိင္လိုက္႐ံုႏွင့္ပင္ ရင္းႏွီးသြားေပေတာ့သည္။

ေနာက္၌ ခင္မင္လာသည္။ ထို႔ေနာက္၌ လက္လွန္(ရင္းျပန္) ကစားေသာအေျခသို႔ပင္ ေရာက္လာၾကေတာ့သည္။ ဤအခါ၌


ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်စ္ေရးဆိုေလေတာ့သည္။ ရွယ္လီက ေခါင္းခါေလသည္။

PDF ဘီလူး Page 39


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး ကိုၾကင္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြလိုပဲ ခင္မင္ေနတာေကာင္းပါတယ္”

“ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊ ကၽြန္ေတာ္က ကျပားမဟုတ္လို႔လား”

“ဒါနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး”

“ႏို႔ ဘာေၾကာင့္လဲ ရွယ္လီ”

“ကိုၾကင္ေဆြ အခု အဂၤလိပ္စာသင္ေနတာ ဘယ္ေတာ့ ၁၀ တန္းေျဖႏုိင္မွာလဲ၊ ေနာက္ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ အလုပ္ရမွာလဲ၊ လခေကာ


ေကာင္းမွာလား၊ ကဲ… ေျပာႏုိင္ရဲ႕လား”

ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆိတ္သြားေလၿပီ။ သူသည္ အခ်စ္ကို မဟုတ္၊ အိမ္ေထာင္ေရးကို တြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုမွ ၄ ၅ လမွ်အၾကာ၌ ကုလားသူေဌးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္ေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ဤကုလားသူေဌး မ်ိဳး႐ုိးနာမည္ၾကားရသည္၌


ကၽြန္ေတာ္ ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕လိုက္မိသည္။ ဗမာျပည္တြင္ ကုန္သည္အရင္းရွင္ ေသြးစုပ္စနစ္ျဖင့္ ေငြက်ိက်ိတက္ေအာင္ ခ်မ္းသာ၍ သူတို႔ဘာသာအရ
တရားဝင္ မယားေလးေယာက္အျပင္ အျခားဗမာကျပားမေတြကို ယူခ်င္သလိုယူေနေသာ ကုလားလူမ်ိဳး။

ရွယ္လီ၏မိခင္သည္ မုဆုိးမ၊ သိပ္ၿပီး ေခ်ာင္လည္ၾကသည္မဟုတ္။ ထိုကုလားကို ယူလိုက္သည္၌ ရွယ္လီမွာ ႐ုတ္တရက္


ေရႊဘံုေပၚေရာက္သြားေပသည္။ တုိက္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ အခုိင္းအေစ၊ အထိန္းေတာ္၊ အေခ်ာ့ေတာ္ႏွင့္ ရွယ္လီ။ ယခင္တုန္းက
သူ႔အန္ကယ္လ္အိမ္လာလွ်င္ ျမင္းလွည္းကေလးႏွင့္၊ ယခု လွပေသာ ဆလြန္ကားႀကီးႏွင့္… ဒ႐ုိင္ဘာႏွင့္။

ရွယ္လီႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ အခင္မပ်က္၊ ဟိုတုန္းကလိပ


ု ဲ ရင္းျပန္လက္လွန္ ကစားၾကပါသည္။ ယခင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္က သူ႔အား
ပိုက္ဆံေခ်း၍ ေခါက္ဆဲေ
ြ ၾကာ္ ဝယ္ေကၽြးခဲ့ပါသည္။ ယခုမူ ေခ်းစရာရွိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ထံမွေခ်း၍ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ သူက
ဝယ္ေကၽြးပါေတာ့သည္။

ထိုႏွစ္သည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ျဖစ္၍ သိပ္ၿပီး လမ်ားစြာ မၾကာပါ။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ဂ်ပန္ဗံုး ဗမာျပည္ကို ေစ်းဦးေပါက္ၿပီး
ကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပ်က္စီးပါ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသိုက္ တကြဲတျပားစီ ေျပးလႊားခဲ့ၾကရေပေတာ့၏။

ရွယ္လီတို႔ ကုလားမယားမ်ား ဘယ္သို႔ ေျပးၾကေလမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္ကား ဇာတိဌာေနျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာတြင္


ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္၊ အိမ္ေထာင္က်၊ ျမင္းလွည္းသမားဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးျမဴေနေလေတာ့သည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ထင္ပါသည္။ တစ္ေန႔သ၌ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းလွည္း ေရာက္ခဲလွေသာ ပုစြန္ေတာင္ စက္ဆန္းရပ္သို႔ ေအာ္ဒါတစ္ခုႏွင့္


လိုက္သြားသည္။ အျပန္၌ လမ္းတစ္ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းလွည္းကို လက္တားေခၚေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းပင္ မွတ္မိလိုက္ပါသည္။ ရွယ္လီ၊ ပိုးဟပ္ျဖဴမကေလးကဲ့သို႔ ၾကံဳလွီလွပါသည္။ ယခင္က ရွယ္လီ၏အလွတို႔သည္ မရွိေတာ့ၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ေရွ႕ျမင္းလွည္းတိုးရပ္ကာ “တက္ပါ… ရွယ္လီ…”

သူ ႐ုတ္တရက္ အံ့အားသင့္ကာ “ဟင္… ကုိၾကင္ေဆြႀကီးပါလား”

“ဟုတ္ပါတယ္ ရွယ္လီ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ျမင္းလွည္းေမာင္းစားေနရသဗ်၊ ရွယ္လီတို႔ေကာ အခု ဘယ္မွာေနလဲ…”

“စက္ဆန္းမွာ…၊ အဲဒီကို လိုက္ပို႔ပါ ကိုၾကင္ေဆြ…”

အမွန္ဆိုလွ်င္ ျမင္း ပန္းၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ေၾကာင္း မျပန္လိုေတာ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ရွယ္လီ… ရွယ္လီ.. ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ခဲ့ေသာ ရွယ္လီ။

ယင္းအခ်ိန္၌ ရွယ္လီတို႔အိမ္ကေလးမွာ သိမ္ငယ္လွပါသည္။ ရွယ္လီသည္ ဂ်ပန္႐ံုးတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္သည္ဟု သိခဲ့ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ သူ႔အိမ္ေပၚသို႔ မတက္ခဲ့ေတာ့ပါ။ သူ႔အိမ္ေထာင္ေရးလည္း မေမးခဲ့ေတာ့ပါ။ ေမးစရာလည္းမလိုေတာ့ပါ။ သူ


ကုလားသူေဌးကေတာ္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါၿပီ။ ယခင္ သူေကာင္းစားစဥ္က ဗဟန္း ေရႊဂံုတုိင္လမ္းတြင္ ျခံႀကီး၊ တိုက္ႀကီးႏွင့္
ေနခဲ့ရသည္။ ယခု ဒီကုလားလည္း ဒီတုိက္ေတြႏွင့္ စီးပြားေရးမပ်က္ ရွိေနသားကပဲ။ ကုန္သည္တို႔မည္သည္ အရင္းရွင္စနစ္ရွိသမွ်
ဘယ္ေခတ္ေရာက္ေရာက္ က်ရာက ထေပါက္ႏုိင္သည္။

ထိုကုလားသူေဌးသည္ မယားမ်ားစြာရွိရာမွ ရွယ္လီကို တေအာင့္တနားေလာက္ ယူလိုက္ျခင္းသည္ ခ်စ္ေမတၱာႏွင့္မဟုတ္၊ ရွယ္လီ၏


ေခ်ာေမာလွပေသာ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာယ အေသြးအသားကိုသာ ျဖစ္ေလရာ ရွယ္လီ႐ုပ္ရည္က်ဆင္းေတာ့ အဘယ္လွ်င္ ပိုက္ဆံအကုန္ခံ၍
ထမင္းေကၽြးေမြး အရာေပးေတာ့အံ့နည္း။ ျဖစ္ေသာနည္းလမ္းႏွင့္ ကန္ခ်လိုက္မည္မွာ ဓမၼတာပဲေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခုအခ်ိန္၌ အိႏၵိယသို႔ အၿပီးအပုိင္ျပန္ၾကေသာ ကုလားေတြအေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားထဲ ဖတ္ေနရာမွ လြန္ခဲ့ေသာ


အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က အထက္ေဖာ္ျပပါ ရွယ္လီကေလး၏ အျဖစ္သနစ္ ျပန္လည္စဥ္းစားၿပီး “ဒီျပန္ၾကတာေတြထဲမွာ ရွယ္လီကေလးကို ယူခဲဖ
့ ူးတဲ့
ကုလားမ်ိဳးေတြ မ်ားမ်ားျမန္ျမန္ ျပန္ၾကပါေစ…” ဟူေသာ ဆုေတာင္းျဖင့…

တို႔ဗမာေတြ အခံဘဝရယ္မွ

PDF ဘီလူး Page 40


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

မင္းတို႔ကို ဆလံသလုိက္ပါရဲ႕

ျပန္ၾကပါေတာ့ သင္တို႔ျပည္ႀကီး။

(၃)

ထိုမွတစ္ဖန္ ကၽြန္ေတာ္သတင္းစာကို ခ်လိုက္ပါ၍ ဘိုကေတာ္ ေဒၚဇင္အေၾကာင္း သတိရမိျပန္ေတာ့သည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ေနစဥ္က တစ္လမ္းေက်ာ္ရွိ ဘိုကေတာ္ ေဒၚဇင္။

ဤရပ္ကြက္မွာ ‘ဘိုကေတာ္၊ ဘိုကေတာ္’ ဟု အေတာ္ပင္ ေရပန္းစားသည္။ အရပ္ထဲတြင္ သာေရးနာေရး ဟူသမွ် ဘုရားကိုးဆူကပ္၊


ကေလးကင္ပြန္းတပ္ကစၿပီး ဘိုကေတာ္ ေဒၚဇင္ကိုမွ မဖိတ္လိုက္ရလွ်င္ ကိစၥ မၿပီးသေလာက္ ေဒၚဇင္ ဤမွ် ခရီးေရာက္ရသည္ကား ေဒၚဇင္သည္
ဘိလပ္သား ဘိုကေတာ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။

ေဒၚဇင္အား အိမ္တစ္ေဆာင္မီးတစ္ေျပာင္ႏွင့္ ထားသည္။ ေငြေၾကးမ်ားမ်ား ေပးကမ္းသည္။ ေဒၚဇင္သည္ ေငြစီးကရက္ဘူးႏွင့္


ေရႊစီးကရက္စြပ္တံႏွင့္ စီးကရက္အေကာင္းစားကိုမွ ေသာက္သည္။ ေလဒီ႐ွဴး စီးသည္။ ေဒၚဇင္ အျပင္ထြက္ၿပီဆိုလွ်င္ အရပ္က
ဝုိင္းၾကည့္ၾကရသည္။ မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကရသည္။ ေဒၚဇင္၏နာမည္ အျပည့္အစံုမွာ ခင္ေမဇင္၊ ခန္႔ေအာင္သာ ေဒၚဟု
ေခၚယူခံျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚဇင္သည္ ဤအခ်ိန္၌ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ေရေဆးငါးႀကီး…။ တင္ေတြရင္ေတြ တစ္တစ္ရစ္ရစ္ႏွင့္ ဖြံ႔ထြားေသာ


ကုိယ္ခႏၶာလည္း ရွိသည္။ သူ႔ဗုိလ္ႀကီးႏွင့္ ေရွ႕သြားေနာက္လုိက္ (အဲ… သူတို႔ဘို သြားဆိုေတာ့) ေဘးတုိက္ညီေပသည္ဟု ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္
ဘုိသည္ ေဒၚဇင္အား အျပင္ေခၚထုတ္သည္က နည္းလွေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ညအခ်ိန္မ်ားမွသာ…။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာအသုိင္းအဝုိင္းက ေဒၚဇင္အား ဗိုလ္ကေတာ္ဟု ဝုိင္းဝန္းဩဘာေပးေနၾကေသာ္လည္း သူတို႔အဂၤလိပ္အေခၚကမူ


“ကီပင္” ေပပဲခင္ဗ်ာ။ ဘိုႀကီးတြင္ ဘိလပ္က ပါလာေသာ မ်က္ႏွာျဖဴ မယားႀကီးကလည္းရွိေနေတာ့ ဘိုႀကီးမွာ ေဒၚဇင္ထံသို႔ ညအိပ္ မေနႏုိင္ရွာ၊
ေန႔ခင္းသာ လာေရာက္ေပ်ာ္ေမြ႔ရွာ၏။

ေဒၚဇင္ ဘိုကေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၁၀ ႏွစ္မွ်ၾကာပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ သားသမီး မထြန္းကားရွာပါ။ ဘိုႀကီးက လည္သလို


ၾကည့္တားထားျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ဘိုႀကီးက ေဒၚဇင္အား “ကီပင္”သည္မွာ သံေယာဇဥ္တြယ္ခ်င္၍ မဟုတ္ေခ်။

ေဒၚဇင္သည္ သူ႔အေဒၚတစ္ေယာက္ႏွင့္ သူ႔ေမာင္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ေနထုိင္သည္။ ဘိုႀကီးလာေသာ ကားဟြန္းသံ


လမ္းထဲတြင္ၾကားရေသာအခါ၌ကား ေမာင္ႏွစ္ေယာက္ကေရာ၊ အေဒၚႀကီးပါ ဝမ္းသာလွသည္။ ဘိုႀကီးသည္ ေန႔စဥ္လာသည္ မဟုတ္။
သူ႔အခါအခြင့္ရမွသာ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

ဘိုႀကီး အိမ္ေပၚေရာက္ေသာအခါ၌ ခင္ေမဇင္၏ ေမာင္ႏွစ္ေယာက္အား “လူကေလးေတြ မုန္႔သြားစားေစေခ်ၾကပါ….” ဆုိၿပီး


ေငြတစ္က်ပ္စီေပး၏။

ထိုေခတ္ ေငြႏွစ္က်ပ္က နည္းလွသည္မဟုတ္ေပ။ ေမာင္ႏွစ္ေယာက္ေရာ၊ အေဒၚႀကီးေရာ ေငြဒဂၤါးကေလးေတြကိုယ္စီ အိတ္ထဲထည့္ၿပီး


အလုိက္ကန္းဆိုသိစြာ ျမန္းၾကရေလ၏။ ထိုအိမ္တံခါးေပါက္မ်ားသည္ ပိတ္ေလ၏။ အေဒၚႀကီးႏွင့္ ေမာင္တို႔သည္ မနီးမေဝးမွာပင္
အရိပ္သံုးပါးနားလည္စြာေနၾက၍ ဘိုႀကီး၏ ကားဟြန္းသံၾကားမွ အိမ္ေရွ႕သို႔ျပန္လာၾကကာ ဘိုႀကီးအား ဆလံေပး၍ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ရသည္။

ေတာက္… ေစ့ေစ့ေတြးေတာ့ ရွက္ဖို႔ေကာင္းလိုက္ေလဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါႏွင့္ေတာ့ ဘိုကေတာ္ ဘိုကေတာ္၊ တယ္ၿပီး


နာမည္ေက်ာ္လွသကိုး…။

ဘိုတို႔သည္ မိမိတို႔အခုိင္းအေစတို႔အား သေဘာက်လွ်င္ သူတို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေသာအခါ၌ နာမည္ေကာင္းလက္မွတ္မ်ား


ေရးေပးပစ္ခဲ့တတ္ၾကသည္။ ေဒၚဇင့္ဘုိသည္ ႏွစ္ေစ့၍ ဘိလပ္ျပန္ရမည့္အခါ၌ သူ႔ေနရာသို႔ ေနာက္ေရာက္လာေသာ ဘုိအား အိမ္ေခၚလာကာ
ေဒၚဇင္ႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႔ၿပီး အလံုးစံု မွာၾကားေပးခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဘိုလည္း ဟိုဘိုလိုပဲ ေန႔လယ္ေန႔ခင္းမ်ား၌ ေဒၚဇင့္အိမ္ေရာက္လာၿပီး
ေမာင္ႏွစ္ေယာက္အား ေငြတစ္က်ပ္စီေပး၍ မုန္႔စားခုိင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အေဒၚႀကီးအား ေငြႏွစ္က်ပ္ေပး၍
ဘုရားဖူးသြားခုိင္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျပဳတတ္ေလ၏။

ထိုေခတ္ ထိုအခါ၌ ဘုိမ်ားစြန္႔ခြာသြားသည့္တုိင္ ‘ဘိုကေတာ္က်’ဟူေသာနာမည္ပင္ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခအ


ု ေနႏွင့္ က်န္တတ္ေပရာ ေဒၚဇင္မွာ
ဟိုဘိုျပန္သြားေသာ္လည္း ဘိုကေတာ္က် မဟုတ္ဘဲ တစ္ဘိုဆင္း တစ္ဘိုတက္သူျဖစ္ရကာ ထူးတဲ့မိန္းမေပပဲဟု အရပ္က ဩဘာျပဳၾကျပန္ေလ၏။
စင္စစ္ေတာ့ ေငြေခတ္တြင္ ေငြ ေငြ ေငြသာ ေနရာတကာ စကားေျပာေနျခင္းေပတည္း။

႐ႈေလာ့။ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဦးဆံုး စာေပးဖူးေသာ ကျပားမေလးကို။ သူတို႔ဘိလပ္သူမကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗမာက တစ္ခ်ီတစ္ပြဲ


ဟဲလိုက္သည္ႏွင့္ မိခင္ႏွင့္သမီးကေလး ခြဲခြာၿပီးေတာ့ ဘိလပ္သို႔ျပန္ပို႔ပစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မဟာဗမာမကိုေတာ့ တစ္ဘို ‘ဘက္ခ္’
တစ္ဘိုဆက္ပင္ စီမံေပးခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ခ်င့္ေသာ္ ရင္နင့္စဖြယ္မေကာင္းပါေလာ။

PDF ဘီလူး Page 41


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

(၄)

ကၽြန္ေတာ့္အေတြးေရလ်ဥ္သည္ ဤတြင္ မေနေသးဘဲ ကၽြန္ေတာ္ လူပ်ိဳေပါက္အရြယ္က ခင္မင္ခဲ့ရေသာ မမျမင့္ကို သြားသတိရျပန္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ဒိစႀကိတ္တြင္ ေရႊနတ္ေတာင္ ဘုရားပြဲေတာ္သည္ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါသည္။


ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားသည္ ေတာဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ေတာဘုရားပြဲေတာ္မို႔ ၿမိဳ႕သားေတြထက္ ေတာသားေတြက ႏြားလွည္းဝုိင္းႀကီးေတြဖြဲ႔ကာ
ဘုရားပြဲၿပီးသည့္ရက္အထိ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕သားေတြကေတာ့ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သို႔မဟုတ္ တစ္ညေပ်ာ္ေလာက္
လာတတ္ၾကပါသည္။

ဇာတ္ပြဲ၊ ႐ုပ္ေသးပြဲ၊ လက္ေဝွ႔ပြဲမ်ားသာမက ပိုက္ဆံကြင္းပစ္၊ ေသနတ္ပစ္၊ ေလးေကာင္ဂ်င္၊ အံစာတံုး စေသာ ေလာင္းကစားပြဲမ်ားလည္း


ရွိပါသည္။ ေစ်းသည္ေတြကလည္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ၾကကာ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ေရာင္းခ်ပါသည္။

“ေရႊနတ္ေတာင္ေစ်း၊ ဆစ္တုိင္းေပး၊ အေလးမမွန္၊ ဝယ္သူ႔က”ံ ဟူေသာ စာခ်ိဳးပင္ ရွိေနပါသည္။

ဟိုယခင္ ေခတ္ေကာင္းစဥ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာမွ ႏွစ္စဥ္ လွည္းအစီး ေလးငါးဆယ္ေက်ာ္ သြားေလ့ရွိၾကပါသည္။ လွည္းႀကီးေတြမွာ


ေပါင္းမုိးေတြႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာအျပည့္အစံု။ ဘုရားေတာင္ေျခေရာက္လွ်င္ လွည္းဝုိင္းႀကီးဖြဲ႔ေလသည္။ ယင္းလို လွည္းဝုိင္းႀကီးေတြမွာ
ဘုရားေတာင္ေျခပတ္လည္ ရွစ္မ်က္ႏွာတြင္ ေလးငါးထပ္မွ် ဝုိင္းပတ္ေန၏။ လွည္းဝုိင္းတုိင္းပင္ ဒုိးပတ္က အတီးအမႈတ္ေတြႏွင့္
ဘုရားႀကီးေရႊသကၤန္းကပ္ရန္ အလွဴခံထြက္ၾကေလရာ သူ႔ငါလွဴ ငါ့သူလွဴႏွင့္ အလွဴတံခြန္ထူသည့္ပြဲႀကီးေပ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွ ဤေရႊနတ္ေတာင္ ဘုရားပြဲေတာ္သို႔ လမ္းမွာ တစ္ညအိပ္သြားရပါသည္။ အိပ္ရန္ စခန္းသင့္ေသာေနရာမွာ အင္းမ-


ကုိးတုတ္တြင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ ေတာ္ေတာ္နာမည္ဆုိး၏။ စာခ်ိဳးကုိပင္ ၾကည့္ဦးေလ။

“အင္းမ ကုိးတုတ္၊ လွည္းမျဖဳတ္ႏွင့္။ ျဖဳတ္သာျဖဳတ္ေစ၊ မအိပ္ေလႏွင့္။ အိပ္သာအိပ္ေစ၊ မေပ်ာ္ေလႏွင့္။ ေပ်ာ္သာေပ်ာ္ေစ၊ နားစြင့္ေနပါ”


တဲ့ ခင္ဗ်ာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္းမဂတ္တဲေရွ႕ေနရာ စတည္းခ်ၿပီး အိပ္ဖန္လူလဲႏွင့္ ေစာင့္ရ၏။

တစ္ခုေသာ သကၠရာဇ္ ကၽြန္ေတာ္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္၌ ညေနဆည္းဆာအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လွည္းတန္းႀကီး အင္းမဂတ္တဲေရွ႕ေရာက္သည္၌


ဂတ္ဝင္းထဲတြင္ အျခားဘုရားဖူးသြားလွည္းႏွစ္စီး ျဖဳတ္ၿပီးစတည္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေအာ္လံႀကီးႏွင့္ ဓာတ္စက္ကေလးတစ္လံုးကလည္း
ေအးေအးလူလူ ဖြင့္ေနသည္။ ယင္းေခတ္၌ ဤဓာတ္စက္ႏွင့္ ခရီးထြက္ႏုိင္သူမွာ ႏွယ္ႏွယ္ရရမဟုတ္။ ေနာက္ပုိင္း၌ စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့
ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္တဲ့။

“ဟင္… ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ႀကီးေတာ္” ဆုိေသာအသံမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လွည္းဝုိင္းရွိ ေတာသူမႀကီးေတြႏႈတ္မွ ထြကသ


္ ြားေခ်ေသးသည္။
စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါခင္ဗ်ာ။ အဂၤလိပ္ေခတ္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲရား၌ ၿမိဳ႕အုပ္ပင္ ဘယ္ေလာက္ တန္ခုိးထြားပါသနည္း။

ညဦးပုိင္း၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္မ်ားက ဓာတ္စက္ နားေထာင္ရေအာင္ သြားၾကရာ “ဟဲ…


့ မႀကိဳက္မွန္းမသိ၊ ႀကိဳက္မွန္းမသိ”ဟု
လူႀကီးေတြက တားၾကပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က အႏူေတာလူေခ်ာ၊ ေတာသား လူလည္ကပဲ ဦးေဆာင္၍ သြားပါသည္။

ဪ… တကယ္ေတာ့ ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္က ႐ုပ္ေခ်ာသေဘာေကာင္းပဲခင္ဗ်ာ့။ “လာၾက… လာၾက… နားေထာင္ၾကပါ” ဟု


ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဓာတ္စက္အနီး၌ ဝင္၍ထုိင္ၾကပါသည္။ ဂ်ဝူ ဂ်ဝူႏွင့္ မၾကာခဏ သံပတ္လွည့္လုိက္၊ ဓာတ္ျပားေျပာင္း၍
အပ္လဲလိုက္လုပ္ေနေသာ ဓာတ္စက္ေမာင္းသူကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စိတ္ထဲမွ ခ်ီးမြမ္းရပါေသးသည္။

ဓာတ္ျပား ၃ ၄ ခ်ပ္မွ်ၿပီးေသာအခါ ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား “ေဟ့… မင္းတို႔လွည္းဝုိင္းက ဘယ္ရြာကလဲကြ”

“ႀကိဳ႕ပင္ရြာက ခင္ဗ်ာ့”

“လွည္းအစီးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ”

“အင္း… အတိအက်ေတာ့ မေျပာႏုိင္ဘူးခင္ဗ်ာ၊ ေလးဆယ္ေလာက္ေတာ့ မေအာက္ပါဘူး၊ မမ ေသေသခ်ာခ်ာ သိခ်င္ရင္ ကၽြန္ေတာ္


သြားေရလုိက္မယ္ေလ” ဟု ထုိင္ရာမွထရန္ ဟန္ျပင္လိုက္သည္၌…

“ေနပါ… ေနပါ.. မလိုပါဘူးကြယ္၊ မမလိုခ်င္တာက ဒီလိုကြဲ႔၊ မမတို႔မွာက လွည္းႏွစ္စီးတည္းရယ္၊ ဒီေတာ့ မင္းတို႔လွည္းဝုိင္းနဲ႔


ေပါင္းခ်င္တယ္ကြယ္၊ မင္းတို႔လွည္းဝိုင္း ေခါင္သူႀကီးက ဘယ္သူလဲ၊ မင္း ေျပာေပးႏုိင္ပါ့မလား”

ကၽြန္ေတာ္ ဝမ္းသာအားရႏွင့္ “ဟာ… ကၽြန္ေတာ့္ဦးႀကီးပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာေပးႏုိင္တာေပါ့၊ ခုပဲ သြားေျပာလုိက္မယ္” ဆိုၿပီး


ထုိင္ရာမွထေျပးကာ ဦးႀကီးအနားေရာက္ေတာ့ “ဦးႀကီးေရ… ဦးႀကီး ပြတာပဲဗ်ိဳ႕”

“ဟဲ…
့ အသက္မ်ား႐ွဴပါဦး၊ ဘာျဖစ္လို႔တုံး”

“ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ သူတို႔လွည္းႏွစ္စီးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လွည္းဝုိင္းထဲေပါင္းၿပီး လိုက္ပါရေစတဲ့ခင္ဗ်ာ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဓာတ္စက္လည္း


နားေထာင္ရေရာ ဦးႀကီးနဲ႔ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေရာ၊ မနိပ္ဘူးလား ဟင္…”

PDF ဘီလူး Page 42


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ့္ဦးႀကီးမွာ ဆယ္အိမ္ေခါင္းလည္းျဖစ္၍ ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ရေသာ္ နည္းနည္းေနာေနာ


အခြင့္အေရးႀကီးေပေလာ။

“ဘယ္က ၿမိဳ႕အုပ္တဲ့လဲကြ၊ တို႔ၿမိဳ႕ေပၚက ၿမိဳ႕အုပ္ဆိုရင္ ေကာင္းမယ္”

“အား… အခုေမးလို႔ ဘယ္ေကာင္းမလဲဗ်။ ေနာက္ေတာ့ အလိုလိုသိလာမွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ကို ဘာျပန္ေျပာရမလဲ”

“ဦးႀကီးက ဝမ္းသာပါတယ္လို႔…၊ မနက္ျဖန္မနက္ လွည္းေတြ ထြက္လာၾကတဲ့အခါမွာ အလယ္ပုိင္းကေနရာမွာ ထားေပးပါမယ္လို႔


ေျပာလိုက္”

ေနာက္တစ္ေန႔ အ႐ုဏ္တက္ လွည္းမ်ား ထြက္ၾကေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လွည္းတန္းမွာ လွည္းႏွစ္စီးတုိးလာလ်က္ ကၽြန္ေတာ္သည္


ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ႏွင့္ ခင္မင္စျပဳလာ၏။ ဘုရားေရာက္၍ လွည္းစခန္းခ်ၾကၿပီး တစ္ညမွ် ပြဲေစ်းတန္း အတူေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီးေသာအခါ၌ကား
ေမာင္ေလးႏွင့္ မမျမင့္ ျဖစ္သြားၾကေလသတည္း။

ထိုအခ်ိန္၌ မမျမင့္မွာ အသက္အစိတ္ေလာက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ၁၀ ႏွစ္မွ်ႀကီးေလေတာ့ ေတာ္ေတာ္အရြယ္ခ်င္း ကြာျခားလွသည္ဟု


ဆိုရေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္က အရြယ္မေရာက္တေရာက္ လူပ်ိဳေပါက္၊ မမျမင့္က အလွအပ တက္ႂကြျပည့္ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္ေသာ အရြယ္။ မမျမင့္သည္
ျဖဴျဖဴပ်ိဳ႕ပ်ိဳ႕မွ်စ္စို႔ႀကီးႏွယ္။ ဪ… ဒါေၾကာင့္လည္း ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ ျဖစ္ေပတာကိုး။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေနာက္၌ အမွန္ကို သိရသည္တြင္ကား မမျမင့္အတြက္ လြန္စြာရင္နာ့လွပါသည္။ သူေနေသာ ရြာကေလးမွာ


ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွ တစ္မုိင္မွ်ကြာေသာ ရန္ကုန္-ျပည္ လမ္းေဘးတြင္ရွိရာ ကၽြန္ေတာ့္အား ဘုရားပြဲေတာ္တုန္းက အလည္အပတ္လာခဲ့ပါဟု ဖိတ္၍
ကၽြန္ေတာ္သြားမိသည္။

ကၽြန္ေတာ္ေရာက္စ၌ ၿမိဳ႕အုပ္မင္းမ်ား ေတြ႔ရေလမလားဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔စရာမလိုေပ။ ၿမိဳ႕အုပ္မင္းသည္


မမျမင့္ရွိရာသို႔ လာလိုေသာ္မွ လာပါသည္။ မမျမင့္သည္ “ကီပင္” ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာလိုဆိုေသာ္ ၿမိဳ႕အုပ္မင္း
နယ္လွည့္ရေသာအခါတြင္ မမျမင့္အား ေခၚေခၚသြားသျဖင့္ “ေတာတက္မယား”ဟူ၍လည္း ေခၚပါသည္တဲ့။ (တရားဝင္မယားႀကီးကိုေတာ့
“ပြဲတက္မယား” ဟူ၍ ေခၚၾကသည္)

သို႔ေသာ္ ယင္းအေျခကို မမျမင့္၏မိဘေမာင္ဖားမ်ားသည္ ေက်နပ္ၾကပါသည္။ တိတ္တိတ္ပုန္း မယားငယ္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း


ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္ဟူေသာ နာမ္ပုဒ္ႏွင့္ ဂုဏ္လုပ္ေနၾကပါေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာအခန္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ မင္းကေတာ္ ေဒၚဇင္လိုေပါ့ခင္ဗ်ာ။

ခင္ေမဇင္က “ဘိုကေတာ္” မမျမင့္က “ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္”ဟု ကိုယ့္အသုိက္အဝန္းႏွင့္ကိုယ္ ဂုဏ္တင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကား


အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲရားက ခမ္းနားစြာ စခန္းသြားထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ကဲ သည္ေနရာ၌ ဤဝတၳဳကို ဇာတ္ေပါင္းေတာ့မည္။ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့ေသာ (၁) ရွယ္လီ၊ (၂) ဘိုကေတာ္၊ (၃) ၿမိဳ႕အုပ္ကေတာ္
မမျမင့္။ ဤ ၃ ဦးတို႔၏ ျဖစ္အင္ကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ၾကပါ။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္၊ မိသားစုအခ်စ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ကိုတည္ေထာင္ၾကေသာ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာကို ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္က ကတၱရာေစးပံုးထဲ ႏွစ္ပစ္ကာ
ေခ်ာေမာလွပေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အေသြးအသားကို တစ္ဦးတည္းပုိင္အျဖစ္ ေငြေၾကးႏွင့္ေရာင္းစားၾကရသည္။ ထိုအေသြးအသား ကုန္သည္၌
ေရာဂါရ၍ အလုပ္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ရေသာ္ ျပည့္တန္ဆာ ေလာကႏွင့္ ဘာျခားနားေတာ့သနည္း။ ရွယ္လီအျဖစ္ကိုပဲ ႐ႈေလာ့။ မမျမင့္ႏွင့္ ဘိုကေတာ္
ေဒၚဇင္တို႔လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းမွတစ္ပါး အျခားရွိပါဦးမည္လား။

သူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္၌ လူ႔ျပည္တြင္ ရွိေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ၿပီး ၾကည့္ခ်င္လုိက္ပါေသးသည္။

ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္

အပုိင္း(၁)

ပေလာက္ေတာက္… ခြပ္တပ္

ပေလာက္ေတာက္.. ခြပ္တပ္

အဆက္မျပတ္ ရက္ကန္းလက္ခတ္သံသည္ သရက္၊ ကုကၠိဳ၊ ဝါး႐ံုေတြ အစီအရီဝိုင္းကာ ရြက္အုပ္ညိဳ မႈန္ေဝရီမိႈင္းေနေသာ


ရြာတန္းရွည္ႀကီးတစ္ခု၌ ျခံက်ယ္ႀကီးတစ္ခုအတြင္းရွိ ဝါးဘုိးတုိင္၊ ဝါးၾကမ္းခင္း၊ သက္ငယ္မုိး၊ ထရံကာ အိမ္ကုပ္ကေလးတစ္ခုအတြင္းမွ…။

“လက္ခတ္သံ ကၽြန္းဖိုသား ေသာင္းတုိင္ကၾကား” ဟူ၍ တင္စားေရးဖြဲ႔ၾကသည္။ စင္စစ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ေတာ္ေတာ္ကြာမွ ၾကားရ၏။

ထိုအသံၾကားရာသို႔ လာေနေသာ အသက္ ၂၀ အရြယ္ လူငယ္တစ္ေယာက္၊ လယ္ကြင္းမွျပန္လာသူ၊ ပုဆုိးတိုတို၊ ရွပ္အက်ႌလက္ျပတ္ႏွင့္


တဘက္ထည္ေခါင္းေပါင္းလ်က္။ သူ႔လက္မွာ ဝဖီးေသာ ဖားႀကီးသံုးေကာင္ႏွင့္ လက္ေကာက္ဝတ္မွ်ရွိေသာ ငရံ႕ေခါင္းတိုတစ္ေကာင္ကို

PDF ဘီလူး Page 43


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကုိင္းပင္႐ုိးတံျဖင့္ ထုိးသီဆြဲကုိင္လာသည္။ ေဖာ္ျပပါ အိမ္ကုပ္ကေလးေရွ႕ေရာက္ေသာ္ အိမ္ေရွ႕ေပါက္မွ တံစက္ၿမိတ္ေအာက္ ေခါင္းငံု႔၍


ဝင္လုိက္သည္။

တို႔ဆင္းရဲသားေပမဲ့ မေလးမစား မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ တို႔အိမ္ထဲဝင္ရင္ ေခါင္းငံု႔ဝင္ရမယ္ဟူ၍ ဟာသ ထုတ္ႏုိင္ေသာ အိမ္မ်ိဳး။


ထိုအိမ္ကုပ္ေသာလည္း ရွည္လ်ားသျဖင့္ အတြင္းက မက်ဥ္းလွေပ။ အိမ္ကို အလယ္မွ ႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားလိုက္၏။ ေခါင္းရင္းပုိင္းမွာ ခါးေစာင္းေလာက္
ျမင့္ေသာအဆင့္ႏွင့္ ေျခရင္းျခမ္းမွာ ႏြားတင္းကုပ္ႏွင့္ ရက္ကန္းစင္။ ႏြားဝင္ ထြက္ရန္မွာ ေနာက္ေဖးေပါက္ထား၏။ ရက္ကန္းစင္ႏွင့္
ႏြားျမက္စင္သည္ ၇ ေတာင္မွ်ျခား၍ ေဘးခ်င္းယွဥ္ေန၏။

ျမန္မာျပည္ ေတာရြာေဒသရွိ ယခုကာလ ရက္ကန္းစင္မ်ားသည္ ေရွးယခင္ကကဲ့သို႔ ေသးငယ္ေသာ လြန္းငယ္ထုိးစင္ကေလးမ်ား


မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပုဆုိးတစ္ထည္ကို တစ္နံတည္းႏွင့္ရက္ႏုိင္ေသာ လြန္း႐ုိက္ လက္ဆြဲစင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္၏။ လြန္း႐ိုက္သံ၊ လက္ခတ္သံ ပို၍ျပင္း၏။

ရက္သူသည္ ရက္ကန္းလိပ္ႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ ကပ္၍ထုိင္ရကာ ေျခနင္း တုတ္နင္းျခင္း၊ လြန္းႀကိဳးဆြဲျခင္း၊ လက္ခတ္ငင္ျခင္းတို႔ကို


ေျခတစ္ဘက္စီ၊ လက္တစ္ဘက္စီျဖင့္ အခ်က္ညီညီျပဳရေလရာ…

ေဖာ္ျပပါ အိမ္ကုပ္ကေလးအတြင္း၌ အိမ္ေရွ႕လူဝင္ေပါက္ကို ေက်ာခုိင္းေနေသာ လံုမပ်ိဳေလးမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ်ရွိ၍ ေတာသူမေလးပီပီ


ရင္သား တင္သားမ်ား ဖြင့္ကားလွပသူျဖစ္ရာ သည္လို ရက္ကန္းရက္စဥ္ သူ၏ ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားေနပံုကို ေနာက္ကေန၍
ကိုလူပ်ိဳတစ္ေယာက္ၾကည့္႐ႈမည္ဆိုပါက သူငယ္မ ရွက္ရွာေပမည္။

သို႔ေသာ္ ဤလံုမငယ္သည္ မသိရွာေသးေပ။ သူ႔မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္ ဖားသံုးေကာင္ႏွင့္ ငရံ႕ေခါင္းတိုတစ္ေကာင္ ဘြားခနဲေရာက္လာမွသာ


“ေအာင္မယ္ေလး အေမ့” ဟု ေအာ္၍ ေနာက္ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့မွ ခဏအတြင္း အျပံဳးပန္းကေလးပြင့္လာၿပီး “အို ကိုေႂကြ႔ႏွယ္.. လန္႔လိုက္တာ”

လူငယ္သည္ သူ႔လက္ကေလးႏွင့္ ငါးသီတံကို ရက္ကန္းစင္တိုင္၌ ခ်ိတ္လိုက္ၿပီး ရက္ကန္းခံုေပၚမွာ မိန္းကေလးႏွင့္


ယွဥ္ထုိင္ေနလိုက္သည္။

သည္ေတာ့ ထိုအိမ္ကုပ္ကေလးမွ လက္ခတ္သံကၽြန္းဖိုသားသည္ ဘယ္ကမွ် မၾကားရေတာ့ၿပီ။

***

ျမန္မာျပည္ေဆာင္းရာသီ ျပာသိုလမွာ စပါးလိႈင္လိႈင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ လယ္ကြင္းျပင္အားလံုးသည္ ေရႊေရာင္ေတာက္ပကာ


စပါးႏွံမ်ား မွည့္ဝင္းေနသည္။ ေျမာက္ျပန္ေလညင္းကလည္း တျဖဴးျဖဴးတိုက္ခတ္၍ စပါးမွည့္နံ႔သင္းေနသည္။ ဤဝါဝင္းေနေသာ
လယ္ကြင္းျပင္ႀကီးကို အေဝးမွေန၍ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ထီးထီးမားမား ရပ္တည္ေနၾကေသာ ထန္းပင္ႀကီးမ်ား၊ ေညာင္ပင္ႀကီးမ်ား၊
မန္က်ည္းပင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခပ္ယွက္ယွက္ျဖစ္ၾကေသာ ဆီးပင္၊ သနပ္ပင္၊ ဗန္းဗိုးပင္ စသည္တို႔ကို ဟိုတစ္ပင္သည္တစ္ပင္ ျမင္ႏုိင္ေပသည္။
ဤအပင္တို႔ကိုအစြဲျပဳ၍ လယ္ရွင္တို႔က ထိုအပင္အနီး၌ရွိေသာ လယ္ကြက္စုကို ထန္းသံုးပင္လယ္၊ ေညာင္ပင္ႀကီးလယ္၊ မန္က်ည္းပင္လယ္၊
ဗန္းဗုိးပင္လယ္၊ သနပ္ပင္လယ္ စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚၾကကုန္သည္။

ထိုေန႔၌ ၄ ၅ ဧကမွ်ရွိေသာ ဇီးေကာက္ပင္လယ္သည္ ေကာက္ျပတ္၍ ယင္းလယ္ကြင္းရိတ္ၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္


တံစဥ္ေကာက္ႀကီးမ်ားကို ပခံုးတြင္ခ်ိတ္ၾက၍ ေစာစီးစြာ ရြာဆီသို႔ ျပန္လာၾကသည္။ ေယာက္်ား၏ လက္ထဲ၌ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းအုိးႏွင့္
ခ်ိဳင့္တစ္ခုပါ၍ ဇနီးသည္၏လက္ထဲမွာ ေကာက္႐ုိးႏြယ္ႏွင့္ ကန္စြန္းၫြန္႔မ်ားပါလာသည္။ ၎တို႔၏ ခေမာက္ေအာက္ရွိ မ်က္ႏွာမ်ားမွာ
ေခၽြးေတြစို႔ေနေသာ္လည္း အိမ္ျပန္ေရာက္က ေကာက္ရိတ္ခ လံုးခနဲရၾကေတာ့မွာမို႔ အေတြးကိုယ္စီႏွင့္ ျပံဳးေယာင္သန္းေနၾကသည္။
သူတို႔ေျခေထာက္မွာ သားေရနယ္ ေကာက္ရိတ္ဖိနပ္ရွည္ႀကီးေတြ စီးထားၾကေသာ္လည္း အသားက်ေနၿပီမို႔ စစ္ထြက္ရဲေဘာ္ကဲ့သို႔
ေျခဟန္က်လ်က္ရွိသည္။

ယခု ျပန္လာၾကသည္က သူတို႔လင္မယားခ်ည္းမဟုတ္။ သူတို႔ေရွ႕ ေရာက္သြားလိုက္ တစ္ခုခုနမ္းေနခဲ့၍ ေနာက္က်န္ရစ္လိုက္ျဖင့္


ပါလာေသာ ေခြးကေလးက်ားဘို။

ေနလံုးသည္ အေနာက္ေဂါယာတြင္ ထန္းတစ္ဖ်ားခန္႔ ရွိေနေသးသည္ျဖစ္၍ အျခားေကာက္ရိတ္ေနသူအခ်ိဳ႕က သူတို႔ျပန္လာသည္ကို


ျမင္လွ်င္…

“ဟင္… ကိုဘေအးတို႔ ဇီးေကာက္ပင္ ျပတ္ခဲ့ၿပီထင္တယ္”

“ေအးကြ… မင္းတို႔ေကာေဟ့”

“က်ဳပ္တို႔ေတာ့ သန္ဘက္ခါေလာက္မွ ကၽြတ္မွာပါ။ ဟဲ… ဟဲ… ေဒၚလွေဒြးက ျပံဳးလို႔။ ဘာလဲ ဘဲလူးဖက္ဝယ္ဝတ္လိုက္မယ္ေပါ့…


ဟုတ္လား”

“ငါက…. အသက္ႀကီးပါၿပီဟယ္၊ နင့္ မိန္းမသာ ဝတ္ဆင္ပါ”

PDF ဘီလူး Page 44


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကိုဘေအးႏွင့္ မလွေဌးတို႔ျပန္လာရာ လယ္ကန္သင္း႐ုိးေျခလမ္းႏွင့္ လွည္းလမ္းသည္ မကြာလွမ္းသည္ျဖစ္၍


ေကာက္လိႈင္းတိုက္လွည္းမ်ားေပၚမွ လုလင္ပ်ိဳတို႔၏ “တို႔လယ္သမားေခတ္ ေရာက္ၿပီ” သီခ်င္းကို သီဆုိသြားၾကသည္မ်ား ၾကားရသည္။
ေခတ္ႏွင့္ညီေသာ ဤသီခ်င္းသံသည္ သူတို႔ နားဝင္ပီယံခ်ိဳ၍ ရင္ဝယ္တသိမ့္သိမ့္ ပီတိစိမ့္ရသည္။

ကိုဘေအးႏွင့္ မလွေဌးတို႔သည္ ရြာသို႔ ျပန္ေရာက္ၾကသည္၌ ပထမဦးဆံုး သြပ္မုိးပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ႀကီးတစ္အိမ္သို႔ ဝင္၍ အိမ္ရွင္အား


ဇီးေကာက္ပင္ လယ္ျပတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အစ္ကိုဖုိးဆင္ေရ… ျပတ္ခဲ့ၿပီဗ်”

လယ္ရွင္သည္ “ေအးေအး.. ဒါျဖင့္ မင္းတို႔ ေကာက္ရိတ္ခ တစ္ခါတည္းယူသြားၾကကြ၊ ဒီဇီးေကာက္ပင္လယ္က ၁၇ ႀကိဳး၊


ဟိုး႐ံုးလယ္ေလးက ၃ ႀကိဳးနဲ႔ ေပါင္း ၂၀ ဟုတ္လား”

“ဟုတ္ကဲ့”

တစ္ႀကိဳး ၄ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္၍ ေငြ ၈၀ိ ကို ေရတြက္ေနစဥ္ အျခား လူတစ္ဦး ေရာက္လာကာ ကိုဘေအးတို႔ ေငြကုိင္ေနသည္ကိုၾကည့္၍…

“အား… ကုိဖုိးဆင္၊ ဇီးေကာက္ပင္လယ္ ျပတ္သြားၿပီလား”

ဆင္ “ေအးေဟ့… မြန္းျမေခ်ာရ၊ ႏို႔ မင္းလယ္ေတြေကာ”

“ရိတ္မယ့္လူကိုမရေသးလို႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ခ်ည္း ၾကဲေနရတာ သိပ္မျပတ္ေသးပါဘူး ကိုဖိုးဆင္ရယ္” ဟု ဆိုၿပီး


ကိုဘေးတို႔ဘက္လွည့္လိုက္ကာ “ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္သူ႔လယ္ရိတ္ဖို႔ ေျပာထားတာရွိေသးသလဲ”

ေအး “ဒီအစ္ကိုဖိုးဆင္လယ္ၿပီးရင္ သူတို႔လယ္ရိတ္ပါလို႔ ေျပာထားၾကတဲ့လူေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတာပဲ”

ေခ်ာ “လယ္မေရြးရေသးဘူးမႈတ္လား၊ ဒီလိုဆို က်ဳပ္လည္း ေျပာထားသားပဲ၊ နက္ျဖန္ က်ဳပ္လယ္ဆင္းၾကဗ်ာ”

ကိုဘေအးႏွင့္ မလွေဌးသည္ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ ၾကည့္ၾကၿပီး မလွေဌးက…

“နက္ျဖန္တစ္ေန႔ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ နားမယ္စိတ္ကူးထားၾကတယ္”

ေခ်ာ “ဟား… ေနာက္မွနားၾကဗ်ာ၊ က်ဳပ္လယ္ေတြ တခ်ိဳ႕ေကာက္ပင္ေတြ ေတာ္ေတာ္လဲကုန္ၾကၿပီ” ဟု ဆို၍ ကူညီေျပာေပးေစလိုေသာ


မ်က္လံုးျဖင့္ ဦးဖိုဆင္ကို ၾကည့္လိုက္သည္၌ ဦးဖိုဆင္ကလည္း…

“ဘေအးတို႔က ရတုန္းရခိုက္ ရိတ္လိုက္ၾကပါကြ” ဟု ေျပာသည္၌ လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ မျငင္းသာေတာ့ဘဲ


ေခါင္းညိတ္လိုက္ၾကေတာ့၏။

ဦးဖိုးဆင္သည္ ကိုဘေအး၏ အစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္သည္။ ကိုဘေအးတို႔က ဆင္းရဲ၍ ဦးဖိုးဆင္မွာ လယ္ပိုင္ယာပုိင္ႏွင့္ ခ်မ္းသာသည္။ ယခု


ကိုဘေအးတို႔ အိမ္ကုပ္ကေလးေဆာက္၍ေနၾကေသာ ျခံက်ယ္ႀကီးမွာ ဦးဖိုးဆင္ျခံျဖစ္သည္။

က်ားဘိုသည္ ျခံဝသို႔ေရာက္သည္၌ ထံုးစံအတုိင္း ေတြ႔ေနက် မခ်စ္ျမ အိမ္က ေအာင္နက္ႏွင့္ေတြ႔၍ တစ္ေကာင့္တစ္ေကာင္


ေဟာင္ဟိန္းလိုက္သည္။ က်ားဘိုေဟာင္သံ ၃ ၄ ခါ ထြက္ေပၚလာၿပီးသည္၌ ထိုအိမ္ကေလးအထဲမွာ ရက္ကန္းလက္ခတ္သံလည္း
ျပန္ေပၚလာသည္။

ကိုဘေအးႏွင့္ မလွေဌးတို႔ အိမ္ထဲဝင္ၾကေသာအခါ၌ လူငယ္က ရက္ေဖာက္ေယာက္ေနသည္။ သမီးျဖစ္သူက ရက္ကန္းစင္မွ…

“ကၽြန္မ ရက္ေဖာက္ကုန္လုေနတာနဲ႔ ကိုေမာင္ေႂကြ ေရာက္လာတာနဲ႔ အဆင္သင့္ပဲအေမ၊ သူ႔ကို ရက္ေဖာက္ေယာက္ခုိင္းထားရတယ္” ဟု


မိခင္အားေျပာၿပီး ဖခင္အား ရက္ကန္းစင္တုိင္၌ခ်ိတ္ထားေသာ ဖားငါးေတြျပ၍…

“ေဟာ.. ဟိုမွာ အေဖ့အႀကိဳက္ေတြေလ၊ ကိုေမာင္ေႂကြ ယူလာတာ” ဟု ေျပာလုိက္သည္၌ ဖေအႀကီးက ရႊင္ပ်ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္…

“ဟာ… ဟန္က်တာေပါ့ကြာ၊ ခ်ိတ္ဖားေတြက ဒီရာသီသိပ္ဆူေပါ့။ ငရံ႕ေခါင္းတိုတစ္ေကာင္ကေကာ ဘယ္လိုရခဲ့တာတံုး”ဟု ဆိုသည္၌


ေမာင္ေႂကြက…

“ဖားတြင္းရယ္လို႔ ခ်ိတ္ရင္းဗ်၊ အထဲမွာ ဂလုတ္ဂလုတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆြဲလို႔လည္း မရတာနဲ႔ တူးရြင္းနဲ႔တူးႏိႈက္ေတာ့ ငရံ႕ေခါင္းတို ျဖစ္ေနေရာ”

“ေအး.. သူက ဟင္းခတ္ရတာေပါ့ကြာ”ဟု ဖခင္လုပ္သူက ေျပာလိုက္သည္၌ မိခင္ျဖစ္သူက ျပံဳး၍ သမီးမ်က္ႏွာမွာ လြန္စြာ


ရႊင္ပ်သြားေလသည္။

ႏို႔ၿပီး ကိုဘေအးသည္ သမီး၏ ရက္ေဖာက္ဗန္းထဲ ငံု႔ၾကည့္ၿပီး…

“ေအာင္မယ္… ရက္ေဖာက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးသားပဲကြ၊ ဒါထားၿပီး မင္း ဖားေတြသြားလုပ္ေခ်ကြာ၊ ေရေႏြးေျဖာတာ


ေကာင္းမလား၊ မီးၿမိဳက္တာ ေကာင္းမလား”

PDF ဘီလူး Page 45


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

စိတ္မပါစြာႏွင့္ ရက္ေဖာက္ေယာက္ေနေသာ ေမာင္ေႂကြသည္ ထုိင္ရာမွ သြက္လက္စြာ ထလိုက္ကာ ဖားသီတံဆြဲယူ၍…

“ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မီးၿမိဳက္တာႀကိဳက္တယ္ဗ်၊ ျမန္လည္းျမန္တယ္၊ မီးၿမိဳက္နံ႔ကေလးလည္း သင္းတယ္”

“ဒါျဖင့္ ေကာက္႐ုိးပံုမွာသြားၿပီး လုပ္ေခ်ကြာ၊ ငေခါင္းတိုေတာ့ မီးဖုတ္၊ ဟင္းခ်ိဳခ်က္ဖို႔ မင့္အရီးကိုေပးခဲ့”

မလွေဌးကား ထမင္းခ်က္မီးဖို၌ ဝင္လ်က္ရွိေလၿပီ။ ကိုဘေအးသည္ ေမာင္ေႂကြ ဖားသီတံဆြဲ၍ထြက္သြားေသာအခါ၌ သူ၏


ႏြားတင္းကုပ္ကို သိမ္းဆည္းသည္။ ႏြားကေလးတစ္ေကာင္ထဲပါ။ ခုိင္း၍မရေသးေသာ ႏြားေပါက္ကေလးျဖစ္သည္။ မုိးဦးက်ေလာက္ေတာ့
ထမ္းပိုးက်င့္ ရတန္ေကာင္းပါ၏။ ေရွးႏွစ္ခါေတာ့ အသံုးဝင္ၿပီေလ။

မၾကာမီ၌ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ကေလးတစ္ေယာက္ ျမက္ထမ္းႏွင့္ေရာက္လာသည္။

ကိုဘေအးက…

“ေအာင္မာ… ငါ့သားလည္း ဒီေန႔ျမက္ထမ္းျပန္လာသားပဲ၊ မင္း ခုည ဟင္းေကာင္းနဲ႔ ထမင္းက်ိတ္ရမယ္ကြ”

“ဘာဟင္းေကာင္းလဲ အေဖရ”

လူငယ္သည္ ျမက္ထမ္းကိုခ်ၿပီး ေခါင္းက ပုဆုိးေပါင္းရြက္နဲ႔ မ်က္ႏွာေခၽြးသုတ္ရင္း ေမးသည္။

“မင့္အႀကိဳက္ပဲလကြာ၊ သြားၾကည့္ေခ်။ ေနာက္ေဖးေကာက္႐ုိးပံုမွာ ေမာင္ႂကြယ္ မီးၿမိဳက္ေနတယ္”

“ေျခမရွိတဲ့ အေကာင္းလား အေဖရ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပက္လက္လွန္လိုက္ရင္ ယက္ကန္ယက္ကန္ေနတဲ့အေကာင္လား”

“အဲ့ဒါ တစ္ခုမွမဟုတ္ဘူးကြ၊ မ်က္လံုးျပဴးျပဴးနဲ႔ ေပါင္မွာ ထုိးကြင္းေတြနဲ႔ေကာင္”

“ဟာ… သိၿပီ” ဟုဆို၍ လူငယ္သည္ ေကာက္႐ုိးပံုဆီသို တစ္ဟုန္ထုိးေျပးသြားေလ၏။

ခဏအၾကာ၌ မီးဖိုေခ်ာင္မွ မလွေဌးက …

“ဖေအႀကီးေရ… ခုန လူေလး ေမာင္ေထြးအသံၾကားလိုက္တယ္ မွတ္ပါတယ္”

“ေအး… သူ ျမက္ရိတ္တာ ျပန္လာၿပီေလကြာ…၊ ဘာခုိင္းစရာရွိလို႔လဲ”

“ေဟာဒီ ငရံ႕ေခါင္းတိုနဲ႔ ဟင္းခ်ိဳခ်က္ဖို႔ လဲလူရြက္ခူးခုိင္းရ ေကာင္းမလားလို႔…”

“ငါ ေရခ်ိဳးသြားရင္း ရင္းတုိက္ရြက္ပါ ေရာခူးခဲ့ပါမယ္ကြာ၊ မင္း ငရံ႕သာမီးဖုတ္ၿပီး ဟင္းခ်ိဳအိုးတည္ထားလိုက္”

ထိုမွ တစ္ဆက္တည္း မလွေဌးက …

“ဟဲ…
့ သမီး ျမခင္ေရ” ဟု ေခၚလိုက္သည္၌ လံုမပ်ိဳသည္ ရက္ကန္းရက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီး…

“ဘာလဲ အေမ”

“နင့္အရီး အုန္းႏုအိမ္မွာ သရက္သီးပုိးတီ ရဦးမလား၊ သြားၿပီး ၾကည့္ဝယ္ခဲ့စမ္း”

သမီးသည္ ရက္ကန္းစင္မွ ထ၍…

“ရပါတယ္… သရက္သီးပုိးတီနဲ႔ ဆားစိမ္ေတာ့ အရီးအုန္းႏုအိမ္မွာ တစ္ႏွစ္လံုး မျပတ္ရွိေနတာပဲ…”

ထုိည သူတုိ႔ထမင္းဝုိင္းမွာ ငရဲ႕ေခါင္းတိုမီးဖုတ္ခတ္သည္ လဲလူႏွင့္ ရင္းတုိက္ရြက္ဟင္းခ်ိဳ၊ မုိးတြင္းက လယ္ထဲေခ်ာင္းထဲမွ ကိုယ့္ဟာကုိယ္


ဖမ္းရတာႏွင့္ ဝယ္သင့္တာဝယ္၍ ငါးခူ၊ ငါးရံ႕၊ ငါးက်ည္း ခ်ည္းသန္႔သန္႔ လုပ္ထားခဲ့ေသာ သံုးဦးစပ္ ငါးပိရည္ခ်ိဳ၊ င႐ုတ္သီးစိမ္းမီးအံုးႏွင့္
ၾကက္သြန္ျဖဴ ေထာင္းေဖ်ာ္ကို ကစြန္းၫြန္႔ျပဳတ္ႏွင့္ ေကာက္႐ုိးႏြယ္တို႔လို ႏို႔ၿပီး ဖားသား ဆီျပန္ႏွင့္ အအီေျပရန္ သရက္သီးပိုးတီတို႔ျဖစ္ရကား
ကိုဘေအး၊ မလွေဌး၊ သားကေလး ေမာင္ေထြး၊ သမီးပ်ိဳ ျမခင္ႏွင့္ ေရႊဧည့္သည္တို႔ ၅ ေယာက္ စားလုိက္ၾကရာ ဆန္တစ္ျပည္ခြဲခ်က္သည္ ေခြးေလး
က်ားဘိုအဖို႔ ဟင္းစ ေကၽြးစႏွင့္မွ စားေလာက္႐ံုမွ် က်န္ေတာ့သည္မွာ သူတို႔လို အလုပ္ၾကမ္းသမား ေတာသူေတာင္သားမ်ားအဖို႔
အံ့ဩစရာမဟုတ္ပါေခ်။

ထမင္းစားၿပီး၍ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ၾကသည္ႏွင့္ ေမာင္ေထြးက စေျပာသည္။

“အေဖေရ… လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကို အျမဲတမ္း ပူပူရေအာင္ ဓာတ္ဘူး ဝယ္ပါလား အေဖရ၊ ဘႀကီးဆင္တို႔အိမ္မွာ ထားတာမ်ိဳးေလ…”

ေမာင္ေႂကြ “ဟုတ္တယ္ဗ်.. ကုိစံတင္တို႔ျဖင့္ မုိးတြင္းက လယ္ထဲ လယ္ထြန္သြားရင္းေတာင္ ယူသြားၾကသဗ်”

ကိုသာေအး “ဟ… မိုးေရစိုေတာ့ မင္းတို႔ဓာတ္ဘူးက ေအးမသြားဘူးလား၊ မုိးေရဒဏ္ ခံႏုိင္ပါ့မလားကြ”

ေမာင္ေထြး “ေအာင္မယ္ေလး… အဖံုးသာ လံုေအာင္ပိတ္ထား ေရထဲခ်ထားေတာင္ မေအးဘူးခင္ဗ်”

PDF ဘီလူး Page 46


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“အင္း… အံ့ဩစရာပဲေဟ့” ဟု ဆို၍ ကိုဘေအးသည္ မလွေဌးအား မ်က္ေတာင္ပုတ္ခတ္ ပုတ္ခတ္ႏွင့္ ၾကည့္လိုက္သျဖင့္ မလွေဌးက…

“အဲဒါ တစ္ဘူး ဘယ္ေလာက္ေပးရသတဲ့လဲ”

ေမာင္ေႂကြ “အႀကီး၊ အငယ္ အရြယ္အစားလုိက္လို႔ေပါ့ အရီးရဲ႕”

ဤတြင္ အနီး၌ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ကေလး ထုိင္ေနေသာ ျမခင္က…

“အခု ရြာက သမဝါယမဆုိင္မွာ ေရာက္ေနတာေလ အခု အေဖတို႔ ေသာက္ေနၾကတဲ့ ေျမအုိးတစ္လံုးစာေလာက္ ဝင္မယ္ေပါ့၊ ၁၇ က်ပ္တဲ့”

ေမာင္ေထြးက ေထာက္၍ “အဲဒါ နက္ျဖန္ခါ ဝယ္ပါလားဗ်…”

မလွေဌးက ျမခင္အား ၾကည့္၍…

“သမီးရက္ကန္းျပတ္ေတာ့ ဝယ္တာေပါ့ေလ…”

ျမခင္ “အို… အေမကလည္း ကိုယ္ဝယ္ခ်င္ရင္ ရက္ကန္းျပတ္ေအာင္ပဲ ေစာင့္ေနရဦးမွာလား၊ ကိုယ့္အိမ္မွာ ပုိက္ဆံေတြရွိေနသားပဲ…၊


သြားဝယ္လိုက္ေရာေပါ့”

မလွေဌး “ဟဲ…
့ ကိုယ့္ေသတၱာထဲေရာက္ၿပီးသားပိုက္ဆံ ျပန္မထြက္တာေကာင္းတာေပါ့ဟဲ့”

ျမခင္က မ်က္ေစာင္းကေလးခဲ၍…

“ဟင္း… ကၽြန္မ ရက္ကန္းျပတ္ဖို႔က ရက္ေတာ္ေတာ္လိုေသးတာ၊ ေရာက္လာတဲ့ဓာတ္ဘူးက ၄-၅-၇ လံုးရယ္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာ


သူမ်ားဝယ္တာနဲ႔ ကုန္သြားဦးမယ္”

ေမာင္ေႂကြ “ဟုတ္တယ္ဗ်၊ ကိုေမာင္သင္ေလးနဲ႔ မပုတို႔လင္မယားကေတာင္ ဝယ္မယ္ေျပာေနၾကေသးသဗ်”

ယင္း၌ ျမခင္က “ဒါျဖင့္ ဒီလိုလုပ္မယ္ အေမ၊ ကၽြန္မ ရက္ကန္းက တစ္ဝက္သာသာ ၿပီးသြားၿပီ၊ ဒီေတာ့ မနက္ျဖန္ ၁၅ အုပ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့
သြားပို႔မယ္ေလ”

“ေအး… အဲဒီလိုသာလုပ္လိုက္ပါ အစ္မေလးရာ၊ အေမေျပာတဲ့အတုိင္းဆိုရင္ ဝယ္ျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေမာင္ေထြးက


တုိက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ေလသည္။

***

ထိုရြာႀကီးတြင္ ထုိစဥ္က ေက်းရြာသမဝါယမက ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေလသည္။

ယင္းရြာ၏ကုနထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရဦးမည္။ ေရွးေခတ္အဆက္ဆက္က မိ႐ုိးဖလာ လယ္ယာမွသည္ ယခု


ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရလက္ထက္မွာ သီးထပ္သီးညႇပ္မ်ားစုိက္ပါရန္ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ဂံုေလွ်ာ္၊ ဝါဂြမ္းႏွင့္ ပဲမ်ိဳးတို႔ကို
တိုးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးယခင္က မုိးမမ်ားလွ်င္ မလုပ္ရေသာ ကုန္းလယ္မ်ား၊ ရြာတြင္းႏွင့္ ရြာေနာက္ေဖးရွိ ျခံလြတ္ႀကီးမ်ားမွာ
ယခုအခ်ိန္ အလဟႆ မျဖစ္ၾကေတာ့ၿပီ။ သူ႔အခ်ိန္ သူ႔အခါႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ အသီးအပင္တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကကုန္ေလသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုရြာႀကီး၌ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္သည္မွာ ဂံုေလွ်ာ္။ ေဒသတို႔မွာ အေလ့က်ေပါက္ၾကကုန္သည္။ သို႔ေသာ္


ဂံုေလွ်ာ္အမ်ိဳးအစားဟူ၍ မသိၾကေသး။ ‘ပလီခါး’ ပင္ဟု ေခၚၾကလ်က္ သူ႔အ႐ိုးမွ ေလွ်ာ္ကိုခြဲၿပီး ေရပံုးႀကိဳး၊ ႏြားႀကိဳး စသည္မ်ား က်စ္လုပ္ၾကသည္။

ယင္းသို႔ရွိ၍မွ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ ထြက္ကုန္စီမံေရးဌာနက “ဂံုေလွ်ာ္မ်ားကို ဝယ္ပါမည္၊ ေက်းရြာမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါ”ဟူ၍


စုိက္ပံုစိုက္နည္းပါ ၫႊန္ၾကားလ်က္ မ်ိဳးေစ့မ်ားေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ထိုဂံုေလွ်ာ္ပင္မ်ား ျဖစ္ေျမာက္လာၾကေသာအခါ၌ ထိုရြာသားမ်ား
အံ့ဩရယ္ေမာလ်က္…

“ဟ… ပလီခါးပင္ေတြပါလား…” ဟု ေျပာၾကေလ၏။

စင္စစ္ ျခံႀကိဳျခံၾကား၊ ေျမာင္းႀကိဳေျမာင္းၾကားမွ အေလ့က်ေပါက္ၾကေေတာ့ ပလီခါးပင္ငယ္ငယ္။ ယခု အစုိးရကၫႊန္ၾကား၍


ေျမဩဇာေပးကာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ၾကေတာ့ ပလီခါးပင္ ထြားထြားျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဂံုေလွ်ာ္ပင္သည္
အစုိးရေမွ်ာ္လင့္တာထက္ ေအာင္ျမင္ေလသည္။ အပင္ေတြ ဆယ့္ကိုးေပျမင့္၍ ေလွ်ာ္မွာ အလြန္ေကာင္း။ အခ်ဥ္ခၽြတ္ေဆးႏွင့္
ေဆးေၾကာဖြပ္ေလွ်ာ္လိုက္သည့္အခါ ေရႊေရာင္ယူမလား၊ ေငြေရာင္ယူမလား၊ အေနာက္ႏုိင္ငံသူမ်ား ဆံပင္ကဲ့သို႔ ေတာက္ေျပာင္လွပေလသည္။
သဟာႏွင့္ ဂံုနီႀကိဳး၊ ဂံုနီေလွ်ာ္အဆင့္မွ် မကေတာ့ဘဲ ေကာ္ေဇာရက္လုပ္ရန္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ေရာင္းရသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့ေလ၏။

ယင္း ဂံုေလွ်ာ္လုပ္ငန္းကား ျခံေျမရွိ၍ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးရမည္ထက္ အပင္ကိုခုတ္ၿပီး ေရထဲမွာ အပုပ္စိမ္၍ ေလွ်ာ္ခြာ၊ အခံြသင္ရသည္က


ပို၍ လုပ္အားလိုေလရာ ဂံုေလွ်ာ္စိုက္သူႏွင့္ အငွားေလွ်ာ္ခြာသူမွာ တစ္ေယာက္တစ္ဝက္ စားမွ်သာက်ေနေသာေၾကာင့္ ပုိင္ရွင္ႏွင့္
အလုပ္သမားသည္ ညီတူမွ်တူ အက်ိဳးခံစားသမႈ ျပဳရေလ၏။

PDF ဘီလူး Page 47


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ဂံုေလွ်ာ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္မ်ိဳးတြဲရန္ အလြန္အဆင္ေျပ၏။ ဂံုေလွ်ာ္စုိက္မည့္ေျမကို ေႏြမွာ


အမိႈက္ပံုမီး႐ိႈ႕ထားၿပီးေနာက္ မုိးမက်မီကေလးမွာ အေပၚယံေျမဖြာ႐ံုမွ် ထြန္ယက္စိုက္ပါ။ ေနာက္မုိးရြာ ေျမစိုေတာ့ ဂံုနီမ်ိဳးေစ့ၾကဲလိုက္ေပေရာ့။
သူ႔အား ေပါင္းသင္စရာ ေျမေထာင္ေပးစရာမလိုေတာ့။ အပင္က်ပ္မည္ဆိုရင္ျဖင့္ ပင္ညႇက္ကေလးေတြ ေရြးႏုတ္ပစ္႐ံုသာ ရွိသည္။

ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကၽြတ္ လယ္ၿပီး မုိးေႏွာင္းေရာက္ေသာ ကာလ၌ ဂံုနီပင္တို႔ကို ခုတ္ရေလၿပီ။ ေကာက္မရိတ္ရမီ


အလုပ္ျပတ္ေနေသာ လယ္လုပ္သားတို႔ အလုပ္တစ္စခန္းရၾကေလ၏။

င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ ဝါဂြမ္းႏွင့္ ပဲမ်ိဳးတို႔စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမွာ မုိးကုန္ၿပီး ေနာက္ ေဆာင္းဦးေပါက္တြင္ျဖစ္သည္။ ပဲမ်ိဳးတို႔မွာ ယခုအခါ၌


ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းတြင္ ‘ဗိုလ္ကိတ္ပဲ’ သည္ အလြန္ဇယားကိုက္သည္။ အၾကမ္းပတမ္းခံသည္။ စင္ထုိးတုိင္ေထာင္စရာ မလို။ သူ႔ဟာသူ
ျဖာထြက္၍ အဖုတ္ျဖစ္ကာ ေျမမွ ႐ုိးတံတစ္ေတာင္ေလာက္ အရွည္၌ ခက္လက္ေဝျဖာ၍ သီးေလသည္။ ပဲႀကီး၊ ကုလားပဲတို႔ထက္ စား၍ခ်ိဳသည္။
စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုမႈလည္း လြယ္သျဖင့္ ေစ်းလည္းခ်ိဳ၏။

ဤဝတၳဳအေျခခံရြာျဖစ္ေသာ ေဖာ္ျပပါရြာႀကီးမွာ ယင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား အျပင္ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းလည္း အလြန္တြင္က်ယ္သည္။


ထိုရက္ကန္းအလုပ္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ သည္ရြာသားေတြ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾက၏။ ေယာက္်ားကေလးမ်ားပင္ ရက္ကန္းခတ္တတ္ၾက၏။
သို႔ေသာ္ ဟိုးယခင္ကမူ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အရင္းရွင္ခ်ည္ပံုေပး တ႐ုတ္မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသြးစုတ္ရာ စားက်က္ကြင္းသာျဖစ္ခဲ့၍ ယခု
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရလက္ထက္ေရာက္မွ ျပည္သူပုိင္စနစ္အရ ကုန္ၾကမ္းယူ ကုန္ေခ်ာသြင္းမႈကို လုပ္ကိုင္ရသည္။ သည္ေတာ့
အလုပ္သမားတို႔အက်ိဳး မည္မွ်တုိးတက္ပါသနည္းဟူမူ (ယခု အမ်ားသံုးေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဇာျခင္ေထာင္ဖ်င္က)ို ခ်ည္ပံုေပး
တ႐ုတ္မ်ားလက္ထက္က တစ္အုပ္ကို ရက္ခ ၁ က်ပ္မွ်သာရရာ ယခု ၃ က်ပ္ႏွင့္ ျပား ၃၀ ရၾက၏။ တစ္အုပ္သည္ ၁၀ ကုိက္၊ ရက္ကန္းတစ္တန္းမွာ
ခ်ည္ ၃ ထုပ္တန္း ၂၇ အုပ္၊ ၄ ထုပ္တန္း(အတန္းႀကီး) ၃၆ အုပ္ျဖစ္ေလရာ မည္မွ် ဝင္ေငြကြာျခားသည္ကို အထင္အရွား ျမင္ႏုိင္ေလသည္။

ထို႔ျပင္ ဟိုယခင္တုန္းကလို ၄-၅ မုိင္ကြာေသာ ၿမိဳ႕သို႔ စရိတ္ကုန္ခံသြား၍ တ႐ုတ္မ်ားထံ ေအာက္က်ေနာက္က် ဆက္ဆံရသည္မဟုတ္ဘဲ


ကိုယ့္ရြာက သမဝါယမဆုိင္မွာသာ ကိုယ့္ရြာသားခ်င္း ကိစၥၿပီးရေလ၏။

ေက်းရြာသမဝါယမဆုိင္

ကုန္သြယ္ေရးဌာန၏ ေက်းရြာလက္ခြဲဆုိင္ျဖစ္၏။ ဤဆုိင္ကို သမဝါယမေငြျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မူလက


အေျခခံစားကုန္မွ် အစျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမူ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အလွကုန္၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားပါ ထားရသျဖင့္ ခုိင္မာလံုျခံဳေသာ
အုတ္တုိက္ျဖစ္၍ေနေလၿပီ။

ေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာစာႏွစ္ခုထားရွိသည္။ ကုန္ဝယ္လုိသူမ်ားက ေရွ႕ဘက္မ်က္ႏွာစာ၊ ကုန္ၾကမ္းယူ၍


ကုန္ေခ်ာသြင္းလိုသူမ်ားက ေနာက္ဘက္၊ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ဆုိင္ဖြင့္သည္။ ေန႔စဥ္ပင္ ကုန္ၾကမ္းယူ ကုန္ေခ်ာသြင္း၊ လုပ္ခထုတ္၊
ပစၥည္းဝယ္ျခင္းျဖင့္ မျပတ္စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ ဤဆုိင္သည္ အိမ္ေျခ ၅၀၀ ေက်ာ္၏ စုေပါင္းသမဝါယမ ျဖစ္သည္။

ဆုိင္ဖြင့္ကတည္းက ေနာက္မ်က္ႏွာစာမွာ ရက္ၿပီးေသာ အထည္သြင္းမည့္သူေတြ စီရရီေရာက္လာၾကရာ ျခင္ေထာင္ဖ်င္ ၁၅ အုပ္ကို


ရြက္လာခဲ့ေသာ ျမခင္မွာ သတၱမျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္အတုိင္း အထည္သြင္း၊ ေငြထုတ္လုပ္ၾကရာ ျမခင္ အလွည့္ေရာက္သည္၌
မန္ေနဂ်ာလုပ္သူက…

“ဟဲ…
့ ျမခင္ရဲ႕ နင္တို႔ ဒီအတန္းက် တယ္ျမန္ပါလားဟ၊ ငါ့စိတ္ထင္ ခ်ည္ထုပ္ယူသြားတာ ဆယ့္ေလးငါးရက္ေလာက္ရွိေသး မွတ္ပါတယ္”

ျမခင္က နဂိုရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာကေလးႏွင့္ ၾကည္ၾကည္ကေလး ျပံဳး၍ …

“တစ္တန္းလံုး ျပတ္ခဲ့ေသးတာမဟုတ္ပါဘူး ဦးေလးထြန္းရွိန္ရဲ႕၊ တစ္ပုိင္းတစ္စနဲ႔ ျဖတ္ယူခဲ့တာ ၁၅ အုပ္ထဲပါ…”

“ဟဲ…
့ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုျဖတ္လာတာတံုး…”

“အေဖက လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းထည့္ဖို႔ ဓာတ္ဘူးဝယ္ခ်င္တာ၊ အေမက သူ႔ေသတၱာထဲေရာက္ၿပီးသားပုိက္ဆံေတာ့


ျပန္မထုတ္ႏုိင္ဘူးဆိုလို႔”

မန္ေနဂ်ာ ကိုထြန္းရွိန္က ျပံဳး၍…

“ေအး ေအး၊ နင္က အဲဒီလို စီမံခဲ့ေရာဆိုပါေတာ့။ အဆင္သင့္ပဲေဟ့၊ ဓာတ္ဘူးက ႏွစ္လံုးတည္းရွိေတာ့တာနဲ႔” ဟု ေျပာၿပီး သူႏွင့္တြဲဘက္
လုပ္ေဖာ္သို႔ လွမ္း၍ “ဒီမွာ ကိုေက်ာ္ျမ၊ ဓာတ္ဘူးေတာ့ ေနာက္တစ္ခါ တစ္ဒါဇင္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္တင္ဦးမွထင္တယ္ဗ်…”

ျမ “ဟုတ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီလိုပဲ စိတ္ကူးရတယ္ဗ်…”

ကိုထြန္းရွိန္သည္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ျပံဳးရယ္လုိက္ကာ…

“ဟန္က်သဗ်ာ… က်ဳပ္တို႔ရြာသားေတြ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ဓာတ္ဘူးနဲ႔ လယ္ကြင္းဆင္းရတယ္ဆိုတာ ဒီေခတ္မွဗ်ိဳ႕…”

PDF ဘီလူး Page 48


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အျခားတစ္ေယာက္က “သားေရဖိနပ္ရွည္ႀကီးနဲ႔ ေကာက္ရိတ္ရတာေကာဗ်။ ဟိုတုန္းက ထန္းေလွ်ာ္ဖိနပ္မလံုမလဲနဲ႔ ၾကဲခဲ့ရတာ၊


အဲသည္တုန္းကဗ်ာ တစ္ႏွစ္မွာ အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စေတာ့ ေကာက္ရိတ္ရင္း ပိုးထိေသၾကတာ ရွိတယ္မႈတ္လား။ ကဲ အခုေတာ့
အဲဒီအႏၲရာယ္က ကင္းသြားၾကၿပီဗ်…”

သူတို႔ရြာ၏ တုိးတက္မႈကို ဝမ္းသာအားရ ေျပာဆိုၾကသည္။ ျမခင္သည္ အထည္ ၁၅ အုပ္တြက္ က်သင့္ေငြကိုထုတ္ၿပီး ေရွ႕မ်က္ႏွာစာသို႔


ေျပာင္း၍ လိုခ်င္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေခ်ာေမာလွပေသာ ျမခင္ကေလးကိုၾကည့္ၾကကာ အခ်ိဳ႕မိန္းမေတြက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

“ဒီသူငယ္မဟာ လွေဌးငယ္ငယ္ သူ႔အေဖႀကီး အိမ္ေပၚမွာေနတုန္းကအတုိင္း လွတာပဲေအ့…”

“ကိုဘေအးနဲ႔မလွေဌး ေမြးတာထဲမွာ ဒီေကာင္မေလး အေခ်ာဆံုးေတာ့္”

“ေအာင္မယ္ ဒီလိုေတာ့ မေျပာၾကပါနဲ႔ရွင္၊ မလွေဌး သမီးႀကီးေတြ လွရင္တို႔ ျမၾကင္တို႔တုန္းကလည္း သူတို႔အေမလို ေခ်ာၾကတာပါပဲ။


ဒါေပမဲ့ သူတို႔အပ်ိဳျဖစ္ၾကတဲ့ေခတ္နဲ႔ အခု ျမခင္ေလးအပ်ိဳေဘာ္ဝင္ရတဲ့အခ်ိန္က မတူဘူး မဟုတ္လားေအရဲ႕။ ဟိုတုန္းကဆိုရင္ ညည္းတို႔ေရာ၊
က်ဳပ္တို႔ေရာ၊ ကိုဘေအးတို႔ေရာ ဘယ္ေလာက္ဆင္းရဲၾကသလဲ။ ေဟာဒီလို (သူ႔လက္ထဲမွ အထည္သြင္း၍ရေသာ ေငြ ၄-၅၀ိ အုပ္ကိုလႈပ္ျပ၍)
ေငြစကၠဴထပ္မ်ား ကုိင္ဖူးၾကသလား”

မိန္းမေတြ အသီးသီးပင္ သူတို႔လက္ထဲမွေငြစကၠဴေတြ ၾကည့္ၾကကာ ေခါင္းညိတ္ၾကသည္။

ထိုမိန္းမက စကားဆက္သည္။

“အဲသည္ေတာ့ အေနဆင္းရဲ၊ အစားဆင္းရဲနဲ႔ လွရင္တို႔ ျမၾကင္တို႔မွာ မိဘႏွင့္အတူ ေနပူမုိးရြာအေရွာင္ အလုပ္လုပ္ၾကရတာပဲမဟုတ္လား။


အခု ျမခင္ေလးက်ေတာ့ မိဘကလည္း ေခ်ာင္လည္လာေတာ့ လယ္ထဲ၊ ေခ်ာင္းထဲ မလုိက္ရေတာ့ဘူး။ အိမ္မွာ ရက္ကန္းစင္ထုိင္ရ႐ံုပဲ။ သည္ေတာ့
ဟုိတုန္းက သူ႔အစ္မေတြ႐ုပ္နဲ႔ တူႏုိင္ပါေတာ့မလားေအ့။ ႏုိ႔ၿပီး ခုေခတ္မွာ ဝတ္ရတာေတြလည္း ၾကည့္ဦးေလ။ ႏုိင္လြန္တို႔၊ ဒက္ထလြန္တို႔၊
ရွီးယားေကာ့တို႔၊ ဟဲယားေကာ့တို႔ ဟိုတုန္းကဆို ဒီလိုအထည္ေခ်ာေတြဟာ ၿမိဳ႕ေပၚကလူမ်ားနဲ႔ ေတာက အင္မတန္ခ်မ္းသာမွပဲ
ဝတ္ႏုိင္ၾကတာမဟုတ္လား။ ကဲ… အခုေတာ့ ညည္းတို႔ငါတို႔ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး အညီအမွ် ျပည္သူ႔ဆုိင္က ထုတ္ေပးေနတာ မဟုတ္လားေအ့…”

ယင္းအခုိက္ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ အဘုိးႀကီးတစ္ေယာက္ ဆုိင္ထဲေရာက္လာကာ “ေဟး…


ေမာင္ထြန္းရွိန္ရ၊ ငါေသာက္ေနက် ေရႊပတ္နဲ႔ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ေဆးျပင္းလိပ္ ရွိေသးလားကြ…”

“ဟား.. ရွိပါတယ္ ဘႀကီးရ၊ ထုိင္ပါဦး” ဆုိ၍ ကိုထြန္းရွိန္က သူ႔ေရွ႕၌ ကုလားထုိင္တစ္လံုး ထုိးေပး၏။

ေဆာင္းရာသီ ျပာသိုလ နံနက္ခင္းျဖစ္ေလရာ အဘုိးႀကီးကိုယ္မွာ သကၠလပ္အေႏြးထည္၊ သကၠလပ္ေခါင္းစြပ္၊ က်ားပါးစပ္


သားေရဖိနပ္တို႔ႏွင့္ျဖစ္သည္။

ကိုထြန္းရွိန္က စာရင္းကိုင္ေနရာမွ…

“ဘႀကီး ဘယ္ႏွထုပ္ယူမလဲ…”

“၅ ထုပ္ေပးလကြာ…”

“ဘႀကီး ေတာရေခ်ာင္သြားေတာ့မယ္ ထင္တယ္…”

“ေအး… နက္ျဖန္ ငါသြားမယ္ကြာ၊ ဟိုမွာ တရားထုိင္ေနရတာပဲ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာ ရွိသကြ…”

ေစ်းဝယ္ေနေသာ ျမခင္ေလးသည္ ဤအဘုိးႀကီး၏မ်က္ႏွာကို တိတ္တခုိးၾကည့္ၿပီးေနာက္ သူလိုခ်င္တာရသည္၌ အေဖာ္မ်ားကို


စကားက်ယ္က်ယ္မေျပာေတာ့ဘဲ ခပ္တုိးတုိးႏႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္ခဲ့ေလ၏။

အဘိုးႀကီးသည္ ျမခင္ေလးထြက္သြားသည္ကို တစူးတစုိက္ႀကီး ၾကည့္ေနေလသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္က


သူ၏တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးကေလး မလွေဌးႏွင့္ တူလွေခ်၏။

ဤတြင္ အခုန ျမခင္ေလးတို႔အေၾကာင္း ေျပာေနၾကေသာ မိန္းမအုပ္ထဲမွာ တီးတုိးသံ…

“အဘိုးႀကီးက တရားေတြဘာေတြ ထုိင္လို႔၊ စိတ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္က်ပံုေပၚၿပီ။ ဒါေပမဲ့ သမီးအေပၚေတာ့ စိတ္မေျပေသးဘူးထင္ရဲ႕”

တစ္ေယာက္ “ေသခန္းျပတ္ဆိုတဲ့ သူ႔စကားက ရွိေနတာကိုး”

အျခားတစ္ေယာက္ “ဒါကေတာ့ မာနပါပဲ”

ေနာက္တစ္ေယာက္ “တကယ္ တရားရတယ္ဆိုရင္ ဒီမာနကေတာ့ ေပ်ာက္ရမွာေပါ့။ စြန္းလြန္းဦးဝိနယ ေဟာေတာ္မူတယ္မႈတ္လား။


မာနရွိသမွ် တရားမရေသးလို႔ပဲတဲ”့

PDF ဘီလူး Page 49


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္က “ေအး ဒီအဘိုးႀကီး တရားရတာက အေရးမႀကီးဘူး။ ငါ တရားရဖို႔ အေရးႀကီးသကြဲ႔။ အိမ္ဧည့္သည္လာလို႔မွ


လက္ဖက္ရည္ကရား လွလွပပ တည္စရာမရွိဘူး”ဟု ေျပာၿပီး “ေဟ့ ေမာင္ထြန္းရွိန္ရဲ႕၊ နင့္ဆုိင္ေႂကြကရားေတြက ဘယ္ေတာ့ေရာက္မွာလဲဟ”ဲ့ ဟု
လွမ္းေအာ္လိုက္သည္၌ ေမာင္ထြန္းရွိန္က…

“ဪ.. ဒီမိန္းမႀကီးႏွယ္… ခင္ဗ်ား ဟုိသီခ်င္းမၾကားဖူးဘူးလားဗ်”

“ဘယ္သီခ်င္းလဲဟဲ့…”

“နက္ျဖန္၊ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ေသာအခါ ဆိုတာေလဗ်”

“ဪ.. ေသျခင္းဆုိးႏွယ္… မေရရာလုိက္တာဟယ္…”

ေမာင္ထြန္းရွိန္က ရယ္ေမာ၍ “ဟဲ ဟဲ… မၾကာပါဘူး၊ ၃ ရက္အတြင္း လာေစ့မယ္ဗ်”

ဤတြင္ အေရာင္းဘက္၌ ေငြကုိင္ေနေသာ ေမာင္ထြန္းၿမိဳင္က “ခင္ဗ်ားတို႔ ဟုိတုန္းကျဖင့္ တည္တဲ့ေျမအုိးနဲ႔ပဲ ေသာက္ေနၿပီးေတာ့ ခုမွ


ဘယ့္ႏွယ္ ေႂကြအိုးေတြ ဘာေတြ လုပ္လာခ်င္တာလဲဗ်”

“ေအာင္မယ္… နင္တို႔က ေႂကြကရားနဲ႔ အခ်ိဳေသာက္ၾကေတာ့ ငါလည္း ေႂကြကရားနဲ႔ အၾကမ္းေသာက္ခ်င္တာေပါ့ဟဲ့”

“ဟဲ ဟဲ… ေငြကေလးေတြက ရႊင္လာၾကသကိုးဗ်”

“ေအးေပါ့ဟဲ့… တစ္သက္လံုးခ်ည္း ဆင္းရဲေနရမွာလား၊ ဒီလုိေခတ္ေျပာင္းေခတ္ေကာင္းနဲ႔လည္း ၾကံဳဦးမွေပါ့”

ဟုတ္ကဲ့…၊ အမွန္ပင္ ဤေက်းရြာေဒသရွိ လုပ္သားျပည္သူတို႔မွာ လုပ္ငန္းမ်ား အကြက္လည္းအဆင္ေျပ၍ ေငြစမ်ား ရႊင္ၾကေလသည္။


သူတို႔မွာ အလုပ္ႏွင့္လက္ႏွင့္ျပတ္သည္မရွိၾကကုန္။ ယခု ၾကည့္ပါ။ ရက္ကန္းျပတ္အထည္အပ္၊ ရက္ခရ၍ ဤျပည္သူ႔ဆုိင္မွာပင္
ကုိယ္လိုခ်င္ေသာပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူၾကၿပီး ေနာက္တစ္တန္းအတြက္ ခ်ည္ယူရျပန္ေလသည္။

ဤခ်ည္ယူရန္မွာ ခ်ည္ေဆးခၽြတ္ရာ ခ်ည္႐ံုတြင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔သမဝါယမဆုိင္ မန္ေနဂ်ာ၏လက္မွတ္ႏွင့္ ယူရသည္။ ကိုထြန္းရွိန္က


အထည္အပ္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ထုတ္ေပးသည္။ လုပ္သားျပည္သူတို႔မွာ ေငြပင္ေငြရင္းမလိုေခ်။ ကုန္ၾကမ္းယူ
ကုန္ေခ်ာအပ္စနစ္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔မွာ ‘ရွိရ-ွိ သံုးသံုး-တျပံဳးျပံဳး’ ေနၾကသည္။

ခ်ည္ေပးရာဌာန

ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ျပည္သူ႔ကုန္သြယ္ေရး လက္ကားမွ ေက်းရြာသမဝါယမမ်ားသို႔ ခ်ည္ထုပ္ႀကီးမ်ားကို ပို႔သည္။ ဤခ်ည္မ်ားမွာ


စက္႐ံုကလာခဲ့သည့္အတုိင္းျဖစ္၍ ဝါေစ့ကြဲေတြႏွင့္ အေရာင္ဝါက်င့္က်င့္ျဖစ္ေနသည္။ ဒါေတြကို ခၽြတ္ေဆးႏွင့္ ဝါေစ့ကြဲစဥ္ကာ အေရာင္ျဖဴေစၿပီးမွ
ရက္လုပ္သူမ်ားလက္သို႔ ေပးအပ္ရ၏။

ဤလုပ္ငန္းမွာ ေရအလြန္ယိုရာ ထိုရြာတြင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ တူးေဖာ္ခဲ့ေသာ အဝီစိတြင္းတစ္ခုႏွင့္


နီးရာတြင္ ခ်ည္ေဆး႐ံု လုပ္ထားရသည္။

ခ်ည္ေဆးခၽြတ္ရာမွာ ေယာက္်ား ၄-၅-၈ ေယာက္ အလုပ္လုပ္ရသည္။ ေရသယ္သူႏွင့္၊ ေဆးရည္စက္ထဲ ခ်ည္စိမ္ထားေပးသူႏွင့္၊


ဖြပ္႐ုိက္သူႏွင့္၊ ေရညႇစ္သူႏွင့္၊ ေနလွန္းသူႏွင့္ ၎တို႔သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းတစ္ေယာက္ကို ငါးက်ပ္ ေျခာက္က်ပ္ေလာက္စည္၏။ ဟုိယခင္
ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ခ်ည္ပံုေပး တ႐ုတ္တို႔၏ အိမ္ေနာက္ေဖး၌ တ႐ုတ္-ကုလား ကူလီမ်ား၏ အလုပ္ကို ဗမာေတြ ထိုက္ထိုက္တန္တန္
လုပ္ခလုပ္ရျခင္းျဖစ္၏။

သူတို႔သည္ ခ်ည္လာယူသူမ်ားေလ၊ ခ်ည္ေဆးခၽြတ္ရေလ ပိုၿပီး လုပ္ခရေလျဖစ္ရာ သီခ်င္းတေၾကာ္ေၾကာ္ႏွင့္ တေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္။


သူတို႔အထဲတြင္ စာေရးမွတ္တတ္သူမ်ားက ခ်ည္ယူလာသူမ်ား၏ ျဖတ္ပုိင္းကို ၾကည့္႐ႈလက္ခံ၍ ခ်ည္ခင္မ်ားကိုေပးရရာ ၎တို႔အား
ရက္ကန္းသည္မ်ားက ဦးစြမ္ေထာင္၊ သို႔မဟုတ္ ကိုတင္းငြားဟု က်ီစားေခၚေဝၚၾကကုန္၏။ အေၾကာင္းမွာ ဦးစြမ္ေထာင္ႏွင့္ ဦးတင္းငြား ဆိုသည္မွာ
ဟိုယခင္က ၿမိဳ႕ေပၚမွ ခ်ည္ပံုေပး တ႐ုတ္သူေဌးမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။

ဤတ႐ုတ္တို႔သည္ ၿမိဳ႕၏ပတ္လည္ ရြာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကို ခ်ည္ပံုေပး၍ စီးပြားျဖစ္ထြန္းၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္ႀကီးေပါက္မ်ားပင္


ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာလုပ္ၾကလ်က္ သူတို႔ခ်ည္ပံုေပးရာ ရြာႀကီးမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္သီလယူျခင္း၊
ဘာသာေရးကိစၥတို႔တြင္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားျပဳၾက၏။ ရြာရွိ လယ္ပုိင္ရွင္၊ သူႀကီး၊ ဆယ္အိမ္ေခါင္းတို႔ႏွင့္ ေက်းရြာသားမ်ားကို
ခ်ည္ပံုေပးျခင္းျပဳၾကသည္။

သုိ႔တုိင္ေအာင္ အခ်ိဳ႕ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္အိမ္ေရာက္ေအာင္ မေပါက္ၾက၍ ရြာရွိေၾကးရတတ္ထံမွတစ္ဆင့္ လက္ေဝခံရသည္။


သည္ေတာ့ ရက္ခကို တစ္ဆင့္စားျခင္း ခံရေသး၏။ ယခု ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္၌ကား တ႐ုတ္အျမတ္ႀကီးစားလည္း မရွိေတာ့ၿပီ၊ တစ္ဆင့္လက္ေဝလည္း
မခံရေတာ့ၿပီ၊ မည္သည့္ရက္ကန္းသည္မဆို ရြာရွိျပည္သူ႔ဆုိင္မွာပင္ လြယ္ကူစြာ ကိစၥၿပီးရေလသည္။

“ေဟ့… ဦးစြမ္ေထာင္၊ ကိုတင္းငြားတို႔ ငါ့ကို ခ်ည္ေပးၾကပါဦးေဟ့…”

PDF ဘီလူး Page 50


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ခ်ည္ေပး႐ံုထဲေရာက္ေတာ့ ခပ္စြာစြာေလး ေအာ္လုိက္၏။ ဟုိတုန္းကမူ တ႐ုတ္အိမ္ထဲမွာ က်ံဳ႕က်ံဳ႕ကေလးထုိင္ရ၏။


မိမိရက္လာေသာအထည္ကို အသားေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးျခင္းခံရ၏။ စိတ္ႀကိဳက္မေတြ႔လွ်င္ ရက္ချဖတ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ျခင္းကို ခံရေသး၏။
ေနာက္ ဤသို႔ညံ့ဖ်င္းလာလွ်င္ ခ်ည္မေပးေတာ့ဟူ၍လည္း ျပစ္တင္ေမာင္းမဲျခင္း ခံရေသး၏။

ယခုေတာ့ ရြာက ကိုယ့္တူကိုယ့္သားေတြပဲ။

“ဟဲ…
့ ေသျခင္းဆုိးတို႔ ျမန္ျမန္လာၾကစမ္း၊ ငါ့အိမ္မွာ ကေလးက ရွိေသးတယ္ဟဲ့၊ ႏုိ႔ဆာေနေရာ့မယ္…”

“အို… ခင္ဗ်ားက ကေလးဘာျဖစ္လို႔ေမြးေသးလဲဗ်၊ မမဲႀကီးလာလိုက္ရင္ ဒီလို ဖုတ္ပူမီးတုိက္ခ်ည္းပဲ၊ ဒီမွာ လွန္းလက္စခ်ည္က ရွိေနလို႔ဗ်။


ကဲ… ကဲ… လာပါၿပီ။ ဘယ္ေလာက္ယူမလဲ ေျပာစမ္း…”

“ေဟာဒီမွာ… နင့္ ထြန္းရွိန္ေရးေပးလိုက္တဲ့ ျဖတ္ပုိင္းပဲ ၾကည့္ေတာ့ေဟ့ ငါလည္းဖတ္တတ္ဘူး…”

“နည္းလွေခ်လားဗ်… ခင္ဗ်ားဟာ မ်ားမ်ားယူစမ္းပါဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ မ်ားမ်ားယူမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားခၽြတ္ရလို႔..


မ်ားမ်ားပိုက္ဆံရတာဗ်…”

“ဟဲ…
့ . နင္တ႔ုိ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားလိုခ်င္တုိင္း ငါက တတ္ႏုိင္မလား…၊ ငါ့မွာ လက္ခြဲကလည္း ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ႏုိင္သေလာက္
ကိုယ္ယူရတာေပါ့ ငေခြးရဲ႕…၊ နင့္မိန္းမ လွရွင္သာ သမီးအပ်ိဳေပါက္ကလည္းရွိ၊ သားေတြကလည္း ရက္ေဖာက္ေယာက္ ခ်ည္ဟပ္တတ္ေနၾကေတာ့
တစ္လကို ၄ ထုပ္၊ ၃ အုပ္တန္းႀကီး ျပတ္ေနတာမို႔… နင္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ လျပည့္တုန္းက ဘုရားကိုးဆူေတာင္ ကပ္ႏုိင္တယ္ မဟုတ္လားဟဲ့…”

“ကဲ… ကဲ… အဲယားပန္ကာ ဖြင့္မေနနဲ႔ေတာ့၊ ခင္ဗ်ားကေလး ႏုိ႔ဆာေနေရာ့မယ္ … ႂကြေပေရာ့…”

“သြားပါ့မယ္ဟယ္.. နင့္ေသာက္ခြက္လည္း ငါ ၾကာၾကာ ၾကည့္မေနခ်င္ပါဘူး…”

“ခင္ဗ်ား သမက္ေလာက္မွ မလွဘဲကိုးဗ်…”ဟု ေမာင္ေခြးသည္ ခ်ည္ထုပ္ရြက္ထြက္သြားေသာ ေဒၚမဲႀကီးေက်ာျပင္ကို ၾကည့္ေျပာလုိက္ၿပီး


ေနာက္ ဓာတ္ဘူးအသစ္စက္စက္ႏွင့္ အျခားအထုပ္မ်ားပါသည့္ လက္ဆြဲျခင္းကို ကုိင္၍လာေသာ သူငယ္မအား…

“အား… ျမခင္တို႔ကေတာ့ စံပဲေဟ့၊ အရင္ တစ္တန္းစာယူသြားတာ ၁၅ ရက္ေလာက္ ရွိဦးမယ္ေအာက္ေမ့တယ္၊ ခုတစ္ခါ လာခဲ့ၿပီ…”

ျမခင္သည္ သူ႔ဆြဲျခင္းကို ခံုတန္းလ်ားေပၚတင္၍ “အရင္အတန္းျပတ္ခဲ့ၿပီမထင္နဲ႔ဦး ေမာင္ႀကီးေရ႕… တစ္ဝက္သာသာၿပီးတာနဲ႔ ၁၅


အုပ္ျဖတ္ပို႔ၿပီး ေနာက္အတန္းစာ ဆက္ကုိင္ထားဖို႔ လာယူတာ…”

“ဟဲ…
့ ဘာလို႔ တစ္ပုိင္းတစ္စနဲ႔ ျဖတ္ရတာလဲ…”

ျမခင္သည္ သူ႔လက္ဆြဲျခင္းကို ၫႊန္ျပ၍…

“အေဖက ေဟာဒီဓာတ္ဘူး ဝယ္ခ်င္တယ္ဆိုလို႔…”

ေမာင္ေခြးက ရယ္ေမာ၍…

“ေအး…. ငါနားလည္ပါၿပီဟာ… နင့္အေမက ေသတၱာထဲေရာက္ၿပီးသားပိုက္ဆံေတာ့ ျပန္မထုတ္ႏုိင္ဘူးဆိုလို႔မဟုတ္လား…”

ေငြဂုဏ္ေမာက္တဲ့ ဖခင္ႀကီးအား တစ္ေန႔ေတာ့ ေငြရွိျပလိုက္မည္ဟု အားခဲထားေသာ မလွေဌးအေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔စကားလံုးကို


တစ္ရြာလံုးလိုလိုသိထားၾကသည္ျဖစ္ရာ ျမခင္က ၾကည္ရႊင္စြာ ျပံဳးရယ္လုိက္၍…

“ေမာင္ႀကီးဗုိက္ထဲ ပုဏၰားေလးရွိတယ္ေနာ္…”

“ဟဲ…
့ ပုဏၰားေလးဆိုတာက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပုေဏၰးမ ဗုိက္ထဲမွာသာရွိတာေပါ့၊ ေရာ့… ေရာ့… ခ်ည္ခင္ေတြ ျပည့္မျပည့္လည္း
ေရၾကည့္ဦး… ပိုေနလည္း ျပန္ေပးေနာ္…၊ နင္ ဒီဓာတ္ဘူးက ဘယ္ေလာက္ေပးခဲ့ရလဲ…”

“၁၇ က်ပ္ေတာင္ ေမာင္ႀကီးရဲ႕…”

“ေတာင္မေနနဲ…
႔ ၊ ငါဝယ္တုန္းက ဒီအမ်ိဳးဒီအရြယ္ပဲ ၁၈ က်ပ္ခြဲေပးရတယ္၊ အခု တစ္က်ပ္ခြဲက်သြားတာခင္ဗ်…”

“ဟုတ္လား… ေမာင္ႀကီး၊ ဘယ္တုန္းက ဝယ္တာလဲ…”

“မႏွစ္က မုိးဦးက်တုန္းကေပါ့၊ မုိးတြင္း လယ္ထဲယူသြားရတာေတာ့ တယ္နိပ္သေဟ့… လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း အျမဲတမ္း


ပူပူေသာက္ရသဟ…”

“အေဖကလည္း အဲဒါ သေဘာက်လို႔ပဲ…”

“ဒါေပမဲ့ စစခ်င္း ေရေႏြးပူပူ မထည့္ရေသးဘူး…”

“ဟုတ္လား… ဘယ္လို စထည့္ရမလဲ…”

PDF ဘီလူး Page 51


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“နင့္အေဖေျပာလုိက္… ပထမဦးဆံုး ထန္းရည္အျပည့္ ထည့္ေသာက္လိုက္ဦးလို႔…”

“အို… အဟုတ္မ်ားလားလို႔… ေမာင္ႀကီးႀကိဳက္တာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေန၊ ကဲ.. သြားမယ္ေနာ္”

“ဟဲ…
့ ေနပါဦးဟဲ့…၊ အရင္လုိလိုက္တာ၊ နင့္လက္ဆြဲျခင္းထဲက အထုပ္ေတြက ဘာေတြလဲ…”

“ဪ… ေမာင္ႀကီးရယ္… အထုပ္ေတြက ဘာေတြလဲလို႔ပဲ ေမးေနရေသးလား၊ အထုပ္ေတြက အထုပ္ေတြပဲေပါ့ ေမာင္ႀကီးရဲ႕…”

လူရႊတ္ေမာင္ေခြးက သူ႔ျပန္ထိသြားသည္ကို သေဘာက်စြာရယ္၍ “ဟဲ ဟဲ… ေကာင္မေလးက မေခဘူး၊ နင္တစ္ေန႔ေတာ့ လင္ရဦးမွာပဲ၊


ကဲ… ငါ ျပင္ေမးမယ္၊ ဘာအထုပ္ေတြလဲဟဲ့…”

“ေဟာဒါက ပဲႀကီးေလွာ္ထုပ္ရွင့္၊ ေဟာဒါက ေျမပဲယို…”

ေမာင္ေခြးသည္ လြန္စြာအံ့ဩဟန္လုပ္၍ “ဟယ္… ဒါနဲ႔မ်ား ေမာင္ႀကီးစားပါဦးလား မေျပာဘူး၊ အံ့… အံ့ပါရဲ႕…”

“ဪ… ေမာင္ႀကီးက စားခ်င္လို႔လား…”

“ဟဲ…
့ . အလကားေပးလို႔မစား… က်ားကုိက္တတ္သတဲ့”

“ဒါျဖင့္ ေမာင္ႀကီးကို က်ားကိုက္မွာစုိးပါတယ္၊ ကၽြန္မ မေပးေတာ့ပါဘူး…”

“ဪ… မလုပ္ပါနဲ႔ဟယ္ စားပါ့မယ္ဟဲ့ ဘုရားစူး…”

မိန္းကေလးသည္ ေျပာရင္း အထုပ္မ်ားေျဖေနသည္ျဖစ္၍…

“ေရာ့… ေရာ့ ႀကိဳက္သေလာက္ယူ…”

ေမာင္ေခြးသည္ ပဲႀကီးေလွာ္တစ္ဆုပ္ႏွင့္ ေျမပဲယိုတစ္ခ်ပ္ ယူလိုက္ၿပီး…

“ဘုန္းႀကီးပါေစ… သက္ရွည္ပါေစ၊ အုိေအာင္မင္းေအာင္ ႐ုိးျပာေျမက် ေပါင္းရပါေစ…”

ျမခင္က မ်က္ေစာင္းကေလးခဲ၍…

“အို… ေမာင္ႀကီးကလည္း အပ်ိဳကို ဒီလိုပဲ ဆုေပးရသလား”

“ဟဲ…
့ . အခု အပ်ိဳေပမယ့္ နင္တစ္ေန႔ လင္မယူဘဲေနမွာ မဟုတ္မွ မဟုတ္တာ၊ အဲဒါ ငါက ႀကိဳေပးထားတာ၊ ဟင္း… ငါလို
ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ ဆုေပးတတ္တဲ့လူမ်ားပဲ ရွာပါဦး…”

ျမခင္သည္ ရွက္ေသြးကေလးျဖာ၍ သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ခ်စ္သူကိုေတြး၍ ပီတိျဖာမိသည္။

သူသည္ ခ်ည္ထုပ္ကိုရြက္ လက္ဆြဲျခင္းကို ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ခ်ိတ္၍ ရြာ႐ုိးေလွ်ာက္ခဲ့ေသာအခါ၌ အိမ္ေထာင္ကို


စိတ္ကူးေနေသာ အရြယ္လည္းျဖစ္၊ ေမာင္ေခြးက ဆုေပးလိုက္သည္လည္းရွိ၍ ရြာရွိအိမ္အေျခအေနကို သတိထားၾကည့္မိလာေလသည္။

ျမခင္သည္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ျပာပံုဘဝ၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ သူ ၈ ႏွစ္၊ ၉ ႏွစ္ သမီးအရြယ္အထိကား ရြာ၏ အေျခအေနမွာ


မည္သို႔မွ်တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေခ်။ လယ္ေျမေဝခ်မ္းေရးကို ၾကားသိလိုက္ရ၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔မိဘမ်ားမွာ လယ္လုပ္စားသူမဟုတ္၊
လယ္ကူလီလုပ္သားမွ်သာဆို၍ လယ္မရလိုက္၊ ရြာမွာ ပါတီႏွင့္ကပ္၍ လည္သူမ်ားကသာ လယ္ကို လည္သလိုရရွိၾကကုန္သည္။ သာမန္လူတို႔မွာ
လယ္ ၅ ဧကကိုပင္ ဟိုတစ္ကြက္ သည္တစ္ကြက္မွ ကုန္းလယ္ေတြ၊ ေရနစ္ကြင္းေတြ ရကုန္ၾကသည္။

ျမခင္သည္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္သမီးအရြယ္၌ ႏုိင္ငံေရးအစိုးရမဟုတ္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရဆိုတာ ၾကားသိလုိက္ရၿပီး ထူးထူးျခားျခား ရြာမွာ


အဝီစိတြင္းေတြလာတူးသည္။ ဓာတ္တုိင္ေတြစိုက္၍ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြသြယ္သည္ႏွင့္ ယခု ရြာေျခအိမ္ေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မိးေရာင္ေတြလင္း၍
အဝီစိတြင္းေရေတြ သံုးေနရသည္။

သည္ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရဆိုတာ ၾကားသိရျပန္ၿပီး စည္းစနစ္ လုပ္ငန္းေတြ တရၾကမ္းေျပာင္းသည္ကို ၾကံဳေတြ႔ရေတာ့သည္။


ယင္းေျပာင္းလဲခ်က္တို႔ကား မိမိတို႔ဆင္းရဲသားေတြအဖို႔ အေကာင္းခ်ည္း ျဖစ္ေန၏။ ကိုယ္ေတြ႔သိရ၏။

ဆင္းရဲသားေတြအဖို႔ တကယ္တမ္းထိေရာက္သည့္ ပထမဦးဆံုးစီမံကိန္းကား လယ္သမားေတြကို ဘယ္တစ္ဧကလွ်င္ ၂၅ိ ႏႈန္း၊ ယခင္က


အမေတာ္ေၾကးေခၚ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ႏွင့္ စပါးႀကိဳတင္ဝယ္ေငြတို႔ကို ရက္ေရာစြာေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤပံုစံကား
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရဆိုသည္ႏွင့္အညီ ေခတ္ႏွင့္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပ၏။

ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရလက္ထက္ေတြတုန္းက အမေတာ္ေၾကး မေပးဘူးေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေပးပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေခတ္ကစနစ္အတုိင္း


တစ္ဧက ၅ က်ပ္ႏႈန္းကို လယ္သမားလက္ထဲေရာက္ဖို႔က လြယ္ကူလွသည္မဟုတ္ဘဲ အၿမီးျဖတ္ ေခါင္းျဖတ္ႏွင့္ လယ္ ၅ ဧကသမားသည္ ေငြ ၂၅
က်ပ္မွ်ျပည့္ေအာင္ ရၾကသည္မဟုတ္။ သဟာႏွင့္ ထိုေခတ္က ဘြဲ႔ရ ရာထူးႀကီးပုဂၢိဳလ္ (သူ႔လယ္ေတြေျမာက္ျမားစြာ ေဝျခမ္းေရးထဲပါသြားသူ)
တစ္ဦးက တုိင္းေက်ာ္ျပည္ေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းေႁခြခဲ့ဖူးသည္။

PDF ဘီလူး Page 52


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ေတာသူေတာင္သားေတြဟာ ဘယ္လိုပဲ ေဝျခမ္းေရးေတြလုပ္လုပ္၊ အမေတာ္ေၾကးေတြ ထုတ္ေပးေပး၊ ဘယ္ေကာင္းစားႏုိင္ၾကပါ့မလဲ။


ၾကည့္ပါလား၊ အမေတာ္ေၾကးေပးတဲ့ေငြကို အိမ္ေရာက္ေအာင္ အကုန္ပါၾကတဲ့လူက နည္းပါတယ္၊ ေခါက္ဆြဲဆုိင္ဝင္ၿပီး ကေဇာ္ေသာက္ပစ္ၾကတာနဲ႔
သူတို႔ဝယ္ခ်င္တာ ဝယ္ပစ္ၾကတာနဲ႔ ဇိကုတ္လို႔ နတ္ျပည္တင္ခ်င္တုိင္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး”

ဤသေဘာအဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေသာ စကားမ်ိဳးကို ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

မွန္၏။ ေတာသားၿမိဳ႕ေရာက္၊ ရေသာအမေတာ္ေၾကးကို ေခါက္ဆြဲဆုိင္မွာ ကေဇာ္ေသာက္၏။ လိုခ်င္တာဝယ္ပစ္၏။ လယ္ ၅ ဧကအတြက္


ေငြ ၂၅ က်ပ္မွ်ျပည့္ေအာင္မရတာကို ၿမိဳ႕တက္ၿပီး တတန္တက လာယူရေတာ့ သူ႔ေငြ ဆင့္ပါးစပ္ႏွမ္းပက္ေလာက္ကို လယ္စရိတ္တြင္
မည္သို႔သံုးပါမည္နည္း။ ၿမိဳ႕ေရာက္ခဲလွေသာ လယ္သမားအား တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ၿမိဳ႕တက္ၿပီး ေပ်ာ္ပြဲစားခုိင္းတာႏွင့္ တူေနေတာ့သည္ကိုး။

ယခု ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရစီမံကိန္းကား တစ္ဧက ၂၅ က်ပ္ကို တိက်မွန္ကန္စြာ ရြာသို႔အေရာက္လာပို႔သည္။ သည္ေတာ့ မည္မွ်


ခရီးေရာက္ပါသနည္း။ လယ္သမားႏွင့္ လယ္လုပ္သားတို႔မွာ ေငြေၾကးေခ်ာင္လည္ၾက၍ ပ်ိဳးႏုတ္ခ၊ ေကာက္ရိတ္ခပင္ အေႂကြးစနစ္မရွိေတာ့ၿပီ။
လက္ငင္းေငြေခ်ၾကေလၿပီ။

ဟိုယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကမူ (စာေရးသူ မီခဲ့သမွ်) ပ်ိဳးႏုတ္ခ၊ ေကာက္စုိက္ခ၊ ျမက္ႏုတ္ခ၊ ေကာက္ရိတ္ခ စသည္တို႔ကို ေငြေၾကးႏွင့္
လက္ငင္းေပးသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ၾက။ စပါးေပၚမွ စပါးကိုေပး။ သို႔မဟုတ္ ထိုစပါးဖိုးႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြကိုေပး။

သည္ေတာ့ ဆင္းရဲသား၊ လယ္လုပ္သား၊ ကူလီတို႔ မည္သုိ႔စားၾကရပါသနည္း။ စပါးေပၚေသာ္ မိမိတုိ႔ရၾကမည့္ လုပ္အားအတြက္


စပါးတင္းေရကို ရည္ၫႊန္း၍ ေက်းရြာရွိေၾကးရတတ္တို႔ထံမွာ စပါးေပး ေငြယူရသည္။ တင္းတိုးေခ်းရသည္။ စပါးေပးႏွင့္ တင္းတိုးအေၾကာင္းကို
စာဖတ္သူမ်ား သိၿပီးျဖစ္ၾကေပမည္။ သည္ေတာ့ လယ္လုပ္သားသည္ မိမိလုပ္အား၏ တစ္ဝက္ခသာ ရယူျခင္းျဖစ္ေနသည္။

ဥပမာ လယ္လုပ္သား ေမာင္မည္းသည္ လယ္ရွင္ႀကီးဦးျဖဴထံမွာ မိမိလုပ္ခ စပါးေပၚလွ်င္ ၁၀ တင္း ရစရာရွိ၏။ သို႔ေသာ္ စပါးမေပၚခဲ့။
ေမာင္မည္းမွာ စားစရာသံုးစရာ မရွိေတာ့။ ေျမရွင္ဦးျဖဴထံမွာပင္ စပါးေပး ၅ တင္းဖိုးႏွင့္ တင္းတုိး ၅ တင္းတြက္ ယူရ၏။ စပါးေပါက္ေစ်း ၃၀၀
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ စပါး ၅ တင္းဖိုး ၁၅ က်ပ္ကို ေမာင္မည္းမွာ ၇ က်ပ္ခြဲသာရ၏။ တင္းတုိးစပါးေပၚမွ ၅ တင္းထြက္သည္။ ေမာင္မည္း ၂ တင္းခြ(ဲ လြန္လွ ၃
တင္း) သာရ၏။

ဒါကို ဦးျဖဴကလည္း မတရားဟုမထင္၊ ေမာင္မည္းကလည္း နစ္နာလွသည္ဟု မတြက္ဆ၊ မိ႐ိုးဖလာ ထံုးတမ္းစဥ္လာႀကီးပဲဟု


အတည္ျပဳထားခဲ့ၾကသည္။ ယခုမွ ဤထံုးတမ္းစဥ္လာဆိုးႀကီး ပ်က္စီးရေလၿပီတည္း။

ယင္းကား ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ၏ လယ္ယာစီမံကိန္းအရ လယ္စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ႏွင့္ စပါးႀကိဳတင္ေငြတို႔ကို ရက္ေရာစြာထုတ္ေခ်းျခင္း၏


အက်ိဳးေက်းဇူးတည္း။

ဟိုယခင္ ယင္းသို႔ ထုတ္မေခ်းမီကမူ ေျမယာေဝခ်မ္းေရးမွ လယ္ဧကေလးေတြ အသီးသီးရၾကေသာ္လည္း မုိးဦးက်ပေဟ့… ကဲ


လယ္ထဲဆင္းၾကဆိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ ႏြားလည္းမရွိ၊ မ်ိဳးစပါးမွလည္း နတၳိျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ ေျမပုိင္ရွင္ေၾကးရတတ္တို႔ထံမွာပင္ စပါးေပး
တင္းတုိးေတြ ယူရေလရာ စပါးေပၚ၍ တလင္းေက်ေသာအခါ၌ မိမိတလင္းထဲမွာ ထြန္ျခစ္ႏွင့္ ေကာက္ဆြသာ က်န္ခဲ့ေတာ့သည့္အျပင္
ေႂကြးလည္းတင္ေနေခ်ေသးေတာ့။

သဟာႏွင့္ ကိုယ့္အေျခမရွိဘဲႏွင့္ လယ္ ၅ ဧက ရၾကသူတို႔မွာ မႏုိင္ဝန္ထမ္းရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနကာ ေျမယာေဝျခမ္းေရး၏ အရသာလည္း


မေတြ႔ျဖစ္ၾကလ်က္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ အေျခခံရွိသူ နီးစပ္ရာလူကို ရသမွ် လယ္ခကေလးႏွင့္ လက္သိပ္ထုိး အပ္ႏွင္းလုပ္ကိုင္ေစရေတာ့သည္။
မိမိတို႔ကား ဟိုတုန္းကအတုိင္း ေမ်ာက္ေလာင္း ေမ်ာက္ေလာင္း။

ယင္းသို႔ရွိေနစဥ္ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရက လယ္တစ္ဧက ၂၅ က်ပ္ႏႈန္း ရြာသို႔ အေရာက္လာပို႔ေသာ စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္လုိက္ေသာအခါ၌ ၅


ဧကသမား ၁၂၅ က်ပ္။

ဟင္… လယ္ေျမေဝျခမ္းေရးမွ ၅ ဧက ရၾကေသာ လူတန္းစားေတြ မုိးဦးက်တုိင္း က်တုိင္း ေငြတစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္ႀကီးေတာင္ လက္ထဲ


လံုးခနဲ ကုိင္ရတယ္ဆိုေလေတာ့ စိတ္ကူးမွ် မထည့္ခဲ့ဖူးတဲ့ အခြင့္အေရးႀကီး။ ဟယ္ ကိုယ့္လယ္ ၅ ဧကေတြ ကိုယ္ျပန္လုပ္လုိက္ၾကတာ တစ္ရြာလံုး
ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားစြာက လယ္သမားႀကီးေတြျဖစ္ၾကေလေတာ့ လယ္လုပ္သားကနည္းအသြား… ဒီေတာ့ ႏုတ္ခ်ိန္၊ စိုက္ခ်ိန္၊ ရိတ္ခ်ိန္၊
လုပ္သားအရင္ရေအာင္ လုၾကရင္းႏွင့္ လုပ္ခေတြ ေငြႏွင့္ လက္ငင္းေပးရေသာစနစ္သို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း တစ္ခ်က္တည္း
ေျပာင္းလဲသြားရေလေတာ့သတည္း။

ဤကား ေက်းရြာေဒသတြင္ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ေဆာင္ၾကဥ္းသည့္ ေအာင္ျခင္းပထမတည္း။

ထိုမွတစ္ဖန္ ဂံုနီစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သီးထပ္၊ သီးညႇပ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားကို စီမံထုတ္ေဖာ္အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပန္ေလရာ ေက်းရြာသားတို႔မွာ


လြန္စြာ ဝင္ေငြေကာင္းၾကလ်က္ ေနအိမ္ေတြပါ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာၾကေတာ့သည္။

PDF ဘီလူး Page 53


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အိမ္ေထာင္ကို စိတ္ကူးယဥ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမခင္ေလးသည္ ျပည္သူ႔ဆုိင္မွအျပန္ ရြာ႐ုိးေလွ်ာက္ၾကည့္ခဲ့ရာ ယခင္


ဝါးဘုိးတုိင္သက္ငယ္အိမ္မွ ကၽြန္းတုိင္သြပ္မုိးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္မ်ား၊ ေဟာဒီ ၄-၅-၆ ႏွစ္အတြင္း ကေလးမွာ ၾကည့္စမ္း၊
မိမိအနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာပင္ ကိုေမာင္သင္ေလးအိမ္၊ ကိုစကင္းအိမ္၊ ကိုပုတိုအိမ္၊ ကိုေက်ာ္ခင္အိမ္၊ ကိုတင္အုန္းႀကီးအိမ္ စသည္ျဖင့…
္ ။

ေနာင္လည္း ေျပာင္းဆဲ ေျပာင္းလဲမည့္သူေတြ ရွိေသး။ ယင္းအုပ္စုတြင္ မိမိတို႔အိမ္လည္း ပါဝင္၏။

အေၾကာင္းမူ တစ္ေန႔သ၌ အေဖႏွင့္အေမသည္ ေသတၱာထဲမွ ေငြစကၠဴမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေရတြက္ၾကၿပီး တုိင္ပင္ေနသည္ကို


ၾကားလုိက္ရသည္။

အေမ “ဖေအႀကီးေရ၊ က်ဳပ္တို႔လည္း အိမ္ျပင္ေဆာက္ဖို႔ ေကာင္းေနၿပီ”

အေဖ “ေအး… ဟုတ္သကြယ္၊ ငါ့ အစ္ကိုဖုိးဆင္ ေျပာၾကည့္မယ္၊ ေရာင္းတန္ေကာင္းပါရဲ႕…”

အေမ “အလကားေတာင္ ထားေနရတယ္၊ ပိုက္ဆံေပးမယ္ဆုိေတာ့ ဝမ္းေတာင္သာမွာေပါ့ ဖေအႀကီးရဲ႕…”

အေဖ “ကဲ… ေျမရၿပီဆိုပါေတာ့၊ အိမ္က ဘယ္ေလာက္ကုန္မွ တင့္တင့္တယ္တယ္ ျဖစ္မယ္မသိဘူး…”

အေမ “အခု ေမာင္တင္အုန္းႀကီး ေဆာက္ေနတာ သစ္ႏုဖားရြာက ေမာင္ေႂကြတို႔ဦးေလး ဝယ္ေပးတာ၊ ဟိုက ဒီအေရာက္ပို႔ ၆၀၀ိ ပဲက်တာ၊
သစ္သားထည္အျပည့္၊ ကုိယ္က ဒီကသိပ္မုိးနဲ႔ ေဆာက္ခပဲ၊ ေမာင္ေႂကြ႔ကို သူ႔ဦးေလး ေမးခုိင္းၾကည့္ရဦးမယ္…”

အေမ “ေအာင္မာေလး ရပါတယ္ေတာ္၊ သစ္နဖားရြာသားေတြက ဒီလိုပဲ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ေရာင္းစားေနၾကတာပဲ…”

ျမခင္သည္ ဤစကားမ်ားကို ျပန္လည္ၾကားေယာင္ကာ စိတ္ကူးယဥ္စြာႏွင့္ အိမ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။

အပုိင္း(၂)

ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဖြတ္ဘိုးေအမ်ား ေရာက္လာျခင္း

ေက်းရြာေဒသမ်ားသို႔ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ၿပီး ေငြမ်ား ရက္ေရာစြာ ေခ်းသည္ကား ယခု ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရလက္ထက္က်မွ


မဟုတ္ေသး။ ဟိုယခင္ ယခု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္းစီဝင္မ်ားပင္ ကလလေရၾကည္ သေႏၶမတည္မီက ေက်းရြာသားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါ၏။

ယခု ဒီအစိုးရေခ်းတာ တစ္ဧက ၂၅ က်ပ္ႏႈန္း၊ ဟိုယခင္ ေခ်းသူမ်ားက ဘယ္ကလိမ့္မွာတံုး၊ ႏို႔ၿပီး ယခု အစိုးရက စပါးေပၚလွ်င္
ျပန္ဆပ္ရသည္။ မဆပ္လွ်င္ ကၽြက္စီကၽြက္စီ လုပ္တတ္သည္။ ယခင္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားက ဒီလိုမလုပ္ဘူးခင္ဗ်ာ့။ ျမန္ျမန္ဆပ္မွာေတာင္ စုိးေနေသး၊
ၾကာေလႀကိဳက္ေလျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါတကား။ ၎တို႔ကား ခ်စ္တီးကုလားမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

အိႏၵိယျပည္ မဒရပ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လာေရာက္ေသာ ခ်စ္တီးကုလားတို႔သည္ ျမန္မာျပည္ အဂၤလိပ္မင္းလက္ေအာက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း


၆၀ ေက်ာ္ ၇၀ ေလာက္ကပင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ အသြယ္သြယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔လုပ္ငန္းကား အေပါင္ခံ၍
ေငြတုိးေခ်းငွားျခင္းပင္။

ဤဝတၳဳတစ္ေနရာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေတာသူေတာင္သားတို႔၏ လုပ္အားကို ကုပ္ေသြးစုတ္ရန္ျဖစ္ၾကေသာ ရက္ကန္းခ်ည္ပံုေပး


တ႐ုတ္တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားလုပ္ၾကကာ ရြာေတြရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားျဖင့္
ေက်းရြာလူႀကီးလူေကာင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေတြသဂၤဟမ်ားျဖစ္ၾကကာ သူတို႔လုပ္ငန္းကိုတိုးခ်ဲ႕ထြင္သည္။ ခ်စ္တီးကုလားတို႔ကား
ဘာသာေရးအေျခခံႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဦးမလွည့္ၾကဘူး၊ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေျမစာရင္းဌာန႐ံုးမွ မည္သည့္ရြာတြင္ မည္သူ
မည္ဝါ လယ္ဧက မည္မွ်ရွိၾကသည္ကို ၾကည့္႐ႈၾကၿပီးေနာက္ သူတို႔ႏွင့္ ေပါင္း၍သင္း၍ ရေနၿပီျဖစ္ေသာ ဗမာဒလန္တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္
လယ္ပုိင္ရွင္အိမ္သို႔ တုိက္႐ုိက္ပင္ လာေရာက္မိတ္ဖြဲ႔တတ္ၾကေလသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်စ္တီးသူေဌး အာရနႀကီးတုိက္က စာေရးကေလးေတြပါအစ္ကို၊ အစ္ကုိတို႔လို လုပ္ငန္းႀကီးႀကီးလုပ္တဲ့


လူႀကီးလူေကာင္းေတြ အလုပ္တုိးခ်ဲ႕ဖို႔ေငြမ်ားလိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သူေဌးက အနည္းဆံုး အတုိးနဲ႔ေခ်းဖို႔ လႊတ္လိုက္ပါတယ္ အစ္ကို၊
သူ႔အက်ိဳးကုိယ့္အက်ိဳး အတၱပရႏွစ္ဝ အက်ိဳးရွိဖို႔ေပါ့ အစ္ကို”

၎ေတာလိုက္စာေရးေခၚ ခ်စ္တီးကုလားတို႔ကား ျမန္မာစကားကို ေရေရလည္လည္ တတ္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

မိမိအိမ္ေပၚ ေငြတက္ေပးေနတယ္ဆိုေတာ့ မယူခ်င္သူ မရွားေပဘူးလားခင္ဗ်ာ။

“ေဟ့ မင္းတုိ႔အနည္းဆံုးအတုိးက ဘယ္ေလာက္လဲကြ၊ ဆိုပါဦး” ဟု ေမးလိုက္ပါအံ့။

“မမ်ားပါဘူး အစ္ကို၊ ၁၀၀ိ မွ တစ္လကို ငါးမတ္ပါ။ ခ်စ္တီးတုိက္ေတြမွာဆိုရင္ ႏွစ္က်ပ္ထက္ မေအာက္ပါဘူး အစ္ကို”

ၿမိဳ႕ေပၚခ်စ္တီးတုိက္တို႔တြင္ ႏွစ္က်ပ္၊ ႏွစ္က်ပ္ခြဲတုိး ျဖစ္ေနတာလည္းမွန္၏။ ယခုမွ သူကပတ္ပ်ိဳးမို႔ အတုိးကေလးႏွင့္ စလံုးေရ


စျခင္းျဖစ္၏။

သည္ေတာ့ ေျမပုိင္ရွင္ႀကီးက…

PDF ဘီလူး Page 54


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ဟယ္… တစ္က်ပ္တုိး မရဘူးလားကြ” ဟုဆစ္အံ့။

“ရပါတယ္အစ္ကို၊ အစ္ကိုလိုခ်င္ ကၽြန္ေတာ္သူေဌးကို ေျပာေပးမွာေပါ့” ဟု ေလွ်ာ့၍လာ၏။

အကယ္၍ လယ္ရွင္က…

“အို… ငါ မင္းတို႔အတုိးေတြနဲ႔ မေခ်းခ်င္ပါဘူးကြာ၊ ငါ့မွာ အသံုးေထြေထြထူးထူးလည္း မရွိေသးပါဘူး”ဟု ျငင္းဆုိေစဦးေတာ့၊ ခ်စ္တီးသည္


ေရာက္မိမွျဖင့္ လက္လြတ္မခံေတာ့ေပ။

“ဒါေပမယ့္အစ္ကို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အခုပါလာတဲ့ ေငြ ၃၀၀ ယူထားလိုက္၊ အစ္ကုိ ေခ်းတာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစ္ကို႔ကို
ယုံလို႔ အပ္ခဲ့တာ၊ ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔လာေတာ့မွ အစ္ကို သံုးစရာမရွိဘူးဆိုလည္း ျပန္ေပးေပါ့”

“ဟဲ…
့ ဒီအတြင္း ငါသံုးမိရင္ေကာကြာ အတုိးေပးေနရဦးမွာလား”

“အား… အစ္ကိုကေခ်းတာမွ မဟုတ္တာ၊ အစ္ကိုသံုးမိေတာင္ ဒီလအတြက္ အတုိးမေပးရပါဘူး အစ္ကုိရယ္”

“ေအး… ေငြဆိုတာ လက္ထဲရွိေနရင္ သံုးမိတတ္လို႔ေမးရတာကြ”

“ဟုတ္ပါတယ္ အစ္ကို… ကိစၥမရွိဘူး၊ အစ္ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမယ္ဆိုရင္ သံုးေပါ့၊ ေနာက္အလိုရွိလည္း ေျပာပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္


ဆာမိေခၚပါတယ္၊ ေနာက္တစ္လေက်ာ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္အစ္ကိုတို႔အိမ္ လာလည္ပါဦးမယ္၊ ဒါႏွင့္ အစ္ကို႔ျခံထဲမွာ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ား မရွိဘူးလား”

“အေရွ႕ဘက္ျခံထဲမွာ ရွိပါ့ကြာ၊ ဘာလို႔လဲ…”

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ငွက္ေပ်ာဖတ္ႏွင့္ ထမင္းစားတယ္မဟုတ္လား အစ္ကို”

“ေအး… ႀကိဳက္သေလာက္ခုတ္သြားစမ္းကြာ၊ ေဟ့ ငျဖဴ၊ ျခံထဲကို ကုလားေတြကိုလိုက္ျပလိုက္စမ္းကြာ… ဓားလည္းယူသြား”

ခ်စ္တီးဆြာမိသည္ ဤရြာ၌ ဂုဏ္သိကၡာသမာဓိရွိသည္ဟု ထင္ရွားေသာ လယ္ပုိင္ရွင္ ကိုဖိုးဆင္ထံတြင္ ေငြ ၃၀၀ိ


လက္လြတ္စပယ္ထားခဲ့၍ ကိုဖုိးဆင္ျခံမွ ငွက္ေပ်ာဖက္စည္းတစ္လိပ္ကို သူတို႔ခ်စ္တီးလွည္းေပၚတင္ကာ ၿမိဳ႕သို႔ျပန္သြားေလသတည္း။
ပဏာမသပ္လွ်ိဳပစ္ခဲျခင္း။

ခ်စ္တီးမ်ားျပန္သြားလတ္ေသာ္ ကိုဖိုးဆင္ႏွင့္ ဇနီးမျမရင္တို႔ တီးတိုးစကားေျပာၾကေလသည္။ စုတ္ဝင္မည္၊ လာဘ္ဝင္မည္ဟု


ေတာရြာေဒသအေလ်ာက္ အခါအခြင့္သင့္တုိင္း ေဗဒင္ေမး၍ ေဟာထားတာကလည္း ရွိသည္။ လူမ်ိဳးျခား မ စမည္ဟု ဆုိစကားလည္းရွိ၏။
ယင္းေခတ္တြင္ ခ်စ္တီးေတြက ေငြကို အတင္းလိုက္ေခ်းေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ေဗဒင္ဆရာေတြကလည္း ဤသို႔ေဟာရန္ သိေနသည္လည္းျဖစ္ႏုိင္၏။

လက္ထဲတြင္ ေငြေရာက္က ဘယ္သူသည္ မသံုးဘဲေအာင့္အည္း၍ ေနႏုိင္အံ့နည္း။ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ ဝါသနာပါေသာ ေဒၚျမရင္က


ေအာက္အရပ္မွ ငါးပိမ်ားကို မွာယူရန္စိတ္ကူးရေလ၏။ ကိုဖုိးဆင္က သေဘာတူေလ၏။

ငါးပိမ်ားေရာက္လာၿပီးေနာက္ အ႐ုိင္းကို ဆန္ကြဲဆန္ ႏွစ္ဆထုိးကာ ျပဳျပင္၍ စဥ့္အုိးထဲသိပ္ၿပီး လက္လီေရာင္းရာ လြန္စြာ


တြက္သားကိုက္ေလ၏။

ယင္းသို႔ရွိေနစဥ္ ခ်စ္တီးဆြာမိသည္ တစ္လေလာက္ရွိသည္၌ သူ႔စကားအတုိင္း ကိုဖုိးဆင္အိမ္သို႔ ေရာက္လာ၏။ ကိုဖိုးဆင္ကဆီးတဲ့၍


“ေဟ့ ဆြာမိရ.. တစ္လေစ့လို႔ မင့္ေငြျပန္ေတာင္းရေအာင္ လာၿပီလားကြ…”

ဆြာမိက ပ်ာပ်ာသလဲ “ဟာ… မဟုတ္ပါဘူး အစ္ကို၊ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ဒီေငြကို သတိေတာင္မရပါဘူး”ဟုဆိုၿပီး သူႏွင့္ပါလာေသာ


ထမင္းခ်က္ကုလားအား ခ်စ္တီးလိုေျပာလိုက္သည္၌ ထိုကုလားက သူတုိ႔ခ်စ္တီးလွည္းေပၚမွ ေတာင္းတစ္လံုးကိုခ်သည္။ ၎ေတာင္းထဲ၌
ခ်က္ျပဳတ္ရန္ အုိးခြက္၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ ဆီ၊ ဆားႏွင့္ ၾကက္အရွင္မ်ားပါေလရာ ဒါကိုၾကည့္၍ ကိုဖုိးဆင္က…

“ေအး… မင္းတုိ႔က ၾကက္အရွင္လည္လွီးၿပီးမွ စားၾကတယ္ေနာ္”

လူအရွင္လတ္လတ္ကိုပင္ ေသြးစုတ္ရန္ လာေရာက္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ခ်စ္တီးကုလားအား ဗမာပီပီ တရားသံပါပါေလးေျပာေတာ့ ဆြာမိက


အလြန္ႏွိမ့္ခ်ေသာ အသံျဖင့…

“အစ္ကိုရယ္… ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးထံုးစံျဖစ္ေနတာကိုး၊ ခြင့္လႊတ္ပါေနာ္၊ အစ္ကိုတို႔လည္း စားရေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ပိုပိုမိုမို


ဝယ္ခဲ့ပါတယ္”

ဇာတ္ရွိေသာကုလားလူမ်ိဳးတို႔သည္ လူမ်ိဳးျခားခ်က္ေသာ အစားအစာမ်ားကို လက္ဖ်ားႏွင့္မွ မထိၾက။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဗမာမ်ားကား


ဘာေကာင္ႀကီးကပဲ ခ်က္ခ်က္ ေကာင္းလွ်င္ ဟဲၾကသည္သာ။ ခ်စ္တီးကုလားခ်က္ေသာ ၾကက္သားဟင္း၊ ပဲဟင္းႏွင့္ ခရမ္းသီးေၾကာ္တို႔သည္
ေတာရြာမွ ကိုဖိုးဆင္တို႔အိမ္သားမ်ား ခံတြင္းတြင္ မဆလာနံ႔ျပင္းျပင္းႏွင့္ တစ္မ်ိဳးထူးျခားေလသည္။ ခ်စ္တီးဆြာမိတို႔သည္ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာျဖစ္ရန္
တမင္တကာ လာေရာက္ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ထမင္းလက္ဆံုစား၍ေတာ့ မျဖစ္ၾက။

PDF ဘီလူး Page 55


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

သူမ်ားပန္းကန္ခြက္ေယာက္ကိုလည္း မထိလို၍ သူတို႔က ငွက္ေပ်ာဖက္ထဲ စုပံုထားၾကၿပီး ကိုဖိုးဆင္တုိ႔အိမ္သားမ်ာကို ဟင္းသတ္သတ္ခပ္၍


ေပးေလသည္။

ဆြာမိက ေပ်ာ္ပြဲစားသက္သက္လာတာပါ၊ ဟိုေငြကစ


ိ ၥ သတိေတာင္မရပါဘူးဟုဆိုေသာ္လည္း ေငြကၽြံေနၿပီျဖစ္ေသာ ကိုဖုိးဆင္တို႔ကပင္
စေျပာရေလသည္။

ေငြသည္ ငါးပိျဖစ္ေလရာ ေရာင္း၍ေတာ့ျမတ္ေနပါ၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕အေႂကြးႏွင့္၊ ငါးပိကလည္း မကုန္ေသးသျဖင့္


ေငြရင္းမေပၚေသးေလရာ ကိုဖုိးဆင္သည္ ထမင္းစားၿပီး ေအးေဆးစြာ သြားၾကားထုိးရင္း…

“ဆြာမိေရ… မင့္ေငြေတာ့ တို႔ျပန္မေပးႏုိင္ေသးဘူးေဟ့၊ အသံုးကေလး ျပဳထားသကြဲ႔…”

“အာ…. အစ္ကိုကလည္း ဒါပဲေျပာေန၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီကိစၥလာတာမဟုတ္ပါဘူး ေျပာေနမွပ”ဲ

“ဒါျဖင့္ အဲဒီေငြ ဘယ္လိုထားမလဲ”

“ကၽြန္ေတာ္ အရင္ထဲက ေျပာခဲ့ၿပီေကာ၊ တစ္လ အတုိးမယူပါဘူးလို႔”

“ဒါျဖင့္ အခုေရွ႕ေတာ့ ယူေတာ့မယ္ေပါ့၊ ဟဲ… ဟဲ”

“ဒါေတာ့ အစ္ကိုရယ္… ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာက ဒီအတုိးကေလးရမွ စားရတာပဲ၊ အစ္ကိုတို႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေငြယူရင္းၿပီး


တစ္ရာေလာက္ျမတ္မွ တစ္က်ပ္ေလာက္ အတုိးေပးရတာပါပဲ”

“ဒါျဖင့္ မင္း တစ္က်ပ္တုိးနဲ႔ပဲထား”

“ထားပါတယ္ အစ္ကိုရယ္… ထားပါတယ္၊ အစ္ကို ေနာက္ထပ္ လိုခ်င္လဲေပးဖို႔ ေဟာဒီမွာ ပါ ပါေသးတယ္”ဟု ေငြေခါက္ႀကီး ထုတ္ျပ၏။

“အင္း… ၁၀၀ိ မွ ၁ိ တုိး၊ ကိုယ့္ရြာထဲ ေရႊေပါင္ခံေတာင္ ၂ က်ပ္တုိးေလာက္ ရေနတာ၊ ႏို႔ၿပီး စပါးေပးေခ်းရရင္ေကာ” ေတာသား
ေၾကးရတတ္တို႔၏ အျမတ္ႀကီးစား စိတ္ဓာတ္ဝင္လာကာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ တုိင္ပင္ၿပီးသကာလ ေငြ ၅၀၀ိ ျပည့္ေလေအာင္ ေနာက္ထပ္
ဆြာမိထံမွ ယူလုိက္ေလသတည္း။

ဤကား ေက်းရြာလယ္ပုိင္ရွင္မ်ားအား ခ်စ္တီးကုလားက မည္သုိ႔စတင္ အပင္းသြင္းသည္ကို အက်ဥ္းမွ် ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


၎အပင္းကေလး ၄-၅၀၀ိ မွသည္ သူတို႔၏ေႂကြး အတုိးေရာ အရင္းပါက ထိုလယ္ရွင္၌ရွိေသာ လယ္မ်ား၏ ေခတ္ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ညီသည္အထိ
ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ႀကိဳးရွည္ရွည္ႏွင့္ မွ်ားထားၿပီးသကာလ ေနာက္ဆံုးတြင္ အရင္းရွင္ ဥပေဒပုိက္ကြန္ျဖင့္ က်ံဳး၍ ဆြဲေတာ့မည္ျဖစ္ေပ၏။

ထိုစဥ္အခါတြင္ (ဤဝတၳဳအေျခခံရာ) ေက်းရြာႀကီးတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အိမ္ေျခ ၅၀၀ မေက်ာ္ေသး၊ ၃၀၀ မွ်သာရွိခဲ့ရာ ဤ ၃၀၀ ခန္႔တြင္
ဆယ့္ေလးငါးအိမ္က လယ္ပိုင္ရွင္ႀကီးငယ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ အက်န္မ်ားက လယ္ကူလီမ်ားသာျဖစ္ၾကေလ၏။

ယင္း လယ္ပုိင္ရွင္ႀကီးမ်ားအနက္မွ သည္ဝတၳဳကိုအေျခခံေသာ လူႀကီး ၃ ေယာက္၏အမည္ကို ေဖာ္ျပမည္။

ဦးမာဒင္၊ ဦးစံရင္၊ ဦးဖိုးဆင္

ဦးဖုိးဆင္ကား အခုနပင္ ခ်စ္တီးကုလားက သူ႔အား ေငြအပင္းသြင္းသြားပံုကို စံျပအျဖစ္ႏင


ွ ့္ ေဖာ္ျပခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဦးစံရင္ကား
ေသဆံုးခဲ့ေလၿပီ။ ဤဝတၳဳဇာတ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဘေအး၏ဖခင္ျဖစ္သည္။ ဦးမာဒင္ကား မလွေဌး၏အေဖျဖစ္၍ ဝတၳဳအစ၌
ေက်းရြာသမဝါယမဆုိင္ထဲတြင္ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ ေဆးျပင္းလိပ္ လာဝယ္ေသာ အဘုိးႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း စာဖတ္သူ ရိပ္မိေကာင္းပါသည္။

သူတုိ႔ ၃ ေယာက္သည္ ဟိုယခင္ ကိုမာဒင္၊ ကိုစံရင္၊ ကိုဖုိးဆင္ဟု ေခၚရစဥ္ အရြယ္တုန္းက ရြာနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္


ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားေသာ ‘ေတာသူေဌး’ ေခၚ မိ႐ုိးဖလာ လူခ်မ္းသာေျမပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ဦးစံရင္သည္ ဦးဖိုးဆင္ထက္ႀကီး၍ သူတို႔က
ေဆြမ်ိဳးေတာ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သူ ဦးစံရင္သား ကိုဘေအးႏွင့္ ဦးဖုိးဆင္အား ‘အစ္ကိုဖုိးဆင္’ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးမာဒင္ႏွင့္ကား
ေသြးသားမစပ္ၾက။ လွဴစရာမၿပိဳင္၊ လုပ္စရာအၿပိဳင္၊ စီးပြားေရးၿပိဳင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ ရြာသည္ ရွည္လ်ား၍ ေတာင္ဖ်ား ေျမာက္ဖ်ား
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွစ္ေကာင္း ရွိေလရာ ကိုးကြယ္ရာမွာလည္း တစ္ေက်ာင္းစီ ကိုးကြယ္ၾက၏။

ခ်စ္တီးကုလားမ်ား ရြာသို႔ မခ်ဥ္းကပ္မီက သူတို႔သည္ ႐ုိး႐ုိးမွန္မွန္ ဝန္ႏွင့္အား၊ ျမားႏွင့္ေလး၊ ကိုယ့္လုပ္အားႏွင့္ကိုယ္ ခ်င့္ခ်ိန္


သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ခ်စ္တီးေတြအိမ္အေရာက္ ေငြစကၠဴေခါက္ေတြ လာေပးၾကေတာ့ ကိုအဝွာတို႔ ဘဝင္ျမင့္ၾကကာ မိမိကုိယ္မိမိ ဘုန္းကံရွင္မ်ားပင္
ထင္ၾကလ်က္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ အသံုးအစားလက္ဖြာျခင္း၊ သားသမီးတို႔၏ ဆင္ယင္တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ အလွဴအတန္းေတြ အားက်မခံလုပ္ျခင္း
အမႈေတြကို ျပဳၾကေလ၏။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔သူေဌးမွာ ေငြေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ အစ္ကို၊ ဒါေတြ အစ္ကိုတို႔သံုးေပးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတုိးကေလးရလို႔


ထမင္းစားရမွာပါ အစ္က…
ို ”

PDF ဘီလူး Page 56


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းစာ အေတာ္အသင့္ တတ္သည္ကလြဲ၍ ဘာမွ် အျပင္ပန္း စာေပဗဟုသုတ မရွိၾကေသာ ေတာသားႀကီးမ်ား


ခ်စ္တီးစကားကို မဟုတ္ထင္ၾကကုန္သည္။ ခ်စ္တီးေငြကိုယူ၍ သံုးစြဲေပးျခင္းပင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မဟာက႐ုဏာရွင္ႀကီးမ်ား
ေအာက္ေမ့ၾကေသးသည္။

“သူတို႔ ဘဂၤလားတုိင္းျပည္က ေငြသာေပါၿပီး အစားအေသာက္က တယ္ရွားဆုိပဲကြ။ ဒါနဲ႔ ဒီျပည္ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း ေငြသာရွိၿပီး


ခမ်ာမ်ား ဘာမွ မလုပ္တတ္မကုိင္တတ္နဲ႔ တို႔လို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လူဆီမွာ ေငြတုိးကေလး ေခ်းစားၾကရရွာတာကြဲ႔”

ခ်စ္တီးေငြေတြ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ လာေပးေနစဥ္ အခ်ိန္တုန္းက ၁၀ ႏွစ္သားမွ်သာ ရွိဦးမည့္ ေမာင္ဘေအးႏွင့္ သူ႔ဖခင္ ဦးစံေအးက


ေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယခု ဦးဘေအးက ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္ေတြႏွင့္ ျပန္ေျပာေလ့ရွိသည္။

ဦးဘေအးသည္ ငယ္ဇာတာေကာင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူငယ္စဥ္က ဆြဲႀကိဳး ေဒၚလာျပားႀကီးႏွင့္ ေရႊေျခက်င္းလည္း ဝတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊


ေရႊနားေတာင္းလည္း ပန္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သူ႔နားေပါက္ကိုျပသည္။ လက္ရွိဘဝ၌ ဆင္းရဲလွေသာ သူ႔သားသမီးမ်ားအား ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ား
ေျပာျပတတ္သည္။

မွန္ပါ၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ အခါက ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရႊဝတ္တန္ဆာမ်ားကို သမီးမိန္းကေလးေတြတြင္မက


သားေယာက္်ားကေလးမ်ားကိုပါ နားေတာင္း၊ ဆြဲႀကိဳး၊ ေျခက်င္းမ်ား ဝတ္ဆင္ေစပါသည္။ ယင္းကား ေတာသား ေၾကးရတတ္မ်ား
ဝင့္ႂကြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယင္းအထာကိုသိေနေသာ ခ်စ္တီးကုလားတို႔သည္ လယ္ပုိင္ရွင္တို႔၏ သားသမီးမ်ား ဝတ္ေရးစားေရးပင္ ဝင္၍
ေျခ႐ႈပ္တတ္ၾကသည္။

ဦးမာဒင္၊ ဦးစံရင္၊ ဦးဖိုးဆင္တို႔၌ သားသမီးမ်ားစြာ ရွိေလရာ ခ်စ္တီးဆြာမိတို႔သည္ မည္သူ႔သားသမီးအတြက္ မည္သည့္ေနရာက


ၿမိဳ႕လာစဥ္ ေရႊဘယ္ေလာက္သား ဝယ္ေပးလုိက္ရေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်စ္တီးေရႊက သိပ္ေကာင္းတာပဲ စသည္ျဖင့္ ဟိုအိမ္ကစကား သည္ပို႔၊
သည္အိမ္ကအေၾကာင္း ဟိုအိမ္ေျပာ ျပဳတတ္ၾကေသးသည္။ သားရွင္ျပဳျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ရာသီပြဲေတာ္အေလ်ာက္
အလွဴအတန္းျပဳျခင္းမ်ားတြင္လည္း သူတို႔က ေျမႇာက္ထုိးပင့္ေကာ္လုပ္၍ ေငြေခ်းတတ္ၾကေသးေလသည္။

ခ်စ္တီးကုလားတို႔သည္ နည္းမ်ိဳးစံုစြာႏွင့္ ေတာရြာက လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေအာင္ေပါင္းသည္။ သူတို႔က ေတာသို႔လာ၍


ေပ်ာ္ပြဲစားျခင္းမ်ားျပဳသည္။ ခ်စ္တီးပြဲမ်ားတြင္ လယ္ပုိင္ရွင္တို႔အား ဖိတ္ၾကား၍ ဧည့္ေစာင္ျပဳသည္။ ၿမိဳ႕ေရာက္လွ်င္ သူတုိ႔တုိက္သို႔ဝင္ေစ၍
လက္ဖက္ရည္မ်ား၊ မုန္႔မ်ား တုိက္ေကၽြးသည္။

ယင္းသို႔ ရြာမ်ားတြင္ ခ်စ္တီးကုလားေတြဝင္၍ ေျခသြက္ေနခ်ိန္သည္ သာသနာဘာသာ လြန္စြာစည္ပင္သည္ဟု ထင္စရာရွိသည္။ ပဥၨင္းခံ


ရွင္ျပဳေတြ လိႈင္လိႈင္ေဝသည္။ ဘုရားပြဲေတာ္မ်ားမွာ ဇာတ္ပြဲ၊ အၿငိမ့္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ညံသည္။ တစ္ႀကိမ္ေသာအခါ၌ ေတာင္ဘက္
ရြာဦးေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းႀကီးပ်ံေတာ္မူရာ ခ်စ္တီးမ်ား ေတာ္ေတာ္ေငြေခ်းလိုက္ရသည္။ သဟာႏွင့္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေရာက္ေသာ္ ေသာက္မွန္း
ကန္းမွန္းမသိေသာ ခ်စ္တီးကုလားတစ္ေယာက္ ရြာသို႔လာစဥ္ “အစ္ကိုတို႔ ဒီႏွစ္ ဘုန္းႀကီးပ်ံမလုပ္ေတာ့ဘူးလား၊ လုပ္ပါဦး၊ သိပ္ေကာင္းတာပဲ”ဟု
ေျပာမိသည္၌ စိတ္ဆတ္ေသာ ကိုစံရင္သည္ ထိုကုလားကို ဖေနာင့္ႏွင့္ ထေပါက္ဖူးသည္။ ဤသတင္းသည္ ခ်စ္တီးတုိက္ေရာက္သြားေသာအခါ၌
သူေဌးအာရနႀကီးကုိယ္တုိင္က ဦးစံရင္ကို ဖိတ္ေခၚ၍ ေတာင္းပန္သမႈျပဳသည္။

ခ်စ္တီးကုလားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေငြစတင္ေခ်းရာ၌ လြန္စြာျဖည္းညင္းညံ့သက္ၾကသည္။ ၾကည့္ပါ၊ ဦးဖုိးဆင္အိမ္သို႔


ခ်စ္တီးေငြေရာက္လာပံုကို နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ပထမတြင္ အတုိးပင္ မယူလိုက္ေသး။ ေနာက္ထပ္ ၂၀၀ က်ပ္ယူ၍ ပထမ ၃၀၀ က်ပ္ႏွင့္
၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေတာ့မွ တစ္လ တစ္က်ပ္တုိးက စယူသည္။ သူတုိ႔သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ခါမွ်သာ အတုိးေတာင္းေလ့ရွိရာ တစ္ႏွစ္ေျမာက္သည္၌
ဦးဖိုးဆင္သည္ အတုိးေငြ ၆၀ က်ပ္ စတင္ေပးရေလ၏။

ၾကည့္စမ္း၊ ေငြ ၅၀၀ က်ပ္ဆို တစ္ႏွစ္မွ အတုိး ၆၀ က်ပ္ ျဖစ္ေလေတာ့ မည္မွ်သက္သာေလသနည္း။ ဦးဖိုးဆင္၏မိန္းမ ေဒၚျမရင္က
ကုန္ကေလး ေတာက္တိုမယ္ရ ကူးသန္းခ်င္တာႏွင့္ ရြာထဲက ဆင္းရဲသားေတြကို စပါးေပး တင္းတုိးေခ်းတာႏွင့္ လြန္စြာ
တြက္သားကိုက္ေနေလေတာ့ ပိတ္ျဖဴဝတ္ေသာ ခ်စ္တီးကုလားတို႔သည္ သူတို႔အတြက္ ဘုိးဘိုးေအာင္သဖြယ္ ျဖစ္ေနရကား အတိုးမွန္မွန္ေပး၍
အရင္းကိုျပန္ဆပ္ဖို႔ စိတ္မကူးၾက႐ံုမက လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လယ္မ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ဝယ္ယူ၍ လက္ေထာက္ခ ခ်ရန္ ေငြကို ပုိ၍ပို၍သာ ေခ်းၾကေလ၏။
ဒီယုန္ျမင္၍ ဒီခ်ံဳထြင္ထားေသာ ခ်စ္တီးမ်ားကလည္း ႀကိဳက္လွပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ ေငြလိုခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ “အစ္ကိုေရ… ၁က်ပ္တုိးေတာ့မရဘူး၊ သူေဌးက ငါးမတ္တုိးမွတဲ့…”

အို… ဒီေလာက္ေတာ့ ဘာအေရးတုန္း၊ က်ိတ္လိုက္…။

ေခ်းေငြ တစ္ေထာင္ေလာက္ကို ငါးမတ္တုိးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္မွန္မွန္ အတုိးေပးေနေလေတာ့ ခ်စ္တီးမ်ား အားမရျပန္ေတာ့ၿပီ။

“အစ္ကိုေရ႕ ဒီႏွစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သူေဌးလည္း ေငြက်ပ္လို႔ အရင္းထဲကပါ ဖဲ့ဆပ္ပါတဲ့ ေျပာတယ္အစ္ကို”

“ဟဲ.့ . မရွိေသးဘူး”ဟုသာ ညာေျပာလႊတ္လိုက္၍ ျပန္သြားၾကၿပီး ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္လာျပန္ေတာ့…

“အစ္ကိုေရ႕… ဒီလို အရင္းမေပးႏုိင္ရင္တဲ့၊ သူေဌးကေျပာတယ္၊ ငါးမတ္တိုးမထားႏုိင္ဘူး၊ တစ္က်ပ္ခြဲတုိးမွတဲ့”

PDF ဘီလူး Page 57


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကဲ… လုပ္ရျပန္ေတာ့၏။ စာခ်ဳပ္ ျပင္ခ်ဳပ္ရျပန္ေတာ့၏။

စင္စစ္ကား ခ်စ္တီးသည္ အရင္းသာမဟုတ္၊ အတုိးပါ မေပးႏုိင္ပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းေနသည္ျဖစ္ရာ တစ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္


အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ လယ္ယာလုပ္ငန္း စပါးအထြက္နည္း၍လည္းေကာင္း၊ သာေရးနာေရး ကိစၥရွိ၍လည္းေကာင္း၊ အတိုးပါေျပလည္ေအာင္
မဆပ္ႏုိင္ေသာအခါ၌ အတိုးေရာ အရင္းပါေပါင္း၍ ႏွစ္ထပ္တုိး ျပဳလုပ္ေလ၏။

ထိုအစ၌ လယ္ေပါင္စာခ်ဳပ္ မလုပ္ရေသးေခ်။ လူယံုေတာ္အျဖစ္ႏွင့္ ႀကိဳးရွည္ရွည္ လွန္ထားတုန္းျဖစ္၏။

အဲ… အတုိးခ်ည္းမွန္မွန္ ဆပ္ေနႏုိင္လွ်င္ အရင္းပါျပန္ေတာင္း၍ မေပးႏုိင္က အတုိးပိုတင္ျခင္း၊ ေငြကိုလိုလွ်င္ ထပ္ေပးျခင္းျဖင့္


ေနာက္ပုိင္းတြင္ အတိုးက ၂ က်ပ္၊ ၂ က်ပ္ခြဲတုိးျဖစ္လာေလ၍ အတုိးပင္မွန္မွန္ မဆပ္ႏုိင္ေသာအခါ၌ ႏွစ္ထပ္တုိးျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
ေငြအတုိးအရင္းပြားေတြ သိပ္မ်ားလာေသာအခါ လယ္ေပါင္စာခ်ဳပ္ကို ျပဳလုပ္ေလေတာ့၏။

ထုိစဥ္တြင္ လယ္တစ္ဧကကို ၂၅၀ိ/-၃၀၀ိ/ ေပါက္ေစ်းရွိေလရာ ခ်စ္တီးတို႔သည္ တစ္ဧကလွ်င္ ၁၅၀ိ-၂၀၀ိ ႏႈန္းထားေလာက္မွန္း၍


ေျမရွင္ပိုင္ေသာ လယ္ဧက အေရအတြက္ၾကည့္ကာ ေခ်းေလသည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ သူတို႔ရစရာရွိေသာ ေငြအတုိးရင္းပြားသည္ ထိုၿမီစားပုိင္ လယ္ဧကတန္ဖိုးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအခါ ဘီလူးဇာတ္ကို


ခင္းေလေတာ့သတည္း။

ရြာတစ္ရြာတြင္ ခ်စ္တီးမ်ားဝင္မိၿပီဆိုလွ်င္ ၁၀ ႏွစ္ထက္ ပိုမၾကာမီ ႐ုပ္လုံးေပၚေလသည္။

ေဖာ္ျပပါရြာႀကီးတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၀ ျပည့္ေလာက္(ခရစ္ ၁၉၁၈) ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ခ်စ္တီးမ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့ေလရာ ၁၂၉၀


ျပည့္ (၁၉၂၈) ႏွစ္ေလာက္တြင္ ရြာမွာ ခ်စ္တီးမႈေတြႏွင့္ ေသာက္ေသာက္လဲသြားေလ၏။

ထိုခုႏွစ္သည္ စပါးေစ်းကလည္း ခါတုိင္းႏွစ္ေတြ ၁၅၀ိ ပတ္လည္ေနရာမွ ၄၀ိ-၄၅ က်ပ္အထိ ထုိးဆင္းသြားသည္ မဟုတ္ပါလား။


ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွာ ခ်စ္တီးေတြ ဗရေဗြထေသာ ႏွစ္ေပတည္း။

ဤဝတၳဳတြင္ စံအျဖစ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဦးမာဒင္၊ ဦးစံရင္၊ ဦးဖိုးဆင္တို႔ သံုးဦးအနက္မွ ဦးဖုိးဆင္သည္ အငယ္ဆံုးျဖစ္၍ ကိစၥအဝဝတြင္


ဟိုလူႀကီးႏွစ္ေယာက္ကိုၾကည့္ကာ ခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆ ျပဳတတ္သူျဖစ္သည္။ ဦးမာဒင္ႏွင့္ ဦးစံရင္ကား လူႀကီးပုိင္းေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္
ကာလသားစိတ္က ကုန္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ေသး။ အေသာက္အစား၊ အေပ်ာ္အပါးေတြႏွင့္ သံုးတတ္ျဖဳန္းတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ သူတို႔ကား
ကာလသားႀကီးမ်ားဟု ေခၚၾကသည္။

သူသည္ လယ္ယာခုိင္းႏြားအျပင္ လွည္းယာဥ္၊ အလွေမာင္းႏြား၊ နင္းႏြားလည္း ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ ေမြးျမဴၾကသည္။ ထုိစဥ္တြင္


စပါးေစ်းတစ္ရာလွ်င္ ေငြ ၁၅၀ိ ပတ္လည္ရွိေနစဥ္၌ ခုိင္းႏြားတစ္ေကာင္တန္ဖိုးမွာ ၁၀၀ိ ပတ္လည္တြင္ရွိေလရာ တစ္ရာေက်ာ္ေသာ ႏြားကိုမူ
‘ရာေက်ာ္’ဟူ၍ပင္ ဝင့္ႂကြားစြာ မွည့္ေခၚတတ္ၾကသည္။

တစ္ခုေသာႏွစ္တြင္ ဦးမာဒင္၏ႏြားလွည္းသည္ ‘ရာေက်ာ္’ေခၚတြင္၍ ဦးစံရင္၏ႏြားမွာ ‘ေရႊလေရာင္’ဟူေသာအမည္ျဖင့္


ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား၏။

လွည္းမွာ ႏြားႏွစ္ေကာင္ တပ္ဆင္ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္ လက္်ာဘက္က ႏြာကို ‘အလွည့္ႏြား’၊ လက္ဝဲဘက္ကို


‘အတုိင္ႏြား’ဟုေခၚၾကလ်က္ လွည္းယာဥ္အလွတြင္မူ လက္ဝဲဘက္ႏြားကို ‘ႏြားေျပး’၊ လက္်ာဘက္ႏြားကို ‘ႏြားနင္း’(ဝါ) ‘ႏြားလိုက္’ ဟု ေခၚၾကသည္။
ဤႏွစ္ေကာင္အနက္ ႏြားေျပးကလွည္းကို အေျပးသယ္ေဆာင္၍ ႏြားနင္း (ဝါ) ႏြားလိုက္က စရံေျခက်လွေအာင္ ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့ေမာ့ ေျပးရသည္။
သူကသာ နာမည္ရ၏။ ႏြားေျပးက သူ႔ကို ေထာက္ကူသူသာ ျဖစ္သည္။

ရာေက်ာ္ႏွင့္ ေရႊလေရာင္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ေရႊလေရာင္က ရာေက်ာ္ထက္ ႏြားစ ႏြားကဲသာသည္။ ေျခနင္းေျခက် ပို၍လွသည္။


ႏွစ္ဦးၿပိဳင္၍ ေမာင္းျပၾကလွ်င္ ေရႊလေရာင္ကိုသာ ပို၍ ဩဘာေပး၏။

သို႔ရာတြင္ တစ္ခုေသာ လွည္းယဥ္ပြဲ၌ ေရႊလေရာင္မွာ မ႐ႈမလွ အေရးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

ထိုအရပ္၌ျပဳလုပ္ေသာ လွည္းယာဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ ဥပမာ-လွည္းယာဥ္ ၁၀ စီး လာေရာက္သည္ ဆိုပါေတာ့၊ ပထမဦးဆံုး


တစ္စီးစီေမာင္းျပရ၍ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ သဘာပတိလူႀကီးက ဂ႐ို႕ခ်ိဳး၍ အမွတ္ေပးရသည္။ ေနာက္ပုိင္း၌ ညံ့ေသာလွည္းမ်ားကို မထြက္ေစ၍
ေကာင္းေသာလွည္းမ်ားကိုသာ ပရိသတ္ဆႏၵအရ တလားၿပီးတလား ေမာင္းျပေစသည္။

ထိုေန႔ပြဲမွာ စင္စစ္အကဲျဖတ္လူႀကီးမ်ားက ေရႊလေရာင္ကို အေကာင္းဆံုးဟု ဆံုးျဖတ္ၾကပါေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာလူထုက


ေရႊလေရာင္ကို အလိုမရွိ၊ ရာေက်ာ္မွ ၾကည့္ခ်င္သည္၊ ရာေက်ာ္တက္ပါဟု တစ္ခဲနက္ ေအာ္ၾကသျဖင့္ ရာေက်ာ္တာစားသြား၍ ေရႊလေရာင္ကို
ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။ ရာေက်ာ္ကို ဦးမာဒင္သား စံေရြးကေမာင္း၍ ေရႊလေရာင္ကို ဦးစံရင္သား ဘေအးက ေမာင္းသည္။ ထုိစဥ္၌ သူတို႔သည္
လူလားေျမာက္ၾကေလၿပီ။ ဘေအးက ရွက္သည္။ စံေရြးက လက္မ ေထာင္သည္။ လူထုက အလိုမရွိဘူးေျပာေသာေၾကာင့္ ဘေအးက
လွည္းကိုေမာင္း၍ အုပ္စုထဲမွာ ထြက္ခဲ့ေတာ့သည္။ ထြက္ခါနီးမွ ဘေအးက…

PDF ဘီလူး Page 58


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ေဟ့.. စံေရြးရ၊ မင္းတို႔ ဒီအထိလုပ္ဖို႔ မေကာင္းပါဘူးကြာ၊ မင္းနဲ႔ငါဟာ ရည္းစားလုဖက္လည္း မဟုတ္ပါဘူးကြ…”

ဒါကို စံေရြးက ဖ်တ္ဖ်တ္လူးေအာင္ နာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘေအးသည္ စံေရြးညီမ လွေဌးႏွင့္ ႀကိဳက္ေနေၾကာင္း တစ္ရြာလံုးလို
သိၿပီးသားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။

စင္စစ္ေတာ့ ဤလွည္းၿပိဳင္ပြဲ၌ ညစ္သည္မွာ စံေရြးမဟုတ္ပါေခ်။ သူ႔အေဖ ဦးမာဒင္ႀကီးသာ ျဖစ္ပါ၏။ အသို႔ကမူ ဦးမာဒင္သည္


ဤလွည္းၿပိဳင္ပြဲ၌ လာေရာက္ၾကည့္ၾကေသာ လူဆူလူပူ တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ကို ထန္းရည္အရက္ ဝေအာင္တုိက္ၿပီး သူ႔ႏြား ‘ရာေက်ာ္’သာ
ေကာင္းေၾကာင္း၊ ‘ေရႊလေရာင္’ ဘာမွ် အသံုးမက်ေၾကာင္းကို ေအာ္ဟစ္ခုိင္းထားေသာေၾကာင့္တည္း။

ယင္းကား ဦးမာဒင္ႏွင့္ ဦးစံရင္တို႔သည္ ေပ်ာ္ပြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ မည္သို႔ မည္ပံု ေငြကုန္ေၾကးက်ခံတတ္ၾကေၾကာင္း အႁမြမက္မွ် နာမူနာ


ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သားေရးသမီးေရး၊ လွဴေရးတန္းေရးတို႔၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဂုဏ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိေသး၏။ ဤသံုးေငြ
ျဖဳန္းေငြတို႔ကား စင္စစ္ သူတို႔လုပ္အားမွ ရသည္မ်ားမဟုတ္၊ ခ်စ္တီးတုိက္မွ သူတို႔လယ္မ်ားကို သိမ္းယူရန္ ယာယီ လွည့္ပတ္လာေသာ
ေငြခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းသို႔ လွည့္ပတ္လာခဲ့ေသာ ခရီးသည္ေငြႏွင့္ အတုိးတို႔သည္ သူတို႔ပုိင္လယ္မ်ား၏ လက္ရွိေပါက္ေစ်းႏွင့္
ကြက္တိဝင္ေလေသာအခါ ခ်စ္တီးတို႔သည္ (အခ်ိန္မေရြး ေပးဆပ္ပါမည္။ မေပးဆပ္ႏုိင္ပါက ဤအေပါင္ခံလယ္မ်ားကို သိမ္းယူပါမည္ဟူေသာ
ေအာ္ဒီမံစာခ်ဳပ္အရ) အခု ခ်က္ခ်င္း ေပးဆပ္ရမည္ဟု ႐ံုးတင္ တရားစြဲဆိုေလေတာ့၏။

သည္လို ခ်စ္တီးအမႈေတြ ေသာေသာညံသည္မွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၉၀-၉၁-၉၂-၉၃ ခုႏွစ္မ်ားေလာက္တြင္ ျဖစ္ေလသည္။


ေက်းရြာမ်ားမွ လယ္ပုိင္ရွင္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ႐ံုးေရာက္ၾကရေလသည္။ အရင္းရွင္ဥပေဒအရ ၎တို႔ကသာ ႐ံႈးၾကရသည္ျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မာျပည္၏ လယ္ယာေျမ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ ခ်စ္တီးကုလားလက္ထဲ ေရာက္ရေသာ ေခတ္ေပတည္း။

ဦးမာဒင္ႏွင့္ ဦးစံရင္တို႔ တရားစြဲခံရေသာအခါ၌ ဦးစံရင္မွာ ခ်စ္တီး၏ ေငြတုိးရင္းေပါင္းသည္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာမ်ားသာမကေတာ့ဘဲ


ေနထုိင္ေသာအိမ္ႏွင့္ ျခံကိုပါ ေလလံတင္ျခင္း ခံရေလသည္။ ႐ံုးမွ ဒီဂရီက်၍ ေနာက္တစ္ေန႔၌ ေလလံပစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ ထိုေန႔ညေန၌
ဦးစံရင္၏ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားမွာ မ်က္ရည္ႏွင့္မ်က္ခြက္ ျဖစ္ၾကကာ ရယူႏုိင္သည့္ ပစၥည္းဝန္စည္စလည္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လ်က္ တူေတာ္သူ
ဦးဖုိးဆင္အိမ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကေလသည္။ ဦးစံရင္ကား ငါ့မိဘလက္ထက္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့အိမ္၊ ငါ မဆင္းႏုိင္ပါဘူး၊
ေနႏုိင္သမွ်ေတာ့ေနမည္ဟု ခ်န္ရစ္ခဲ့၍ ေနာက္တစ္ေန႔ ေရာက္ေသာအခါ ေလလံပြဲကို ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရေလ၏။

အေၾကာင္းမွာ ဦးစံရင္သည္ ထိုအိမ္ထုပ္တန္းေပၚတြင္ ႀကိဳးဆြဲခ်ကာ သူ႔ကုိယ္သူ အဆံုးစီရင္လုိက္သတည္း။

“ခမ်ာမ်ား ေငြသာရွိၿပီး ဘာမွ မလုပ္တတ္မကုိင္တတ္နဲ႔ တို႔လို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လူဆီမွာ ေငြတိုးကေလး ေခ်းစားရတာကြဲ႔”ဟု


ေျပာခဲ့သူ။ “အစ္ကိုတို႔ ဒီႏွစ္ ဘုန္းႀကီးပ်ံမလုပ္ေတာ့ဘူးလား” ေမး၍ ကုလားအား ဖေနာင့္ႏွင့္ ထေပါက္ခဲ့သူ။ ခ်စ္တီးသူေဌးႀကီးက
ေတာင္းပန္ခဲ့ရသူ။ ၾကားၾကားသူဟူသမွ် ခ်စ္တီးေႂကြးကို ၾကက္သီးေမြးညႇင္းထၾကေလ၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ကားေႏွာင္းခဲ့ၿပီ။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ
ေတာရြာလယ္ပုိင္ရွင္ေတြ ျပဳတ္ကုန္ၾကေလၿပီ။

ဦးဖုိးဆင္တစ္ေယာက္သည္ သတိတရားရကာ အခ်ိန္မီလုိက္ေသး၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔တြင္ရွိေသာ လယ္ႏွင့္ေႂကြးက မမွ်ေသး၍ ခ်စ္တီးက


တရားမစြဲေသးသည္ကို လယ္ဧက ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ေရာင္းၿပီး ခ်စ္တီးေႂကြးဇာတ္လမ္းကို သိမ္းပစ္လိုက္ရျခင္းျဖင့္ ရွိပစၥည္းတစ္ဝက္ေလာက္
ပဲ့သြားရေသး၏။

အရင္းရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္သည့္မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ေကာင္းသည္ကား ဦးမာဒင္။ သူ႔တြင္ ခ်စ္တီးေႂကြးေတြ


ေခါင္ခုိက္ၿပီး သူ႔လယ္ေတြႏွင့္ ခ်စ္တီးေႂကြးက အံဝင္ခြင္က်ၿပီး ခ်စ္တီးမ်ားက တရားစြဲေတာ့မည္ဟု ႀကိတင္သိျမင္သည္၌ သူ႔လယ္ယာျခံေျမေတြ
ရွိသမွ်ကို သားသမီးမ်ားနာမည္ေတြ အသီးသီးလႊဲအပ္ေပးကာ ခ်စ္တီးႏွင့္ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း ရင္ဆုိင္ရေသာအခါ၌ ေဒဝါလီခံလိုက္ျခင္းျဖင့္
ခ်စ္တီးမ်ားကို အႏုိင္ယူလုိက္ေလ၏။

“ငါ့လခြီး၊ သူတို႔ေငြရင္းက ငါအတုိးေတြ ႏွစ္စဥ္ဆပ္ႏုိင္တုန္းက ဆပ္ခဲ့ရတာနဲ႔ ေၾက႐ံုမက ပိုေတာင္ေနပါၿပီကြာ။ သူတို႔ဥပေဒ စာရြက္ေပၚမွာ


ရွိတဲ့အတုိးနဲ႔ ေျမခံရမယ္ဆိုလည္း ခံရပါေစေတာ့၊ ေႂကြးရွိ ေျမခံရမယ္ဆိုတာက တို႔ဗမာတရားကြ၊ ေငြရင္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ဟာသူတို႔
တုိးခ်င္သေလာက္ တုိးထားတဲ့အတုိးေတြ ေႂကြးလုပ္ထားတာက ကုလားဥပေဒကြ”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ခဲ့သူျဖစ္၏။

သို႔ျဖင့္ ဦးမာဒင္သည္ ေဒဝါလီခံသည္(လူမြဲစာခံသည္)ဟု အရင္းရွင္ ဥပေဒေဘာင္၌ နာမည္ဆုိးသြားေသာ္လည္း အေျခအေနမပ်က္


ရွိေနခဲ့သည္။ ဦးစံရင္သာ ဘဝဆံုးၿပီးေနာက္ သူ၏အိမ္ေထာင္မွာ တူေတာ္သူ ဦးဖုိးဆင္၏ ျခံထဲမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အိမ္ကေလးေဆာက္ကာ
ျဖစ္သလိုလုပ္ကုိင္စားေသာက္ခဲ့ရေလ၏။

အပုိင္း(၃)

ယင္းသို႔ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းသြားေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ရတက္ေပြရသည္မွာေတာ့ ေမာင္ဘေအးႏွင့္ မလွေဌးတို႔


သမီးရည္းစားတည္း။

PDF ဘီလူး Page 59


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ထိုအခ်ိန္၌ သူတို႔အသက္မ်ားမွာ ၁၉ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ယခင္က မိဘခ်မ္းသာတာခ်င္းလည္းတူ၊


႐ုပ္ေခ်ာေမာလွပတာခ်င္းလည္း ဘက္ညီလွ၍ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ လက္ထက္ပြဲႀကီး က်င္းပေတာ့မွာပဲဟု အမ်ားက
ေအာက္ေမ့ေနၾကစဥ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဘက္ညီလွေသာ ေရႊနဲ႔ျမ၊ ေနနဲ႔လတို႔ ဂေဟပဲ့က်သြားျခင္း ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ပထမတြင္မူ ဦးမာဒင္က ဆင္းရဲသြားေသာမိသားစုကို သနားေသာအားျဖင့္ သက္ညႇာမႈမ်ား ျပဳလိမ့္မည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသး၏။


သို႔ေသာ္ ဦးမာဒင္သည္ ဤလူစားမ်ိဳးမဟုတ္၊ ေမာင္ဘေအးအား အိမ္နားသို႔ ရစ္သီခြင့္မေပးျခင္းျဖင့္ သူ၏စိတ္သေဘာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလုိက္ျခင္း
ျဖစ္၏။ သည္အေျခမွာ သူ႔သားစံေရြး၏စိတ္ႀကိဳက္လည္း ျဖစ္သြားေလ၏။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ လွည္းယာဥ္ၿပိဳင္ပြဲတုန္းက “ေဟ့ မင္းနဲ႔ငါ
ရည္းစားလုဘက္လည္း မဟုတ္ပါဘူးကြ” ဟူေသာ ဘေအး၏ တင္လိုက္ေသာစကားလည္း ရွိခဲ့သည္မဟုတ္တံု႔ေလာ။

ေက်းရြာရွိ ေၾကးရတတ္မိဘမ်ား၏ သားသမီး အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမွာ ပထမ ပစၥည္းအင္အား၊ ဒုတိယ ႐ုပ္ရည္ႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထား၊


တတိယ ေဆြမ်ိဳးအသုိက္အဝန္း။ ဤသံုးခ်က္တြင္ ယခု ေမာင္ဘေအးမွာ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ပထမအခ်က္ႀကီး ခၽြတ္ယြင္းခဲ့ေလၿပီ။

မလွေဌးတြင္ ဦးမာဒင္ႀကီး ေဒဝါလီခံခါနီး၌ တိတ္တိတ္ပုန္း နာမည္လႊဲေပးအပ္ေသာ လယ္ဧက ၂၀ မွ်ပင္ရွိေနရာ သတို႔သားဘက္က


ဧကအစိတ္သံုးဆယ္မွ်ပါမွ ေစ့စစ္ လက္ခံေပေတာ့မည္။ ေမာင္ဘေအး လက္မိႈင္ခ်ရေတာ့သည္။ သူကုိယ္တုိင္မွ ယခုအေျခတြင္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး
ကိုဖိုးဆင္အိမ္၌ အကူသူရင္းငွားကေလး လုပ္ေနရသည္။ လယ္ကိုထြန္တတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာေသာ မိဘလက္ထက္တြင္
သက္ေသာင့္သက္သာ ေနခဲ့သည္ျဖစ္၍ လယ္တစ္တံုးလုပ္ကို ပယ္ပယ္နယ္နယ္ မလုပ္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူရင္းငွား မျဖစ္ေသး၊
သည္ႏွစ္ႀကိဳးစားပါမွ ေရွ႕ႏွစ္ခါ ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ေမာင္ဘေအးႏွင့္ မလွေဌးတို႔အခ်စ္သည္ ေဝးသလိုျဖစ္၍ ေသြးေအးေနခဲ့ရာမွ ဦးစံရင္ပ်က္စီးၿပီး တစ္ႏွစ္မွ်အၾကာ၌


မလွေဌးကို အျခားရြာက လယ္ပုိင္ရွင္သားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေၾကာင္းလမ္းသည္တြင္ ေမာင္ဘေအးသည္ မလွေဌးကို ခုိးယူထြက္ေျပးေလသတည္း။

ဦးမာဒင္က အရွက္ရ၍ သမီးကို ေသခန္းျဖတ္လုိက္ေလသတည္း။

သည္တြင္ ေမာင္ဘေအးႏွင့္ မလွေဌးတို႔ ဆင္းရဲသားအိမ္ေထာင္စခန္း စေလသတည္း။

တဲအုိပ်က္မွာေန၍ ထမင္းရည္အတူ လ်က္ရေစေတာ့ဟု တင္စားအပ္ေသာ မလွေဌးတို႔အခ်စ္သည္ ခုိင္ျမဲ၏။ လယ္လုပ္ခ်ိန္တြင္


ေမာင္ဘေအးက သူမ်ားအိမ္ သူရင္းငွားလုပ္၍ မလွေဌးက ေကာက္စိုက္လုိက္ရ၏။ ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္မွာ ေကာက္ရိတ္ရေလ၏။
လယ္လုပ္ခြင့္အားလပ္ခ်ိန္မွာ ရက္ကန္း ရက္ရ၏။

ထုိစဥ္တြင္ လယ္ကူလီလုပ္ရသည္ႏွင့္ ရက္ကန္းရက္ရျခင္းတို႔မွာ လြန္စြာ ေအာက္က်ေနာက္က် ႏုိင္လွ၏။ ရက္ကန္းမွာ


တစ္တန္းျပတ္ေသာ္မွ ရက္ခ ေလးငါးက်ပ္မွ်ရ၍ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ခ်ည္ပံုေပးတ႐ုတ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးကို ျဖည့္တင္းရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေကာက္စုိက္ခ၊
ေကာက္ရိတ္ခတို႔မွာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ လက္ငင္းရသည္မဟုတ္ဘဲ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း စပါးေပး၊ တင္းတုိးေခ်းတို႔ျဖင့္သာ
စားေသာက္ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ကၽြန္သေဘာက္ေခတ္တြင္ ေတာရြာေန ဆင္းရဲသားတို႔၏ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကပံုကို ေဖာ္ျပရဦးမည္။

ေက်းရြာတြင္ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ ဆီ၊ ဆား စေသာ အေျခခံစားသံုးကုန္မ်ား ေရာင္းေသာ ကုန္စံုဆုိင္မ်ားရွိ၏။

ကိုဘေအးေနာင္ေတာ္ ဦးဖိုးဆင္ဇနီး ေဒၚျမရင္အိမ္မွာ ကုန္စံုဆုိင္ဖြင့္ထား၏။

ကိုဘေအးသည္ ဦးဖုိးဆင္အိမ္မွာ သူရင္းငွားလုပ္ရ၏။ မလွေဌးက ေကာက္စိုက္ခ်ိန္မွာ ေကာက္စိုက္၍ ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္မွာ


ေကာက္ရိတ္ရ၏။ ယင္းလုပ္ခတို႔ကို ရည္ၫႊန္း၍ ေဒၚျမရင္ကုန္စံုဆုိင္မွာ သူတို႔ကုန္ေႂကြးယူ၍ စားရ၏။ ယင္းအေႂကြကား က်သေလာက္သာ
ေပးဆပ္ရသည္မဟုတ္ေသးေခ်။ တတိတိႏွင့္ ယူစားခဲ့ေႂကြးမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ခ်ိန္တြင္ စုေပါင္း၍ စပါးေပးထားၿပီး စပါးေပၚခ်ိန္မွာ
ေပးဆပ္ရ၏။ ‘ေပးဆပ္ရ၏’ ဆုိသည္ထက္ ‘ခုႏွိမ္လုိက္၏’ ဆုိသည္က ပို၍မွန္ေပသည္။ အသို႔မူ မလွေဌးတို႔ တတိတတိႏွင့္ ယူစားခဲ့ေသာ
ေႂကြးစုေပါင္းလုိက္ျခင္းသည္ ဥပမာ ေငြ ၆၀ိ ျဖစ္ေနေပအံ့၊ ထိုေခတ္ ထိုအခ်ိန္က စပါးေပါက္ေစ်း ၁၅၀ိ ဆိုအံ့၊ ေငြ ၆၀ိ သည္ စပါးတင္း ၄၀ သာ
ျဖစ္၏။ ယင္းကို စပါးေပးစနစ္ျဖင့္ တင္းတိုးျပဳလုိက္ေသာအခါ အမ်ားအားျဖင့္ ႏွစ္ဆတုိးယူေလရာ ကဲ… ကိုဘေအးက ဦးဖိုးဆင္၏ ညီလည္းျဖစ္၊
ကိုယ့္အိမ္ သူရင္းငွားလည္းျဖစ္မုိ႔ ၈ တင္းတုိးပဲ ယူတယ္ထားေတာ့ မူရင္း ၄၀ တင္းတုိး ၃၂ ႏွင့္ ၇၂ တင္း ျဖစ္သြားေလသည္။

ကဲ… ကိုဘေအးရဲ႕ သူရင္းငွားခက တင္း ၄၀ ပဲရသဗ်၊ မလွေဌး ေကာက္စုိက္ခ၊ ေကာက္ရိတ္ခက ဒီအိမ္မွာ ႏွစ္ဆယ္ အစိတ္ထက္
ပိုမရႏုိင္ဘူးခင္ဗ်။ သည္ေတာ့ တစ္ႏွစ္လံုးလုပ္စာ ခုႏွိမ္လိုက္၍မွ မေၾက။ ေႂကြးဝလခ်ီးလည္ၿပီး ေနေပေတာ့သတည္း။

လယ္လုပ္ငန္းရပ္နားခ်ိန္တို႔တြင္ မလွေဌး၏ ရက္ကန္းရက္ခရတာႏွင့္ ကိုဘေအး၏ အျခားလုပ္ငန္းကေလးမ်ား၊ က်ပန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္


ဝတ္ေရးစားေရးကို ျဖည့္ရေသး၏။

ယင္းသို႔ျဖင့္ ကိုဘေအး မလွေဌးတို႔ လင္မယားသည္ သားသမီးေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေမြး၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို


ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရာ ယခု ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရလက္ထက္က်မွ အသက္႐ွဴေခ်ာင္စျပဳ၍ ေငြကေလး ေၾကးကေလးမ်ား လက္ထဲကုိင္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
အစ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ၏။ ဟိုယခင္တုန္းကမူ သူတို႔လက္ထဲမွာ ေငြစမ်ားကို ကိုင္ခဲ့ရသည္မရွိေခ်။ ၿမီရွင္၏စာရင္းမွာသာ သူတို႔ဘယ္ေလာက္ဖိုး ယူစား၍

PDF ဘီလူး Page 60


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေငြမည္မွ်သင့္သည္ကို စပါးေပးထားကာ တင္းေရမည္မွ် ခုႏွိမ္လိုက္ရသည္ဟုသာ ရွိေပမည္။ ယင္းသို႔လွ်င္ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္


မေသ႐ံုအသက္ႏွင့္ အရွက္လံု႐ံုေလာက္သာ ဝတ္ဆင္ေနခဲ့ရေသာ ေခတ္ျဖစ္ေလ၏။

ကုိဘေအးႏွင့္ မလွေဌးတို႔သည္ စုစုေပါင္း သားသမီး ၇ ေယာက္ေမြးခဲ့ၿပီး ၃ ေယာက္ပ်က္စီး၍ ၄ ေယာက္ အဖတ္တင္ခဲ့သည့္အနက္မွ


အႀကီးႏွစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္က်သြားခဲ့ၿပီ။ ယခု သမီးပ်ိဳကေလး ျမခင္ႏွင့္ သားအငယ္ဆံုးေလး ေမာင္ေထြးတို႔သာ လက္ရွိအတူတကြ
ေနထုိင္ၾကသည္။

ယခု လက္ရွိအေျခမွာ အစကေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေက်းရြာဆင္းရဲသားမ်ား အလြန္တရာ ေခ်ာင္လည္ၾက၍ ကိုဘေအးတို႔လင္မယားမွာ


ေငြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပင္ စုမိေနသျဖင့္ လက္ရွိ ေျမယာကြက္ကိုဝယ္ၿပီး အိမ္ႀကီးရခုိင္ေဆာက္ရန္ပင္ ၾကံစည္ေနၿပီျဖစ္ေလ၏။

အျခားသူေတြ အသစ္ေဆာက္ၾကေသာ အိမ္ႀကီးမ်ားကိုၾကည့္၍ စိတ္ကူးရႊင္စြာ ျပည္သူ႔ဆုိင္မွ ျပန္လာခဲ့ေသာ ျမခင္သည္


အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ၌ ႏြားတင္းကုပ္သိမ္းဆည္းေနေသာ ေမာင္ေထြးႏွင့္ ေရခပ္ေနေသာ ေမာင္ေႂကြကို ေတြ႔ရေလသည္။

ဤေနရာ၌ ျမခင္ရည္းစား ေမာင္ေႂကြ အေၾကာင္းကို ေျပာရမည္။ ေမာင္ေႂကြသည္ မုဆုိးမေဒၚဖြား၏ သားျဖစ္သည္။ ေရွးကထံုးစံအတုိင္း


ေခတ္အဆက္ဆက္က ဆင္းရဲခဲ့ေသာ မ်ိဳး႐ုိးျဖစ္ဘိလည္း ယခု ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဖာ္ျပပါ ရြာသားမ်ားေကာင္းစားၾကသည္။
အမ်ားနည္းတူ ေမာင္ေႂကြတို႔ အိမ္သားမ်ားလည္း ေငြေၾကးရႊင္လ်က္ ရွိၾကေလၿပီ။ ေမာင္ေႂကြအစ္မ အပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သူ႔အေမေဒၚဖြားက
ရက္ကန္းတြင္ တစ္လလွ်င္ ခ်ည္ေလးထုပ္၊ တစ္ထုပ္လွ်င္ ခ်ည္ေလးထုပ္၊ တစ္ထုပ္လွ်င္ ၉ အုပ္၊ ေပါင္း ၁၂၆ အုပ္တန္းၿပီး
မွန္မွန္ျပတ္လ်က္ေနသည္။ ေမာင္ေႂကြက အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ လယ္အလုပ္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္တတ္ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္
အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္ အလ်ဥ္းသင့္ရာအလုပ္ကို ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာ လုပ္တတ္ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္
အလ်ဥ္းသင့္ရာအလုပ္ကို ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာလုပ္၍ မိန္းမယူရန္ ေငြစုသူျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းတြင္လည္း အကြက္ျမင္သူျဖစ္၏။ အားလွ်င္
ဖားငါးရွာတတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုၾကည့္။ သည္ေဆာင္းရာသီမွာ လယ္ထဲ ေကာက္ရိတ္ၾကတာႏွင့္၊ အိမ္မွာ ရက္ကန္းခတ္ၾကတာႏွင့္ လူေတြအလုပ္


မအားၾကသည္တြင္ ေမာင္ေႂကြသည္ ေရထမ္း၍ေရာင္းေန၏။

သည္ရြာမွာ ဟိုးယခင္ေခတ္မ်ားက ေရဝယ္သံုးၾကသည္ဆုိသည္မွာ ၾကားမွ မၾကားဘူးခဲ့။ ယခုမွ အလုပ္ႏွင့္လက္ႏွင့္ မျပတ္ၾကေတာ့၊


ေငြေၾကးလည္းရႊင္ၾက၍ အိမ္မွာ အလုပ္ထုိင္လုပ္တာႏွင့္ ေရသြားခပ္ရသည့္အခ်ိန္ကိုစာ၍ ေရဝယ္သံုးၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေရထမ္းေရာင္းရသူမွာလည္း ေရတြင္းႏွင့္ အနီးအေဝးကိုၾကည့္၍ တစ္က်ပ္လွ်င္ ၁၀ ထမ္း၊ ၇ ထမ္း ျဖစ္ေလေတာ့ တစ္ေန႔လွ်င္ ဝင္ေငြသည္ ၄
က်ပ္၊ ၅ က်ပ္ထက္ မေအာက္ေတာ့ေခ်။ ေမာင္ေႂကြသည္ လူငယ္ပီပီ သြက္လက္စြာ သြားႏုိင္၊ ထမ္းႏုိင္သူျဖစ္၍ ေကာက္ရိတ္တာထက္
ဝင္ေငြကိုက္သည္ဟု ေရထမ္းေရာင္းေနျခင္း ျဖစ္၏။

ျမခင္ ျပန္လာေသာအခါ၌ ေမာင္ေႂကြသည္ ေရထမ္းကိုခ်ခဲ့၍ ျမခင္၏ေခါင္းေပၚမွ ခ်ည္ထုပ္ကို ဆီးယူသည္။ ျမခင္သည္


ပုဆုိးစလြယ္သုိင္းထားေသာ ရင္အုပ္ကားကားႀကီးႏွင့္ ခ်စ္သူမ်က္ႏွာကို ၾကည့္၍ သူ႔နဖူးမွ က်ေသာ ေခၽြးတို႔ကို ေခါင္းဖုေျဖ၍ သုတ္သည္။
ဤစဥ္တြင္ တင္းကုပ္ထဲမွ ေမာင္ေထြးလည္း ေရာက္လာ၍ လက္ဆြဲျခင္းထဲက အထုပ္ေတြေျဖသည္။ ေျမပဲယုိႏွင့္ပဲေလွာ္ကို ဝါးၾကလ်က္
အသစ္စက္စက္ ဝယ္လာခဲ့ေသာ သူတို႔အိမ္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္လာေသာ ေရေႏြးဓာတ္ဘူးကို ထူးဆန္းအံ့ဩစြာ ကိုယ္တြယ္ဖြင့္ပိတ္
ၾကည့္ၾကသည္။

ေမာင္ေထြးက ေမးသည္။

“အစ္မရဲ႕… သူ႔အထဲကို ေရေႏြးဆူဆူထည့္ထားရင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေအးမသြားသလို ေရေအးေအးကို ထည့္ထားရင္ေကာ


ၾကာၾကာေအးေနပါ့မလားဟင္…”

ျမခင္ သိပ္နားမလည္။

“မသိဘူးေလ၊ ဒါက ေရေႏြးဘူးေခၚတာပဲ၊ ေရခဲဘူးဆိုတာက သတ္သတ္ရွိတယ္…”

ဤတြင္ ေမာင္ေႂကြက…

“သူ႔အေအးထည့္လည္း ရပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေရေႏြးထည့္လုိက္၊ ေရေအးထည့္လုိက္ဆိုရင္ ဓာတ္ပ်က္သြားမလားေတာ့ မသိဘူးကြ…”

“ဒီလိုေလ… အခု ေရေႏြးလက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ထည့္ေနၿပီးေတာ့ တစ္ခါတေလ အေအးထည့္ရင္ေကာ…”

“မင္းက ဘာထည့္ခ်င္တာတံုး”

“ၿမိဳ႕သြားေတာ့ ဖြာလူဒါ ဝယ္ထည့္လာခ်င္လ”ို႔

“အား… ဒီလိုဆို တစ္ခါတေလေတာ့ ရမွာေပါ့က…


ြ ”

“ဒါျဖင့္ အစ္ကိုေစ်းသြားရင္ေလ ယူသြားၿပီး ဝယ္ထည့္ခဲ့ပါလားဗ်…၊ ကၽြန္ေတာ္ ဖြာလူဒါ သိပ္ႀကိဳက္တာပဲ”

PDF ဘီလူး Page 61


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ျမခင္က သူ႔ေမာင္နဖူး လက္ေခါက္ႏွင့္ရြယ္၍….

“ဟင္း… သူဒီအၾကံနဲ႔ ေမးေနတာကိုး” ဆုိၿပီးမွ …

“နင့္အတြက္ ဖြာလူဒါ မထည့္ခင္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ဒီေန႔ အေဖတို႔အတြက္ လက္ဖက္ရည္ထည့္ၿပီး ထမင္းပို႔ရင္းနဲ႔ လယ္ထဲယူသြားရမယ္…”

“အေဖတို႔ ဒီေန႔ ဘယ္သူ႔လယ္ရိတ္လဲဟင္…”

“ကိုျမေခ်ာရဲ႕ ဇီးခ်ိဳပင္လယ္…”

“ဟာ… ဒီလိုဆို အျပန္မွာ ဇီးသီးေတြ ယူခဲ့ရဦးမယ္”

“ေအး နင္ကေတာ့ အစားအေသာက္ပဲ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး စဥ္းစားေန” ဟု ဆိုၿပီးေနာက္ ျမခင္သည္ လမ္းမွာ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့သည္မ်ားကို


ျပန္သတိရ၍…

“ဒါနဲ႔ ကိုေႂကြ၊ အခု ကိုတင္အုန္းႀကီး ေဆာက္ေနတဲ့အိမ္ဟာ ေတာ္တို႔ ဦးေလးဝယ္ေပးတာ၊ ဒီအေရာက္ ၉၀၀ိ ပဲက်တယ္ဆို”

“ေအးေလ… ဘာျပဳလို႔လဲ…”

“ကၽြန္မတုိ႔လိုခ်င္ရင္ ေနာက္ အဲ့ဒီအိမ္မ်ိဳးမ်ား ရဦးမလား…”

“ရတာေပါ့၊ ဒီထက္ေစ်းေခ်ာင္ေအာင္ေတာင္ ဦးေလးကို ဝယ္ေပးခုိင္းမယ္…”

“ဒါျဖင့္ အေဖ့ကို ညက်ေျပာၾကည့္မယ္…”

“ေအးကြာ၊ ငါကိုယ္တုိင္ ဦးေလးတို႔ဆီ သြားဝယ္ခုိင္းမယ္…”

ထိုည ၈ နာရီေလာက္တြင္ ကိုဘေအးတို႔လင္မယား သားအမိေတြသည္ ျခံေျမကိုဝယ္၍ အိမ္ေဆာက္ၾကရန္ တုိင္ပင္ေနၾကစဥ္


ဦးဖုိးဆင္ထံမွ ဘေအးေရာ၊ လွေဌးေရာ ေခတၱလာၾကရန္ မွာလုိက္ေၾကာင္း သတင္းေရာက္လာ၍ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ သြားေရာက္ၾကသည္။

ဦးဖိုးဆင္သည္ ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚ ထုိင္ေန၍ မလွေဌးတို႔လင္မယားက သူ႔ေျခရင္းရွိ သင္းျဖဴးေပၚ၌ ထုိင္ၾကကာ ကိုဘေအးက…

“ဘာကိစၥလဲအစ္ကို၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း အစ္ကို႔ေျပာစရာရွိေနတာနဲ႔ အဆင္သင့္ပဲ…”

ဦးဖိုးဆင္သည္ ပါးစပ္မွ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ကို ခၽြတ္လုိက္ၿပီး…

“ေအး… မင္းတို႔ေျပာမွာကို ငါ ေမာင္ေႂကြ႔ဆီက သိၿပီးပါၿပီကြ၊ သူ ေန႔ခင္းက ေရထမ္းလာရင္းနဲ႔ ငါ့ကို တီးေခါက္ၾကည့္သြားသကြ…”

ဤတြင္ ကိုဘေအးက စိတ္ေစာလွစြာျဖင့…


“ဒါျဖင့္ ဘယ့္ႏွယ္လဲ အစ္ကို”

“ေအး… ငါ အခုေျပာမယ့္စကားက မင္းတို႔မွာ အဲဒီျပႆနာ မေပၚေတာ့ဘူး…”

ကိုဘေအးတို႔မွာ နားမလည္ႏုိင္ၾကဘဲ…

“ဘာမို႔လဲ အစ္ကို”

“တကယ္လို႔မင္းတို႔မွာ ေဆာက္ၿပီးသားအိမ္ႀကီးရခုိင္နဲ႔ ျခံက်ယ္က်ယ္ႀကီးတစ္ခု ရမယ္ဆိုရင္ ငါ့ေျမကိုဝယ္ၿပီး ဘယ္အိမ္ေဆာက္ေနစရာ


လိုေတာ့မလဲ၊ ဟုတ္ဘူးလား…”

“ဟုတ္ပါတယ္ အစ္ကို၊ ဒါေပမဲ့ အစ္ကိုဘာေတြေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ…”

“မင္းတို႔မွာ အခု အဲဒီလို အိမ္ႀကီးျခံႀကီးသာမက လယ္ဧက ၂၀ လည္း ရေနၿပီ…”

လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ယံုရအခက္၊ မယံုရအခက္ ႐ုတ္တရက္ အံ့အားသင့္ သြားၾကကာ ကိုဘေအးမွာ မ်က္လံုးျပဴးသြားလ်က္…

“ဟာ… အစ္ကို ဘာေတြေလွ်ာက္ေျပာေနတာလဲ၊ ေတာက္တီးေတာက္တဲ့”

ဤတြင္ အနီး၌ ဦးဖုိးဆင္သား ဖုိးေဆာင္ႏွင့္ ဖုိးေထာင္ ရွိေနၾကရာ ဖုိးေထာင္က…

“အေဖ၊ သူတို႔နားမလည္ေသးဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းျပလိုက္မယ္”ဟုဆိုၿပီး သူတို႔ဆီမွာ ဖေအ့ဘက္က ညီကို


ဘေထြး(ပေထြး)ဟုေခၚသည္ျဖစ္၍…

“ဒီမွာ ပေထြး၊ ပေထြးက ေဒၚေလးေဌးကို ခုိးေျပးေတာ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေမြးေသးဘူး ဟုတ္လား…”

ကိုဘေအးက “မင္းက ငါ့သားအႀကီးဆံုး ထြန္းစိန္ထက္ေတာင္ တစ္ႏွစ္ငယ္ေသးတာပဲ၊ ဒါဘာျဖစ္တံုး…”

“ဘာျဖစ္ရမလဲ၊ ပေထြးတို႔ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတာေပါ့”

PDF ဘီလူး Page 62


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ေအာင္မာ ႀကီးက်ယ္လုိက္တာ၊ ဘာမ်ားတံုး မင့္ဟာက…”

ဖိုးေဆာင္ႏွင့္ ဦးဖိုးဆင္က ျပံဳးေနၾကသည္။ ဖုိးဆင္က ဆက္လက္၍…

“အဲဒီတုန္းက ပေထြးနဲ႔ ေဒၚေလးေဌး ခုိးေျပးတာကို ေဟာဒီ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေဖက ေဒၚေလးေဌးအေဖ ဦးမာဒင္ သြားေျပာေတာ့ရင္


လက္မခံဘူး၊ တစ္သက္အျပတ္လို႔ ေျပာလႊတ္လိုက္တယ္ မဟုတ္လား၊ အင္း.. ႏွစ္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ၾကာသြားၿပီလဲဟင္၊ ေဒၚေလးေဌး…”

မလွေဌးကစဥ္းစား၍…

“၄၀-၄၁ ႏွစ္ ရွိသြားၿပီေပါ့ကြယ္…”

“အဲဒါ အခု ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဖုိးေဆာင္က သြားေျပာေတာ့မွ ခင္ဗ်ားတို႔အေဖႀကီးက သေဘာတူၿပီတဲ့ ဆရာေရ႕၊ ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
ေျပာတယ္၊ သေဘာတူ႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး၊ ပစၥည္းေလးဘာေလး လက္ဖြဲ႔ဦးဆိုေတာ့ ေဒၚေလးေဌးအတြက္က ေရႊတစ္ဆင္စာတဲ့၊ ႏုိ႔ၿပီး
အိမ္နဲ႔ျခံနဲ႔အျပင္ လယ္က ဧက ၂၀ တဲ့ခင္ဗ်ာ့၊ အဲဒါမလုပ္ခ်င္ေနဦးေတာ့၊ လာမယ့္ မုိးဦးက်ဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ ၂၅၀ိ ကေတာ့
တိမ္တိမ္ျမည္ေနၿပီ။ ဟီ… ဟိ… ပေထြးတို႔ ၆၀ ေက်ာ္မွ ကံေပၚတာေပါ့…”

လင္မယားႏွစ္ေယာက္မွာ ဒီသားအဖေတြေျပာတာ ယံုရခက္ မယံုရခက္ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနၾကရာ ဦးဖိုးဆင္က ဆက္လက္၍…

“ေအး… ဖုိးေထာင္ေျပာတာ ဟုတ္တယ္ကြ၊ မင္းတုိ႔ကို အိမ္နဲ႔ျခံနဲ႔ လယ္ဧက ၂၀ ေပးမယ္ဆိုတာ ညေနကပဲ ကိုမာဒင္ ငါ့ကိုေခၚေျပာတယ္၊
ဒီလယ္ကလည္း ဟိုတုန္းကတည္းက မလွေဌးနာမည္ လႊဲထားတာပဲ၊ ေရႊတစ္ဆင္စာဆိုတာကလည္း ကိုမာဒင္ဟာ ဟိုတုန္းက
လွေဌးဝတ္ခဲ့တာေတြကို တမင္သက္သက္ပဲ သိမ္းထားခဲ့တာတဲ…
့ ”

မလွေဌးမွာ ႐ုတ္တရက္ တက္သြားေလရာ ဝုိင္းဝန္းႏွာနပ္ ယူရသည္။ သတိရလာေသာအခါ…

“အစ္ကိုေျပာတာ တကယ္ေနာ္၊ ဟုတ္လားအစ္ကို”

“သတိထား လွေဌး၊ ဟုတ္ပါတယ္၊ အဘုိးႀကီး ခုမွ ေနာင္တရရွာတယ္၊ အခု သူ႔သားအငယ္ဆံုး လွေမာင္ကလည္း မယားစကား
နားေထာင္ၿပီး သူ႔ေယာကၡမဆီ သြားေနၾကေတာ့ အဘုိးႀကီးက သူရင္းငွားေလး လွႀကိဳင္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ထဲရွိတယ္။ အဲဒါ မင္းတို႔က သူ႔အိမ္မွာ
လာေနၾကပါေတာ့တဲ့။ သူကေတာ့ မေသခင္မွာ ေတာရေက်ာင္းသြားၿပီး တရားပဲ အားထုတ္ေနေတာ့မယ္တဲ့…”

မလွေဌးမွာ မ်က္ရည္ေတြ ေတြေတြ ေတြေတြ က်ေနေလသည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည္ကား…

နံနက္ခင္းက ဦးမာဒင္သည္ ျပည္သူ႔ဆုိင္သို႔ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ေဆးျပင္းလိပ္ လာဝယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့၏။ ထုိစဥ္က…

မိမိ အသိအမွတ္ျပဳမထားေသာ ေျမးမကေလး ျမခင္ကို ျမင္လုိက္ရသည္၌ သည္အရြယ္ပင္ မိမိက သမီးအျဖစ္မွ စြန္႔ပစ္လုိက္ေသာ


မလွေဌးကို သတိရလွသည္။ ယင္းသို႔ ေသခန္းျဖတ္ၿပီးမွ သမီးမ်က္ႏွာ တစ္ခါမွ် ျပန္မၾကည့္ေတာ့သျဖင့္ မလွေဌး၏ ယခုအရြယ္ကို
သူ႔စိတ္အျမင္ထဲဝယ္ ဘယ္ပံုသဏၭာန္ရွိသည္ကို မွန္းဆ၍မရ။ မိခင္ႏွင့္ခၽြတ္စြပ္တူေသာ ျမခင္ေလးကို အခုနက ျမင္လုိက္ရမွ သမီးမိုက္ မလွေဌး၊
မလွေဌး သင္းဒီအရြယ္က သည္အတုိင္းပါပဲလားဟဲ့….။

ဦးမာဒင္တြင္ သားမ်ားရွိသည့္အနက္မွ မလွေဌးသည္ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးျဖစ္၏။ မိဘစကားနားမေထာင္သျဖင့္ အခ်စ္ႀကီး၍


အမ်က္ႀကီးလိုက္ရေသာ္လည္း စင္စစ္သားသမီးတို႔ထံုး မုန္းတယ္ဟူ၍ကား မရွိပါေခ်။ က႐ုဏာေဒါသတို႔သာ တဖြဖြ ထခဲ့ရသည္။
လွေဌးတို႔လင္မယား သားသမီးမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲၾကသည္ဟု ၾကားတုိင္း ‘ဒါဟာ မိဘက်ိန္စာသင့္တာပဲ၊ ငါ့စကား နားမေထာင္တဲ့ သမီးမုိက္
ေကာင္းတယ္’ဟု တစ္ဖက္သတ္အမိန္႔ခ်၍ တစ္ဖက္သတ္သာ အႏုိင္ယူခဲ့သည္။ စင္စစ္ ႐ံႈးသူ၊ ခံစားေနရသူကား မိမိသာျဖစ္သည္။ မိဘက
သားသမီးကို ျပတ္ပါၿပီဟု စြန္႔လႊတ္လုိက္သည္၌ တကယ္ျပတ္သြားသူကေတာ့ သားသမီးမ်ားသာျဖစ္သည္။ မိဘက က႐ုဏာေဒါသႏွင့္ တဖြဖြ
သတိရေနတတ္သည္။ သားသမီးႏွင့္ မိဘဆိုသည္မွာ ဘဝအ႐ုဏ္တက္ႏွင့္ ဘဝမြန္းလြဲပုိင္းေပကပဲ။ အိမ္ေထာင္က်၍ မိဘက
စြန္႔လႊတ္လုိက္ၿပီဆိုေသာအခါ၌ (စြန္႔လႊတ္သည္ မဆိုပါႏွင့္ဦး၊ သေဘာတူေပးစားၿပီး အိမ္ေထာင္ခြဲသြားၾကသည္ပဲ ထားပါဦးေတာ့) သားသမီးမွာ
မိဘကိုျပန္ၿပီး သတိရေနရန္ အခ်ိန္မရၾကေတာ့၊ ၎တို႔က ေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသာလွ်င္ ၎တို႔၏က႑သစ္မွာ
တြင္က်ယ္ရေပေတာ့သည္။ မိဘမူကား သားသမီးကိုေမ့ရန္ ခဲယဥ္းလွ၏။

စင္စစ္ကား မိဘက သားသမီးကို ျပတ္သည္ဆိုသည္မွာ တရားႏွင့္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္၊ ေဒါသႏွင့္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္


အကယ္ျပတ္သည္ မဟုတ္ပါေခ်။ ၾကည့္ေလ၊ ဦးမာဒင္သည္ သူ႔သမီး မလွေဌးအား ျပတ္သားလွပံုကို တမင္လုပ္ေဆာင္ျပပံုမ်ားကေတာ့
မလွေဌးသည္ ကိုဘေအးႏွင့္ ညားသြားၿပီး သားဦးကေလး ေမာင္ထြန္းစိန္ကို ေမြးဖြားသည္။ ၎ေမာင္ထြန္းစိန္ကေလး
လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာအရြယ္၌ ဦးမာဒင္သား စံေရြးထက္ အငယ္ ဖုိးေခါင္က ေမာင္ထြန္းစိန္ကေလးကို လမ္းမွာေတြ႔၍ မိမိတူကေလးရယ္ဟု
ေကာက္ယူခ်ီေပြ႔သည္။ ဤအေၾကာင္း ဦးမာဒင္ၾကားသည္၌ သားလူပ်ိဳေပါက္ ေမာင္ဖိုးေခါင္ကို ‘ငါ စြန္႔ပစ္ထားတာ နင္က
အဖက္လုပ္ရပါမည္လား’ဟု ႏြားႀကမ္ႏွင့္ ႐ုိက္ႏွက္သည္တဲ့။

PDF ဘီလူး Page 63


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေနာက္တစ္ႀကိမ္…

ဦးမာဒင္ဇနီး ေဒၚမယ္လွေသဆံုး၍ မလွေဌးက မေအ့ အသုဘလာတာကို ဦးမာဒင္က အနားမသီရဟု သားမ်ားကို


ေမာင္းထုတ္ေစသည္တဲ့။

ယင္းတို႔ကား ဦးမာဒင္က လူစြမ္းေကာင္းႀကီး၊ လူထူးလူဆန္းႀကီး၊ လူ႔မာနအုိးႀကီး လုပ္ျပလိုက္ျခင္းမ်ားတည္း။ ဒါေတြကို သူ႔ဟာသူ


ေတာ္လွၿပီ ဟုတ္လွၿပီဟု ေအာက္ေမ့ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဦးမာဒင္သည္ ေသခါနီး၌ တရားဘက္လုိက္ကာ တရားထုိင္ၾကည့္ေတာ့မွ ထိုအရာမ်ားသည္ ႀကီးစြာေသာ


အမွားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူကမွ် မေျပာ မေဟာရဘဲႏွင့္ သူ႔ဟာသူ သိလာရေတာ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ တရားထုိင္ေသာအခါ၌ သမာဓိရဖို႔က လြန္စြာအေရးႀကီးလွသည္။ ပိန္ေဖာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ွဴ႐ိႈက္


ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒိေ႒ဒိ႒မတၱံ ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္နည္းႏွင့္ပဲ တရားထုိင္ထုိင္ အခ်ဳပ္မွာ အတိတ္၊ အနာဂတ္၊ ပစၥဳပပၸန္
သံုးခုရွိသည့္အနက္ အတိတ္ႏွင့္ အနာဂတ္သို႔ မေရာက္ေစဘဲ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ စုိက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရသည္။

‘ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္စိုက္ဖို႔’ ဆုိသည္မွာ အတိတ္ကိုလည္း ျပန္မေတြး၊ အနာဂတ္ကိုလည္း စိတ္မေရာက္မွ ျဖစ္ေပမည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရန္မွာ


လြန္စြာခဲယဥ္းလွသည္။ စာဖတ္သူ (တရားမထုိင္ဖူးေသးေသာ္လည္း) စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ မိမိအားေနေသာအခါ၌ အိပ္မေပ်ာ္ေသးသမွ် စိတ္က
မအားမေနေပ။ တစ္စံုတစ္ခုကို သတိရေနသည္။ ေတြးေတာေနသည္။ စဥ္းစားေနသည္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။

သတိရေနသည္ဆိုသည္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းအတိတ္ကို ျပန္လည္ၾကားေယာင္ ျမင္ေယာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။


ေတြးေတာစဥ္းစားျခင္းကေတာ့ အနာဂတ္အတြက္ ၾကံစည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ အတိတ္ကိုလည္း ျပန္မေတြး၊ အနာဂတ္ကိုလည္း
မစဥ္းစားေသာအခါ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာ စိတ္သည္ျဖစ္၍ စိတ္မွာ ဘာအလုပ္မွ်မရွိသျဖင့္ လူ၏ခ်မ္းသာမႈကား ေျပာဖြယ္ရာမရွိေတာ့ၿပီ။
ကိုယ္ကာယက ဘာမွ်မလုပ္ရေသာအခါ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္စိတ္က ဘာမွ်မလုပ္ေတာ့၍ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာျခင္းကား မႏိႈင္းယဥ္ေလာက္ေအာင္
ကြာျခားလွပါေပသည္။ ထုိစိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းမွတစ္ဆင့္ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားကို တက္ရသည္။

တကယ္တမ္း တရားအားထုတ္သူတို႔မွာ ယင္းသို႔ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္စုိက္ရန္(မိမိက်င့္သံုးေနေသာနည္းျဖင့္) ႀကိဳးစားၾကသည္ျဖစ္ရာ


ဤအခါမ်ားတြင္ အနာဂတ္ကို မစဥ္းစားဘဲေနဖို႔က လြယ္ကူသေယာင္ရွိေသာ္လည္း အတိတ္ကို မေတြးဘဲေနဖို႔က လြန္စြာမွခဲယဥ္းလွပါ၏။
အတိတ္ဆိုသည္မွာ မိမိကပုိင္ဆုိင္သည္မဟုတ္၊ အတိတ္ကသာ မိမိကို အုပ္စုိးေနသည္။

လူတစ္ေယာက္၏ဘဝတာတြင္ မိမိက နစ္နစ္နာနာ က်ဆံုးခဲ့ရသည္လည္း ရွိ၏။ မိမိက လွလွပပႀကီး ေအာင္ျမင္လုိက္ရသည္လည္း ရွိ၏။


ဤႏွစ္မ်ိဳးမွ အေကာင္းျဖစ္ေစ၊ အဆုိးျဖစ္ေစ ေမ့ႏုိင္စရာခဲယဥ္းေသာ အေၾကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလရာ တရားအားထုတ္ေသာအခါ၌
ဤႏွစ္ခုလံုးကပင္ ဒုကၡေပးတတ္ေလေတာ့သည္။ တရားအားထုတ္ေသာအခါ၌ ဒါမ်ိဳးေတြက ေမ့ထား၍မရေခ်။ တရားခြင္တြင္ တရားခံအား
သူ၏ျပစ္မႈမ်ားကို သက္ေသခံမ်ားက ထုတ္ေဖာ္၍ ေျပာၾကသကဲ့သို႔ ဘြားခနဲ ေပၚလာတတ္ၾကေခ်သည္။ အတိတ္သည္ အရိပ္ပမာ
လိုက္လ်က္ရွိသည္ ဆိုေသာစကားမွာ ဤအခါတြင္ မွန္လွေၾကာင္း အကယ္ သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။

ဦးမာဒင္၏ အတိတ္ခရီးစဥ္တြင္ လူတစ္ေထာင္လွ်င္လည္းေကာင္း၊ တစ္ေသာင္းလွ်င္လည္းေကာင္း တစ္ေယာက္မွ် လုပ္ေလ့မရွိေသာ


ျပဳမူမႈကို သူလုပ္ခဲ့သည္။ သမီးအား အေမြျဖတ္စြန္႔လႊတ္႐ံုမက ၎သမီးကေမြးေသာ သားဦးကေလးအား သားျဖစ္သူက သူ၏တူကေလးရယ္လို႔
ေကာက္ခ်ီမိသည္ကို ႀကိမ္ႏွင့္ နာၾကည္းစြာ ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။ သမီးသည္ သူ႔မိခင္ေသ၍ မသာလာသည္ကို မိမိက ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။
ယင္းျပစ္မႈႀကီးမ်ားကား ဦးမာဒင္ တရားအားထုတ္ေသာအခါတြင္ ဘြားခနဲ ဘြားခနဲ ေပၚလာ၍ အလံုးႀကီးေဆာင့္သည္၊ တရားထုိင္ရင္း
အဘိုးႀကီးတန္မဲ့ႏွင့္ ကေလးသဖြယ္ မ်က္ရည္စက္လက္နဲ႔ ငိုေႂကြးမိသည္။ ထိုအျဖစ္မ်ားကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည္၌ ဦးမာဒင္သည္ မိမိသမီးအား
ခြင့္လႊတ္႐ံုမက ေတာင္းပန္မွသာလွ်င္ တရားထုိင္၍ ေျဖာင့္ေတာ့မည္ဟု စဥ္းစားမိေလ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း တရားထုိင္ရန္ ေတာရေခ်ာင္သို႔ သြားခါနီး ျပည္သူ႔ဆုိင္တြင္ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ေဆးျပင္းလိပ္ လာဝယ္စဥ္


ျမခင္ေလးကို ျမင္ရသည္၌ ယင္းကိစၥကို အၿပီးရွင္းမွပဲဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ကာ သူ႔အား ေဆးျပင္းလိပ္မ်ား ထုတ္ေပးေနေသာ
ဆုိင္မန္ေနဂ်ာအား…

“ေမာင္ထြန္းရွိန္ေရ… မင္းဦးႀကီး ေမာင္ဖိုးဆင္တစ္ေယာက္ ေနထုိင္ေကာင္းရဲ႕လားကြ”

“ဟာ… ဘႀကီးေရ႕… အရင္တေလာက ႂကြၿပီရယ္ထင္တာ၊ ေငြအား ေဆးအားႏုိင္တာနဲ႔ အခုေတာ့ ျပန္ထေသးရဲ႕၊ ေတာ္ေသးသဗ်ာ…”

“ေအးလကြာ… ေမာင္ဆင္လည္း ၈၀ ထဲ ေရာက္ၿပီပဲကြ၊ ငါလည္း ၈၅၊ အခု ေမာင္ဆင္ ဟုိဟိုဒီဒီ ေလွ်ာက္ႏုိင္ သြားႏုိင္ရဲ႕လား”

“သြားႏုိင္သဗ်၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ ေခါက္ကယ္ ျပန္ကယ္ေနတာပဲ၊ သူ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ေလးတစ္ခု ေဆာက္ေနတယ္”

“ေအးလကြာ… ဒါျဖင့္ ေမာင္ဆင္ ဒီညေန ငါ့အိမ္ ခဏမွာတယ္ ေျပာလိုက္စမ္းကြာ…”

“ဟုတ္ကဲ့၊ ေဟာ… ေဟာ့ဟိုမွာ သူ႔ေျမး မပုလာတာနဲ႔ အဆင္သင့္ပဲ”

PDF ဘီလူး Page 64


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

***

‘ေယာကၡမအိမ္ထက္၊ ခုမွတက္’

‘သမက္အိုကေလး တို႔ပေထြး’ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ကိုဘေအးအား ဖုိးေထာင္ႏွင့္ ဖိုးေဆာင္တို႔ လွည္းျဖင့္ ပို႔ၾကသည္။ ကူညီသည္ပိုးရန္


ေမာင္ေႂကြလည္း ပါခဲ့သည္။ မလွေဌး၊ ျမခင္၊ ေမာင္ေထြးတို႔ကား ယမန္ေန႔ကပင္ ဦးဖိုးဆင္က သူတို႔အေဖႀကီးထံ ပို႔ခဲ့ေလၿပီ။ လွည္းေပၚတြင္
ကိုဘေအးတို႔၏ ဝန္ထုပ္စလည္မ်ားျဖင့္ ၄ ေယာက္သား ထုိင္လုိက္ၾကသည္။ ဖိုးေထာင္က လွည္းကိုေမာင္းသည္။

ပထမတြင္ ကိုဘေအးက “ငါေအာက္ကပဲ ေျခက်င္လုိက္ပါ့မယ္ကြာ…၊ မင္းတို႔ႏြားေတြ ေလးေနပါ့မယ္”ဟု ေျပာသည္ကို ဖုိးေထာင္ႏွင့္


ဖုိးေဆာင္ကမရ။ “ဟာ… သတုိ႔သားပဲ၊ ဘယ္ေျမျပင္က ေျခက်င္လုိက္လို႔ ေတာ္မလဲဗ်ာ” ဟုဆိုၿပီး တက္စီးခုိင္းၾကသည္။ သူတို႔လွည္းကိုလည္း
လွည္းဦးငွက္ ေဆာင္ပန္းႏွင့္ ကက္အိမ္ရံတုိင္တို႔တြင္ ပန္းခက္ သစ္ခက္မ်ား စိုက္ခ်ည္ၾက၍ “ဟင္း… ဒါ ႏွယ္ႏွယ္ မေအာက္ေမ့ၾကနဲ႔၊
မဂၤလာလွည္းဗ်”ဟူ၍လည္း ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကေသးသည္။

ဖိုးေထာင္သည္ ခပ္ထံုထုံျဖစ္ေသာ သူ႔ႏြားေတြကို ႀကိမ္ႏွင့္တို႔ေမာင္းေနရာမွ…

“ပေထြးတို႔ငယ္ငယ္က ေရႊလေရာင္ဆိုတဲ့ႏြား တယ္ေကာင္းတာပဲဆို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေဖက ေျပာျပဖူးတယ္”

ကိုဘေအးစိတ္သည္ ေရွးေခတ္ေဟာင္းသို႔ ျပန္ေျပာင္းေရာက္သြားကာ ရီေဝေသာမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္…

“ဟာ… အဲသေလာက္ေကာင္းတဲ့ႏြား ေနာက္မေတြ႔ေတာ့ဘူးကြာ၊ ႏြားေျပးက ကဆုန္ခ်ၿပီး သမင္ေျပး ေျပးတာကို သူက


ထမ္းပိုးတန္းဦးေအာင္ စရံေျခက်က် လုိက္ႏုိင္တယ္ကြာ၊ မင္းႏွယ္ တစ္ခ်က္ကေလးမွ မေဖာက္ဘူး”

“ႏြားေမြး ဘာေရာင္လဲ ပေထြးရ”

“ႏြားေရႊကြ၊ ေရႊေရာင္ ေတာက္ေနတာပဲ၊ ႏြားေရႊ… ေစြရင္ေစြ မေစြရင္ ျပည္တန္တဲ့ႏြားမ်ိဳးေပါ့”

“အဲဒီ ျပည္တန္တဲ့ႏြားကို ပေထြးတို႔ ဘယ္ေလာက္ေပးဝယ္ရတာလဲ”

“၉၅ က်ပ္ရယ္ကြ၊ ပြဲခနဲ႔မွ ၉၆ က်ပ္က်တာပဲ၊ ခုႏွယ္ဆုိ ဒီႏြားမ်ိဳး ဘယ္တစ္ေထာင္နဲ႔ ရမလဲကြာ…”

“ဟိုတုန္းက ႏြားေစ်းေတြက ခုေခတ္ေစ်းနဲ႔ သိပ္ကြာတာပဲေနာ္”

“ဟိုတုန္းက ေငြရွားတာလဲၾကည့္ဦးကြ၊ စပါးေစ်းက တစ္ရာ့ေလးငါးဆယ္ရယ္၊ တစ္ခါတေလ စုိက္က်လိုက္ၿပီဆိုမွျဖင့္ စပါးတင္း ၁၀၀ မွ


ေငြ ၅၀ က်ပ္ ၆၀ က်ပ္ျဖစ္သြားတယ္၊ တို႔အေဖမ်ား ပ်က္စီးရတဲ့ႏွစ္ကဆိုရင္ စပါးေစ်း ၄၅ က်ပ္ရယ္…”

“အဲဒီတုန္းက လယ္ပုိင္ရွင္ေတြကလည္း ခ်စ္တီးေငြ သိပ္ေခ်းၾကတာပဲေနာ္”

“ဟာ… ခ်စ္တီးေတြက မေခ်းခ်င္ရင္ မေနရေအာင္ အတင္းလာလုပ္ၾကတာကြ၊ တုိ႔အေဖေႂကြးနစ္ရပံု ေျပာျပရဦးမယ္၊ တို႔အေဖဟာ ေႂကြး


၃၀၀၀ က်ပ္ တင္ေနေရာေဟ့၊ ေငြတစ္ရာ တစ္လ တစ္က်ပ္ခြဲတုိးနဲ႔ဆိုေတာ့ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာ အတုိးခ်ည္း ၅၄၀ က်ပ္ ဆပ္ဆပ္ေနရတယ္။ တို႔က
လယ္ႏွစ္တံုးလုပ္ဆိုေတာ့ ရြာထဲမွာ စပါးေပး တင္းတုိးေခ်းတာနဲ႔ သူ႔အတုိးကို မွန္မွန္ဆပ္ေနႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုေရႊကုလားမ်ား
ဘယ့္ႏွယ္လုပ္သလဲသိလား၊ ဒီႏွစ္ေတာ့ ခင္ဗ်ား အတုိးတင္မကဘူး၊ အရင္းပါဆပ္ပါ လုပ္တယ္။ အဲဒါ အာရနႀကီးတုိက္တဲ့ကြ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ
အာရနႀကီးက မရွိဘူး၊ ရန္ကုန္သြားတယ္ဆုိလားပဲ၊ အဲဒီေတာ့ အေဖက မင္းတို႔နဲ႔ငါ စကားမေျပာခ်င္ဘူး၊ မင္းတို႔သူေဌး အာရနႀကီးနဲ႔မွ ငါ ေျပာမယ္။
သူကပါ သည္အတုိင္းေတာင္းတယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ငါ လယ္ဆယ္ဧကေလာက္ ေရာင္းလိုက္မယ္ဆိုၿပီး အေဖက စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးနဲ႔
သူတို႔ခ်စ္တီးတိုက္ထဲက ထြက္ခဲ့တယ္ဆိုပဲကြ၊ ဟ ဖုိးေထာင္ရ၊ ခ်ိဳင့္ခြက္လည္း ၾကည့္႐ႈေမာင္းပါဦးကြ၊ ဖင္ေဆာင့္လိုက္တာ ငါ့လခြီး…”

“ပေထြးကလည္း သူေဌးသားမက္ ျဖစ္ရၿပီဆုိၿပီးေတာ့ တယ္ႏု ပါလား ပေထြးစကား နားေထာင္ရတာနဲ႔ဗ်ာ…၊ ကဲ… ဆက္ေျပာပါဦး…”

“အဲဒါနဲ႔ ငါ့အေဖလမ္းမေရာက္ေတာ့ ဟိုဘက္ ရာမႀကီးတိုက္က ခ်စ္တီးတစ္ေယာက္က ေနာက္က ဖုတ္ဖုတ္ ဖုတ္ဖုတ္နဲ႔ လုိက္လာသကိုး၊


အနားေရာက္ေတာ့ အစ္ကိုအစ္ကို ဘာျဖစ္တာလဲ၊ ဟိုဘက္တုိက္မွာ ဆူညံဆူညံနဲ႔ ၾကားရတယ္လို႔ေမးေတာ့ (အဲဒီကုလားက မူတူးတဲ့က)ြ
လူခ်င္းမဆက္ဆံဖူးေပမဲ့ မ်က္ႏွာသိျဖစ္ေနေတာ့ အေဖက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသတဲ့ကြ။ အဲဒီအခါမွ အယ္ ကိုမူတူးက အာရနႀကီးတုိက္က
ကုလားေတြကိုမိုက္တယ္၊ လာ အစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိက္ လိုက္ခဲ့။ အစ္ကို လိုသေလာက္ ေငြယူ၊ သင္းတို႔ေငြကို ခ်က္ခ်င္း
ျပန္အမ္းလိုက္စမ္းပါဗ်ာဆိုၿပီး အေဖ့အက်ႌ လက္ဆြဲေခၚသြားသတဲ့ကြ…။

“ဒီေတာ့ အေဖကလည္း ဟိုကုလားေတြ ေဒါပြလာတာျဖစ္ေလေတာ့ သူ႔ ဘုိးဘုိးေအာင္ မ တယ္ထင္ၿပီး ရာမႀကီးတုိက္ထဲ


လုိက္သြားသတဲ့ကြ၊ ေရာက္လည္းေရာက္ေရာ မူတူးက ကၽြီလီမာလီ ေျပာလိုက္တဲ့အခါမွာ သူတို႔သူေဌးက ခ်က္ခ်င္း ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္
ထုတ္ေပးေရာတဲ့ေဟ့၊ အေဖက ဟာ… မ်ားပါတယ္၊ ဒါေလာက္ မလိုခ်င္ပါဘူးဆိုတာေတာင္ မရဘူးတဲ့ကြ၊ ဟိုေကာင္ေတြေႂကြး အတိုးေရာ
အရင္းပါဆပ္ခဲ့ပါ၊ ပိုတာ အစ္ကိုသံုးပါဆို အတင္းတြန္းေပးလိုက္ေတာ့ အေဖကလည္းယူၿပီး အာရနႀကီးတုိက္ ဟန္နဲ႔မာန္နဲ႔ သြားဆပ္လုိက္သတဲ့ကြ။

“တကယ္ေတာ့ကြာ… ေတာက္၊ ကုလားေတြ သက္သက္ အကြက္ဆင္လုပ္ၾကတာပါ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ အာရနႀကီးတုိက္ရယ္၊


ရာမႀကီးတုိက္ရယ္လို႔ ရွိေနေပမဲ့ အမွန္ကေတာ့ သူတို႔အတူတူပဲကြ၊ တစ္ကုမၸဏီထဲက တိုက္ခြဲေတြ။ အေဖက ေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္ေႂကြးကို

PDF ဘီလူး Page 65


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အတုိးမွန္မွန္ဆပ္ႏုိင္ေနတာ မေက်နပ္လို႔ ေႂကြးခ်က္ခ်င္း ၅၀၀၀ က်ပ္တင္ေအာင္ လုပ္လိုက္ၾကတာ၊ ေနာက္ေတာ့ မေၾကပါဘူးကြာ၊ ေငြ ၅၀၀၀
က်ပ္ကို လယ္ေပါင္စာခ်ဳပ္လုပ္၊ တစ္စတစ္စနဲ႔ တစ္က်ပ္ခြဲတိုးကေန ၂ က်ပ္လုပ္၊ မင္းတို႔စဥ္းစားၾကည့္ၾကစမ္း။ အဲဒါ မွန္မွန္မဆပ္ႏုိင္ေတာ့
ႏွစ္ထပ္တုိးလုပ္၊ အတုိးပါအရင္းထဲ ျပန္ထည့္ေပါင္းျပန္သကြ၊ အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ ရွိတဲ့လယ္ေတြ စံုးစံုးျမဳပ္ရေတာ့တာေပါ့ကြာ”

“ေတာက္ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အသည္းနာဖို႔ ေကာင္းသကြာ။ ေတာက လယ္ပုိင္ရွင္ေတြက သူတို႔ေငြ အတုိးေပးႏုိင္ေအာင္၊


လယ္က ရတာတင္မက လယ္ကူလီဆင္းရဲသားေတြဆီက ေသြးနဲ႔ေခၽြးကို တစ္ေယာက္စီ တစ္ေယာက္စီက တစ္စက္စီ တစ္စက္စီ ညႇစ္ယူၿပီးေတာ့
ခ်စ္တီးကုလားေတြကို ပံုးလိုက္ထမ္းပို႔ေနရတာပါပဲ။ ေတြးေလေတြးေလကြာ၊ တို႔ဗမာေတြက ဖ်င္း၊ ကုလားေတြက လည္ပင္းနင္း…”ဟုဆိုရင္း
ကိုဘေအးမွာ စကားမဆက္ႏုိင္ဘဲျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ ဖိုးေဆာင္က…

“အခုေတာ့ ခ်စ္တီးကုလားေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူးေနာ္…”

“ဒီေတာ္လွန္ေရးအစုိးရလက္ထက္မွာ ကိစၥျပတ္ၾကတာပါပဲကြာ၊ အရင္ အစုိးရေတြ လက္ထက္မွာတုန္းက လယ္ေတြ


ေဝျခမ္းေရးလုပ္လိုက္ၿပီး လယ္ေပါင္ေျမေပါင္ မခံရဘူးဆိုေပမဲ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ စိန္ေပါင္ ေရႊေပါင္နဲ႔ စားေနၾကေသးသကြ။ ခုအစုိးရၾကေတာ့
ဘာေပါင္မွမခံရဘူး၊ ဘာအတုိးမွလည္း မေခ်းရဘူးလို႔ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ ထုတ္လိုက္ေတာ့မွပဲ ခ်စ္တီးကုလားေတြ မ်ိဳးျပတ္ေတာ့တာပါပဲ။
ငါေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနားလည္လို႔မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီအစုိးရလုပ္ပံုေတြ သေဘာက်တယ္ကြာ။ တို႔ ေတာသူေတာင္သား လယ္သမားေတြ ေကာင္းစားဖို႔
တကယ္ သူေဆာင္ရြက္တာကြ။ ၾကည့္ပါလား၊ မင္းတို႔ လယ္ပုိင္ရွိတဲ့ေကာင္ေတြ လယ္လုပ္တဲ့ေကာင္ေတြဆိုရင္ မုိးဦးက် စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ တစ္ဧက
၂၅ က်ပ္ႏႈန္း ရြာအေရာက္ လာပို႔ရွာတာ…”

ဖိုးေထာင္ “ဒါကေတာ့ မွန္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ႏုိ႔ေပမဲ့ သူေပးတဲ့ေငြက ပ်ိဳးႏုတ္ခ၊ ေကာက္စိုက္ခ၊ ေကာက္ရိတ္ခေတြ ေပးရတာနဲ႔ ကုန္တာပါပဲ။
ႏုိ႔ၿပီး စပါးေပၚေတာ့ ျပန္ဆပ္ရေရာ…”

“ဟ ဒါကေတာ့ အစုိးရကေခ်းတဲ့ေငြ တုိင္းျပည္က ပိုက္ဆံ၊ ျပန္ဆပ္ရမွာေပါ့ကြ၊ မင္းအေဖဆီက ေခ်းတာေတာင္ မင္းျပန္မဆပ္ဘဲ


ေနရလို႔လား…”

“ဟုတ္ပါတယ္ေလ… ကၽြန္ေတာ္ဆုိလိုတာက အခုေခတ္လယ္လုပ္ရတာက အစိုးရဆီက ေငြႀကိဳရတယ္ဆိုေပမယ့္လို႔


ေနာက္ဆံုးစပါးေပၚလို႔ စာရင္းရွင္းလုိက္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္လုပ္ခနဲ႔ ႏြားပုိင္ရွိလို႔ ႏြားခေလာက္သာ က်န္ေတာ့တာဗ်…”

“ဟ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ဒီထက္အပို ဘာက်န္စရာရွိေသးသလဲ။ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသြးစုတ္မႈ မရွိရဘူးလို႔ ဆိုထားတယ္မဟုတ္လား။


ဟုိအရင္ေခတ္က လယ္ပုိင္ရွင္ေတြ ေကာင္းစားတယ္ဆုိတာက ပ်ိဳးႏုတ္ခ၊ ေကာက္စိုက္ခ၊ ေကာက္ရိတ္ခေတြကို လက္ငင္းမေပးဘဲ စပါးေပး
တင္းတိုးေတြ ေခ်းရလို႔ကြ…”

“ေအးေလ… ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လယ္ ၁၅ ဧကေလာက္ ႏြားတစ္ရွဥ္းလုပ္ရတယ္ ဆိုေပမယ့္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္စာ ရသေလာက္


တြက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေဟာဒီမွာ ဘာလယ္ပုိင္ ဘာပစၥည္းအရင္းအႏွီးမွ မရွိဘဲနဲ႔ က်ပန္းေတြ႔ရာေလွ်ာက္လုပ္ေနတဲ့
ေမာင္ေႂကြဝင္ေငြေလာက္ပဲရသဗ်။ သူကေတာင္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပိုရင္ပိုဦးမယ္၊ ဟုတ္ဘူးလား ေမာင္ေႂကြ”ဟု ေကာင္ကေလးကို ေမးသည္၌
ေမာင္ေႂကြက…

“ဪ… ကိုေလးဖုိးေထာင္ရဲ႕၊ ဒီအစိုးရ ခ်ထားတဲ့စီမံကိန္းကိုက ကုိယ္လုပ္ရင္ လုပ္သေလာက္ရမယ္။ ႏို႔ၿပီး လူတန္းစားညီရမယ္လို႔


ဆိုထားတယ္ မဟုတ္ဘူးလားဗ်။ လယ္ပုိင္ေျမပုိင္ရွိတဲ့လူေရာ မရွိတဲ့လူေရာ လုပ္အားသာ ပဓာနေပါ့ဗ်…”

“ေအာင္မယ္… မင္းကလည္း ဒါေတြပါ နားလည္ေနသကိုးကြ…”

“ဘယ့္ႏွယ္ မလည္ဘဲ ရွိရမလဲဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ေခတ္ကိုေလ့လာေနရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပဲဗ်…”

ဤတြင္ ဖုိးေဆာင္က…

“ေဟ့ ဖုိးေထာင္၊ မင္းက ခုေခတ္ေကာင္ေလးေတြကို အထင္မေသးနဲ႔ေနာ္၊ ဒီေတာ္လွန္ေရးအစိုးရလက္ထက္မွာ ေဟာေျပာပြဲရွိတုိင္း


သြားသြားနားေထာင္ေနၾကတာကြ…”

“ဒါတင္မကပါဘူးဗ်၊ ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာမွာ စာၾကည့္တုိက္လည္း ရွိေနတယ္ မဟုတ္လားဗ်၊ ခုႏွယ္ ခက္ေနတာက ခင္ဗ်ားတို႔လို


မႀကီးမငယ္ လူလတ္ပုိင္းေတြပဲ၊ မိဘဆီက အေမြရထားတဲ့ လယ္ကေလးေတြနဲ႔ ဟိုတုန္းက လယ္ရွင္စိတ္ဓာတ္က မကုန္ၾကဘူး၊ ေခတ္ကို
မေလ့လာၾကဘူး။ အားအားရွိ ထန္းရည္ေသာက္၊ အရက္ေသာက္၊ ၾကက္တုိက္…”

“ေဟ့ ေဟ့… ေကာင္ေလး ေတာ္ေတာ့ ဘုရားျဖစ္မယ့္ အုတ္ခဲက်ိဳးေလး”ဟု ဖုိးေထာင္က မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္၍ ေျပာလုိက္သည္၌


ေမာင္ေႂကြက ရယ္ေမာ၍…

“ဟဲ… ဟဲ…. ကိုေလးဖုိးေထာင္က ေဒါကန္သြားသလား၊ ႏို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးလားလို႔”

PDF ဘီလူး Page 66


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ယင္းအခုိက္ ရြာေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းအကူး အိမ္ေျချပတ္ေသာ လွည္းလမ္းက်ပ္တစ္ေနရာ ေရာက္သည္တြင္ လမ္းေပၚမွာ


ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းတားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္ႏွင့္ ဖုိးေထာင္က လွည္းကို ရပ္လိုက္ရသည္။

လမ္းေဘးခ်ံဳကြယ္မွ တုတ္ ဓားကုိင္ လူ ၃ ေယာက္ ထြက္လာသည္။ ကိုဘေအးက ေဒါပြစြာ “ေဟ့ ကျမင္းမသားေတြ၊


ဘာလုပ္ၾကတာလဲဟ”

ထိုလူမ်ားမွာ တစ္ရြာတည္းသား ေမာင္ေခြး၊ ေမာင္သင္ေလး၊ ဗိုလ္ခ်ိဳဆိုသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ ေမာင္သင္ေလးက…

“မဂၤလာေဆာင္ ႀကိဳးတားၾကတာဗ်”

ကိုဘေအးက…

“ဟ… နင့္အေမလင္ မဂၤလာေဆာင္လားဟ”

“မဟုတ္ဘူး၊ ျမခင္တို႔ အေမ့လင္ မဂၤလာေဆာင္ဗ်”

ဖုိးေတာင္တုိ႔လည္း ျပံဳးမိၾက၍ ဖုိးေထာင္က…

“ကိုသင္ေလးရာ က်ဳပ္တို႔ ပေထြးေလးဟာပဲဗ်ာ…၊ မလုပ္ၾကပါနဲ…


႔ ”

ဤတြင္ မူးေနဟန္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ိဳက…

“ဘတူ႔ ပေထြးေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ ရြာမွာ ထံုးစံရွိတဲ့အတုိင္းပဲ”

“ကဲ… ဘယ္ေလာက္ေပးရမွာလဲ”

“ငါးဆယ္…”

“ငါးဆယ္ႀကီးေတာင္ မမ်ားဘူးလားဗ်ာ၊ ေလွ်ာ့ပါဦး”

“မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘူး၊ ေပးရင္ေပး မေပးရင္ ငါ ေဟာဒီႏြား ဓားႏွင့္ခုတ္လုိက္မယ္”ဟု လက္ရြယ္သည္၌ ဖုိးေထာင္က မ်က္လံုးျပဴးကာ…

“ဟာ မလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ၊ ကဲ…. ပေထြး ေပးလိုက္စမ္းပါဗ်ာ”

“ဟာ ငါးဆယ္ႀကီးေတာင္ မေပးႏုိင္ဘူးကြာ၊ မင္းတို႔ဟာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုေပါ့”

ဤတြင္ ေမာင္ေခြးက စပ္ျဖဲျဖဲႏွင့္ သူ႔သြား သံေခ်းတက္ေတြျပဲ၍….

“ကဲ… အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ အစိတ္လုပ္ဗ်ာ၊ ဦးေလးဘေအးကလည္း ဒီအစိတ္ေတာ့ေပးလိုက္”

“ဟာ… ေရာ့ ေရာ့…”

ကုိဘေအးက စိတ္တုိစြာေပးသည္၌ ဗိုလ္ခ်ိဳက…

“ဟာ… အစိတ္ေတာ့ နည္းတယ္”

ေမာင္ေခြးက…

“မနည္းပါဘူး ဗိုလ္ပုခ်ိဳရာ၊ ေငြအစိတ္ဆိုရင္ ၾကက္တစ္ေကာင္၊ အရက္ သံုးပုလင္းနဲ႔ မနက္ေတာင္ မ်က္လံုးစင္းေနလိမ့္၊ လာ လာ”

ယင္းသို႔ျဖင့္ ကိုဘေအးဆီက ေငြအစိတ္လည္းရေရာ၊ ဖုိးေဆာင္ေရာ ဖုိးေထာင္ေရာ လွည္းေပၚမွ ခုန္ဆင္းၾကၿပီး…

“ေဟ့… ေမာင္ေႂကြေရ၊ မင္းေယာကၡမေလာင္းကို မင္းပဲ သူ႔ေယာကၡမအိမ္ လုိက္ပို႔ေတာ့ကြာ၊ ႏို႔ၿပီး လွည္းကို


ငါ့အိမ္ျပန္ေမာင္းပို႔လိုက္ေဟ့”ဟုဆိုၿပီး လာေရာက္ ႀကိဳးတားၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားၾကေလ၏။

“ေအး ေသာက္ကျမင္းမသားေတြ၊ နင္တို႔လည္း တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ဉာဏ္တည္းဆိုတာ ငါ အစကတည္းက ရိပ္မိသားပဲ၊ ေသာက္ၾက


မ်ိဳၾကေဟ့၊ ငါ့ေငြအစိတ္ကို နင္တုိ႔အန္ဖတ္ဆို႔ေအာင္”ဟု ကိုဘေအးက လွမ္းေျပာလုိက္သည္၌ သူတို႔ကလည္း…

“ဤသို႔ျပဳရ ျမတ္ပုညေၾကာင့္ သတို႔သားအဘုိးႀကီးနဲ႔ သတို႔သမီး အမယ္ႀကီးတို႔ အိုေအာင္မင္းေအာင္ ေပါင္းရပါေစဗ်ား”ဟု


ျပန္ေအာ္ခဲ့ၾကေသး။

***

ေခတ္ႏွင့္လူ

ေခတ္ႏွင့္လူ။ လူႏွင့္ေခတ္သည္ အညမညျဖစ္၍ သဟဇာတ ျပဳေနၾကသည္။ ေခတ္သည္ သက္မဲ့မဟုတ္။ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါတြင္


ဤေခတ္၏ ပံုသဏၭာန္အတုိင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရသည္။ ေခတ္၏စကားကို နားေထာင္ရသည္။ လူကို ေခတ္က ေရွ႕ေဆာင္သြားသည္။ စင္စစ္ကား

PDF ဘီလူး Page 67


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ဤေခတ္ကို လူကပင္ ဖန္တီးအသက္သြင္းေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကာလယႏၲရားကို ေခတ္ေပၚပံုသဏၭာန္ တည္ေဆာက္၍


စီးနင္းလုိက္ပါၾကသည္ႏွင့္ တူသည္။ သို႔ေသာ္ ဤယႏၲရားသည္ ေဟာင္းျမင္း၍ လူမ်ားစုက မႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာအခါ (ဝါ) သူ႔ထက္သာေသာ
ပံုသဏၭာန္တစ္မ်ိဳးကို ေတြ႔ျမင္လာၾကေသာအခါ ဤလူမ်ားစုကပင္ အေဟာင္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ၾကၿပီး အသစ္တစ္မ်ိဳး စီမံဖန္တီးၾကျပန္သည္။
တကယ္ေတာ့ ေခတ္ကို လူမ်ားကသာပုိင္ဆုိင္သည္။ လူမ်ားကသာ ဖန္တီးႏုိင္သည္။ လူမ်ားစု၏ အင္အားေပၚမွာသာ တည္သည္။

ယခုအခါ ျမန္မာျပည္တြင္ ေခတ္ေဟာင္းကို တုိက္ဖ်က္ပစ္၍ ေခတ္သစ္ကိုတည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သည္


လြတ္လပ္ေရးရၿပီးမွ လူထုစိတ္ႀကိဳက္ ေခတ္ကို တည္ေဆာက္ရသည္မွာ သည္ဟာ ပထမျဖစ္သည္။ ဟုိယခင္ကမူ နယ္ခ်ဲ႕၏ အေမြဆိုး
စနစ္ေဟာင္းျဖင့္သာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက သက္သာစြာ စခန္းသြားခဲ့ၾကသည္။ သည္လို အေဟာင္းကို တုိက္ဖ်က္၍ အသစ္ကို
တည္ေဆာက္ေနရေသာ ေခတ္ေျပာင္းကာလတြင္ အရာရွိပုိင္းကလူေရာ၊ လုပ္သားျပည္သူမ်ားေရာ အရိပ္သံုးပါးကို နားလည္သင့္သည္။
ေခတ္အေျခအေနကို သံုးသပ္သင့္ေပသည္။ ေရႊစင္တစ္ပဲ လည္မွာဆြဲမိေသာ ဝိေဒဟရာဇ္မင္းႀကီး၏ ပုတ္သင္ညိဳလို မျဖစ္သင့္။

ကိုဘေအးႏွင့္ မလွေဌတို႔သည္ ဤေခတ္ေျပာင္းကာလမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေတာသူေတာင္သား လယ္သမား၊


အလုပ္သမား ေကာင္းစားေရးတြင္ ေအာင္ျမင္စျပဳေနေသာ ေဒသတစ္ခုမွာ လယ္ယာလုပ္သားအေနျဖင့္ အက်ိဳးထူးခံစားရေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခု
ျဖစ္ေလရာ ေရွးယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က မၾကံဳဘူးေသာေငြမ်ား စုေဆာင္းမိၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျခံေျမဝယ္၍ တဲကုပ္ငယ္ဖ်က္ၿပီး
အိမ္ႀကီးေဆာက္ဖို႔ပင္ ၾကံစည္ေနၾကသည္။ သို႔ရွိစဥ္ မေမွ်ာ္လင့္ မေတြးထင္အပ္ေသာ ရတနာပံုႀကီး ဆိုက္ေလ၍ အေျခအေနသည္ ႀကီးစြာေသာ
ေျပာင္းလဲျခင္းႀကီးကို ျဖစ္သြားသည္။ ေခတ္ေဟာင္းက လယ္ေျမပုိင္ရွင္ႀကီး၏ ျခံႀကီးအိမ္ႀကီးကို အပိုင္စားရလ်က္ သူရင္းငွားတစ္ေယာက္ႏွင့္
လယ္ဧက ၂၀ ေက်ာ္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ထြန္ပုိင္၊ လယ္ပုိင္၊ ႏြားပုိင္၊ လွည္းပိုင္ေတြႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္။

ဦးမာဒင္သည္ ဟုိးယခင္ သမီး ခုိးရာလိုက္သြားစဥ္က ျပန္ယူသိမ္းဆည္းထားခဲ့ေသာ ေရႊဝတ္ေရႊထည္မ်ားကို သမီးအသက္ ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀


နီးႀကီးအား ထုတ္ေပးသည္။ မလွေဌးမိခင္ ကြယ္လြန္သူေဒၚလွမယ္၏ အဝတ္ေသတၱာမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္သည္။

ထိုအခါ မလွေဌးတို႔သားအမိေတြမွာ ႐ုတ္တရက္ နတ္ေရကန္ထဲ ပစ္ခ်လိုက္သည့္ႏွယ္ တစ္ေသြးတစ္ေမြး ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။


ေရႊဝတ္ေရႊထည္မ်ားကိုကား အဘြားႀကီးဘက္သက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ မလွေဌးက မဝတ္ေတာ့ဘဲ သမီးကေလးျမခင္ကို ၫြတ္ေနေအာင္ ဆင္သည္။

ယင္းသည္ပင္ သမီးကေလး ျမခင္၏ဇာတ္လမ္း တစ္ခန္းဖြင့္ျခင္းတည္း။

ျမခင္သည္ အရြယ္ေကာင္း အခ်ိန္ေကာင္းမွာ အေျခအေနေကာင္းကိုရသည္။ ျခံက်ယ္ဝန္းက်ယ္ႀကီးထဲတြင္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမွာ


ေနရလ်က္ ဝတ္ေကာင္းဆင္လွကို ဝတ္ဆင္ရန္ လက္ဝတ္လက္စား ျပည့္ျပည့္စံုစံုႏွင့္ ျဖစ္ေလေတာ့ အလွက်က္သေရ တက္ၿဖိဳးေဝသည္ေပါ့။

ယင္း၌ ဖေအ၏ေသြးပါေသာ ေဒၚလွေဌး ဘဝင္ကုိင္ေလသည္။ သူ႔ဖခင္၏ေနရာတြင္ သူဝင္ေလသည္။

ယခင္က ေတာင္ပုိင္း၌ ဆင္းဆင္းရဲရဲႏွင့္ သူမ်ားျခံထဲ အိမ္ကုပ္ကေလးေဆာက္ေနရစဥ္က သေဘာတူၾကည္ျဖဴခဲ့ေသာ ျမခင္ရည္းစား


ေမာင္ေႂကြႏွင့္ သေဘာမတူေတာ့ဘူး ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ဟုိယခင္ ေမာင္ေႂကြရွာေပးေသာ ဖားငါး စားေနရစဥ္က၊ ေမာင္ေႂကြ ခပ္ေပးေသာေရ
ေသာက္သံုးေနရစဥ္က ေမာင္ေႂကြမွ ေမာင္ေႂကြဟဲ့၊ ခုေတာ့ သမီးအား ညည္းေကာင္ တို႔နဲ႔ မတန္ေတာ့ဘူးဟု ဟန္႔တားသည္။ ေမာင္ေႂကြ
လာမလည္ေစရန္ အမိန္႔ထုတ္သည္။

သည္အခါမွာ မြန္းဘေအးကပါ မယာားဘက္ ခပ္ပါပါ ျဖစ္လာသည္။ သူကလည္း လယ္ပုိင္၊ ေျမပုိင္၊ အိမ္ႀကီးရခုိင္ႏွင့္ဆိုေတာ့


ဘဝင္ကိုင္လာၿပီေပါ့။

သို႔ေသာ္လည္း လူငယ္တို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ႐ုိးသားမွန္ကန္လွပါသည္။ ေဒၚလွေဌးသည္ ဦးမာဒင္သမီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမခင္ကလည္း


ေဒၚလွေဌးေသြးျဖစ္ရကား မေအ့နည္းတူပဲ ေမာင္ေႂကြႏွင့္ ခုိးရာလုိက္ေျပးေလသတည္း။

ဟင္… ရွင္လွေဌးတို႔ ေဒါပြလုိက္တဲ့ျဖစ္ျခင္း။ သူ႔အေဖတုန္းက သူ႔ကိုလုပ္တဲ့အတုိင္းပဲေပါ့၊ ပါသြားတဲ့ လတ္ဝတ္လက္စားေတြ လုိက္သိမ္း၊


တစ္သက္အျပတ္ေဟ့။

“ဘယ့္ႏွယ္ေတာ္၊ အရပ္က ေျပာစရာျဖစ္ၿပီေပါ့၊ မေအ့ေျခရာနင္းတဲ့ သမီးရယ္လို႔၊ ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲ၊ ျခံခုန္တဲ့အမ်ိဳး ခုန္တာပဲလို႔


ဆိုၾကေတာ့မယ္ေပါ့”

“ဒါေတာ့ဗ်ာ၊ ကေလးေတြကိုခ်ည္း အျပစ္မဆုိပါနဲ႔ဦး၊ မိဘေတြ လုပ္ပံုကလည္း ရွိေသးသကိုးဗ်။ သူတို႔ခ်င္း ခ်စ္ႀကိဳက္ေနတာပဲ၊


ေပးစားလိုက္ရင္ ဘယ္ ဒီလိုအေၾကာင္း ျဖစ္စရာရွိမလဲဗ်…”

ဖိုးေထာင္တို႔ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္က ေဒၚလွေဌးတို႔လင္မယားကို ေျပာၾကသည္။

“ကုိယ့္ညီမ ဒီလိုျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ရွက္ရသဗ်။ ဒါဟာ ခင္ဗ်ားတို႔အျပစ္ပဲ”ဟု ဖုိးေဆာင္က ေျပာသည္။

မလွေဌးက မ်က္ႏွာထားစူလ်က္…

PDF ဘီလူး Page 68


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ဟဲ…
့ ငါ့ကိုခ်ည္း အျပစ္တင္မေနၾကနဲ႔ဦး၊ ငါတို႔က သေဘာတူခ်င္ဦးေတာ့၊ ငါ့အေဖႀကီးစိတ္ နင္တုိ႔သိတယ္မဟုတ္လား၊ ငါ့ကိုယ္ငါ အခုမွ
ျပန္သိကၡာဆယ္ေနရတုန္း၊ အခု သူ႔ေျမးကပါ ဒီလုိျဖစ္ျပန္တယ္ဆုိေတာ့ ငါ့အေဖအိုႀကီး ေသခါနီးမွ သမီးတင္မက ေျမးမကပါ ဒုကၡေပးရာ
ေရာက္မေနေပဘူးလား ဖိုးေဆာင္ရဲ႕။ ငါ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ မ်က္ႏွာျပပါ့မလဲ၊ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ အေၾကာင္းၾကားပါ့မလဲ…”

ကိုဘေအးက သူန
႔ ဂို ေအးစက္စက္အသံျဖင့္…

“အေၾကာင္းမၾကားပါနဲ႔ေလ၊ ဟိုမွာ တရားထုိင္ေနတာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ပါ့မယ္၊ ေနာက္မွ ေယာက္ယားေပါ့…”

ယင္းအခ်ိန္၌ ဖုိးမာဒင္မွာ နိဗၺိႏၵေခ်ာင္၌ သြား၍ တရားထုိင္ေနသည္။

ထုိမွ ၄ ၅ လေလာက္အၾကာ ဖုိးမာဒင္ ျပန္ေရာက္လာေလ၍ သမီးျဖစ္သူက ငိုႀကီးခ်က္မႏွင့္ တုိင္ပါေလသည္။ ဖုိးမာဒင္ အက်ိဳးအေၾကာင္း


သိသြားေသာအခါ၌ လြန္စြာ ေဒါပြေလသည္။ ဖိုးမာဒင္စကား ၾကားရသည္၌ မလွေဌးတို႔မွာ အံ့အားသင့္သြားေလသည္။

“နင္တုိ႔သမီး ဒီေကာင္ေလးနဲ႔ မတူဘူး မတန္ဘူးလို႔ ဘယ္သူက ေျပာၾကသလဲတဲ့ဟင္၊ ငါတုိ႔တရားေတာ္နဲ႔ပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊


ခုေခတ္ေျပာင္းေနတာနဲ႔ပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ လူတန္းစားမကြဲၾကေတာ့ဘူးဆိုတာကို နင္တို႔ဟာ အရိပ္သံုးပါးလည္း နားမလည္ၾကဘူး၊ ေခတ္ကိုလည္း
မသံုးသပ္တတ္ၾကဘူး၊ ငါ့ေခတ္နဲ႔တုန္းက ငါမိုက္ခဲ့တာကို ငါျပန္အဖတ္ဆယ္ရၿပီ မဟုတ္လား၊ သြား ငါ့ေျမးနဲ႔ ငါ့ေျမးသမက္ကို ေခၚခဲ့ၾက၊ လွည္းတပ္
သြား…”

ေဒၚလွေဌးမွာ မ်က္ရည္ေတြသုတ္ကာ ဝမ္းသာလံုးဆို႔သြားေလသည္။ စင္စစ္ သူသည္ ေကာင္မေလးႏွင့္ ေကာင္ေလးကို သေဘာမတူ၍


မဟုတ္ေပ၊ သူ႔အေဖႀကီးကို ေၾကာင့္ၾကစုိးရိမ္မိကာ အဘုိးႀကီးေျပာသကဲ့သုိ႔ ေခတ္သေဘာႏွင့္ အရိပ္သံုးပါးကို နားမလည္မႈသာ ျဖစ္ေခ်၏။

ယခု သူတို႔သည္ ဝမ္းသာအားရႏွင့္ လွည္းကိုေမာင္းႏွင္၍ ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ အခါရာသီမွာ မႏွစ္က သူတို႔ဖခင္ႀကီးအိမ္သို႔


ေျပာင္းခဲ့ၾကေသာ တေပါင္းလပင္ ျဖစ္သည္။ လံုးဝအဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားလင့္ကစား ေမာင္ေႂကြတို႔လင္မယားသည္ ယခင္က
သူတုိ႔ေနခဲ့ၾကေသာ အိမ္ကေလးမွာပင္ ဦးဖိုးဆင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိၿပီးျဖစ္သည္။

သမီးႏွင့္သမက္ကို တစ္ခါတည္းေခၚခဲ့မည္။ အိမ္ကုပ္ကေလးမွ ကယ္တင္ခဲ့မည္ေပါ့။

သို႔ေသာ္ ထုိျခံထဲ သူတို႔လွည္းဝင္မိသည္၌ လင္မယားႏွစ္ေယာက္သား မ်က္လံုးေတြ ဝုိင္းဝုိင္းလည္သြားၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ


အရပ္ထဲမွ လူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ အိမ္သစ္ႀကီးတစ္လံုးကို ေဆာက္ေနၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ ေမာင္ေႂကြတို႔လင္မယား အိမ္တုိင္ထူၾကေသာ
ေန႔ပင္တည္း။

အလို လက္တစ္ပိုက္ေလာက္ရွိေသာ ကၽြန္းတုိင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၄ ပင္ ၃ ပင္အိမ္ႀကီးပါတကား။ ေဆာက္သည့္ေနရာမွာလည္း မိမိတို႔ယခင္က


ရည္မွန္းထားသည့္ အိမ္ေဟာင္းကေလး၏ ေခါင္းရင္းနားတြင္ပင္။

သူတို႔လင္မယား လွည္းႏွင့္ဝင္လာၾကသည္ကို ျမင္လွ်င္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဆီး၍ၾကည့္ၾကလ်က္ ႏႈတ္ေဆာ့တတ္ေသာ ဖုိးေထာင္က


စတင္၍…

“ဟဲ… ဟဲ… တစ္သတ္အျပတ္ပဲတို႔ ဘယ့္ႏွယ္ ျဖစ္လာၾကတာတံုး…”ဟု ဆီးအုပ္လိုက္သည္၌ ႏွစ္ေယာက္သား


ရွက္ေသြးျဖာသြားၾကသည္။

မလွေဌးသည္ လွည္းေပၚမွအျမန္ဆင္း၍ လုပ္အားကူၾကေသာ လူ ၂၀ ေက်ာ္ကို ေကၽြးေမြးရန္ ခ်က္ျပဳတ္ေနေသာ သမီးဆီသို႔


ေျပးဖက္ကာ ငိုခ်င္းခ်၏။

“အလြမ္းသယ္သဗ်၊ ကန္စြန္းႏြယ္က…” ဟု ဖုိးေထာင္က ေအာ္လုိက္ျပန္သည္၌ ေမာင္ေခြးကပါ…

“ဪ… ေတာင္းဆုိးပလံုးဆိုးသာ ပစ္႐ုိးထံုးစံရွိတာ၊ ပုစြန္လံုးေတာ့ ဘယ္ပစ္ႏုိင္မလဲ၊ ငါးပိေဖ်ာ္ရတာပဲ…” ဟု ဝုိင္းတြယ္ၾကသည္တြင္


ေဒၚလွေဌးသည္ မ်က္ရည္ေတြအရႊဲသားႏွင့္ ျပံဳးက်ဲက်ဲႀကီးျဖစ္လ်က္ ထုိင္ရာမွထ၍ ခါးေထာက္ကာ…

“ဟဲ့ ေသျခင္းဆိုးတို႔၊ ကာလနာတို႔ နင္တုိ႔က ငါ့ကိုမ်ား ေနာက္စရာ ေအာက္ေမ့ေနၾကသလားဟဲ့…”

“ေနာက္ဆရာ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ၊ အရင္ဆရာ လက္ဦးဆရာေတြလိုပဲ သေဘာထားပါတယ္၊ ေခတ္ေျပာင္းကာလႀကီးမွာ


သားေရးသမီးေရး နမူနာယူဖို႔ေပါ့…”ဟု ျပည္သူ႔ဆုိင္မန္ေနဂ်ာ ဖုိးထြန္းရွိန္ကပါ ဝင္အုပ္၍ ဝုိင္းဟားၾက၏။

မလွေဌးသည္ သမီးထံမွ အက်ိဳးအေၾကာင္းသိရသည္မွာ ဤအိမ္တစ္ကြက္စာေျမကို ဦးဖုိးဆင္က သူတို႔အား လက္ဖြဲ႔ေၾကာင္း၊


ေမာင္ေႂကြစုထားေသာေငြႏွင့္ အိမ္ဝယ္ေဆာက္ေၾကာင္း။

ထုိစဥ္ အိမ္ေဆာက္တာကို ၾကည့္ရေအာင္လာေသာ ဦးဖုိးဆင္ႏွင့္ ေတြ႔ၾက၍ ကိုဘေအးတို႔လင္မယားက အက်ိဳးအေၾကာင္း


ေျပာျပၾကေတာ့ ဦးဖုိးဆင္က…

PDF ဘီလူး Page 69


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“အစကတည္းက ငါ ေျပာသားပဲ၊ နင္တုိ႔ကသာ ထင္ေနၾကတာ၊ ဒီအဘုိးႀကီး စိတ္က်၊ တရားရေနၿပီဆိုတာ ငါသိသားပဲဟ၊ သူေခတ္ကို


နားလည္ေနၿပီ၊ နင္တို႔သာ ေယာင္ဝါးဝါးနဲ႔ ေခ်ာက္မွန္းကမ္းမွန္း မသိျဖစ္ခၾဲ့ ကတာ၊ ကဲ.. ၿပီးၿပီးသားဟာ ထားေတာ့၊ ခုလိုျဖစ္ၾကေတာ့
အားလံုးစိတ္ခ်မ္းသာရာ ရၾကတာေပါ့ေလ၊ လူ႔ျပည္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔က အေရးႀကီးဆံုးဟ၊ ကေလးေတြ အပါေခၚခဲ့ဖို႔ဆိုတာေတာ့
မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ဒီမွာ သူတို႔လည္း အိမ္ႀကီးရခုိင္ ေဆာက္ႏုိင္ေနၿပီကပဲ၊ ဖုိးမာဒင္လည္း ကေလးေတြ ဒီအေျခအေန ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ သိရင္
ဝမ္းသာမွာပါကြာ…”

ကိုဘေအးတို႔လင္မယားသည္ မိမိတို႔ေခတ္တုန္းက အျဖစ္ႏွင့္ ယခုေခတ္အျဖစ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္၍ စဥ္းစားမိေလသည္။

သူတို႔ အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ အိမ္ကုပ္ကေလးမွ ယခု ၾကင္စဦးေမာင္ႏွံတို႔ ေဆာက္ေနၾကေသာ အိမႀ္ ကီးကို ေမာ့္၍
ၾကည့္လုိက္မိသည္။ဪ… ေခတ္သည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ေခ်ၿပီတကား….။

(၁၉၆၆ ခု၊ ဩဂုတ္လ ျမဝတီ)

ဪ - ခင္ေလးရယ္

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေႏြရာသီ၏ ပူျပင္းေသာအရွိန္ဒဏ္ကို ခံစားလ်က္ ကၽြန္ေတာ့္ညီမေလး၏ ကုန္စံုဆုိင္ေရွ႕ရွိ တန္းလ်ားကုလားထုိင္တြင္


လက္ရန္းေပၚ၌ ပုဆုိးေဟာင္းတစ္ထည္ကို ေခါင္းေအာက္ခုကာ တံုးလံုးလွဲရင္း ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝမွစ၍ ေရွးေဟာင္းျဖစ္ေတြကို
ျပန္ေျပာင္း၍ စဥ္းစားေန၏။

ကၽြန္ေတာ္ ယခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေခတၱျပန္ေရာက္ေနသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမြးခဲ့ေသာ ဤဂါမ… ဤေဂဟာ…။ ယခု ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊
ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၅၀။ ကၽြန္ေတာ့္အေမကား ၁၉၄၁ ခုႏွစ္က ဤေဂဟာမွာပဲ ကြယ္လြန္ခဲ့၏။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖကား ရွိေသး၏။ အသက္ ၈၃ ႏွစ္၊
သြားႏုိင္၊ လာႏုိင္၊ စားႏုိင္၊ ေသာက္ႏုိင္။

ယခု ညီမေလး၏ ကုန္စံုဆုိင္ႏွင့္ ရက္ကန္းစင္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာေနရာမွာ ေရွးယခင္က စပါးက်ီ။ စပါးက်ီ


မေဆာက္မီတုန္းကဆိုလွ်င္ မီးဖိုေဆာင္။

ကၽြန္ေတာ့္ ဘုိးဘြားမ်ားလက္ထက္က မူလပထမအိမ္ႀကီးမွာ မီးဖိုေဆာင္ကို ေျခရင္းဘက္တြဲထား၏။ ေနာက္


အေဖ့လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ သူ႔ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ စပါးသိုေလွာင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းျပဳလုပ္မွာမို႔ မီးဖိုေဆာင္ကို ေနာက္ေဖးဘက္
ေျပာင္းလုိက္ၿပီး ထိုေနရာကို စပါးက်ီ ေဆာက္လိုက္၏။

ထို႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလ ေခတ္ေရာက္၊ အစုိးရက စပါးဒုိင္ေတြဖြင့္ေတာ့ ေတာရြာတြင္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား


စပါးအေရာင္းအဝယ္မေကာင္းေတာ့သည္၌ အေဖလည္း အသက္ႀကီး၍ သူ႔ေခတ္ကုန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိကာ ဤစပါးက်ီကိုဖ်က္ၿပီး သမီးႏွင့္သမက္
ဆႏၵအေလ်ာက္ ကုန္စံုဆုိင္ႏွင့္ ရက္ကန္းစင္အတြက္ တည္ေဆာက္ေစ၏။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္၌ ကုန္စံုဆုိင္ဖြင့္ခဲ့သည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ လူမွန္းသိစ ကၽြန္ေတာ့္မိခင္ လက္ထက္ကတည္းက ျဖစ္၏။


မိခင္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဤအလုပ္ျပတ္ခဲ့ရာ ယခု သမီးအငယ္ဆံုးေလး အိမ္ေထာင္က်ေတာ့မွ အေမ့လက္ရာကို ျပန္ဆက္ျခင္းျဖစ္၏။

ကၽြန္ေတာ့္ညီမသည္ ကေလးငယ္ေတြ တြဲလြဲႏွင့္ပင္ သမီးပ်ိဳတစ္ေယာက္ႏွင့္ စက္လည္းခ်ဳပ္သည္။ ရက္ကန္းလည္း ရက္သည္။


ကုန္စံုဆုိင္လည္း ေရာင္းသည္။ ရာသီအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းလည္း လုပ္သည္။ သူ႔ေယာက္်ားက လယ္ႏွစ္ရွဥ္းလုပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
သူတို႔ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ စားႏုိင္သံုးႏုိင္ၾကသည္။

ေက်းရြာ၏အေျခအေနမွာလည္း ေရွးယခင္ေခတ္ႏွင့္စာလွ်င္ မ်ားစြာေခ်ာင္လည္ၾကသည္ဟု ဆိုရမည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္သည္


ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း တန္းလ်ားေပၚ၌ မ်က္စိမွိန္း၍ ေစ်းဝယ္လာတို႔ အသံဗလံကို နားေထာင္ေနသည္။ အေႂကြး အလြန္နည္းသည္။
လက္ငင္းေတြမ်ားသည္။ ႏုိ႔ၿပီး ပုစြန္ေျခာက္၊ ငါးက်ည္းေျခာက္၊ ငါးရံ႕ေျခာက္၊ လက္ဖက္၊ ပဲေလွာ္ဝယ္သညမ်ား ေဖာေဖာသီသီ ရွိၾကသည္။

ဟိုေရွးယခင္ ကၽြန္ေတာ့္မိခင္ လက္ထက္တုန္းကမူ သည္လို အေကာင္းစား ငါးေျခာက္ ငါးျခမ္းႏွင့္ အပိုစာ လက္ဖက္၊ ပဲေလွာ္တို႔မွာ
အလြန္တရာ ေရာင္းရခဲ၍ ျမန္မာထမင္းပြဲတစ္ခုမွ မပါမျဖစ္ေသာ ငါးပိ၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္တို႔ပင္လွ်င္ ဆယ္ဦးမ်ာ ကိုးဦးေလာက္က
အေႂကြးခ်ည္းျဖစ္ပါ၏။ ဘာေၾကာင့္ ဒါေလာက္ မွတ္မိေနသနည္းဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္အေမသည္ ေစ်းေရာင္းေနေသာ္လည္း စာတစ္လံုးမွ
မတတ္မူ၍ ေႂကြးစာရင္းအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္က မွတ္ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။

ကၽြန္ေတာ့္အေမသည္ စိတ္မွတ္ေတာ့ ေကာင္းပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းကျပန္လာလွ်င္ သည္ေန႔ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ဖုိး၊ ဘယ္ေန႔


ဘယ္ေတာ့ေပးမည္ဟု ေျပာသြားေၾကာင္း၊ သူ႔သားစာတတ္ႀကီးအား မွတ္ေစၿပီး ေႂကြးေတာင္းဖို႔ တာဝန္ကိုပါ လႊဲအပ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ
ညေနေက်ာင္းက ျပန္လာတုိင္း ေႂကြးစာရင္းသစ္ကို မွတ္ရ၏။ ေႂကြးေဟာင္းေတြကို ေန႔စဥ္ ေလွ်ာက္ေတာင္းရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ
ခ်ိန္းတဲ့အတုိင္းမရတတ္။ ေန႔လႊဲေတြကိုသာ မိခင္ထံ ျပန္အစီရင္ခံရ၏။

PDF ဘီလူး Page 70


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အေၾကာင္းမွာ ထိုကာလသည္ ဆရာစံသူပုန္ေခတ္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွစ္မ်ားျဖစ္ေလရာ ေက်းရြာ ေတာသူေတာင္သား လယ္သမားမ်ား


အလြန္ဆင္းရဲက်ပ္တည္းၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ အမွန္ကိုဆိုရေသာ္ ေက်းရြာတို႔တြင္ ထိုအခ်ိန္၌ အိမ္ေျခ ၅၀ လွ်င္ တစ္အိမ္မွ် (ဥပမာ-
ကၽြန္ေတာ့္မိဘမ်ားကဲ့သို႔ လယ္ပုိင္ လက္က်န္ကေလးရွိသူ) ေလာက္သာ သင့္တင့္႐ံုေလာက္ စားႏုိင္သံုးႏုိင္ ရွိၾကသည္။ က်န္ ၄၉
အိမ္ေလာက္ကား စပါးေပးတင္းတုိး ယူစားၾကရကုန္ေသာ လယ္ကူလီမ်ားသာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။

ယင္းသို႔ေသာ္ ေခတ္ဆုိးႀကီးမွသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ ေခတ္ေရာက္၊


လယ္ေျမေဝျခမ္းေရးေတြျဖစ္၊ ဆင္းရဲသားမ်ား ၅ ဧကစီရၾက၊ ထုိမွ်ႏွင့္ ေက်းရြာသားေတြ လူေမြးလူေတာင္မေပါက္ၾကေသး။ ေမ်ာက္ေလာင္း
ေမ်ာက္ေလာင္းပဲ ေနရာမွ ယခုေတာ္လွန္ေရးအစိုးရလက္ထက္ ေရာက္ခဲ့၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ေတြ၊ ပင္ေတာင္ေၾကးေတြ ရက္ေရာစြာ ေခ်းျခင္း၊
ဂံုေလွ်ာ္ေတြစုိက္ေစျခင္း၊ အစုိးရသမဝါယမ ကုိင္၍ ရက္ကန္းေတြ ရက္ေစျခင္းျဖင့္ ေက်းရြာေတြမွာ စပါးေပး၊ တင္းတုိးေခ်းစနစ္ေတြ
ပေပ်ာက္ကုန္လ်က္ ေက်းရြာသားမ်ား အသက္႐ွဴေခ်ာင္ၾက၍ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ့္ညီမ ကုန္စံုဆုိင္မွာ လက္ငင္းေတြဝယ္ႏုိင္ၾကျခင္း
ျဖစ္ကုန္ပါ၏။

ေတာ္လွန္ေရးေခတ္ေျပာင္းသည္ ေက်းရြာေတြအတြက္ေတာ့ သိသိသာသာႀကီး ေကာင္းေနေပၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို


ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားရင္း ေစ်းဝယ္လာၾကေသာ ကေလးလူႀကီးတို႔ကို တေစ့တေစာင္း အကဲခတ္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ရြာက ကာလၾကာစြာ
ခြာခဲ့သည္မွာ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ညီမအငယ္ဆံုးေလး ၅ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္ သမီးအရြယ္ကျဖစ္ရာ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ သူတို႔ကို
ဘယ္သူ႔သားသမီးလဲ၊ ဘယ္သူ႔ေျမးလဲပင္ မသိေတာ့။ အခ်ိဳ႕မွာ ရြာ၏သားသမီးမ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ ရြာ၏သမက္၊ ေခၽြးမမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။

သို႔ရွိစဥ္ ကၽြန္ေတာ့္နား၌ ထူးျခားသလိုရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏အသံသည္ သနားစဖြယ္ ကၽြန္ေတာ့္ညီမအား


ေတာင္းပန္ခယေလသည္မွာ “ခ်ိဳခ်ိဳရယ္၊ အရင္ေႂကြးေနပါဦးမယ္၊ ခုဟာလည္း တစ္ဝက္ပဲယူပါဦး၊ ကေလးက မမာေတာ့ ငါ ေကာင္းောင္း အလုပ္
မလုပ္ရဘူးဟယ္၊ ေနာက္ေတာ့ ငါ ဆက္ဆက္ ေပးပါမယ္ေနာ္”

လာသမွ် ေစ်းဝယ္တုိ႔တြင္ ဤမွ် ေအာက္က်ခံေျပာေသာ အသံမၾကားမိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ႐ုတ္တရက္ ေခါင္းေထာင္ထကာ


မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္လိုက္မိရာ ထိုအမ်ိဳးသမီးက ကၽြန္ေတာ့္အား ေဖာ္ေရြစြာပင္ “ဪ ကိုက်င္ေမာင္ အလည္လာသလား”ဟု ႏႈတ္ဆက္ေလသျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္ ျပံဳးၿပီး ေခါင္းညိတ္ျပလုိက္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္ ပံုသဏၭာန္အားျဖင့္ သူက ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ႀကီးလိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။ သူ႔႐ုပ္သူ႔အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္


သူ႔အသံ သာယာသည္ဟုလည္း ေအာက္ေမ့မိပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကို မသိပါ။ ဧကႏၲ ကၽြန္ေတာ္မရွိမွ ရြာသို႔ေရာက္လာေသာ ရြာ၏ေခၽြးမ
ျဖစ္တန္ရာ၏။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ငယ္မည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ သိေနပါသနည္း။ တစ္ဆင့္ၾကားလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤအမ်ိဳးသမီး ထြက္ခြာသြားသည္၌ ေခါင္းကို ကုလားထုိင္လက္ရန္းေပၚ အသာျပန္လွဲခ်ရင္း…

“ခ်ိဳခ်ိဳ… အဲဒါ ဘယ္သူလဲေဟ့…”

“အဲဒါဘယ္သူလဲ ေျပာလိုက္ရင္ အစ္ကိုႀကီး ထခုန္မွာပဲ…”

“ဟဲ…
့ ငါက ဘာေၾကာင့္ ထခုန္ရမွာတံုး၊ နင့္မလဲ…”

“အဲဒါ ခင္ေလးရယ္…”

“ဘာ… ဒါ… ခင္ေလး…”

ကၽြန္ေတာ္ ေငါက္ခနဲ ထထုိင္မိလ်က္သားျဖစ္ေနရာ ကၽြန္ေတာ့္ညီမက ျပံဳးေစ့ေစ့ႏွင့္ “အစ္ကိုႀကီးဟာ ထမခုန္ေပမဲ့ ခုန္ေတာ့ ထတာပဲ”

ကၽြန္ေတာ္ ရွက္စႏုိးျဖစ္သြားကာ “ေအးဟယ္… နင္ေျပာလည္း ေျပာစရာပဲ၊ ဒါ ခင္ေလး…”

ဤေနာက္ဆံုး စကားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ အသံဆြဲ၍ေျပာေနမိရာ ညီမက “ဟုတ္ပါသရွင္… ဦးေပါအိုင္သမီး ခင္ေလးမွ ခင္ေလးအစစ္ပါ…”

“ဟင္… ခင္ေလး ခင္ေလး၊ ဘယ္ႏွယ့္ ျဖစ္ရတာပါလိမ့္”

“ျဖစ္ရပံုကေတာ့ အစ္ကိုႀကီးရယ္…”

***

ထင္ထေရးနဲ႔၊ ျမင္ေသးတယ္

ခင္ခင္ေလးနဲ႔၊ ၾကင္ေရးဆြယ္

တံုးခုကာ၊ ေမာင္တကယ္

လွမ္းခ်င္ပါတယ္၊ ေရႊဂူျမနန္း

PDF ဘီလူး Page 71


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

နတ္ပန္းေသာ္ကရယ္…

မမီတဲ့ပန္းကို၊ လွမ္းဖို႔အေရးငယ္

ေျမႇာ္ေတြးရသူမွာကြယ္-ခင္ရယ္

ေရမြန္းသူပမာ၊ ဝါးကူ၍သာေပးပါ့

စားေသာ္လည္း၊ ခင့္ကိုျမင္တယ္

အိပ္ေသာ္လည္း၊ ခင့္ကိုျမင္တယ္

ဂီတာဆို၊ တီးလို႔ေျဖမယ္

သို႔ေပမဲ့… မေျပာဘူး ေမာင့္သက္လယ္…။

သဥၨလီ၊ လွဂမုန္းရဲ႕

တစ္ညလံုးပဲ ထင္တယ္၊ ျမင္တယ္ ခင္ရယ္

ပင္ထက္ေပ်ာ္- ပင္ထက္ေပ်ာ္၊ သဇင္အလွကို

မၾကင္ရသူမွာကြယ္…

ထိပ္ထားရယ္…. စိတ္အားငယ္…

ေရမြန္းသူပမာ၊ ဝါးကူ၍သာ…

“ေဟး… တုတ္ပဲကူမေဟ့”ဟုဆိုကာ ခင္ေလးတို႔အိမ္က သူရင္းငွား လူမုိက္ ဖိုးထိုက္ဆိုသူ ေျပးထြက္လာေသာ အသံၾကားရေတာ့


အဆိုေက်ာ္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဒန္အုိးႏွင့္ေၾကာင္သားေရ ဘင္ဂ်ိဳကို တဒုန္းဒုန္း ေခါက္လာေသာ (ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္သူ) ေအာင္ထြန္းၿမိဳင္မွာ
တစ္ဟုန္တည္း သုတ္ေျခတင္ခဲ့ရေတာ့သည္။ ဤမွ်မကေသး၊ ေနာက္တစ္ေန႔ည ညတြင္ ဦးေပါအိုင္၏ အိမ္ေရွ႕၌လည္းေကာင္း၊
ေနာက္ေဖးမွလည္းေကာင္း၊ ေခါင္းရင္း ေျခရင္း မနီးမေဝးမွလည္းေကာင္း၊ သူ႔သမီး၏နာမည္ပါေသာ သီခ်င္းကိုလည္းေကာင္း၊ မည္သူမွ်
သီဆိုတီးမႈတ္ျခင္းမျပဳရ၊ ျပဳမူေသာ္ ေခါင္းအကြဲပဲဟူေသာ သူရင္းငွားလူမုိက္ ဖုိးထုိက္၏ ‘ဝမ္နင္’ ေရာက္လာသတတ္။

သည္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အသက္ ဆယ့္ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္လား။ အင္မတန္ ေၾကာက္တတ္ေသးေလေတာ့ ဘုရားစူးရေစ့


ေနာက္ထပ္မဝံ့ေပါင္ ခင္ဗ်ာ။

ခင္ေလးႏွင့္ကၽြန္ေတာ္သည္ သက္တူရြယ္တူမွ် တစ္ရြာတည္းေမါး တစ္ရြာတည္းသားခ်င္း ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္


(အုိစနာမွ ခုန ညီမဆုိင္တြင္ မေတြ႔မီတုန္းကဆိုလွ်င္) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅ ႏွစ္ခန္႔က တစ္ႀကိမ္သာ ျမင္ခဲ့ရဖူးပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ခင္ေလးတို႔မိသားစုသည္ အင္မတန္ ေသြးႀကီးေမြးႀကီး ႏုိင္လြန္းလွ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာတြင္ သူတို႔သည္


အခ်မ္းသာဆံုးျဖစ္၏။ လယ္ဧက အမ်ားဆံုးပုိင္၏။ သူတို႔အိမ္သည္ အႀကီးဆံုး အေကာင္းဆံုး ျဖစ္၏။ ျခံဝင္းက်ယ္ႀကီးအတြင္းဝယ္
ေယာက္်ားႀကီးလက္ႏွစ္ဖက္ပတ္မိ႐ံုေလာက္ရွိေသာ ကၽြန္းသားလံုးတုိင္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ခုႏွစ္ပင္ + ငါးပင္ ႏွစ္ထပ္အိမ္ႀကီး။
ေနာက္ေဖးက မီးဖိုေဆာင္၊ ေခါင္းႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ထုတ္ေလသျဖင့္ မည္မွ်ႀကီးပါသနည္း။ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။ သြပ္မုိး ပ်ဥ္ေထာင္၊ လွ်ာထုိးခင္း
လွ်ာထုိးကာ။ ႏို႔ၿပီး ျခံဝင္းထရံကလည္း လံုလွပါ၏။ ထိုေခတ္က သူတို႔အိမ္ကို ဓားျပမတုိက္ေခ်။

ခင္ေလးတို႔ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ အသက္မမီ၍ နားမလည္တာရွိေန၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာႀကီးသည္


ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္တန္းေသာ(ထုိစဥ္က) အိမ္ေျခ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ရြာႀကီးျဖစ္၍ ေတာင္ဘက္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ပုိင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
ႏွစ္ေက်ာင္းရွိသည့္အနက္ ရြာအေနအားျဖင့္ ခင္ေလးတို႔အိမ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ဘက္ပုိင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ လာသင့္၏။ သို႔ေသာ္
ခင္ေလးဘႀကီး ဦးေဖာ့ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘုန္းႀကီးက (ဘာေၾကာင့္လဲမသိ) မတည့္၍တဲ့။ ခင္ေလးတို႔အိမ္သားမ်ားသည္ ေျမာက္ဘက္ေက်ာင္းကို
ကုိးကြယ္ၾက၏။ သည္ေတာ့ သူတို႔အိမ္မွာ ေန႔စဥ္ဆြမ္းမေလာင္းရေတာ့ေခ်။

အေၾကာင္းမွာ ေတာင္ဘက္ေက်ာင္းဆြမ္းခံႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ေက်ာင္းဆြမ္းခံသည့္ နယ္နိမိတ္ကန္႔သတ္ၿပီး ျဖစ္ေန၏။ ခင္ေလးတို႔အိမ္မွာ


ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ဘက္ေက်ာင္း ဆြမ္းခံဧရိယာ၌ပါရာ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဆြမ္းမေလာင္းသည္ျဖစ္၍
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းဘက္က ဆြမ္းခံေက်ာင္းသားတို႔သည္ သူတုိ႔အိမ္ကို တိတၳိအိမ္ကဲ့သို႔ သေဘာထားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာရြာဓေလ့မွာ
မုဆိုးမအိမ္ကအစ (ဟင္းမတတ္ႏုိင္ေစကာမူ) ဆြမ္းေလး လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း တစ္ပန္းကန္စာေလာက္ေတာ့ နိစၥဓူဝ ေလာင္းျမဲျဖစ္ရာ
ခင္ေလးတို႔အိမ္မွာ ဤဘက္က တစ္ဖူနာေလၿပီ။

ထို႔ျပင္ ခင္ေလးတို႔ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားသည္ သူတုိ႔အိမ္က သူရင္းငွားမ်ားမွလြဲ၍ အျခားလူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ အဝင္အထြက္


မလုပ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေဖႏွင့္ ခင္ေလးတို႔အေဖသည္ သက္တူရြယ္တူမွ် သူတို႔ခ်င္းလမ္း၌ ေတြ႔လွ်င္လည္းေကာင္း၊ လယ္ထဲ၌

PDF ဘီလူး Page 72


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေတြ႔လွ်င္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ဆက္ေကာင္း ႏႈတ္ဆက္ၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အေဖသည္ သူတို႔အိမ္ သြားတာကိုလည္းေကာင္း၊


သူ႔အေဖသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ လာတာကိုလည္းေကာင္း တစ္ခါမွ် မရွိခဲ့ဘူးေခ်။

ကၽြန္ေတာ္သာလွ်င္ ခင္ေလးအိမ္မွ သူရင္းငွား သေဘာေကာင္းေသာ ဦးေက်ာ္ခင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔အိမ္ႀကီးထဲ တစ္ခါ


ေရာက္ဖူးသြားသည္။ သည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္၊ ခင္ေလးလည္း သည္ေလာက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ထင္သည္။ အပ်ိဳေပါက္၊ လူပ်ိဳေပါက္
တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ ေခတၱမွ် မ်က္စိခ်င္းဆံုလိုက္မိသည္။ သူတုိ႔ညီအစ္မခ်င္းေျပာေသာ ခင္ေလးအသံကို ၾကားလိုက္ရဖူးသည္။
ခင္ေလးသည္ အသားဝါေခ်ာ။ သူ႔အသံကလည္း (ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ မသိ) ‘တံုသာသာ’ ဆိုပါစို႔…။ အလြန္နားေထာင္၍ ေကာင္းပါ၏။
စိတ္ဆုိးလို႔ ရန္ေတြ႔တာေတာင္မွ ခ်စ္စရာေကာင္းေနလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္မိပါသည္။ ႏို႔ၿပီး ခင္ေလး ဆံပင္ကလည္း (ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔စဥ္က
ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးစ ျဖစ္ေလရာ) ဒူးဆစ္ေအာက္ ေရာက္သည္မွ လိႈင္းတြန္႔ေကာက္ကေလးေတြႏွင့္ ျဖစ္ပါ၏။

ဆိုပါစို႔…။ လူငယ္တို႔ဘာဝ ခင္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္မိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကုိဝမ္းကြဲ


ေအာင္ထြန္းၿမိဳင္ကို ဘင္ဂ်ိဳေခါက္ေစ၍ “ထင္တေရးနဲ႔ ျမင္ေသးတယ္၊ ခင္ခင္ေလးနဲ႔ ၾကင္ေရးဆြယ္၊ တံုးခုကာ ေမာင္တကယ္လွမ္းခ်င္ပါလွတယ္”
ဟူေသာ ရတနာပံုေမာင္စု၏ သီခ်င္းကိုဆိုမိရာ သူတုိ႔သူရင္းငွား လူမိုက္ ဖုိးထိုက္၏ ႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကို ခံရသည္။ ေနာင္ ဤသို႔မျပဳရန္
သတိေပးျခင္းကိုခံရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုခင္မင္ေသာ သေဘာေကာင္းသည့္ သူတို႔သူရင္းငွား ဦးေက်ာ္ခင္ကလည္း “ေနာင္ မင္းငါ့ဆီကို
ဒီအိမ္လိုက္မလာပါနဲ႔ေတာ့ကြာ”ဟု ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ ေျပာသံကို ၾကားရပါသည္။

ဒီေတာ့ ဒီေကာင္ကလည္း ဘာမႈမည္နည္း။ ေမြးဗီဇကိုက ငါ ဘယ္မိန္းမေတာ့ မရမေနႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့စိတ္မ်ိဳးမွ မပါခဲ့တာကပဲ။ စင္စစ္လည္း


ခင္ေလးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မနီးစပ္ႏုိင္ပါ။ ႐ုပ္ရည္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း ကၽြန္ေတာ္က ညံ့လို႔မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤေခတ္ ဤအခါ၌
ေက်းရြာက ေၾကးရတတ္တို႔ စကားေျပာၾကသည္မွာ ပစၥည္းခင္ဗ်ာ့။ ခင္ေလးတို႔၏ အေဖႏွင့္အေမ လက္ထပ္ၾကစဥ္က (ကၽြန္ေတာ္ မမီခဲ့ေသာ္လည္း
သက္ႀကီးစကား ၾကားသိရပါသည္) တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးခ်င္း တစ္ဖက္ကို လယ္ဧက ၅၀ ႏွင့္ ေရႊက ဘယ္ေလာက္သားစီ ဆိုလည္း
ထိတ္ထိတ္ခ်င္း ေပါက္ၾကတာတဲ့။

ထိုသို႔ ႏွစ္ဖက္ေပါင္း လယ္ဧက ၁၀၀ မွ အစျပဳခဲ့၍ ႏြားသံုးေလးရွဥ္းေလာက္ သူတို႔ကုိယ္တုိင္လုပ္ၿပီး က်န္လယ္မ်ားကို


လယ္ေထာက္ခခ်ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စီးပြားတက္ခဲ့ရာ သူတို႔သားသမီးမ်ား အရြယ္ေရာက္ၾကသည္၌ သူတို႔တြင္ အတြင္းပစၥည္း၊
အျပင္ပစၥည္းေတြ မည္မွ်ႂကြယ္ဝေနၿပီလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္ မေျပာႏုိင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္မိဘမ်ားက ဘုိးဘြားလက္ထက္က ေတာ္ေတာ္ေလး ရွိခဲ့ဟန္တူပါရဲ႕။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေမြးစ ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ရြာေတြထဲ


ခ်စ္တီးမ်ား ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္လုိက္ရာ ကၽြန္ေတာ္ လူပ်ိဳေပါက္ျဖစ္ေသာ အရြယ္၌ လယ္မ်ား တယ္မရွိေတာ့ၿပီ။ တစ္ရွဥ္းလုပ္သာသာ
ကေလးမွ်သာ က်န္ေတာ့၏။ အျခားသူမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္မိဘမ်ားက ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေနအိမ္ပါ ေလလံပစ္ခံရ၍
အိုးခြက္ႏွင့္အိပ္ရာလိပ္ေလာက္ ဆြဲဆင္းရသူေတြမ်ားပင္ ရွိၾကပါ၏။

ထိုေခတ္၌ တစ္ရြာလံုးရွိ လယ္ပုိင္ရွင္မ်ား ခ်စ္တီးေႂကြးမ်ားႏွင့္ မကင္းႏုိင္ၾကေသာ္လည္း ခ်စ္တီးႏွင့္ လံုးဝမပတ္သက္ခဲ့သူကား


ခင္ေလးတို႔မိဘမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

“ေအာင္မယ္… သူတို႔က ခ်စ္တီးထက္ေတာင္ ခ်မ္းသာေသးတာ”ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ကား


ရြာထဲတြင္ မည္သူႏွင့္မွ် ဆက္ဆံျခင္းမျပဳေခ်။

ခင္ေလးတို႔အဘုိး(ဦးေပါအုိင္၏ ေယာကၡမ) ဦးေဖာ့သည္ အင္မတန္ စည္းကမ္းႀကီးသည္။ ကပ္ေစးႏွဲသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ သူ႔သား


ေျမးမ်ားသည္ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေသာ သားသမီးရယ္ဟူ၍ ေပါက္ပန္းေစ်း ဝယ္ျခမ္းစားေသာက္ျခင္း မျပဳရ။ သူတို႔အိမ္မွာ တစ္ေႏြတစ္မုိးစာ
ရိကၡာအျပည့္ ဝယ္ထားသည္။ ကေလးသေရစာကိုလည္း အိမ္မွာပဲ လုပ္ေကၽြးသည္တဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔အိမ္မွာ ေစ်းသည္ အဝင္အထြက္ မရွိ။
စင္စစ္ လယ္လုပ္သားမ်ားမွလြဲ၍ အျခားသူ အဝင္အထြက္မရွိသေလာက္ပင္။

အမွန္အားျဖင့္ ခင္ေလးတို႔မိဘမ်ားသည္ ပစၥည္းမာန အလြန္ႀကီးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔သားသမီးမ်ားကိုလည္း အိမ္ထဲကအိမ္ျပင္


မထြက္ေစရ။ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာမွာကို အလြန္စိုးသည္။ သူတို႔တြင္ ခင္ႀကီး၊ ခင္လတ္၊ ခင္ေလး၊ ကိုႀကီးဟု
ေမာင္ႏွမေလးေယာက္ရွိသည့္အနက္ မည္သူမွ် ေက်ာင္းမေနရေပ။ ေက်ာင္းသြားလွ်င္ အျခားကေလးမ်ားက ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပဳမွာစိုးလို႔တဲ့။
စာကို အိမ္မွာပဲ သူတို႔အဘုိးဦးေဖာ့က သင္ေပးသတဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္ သင္းတို႔တစ္ေတြ စာေကာင္းစြာ တတ္လိမ့္မည္မထင္။ မသကာ
ဖတ္တတ္႐ံုေလာက္ရွိမည္။ ဘုရားရွိခုိးအမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုတတ္မည္။

ခင္ေလးႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ လူပ်ိဳေပါက္ အပ်ိဳေပါက္ ေတြ႔ၾကဖူးေသာအခ်ိန္၌ သူ႔အစ္မခင္ႀကီးႏွင့္ ခင္လတ္တို႔မွာ ေလာက္ေလာက္လားလား


အပ်ိဳႀကီးမ်ားျဖစ္ေနၾကေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ ကာလသားမ်ား မခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ၾကပါ။ မိသားဖသားပီပီ ေတာင္းရမ္းၾကမည္ဆိုလည္း အနည္းဆံုး
လယ္ဧကအစိတ္ေတာ့ လက္ဖြဲ႔ႏုိင္မွျဖစ္ရကား ထိုအခ်ိန္မွာ ေက်းရြာေတြ ခ်စ္တီးဒဏ္ခံရၿပီျဖစ္၍ ဆယ္ဧကထြက္ႏုိင္ေသာ သတို႔သားက
လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခင္ႀကီးႏွင့္ ခင္လတ္တို႔မွာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ။ ေခါက္ထားခဲ့ၾကရရာ အပ်ိဳႀကီး… အပ်ိဳႀကီး…
အပ်ိဳႀကီးမ်ားဘဝႏွင့္ပင္ ေနာက္ဆံုး၌ ေသသြားၾကရသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။

PDF ဘီလူး Page 73


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ္သည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္က ရြာမွထြက္ခဲ့၍ ေနာက္တြင္ ရြာကို ေရာက္တယ္ဆို႐ံုေလာက္ ေခတၱမွ်ေလာက္သာ ျပန္ေရာက္တတ္ၿပီး


အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ကာမွ ေစာေစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ညီမ၏ကုန္စံုဆုိင္မွာ ခင္ေလး၏အျဖစ္ဆုိးကုိေတြ႔ရ၍ သူတို႔အေၾကာင္းေမးၾကည့္ေတာ့
ေရွးယခင္အိမ္ႀကီး၌ ဟိတ္ဟန္ႀကီးခဲ့ေသာ ထိုအိမ္သားမ်ားအနက္ ခင္ေလးႏွင့္ ကိုႀကီးႏွစ္ေယာက္သာ က်န္ေတာ့သည္။
ဤႏွစ္ေယာက္တည္းရွိေတာ့ေသာ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္လည္း မသင့္ျမတ္၊ ကိုႀကီးက ခင္ေလးကို အိမ္ႀကီးမွႏွင္ထုတ္ထားသည္။ ဘာေၾကာင့္တုန္း
ခင္ေလးမွာ အျပစ္ရွိလို႔တဲ့။

“ကၽြန္မ မွတ္မိသေလာက္ဆိုရင္ေတာ့”

ကၽြန္ေတာ့္ညီမ ခ်ိဳခ်ိဳက ေျပာျပပါသည္။ “သူတို႔အဘိုး ဦးေဖာ့က အဂၤလိပ္ေခတ္မွာပဲ ေသတယ္။ ဦးေပါအိုင္တို႔ လင္မယားကေတာ့


ဂ်ပန္ေခတ္မွာ ဆံုးၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အဲသည္အိမ္ႀကီးမွာ အပ်ိဳႀကီး ခင္ႀကီးနဲ႔ ခင္လတ္တို႔က ဦးစီးၿပီး ကိုႀကီးက
လယ္ေခါင္းေဆာင္လုပ္တယ္။ အဲသည္တုန္းမွာ ခင္ေလးက သူတို႔အိမ္က သူရင္းငွား ေပေရးဆိုတဲ့ေကာင္ေလးနဲ႔ ခုိးရာလိုက္ေျပးတယ္။ ေပေရးက
အသက္ ၂၀ ေလာက္၊ ခင္ေလးက ၃၀ ေလာက္ရွိေနၿပီ။ အဲဒီအခါမွာ ခင္ႀကီးနဲ႔ခင္လတ္ အပ်ိဳႀကီးမ်ား ေဒါပြလိုက္တဲ့ျဖစ္ျခင္း မေျပာနဲ႔ေတာ့၊
တစ္သက္အျပတ္ပဲေပါ့။ ဒါနဲ႔ ရပ္ရြာကလူႀကီးက “မိန္းကေလး ဆင္းရဲပါ့မယ္” ဆိုၿပီး ျပန္ေခၚေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘမ်ိဳး႐ုိးကို
အုိးမည္းသုတ္တယ္ဆိုၿပီး အိမ္ေပၚေတာ့ ျပန္လက္မခံဘူး။ တစ္သက္အၿပီး အေမြျပတ္ပဲဆိုၿပီး လယ္ဧကႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ေပးလုိက္တယ္”

ကၽြန္ေတာ္က “ဟာ… ဒါျဖင့္ ဘယ္ဆုိးလို႔တုံး…”

“ဒါေပမဲ့ ခင္ေလးေယာက္်ား ေပေရးဟာ နည္းနည္းမွ မေကာင္းဘူး၊ အရက္ေသာက္တယ္၊ ဘိန္းစားတယ္၊ ဖဲ႐ုိက္တယ္၊ တတိတတိနဲ႔


ရွိတဲ့လယ္ေလးေတြ ေရာင္းပစ္လိုက္တာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကုန္ပါေရာလား၊ အဲသည္ေတာ့ လင္မယားကြဲေရာ၊ ခင္ေလးမွာ ကေလး ၃
ေယာက္က်န္ခဲ့တယ္”

“ဟင္… ဒါျဖင့္ ခင္ေလး၊ ခု ဘယ္မွာေနလဲ၊ ဘာလုပ္စားလဲ”

“လုပ္စားရတာကေတာ့ ခ်ည္ဟပ္၊ ခ်ည္ခ်၊ ရက္ေဖာက္ေယာက္ေပါ့။ ေနရတာေတာ့ ဟိုတုန္းက သူတို႔အိမ္က သူရင္းငွား ကိုဖိုးထုိက္ႀကီး၊


အစ္ကိုႀကီး သိလား”

“သိတာေပါ့၊ ဟိုတုန္းက ငါ့႐ုိက္မယ္လုပ္တဲ့လူ”ဟု ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္မွ ႐ုတ္တရက္ ထြက္မိရာ ညီမက ဘာေၾကာင့္လဲေမးသျဖင့္ ၁၅


ႏွစ္အရြယ္ကအျဖစ္ကို ရွင္းျပလုိက္ရေသးသည္။ ခ်ိဳခ်ိဳက ရယ္ေနပါသည္။

“ေအး… ရယ္စရာေပါ့ဟယ္၊ ခု ခင္ေလးက ကိုဖုိးထုိက္အိမ္မွာေနရသလား”

“ဘယ္… အိမ္ေပၚမွာ ဟုတ္မလဲ၊ အိမ္ေျခရင္းဘက္မွာ အဖီေလးခ်ေနရတယ္”

“ဟင္… အဲဒါ သူ႔ေမာင္ ကိုႀကီးက ျပန္မေခၚဘူးလား”

“မေခၚဘူးေလ၊ ခင္ႀကီးနဲ႔ခင္လတ္တို႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ဆိုသလို ေသကုန္ၾကေတာ့ ေမာင္ႏွမေလး ႏွစ္ေယာက္တည္းက်န္ေတာ့တာ၊


အတူတကြ ျပန္ေနၾကဖို႔ အရပ္လူႀကီးေတြက ေျပာၾကေပမဲ့ မရဘူး၊ သူ႔လယ္ေတြ ေနာက္ထပ္ ခြဲေပးရမွာစိုးလို႔”

“ႏို႔ ခင္ႀကီးနဲ႔ခင္ေလးတို႔ ေသၾကေတာ့ လယ္ေတြအားလံုး ကိုႀကီးက ရသလား”

“ရတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ သိပ္မၾကာလုိက္ပါဘူး၊ လယ္ေျမေဝျခမ္းေရးနဲ႔ေတြ႔သြားေတာ့ ခု သူတစ္ေယာက္လုပ္စာ တစ္ရွဥ္းလုပ္ပဲရွိေတာ့တယ္”

“ေအး… ေကာင္းကြာ၊ ႏို႔ ဒီေကာင္ေလးက ခုလယ္လုပ္တတ္လား”

“မလုပ္တတ္ ငတ္ေသသြားမွာေပါ့၊ သူ ဘာပညာမွ မတတ္တာပဲ”

“သူေကာ မိန္းမ မယူဘူးလား”

“ယူတာေပါ့၊ ယူတာမွ ကိုအုန္းေရႊ မိန္းမ… ကေလး ၃ ေယာက္နဲ႔ မုဆုိးမေလး”

“အလဲ့… ဒါေတာ့ ဘယ္သူက ေပးစားလို႔လဲ”

“ဘယ္သူကမွ ေပးစားလို႔မဟုတ္ဘူး၊ သူ႔အစ္မ ခင္ႀကီးနဲ႔ခင္လတ္တို႔ မမာၾကေတာ့ မုဆုိးမေလးက အိမ္နီးပါးနားျဖစ္ေတာ့


လာေရာက္ျပဳစုတယ္။ အဲဒီထဲမွာ နီးစပ္သြားၾကၿပီးေတာ့ အပ်ိဳႀကီးမ်ားေသသြားၿပီး မၾကာခင္ဘဲ သူတို႔ညားၾကတာေပါ့”

“သူတို႔ကေတာ့ အခု အဲဒီအိမ္ႀကီးမွာေပါ့ေနာ္…၊ ဒီေလာက္အိမ္ႀကီးက်ယ္ေနတာ ခင္ေလးကို ျပန္ေခၚဖို႔ေတာ့ ေကာင္းတယ္”

“ဒါျဖင့္ အစ္ကိုႀကီးပဲသြားၿပီး ေစ့စပ္ေပးေပေတာ့၊ ခင္ေလးဟာ အားႀကီးသနားစရာေကာင္းတယ္၊ သူ႔သမီးအႀကီးဆံုးေလးဟာ


ဘယ္ေတာ့မွ မမာဘူး၊ ေက်ာကုန္းမွာ ဝမ္းတြင္းပါအနာ့ပဆုပ္ႀကီးနဲ႔ အစ္ကိုႀကီး သြားၾကည့္ပါလား။ သူတို႔သားအမိေတြေနရတာ
သိပ္သနားစရာေကာင္းတာပဲ”

ကၽြန္ေတာ္လည္း ခပ္ပ်င္းပ်င္းရွိသည္ႏွင့္ “ေအးဟယ္… ငါ သြားၾကည့္ဦးမယ္၊ ဒီအခ်ိန္ သူ႔အိမ္ ကိုဖိုးထုိက္မ်ား ရွိမလားမသိဘူး”

PDF ဘီလူး Page 74


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကၽြန္ေတာ့္ညီမက ရယ္ေမာရင္း “အခုေတာ့ အစ္ကိုႀကီးကို ႐ုိက္လႊတ္မယ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ သြားသာသြားပါ”

“ဟယ္… နင္ကလည္း ငါ သူ႔အိမ္သြားေတာ့ သူ႔မ်ား ေတြ႔မလား ေမးတာပါ”

“ေတြ႔စရာမလိုပါဘူး၊ ခင္ေလးေနတာက သူတို႔အိမ္ေျခရင္းဘက္က အဖီပဲ၊ မေအးၾကည္ အိမ္ဘက္ကေနၿပီး ဝင္ရတယ္”

ဟုတ္ပါ၏။ အဖီဆိုသည္မွာ အိမ္တစ္ခု၏ နံရံအျပင္ဘက္က တစ္ဖက္ရပ္ အမိုးကေလးခ်ကာ အဆင့္ေလး ထုိးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကိုဖုိးထုိက္ အိမ္ေျခရင္းဘက္ မေအးၾကည္ အိမ္ေခါင္းရင္းဘက္ ျခံေစာင့္ရင္းေပါက္မွ ေခ်ာင္းတစ္ခ်က္ဟန္႔၍ ခင္ေလး၏ အဖီေပါက္ကို


ေခါင္းဝင္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ရက္ေဖာက္ေယာက္ေနေသာ ခင္ေလးသည္ ႐ုတ္တရက္ လန္႔သြားကာ ကၽြန္ေတာ္မွန္း သိသြားသည္၌
ျပဴးျပဴးပ်ာပ်ာ ထုိင္ရာမွထလ်က္ တစ္ခုတည္းေသာ တစ္ေယာက္ထုိင္ သင္ျဖဴးစုတ္ကေလးကို ဆြဲခင္းေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ
လာမိတာမွားေလၿပီဟု အားနာစြာႏွင့္…

“ေနပါေစ… ခင္ေလး ေနပါေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ မထုိင္ပါဘူး၊ မခင္ေလး ကေလးမမာဘူးဆိုလို႔ လာၾကည့္တာပါ”

ခင္ေလးသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိရွာေခ်။ သူ႔ကေလးကား အသက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း


ဟိုဟိုဒီဒီမေလွ်ာက္ႏုိင္ဘဲ တညင္းလံုးေပၚ ေခါင္းအံုးတင္၍ ရင္ဘတ္ေအာက္ခုကာ ေလးဘက္ေထာက္ေနရရွာသည္။ ေက်ာမွ အနာႀကီးက
ပက္ျပဲႏွင့္။

သူ႔အဖီမွာ မီးဖိုႏွင့္ အုိးခြက္ အိပ္ရာတို႔သည္ ညစ္ေပပြေယာင္းကာ တစ္ဆက္တည္း ျပန္႔ၾကဲ။ အို… ေလာက၌


ဒီေလာက္သနားစရာေကာင္းေသာ ကေလးႏွင့္ ဒီေလာက္ဆင္းရဲေသာ မိန္းမ။

ကၽြန္ေတာ္ ခင္ေလးအား ဘာစကားတစ္ခြန္းမွ် ေျပာရမွန္းမသိေတာ့ဘဲ သူ႔အဖီအခန္းေပါက္မွ ေခါင္း႐ုပ္ကာ ထြက္ခဲ့ေတာ့သည္။


ႏႈတ္မွလည္း မဆက္ခဲ့မိ။ အျပင္ေရာက္ေတာ့မွ သက္ျပင္းႀကီးကို ႐ွဴလုိက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲဝယ္ “ဪ… ခင္ေလးရယ္” ဟူ၍သာ။ ။

(၁၉၇၀ ခု၊ ဇန္နဝါရီ ျမဝတီ)

လူဝင္စား

လူဝင္စားဆုိတာကို ခင္ဗ်ားယံုသလား၊ မယံုလားေတာ့ က်ဳပ္မသိဘူး။ က်ဳပ္တို႔ရြာက ေဒၚၾကာညိဳတို႔ လူသိုက္ကျဖင့္


အထူးပဲယံုၾကည္ၾကသဗ်။ ဒီလိုယံုၾကည္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးပဲ ဆိုရမယ္ေပါ့။ သူတို႔လူသုိက္ထဲက လူႀကီးႀကီးမားမား ထင္ထင္ရွားရွားလူမ်ား
ေသသြားၿပီဆိုရင္ ဒီဘဝဒီမွ်နဲ႔ပဲ ကိစၥျပတ္သြားၿပီ မထင္ေလနဲ႔၊ ေသၿပီး တယ္မၾကာလွဘူး၊ သူတို႔သားခ်င္းထဲမွာပဲ လူျပန္ ျပန္ျဖစ္လာၾကသဗ်။

သူတို႔ဟာ က်ဳပ္ၾကားဖူးတဲ့ “လူေသလူျဖစ္” ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို မဖတ္ဖူးဘူးဆိုတာေတာ့ က်ဳပ္က ၾကားေနၿပီး က်ိန္တြယ္ေတာင္


ေျပာရဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ သူတို႔လူသိုက္ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ဘုတ္အုပ္ကုိင္ စာဖတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ စာမတတ္ၾကဘူး။
အေၾကာင္းသင့္လို႔ ေျပာရဦးမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ သၾကၤန္တြင္းတုန္းကပဲ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးသုိက္ရဲ႕ ဧည့္ခံမ႑ပ္မွာ သူတို႔အထဲက ေတာ္ေတာ္ေလးစြာတဲ့
မလွခ်ံဳက ေျပာေနသဗ်။ အ သံုးလံုးတဲ့ေအ့။ အသက္ႀကီးလည္း စာသင္ရမယ္၊ သင္ရင္တတ္တာပဲ။ လူႀကီးေတြ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ လာသင္ၾကပါလို႔
အတင္းတရားေဟာခံရတာနဲ႔ ငါသြားသင္ရတယ္ေအ့။ ကႀကီး ကေခြးေတာ့ ငါ ၾကားဖူးနားဝနဲ႔ ႏႈတ္ကရေနတာပဲ။ အဲ… ေရးတာက်ေတာ့
မလြယ္ဘူးေဟ့။ ဋ-သလင္းခ်ိတ္၊ ဌ-ဝမ္းဘဲ၊ ဍ-ရင္ေကာက္လည္း ေရာက္ကေရာ ဟိုဟာ ဒီဘက္လွည့္၊ ဒီဟာ ဟိုဘက္လွည့္နဲ႔ ႐ႈပ္ကေရာ…
ခက္တယ္ဟယ္…။ ငါ မသင္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ေတာ္ၿပီဆိုၿပီး ငါ ေနာက္ထပ္မသြားေတာ့ဘူး၊ သူ႔စာသင္လို႔ ငါ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္ေကာ
ဘာလုပ္ဦးမွာလဲ၊ ကိုယ္အလုပ္လုပ္ႏုိင္မွ ထမင္းစားဖို႔ရတာ မဟုတ္လား။ အလကားပါေအ… ဒီေသခါနီး မ်က္မြဲႀကီးေတြ လုိက္ၿပီး စာသင္ခုိင္းေနတာ
သက္သက္ မေရာင္ရာဆီလူးတာပါ။

ဒီ မလွခ်ံဳရဲ႕အသက္ဟာ ၅၀ ေလာက္ ရွိေရာ့မယ္ေပါ့။ သည္လိုပဲ သူတို႔လူသုိက္ထဲမွာ ခုအခ်ိန္ အသက္ ၄-၅၀ ေတြဆိုရင္ စာမသင္ခဲ့ရတဲ့
လူေတြက မ်ားပါတယ္။ နည္းနည္းပါးပါးတတ္လည္း စာဖတ္ေလ့ဖတ္ထ မရွိၾကဘူး။ ဖတ္ဖို႔အခ်ိန္ကလည္း မရရွာၾကဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကို
ေပါ့ေပါ့ဆဆေတာ့ မထင္ေလနဲ႔ခင္ဗ်။ သူတို႔ မိ႐ုိးဖလာ အယူအဆေတြ ခုိင္ျမဲတယ္။ ၾကားဖူးနားဝ တရားဓမၼနဲ႔ ဇာတ္သဘင္လာ
ဗဟုသုတေတြကလည္းရွိၾကေတာ့ သူတို႔ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သူတို႔ဖူလံုၿပီးသား။ အခု က်ဳပ္ေျပာျပမယ့္ လူဝင္စားကိစၥကေတာ့ သူတို႔လူသိုက္ထဲမွာ
အထူးစပယ္ရွယ္ပါပဲ။ သူတုိ႔သားခ်င္းထဲမွာ လူဝင္စားေတြ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္လာတတ္တဲ့အနက္က အခုေနာက္ဆံုးေပၚကေလး ေျပာရရင္ျဖင့္
အခုနေျပာခဲ့တဲ့ မလွခ်ံဳရဲ႕ေျမးေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ဝင္စားတဲ့ လူကေတာ့ဆိုရင္ ဒီကေလးရဲ႕အဘုိး ျဖစ္မယ္ေပါ့။

အဲ… ေနဦး၊ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးစာရင္းဇယား ခ်ျပရဦးမယ္။ မလွခ်ံဳရဲ႕ ေယာက္်ားနာမည္က ကိုထြန္းၾကည္၊ မလွခ်ံဳတို႔ရဲ႕သမီးအႀကီးဆံုးက


ျမခ်စ္ကေလး။ ဒီျမခ်စ္ကေလးပဲေပါ့။ လူဝင္စားေမြးတာ၊ သူ လူဝင္စားေမြးတာဟာျဖင့္ အႀကီးဆံုးကေလးနဲ႔ အခု တတိယကေလး၊ ေပါင္း
ႏွစ္ခိရွာၿပီေပါ့။ အႀကီးတုန္းကဆိုရင္ သူ႔ဘႀကီး ျပန္ဝင္စားတာေပါ့။

အဲ.. စာရင္းထပ္ခြဲျပဦးမွ။ ဒီလိုေလ မလွခ်ံဳရဲ႕အေမနာမည္က ေဒၚၾကာညိဳ။ ေဒၚၾကာညိဳေယာက္်ားက ဦးျမ။ အဲ ဦးျမေသတဲ့အခါမွာ


ျမခ်စ္ကေလးဝမ္းထဲကို သားဦးအျဖစ္နဲ႔ ဝင္စားတာခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေလးကို ‘ေမာင္ျမေလး’လို႔ နာမည္ေပးတယ္ခင္ဗ်ာ။ အခု

PDF ဘီလူး Page 75


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

တတိယေျမာက္သား လူဝင္စားက်ေတာ့ရင္ ‘စိန္ေလး’တဲ့ ခင္ဗ်။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အဲဒါက မလွခ်ံဳေယာက္်ား ကုိထြန္းၾကည္ရဲ႕အေဖ


ဦးဘစိန္ေသၿပီး ခမည္းခမက္ဟာ ဒီဘဝမွာ ေျမးျဖစ္သူ ျမခ်စ္ကေလးဝမ္းထဲဝင္ၿပီး ညီအစ္ကိုအရင္း ျဖစ္ရတယ္ေပါ့။

မနိပ္လားကြယ္႐ို႕။ အဲသည္ေတာ့ ေဒၚၾကာညိဳကလည္း သူ႔ေယာက္်ားေသၿပီး ဝင္စားတဲ့ သူ႔ေျမးကေလး ေမာင္ျမကေလးကို ခ်စ္လိုက္တာ


အေမာ။ အဲ… ဦးဘစိန္ဇနီး မပုတို႔ကလည္း သူ႔ၾကင္ယာေဟာင္း ေျမးကေလး ေမာင္စိန္ေလးကို ထုိနည္းလည္းေကာင္းေပါ့ခင္ဗ်ာ။
ဒီကေလးေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဘြားေတြရဲ႕ ခါးတစ္ခြင္ေပၚမွာ ႀကီးၾကၿပီး ႏုိ႔ျဖတ္တဲ့အခါဆိုရင္ သူတို႔အဘြားေတြနဲ႔ပဲ
အိပ္ၾကေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒီေနရာမွာ ခင္ဗ်ားတို႔က ဒီကေလးေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ လူဝင္စားမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာ သိရသလဲလို႔
ေစာေၾကာခ်င္ၾကေပလိမ့္မယ္။ က်ဳပ္ ေျပာပါမယ္။

ေဒၚၾကာညိဳေယာက္်ား ဦးျမေသတဲ့အခါမွာ မလွခ်ံဳရဲ႕သမီး ျမခ်စ္ကေလးက အိမ္ေထာင္က်စခင္ဗ်။ အဲ… သားဦးကေလးေမြးေတာ့ရင္


ကေလးဟာ ေတာ္ေတာ္ခ်ဴခ်ာသဗ်။ ညည ထထငိုတယ္။ ဒါနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ ေတာရြာဓေလ့အတုိင္း နတ္ဝင္သည္ဆီမွာ ဆန္ခြက္သြားၾကည့္ေတာ့ရင္
“ဒါဟာ လူဝင္စားပဲ ဦးျမဝင္စားတာပဲ၊ ဦးျမဝင္စားတာ၊ ခမည္းလိုလို႔ ငိုတာ၊ ဘြားေအႀကီးက ေျမးကို ခမည္းေပးလိုက္”လို႔
အတပ္ေဟာလုိက္ဆိုသကိုဗ်။

ဒီေတာ့မွ ေဒၚၾကာညိဳက ဦးျမရဲ႕ က်န္ခဲ့တဲ့လက္စြပ္ကို ဒီေျမးကေလး လည္ပင္းဆြဲေပးလိုက္သဗ်။

ဒါနဲ႔ ဒီကေလး ညည အငိုရပ္သြားေရာလားလို႔ ခင္ဗ်ားက ေစာေၾကာခ်င္ေသးတယ္မဟုတ္လား။ မွန္တယ္၊ လက္စြပ္ လည္ပင္းဆြဲေပးၿပီး


၄-၅ ရက္ေလာက္ပဲ ငိုေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဒီနတ္ဝင္သည္ကပဲ ဒီကေလးအတြက္ ဘယ္ဘက္အရပ္က ဆရာကို ေခၚကုပါလို႔
နတ္ကေျပာတဲ့အေနနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ေဟာလုိက္ေသးသကိုးဗ်။ တကတည္း နတ္ဝင္သည္ေဟာတဲ့အရပ္မွာကလည္း သူငယ္နာဆရာ
ဦးထိပ္ပိတ္က အသင့္ရွိေနၿပီးသား။

ဒီေတာ့ သူတုိ႔အားလံုးကပဲ ယံုၾကည္သြားၾကတယ္။ ဦးျမ မေသခင္တုန္းက သူ႔ေျမးကေလးကို အလြန္ခ်စ္တာလည္း ျပန္ၿပီး


စျမံဳ႕ျပန္ၾကတယ္။ ဒီေျမးမကေလးကို ဦးျမက ခ်စ္လြန္းလို႔ပဲ ျမခ်စ္ကေလးလို႔ နာမည္ေပးတာပဲတဲ့။ ကဲ သည္ေတာ့ သူ႔ေျမးသူခ်စ္လို႔ သူ႔ေျမးဝမ္းထဲ
ဝင္စားတာကို ဘယ္သံသယျဖစ္စရာ လိုေတာ့မတံုး။

အခု ဦးဘစိန္ေသၿပီး ဝင္စားတာလည္း ဒီနည္းဒီပံုပါပဲခင္ဗ်ာ။ ဦးဘစိန္ မေသခင္တုန္းကလည္း ဒီေျမးမကေလးကို သိပ္ခ်စ္ခဲ့တာပါပဲ။


ေဟာ… ဦးဘစိန္ေသၿပီး တစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွ ျမခ်စ္ကေလးကို ဒီတတိယေျမာက္သား စိန္ကေလးကို ေမြးတာပဲ။

ကဲ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္စမ္း၊ ျမခ်စ္ကေလးရဲ႕ ပထမဦးဆံုးသားက မေအဘက္က ဘႀကီး၊ တတိယသားက ဖေအဘက္က။ ဝင္စားပံု


ဝင္စားနည္းကလည္း မွ်မွ်တတလည္း ရွိပါေပသဗ်ာ။ သူ႔ဒုတိယသမီးကေလးပဲ လူဝင္စားမဟုတ္တာ၊ ဒီကေလးမေလးေမြးတုန္းက သူမေမြးမီ
တစ္ႏွစ္ပတ္လည္ေလာက္မွာ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးထဲက ထင္ထင္ရွားရွား ေသသြားတဲ့လူကလည္း မရွိဘဲကိုးဗ်။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ဒီကေလးမေလးလည္း
လူဝင္စားပဲ ျဖစ္ရဦးမွာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သူတို႔အမ်ိဳးက စပါယ္ရွယ္ လူဝင္စားတာတဲ့ဗ်။ မလွခ်ံဳလည္းပဲ ေဒၚၾကာညိဳရဲ႕ညီမ မၾကာပိုဟာ
အပ်ိဳဘဝနဲ႔ေသၿပီး ဝင္စားတာဆိုသကိုး။ မလွခ်ံဳ အပ်ိဳျဖစ္ေတာ့ရင္ မၾကာပို ေသခါနီးတုန္းကနဲ႔ တယ္တူသတဲ့ဗ်ာ။ ေဒၚၾကာညိဳ ေျပာျပေလ့ရွိတယ္။
ငါးဟင္းႀကိဳက္ပံုခ်င္း ထမီနဲ႔ႏွပ္သုပ္ပံုခ်င္းေတာင္ တူသတဲ့ဗ်ာ၊ အံ့ေရာ။

ကဲ… ဒီေနရာမွာ ခင္ဗ်ားက သူတို႔ လူဝင္စားၾကတာလည္း သူတို႔ေဆြမ်ိဳးထဲကခ်ည္း လွည့္ဝင္ေနၾကေရာ့လား၊ တျခားကမ်ား


ေဖာက္မဝင္ၾကေတာ့ဘူးလားလို႔ ေစာေၾကာခ်င္စိတ္ ေပၚေကာင္းေပၚလိမ့္မယ္။ က်ဳပ္သိသမွ် ေျပာရရင္ျဖင့္ ႏွစ္ဦးေဖာက္ဝင္တာကို ေတြ႔ရတယ္ဗ်။
တစ္ဦးက ဥစၥာေစာင့္ဘဝက လာတာတဲ့ဗ်။ တစ္ဦးကေတာ့ရင္ အံ့ဩစရာေကာင္းတယ္။ မလွခ်ံဳရဲ႕ဦးေလးအရင္းေခါက္ေခါက္ကို
သတ္ပစ္လိုက္တဲ့လူက မလွခ်ံဳရဲ႕ဝမ္းထဲကို ဝင္စားတာ အခုဆိုရင္ အဲဒီကေလးဟာ အပ်ိဳေတာင္ျဖစ္ေနၿပီ။

လူသတ္တဲ့ လူဆုိးလူမိုက္ဘဝကေနၿပီး တမလြန္မွာ မိန္းကေလးလာျဖစ္ေတာ့ တယ္ၿပီး သေဘာသကာယလည္း ေကာင္းသဗ်။


အလုပ္အကုိင္လည္း အင္မတန္ေတာ္တယ္။ ဣေႁႏၵလည္းရွိ၊ လူႀကီးေတြကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသတတ္သဗ်။ ဘာေၾကာင့္
ဒီလိုျဖစ္လာသလဲဆိုတာ ေအာင္မယ္ သူတို႔မွာ ဟိုဘဝ သည္ဘဝ ဆက္ၿပီး အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြ ေျပာစရာေတြကလည္း အျပည့္ပဲရွိသဗ်။

ကဲ… သူ႔ခဏထားၿပီး ဥစၥာေစာင့္မေလး ဝင္စားတဲ့အေၾကာင္း ပထမ ေျပာပါဦးမယ္။ ေဒၚၾကာညိဳ႕အစ္မရဲ႕သမီး မလွတံုက ေမြးတာခင္ဗ်ာ့။


ဒီသူငယ္မကေလးဟာ ေျခလက္အဂၤါလည္း မသန္ဘူး။ စကားလည္း မေျပာတတ္ဘူး။ အဆြံ႔အအ ကေလးပဲ။ ဒါနဲ႔ သူတို႔ေမးေနက် နတ္ဝင္သည္
ေဒၚ႐ုပ္ဆုိးက ေဟာတယ္။ ဥစၥာေစာင့္ ဝင္စားတာတဲ့ခင္ဗ်ာ့။ ေျခလက္အဂၤါမသန္တာကေတာ့ လူ႔ဘဝမွာေပ်ာ္ၿပီး အၾကာႀကီး မေနေအာင္တဲ့။
စကားမေျပာႏုိင္တာကေတာ့ သူ ေစာင့္ခဲ့ရတဲ့သုိက္ဟာ ဘယ္မွာရွိတယ္၊ ဘယ္လုိ ရတနာေတြ ဘယ္လိုထားတယ္၊ ဘာေကာင္ေတြက
ေစာင့္တယ္ဆုိတာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာမွာစိုးလို႔တဲ့ ခင္ဗ်ာ့။

“ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရင္ေသြး ကိုယ့္သားခ်င္းအေနနဲ႔ လူလာျဖစ္ေနတုန္းမွာ ညည္းတို႔ေကာင္းေကာင္း ျပဳစုၾကပါ။ တစ္ေန႔မွာ သူဟာ


ေျခလက္အဂၤါ သန္စြမ္းမလာဘူး၊ စကားမေျပာႏုိင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အတတ္မေဟာႏုိင္ပါဘူး။ ႏို႔ၿပီး သူတို႔လူသုိက္ အႀကီးအကဲကလည္း
သူတို႔ထဲက ဥစၥာေစာင့္ လူ႔ဘဝေရာက္လာတုန္း ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳဖို႔ ပစၥည္းဥစၥာကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ပို႔မေပးဘူးရယ္လို႔လည္း မေျပာႏုိင္ဘူး
သိရဲ႕လား”

PDF ဘီလူး Page 76


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

အဲဒီလို ေဒၚ႐ုပ္ဆုိးက ေဟာလုိက္ေသးေတာ့ ေအာင္မယ္ သူတို႔ ေဆြမ်ိဳးတစ္သိုက္ဟာ ဒီဒုကတ


ၡိ မကေလးအေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားၾက၊
ၿပီးေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပဲ ျပဳစုေကၽြးေမြးၾကတယ္။ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာလည္း ရွိၾကတယ္။ ဒုကၡိတမကေလးရယ္လုိ႔ပဲ
ကေလးခ်င္းကေတာင္ ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း မျပဳၾကဘူးခင္ဗ်ာ။

ဒါေပမဲ့ ဒီသူငယ္မေလးဟာ တယ္ၿပီး သက္ဆိုးမရွည္ရွာဘူး၊ ၈ ႏွစ္ ၉ ႏွစ္သမီး အရြယ္ေလာက္မွာပဲ အနိစၥေရာက္ရွာတယ္။

ေဒၚ႐ုပ္ဆုိး ေဟာတဲ့အတုိင္းပဲ ဥစၥာေစာင့္က ေခတၱလူလာျဖစ္သြားတယ္ဆိုေတာ့ ဒီကေလးမေလး ေသဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘယ္လိုမ်ား


အိပ္မက္ေပးဦးမလဲလို႔ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးတစ္သုိက္က ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသးသဗ်။ အဲဒါ ႏွစ္ကလည္း ၾကာၿပီမို႔ က်ဳပ္လည္း ေကာင္းေကာင္း
မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ သူ႔အေမ မလွဘံုမွာ ဘယ္လိုအိပ္မက္ေပးသလိုလို ရြာ့အေနာက္ဘက္က ေတာတန္းထဲ ဟင္းရြက္သြားရွာရင္း
လက္ေကာက္တစ္ကြင္းပဲ ေကာက္ရသလိုလို ခင္ဗ်ာ့၊ ေျပာသံၾကားခဲ့ရေသးတယ္။

က်ဳပ္တို႔ ေတာရြာဓေလ့မွာ နတ္တို႔ နတ္ဝင္သည္တို႔ကို ယံုၾကည္သကိုးခင္ဗ်ာ။ ဝါဝင္ဝါထြက္မွာ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ ကန္ေတာ့ဖို႔၊


အေရးတစ္စံုတစ္ခုရွိရင္ ဆန္ခြက္ၾကည့္ဖို႔၊ အေၾကာင္းထူးရင္ ဆုိင္းနဲ႔ဗံုနဲ႔ ပြဲႀကီးလမ္းႀကီးေပးဖို႔၊ နတ္ကေတာ္ နတ္ဝင္သည္ဆိုတာကေတာ့
ရြာတုိင္းလုိလုိမွာပဲ ရြာအႀကီးနဲ႔ အငယ္လိုက္ၿပီး အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ ရွိၾကတာပဲ။ ရြာႀကီးတယ္ဆိုရင္ သူ႔အပိုင္းနဲ႔သူ၊ ကုိယ့္ရပ္ကြက္နဲ႔ကိုယ္၊ ကဲ
က်ဳပ္တုိ႔ရြာမွာဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ေတာင္ပုိင္းက ေဒၚ႐ုပ္ဆုိး၊ အဲ… ဟိုေျမာက္ပုိင္းကေတာ့ ေဒၚအိမ္မင္း။

သည္နတ္ကေတာ္ေတြဟာ သူ႔ရပ္ကြက္နဲ႔သူ ေဟာရရင္ ေဆြေရးမ်ိဳးေရး၊ အိမ္တြင္းေရး ကိစၥေတြမွာေတာင္ မွန္တတ္ၾကသဗ်။


သူတုိ႔နတ္ဝင္သည္အခ်င္းခ်င္းကလည္း သစၥာေစာင့္သိၾကတယ္။ ဘယ္လိုလဲဆိုရင္ ဥပမာ က်ဳပ္တို႔ရြာေတာင္ပုိင္းက မမယ္ခက ကိုယ့္ရပ္ကြက္က
ေဒၚ႐ုပ္ဆုိးေက်ာ္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းက ေဒၚအိမ္မင္းဆီသြားၿပီး နတ္ေမးမယ္ဆိုရင္ မေဟာဘူး ခင္ဗ်ာ့။ ေဒၚ႐ုပ္ဆုိးဆီ ေမးပါလို႔ ျပန္လႊတ္တယ္။

တကယ္လို႔ မမယ္ခက “ဟာ… က်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚ႐ုပ္ဆုိးနဲ႔ ရန္ျဖစ္ထားလို႔ပါ၊ သူ႔ဆီေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ကေလး ညည ထငိုေနတာလည္း ၄-၅
ရက္ေတာင္ ရွိေနၿပီ ဒုကၡပါပဲ” ညည္းညဴရင္ျဖင့္ ေဒၚအိမ္မင္းက “ကဲ ဒါျဖင့္ေလ ငါ မ႐ုပ္ဆုိးဆီ ခြင့္ပန္ဦးမယ္” ေျပာၿပီး သူတို႔ခ်င္း
ေတြ႔ဆံုႏွီးေႏွာၿပီးေတာ့မွ မမယ္ခ ကေလးအတြက္ ဆန္ခြက္ၾကည့္ေပးတတ္သဗ်။ သည္ေတာ့လည္း ေဒၚ႐ုပ္ဆုိးေဟာသလိုပဲ မွန္တာပဲခင္ဗ်ာ့။

အဲသည္လုိ မွန္ၾကလို႔ပဲ သူတုိ႔ေဟာလုိက္ရင္ျဖင့္ နတ္ကိုယံုသူမွန္သမွ် လြယ္လြယ္ကူကူပဲ သူတို႔အေဟာကို ယံုၾကသဗ်။

အဲ… မလွခ်ံဳရဲ႕ဦးေလးအရင္းေခါက္ေခါက္ ကိုၾကာရြက္ကိုသတ္တဲ့ လူမိုက္ဖုိးေဆာ့ဟာ ကိုၾကာရြက္သတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ


သူ႔လိုပဲ လူမိုက္အခ်င္းခ်င္းက ျပန္သတ္လို႔ ေသျခင္းဆုိးနဲ႔ေသၿပီးမွ မလွခ်ံဳရဲ႕ဝမ္းထဲ သမီးကေလးအျဖစ္နဲ႔ ဝင္စားတယ္လို႔ ေဒၚ႐ုပ္ဆုိးက
ေဟာလိုက္တာကိုျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ပဲ မယံုၾကည္စရာ ျဖစ္ကုန္ၾကသဗ်။

အဲသည္ ကေလးမေလးဟာဆိုရင္ ေမြးလာကတည္းက ေျခလက္အဂၤါမေကာင္းရွာဘူး။ ေျခက်င္းဝတ္၊ လက္ေကာက္ဝတ္ေတြမွာ


ႀကိဳးနဲ႔ရစ္ထားသလို က်င္ၿပီးေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္း အဖ်ားဆစ္ကေလးေတြမွာ ရစ္ၿပီး ျပတ္လုတည္းကာေတြလည္း ျဖစ္ေနသဗ်။

အဲသဟာေၾကာင့္ပဲ ဒါေၾကာင့္ ဖိုးေဆာ့ ဝင္စားတာလို႔ဆိုျခင္းျဖစ္သဗ်။ ဘယ္လိုတုန္းဆိုရင္ျဖင့္ အင္း… သူတို႔ရာဇဝင္နဲ႔ ရွင္းမွဗ်ိဳ႕။


တစ္ခ်ိန္က က်ဳပ္တို႔အရပ္မွာ ရဲေဘာ္ျဖဴအုပ္စိုးစဥ္ ဥပေဒမဲ့ မင္းမဲ့ကာလဆိုပါေတာ့ခင္ဗ်ာ။

သည္အခါမွာ ဘယ္ရန္ၿငိဳးရယ္ေၾကာင့္ မသိ၊ ဖုိးေဆာ့ဟာ ကိုၾကာရြက္ကို သတ္ပစ္လိုက္သဗ်။ အဲသည္က တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့


အျခားလူမိုက္တစ္အုပ္က ဖုိးေဆာ့ကို သတ္ပစ္ျပန္ေရာခင္ဗ်ာ့။ ဖုိးေဆာ့ဟာ ကိုၾကာရြက္ကို သတ္စဥ္က တစ္ေယာက္ခ်င္းပဲ လက္ဦးေအာင္
ရင္အံုကို ဓားေျမႇာင္နဲ႔ ထုိးသတ္လိုက္သဗ်။

အဲ… ဖိုးေဆာ့ကို သတ္ေတာ့ရင္ ဟိုက လူမ်ားတယ္၊ တိရစၧာန္လို အတင္းဖမ္းေခၚသြားၿပီး ခ်က္ခ်င္း သတ္မပစ္ေသးဘဲ ႀကိဳးနဲ႔ခ်ည္၊
ထုတ္မွာ ေဇာက္ထုိးဆြဲ ႐ုိက္ႏွက္ၿပီး ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေတာ့မွ ႀကိဳးေျဖေပး၊ ထြက္ေျပးခုိင္း၊ အဲသည္ေတာ့မွ ေနာက္ကေန ေသနတ္နဲ႔
ပစ္သတ္လိုက္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဖုိးေဆာ့ေသလို႔ လူျဖစ္တဲ့အခါ အဲသည္ကေလးမကေလးမွာ ေျခဆစ္ လက္ဆစ္ကေလးေတြ က်င္ေနတာဟာ ဟိုဘဝက


ဖိုးေဆာ့ကို ႀကိဳးနဲ႔တုပ္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာေတြတဲ့ ခင္ဗ်ာ့။

ကဲ… သဟာ ထားဦးေတာ့။ သူမ်ားသတ္ခဲ့တဲ့ ဖုိးေဆာ့လို လူဆုိးလူမိုက္က လူသတ္ခံရလို႔ပဲ ဥပေစၧဒကံနဲ႔ ေသျခင္းဆုိးေသၿပီး ခ်က္ခ်င္းပဲ
လူျပန္ျဖစ္ရသလား ဆိုတာက်ေတာ့ လာျပန္သဗ်။ က်ဳပ္တို႔ ၾကားဖူးနားဝရွိတဲ့ တရားေတာ္မွာက သတၱဝါတို႔ကံၾကမၼာဟာ အလြန္ဆန္းက်ယ္တယ္။
အကုသိုလ္ရယ္၊ ကုသိုလ္ရယ္ ႏွစ္ခုရွိတဲ့အနက္က အဲသည္ကာလမွာ တစ္မ်ိဳးစီ ခံစားရတယ္။ အကုသိုလ္ကံ ဖိစီးေနတဲ့အခါမွာ မည္မွ်ပင္
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနဦးေတာ့၊ အတိတ္က အကုသိုလ္မကုန္ေသးသမွ် သည္ဒဏ္ခံေနရဦးမွာပဲ၊ အဲ… ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးခိုက္
ၾကံဳေနျပန္ရင္လည္း ဘယ္လိုပဲ မေကာင္းမႈျပဳေနဦးေတာ့ ကုသုိလ္ကံႂကြင္းက တင္းခံေနဦးမွာပဲတဲ့ဗ်။

ဖိုးေဆာ့ လူျပန္ျဖစ္တာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲတဲ့။ ကိုၾကာရြက္ကိုသတ္တဲ့ အကုသိုလ္ကံမေပၚေသးဘူး။ သည့္အရင္ကျပဳခဲ့တဲ့


ကုသုိလ္ကံႂကြင္းကရွိေနလို႔ လူျပန္ျဖစ္လာရတာတဲ့ဗ်။

PDF ဘီလူး Page 77


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ကဲ ဒါျဖင့္လည္း လူျပန္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ရင္ တျခားသူဝမ္းထဲ ဝင္ပါေတာ့လား၊ ဘယ့္ႏွယ္ ကုိယ္သတ္ခဲ့တဲ့ ကိုၾကာရြက္ရဲ႕တူမ


မလွခ်ံဳရဲ႕ဝမ္းထဲမွာ ဝင္ရသလားဆိုတာက်ျပန္ေတာ့လည္း၊ ေအာင္မယ္… သူတို႔တီးတုိးေျပာၾကတာရွိေသးဗ်ိဳ႕။ ဟဲ… ဟဲ ႏို႔ၿပီး ဖုိးေဆာ့ဟာ
ကိုၾကာရြက္ကိုသတ္ၿပီးမွ သူ႔အမွား သူသိၿပီး ေနာင္တရတာလည္းျဖစ္ၿပီး ဒီအမ်ိဳးထဲဝင္ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္စိတ္ေပၚတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔
ဆုိၾကျပန္ေသးဗ်။

“ဒါေၾကာင့္ ၾကည့္ပါလား”တဲ့။

“ဒီေကာင္မေလးဟာ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းသလဲ၊ အလုပ္နဲ႔ ျပတ္တယ္မရွိဘူး၊ သူတို႔အိမ္က ရက္ကန္းခတ္သံဟာ


မျပတ္ၾကားေနရတာပဲ။ ႏို႔ၿပီး ဒီကေလးမေလးဟာ ေထြလီကာလီလည္း မပူဆာတတ္ဘူး၊ အျပင္ထြက္လည္ျခင္း ျပဳျခင္းလည္း မရွိဘူး။
ဣေႁႏၵသိကၡာရွိတယ္ဆိုတာလည္း ဟုတ္ပါတယ္၊ သူ႔ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားကေလးေတြ လူျမင္မွာေတာင္ စိုးရိမ္ရွာပါတယ္”

“ဪ… ဖိုးေဆာ့ ဖုိးေဆာ့၊ မင္း ဟုိဘဝတုန္းက မိုက္မဲရမ္းကားခဲ့သမွ် ဒီဘဝမွာေတာ့ တယ္ၿပီး လိမၼာလုိက္ပါလားကြယ္လို႔”


ေျပာတဲ့လူေတြကလည္း ရွိေသးသဗ်။

အခု က်ဳပ္ေျပာတဲ့ လူဝင္စားေတြအေၾကာင္းကို ခင္ဗ်ားကေတာ့ ယံုခ်င္မွ ယံုမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ က်ဳပ္တို႔ရြာက ေဒၚၾကာညိဳတို႔ လူသုိက္ကေတာ့


အဟုတ္ပဲ ယံုၾကည္ၾကသဗ်။ သူတို႔ယံုၾကည္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးလည္း ခံစားရပါတယ္။ ၾကည့္ေလ ေဒၚၾကာညိဳရဲ႕ေယာက္်ား၊ ဦးျမဟုတ္လား။ ႏုိ႔ၿပီး
မလွခ်ံဳေယာကၡမ ဦးဘစိန္တို႔ဟာ စိန္ကေလး၊ ျမကေလးအမည္နဲ႔ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးသိုက္ထဲမွာ လူျပန္ျဖစ္ေနၾကေတာ့ သြားေလသူမိဘအတြက္
ဘာမွ်ပူစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ႏွစ္လည္သပိတ္ေတြေတာင္ ထပ္ၿပီးသြတ္ေနစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ႏို႔ၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ တခ်ိဳဳ႕ၿမိဳ႕ႀကီးသားေတြလိုပဲ
ကြယ္လြန္သြားသူကို ဘယ္ႏွလေျမာက္၊ ဘယ္ႏွႏွစ္ေျမာက္ လြမ္းဆြတ္သတိရေၾကာင္း၊ သက္သက္ပုိက္ဆံကုန္ခံၿပီး သတင္းစာေတြထဲ
ထည့္ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။

ကဲ… ဖိုးေဆာ့ေသၿပီး မလွခ်ံဳဝမ္းထဲ ဝင္စားတဲ့အေၾကာင္းလည္း ထပ္ေျပာရဦးမယ္။ အစဦးဟာျဖင့္ ဖုိးေဆာ့က ေဒၚၾကာညိဳရဲ႕ေမာင္၊


မလွခ်ံဳရဲ႕ ဦးေလးအရင္းေခါက္ေခါက္ကို သတ္ခဲ့တာျဖစ္ေလေတာ့ ေခတ္ပ်က္ထဲမွာ ႐ံုးတင္လည္း အမႈမလုပ္ရေတာ့ ေဒၚၾကာညိဳတို႔
ေဆြမ်ိဳးတစ္သုိက္နဲ႔ ဖုိးေဆာ့တို႔ေဆြမ်ိဳးတစ္သုိက္ဟာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနလိုက္ၾကတာ ေဒၚၾကာညိဳတို႔အထဲကပဲ
ဖုိးေဆာ့တို႔ဘက္ကို ျပန္ၿပီး ကလဲ့စားေခ်ဦးေတာ့မလိုလို၊ ဟိုဘက္ေဆြမ်ိဳးနဲ႔ ဒီဘက္ေဆြမ်ိဳးလည္း ေခၚျခင္းေျပာျခင္း မရွိၾက။

အဲ… ဖိုးေဆာ့လည္း မလွခ်ံဳဝမ္းထဲ ဝင္စားတယ္လည္းဆိုေရာ ခင္ဗ်ာ အဲဒီ ပဋိပကၡမႈဟာ တစ္ခါတည္း ေက်ေအးသြားေတာ့တာပဲ။


ဖိုးေဆာ့မိန္းမ မယ္ႀကိဳင္ဟာဆိုရင္ ဖုိးေဆာ့က်န္ခဲ့တဲ့ ပစၥည္းကေလးေတြကို လာၿပီး ခမည္းေပး ရတာနဲ႔ သူ႔လင္ဝင္စားကေလး ေခ်ာ့ျမဴရတာနဲ႔
ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကီးတဲ့အခါမွာ သူ႔အိမ္ေခၚသြားၿပီး ေကၽြးရေမြးရနဲ႔ တစ္ခါတည္း ေဆြမ်ိဳးႏွစ္ဖက္ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေပါက္သြားတာပါပဲ ခင္ဗ်ာ။

ကဲ မနိပ္ဘူးလားဗ်ာ၊ သူတုိ႔ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သူတို႔။

(၁၉၆၆၊ ဇြန္လ ေငြတာရီ မဂၢဇင္း)

လူ႔မေနာ

၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အထိ ကၽြန္ေတာ္ေနခဲ့ေသာ ရြာကေလးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရြာကေလးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၇ မုိင္ကြာ
ျပည္လမ္းမႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္ ေခ်ာင္က်က်(ယခုေခတ္ ‘ပ်ံက်’ မ်ားေနၾကေသာ ကြက္သစ္မ်ိဳးမဟုတ္) ေရွးေခတ္က ရြာေဟာင္းျဖစ္၍
ပကတိေတာရြာအတုိင္းပင္ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ ရင္းႏွီးခင္မင္ၾကသည္။ တစ္အိမ္က သတင္းစကားကို တစ္အိမ္က ခ်က္ခ်င္းနားေပါက္တတ္သည္။
တစ္ရြာလံုးတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြရိပ္မ်ိဳးရိပ္ မကင္းၾကသည္က မ်ားသည္။

တစ္ရံေရာအခါဝယ္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕မွ ဧည့္သည္မ်ား ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ေရာက္လာရာ သူတို႔ဆီတြင္ အလြန္တရာေပါေသာ ဒန္႔သလြန္သီး


၁၀၀ စည္း တစ္စည္းပါလာသည္။ ဤအခ်ိန္ဝယ္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕မွာ ဤတစ္ရာစည္းသည္ ႏွစ္က်ပ္မွ်ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ
တစ္ေတာင့္ ဆယ္ျပား၊ တစ္မတ္ သံုးေတာင့္မွ်သာ ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ဒန္႔သလြန္သီးေတြကို ကၽြန္ေတာ့္အိမ္တြင္
ဘာလုပ္ရပါမည္နည္း။ စိတ္ကူးရသည္ႏွင့္ တစ္ခါ ႏွစ္ခါခ်က္မွ် ၁၅ ေတာင့္သာဖယ္ထားၿပီး က်န္ ၈၅ ေတာင့္ကုိ လက္ဆြဲျခင္းထဲထည့္ကာ
ေစ်းသို႔သြားရန္ ရြာ႐ုိးသို႔ထြက္ခဲ့သည္။

ပထမဆံုး အိမ္ေရွ႕မ်က္ေစာင္းထုိးအိမ္မွ သန္းသန္းက “ကိုေဆြ… လက္ဆြဲျခင္းထဲက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္သြားမလို႔လဲ”

“ဒန္႔သလြန္သီးေတြဗ်ာ… ဧည့္သည္ေတြယူလာတာ အိမ္မွာမ်ားေနတာနဲ႔ ေစ်းသြားေရာင္းမလို႔”

“ဒါျဖင့္ လာစမ္းပါဦး”

သူ႔အိမ္ေရွ႕ ကျပင္ေပၚ လက္ဆြဲျခင္းခ်လိုက္ေတာ့ သူက…

“ဘယ္လို ေရာင္းသလဲ”

PDF ဘီလူး Page 78


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ေစ်းမွာ ေပါက္ေစ်းေပါ့ဗ်ာ၊ တစ္ေတာင့္ ၁၀ ျပား၊ တစ္မတ္ သံုးေတာင့္ယူေပါ့”

“ေလးေတာင့္ ထားပါလားရွင့္၊ ကိုယ့္ရြာသားခ်င္းပဲ”

“ယူဗ်ာ”

သူ႔အိမ္မွာထြက္ခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လွမ္းၾကည့္ေနေသာ ေနာက္တစ္အိမ္မွာ ေဒၚၾကည္စုက..

“စာေရးဆရာႀကီး လက္ဆြဲျခင္းထဲက ဘာေတြလဲဗ်၊ လာစမ္းပါဦး…”

“ဧည့္သည္ေတြယူလာတဲ့ ဒန္႔သလြန္သီးေတြဗ်ာ… ေစ်းသြားေရာင္းမလိ”ု႔

သူ႔အိမ္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့…

“ဘယ္လိုေရာင္းသလဲဗ်”

“တစ္မတ္ သံုးေတာင့္ဆိုေတာ့ ေဟာ့ဟို… သန္းသန္းက ေလးေတာင့္ဆစ္တာနဲ႔ ေလးေတာင့္ပဲ ေပးခဲ့တယ္”

“ဟာ…. ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ငါးေတာင့္ေပးဗ်ာ”

“ယူဗ်ာ”

သူ႔အိမ္မွ ျပန္ထြက္ခဲ့၏။ ေနာက္တစ္အိမ္က လွမ္းေခၚျပန္၏။

“ဘာေတြတုန္း ဦးေသာ္တာေရ႕”

“ဒန္႔သလြန္သီးေတြဗ်၊ မေအးသာရဲ႕”

“ေရာင္းဖို႔လား”

“အစစ္ေပါ့ဗ်ာ”

“လာစမ္းပါဦး၊ ဘယ္လိုေရာင္းသလဲ”

“ေဟာ့ဟို… ေဒၚၾကည္စုက ငါးေတာင့္ဆစ္လို႔ ငါးေတာင့္ပဲ ေပးခဲ့တယ္ဗ်”

“ဟာ… က်ဳပ္ေတာ့ ေျခာက္ေတာင့္ေပးေတာ္”

“ယူဗ်ာ”

တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ လွမ္းျမင္ေနရသည္ျဖစ္၍ ေနာက္တစ္အိမ္ ေဒၚစိန္ဥက လွမ္းေခၚျပန္၏။

“ဆရာႀကီး ဘယ္ကမ်ား ဒန္႔သလြန္သီးေတြ ရခဲ့တံုး”

“နတ္တလင္းက ဧည့္သည္ေတြ ယူလာတာဗ်”

“ဒါနဲ႔မ်ား ေလွ်ာက္ေရာင္းေနရေသးလား၊ အလကားေပးေရာေပါ့ ဟဲ… ဟဲ…”

“ယူေလဗ်ာ… ဘယ္ႏွေတာင့္ ယူမတံုး”

“အလကား ေျပာတာပါရွင္၊ သူမ်ားလိုပဲ ဝယ္ရမေပါ့၊ ဘယ္လိုေရာင္းတံုး”

“မေအးသာက တစ္မတ္ ေျခာက္ေတာင့္ဆစ္လို႔ ေျခာက္ေတာင့္ပဲ ေပးခဲ့တယ္”

“က်ဳပ္ေတာ့ ခုႏွစ္ေတာင့္ ေပးေတာ္…”

“ယူဗ်ာ”

ေဒၚစိန္ဥအိမမ
္ ွအထြက္ ေနာက္တစ္အိမ္ မေလးႏြယ္က ေခၚ၍…

“ေအာင္မယ္ေလး စာေရးဆရာႀကီးက ဒန္႔သလြန္သီးေတြ ေလွ်ာက္ေရာင္းေနတယ္၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစား ျဖစ္ေနေရာေပါ့”

“ေရာင္းသူနဲ႔ဝယ္သူႏွစ္ဦး သေဘာတူေရာင္းၾက ဝယ္ၾကတာပဲဗ်ာ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္တယ္ အျမတ္ႀကီးစားတယ္ထင္ရင္ မဝယ္ခ်င္ေနေပါ့”

“ေအာင္မယ္ေလး… ဝယ္ပါ့မယ္ရွင္၊ ဘယ္လိုေရာင္းလဲ”

“တစ္မတ္ ေျခာက္ေတာင့္ဆိုတာကို ေဟာဟို ေလာဘႀကီးတဲ့ ေဒၚစိန္ဥႀကီးက ခုႏွစ္ေတာင့္ဆစ္လို႔ ခုႏွစ္ေတာင့္ ေပးခဲ့တယ္ဗ်”

“ဟီး… ဟီး… ကၽြန္မေတာ့ ရွစ္ေတာင့္ေပးေတာ္”

“ယူဗ်ာ”

PDF ဘီလူး Page 79


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ယင္းသုိ႔လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္အိမ္ တစ္ေတာင့္တုိးႏွင့္ ဆစ္တုိင္းေပးခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုး ခင္ၿငိမ္းၾကည္ အိမ္တြင္ ၁၃ ေတာင့္ႏွင့္


ကိစၥျပတ္၍ လက္ဆြဲျခင္း ေခါင္းစြပ္ကာ အိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၁၀ အိမ္ေရာင္းခဲ့ရာ ၁၀ မတ္ရခဲ့၍ ၎မတ္ေစ့ေလးေတြ
ထပ္ၿပီး စားပြဲေပၚ တင္ထားလိုက္ပါသည္။

မၾကာမီ ပထမဦးဆံုး ေစ်းဦးေပါက္ သန္းသန္းေရာက္လာကာ စတင္ ရန္ေတြ႔ေတာ့သည္။

“ကိုေဆြ… ကၽြန္မေတာ့ တစ္မတ္ ေလးေတာင့္ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚၾကည္စုအိမ္က်ေတာ့ ငါးေတာင့္ေပးသြားဆို”

ဒုတိယ ေဒၚၾကည္စု ေရာက္လာျပန္ကာ…

“ဆရာႀကီး… ကၽြန္ေတာ့္ေတာ့ ငါးေတာင့္ထဲေပးၿပီး မေအးသာအိမ္ေတာ့ ခုႏွစ္ေတာင့္ေပးသြားတယ္ဆို”

တတိယ မေအးသာ…

“ဒီမွာရွင…
့္ ကၽြန္မေတာ့ ေျခာက္ေတာင့္ထဲေပးၿပီး မေအးသာအိမ္ေတာ့ ခုႏွစ္ေတာင့္ေပးသြားတယ္ဆို”

စတုတၳ ေဒၚစိန္ဥ…

“ဒီမွာ… က်ဳပ္ေတာ့ ခုႏွစ္ေတာင့္ေပးၿပီး မေလးႏြယ္ေတာ့ ရွစ္ေတာင့္ ေပးသြားတယ္၊ စာေရးဆရာလုပ္ေနၿပီး တရားသလား”

“ေဟာဗ်ာ”

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤသို႔ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ လာရန္ေတြ႔ၾကသည္ကို ေနာက္ဆံုး အမ်ားႀကီးရသြားေသာ ခင္ၿငိမ္းၾကည္မွတစ္ပါး


ဒုတိယ ေနာက္ဆံုး မခင္ေရႊေရာက္လာသည္အထိ ထုိင္နားေထာင္ၿပီးေနာက္…

“ကဲ… ေဒၚေဒၚတို႔၊ မမတို႔၊ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္စီ ရွင္းျပပါရေစ။ ပထမဦးဆံုး မသန္းသန္း၊ ကၽြန္ေတာ္က တစ္မတ္
သံုးေတာင့္ဆိုတာကုိ ခင္ဗ်ားက ေလးေတာင့္ဆစ္လို႔ ေလးေတာင့္ပဲ ေပးခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားေက်နပ္လို႔ ခင္ဗ်ား ယူထားလိုက္တယ္…။

“ဒုတိယ ေဒၚၾကည္စုက ကၽြန္ေတာ္က သန္းသန္းအိမ္မွာ ေလးေတာင့္ဆစ္လို႔ ေလးေတာင့္ပဲ ေပးခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားပဲ


ေလးေတာင့္ယူပါဆိုတာကို ခင္ဗ်ားက ငါးေတာင့္ေပးပါဆုိလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ငါးေတာင့္ပဲ ေပးခဲ့တယ္…။

“တတိယ မေအးသာ၊ ေဒၚၾကည္စုမွာ ငါးေတာင့္ေပးခဲ့တယ္ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ေတာ့ ေျခာက္ေတာင့္ေပးပါဆုိလို႔ ကၽြန္ေတာ္


ေျခာက္ေတာင့္ေပးခဲ့တယ္…။

“ကဲဗ်ာ… တစ္ေယာက္စီေျပာေန ရွည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆစ္တုိင္းပဲ တစ္အိမ္ တစ္ေတာင့္တုိး ကၽြန္ေတာ္ ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါ
ခင္ဗ်ားတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ကို ခုမွဝုိင္းၿပီး မေက်နပ္ၾကဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ရမလဲ”

“ရွင့္ဟာက ဘုရားတကာ ရန္တုိက္ လုပ္တာကိုေတာ့”

“ေအာင္မယ္… ေအာင္မယ္… ဘယ့္ႏွယ္ ဘုရားတကာ ရန္တုိက္တုန္းဗ်။ ခင္ဗ်ားတို႔ဆႏၵအရ ခင္ဗ်ားဆစ္တုိင္း ကၽြန္ေတာ္ေပးခဲ့တာပဲဗ်ာ။


ကဲ… ဒီမွာ ေဒၚစိန္ဥ၊ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ အလကားယူလည္း ေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္ မဟုတ္လား”

သူတို႔ ေခတၱမွ် ေတြေနၾကၿပီးေနာက္ မေအးသာက…

“ဆရာ့ဟာက ဒီလိုလုပ္ဖို႔ မေကာင္းဘူး၊ တကယ္ဆို တစ္မတ္ေျခာက္ေတာင့္ျဖင့္ ေျခာက္ေတာင့္၊ ခုႏွစ္ေတာင့္ျဖင့္ ခုႏွစ္ေတာင့္


အညီအမွ်စီ ေရာင္းဖို႔ေကာင္းတယ္”

“အယ္… ဒီလိုဆုိလည္း လြယ္ပါတယ္ဗ်ာ၊ ကဲ ကဲ အားလံုး ျပန္ယူခဲ့ၾက၊ ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုး သေဘာတူတဲ့ေစ်း ျဖစ္ရေစ့မယ္၊ ျပန္ၿပီး


ေဝမွ်ေပးရမယ္”

ဤတြင္ တစ္မတ္ဖိုး ၁၀ ေတာင့္၊ ၁၂ ေတာင့္ ရသူေတြက မခံႏုိင္။

“ေအာင္မယ္… ေအာင္မယ္… ဒီလိုေတာ့လည္း ဘယ္ျပန္လုပ္ေနႏုိင္ေတာ့မလဲ၊ ကၽြန္မတို႔အိမ္မွာ ခ်က္ဖို႔ တံုးတစ္ေတာင္ ၿပီးခဲ့ၿပီ”

“ကဲ… မဟဝွာတို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကားၾကတဲ့အတုိင္းပါပဲဗ်ာ…၊ ကၽြန္ေတာ္ ဘာတတ္ႏုိင္ေတာ့သနည္း”

အားလံုး ေတြေဝစဥ္းစားေနၾကရင္း အနည္းဆံုးရလိုက္၍ သူအနစ္နာဆံုးထင္ေနေသာ သန္းသန္းက…

“ကိုေဆြရယ္.. ကၽြန္မေတာ့ ေလးေတာင့္ထဲ ရလိုက္တာ၊ ပိုက္ဆံေတာင္ ျပန္ေပးဖို႔ေကာင္းတယ္”

“ဟာ… ဟုတ္ေပ့ ေဒၚသန္းသန္းေရ၊ ေရာ့… ေရာ့ ခင္ဗ်ာ့ပိုက္ဆံျပန္ယူဗ်ာ”ဟု သူ႔ပိုက္ဆံတစ္မတ္ကို ျပန္ေပးလိုက္၏။ ယင္း၌


ေဒၚၾကည္စုက…

“က်ဳပ္လည္း ငါးေတာင့္ထဲဟာ ပိုက္ဆံျပန္ေပးဗ်ာ”

PDF ဘီလူး Page 80


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ေရာ့ဗ်ာ”

ဤတြင္ မေအးသာကလည္း…

“ကၽြန္မလည္း ျပန္ေပးေတာ္”

“ကဲ… ကဲ… ေရာ့… ေရာ့ အားလံုးျပန္ယူၾက၊ ခင္ၿငိမ္းၾကည္ပါ ျပန္ေပးမယ္၊ ဒါမွ ေအးမယ္” ဆိုၿပီး သူတို႔ပုိက္ဆံအားလံုးကို
ျပန္ေပးလိုက္သည္။

သို႔တုိင္ မေအးေသးေခ်။ အလကားရတာခ်င္း အတူတူ သူ႔ေတာ့မ်ားတယ္၊ ငါ့ေတာ့ နည္းတယ္ႏွင့္ ပြစိ ပြစိ လုပ္ေနၾကေသးသျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္က…

“တကတည္းဗ်ာ… ‘လူ႔အလို နတ္မလိုက္ႏုိင္’ ဆိုတဲ့ စကားသာ ၾကားဖူးပါတယ္၊ ခုေတာ့ ‘လူ႔အလို ေသာ္တာေဆြ မလိုက္ႏုိင’္ ဆိုတာ
ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု ေျပာလုိက္ေတာ့ အင္မတန္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ေဒၚစိန္ဥက…

“ေအာင္မယ္… သူကပဲ နတ္ထက္ ႀကီးက်ယ္ေနသလိုလို”

“ေအာင္မယ္…. က်ဳပ္က ဘာလို႔ နတ္ထက္ မႀကီးက်ယ္ရမွာတံုးဗ်၊ ကဲ… ဘယ္နတ္မ်ား ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဒန္႔သလြန္သီးတစ္ေတာင့္


အလကားေပးဖူးသလဲ၊ ေျပာစမ္းပါဦး”

ယင္းမွ သူတို႔သည္ ျပံဳးစိစိႏွင့္ ျပန္သြားၾကကုန္သတည္း။

(၁၉၆၉၊ ဇြန္လ ျဖဴနီညိဳျပာ)

အႏုႏွင့္အၾကမ္း

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ နံနက္ခင္း ႏွင္းေတြေဝေနခ်ိန္ဝယ္ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ေနာက္ေဖး ကုန္းျမင့္ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးထဲရွိ တစ္ခုေသာ


ဆီးပင္ေအာက္၌ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေလာင္းတစ္ခုကို ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေပါက္ျပားတစ္လက္ႏွင့္ တြင္းတူးလ်က္ရွိ၏။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက အေလာင္းကို
အဝတ္ႏွင့္ပတ္၍ ရင္ဝယ္ပုိက္ကာ ငိုယိုလ်က္ရွိ၏။

ကြယ္လြန္သူကား “စီစီမာ” မည္ေသာ ေၾကာင္ မတမ္းမေလး ျဖစ္၏။

“႐ုိး႐ုိးေသတာဆိုရင္ ေမ ဒီေလာက္ ဝမ္းမနည္းပါဘူး ေမာင္ရယ္။ ခုေတာ့ ခုေတာ့ ဘယ္ကေခြးကေလးကဝေတြလည္း မသိဘူး”

မွန္ပါတယ္။ ညက သန္းေခါင္ေက်ာ္ေလာက္တြင္ အိမ္ေအာက္တြင္ ေၾကာင္ကို ေခြးေတြဝိုင္းကုိက္သံ ၾကားရ၍ ကၽြန္ေတာ္


လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးႏွင့္ ဓားတစ္ဖက္ကုိင္ၿပီး ဆင္းေတာ့ ညလည္ေခြးတစ္အုပ္ ထြက္ေျပးၾကသည္။ စီစီမာမွာ မခ်ိမဆံ့ က်န္ခဲ့သည္။ အိမ္ေပၚယူလာခဲ့၍
ဂြမ္းစႏွင့္ ပိုက္ေထြးကာ အိမ္မွာရွိသမွ် ေဆးဝါးႏွင့္ ကုသပါေသာ္လည္း ေခြးအစြယ္ရာေတြက အဆုတ္ႏွင့္ အသည္းထိေအာင္ ေပါက္ေနသျဖင့္
သတၱဝါတို႔၏ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ သခၤါရတရားအရ နံနက္လင္းအားႀကီး ၄ နာရီေလာက္တြင္ သဇီဝသေဘာမွ အဇီဝသေဘာသို႔
ကန္႔နီႏုိင္းစီပုိင္းလန္ ေခ်ာပါေရာလား ခင္ဗ်ာ။

စင္စစ္ ကၽြန္ေတာ္၏ မူလဗီဇ သေဘာတရားအရ ေျပာရပါမူ သည္လိုအိမ္က ေၾကာင္ကုိ ေခြးကိုက္၍ေသျခင္းသည္


ဟင္းေကာင္းေကာင္းႀကီးတစ္အုိး ရတနာပံုဆုိက္ျခင္းပင္။ ကုိက္ေသာေခြးမ်ားအား ေက်းဇူးဥပကာရတင္ရမည္။ အ႐ုိးအရင္းမ်ားကို ေကၽြးရေပမည္။

ကၽြန္ေတာ္၏မူလဇာတိမွာ အင္မတန္ အစားအေသာက္ၾကမ္းေသာ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သည္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရပ္သားမ်ားသည္ ေႁမြကိုလည္း စား၏။ ဖားကိုလည္း စား၏။ ႂကြက္ကိုလည္း စား၏။ ေၾကာင္ကိုကား ကာလသားစခန္းမွာ
ထိပ္တန္းက ထား၏။ ေၾကာင္သားသည္ ႂကြက္သားထက္ေကာင္း၏။ ဝက္သားထက္လည္း ေကာင္း၏။ ေၾကာင္ကိုမီးၿမိႇဳက္၍
ခ်က္လိုက္သည္ရွိေသာ္ ဝက္ကေလးေကာင္လံုးေၾကာ္ကဲ့သို႔ပင္ အေခါက္တစ္ထပ္၊ အဆီတစ္ထပ္၊ အသားတစ္ထပ္ ျဖစ္ဘိလည္း ဝက္သားက အီ၍
ေၾကာင္သားက မအီဘဲ ပို၍ခ်ိဳေလ၏။

ေၾကာင္သားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေကာင္းပါသနည္း။ မစားဘူး မစားဝံ့ မစားခ်င္ေသာ္လည္း စဥ္းစားႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပရပါမူ ေၾကာင္သည္


အိမ္မွာ လူႏွင့္အတူေန၍ လူ၏ထမင္းဟင္းကို စားေနသည္ကိုးဗ်။ ေပါရိသာဒမင္း လူသားဟင္းစြဲသြားသည္ကို သတိခ်ပ္ရာသည္။

အခ်ိဳ႕က အိမ္ေၾကာင္ကို မစားသင့္၊ ေတာေၾကာင္မွ စားေကာင္းသည္ဟု မွတ္ထင္၏။ မွား၏။ ေတာေၾကာင္သည္ ေတာသာေခါင္မွာသာ


ရွိေတာ့မေပါ့။ လူေနရြာေျခ၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာ အိမ္ေၾကာင္ေတြခ်ည္းေပါ့။

ေၾကာင္တို႔မည္သည္မွာ အရြယ္ေရာက္သည္ရွိေသာ ညအခ်ိန္တြင္ အိမ္မွထြက္တတ္ၾက၏။ ဖိုမ ျမဴးထူးရန္လည္းေကာင္း၊


ႂကြက္ဖားခုတ္ရန္လည္းေကာင္း ရြာ့အျပင္ လယ္ကြင္းစပ္မွာ လည္ပတ္ၾကကုန္သည္။ ထိုအခါ၌ ေၾကာင္လိုက္ေခြးတို႔ႏွင့္ လာၾကေသာ
ေၾကာင္လုိက္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔၍ အခ်င္းျဖစ္ပြားၾကကုန္ေလ၏။

PDF ဘီလူး Page 81


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ေၾကာင္လိုက္ေခြးတို႔မည္သည္မွာ ေၾကာင္ရွိရာကို အနံ႔ခံလာတတ္သည္။ ေၾကာင္ကိုေတြ႔သည္ရွိေသာ္ အတင္းလိုက္၏။ ထိုအခါ


ေၾကာင္တို႔ဓမၼတာ နီးရာသစ္ပင္ေပၚသို႔ တက္ေျပး၏။ စင္စစ္ ေၾကာင္ႏွင့္ေခြးခ်ည္းျဖစ္ပါမူ တက္ေျပးစရာ သစ္ပင္ရွိေနပါက ေၾကာင္ကို ေခြးက
ဘယ္ေတာ့မွ် မဖမ္းႏုိင္ေပ။

ေၾကာင္လုိက္ေခြးတို႔က ဒါကိုနားလည္၏။ သူတို႔ ပထမအလုပ္မွာ ေၾကာင္ကို သစ္ပင္ေပၚတင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအလုပ္မွာ ေၾကာင္


သစ္ပင္ေပၚ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစ္သံေပး၍ေခၚ၊ လူေရာက္လာၿပီး သစ္ပင္ေပၚတက္၍ေၾကာင္ကို ႐ုိက္ခ်၊ ေအာက္ေရာက္ေသာအခါ၌
လွိမ့္ကိုက္။

စင္စစ္ ေၾကာင္ကို သာမန္ေခြးမ်ား မကိုက္ႏုိင္။ ေၾကာင္မွာ သြားသာမက လက္သည္းေျခသည္းကလည္း တစ္တပ္တစ္အား ရွိသည္။


ေၾကာင္ကိုက္ေခြးမ်ားသာလွ်င္ ကိုယ္လည္း အနာခံ၍ စြန္႔စားကိုက္ခဲဝံ့ေပသည္။ ေၾကာက္ကုိက္ေခြးမ်ားအား ေၾကာင္သားကို မက္ေမာေအာင္
ဟင္းအ႐ုိးအရင္းမ်ားကို ေကၽြးေပးထားရသည္။

ေၾကာင္လုိက္ေခြးမ်ားသည္ ေၾကာင္လုိက္ေနက် ျဖစ္ၿပီဆိုေသာအခါ၌ မလိုက္ရ မေနႏုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္တတ္သည္။ ညအခ်ိန္မွာ


ေၾကာင္လုိက္ကိရိယာလက္နက္ႏွင့္ လူအိမ္ေပၚက ဆင္းလာမွာကိုပဲ ေစာင့္ေနတတ္သည္။ မိမသ
ိ ခင္ႏွင့္ ေၾကာင္လုိက္ေဖာ္မ်ား လာဖို႔ကိုလည္း
ေမွ်ာ္ေနတတ္၏။

တစ္ခါတစ္ရံ မိမိသခင္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ မလုိက္ႏုိင္လွ်င္လည္း သူတို႔အား အျခားလိုက္ေနက် လူမ်ားက


ေခၚသြား၍လည္းရ၏။ စင္စစ္ကား ေၾကာင္လုိက္သမားမ်ားသည္ ကာလသားမ်ားျဖစ္ၾကသလို ေၾကာင္လိုက္ေခြးမ်ားကလည္း ကာလသားမ်ားႏွင့္
တူေပ၏။

မွတ္မိပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ရြာမွာေနစဥ္ တစ္ႀကိမ္ေသာအခါ၌ ဦးထြန္းစိန္အိမ္က ေၾကာင္လိုက္ေခြးႏွစ္ေကာင္ကို ဦးထြန္းစိန္မပါဘဲ


ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေဖာ္တစ္စုက ေခၚခဲ့ၾကကာ ရြာကြင္းစပ္မွာ ေၾကာင္လုိက္ၾက၏။ သန္းေခါင္ခ်ိန္ေလာက္၌ သံုးပိႆာေလာက္ရွိေသာ
ေၾကာင္ထီးႀကီးတစ္ေကာင္ရ၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လယ္ထဲမွာပင္ မီးၿမိဳက္ၾကသည္။ ေခြးႏွစ္ေကာင္သည္ မီးၿမိဳက္စဥ္၌ ထုိင္ၾကည့္ေနၾက၏။ ထို႔ေနာက္
ထန္းရည္ရွိေသာ ကိုေမာင္ခိုအိမ္မွာ ခ်က္စားၾကမည္ဟု ေၾကာင္ကိုယူခဲ့ၾကေသာအခါ၌လည္း သူတို႔ေခြးႏွစ္ေကာင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ
လိုက္ခဲ့ၾက၏။ တကတည္းဗ်ာ ေၾကာင္သားဟင္းက်က္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္အတူ စားေသာက္ၿပီးမွပဲ သူတို႔အိမ္သူတို႔ ျပန္ၾကပါေလေရာ။

ဤကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ရြာ့အျပင္ဘက္၌ တျခားအိမ္က ေၾကာင္ကို ေခြးႏွင့္ လုိက္စားၾကျခင္းျဖစ္၍ ကိုယ့္အိမ္က ေၾကာင္ကိုလည္း


စားခ်ိန္တန္လွ်င္ စားပစ္တတ္ၾက၏။ ယင္းမွာ အိမ္ရွိမိန္းမသူတို႔သည္ ကိုယ့္အိမ္ကေၾကာင္ကို သနားတတ္ၾက၏။ တားဆီးတတ္ၾက၏။
ခြန္းႀကီးခြန္းငယ္မ်ားတတ္ၾက၏။ ထိုအခါ၌ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေယာက်္ားမ်တားက အကြက္ဆင္တတ္ၾက၏။ အသို႔ဟူမူ ထိုေၾကာင္ကို အိမ္က
မိန္းမသူစိတ္ပ်က္လာေအာင္လုပ္ရ၏။ မည္သို႔လုပ္ရပါသနည္း။ ေၾကာင္ေခ်းမ်ားကို ေကာ္၍ မေလ်ာ္ေသာေနရာ၌ သြားထားျခင္း၊
ထမင္းဟင္းမ်ားကို ေၾကာင္အန္ဖတ္သဖြယ္ ဝါး၍ ဧည့္ခန္း အိပ္ရာမ်ားေပၚ၌ ေထြးထားျခင္းျပဳလ်က္ ၎တို႔ကို အိမ္သူမအား ေတြ႔ေစၿပီး ေၾကာင္ကို
ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္းမ်ား ျပဳရ၏။

ယင္းသို႔ ျပဳဖန္မ်ားလတ္ေသာ္ အိမ္ရွင္မ စိတ္ပ်က္ေလာက္ၿပီ၊ ကုိယ့္အၾကံအစည္ မွည့္ေလာက္ၿပီျဖစ္ေသာအခါ၌ စားဖို႔လုပ္ရေတာ့၏။

မိမိက ေၾကာင္ကို အားရပါးရ ဆဲေရးတုိင္းထြာေနပါ။ ထိုအခါ မိမိ စားေဖာ္က အိမ္ေရွ႕ေရာက္လာၿပီးေမး….

“ေဟ့ေကာင္ရ၊ ဘာလို႔မ်ား ဒါေလာက္ ေဒါသထြက္ေနရတာလဲကြာ”

“အိမ္က ေၾကာင္ေပါ့ကြာ၊ ငါ့လေခြး… အိပ္ရာေပၚ အန္လားအန္ရဲ႕၊ ဘုရားခန္း ေခ်းယိုလားယိုရဲ႕ ဘယ္ႏွယ့္ဘယ့္ႏွယ္ ဒါေလာက္


အက်င့္ယုတ္လာမွန္း မသိဘူး”

“ဟ ဒီလိုဆုိ ဒီေၾကာင္မ်ိဳး အိမ္မွာ မထားအပ္ဘူးေဟ့၊ စီးပြားရင္လည္း ပ်က္တတ္တယ္၊ လူကိုရင္လည္း ခိုက္တတ္တယ္ကြ”

“ေအးကြာ… ငါေတာ့ ဒီေၾကာင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ပါဘူးကြာ”

“တျခားပို႔ပစ္လိုက္ေပါ့ကြာ”

“ေရာ့ကြာ… ဒါျဖင့္ မင္းပဲသင့္ေတာ္ရာ ပို႔ပစ္လိုက္စမ္းပါ”

ယင္းသို႔လွ်င္ ကိုယ့္အိမ္ကေၾကာင္ကို တျခားအိမ္၌ ဟင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္ၾကရာ၏။

ကဲ အထက္ပါတို႔ကို ေထာက္ခ်င့္ၾကေလာ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ကို စားရဖို႔အေရး၊ မည္မွ်ေလာက္


အားထားၾကံေဆာင္ၾကရပါသနည္း။ ယခုကား အစ၌ေဖာ္ျပခဲသ
့ ည့္အတုိင္း ကိုယ့္လက္ထဲ ပူပူေႏြးေႏြး ေရာက္ၿပီးသား ေၾကာင္ေသ မတမ္းမ
ဝဝကစ္ကစ္ကေလးကို တြင္းတူးေျမျမႇဳပ္ရမယ္ဆုိေတာ့ ေအာင္မယ္ေလး ကၽြန္ေတာ့္ရြာက ငယ္ေပါင္းႀကီးေဖာ္မ်ား ၾကားသိၾကမယ္ဆုိလွ်င္ျဖင့္
ဘယ္ေလာက္မ်ား ေအာ္ ေအာ္ ရယ္ပစ္လိုက္ၾကပါမည္နည္း။ တို႔ေကာင္ ႀကီးမွညံ့သြားေလျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေရာက္မွ လူႏံုသြားလိုက္ေလျခင္းဟုလည္း
ဆိုၾကေပမည္။

PDF ဘီလူး Page 82


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

ဆိုေစေလာ့ ရွိေစေလာ့၊ ဒါေတြသိလ်က္ႏွင့္ မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ ဇနီးသည္ေရွ႕မွာ နံနက္ခင္း ႏွင္းမႈန္မႈန္တြင္ နဖူးမွေခၽြးစို႔ေအာင္


တြင္းကိုတူးေနရပါသည္။ တကယ္ကား ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒီေၾကာင္အား မီးဖိုထဲမွာ နဖူးကေခၽြးစို႔ေအာင္ မီးၿမိဳက္ဖို႔ပါ။ အစပထမတြင္
ကၽြန္ေတာ္သည္ ေၾကာင္ေသၿပီဆိုေတာ့ ဒါကိုပဲ စဥ္းစားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက တကတည္း လူေသတဲ့အတုိင္း ငိုေလေတာ့….

ၾကံဳရသည့္ျဖစ္အင္

၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေမႏွင့္ အုိးသစ္အိမ္သစ္ တည္ေထာင္လိုက္ၾကသည္။ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္ နံရံခ်င္း


ျပတင္းေပါက္ဖြင့္သာ႐ံုေလာက္ ကြာေသာ ရပ္ကြက္မ်ိဳးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုေနရာမ်ိဳးတြင္ ၿငီးေငြ႔လွၿပီျဖစ္၍
ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးသို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ ျပည္လမ္း ၇ မုိင္တြင္ အတြင္းဘက္က်ေသာ ရြာတန္းရွည္ေခၚ ရြာအိုေလးမွာ တစ္လအစိတ္ေပးရေသာ
သံုးပင္ႏွစ္ခန္းအိမ္ကေလးကို ငွားရမ္းေနလိုက္သည္။ အိမ္ကေလးက ရရာသစ္သားႏွင့္ ျဖစ္သလိုေဆာက္ထား၍ ႏံုခ်ာလွေသာ္လည္း ျခံဝင္းက
က်ယ္လွသည္။ ဒါသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကိဳက္၊ ေတာစ႐ိုက္အတုိင္း ၾကက္ ဘဲ ေမြးမည္။ အသီးအပင္ စိုက္မည္။

ေမကလည္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျခံဝန္းက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ေနခဲ့၍ သူတို႔အိမ္မွာလည္း ၾကက္ ဘဲ ေမြးျမဴခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္


တိရစၧာန္ေမြးျမဴရန္ သေဘာတူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိရစၧာန္ေမြးတာခ်င္း သေဘာတူၾကေသာ္လည္း တိရစၧာန္အေပၚထားေသာ သေဘာထား၌ကား
သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ကြျဲ ပားၾကေလေတာ့သည္။

သူ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ မိသားစုမွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေခတ္ ပညာတတ္ လခႀကီးစား ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။


သူတို႔အိမ္က တိရစၧာန္မ်ားကို အသီးသီး ခ်စ္စႏုိးနာမည္မ်ားေပး၍ အခ်စ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ေမြးျမဴၾကသည္။ ယုယၾကင္နာစြာ ျပဳစုၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္ကား ျမစ္မနီး၊ ေရေဝး အင္မတန္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေက်းလက္ေတာရြာမွ ေအ (A) ေရးျပ၍


လွည္းေထာက္ခြလားဆုိသည့္ လယ္သမားမိသားစုမွ ေပါက္ဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ တိရစၧာန္ကို ခ်စ္စႏုိးေမြးမည့္
ဓေလ့မရွိပါေခ်။ အိမ္ရွိေၾကာင္ကအစ ႀကီးလွ်င္စားဖို႔ေလာက္ သေဘာထားသည္။ တိရစၧာန္တို႔အား နာမည္လည္း ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ေပးေလ့မရွိဘဲ
ေခြးမ်ားကိုသာ က်ားလွ်င္ ကုပ္ၾကား၊ ညိဳလွ်င္ ေမ်ာက္ညိဳ၊ ပုလွ်င္ ေဒါက္တုိေလာက္သာ ေခၚတတ္ၾကပါသည္။

ေဟာဗ်… မေရႊေမကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဦးဆံုး မ တည္ရန္ ဝယ္လာခဲ့ေသာ ၾကက္မႏွစ္ေကာင္အား တစ္ေကာင္ကို ‘မဂ်ဴး’၊


တစ္ေကာင္ကို ‘မိစန္း’ဟု နာမည္ေပးလိုက္ပါကေရာလား။ မဂ်ဴးက သူ႔အစ္မတဲ့ဗ်၊ သူ႔မိစန္းက ေက်ာင္းမွာတုန္းက သူ႔အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းတဲ့ဗ်၊
သူတို႔ခ်င္းေခၚတဲ့ အတိုေကာက္နာမည္ေတြကို အမွတ္တရ မွည့္ေခၚတာတဲ့ဗ်။ သည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီၾကက္မေတြ ႐ုိက္ခ်က္စားခ်င္ရင္ အခက္
မေတြ႔ပါလား၊ သည္ေနာက္ ေရာက္လာေသာ ေခြးမ်ား ေၾကာင္မ်ားလည္း နာမည္အသီးသီးႏွင့္ ျဖစ္ကေရာခင္ဗ်ာ့။

ေမသည္ တိရစၧာန္နာမည္ေပး အလြန္ဝါသနာပါ၏။ အိမ္မွာ ေၾကာင္မ ကေလးေမြးအံ့။ အထီးအမ ၾကည့္ၿပီးသကာလ တစ္ခါတည္း


နာမည္ေပးေတာ့၏။ တစ္ႀကိမ္ေသာအခါ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္မွာ ေၾကာင္ေတြ အစိတ္သံုးဆယ္ေလာက္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ နာမည္အသီးသီးႏွင့္
သူ႔ေၾကာင္ေတြနာမည္ သူပဲ မွတ္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကား ေၾကာင္မႀကီး ေလးငါးေကာင္က လြဲၿပီး မသိေတာ့ေခ်။ သူ႔ေၾကာင္မ်ားကလည္း
ကုိယ့္နာမည္ကိုယ္ အသီးသီး သိၾကသည္။ ေခၚလွ်င္ထူးေဖာ္ လာေဖာ္ရသည္။ သည္ေလာက္မ်ားသည့္ နာမည္ေတြ ဘယ္ကရပါသနည္း။
အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္နာမည္မ်ားျဖစ္ပါ၏။ သူဖတ္ေသာ ဝတၳဳစာအုပ္မ်ားထဲမွ ဇာတ္ေကာင္ေတြအမည္ႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသား မင္းသမီး
အဆိုေက်ာ္ေတြ နာမည္မ်ားျဖစ္ကုန္၏။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေခြးကို အိမ္ေပၚတင္၍ မေမြးခဲ့ေခ်။ အိမ္ေပၚေခတၱခဏမွ အတက္မခံခဲ့ေခ်။ ေဟာ… မေရႊေမႏွင့္က်ကာမွ ကၽြန္ေတာ္


ေခြးႏွင့္အတူ အိပ္ရေသာအျဖစ္ ေရာက္ပါေရာလားဗ်။ အေၾကာင္းမွာ ယခုတုိင္ ရွိသည္ ေခြးအိုႀကီး ရန္ႀကီးေအာင္ကို ကာတြန္းဝင္းေမာင္က
လက္ကျမင္းၿပီး လမ္းမွ ေကာက္လာခါစက မ်က္လံုးပြင့္စကေလးျဖစ္ရာ ႏို႔တိုက္ေမြးခဲ့ရ၏။ လူႏွင့္အတူ သိပ္ခဲ့ရ၏။ ရန္ႀကီးေအာင္သည္
အခါလည္သားအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ကုတင္ေပၚတြင္ အိပ္ခဲ့၏။ ယခုလည္း ဧည့္ခန္းက ကူရွင္ေပၚမွာ အိပ္လ်က္ ထိုင္လ်က္ပါတည္း။

ေမသည္ တိရစၧာန္ကို ခ်စ္တတ္မွန္းသိေတာ့ အိမ္နီးပါးမ်ားတို႔သည္ ေခြးမ်ား ေၾကာင္မ်ားကို ေပးတတ္ၾက၏။ သင္းကလည္း


ေပးလာသမွ်ကိုယူ၍ နာမည္အသီးသီးမွည့္ကာ ေကၽြးေမြးျပဳစု၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္က ေခြးမ်ား ေၾကာင္မ်ားသည္ အင္မတန္ သင့္ျမတ္ၾက၏။
သူတို႔အခ်င္းခ်င္းသည္ ကုိယ့္အိမ္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိၾကဘိသကဲ့သုိ႔ အျခားအိမ္က ေခြးေၾကာင္ၾကက္ဘဲတို႔ကိုလည္း သူတုိ႔ခြဲျခားတတ္ၾက၏။

အထူးသျဖင့္ ေခြးမ်ားကသိျခင္းပင္။ ကိုယ့္ၾကက္ကို အျခားၾကက္လာခြပ္ပါက တျခားၾကက္ကို ကိုက္လႊတ္၏။ တျခားက ေၾကာင္ လာလွ်င္


ေမာင္းထုတ္၏။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းကား သင့္ျမတ္လုိက္ၾကသည္မွာ မေျပာႏွင့္ေတာ့။ အစာေကၽြးလွ်င္ တစ္ခြက္ထဲလည္း အတူစားတတ္ၾက၏။
ေအးခ်မ္းေသာ ရာသီမ်ားတြင္ ေခြးတစ္ေကာင္၊ ေၾကာင္ေလးငါးေကာင္စီ စုျပံဳ၍ အိပ္ေနပံုမ်ားမွာ ေရာင္စံုဂြမ္းပံုႀကီးသဖြယ္
ၾကည့္၍ေကာင္းလွပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ေခြးႏွင့္ေၾကာင္သည္ သင့္ျမတ္တာ မေတြ႔ဖူးဘူးဟု ဆုိၾက၏။ အခ်ိဳ႕ အိမ္လာလည္ေသာ ကင္မရာပါသည့္
မိတ္ေဆြမ်ားကမူ ဓာတ္ပံု႐ုိက္ယူသြားၾက၏။ စင္စစ္ ေခြးႏွင့္ေၾကာင္ သဘာဝအားျဖင့္ မသင့္ျမတ္ၾကေသာ္လည္း အတူတူ ခ်စ္ခင္ျပဳစုသူ
လူမွတစ္ဆင့္ ေမတၱာကူးစက္သြားတာ ျဖစ္တန္ရာ၏။ ျဖစ္ႏုိင္ရာ၏။

ေမသည္ အိမ္ရွိတိရစၧာန္မ်ားကို သူ႔သားသမီးလို သေဘာထားသည္။ “လာ အေမ့ဆီလာ” “အေမ ေကၽြးမယ္” “သား


ေနမေကာင္းဘူးလား” “သမီးအနာ ေဆးထည့္ေပးမယ္” စသည္ျဖင့္ ေျပာတတ္၏။ သည္အထိ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကိုပါ ေခြးေတြ ေၾကာင္ေတြ၏

PDF ဘီလူး Page 83


www.mmcybermedia.com typing thanthannaing (mmcyber)

“ဖေအႀကီး-ဖေအႀကီး”ဟု ဆြဲထည့္ေျပာတတ္၍ အစတြင္ ကၽြန္ေတာ္ နားၾကားရ ေတာ္ေတာ္ခက္၏။ “ေဟ့… ေခြးအေဖ ေၾကာင္အေဖလို႔


လူၾကားမေကာင္းပါဘူးကြာ”ဟု ေျပာခဲ့ဖူး၏။ ေနာက္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ နားယဥ္သြား၏။

ေမသည္ ေခြးေတြေၾကာင္ေတြ အနာတရျဖစ္လွ်င္ မရြံမရွာ ျပဳစုတတ္သည္။ ေခြးမ်ားကို ရက္မွန္မွန္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေရခ်ိဳးေပးသည္။


သန္းခ်ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤအလုပ္မ်ိဳးေတြ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တိရစၧာန္ကို ဤမွ်မခ်စ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။ သူက
“တိရစၧာန္ကိုခ်စ္တာသည္ ဘာမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထား၊ သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေသာ ေမတၱာရွင္ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မျငင္းႏုိင္ပါ။

သူသည္ တိရစၧာန္ေတြႏွင့္လည္း စိတ္ရွည္လက္ရွည္ စကားေျပာေနတတ္၏။ မည္သို႔ေျပာပါသနည္း။ ဥပမာ တစ္ခုျပပါမည္။ ယခု


ကၽြန္ေတာ့္အိမ္၌ အိမ္ေပၚတြင္ေနေသာ (အိမ္ေအာက္တြင္ေနေသာ ေခြးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္) ရန္ႀကီးေအာင္ႏွင့္ ေပတလူး မည္ေသာ
ေခြးႏွစ္ေကာင္ရွိရာ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေပတလူးသည္ ေခြးငယ္ပီပီ ညစ္ပတ္ေပေရစြာ ေဆာ့ကစားၿပီး အိမ္ေပၚတက္လာ၍ ကုလားထုိင္ေပၚ
တက္အိပ္တတ္၏။ ထိုအခါ အျခားကုလားထုိင္၌ ေခြေနေသာ ရန္ႀကီးေအာင္က ေခါင္းေထာင္ၾကည့္ၿပီဆိုလွ်င္ အနီးရွိ မေရႊေမက…

“ဘာလဲ… ညီညီေလးက ညစ္ပတ္ၿပီး အိမ္ေပၚတက္လာတယ္၊ ဒါကို ကိုကိုႀကီးက မႀကိဳက္ဘူး။ ေမေမက ဆံုးမေပးပါဦး ဟုတ္လား၊
ေအးကြယ္ ေမေမ ဆံုးမမွာေပါ့…၊ ညီညီေလးက ငယ္ေသးလို႔ မသိေသးလို႔ဟာပဲ…၊ ညီညီေလးကလည္း ေျပာလိုက္၊ ေနာက္ကို
ဒီလိုေလွ်ာက္မေဆာ့ေတာ့ပါဘူးလို႔…”

ေခြးႏွစ္ေကာင္ကေတာ့ ဘာမွ်သိမည္မဟုတ္ေပ။ သူကသာ သားႏွစ္ေယာက္ၾကား မေအလိုလုပ္၍ တားေနျခင္းျဖစ္၏။ ဒီလိုဟာသည္


လူ႔ျပည္၌ရွိလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ မထင္ခဲ့။ ယခုမွ ကိုယ့္ဇနီးအျဖစ္ႏွင့္ ေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္၏။

တစ္ခါတစ္ရံ လုပ္တတ္ေသး၏။ ကၽြန္ေတာ္ အရက္ေသာက္ေနစဥ္ အနီးသို႔ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ခ်ီ၍ လာခဲ့ၿပီး “ေျပာလုိက္စမ္း သမီး၊


အေဖႀကီး အရက္ေတြ သိပ္မေသာက္နဲ႔လ…
ို႔ ၊ အမူးလြန္ေတာ့ နက္ျဖန္မနက္ ေခါင္းကိုက္ၿပီး ခ်ာမေရးႏုိင္ဘဲ ေနဦးမယ္လ…
ို႔ ”

သူသည္ တိရစၧာန္ကို သားေျမးလို သေဘာထားေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ရစက သူ၏စိတ္ထားကို ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ေသး။


ဤစာ အစက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေၾကာင္မေလး ေခြးကိုက္လို႔ေသသည္မွာ သူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ညားၿပီး တစ္ႏွစ္မွ် ရွိေသး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က
မူလဇာတိအတုိင္း ေၾကာင္သားစားမည္ျပဳခဲ့ေသး၏။ ခ်မ္းေအးေသာ ေဆာင္းရာသီမွာ ႏွင္းရည္စက္စက္၊ ျမဴေဝလ်က္တည္း၊ နံနက္ခင္းႀကီး၊
လူလည္းမီးလံႈ၊ ေၾကာင္လည္းမီးၿမိဳက္၊ ရသခုိက္ဟင္း… ထမင္းၿမိန္ၿမိန္၊ ခံတြင္းဇိမ္ေတြ႔ေရာ ဟဲ့ ေအာက္ေမ့တုန္း၊ တကတည္း မေရႊေမက သားသမီး
ေသသလို ငိုပါေလေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပထမျဖင့္ အံ့အားပင္သင့္သြားၿပီးမွ သူ႔ဆႏၵအတုိင္း တူး၍ ေျမျမႇဳပ္ပစ္လုိက္ရပါေတာ့၏။

ေနာက္ဆံုးစစ္တမ္း

“ေရႊပဟိုရ္စည္သံမ်ားကိုလ၊ မၾကားရၾကာေလၿပီ၊ ေလးလရာသီ”ဟု ဆုိ႐ိုးစကားရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေၾကာင္သား မစားရသည္ကေတာ့


ေလးႏွစ္လည္းမက၊ ရွစ္ႏွစ္လည္းမက၊ ဆယ္ႏွစ္ႀကီးမ်ားပင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ သူႏွင့္ရၿပီးကတည္းက ဆိုပါေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္ကေန႔ျဖင့္
မိမိဇာတိဘဝကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေတာ့မည္ဟု ၁၉၆၈ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ သႀကၤန္ရက္အတြင္း ေန႔ခင္းေနပူျပင္းခ်ိန္မွာပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္
အိမ္အေပၚထပ္ မီးဖိုေဆာင္အတြင္း မီးေသြးမီးဖိုကို ျပင္ဆင္ၿပီးေလၿပီ။

ေၾကာင္ မီးၿမိဳက္ရန္တည့္။ ဒီေၾကာင္မေတာ့ သတ္ကို စားပစ္လုိက္ရမွ ငါ ေက်နပ္မည္ဟု အားမာန္ေမြးထား၏။ သင္း ေစာ္ကားလြန္းသည္။


မိုက္႐ုိင္းလြန္းတယ္။ ဖ်က္ဆီးလြန္းတယ္။ လူကို တယ္ၿပီး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေစတယ္။ သူ႔ကို သတ္ရက္ရန္ သူ႔အျပစ္ေတြကို စိတ္ထဲမွ
တဖြဖြေတြးေနရ၏။

ဤစာတစ္ေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္တြင္ ေၾကာင္ အစိတ္သံုးဆယ္ ရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု…။ မွန္၏။ ၁၉၆၂-၆၃ တုန္းကျဖစ္၏။


သည္တုန္း ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွာ ေခြးေတြေၾကာင္ေတြ စုပံု ပံုေနသျဖင့္ အိမ္လာေသာမိတ္ေဆြမ်ားက “ခင္ဗ်ားအိမ္က တိရစၧာန္႐ံုက်ေနတာပဲ”ဟု
ေျပာျပၾက၏။ အခ်ိဳ႕ကမူ “ေသာ္တာေဆြ ေၾကာင္တစ္ရာဗိုလ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာဗ်”ဟု ဆိုၾက၏။

“ေၾကာင္တစ္ရာဗိုလ္”