You are on page 1of 24

I WALLANDERS SPÅR

En vägvisare över Ystad med omnejd för dig
som gillar romanfiguren Kurt Wallander,
kriminalkommissarie vid Ystadspolisen.
Wallanders Ystad Ystad förvandlas till en
levande filmkuliss. Filmskaparna
Miljoner av läsare världen över blandar det verkliga Ystad och
har följt kommissarie Kurt det fiktiva. Genom skickliga
Wallander när han jagar filmklippningar, studiomiljöer
mördare genom de trånga och specialeffekter skapas
kullerstensgränderna i Ystad, Wallanders Ystad.
eller när han fikar på Fridolfs
konditori, och till hans hem, Filminspelningar har blivit en
en lägenhet på Mariagatan. del av vardagen för innvånarna
i Ystad. Numera är det inte
Författaren Henning Mankell ovanligt att t.ex. bilar sprängs
har skapat en fiktiv karaktär i luften och att hela stadsdelar
och berättarvärld som ut- blir strömlösa då en mörk-
spelar sig i verkliga, existerande läggning av staden ska filmas.
miljöer. Polisuttryckningar i den annars
I Mankells Ystad döljer sig så lugna staden kommenteras
ondskan under ytan i småstads- ofta med en axelryckning och
idyllen med korsvirkeshus och ”Nu spelar de in igen”.
prunkande stockrosor längs
husväggarna. En verkningsfull Fast ibland är det på riktigt.
kontrast till de grymma brott Film eller verklighet?
som författaren låter utspela I Wallanders Ystad är det en ny,
sig i denna lilla stad med blandad verklighet, en ”mixed
medeltida anor. reality” som gäller.
Gränsen mellan fiktion och
verklighet flyter ihop än mer
när skådespelaren Krister
Henriksson i rollen som Kurt
Wallander flyttar in på den
verkliga Mariagatan.

Nille Leander
Mångsysslaren Mankell Henning Mankell har förutom
deckare och romaner, även
Författaren Henning Mankell skrivit ungdomsböcker och
har mottagit en lång rad ut- ett flertal pjäser. Hans böcker
märkelser för sitt författarskap. har översatts till mer än fyrtio
Han debuterade med boken språk, och sålts i över trettio
Bergsprängaren 1973. miljoner exemplar.

Det stora genombrottet kom Han är gift med teaterregissören
1991 med den första boken Eva Bergman. Paret bor över-
om kriminalkommissarie Kurt vägande i Maputo, Moçambique,
Wallander, Mördare utan men har även boende utanför
ansikte, som samma år fick Ystad, och i Göteborg.
Svenska Deckarakademins pris Henning Mankell är konst-
för ”Bästa svenska kriminal- närlig ledare för Teatro Avenida
roman”. Motiveringen löd: i Maputo, och han är starkt
”Utnyttjar på ett suveränt sätt engagerad i många humanitära
kriminalromanens möjligheter i projekt.
sann humanistisk anda.”
För mer information om
Mördare utan ansikte var tänkt Henning Mankell och hans
som en enstaka bok, men har verk:
hittills resulterat i elva böcker www.henningmankell.se
och över fyrtio filmer om krimi- www.kurtwallander.co.uk
nalkommissarie Kurt Wallander
vid Ystadpolisen. Böckerna om ”Jag önskar jag kunde göra mer
Wallander finner ständigt nya av värde och att världen ändras
läsare. till att bli anständig.”
Henning Mankell
Kurt Wallander - Wallander x 5
en tilltufsad hjälte
Karaktären Kurt Wallander har
Kurt Wallander är inte en hittills tolkats av inte mindre
särskilt välpolerad typ, mer än fem olika skådespelare på
av en vardagshjälte. Kanske till vita duken. Alla fem har skapat
och med en antihjälte. sin rolltolkning och karaktär.
Han mår inte bra och miss- Genom de olika rolltolkningarna
lyckas ibland på jobbet. Han har även fansen givits möjlighet
kompenserar sina tillkorta- att skapa sin bild och uppfatt-
kommanden med intuition och ning av vem Kurt Wallander
en stor portion envishet. egentligen är, och de flesta
fans har sin egen favorit bland
de olika Wallander karaktärerna.
Rolf Lassgård är för många
den ”riktige” Wallander.
Rolf Lassgård har huvudrollen i
de första nio filmatiseringarna
av böckerna, som producera-
Första gången läsaren möter des med start 1994.
Wallander i böckerna har han Lassgård förkroppsligar bokens
lämnats av sin fru och tonårs- Wallander både till utseende
dottern Linda orkar inte träffa och sätt, och han har också
honom särskilt ofta. Hans fått kultstatus för rollen som
sociala situation och hatkärle- den bufflige kommissarien. De
ken till arbetet som kriminal- första filmatiseringarna är till
kommissarie driver honom till största del inspelade i Trollhät-
att ofta arbeta övertid. tan, Uddevalla, Malmö, men
När han väl är ledig varvar han även i Ystad och på Österlen.
gärna ner med en whiskey och
operamusik. Han har en viss
fallenhet för självömkan, och
i svåra stunder händer det att
han ringer sin exfru Mona och
gråter ut i telefonen.
Wallanders känslomässiga be-
kymmer bottnar i att han oftast
har prioriterat sitt arbete före
familjen, och när han väl inser
detta är det för sent.
Att Kurt Wallander är omtyckt
vittnar böckernas och filmer-
nas oerhört stora popularitet
om. Kanske för att Kurt är lite Krister Henriksson spelar
som folk är mest; en vandrare Wallander i de tretton filmerna,
på livets krokiga stig där såväl som spelades in 2004-2005.
avgrunden som himlen öppnar Med undantag av Innan frosten,
sig ibland. är filmerna inte baserade på
böckerna, utan på filmmanus befintliga miljöer i motsatts till
skrivna utifrån idéer av för- studiomiljöer. I de här filmerna
fattaren Henning Mankell. får Wallander insikt om att
I samband med de första av livet är kort, då dottern Linda
dessa filminspelningar öppnade har försvunnit ur hans liv. Han
Ystad Studios på Regements- förverkligar två stora dröm-
området och filmstaden Ystad mar – att flytta till ett hus vid
var född. havet och att skaffa en hund.
Hunden döper han till Jussi
efter Jussi Björling, den store
svenske tenoren.
Kenneth Branagh spelar
Wallander i tre filmer gjorda
av BBC, Sidetracked, One step
behind och Firewall, alla base-
rade på Wallanderböckerna.
Filmerna spelades in 2008 med
engelsktalande skådespelare i
Ystad. För att inte påminna för
mycket om Inspector Morse så
I denna filmsvit beskrivs Kurt dricker Kenneth Branaghs
Wallander som en betydligt Wallander inte whiskey eller
mer balanserad person. Han lyssnar på opera. Däremot
blir både förtjust och förfärad kopplar han gärna av med ett
när hans dotter Linda väljer glas vin från en bag-in-box,
att gå i hans fotspår. De risker något som i England anses
och fasor som tillhör yrket blir typiskt svenskt. Och naturligtvis
tydligare för honom och kom- kör han en Volvo.
mer närmare. Linda börjar sin Filmerna vann det brittiska
tjänstgöring hos polisen i Ystad TV-priset BAFTA 2009 för bästa
och de arbetar sida vid sida – dramaserie, och Bafta Craft
en konstellation som inte alltid Awards för bästa originalmusik,
är problemfri. foto och ljus, produktions-
design och ljud. Ytterligare tre
Johanna Sällström spelade Kurt Wallanderfilmer med Kenneth
Wallanders dotter Linda i de Branagh i huvudrollen spelas
tretton första filmerna med in 2009, The man who smiled,
Krister Henriksson i huvud- Faceless killers samt The fifth
rollen. När Johanna Sällström woman, även de baserade på
dog 2007 var det aldrig tal om böckerna.
att gå vidare med en ersättare
när man bestämde sig för att
spela in nya filmer.
Fortsättningen, den följande
filmsviten spelades in 2008-
2009. De filmades mestadels
”on location”, ett begrepp som
innebär att man spelar in på
Gustav Skarsgård spelar I Wallanders spår
den unge Wallander i filmen
Pyramiden i vilken Wallander Här presenteras utvalda platser
återupplever en traumatisk i Ystad med anknytning till
upplevelse som oerfaren, Kurt Wallander. Siffror och
patrullerande ordningspolis. bokstäver hänvisar till kartorna
i foldern.
Lennart Jähkel spelar birol-
len Kurt Wallander som ingår i Kurt Wallanders bostad
dramaserien Talismanen. Serien
rekommenderas till den som A. Mariagatan
är ett riktigt Wallander fans. Få gator i Sverige har rönt så
Hjälten i serien heter Wallton. stort intresse som Mariagatan
Namnet är en ordlek med nam- i Ystad - och ännu färre med
nen Wallander och Hamilton, anledning av en fiktiv karaktär.
efter de två romanfigurer som Skälet till detta är att den
skapats av Henning Mankell populäre poliskommissarien
och författarkollegan Jan Kurt Wallander bor här.
Guillou. Båda författarna spelar
dessutom sig själva i serien • Mariagatan 10
där Wallton ställs inför en rad Gatlyktan sprider sitt gula sken,
mystiska dödsfall. Walltons Wallanders blå Peugeot står
uppdrag är att leta upp den parkerad på gatan, och från
försvunna talismanen. lägenheten ljuder en operaaria.
Lennart Jähkel ses åter i Mariagatan 10 är Wallanders
wallandersammanhang när bostadsadress i böckerna.
han spelar karaktären Greger
• Mariagatan 11 C
Frankman i filmen Hemligheten.
I de första tretton filmerna
med Krister Henriksson som
Wallander filmade man på
Mariagatan så som det beskrivs
i böckerna. Av filmtekniska skäl
valdes dock ett annat hus som
ligger tvärsöver gatan, snett
mittemot Mariagatan 10.
Interiörerna spelades in på
Ystad Studios där man byggde
upp Wallanders lägenhet.
B. Västra Vallgatan.
I några av filmerna med Rolf
Lassgård i huvudrollen bor
Wallander i ett av korsvirkes-
husen.
C. Beijersgatan.
På denna gata valde BBC-
teamet ett tidstypiskt hus från
1970-talet som får föreställa
Wallanders hem.
D.Svarte. Stationen vid järnvägsstationen
I boken Innan frosten är för inspelningarna. Byggnaden
Wallander väldigt nära att köpa föreställer Ystads Polisstation
ett hus på den lilla orten en så väl invändigt som utvändigt
halvmil väster om Ystad. Han och används även som pro-
har länge funderat på att flytta duktionskontor för filmteamet.
från Mariagatan och i filmen När inspelningarna avslutats
Hämnden har han genomfört kommer byggnaden återgå till
sitt livs dröm. vandrarhem.

Polishuset Karaktärer på Ystads Polis-
station
Kurt Wallanders ”andra hem”
det är också här som hans Linda, Wallanders dotter:
utökade familj, arbetskamra- skarpsynt och egensinnig.
terna, finns. De olika polis- Stefan Lindman: stark känsla
stationerna: för rättvisa, men brusar lätt
E. Ystads Polisstation. upp.
Böckernas polisstation mot- Martinson: tekniskt begåvad
svaras av Ystads verkliga polis- och kunnig, hypokondrisk.
station på Kristianstadvägen
Hansson: spelar på hästar, i
51.
grunden en fantasilös streber
F. Ystad Studios Svedberg: ungkarl med anlag
I de första tretton filmerna, för fobier, mörkrädd och avskyr
med Krister Henriksson som att lämna Ystad.
Wallander, spelades polis-
stationen in med interiörer från Ann-Britt Höglund: den
Ystad Studios och exteriörer yngsta kriminalaren på polis-
från Regementsområdet. stationen. Wallanders viktigaste
samtalspartner.
G. Fritidsbadet
För BBC-produktionen byggdes Nyberg: kroniskt vresig, oer-
en 500 kvm stor polisstation hört skicklig kriminaltekniker.
upp på Ystad Studios. Polis- Lisa Holgersson polischef,
stationens entré och reception enligt Wallanders mening en
filmades på Fritidsbadet i bra chef.
Ystad. Scenerna från Wal-
landers kontor spelades in på Rydberg: Wallanders mentor
restaurang Vendel Ales Stenar och vän.
i Kåseberga och i fastigheten Isabell, polisaspirant: ifrå-
”Skeppet”, Simrishamn. gasättande och självständig,
positiv.
H. Ystad station
I den andra filmsviten med Pontus, polisaspirant: smart
Krister Henriksson i huvudrollen och duktig på datorer, snarare
har inte bara Wallander vek än tuff.
flyttat, utan även polisstationen. Ebba: omtänksam receptionist.
Produktionsbolaget använ-
der sig av Vandrarhemmet
Platser i Ystad från restaurangen i hotellet. När
böckerna och filmerna han slår på stort bjuder han
med sig dottern Linda.
1. Fridolfs konditori På hotellet utspelar sig en
Wallanders favoritcafé. Hit går mordspaning i boken Steget
Wallander ofta och tar sig en efter. Wallander planerar
typisk svensk ”fika” med en att gripa seriemördaren Åke
kopp kaffe. I bland äter han en Larstam under en maskerad-
skånsk ”sillamacka” med en bal som äger rum på hotellet.
lättöl . Fastigheten omringas av poliser
Fridolfs konditori är också känt och Wallanders kollegor Ann-
för sin polisblå Wallanderbakelse. Britt Höglund och Martinsson
2. Ystads Turistbyrå klär ut sig som serverings-
I boken Den vita lejoninnan får personal. Mördaren dyker dock
konspiratören Rykoff hjälp av aldrig upp och Wallander
personalen på Turistbyrån att känner en blandning av lättnad
hyra ett hus för att gömma och besvikelse.
yrkesmördaren Victor Mabashas I filmen Afrikanen är mord-
efterträdare. offret gäst på hotellet.
På Hotell Continental kan
3. Ystad konstmuseum Wallanders stambord bokas för
Sjukhusscenen, där karaktären en middag i kristallkronornas
Erika Carlman vårdas efter sitt sken.
självmordsförsök i filmen Side-
tracked, spelades in i konst- 5. Pizzerian
museets hörsal. Nuvarande restaurang
Bröderna M är ett av Wallanders
4. Hotell Continental favoritställen. Hit går han för
Sveriges äldsta hotell invigt att dela med sig av sina tankar
1829. Wallander äter ofta på till restaurangens ägare Istvan.
I Brandvägg beställer två unga 7. S:ta Maria kyrka
flickor en taxi från pizzerian, Mona och Kurt Wallander
en färd som slutar med mord. vigdes här, 1970, av Monas
konfirmandpräst.
6. Stortorget I boken Steget efter hålls
På torget, med alla dess begravningen för den mördade
knutpunkter, finns bland annat poliskollegan Svedberg i denna
Bokhandeln som Wallander 1200-talskyrka.
ofta besöker. Där ligger också
Lottas Restaurang dit Wallan- 8. Pilgränd
der bjuder ut kollegan Nyberg I filmen Hämnden skjuts den
i Steget efter - utan att ha kontroversielle politikern
pengar med sig och Nyberg får Wester till döds i sitt hem i Pil-
stå för notan. Gamla Rådhusets grändshuset, trots att polisen
exteriör får föreställa en bank i bevakar huset under mord-
filmen Byfånen. Gisslandramat natten.
i filmen får sin upplösning på Pilgrändshuset är ett av Ystads
torget då en man målad som äldsta och bäst bevarade
en indian spränger sig själv i korsvirkeshus och byggdes på
luften. 1500-talet.
Ett annat gisslandrama äger
rum i filmen Hämnden när 9. Österportstorg
försvarsministern håller tal på I filmen Bröderna får jakten på
Stortorget och en man med en gärningsmannen ett brutalt
bomb kedjar fast sig vid henne. slut då han kastar sig framför
I samma film har politikern ett pansarfordon under en
Wester sitt kontor i Gamla Råd- militäruppvisning på torget.
huset, och utanför arresterar I filmen Mörkret visar det sig
poliser demonstranter. att alla offren har kopplingar
till Österportskolan. På Öster-
portsgrillen köper både skolans
elever och poliser, såväl i verk-
ligheten som i de fiktiva berät-
telserna om Wallander, gärna
en varmkorv eller hamburgare.
10. Restaurang & Bar Kings
Head
I filmen Fotografen hamnar
polisen Stefan Lindman i slags-
I filmen Firewall kämpar Wal- mål med den huvudmisstänkte
lander med livet som insats för Robert Thuresson under ett
att förhindra en global ekono- gripande.
misk kollaps alldeles invid ut- På Kings Head är det möjligt
tagsautomaten på Stortorget. att beställa Wallanders favorit-
I filmen Innan frosten, finns en whiskey.
nyckelscen som beskriver
relationen mellan Wallander
och dottern Linda filmad utan-
för pizzerian Le Cardinal.
11. Café Bäckahästen kvinnan. I filmen Mörkret blir
Efter en misslyckad första träff ett antal flickor utnyttjade av
på Soft Social Club, som ligger flera män. En av de utnyttjade
på Stora Östergatan, träffar flickorna, Tove, vårdas där efter
Wallander till slut Ella på Café ett självmordsförsök. Hon blir i
Bäckahästen i filmen Firewall. en dramatisk scen bortförd upp
Wallander är förälskad men på sjukhusets tak för att tystas
Ella har andra intentioner. Hon för alltid.
utnyttjar Wallander för att
komma åt hemlig polisinforma- 14. Lilla Norregatan
tion. Karaktären Ella motsvarar Här mördas Wallanders kollega
Elvira Lindfeldt i boken Brand- Svedberg i sin bostad i Steget
vägg. efter. Inte långt därifrån har
lokaltidningen Ystads Alle-
12. Klostret i Ystad handa sitt kontor. Tidningen
I filmen Cellisten gjordes bevakar inte bara de aktuella
Klostret, idag Ystads stads- filminspelningarna i staden
museum, om till en rysk-ortodox utan finns också med som en
kyrka. Klostret, som grundades aktör i filmerna, och sköter
år 1267, är jämte Vadstena bevakningen av händelserna.
Kloster, det äldsta och bäst I BBC-serien med engelsk-
bevarade klostret i Sverige. talande skådespelare över-
Helgat åt St. Franciscus, kallas vägde man länge om tidnings-
det även gråbrödraklostret. rubrikerna som visas i filmerna
I närheten, på Klostergatan, skulle skrivas på engelska eller
ligger Tynnes Falks lägenhet svenska. Det blev svenska.
i filmen Firewall. Tynnes Falk Ystads Allehanda har även
är it-specialist och hittats död en interaktiv sida om Wallander
framför uttagsautomaten vid på sin hemsida:
Stortorget. Hans kropp försvin- www.ystadsallehanda.se
ner spårlöst från Ystad Lasarett.
Kroppen, med avskurna händer 15. Hotell Anno 1793
och fötter, återfinns senare vid Sekelgården
stranden i Svarte. Bo Runfelt, ett vittne i Den
femte kvinnan samt UD-kvin-
nan Birgitta Törn, i Hundarna i
Riga, bor här. Det gör även
poliserna Ludwigsson och
Hamrén som befinner sig i
Ystad för att assistera Ystad-
polisen i boken Villospår.
Det finns möjlighet att hyra
hotellets Wallandersvit som
13. Lasarettet avslut på en dag i Wallanders
Kurt Wallander behandlas här spår.
för sin diabetes och för sina
stressymptom. Barnmorskan 16. Harmonigatan
Ylva Brink, Svedbergs kusin, Ironiskt nog förlägger Henning
arbetar på lasarettet och är Mankell mördarens bostad till
ett nyckelvittne i Den femte ett sött litet hus på gatan med
det mjukt klingande namnet här Wallander under hans
Harmonigatan i boken Steget middag med Ella. I filmen
efter. Cellisten gömmer sig Jens Riis
med sin dotter undan den
17. Sjömansgatan ryska maffian. Filmen slutar
I ett gulputsat hus på gatan med en våldsam uppgörelse på
ligger Sten & Gustaf Torstens- båten Moskus som oftast ligger
sons advokatbyrå, en advokat- förtöjd i småbåtshamnen.
byrå som figurerar i Mannen
som log. Här mördas Sten
Torstensson med tre skott. Vid
tidpunkten för mordet funde-
rar Wallander på att sluta som
polis. Men han tar beslutet att
fortsätta eftersom han känner
Sten sedan tidigare. Advokaten
hjälpte honom med skilsmäs-
san från Mona.
21. Ystad Sandskog
18. Ystads Teater Gustaf Wetterstedt, fd. justitie-
I filmen Cellisten blir Ystadpoli- minister har ett hus i Sand-
sen indragen i ett skoningslöst skogen och mördas på en
krig med den ryska maffian. av sina kvällspromenader vid
Efter en konsert i den anrika stranden i boken Villospår.
byggnaden från 1894 utsätts Mördaren har skalperat sitt
den ryska konsertcellisten för offer. I filmen Sidetracked
ett bombattentat på parke- bor Stefan Fredman på Löv-
ringen utanför teatern. sångarestigen, medan samma
karaktär i boken Villospår bor i
19. Hejdegatan Malmö.
Hit flyttar Linda Wallander till Sedan Wallander fick sin
ett radhus efter uppbrottet diabetes konstaterad, syns han
med poliskollegan Stefan nu minst fyra gånger per vecka
Lindman. I filmen Hemligheten motionerandes längs de sling-
hinner det förflutna ikapp rande småvägarna i skogen.
Stefan. En kväll åker han Sandskogen är ett av Skånes
skottskadad och berusad hem äldsta fritidshusområden med
till Linda för att söka tröst. Han både enkla sommarhus och
bär på en mörk hemlighet. påkostade villor. Sandskogen
nämns ofta i berättelserna om
20. Ystads Marina Wallander och används flitigt
I filmen Jokern avrättas en i flera filmproduktioner. Dels
kvinna framför dotterns ögon för att det ligger nära Ystad
utanför sin restaurang Chez Studios men också för att det
moi, i verkligheten Marinans är ett område med en stor
Restaurang & Café. I filmen variation av inspelningsmiljöer.
Firevall byter restaurangen
namn till Vyströms Bar. Hackern
Modin, som anlitats för att
hjälpa Ystadspolisen, hämtar
till fallets upplösning. Vad han
inte ser är kopplingen till den
man som står bredvid honom.

Wallanderplatser i land-
skapet

Det finns en atmosfär i det
skånska landskapet som är
speciell och som inte är lätt
att finna någon annanstans.
22.Ystad Saltsjöbad Landskapet som Henning
I filmen Fotografen leder Mankell beskriver med stor
spåren efter mördaren Wal- inlevelse i sina böcker är en del
lander till hotellet. Av hotellets av Wallander-succén världen
SPA-avdelning, restaurang över. Det geografiska läget som
Vendel Ales Stenar i Kåseberga gör Skåne till ett gränsland,
och ett bostadsområde i Ystad där människor från alla väder-
skapades genom filmklippning sträck möts, fascinerar Henning
de exklusiva lyxbostäderna Mankell. En fascination som
Soldala som spelar en central känns igen i hans böcker om
roll i filmen Luftslottet. Kurt Wallander och landskapet
han bor i.
23. Fritidsbaren
Café beläget vid havet. Här 25. Svarte
fikar Wallander och Anja under I filmen Hämnden har
deras kortvariga förhållande Wallander flyttat till den lilla
i Den svaga punkten. På det byn vid havet. Hit flyttar även
säsongsöppna caféet, ropas be- den nya åklagaren från Stock-
ställningarna ut med megafon: holm, Katarina Ahlsell, med
”Hallå, hallå, wienerbröd och sina barn. Tycke uppstår mellan
kaffe till Kurt!” På menyn finns Wallander och henne. Katarina
även deras klassiska köttbullar spelas av Lena Endre.
och potatis med lingonsylt. Det som förr var en liten
fiskeby är idag en modern by.
Kontrasten mellan stram nutida
arkitektur och de gamla fiskar-
nas stenhus ger byn en speciell
visuell atmosfär.
26. Skarviken
”..and every time I paint the
same thing. The landscape.”
I en liten havsvik omgiven av
24. Nya Vattentornen strandängar lyckas BBCs filmte-
I filmen Hämnden bevakas am på ett mästerligt sätt fånga
vattentornen av militären. den svenska sommaridyllen.
Medan Wallander blickar ut Wallanders far och Gertrud,
över staden från vattentornen, hembiträdet som han gifte
får han de första ledtrådarna
sig med på äldre dagar, bor 29. Snårestad
i denna vackra vik som ska På Snårestads vandrarhem ut-
föreställa böckernas Löderup. spelar sig ett svartsjukedrama
Fadern målar gärna, landskaps- i filmen Prästen. En präst hittas
motiv med eller utan tjäder, skjuten utanför vandrar-
något som Wallander aldrig har hemmet, det ser ut som ett
förstått. I filmen Sidetracked försök till en kallblodig avrätt-
för Wallander och fadern ett ning. Medan prästen kämpa
känslofyllt samtal, där fadern för sitt liv på Lasarettet i Ystad
använder sitt målande som uppdagas hans utomäkten-
metafor för livets gång. Han skapliga kärleksaffär.
avslöjar då varför han alltid
målar samma motiv.
27. Mossbystrand
”Aldrig hade han kunnat före-
ställa sig att Linda en dag skulle
vilja gå i hans fotspår.”
När Linda var liten brukade
Wallander ta med henne till
Phil Fisk
Mossbystrand. I Brandvägg
väljer Linda att avslöja för sin 30. Marsvinsholm
pappa att hon har sökt in till ”Lamslagen såg han hur hon
polisskolan på denna, för dom vacklade runt i rapsfältet medan
båda, särskilda plats. elden fräste och flammade mot
I boken Hundarna i Riga flyter hennes kropp.”
en räddningsflotte med två Rapsfältet i boken Villospår där
döda män i land här. Dolores bränner sig till döds
I boken Pyramiden kraschar ett ligger i närheten av slottet
mystiskt sportflygplan i när- Marsvinsholm. Wallander upp-
heten av Mossbystrand. täcker att Dolores var en
av flera unga kvinnor som
fallit offer för internationell
människohandel.
I filmen Sidetracked valde man
ett 100 hektar stort rapsfält
till samma scen i närheten av
Charlottenlund.
Den 3 april 1990 skedde
28. Västra Vemmenhög ett brutalt rån mot ett äldre
Den spännande slutstriden i lantbrukarpar i Knickarp.
filmen Kuriren utspelar sig i Denna verkliga händelse ligger
Västra Vemmenhögs kyrka. till grund för Mankells första
Den nuvarande kyrkan, som wallanderbok Mördare utan
kännetecknas av sitt grå- ansikte. Henning Mankell
stenstorn, stod färdig 1868 skapade den fiktiva byn Lenarp,
och ersatte då en kyrka från som han placerar i närheten av
1200-talet. Marsvinsholm. Han går även
ett steg längre än i verkligheten, i ett uthus intill godset efter ett
i boken blir lantbrukarparet bru- självmordsförsök.
talt mördat. Strax bortom Krageholm möter
Marsvinsholm slott byggdes mäklaren Louise Åkerblom sin
av Otto Marsvin i renässans- baneman i Den vita lejoninnan.
stil och uppfördes mellan Hon kör vilse på en liten väg
1644 och1648. Slottsparken som slingrar sig genom ett
står under sommaren värd för skogsparti och sedan mynnar
en skulpturpark, öppen för ut i Sövde. Hon frågar efter
allmänheten. Ystads Stående vägen vid en skånelänga.
Teatersällskap har sin bas på ”Långsamt lyfte han vapnet och
siktade mot hennes huvud.”
Marsvinsholm och varje som-
Fd. KGB-officer och numera
mar sätts teaterföreställningar
yrkesmördare Anatoli Kono-
upp i slottsparken, bland andra
valenko dödar Louise med ett
har Henning Mankells Flickan
skott mot pannan. Några dagar
och flygaren samt Grävskopan
senare är tjuven Peter Hansson
spelats här.
i trakten för att stjäla gårds-
31. Krageholmssjön pumpar. Till sin fasa hittar han
”Som flaxande eldklot försökte kroppen efter Louise i en brunn
de undkomma sin plåga genom när han försöker att bryta loss
att lyfta ut över sjön.” pumpen.
Henning Mankell, som oftast 32. Kadesjö
använder sig av verkliga platser ”De gick längs en av stigarna
i sina berättelser, förlägger som ledde genom skogen, bort
händelserna med de brinnande mot den egenartade plåtstaty som
svanarna till den fiktiva Mare- restes till minne av ett besök som
bosjön i boken Innan frosten. Karl den XII möjligen hade gjort
I filmen Innan frosten spelades på Kadesjö.”
scenen in vid Krageholmssjön. I den stillsamma skogen vid
Linda Wallander hamnar själv i Kadesjö gård avslöjar Wallan-
livsfara när hon hittar kulturgeo- der en hemlighet för sin dotter
grafen Birgitta Medberg ihjäl- Linda i boken Innan frosten.
slagen vid sjön. Vid tidpunkten ”Det här är min kyrkogård, sa
är mördaren fortfarande kvar i han. Min verkliga kyrkogård.”
området. Wallander utser specifika
I Den femte kvinnan ställs träd i skogen som får tillhöra
Wallander inför en rad brutala och representera hans döda
mord där förövarna själva är släktingar och vänner. Åt Stefan
offer. Karaktären Eugen Blom- Fredman, den förtvivlade
bergs liv får därför ett extra indianen i Villospår, väljer han
plågsamt slut i Krageholms- ut en ung ek.
sjöns mörka vatten, lidandet är
en del av hämnden. 33. Baldringe kyrka
I One step behind föreställer I denna kyrka byggd i romansk
ett gods i området familjen stil, från slutet av 1100-talet
Edengrens bostad. Wallander hålls begravningen för Wallan-
hittar Isa Edengren medvetslös ders mördade kollega Svedberg
i BBC-filmatiseringen. Film- 35. Öja krog
teamet lyckas i One step Slottsruinens stallar som rym-
behind fånga kyrkan i det mer Öja krog byggdes tempo-
speciella ljus som kännetecknar rärt om till det fiktiva klostret
Österlen. Rölleka. I filmen Täckmanteln
göms flyktingar i klostret. Wal-
34. Fyledalen lander besöker ibland klostret
”De blodiga pålarna med sina för att samtala med nunnorna.
spjutliknande spetsar hade på Hans tankar kretsar ofta kring
några ställen trängt igenom dilemmat om moralisk rätt all-
kroppen.” tid är detsamma som juridiskt
I boken Den femte kvinnan bor korrekt.
fågelskådaren Holger Eriksson “..the landscape in southern
på en enslig belägen gård med Sweden is just as an important
namnet Avskildheten i Fyleda- character as Wallander himself.”
len. Varje kväll ger han sig ut John Harvey, brittisk författare
till ett fågeltorn i närheten, en av kriminallitteratur.
vana som blir hans död.
Mördaren har preparerat
spången som Eriksson måste
passera på vägen till tornet.
Plankorna knäcks och han
spetsas bestialiskt på pålar.
I filmen Hemligheten hittas
den döda kroppen av elvaårige
Johannes här. Kriminaltekniker
Nyberg kan snabbt konstatera
att fyndplatsen inte är mord-
platsen.
Stefan Fredman, den unge
mördaren i Sidetracked, har sitt 36. Nybrostrand
gömställe i en gammal hus- I en vitkalkad skånegård med
vagn i Fyledalen i kvartsbrottet. halmtak bor Stefan Lindman
Hit tar han sin syster Louise och tidvis även Linda Wallander.
innan han ger sig i väg på sitt Huset ligger vid stranden
sista uppdrag som är att döda bredvid Scoutstugan. Det är
Sandin. I boken Steget efter även i Nybrostrand som några
utspelar sig en spännande jakt av kollegorna på Ystadpolisen
i Fyledalens mörker mellan två brukar ha sin årliga kräftskiva.
beväpnade män - Wallander På stranden skjuter Wallander
och en man som hela tiden den med automatvapen beväp-
befinner sig ett steg före. nade förbrytaren Rykoff i Den
vita lejoninnan.
Fyledalens kvartsbrott är en
”Han siktade på den fete mannen
nedlagd gruva och de olika
och sköt, skott efter skott.”
skikten av sand och grus utgör
Bland sanddynerna nära
en stark kontrast till dalens
Nybrostrands Camping mördas
grönska.
ett brudpar och deras fotograf
i boken Steget efter.
precis intill skeppssättningen i
filmen Mördare utan ansikte.
Mannen som har kört utför
stupet med sin motorcykel
hittas på stranden nedanför i
filmen Kuriren.
I filmerna med Kennet Branagh
som Wallander användes ovan-
våningen på restaurang Vendel
Ales Stenar som
37. Hammars backar Wallanders kontor. Skrivbordet
I filmen Innan frosten har Linda har nu bytts ut mot vackert
och hennes väninna Anna dukade bord och här serveras
picknick med sina vänner uppe gourmetmat från det regionala
på åsen. Utflykten slutar med köket. Hos Kåseberga Fisk säljs
meningsskiljaktigheter. och serveras färsk och rökt fisk.
De fridfulla backarna bildar en
stark kontrast till vansinnes- 39. Dag Hammarskjölds
dådet i filmen Firewall där en Backåkra
taxichaufför knivhuggs till döds ”Det fanns en stenring där. En
i sin bil. eftertankens stenring, uppmurad
några år tidigare. Den inbjöd till
Från Hammars backar har man ensamhet och sinnesro. Han satte
en storslagen utsikt över havet sig på en sten och såg ut över
och landskapet. Området är havet.”
ett naturreservat och populärt
bland häng- och skärmflygare. I Mördare utan ansikte stannar
Wallander till i Backåkra för att
38. Kåseberga och Ales stenar samla sig inför mötet med sin
Ales stenar är ett av Sveriges far i Löderup.
mest populära besöksmål och I boken Brandvägg avfyrar
Wallanders favoritställe när han lönnmördaren Fu Cheng
behöver tänka ostört. ett skott mot Wallander på
I boken Innan frosten väljer Backåkras parkeringsplats,
även dottern Linda denna men missar i den täta dimman.
plats för att fundera kring sin Dag Hammarskjöld, FN:s
väninna Annas försvinnande. generalsekreterare från1953
fram till sin död 1961, då han
omkom i en flygolycka. Han
efterlämnade den fyrlängade
gården Backåkra till Svenska
Turistföreningen. Gårdens
södra länga är sommarbostad
för ledamöterna i Svenska Aka-
demin. Övriga delar av huset är
ett museum till minne av Ham-
marskjölds liv och gärningar.
På heden har ett minnesmärke
Wallander överraskar åklagaren anlagts, en meditationsplats i
Anette Brolin med en picknick form av en stenring.
40. Hagestad Naturreservat I I boken Pyramiden får Wal-
boken Steget efter mördas här lander en vägbeskrivning av sin
tre ungdomar då de firar mid- syster Kristina:
sommar utklädda i 1700-tals- ”I utkanten av Löderup, sa
kläder. Mördaren gräver ner Kristina. Först far du förbi en
kropparna i skogen för att lanthandel. Sen genom en pilallé.
senare gräva upp dem igen. När den tar slut ligger huset till
När de halvt förruttnade liken vänster, med en stenmur mot
hittas har mördaren återplace- vägen. Det har svart tak och är
rat kropparna på picknickfilten. väldigt fint.”
I den engelska filmen One Step Året är 1969 och fadern har
behind har scenen spelats in precis flyttat till platsen - lant-
i skogen närmast parkerings- handeln och pilarna är kanske
platsen. borta - men fina hus med
I samma film skjuter gärnings- svarta tak finns det gott om!
mannen ihjäl ett brudpar och
deras fotograf på stranden 42. Valleberga kyrka
strax nedanför. Kyrkan är byggd i kalksten
i mitten av 1100-talet, och
41. Löderup är Skånes enda kvarvarande
”Sedan prickade han bestämt rundkyrka. Den är inspirerad av
in en svag röd nyans i tjäderns helgedomarna på danska ön
fjäderskrud.” Bornholm.
I filmen Innan frosten körs en
Utanför Löderup bor Karl,
skåpbil fullastad med spräng-
Wallanders far, i en vitkalkad
ämnen fram till kyrkan, ett
skånelänga. I uthuset har han
bombattentat som riktar sig
sin ateljé där han målar sina
mot ett gay-bröllop. Linda och
landskapsmotiv, med eller utan
kollegan Stefan lyckas för-
tjäder.
hindra blodbadet i allra sista
stund, och skåpbilen explode- Seriemördaren avrättar henne
rar en liten bit från kyrkan. kallblodigt med ett skott.
Barnsö i boken Steget efter,
ligger i den östgötska skär-
gården och nås med båt från
Fyrudden. Kenneth Branagh
i rollen som Ystadpolisen
behöver dock inte resa så långt
– stranden vid Vårhallarna,
fiskebyn Branteviks södra hamn
och ett fritidshus vid Borrby
Strandbad förvandlas genom
filmklippning i One step behind
till det idylliska Barnsö.
43. Ingelstorp Restaurang &
Pensionat
Wallander och Lone Kjaer,
kollega från den danska
polisen anhåller mannen som
kallar sig Louise på Copenha-
gen Bar i filmen One Step
behind. Barens exteriör filmades
på plats i Köpenhamn medan
Ingelstorp Restaurang &
Pensionat fick föreställa interi-
ören till den trendiga baren. 46. Simrishamn
Det är inte ofta Wallander
44. Brantevik och 45. Vår- arbetar i det angränsande
hallarna. polisdistriktet Simrishamn,
”Det såg ut som om hon sov. men staden nämns ofta i både
Men han visste genast att hon böckerna och filmerna.
var död.” På Hotell Svea träffar Wallander
Wallander misslyckas med sina kollegor från Karlstad i
att beskydda Isa Edengren, Mördare utan ansikte.
trots att han är med henne på I boken Villospår unnar sig
Barnsö. Seriemördaren som Wallander en middag på
även ligger bakom hennes hamnkrogen. Han promenerar
vänners död vid midsommar- sedan runt i hamnen medan
firandet har lyckats spåra upp han grunnar över fallen där
Wallander och Isa. offren blivit skalperade.
Det mest personliga ingripan-
det är då han blir tvungen att
hämta hem sin far efter ett
slagsmål på Systembolaget.
48. Brösarps backar
”Dimman. Den var som ett
ljudlöst smygande rovdjur, tänkte
han.”
Klockan är nio på kvällen då
advokat Gustav Torstensson
kör hem från det fiktiva Farn-
holms slott i sydöstra Skåne i
boken Mannen som log. Det
är mörkt och dimmigt. Vid
Brösarps backar står det plöts-
ligt en stol med en docka mitt
47. Kivik på vägen. När Torstensson stiger
Kiviks marknad med drygt ur bilen, får han ett slag mot
tusen marknadsstånd är huvudet. Han är död innan
Sveriges största marknad. han sjunker ihop på den blöta
Varje år besöker cirka hundra- asfalten.
tusen människor marknaden
under tre dagar i juli. Henning Det är lätt att föreställa sig att
Mankell har i Mördare utan scenen utspelar sig i de södra
ansikte valt denna folkfest som backarna där väg 9 slingrar sig
kuliss där Wallander och genom backlandskapet mellan
Martinson, efter en vild jakt Brösarp och Kivik. Från parke-
bland besökare och marknads- ringen, som ligger invid vägen
stånd, griper de två gärnings- tar man sig enkelt upp på
männen som dödade lant- backarna och njuter av utsikten
brukarparet i Lenarp. över det skånska landskapet.
Wallanderböcker av Filmer med Krister Henriksson
Henning Mankell i huvudrollen. Baserade på
idéer av Henning Mankell.
”Vad jag än hittar på, så är
Byfånen, 2005
verkligheten alltid värre.”
Bröderna, 2005
Henning Mankell
Mörkret, 2005
Afrikanen, 2005
Mördare utan ansikte, 1991
Mastermind, 2005
Hundarna i Riga, 1992
Den svaga punkten, 2005
Den vita lejoninnan, 1993
Fotografen, 2005
Mannen som log, 1994
Täckmanteln, 2006
Villospår, 1995
Luftslottet, 2006
Den femte kvinnan, 1996
Blodsband, 2006
Steget efter, 1997
Jokern, 2006
Brandvägg, 1998
Hemligheten, 2006
Pyramiden, 1999
Hämnden, 2008
Innan frosten, 2002
Skulden, 2008
Den orolige mannen, 2009
Kuriren, 2008
Tjuven, 2009
Cellisten, 2009
Prästen, 2009
Läckan, 2009
Skytten, 2009
Dödsängeln, 2009
Innan frosten, 2004 med
Krister Henriksson i huvud-
rollen, är baserad på boken
med samma namn.
Filmer med Kenneth
Filmer med Rolf Lassgård Branagh i huvudrollen.
i huvudrollen. Baserade på Baserade på böcker.
böcker. Sidetracked, 2008
Mördare utan ansikte, 1994 One step behind, 2008
Hundarna i Riga, 1994 Firewall, 2008
Den vita lejoninnan, 1996 The man who smiled, 2009
Villospår, 2001 Faceless killers, 2009
Den femte kvinnan, 2002 The fifth woman, 2009
Mannen som log, 2003
Steget efter, 2005
Brandvägg, 2006
Pyramiden, 2007
Wallanderaktiviteter Ystad Filmtours, en stads-
vandring i filmens tecken,
Guidade stadsvandringar i med Ystad som kuliss. Upplev
Wallanders spår. Guidningar Ystads filmhistoria med bland
på svenska, engelska och tyska. andra Kurt Wallander, Anna Q
Nilsson, Ingmar Bergman och
Wallander i landskapet - Rolf Lassgård med flera. Se och
med buss till platserna från upplev nya som såväl gamla
filmerna och böckerna. Upp- filminspelningsplatser och ta
täck det skånska landskapet del av aktuell filminformation.
och Ystad genom Wallander. Guidningar på svenska och
Återupplev scenerna på plats engelska. www.cineteket.se
med filmsekvenser och
guider. Guidningar på svenska, Mysterier i farten arrang-
kan förbokas på engelska och erar spännande och kluriga
tyska. Föranmälan. mordgåtor såväl inne som ute.
Om man väljer att förlägga
Wallanderturer med Ystads mordgåtan i Ystads stadskärna
Frivillige Bergnings-Corpsens får man även lite anekdoter ur
veteranbrandbil. Ystads historia. Mysterier på
Guidningar på svenska och svenska, engelska och tyska.
tyska. Föranmälan. www.mysterierifarten.se

Cineteket är ett film- I Wallanders spår.
upplevelsecentra med film- Upptäck Wallanders Ystad och
galleri. Ta del av hur film görs, landskap i din egen takt med
från manus till specialeffekter. broschyrens beskrivningar och
Se hur man använder sig av kartor.
blue-screenteknik och lär dig
animera en film. Guidade Ystads turistbyrå
visningar av Cineteket på Säljer Wallanderpocket på olika
svenska, engelska och tyska. språk, erbjuder guidningar och
www.cineteket.se bokar Wallanderpaket. Dess-
utom information om Ystad-
Ystad Studios. Österlenregionen, logibokning,
Guidad visning av studion för evenemangstips och mycket
förbokade grupper. mer. Vi kan Wallanders Ystad,
www.ystadstudios.se fråga oss gärna!
Boka ett Wallanderpaket

Upptäck Wallanders Ystad!
I vårt Wallanderpaket ingår övernattning på ett av
”Wallanderhotellen” samt middag och fika på någon av
Kurt Wallanders favoritrestauranger och caféer.
Upplev platserna från böckerna och filmerna i Ystad och
på Österlen!

Pris per person från 810 kronor. Sommartid ingår entré
till Cineteket i Wallandpaketet.

Boka på turistbyrån eller direkt på www.ystad.se/online

Mer information på Ystads turistbyrå
St Knuts torg, Ystad
Telefon: 0411-577 681, www.ystad.se/turism

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Landsbygdsavdelning-
en på Länsstyrelsen i Skåne. Ett samarbete mellan Ystads kommun
och Region Skånes projekt Besökarna.