You are on page 1of 90
Méstské statni zastupitelstvi v Praze nndm, 14. F4jna 2188/9, 150 00 Praha 5, tel.: +420 257 111 611, fax: +420 257 111 723, ID datové schranky: ijeabe3, e-mail: podatelna@ ms7.phajustice.cz I KZV 188/2017 - 999 Praha 30. 8. 2019 USNESENI Stitni zéstupce Méstského statniho zastupitelstvi v Praze rozhod! dnesniho dne v trestni véci oby, Ing. — nar. |. a spol., stihanych pro zloginy dotaéntho podvedu podle § 212 odst. 1, 6 pism. a) trestniho zékoniku a poskozenf finanénich zdjmi Evropské unie podle § 260 odst. 1, 5 tr. zikoniku spachané ve spolupachatelstvi podle § 23 tr. zikoniku, event. pro tyto zloginy spachané formou Géastenstvi podle § 24 odst. | pism. a) tr. 2ikoniku a pro zlodin dotaéniho podvodu podle § 212 odst. 1, 6 pism. a) tr. zakonéku spiichany formou iastenstvi podle § 24 odst. 1 pism. c) tr. zékoniku, takto: Podle § 172.odst. 1 pism. b) trestntho fidu zastavuji trestaf stihdné vedené proti obvi 2. obv. Ing. MEE Ph... oz. ia 3. obv — 4. obv : [ar 5. obvi ov obv a... a pro skutek spotfvajief v tom, Ze «ws pesné nezjisténé dobé drubé poloviny roku 2007 obv. hy 2 7 v timyslu podvodné ziskat dotaci od Regiondlni rady regionu soudruznosti Sttedni Cechy v souladu 5 Regionélnim operaénim programem NUTS 2 Stfedni Cechy (dle té2 jen .ROP NUTS 2") na podporu podnikatelské infrastruktury a sluzeb cestovniho ruchu, tedy finanéné prostfedky pitvodné na realizaci svého soukromého projektu rodinné farmy Dvir Semtin > Farma Capi hnizdo, pozd8ji transformovaného_na projekt Multifunkéniho kongresového aSkoliciho aredlu pro. potfeby skupiny WME. fokalie. once. Olbramovice, k. ti, Tomice u Votic, a tedy v rozporu s podminkami a elem, pro ktery byla dot uréena, prigemz tento projekt souktomé rodinné farmy. pozdaji zménény na projekt Multifunkéniho kongresovcho a Skolicfho aredlu skupiny od potatku méla realizovat spoleénost a.s., tehdy se sidlem J. kterd jiz od posatku roku 006 podnikala _ k realizaci tohoto piivodné soukromého projektu oby. Ing. Ji nar. spodivajief v nékupu nemovitosti vlokalitt obce Olbramovice, k.i. Tomice_u Votic, v zadéni vypracovani projektové dokumentace u spoleénosti [IEE 6 a pela obvi Wi coz, MR), nar. MIE. b yly dle pitkazu k prevodu ze dne 26. 11.2009 2 bankov tho wgtu Regiondlni rady regionu soudrénosti Stiedni Cechy, é. ctu AAI vedené- ho u Ceské spotitelny, a.s.. ptevedeny finanéni prosttedky ve vysi 26 606 818,73 Ké, které byly na Gdet & |. spolecnosti s., vedeny u banky I. piipsdiny dne 27. 11. 2009, dale na zéklad® Z4dosti o platbu &. 2, kterou dne 14, 12. 2009 jmé- nem spoletnosti SEE 2.s.. podepsala a nésledné na Ufad Regionalni rady regi onut a dni Cechy podala obv. Ing. A ZZ (or. TM. nav. byly dle pitkazu k prevodu ze dne 17. 12. 2009 z bankovniho tgtu Regional- nj rady regionu soudrnosti Stiedni Cechy, & ctu [EEE vedencho u Ceské spofitel na tidet ny, as. prevedeny finanéné prosttedky ve vysi_13 393 181,27 Ké, které b NN, cos, MINI eden w bank I pips dne 18. 12. 2009, a dile na zakladé Zidosti o platbu ¢. 3, kterou dne 27. 7. 2010 jménem spo- lecnosti BEE, as. podepsala_a nisledn’ na Utad_Regiondlnié rady regionu soudrZnosti Stiednf Cechy podala obv. Ing. i 7 (co i)... i i kongresovy ai 6 byly dle pitkazu k prevodu ze dne 20. 8.2010 z bankovniho dictu Re soudrZnosti Stfed telny._as., pievedeny finanéni prostfedky ve vysi 9997 443.36 Ké, které byly na tiget 2 MINI polcsnot as. vodeny u banky BM otis dne 23. 8. 2010, cimz_obv. Ing. | nar, EE obv. a (roz, MIE), nar. WEEE, shora pospanym, zcela védomym a vimysinym jedniinim realizovali a dokoneili zamér oby. Ing. a nar, MBB ziskat neopravnéne finanént prostiedky formou dotace z ROP NUTS 2 na podporu podnikatelské infrastruktury asluzeb cestovniho ruchu, kdyz v Zidosti 0 poskytnuti dotace uvedli nepravdive_ a hrube 7kreslené tidaje a rovneZ podstatn€ tidaje zamléeli, a to z popudu oby. Ing. nar. MBB tery zcela védomé livé kroky ostatnich obvine « koordinoval, piitem? Ing. TE tng suhany ob. i 1 nar | ob giondlni rady regionu chy, 1CO FEE ¢. ctu EEE. vedencho u Cesk spoti s dokonalou znalosti vSech skuteénostf, jedndné a jednot- eh, smetujiet k neoprvnénému ziskani dotace, organizoval, fidil | EE ocdélene V tiGelovém skryti identity fakticky ovlddajfef osoby a skuteéného vlastnika 20 ks kmenovych akcif na majitele o jmenovité hodnoté jedné akcie 100 000 Ké spoleénosti I a.s., pozdaji piejmenované na spolctnost TE, 2s. napomohli realizovat zimér obv. I nur, MBB, dy odstranénim piekazek vytwotili zdani, Ze se V pfipadé spoleénosti A.s., pozdéji pfejmenované na spoleénost as., jednd o maly nebo stiedni podnik, zpasobily uchazet se o piedm umofnili a usnadnili jinému spachani trestngho éinu, a (0 svm jedndnim obvinéni ve shora uvedeném rozsahu zpiisobili poskozené o1 iondln{ rad& regionu soudrénosti Sttedni Cechy Skodu ve vySi 49 997 443,36 Kg," v némz bylo spatfovéno spachénf zlogini dotaéntho podvodu podle § 212 odst. 1, 6 pism. a) tr, zikontku a poskozeni finanénich zéjmit Evropské unie podle § 260 odst. 1, 5 tr, zékoniku sree IC aS ho nar, MBE obv. Ing. |. Ph.D., nar. aloging dotatniho podvodu podle § 212 odst. 1, 6 pism. a) tr. zikoniku a poskozeni finanénich zjma Evropské unie podle § 260 odst. 1, 5 tr, zikoniku spichanych formou tiastenstvi podle § 24 odst. | pism. a) tr. zikoniku obv. In; nar. KBB. a zlocinu dotatniho pod- vodu podle § 212 odst. 1, 6 pism. a) tr. zakoniku spachaného formou titastenstvi podle § 24 odst. I pismoc) tr zékoniku obvi i 7, A 1:0 _ —_ | a obv. . nar. SEB nebot skutek nent tresiny nou dotaci, a tak nizaci n a neni divod k postoupent véci Odivodnéni u2ba krimindlni policie a vySettovéin’ Krajského feditelstvé policie hlavniho mésta Prahy sepsala dne 5. 1. 2016 ziznam o zahdjenf tikoni trestniho Hzeni ¢j. KRPA-505939-7/TC. -2015-000093-NL ve véci podezient ze spachint zloginu dotatniho podvodu podle § 212 odst. 1, 6 pism. a) tr. zikoniku a zloginu poSkozeni finanénich z4jmii Evropské unie podle § 260 odst eré mohly byt spachany v souvislosti s podsinim Zdosti spo- ‘eT , 162 jen ,. poskyinuti dotace na stavbu objektu Multifunkéntho kongresového aredlu Caps hnizdo (dale t€2 jen areal” nebo ,MKA CH") na adrese sidla této spoleénosti, s uzavée- 7 nim smlouvy o poskytnuti dotace a s Zerpanim této dotace. Po provedeném provétovain’ vydal uvedeny policejni orgin dne 29. 9. 2017 usnesent ¢j. KRPA-505939-583/TC-2015-000093 NL, kterym zahgjil trestni stihanf Ing, Ph.D., a Ing. EEE pro zlo- ny dotaéniho podvodu podle § 212 odst. 1, 6 pism. a) tr. zékoniku a poskozent finanénich ‘sj Evropské unie pode § 260 ods. 1,5 tr zikoniku spichane ve spolupachatelsvi pode § 23 tr. zikontku, Ing. a nar, KEE. pro zloginy dotaéniho podvedu podle § 212 odst 1-6 pism. a). zéKonikua poskozent fnanénich zim Evropsk€ unie podle § 260 odst. 1, 5.trzékoniku sp. formou teas ikoniku, tatniho podvodu podle § 212 podle § 24 odst. | pism. ¢) tr. z4kontku. Toto usneseni policejamho orgdnu o zahijeni trestniho ee ee A Eee tr. fidu zruSeno usnesenim stitniho zastupce MSZ v Praze ze dne 30.4. 2018 G1 KZV 188/2017 — 420. Stiznosti obvinénych Ing. — PhD. ng oo, oby. proti tomuto usneseni policej- niho orgénu byly podle § 148 odst. 1 pism. c) tr. #. zamitnuty usnesenim stétniho zistupee MSZ v Praze ze dne 30. 4. 2018 éj. 1 KZV 188/2017 — 428. Usnesenim ze dne 14, 3, 2019 6). KRPA-505939-1486/TC-2015-000093-NL vylouéil_policejni orgéin podle § 23 odst. 1 ir Kidu tesinéHzent pro obv. IL or MBI ze spotcencto Hzent. Vyloucend trestni véci je vedena policejnim organem pod ¢j. KRPA-105480/TC-2019-000093. Po skonéeni ySettovaini predlo7il policejni organ stétnimu zastupci navrh na podiini obzaloby ‘h obvinénych pro trestné éiny s uvedenou pravnf kvalifikaci. Na zdkladé pfedlozeného spisového materidlu konstatuji nésledujiet: Od zai 2006 probshaly préce na hlavnim programovém dokumentu uréujfcim priority regionu Stiedni Cechy pro derpani strukturdlnich fondit v programovém obdobi 2007 ~ 2013, na Re- giondinim operaénim programu NUTS 2 Stiedni Cechy na podporu podnikatelske infrastruk- tury a sluzeb cestovniho ruchu na obdobf 2007 ~ 2013 (ROP NUTS 2), 0 nich? byly informa ce vetejné pristupné. Z webovych sirdnek www.ropstrednicechy.cz je patrné, Ze informace o samotnych dotaeich byly zndmy jiz od poditku roku 2007, a to minimilné pokud jde o sta- noveni prioritnich os. Rovnz v 16 dobé poridané seminate a poskytované informace o schva- lovaini jednotlivych dokument tykajfet fcaji minimélne jasny zimér Regio- nélni rady regionu soudr/nosti Stredni sidlem Zborovskai 11, Praha 5 (dale té2 jen ,Regiondlni rada*) jeSté pred vyhléSenim samotnych v¥zev k predkliidani Zadosti © poskytnuti dotact, Dne 20. 12. 2007 vyhlasila Regiondlné rada v programu ROP NUTS 2 Vyzvu &. 4 v prioritné ose 2 - Cestovni ruch — 2.1 Podnikatelska infrastruktura a sluZby cestovniho ruchu (dile téz jen .,Vyzva é. 4°). Cilem podpory bylo zvySenf ubytovael kapacity a zlepSeni kvality ubyto- vacich sluzeb v turistickych destinacich, rozSffent nabidky doplikové infrastruktury a sluzeb ve vazbé na ubytovact zatizeni, dal8f infrastrukturu & atraktivitu cestovniho ruchu a rozsiteni nabidky atraktivit v oblasti Kulturn8-poznavactho cestovného ruchu, Podporovanymi aktivita- mi mélo byt vybudovaint nového ubytovaciho zatizeni nebo rozSifeni &i modernizace stévaji- ciho ubytovactho zarizens za tielem zvySeni ubytovaciho standardu véetne piipadnych stra- vovacich sluzeb. Podporovény mély byt rovnéz transformace stavajicich nevyuzivanych &i k jin funkei slouzicich objektii na ubytovact zatfzent, rozStfeni nabidky doplikovych sluzeb ve varbé na ubytovaet zafizent, dalSf infrastruktura nebo atraktivita cestovniho ruchu, rekonstrukce a obnova objektti pro potieby pozndvactho cestoyniho ruchu. vy- Pifjemci podpory (Zadatelé o podporu) méli byt podnikateli podle § 2 odst. 2 zk. &, 513/1991 Sb., obchodni zékonfk, kteff spliovali definici malého a stedniho podniku (dale t¢% jen »MSP*), podnikali v oblasti cestovnfho ruchu a vykondvali podnikatelskou ¢innost minimélné dva roky, piipadné méli podnikatelskou histori kratSi neZ dva roky, avSak v tom pHipadé pou- ze w projekt realizovanych v obcich nad 2000 obyvatel. Do historie podnikani se pritom zapotitavalo pouze obdobi, ve kterém dany subjekt skuteéné vykondval podnikatelskou nost s tim, Ze se nezapoditavalo obdobi, ve kterém nebyla podnikatelska Ginnost vykondvéna z diivodu jejtho pterusenf ¢i ukontent. in Zda byl Zadatel/pifjemee MSP, byl povinen dolofit. Definice uvedenych podniké, na kterou odkazovaly Pokyny pro Zadatele a pifjemce ROP NUTS 2 SC - Vyzva é. 4, Cislo verze: 1.0 Platnost od 20. 12. 2007 (dale té% jen ,,Pokyny"), vychézela z Doporuéeni Komise &. 2003/361/ES ze dne 6.5. 2003, 0 definici_mikropodnikii, malych a stiednich podnikii (Ufedni véstnik EU &. L 124, ze dne 20. 5. 2003, s. 36; dale téZ jen ,,Doporuceni™), jeho? vyiiatek byl uveden v Pifloze I nafizenf Komise (ES) ¢. 364/2004 ze dne 25. 2. 2004. Podle je Kategorie mikropodniki, malyeh a stiednich podnikii slozena &4.2 odst. 1 Doporuéer z podnika, které zaméstndvaji méné neZ 250 osob a jejichz roéni obrat nepfesahuje 50 milionit eur, nebo jejichz bilanéni suma roénf rozvahy nepiesahuje 43 milionit eur Podle él. 3 jsou podniky rozdélovany podle druhii na nezivislé, partnerské a propojené, pti éemz nezdvislym podnikem, za jaky obv. Ing. I a obv. Ing. J. —, Ph.D., ozna &ili spolegnost = jsou vSechny podniky, které nejsou zatazeny mezi partnerské podniky ve smyslu odstavet nezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3. Podle él. 3 odst. 2 jsou ,,partnerskymi podniky* vSechny podniky, které nejsou zafazeny mezi propojené podniky ve smyslu odstavce 3 a mezi kterymi existuje nésledujfef vztah: podnik (mateisky podnik) vlastn{ sém nebo spoleéné s jednim éi vice propojenymi podniky ve smyslu odstavee ttettho 25 % nebo vice procent zékladntho kapitdlu nebo hlasovacich prav jiného podniku (dcefiny podnik). »Propojenymi podniky* se podle odst. 3 rozumajf podniky, mezi nimiz existuje néktery z ndsledujicich vatahit a) podnik vlastnf vétSinu hlasovacich prav, které ndlezejf akciondfim nebo spoletntkim, vy jiném podniku, b) podnik ma privo jmenovat nebo odvolat vétSinu élenti sprévntho, Hdfetho nebo dozoreiho ‘orginu jiného podniku, ©) podnik m4 privo uplatiiovat rozhodujict vliv v jiném podniku podle smlouvy wzavtené s danym podnikem nebo dle ustanovent v zakladateiské (spolecenské) smlouvé (listin’) nebo ve stanovich tohoto podniku. d) podnik, ktery je akciondfem nebo spoletnikem jiného podniku, ovlédd sém, v souladu sdohodou uzavenou s jinymi akcionéfi nebo spoleéniky daného podniku, vétSinu hlasova- cich prév, nélezejfefch akcionatim nebo spoletnikiim, v daném podniku, Za propojené podniky jsou podle téettho pododstavee takté? povaZovany podniky, které maji jeden di vice vztahii uvedenych pod pismeny a) ~ d) prostfednictvim fyzické osoby nebo sku- piny osob (pouzivano ve znni: s fyzickou osobou nebo se skupinou fyzickych osob), které Jednaji spoletné, pokud svou dinnost nebo éést své kinnosti vykondvaji na stejném relevant- ‘nim trhu nebo na sousednich trzich. Podle étvrtého pododstavce se za ,,sousedni trh povazZuje tth pro vyrobky nebo sluzby, ktery navazuje na relevantni trh, Podle al. 6 odst. 1 jsou tidaje vetné poétu zaméstnancii v pifpadé nezavislého podniku ses veny vylugné na zkladé détit daného podniku, Soutasné byl podnik povinen k témto Udajim pipotitat v prislusném poméru i tdaje partnerskych a propojenych podnil Podle él. 6 odst. 2 jsou takové tidaje podniku, ktery m4 partnerské podniky nebo propojené podniky, sestaveny na ziklad® uétd a dalSich tidajti podniku nebo na zékladé konsolidované iGetné zavérky podniku, je-li sestavovana, nebo konsolidované tigetni zivérky, do které je podnik zahmut v rémei Konsolidace. $ témito tidaji jsou agregoviny tdaje o vsech partner- skych podnicich, které na dany podnik piimo navazujf. Agregace odpovidd procentudlnimu podilu na zékladnim kapitélu & na hlasovacich pravech (podle toho, které z hodnot je vyS8i). K takto vypottenym tidajiim je ptipojeno 100 % hodnot vsech podnikd, které jsou s danym podnikem piimo &i nepiimo propojeny, pokud tyto hodnoty nejsou jiz zahrnuty do konsolido- vané tiéetni zévrky. Podle él. 6 odst. 3 je s tidaji o partnerskych podnicich daného podniku agregovino idaji o podnicich, které jsou s témito partnerskymi podniky propojeny, ledaze jejich idaje ji2 byly zahmuty do konsolidované tgetnf zavérky. S tidaji o podnicich propoje- nych s danym podnikem jsou pomérnym zpisobem agregovany idaje o v8ech prfpadnych partnerskych podnicich propojenych podnikt, které na né bezprostfedné navazujf, ledaze je~ Jich téetn{ vidaje ji% byly zahmuty do konsolidované ti8etni zavérky v podilu odpovidajicim procentualnim podilu. Zadatel o poskytnuti dotace nes! odpovédnost za nespravné, netiplné ¢i zkreslené tidaje, které povedou k nesprivné Klasifikaci projektu z hlediska veteiné podpory. Dokladem o splnéni definice MSP bylo vypinéné ProhlaSent - informace zpiisobilosti jakoZto maly nebo stfedni podnik. Podnikem byl kaZdy subjekt vykondvajfef hospodatskou Ginnost, bez obledu na jeho prévni formu i druh privniho piedpisu, podle n&hoz je tento subjekt zaloZen, nebo jim? je regulové. nna Ginnost tohoto podniku. Slo zejména o osoby samostatné vy¥déletnt ky vykondvajict temesiné &i jiné Ginnosti a obchodnf spoletnosti nebo sdrugenf, kterd bezZni vykondvajf hospodatskou ginnost. Ekonomické ginnost podniku, v nfZ se méla uplatnit prav dla vetejné podpory, méla spodivat v nabizeni zbo2{ a sluzeb na uréitém trhu. Podstatnym faktem bylo, Ze dotéeny podnik mél vytvafet svou ekonomickou éinnosti konkurenci pro ostatné podniky daného odvétvi a dostavat se tim s nimi do hospodaiské soutéZe na trhu dané- ho odvétvi. Bylo nutné hodnotit, zda pifjemce vykondvé ekonomickou Ginnost, jak tato i host souvis{ s projektem a zda vysledek projektu bude vyuzivén za tiéelem provozovani eko- nomické Ginnosti prijemcem, at’ se jednd o rozsifent stavajfef ekonomické éinnosti nebo no- vou ekonomickou éinnost, Podle Pokynii se projektem obecné rozuméla soustava innosti sméiujicich k pfedem stano- venému a jasné definovanému cfli se stanovenym zaéatkem a Koncem, kterd pfedstavovala éasové ohranienou cflenou ginnost provédénou pifjemcem podpory za tiéelem dosazeni po- Zadovaného vysledku v imei programu. Na projekt zahmujfef zéroveit jak aktivity zaklidajé cf verejnou podporu, tak aktivity tuto podporu nezaklédajicf, bylo pohifZeno jako na projekt vetejnou podporu zaklédajict. Verejnd podpora musela mit tzv. motivatni efekt, to znamend, Ze bez poskytnuti podpory by pifjemce podpory nebyl schopen dany projekt realizovat. Malo by tedy byt prokézdno, Ze dancho cile neni mo%né doséhnout bez vynalozeni vefejnych pro- stfedki. 10 V Pokynech bylo rovné? definovano datum zahdjeni projektu jako datum zahdjent jakychko- liv pracf souvisejicich s projektem. Témito pracemi nesmély byt stavebni price nebo pravne- zavazny ptislib objedndvky zaffzent. Datem zahdjent (fyzické) realizace projektu byl den pro- kazatelncho zahdjeni realizace tyzickych praci nebo prvni privné-zdvazny piislib objednivky zatizent (v piipadé dodavek) nebo den zahdjeni poskytovani sluzeb. Za zahdjent stavby se povazoval den zahéjen{ pracf na vlastnim provadéni stavby, pti¢emz zapoéet{ t&chto praci Ize prokazatelné ovetit (napi. protokolem o predané a prevzeti staveniSté &i prvnim zéznamem ve stavebnim deniku), realizaéni a partnery projektu byly povazovény subjekty, které byly zapojeny do péiprav Gi provozni fize projektu. Zpiisob zapojenf mohl byt finanéni, materidlné, mol zahrnovat poskytnutf odbornych sluzeb nebo kombinaci vice zpisobi. Za partnera nebylo mozné pova- Zoval dodavatelskou firmu, ktera vstupuje do projektu na zékladé b&Zného smluvniho vztahu akalkuluje se ziskem. Za doklad o partnerstvé byla povazo ilohu v projektu, préva a povinnosti. Musela jasné dostateéné vymezovat roli partnera v projekt veetné smluvné zakotvené délky trvani zapojent partnera do projektu. ia smlouva vymezuj Podpora méla byt poskytoviina formou nevratné ptimé dotace z rozpottu Regionélni rady, nz podil z evropskych fonda na spolufinancovani veFejnych zpisobilych vydajti byl ma- prostiedky z let 2007 a 2008 byly urgeny celkem ve vysi 202 490 796 Ké. Minimélni piipustna vySe celkovych zpasobilych vydaja na jeden projekt byla stanovena ve vySi 2 mil, Ke, maximéln{ celkova vySe dotace z ROP NUTS 2 nesiéla 10 mil. Ke, Vybér projektii byl zalozen na principu soutéze mezi pfedlozenymi y byt vybriny ty projekty, které dosahly nejlepStho hodnoceni. Poet podpofenych projektii mél byt limitovan vySi alokace na danou vyzvu. Piijem Zidosti 0 po skytnuti dotace byl vymezen obdobim od 20. 12. 2007 do 12:00 hod. dne 29. 2. 2008. Postup pti administraci, vybéru a realizaci projekt kromé jiného vyplyval z dokumentu na- zvaného Operant manual k Regionlnimu operatnimu programu Regionu soudrZnosti Stiedni Cechy*. Podle bodu 5 tohoto dokumentu (Vybér externich posuzovateldl) mobi byt v pribéhu administrace, hodnoceni a realizace projektu pfibréni jako externi posuzovatelé experti na uréitou oblast hodnoceni/kontroly. Jejich posudek mél formu doporuceni. Obdobné bylo v bode 1.7 uvedeno, Ze stanovisko externtho posuzovatele md formu pisemného posudku a ma pro hodnotitele a kontrolory doporuéujici charakter. V kapitole II v bodé III.1 bylo sta- noveno, Ze projekty, které prosly kontrolou pfijatelnosti a kontrolou formédlnich nileZitosti, budou hodnoceny podle hodnoticich kritérif uvedenych v piiloze 15.3 (Vyb&rova kritéria), V dokumentu je rovnéz stanoven postup jednotlivych hodnotitela projekt a zplisob ziskani vysledného hodnocenf projekt Na zékladé vyhlésené Vyzvy &. 4 podala spolecnost fil dne 28. 2, 2008 v elektronické po- dobé a dne 29. 2. 2008 v listinné podobé Zédost o poskyinuti dotace na projekt MKA CH, kterou obv. Ing. IEEE, Pb.D., zaevidovala v informaénim systému IS BENEFIT 7 dne 28. 2. 2008 ve 22.28 hod. a ndsledné byla tato Zidost dne 29. 2. 2008 v 8.28 hod. v tisténé verzi podepsané na zkladé plné moci ostatnich Genii predstavenstva fl obv. Ing. |. Ph.D., pfedina na Ufad a v niz byla obv. Ing. MMM, Ph.D.. uvedena jako hlavni kontaktni osoba s uvedenou e-mailovou adrescu EEE Navrh té0 Zédosti schvdlilo predstavenstvo spoletnosti Ine 27. 2. 2008. Sougasné byl piedlozen a schvéilen navrh na financovany akce ve formé investi¢niho dvéru, tivéru na vybaveni budov a zafizeni a kontokorentnf tivér. Rovnéz byla projedniina a schvailena Zdost o vydini stavebniho povo- 11 Celkové vyidaje projektu, ktery mél byt zahgjen dne 1.9, 2008 a ukonéen dne 30. 4, 2010, byly piedpoklidany ve vySi 525457 600 Ké, pfiéemZ pozadované vySe podpory z ROP NUTS 2 méla ginit 49 997 443,29 Ké. Podle piedlozengho popisu mél projekt za efi vytvotit ze stévajfetho zchétralého a nevyuzivaného objektu statku. multifunkéni areal poskytujief komplexnf sluZby pro pofdani firemnich akef a kongresii se soutasnou moZnosti vyuziti pro individudln’ dovolenou a pofédénf kulturnich akef pro obyvatele regionu. Zémér ptedpokliidal rekonstrukci a vystavbu aredlu, ktery se mél sklddat z kultumé-vzd8ldvactho centra, horelu, stravovacich zaFizeni, sportovniho centra s krytym bazénem a saunou, tlocvignou, détskym koutkem a barem, venkovntho sportovisté, cviéné louky a prostor pro outdoorové aktivity, informaénfho centra, nauéné stezky s moznosti pozorovant zvifat, hospoddiského objektu se stdjemi a femesInymi dilnami, venkovnt a zastieSenou jfzdérnou, plaze u rybnika s mognosti vyu7iti rybnika, zemi V &isti 3 (Popis projektu) v bodu Popis aktivit v provoznt faizi projektu a zpisob udrZeni vy- sledka projektu je uvedeno, Ze z hlediska provozniho se pfedpoklads zajisténi celého chodu aredlu vyjma restaurace vlastnimi silami a pronajmutt zatizenych prostorii restaurace a Ze pti Spatné situaci v cash flow jsou akcionafi pfipraveni navySit zikladn{ kapitél firmy, coz vSak v dobé podani nebylo nutné. Obdobné tvrzeni je uvedeno v bodu 13 piilohy k Zadosti v &ésti a) provoz ~ finanéné udrZitelnost. Oznavent spoleénosti I ,malym podnikem” je uvedeno iv Gdsti 5 Zédosti tkajfef se Zadatele projektu. V édsti 13 Z4dosti, ve které je zpracovan pie- hled financoviini projektu, jsou vyéisleny zpisobilé vydaje ve vy$i 276990000 Ké zcelkovych vydaji projektu ve vySi 436 588 000 Ké. Viastné podil Zadatele je vyéisien na @dstku 226 990 000 Ke. Uvery bank pfitom mély init 380 mil. Ké a vlastné zdroje spoleénosti HM 6 583 000 Ke. Podle bodu 2.2. dophiujicich informaci k Zédosti byly primérnf cflovou skupinou projektu turisté — potenciondlni zakaznici stiediska. V bodu 5.4. byla primérnf cflova skupina charakte- rizovana zajemei 0 kongresovou a incentivn( turistiku, turisté domécf i zahraniéni a eventové agentury. Sekundam cilovou skupinou pak byla vefejnost. Podle bodu 9 prilohy neposkyto- vala spolegnost I v dobé podéns Z4dosti Z4dné sluzZby v odvétvi cestovniho ruchu. Po rea- lizaci projektu mély byt po dobu udréitelnosti projektu poskytovany, pip. umoZnény aktivity tykajiet firemnich akcf, individudlnf turistiky, kulturnich ake‘, koni a pozndvaci aktivity a re- klama a propagace. Tyto sluzby mély byt poskytovény komeréné v ramci hlavné Ginnosti. V této Gasti je Zadatelem rovn8z vymezen budouet relativns trh, a to z hlediska cflové skupiny nabizenych sluzZeb, kam byli zafazeni zdjemci o kongresovou a incentivni turistiku (firmy), vetejna spriva CR pro tiéely pofidani zasedéni, seminati a konferencf, turisté CR k traveni prodlouzenych vikendi, zahraniéni turisté, eventové agentury a vefejnost k navStévé pozni- vacich a kulturnich akei. Nabizené sluzby mély byt zastupitelné prosttednictvim jinych sluzeb na trhu a mély by konkurovat jinym subjektiim v ramei CR nebo EU. Po realizaci projektu by se mel zvySit zéjem o organizaci firemnich akef a kongresti ve Stfedoteském kraji/v MKA CH piesunem aket z jinych aredlii (nejen ze Stedotesk¢ho kraje) i nové vzniklou poptavkou, © prodlouzené vikendy, presunem jiz existujfef klientely i vytvofenim nové klientely a zéjem © potadani jednodennich akef. V disledku realizace projektu se p?edpoklidalo, Ze by mohli byt konkurenti na daném trhu édsteéné ovlivnéni, avSak nikoliv zésadné, nebot’ poptévka po tomto druhu sluzeb v dobré dostupnosti od Prahy stdle pfevySuje nabidku a roste. Konkurenti pochézejfef z jinych lenskych statti EU nejsou V bodu 14 piflohy ~ Analyza rizik a jejich #zeni je uvedeno, Ze pro pifpad rizika nedostatku finanénich 2droji pro vystavbu je financovént projektu zajiSténo bankovnt pajékou s garanci 2 finanéné silného partnera a vkladem vlastntho kapitalu, Podle potvrzeni o registraci projektu byla Zidost spolecnosti Il o poskytnut{ dotace pro prioritni osu 15.2 Cestovni ruch, oblast podpory 15.2.1 Podnikatelska infrastruktura a sluzby cestovniho ruchu zaregistrovana dne 29, 2. 2008 pod ¢. CZ.1.15/2.1.00/04.00095. Dne 8. 4. 2008 probahla kontrola a posouzené pfijatelnosti dotagniho projektu v rémei dotae- niho tizeni. Vysledkem kontroly pfijatelnosti bylo konstatovaini pracovnikii Ufadu Regiondlnt rady (dale 162 jen , iad), ¥e dotaéni projekt splnil pozadovand kritéria pfijatelnosti a postu- puje do dalSiho kola procesu administrace, kterym je kontrola formélnich nalezitosti. V pripa- dé poskytnutt dotace mize pc 8. 4. 2008, Formou e-mailové zprivy ze dn oby. Ing. MBB Ph.D., (na e-m bude zpracovain expertni posudek k dotaénimu projektu externim posuzovatelem. Po dopinént ovinnych piiloh o dalsi doklady na zékladé poZadavku UFadu adresovangho obv. Ing. Ph.D., na e-mailovou adresu — byla dne 30. 6. 2008 In; provedena kontrola formélnich nalezitostt dotaéniho projektu, po niZ nésledovalo hodnocent projekw Ing, IIE: ing. MII Cekové hoinocen’ projektu bylo vyjédteno WySi 64,85626 % ni_datum zpisobilosti vydaji_nasta_nejdtive 30. 4. 2008 sdélila svédky lovou ad:cst AAT) in formaci o tom, ze Podle_jmenovanych rojektu vyjadfoval k finanén’-ekonomické strince B Dne 14. 7. 2008 byly materidly tykajfef se projekt predsiny oddélent rizik a provedent plateb Ufadu_(dale 1&2 jen .ORPP*) k provedeni analyzy rizik a dne 5. 8. 2008 byly pfediny zpét Ing vedouef oddélenf administrace projektt Ufadu (dale té% jen ,OAP"). Dne 22. 7. 2008 byla zahdjena predbéZns veFejnospravni kontrola (fyzickd kontrola ex-ante) na misté realizace projektu a dne 28. 7. 2008 byl vyckin protokol o vysledku t6to konttoly, podle nghoz byly sniZeny celkové zpiisobilé vydaje v projektu ve vy8i 203 392 625,79 Ké bez DPH z plivodnf &ésiky 241 970 000 Ke Po posouzeni projektii pracovniky Ufadu méla byt predkliddna Vyboru Regiondlné rady (dale té2 jen ..Vybor RR") souhmnné zprava o priibéhu Kontroly a hodnoceni, kterd obsahovala se- znam vSech projektd setazenych podle jejich bodového ohodnocens. Tento seznam je rozdélen na projekty doporuené k financovani, doporucené k financovant s vyhradami, nedoporusené k financovani a projekty vyfazené. Ke kaZdému projektu byly zpracovainy projektové listy obsahuijict bli28/ identifikagn’ tidaje k projektu a dalsi informace vztahujici se k projektu. Tyto podklady k jedniné byly pfedklédiny Vyboru RR. piigem# kazdy Glen Vyboru RR se mohl s jednotlivymi Z4dostmi, protokoly a zipisy z kontrol as hodnocenimi seznimit a podat si mitky z diivodu podezfeni na procesné chyby pti kontroliich a hodnocenich. V piipadé nepo- dint némitek schvaloval pfi jednéni Vybor RR seznam projektt: doporutenych k financovsini pro kazdou oblast podpory, prigem2 nesmél ménit pofads projektil, ani vySi podpory u jednot- livych projekti, ale moh! sniit vySi podpory na doporuceni hodnotitelii a kontrolori. Vystu- pem ze zaseddni Vyboru RR bylo usneseni obsahujici seznam projektit schvailenych k finan- covant véetn alokovanych éistek Ze aipisit 2 jedniné Vyboru RR zalozenych v trestném spise jsou dilezité zejm. ty, v nich? je zaznamendno schvalenf provadéciho dokumentu ROP NUTS 2 a péfsluného Operaéniho mat nudlu, pHip. jejich zmény, ro&ntho pkinu vyzev na rok 2007 a jeho aktualizace, navrhu vybe- rovych kritétif pro oblasti podpory veetné dotéené podpory v ose 2.1, maximalni piipustng celkové dotace ve vySi 50 000.000 Ké na jeden projekt, Pokynti a vyhkiSent Vyzvy &. 4 Ged- ndné &.9, 11, 14.a 15 ze dnd 19. 6., 17.9, 21. 11a 19, 12. 2007) a zejm. zapis z jednani &, 24 ze dne 20. 8. 2008, kdy byly schvéleny seznamy projektd doporucenyeh k finaneoviini vrdmei Vyzvy & 4. Na tomto jednéni kromé schvdlenf seznamu t&chto projektii Vybor RR souhlasil s pouzitim prostiedkit z dalsich vyzev ve vySi 6 988 275 Ké na financovani projektu 14 reg. 1.00/04.00095, coz byl projekt MKA CH spoleénost ll Pflohou usne- seni Vyboru RR & 02-24/2008/VRRSC ze dne 20. 8. 2008 byl seznam schvélenych projekti Z piehiledu vyply 4 byla alokovina celkova édstka ve vySi 202 490 796 Ke, plitemz celkova vySe dotace poskytnuté z rozpogtu EU byla schvélena ve vySi celkem 209 479 071,10 Ké. Tato Céstka odpovidd souctu vySe pivodné celkové alokované castky fa vySe Giistky presunuté rozhodnutim Vyboru RR z jinych vyzev jmenovité pro projekt MKA CH, Kterd Ginila 6 988 275,10 Ké, 15 Jedniinim obvingnych méla byt zpusobena Skoda ve vySi 49 997 443,36 Ké, kterd prestavova- la celkovou vyplacenou vySi dotace. Poskytovatel dotace pozadoval vyzvou ze dne 4. 5, 2018 od spoletnosti —_ vrdceni dotace ve vySi 49 960 256 Ké. Uvedend suma odpovida cast ja spolecnost fl v letech 2009 a 2010 ve tiech splitkiich, po odecteni &ist- ky, kterou talo spolecnost uhradila na zaklad& rozhodnutf poskytovatele dotace 0 odvodu do- tace za poru prominutf odvodu ve vySi 37 188 Ke, Rozhodnutim 0 ulo%enf povinnosti odvedu dotace za poruseni rozpodtove kiizné ze dne 29. 9. 2011 uloZil Ufad povinnost spoleénosti ll. jako pifjemei dotace, odvést do rozpottu Re; Ké za poruseni rozpottové kézné pti Ger {nf vetejnych pené#nich prostiedkti dotace. Vybor RR schvilil na svém zasediini ze dne 31, 10.2011 doporugent Ufadu a rozhod! o &dste¢ném prominuti odvodu ulozencho spolee- nosti veetn’ piislusenstvi ve vySi 99 % castky vyméfeného odvodu, Na zakladé toho bylo vyda mn prominutt odvodu Za porusens rozpostové kazné, kterym byla uloZena povinnost spolecnosti fi odvést odvod ve vysi 37 188 Ké. Rozhodnuti dne 10. 2. 2012 byla zbyvajfef castka piivod HB V yborem RR prominuta. ce, Kterou obdi eni rozpostove kazné a nasledném edsteené giondlni rady finanéni eastku ve vysi 3 718 753 ino rozhodnuti o &istedt iloZeného odvodu veetné penile spoletnosti Po jednini mezi spoletnost( ME a Ufadem byla dne 28. 6, 2018 uzaviena dohoda © uspofidiné vzdjemnych vetahii z vefejnoprivnt smlouvy, na zikladé které byla spolegnosti en dne 29. 6. 2018 poZadovand castka ve vySi 49 960 256 Ké, coz je dolozeno vypisem z tctu Regionalni rady. Z tohoto diivodu se také Regionalni rada prohlsenim ze dne 4. 10. 2018 gj. RRSC 57/2018 vzdala ve smyslu § 43 odst. 4 tr. Ridu vech procesnich priv poskozeného v téio trestni véci Pro posouzeni pifpadného trestného jedninf obvinénych je stézejni otézkou posouzent, zda spolecnost I byla v dobé podini Z4dosti © poskytnuti dotace MSP a mohla o poskytnuti dotace Zédat, Gi nikoliv, a zda pipadné obvinéni Ing. I Ph.D., a Ing. ha Ze spolecnost I o dotaci Zédat nemiize a timysiné uvedli nepravdivé nebo hrubé zkreslené tidaje, prip. podstatné tdaje zamléeli v timyslu opattit neoprivaéné pro spoleénost fi dota. ci, ptigemz tyto tidaje byly zpasobilé k tomu, aby mély vliv na rozhodnuti poskytovatele do tace 0 poskytnutf &i neposkytnut? dotace, pip. zda se ostatni obvinéni na tomto trestném jed- nin imysiné Gastnili Primdrni pro posouzené trestnosti jednani vSech obvinénych je posouzens trestni odpovédnosti oby. Ing. MBE a obv. Ing. MIE, Ph.D., ktefi se nachizeji v postavent moznych pa- > tedy v prvé fad8 nezbyiné posoudit, 2da obv. Ing. A ci ob. 1, chatelt, 20 Ph.D. p \né oba, naplnili znaky skutkové podstaty trestnyich ¢ind, pro které jim bylo sdé event, jincho trestného Ginu, Trestnost jednini ostat- nich obvinénych, kteff jsou stihdni jako utastnici v riznyich formiich tieastenstvi, se pak od toho odvijf s ohledem na akcesoritu (astenstvi na hlavnim trestném Ginu. leno obvingn‘, pip. jen nékterého z nich, Oba jmenovani obvinéné se méli dopustit vySe uvedenych tresinych éindl zjednodusené tim, Ze v Zédosti spoleénosti [lo poskytnutf dotace od Regiondlni rady v ramei ROP NUTS 2 ay projektu MKA CH, kterého se Zidost tykala a ktery byl jejf nedilnou soucésti, védomé uvedli nepravdivé a hrubé zkreslené informace, a nékteré podstatné skutetnosti zamléeli zejména pak uvedli hrubé zkreslené ekonomické tidaje a parametry ve finanénich vykazech projektu, v rozvaze a ve vykazu zisku a ztrdt, nepravdivé informace o tvéru, ze ktersho bude financovaina vystavba MKA CH, jeho délce, vySi a dobé jeho splatnosti, a o financoviini pro- jektu MKA CH, kdy? uvedli, Ze tento projekt poéitd s financovénim rozhodujief éisti projektw z bankovnich tivéri, prigemz redlné byl projekt z velké éisti financovain ze soukromych ne- bankovnich zdroja, a zamléeli podstatné tidaje tim, Ze zavernili tidaje o vysi smluyni ceny za ngjem nemovitostf podle smluv o prondjmu nemovitostf ¢. 01/2008 a ¢. 02/2008 uzavienych dne 27, 2. 2008 mezi spoletnosti jako pronajfmatelem, a spolei |. jako na jemcem, cimz zamleli ekonomické tdaje, se kterymi bylo uvazovano ve finanénich vykazech projektu, a uvedli, Ze Zadatel je malym podnikem, a v Probliseni, které podepsali, uvedli ne- pravdivé informace o tom, Ze spoletnost fl je nezdvisly podnik, ackoliv vedéli, Ze skutee- nym vlastnikem a osobou fakticky ovlddajict a uplatiujiet rozhodujict vliv na chod spoleénos ti MI je obv. Ing. MB a Ze tato spoletnost tedy neni zpiisobild se 0 piedmétnou dotaci uchézet, a dale, atkoliv védeli, Ze spoletnost Worila jednu hospodatskou entitu se spo- Jecnosté HEEB. imyslné tuto podstatnou informaci v Zédosti o poskytnuti dotace zamléeli, ato viimyslu podvodné ziskat pfedmétnou dotaci_anapomoci tak realizovat projekt oby. Ing. BE. tedy piivodné soukromy projekt rodinné farmy Dvir Semtin ~ Farma Capi hnizdo, pozd&ji zméneny na projekt multifunkéniho kongresového a $kolictho aredlu skupiny 10 a ndsledné dne 2008 podepsali za spoleénost I smlouvu o poskytnutt dotace €. S/0050/RRSC/2008, v ni jménem spoleénost prohlasili, 2 vechny ddaje, které uvedli v souvislosti s uzavfenim této smlouvy, jejf% soucasti bylo i ProhlaSeni, 0 projek- tu a0 osobé pifjemce dotace véetné finanéni a majetkoprivni situace jsou pravdivé a tiplné, piivemé vedéli, Ze uvedené tidaje jsou nepravdivé a fakticky neodpovidajf skuteénému stavu, ana zakladé které byla spoletnosti I vyplacena dotace v celkové vySi 49 997 443,36 Ke, im? ¥ této vySi zpisobili Skodu poSkozené Regiondlni rad®, Jiz v usneseni, kterym byly zamitnuty stiZnosti obvinénych proti usnesens o zahdjeni trestniho stihan{, vyjddtil stétni zastupce svij zévér, Ze tidaje, které podle policejntho orginu byly ne- pravdivé nebo hrubé zkreslené a které se tykaly zavernénf tidajiiv listinach (smlouvach 0 pro najmu_nemovitosti &. 01/2008 a &. 02/2008 uzavfenych dne 27. 2. 2008 mezi spoletnostmi pied: h poskytovateli dotuce, financovani realizace projektu (o Gvéru, ze kterého bude financovina vystavba MKA CH, jeho délce, vy8i a dobé jeho splatnosti, a pijékdch ze soukromych nebankovnich zdrojt) a ekonomického stavu Zadatele 0 dotaci as tim souvisejfctho ekonomického vyhledu (tidaje a parametry uvedené ve finanénich vyka zech projektu, v rozvaze a ve vYkazu Zisku a zirdt), nepovazuje za Uidaje, které by bylo moz posuzovat jako tidaje ve smyslut § 212 odst. | tr. 2dkoniku. Vychizel z toho, Ze sim poskyto: vatel dotaee tyto tidaje nepovazoval 2a podstatné i natolik zavaéné, aby s nimi spojoval otdz~ ku, zda poskytne poZadovanou dotaci, i nikoliv. Nejednalo se tedy o tidaje, jejich? neuvedeni (zaéernéni) nebo nepiesna uvedens (jejich odhad éi predpoklad) by méla vliv na rozhodoviné poskytovatele dotace. aa Za takové situace Ize za relevantni tidaj 2 vyétu ,nepravdivych, hrubé zkreslenych éi zamlée- eh" ddajii uvedenych v usneseni o zahdjeni trestniho stihéni povazovat prohldsent, Ze spo- leénost jako Zadatel o dotaci, spliuje definici MSP. Tento tidaj je zcela zisadni, nebor pifjemei podpory, o niZ spoleénost = idala, mohli byt podle bodu 5 Vyzvy & 4 pouze podnikatelé spliujicf uréité podminky véetné toho, %¢ musely spliiovat definici MSP. Pro za- Fazeni podniku mezi MSP bylo zcela zasadni posouzeni, o jaky druh podniku jde, tedy zda se jednd o podnik nezivisly nebo podnik partnersky &i propojeny, nebot pfi stanoveni postu za- méstnancéi a vypodtu rotniho obratu nebo bilanéni sumy rozvahy pro zjisténi podminek pro piizndng statusu MSP je nutné zohlednit tidaje partnerskych ¢i propojenyeh podnikii, pokud existujt S ohledem na historii .,vlastnickych* vztahti spolecnosti fl je_nezbytné se zabyvat nejen vatahy mezi spoletnosti ia jedné strané a spolecnosti IEE pip. dalsich spoleénosti ech a drubé, ale rovne2 vztahy mech ob Ing. AM 2 akcio- spoletnosti Fip. dalsimi osobami z vedent spoleénost jem zodpoveze- nf otézky, zda spolecnost Il v okam7iku podint 24dosti o dotaci byla nezavislym podni- kem, jak to pti podiing této Z4dosti deklarovali obv. Ing. IEEE « obv. Ing. II Pr... a jak to tvrdili i v priibéhu trestniho #izenf, nebo zda byla partnerskym éi propojenym podni kem, z Gehoz vychézel policejni organ obdobné jako Ufad OLAF K témto vztahiim bylo v prabéhu trestniho Fizeni jednoznaéné zjisténo nésledujier: 22 V této souvislosti je treba poznamenat, Ze akcie spoleénosti jejich2 pievod je mozné provést okam@ité, aniZ by bylo vdany okamzik akciondtem, nebot’ za akcio: S ohledem na tuto skutegnost je proto v podstat byly akciemi na majitele, kym zpiisobem dolozitelng, kdo je jsou povazoviny osoby, které akcie dri. nemozné prokazat, kdo byl v okam#iku pod- pisu Prohliseni a pfedlozené Zidosti o poskytnut dotace Ufadu. pip. k okamziku rozhodovini ° © poskytnui dotace, resp. podpisu smlouvy o poskytnuti dotace, skuteénym akciondfem spo- osti MMMM, resp, prokizat, Ze ttmito akciondti nebyli obv — oddélené stihany a a Nezbyva tedy, ne? akceptovat tuto akcionafskou strukturu, kte- rf koresponduje s tvrzenim obv. Ing. IEEE. Ph.D., Ze jf v poloviné inora 2008 bylo z- stupci akcionditi sdéleno, Ze akcionafi jsou nepodnikajief osoby, co? svédek M: potvrdil s tim, Ze jména téchto osob obvinéné nesd&lil. $ ohledem na formu akeif se sice od a oby 7 tohoto okamziku do podpisu ProhldSeni, do podant Z4dosti spoleénosti fl o dotaci, do doby rozhodoviini 0 poskytnuli dotace Gi do okamziku uzavieni smlouvy o poskytnutf dotace mobla akciondiské struktura zménit, a to i vicekrat, avSak o takové skuteénosti nebyl opatien Zadny dakazni prostredek. Vlastnictvi akeif spoletnosti I jako Zadatele 0 poskytnuti dotace, je ptitom podstatné pro posouzent, zda tato spolecnost spliiovala definici MSP v zévislosti na tom, zda byla neziivis- Im podnikem éi podnikem propojenym nebo partnerskym. V daném pripadé by bylo mozno dovozovat, Ze s ohledem na piibuzenské vztahy mezi obv. In, a jedinym akcio- ndfem.a ptedsedou ptedstavenstva spoletnosti IRENE a pfedsedou predstavenstva spoled- Post A, MM en chan 3 kon lecnost IE « po.eimo ob. AINE brawrem obs: MEM parcncrky bv. In by piichdzelo v dvahu_mozné posouzeni spolet nowt BB ako podaike propojenc i spolenostmi ze skupiny ca ie | K tomu je tieba uvést, 2e Ufad OLAF provadél vySetfovini za tiéelem zjiSt€nt pripadné dt vodnosti neuzndnt vydajii vynalozenyeh spoleénostt IJ pti financovant dotovangho projek tu MKA CH a neposkytnutt finanénich prostiedkit z EU na pokrytt finangné dasthy ve vysi poleénosti EB. resp. odmitnuti finanéné podpory tomuto Zadateli o dota- ci. Posuzoval tak nejen obdobé pri podani ‘dost spolecnost Bll 9 poskytnuti dotace, piip. prostiedné nisledujici obdobi, kdy k Zadosti poskytovatele dotace mohly byt spolecnosti doplioviny materidly vztahujicf se k podané Zidosti, a to do rozhodnuti o poskytnuti dotace, piip. do uzavient smlouvy o poskytnut dotace, ale rovnéz obdobi, kdy probihala rea- lizace vystavby MKA CH, béhem néhoz byla dotace touto spoleénosti éerpiina, i obdobs tzv, udrZitelnosti projektu, béhem ného? musel byt MKA CH po dostavbé provozovan, aby se spolecnost ll nevystavila nebezpe dotace poskytnuté sankef za nedodrZeni podminek pro poskytnuti dotace Posuzoval tedy vztahy mezi spoleénosté nostmi, v SirSim Easovém rozsahu, neZ je toto Zkoumini odivodnéno pro posouzent pripadné trestné odpovédnosti obvinénych. Toto obdobi je omezeno vydinim rozhodnutt o poskytnuti dotace, kterému pfedchdzi proces posuzovani a schvileni Zidosti, resp. podle mého ndzoru, a spoletnosti piip. dalsimi spolee- an uzavienim smlouvy © poskytnutf dotace. Za uvedenf nepravdivych nebo hrubé zkreslenych idaj prip. 2a zamieni podstatnych tidajd, je tfeba povazovat nejen viastni sepsini nebo vy- plnéné Zédosti o dotaci a listin s ni bezprostiedné spojenych, nybr2 i takové jedndni, které bezprostfedné souvist s touto ginnosti a které ma primy vliv na vytvofeni nepravdivého nebo hrubé zkresleného obsahu Zédosti o poskytnuti dotace. (K tomu blize viz usneseni NS CR ze dne 27, 3, 2013 &. 7 Tdo 1463/2012-92.) Podminkou pro posouzent podnikti jako podnikii propojenyeh prostfednictvim fyzické osoby nebo skupiny fyzickych osob je to, Ze tyto osoby jednajf spoleéné. Tento termin je vymezen v urivatelské pfirutce k definici MSP ze dae 24. 2. 2016, podle niZ v rimei propojent pro- stiednictvim fyzickych osob se rodinné vazby povazujf za dostateéné pro Konstatovaini, Ze fyzické osoby jednaji spoleéné. Toto vymezené bylo publikovano az po rozhodném obdobi vatahujicim se k posouzent piipadné trestni odpovédnosti obvinénych, avSak odkuzuje na Rozhodnutf Komise ze dne 7. 6. 2006 o stétni podpofe & C 8/2005 tykajici se podpory né: mecké spoleénosti Nordbrandenburger UmesterungsWerke NUW (publikovino v Ufednim vestntku EU L 353 ze dne 13. 12. 2006, str. 60), v némz.je uvedeno, Ze kromé rodinnych va- zeb je nezbytné pri hodnocené propojeni mezi spolecnostmi, které jsou vlastnény/ovldddny rodinnymi piisluSniky, pfezkoumat rizné dalSf faktory, napf. jejich obchodnf vztahy a organi- zatn{ propojent. Podle tietiho pododstavee él. 3 odst. 3 Doporuéent se jednoznatne za propojené podniky, kte- r€ spliujf ostatni podminky, povazuji podniky pouze tehdy, pokud svou éinnost nebo ést své Ginnosti_vykondvajf na stejném relevaninim trhu nebo na sousednich taich. jak je ji vySe zminéno. K okamziku posouzeni existence této podminky, tedy k okamfiku podiini Zidosti © poskytnuti dotace, by tak spoleénost fl musela fakticky vykondvat svoji Ginnost nebo Gast své Cinnosti na nékterém z uvedenych trhit stejné, jako by tuto ginnost fakticky vykond vala spoletnost IEEE nebo néktera ze spolecnosti skupiny — V inkriminované dobé vSak k takovému vykonu éinnosti nedoSlo, nebot spolecnost fl dosud ke dni podiné Hédosti o dotaci fakticky nezahdjila 2édnou svoji innost_z predmétu Ginnosti. zapsanych vobchodnim rejstiiku. Ani pfedtim pod obchodni firmou — as. nebyla Zadnd takovd Ginnost vykondvéna a spoleénost s obchodni firmou {ll s.r.0. nevykondvala fakticky 2éd- now podnikatelskou Zinnost od roku 2004 a% do okamziku ptemény na akciovou spoleénost. To vyplyvé jednak ze zprav auditora k tiGetnim zivérkém spoleénost s.t.0., ¥ nich? je konstatovano, Ze spoletnost neméla Z4dné trZby z prodeje zbozi, vyrobkit a sluzeb, tedy Zaidné vynosy z b&Zné Ginnosti ani Zadné zaméstnance. a jednak i ze samotnych vykazit ziskii a ztrat iz pifloh deetnich zavérek zalozenych ve spise. K otazce vykonu ginnosti povazuji za pottebné uvést, Ze podle § 2 zékona é. 455/191 Sb., © Zivnostenském podnikéné (Zivnostensky 24kon), je Zivnosti soustavné innost provozovan: samostainé, vlastnim jménem, na viastné odpovédnost, za tiSelem dosazeni zisku a za podmi- nek stanovenych timto zékonem, Podle § 2 odst. 1 zikona &, 513/1991 Sb., obchodn‘ zikonik ve znénf tidinném v prvni polovine roku 2008, se podnikénim rozuméla soustavnd Ginnost provédénd samostatné podnikatelem vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost za tiéelem dosazeni zisku, Porovndini uvedenych znénf tedy Ize povazovat Zivnost a podnikini za témeF shodné pojmy Podle_§ 10 odst. | Zivnostenského zékona tiéinného v dobé, kdy spolecnost aS. resp. MME oblisila, Ze hodl4 provozovat Zivnosti_ zapsané do obchodniho rejstiiku dne 008, vzniklo opravnén{ provozovat Zivnost (Zivnostenské oprivnéns) pravnickym osobim jiZ zapsanym do obchodniho rejsttiku u ohlaSovacich Zivnosti dnem ohldSeni, nebo 32 ni timto dnem, h fivnosti dnem nabyti privni moci rozhodnuti o udalenf koncese, Podle § 45 odst. 3 pism. g) Zivnostenského zikona uvedla pravnickd osoba v ohldseni (oznimeni, Ze hod- lé provozovat oblasovaet Zivnost) datum zahdjent provozovani Zivnosti. Lze tedy rozlisovat mezi okamfiky vaniku oprivnéné provozovat Zivnost a zahdjeni provozovani zivnosti U pravnickych osob zapsanych do obchodnfho rejstiiku vSak Ize Konstatovat, Ze nejpozdgji okamikem zipisu predmétu podnikint v obchodnim rejstttku formalné zahjily provozovaini {to Zivnosti, tedy vykon podnikatelske éinnosti tykajiet se urvité Zivnosti, urvitého podnikiini Timto okamfikem vSak nemusi byt zahdjen skutetny vykon soustavné Cinnosti proviidéné samostatn? podnikatelem vlastnim jménem a na vlastné odpovédnost za tiéelem dosazeni zis- ku pokud byl v oblisent uveden pozd§jsi den vzniku Zivnostenského oprivng u koncesovany ost MB Gitve MBB as, HMM 1.0.) fakticky nevykondvala Zédnou podnikatelskou cinnost minimélné od roku 2004 do okam7iku podiint Zédosti o poskytnuti dotace, avSak presto bylo poskytovatelem do- eT | chodniho rejstéiku v roce 1995 a fakticky nepodnikala od roku 2004) a podnikala v oblasti cestovntho fuchu (ale fakticky nepodnikala, jak sama v Z4dosti uvedla), coz byly podminky které musel piijemce podpory podle Vyzvy &. 4 spliiovat. V tomto usneseni vSak neni postup poskytovatele dotace posuzovin, a proto nezbyva neZ odkéizat na shora uvedené vyjadient Auditniho orgdnu, Ze tato Ginnost byla vykonavina formou pripravy na realizaci projektu. V této Sasti povazuji za vhodné se pozastavit nad tim, Ze spolet Je zcela evidenini, Ze mezi spolecnostmi I na jedné strané, a spoleénosti II 2 dal- ‘mi spoleénostmi ze skupiny zejm. se spolecnos na strané dru panovaly jak po dobu_wystavby MKA CH, tak po dobu jeho provozoviini az do okamziku ftize mezi spoleénostmi a MBE cola nadstandardni vztahy, které vyplyvaji napé. ze zajis Leni pohledavek banky IE 7 Givérd poskytnutyeh spolegnosti fl. Z dohod o budoues spo- lupréci a o vedent Getnf agendy, ze smluv o pijékaich ao poskytoviini reklamnich sluzeb iz rozhodnutt spojenych se sjednanim dlouhodabého prongjmu a vyuziviini objektu VILA vMKA CH spoleénost IEEE atc. pT 33 I pies tuto jistou logiénost, nelze zminénow informa vtrestnim fizent, i kdy enormag zajem obv. Ir ny iz dalSich shromazdénych dikazt, které svéd pii projekioving stavby, vystavbé aredlu, zajistovant vybaveni aredlu, prezentaci aredlu, apod Nepodatilo se vSak opatfit takové dikazy, které by svédeily 0 tom, Ze byl skutetnym vlasinf kem akcif spolecnosti lf. ani o jeho pilsobené na fizené a chod spoleénosti v dobé, kdy mélo dojit k pachéni trestné Ginnosti. Takovyto zésah obv. Ing. Il popiraji vSechny osoby podi- Iejfcf se na vedené a fungovént spoleénosti Ml. Dikazn{ prostiedky svédéicf o opaku se ne: podatilo opattit, i kdyZ viiv obv. Ing. IEEE minimalné na ve véci spoleénosti Ill prakticky neginné akciondfe obv. AEB « oddélené stihancho obv. Il jeho det, Ize s téemé stoprocentnt jistotou dovozovat pkevzit bez dalstho jako dikaz na v¥stavbé aredlu a na jeho provo- zovini je pa © jeho osobni angazovanosti K MKA CH mél oby. Ing. I nepochybné tizky vztah, coZ dokazuje i jeho medialni pro- hldSeni, Ze se jedni o jeho nejlepSi projekt. V aredlu také vyuzival objekt ,VILA™, ktery byl a1 ole _projektové dokumentace vytvoené v dob’, kdy mila projekt realizovat spoletnost —_ uréen k ubytovainé majitele spolegnosti, jeho rodiny a vyznamnych hosti. Tento ob- jekt, jak je vySe uvedeno, byl trvale pronajat spolednost fll spolenosti IEEE. Ve spiso vém materiilu jsou zalozeny faktury spolecnosti I vystavené spolecnosti AIEEE 2a. u2 vini 1. patra dotéengho objektu a vypisy z ctu dokkidajie? Ghradu fakturovanych eistek pifp. dohody 0 vzdjemném zapodteni pohledavek. Podle zprévy spolecnosti AIEEE neby! piedmetny objekt dle pronajimein, ale byl poskytnut k vyuziti obv. Ing. Mi MME Kierému Za toto udivini fakturovala spoletnos niklady spojené s uzivanim podle faktické doby uzivani dotéeného prostoru Pohledivky spolecnost IEEE za obv. I vaniklé zminénymi fukturacemi byly ndsledné touto spoleénost ME postupovainy spolecnosti IEE na zakladeé- smluy © postoupeni pohledivek ve vySi celkovych fakturovanych Gistek, tedy veetné DPH, avSak bes élenéni na ziklad dané a DPH. Tyto smlouvy byly podle jejich textu uzavitiiny za spolee nost Ing, BEB ns. ziklade pine moci, Osoba jednajieé za spoletnost HB nebyla v textu smluy zpoddtku uvadena, avsak podle podpist: podepisovala smlouvy Za obé spoleénosti stejni osoba, V pozddjsi dobs je v nékterych smlouvaich primo uvedeno, Ze za spolecnost — jednd mistopfedsedkyné jejiho predstavenstva, In; — ker nadile uzavirala smlouvy i 7a spoleénost na Zaklad’ ping moci. Uplata za postoupe né pohledivky byla podie uvedenych smluv ve stejné vySi jako postupované pohlediivky. Po: hledivky spolecnosti za obv. Ing, postoupené na spoleénost fil bly toulo spoletnosti na zakladé dohod 0 vzijemném zipotiu pobledivek zapoéteny s pohlediiv- Kami ob, In. Ia spot I it pak jm poskytateh to spoletnow 11, Osoba, kters tyto dohody za spole odepisovala. neni v textu dohod uvedena. ale podle podpis se zfejmé jednd opét » 13, Azo Po dokonéeni_vystavby MKA CH jsou pak vazby spolecnosti h spolecnosti ze skupiny MII. ore w2iviinim MKA CH a nékupem reklamy od spolegnosti zajiSCovaly finanéni prostiedky pro provoz MKA CH a pro spkiveni tivérdi poskytnutyieh ban- Kou IEE spolecoosti I dite patrné. Ve spisu bance Uvedend podpora, zejm. ve formé zajiStént splaceni vSech zaivazkit spolecnosti HBB 2 ve forme pajéek a plateb za reklamni cinnost, v podstaté vedla k zaivislosti spole nosti ME na spolegnostech ze skupit oz nepochyhné ovlivnilo rozhodovint Yedoucich pracovnfka spole¢nost iii pH tizent'a chodu ita spolecnosti. V souvislost fm omezena v rozhodovsini 0 svyeh vydajich minimalne tim, Ze faktury byl spoleenos vystavované pro spolecnost | mohly byt proplaceny a2 po jejich odsoublasent finance Ing. MER Nuno vsak dodat, e k tomuto stavu do- Feditelkou spoleénosti Slo plné rovneZ az po dobé. k ni? je tieba vztahovat piipadné trestni jedniné obvinénych. Ani takové vztahy vsak nedokkidajé naplnéni nékteré 7 podminek uvedenych vel. 3 odst. | pism. a) — d). vdusledku kteréhoz by bylo mozné jednoznaéné dovozovat_propojent spolee- ost EH spoteénost III prip.jiné spolecnost ze skupiny Jako listinny dukaz Dl Je poukazovano na rozsudek Soudntho dvora ve véci C-222/04. Cassa di Risparmio di Firenze SpA a dulSf, vn&mz bylo dovozeno, %e pouhé dréeni podilit, dokonce majoritnich. pokud umoziuje pouze vykon priv spojenych s postavenim akcionafe nebo spolecnika. jakoz 43 i pripadné pfijimanf dividend, pouhych plod z oblasti zbo%i, nepostacuje k uréeni hospodit- ské Ginnosti subjektu vlastniciho tyto podily. Nelze tedy z toho automaticky dovozovat exis- tenci jedné hospodafské jednotky. ktera by méla tvorit soudr?ny celek (K tomu je odkazovano nna rozsudek C-323/82). Soutasné je v materidlu upozorioviino, ¥e kontrola zalozend pro- stiednictvim exkluzivnich kupnich a ndjemnich smluv mize zaklédat domnénku, Ze smluvat strany jsou souddsti jediné hospodatske jednotky, prigemz je odkazovsino na rozsudek ve véci Nizozemsko proti EK, C-382/99. Rovnéz je poukazovino na to, 2e Soudni dviir EU vykli pojem jedné hospodatsk¢ jednotky podle materidlnich znakil, kdezto Komise definuje takovou jednotku na zakladé formdlnich kritéri Dale je v materiélu konstatovino, Ze spolecnost J by byla MSP, a nikoliv propojenym podnikem, i. za piedpokladu, Ze _by vrozhodné dobé byl jejim jedinym akcioniiiem obv. Ing. [EE nebot spoleénost v dobé podani Zédosti nepiisobila na relevantnim trhu jako spoleénosti ze skupiny Ani v pifpadé, %e akcionati spolegnosti I by v rozhodné dobé byli jiné podnikajiet fyzické osoby bez uzavfené akcionatské dohody, které by _vrozhodné dob’ nepisobily ve statutérnich orgiinech spoleénosti_ skupiny —. nedrZely by piimo ¢i nepiimo Zédné z Wehto spoleénosti podil vetSi ned 25 % a neuplatiovaly by na zakladé dohody, zakladatelského dokumentu gi stanoy rozhodujici viv, byla by spol ovazovina za nezavisly podnik. Stejné tak by tomu bylo v pifpadé, %e by akcionati spoletnosti f byli pravnickymi osobami ve stejném postavens jako zminé- né osoby fyzické V souvislosti s uvedenym materidlem a jeho argumentacf rozhodnutimi Soudaho dvora EU je tieba poukiizat na to. Ze ve spise jsou rovné7 zalozeny nékteré dalsi rozsudky Soudniho dvora, které mohou mit dopad na posuzovanou véc. Jednim 2 nich je rozsudek ze dne 29. 4. 2004 ve véci C-91/01, Itélie versus Komise (Solar Tech). Podle zévéri soudu je z bodii 18, 19 a 22 doporugent Komise 96/280/ES ze dne 3. 4. 1996 o definici malych a sttednich podnikit a bodu 3.2 Pokynd Spolegenstvi ke stétni podpofe malym a stiednim podnikiim (sdéleni Komise 96/C 213/04) ,.zcela ziejmé, Ze elem kritéria nezdvislosti je zajistit, aby prostfedky uréené pro MSP dosahly skuteéné ty podniky, pro které jejich velikost predstavuje nevyhodu, nikoliv podniky patifcf do velké skupiny, které maji pifstup k finanénim prosttedkiim a podpote, které jejich konkurenti stejné velikost nemajf. Z toho vyplyv4, Ze s cflem zajistit, aby byly zahrnuty pouze skutecné nezdvislé MSP, mus existovat zpisob, jak eliminovat takové privni formy, vnich? MSP vytvéteji hospodatskou skupinu mnohem silngjSineZ twkovy MSP. Je rovnéz utné zajistit, aby definice MSP nebyla obchazena disté formalnim spinénim kritérif. Kritéri- um nezdvislosti musi byt tudi% vykladdno ve svétle tohoto ticelu tak, 2 podnik, ktery je ve vlastnictvi velkého podniku s méné neZ 25 %, a tedy formélné splituje kritérium, avSa skutegnosti patif do velké skupiny podnikii, nemiide byt nieméné povaZovéno za spinéné kri- érium', Soudem bylo rovnéz dovozeno, Ze pokud pfislusny podnik negelf nevyhodém cha- rakteristickym pro MSP. atkoliv spliuje formédlnt kritéria pro definici MSP, bylo by v rozporu s él. 87 Smlouvy o ES, kdyby Komise schvalila podporu pro MSP pfevySujfci podporu po- skytnutou velkym podniktim. Takovéto navySeni by s nejvét8’ pravdépodobnosti zpiisobilo gis naruseni hospodsfské soutéZe, a tim by neptiznive ovlivnilo obchodni podminky vy mife, kterd je v rozporu se spoleénym zajmem. V této véci byl een pripad propojent podniku s dalsim podnikem prostfednictwim fyzickych osob, které v podniku Zédajiciho o dotaci mély primy podil # zastévaly vedouet mista ve sku- piné spoleénosti ve vazb? na propojeny podnik. Zavér soudu Ize v dané vei pouzit adekvatne, nebot diky ekonomickym, finanénim a organizaénim vazbdm mezi podniky, kterych se cito- vany rozsudek tykal, nemusel dotovany podnik éelit nevyhoddm, (énym versim é1 men’ 44 kterym jsou vétSinou MSP vystaveny a které piedstavujé jedno a odiivodnént po- skytnuti podpory. Obdobné by bylo treba posuzovat spoleénost ll ve vziabu ke spolecnosti . pip. spolegnosti ERE fi jinn spoteenosiem ze skupiny AA kiery byl rostiednictvim fyzickych osob, a to obv. Ing. IE jedincho majitele akcif spo: — Gena statutarniho orgdnu této spolecnosti i spolecnosti J. a vlastni- ka akcif spoletnosti f. kterymi byli jeho rodinni pfislusnici a obv ktery formdlné drivel 60 % akeit spoleénosti I pro partnerku obv. Ing. IL > a jejich nezletilé déti. Nutné je vSak uvést, Ze podniky posuzované v uvedeném rozsudku pisobily na stejném trhu. K tomu pak viz nize. Dalsim rozhodnutim, na které se odvolivié a kterym argumentuje i fad OLAF ve své zive- reéné zprdvé k provedenému vySetioviini v predmétné véci, je rozsudek Soudntho dvora ze dne 27. 2. 2014 ve véci C-110/i3 v Fizeni HaTeFo GmbH proti Finanénimu tifadu Haldensle ben, jeho? piedmétem je rozhodnuti o pfedb&Zné otazce Spolkového finanéniho dvora (Ne. mecko), Pfedbéénd otdzka se tyki vykladu I, 3 odst. 3 étvrtého pododstavee Doporucens Soudni dvir dovozuje, Ze nelze dovodit, Ze formalné nedodrZeni podminky vztahu zalozeného mezi podniky existencf vztahit vymezenych v él. 3 odst. 3 prvnim pododstavei pism. a) ~ d) Doporuéeni ve vSech pripadech brani tomu, aby bylo konstatoviino, Ze dotyéné podniky jsou propojené. Toto Doporudens je totiz treba vyklidat s pfihlédnutim k divodiim, které vedly k jeho pfijeti. Utelem definice propojenych podnikii uvedené v Doporudent bylo Ispe pocho- pit skuteéné hospodiifské postavenf MSP a vyloutit, aby jako MSP byly kvalifikovainy skupi- ny podnikit, jejich? hospodiifskii moc mize pfekraCovat moc skute’nych MSP. PiisluSnd usta~ ovens odivodnéni rovnéz stanovi, Ze proto, aby se zkoumdnf téchto vztah0 existujfcfeh mezi podniky prostiednictvim fyzickych osob omezilo na striktni minimum, je treba omezit zo- hlediovainé tchto vztahii na ptipady, kdy jsou tyto podniky ginné na stejném relevantnim trhu nebo na sousednich trzich. Je namisté zkoumat strukiuru MSP a dbat na to, aby definice MSP la obchiizena z ryze formalnich divodii, Pritom je odkazovéno na vySe zminény rozsudek Soudniho dvora v Fizené Ikilie versus Komise. Podminka, aby fyzické osoby jednaly spoletn®, je splnéna, pokud tyto osoby stad ujf své jed- { scilem uplatiovat viiv na obchodnf rozhodnutf dotyénych podnika, coz vylucuje, aby tyto podaiky mohly byt povazoviny za vzdjemné hospoddtsky nezévislé. Spink minky z4visi na okolnostech dang véci a nutné neni podtfzeno existenci smluynich wztaha mezi témito osobami, ani na konstatovaint jejich zéméru obchizet definici MSP. Ovéteni sku- tednosti, zda z1igastnéné spoleénosti mohou byt prostiednictwim skupiny fyzickych osob, které jednajf spoleéné, povazoviny za propojené podniky ve smyslu él. 3 odst. 3 étvrtgho podod- stave doporudeni, mus? provést pfisluSny vnitrostitn’ soud. Zavér rozhodnutt je takovy, Ze @.3 odst. 3 etvrtého pododstavee doporuéeni musi byt vyklidin v tom smyslu, Ze podniky mohou byt povazovany za propojené ve smyslu tohoto ékinku, pokud z analyzy pravni i hospoddskyeh vztahi mezi nimi vyplyvi, Ze prostiednictvim fyzické osoby nebo skupiny fyzickych osob, které jednaji spoleéné, tvorf jedinou hospoddfskou entitu, akoliv formelné neudrZujf 2idny ze vztuhti uvedenych v él. 3 odst. 3 prvnim pododstavei piflohy f tet pod- h V pribéhu vySetfovaing byla kromé obvinenych vyslechnuta Fada svédkit, kteti se k okolnos- tem piipravy Zédosti poskytnuti pomoci, vystavby projektu MKA CH a jeho ndsledného provozu vyjadiovali. Obv 4s 47 el Obvinénd 48 Obvinénd Obvinény SST LULULUlUlUlUlUll— Svédkyné 55 57 58 Svédkyné | 62 Svédkyné Svédkyné 65 Svédek Svédkyné Svédkyné Svédkynd 68 Svédkyné 23 Svedek Svédkyné Svedek Podle_svéd Svédei Jak je shora uvedeno, dospél Ufad OLAF k zivéru, Ze spoleénosti II 2 MIE bylo tieba povazovat za propojené podniky, nebot prokézal, Ze v obdobi 2007 - 2010, kdy byl pripravo- van a realizovan projekt vystavby MKA CH, existovaly rodinné vztahy mezi viastniky spo- leénosti| a —, Které jsou takového rizu, ktery davd takovym osobim moznost pra- covat spoleéné tk, aby ovliviovaly obchodnf rozhodnuti dotenych podnikit, coz vylucuje pobliZet na tyto podniky jako na ekonomicky vzdjemné nezavisié subjekty. Krome toho od doby, kdy spoleénost fl v roce 2009 zahjila své obchodn‘ aktivity, byly hlavné obehodni 75 innosti reklamni ¢innost a v' ini i_zaékaznici v této oblasti v obdobi 2009 - 2010 byl: spoletnosti pate do skupiny MMIII Provo tedy mohou byt podniky I «A povagovany za propojené ve smyslu clinku 3. odst. 3 Doporuéeni, Analyza pravnich a eko- nomickych vztahii mezi nimi prokazuje, Ze prostiednictvim skupiny fyzickych osob jednaji- eich spoleéné tvotily jedinou ekonomickou jednotku, pfestoZe formélné mezi sebou nemély vztahy popsané v prvnim pododstavei éldnku 3 odst. 3 Doporuéeni. Vahledem k pravnim a ekonomickym vazbim mezi spoleénostmi MB s odkkazem na pifsluSnou judikaturu dospél Urad OLAF k zavéru, Ze spolecnost piijemce dotace netrpéla nevyhodami typickymi pro MSP. Proto byla Komise oprivnéna odmitnout poskytnuté finané ni podpory takovému pifjemci, Anonymnf vlastnictvi spolecnosti i neumoziovalo pri- béZné sledovaini a kontrolu zpisobilosti pifjemce pro podporu MSP béhem celé doby realiza ce projektu, coz je v rozporu s obecnou zdsadou transparentnosti, ktera je uplatiovéna pti vyuzivani finanénich zdrojti EU. Prodgj akcif spoletnosti novym vlastnfkim dne 31. 12. 2007 mitde byt povazovano za jedndni, jeho? Ueelem bylo ziskint vyhody v rozporu se zéméry pti- slusnych piedpisd zékona EU umélym vytvofenim podminek vyzadovanych pro ziskain’ tako- vé vyhody K naplnéni propojenosti podnikit podle § 3 odst. 3 Doporugent konstatuje Utad OLAF, aniz by ve zpravé proved! bliZ8/ odiivodnéni, Ze veSkeré pifjmy spolecnosti fl v roce 2008 po- chézely z aktivit uskuteéfiovanych v oblasti zemédélsivi, velka vétSina aktivit spolecnosti za obdobi 2009 - 2010 byla uskuteéiovana v oblasti reklamy, co2 miize byt povazoviino za sou- sedni trh hospodiiskych oblasti, jako je zemédélstvi, produkce potravin nebo chemicks pro dukce, v nichz piisobi spolecnost —_ Kromé toho zmifuje i pfesah predméti podnikan zapsanych v obchodnim rejstiiku v dvabu plichizejicich spoleénosti. K tomu, je tieba uvést, Ze takovy piesah v dobe poddni Zédosti © poskytnuti dotace skuteéné z vypisit z obchodntho rejstitku skutecni apt. o koupi zbo7s 7a tielem jeho dalsiho prodeje a prodej kromé zbo: niho povoleni (stejny predmét mély zapsany i spoleenosti a p. pro vani vet movitych, zprostiedkovant obchodu a sluzeb a zemé- lélsivi (stejné i spoletnost a.s.; spoleénost {J méla zapsainu zemédélskou vyro- bu. aero s byly 100% defi eee matefské spolegnosti stejné jako Svycarské spoletnost |. jediny akciond® spolegnosti vyplyval. Jednalo se K tomu je tieba zopakovat, Ze podle él. 3 odst. 3 étvrtého a patého pododstavce Doporuéent jsou za propojené podniky povazovény i takové, které majf jeden gi vice vztahii (podle prvého pododstavce) prostiednictvim fyzické osoby nebo skupiny tyzickych osob, které jednaji spo- pokud svou Ginnost nebo Gast své Ginnosti vykondvajf na stejném relevantnim trhu nebo 1a sousednich trzich, Za ,,sousedni trh* se povazuje trh pro vyrobky nebo sluzby, ktery nava- zuje na relevantni trh. Jak vyplyvé z rozhodnuti Soudniho dvora ve véei C-110/13, v fizeni v tizeni HaTeFo GmbH proti Finanzamt Haldensleben, zminéné vztahy podle prvého podod- stavee piitom formainé byt napinény ani nemust. Podle tohoto rozsudku vydaného a% po ob- dobi rozhodném pro tresini Fizen rozhod! Souda dviir tak, Ze .€1. 3 odst. 3 étvrty pododsta- vec doporuéent MSP mus/ byt vyklidin v tom smyslu, Ze podniky mohou byt povazovainy za »propojené* ve smyslu tohoto élinku, pokud z analyzy pravnich i hospoddfskych vztahi mezi nimi vyplyvi, Ze prosttednictvim fyzické osoby nebo skupiny fyzickych osob, které jednaji spoleéag, tvofi jedinou hospodéfskou entitu, ackoliv formélné neudréujf néktery ze vatahti uvedenych v él. 3 odst. 3 prvnim pododstavei této piilohy. Za osoby, které jednaji spoleené, 76 sou ve smyslu él. 3 odst. 3 étvrtého pododstavce této piflohy povazoviiny osoby, které sladuji své jedndini s eflem uplatiiovat vliv na obchodni rozhodnut dotyénych podniki, jenz vylucuje, aby tyto podniky mobly byt povazovény za vzdjemné hospodatsky nezavislé. Splnénf této podminky zavisi na okolnostech dané véci a nutné neni podffzeno existenci smluvnich vztahi mezi t anf jejich ziméru obchdzet definici MSP ve smyslu tohoto: \ito osobami, ani konstatova doporueni. Lze tedy uvést, Ze pro posouzent podnikti jako propojenych nenf vyznamné, zda byly po strénce formélni naplnény vztahy specifikované v elénku 3 odst. 3 prvnim pododstavei pism. a) az d) Doporugeng &i nikoliv. Existence takovych vztah maze vyplyvat z celkového posouzeni za déelem zji8téni pripadného Gimyslu obejft definici MSP. Podstatné je posouzent Ginnosti fyzickYch osob nebo skupin fyzickych osob jednajicfch spoletné. I podniky, které formalné nemaji vztahy uvedené v él. 3 odst. 3 prvnim pododstavei pism. a) az d) Doporuteni mohou byt prostfednictvim fyzickych osob a jejich vztahi povazovény za jedinou hospod: skou jednotku. Ani v takovém pifpadé vSak podminka vykonu Ginnosti posuzovanych podni- ki na stejném relevantnim trhu nebo na sousednich trzfch vSak nebyla nijak dotéena, Podle bodu 12 Doporutent ,,by se ve vhodnych pfipadech mel brat obled také na vztahy exis- tujici mezi podniky prostiednictvim fyzickych osob s cflem zajistit, aby pouze ty podniky, které ve svj prospéch skutetné pottebujf vyhody vyplYvajict pro MPS z riiznych pravidel nebo opattent, je skutetné vyurivaly. Aby se zkoumdnt (&chto situacf omezilo na striktné mi- nimum, je teba zohlednénf t&chto vztahii omezit na relevantné tth nebo na sousednt trhy, a to piipadné s odkazem na definici relevantniho trhu uvedenou ve sdélenf Komise 0 vymezeni relevantniho thu pro tGely priva Spolevenstvi v oblasti hospodiaiské soutéZe (Ufednt véstnik 1997, C 372, str. 5)”. Z tohoto znént kromé jincho vyplyv4, Ze zjiStovani a zkouman‘ ptipad- ného propojent podnikii ma byt vyrazné omezeno, a proto byla omezena i zkoumand Ginnost, resp. jeji vykon na relevantn{ trh a na sousednt trhy. Podle Sdéleni Komise o definici relevantnich trhii pro tiéely priva hospodatské soutéZe Spo- legenstvi (97/C 372/03) bylo cflem definice relevantniho trhu zjistit skuteéné soutézitele do- tyényich podniki, ktet mohou omezovat choviinf uvedenych podniké a brénit jim, aby se cho- valy svobodné, aniZ by byly podrobeny titinnému konkurenénimu tlaku, Pojem ,.relevantné tch* se iSf od jinych definic trhu, napf. pti pout pojmu ,.trh*, ve vyznamu oblasti, kde pod- niky prodavaji své vyrobky, nebo v pifpadé, kdy je pouzit tento pojem pro priimysl nebo od- vétvi, kam jednotlivé podniky patty Podle bodu II,7. tohoto Sdétenf zahrnuje relevantni v¥robkovy trh vSechny vyrobky a/nebo sluzby, Které jsou spotfebitelem s obledem na jejich vlastnosti, ceny a zamySlené poutitt po- vazovany za zaménitelné nebo zastupitelné. Relevantnt zemépisny trh pak podle bodu IL8, zahmuje oblast, ve které se dotyéné podniky viSastné dodavky a poptavky vyrobkti nebo sluzeb, kde jsou podminky hospodaiské soutéZe dostatetné stejnorodé a kterd miiZe byt odli- Sena od sousednich zemépisnych oblast, protoze zejména podminky hospoddfské soutéZe jsou v téchto oblastech zjevné odlisné. Relevantni trh se stanovi spojenim v¥robkového trhu a zemépisného trhu, Jednou z hlavnich zasad definice thu je posouzen{ nahraditelnosti po- ptivky jako nejbezprosttednéjsiho a nejtidinnéjstho taku na dodavatele urvitého vyrobku. Pro toto posouzeni se podle bodu II.15. vyZaduje stanovent sortimentu vyrobki, které spottebitel povaduje za nahrady. 7 Zuvedenych vymezeni relevantniho trhu a podminek pro jeho definovant je tedy evidentni, Ze ¥ dobé posouzeni museji byt znimy produkty, vyrobky éi sluzby nabjzené jednotlivymi pod- niky, ohledné nichz ma byt stanoveno, zda vykonavaji Ginnost na spoleéném felevantnim thu. V dobé pHipravy Zédosti o poskyinuti dotace, v dobé jejtho podiinf, ani v dobé, které uplynula do okam#iku rozhodnuti Vyboru RR o poskytnuté dotace, ¢i do uzaveni smlouvy 0 poskytnu- tidotace vSak spoletnost fl neprodukovala Z4dné vyrobky ani sluzby, které by mobly slou- k posuzovani toho, zda uvedend spoleénost piisobi na spoleéném relevantnim trhu spoleéne s jinymi podniky, s nimiZ by mohla byt propojena prostiednictvim fyzické osoby ¢i skupiny Ych osob. K danému obdobf tedy nelze urtit spoleény relevantni th s jinyymi podniky. fyzicl Pokud jsou sousedni trhy urvené jako trhy, které navazuji, nebo které predehiizeji spoleénému relativnimu trhu, nelze stanovit ani sousednf trhy, nebot' neni zfejmé, na jaky trh by mély na- vazovat, &i kterému by mély predchazet. Z wohoto pohledu tedy nen moZné zodpovédnym zpisobem stanovit stejny relevantni trh ne- bo sousedni trhy, na nich? by vykondvaly svoji cinnost spoletnost fl a spolecnost IEE Gi jind spoletnost ze skupiny — v obdobi od pripravy Zidosti o poskytnutf dotace, pies jeji podini do rozhodnuti Vyboru Regiondlni rady 0 poskytnuti dotace ti do uzavfent smlouvy 0 poskytnut’ dotace. Pti védomé zévéru Utadu OLAF, ktery dovodil éinnost spole’- nosti —_ na sousednich trzich, je nezbytné zopakovat, Ze Utad OLAF ucinil tento zivér na zékladé analyzy skuteéné hospoddtské (podnikatelské) Cinnosti spole’nosti I v obdobé od roku 2009. Takovou analyzou vSak pro Ginnost obvinénych z konce roku 2007 a prynf poloviny roku 2008 nelze argumentovat a jinou ckonomickou analyzu vztahujiet se k tomuto obdobi nelze pro podnikatelskou neginnost spoletnost Dovozovéni vykonu ginnosti na uvedenych trzich pouze ze zdpisii ptedméti podnikiini posu. zovanych podnikii v obchodnim rejstitku v inkriminované dobé, kdy2 nelze napr. vyloutit situaci, kdy budou dotéené piedméty Sinnosti ze zépisu v ndsledujfef dobé vymaziiny, anizZ by byla obledné takové Ginnosti fakticky zapofata podnikatelsk Ginnost, vSak pti posuzoviini trestnosti jednanf obvinénych povazuji za neptipustné, Podle él. 3 odst. 3 tvricho pododstavee Doporuéent musejf podniky pro to, aby byly posou- zeny jako propojené, vykondvat svoji Zinnost nebo ést své Ginnosti na stejném relevantnim trhu nebo na sousednich trzich. Jednoznaéné je tedy stanoveno, Ze takovou Cinnost nebo Est takové ginnosti musejf vykonivat fakticky. Nestaéi pouhd potenciondlné teoreticki moZnost vykonu éinnosti na takovych trzich, které je podnikim umoZnéna v diisledku Zivnostenskych opravnéni, kterd se promitnou ve vypisu z obchodniho rejstifku v polozce predmat podnikani. K faktickému podnikané vztahujfeimu se k nékterym takto zapsanym predmétim totiz ve sku- tegnosti nemusé nikdy dojit. Samotny zépis i 2iskanf Zivnostensk¢ho opravnént nevyjadtuje povinnost podniku urtitou éinnost, k niz se oprivnént vztahuje, skuteéné vykondvat, ale pod- nik k vykonu takové Ginnosti opravituje. Pri posuzovin‘ trestn{ odpovédnosti se jevi jako ne. dovozovat vykon éinnosti podnikii na takovych traich z pouhé moZnosti tyto Ginnos- ale je nezbyiné vychizet z faktického stavu v dobé, kdy by mélo dojit k trestné- mu jednani. Z tohoto pohledu se tedy jevi uvedent predmeti Ginnosti ve vypisech z obchodni- ho rejstiiku dotéenych spoletnosti, ze kterych by mohl byt dovozoviin vykon Ginnosti na uve- denych trzich, jako nedostateéné pro posouzent splnénf podminky pro stanovens propojenosti podnikii prosttednictvim fyzickych osob v rozhodné dobi. PHi posouzenf vykonu éinnosti na uvedenych trzich pro kontrolu oprivnénosti poskytnutf do- tace, piip. k diivodnosti odmitnut’ poskytnuti finanénich prosttedkii z vefejné podpory, Ize vychizet z vykonii takovych Ginnostt v dobé realizace dotovancho projektu, a zejm. v niisled- 78 né dobé udriitelnosti tohoto projektu. Pri posuzovani trestni odpovédnosti je vSak treba vy- chizet 2 toho, 2da podniky, ohledné nichZ je uvazovéno o jejich propojenosti, vykondvaji své Ginnosti na uvedenyeh trzich v okamiiku podént Zédosti o poskytnuti dotace, resp. v dobé do rozhodnuti 0 poskytnuti dotace Gi podepsdni smlouvy © poskytnuti dotace. Z toho diivodu je treba dovodit, Ze k vykonu Zinnostf spolecnosti fl a spolecnost piip. dalsich spo- lecnostt ze skupiny |. v této inkriminované dobé nedochazelo na uvedenyeh tr . nebot spoleénost hv této dobé Z4dnou podnikatelskou Ginnost fakticky nevykondva- Pi akceptaci toho, Ze spoletnos! rovozovala v dobé podani Zdosti o poskytnutf dotace podnikané v cestovnim ruchu formou pfipravy na toto podnikang spottvajfef zejm. ve vystavbé MKA CH, jak to dovozuje Auditni orgin a jak to evidentné posuzoval i poskytovatel dotace, nebot dosavadni faktické nepodnikani vcestovnim ruchu spoletnost Il nezamlécla, kdyZ tuto informaci uvedla v samotné Zédosti tak, Ze v dob& podini Zédosti neposkytuje Zidné sluzby v oblasti cestovniho ruchu. Bylo by jisté namisté zjiStovat, zda obdobnym zpiisobem neni mozné dovozovat zahijen{ Vinnosti vztahujfef se i k jinym predmetiim podnikant, tedy zahajeni dalsich podnikatelskych Ginnosti, k nimz ziskala spolecnost I Zivnostenské opravnént Pokud by se tedy vychizelo z toho, jakou faktickou podnikatelskou ginnost zamySlela spole’- nost fl skuteéné provozovat, aniz by ji dosud fakticky provozovala, bylo by treba zjistit adekvatni dikazy 0 takovém redlném ziméru, V dobé, k niZ by se méla vatahovat trestnd nost obvinénych, by takovyim dikazem mobl byt snad jen popis projektu, v némz jsou kromé jiného stanoveny Ginnosti, které Zadatel o poskytnuti dotace hodld vykondvat po realizaci do- taéniho projektu, resp. po dokonéeni rekonstrukce a vystavbé MKA CH. Jin€ ditkazy 0 sku: teéné zamyslenych zimérech nebyly zjiStény. Podle bodu 3. Popis projektu jsou aktivity ¥ provozni fazi projektu a zplsob udrZené vysledku projektu popsany jako budouet Ginnost projektu, kterou je provozovaini kongresového centra, hotelu, sportovist a marketingu aredlu (véetné prodeje). tj. nabidka pifjezdové, incentivni a kongresové turistiky, provozoviint spor- kulturnich a spolegenskych akef, provozovéni hipoturistiky a jezdecké skoly s ustije- nim konf, zemédélsky provoz, tj. péCe o pozemky a zvéfata, spoluprace s regionem a institu- cemi za elem vytvoren{ poznivacich okruhi a kulturné-spolegenskych aket na farm’ a pro- pagace firem spodivajici ve vyuZiti aredlu pro reklamu a firemné prezentaci v aredlu. Hlavnim produktem mélo byt zajistovant firemnich akef zahrnujicich i dal8i sluzby. Vedlej- sim produktem pak mély byt individudlni pobyty pro turisty, které byly zavédény z divodu zajistén{ dostateéné vytienosti aredlu. Produktem tedy méla byt nabidka komplexu sluzeb poskytovanych v rimei aktivit pozadovanych klientem a v meni mife poskytoviini jednotli- vych sluzeb. Zakazniky mély byt subjekty zcelé CR a zahraniéat turisté. Po dokor stavby arealu mély byt jako hlavni éinnost poskytovény shora uvedené produkty. Je tedy ziejmé, Ze na trhu hodld spoleénost [ll nabizet jako hlayni, sluzby souvisejicf s cestovnim ruchem jako je hostinské Ginnost a nabidka ubytovani. Dal8ich aktivity, které mély byt provo- zoviny vyhradné v MKA CH, byly pouze dopliikovymi sluzbami uvedenych hlavnich sluzeb. Jejich nabidka méla za cil zatraktivnit tyto hlavni sluzby na trhu. Nebylo ptitom zjisténo, 2 by takové hlavni sluzby nabizet ve stejné oblasti jiné spoleénosti skupiny Rovné? jazykovym vykladem je mozné dovodit, Ze by relevantnim (ve vyznamu zavaznym, vyznamnym, diilezitym, rozhodujfeim, majicim rozhodujici vyznam) trhem mél byt wth, na némi je vykondvana hlavné podnikatelské dinnost. 79 $ obledem na to tedy nelze ani dovodit, Ze v dob rozhodné pro pifpadné trestai jedndini bylo evidentni, Ze v budouenu, v dobé realizace projektu a v dobé jeho udrZitelnosti, bude spoleé nost vykondvat svoji Cinnost_na stejném relevantnim trhu jako spoleénosti — resp. jind spoletnost ze — | zejm. spoletnost, kter’i by se spoletnosti byla propojena, pHip. spoleénost, kterd by byla v postavent partnerského podniku ke spo- ost Nelze tedy prokizat, Ze jiZ v inkriminované dobé bylo ziejmé, Ze spole’- nost fl bude pasobit, resp. vykonavat svoji Ginnost, na spoleéném relevantnim trhu spol né s jinymi, v tivahu prichazejicimi podniky, a vytvafet s nimi konkurenéni prostiedi, a to piesto, Ze nékteré piedméty podnikant zapsané v obchodnim rejstiiku spoleénosti fll isou tolozné s predméty podaikani zapsanyjmi v tomto rejstfiku u jinych spolecnostt, jak je uvede- no vyfse. Jednou ze zikladnich doporuéenych metod urveni relevantnsho trhu je podle literatury SSNIP test, jehoZ podstatou je ureit nejmenSf mozny okruh produkti, které jsou spotiebiteli povazo- vany za vzdjemné zastupitelné a které jiz dle nemaji Z4dny blizky substitut, a za tigelem zjis- tit existenci hypotetického monopolisty, kterd je prokézina tim, 7e neexistuje dalSf nahraditel- ny produkt mimo trh monopolu. Takto je pak vymezen relevantné trh daného produktu. Podle bodu 10. Sdéleni Komise 97/C 372/03 dochézi k dominantnimu postaveni na trhu, jestlize se podnik nebo skupina podnikii miZe do znaéné miry chovat nezavisle na sv¥ch sou- tézitelich, zdkaznicich a v podstaté i spotiebitelich. Takové postaveni obvykle vzniké, jestlize podnik nebo skupina podnikit zodpovida za velky podil nabidky na daném thu v pripadé, Ze stejny smér naznacujf i jing faktory analyzované v hodnocené (jako pieka#ky vstupu, schop nost zakaznfki reagovat atd.) Sohledem na zminéné dominantn{ postavent je pak otézkou stanovent stejného relativniho Irhu nebo sousednich trhi v pifpadé nékterych potenciondlné zamySlenych podnikatelskych sti spolecnosti fll které by mély podle Zédosti o poskytnuti dotace podporovat hlavni podnikatelskou Ginnost. Ide zejm. 0 reklamu a propagaci, ktera sice nebyla formalné omezena okruhem spotiebiteld, fakticky vSak ano. Redlné byla od roku 2009 poskytoviina tato sluzba pouze spoletnostem ze skupiny prip. subjektim, které poFddaly akee v prosto- rach MKA CH. Tato Ginnost se navic uskutediovala pravé v prostorach MKA CH, kde evi- dentné nemohl piisobit Zadny jiny subjekt se svojf reklamné a propagatni Ginnost{, Spoletnost WB tak méla v t6t0 oblasti a v daném prostoru jednoznaéné dominantni, monopolni postave: ni bez, byt potenciondlni, ptitomnosti jiného konkurenta, Za takove situace neni, podle mého nézoru, moZné uréit relevantni trh éi sousednf trhy ve vztahu k uvédénym Cinnostem. Uiad OLAF ve své Zavéreéné zpriv kdyé dovodil, Ze v piipade, vyslovil i pochybnost o propojenosti spoletnosti e by tylo spoletnosti nebyly povazoviiny za propoje: né podniky ztoho divedu, %e by oby. — nebyl povazovin za osobu_blizkou obv. Ing. —_ a nebyly by tak naplnény podminky uvedené v prvnim pododstavei § 3 odst. 3 Doporuéeni, mohly byt povazovany za partnerské podniky ve smyslu él. 3 odst. 2 Do porugeni, nebot’ mezi t&mito podniky existuje_vazba prostiednictvim fyzickych osob, kdyz oddélené stihany obv. Ii a aby. | byli vlastniky vice neZ 40 % akcii spoleé- nosti IL a to coby dati obv. Ing. IEEE jedincbo akcionate a ptedsedy ptedstavenstva spo- legnosti Bez. blizStho odiivodnént tak Utad OLAF ziejmé dovodil partnerské propo- jeni mezi uvedenymi spoleénostmi prostiednictvim skupiny fyzickych osob, adekvétné jako by bylo posuzowvsino propojeni podnikii podle él. 3 odst. 3 Doporuceni. 80 S takovymto posouzenim jsem se vak neztotoznil, nebo! vztahy mezi podniky prostiednic- tvim fyzické osoby nebo skupiny fyzickych osob se podle Doporutent vztahuj{ k posuzoviini podniki propojenych ve smyslu dl. 3 odst. 3 Doporugeni, ve kterém je tato moZnost propojent ve étvrtém pododstavei upravena. V § 3 odst. 2, ve kterém je upravena definice partnerskych podnikd, vSak obdobna tiprava vatahujici se k vazbaim podnikt. prostiednictvim fyzickych osob neni obsazena. Z toho je ziejmé, Ze pro posouzeni druhu podniki podle él. 3 Doporudent se vazby mezi podniky prostfednictvim fyzickych osob vztahujt vyhradné k propojenym pod- nikiim, nikoliv t&2 k podnikiim partnerskym. Takovymi podniky jsou podle § 3 odst. 2 Doporucent vSechny podniky, které nejsou zafazeny mezi propojené podniky ve smyslu odst. 3 a mezi Kterymi existuje nasledujief wztah: podnik (mateisky podnik) vlastaé sim nebo spoleéné s jednim Gi vice propojenymi podniky ve smyshu odst. tretiho 25 % nebo vice procent zakladnfho kapitilu nebo hlasovacich priv jiného podni- ku (dcefiny podnik). S obledem na to, Ze v textu uveden¢ho odstavee je zdiraznéno, Ze mater- sky podnik vlastn{ minimélné étvrtinu zékladntho kapitélu nebo hlasovacich priv dcetingho podniku sam nebo spoleéné s propojenym podnikem éi vice propojenymi podniky, je zfejmé, Ze viastnictvf 7ékladntho kapitilu nebo hlasovaeich priv deefiného podniku nemiize byt usku teénéno prostrednictvim jingho subjektu, tedy ani fyzickych osob, jejich? vztahy jsou zaloze- ny nap®. na rodinné baz. $ obledem na to nepovaZuji spolecnost fl v dobé podiné Zédosti © poskyinut’ dotace_za_partnersky podnik, nebot’ nebylo prokizano, Ze by jiny podnik (zejm. spoleénosti Gi jind spoleénost ze skupin: — vlastnil nejmené 25 % zakladniho kapitélu nebo hlasovacich priv této spoletnosti, ani to, Ze by spoleénost I viastnila uvedeny procentnf podil zakladntho kapitélu nebo hlasovaeich prév jiného podniku. Zcela jind situace by byla v pifpadé, Ze by byly opatieny dikazni prostiedky, kte zovaly takovy podil spoletnos Gi jing spolegnosti na zakladnim kapitilu nebo hla- sovacich pravech spoleénosti prdvo jmenovat nebo odvoldvat lenti spravniho, Fidictho nebo dozoréiho orgdnu, i uplatiiovat rozhodujfef vliv ve spoleénosti Tato vila velmi redln, a to predevSim s ptihlédnutim ke zpisobu, jakym byla spo- as, vyélenéna ze skupiny | a k informacim opatienym z banky kde byla opakované spoleénost oznacovana jako ,.matefska firma” a s ol nost Il jako jeji ,,dcezing firma”, tedy spoleénost stoprocentné viastna polecnost il Pokud by spoleénost vlastnila sama nebo spoletné s dalSim propojenym podni- kem byt jen 25 % zikladniho kapitalu nebo hlasovacich prav spolecnosti Il bylo by treba tylo spoleénosti posuzovat jako partnerské. Pokud by vlastnila vice nez 50%, ¢i spliiovala dalS{ podminky uvedené v él. 3 odst. 3 prvnim pododstavei Doporuteni, byly by posuzoviiny jako podniky propojené. Za takové situace by nebylo nutné ani nijak dovozovat, Ze fyzické osohy, které se ve spolecnostech odpovidajicim zpisobem angaZuji, jednajf spoleéné, ale ani to, zda obé spolecnosti vykonivajf svoji Ginnost nebo jeji &st na spoleéném relevantnim thu nebo na sousednich trzich. V obou pkipadech by bylo nutné dojit k zivéru, Ze spoletnost GB jako nikoli nezavisly podnik, nebyl v rozhodné dobé MSP, nebot poctem zaméstnancit i vySi sledovanych finanénich hodnot nenaplioval definici MSP, a neby zpisobily Zidat odotaci vreakci_na Vyzvu &. 4. Pak_by_také nebylo pravdivé ProbiléSenf podepsané obv. Ing. KEE. Ph.D. a obv. Ing. IEEE « piediozené se Zédostt o poskytnuté do- tace. yy proka- K prokizdnf uvedené eventuality se véak v prabéhu vySettovani nepodaiilo opatiit Zidné dit- kazy. Informace z materiali: banky I, které nebylo moZné v trestnim fizeni ignorovat, byly navic vyslechem zpracovateh materidlé: z fad pracovniki uvedené banky, od nich? se nepodafilo v prabéhu provéfovant opatfit vysvétleni, oznaéeny ve vySetiovani jako 81 nepodlozené, nepresné a chybné s tim, Ze nevychdzely ze Zjisténych a ovéFenych podkladi. Opétovné je vSak treba poukézat na to, Ze akcie spolecnosti fll byly akciemi na majitcle jejich? evidence neni nikde vedena, a neni tak mozné zjistit skuteéné vlastnéky k urditému okam@iku, Nezbyvi tedy ne® vychdzet z dolozenych tvrzent o viastnictvé akeif oddélené sti- no =. zz! Vzhledem k uvedenému jsem dospél k zavéru, Ze se v prabéhu piipravného fzent nepodatilo opattit takové diikaznf prostiedky, které by prokazovaly, Ze by spolecnost ll v dobé od podsini ZAdosti o poskytnuti dotace do rozhodnutf Vyboru RR o poskytnuté dotace, prip. do Feni smlouvy 0 poskytautf dotace mezi touto spoletnosti a Regiondlng radou nebyla ne- zavislym podnikem. Proto tvrzeni, Ze spolecnost [jako Zadatel o poskytnuti dotac nezivislym podnikem, uvedené v Prohlisenf podepsaném obvinéaymi Ing Ph.D., a Ing. — piilozené k Z4dosti o poskytnutf dotace i v Kopii ke smlouvé o po- skytnuti dotace, nelze povazovat za nepravdivy tidaj Stejné tak nelze povazovat za nepravdivé tidaje hodnoty o postu zaméstnancit a vySi roeniho obratu éi bilanéni sumy uvedené v ProhliSené. Tyto hodnoty slouzici k posouzeni Kategorie podnikt a ovéfenf statusu MSP se musely vztahovat k poslednimu schvélenému tigetnimu obdobi a byt vypoéteny za obdobi jednoho roku. V pripadé spolecnosti Il se jednalo 0 ob- dobi roku 2006, za ktery byla ugetni zivérka schvailena dne 14. 2. 2007. Hodnoty uvedené v ProhlaSeni odpovidaly hodnotim 7 této tidetné zavérky. Jind tiéetni zivérka za obdobi jed- noho roku jiZ do podani Zidosti o poskytnutf dotace nebyla schvdlena, Dne 2. 11. 2007 byla schvélena tigetni 24vérka sestavend ke dni 31. 10. 2007, tedy nikoliv za obdoby jednoho roku y niz byly navie uvedeny niZ8i sledované hodnoty ne? v zavérce za rok 2006, a to i po prep tu t&chio hodnot na 12 mésict Aékoliv v roce 2006 byla spoletnost fl s.r.0., jako pedchiidce spolegnosti I, souéa skupiny | nebyly uvédény sledované hodnoty z konsolidované zivérky celé sku- piny, nebot v dobé podini Zadosti ji? spoletnost I soucdisti tét0 skupiny nebyla a podle pokynu v ProhliSenf mély byt vyplnény tidaje (sledované hodnoty) 7 rogni teint zaverky pouze u podniku poddvajictho Zidost. Okamzikem prodeje akcif spolegnost I doSlo ke an’ vlastnické struktury spole’nosti a.s., kterd se stala s odkazem na shora uvedené posouzeni nezavislym podnikem a MSP. Pi této konstrukei vychézim podpiimé z Péflohy &. 1 Aplikagniho vykladu Ministerstva primyslu a obchodu pro vymezené pojmti drobny, maly astiedni podnikatel a postupit pro zafazovini podniki do jednoilivych kategorif &. MPO 27067/17/61100 platného od 4. 5. 2017, ktery je prilohou Operaéniho manudlu OP PIK. Podle vykladu zde uvedengho je pti zméné struktury viastnikit a jejich podili na kapitélu podniku nutno na novou strukturu vlastnfkit stanovit hodnoty ukazatele o postu zaméstnaneit a Finane- nich ukazatelti na zakladé tidajd. po provedent zmény. V diisledku toho tedy posuzovany pod- nikatel 2trdci/ziskava status MSP v okam7iku uskutegnéné zmény Udaje uvedené v ProhlaSeni tedy nelze povazovat za nepravdivé. Tim vSak nen{_napInéna objektivni strénka trestnych Gini, pro které jsou obv. Ing. a obv. Ing. — Ph.D., stihani, kdyz nebyly zjiStény ani jiné tidaje, které by v Zadosti o poskytnuti dotace ob- vineni uvedli jako nepravdivé nebo hrubé zkreslené, éi které by zamldeli a které by mély vliv na rozhodnuti poskytovatele dotace o jejim poskytnuti spolecnosti Il K Prohtisent je navie tfeba poukézat na to, Ze podl prohléseni vydino i v piipad piesné urveni toho, kdo jej dr 3 odst. 5 Doporudeni mitze byt takové Ze zakladni Kapital je rozdélen zpiisobem, ktery neumoziuje kdy podnik mize v dobré vite prohlasit, 7 maz opravngné 82 predpokladat, Ze nen{ vlastnén z 25 % ¢i z vice procent jinym podnikem, ani spoleéné podni- ky vzdjemné mezi sebou propojenymi. V této souvislosti je tteba opétovné poukaizat na formu akcif spoleénosti kdy nelze skutetné akciondfe jednoznatné zjistit. Presto vSak Ize piici- tat k tiZi obv. Ing. |. a zejm. obv. Ing. — Ph.D., Ze se dostatetnym zpiiso: bem nepokusili zjistit informace o viastnicich akcif spoleénosti fl, coz byla nezbytna formace k tomu, aby mohli zodpovédné a pravdivé vyplnit Prohldsent, a Ze se obv. Ing. HB. Ph_D., spokojila s pouhou tistni informact o tom, Ze akciondfi jsou nepo cké osoby, kterou jf poskytl v poloviné tinora 2008 Mgr. a a se spokojil s takovou informaci, kterou mu zfejmé sdélila obv. In; Ph.D. Sami akcionati by ptitom méli mit zdjem na tom, aby jejich spoletnosti, kterdi hodld o dotaci potadat, byla dotace poskytnuta, pokud vibec takovy zajem o poskytnut dotace maji nebo pokud védi o tom, Ze jejich spoleénost o dotaci hodlé pozédat, a sami by proto méli strp&t to, Ze jejich totoznost bude sdélena, minimélné osobém, které podepisuji Prohldseni, pokud jjem na utajeni jejich totoZnosti neprevySuje zdjem na poskytnutf dotace. Nutno vSak op&t po- dotknout, Ze s ohledem na moznost okamyité prevoditelnosti predmetnych akeif na majitele nebylo mozné zaruéit, Ze akciondiska struktura bude v okamziku poddni Zédosti o poskytnuti dotace shodné s tou, kterou by se pifpadné podafilo zjistit pied podpisem Prohlasent. Za takove situace je problematické dovodit subjektivn’ strénku trestnych int, pro které jsou obvinénj stihdni, i v piipadé, Ze by v okam7iku podani Zédosti o poskytnutf dotace byl akcio- nafem spolecnosti il podnik, ktery by bylo tieba kvalifikovat jako partnersky nebo propo- jeny stouto spoleénosti, v disledku deho? by spolegnost nemusela naplitovat znaky MSP. Patiigné zavinéni by bylo mozné dovodit u obv. Ing. |. Ph.D., kterd jako do- tatni specialistka pfipravovala podiini tuto Zadost zpracovavala a opatfovala k tomu potfebné materidly a zastupovala spolecnost Il v Hzeni o poskytnut/ dotace a byla si védoma toho, Ze Zadatelem 0 poskytnutf dotace must byt pouze MSP. Presto vyhotovila a podepsala ProhlSeni védoma si jeho mimoradné zivaznosti, aniZ by si hodnovérnym zpi- sobem ovéfila, zda nejsou diny divody pro posouzent spoleénosti ll jako partnersky nebo propojeny podnik, a to nejen ve vztahu k podilu na zékladnim kapitélu a hlasovacieh prévech ‘ve vztahu mezi spoleénosti {ll a jinym podnikem, ale napi. i ve vztahu ke smluyné uprave- nému prévu uplatiiovat rozhodujici viiv v takovych podnicich. To vse zejm. za situace, kdy védéla_o tom, Ze projekt MKA CH méla piivodné realizovat spoletnost ze skupiny ME. 1c 2 finantnich divoda z toho seSlo, ze strany obv. Ing. a jeho rodiny byl znagny zijem na realizaci projektu, na projektu se vyraznym zptisobem podilely spole’- a =! byl obv. Ing. IE piedsedou piedstavenstva, a projekt realizovala_ spoleéno: Kterdé byla jeS8t® pied dvéma mésici soutdsti skupiny Musela si tedy byt védoma toho, Ze v diisledku nedostategnych informaci mob: la poskytnout nepravdivé ‘0 drubu podniku, kterym spoleénost Ill byla, v disledku eho nemusela spoletnost fil spliiovat podminky MSP. Musela si byt védoma i toho, Ze nasledkem toho mize byt uveden v omyl poskytovatel dotace, ktery mize poskytnout dotaci spolecnosti fl neopravnéné, &im’ by mu byla zpisobena Skoda ve vySi poZadované a po- skytnuté dotace. To vse jist védéla a pro piipad, Ze by se tak stalo, s tim byla srozuména, Naproti tomu neni namisté dovozovat s ohledem na slozitost véci a na zaméfeni obv. Ing. Il = ‘ana oblast Ginnosti, ve které v této spoletnosti pisobil, jeho trestni odpovédnost _vpifpad’, Ze naplnéni definice MSP spolecnosti Il potvrzovala obv. Ing. a. Ph.D., jako odbornice na problematiku dotaci. Za takové situace nelze dovodit jeho imysin€ jedndné, které by ve struénosti mélo spodivat v tom, Ze podepsal Prohl, Seni s védomim, Ze jsou v ném, nebo v ném mohou byt uvedeny nepravdivé tidaje, navic pro- 83 to, aby ziskal pro spoleénost {ll ve které pisobil jako predseda piedstavenstva, dotaci, a pripadné tim zpisobil Skodu poskytovateli dotace. V pribéhu piipravngho fizen{ bylo pro- fzino, Ze jeho témét 100% vytiZeni ve spolecnosti BBB spotivalo v cinnostech spojench s vystavbou MKA CH a s piipravou na zamySleny agroprovoz v MKA CH. Na zikladé pro- vedeného dokazovin’ tedy nelze v jeho Ginnosti shledavat imysiné zavinént sméfujiet k uve deni nepravdivych nebo hrubé zkreslenyich tidaja poskyinutych v souvislosti se Zédosti © po- skytnuti dotace Gi v zamldenf podstatnyeh vidajd, které by mohly mit na rozhodovaini © po- skytnuti dotace vliv. Obdobné nelze dovodit ani jeho timysiné jedndng ve vztahu ke zloginu poSkozenf finanénich z4jmi Evropské unie. K tomuto tresinému Ginu Ize uvést, Ze s ohledem na jeho zafazent do trestntho ziikona pod § 129a 5 tidinnosté od 1. 7. 2008, by k naplnénf znakii jeho skutkové podstaty mohlo dojft jed- nénim obvinénych, aZ po tomto datu, Jedinym aktivnim jedndnim obvinénych, které by bylo relevantny k posouzent jako trestné, byl podpis © poskytnuté dotace, ve které spolee- nost I. za nf smlouvu podepsali obv. Ing. IEEE 2 obv. Ing. IE Ph.D., problasi la, Ze veSkeré tdaje, které poskytla v souvislosti s podanou Zédosti, jsou pravdivé. Prilohou této smlouvy pak bylo i ProhliSent, resp. jeho kopie, nebot obdobné prohlésent za spolecnost i] nebylo v souvislosti s uzavéenim smlouvy o poskytnuti dotace podepisovsno, Gi vystavovino, a tidaje uvedené v Prohléseni nebyly nové potvrzovany. Podpis predmétné smlouvy jsem po ptezkoumdni véci vyhodnotil jako zavéretny kon vztahujict se k podéni Zadosti 0 poskytnutf dotace a vysledek tohoto jednanf majict vatah k jedndni, které bylo po- souzeno policejnim orginem jako trestny gin dotaéntho podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 6 pism. a) tr. zékoniku. Pri podepisovani smlouvy neuéinili obvinéni takové Gkony, které by zakldaly napinénf skutkové podstaty trestného Ginu poskozovaini linanénich z4jmii Evropské unie podle § 260 tr. zékoniku, pip. tresiného Cinu poSkozovént finangnich zijmti Evropskych spolegenstvi podle § 129a. Proto ani v podpisu tto smlouvy obv. Ing. IEEE. Ph.D., aobv. Ing. — nespatfuji jednani, které by mohlo byt kvalifikovano jako néktery zuvedenych trestnych Cini Na doplnéni uviidim, Ze podie § 260 odst. 1 trestntho zékontku se trestného ginu poskozeni finanénich zijmi Evropské unie dopusti ten, kdo vyhotovi, poufije nebo predlozé nepravdivé, nespriivné nebo netipiné doklady nebo v takovych dokladech uvede nepravdivé nebo hrubé zkreslujiei tidaje vztahujict se k prijmim nebo vydajim souhmného rozpodtu Evropské unie nebo rozpoétit spravovanych Evropskou unit nebo jejim jménem anebo takové doklady nebo lidaje zataji, a tim umo%ni nesprévné pougiti nebo zadrZovini finanenich prostiedkit znékterého takového rozpoétu nebo zmensenf zdrojti nékterho takového rozpottu, event. ten, kdo neoprivnéné zkriti nebo pouzije finanént prostiedky, kleré tvort piijmy nebo v¥daje souhrnngho rozpoétu Evropské unie nebo rozposti spravovanych Evropskou unif nebo jjejim jménem. Podle § 129a odst. | trestnfho z4kona tinného od 1. 7. 2008 se trestného éinu poskozovani finanénich 24jmii Evropskych spoletenstvé dopustil ten, kdo vyhotovi, pouvije nebo piedioz{ nepravdivé, nespravné nebo netipin€ doklady vztahujiei se k vydajtim nebo pri- imam souhrnngho rozpostu Evropskych spolegenstvi nebo rozpodti spravovanych Evrop- skymi spolegenstvimi nebo jejich jménem, anebo takové doklady zataji, a tim umozni ne sprivné pouvitf nebo zadr2ovint finanénich prostiedki 7 nékterého takového rozpotiu nebo snifeni zdrojit néktersho takového rozpostu, event. ten, kdo neoprivnéné poutije fi prosttedky, které tvoif vydaje nebo pifimy souhmného rozpottu Evropskych spoletenstvé nebo rozposti: spravovanych Evropskymi spolecenstvimi nebo jejich jménem, nebo zkriti finanéni prostiedky pro néktery takovy rozpoket. 84 jomit, Ze Jem tresiniho fizenf nebylo zjistit, da spolecnosti I byla da- néné poskytnuta dotace s ohledem na to, zda tato spoletnost v dobé od podini idosti © poskytnuti dotace do konce doby udréitelnosti spliovala podminky MSP, nebo je nespliovala, a ma byt postizena sanker. To ostatné fesil Urad OLAF, Uselem pfipravného trestniho Fizenf bylo opatfit dikazné prostiedky, které by prokazovaly, Ze osoby jednajfef ve véci ptedm@iné dotace, po zahijent trestntho stihani konkrétné obvinéni, od podiini Zidosti do rozhodnuti 0 poskytnuti dotace, pifp. do uzavieni smlouvy o poskytnuti dotace, jednaly tak, 2 naplnily zkonné znaky skutkové podstaty trestn¢ho Gini, resp. alespon nékterého z trestnych Gini, pro které bylo proti nim zahdjeno trestat stihéni, pfip. jincho trestncho éinu, ktery by bylo mozné v jejich jedndnf spatfovat, ovSem i opatfit dakazné prostiedky, které svédeily ve prospéch obvingnych a které jejich trestni odpovédnost zesiabovaly nebo vyvracely Onékterych dikkaznich prostiedeich svédéicich ve prospéch obvinénych mize byt pochybo vano, avSak, nejsou-li takové pochybnosti podlozeny jinymi dikazy a nelze-li tak tvrzeni adiikazy piedloZené obhajobou vyvritit, je tteba je v rozhodnutf zohlednit Pies uvedené byla otiizka, zda pti poddné Zédosti o poskytnuti dotace byla spoleénost I nezévislym podnikem a splitovala definici MSP, primérni piedbéZnou otaézkou pro posouzeni vei. Tuto otézku jsem posoudil, jak je shora uvedeno, tak, Ze opatfenymi dikazy se nepoda Jo vyvritit tvrzenf uvedené v Probléseni, Ze spolecnost ff byla v okamZiku podiné Zédosti © poskytnuti dotace, prip. do rozhodnuti o poskytnutf dotace i do uzavieni smlouvy 0 po skytnuti dotace, nezivislym podnikem a spliiovala definici MSP, resp. nepodatilo se opatfit dikazy, které by prokazovaly, Ze byla propojenym éi partnerskym podnikem s vazbou na jiny podnik, zejm. spoletnost Gi jinou spoletnost ze skupiny [EEE a definici MSP nesplitovala Tento svij zivér jsem udinil piesto, Ze v pribéhu trestntho Fzent byly prokiziny rodinné vazby mezi obv. Ing. IEEE, jedingm akciondfem spoletnost EM a akciondti spolee- nosti IB z nich? Ize dovozovat spoleéné jednini mezi uvedenymi spoletnostmi, pokud by bylo doloZeno odpovidajicim hospoddtskym jednénim a organizaénim propojenim. Personélni propojeni mezi_uvedenymi spoleénostmi bylo_zjiSténo ve vice smérech. V pfedstavenstvu postupné piisobili obv. Ing, pisobici v fadé spoletnostf skupiny [ obv. Ing. MMMM. Ph.D. pracujici fadu_let_pro spoleénosti ze skupiny taci, obv, tL v oblasti dotaci, obv. bratr obv arinerky obv Za. a zaméstnanec spoletnosti ze skupiny [aD 1 oby. MMMM zarnéstnanec spoleEnostt ze skupiny a a ois obv. Ing. ve spoletnosti ). V dozorét radé pak zasedali ‘obv, MBE (dcera obv. Ing. a zaméstnankyné spoleénosti I. BE sexe obv, ARIRED obv. IRIN 2 zamestnanky Me II a cb vis ine Hs nali v2dy na valnych hromadich spleens A er cx, advokati pracujfef pro spoletnosti ze skupiny a a port akcionie jed- JUD. statutémnich Gi ich or Ych téchto spolecnost’. Do ekonomické stéry spoletnosti hovala Ing. finanéni feditelka spolecnosti {EEE pusobici v org: rych spolegnosti ze skupiny [EEE Na vsechny tyto osoby mel obv. Ing chybné bezprostiedni znaény vliv, coz mu umozitovalo ovlivitovat Fzeni a chod spol HEB. ackoliv takove piimé jednni obv. Ing. I 24dny ze slySenych obvinénych éi svad- kit nepotvedil Na zikladé_opatienych dikazi_ je mozné jednoznaéné konstatovat, Ze innost zejména obv. Ing. a obv. Ing. MBB. Ph.D., sméfovala jednoznaéné k ziskini ptedméiné 85 dotace na vystavbu MKA CH, kterou méla piivodné realizovat spoleénost jez vSak nemobla byt pifjemcem této dotace. Je evidentny, Ze vystavba aredlu MKA CH a jeho pfipad- ny ndsledny provoz byly natolik finanéné ndrotné a hlavné s nezaruéenou rentabilito ispevek na tuto vystavbu ve vySi 50 mil. Ké byl i pro tak finanéné silnou skupinu spoleénos- ti, jakou byla skupina [EEE dostatecnou motivaci k tomu, aby byly éinény kroky smefujict k ziskiné téo dotace. Zcela nezbytné bylo opatien podniku, ktery by splioval pod- minky pro Zadatele 0 dotaci. Proto byla nepochybné z podnétu obv. Ing. = zménéna privni forma spolecnosti Il s.r.0. na akciovou spoletnost, jejiZ akcie byly nasledné pro- dany piedem vybranym osobim, kterymi byly déti obv. Ing. I a jeho partnerka. Je ziej- mé, Ze timto krokem si chtél oby. Ing. I zajistit vliv na spolei i pozdéji pfejmenovanou na fl ktera se prodejem akcii ocitla mimo skupinu Vzhle- ke dem ktomu, Ze tato spoleénost méla_pfevzit vystavbu MKA CH od spoleénosti a predmétny aredl, ktery obv. Ing, povazoval za sviij projekt, nadéle provozovat, bylo pro n@j dilezité zachovat si vliv ve spoletnosti, kterd timto aredlem disponovala, byt na po- zemeich a budovach pronajatych spolecnosti IEE ie akciondfem byla spoleénost piedsedou jejthoz predstavenstva byl obv. Ing. = Jako Uvelové se jevi tvrzeni obv. Ing. I, Ze koupil akcie spoleénosti IEEE as. svym déiem, které chiély zkusit podnikat. St#Zf si Ize predstavit, Ze by chtél umoZnit podnikini svym datem ve spoleénosti, kterd se jeSté pied zahdjenim skuteéné podnikatelské éinnosti zadluZi v Fidech sta milionit Ké, pfigemz se predpokldda, Ze tuto Ginnost bude vykondvat a po vystavbé MKA CH. Uvazované naklady na vystavbu aredlu a jeho provoz byly ptitom takové, Ze byly i pro spoleénost IEEE resp. pro spoletnosti ze skupiny Pe piijatelné, Nehled® k tomu, Ze vdobé nakupu akeif byl oddélené stihany obv. A. I V USA, kde se pripravoval na profesnf drihu pilota, a ani po navratu se ve spolegnosti ani v MKA CH nijak neangaZoval a oby byla jiz thotnd a stéZi Ize piedpokladat, Ze by se v nasledujici dobé intenzivné vénovala podnikini ve spoletnosti = ag ta méla zatit fakticky podnikat a% po vystavbé MKA CH. Argument obv. Ing. y byl moan logicky, pokud by zakoupil spoietnost, kterd by byla pfipravena k okam7itému podnikani, byt jak je uvedeno, zapojent jeho zletilych déti do okamZitého podnikan‘ se nedalo predpokladat. Uéelovym byl nepochybné i nésledny prodej akcif stavaj si 1 2 i ndsledny vajfcich akciondi — nebo timto krokem se pro pHfpad, Ze by byl zjistovsn viasinik spoletnosti sniZil pro- Alii podil akeif dréenych rodinnymi pfislusniky obv. Ing. Nabyvatel 60% podilu akcif spoleénosti v — nemoh! byt privné povazovén za_pifbuzného obv. Ing. nebo za osobu jemu blizkou, byt se jednd o bratra, vté dobé partnerky V disledku tohoto kroku by v pifpadé potieby mohlo byt deklarovéno, 2 zdiivodu rodinnych vazeb nemé obv. Ing. I vliv na 100 % ani na vetsinu hlasovacich prév akciondia spoletnosti fl (Nebyly by tak formélné napInény podminky uvedené v él. 3 odst. 3 prvnim pododstavei Doporutent, atkoliv z pozdéji vydaného rozhodnut, Soudniho dvora, jak je vySe uvedeno, takového formélntho napinént tchto podminek neni za urtité situace ani treba.) Pripadné zjiSténi takovéto stavu (napt, ovlidani vétSiny hlasovacich priv) by totiz mohlo zkomplikovat postavent spolecnosti fl jako MSP, a tudi% Zadatele 0 poskyt- nutf dotace a mohlo by hrozit nebezpedi, Ze dotatni fizent bude ukonéeno diive, neZ bude zilezitost osvétlena, piip. by mohlo hrozit, Ze spoleénost Ii. resp. jeii projekt, bude z Fzeni o poskytnuti dotace vyfazen, Pievodem akeif na zékladé smluv ze dne 16. 2. 2008 na obv a neztratil oby. Ing. I fakticky vliv na spoleénost fl. Kromé pitbuzenské ho vztahu s partnerkou obv. Ing obv. — byl obv. IIB podle shromarde nych dikazii vyuZivan, i kdyz zejm. v nasledné dobé, k dosazent které by spoleénosti ze 86