You are on page 1of 1

Max Pam: ‘Ik heb Heineken moeten beloven het 25 jaar voor me te houden’ p21

VRIJDAG
12 NOVEMBER 2010
VK.NL

deVolkskrant
DE VOLKSKRANT BV JACOB BONTIUSPLAATS 9, POSTBUS 1002, 1000 BA, AMSTERDAM REDACTIE@VOLKSKRANT.NL TEL.: REDACTIE 020-562 9222 KLANTENSERVICE 088-056 1561 BEZORGING 088-056 1555

Van Warmerdam legt De laatste cartoon van


haarscheurtjes bloot Kurt Westergaard
KUNST P38-40 UITGELICHT P18-19

CHOLERA NIEUWE RAMP BEDREIGT HAÏTI Voetnoot Serveerster


n de burger woont geen beest

I maar een gewoontedier.


In Amsterdam ga ik meestal
naar hetzelfde restaurant. Omdat
mijn vriendin dat als teken van
desinteresse zou kunnen opvat-
ten besloot ik haar mee te nemen
naar een mij onbekend etablisse-
ment.
Bistrot Neuf in de Haarlemmer-
straat was mij aanbevolen. Luid-
ruchtig, maar het eten was er pri-
ma.
Nu vind ik eten in restaurants
bijzaak. Alles wat eetbaar is, vol-
doet. Restaurantrecensenten zou-
den aandacht moeten besteden
aan het bedienend personeel.
Vooral een sympathieke jonge-
man in Bistrot Neuf kon mijn
goedkeuring wegdragen.
In de mooie film Le mari de la
coiffeuse van Patrice Leconte be-
sluit een jongen op jeugdige leef-
tijd met een kapster te trouwen.
Mijn hele leven ben ik verliefd
geweest op serveersters.
Als ik oud ben woon ik in Zwit-
serland. Om 7 uur sleep ik me
naar het restaurant. Niet voor de
kaasfondue, maar om een laatste
blik op de serveerster te werpen.
Arnon Grunberg

ADVERTENTIES

CATHERINE O’FLYNN
WAT OVERBLIJFT
IS LIEFDE
‘O’Flynn kan als geen ander
In het St.-Catharinaziekenhuis in het Haïtiaanse Port-au-Prince heeft men houdt, heeft al meer dan zevenhonderd levens geëist. Ook in de hoofd-
sfeer en humor combineren.’
zojuist de 2-jarige Clercilia Regis, overleden aan cholera, met een deken stad Port-au-Prince, een stad met 2,5 miljoen inwoners, overlijden men-
Trouw
toegedekt. De cholera-epidemie die sinds drie weken op het eiland huis- sen aan de ziekte. Reportage op pagina 17. Foto AP

www.uitgeverijartemis.nl

Nobelprijswinnaar doet in Tilburg oproep aan weldenkende burger

Vargas Llosa: weersta populisme RACHEL SHUKERT


SCHAAMTELOOS
Van onze verslaggever spoken van de vorige eeuw keren te- anti-democratische ideologieën’. Maar er is verwarring. Sommigen
Wim Bossema rug. Riemen denkt bovenal aan het De weldenkende, lezende, vrij- (links) hebben te veel begrip voor de ‘Smullen voor
spook van het fascisme; daar schreef heidslievende burgers moeten in op- antidemocratische neigingen van im- liefhebbers van het werk
TILBURG Wat zou de verse winnaar hij zelf net een geruchtmakend pam- stand komen, tegen beide monsters, migranten, uit vrees voor xenofoob van Woody Allen.’
van de Nobelprijs voor de Literatuur, flet over. Als je de opkomst van het fas- betoogde hij. Anti-liberale gebruiken door te gaan; anderen (rechts) zijn Red
Mario Vargas Llosa, vinden van Geert cisme na de Eerste Wereldoorlog, bij migranten, zoals hoofddoeken, juist te lankmoedig tegenover intole-
Wilders? De terugkeer van de monsters Mussolini in Italië voorop, vergelijkt bestrijden; en tegen de populisten rante, extreme partijen. En dan zijn er www.uitgeverijartemis.nl
is de titel van zijn Nexus-lezing, die hij met de populistische golf van nu, roepen: ‘Jullie komen er niet door.’ de jongeren bij wie hij een apathie
donderdag in de universiteitsaula in moet je Wilders toch gewoon een fas- ontwaart, cynisme over politiek en
+,!&!\!=!"

Tilburg hield – een klaroenstoot voor cist noemen, vindt Riemen. ADVERTENTIE democratie, berusting.
verzet tegen populistische groeperin- Vargas Llosa’s lezing was meer het Geloofde Vargas Llosa zelf dat een € 1,40
x(7B0DH1*KKMKKT(

DE NIEUWE GRUNBERG
WWW.NIJGHENVANDITMAR.NL

gen. Pas op een vraag van Nexus-direc- verhaal van twee monsters: Al Qaida, opstand van de democraten kans van
teur Rob Riemen ging hij direct in op de fanatieke moslimterroristen, en de ‘Op de toppen van zijn kunnen.’ slagen had? Eigenlijk niet, zei hij in Jaargang 89
64 Pagina's
een uitspraak van Wilders, ‘islam is xenofobe partijen die als reactie daar- NRC Handelsblad zijn lezing, daarvoor is de behouden-
Nummer 26297
een ideologie’. Vargas Llosa: ‘Dat is op kunnen opbloeien. ‘Europa in de liberaal te pessimistisch van aard.
niet waar. Islam is een diverse ge- onze tijd is het toneel van een veront- Om de moed erin te houden vertelde België
Duitsland
€ 2,50
€ 2,95
meenschap met fanatici en gematig- rustend schouwspel: de herintrede HUID hij een verhaal over de wonderbaarlij- Engeland
Frankrijk
£ 1,80
€ 2,95
den.’ van een extremistisch nationalis- ke vriendschap van een nijlpaardje en Griekenland € 2,95
Ook in een interview met Nieuws- tisch, xenofoob, racistisch rechts, dat
EN een reuzenschildpad in Kenia. Het Italië € 2,95
Luxemburg € 2,50
uur bleef hij algemeen, maar ten slot- niet gelooft in de democratische prin- HAAR verweesde babynijlpaard had de Oostenrijk
Portugal
€ 2,95
€ 2,95
te zei hij over Wilders: ‘Een populist cipes.’ En, zei hij: ‘Om kiezers terug te oude vrouwtjesschilpad als vervang- Spanje
Zwitserland
€ 2,95
Chf 5,40
die een moderne fascist kan worden.’ winnen hebben veel centrumpartijen moeder geadopteerd. Als dieren dat Hongarije Huf 710
Kroatië KN 26
Voor de lezing met paneldiscussie en linkse partijen zich laten besmet- kunnen, waarom wij dan niet, vroeg Slovenië € 3,40
‘Meesterschap’ DE VOLKSKRANT
had Riemen als stelling bedacht: de ten door de populistische en Vargas Llosa.