You are on page 1of 13

:zb'O'fni,k

'za druiben,Q vpra:ian,jar:

~ ~L- "') cdlJlh / --t2/U.~" J ~lE

VS,EBIINIA:

f,IANe: JIE,ZA ~ Alte'fna'~iivD '1

IPlTIER URBANe:: Nov~ 'el~ilflQ~

m1iia y SI!o,vemiiii • • • • ru 2

, j ~ ,MA K$ AIIIN!~ EK : 0 O'~Ui1'O!"'1 h

,

I

gospodl,DlrSV;lI, v sh)ven,:5,ki

dir'Z:8v,v ,', • • • • .' - 1,a,

F. J, BOlO I~~_E~O~SE'K'~ S'~'tJ'en:~kol.

sk:l!lindh~liiillv!ike' SQ!'lrr',od no.sll • 2'4

B10',flUl D.c, Pli,smo iz ,SII'ovenuiie2'7 ,-.: P'EIER FEUD'EK: K,olnec poi,a,sli

l(n'O\l',e'lla]1 " • • • • .' 28

. J V. z.:, OdtuiH&v o~'elmlli," SIR

S'lkl''i''e'lII1Il i je • • • • .,' 3 a

,Zalpisl!d

'T'IRST

Z~toi€!, iiii:'i. !U9IdH Pra·l\c J 6UJ., Trs i' t:Hi:kQ.k1 T~.~oJ mfia Adl"t~tic'a v Tr8E,u,

Cenll /Z'.OOO l~i.r (Il.l~v OO'ij'ovaFiojoci tuil 'Yahd;~. Za, posi'ja~E!'" po paUi ie pri,lotUt, Zt'i po§~n'n,o. ~'!jI."I·i:iidn,o Q~ ~ ~~·~~ko.

Zbof',n.lih .AUerootiva" se ,narorla:, v ~JQ'!l'en-$ki'1, kJ'l!./.i£lla.!"l'lal:h 11 Tr,stu·, Go i",l!':i irl C t'ltouu ~n pr~ zrdoz;'ljk:u; Fmm J em, Vi.a. aU Pr-OS(lCCiO ~ 84016 Op~cina. TI".Iilt. na~~ia.,

POLIVIKA

Alternati . a

FRANC JEZA

Kd.oli' sku~& d,B'ltes pbe:ti 1:1 pollti.onib. prob]~mih. l)rG'd kl!l!..te~lrni :!!i.l.o>j.1i ~lQven,sk1 119irod, Jn Q' njle,gQvw [pt':ilu;ld;no,sti, mora. .1I'iJ;a,j!pn;:.~ PNmagat] 1i)bC:u:.l:~k :rn!llodlu!nosti in nemocl.. Tota.1ItarnSi djkta.'tu.~ v JugtJ'sJ.a.vl~i se :r.di po L-riinttidiesertfh taUh 5voje,ga tr&janja i.e Itako 'U;l:iit8J~eUs. in st ie b l.' t8ld. men nedela vldez, zllkQ[ji~ U in llormalMio.s tl, loprie' M med.l1llJir-odl,. DO' prbfi aH.iel, ceWQ !5 strani sUo kW i'ilh imaMo :ZilII vedtlne v zabodnem ,d~m.okl"at:iclllem svehlll, da SQ morrttUl.met-Jskorn, .hl.Ilt~sUi::TIO P~S8l.t~ (I ka:kll ~HeIL"Ilia.t~'V,i 'lil S[oV'eniji. Tacka illte:r.tlIa'i:.iv,~, pred'• PQS;ta.V~la. n~(l:~ kon,ec da.nMn1e dliildatu.re i[")1 f;las~anek 'wkUIJ. mzmoif', v ke.tndb bllimol 810- v'lJnski ~a.r,od sp.e t :MJOZTILQS'L, Qa, sam ,odJoca I~ sebi in svoU pribodnosU.

Prt 'tern pa.j e ,1I1a:vna. ovir·8" 'fQ'\rnO' pslholo· skiBo kajtl. tOltaJilA'r':nl Ucovsk:i reZi!I!D. ~Ie po pmiik.l1S(iw.ml3'toGfi 8"'0] j,b, vaornikovves tu SVlQ ~eg,aI. obstoO'Jifil ~·ip.r>G'V~ajru,o: ]judii iitill lSi ~glojil gQ' n~t.!'.\Cijle, ka.t.erim. poj!!m poUtltma, svoibodanii vee ne po~eni. in bes.eda ~v.obgda, ~e z;a~je de~ 1 susko &.1nocllim :l;!l'. nZ1m tio'l::al]'le !!'Q!eslI''O<brx:le, nQ da bi se 'leg-a., zJai,vedaJ:i. i.n - km- ~e na1bDJ~tr,a. gifllo, ~. ne da, bj ver'llleU~ ,e!e ~ih ikdo lUltO opo,· ·zaruB .. MiIi1iog! .sphln D'QOOjO raZJITii'J;~i,ati 10 'Lem iiin SE!' zde kat di.WhQvni mrt;veci .• , .[nllllogm p~ 59 tudJ ooje l'i3i;zm~~lj<l!U, 'V Shlti1~i." do 01 .s~ morali powm p,rif.09l,li, re:mico,ki hi z.a:hlt.G,r.u~ ad njih ad.locHev JlQ' ves:t1. 1'0 ~a. b~. bila leJil!:.o :QevaOOQI .Za.to se potu Uj 0 I~e ~e ne bQ.lj:§lil. P,iEII VS Il~ \IV·· liLi3'j se wk,o. dOlI, se zap'ir~.j.o p:red! te.kimi. skllJllijl~varni. Nl :s;i mogoce Jlf'~kriv'l;l.t.ii, da ffie veUk de]1 t]ud i. v S1~'II'ewj 1 2e prcdil!likt pll;'lo:pagarn.d!e bill k\ll. 'ta os:ebnosti, ki st~, Uh uoeliis. adr:nl,adlh !nog .gle~ dati 11 svobodl sovraznik91 'tis,tegEl" kar pomeni bes.eda ~S !;!',oliJlIJd9l" V us;tu.n Jlostvcev 1:11 pred!;9b:nl'. nikQ'v ~ug'Qs,lovanskeg'Q re!ima_ In. os, tam. ~I;e, tre'ilQ, rfilfuna,ti .

liREPIE .'. ENJ.iE PO S -OBOO[ BE Nt: ZA;.M:RlQ

Tml,f!, ali SEIi joe tre;lba, v 'to, tud~ vdali?' Yak!.!; .s.kusl'llja:va,S1E'l pogQsto lotevQ. IU!..'S, 'Ill smo si n.aiveclu:'1i,:l Z~ ceno. 'h~c1:lh ute'll' :in dQI,o~eIi1lA

osacmlje,nosU ~ ,onraltliH S "'·obodo. Pridefl'o trQ. nutki, ko sa nas p'lJIQ~ca. ObC1!ll'ook', do. dmnaSinj ega, s;LanJa :nimo.8o~evec !llpl.'eme:nJU, kj)~ jill foe, pr~ ,lee ZBsidx!.\110 11 slvamosti. :~n v psiho)ogiji 1j'1Jdi. ter 'II!' njibovil:iL :tli:vljerrj3lldh navadfiih. Nas.ru'o'to'va.n~e ~ej ~ fi,u,aeLj j, :&9' z~U kart ;fi.'Vika:nJe pre:mw· legs. pu,ea na gall '!lIeU s:redi zim.e. Njegov'll) elv· bmi!€l j!:l ~oPQlnQmtl. Ra,m.ocno" nemore p're~t'i!~ti mraza, in pil'.icanti sonea, Tecn9. ·nag;o.!i.illmw po~ ve, d:~ bOI :l.j,:ma mInUs. ~n dB. 00 spat napoeilo pon:dad, 'kraslliAp iSGnCDa. :z;!li!,e!D:il,pom~HdiD da. j e to V Dar1l\V] stva,r,i.. .neus'ttllvlj i v,o.[_n isU nagon pove t.UtU 5Viobodo~Iub!.18mUi ,eloveku" da je dI,EUllMn~a ~otBUt~..m.IJ, ruma.,f/ katet=i i;ivot;ill".l ,sln'venski n&rnd~ samo prehodno, cEtprnv do~~o o,bdo,bje, ~n da mu be; El!;njno, s.[edUa po THill octj ltg'a :in nato mO!lI,a, :po 1JtilllirnJs. pomi~atd. B]llmo b~ bUo :ra.VIt(IW" vcrieti v dQkon6no ,:lmag,o blaml!)sU nad zd.ravim razumom, 2ldr!1'V r'azum :pBl, ne gre \. 5l'll&d stot&.lH&f".IHJ d~ktat~ro ~n s kultom vocUt~llev, :ki sa 'imaio' Z& nad]judl in.odf'f!kajo p,:r.e.vioo do Jastnega :mifi1ueI1Jia In dio s,'!i'obodll'llega, otUofa.nj!:.t mmj'onom int mmjQIiOmJ 'ljluJdi. nad katerimi. so st z l~o in na.sn~em prisvoJ Hi oiJtJlast in ~ijo z ld]o In nB!Sililem tudil ol'1lra~jajo.

Ime'lo'Ie'ri:U bj se ne same pr'ilvici,. smp,&k tndil do,iilno8U ~v'Obod.l[jjiJh ]jud.i, Oe ne 'b~ :ra;.z;mis]1 all in raz.prnvljaU 0 Y$(;)m tem in oe' bi sa tz:ml· !tali Dbravna~anju. vp,ra~.a.lf.ija.. ka.j ca](;',ii; slovan!'ik;ii nat>Qd v bll!gjli, pdhQdno!rt;l in protE :k,t\k§~ t.I()nllll cilju na.j Sf! usm.eri v ilIiv,ojeru nadi!il!li:lli'~m razvoju_ Kljl!.J.b V'semu. v~dez;u sme Iahko preIPric.liIlnL da jie danes med ~l,o\l'enci, ne iiiilfilO m,'ed 'LLBihnl, hl Zi.lf.~j,O 'V p~uraJisUcnemJ za:hminem 6'1!'eilll. a.o'lpak. t~dl mad M s'tlmi dc,ma !e veill:;;a. ""e~iilil8 'taki.h, ki ~e' Jtiw !E}ovs.elDl o'lopeU za V1'e~ dneta :ro'sn~l:nesvobode, tudii. 'Ce ,s~ ne upajo, t'.azmis].j'a:ti •. ktalj 59]0 s.pm,govorlM (I nJ~h. Tonti; ''!I~j1hOi~iih. dU.SM :!>e Ul WlIreper.'l.injQ po !i,,·'olbod~. 1'0 hll"e'pene-njI0 il0 troba plrebuditi in .gil. priP,ra,.. vi ti do, tegaj, da. sl bOo dalo. dusk!:)', d~ ib@ .!ip·rn~ go,l,',orilo. Co' smo kd~j ra:zoearew 1l8l1 0 l.op;el,ostjo. naoibauUjivostjo run ~tr.aho,pctnos~jo r,u.n~h l,judli :ill :zntUlimJ imen..l in ~8. ugled.l:'IL~h :mf!:!iIti.h,

,ad, IUs,tilil z, 'yiso,kim:i. PQU·l.:ic:nJ.m.i 1uW!c:I.j.ami do vidniilt .kw turnJh d~h);vce'ii' in oernvenm dOS!to~ Jam:nveliklo.v, pa ~Q lahk.o,~olaZ.imo. s toM, dll!. ~J .. ~ klF[f.:em Slo·v·enJije :QUI}o,goJIn~Uh, ne~!9 l:j!l.lldi, :kffi lastaj~jo' pmvJ nez~a:n~ 1\l,o;jakj, s!II'c,boo(l sn narodne Z!lvedi.llQ&tw t\lld! v poUt]tnem pome'· nu ~n kl 'booo ko't po Icudie:!w vznikniU - kot ~vetje l!j,pomWadi, eepra.v 5.€i' ,s:n;'!dii :zim9 zdt, da j,e' pod :snQ,gmn vS'.emrlvo .~ i~ tOdl.l,ii'a:~i ,odlooU· no. riogCI, .spr'Qj!Bm~~' odgoViOmO$tu nov'i. poHUenl :r,uvoj 'fI de,rnokrl!lldj'i!), ke 00110 'nlMLOpni pog-o],i M t.Q'. ~opismj e ~ eb:raz ZaUP:IDluj 8. "ii' ta'~G s,lo.venskie Iludl,

SL,OVENSKI NAItO]) NtMA MO'.B~NEGA VPLlVA NA ~"DWC.rrV.E

Dana~n.ia ,Qp.aUt"no.st s~o,vlem,k.., je!vDost;i v Pili)bt:i...en,sm p ogle OIu. m-ofn·o spomlnJa. Da jpOWUMlilO mrtvno~. ld jQ vla.d.arno, n~ Slovenskiam 'V U3:, inll' p:rvru ]PO~o,,,,[c.~ lSI. st.oletja, 1I ,e;asU! pro.sveUJ.eilG· ,g-a a.bsohlUzm.flI, ko so npr. k~!l.Ji!Sld. deielliu s,ta".. nov:!. 1~illlbili vso sV'ojo ilvtoDO,rt:djo, tn j,el pos:t81 edirri Celltii..'tel' o~;Uooe.,rrj9, Dunaj olZiroma. c:esM1ov!BI 8vt.o:riteta a.U Us!ii, k1 SOo '\TruadaU v njeglovem tmenu, k'ot npr, Mel!.'~el'n..1ch. :lave-st, da. jo miird vir' odllo~tte!Jl vWMar'~ j e nrom 1]8 VI~e po.ULi..iSno de]ovaJ].jQ'ln tu.dru volj,o do, cilJe,dQ,v.a.njia. •. Kdol" bi IbU hQ~el ibm poJltlfll'o aktlven., :il13i '!ledet, d.~ Ie to lIillJ.mo.goOe'. mzeu 'y Id ria \In.i s.J.utbi, il1! lie :l;~to ''i!nOll~a:l in OSIta_ L popo~nom.e. :g'El.Sl,,·en. Zg.anJIo so l e V n.a~o.dnem. PO.gIIB 111.1, adme ka~ na ku]turne:m, zlMU UteM.fi!1Qm. lezi~ov:nem podroc,u. Avtr.d. leta O~W'jA ile !'l]Jroti ;Z;El!d'!!ll5:i1~ i:n ·om::u'Q,ogoliila vsa tlrn,g:Q.

Podobno l,e, dalfie-s,. ljillii!i v S]oY·e.ni.jii Uaei In. :nA"p.r-,a.v~~ a past Ville za "st, de. :50 tu.dilJiai 'bc 1· ie 11illliaiiboil.j bis'trn. pao tUtU najbilm n1lJj~nQ poU~ t~cn!l! in drug,e' zantisli ZB"m.B.DiiIi, kn.ltl 0 "{,SOElm Qd[oca:, samo Zlei!~O eeak .tl'Qg ljWldi! " Beogl'oou 8,U no. B!"Jon~h, net m:n.sko oe.~o eden sam •. cepirB.v <o'b~ !3Ut]I!l., lI!1.v.idezrul 'vee ren~IfQV Zf\, ,ooloCa:njle, 'kl JIll. so 'zgoIj f,~m, (lid v],ade in par)ame·n~a. ,do par1;jjs'kege: 'Vl'ha... Za"tiO ostaja;jo fjudje 'lPflSivni;, in za '\1"00,. ~p,..r frei d.ogaj a aU :kar naJ hi se z.godno,. pr.ihaiajo 'pobiUlldo vedlltO' sarno lz tisve>ga. ,sko.t\Q mi tWDega v1ra, odloba~,9.\. Edin..o t!s'b:rI,.ika..r ,se, tam. sldeno" je :z.akon ?a V"SO Jugos!arijo. Odl.x;a, 1St:: v U:!liwni f.i,ilBrto:n~h aU "\I' odm,a:knj'i)· neUl .1ov,s~e.m grwiffiCu.v KarM!lordj,evem" !fie pI, v ~:s:ku~cw!li" .W" Llub~ia.nd all v OK ZKS ~n tiUd~i Be. v CK ZKJ a~ vbeOI.,m.!s~rn iSk'1!.lp!lie~ni aUv]adi.

Ill! nn Usrw' odlotitve .DB vrnu nima, 5~O,"f;flMs'J;d Dared nobEln'(!1i'ga vpUva., kako.r IfIL, ;ni jm,el new kit!iaj na ad ~ocUve oes.QJ"S.keg,a. V,oliCam,hra, nIl, Ollll1o.jUi. Do.volijeno. lie bUo samo ,siravl'i:! '~n vd8;,o no sp.I"9.iemata ''''!SEI' odIiocUw, ki !SOl pil".w~le od 'tam.; iuJtako, J€lJ tudw d6.nes d.ovol]cntll SS.'IDQ' ,s]o!!'UI in slepo ,511re~'e:mat1 vslj' ocH(I~Uve. ki pdde~i('l! z :Br-.iOD.Q"V ali ,~z K.a.r.adj orcdjella.

o vsem lbisl:venEum. ka..r. ~Meva, SlOIVDDS1ti. naro'ii, ,BEl sk1ell'lil. dO:IrJIElS zunaj S~o'\l'e:rrije. Tada te so btle I'Gfg'rme. k~ ,so v 18. In v pm pokrv1reJ. 19,. &to)ertj& p".l"lillia..~aJe iz, centra proovet~tene.ga fIIDsolu t·izm~ru'\ .D unaj IJJ, kIj ub V'S~m.U'll' bj:st·w'lJl vendarille pI'iosvetlj,ene In $0' krtile pOlt lIberalnem.u n~prndik'll'l" keI' :s'O odstmn1-e~'~i!jI s proM. ,a.nal1i1"'limSUell.e, aclm.ira..joce df'W;be,ne,. gos,podarsk;,!l'i :in poUu,e.o.e ~truktu.Te ioz :s;oodnjega ",e1m. 'ElipI'. U3lCalILSt'll0, pravosodne 8'VOlj'fi!'\1iIlJl]jl"!'1ost :fevdaWDi"h gosPQdov, ~ate~o', ds. lahkol v~ad.ar:' od~o;. ,!l5a ,0 :reH,giji pOOIloln.iik:Q1I'i pircg~n~anje Jlil!:rivovell"~ oev ... , nepi:M.QQr.los'- in n€f'lfdlloo;t. zaos;ta:.lost po~· ]jCld'e15~V& ~n nbrtl, fi3,vdlllne ovtre ~, re.zvaj D<I)il:ranj'e' i~ sunanle ·U"§"OiVll'l.e ltd., so odl.oiiUve, Dd prlhajllj'Q dane's jz vira, oblasti z:lb'meL.1 :Slo'llow.!]e., l'il'll'T!.O (I bra tn~:. .iz:rcno :in dos~f3'd:no pro,t;jl:lberalne, V slo'l'enskem n.aFQdu" v slOll"ensik:i dmtb !'iiku.sa~t) spet u'vvlj Rvi t.i kofi.'cepto 'i:1t1. ej;emen~!J. kj so. se, 2ldell "lQ da.vno premag'aln.j il:1l ,lL"lti!ihflO· Ililsm:n~: mD:'L im k.ult v[adaTjove oseiI:J.e - b-oli .ko't kda.i koUIPr.ej -.Ve:-I:'D v rrlijegove :I'lIadt:[,ow,sbl, ,6ude!ne', ,.,k:acriun.atw6ne.. $j}o!lilbnos'tI, 'fI n,lego'Vo .fI!o:z.moUj1 v'ost ~n bQ~ko l'lIm:rlEl. vo, 'k] nt pOO~2.en.a, .staranj IIil ikOiL v!ij~ QSt~lo t"loiv'ili~tvo, me:no.po[ lene same patrlijr!3' (n.amesto ,ena sama' Cerkw), pravlce driavel• dis Qdlocf!. CD 'veJ!"li i:~ vZgoU vsch d'rmvljall.\oll, cen:zuro. n,ildtiskoffi, zo.plr.anje mel 11;:' Z;.'Il ,i d,e1e~z z.IH'i.~n! e,g;a ,sv~'~a., p:rnporv,l,lId illl UVOiZ IOQCV4rnltru.. knjl:U3 ~1'l Us:ta,v. razdelit(w dndbe v vodlln,o. vladQjo~o, plas!t - neka;j de~ setti.SDe bsti.~, k1 JmajiQ. vse. v r.ok8ih - h"li pc;d~ ]ozruke .• Ik:ii jib Ie 'ogrom.nli ¥ecina, in 'kl momjo ,S!lmo uiOO,ga~ru in moJ6a.ti. prnpov,ed. slav-t. :zat~z raft~e. kmeU.i st,va, in obrU. pr1sb'anos~. sodstva. ki ~e mOira, CI~i:m'l'.:i n:Q vulJc Wn n&:mene n:uJlno,poma ob1asti. na.m.esto n.ll.I p,ra.vioo i1m.', r'9sn~oo, sf.iU'~~O' k.azen za politLcti'6 -zlotIne.... v'semog'Oau)st po-li~ij,e' l'iio~, 'V ei!lJ2i,u Met't,ern\i:;:ita a.Ji D.tlii::ts,H~tle 'oku~ pa(.:ije" :pNganjairlje ~kil!"ivov"'ereev'l1. iz'Vzetost vIal" d,Q['j~ b: :iPri.stojr!IJo:st.i :UI,!Ilt;;C:Qov" dosmr~nii1l! vladw:-~ ,ska. f'l!Jfikci~,a. ,abtolU!t:l.U!n, f.i.Qvi !fevdaJj.zem~ 'ki tem.e:lji. ena~o kat kafiolinski na ,o.sabtoi Zives'l.obl podrrej,gih ·pogl~,v,9irjevpl)s:amez;f1rb. def.le.~. \1]& •.

de:.r.j u il:1li. jiilliil.lI':a, n8:S1;:Q;vli a lin 'Od:s,La,V~~,a, edino ])01 'w;m,kritorii u, SOVI"dn,OiS.t; dOl UbCi,r,Qmih in, de:m.G'" 'kr.a.lieJnih idsj wn njihovol ,o'bsojp,_nje loot iE.OO!l~live", Hel" Predvsem pa. joill seve:d~ 't8 '111'11" o'hli'lSU ZUJl:ij~ Slovelrd~ e b:,'l,I'1or 't,.Qtali'~ar~zma" k1 dil~' pEle'&til,ga vse, la.1" ie V' ·PQgl~.u Ilestrm;tno:sti :pol:uail pl'\osvetl~en:l aJ,b'Sollruti:l!cm. InceJ!.o' ... tem!l'!l:i.'" i5Nd~ njli. \19k,

POD OSVOBODltN I'M EtOJiIEU SO RAZU,MEt.l .901 .Z;A NAftODNO 05VOOODITEVIN' .DW.O·· ~R_AC,[JO

To ,I e ''\1'' POiJOlLi:lLl):!1iJ, fi!.Qs,PI"Qtjlu S ti:sth1n~~!ku lSi j €I po,S,ta"vUo m c:l.Wli csv\C!!,bod.IJnoo gibauje 'v :5Ume:nl· j ~ med 'okU!pooij e, [Danes sloor vemOI, do. jle iSla pr-i :[Zi[';E:lizY;i!!I:a:rod:!])IJ-ofr!l'obod~lllji ooj V bistV!UI za p~a;,.,!ii:rO, kalltJ. ':!Ii luaz" pMV:Z.e1l: :liz, ideo'~oQe.geo, ,Ilrzella~la. :pa:d~j€l ~a. s,rbskQ-hJ'!iI'OlISk~;m, Q:oomlj lUI .• j',*!I;lO,M!lIIIJl v srbskam j Ml:i k:11 '" ~j 'iJldsko...Q'S,'ijl(ib!;)d~t· .!ilL'i boj .. in j'lilI wre·j :!:e pll'Udarjill!ll zgo~~ P!EU't:l~sk1 ~~ lJega.h(il~'!l.,n'i,~dte:m ko pO!lI!E1fii 'be~(ld~i!jIa" :rod v slove1liskem .i;ezitu~s,tc, j(oLna.cij·affin jlo to!l1l'j pom,e;l]Jjj ~Z!l".a.'Z, .. na:r'Odno-osvobodnn~. 001" bilJ'j H .1I'l!8:l'\odno l~na(;io~runQ) IO!livo~iltev" ·tore!1 'b@l]lPrQI~]. oku'l1~mli"j u, 'f,o-dA ~~t· 'tela. I'il~HH) vede'l.i'. Cebw bilel. ,P"I.I· tij B i!.ako~i '11" mfe'£ku pove,de::l~ Slove!fi(:Eft~!, d!a.. ~i ne gI1~ :2;!l!J, :ri!.m'odir.lO, aM· pak ~,,"·ru;fledno .. osv'o~od]l.e'!f. hi w, bUi ~audio po ~em![.lrli!lL~U in ihl :ne bUo; li.]kdiar p:rH]o 'ti~ u.s;lanclVitve SloV'e~ske 'Qsvobodlil:n.e froDi'le In m:ed:vojino d.ogilll:1 iSml ev ~aOV6"t!i~.j ffi. td. billi) ~Y:i;i~]Q' ,cis~o dntg~n po'tek.

Toaa ogromn~ ve~ln.a, UiliiM:I1i.,I:rli so so(ie:rOv,aJj v boiuWil8 s~nilll!i OSll(lb@dUlne :frontc, ~e'!i'erj'G]a. da. gre. V' bistVll. zi!; naroarwo Q~~lbOO:itev" i]lJJ ~ ... ]!DO IBLe.. lSi jl13l m.oZ-1l!o rait9:ti~~, dl!l j e :I1a d!eset· t~so~' Sloven~ev i:lIIJ. S]«ve,iiik b:rez pom[~l~a. u· tV'GV~t~ "VSe. eele :1iv~jl,;lnj9, :i!lO. sv'ob@do. Pod. 5'\1'0· bock! :6:0 r,flZWlI'!leli S"I"O·b.ooo svtljj.egli n~a? sy,ollo, domavi.ne. 'S1:0YQIlij !Ell;, :5vrioodo' peU Ucneg~od~oca _ :oj R, .s'Vo,bodio :m.ru:Sli eilj Ol. in delo,va.ojli!il.. V'erjieH so, d~ btl, s[ovellJs][inarood v ,svobodii. !;J.obH s'!{Io.io dr':tevo, - ngk:a;ten, so :~eli 'V 'n-dslih PQ'po'tno< ma, need vlsl1Ii.G d:rf:a:lfO, dru,gi tak,o ,lfi hi bUapo 1S;¥oOodt.IJi OOlocUv.~.pavez&nfl.. :z;, dda;vQ:nU dl"llgjh nm-,oo.il'lO' '\I' j i:WgiQ$lO\'~kiolt'omlQd,e'raciiIQ wi ftlde1"tfm~jiol .~, d:ri!:!:,w. vka.terJ 100 ,S!lITII. s'V,o~i go~ spCtcia:r' in bo l~'kJo kio:mLCIiQ' s~m ,odlot!il!.i Q :S;"''o~leM .zhflj QDljIU! in S!91 cuUl ISvoibod:eiDo Ta..ko ~pa.. !n~e i~ prepf:'iI:i;:a;~jie j,(!,SlliO od:S9iV!l!J. ne le:lz pro~ W'i'Ufia OF. ,!mI.1Ullk :z.la:s:'U ~liJId~ iz: vse.h objis,v.UE!'·

l:!iJihpii!ielJ[l,. '~a~c~vin .il1fi. 5JDnst, ob.soje<!I1!il1.. 1''0 so do kil:liRle:itiI. ti"nw~mo, k~l~~rih .lI!li mog;oCe' ~U,' Wlj. IOSfllOvn!3·j §~ .~fi !rnlil.'orr-a;~no fiI:l~m·otJ}Gij 8~ d.oik.UHliI!llIi'iL t·1 S~ow'[lJSk.eg3i osV'oboclUrni!i!'" bej,fI..,

JfliSuo!e da je ta;bk.o O:iF p.r!ipra.v~w., mItotic!) S~OiVI9i!lCt!''!,i'' m 'tat st.r~:!l bo] in _ tako veli1kans.ki~ :~j'h,a sam.o s rem, de. IJlM .lle' prredo~ ~Iila. :k!ot onm ma:r(Jod.I1Q (),!lI!'i!'obod~te,y .ill!lJlp~lJ.,i ana, l~s~ScTI. dlrii!i!lv.m ok,,~I~r .~m' JliQ re:swC:iI:l.G s,vobooo'. pod ka~e~o so si p!l"e&ibrvlje.U. ne:b:u. :lw.!' :Ie biJ:oirtllvno ,1Ia!S.!PfOmo wt!:!'liit.m:"D~m. IMjfl;"~mm st,s'tiemo!m.~ protl ka.,te:m1m se se, bo.~.evam~., D:rugabll, bi si, mOlr,ajl mtsU M. d~, 00 ,stQiUsQ!1 S::LoVt'lnoev nenadnOI .zbila.z._[iLe]i, cilia so bffiH!IlI!'~p!l:"a:vJ:je'n~z. ...... t¥!Jva;~i Slill]!j,t), :tI.vlj,e:wj,a, z.g)oJj ':i!l. WI, ,da, lipm,vI] 01 nil o'b]as~, ka'k'agm. Kidir~..ca, Ka,rde.ljQ" Vbl0 Tom,m is;l~'.~fk~ if!!! M:e.limll. tef' :l1e~eg:a, bBJka,li:Ii~k.ega. k(!:m.!.Dl.is tiheglll V'QditGWji!t in &kti;ruita KJOmln" terne Tl tao k.aterega nt m~e. pOIZmal. m n~ n;l= .kdu pre] sMal 0 nj.em, r,a~EnLlllekwJ flM'llDV KPS. :N~m~'l'lk iii], :r·~:!l:vQj O.s,v,Q,badlUru=frcO::!!lle ~+ 19011 ~i!91 tliliI mo~e:l'll ssmo Zfi.,t.o .• ~e'r je,wlllr del si]Qivle~ite'8a IIarnd.a v nj Sfj t1!t>, v.ldel ~~ill~Q,;kar je pover:lalo njieui ~me:. :wD celIO PI,rti:i sko, 'lI'cCls'L'Y'O !lUlMO 51e, vse Id.o :k:onc!!.li, Yloi DB .m moghl' od;POVEl',d~·tj lbaimu ,okvlnl, ka['~e do boo '\I1scielo." dis. 'hi ga .m.ifiQiliWc~ n;!,i! ma!b, ~~~me. ee b:i odlklito ))O~ "Ied~l!o" dla mu dJej a.IlMw IH1!I~(le z~ ruwodnn 5,VQ~ bodo.. a:mpak zgoll za, ~tI pl'l:dlj III .m~o .;llfl!O= s£Cn,o(l:JWi!l:1!l pttl"ti'ie aziroma.r!ljI0nl!lvodlUne .skupine' lini1 da,. SCI bo z~ae:~. sl.oveilrilski 'narcCl POI vOIj:ni, spe,t 'If' 'v]!ilgl Ilic!cd('linJijel, ko 00 Moral :.'llpmjemB~~ pOiv.eljilll i:l1 ~!lIkOmi i:i:i tu] !!Olga .ecntr&intiia., 'od.,.~,a1 a~.~ '!l'\e,:1Jik dem. s.v'O~e,ga, n~.ega. do:b:odk8..

CUTILJ SO SE IOU AGENTI MOBKV·! mN KPJ K,OTPOU.TfKl SWVEN5KEGA NARODA

Seh;: pOlw~:cu 'll"Qj]lJJe,. ~)O 00 tiwl"'a~e. so:wje'lslte :m bi.}lgar,sike dlvl'Z1;l e. ki 00 p:dilile z la1ka:na. letr-dno :mgotovUo 110v,0 clbilM,t ''ljI Sh;lilleniji. so ][UDIV.i ollJ]a5tliiUd 'li1paJ:i. odkrito poveda..U S,Iovence~1. ,da-jle 'bn ,~i]ji 'bo~Rprndvs!il]n m, da. pridejo OII!jj i[I!iJ!. (I'bl~st,iOOlI' :5'0 ].E!J\!kOI I',Q~lPu$liU S10IViSim1«l p:a:rUmnslro v'Gjsk.o,. ill!terml'aU Uili'~:i! :nl en c.aJS:tldtid klldler. ki SEI jel1em.u 'Ilpim~" ooprnviU ~me Osvobodilnli. fro;n ts ~n praZIllOV'a$1lj,al n~e~.Q,g,Q:u~ ~,t~J]O!{IiI(lg~ dflQ ter sill ,od.A1"ito primQJJ, ~~gO .~ot .lPred;sil;a:v~miki D0"1!'e IObt8!i:'~ffi, ld. Sift, je od zl!!~Ln~i '!l'sim!lll SWO,v'illDoom,

[n kakor:ko'lli. 51. r,a.mag~mo run. fll!llllllzllra.JIII.O iQ~ i9:v·oboc)ilnl hOjl in vse U5W, kEl!.r !lie i'e :med :z.ad,.

nj 0 v,o~ no dog4ljla;L,o v $]ov001j l, se v rnobenem primeru, ne meremo izogniti z;!l4djuekill .• dla je S]o'V'€fIL9,ki narodl teGlaj klJiuib VSittQil "p'l"0vu-ram. in dama.g,ogijli !aU nasposobnostt :r,az.nih doted.an:jil. vodUelj,ifl'Ii' • ~klj IIiJIb !il'sem pell tt.cnbi!!l. napa!tam lin it.oe:rorju z razn.lli .i!itrart.ii. nadveumne dekiUal, dis lIJoCe ]a:s.t.no IlI.vtOIlOm.!Ii10 drZavo, Iastno vo:jsko" lastne 'ZGkone'. po ka:Leri.h 00 uravna'!iI',[iIjl svoj'e ih'~ienje., da, ho~e diemokr,Bdjo v p:ra,'il~ narodni ,svobodi in da nOQe nobenega t.otWlht, rizIDs. DiU kom1lJ.iIliJ5;ti~ne,ga. ruUfMbticne;ga. Kaj tt tndi ves pojav v,!J.Skih s't:n!l:Z, ,LIlI, domobrsn· S:lV',Q" '11' b~iS,tVUiIi bH ·:nika.b "p:ro'Ur~'\i',ol'~d]a,",. ni!kg,~~ '" beilJl. C',M"d@,. 12'. l"W!~e rovoluclj e, ,fI.l:fI:.!Piil: s-~m.o obupa.ZII. in oz@',oljl zElsile-n poskns Qb[l"'~mbc pr-cd. 'k;omunis:tlCnlm 'tot.aUiarWnom.. ]d. ~a, nikfL~ k.o:r~d :pome IlliIiI , d.aboCIil]Q tisU ]jludj'~ fa.ii.istjc~ ni ·to,taDH1Ui~m .aU da. ve:rjem.ejo '/fl. ZHiAgo nali::il~lmaJsociaH~Q!,!Jj~ Dej~n.sko' 50 howl!. tu.dl om s:lovensko nal:lod:nol dna..vo, kot, okvu .• v 1i:af.'tl'.Iil'Cn o,9"j b.i sa :!ilov,en.ski. mHa:m po vojnj :sv'obodno ra:zvi.i~l, s]QvO:llSko V'ojsko, Z)[lJmti'w'\l' vsega si,o· venskega nareda V' me] eh la:s.tne d~Mve in ds:mallTaciliQ,

T.t-H:.g:]k~ le bUa " 'tern, da ni pr'.i~lo dOl enolt· ,lJIe,ga Darocineol1l: gibanil'liI, :iIllOO'j9. proU Yillekr-'sCUi'l'rau 't.otalitaritilttllt in okup:aro!rjeJm llk.raM; v ISo'OtIn Osvo,bodilni tront-i. TtJuliIl C!3I je :lisko,t1 krlvdo mw V' pred.'i'Qj~em 'QPortun~zm,u nekdanje SLS ~n shi!"\i'"Qi:i:sk.eg\ll dL"']!f!I JRZ, '~i nisti:!" .:l.Il~U vz.IO.I~t.I potJ'ie one in ,odgm'orne ·!BX1iH;~~!.'ll'iie pla,sti" ki. bj bHa vo'lj~a in sposolimO! :P~V:llet.;i v.ods'tvo. ruL· rods v 'taka usodnem 'casu v s~oj,e r-oke ilnmu poomvUl ilas,EfJI! 15i"l!;rg,te,!p·~m in :p.Ql~tU:ni 'cHil ·lielf vklju~Ul njll;lgQV bo~ 'V :I#'1"":a,vi 1Dedn!ll61"Od:ni poliiUc:nli. to'k, ,'0 Ie iska:ti pra.v itlllko v :J11M&kNnQstw in. nesposoibna.,!U:Ji vodUmllih m:t'lUt~Jcev', 'ki 5'0 51lJ cutUi Imtj ageJlU M.osk've In Ii:]a.!n~. KPJ ttot po· "]itUi :slovcmo"ka,go. namda v .[lJjOglO'il'e:m z.,godo. ·vinskem. osvobo~iLlRem belu in so .slepo pOSI'l.EI'maWi tonnilJlJe in e"iko'liel iz rusker-ev,oh:ne.ijQ", kakill' M se j ih na.utm v parlij.s{i;; in tola_h v Mo,s,kvt 111 iz l!l'taU:l'li.i.s't~Cn,e·gt"ll :p:riroQi:!lIika, ,,'V'KP'U;I)", SaD1i.o stem.. ii:!. Ii€! ]1'~[o:Mti krvavo loom:iko' dOjs~va, da. so' .n!!ld.eli ubogim va:skim stJr~a.m, ,gpoIltanernu iuuu samocbrnmbg, ·prot" sarno· vo]~i m:2:nJh m.orail1O p:ropad Uh 'pa,rti.j.sldh ko· m..an.danl'~lIv. ~j :;;10 moriU m pkmJ ~i po vaseh. kakor se Hm. Ie zdelo, m ~:kup'i~t zbe.gan!ih ll.Wmn. prot~kom'U.fiistien,wh stui!:lenWv. k:i j:1h. je okup.t1!itiO"r _prav' Wkovl!.\tU V· tntef'nac~lo' v GorUl.m kti!:[,ol' !Studentll. ki !So i!le i!:Idl.oem Z~ OF,

n~L v ,0 bela guda .. , ime II!l.'!OOnih, dobro ,oooro:te~ nih. vojsk, k1 so so bojeva.le Protl rusk.iil bo]jsi';i~ viiki f0yoluc:l.U.

AlLTERNATIVA JE BlLA: AU SVOBODA ALI l'OTAUTAR~Z[8M

,Ka,Jll!:li)r nikjer, Sill' eudl v Si.o,,,,.,enil~ alternlit:iv{t nlU ted!:fII.j niU kdlaj kioU. prnI ,aU .pmujiQ nl glasUa.: .. An faS1z.em. s.li k·o.mu'Ilizem"" .a,m,pak ~Al!i. svoibod!l\, !Sili totalii"la:r.i[~m.-. liD :ka.kor veiU.ka:ruka vecinatis~ib" ki so s!! borm kO!l i:l.kUvisU v 0- s'Ii''Obodillni C1;10tlli'IJ aU z: o:t""oZ.iem V· partizp],]!l.skllb v1"S,tQb"rll bUi:\ s tem hlkfBIU Ze tudi. ZA, lJJ'vedbo, k,o!rllilJlDbtimllga. sis"tem.1I v Slo'l,e,lliji.in 'za. Il,OVO podrednev 5loveli'llsklaga IUl·rods Beogr.ad u.ta.ko tf!ll!li. ve]ik.a.ns,ka,ve¢illiiEII twUb", ki 50 :z;giD1illbil~ OUI" Drotl~. Q@ h[ ,SGI bra:nlli p'red D.~ili~m Jl'll'll'"f'edbib parti'Z~nsk~b ·komaruillfiitov, ki 50 V svoU ide-olo!kl Zfjj'j.ed.enfiS,ti 11 vs~_kem 'biB.'e.,tu vid~li ",kulak",,,,. D.~iDUa., s wm hkrl.!l.'t!. ludi. 2:0 :itQ, fu~~ ~ell!Q a.U ~ kola.boJntC.i:jo :z: oklll.lip~;tor;i. Noban resen. !Zgodovinar .ne mOIl:"'f3 pr.lsCe.u, D_B 'to; ~em_ Slovelillskim p-rot.ikomun.:lsticn:i.m. poli.U'kom, sa' 1M· ko (JicHa. n.eo(UOcn!lI1s.l in DC~PQsobnoslt 'ler Ul51~plj'enost ,sprj.{:Q impl3(r~'Uv,9. Ol!!,sl.'ll, ne 'more ];Ia se lim oi5iti:lti llW'odnQ,ga :i:zdlaj.stva.

Va.Ako ,strata :lin pozneje do.m.obmnci \sOI.SpN. jell Qro'ij e ad. ti:stega, ~d'W'i Im g:a,j.e btl prip,mv. ljen iifii:l:l, Z fIIQ;meno,;m." da b.:II. Dnnlll. se.born.n. svoje do,;move, svo1o :zemljo, to. svo~o liP/ooodlo, k,~kor' 50 ]0 p,a,e pojn:MJ'Il'ali" V ,smis11l.1J vsak.rfinegs an titQ,~]j~1fF~.~m~Jenako 'Jtaikloo:- so ,sprejeU orog;je 00 iNermce'l,l" F1:nd illili d.l"Ugi b..,.ns,ki narcd1 v bOf'lll, pJrn:US!iJ\I1,etll;7[Q,; ki so' j Lh ogri!l!i!wt. ne da bi. .j ~m 'l;hl:ll,es kdo to ,oat~l. Spopa,d \f SloveDijl v ]otib 1941 .. 1945 je tmet iZ]"8-zi~ mataj dr:ZlDvlj!lJll5ke "VCljln.e, Obe str,flln.m S"w, sa "borili Z6 'obla-st ·po \l'O'j m., 0. b~ s;w v~daIDi '!ii'. itaUj iJn5ki in fie.m~1tl dk~pae:i,i i same zftce.sna, smn.j(ll in 'obQ s.~~ goa &ku~U :l~kOf'isrUt:ii. v svoflQ DQm__ene. "kioliliker se je na:~vec dala" PartiU hill :sJufJ1oza., dobmdcsl.o p:rUO"'UUJlSt~ ,lillo, j'iS1 :p!I:DdlPM'Glo if.ll_a:rOOfio~oSW·, bodiJne vQjine zbraJa v Os.vobo(Hlp~ {ronU, pod! prvoll;l1o ifo!i:'DilUilo koeJi~je. ehn s:tiri~ ta]:U)~ pou~ Ucnib skupilJl, ~lllS'ti takib. :kiso bile .eza.dQ~ vg~il]n' Zi 'opQrtunlstit.no, politi1ko d'r'. X:O"fO~i1!l po lEl'tu 113Q14. ,d!a hi ii b izkoris't1h\l ~i'I, diose.gQ .svoj eaa cUi a. '1.1. kornuinisthene revohiciiie.

Domoibl'M:liska i~U.I'a.n, ,8. j,e v 5V'o'.il ,sl!;i9i!l\[~ Ill. strl1l!hu pf!ed kom'llnl:zmo:nlJ,. k~ j~ bUtedaJ jden'lwiSe n i!l .!lLaUni-zmo:m. to k i se 11 je zdel .~ te:r

j e dei ~-ns,ko tiiWdiI:;JH ~ nl;l1po;sNd~Gj:il~ iil 1'illdi !'J :per.spe.¥kt:lvi hllJ],sp,· n'Clfva.rn~st od lilemSi'l:o-1:~:i1l!Uj.l1.nsb ok.u,pnclj (I, k1 lie bi[[a. od :t.gOOD:V]JiiiOl .hl [pMo:I!i,Q, vO'jne' f.le~llog:i,D~o' obis.ojefl~ na :po~['az. sp:rej€' u:uilEl. pom'!JO 'l,I' 'orn~j \!.ll ed (ilkl!1llp'i9lC~jskiel slla, ki.ji!ij: bi1a z. ]C!JEi!,:lnQ,ga !~itaJi:ic'~ ,odgQ''I!'(l[''ll.!l za j,fl.\VnOl 'V8l"i:ii:o!!!t. 'Ill ~~ ni d!ovo'~:i :zaveda la poiUt1one, tveg~l1as'l1 sWJat:lje, "If ka'te:l:'lo se Ie oS 't.em ~ in s iPosilli i!1I.~j@:m naspreuukov vnem.s!£a i{onc~tmc:l.jskot;aitmr"llicilill. - ,s;pr3vU.:a. Negledelll:El to" da so bl,le :njerlie plill:lth~l1e! s~m.paUje riB str,an! Zaho,eta, 0 femer j-e nudUa Ith;rv(i!~j dQkazo'W' ttl.diteda.,i" in dao nj ime,l.!'!! Meino 006, ,sInaJJiMg',Q S f:9.S~;ZMOm 3,U, nac:ilotrl8.1S'oclalizlTIo!ll:\ ler se nl ,!i!la 'bO:l], a,omab:ran~'ktvo,j&kbQi!;lv~l pa"fif'Qlfit~:n Pi:'(]!11j Afilglez{lm., Sf] tWlcem. ali SO'Vjeto,m, &e' n1 ZliLQ~~ 'v SVQj II pUIII.i.litni kra;tko'!,1~dn()s timlij,t.,1.. j.1lIlVIJiO ill tiiLa,~:n.1Il pov;ez~;l:,j, zboi]em. zahod.nib z!lvczruko'!l' in se 1 lil.1UilQ' lo,pl'~del1'l:j ze. niUIC"Illepo]1.t:lclne cUje. Nlc ntse zaJefl'[i liliU nu] llIiopo!mmdni dr. MihaKrO:ka. i.".!:, Lcndo:llE\" To sa ~ e d;o.l:fioib.I'an£kem'ill: ",;rub oru - v koncnlli :DeN pel.dl v~ pOl. tud [ v.samtl, sloveflist~ml!J r:li'u"odlil. - ~\ll}do maSc~vahJ' 00. keneu \!''O'i~ij;. 1£,0, se ] emaSe~ porinjen mod pr-em:agi!.\nO!1i ~n Izrazlookg]aooroo~O:Il1ste I' p3:rtb::enJl:ki strant pa, jlE! da.[ moZiRost Z~, obtoz.beo :na.:rad:nem i.z'd.a~stvu., e&P1"ruv j,e, bH vin'e~~ici~o semo ioz:go'll'QI" in opravicHo :nOV!9,ga, :rde~ga\ '~o't!:iI.l.iarii:zm.a zao !~[~mil'!L.lii"an.j e v~\h ,po] iuenlih lD.MprntnHcov ~n .Ul .Zliit;i!l"'3lnj a

'Celrli::.veref di5\'k;rocU'Ura::n.j e 'VSGjila!..k:a.:r sa j'e .~ menOli'Q~Q .katl)]J1i~o s.U P Elt.ezilo po poli t~~em pI ~,l"a1i2;~ lil. I'Ht Slove!llsk.em.

Sh;WI!li'o.sk:i n,tlJ"Orl seje Zf:li.~l\ll ~f3: 'Ii [n-ll'elm !llj.~ PU PO l\!;QnCUl voJ ne v kJei§ta~nove s:trasM~ot1ili,~ liti9a"Il:e dikt8itur'iill<, kat'Gnli JIM.. so. we sprtoo'llzkHka. ]].i,~. e 05,'""0 biiJ!dU vi .rnn !Otlpr-fi!:l'j;tAlJUlg~ :po~u ... vlj.!!.Ini'iEII be:sed:e '" s'lto'boda.o; :za:'vedel 'II!' 'I/se;j nj,e[!l~ :r..ea.l nesu ikll~ 6e3 flie~kajm~secev. ho se :postflJ.lei 1\.1 ellie me,· tod:e ot~tn'!3 ][11 ]ti'ra vi ststem tel" se 1111d".;= dlQ:umeW~. drilL, je tl'eiba pod SV'o'bodo, 1d .1'1:> j'e ru.:Ig],a5.f11.[. 'ru'U.mcLi '~lsto, ne.kaj d I:'iillg~g~"

T:a:l::Jo iii. ~I~I mQg~l titcrv,dd l'Ie2:1m,brez: ll1ievarn,osf.i. ,k;a'kiega. nadi1iilln.j'@ga od!polm podvreti 8[0", 'l,!',aniij.o in 'ilalp:ra:\I]t[ 1z 'D~e :1i::o]O'n:i~ol no'l.!'t'J 'l).€'o,gf.'aj~ aliJf}1 d.ik'~atuR, ki jle' 50 'h.uIsa. In d'05~edtJ!ei§a, ,oa ,~e'8lio;ie.[i1IL1a,r.s~&" i!ld kia. tO~€l! j€l! .$i~r c.t\rnnile. v.sJ!;i' Ibistvene pClrteZll;)l, 00 j:m,en.a, (:Lm.~ J'Ugoo:lEllvtjlP., n.6Lme:stQ SHS ~ e . u.v,edJa· ,rav:rt:o d.lktai;;IlI.r:a. k~a:~j.a. AJeksftnitlraJ in brn...oMim~g& ,coop-o clIarske,g;[!j i.z-

kOf'.I~~llj!B do P!rePOIVMi is,tral'lk. l.",a2i!llaf\odcrWaliill~& ''Ii voj ski. in. J)o'V@UtGva,ln!ia. ju.,g~]Q'Ii'~' ideo]o,gti e, ZllIaJ pod!. Ae slom. .. 1hr1l::t.st'v91. 1~ edJnstva,.. names,ltIo 'Pre~iilinj ega. .. n.arodll:egaed~:n5,n·~".. Sllj)vo~ lILijl8! ~e'd.anes :fiepiU.'bmiko. s.a.:_mo 118. papirU U, v res~jc~ 1'90 rllill v.a.d!r:iJQ :pr()'l,I"~nc:ru, PG!]ta.V'~j.eIJ18, v viSaJillem pogle.d,tl na isto 1:""4 ven kort Jiro"'i~oe 'Y' drl!!llgHI. drtiOil'li',~h, kJ no p!OOdis'ta¥1,j a.~ 0 n:iki'iik~g~ n~rod.a., SI,o'Ven:§e:lraJa nhlI!ul. nob~n@ v,ij·rujave ll;9J lev 'v~j .. slII::i, flJn"a'k tluUne v beogralJ skJ~ffl. pa.r]QmJe'ntu, kaj ,ie'l,e "" d ipiomacij i. CG:to a:vs,trljls.ld ceS:Il!f'j~. iD l]'.ioapsi;~ sose v¢Il5Jh :p otrudm ilfl!. !!i,preglcrvQrirni ". ~l,o;;,i'etiL:!l¢ifii.vsaj :pozclravQ.~oo,~, :nm, 'IUo n~.'U kal':: pr.edsednik beolf,iI"l:\\j:5k.~ v],ade (c:e' ll~. bn 51u,c.a.j no Slovenec)niS'o se~:Lkl]U I5p:regavorili ~~';;l'oVlI!lifilCO!l!ill\ S1o'l(l]'}sko, niU 'Ill k!!i.ld :!krnltk~. llI..oiV10].otcf.i:l pC51!\n:lcl. Bile:!!, 'plf:'eti:ra.vanj'a S:Q ~ahkoil"'e~e, dR, je dovans5.tna. dan.es Hii"e.s, ~j,ez.:ik v ,:i.ti:o:ihl"", 'kOit je. :pogo;s;t;o O(zIulC@nno.d sIQ''1~n:eiMh kt:lUurnil!:iJ. de]a:voe'V v 5]oV'en~U :i'liam.:li, da jiiEl' 'Qb!r~vflava!!ln ~ot ,il!ll&;ik f!.!lIror.lne malfl,lsine" :n.epa, 'k,ot~iez;ik. dlr"mvn.'ega. 11~I'tod.~" Z~,pri!ltri ~n edii,lIili d'l"2avni j:e2ii~ ve'ljfl, 'tiflik.o zrl:otra,a~ot z,m:!l;Qj driiElVl(! :srbl'lCfna. V:S;j, :l!:a.kon! izlla;j ~j (; .l1iaJ~lj'\e',i v .s:~b.~i::in;i. ]\'::'01., tfZ:vj:r-, li1Iem ,j eriklJj inj i.h nOll,Lo :iz :n:je'l,n ~ nedo,pu.s;tlibni Z9.mu.dam~pj['\evnj a.jol v di:ruge Jeiru""kle, in, tako tudl 'll iSloven~~iltlo. Agendja. TMj 1;JJg' Odd:a.j,fii, 5,'l,I',O~ j a po~ila, safflO v srbMln:L ~n .$~o"\l'1e:nsI;d list] si jib. :moraj'o :pir'ev'Bl'j at.i.I' ktD t n:Pl"., el!ovensld listi v I~i!illlij i po['toGirna !:ligencije AII:IiSR. N a tJub'lJiaukw te:[ev:izi.ji jie' "",aUk de! ooda;jv &lrioQhl"¥'a!i5in'i, najwek r,a'Lbit'e~ k~k:eg:a, :preV'oda,. ~,ot, d~ j'l} samo :po SGbi:rtlz,uml:i'iV(i, d~ n1I.om~(II Slovenci z:nlLt'i srbO·MVilSaino_ SloverJ5kim 11UdJlml. j {l! o,'bcu; te:~ te ~pocllroj en!ost1pil"e~l ~a 'v meso i~ kiri:in :'la'to ,obt,a,vnp,Y1iJ!.jo 'tU.dl :sam] S'l!',~j jez:Uc nillii'll,Pt.QU Mmj(:0rn~(l'~ ~'!1liZjk; :manj sllle. ,!jrboh.S'!l,~seil'lo pa. R'o~ 'i.:I['a.dn~ drtavn~. ie2i~t",

IZ Sl'RAHOiPETNOgy~. lN1 OPOa'nIN1ZMA S() NAPRA \flU' ODUKO

BaiHm, .11 jenn VSI5II usta ZIl ta:'j.E:WVilil!~ I' da j'e ne.p!!.mvH .. ~:l:, DMOOlt ~:~~.p'OI]I'V nn'r@d j!J!naikQiV'" j'~' v rn5:nic i n.~,pil"~,'Ij'n i~ Slove:nc:ev t..a~;-e h[QJ)oe, 'ku.or IlWO bUi ,l:lI!ilbtdulir ,s'lloj~~ooovi.fi:L Nni ~Ol. 'k:r,!lJj,j patr'i.l;!U inS parle V1!2C nikamur'. dia, b~ PQ,kaza] ,odJ,! or do kakega '!llik.am,ki pI'~de :tz.Beograda, lI!iI]ti sl@d:u ni olaikem dlslde'n:t:!!tv'I1, l<ot Si, ga IlIJJj:rujo priv'O\Scirt.:~ OGllo kult!;i;miki '!i{ :SQvjet~lk~ zveU ~n lUI. ee!,kJ!ll:;~ovdk:em" Kak Mil:r]a.vtie, .B~az.i.c a.1.i ·Kocbel!: so velil];pe, izjem.e. k.i plLl~iu]ej 0<

pra ... ·UQ. S]Q'Ii'iIll!1ska. xuUur,M, nl ibUa ,"~ nik:.dInr tlIiII'l!lJo p~:s]l,e ]jHJll!iifi~ in n.vlilUssmka do obla:sUw.in lee sa j e mor-am slovenski na.rod kdaj srn.m.,o'Vati g,V(i-' Ie' mladtne, hi se ;e :ma:rml dl8.~!ils, all.j nt vee ,s,po~ sobna. :ld:tJ nal]m.a,njiSa prCitjn;i~~mske dlemomb'acUe. niU ,tt:hlto f;!!QmdII'H!!ga IJ!ol·ote.stffLi~ko.ga. p~sa~ njie., pI) ~idlQlyiJh. Mloole SlQiy·ence le d!ol~g;oJotna dJktflitu:ra s svo~:im 'poveUoe'Va.nj em ., vsevednega.. in, .. ·ge~taJDega... 'V1od.j ill. k.ii. ha.i a n1 po dl,\ff,z.en, :nua..vnhn zakcmom :5'laii'!lll,j ~ iii] ,!iII:rltieriosklel'o.zj, v2gQjH.!lI\ v stmh.g,!pQ'~ce lin'll oportu:ni:de. Strahopet;nost in. npertunizem mladme eelo slavijio kiot, Dj,eDt) n.a.jV1&ejo odhko. Millade, ki se Uh p:n!l!.:Qie mO'f~tDJo"" \Ii' sola;iIl, ndsel nAl!!:,a."~·h"(I En iStJ'aJlOpstnOIS,t n9lpmvm D, ""a tei:s;to-. pondiguj:ej I) k,ot .. naplredlne .. In ~lllt1 prledste;v]j,a~lo :ko't ldle'jino in po~ J.iticno elHo,. V' :rre£111c~ pa jl!3' :mvno t~ ~i mev .. at.e~21eii!'O" d1Q~ oop\ad.It1i~'§;tV8 De iSaJt1.0 00 vera. ~mp~ '~l!Idl ed na-rodnih traliicij l n ~nak ,n.ejbuiseg,a" OPQlctunmna. Talka kDpitulao~Ja, mladih pried d!lktBlt~J"o p.a la ,sa'veda tu.d!i. naj(lig.a'bne~ie li"'e8kdorilla;rs~vo, '~iii si ga. ~E' m(D·,gote'mls~~ tl" ,!l!e;~ n,ek.r.ititn.li;) ISpr(j~em.e. in oe;k, &a.,vj, vse ablike 2:8)Urnn!;a sVQ'bQde s strani roiimfll, ad. 'Vl$tQusmer~ I enO<ili.t..i, Us,k,a, in nasramnosd po,l itJ~n,e polici.j iii do hJ.!soon.i:rani I:'a.prooo:sov in sm:ri:ne kaz.ll.L

Mlool. ki j ~h :st.a.:rll~. niso d,I!PtH muti" se bodo nekoo, 'v d,erntJikrl\Utnlh rarm.e.rab, &ra.mova:ti takih stmev, k8lj~j '0 be OO;liOOfi d,okaz: njihova kol""bo.ra..cij.e' 5, tow.]itM'110 drktatuto tn z. ve~= ,nibsldm ,oikl.lllpa.t-O'r] em. 'Vztra.i auja 'II" kriea'n:skem nll:'Zo:ru, Ie danes ze sssno po seibi doka~ reS-!I1iiine in. p~emei'i.ittli napredllo~t']. kajlf!,i nap..lli'ledno!!lt jill pHld v,se<m V ,pogu~i!:l, btU dr'i$i!lUc.oou, kQt enor'hmws,U~no okolj a. hwi ~~ ~~jIQm6. vechllQ" irill vztraja:t] :lpr~ lastnem na..'!oru klju'b Wavam in trt;vaDl. ki Un to' ~~hteva:..

V li~s.nici st ! e U to,va'ki Rum .:te od V:!pega. sa,eetka. pr.'i'zadlffilii'~l, del b:l z]omU mora1n,o hrbte,nleo ne ]0 ce,b)'~nemu nar,oallJl" am.pa.'k rudi vsakemu pQ.S«mo:z;n1ku, iill vcasih se zdj, da. sa mu ,e to ~OVl!!e-m pOSTecilo. Vs~~akm s@ S]ov,e'nci v JiQlitiCne'ml[tlo,gleEl.u k.Qt csl@t:EII dan..til:SiPrep'[aAen., zm:eClen in a.patioe<n narrodJ. ki iPasivno ,c.aita.. kaj so bo v' bodQrinlost~ zgod:no :l! njim. 'P,ovpreoon .slo\lensk1 c[ov@k ~j dQ\nes v~[~ko prre'j upa .lm.a!.~ri'il"'~Li ki!lkl'~nO:ko]i. S'l'amo1t.lIU)' 1rrlm.[n,a]no d.ela~ n,~e, n,,]". :pollioverbo j,q,\rue,g(i!: deIl1Strj:a. ~~or pa lulik PQIUWen @p",b,sQk .. ,hl ie :sposohen - kia.r v'0'1j3 z.lasU sa m in.~eile·k:tuMc:e - .majbolj z:a;vi-, ti:ll. "ideoloikihi.o; ln, ~s~.DIOIDQSk~h« B.rgum~n~9.lCwj" dill. hi Qpra·'ii!i,fU svO'j s'lr"ll.!I:i pr:ed poll ililko in. ~:lloj

o.~oNunizem.. Potrcbnabc do,lga. v:tgo~,e.. v !j,vobQ~ dl, da se be m.oraln,,,," hrbWruce. ]Judi :Sp€lt ZJ';~ V= .1:\61180 ~n de se bodo z!I1ebHl te s't.rat:l.opel.nosti.

ViSe '~o :so'!lZ.l'Ioki. ,illo., ie dane'S S]cll,'e:l!dJQ, p'-oU~ t~cno in,ktltL,t'1llrmo :pofgal1fl, ,~e.:mlj a" in nomffinij O''po:r~uni,s:tov .in, pol1zuhr,a.2:encev.

VLOGA POlITJcNE POJ1.I!CUE

Re.su[ca. jO. ,dQi le Jo.sip Brnz~TUiO hl'tB ]948 l'z'L.rgal j!UgQs~aYIJa i:z obmo~J,Q: :6;ovjet:s:kega, !mPenia. 'lOOa pra.~ taka Ie. resntea, Qa tega nl Slt,o.. rtl 1z tdaolo,-lkih ntt;.~v in ili~ lUI.~ manj l,;!.\.W" moral' bi :8lQl IOU p:reprj.c!aW (I zU ,tD.ua v:i i.!Il :tl!a.pak~h Sio:li.il." :ru:zm81. ampak zaradl. riva.W1t!eb:l !i] Sta]iifiom :~,o· 't.ra,i kom\l!nisti,(;'nega bloka. in. zaredt las&ne v~.rIIDQs;tjter on:ranttve'!'lwl ~g'a Qtdumega, sistema • ke;jU C£l bi bU1 zMa.gaU S(if~jQ~~; bt sal bUDi 'ZJl8ii]1 vs~ y'atcl'l.'ej~ii ~judiQ jugosJOllr&in5Reil~ '('\e2Jtna V [caa~ i!lilli ko,L obtozel'lci nao ~ira;n1h proce,s.ih,. KakQ JI~ ~Q se tMl procest :~oI]!CWi. ta dobl"o ZD9l-= 'ImIO' iz M.adZars'ke. Ceiliil:o:91'OViii.lk.t]i hI l.o~guijoe. V p'rvih meseefh spa'ria se je TitolV :retim eeto ikr' Ce'lil'ito trudU za POI":&vn!il;V'O :spora. zarlri"uj'Q:c 5YO'" ~IO staJini,s,ticno prf\vovo,rnQst in pdvijla!'o.C no't.ra.nU fi,dti.::!k. ~~@!5.U na kmew in Cefkiav; d.8.\ bl dolli::aza.l. d~ ni ckuitln 00. kak'llgtl, ~~bOO.Mgil\l ... H boral·kz;mel..,. !Sele :i:I.a.knllidno. ko se j e d:Clika:nt~ no ]lOoka.zaJo.,. da, nl mogoo9 PO'Ttl. vnA'ti spora In se spe~ vldjuti.U '\I' Kom:iLnfor:rD" sa' ie zae:e~,o ,MM~OSkD' podzfda;Y'anje .l:n u.teme]j eVW1j ell r'iEIl'z,kol&. IZIlQ.sb. 60 .M:m,(rl1pr,!\v~i:anje'Ol. ki ie ns tal 0' v bilstvu ko,mpnmlls med abstr'Ellk't,n'il) m8:rksis.ticDO ~eoJl'iiijo In !pf'lmLti¥n.o ka:p([taUsticno. prakw tt;lr.' jlc nCdVOimilO' 'o1a;j6~lo, kio:lektilfis,t,:i.Cni p.rU:.Is:k V jugoSIQVaTU;k,em gospodarslt,vu lei' ga napravUo,,, t.udl liz poli:Uc.ll~b pou'eb, bolj pl'\omO Za., sodelov'aD~e'z Za.~OdOim. ki jle bHo tedl1~ Tlt.anrleID.u I'~i;imu ~ 'il'l~ llllli] a:~o po,l:.reb:n,o, :ni. pa. 'bistVl9'no ,~Iu·,e'· menno po1iticne fiI!Lrnvt; ta,g,a. !re.f:i ma, lid :&91 AS. p oU ticl'll.em. [l,bmQej u, namreC ka!r zade a. metodG:, v]adanj!it, deoj ansk'il D.~ ,odpoved.a,l nobim:l staill~.mstH:ttli mQitodi. N;~k.a;te!r9 je raVfiQ ~ wz.CO'i'omm :11~ ne'V.u.no.s:ti, ki lt~ IOU gf'<Dzile :s sov~ ots~e :ika:ni, celo, Se ~08tIrU 1.n potenc:b'a], tudi v pn~ mer.ja.vi S Mlilln.O Sovuietsko zve2l0, npl'''. v]o8',o po·· Ii titn~' poUd]e' Ozne;, 'UJ DHe a.! i kiWko:r Stll 1:0. paC imenovali.

.!ie' nlkj er In. :n_jko~l. lr:Ii.U 'fl fUis.tiO:n~b 1lkZ.ar'Yah;, ni im~la p.O!itiC~8 policlj,il, take vlog'l' m mo!1!"~ [kot jo ima. '!If Jugo.s;]a,vi;U,kj."r te d!a'j~,kQ - '!II' IPraks:i, fe fiO v t-em:tU - .r.tQdom.EiliS't:U.a. ~lo

ll'MUjoO. Edhl& resn~cna !pelr ~~j,llI., je rtMillU'Ief d afi.es v JUloslaviiji UDB9., ne :!!Jill Zvezo" kom •. m~5t.o'v., ~o[wtiC:m.l. pornjct~'a 'im:ilIo !If p~rUi i isto vlogo"k8!ko'l" jl(!i' imo. pMtLjo. v Soci,a.li.5rtieniz,',1" zl. delo,vtlega Ij ~dstV9.: "\llse odl:loeitvOi se s'kepsj.!:JI HJIDO np; II1jeDIem v.rhu in prlli8jl8.io same ed nje, v!§e drugo 00 S,P;slln&lie i9l.¢(!(lI ~li t:r,a.lr.ism.isffij('j,. lEI roz. S91 z!m,Else sarno, nil!: 1301111(;110 poliidj'o in njegova, ~desna ro,k",.. ! e bi ~, ... ed 110 nj'G\goV' g]llvmr~ lIla.mestni k: v nie,i. iI1g,lgg leta. :RllIil:dc,ovic. danes pg, Herrljeviti In ~e je pti:Slo ]eta looe, dQ S,p10ra. med Ti· 'lam, [n ftruti!kQvl~em., sa j"ll to :z,godiEo, ediQo Z;~f,i[l{dil, ~,gQ, ,ke'l' j e 'bUo po pam~'U pMta~kiovaU. da SIe' bo' T.i'W, vsaj s 15. [eitiOm. 'IIlmnnU bi !,.\ktivne, poU't.iik.e, ill -'1 j'e' uta, Ra~ko'\ft~ :z, vseml sredstvl, :kJ so mu bUa n~ ntilipo]a.,go'. hotel Zl\g'otovi U nasl'eds~vQ' t:er sa ~ ~!liI:d~ z. mUrrof,oDi 'V TitQvi~ 1I\9iZideil'lil;:iElh. ~ ~BVa.r'ova-U :pred po,teuml marebitnih n~pmlnikov.. P'Ozllelsi dog'oclk1 .s:o dokEll,~ zRJi, dla. j'i'l' :z: &:II'lIkovi6e,vQ I!Jid $ ta vU \I],~O ,~el!i'to:pno steer QiIllk:O otaj§a.l1je, ki pa [e hilo la kratkClftra:jfIJo" kerl e 'Ti~!il 'takoj I loo i.e' mogel, blok'Lr;a1 d~mo,nta;1jQpo~~()il':g.kegfl, ,s:iistema, ki. Ie !hila v natr.tu, 'USrta,vU preiskave prot!. kri",-eem. ral!:nJIt 210- c~no'!/ V' 'vl"St:a.h poUel)e 'V' Rank,ovil:ove.m ~asll. "pr'. na K,oS\CIvam, kn t tudw PJrQU 11,1 emu s~memu 1f.e1r leta 1911 Qbn:o'Virn poli<:ijsld iSj~~m v '!!'sej nje'l!ovl D'lioei in boll dosledne kQt J!.!:('hl.~ ,r,ej.

Pcl VQ,stni .socl:o,loskL in poUw,loSkl 8.iIlftUzi" ki bl U,~OO'''''tiJa. der~'stv,e. pom~cn,l!.'I' PT8ki3li!!l tnne zgolj t.i!io,r!,~e" b1 mrlskovi!i1cinujno, pri.§U do, ugO'~ovitve, da jle- jlll!ros~ovansk.i re:iim, ravne :Zfll· ra.d i ,s\!ojega poU,eijslQ,ga. mae-a:1 R in o:se-b!tl6 ,ellk· I!a.ture bo]j f,M!J~tiJ~~Q k:o~, kom.un~sUt,'lgn. Dejafll= !Sko i Eli lIam-ret 'tudl v ~,bnos'Uh. on ,s~te.mn e[lQblle p8ir1!.ii]e bl m.~od:i,ns1«i of'ganizal(:~Je- do ,-mladhlsLdh 'brigad .. " nadzQ:rstv,a, filM smdi.kaU 50 prepQvedio, s:ta:vk in sistema .. po,UC]:j~ 28 drfav~ no V,9.!'nO;!l;t.. ~Qoi!jna ,[kopija nekdanJ Ih :if'a:U~'t1cni!Fit drill,". zlMl::l DlI.{:i'QQM-soc:iiaUsti(;:nc; s pop;olno, ,kio.noe~'h·a!t::ijo Q blast! vl:'iolm.l1 .. v'oo:lte'lj a'll. A fQ:ta ma.[no fit.i 'HiU9r n1 imel zidrutet1l.ih v svoHh TO ... kab.t-.oUko vt'hliIl'IrDih fu:tikc~di to'~ TU>o, ki j E!I Id.r~ f;t\\'D! po,gl~vlU". :\te.f' ediiD!.l p,arHje. ~hcl'Ynii !pO~ V'e]~l1ik vOjSH, 'IiI1'~QvaJi SieI po·liclje, set' d'd~vne uprllV,e in p:redse-d!n.ik vS'-lh :liiiU1Q:fJ13Wh lo:rgail'iliizaCij' oS s~n,cUka:ti w·ed. V vseh ,drugib, tot-aHtal!'~ nih kOn1iLulij,sUenih 1m, futstliEnih dm:VRh j e !bUa ~n j,e &-udii dames oblMt pw.~9]jena n~ v1el.l o:ieb 9' c,kviru vladajiol!:Q sk'Uphl~ aU pa, .ie _Une]!lI! Icolo dvl'l., poJa. kot npf'. v fa.§isu,eol :n.aUj[. ;0 du:~ ,t;:ej~" hli kr,a.l]'ii1!!, ka:r je ZltIUlnl::1'.ievalo 'mo~ .m uci~

:m~k toit;a]UW"lle!B"a.. slis'i€nna tel' k:'on~no ,omogc~nOri"eg'lDv 2;]0$. Vvovojni. EViropi ie bnTi'to'li'Qm.u :re~:im:u. 00 DflI-jbic-lj sQrQ~h'ifi lrDllloo'v re!:im tn dejl8.r.!Iskc se jill, polltltnl komentatmiffi v m· hO~-i'!iSm t1sku. velikokmt plI',wme,rl a(1 i in ,op~a..:r,ja.1i na i9jufio sl[enost. le IdB. M~ 'bile. k.O\D!Ce-I1itr'SI~ 'eli,a. mooi vF.rancovlh l'okllh \I'·!.ulid~lal ~jbkefS9i in. va:!n.OSL po]iticne IPOUclle II (lWl05U do frankJstlfn.e' str~llk!e m.Mi:i,Si'i.-, ,'011'9.g' ~ep" da. 1~ uJivahi lIIdi (ie:rkev dolce-ano ,8,vitQ!rllomljo., :ik,aMsnel vJtlgO!'l]~""'~~l nima, 5eved? :pa TUo, nj, ld,eil,lo8", ampak pfidc:tik oblas,ti, za,'to njegovemu rnZ:im.u kllub bohobu;mlLll .wltu nsebe manjkau., Jdec'lo- 5Jd uabo'j in bo~!CvUc na v,dllJ.!;;en~le f eopra,v :r,e~i!fUsk!i!l iPm]u\gandi:1. nepres;tli.:filDtpoudM:"! a IIlJ:lfli;l;lid use:nje'. Jjudstval, kJ !ita bUB znac~lnli\ za nekda..!I\,je f'eiijsticne t'e'Z;]me, V tern pog]odlill_ ve]ikooIbO~j spominj.f1, :tili.\; roz.iMe ra.zinih sood_njeamef'iS,kih !I! dosmftnih p]'[ldiscdl!1i&O-V.' in, dild4to~ev Duvwi.eflil, Truj ilIa. Langell"'1ll!dR. Galrda :i lId.

'ZAJ<AJ SO TAKOKROTKI

Ob to fQ.I'maW!!1o Rei:s'g~lgQ, f1I d.ej al:ilS~o edina odloGutoEaltAlO(l ikc;uu;:li1lnit:roPicijo IDoei jugoslovan,Slk-e poUUcne poUcii e so 'trent in ~e co nU r-a'Zbi~~ domaj vst -posirusl usti6llvmh reform in prel'I!ov~Lv&i1ib Pl:'oc'tSO'y ::i:!n!o'tra,j :~'a.riij,e, :ta se Pr'jJJ.li, do iizrillM, IiUil raz.l1iib (pa-rtiij&ldh ~Qntresih. V btst!ll''llaJ Ie oSEcOJo vednn Pr']· ,starem_ T,n nevidFlii !bIoI:!:' poiicijS'ke mo¢f 1'13 'If te:ku let eamo pridobival na .m.oci ,hi i rna dEU1(!;S odlQCu_j,ocoi oblost tako, v V\oj·

,s.ki kot v notran:1W in ,zunanli poUrt:l.kii. v pafifi]l~n cele v gospod,arstvu. <Ud!bQ; o.bv~o.dOl. ~plJ" •. 000- grajske·oonlte in l:ZV:OZlMJO-U''!i'QZh!c1 podjQtjQ)I, V.SQkdo, :k_j hOOB na:pra.vU1 karlero v vBijJlb .s:(1;"l"~hi mora dabi.ll pit':ls l:;B[JJe)ik UDiBe" dru_g0.6e :ne [p rid e, da.!ee aU vsafl me 'za dolg-ol•

Ter.o1l:l _nllLd.Z'O'f,stvu so se l.a.hko dlol da!l!!les: b:mj.kaU Ii 'mo neika:ten. 't,oo:reHki. 1a jzraz~U :polIUc:&1] duhQ'!I,i .• !loot. ;n:pr. Ki:'il'derj ~li IB a'kJQ riC. Jd :so tpl"!'\'V zaradi t.eg.a. tudi: p:rtha.j,ali v spore, z RankIQviclBlm ~n Titom·l, ~tie ned~'Ii'Q'O :r·Q:oodili~ 'B&~ k~ric v iifil.ervjU\lU U!I :z:agrebsld ~ V~esftlik",. vend~:r so os~aUklj!llib s;",ofojernu. teQr,e.W~,ne;mu do:prin'osu. s kialwl1m so uslva"rja.r:I ,aliibi jln! legUtma. clijo .. :t!iumarnasU..-, re2;imu, \'edino, !II'II~rnb1!ll "ra,vB udel'llI1;be n:9 oblasti, nih so v 'b~s t'!1U Ie I3Og,os,~j,i) .. v nleL mei!t.e-m ko ,so ma~j pO~f]jilv.i, In mAl1j !pri1a_godlj.iv1. pr-ej ali sl,ej cd:padU aU hili oo:p~hnie~j. kot opr'. DWas aU skuplna. omg Kavcic8l. Trrl,pala. ali .. lioora[:ni.. s:rbski patwUlsk1 vOlitibelii

Nikc~a. Latinka 'Pero'vJit i'n drugi.Edl:ni. Id lah!ko rod :zgo!!"a,j UJlravlla s iJi~(m, mQ,g'oonim USIIrOi·em JJlIoi:i lie J o.SlJ;li BroiZ~ a de',i anskJJ tudi on, bel] z~lo, ~'r my. le pot!!" ben. kajU samo v zaveotiu ni e~ove a,\\' borilete il] osebna io'blM,ij l!:i.hko d Elil~i €I ilil1k'Sen. us troj. 'V trof.lrutlk~" ko 00 B:roz~ o!;;Hul,njkalo, S], bo Hlor,aJ DlUIjllLlO, I;.(l.koi i'zbrnt[ nOvQ' a"vto:ritetO,.f;!Qi!;rflga, cUktrl'~o,:r,ia., Jd bQ cpmviCi:!''Villd, in ,lPoUtlicno zBgota;vlj&l njegov' oib:l'toj, fJiU pa se bo z~a~ ~kraj aU pod sunkl ,prii:!,novi:tvenih in Clo~go ociIlr.i va;nib ter za.tJrnlii!lih de.mokr,aticnihteferlij vp9iriii i stuDi,

te, vas ,fas [e ~QraJo. vzbtijl8.,1jj z~cudellii',ejk. ke d~ ,nekdanl~, d:rzni U!lga~cl In,partizDn&k W kom3nodisll!I'tii ki nlso poznaH ~rtral1,\1l '!if boHh z: Okti~ pa~l1lr5'k~mi ""'oiHa1'1 t, ta,ko krtli'UtO p:reriMfil:i(l pov'O'~' ao o&ebnJo dikta:tur.o in se daiio, b.rez 'OdpOf~. bre2'l k!i\.ke poliMfM ,dbskllHl1.!'e" '('Jd-rit.liiti z, oblasti. ka· iter sa s Oim zamer.:ijo alt kad8:r SQ zazdfu to 00- ~o~u.i @Ci:m nrimerne, T,o ,si ~ El'mo,gol:e J'~lQ~U1. le. iii tem, da dobro pozn~jo ustl:"Qi. :r-eiima in veda M. to koneentracf 0 d~j e:-nsM mooi Z;tU'lia,JI paJl'lUje. v (ikvinl poI.ltitne poUclle in vrha 'Vo:is~a' lka-r [e y btstvu isto) i meet ~'ro'tj kated sa ni :mo,gote, :tmriti zupanlem na IIJspeb, b.;postavtil:ii hi sa sankcljam, k~ bl Iahko bHe' tlJ,d~ brn2.obzirnE!'. V resnlcl 50 ''II' .Jugo.s]o.'\dji kami za."iElolitiCl:le z!,Qcime .. okrume}ie l:;!1t!'kor v ka.teriko~i. drugi komunis,ticni dri:'!lvi, sa,j' je l'l'P:t. dobU Mih!llo]lQV" sedem let j(lCe Zil dliv,a ali tr~ cla['IJke.k~ jHI ie objavU !j 'l;llji:ni. in Mi,~diflj'li!Cl,t PQ\ 1'G-t iin PQl za ne'kai stavkcv \' prtd.Kocbeko,vim ~ezam in sa ,ne'kali mtsh, lei i lh je upu.sal ''!/ !'!'Voi dne'vnU£_ V noilteni drugi komunisrt:icJf1ii dr:i.~,vt nlse v 't.em, de:setle,tju 'l:,aJee ,il,t'I.'a:r~. :k:a.:z:nOYano s 'tako viseki.mi ka.mlmJi. V p:rimerj,Q,"-O n,ai navedemo, d8J prisO-lflIjo jugooo,h)vlln.sk~ sodUta pe~ do sedem left jeOe za.. umere, C€l~o. 'Zit umo:r b~if;nj,e,p :so'£lo.dllika~ z.en~ aU o~etu., kelr lI".i8J,jd~'hl M 1110- rilc:e vedno ola.jsev,a[n:o olwUnQS.ti. ki. jih za [1)011- Ucne .. zloeine;- no ,smejQ' naj"li.. In Il.iki~r tllldi :n~ iSOrazmemo tor~ko politiCnib ietn.ikoV' kat v Jlll-os,I~'1i1i. kli:rtj'B 1O]]Q :!e veCkr,M, omtanjeno 'tudi :na meifnsl'\odni 'r,av-ni. lao v Iugo51avii~ tudi !t!I.i dis:identov hI. .. samo:z:d!,at,., lUe~a:ture"

,Prj polUokl:Ud B.notlzi pridamo, d,o 'Mk]j'u~k:B, diili, je' tablO'k :III,oCi" ta, ~ UOBa. .. i!I !l:voiimi, dif;lls.et~ 'tisoUi m mord.1l stotiso~l ,aik'~vlllh pr[pad:nikov .in Za.-upn:l!k.oIV" ki j:lh ima. VISepO·vsod.. cd OK, ZKJ 'liD. Cit posmne:znih rep'UbLi~\ ,i:),o zi!lLdn_1e 'vasj, pooJ jet,j& in elldo' v Ce-l'kvJ, ze,]o podooon konCliZlntt'a~ elri m;g(li Iii'tl. 'vlogru Ss v M~fI'i:iI'.rj,ev~ N e:mCi,~ i. Oz~

novci~Jl udbovct so 51 ved [1.1), ]astm - .kot r.ue'Jit:da:nH SS·,ovci v N~meijl - 'idog~ e]:ite rnpr,Eivteo, diB. ~m .ta.ka. ema. ,pr!l!-soj:t\jo patrloUzem, IdeoOiorJ§ko flstost in z'V'i3stobo vSijLb druglh 'l.er obtQti~ 0., spr,a;v.ljo pred sodi.sca ali. k ratkomalo Uk"'lid;irajo '"\I" !BI'keij]..: v.sa.kagar:. ki s;o ga, dobili .I'i!.B pikg,. negJede na po[iU~ne fOl"'iJJrne'. ,D,anes joe ravno UDBa o"'i:rtL ZQ rebEd:.dlllacijo lioliildh po kr~,vici obso,]e.nilh,.

ZAtETI DO TB.EB,.A Z .REHADJLI1"ACIJAMl

Vse.kt'a:en poskus d,ejamske GGm.o.kra-ti,u;cijo illl posodo:b1jenja. poUticnih razmer v Jf'llgc.!ll£llVj~l "it obdobju, '"'po, TUu .. se bo. raoral z.aceti Z :reba,b~,liwllQlcli ami po kri v:ld 01;l$QI enih in. s '~!!Im. dia sa :ill Dd~oc.ii]Q' in pogumno pOlirticno. ,akcijo m:-a-zbi)e m en'it:ra.t '2:B,v:!Oeihlj raz.kroU ta taJn.i, PQIFI!li_'iev,aJ!~Q:i ile~a']_nJi Iblo,k moCi. ki bl clrug-ate - kot ~e ,:!;:eCOit'.lO- nujllJo, JI@ svoj ~ laiSw loglk.ii, 5,lP'rlllo,VU :na uh ka]iL.tlga. nov,ega d!ktatorjll. da hi IMk,o nemetene Ii alj.e' o~t~j lA,l tn de'~o'1lat v la!~flIgovi funkdji in v nje'govi senci. aUpa hi s:i poiSkaW pokrov:l!ooljlll m cporo kje zuna]. V post'eV' p~, plrihiiilija Zf;\. te edlno Sovjet.sk.Q zveza" ,ccprav bi se brez skrll.lI,p.illm.n_ih j;deol,o~kib, pom,is]QkOv obmU tudl :0& Zd:rui!:ene dr7;e,'II'e, 'ce b~ :S1 obetal Ii;~ v~ uspahe, .sled(l ;ru,\ to, da ~Ie Wufuingtol1J v bist:vu ibr~zb:rtfen. z~ uscdo Ill~goslo"'ansk9 demokraciie, kef" ne ver'jame v demokl"a:UcD.Q a]tell:"ililBi ti;;j 0 5eda-n,iemllll r-e&.htillJj, a-mlPak my g:rQ S-Euno za to, dB, so oh_ra.i9i re~im, dovQlj trden, dla.Wi!iJl.hko. dri.l d:ri;a vo skupaj" ootp,ra v $: sllo', ke:r gleda. :2;a] nanio samo kol na ne,kuo .. ,\:,o,jaiko g:ranicoil ZIiIlhod s, podobno 'kati Q jle llCideW neikda:nj i e'lil'mp~kI ZahOd v hl'vasW. ·lI'()ija.§ki ,gramc .... p:r-Q't.i Ti.!Jr'k,om. ne:'g:a~ll!i ~[oJl!: PO.[ic;l]jsroemol;:iJ pa j'e: 'hld:i. i~ dayno bO]j b~ok ,ekonomsk~h tn olllastn:tih In'teiliQSIlv' ,kil;l!~ pa. b]ck poIU~iinilli1 fMlel!IUkO'" :ill'l j'e r.ato P'["1I:l- 2e't is, d-nb;mom.

tSi2I'!;r'!liQ)a pa bimoll:"i.liiH :l:r..' prred 'talco, PQliUmo .a,kcl.~o v partijli --ZK ~ odJotno in, do'lumcno [I).['\I;j\1'lM1Ul :~~be!'ai:M. d!u!1(l1krai:lCni o[W:1l!~.n.ti 1I1Iiad ebpoRsnU 'teg,ablok.a.., kl! 10' danes kontrolirlflljo. l{ako OQ'1to mogoCe', je ibei:il:o reat N.ajprlHll'3!rnli;!lj~ Sl nlil.cin S{l :z:dl V~Dl. do: se tako! v parUii kot \I ,ja:lI'no-.5,u. :zJ,asu pre:ko if;iSkfl." ,sprQ~i (lim bo.,lj j~vna. i~ siJ'o'ka ter odkr.l.ta r,azpra.v:1 Ilzl:roma ktittklll r-azn10:r pod: BflOW'i'JlJ dlk~a,tlJro. Bn!4; tlillkB ,i~V!!MI krU]ka bOo Ea:m~n upa.ti ltlIa. u~~nkovHo de~ mOl1tato· udbovs:kega b~ok6 v pa.rt,i ji, uprl'l!vi. 'YO'.i ~ ski In gospodllU"s.L vu. Mord:e; bJ SO zM'osno po-

tuhIlU. Dfi\'l:.O p30b pT!.l'rn p:r.Jl~~l'I.Mtii bti!b':2Qb:dm{1 prese!lv .plro;tioifen;z;ho'iO ..

:El,(\e.Z take kdt ik,e bi se :Zve~ .kornl'llnis to'!;!' onem.og,of..i1a z. v:edno.. Kako be oprav:I.cUa S.v(I! str.ah ~npac:Si.'!!nQs.t na;sp.r-.ota .... prur'U.jskell'll'l.ill sekretarjl tJ ... ,:ki.j e ze bJi'ze 90. kakor 00. mem?

IWsfiiCn~l:1llb1lrna::t:I. va., .ik~ ss bo pO]lin.';fHa. oro bii:m:i'eIr.Ii. k,@oou. n t(lo'Vet o&eb!lQ iikkta:ture'ltor.effi n'!!!! ibo: "AU, iI'l:a.dal~ova:n.ii Ii titolV's,keglil rE"~m@ ali sovj,ebika. oku1P~ji a;... t'lItrliJlM ,. AUdo;m,Q.kr-adj,Eli nU f.!JilWaJ.n:i ii. o,bsto] fMt!OtQ~dnQ :po]j.d~.il!k.e dikt.e:,.. lUll'C .. kl si !bo. ,fe' liIi ii z.:nlJil.nU[ail;p' J).O:U:tlcne opo· re ilin k1:':i'~j,a\\,5~a :iskalapomoa p'ri :SIt!f'lTje~$kj, 'Z;,voow·". Pred tam. 59 lahko obv~rui~ ZV(l:~!~)om·tJ~ nls r Ii(l1V Jug!l)al~,'lfi~e invsa i lI,~loVRltli5kfll j f:i.VIl'll05~ .le 'ratio, da ~kazoe ,ci m. vef po.guma, :in. cdlocnll)sU prj aki~Uli demokrat~:z,Q~iie iPoliMc:l]inlL"~rn.~r in ·to D!I~ ~Qlllll po Ti'tov:i :$:m.rli.. 11;10 m .~alh.klllb:i.[(!1 :\'.:e p:r,e [I oz !J".i.O , Jtrai U cas,a ne bo veUko, na rulPO' l~go,. am.p~k 2ie da.;nes, odl te,giGII rLr"e~'U tka: n1l!:p:wi, ~n nekQt~'r.i s!t!Qdlbud~i ~],a.:k.i. kQt DPT. neve K~f· de]Je"",&'iI teo:rij'il' (!I< 5!i!l(mouij;l'l."~vrnil!i,n.iil!,l'i n~] !so :1iet!l:,. KO ,abstrakll::nfl In .. f:l!lOZIOfske, Do]ancevli! !Ovon ,~n z.a.dlnja a.UlmesM!·;!I.'hkl ,Ie ,klj!.lib Ti.torvemu odpO\1:"U Vf11!'irnapfosl'Ost delo.aQf.lem. u S tevj[ 'IIJ! :po:lit.i.tufu ob,so~elfil(;:0''''; d.o~~ui@jo" dl§lo $G iG l!l¢k!B,\i Zl~ p:n;mlla~-· nlle, tep:rav $13' po drng!i!. iStrafii. narllllljujojo it:!: .nara.vnos't p~f'a.41Lo1tni .I.z..r.azi ·Bromvega kli.[~a. ki pNse;gajio vse,lkar jre sw't, do:sJe'j dot~ve'~ v po~ gl~u O~G biMgtll .i<l,d:m ,rlEt'Ze,nmQ'rof!> :lnifl. Kjt~i~ slmm. A rttuj ~ to fa ,s:~m.o' po se bl :rm:poved1lJ1 e ~'uj Ii'lJQ :rellkoCJ~ 0' ?..dra:vega· :r,azuma hI. D@lit~cneg~ reaiizMa..

pa~O~lRAZ:I3,A V 'N' ACrON ALN IE ZK IN KONl'EDERACUQ

Vztra,i:iJll'!l!je :pri c~ntrl;t.[i~ID'il b:i s!l;jVt~da ,POmA" I:lJJIQ ehran] evatli. poe;oje ,V ka:oorfn 'hi 00 p'r,~i ,lliL~ s~iej :ll~j!l'110 iz:c bUkov:aJa r.lio'va o!JebJ1iJl ,aU k,!').· :L@':ift1vrL:fJl diktii.·tu.l"a". iko,t j~ npr, ,SQvJ~~~~.. liB. to. bi :S'Cl liFlo:ra.Wa ZV''(~1l1\ll, k,gmu:niS:~Q'l' JlJ.J!gog]a.vijl'l iil8ilPm~ ,S:i'i."'m;!lij fede:raJiztn.:tJ.. t.1. !:Z: ('en;~rtlil~:stl~ne, ZKJhi se mo·raJa., Sip:fiBmeil'l!~U ·t;m.ke,. 1i'j,11. bl, sa .~21obliko~ va.le m,,€cl. lSeb1;!)j p Opo'tn.OOllQ er.ua:bmp:r,~,vi!l!ll na· C:[l)fia,]IlIG' oiZkoom.a .rop1!lb]jik.Q Zn~Q'IltoftIF:J.u· 'llwsl(W, kot ~[oer form:!!:lno ze ob:!!i:a~ a~o, Sl brez '~iIl.otnega iVsed$ VJlil!i'~ 'o1ll. vrra .m ce!rnrra, k[ ;S~i@ :zd!l!.Ji!l'iioo Ii':I.Umi in k.at!lllr[n'1!ai. so PQd'~li}.j e.n!ij. pl()oSt~!;ti 101 .mOii':ti,llel noo~.()i[laJ:lle pariija·. 'T€'! zvez.c !komu~ nlfii'~.ol'!l bi 'De ;sme]e :imeM. Viet; n:!l.d ,seooi' 'tUk.a'kegao ,s'kllJ:,nega n~~ot'negQ Qrg3..n~, p,a, :!!lsj ib~ :!lit'!

zdet ~e t@'k:Q 'rJ.ecil!o1ie:n I:lil~ :l:.go~jl info:rmp-tiv,elll.. 11:,. kusnla. clioka:zu.!e,. diD bi ,>,t;j. 'PI'0ij aU sl'ej s]lrQ:me~ nn v nov' ,~nt!i@lfl!i CK aJj, poUU~i biro. 'ie jz o8e;lJin.i~. nmbidj :filljego'll'itiltla(oQ',,", 'Med.s.e;boi.i:ne z.adfirV'12II hi morale Ji'eie''!i'~tl same na SJrupnihpe .. :ri@d~~'!]nlk!onfere:lilCM, kalJe:.rih :skk!pe bo1 :SpN~ jere _IiD.QProiSLovolililo .~fiMm,o:ran bit,i :om.kr! n.r!J:lno' SPO'!'M,um.n.:Ii.". .... ,sIDjs:hl 'JIl:",vih mOOinutu:iinih 'kfinfemflic. V :!5mi5rnu take, :lfi'l';u:l!erad:j.e. jl@' t:t(lb~ p,l"eu:N':diti tllJdii dfZa.V'O. V sak na.rod O;m 0 ME!.. V~ ktil replUldlk.f!I. .mom z;adQbii.UpopOWnQ politi.~.Q' sam'o:ut!!;raVi!l!' ,~n svo'bod.o,v dtllhlUl naoee1!a, dli!! ",1mB vsak :na.~od prvioo dQ lastue pottv siocmU·, zem, ..

SlOVDnski in hrva:tsru. lliM'Qd == tste pfll velh!l sav·eda. blJiiH ~Qi dr!.Age jlll,81os]o"vM:i.S(lriie. narodQ ,_ bi mQr~hi.· dQb[U ne ]e' F,aviC!') dQ ~1\Jf.iI.e d:~c.. ve, katem j ima je :POyoj n~ diktQmra daj ~ko v:ze!a..,. .9irn.p~ tu:di. I1j ~.nQ' u~e$nia{l:ii}~1 'y ,0 bULle!. pra;li'~ ] a:s:t'Fl.€! d!rzave, 1<1 ho :2:a.:res p'r-.o.5~ov.o.ljl:no poveuna :z d:rlJ.gim.i l;iria vami. "if f,edera'(l~~o :t.ill MIrel r,ei:Gel1o, ko:n.fede1r,fI,cJjo.. ka.j:tw, :r~~d!3raci.j~ te, vednopred,po.s:ta.'Ii[ja. enotno drza;v'O., v~Q::LQd SO mesne S!5!ImQ oim.ra;je~e s~m,Q'Up,ra,ve,~ J~gO~l]O'ii'.3!Dsk]m na,rgd!QID.!posoebno sl,ovens'k.emu ~n hrva,. skem1l.l., p:a a 'OsOlrllti!1lQ :ni mogoce 1,'1ge oornkati ·pra.v.i.oe do, ]MtitlJ.'e dr!;!t'v,Ei' in doteg9l, d~v poWni. med !Ilvel~a.vlm 5"'O'jO naetenalne If:l!d!lv[diualn:oot tudi na ~edli_Mgdlru f!li! 1{~i ituD!e zg':i:d] v Ql{virii[l 'e'inQtJilC drZaw..tO't 10 'pOjrn.1I!.IJjie .Brn2ioV' r.e:t:im., . . k~. sk'!iJ~a !i/ m.ednal]"·ocinem pogledu :tlM,a;.'I,l'll!O:5tZQ·· ta~U~ in 'za'br.ilsaU naci,onahlo ~ndivjd:ualnQst. P@~ ~$[Qezfiih i~~O~WO,'ljrOOl:s.kilb: flMQdQv,

Ri!:snic[iJ.fi, ·drzavlI.. pa zall:itt,eva, 5u.ve:rernost, kar' pred.poo:ta,-,;Ilj a. d~ ni riM. dnilllv'o no'lleDie '!i'~sie. {i1bl~t1 r.l'O!:en Pftl15:WVOij no :Spioo,],et~h :pOgod:bQn~h mednMOdJni~ nbveznestl, In su verenest PQme:i1~ t~:9Ln.O voi IS'ko, Si!!!l:ffiMilo.i i'i.Q i1Qb"aIidil~ In itll!na:m~i!o po]]hko,. p:rSl'l"rioo do sl3l:m.os~o~lnega. ..r:·[ans:tvav Zdtuie:nilh :n~(!Idth i~ drugt'" medfla.rQd~1h Qf\" ,lJaniz~j.j M,. p!ra vi-co. do lasm1ill'vaJu:te. gospoday·· ska poUt.iko In sp]oh vseh [Z[\MiOV ~llii,mosLojjj[eglll nai:loC! neg-a., ii !l[~ ani~. Vse" kar bl si te drla 'ffi' rno1m;a; hQW:!e ,ob!ra~jU .sluAp!t'lleg~, ,l1pr, SkUPM :'l].llnlllln.i (I po1itiko v~eka.terihru. pog]edill, skuprn kg, skupneJ carine, sku.pnov.rhQvoo' iPO'VC~],$irt¥o' svtliHh '1'0 H&..k Ud., luor.ab:iU !l!.pr~:jetop[!,\M~om[lno, 5; sklepam :n~:ihOvil\ pa.r)i8nt!a!f~,'w,V ,po S'!,'lO~~ ni nzpravi. Vsak narod 'Q~kgm!). re:c'u'b~ika mwa. i:["(Wti, d~.~~nS!kop'l'tlvj.CCD, deo, S€ll oocrapi od ta:k('!1 2j,veze, ·ee: :Zl~H. 11' s:ldacdu 51 Sl,1l0~O .51ll1V\ere'n>ostlo, :ale d!fll hi. mu leno zi8::["ad[ tega. ,lrn~U ,a.;l i ~!lI. obitim'V;al

.. s.e,p~rati.2:mll", till. ,o~iLek ie SaID pO :seb~ 'pOm,!!!I!"'~ d,s. dOUCllj, narod nl !livobodeWi :In .cia se ~\II n.ft pil'.lznava. prra.'!li'ca., d8. iSiii odll<CK:D. po iDs;~jb ~:1elIQ'k. Mo:rebatna, nadaljnla. Z'l1'~ZQ wh final/v "E! 5me Im-eti vee mlooollie sku.!pii'ifl ",p[lel1rW1miC~ •• k~ ko:t 1 e' da1'!lles Becur.rBrl. hUer bi, se ,om",ed!oit«eiva!a .g,Q!jI'~ '" :l,;!;1'~InlJ!,"I bi.r'ok_]",!lC'l~ SI ~n n!'ull1!lt'Qdni intere~~. Vu' zadJew samorAjo 'QdV',i~Qtl edino DrS stadi.nj pogajanj in ,spo'm'ZUm,ov med 'v~M.&mw in poo:-wmenti. CGI P-R bodo pII;rb'eb!'li kakl :;ku,pn:i m,·g,ami. mora b~'t.I. n,]n'il(F\f:s:~det, ~M1e~Qm:tll ,enm-a'~ 'Y .lliIPestolni.cl ane" df1umkr,Q't iinge, dffAvo.

VRNITEV K NAeflLOM OSVo.BODltNEGA BOJA

ZVe2ii:!l. kom't1 mdsto,v S~o"""Il)~j,e' iSilii '00 s M:m. Itpet pnznaJa. k nMernom osvobOOlkie,,£a DOjiO:. lZ leta! J:QU in k Ideja:m. OF 0' Fal1ci slovenskegtl!, naroda, do swnoodllo!3oo. T:I, IlaasiL& so' lItl:i,W16. itEilt·_ den, Macek. bskoGok" Mar,wnko. BreG:eU .~n drlIS''.i :io Dlovembm .11M3 ~ na. .'IIlu,jen brzOjQ:Vllipou'i' m wz Titovega vrnQvne'ga, S,taha, .. , k(l~ DUQ KQ<C· hC'k 'Ii! iOt.t5;t.in~ .. (sw .... 52) - jzd~U in 1z~QI5:1li Slovenij'o, 58 bolj pa ob ~onc!!ru vojne 1. ]g45, na .mUoo,L ~n lumI.Uo'S'~ novi tuit lfJikupac:iji, 'kl, Ie prUa~ 'tokNt z BaJkan,a,. S]Q'l,I'e:r.lskJ ttBr~ l.a ,sa ~Ie Ymig~n imed, .... '0)00" loot, [e bU@fe :p-oudarjfllno. prc'tl 'vs,fikT5;;U~ tlilljl o'ky.lPadj~. tudli. ~i"bs4i. in prnt~ "ISt'Ui1 tat'@~i~fnl'rM)m l:ei!' ~ pr~vico d.o :!~.moodtotbe." 1]1::1, obse,ga. ne ,t91 prs,lvieo Id!o,rnuto~ dr.!4ve'. ampa.t i'l!.!ldl p,ravlool dig las(,rw poUUi'-Jl:e in dru'fbenil;l' lu"e:dHve :ill olHo.cUVijo lju,d.:srtV9. ,SIi1~ me,ga. in ~~el!fOivil\ demokr,!d~Cno i:z.vo]jeli1i~ pt-~stav-Diikov 'v pfIIl'lamcII!tu in 'to v nl)fUl~Lmib :razmelf@, Z!\tQ' je nemogoOe in 'DIi1lmora]no Vf.t:r-a· :i'aU PM, "n~tmnka:rskem:.t i5:!;e;mm.u il'lJi eete 00- Aka.t!l Slove'ncem pra,vlc'J do la.strdlll straM rvkljl1,e[t.iIQ kom.W'l!islt;[(!no .s'~r:'a.n__kol, 'k! j[:D bimuiQ v Jugos]a,:rijll ie p6~ ,stoletI1Q, lod IB,. j'a,Qljll,wu!DI. il3~\!II. k9i,1" ie' !alosien 'n;r~WVJJ!i rek,:"ol:'\d. z;,l.I!najsolili ef\5ke,r:;a bl'l;ika.

NIII.!i_~l1iij) je' pJ'iiiZIIl8i!:j t.e.kOI S:h:nrensbmu :ka'kof' Ir~di di't'i,gll.m jQOSIOVM:i.skirm, nar,oi!lom Pta.vio~ do. 1"G8!Die!r.l!9 denlLo,kirQ.cii e z vecstl"llll,uruu-sklm s~,~ stem:om.. 1ilokJ~r &9 be k-omUln_jsitJ.Ona, parti:j,i'ii, boa~g 'take denLO,k1"9.CU e, bO'lO"MrlO ~'talBi. t",tan~.ta:rna:,., MloVr.a.ina. svobodi. ~1liId:i, ZIoKi,QllaJ.nl s'!i'iobod~ :in sa· mood~06b'i. .in izPOStav:[j ella ,SkUSn~,ilv]j di.kta;tunl 'lell:" os.ebllogoOl. kuJ'EtIi;jmoral81 lit lb~ i:skaU. ,oPO'.tiB' ZUI!1Ii1JI IDQS,tnega nRI'Qdll!l. p;ri k!iiksl1.~ centf"amisij~nj QII;:iLasti an tun otu:pa;c:i;js'ki s:U~, Zato j'Q tu.di da-

MS ,iii: lalYUa, neva:rIl:1QS~. d:m; p~e J1JlIKOiila.viil\i> poo:

SQi'l;fiet;sko oblM,t.. 'jU'I!LY v v-z!;w~janju pit.--l ta,'kem itiota]:i.il:.arjzHi:iJ. kW. ,lIDii:m,9" O'POl'lfi v lj,udst!i"l.i. med'ki,m to b,j bUttll' mijibo]j:§e ~iam!jit\lnl pIVeU lWk1m sovjet~kI. i"li), pO~llgOMl plrav v pra VOCI.\SD i demokr.·a.Uza· ciii in ko.nfedernlimi I\u"ed'i!;vi.; kar bit T.az¥D!elo 11:1 100ftr,eD:ilo gb:f'amb!no m.oe ,II\EIl',(lIdoV' in !l.iiii:L.i) l:uds:ko nQvdu~elJljEi'.

R.a.'\flillI1 ;1Z1.ba.n!e 2;1\ demoilic:rarUcDQ' s.toveMko. drULVI!!I. .ki l-'0:!.l ,po popolnoma. sM1OS'to,i III 'Slo,veJli:iji, in :i?O P()po~ru, e'llak,g'pr!li!!,v"lld05ti !5iloven:s,~e d~!:\ vEl :IDeO! d!rug~mi drl~V'a,mjEVJ:"OIPe liW! 5vet&" pa ~e d,fl.1leS ;b.!IlIl'l 1R(l'tQf' O'.sW,bOiiUtve 'SWi!ji'tii!Dlie ~:Q, sl~" hill 'vest ZKS, gh!lsw lid jli nS! d:~ til U ':IlLe b®< dia;] m~mtle:r jo bOI vedDo o"om.l:r'll~a~ ~n, pn,ga:.nj8m k (lsvoibodil!ni akciU In, ,demokr-a,.f;~.ad,ji. Neod,Ill5= b05~ mor~ b:i U kO'fi¢ni r.Hj sh:Dlvef.llskega llM'od.a. Rab~.l!ItQ'~ipiil j e. ~r;eba, Iii !'.em" da DO .mQtnQ t~ cU.11 !L1lfe.micjti Ie pos'topno In ng" demokr,aU6eD 'Il3UIi. brez, ,tik)OO6 za dru.go ilugos'~ovfl!n.ske n~ de. t.'. bre:!l rlftwi!ne,l11lJ Ir-e._t:'bilianja, aed~je akuplie dr.ia;v , kI hi mogJo po.YZ~i't:i so,vj,et;sko, interve:nc.i.];o m i:g:gubo :!'lvooodo u.. ka.:tere,gs, i:z;med .lIijih a.illl ZfIl !il'1!if;i. T,ooa ,ed:Jn,o od1 ZKJ in ,ms l Q ~daj odvIDsrlJo,. ali 1 j) r.elmof:n~ I\"udi ~a..P'Mj ka:.kao ob:Jika pcvemno..,ti. Piled iUg!IllIl!Ilovan:sk1:mi !n!fll'QdlJ v s,vobcd~ in de:mckril.'Ua~D' .r..e§leivMj.e, fiJt~oi'llih medsebojnib p,roblr,uiJlQ;li in ednesev. aU P' i,1"I1 Alw!rQE!)tI:vQ samo m.ed 'I;:en~ralisticno· ,diltta:tur,o za. 'trajno, ~n r.(iltbUiiem Ju_g.o:slaovije UI. vsakttil'l.o tWQ\Ei.ifiJje ;i~ ob pnJ, prilJ.o.!~ostiii.

IGibanie- ~~, neod:v:isf:II.Q, iliil demokrll UCDO s)o~ v,ens.ko driavo i,e' Itlsto, kl pfis~vlJa ~n.!m.olf"a 'V&-dnob 011 p"Osta.",~jlaMZKS p:r,e:di. ,~zbtl'O', :aU da, Bf.l napre] vzulI.ja, v izdlQ!9.JLlju slovt;m..skih n~TOdw~ into.r~soiV lin v n1egadU ciljeV' slovenske'ga medl~ VQj ne,ga, o~wbodw lne,ga 'bo~ a tel" v iPodpkan,1 'IJ da.naS'nj e d1kta'tu;re,tef' vEl,lesrosJiQ o~l1,I!p!:!.cij Q. 81~ da Stl: i,f;We 6vo[lb resnie:luh. .~tUO, in. ,iilolt.no.sU .oa.SIU\otl, s[ovensk'~'m1lJl QW"Od1ll.

Q< T, _ Nl M.OOOeE MOLCAT.I'

G~ba:I1'ie :l.iE!i ~~ovens'ko datiiLokl!'.nMenlil drtavo 11i"l 'taJro, zQ,:vestno nadalj'!;jlvM,j,e s]ovenskeg/8, QSVobmitlDiegs. 'iloj81. in proUl.otalit",rnega 'U!po:r,9, i~ vo~ neg a. c~. sffin'teza Qj~ 'II'Dih na.j(bolj demokra,.· ;ticnilhwn sv-o:bodo1:jubnH1! b.o't.etn,1 jJl V'fgl!:JQi .... hlu"al:J paLuCii. :u\Ve5,tno nadaljorv,iiDi:e ~r.adl.cil!l'!l sloy,el'iSke d!:1:QVDOsli ,~.fi l1!Q.odvisnosti iz CM~ !k,a. .ra.n,ta~&~e' ~n Koc~~Qv", pfIDonsk.e dl'"tave, td~a.'VP eeljsldh grofov in ik.n.ezov teif zagoll18 po. :!j.V,i'f.

bodru. km.ecki, Ijlurdski drl..a.vi, kl se je lzr·Q.z.u v s.tovl)!J1S.klh kmeekUI, !J~orib.. kQt. tlu.dl pr-og,ra.ma 'fj G • mru1eJi:Li1lIm slevenskem klia~jestvu...·kj ~I!I. ill\ll iiizQbllk:!)''O'a.:1a s;ll[lv,e:iUlk~ ifit,~Iif;lktUi)]_n.flI m1a.cilina!

v :revoluc~o-na:mom .~eltu iatfl Un ed 'k;a;ten.;p I~e 'iolii"ldfi,Qi apOl'tUii'!Li~UCRO pOUJIuarja., 58mntisti diel. ki. se .n~!!1!Jasai, na mr.uii tev' .s~olVe~skih d!liiie<l, :maDill, ,B. 00 USiI;em, ]d. ~e, n,8.!IliiIJa li.i,fli, ko,n091p't slov,e'l'i'Jiks, dri!,i"ve]., kat t\IR;di \!'s~b ·po:znQi~'i1b. te~nl v tem duh!l!l, kl 50' prtsfe ,do lzt'ua. npir". v ljlI_dslcih ·tA· !barth. v drugi )Xltolli,Gl pr~telde'ga. 5tole~,~!Ili in Slit .plOO!ine~le. "11" t&eiie[l]J~ Ih, Sfulj i:tb tn ,e.~cij U. na~ bo:el ~ sih s~ovo.nskih ljl!l,dt" tudl sodaJistov bl knmuni$,tolv, kCl't so but npr, P('epe~ulll. A. St6101110vnik. P~lBfiittov V,graDe. TQrns:ic, Ka.juh. Rob, KereBC1~., 1\. Mendr:u, Ove'D, ill d rug.i P(!I, tudl WI ~ bob;inj·· • skth '~oollih .. " v E:llrHchovem "'''''.i.S9J"5t1ol'UIl in V' po~ jiJJVU p.r'OOtorYo]jst'll',a ''ff :pr"v.ih dneh vO'jne· la.prUB. lM:ll. To.gilbanja pN;ld.st.av1jQ danl!)s :Q:H.jp'lc_mel!ll·~ WjS~I, j:JJ~jlbolj SVlobodolj ubne ]nll9.~lbolJ ~gUim' M', pa, tudli na.ioolj w·n~e·Hge]]l·t:ne~1Il n&.~bo].i N·· volLiG~Q:n&me wzl1!!jle v slo"llewGID na;f'oo'l~ :lifti' 'pcmew resDi~fniJ) m.omlno in 'palitie-no revo·]ucljo 'V slia,vewlvu. s. IlIlim p~ tudl pr.emagovanj,fjl 'kQIiJ~~ in pt;:lSlediC' dlrta;!i!'1~a;lls1w w~ iDe v letlih. 1Il941-1rHS., ker :PcO:s.'lavl~ i9I vs~mill s]ovenskemu,. Da:· rodu 1n ¥sem p(lliti>c;nrnimler ~~rs-kj_m skujmn

v Ii'iIjero nov" viljjii cUjl: slovensko driavo ~n, svebedno p.lura.Us,t.1cllo, pra:v.iifllo dm1.;ibo. RaVfIIO .mtol 1iil1m.,a, ~ ugoolii)'lIQ]ls]w" dtktatlma, nikogar W1.101 EIlIiJl piki k:ak'O'II'" tiBte. 'Ild st upaj10 izr.tt~ti ide~1fI t.eg,1l tde:nj tlI !in ~I;lga gibl'im.j,a.,. kakor 6m.PQkazttla, 1l,.~. z.adnii cas. IPrOC6sa. PIJ.'CU Mlik~SlvdiCi'u in B~aZicll.

EdifiO fto,Poulie':nost, !Stra.li.ope:~nost aU ];KIUrUc. .mOo ·nezave.-dno.st 1.ahko 'odv~ataj,o s~overnske '~j\_ldl, d9. sei ne bl odJocm za c:i Lj Ell 'ega. mba.'iIlij a, in kdor hil;loo bi't_i ~5kl:1ell :saHl. ,::!i .sebo;, .I:d mora 'l:il;ll pri~-n!l.U" pa 'l:'UIJj se tudi s'kliclUi'e oa. \k.uo Ideo· ]ogluo,. Toda. DQbe.M 1deolngijlB, Idi. zMlik:n SIQ~ ve-nskem!lll Il'il'liill'iI:ld\1! pmv:lioo do 1.ast;nifil Idrio.vGI,. ,dll3;.m.6l.t'8<l[~eWn. o'blLik.o'\fal1ia, lastne svoborJ:no dim!he, ni ifll. De 8mI;'! 'bm .sp:rojemUhl",EI za S10'V"eI1!!ca,.

Gfb!mjlfl ZH. dQmo·kmtitno !dovePlsk~ d!r.fa IUJ PEl ];iiomeni da.1tes tlllidl .majbolj uclnkolvUo in pedtivno prem.Bgovailj.e po~a"a pO]i.Hl:nlil p:asi\l[!!(lI" sU in b!ilJ 1:JIS!i~jli 'll'o9U 'v ,8~oveil!sbm na_r,odu na. splo. ~no, m p!ri S.lOVeD..31ci :Q;'lt(ldini ~e lJ)ose"Dej fIEf!" 'iilma positavljs p(lliticni ,c1Wj. ki. ·jeediln.o rea.le:Q. iQl od_govarjo, :qcu:lIg,'Vi.OO, in. iiosl:nj.&IDJ;t.'II'u .slov e'1]5k.eJJa, :no.:r.ods. V'mj em. se i'zJ!';~, :mal ghiblJ aJ., i:\ !i'-e.aU~.tii5 .. Ha, dom.Qv.L:nski:\ ]j UOO1l.l911. V'se drugo 00. :naglE'i'-

d e· ~IEI. do'bre namene, strnnpoti! hl p.of.lillenijl~ 1,!,m~k. aIDiI.(:ia pe,[jejo do, novlh nA[1~n1h h:atuU-ar.. SlQ'lftltf[ski II.Mod J e' lah-kol s¥olOodeli'Di in ~:m~eJ!'.li. Ie' \!' lMt.n~ d:e:mokll";Q.'t.:i.'cni driavi lin uikjelr' DiIlDIilol :mer ,nES. neban drug DaCi!m!!.

.Izne\lerrirni bi se s,voji d olZnostJI :lR Dll,logi k.at sl'olO'lenski. ~2i@bra-S!enC'l, De bi !iii total m hi .oe bli. iz: bo.~GLji VO!;iV~.. lI;!I",P-o'rtuotuD.!l!l Id:l. nelillJjliiQ.''II'lCe:n·1Eii ob~ .z,irnQsti do -zgomj.eg't'il l'M.reda,... '!if Sl!l'venijli a!!! Ide!l{iS~VlCeV Jlugoslorv,!l:iiiiI!ske dl.ktatm-e Un do 'rd~ st.ega~ kar jel n_apl"avii!la. pm:;~Ulnle'ga - ~ "Vi5aka dtktatlll."8;,. I':;udl HiUsrj'e!fQ~!1 III iDBp,ra""~la iI.~di ~aj ptDIZl t.i.v.nQge.) 0' '~&m m.~oru.t.

narve sruo~nske iStra:n~. Program ~tranb' bo: d!e~ovM.j'l!!i 2a, uS~fii-ngi;t.iiOOV hod visne ,sWCl1re:nilit,e d!!r:fav\e' 11 demokraUf:otml :srecist'o1, p.cwil'i~DVa.njO Slo.cvQlilcev za po;UU~ni) d~lovan:je. prebll,janje stoveuske ddav]],e za.~:1j,ti. o!br.avnave:nje p.rob]crtlo'v, .k ~ 300 .",. ne:d is slo'Ve:ils!\t;o dlriav·o" Dje~ol usmvo i n ob]ikO"ll",fmjeflili dem.'o'kra~~cIte omikiUle s[ovensk.,6' d.nIibe 'V Dle~, ,~tudiJ za., .(iV::Sevanjle slOTl'lmsklb. s;os,pod.~rnk~];). in .socialw~. p,rnblem.ov v duhu. na.~"odra.81 in soa::lia~;ne V1Oa,'h:lm;no.sti. ,8 b:rez. 'vsUj'Qulh 'r,e~ite'V 100 zgwa-j ,. d:emOMftU·~_ n!li!i. V:zgOH8 Sioveneev k n!l-zonkemitl! In poLi'lj,a~ nemu pt1ll!raLizmu. ,od.klanja.nj'e· dog-maij¢I1!Wh ~doo]oskiiAprls'top-ov. k. :re~VllJljU kOJllkr-eltm~ probie:mov 5h:nrenllllll.'EiI dda.vli'J In drui:'be, DdpT~ost nasp.r-oti s,vet.u. duU nasproU ~nolta:m. zabudne p)ura-&.U,sne dil"'Uz.be·, pofrtvolvaWnost prt de]u U) bo]jfio b.odoon~t, zahl!:e;""", ]jUl' kV!lJi.Uta~j in. odgoYOrJ1JtlSoU v jO'VUJEH'n d.o[IIliI. V;si, 11:1 imaja, iniflere~ .za QJl.sta.novffitev Ulik'iji stl"arik'o" ki se bo ime!novQla, veil'jetimlo .aoSlo'V'ell5ka nacionaln8 sinBkll"'. na] p~sejQI ~n posJjejo svoje misll tn nasvete ur.~dPl:Stv1ll. n~e.g8. ZDiI):r1l ika.1

VPRIHODNJEM ZBORNtKtJ

bo 0 bjla;l.7ih~~ol tudj ... Krititnc ra:zmH]~ a;njlo' (I :$1~ 'Ve'nJikih po;liticllih sl:rank;ll)'i\'!J., l:]~k .. Hes.na be. selda slovonski.m dUl'iioY.wItOQl" m odloOmkj iz po~ nT.ifnili spilsov, .kl U.h pOil]jiaJo avMrj~ iz 510'vCioije.